Загрузил Илхомжон Сиддиков

AKT test savollari

Реклама
АКТ тест саволлари
© O‘zbekiston Respublikasi “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonunining asosiy maqsadi nimadan iborat? a)
Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish b) Axborotlashtirish sohasini rivojlantirish c)
Telekomunikasiya sohasidagi munosabatlarni tartibga solish d) Kompyuterlashtrishni rivojlantirish
© Axborot tizimlari yoki axborot resurslarining egalari kim bo‘lishi mumkin? a) Yuridik yoki jismoniy shaxs
b) O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi c) Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi d) Xalq ta’limi
vazirligi
© O‘zbekiston Respublikasining 2003 yil 11 dekabrda “Axborotlashtirish to‘g‘risida” nechanchi sonli qonuni
qabul qilingan? a) 560-II sonli b) 822-I sonli c) PQ-3080-sonli d) PQ-191-sonli
© O‘zbekiston Respublikasining 822-I-sonli qonuni nima to‘g‘risida qabul qilingan? a) Telekommunikatsiyalar
to‘g‘risida b) Axborotlashtirish to‘g‘risida c) Axborot va telekommunikatsiyalar to‘g‘risida d) Axborot
texnologiyalari to‘g‘risida
© O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish” to‘g‘risida nechanchi sonli farmoni qabul qilingan? a) PF-3080sonli b) PF-30-sonli c) PF-300-sonli d) PF-308-sonli
© O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasining jamoat ta’lim axborot tarmog‘i
("ZiyoNET")ni tashkil etish“to‘g‘risida nechanchi sonli qarori qabul qilingan? a) PQ-191-sonli b) PQ-11-sonli
c) PQ-19-sonli d) PQ-91-sonli
© O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2002 yil 6 iyun 200-son qarori nima to‘g‘risida qabul
qilingan? a) Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy
etish chora-tadbirlari to‘g‘risida b) O‘zbekiston Respublikasi XTV xuzurida multimedia umumta’lim
dasturlarini rivojlantirish markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida c) Axborot kommunikatsiya
texnologiyalaridan foydalanishda “Pedagog kadrlar saloxiyatini oshirish o‘quv yili” deb nomlash to‘g‘risida d)
Xalq ta’limi vazirligining axborot-ta’lim portalini takomillashtirish to‘g‘risida
© O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2006 yil 7 iyun 110-son Qarori nima to‘g‘risida qabul
qilingan? a) XTV huzurida multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazini tashkil etish choratadbirlari to‘g‘risida b) Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya
texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida c) Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan
foydalanishda pedagog kadrlar saloxiyatini oshirish o‘quv yili deb nomlash to‘g‘risida d) Kompyuterlashtrishni
rivojlantirish to‘g‘risida
© O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining 2006 yil 3 avgustdagi 6/5-XB-sonli buyrug‘i nima
to‘g‘risida qabul qilingan? a) “2006-2007 o'quv yilini Axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan
foydalanishda pedagog kadrlar salohiyatini oshirish o‘quv yili” deb nomlash to‘g‘risida b) XTV xuzurida
multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida c)
Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish choratadbirlari to‘g‘risida d) Kompyuterlashtrishni rivojlantirish to‘g‘risida
© O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining 2008 yil 13 fevraldagi 35-sonli buyrug‘i nima to‘g‘risida
qabul qilingan? a) Xalq ta’limi vazirligining axborot-ta’lim portali WWW.EDUPORTAL.UZ ni tashkil etish
va uni mazmunan takomillashtirish to‘g‘risida b) 2006-2007 o‘quv yilini Axborot kommunikatsiya
texnologiyalaridan foydalanishda pedagog kadrlar saloxiyatini oshirish o‘quv yili deb nomlash to‘g‘risida c)
XTV xuzurida multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazini tashkil etish chora-tadbirlari
to‘g‘risida d) Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy
