Загрузил asle nasle

Tabel-Marimi-Fizice-Si-Unitati-de-Masura

Реклама
Tabelul 1.2
1 – Mărimea/Simbol; 2 - Formula de definiţie sau definiţia mărimii; 3 – Dimensiunea; 4 - Sistemul de unităţi;
5 - Denumirea
unității de măsură; 6 - Simbolul unităţii de măsură; 7 - Definiţia unităţii de măsură; 8 - Relaţii de transformare; 9 – Observații.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mărime
fundamentală
Lungime,l
L
SI
Metru
m
CGS
Centimetru
cm
Lungimea egală cu
1650 753,73 lungimi de undă în
vid, care corespun-de tranziţiei
atomului de kripton 86 între
nivelurile sale 2p10 şi 5d5.
A suta parte a unui metru.
-
Inch (ţol)
in
Lungime convenţională
-6
-
-2
-
1m=10 m
1cm=10 m
1in=25,410
3
m
Se
foloseşte
in tehnică.
1 tonă (t)=1 kg
-
-
Masa, m
Mărime
fundamentală
m
F
a
1
2
Timp, t
Mărime
fundamentală
SI
Kilogram
kg
CGS
Gram
Kilogram-forţă
– secundă la
pătrat pe
metru
5
g
M
-1
2
L FT
MKfS
3
4
T
SI
CGS
MKfS
Secundă
2
kgfs /m
6
s
Masa “kilogramului internaţional” prototip de platin
iradiat adoptat în tehnică în 1889
la Conferinţa Gene-rală de Măsuri
şi Greutăţi şi păstrat la Biroul
Inter-naţional de Măsuri şi Greutăţi de la Sèvres – Franţa.
-3
1g=10 kg
Masa corpului care sub acţiunea
unei forţe de un kilogram-forţă
primeşte acceleraţia de un metru
pe secundă la pătrat.
7
Fracţiunea 1/31.556.925,9747 din
anul tropic pentru 1900 ianuarie
0, la orele 12 ale timpului
efemeridelor
-3
1g=10 kg
-
2
1kgfs /m=
=9,80665 kg
-
8
9
-
1min=60s
1ora=
=3600s
F=ma
Viteză,
v,u,w,c
1
Acceleraţie a, şi
cea a
căderii
libere g
s
t
v
2
a
v
t
Newton
N
CGS
Dină
dyn
-2
LMT
Forţă, F
Mărime
fundamentală
SI
Forţa care aplicată unui corp
având masa de un kilogram, îi
imprimă acestuia acceleraţia de 1
metru pe secundă la pătrat.
Forţa care aplicată unui corp
având masa de un gram, îi
imprimă acestuia acceleraţia de
un centi-metru pe secundă la
pătrat.
F
-5
1stenă (sn)
3
=10 N
=1 kN
1 dyn=10 N
-
1 kgf=
=9,80665N
1 tonă
forţă
3
(tf)=10 kgf
-
MKfS
Kilogram-forţă
kgf
Forţa care aplicată unui corp
având masa de un kilogram, îi
imprimă acestuia acceleraţia de
2
9,80665 m/s .
SI
MKfS
Metru pe
secundă
m/s
Viteza unui punct în mişcare
rectilinie şi uniformă parcurgând
un metru în fiecare secundă.
-
CGS
Centimetru pe
secundă
cm/s
Viteza unui punct în mişcare
rectilinie şi unifor-mă parcurgând
un centi-metru în fiecare
secundă.
1cm/s=10
2
m/s
-
4
5
6
8
9
SI
MKfS
Metru pe
secundă la
pătrat
m/s
-
-
CGS
Centimetru pe
secundă la
pătrat
cm/s
-1
LT
3
-2
1N=1kgms
-2
LT
2
2
7
Acceleraţia unui punct în mişcare
rectilinie şi uni-form variată, a
cărui viteză creşte cu un metru pe
se-cundă în fiecare secundă.
Acceleraţia unui punct în mişcare
rectilinie şi uni-form variată, a
cărui viteză creşte cu un
centimetru pe secundă în fiecare
secundă.
-
2
1cm/s =
2
= 10 m/s
-
Viteza
unghiulară
, n
Acceleraţia
unghiulară

1
a

t


t
2
-1
T
-2
T
3
SI
CGS
MKfS
Radian pe
secundă
În
afara
siste
melor
Grad pe
secundă
rad/s
Viteza unghiulară a unui punct în
mişcare circulară uniformă, a
cărui rază vectoare parcurge în
fiecare secundă un unghi la
centru de un radian.
-
/s
-
1/s=

