Загрузил Vân Trần

Quan ly dung cu trong CSSD

Реклама
Quản lý dụng cụ
trong CSSD
Nội dung
1
Đôi nét về khoa KSNK
2 Tầm quan trọng của quản lý DC
3
Nguyên tắc quản lý DC
4
Nội dung của quản lý DC
Đôi nét về khoa KSNK
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
2017
• Hoàn thiện khu CSSD đúng theo quy
trình 1 chiều
• Đổi mới các bộ dụng cụ phẫu thuật
• Trang thiết bị, máy móc hiện đại
2015
• Tiếp nhận quản lý đơn vị tiếp liệu
• Sát nhập đơn vị tiếp liệu về khoa KSNK
• Thực hiện KK-TK tập trung tại khoa KSNK
1986
• Khoa thanh trùng  Khoa Chống Nhiễm Khuẩn
 Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
• Xử lý tập trung các dụng cụ khoa trại
• Đơn vị tiếp liệu thuộc khoa Phẫu Thuật quản lý
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn
Sơ đồ tổ chức
Trưởng khoa
KTV trưởng khoa
Đơn vị giám sát
10 nhân sự
Đơn vị khử khuẩn tiệt khuẩn trung tâm
28 nhân sự
Bệnh viện Bình Dân
Số liệu thống kê số ca phẫu thuật, thủ thuật; lượt bệnh nội trú, ngoại trú tại
bệnh viện mỗi ngày
Số ca
Số ca
Lượt
bệnh
Lượt
bệnh
Click to edit title style
Dụng cụ
sử dụng tại
bệnh viện
Dụng cụ tại bệnh viện
Dây sinh thiết, bóng trực
tràng, mask thanh quản,
dây dẫn đường, …
Dụng cụ
khoa trại
Dụng cụ
PT mổ mở
Dụng cụ
single use
Khay nội soi, ống kính nội
soi, dụng cụ PCNL, dụng
cụ mổ robot, …
Bình kềm, kềm chích, bộ
dụng cụ thay băng, cắt
chỉ, …
Dụng cụ
PT nội soi
Bộ phụ tùng niệu, bộ mổ
mở, bộ máy cưa xương
ức, dụng cụ lẻ, …
Dụng cụ khoa trại
Dụng cụ phẫu thuật
Quản lý dụng cụ tại CSSD
Tầm quan trọng
•
•
•
•
•
•
•
Hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn
Đảm bảo chất lượng tiệt khuẩn
Đảm bảo an toàn cho người bệnh
Xử lý hiệu quả
Chống nhầm lẫn
Dễ dàng kiểm tra
Cung cấp kịp thời
Nguyên tắc quản lý DC
1
2
3
4
Chủ động
phòng ngừa
trước khi sai
sót xảy ra
Xây dựng
Quy trình,
Hướng dẫn
công việc
phù hợp với
thực tế tại
bệnh viện
Quản lý dựa
trên ý thức
kỷ luật của
nhân viên
Khi có sự cố
xảy ra 
không đổ lỗi
cá nhân, tìm
lỗi hệ thống
và khắc phục
Quản lý dụng cụ trong CSSD
Đào tạo
– tập
huấn
Tổ chức
nhân sự
Quản lý
chất
lượng
Công cụ
quản lý
Tổ chức nhân sự
Bảng mô tả công việc
Từng khu vực
Khu vực dơ, khu vực sạch,
kho vô khuẩn, kho đồ vải,
kho champ mổ giấy,…
Từng vị trí
Giao nhận dụng cụ, xử lý
dụng cụ, trang bị - đóng gói,
hấp, kho.
Phân công
Từng khu vực
Từng vị trí
Từng người theo năng
lực, trình độ và theo
sức khỏe
Vị trí việc làm theo khu vực
01
02
22
03 Giao nhaän duïng cuï
18
4
6
2
8
9
10
13
15
16
Kho KTC
17
5
7
19
Khu vöïc caáp phaùt
ñoà vaûi
2
12
11
2
14
20
Khu baån
Ghi chuù
Tua saùng
Khu saïch
Kho voâ khuaån
Tua chieàu
Kho champ giaáy
Tröïc 24h
Đào tạo – Tập huấn
• Cử nhân sự tham gia các khóa học về
CSSD
• Tự đào tạo
• Cập nhật kiến thức thường xuyên
• Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo
Công cụ quản lý
Bảng hướng dẫn công việc
Quy trình làm việc
Bảng kiểm dựa trên các
hướng dẫn công việc
Sổ theo dõi vận hành các máy
rửa, máy sấy, máy tiệt khuẩn