etish chora-tadbirlari to‘g‘risida
© O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Zamonaviy AKTni joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari
to‘g‘risida” PQ-1730-sonli qarori qachon qabul qilingan? a) 2012 yil 21 martda b) 2011 yil 21 aprelda c) 2010
yil 10 mayda d) 2009 iyunda
© O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining "Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida faoliyat
ko‘rsatayotgan o‘qituvchilarning «Zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta’lim jarayonida foydalanish
bo‘yicha malakasini oshirishni tashkil etish to‘g‘risida” 125-sonli buyrug‘i qachon qabul qilingan? a) 2012 yil
21 aprelda b) 2011 yil 27 noyabrda c) 2006 yil 7 iyunda d) 2002 yil 6 iyunda
© Qanday printer eng yuqori unumdorlikka ega? a) Lazerli printer b) Oqimli (struyniy) printer c) Matrisali
printer d) Rangli printer
© Axborotni aniqlash (raspoznovaniye) va kompyuter xotirasiga yozish amallari qaysi uskuna yordamida
bajariladi? a) Skaner b) Printer c) Klaviatura d) Sichqoncha
© Operatsion tizim – bu ...? a) Kompyuterdagi barcha qurilmalarning hamkorlikdagi faoliyatini va
foydalanuvchining ular bilan aloqasini ta’minlab beruvchi dasturlar to‘plami b) Kompyuter asosiy
qurilmalarining jamlanmasi c) Xujjatlar ustida amallar bajarish uchun foydalaniladigan dasturlar jamlanmasi d)
Kompyuter viruslarini yo‘q qilish uchun ishlatiladigan dastur
© Quyidagilardan qaysilari kiritish qurilmalari hisoblanadi? a) Klaviatura, sichqoncha, mikrafon, skaner b)
Tizimli blok, uzluksiz ta’minot manbasi, videoko‘z c) Mikrafon, skaner, tarmoq filtri d) Printer, monitor,
modem, videoko‘z
© Fayllarni arxivlash deganda nimani tushunasiz? a) Fayllarni siqish orqali ulardan nusxa ko‘chirish. b)
Fayllarni korzinaga joylash. c) Korzinadagi fayllarni o‘z o‘rniga tiklash. d) Fayllardan zaxira nusxa ko‘chirish.
© WINDOWS operatsion tizimida klaviaturaning qaysi tugmalarini bir vaqtning o‘zida bosish orqali fayllardan
nusxa ko‘chirish mumkin? a) Ctrl+C b) Ctrl+V c) Ctrl+Alt+Delete d) Shift+Enter
© Fayl yoki papkani qaysi amal yordamida “Korzina”ga yubormasdan kompyuter xotirasidan to‘liq o‘chirib
tashlash mumkin? a) Shift + Delete tugmalarini bosish orqali b) Backspace tugmasini bosish orqali c) Delete
tugmasini bosish orqali d) Ctrl+Delete tugmalarini bosish orqali
© WINDOWS operatsion tizimida klaviaturaning qaysi tugmasi yordamida obyektni o‘chirish mumkin? a)
Delete b) Enter c) Ctrl+X d) Esc
© Diskda o‘z nomiga ega bo‘lgan va turli fayllarni o‘z ichiga olgan obyekt qanday nomlanadi? a) Papka b)
Fayl c) Yorliq d) Dastur
© Belgilangan matnga qalin (polujirniy) stilini qo‘llash uchun Microsoft Word dasturida qaysi tugmachadan
foydalaniladi?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
© Belgilangan matnga qo’lyozma (kursiv) stilini qo‘llash uchun Microsoft Word dasturida qaysi tugmachadan
foydalaniladi?
a) 2 b) 1 c) 3 d) 4
© Belgilangan matn tagiga chizilgan (podcherknutiy) stilini qo‘llash uchun Microsoft Word dasturida qaysi
tugmachadan foydalaniladi?
a) 3 b) 2 c) 1 d) 4
© Tanlangan matn fragmentining rangini o‘zgartirish uchun Microsoft Word dasturida qaysi tugmachadan
foydalaniladi?
a) 4 b) 2 c) 3 d) 1
© Belgilangan matn fragmentida shrift rangini o‘zgartirish uchun Microsoft Word dasturida qaysi tugmachadan
foydalaniladi?
a) 5 b) 2 c) 3 d) 4
© Microsoft Word dasturida, rasmda ko’rsatilgan maydondagi ro‘yxat yordamida, matnlar ustida qanday amal
bajarish mumkin?
a) Shrift stilini tanlash va o‘zgartirish b) Shriftning o‘lchamini
o‘zgartirish c) Shriftning ko’rinishini (nachertaniye) o‘zgartirish d) Shriftning yo‘g‘onligini o‘zgartirish
© Microsoft Word dasturida, rasmda ko‘rsatilgan maydondagi ro‘yxat yordamida, matnlar ustida qanday amal
bajarish mumkin?
