Загрузил Tsymbal Yulia

анотувння 2

Реклама
Анотування на статтю:
Разина Л. С. Диалоговые формы взаимодействия как способ развития
толерантного поведения у студентов / Л. С. Разина // Психология в вузе :
ежеквартальн. науч.-метод. журн. – 2009. –№ 4. – С. 37–58.
В запропонованій статті дослідник акцентує свою увагу на процесі
формування толерантності. Він бачить її як педагогічну проблему, яка
передбачає обгрунтовану побудова педагогічного процесу, вибір змісту,
дидактичних засобів і методів навчання, організацію позанавчальної і
позашкільної діяльності учнів, що, в свою чергу, повинно спиратися на чіткі
уявлення про принципи формування толерантності.
Слід відмітити думки автора про формування толерантності для якої
необхідно враховувати величезний виховний потенціал літератури і мови.
Пізнання, самопізнання, самовідкриття в їх вивченні неподільний. Формування
толерантності під впливом літератури здійснється як самореалізація творчих
вмінь, духовних можливостей чоло / століття в результаті його «самовключення»
в інше життя, через її відкриття та освоєння.
Автор аналізує ефективність виконання малих форм фольклору (прислів'я,
приказки) єдині за своїм життєво призначенням: вони сприяють формуванню
особистості людини.
Робляться
наступні
висновки:
що
цілеспрямоване
використання
потенціалу, традицій у педагогічній діяльності якісно поліпшити навчальновиховний процес, метою до того є формування толерантної особистості. Разом з
тим важливо шукати комплексне рішення даного завдання, а не обмежене
рамками школи або вузу.
Скачать