Các sổ giao nhận
Quy trình, hướng dẫn
Sổ theo dõi vận hành máy
Sổ theo dõi vận hành máy
Bảng kiểm
Quản lý chất lượng
Bảo trì, bảo dưỡng
Bảo trì, bảo dưỡng
Kiểm tra chức năng
Trang thiết bị
Hiện đại
Đảm bảo 1 chiều
Chất lượng tiệt khuẩn
Test sinh học
Test hóa học
Test nhiệt độ
Hạn chế sai sót
Chất lượng
dụng cụ
Mã số hóa
Cải tiến đóng gói
Phương pháp đóng gói
dụng cụ
Chu trình của dụng cụ
Giao nhận
Hình
Lưu trữ,
sẵn sàng
cung cấp
Hình
Tiệt khuẩn
Hình
Hình
Xử lý
Hình
Kiểm tra,
bảo dưỡng
Trang bị,
đóng gói
Giao nhận
Đội giao nhận chuyên nghiệp,
sẵn sàng cung cấp
Xử lý
Khu vực xử lý đạt chuẩn,
trang thiết bị hiện đại,
xử lý hiệu quả
Xử lý
Kiểm tra, bảo dưỡng
Tra dầu
các khớp
Mức độ
sạch
Sự
thay đổi
bề mặt
Kiểm tra
chức năng
Kiểm tra chất lượng dụng cụ
Mức độ sạch
Sự thay đổi bề mặt
Tra dầu, kiểm tra chức năng
Tra dầu các khớp dụng cụ
Kiểm tra chức năng
Trang bị, đóng gói
Thay đổi, cải tiến phương pháp
đóng gói các bộ dụng cụ
Tiệt khuẩn
Trang bị các máy hấp 2 cửa
hiện đại, nâng cao chất lượng
tiệt khuẩn
Lưu trữ, sẵn sàng cung cấp
Sắp xếp dụng cụ hợp lý
Dễ thấy – Dễ lấy – Dễ kiểm tra
Chất lượng tiệt khuẩn
•
•
•
•
Test nhiệt độ
Test hóa học
Test sinh học
Test lò hấp
Hạn chế nhầm lẫn, sai sót
BDH: Mã BV
11: Mã bộ DC
33: STT bộ DC
Mã số
hóa trên
từng
bộ dụng
cụ
Hạn chế nhầm lẫn, sai sót
Mã số
hóa trên
từng
dụng cụ
Hạn chế nhầm lẫn, sai sót
Mã số hóa trên
từng món dụng cụ
Hạn chế nhầm lẫn, sai sót
Cải tiến PP đóng gói
• Phương pháp đóng gói trước đây
Dụng cụ trong bộ nhiều
Gói bằng champ vải
Chất lượng tiệt khuẩn???
Cải tiến PP đóng gói
• Phương pháp đóng gói hiện tại
Gói bằng túi ép tiệt trùng
Sử dụng hộp chuyên dụng
Đảm bảo chất lượng
tiệt khuẩn
Cải tiến PP đóng gói
Thiết kế bộ DC theo thì mổ
Giảm số lượng trong từng bộ
Đảm bảo chất lượng tiệt khuẩn
của dụng cụ
Tối ưu hóa Tăng tính
trọng lượng an toàn
Giảm chi
phí KK-TK
Xây dựng cấu hình bộ DC đặc
trưng cho từng loại DVKT 
Giảm chi phí xử lý, giảm chi phí
bảo trì, bảo dưỡng dụng cụ
Tăng tuổi
thọ DC
Sử dụng tối đa số lượng DC
có trong mỗi bộ  Giảm số lần
xử lý
CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG GÓI DỤNG CỤ
Trang thiết bị hiện đại
 Máy rửa




Máy rửa tự động 2 cửa:
Máy rửa tự động 1 cửa:
Máy đánh sóng siêu âm:
Tủ sấy 2 cửa:
2
1
2
2
 Máy hấp 2 cửa
 Máy hấp tiệt khuẩn Autoclave 2 cửa:
 Máy hấp tiệt khuẩn Plasma 2 cửa:
3
2
 Máy cắt – ép – in thông số tự động
 Máy cắt ép/ in thông số tự động:
2
Máy rửa, máy sấy 2 cửa
• Trang bị máy rửa tự động và
máy sấy 2 cửa  Đảm bảo
quy trình một chiều
Các máy hấp
Các máy hấp có công nghệ
tiên tiến nhất
Máy cắt-ép-in thông số tự động
Máy cắt ép tự động
Máy ép kết hợp in thông số
Tự động hóa  Giải phóng sức lao động,
nâng cao chất lượng
Kết luận
• Quản lý dụng cụ trong CSSD rất quan
trọng
• Quản lý chất lượng dụng cụ đóng vai trò
quyết định
• Chủ động phòng ngừa trước khi sai sót
xảy ra
• Tối ưu hóa các hộp dụng cụ
Cảm ơn sự theo dõi
của Quý Đại biểu!
Скачать