a) Shriftning o‘lchamini o‘zgartirish b) Shrift stilini tanlash
va o‘zgartirish c) Shriftning ko‘rinishini (nachertaniye) o‘zgartirish d) Shriftning yo‘g‘onligini o‘zgartirish
© Klaviaturaning CTRL tugmasini bosib turgan holda sichqoncha g‘ildirakchasi aylantirilsa Microsoft Word
dasturi oynasida nima ro‘y beradi? a) Ekrandagi faol hujjatning masshtabi o‘zgaradi b) Shrift o‘lchami
o‘zgaradi c) Oynaning o‘lchami o‘zgaradi d) Saxifa yuqoriga yoki pastga siljiydi
© Microsoft Word dasturida, kursorga nisbatan chap tarafda joylashgan simvollarni o‘chirish uchun qaysi
tugmadan foydalaniladi? a) Backspace  b) Ctrl+X c) Delete d) Esc
© Microsoft Word dasturida, kursorga nisbatan o‘ng tarafda joylashgan simvollarni o‘chirish uchun qaysi
tugmadan foydalaniladi? a) Delete b) Backspace c) Ctrl+X d) Esc
© Microsoft Word dasturida, sichqoncha tugmasi yordamida abzasni qaysi yo‘l bilan ajratib belgilash mumkin?
a) Abzas ustida sichqoncha chap tugmasini uch marta bosish orqali b) Abzas ustida sichqoncha o‘ng tugmasini
ikki marta bosish orqali c) Abzas ustida sichqoncha g‘ildiragini bosish orqali d) Abzas ustida sichqoncha chap
tugmasini bir marta bosish orqali
© Microsoft Word dasturida, sichqoncha yordamida, matnning turli fragmentlarini ixtiyoriy tanlangan ravishda
belgilash uchun klaviaturaning qaysi tugmasi ishlatiladi? a) Ctrl b) Shift c) Alt d) Ctrl+C
© Microsoft Word dasturi yordamida yaratilgan hujjatlar qanday nomlanadi? a) Hujjat (Dokument) b) Kitob
(Kniga) c) Taqdimot (Prezentasiya) d) Varaq (List)
© «*.doc» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa nima bo‘ladi? a) Microsoft
Word dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi b) Microsoft Excel dasturi ishga tushadi va unda
tanlangan hujjat yuklanadi c) Microsoft PowerPoint dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi d)
Microsoft WordPad dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi
© Microsoft Excel – bu ...? a) Javdallar muxarriri b) Grafika muxarriri c) Matn muxarriri d) Taqdimotlar
muxarriri
© Microsoft Excel dasturida yaratilgan hujjatlar qanday ataladi? a) Microsoft Excel kitobi b) Microsoft Excel
matnli xujjati c) Microsoft Excel jadvali d) Microsoft Excel tasviri
© Microsoft Excel dasturining quyidagi rasmda keltirilgan kataklaridagi qiymatlarni uskunalar panelidagi qaysi
tugma yordamida umumlashtirish (qo‘shish) mumkin?
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2
© Microsoft Excel dasturining uskunalar panelidagi qaysi tugma yordamida kataklardagi qiymatlarning
formatini quyidagi rasmda keltirilgan shaklda o‘zgartirish mumkin?
2 c) 1 d) 5
a) 3 b)
© Microsoft Excel dasturining uskunalar panelidagi qaysi tugma yordamida kataklardagi qiymatlarning
formatini quyidagi rasmda keltirilgan shaklda o‘rnatish mumkin?
2 c) 4 d) 5
© Microsoft Excel dasturi jadvalida formula tuzish jarayoni qaysi ishoradan boshlanadi? a) = b) +
d) /
© Noto‘g‘ri yozilgan formulani ko‘rsating a) A2+B4 b) =F2+F3 c) =D6/G12 d) =B7-A2
© Yacheyka manzili to‘g‘ri yozilgan javobni ko‘rsating: a) B7 b) 12A c) 5D6 d) F2C
a) 3 b)
c) -
© Microsoft Excel dasturida tasvirda ko‘rsatilgan yacheyka manzilini ko‘rsating?
