Загрузил Elvira Guseinova

HB MAKALE INCELEME

Реклама
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE HAYAT BİLGİSİ VE
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
«MAKALE İNCELEME ÖDEVİ»
Elvira Guseinova
Öğr. Gör. Nur ÜTKÜR GÜLLÜHAN
2020
1. MAKALENİN KÜNYESİ:
Makalenin adı: Sosyal Bilgiler 4-5. Sınıf Programı ve Ders Kitaplarının Yer Temelli Eğitim
Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi
Makalenin yazarı : Ayşe MENTİŞ TAŞ, Tuğba Cevriye ÖZKARAL
Universite/Enstitü/ABD/ : Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Dergi/Yıl : Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015
2.MAKALENİN AMACI
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler 4-5.sınıf programı ve ders kitaplarını yer temelli eğitim
yaklaşımına göre genel anlamda değerlendirmektir.
4. YÖNTEM
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sosyal Bilgiler
4-5. Sınıf Programı, Sosyal Bilgiler - 4 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (MEB Yayınları) ve
Sosyal Bilgiler - 5 Öğrenci Ders ve Çalışma Kitabı (MEB Yayınları) oluşturmaktadır. Veriler
“doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizinde, bir nitel araştırma
tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
5. BULGULAR
Bu araştırmada 4. sınıf sosyal bilgiler ders ve öğrenci çalışma kitabı yer temelli eğitim yaklaşımı
açısından incelenmiştir ve bu kitabın 3. ünitesi olan “Yaşadığımız Yer” bu yaklaşımla birebir
bağlantılı ve bu yaklaşımın özelliklerini taşıyan bir öge olarak tespit edilmiştir. “Yaşadığımız
Yer” adlı ünitede yer temelli eğitimi yaklaşımına uygun bazı aktivitelerin, çalışmaların da
bulunduğu ve çalışmalarda tecrübeye dayalı öğrenme fırsatlarının öğrencilere sunulduğu
saptanmıştır. Yaşadığımız yer ünitesi dışında “Üretimden Tüketime” ve “İnsanlar ve Yönetim”
adlı ünitelerde de yer temelli eğitim yaklaşımına uygun bazı aktiviteler, çalışmalar da tespit
edilmiştir. Bu çalışmaların da özellikle okul-toplum ilişkilerini geliştirmeye yardımcı oldukları
ve yine tecrübeye dayalı, yaşantısal öğrenme fırsatları sundukları görülmüştür. 5. Sınıf sosyal
bilgiler ders ve öğrenci çalışma kitabı da yer temelli eğitim yaklaşımı doğrultusunda
değerlendirilmiş ve “Bölgemizi Tanıyalım” adlı ünitenin bu yaklaşımın özelliklerini taşıdığı
gözlenmiştir. Fakat yapılan araştırma sonucunda dikkat çeken bulgulardan birisi 5. sınıfa ait hem
ders hem de öğrenci çalışma kitabında “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi de dâhil olmak üzere
hiçbir ünitede yer temelli eğitim yaklaşımını yansıtan, öğrencilerin sınıf dışı aktivitelerde
bulunmasını sağlayan faaliyetlerin bulunmamasıdır.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak genel anlamda 4-5. Sınıf programında yer temelli eğitim yaklaşımında önemli bir yere sahip
olan tecrübeye dayalı, yaşantısal öğrenme fırsatlarına ifade olarak yer verildiğini, programda etkinlik
örnekleri olduğunu söyleyebiliriz. 4. sınıfta ders ve çalışma kitabında da bazı etkinlik örnekleri vardır.
Ancak 5. sınıf ders ve çalışma kitabında öğrencilerin sınıf dışı aktivitelerde bulunmasını sağlayan
faaliyetler bulunmamaktadır.
Araştırma bulgularından hareketle bazı öneriler getirilmiştir:
çalışma kitabında yer verilmelidir.
olanlar
şüphesiz ki programın uygulayıcısı öğretmenlerdir. Dolayısıyla öğretmenlere yer temelli eğitime ilişkin
görüşleri, uygulama durumları, uygulanmıyorsa nedenleri vb. gibi konularda araştırmalar yapılabilir.
-5. sınıf sosyal bilgiler programı ve kitapları bu yaklaşım açısından ele alınmıştır.
Ancak yer temelli eğitim fen ve matematik derslerinde de kullanılabilen bir yaklaşımdır. Bu derslerin
programları ve ders kitapları da yer temelli eğitim açısından değerlendirilebilir.