=
rad/s
180
Acceleraţia unghiulară a unui
punct în mişcare cir-culară
uniform variată, a cărui viteză
unghiulară creşte cu un radian pe
se-cundă, în fiecare secundă.
SI
CGS
MKfS
Radian pe
secundă la
pătrat
4
5
6
SI
Kilogram pe
metru cub
kg/m
-2
s
3
-3
L M
Densitate
(masă specifică,
densitate
de masă) 
CGS
m

V
-4
2
L FT
MKfS
Gram pe
centimetru
cub
Kilogramforţă-secun-dă
la pătrat pe
metru la
puterea a
patra
g/cm
3
1kgf  s 2
m4
7
Densitatea unui corp omo-gen,
având masa de un ki-logram şi
volumul de un metru cub.
Densitatea unui corp omo-gen,
având masa de un gram şi
volumul de un centimetru cub.
Densitatea unui corp omo-gen,
având masa de un ki-logram
forţă-secundă la pătrat şi volumul
de un centimetru cub.
În tehnică
se mai
utilizează
şi unităţile:
rotaţie
secundă:
1rot/s =
= 2 rad/s
rotaţie
minut:
1rot/min=
=  rad/s
30
-
-
8
9
-
3
1g/cm =
3
3
=10 kg/m
2
-
4
1kgfs /m =
=9,80665
3
kg/m
-
SI
Newton pe
metru cub
CGS
Dină pe
centimetru
cub
-3
L F
MKfS
Kilogram forţă
pe metru cub
kgf/m
3
4
5
6
SI
Kilogram
metru pe
secundă
CGS
Gramcentimetru pe
secundă
MKfS
Kilogram forţă
pe secundă
-2
Greutatea specifică a unui corp
omogen având greutatea de un
newton şi volumul de un metru
cub.
3
N/m
Greutatea
specifică 
G

V
2


H  mv
3
dyn/cm
Greutatea specifică a unui corp
omogen având greutatea de o
dină şi volu-mul de un centimetru
cub.
3
1dyn/cm =
3
=10 N/m
-
Greutatea specifică a unui corp
omogen având greutatea de un
kilogram forţă şi volumul de un
metru cub.
1kgf/m =
3
9,80665 N/m
-
7
8
9
m
s
Impulsul unui mobil având masa
de un kilogram şi viteza de un
metru pe secundă.
-
cm
g
s
Impulsul unui mobil având masa
de un gram şi viteza de un
centimetru pe secundă.
1g
kgfs
Impulsul unui mobil având masa
de un kilogram-forţă-secundă la
pătrat pe metru şi viteza de un
metru pe secundă.
1kgfs=
=9,80665 kg
m
s
kg 
3
3
-1
LMT
Impuls
(cantitate
de mişca
re) H
-
-
-2
L MT
1
-
FT
cm

s
 10 5 kg 
m
s
-
-
Moment
de inerţie
(moment
de inerţie
dinamic) I
Momentul de inerţie al unei mase
punctiforme de un kilogram,
situată la distanţa de un metru de
punctul (axa, axele sau planul) în
raport cu care se ia momentul.
Kilogram
metru pătrat
kgm
4
5
6
MKfS
Kilogramforţă-metrusecundă la
pătrat
kgfms
2
-
n
I   m i ri2
i 1
1
SI
2
2
LM
3
CGS
Gram-centimetru pătrat
pe secundă
g
cm 2
s
2
7
Momentul de inerţie al unei mase
punctiforme de un kilogram forţă
secundă la pătrat pe metru,
situată la distanţa de un metru de
punctul (axa, axele sau planul) în
raport cu care se ia momentul.
Momentul cinetic al unui mobil
cu masa punctifor-mă de un
gram, viteza de un centimetru pe
secundă situat la distanţa transversală de un centimetru de
punctul in raport cu care se ia
momentul.
8
9
2
1kgfms =
2
9,80665kgm
-
2
1gcm /s=
-7
2
=10 kgm /s
-
1
Moment
de inerţie
(moment
de inerţie
dinamic) I
LFT
MKfS
Kilogramforţă-metru
kgfms
3
4
5
6
SI
Kilogram
metru pătrat
kgm
2
i 1
2
LM
Nm
dyncm
-2
SI
Newtonmetru
2
-2
CGS
Dinăcentimetru
  