a) B3 b) B c) 3
d) 3B
© Microsoft Excel dasturida ish kitobi varag‘ini qanday o‘chirish mumkin? a) Varaq nomi ustida
sichqonchaning o‘ng tugmasini bosish va hosil bo‘lgan kontekst menyudan “Udalit” buyrug‘ini ishga tushirish
orqali b) Varaqni belgilash va menyudan «Pravka\Udalit» buyrug‘ini ishga tushirish orqali c) Varaqni belgilash
va menyudan «Fayl\Zakrit» buyrug‘ini ishga tushirish orqali d) Varaqni belgilash va Delete tugmasini bosish
orqali
© Microsoft Excel elektron jadvalida A1:B2 yacheykalar guruhi belgilangan. Ushbu diapazonga nechta
yacheyka kiradi? a) 4 b) 2 c) 8 d) 1
© Microsoft Excel dasturida yaratilgan ish kitoblarni saqlashning to‘g‘ri variantini ko‘rsating: a)
«Fayl\Soxranit» b) «Format\Soxranit» c) Fayl\Otpravit» d) «Pravka\Kopirovat»
© «*.xls» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa nima bo‘ladi? a) Microsoft
Excel dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi b) Microsoft Word dasturi ishga tushadi va
unda tanlangan hujjat yuklanadi c) Microsoft PowerPoint dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat
yuklanadi d) Microsoft WordPad dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi
© Microsoft Excel dasturida rasmda belgilangan yacheykalar qiymatlarini qo‘shish formulasini ko‘rsating?
a) =A1+B1 b) =SUMMA(15:10) c) C1=A1+B1 d) =SUMMA(A1:C1)
© Microsoft PowerPoint dasturida yaratilgan fayllar qanday ataladi? a) Taqdimotlar (Prezentatsiya) b)
Xujjatlar c) Jadvallar d) Tasvirlar
© Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib slaydga rasm qo‘shish
mumkin? (kliplar majmuasidan tashqari)
a) 4 b) 5 c) 6 d) 2
© Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib slaydga jadval qo‘shish
mumkin?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
© Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib diagramma qo‘shish
mumkin?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
© Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib slaydga videoklip qo‘shish
mumkin?
a) 6
b) 5 c) 4 d) 3
© Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib slaydga SmartArt
rasmlarini qo‘shish mumkin, ya’ni kutubxona to‘plamidagi rasmlardan foydalanish mumkin?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
© Microsoft PowerPoint dasturida taqdimotga yangi slayd qo‘shish uchun quyidagi amallarning qaysi biri
bajarilishi kerak? a) “Glavnaya” menyusidan “Sozdat slayd” buyrug‘i tanlanadi b) Ctrl+V tugmasi bosiladi c)
«Pokaz slaydov» menyusidan «Nachat pokaz» buyrug‘i tanlanadi d) «Fayl» menyusidan «Sozdat» buyrug‘i
tanlanadi
© Agar taqdimot jarayonida (PowerPoint dasturida) Esc tugmasi bosilsa nima xodisa ro‘y beradi? a) Taqdimot
namoyishi to‘xtatiladi b) Navbatdagi slayd ko‘rinadi c) Oldingi slayd ko‘rinadi d) PowerPoint dasturi yopiladi
© Agar rasmda ko‘rsatilgan obyektni yashil rangdagi nuqtasidan sichqoncha yordamida u yoki bu tarafga
surilsa nima xodisa ro‘y beradi?
a) Yozuv qiyaligi o‘zgaradi b) Yozuv o‘lchami
o‘zgaradi c) Yozuv shrifti o‘zgaradi d) Yozuv o‘rni o‘zgaradi
© Agar rasmda ko‘rsatilgan obyektning burchaklaridagi nuqtalaridan sichqoncha yordamida u yoki bu tarafga
surilsa nima xodisa ro‘y beradi?
a) Yozuv o‘lchami (masshtabi) o‘zgaradi b)
Yozuv qiyaligi o‘zgaradi c) Yozuv shrifti o‘zgaradi d) Yozuv o‘rni o‘zgaradi
© Agar rasmda ko‘rsatilgan obyektning belgilangan nuqtalaridan sichqoncha yordamida u yoki bu tarafga
surilsa nima xodisa ro‘y beradi?