1. MAKALENİN KÜNYESİ:
Makalenin adı: Öğretmen ve öğrencilerin “kanıt temelli tarih öğretimi”ne ilişkin görüşleri: Bir
durum saptaması.
Makalenin yazarı : Yücel KABAPINAR, Ayşe YETİŞ
Universite/Enstitü/ABD/ : Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Dergi/Yıl : Turkish History Education Journal, 8(1), ss. 231-262, 2019
2. MAKALEDE ÖNE SÜRÜLEN ANA PROBLEM ve ALT PROBLEMLER
Araştırmanın amacı, öğretmen ve öğrencilerin kendilerine sunulan “kanıt temelli tarih
öğretiminin” amacı, işlevi ve uygulanabilirliğine ilişkin bakış açılarını saptamaktır. Bu amaca
ilişkin sorular aşağıdaki gibidir;
1) Öğretmen ve öğrencilerin kendilerine tanıtılan Kanıt Temelli Tarih Öğretiminin amacı ve
işlevine ilişkin görüşleri nasıldır?
2) Öğretmen ve öğrencilerin kanıt temelli tarih öğretimine dair düşünceleri nasıldır?
3) Öğretmen ve öğrencilerin kendilerine tanıtılan Kanıt Temelli Tarih Öğretimini
Türkiye’de uygulamanın olanaklı olup olmadığına ilişkin görüşleri nasıldır?
3.MAKALENİN AMACI
Bu araştırma, öğretmen ve öğrencilerin “kanıt temelli tarih öğretim yöntemi”ne yönelik
algılarını belirlemek; aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin kanıt temelli tarih öğretim
yöntemini mevcut sistem ile karşılaştırmalarını sağlayarak değerlendirmede bulunmaları
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
4. YÖNTEM
Tarih eğitimine ait öğrenme ortamlarında uygulanması hedeflenen kanıt temelli tarih
öğretim yöntemine ilişkin yapılan araştırmada; nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup çalışma
eylem araştırması desenine göre şekillendirilmiştir. Eylem araştırması deseni çeşitlerinden;
özgürleştirici/geliştirici/eleştirisel eylem araştırması deseni kullanılmıştır.
5. BULGULAR
Genel manada yöntemin Türkiye’de uygulanıp uygulanamayacağına dair sorulmuş sorudan
alınan cevaplara bakıldığında öğretmen ve öğrenciler tarafından; farklı açılardan da olsa başat
faktör yine öğretmenin kendisi gibi durmaktadır. Öğrenciler yöntemin uygulanmasının
öğretmenlerin tercihine bağlı olduğunu ön plana çıkarırken; öğretmenler ise farklı açıdan
bakarak öğretmenlerin bu yöntem ve diğer hususlarda yeteri kadar donanımlı olmadıklarını
düşünmektedir. Aynı zamanda yönteme uygun öğretmen yetiştirilmesinin de gerekli olduğunu
savunmaktadırlar. Bunların yanı sıra “olanaksız ”temel kategorisine bakıldığında, hem fikir
olunan husus uygulanan mevcut eğitim sistemi yani kalıplaşmış yöntemler iken; öğretmenlerden
gelen cevaplarda dikkat çeken bir başka husus da yöntemin her öğrenciye uygun olmadığı
anlayışıdır.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak iki grubun değerlendirmeleri incelediği zaman araştırma açısından çok ayrık
olmayan yani birbirine yakın düşüncelerin dile getirildiği söylenebilir. Bu da gösteriyor ki
uygulanması adına çalışmalar yapılan kanıt temelli öğretimin hayata geçirilmesi aslında alt yapı
imkânları dışında çok da engeli olmayan bir yöntem gibi gözükmektedir.
1. MAKALENİN KÜNYESİ:
Makalenin adı: İlkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinin Drama Yöntemi ile Öğretimine
İlişkin Bir Uygulama Önerisi
Makalenin yazarı : Hadiye Küçükkaragöz, Derya Av Hartuç
Universite/Enstitü/ABD/Dergi : Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Dergi/Yıl : Yaratıcı Drama Dergisi , 2015
2. MAKALENİN AMACI
Bu araştırmanın amacı ile alan yazın incelenerek ve drama yaşantısı geçirmiş öğretmen görüşleri
alınarak ilkokul 2. Sınıf Hayat Bilgisi dersinin drama yöntemi ile öğretimine ilişkin bir uygulama
önerisi ortaya koyulmuştur.