M r xF
L MT
2
MKfS
2
L MT
Momentul
unei forţe

M
7
Momentul de inerţie al unei mase
punctiforme de un kilogram,
situată la distanţa de un metru de
punctul (axa, axele sau planul) în
raport cu care se ia momentul.
Kilogramforţă-metrusecundă la
pătrat
n
I   m i ri 2
kgfms
Momentul cinetic al unui mobil
cu masa punctifor-mă de un
kilogram-forţă secundă la pătrat
pe metru viteza de un metru pe
se-cundă situat la distanţa
transversală de un metru de
punctul in raport cu care se ia
momentul.
2
Momentul de inerţie al unei mase
punctiforme de un kilogram forţă
secundă la pătrat pe metru,
situată la distanţa de un metru de
punctul (axa, axele sau planul) în
raport cu care se ia momentul.
Momentul unei forţe de un
newton în raport cu un punct
situat la distanţa transversală de
un metru.
Momentul unei forţe de o dină în
raport cu un punct situat la
distanţa transver-sală de un
centimetru.
-
-
8
9
-
-
2
1kgfms =
2
9,80665kgm
-
-
-
1dyncm=
-7
=10 Nm
-
1
Presiunea
p
Tensiunea
(efort unitar) , , T
2
F
p
A
-1
Momentul unei forţe de un
kilogram forţă în raport cu un
punct situat la distanţa
transversală de un metru.
LF
MKfS
Kilogram
forţă-metru
kgfm
3
4
5
6
SI
Newton pe
metru pătrat
N
m2
7
Presiunea exercitată normal de
forţa de un new-ton, uniform
repartizată pe aria de un metru
pătrat.
1kgfm=
9,80665 Nm
8
-
-
9
Această
uni-tate se
nu-meşte
şi pascal:
1 piez
3
(pz)=10
N
m3
1bar=
1Mdyn/cm
-2
L MT
2
5
=10 N =
CGS
Microbar
 bar
Presiunea exercitată normal de
forţa de o dină, uniform
repartizată pe aria de un
centimetru pătrat.
1 bar=
N
2
-1
=10 m
6
m2
=10 barie
Milibarul
este
adesea
intalnit cu
simbolul
mb.
-2
L F
1
Presiunea
p
Tensiunea
(efort unitar) , , T
2
3
MKfS
4
Kilogram-forţă
pe metru
pătrat
m2
5
6
Atmosfera
normală
atm
Torr
p
kgf
-
F
A
Milimetru
coloană de
apă
Presiunea exercitată normal de
forţa de un kilogram-forţă,
uniform repartizată pe aria de un
metru pătrat.
1
atmosferă
tehnică
(at)=
4
2
10 kgf/m
8
9
2
m2
7
1 atm  101.325
1 torr=
N
m2
m2
1 torr=
133,322 N =
m2
0,00131579
atm
1 atm
760
m
=0,0001 at
N
1 atm  101.325
1 mm H2O =9,80665 N =
mm H2O
1kgf/m =
9,80665 N
2
1 mm H2O
=9,80665 N =
m2
-5
9,6784110
atm
-
-
-
Milimetru
coloană de
mercur
1
2
3
2
mm Hg
4
5
6
SI
Joule
J
1 mm Hg =
13,5951 mm H2O
7
Lucrul mecanic efectuat de o
forţă de un newton, al cărui
punct de aplicaţie se deplasează
cu un metru în direcţia şi în
sensul forţei.
1 mm Hg=
133,322 N =
m2
=1333,22 bar=
0,00131579
atm
In barometria meteorologică se
utilizează
relaţia:
760 mm
Hg
=1,000000
1 atm
8
9
-
1 J= 1Nm=
=1Ws
-2
L MT
Lucrul
mecanic
L, W, (A)
Energia
E, W
CGS
  
L  F l
Erg
erg
E   Ei
MKfS
Kilogramforţă-metru
kgfm
LF
In
afara
siste
melor
Kilowatt-oră
kwh
Lucrul mec. Efectuat de o forţă de
o dină, al cărui punct de aplicaţie
se de-plasează cu un cm. în
direcţia şi în sensul forţei.
Lucrul mecanic efectuat de o
forţă de 1kgf, al cărui punct de
aplicaţie se deplasează cu un
metru în direcţia şi în sensul
forţei.
Lucrul mecanic produs de o sursă
de energie cu pute-rea de un
kilowatt oră.
-7
1 erg=10 J
-
1kgfm=
9,80665 J
-
1 kWh=
=3,6 M J
-
1
2
3
2
Calorie
cal
4
5
6
SI
Watt
W
CGS
Erg pe
secundă
erg
s
-
MKfS
kilogram
forţă-metru
pe secundă
kgfm/s
-
Cal putere
CP
-3
L MT
Puterea, P
P
L
t
-1
LFT
Cantitatea de căldură necesară
pentru a ridica de la 14,5C la
15,5C tem-peratura unui gram
de apă (fără aer) sub presiu-nea
constantă de o atmosferă.
În
afara
siste
melor
7
Puterea dezvoltată la efectuarea
unui lucru mecanic de un Joule în
timp de o secundă.
1 cal =
= 4,1816 J
-
8
9
1 W 1
1 erg/s =
-7
10 W
1kgf
m
=
s
-
-
9,80665 W
1 CP=
-
75 kgf
m
=
s
= 735,499 W
-
J
s
Скачать