a) Yozuv o‘lchami nuqta surilgan tomon bo‘ylab
o‘zgaradi b) Yozuv qiyaligi o‘zgaradi c) Yozuv o‘rni o‘zgaradi d) Yozuv shrifti o‘zgaradi
© Microsoft PowerPoint dasturida yaratilgan yangi hujjatga avtomatik ravishda qanday nom beriladi? a)
“Prezentatsiya 1” b) “Dokument 1” c) “Listi 1” d) “Slaydi 1”
© «*.ppt» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa nima bo‘ladi? a) Microsoft
PowerPoint dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi b) Microsoft Excel dasturi ishga tushadi
va unda tanlangan hujjat yuklanadi c) Microsoft Word dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi
d) Microsoft WordPad dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi
© Quyida keltirilgan harakatlardan qaysi biri Microsoft PowerPoint dasturida yaratilgan taqdimotni saqlash
uchun mo‘ljallanmagan? a) “Ctrl+ F12” tugmalari bosiladi b) “Fayl\Soxranit kak” c) “Ctrl+S” tugmalari
bosiladi d) “Fayl\Soxranit”
© Microsoft PowerPoint –bu..? a) Taqdimotlar muxarriri b) Grafika muxarriri c) Jadvallar muxarriri d) Matn
muxarriri
© Internet Explorer dasturida F5 tugmasi qanday funksiyani bajaradi? a) Sahifani yangilaydi b) Uy saxifasi
(domashnaya stranitsa)ga o‘tadi c) Saxifani tanlanganlar (izbrannoye) tarkibiga qo‘shadi d) Internet Explorer
dasturini yopadi
© Ko‘pgina kompyuter tarmoqlaridan tarkib topgan va yagona standart asosida faoliyat yuritadigan jahon
global kompyuter tarmog‘i qanday ataladi? a) Internet b) Brauzer c) Internet Explorer d) Lokal tarmoq
© Veb resursning to‘g‘ri yozilgan manzilini ko‘rsating. a) http://www.gov.uz b) www://http.gov.uz c)
[email protected] d) [email protected]
© Quyidagi saytlardan qaysi biri O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portali hisoblanadi? a) www.gov.uz
b) www.press-service.uz c) www.edu.uz d) www.eduportal.uz
© Kompyuter viruslari va zararli dasturlarni aniqlash, zararlangan fayllarni tiklash, shuningdek fayllarni yoki
operatsion tizimni profilaktik nazorat qilib borish uchun mo‘ljallangan dastur qanday ataladi? a) Antivirus b)
Disklarni tozalash c) Boshqarish paneli d) Brauzer
© AVP « Kasperskiy Laboratoriyasi », NOD 32, Doctor Web, McAfee dasturlari dasturiy vositalarning qaysi
turiga kiradi? a) Antivirus dasturlari b) Ofis uchun dasturiy ilovalar c) Internetga bog‘lanish uchun dasturlar
d) Administrator nomidan ishga tushiriladigan dasturlar
© Viruslar yoki zararlangan fayllarni sizning kompyuteringizga qaysi yo‘llar bilan o‘tishi mumkin? a) Barcha
javoblar to‘g‘ri b) Tarmoq orqali tashkilotdagi boshqa bir xodimning kompyuteridan c) Internet tarmog’idan
foydalanganda Elektron pochta orqali d) USB flesh, CD/DVD disk yoki boshqa axborot tashuvchi vositalardan
foydalanganda
© O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi Milliy ma‘lumotlar bazasining axborot-qidiruv tizimi qanday ataladi?