4. YÖNTEM
Çalışma grubu araştırmacı tarafından tarihsel yönteme göre; yazılı belgelere dayanarak izleyen
ve inceleyen yaklaşım ile belirlenmiş tezler, kitaplar, Hayat Bilgisi dersi resmi müfredat,
dergiler, sempozyumlar, konferans bildirileri ve internet üzerinden sorgulamalar ile kolay
ulaşılabilir örnekleme göre seçilen ilkokullarda sınıf öğretmenliği yapmış, drama yaşantısına
sahip İzmir ve Denizli ilinde görev yapan 35 (15 erkek ve 20 kadın) sınıf öğretmeninden
oluşmaktadır. Çalışma betimsel tarama modelindedir. Veriler konu ile yazılı ve basılı tez, kitap
ve diğer yayınlar ile öğretmen görüşlerinin yer aldığı yarı yapılandırılmış bilgi formu ile
toplanmıştır. Çalışma sonucunda hazırlanan ders planları nitel veri analiz tekniğine göre
incelenen öğretmen görüşlerine ve tarihsel yönteme göre seçilen ilgili alan yazın ışığında
tartışılarak öneriler sunulmuştur.
5. BULGULAR
Uygulama aşamasında etkili bir süreç geçirilmesi için basılı bir drama etkinliklerinin olduğu
Hayat Bilgisi kitabına ihtiyaç duymakla birlikte bu kitaptaki etkinliklerin öğretmenlere drama
yönteminin kullanılması adına rehberlik edecek bilgiler çerçevesinde hazırlanması gerektiğini
belirten öğretmenler, eğitim fakültelerinin son sınıfında görülen bu dersin dört yıla dağıtılmasını,
sınıflarda eğitim için yeterli zaman ve materyalin verilmesini önermektedirler. Dramanın
eğitimdeki öneminin kalıcı öğrenmeyi sağlaması olduğu belirtilen görüşlerde yöntemin
çocuklarda olumlu davranış kazandırması ve sürece toplu olarak katılmalarını sağlaması ile
başarılarının yükselebileceğine ulaşılabilir. Görüş alınan öğretmenlerden yirmi (20)’si ise
herhangi bir görüş bildirmemiştir
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma ile elde edilen bulguların; drama yönteminin Hayat Bilgisi dersinde kullanılabilirliğini
etkilemesi, bu ders konularına ait planlarının hazırlanması konusunda yapılacak bilimsel
çalışmalara kaynaklık etmesi, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersini işlerken onlara yeni bakış açısı
kazandırmasıyla drama yöntemi kullanımlarını arttırması beklenmektedir.
1. MAKALENİN KÜNYESİ:
Makalenin adı: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EMPATİ
Makalenin yazarı : Sevda YILMAZ
Universite/Enstitü/ABD/ : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakultesi
Dergi/Yıl : Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
2.MAKALENİN AMACI
Bu araştırma, Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılan empati etkinlikleri aracılığıyla, ortaokul
öğrencilerinin empati sürecinde gösterdikleri başarının incelenmesini amaçlamaktadır.
3. YÖNTEM
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan eylem araştırması kullanılmıştır. Bu çalışmada
7. sınıf öğrencileri çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mili
Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 14 öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrencilerin 7’si kız ve 7’si erkektir.
Araştırma kapsamında empati etkinliklerinin Sosyal Bilgiler dersi kapsamında uygulanmasına
örnek teşkil etmek amacıyla bir ders planı hazırlanmıştır. Ortaokul 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi,
“Ülkemizde Nüfus” ünitesi “Göçün Neden ve Sonuçları” konusu empati etkinlikleri ile
hazırlanan bu ders planı dahilinde yürütülmüştür. Araştırma 3+1 ders saati olarak planlanmıştır.
Konu dahilinde öğrencilere birer empati rolü verilmiş ve bu role bürünerek yazılı bir empati
süreci gerçekleştirmeleri istenmiştir. “Göçün Neden ve Sonuçları” konusu “Göçün Sonuçları” alt
başlığı için öğrencilere verilen empati rolleri şunlardır:
Kırsal kesimden kente yapılan göç sonucunda inşa edilen bir gecekondu
Göç etmiş bir ailenin geçimini sağlamaya çalışan bir baba
Kaçak yapılaşma sebebiyle gerekli hizmeti veremeyen bir belediye başkanı
Göç sonucu çarpık yapılaşma sebebiyle kirlenen çevreden etkilenen bir kuş
Göç sonucu farklı bir kültürle karşı karşıya kalmış bir anne
Sağlık hizmeti almak için ailesiyle göç etmiş bir kız çocuğu
Göç etmiş bir ailenin çalışmak zorunda kalan çocuğu
Araştırma verileri, bu etkinlik formları ve Kabapınar (2005a) tarafından geliştirilen “Empati
Ürünü Öz Değerlendirme Formu” ile “Empati Ürünü Grup Değerlendirme Formu” ile
toplanmıştır.