a) Lex.UZ b) Norma.UZ c) Qonun.UZ d) LEX.US
© O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb-saytining manzilini ko‘rsating? a) www.uzedu.uz b)
www.mno.uz c) www.edu.uz d) www.xtv.uz
© O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi axborot-ta’lim portalining manzilini ko‘rsating? a)
www.eduportal.uz b) www.multimedia.uz c) www.ziyonet.uz d) www.uzedu.uz
© O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi huzuridagi multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish
markazi veb-saytining manzilini ko‘rsating? a) www.multimedia.uz b) www.eduportal.uz c) www.ziyonet.uz
d) www.uzedu.uz
© ZiyoNET – bu… a) Jamoat axborot ta’lim tarmog’i b) Internet-magazin c) Internet provayder (kompaniya)
nomi; d) Savdo maydoni
© Monitor qanday qurilma? a) Ekranga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi b) Ma’lumotlarni
kiritilishini yengillashtiruvchi manipulyator c) Kompyuterga ma’lumotlarni kiritish uchun mo‘ljallangan d)
Qog‘ozga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi
© Klaviatura nima? a) Kompyuterga ma’lumotlarni kiritish uchun mo‘ljallangan qurilma b) Qog‘ozga matnli
va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi c) Ekranga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi d)
Ma’lumotlarni kiritilishini yengillashtiruvchi manipulyator
© Sichqoncha nima? a) Ma’lumotlarni kiritilishini yengillashtiruvchi manipulyator b) Kompyuterga
ma’lumotlarni kiritish uchun mo’ljallangan c) Qog‘ozga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi d)
Ekranga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi
© Kompyuterning tashqi qurilmalari to‘g‘ri berilgan qatorni toping a) Printer, skaner, modem, faks-modem,
multimedia, plotter, strimer b) Monitor, skaner, modem, faks-modem, multimedia, plotter, strimer c) Printer,
skaner, modem, faks-modem, klaviatura d) Monitor, skaner, modem, faks-modem, sistema bloki
© Printer nima? a) Qog‘ozga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi b) Ekranga matnli va grafikli
ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi c) Ma’lumotlarni kiritilishini yengillashtiruvchi manipulyator d)
Kompyuterga ma’lumotlarni kiritish uchun mo‘ljallangan
© Skaner nima? a) Matn, grafika, tasvirlarni kompyuterga kiritishni avtomatlashtirish uchun xizmat qiluvchi
qurilma b) Qog‘ozga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi c) Ekranga matnli va grafikli
ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi d) Ma’lumotlarni kiritilishini yengillashtiruvchi manipulyator
© Modem nima? a) Modulyatsiya va demodulyatsiya so‘zidan olingan bo‘lib, uzluksiz signallarni raqamli va
raqamli ma’lumotlarni uzluksiz signallarga aylantirib beruvchi qurilma b) Matn, grafika, tasvirlarni
kompyuterga kiritishni avtomatlashtirish uchun xizmat qiluvchi qurilma c) Qog‘ozga matnli va grafikli
ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi d) Ekranga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi
© Plotter nima? a) Chizmalarni qog‘ozga chiqarish uchun mo‘ljallangan, qog‘ozda tasvirlanadigan chizmalarni
tushlangan pero bilan hosil qiladi. Odatda katta hajmdagi qog‘ozlarga chiqaradi. b) Tugmali harakatlanuvchi
maxsus dastadan iborat qurilma, asosan faqat o‘yin yoki mashq bajaruvchi dasturlarni boshqarishda
qo‘llaniladi. c) Vinchesterdagi eng zarur axborotlarni buzmasdan asrash uchun, uning nusxasini ko‘chirib
zaxirada saqlash uchun xizmat qiladigan qurilma d) Sichqonchaning to‘nkarib qo‘yilgan holatga o‘xshaydi,
undan asosan notebook xilidagi ko‘chma kompyuterlarda foydalaniladi.
© Multimediya nima? a) Matn, tovushli ma’lumotlarni, tabiiy va grafik tasvirlarni birlashtiruvchi axborot
texnologiyasi b) Chizmalarni qog‘ozga chiqarish uchun mo‘ljallangan, qog‘ozda tasvirlanadigan chizmalarni