4. BULGULAR
Bulgulara bakılarak öğrencilerin empati kurma sürecinde sınıf geneli ortalama başarısının orta (
x =3.2) düzeyde olduğu söylenebilir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan araştırmada elde edilen bulgular öğrencilerin empati kurma sürecinde temel ölçüt olarak
kabul edilen role bürünme sürecini başarılı şekilde sağladıklarını göstermektedir.
Araştırma sonuçları, öğrencilerin üst düzey empati becerisine işaret eden “diğer insanların da
empati kurmaya davet edilmesi” boyutlarında başarılı olmadıklarını göstermektedir. Sosyal
Bilgiler derslerinde özellikle bu üst düzey empati becerisini geliştirmeye yönelik olarak farklı
empati etkinlikleri hazırlanmalıdır.
1. MAKALENİN KÜNYESİ:
Makalenin adı: Sosyal Bilgiler Dersinde Örnek Olay Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin
Akademik Başarı Derse Karşı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkileri
Makalenin yazarı : Zafer İBRAHİMOĞLU, Cemil ÖZTÜRK
Universite/Enstitü/ABD/Dergi : Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Dergi/Yıl : Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
2.MAKALENİN AMACI
Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde örnek olay yöntemi
kullanımının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, ders başarıları ve derse ilişkin tutumlarına
ilişkin etkilerini belirlemektir.
4. YÖNTEM
Çalışma, öntest-son test kontrol gruplu desene göre dizayn edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
Cornell eleştirel düşünme testi, başarı testi ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Deney grubunda ünite,
örnek olay yöntemine dayalı etkinliklerle; kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemleriyle
işlenmiştir. Ünite sonunda veri toplama araçları tekrar uygulanmıştır. Araştırmada toplanan
verilerin analizinde bağımsız iki örnek t testi ve bağımlı iki örnek t testleri kullanılmıştır
5. BULGULAR
Araştırmada elde edilen bulgular ve ilgili alanyazında yapılan ve yukarıda da bahsedilen
araştırma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ilköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme
becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir.
Genel olarak örnek olay yöntemi Sosyal Bilgiler dersinde uygulamaya konması gereken en etkili
öğretim yöntemlerinden birisidir. Araştırmada elde edilen bulgular da göstermektedir ki örnek
olay yöntemi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, derse karşı tutumları ve akademik
başarıları üzerine olumlu yönde etkiye sahiptir.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada, ilköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde örnek olay yöntemi kullanımının öğrencilerin
eleştirel düşünme becerileri, ders başarıları ve derse yönelik tutumları üzerinde olumlu yönde
etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Söz edilen makalede öneriler kısmı bulunmamaktadır.
1. MAKALENİN KÜNYESİ:
Makalenin adı: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü Ve Yerel Tarih Uygulamalarının
Öğrencilerde Farkındalık Oluşmasına Etkisi
Makalenin yazarı : Büşra MERT1, Adem BELDAĞ
Universite/Enstitü/ABD: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergi/Yıl : MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ, 2019
2. MAKALENİN AMACI
Bu çalışmanın temel amacı, sosyal bilgiler öğretiminde kültür ve miras öğrenme alanında yer
alan sözlü ve yerel tarih uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri doğrultusunda bir
değerlendirme yapmaktır.
4. YÖNTEM
Çalışma, nitel yöntem yaklaşımına göre tasarlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin sözlü ve yerel
tarih uygulamalarına ilişkin görüşlerini detaylı incelemek amacıyla araştırmacı tarafından 6 açık
uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş ve veri toplama aracı
olarak kullanılmıştır. Araştırma 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubu Rize ili Çayeli ilçesinde bir devlet okulunda 4. sınıfta öğrenim gören
7’si kız, 6’sı ise erkek olmak üzere toplam 13 öğrenciden oluşturmaktadır.