tushlangan pero bilan hosil qiladi. Odatda katta hajmdagi qog‘ozlarga chiqaradi. c) Tugmali harakatlanuvchi
maxsus dastadan iborat qurilma, asosan faqat o‘yin yoki mashq bajaruvchi dasturlarni boshqarishda
qo‘llaniladi. d) Vinchesterdagi eng zarur axborotlarni buzmasdan asrash uchun, uning nusxasini ko‘chirib
zaxirada saqlash uchun xizmat qiladigan qurilma
© Klaviaturadagi klavishalar bajaradigan ishiga qarab nechta guruhga bo‘linadi? a) 5 ta
b) 4 ta
c) 3 ta
d) 2 ta
© NumLock klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Raqamli tugmachalar yoki kursorni boshqaruvchi
tugmachalarning rejimlarini o‘rnatadi yoki olib tashlaydi b) Yuqori registrni doimiy belgilash uchun ishlatiladi
c) Ixtiyoriy buyruqni kiritish uchun ishlatiladi d) So‘zlar orasida bo‘sh joy qoldirish uchun ishlatiladi
© Enter klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Ixtiyoriy buyruqni kiritish uchun ishlatiladi b) Raqamli
tugmachalar yoki kursorni boshqaruvchi tugmachalarning rejimlarini o‘rnatadi yoki olib tashlaydi c) Yuqori
registrni doimiy belgilash uchun ishlatiladi d) So‘zlar orasida bo‘sh joy qoldirish uchun ishlatiladi
© Caps Lock klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Yuqori registrni doimiy belgilash uchun ishlatiladi b)
So‘zlar orasida bo‘sh joy qoldirish uchun ishlatiladi c) Ixtiyoriy buyruqni kiritish uchun ishlatiladi d) Raqamli
tugmachalar yoki kursorni boshqaruvchi tugmachalarning rejimlarini o‘rnatadi yoki olib tashlaydi
© Space klavishasi qanday ishni bajaradi? a) So‘zlar orasida bo‘sh joy qoldirish uchun ishlatiladi b)
Ixtiyoriy buyruqni kiritish uchun ishlatiladi c) Raqamli tugmachalar yoki kursorni boshqaruvchi
tugmachalarning rejimlarini o‘rnatadi yoki olib tashlaydi d) Yuqori registrni doimiy belgilash uchun ishlatiladi
© Home klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kursorni satr boshiga o‘tkazish uchun ishlatiladi b) Kursorni
satr oxiriga o‘tkazish uchun ishlatiladi c) Kursorni bir sahifa yuqoriga o‘tkazish uchun ishlatiladi d) Kursorni
bir sahifa pastga o‘tkazish uchun ishlatiladi
© End klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kursorni satr oxiriga o‘tkazish uchun ishlatiladi b) Kursorni bir
sahifa yuqoriga o‘tkazish uchun ishlatiladi c) Kursorni bir sahifa pastga o‘tkazish uchun ishlatiladi d) Kursorni
satr boshiga o‘tkazish uchun ishlatiladi
© Page Up klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kursorni bir sahifa yuqoriga o‘tkazish uchun ishlatiladi b)
Kursorni bir sahifa pastga o‘tkazish uchun ishlatiladi c) Kursorni satr boshiga o‘tkazish uchun ishlatiladi d)
Kursorni satr oxiriga o‘tkazish uchun ishlatiladi
© Page Down klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kursorni bir sahifa pastga o‘tkazish uchun ishlatiladi b)
Kursorni satr boshiga o‘tkazish uchun ishlatiladi c) Kursorni satr oxiriga o‘tkazish uchun ishlatiladi d)
Kursorni bir sahifa yuqoriga o‘tkazish uchun ishlatiladi
© Delete klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kursodan o‘ng tomondagi belgini o‘chirish uchun ishlatiladi b)
Kursorni bir sahifa pastga o‘tkazish uchun ishlatiladi c) Kursorni satr boshiga o‘tkazish uchun ishlatiladi d)
Kursorni satr oxiriga o‘tkazish uchun ishlatiladi
© Insert klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Belgining o‘rniga yozish yoki siljitib yozish rejimlarini o‘rnatish
yoki olib tashlash uchun ishlatiladi b) Kursodan o‘ng tomondagi belgini o‘chirish uchun ishlatiladi c) Kursorni
bir sahifa pastga o‘tkazish uchun ishlatiladi d) Kursorni satr boshiga o‘tkazish uchun ishlatiladi
© Esc klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kiritilgan buyruqni inkor etish uchun ishlatiladi b) Belgining