5. BULGULAR
Temel amacı sosyal bilgiler öğretiminde kültür ve miras öğrenme alanında yer alan sözlü ve
yerel tarih uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmak
olan çalışma sonucunda öğrencilerin genel olarak sözlü ve yerel tarih uygulamaları sonrasında
görüşlerinde farklılaşma olduğu görülmüştür. Aile tarihinin araştırılmasına ilişkin öğrenci
görüşleri incelendiğinde öğrencilerin son görüşlerinin uygulama öncesi görüşmeye göre çeşitlilik
gösterdiği tespit edilmiştir. Gelenek ve göreneklerimizin geçmişten bugüne değişimine ilişkin
uygulama sonrası öğrenci görüşleri incelendiğinde ön görüşmenin aksine en fazla oyunların
değişimi alt temasının vurgulandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin özellikle eski oyunlar ile ilgili
olan etkinlikleri göz önünde bulundurarak cevaplar verdiği görülmüştür.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın nitel sonuçlarına göre öğrencilerin genel olarak sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin
uygulamalarına ilişkin olumlu görüş belirttikleri görülmüştür.
Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:
1. Sosyal bilgiler derslerinde sözlü ve yerel tarih etkinliklerine daha çok yer verilmelidir. Burada
en önemli görev öğretmene aittir. Öğretmenler derslerinde bu tarz etkinliklere yer verebilirler.
2. Öğretmenlerin sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin sözlü ve yerel tarih uygulamalarının
amaçlarında da yer alan küçük birer tarihçi gibi hareket etmelerini sağlayacak sözlü ve yerel
tarih çalışmalarına yer vermeleri önerilebilir. Bu bağlamda öğrencilerin yakından uzağa
ilkesinden hareketle çevrelerinde bulunan rahatça gidebilecekleri yerler ile ilgili araştırma
yapmaları ve aile büyükleri ile görüşmeleri istenilebilir.
3. Sosyal bilgiler dersi kapsamında yaşanılan yeri tanıtıcı uygulamalar dersin işlendiği sınıf ile
sınırlı kalmayıp okullarda bu yönde sergiler yapılması önerilebilir.
4. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan tarih konularının geleneksel yöntemler
yerine öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak sözlü tarih yöntemi kapsamında
drama yöntemi ile öğretilmesi önerilebilir.
1. MAKALENİN KÜNYESİ:
Makalenin adı: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (2005 ve 2017)
SÖZLÜ TARİH
Makalenin yazarı : İlker DERE
Universite/Enstitü/ABD/Dergi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD
Dergi/Yıl : Millî Eğitim Dergisi, 2018
2. MAKALEDE ÖNE SÜRÜLEN ANA PROBLEM ve ALT PROBLEMLER
2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında sözlü tarihle öğretime uygun
kazanımları tespit etmek, değerlendirmek ve etkinlik önerilerinde bulunmak olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda bazı alt araştırma soruları belirlenmiştir:
1. 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında hangi kazanımların öğretiminde sözlü tarih
yöntemi kullanılabilir?
2. 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının hangi kazanımları, sözlü tarihle öğretim için
uygundur?
3.MAKALENİN AMACI
Bu çalışmanın amacı, 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Eğitim Programlarında sözlü tarih
yöntemi kullanarak öğretilebilecek uygun konuları belirlemektir.
4. YÖNTEM
Bu çalışmada 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları incelendiği için nitel
araştırma yöntemlerinden doküman analizi (incelemesi) yöntemi tercih edilmiştir. 2005 ve 2017
Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarını, sözlü tarih potansiyeli açısından değerlendirmek
amaçlandığı için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
5. BULGULAR
2017 Programında 4. ve 7. sınıf kademelerinde sözlü tarih potansiyeli aynı kalırken; 6.
sınıfta azalmış, 5. sınıfta artmıştır. Ayrıca 2017 6. Sınıf Programından kutlama ve törenler ile
bazı teknoloji tarihi konuları çıkarıldığı için sözlü tarihe uygun kazanım sayısı, bu kademede
azalmıştır.
Sonuç olarak 2005 ve 2017 Programlarının sözlü tarihin potansiyeli bakımından
benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bunun yanında 4. Sınıf Programında sözlü tarihe
uygun 6 kazanımın bulunması, yöntemin sınıf öğretmenleri için de önemini ortaya koymaktadır.
Ayrıca 5, 6 ve 7. sınıf kazanımlarında sözlü tarihin hâlâ önemli bir kullanım potansiyelinin
olduğu görülmektedir. Bu verilere ek olarak, sözlü tarihin çeşitli araştırmacılar tarafından ele
alınması, gelecekte yöntemin daha fazla işleneceğine işaret etmektedir.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmanın sonuçları, 2017 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının sözlü tarih
potansiyeli bakımından benzer olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrencilere değişim ve
sürekliliği kazandırmak için en uygun yöntemlerden biri olan sözlü tarihin 2017 Programında
sadece bir kez önerilmesi şaşırtıcı bir sonuçtur.
Скачать