o‘rniga yozish yoki siljitib yozish rejimlarini o‘rnatish yoki olib tashlash uchun ishlatiladi c) Kursodan o‘ng
tomondagi belgini o‘chirish uchun ishlatiladi d) Kursorni bir sahifa pastga o‘tkazish uchun ishlatiladi
© Tab klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kursorni bir necha pozisiya o‘ngga siljitish uchun ishlatiladi b)
Belgining o‘rniga yozish yoki siljitib yozish rejimlarini o‘rnatish yoki olib tashlash uchun ishlatiladi c)
Kursodan o‘ng tomondagi belgini o‘chirish uchun ishlatiladi d) Kursorni bir sahifa pastga o‘tkazish uchun
ishlatiladi
© Shift klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Yuqori registr yoki katta xarflarda yozish uchun ishlatiladi b)
Kiritilgan buyruqni inkor etish uchun ishlatiladi c) Belgining o‘rniga yozish yoki siljitib yozish rejimlarini
o‘rnatish yoki olib tashlash uchun ishlatiladi d) Kursodan o‘ng tomondagi belgini o‘chirish uchun ishlatiladi
© Ctrl, Alt klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Boshqa tugmachalar bilan birgalikda ishlab, vazifasini
o‘zgartiradi b) Kiritilgan buyruqni inkor etish uchun ishlatiladi c) Belgining o‘rniga yozish yoki siljitib yozish
rejimlarini o‘rnatish yoki olib tashlash uchun ishlatiladi d) Kursodan o‘ng tomondagi belgini o‘chirish uchun
ishlatiladi
© Back Space klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Kursordan chap tomondagi belgini o‘chirish uchun
ishlatiladi b) Kursorni bir necha pozisiya o’ngga siljitish uchun ishlatiladi c) Belgining o‘rniga yozish yoki
siljitib yozish rejimlarini o‘rnatish yoki olib tashlash uchun ishlatiladi d) Kursodan o‘ng tomondagi belgini
o‘chirish uchun ishlatiladi
© F1 klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Dastur haqida ma’lumotnomani ochish uchun ishlatiladi b)
Kursorni bir necha pozisiya o‘ngga siljitish uchun ishlatiladi c) Belgining o‘rniga yozish yoki siljitib yozish
rejimlarini o‘rnatish yoki olib tashlash uchun ishlatiladi d) Kursodan o‘ng tomondagi belgini o‘chirish uchun
ishlatiladi
© Print Screen klavishasi qanday ishni bajaradi? a) Oynadagi tasvirni to‘liqligicha rasmga tushuradi b)
Kursorni bir necha pozisiya o‘ngga siljitish uchun ishlatiladi c) Belgining o‘rniga yozish yoki siljitib yozish
rejimlarini o‘rnatish yoki olib tashlash uchun ishlatiladi d) Kursodan o‘ng tomondagi belgini o‘chirish uchun
ishlatiladi
© Operatsion tizim nima? a) Kompyuter ishga tushishi bilan ishga tushuvchi dastur bo‘lib, foydalanuvchi
bilan muloqotni tashkil qiladi. b) Fayllarni tashkil qilish va saqlashni ta’minlaydi c) Kiritish-chiqarish
qurilmalarini ulash d) Kompyuter va tashqi qurilmalarning o‘zaro axborot almashinuvini tashkil etadi
© Fayl deb nimaga aytiladi? a) Nomlangan sohaga b) Kengaytmaga c) Katalogga
d) Matnga
© Fayl nomi qanday qismlardan iborat bo‘ladi? a) Fayl nomi va kengaytmasidan b) Fayl nomidan
c)
Kengaytmadan d) Fayl hajmidan
© Fayl nomi nechta qismdan iborat bo‘ladi? a) 2 ta
b) 5 ta
c) 4 ta
d) 3 ta
© Fayl nomi kengaytmasidan qanday ajratiladi? a) Nuqta bilan b) Yulduzcha bilan c) Vergul bilan d)
Ikki nuqta bilan
© Elektron jadvalli fayl kengaytmasini toping! a) xls
b) txt
c) bat
d) bas
© xls kengaytmali fayl qanday fayl? a) Elektron jadvalli fayl b) Paskal dasturlash tilida yaratilgan dastur c)
Beysik dasturlash tilida yaratilgan dastur
d) Bajariladigan fayl
© jpeg, bmp kengaytmali fayl qanday fayl? a) Rasmli fayl
b) Elektron jadvalli fayl c) Paskal
dasturlash tilida yaratilgan dastur d) Beysik dasturlash tilida yaratilgan dastur
© Kompyuter tarmoqlar necha xil bo‘ladi? a) 3 xil: local, global, mintaqaviy; b) 2 xil: local va mintaqaviy;
c) 2 xil: local va global;
d) 2 xil global va mintaqaviy.
© (E-mail) Elektron pochtasi uzatadi…. a) Xabarlar va biriktirilgan fayllar
b) Faqat fayllarni
c)
Faqat xabarlarni
d) To‘g‘ri javob yo‘q
Скачать