Загрузил ilham.pashayev72

Методика калибровочной лаборатории водяных счетчиков-2018

Реклама
1
“Azərsu “Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi
Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası
ISO/IEC 17025:2009 standartının tətbiqi.
Qeyri müəyyənliyin təyini.
Dövri yoxlama metodikası.
Suölçən cihazların quraşdırma və istismar tələbləri.
Prinsipial sxemlər.
Bakı -2018
Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyasının
müdiri:
İlham Paşayev
2
MÜNDƏRİCAT
Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası
haqqında arayış....................................................................................................................5
“Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi”, “Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası”
(Ümumi görünüş)..................................................................................................................7
SCKL-da olan cihazlar haqqında məlumat cədvəli………………………………………….....8
Xülasə.................................................................................................................................10
Giriş....................................................................................................................................10
Yaxşı laboratoriya təcrübəsi...............................................................................................11
Təşkil və menecment..........................................................................................................12
Ölçmələrdə qeyri müəyyənliyin qymətləndirilməsinin təyini.Validasiya..............................13
Suölçən cihazların dövri yoxlama metodikası.....................................................................14
Vizual baxış metodu...........................................................................................................15
Kipliyə davamlığın yoxlanması...........................................................................................15
Nisbi xətanın təyini metodikası...........................................................................................16
Turbinli və zond tipli suölçən cihazların yoxlanması..........................................................19
Elektromaqnit və Ultrasəs tipli sərfölçənlərin yoxlanması...................................................20
Su sərfölçənlərinin texniki göstəricilərinin müqayisə cədvəli..............................................20
SCKL-nın “Əsasnamə”sinə uyğun olan çıxarışlar...............................................................21
Suölçən cihazların NÖCİ SCKL-na qəbulu və avadanlıqlar üzrə yoxlanılmasının
ümumi iş sxemi...................................................................................................................23
Suölçən cihazın qəbul formasından asılı olaraq çeşidlənmə sxemi...................................24
Suölçən cihazların aidiyyatı üzrə qiymətləndirmə cədvəlinə əsasən
dəyərin yaradılması sxemi................................................................................................25
Təmir sahəsinə aid işlər, qiymətləndirmə və hesab fakturanın təqdim olunması sxemi....26
Suölçən cihazların avadanlıqlar üzrə yoxlanması və yoxlamaya
aid müvafiq sənədləşmə işlərinin təşkili sxemi.................................................................27
Səyyari yoxlama. ВПУ – ЭНЕРГО М cihazı vasitəsi ilə
DN(15-20) suölçən cihazların istismar nöqtəsində yoxlanması sxemi............................28
3
Elektromaqnit və Ultrasəs tipli sərfölçən cihazların yoxlanılması sxemi.............................29
Hesabatların hazırlanması sxemi........................................................................................30
Göstərilmiş sxemlərdə İstifadə olunmuş simvolların açıqlaması.........................................31
“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu”-dan çıxarışlar........................................................................................................32
Qanunun məqsədi və tətbiq dairəsi.....................................................................................32
Ölçmə vasitələrinə dair tələblər...........................................................................................33
“Sudan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 262 saylı qərarı..................................................................................34
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı, sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının
səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər, AZS İSO/İES 17025:2009...............................................34
(5.4) Sınaq və kalibrləmə metodları, həmçinin metodların
yararlılığının qiymətləndirilməsi..........................................................................................35
(5.4.6) Ölçmələrin qeyri müəyyənliyinin qiymətləndirilməsi ..............................................36
Suölçən cihazların quraşdırılmasının əsasları....................................................................37
Suölçən cihazların İstismarının əsasları.............................................................................37
Dövri yoxlamanın əsasları..................................................................................................37
İtehsalçı zəmanəti..............................................................................................................39
Texniki tələblər...................................................................................................................39
Sayğacların əsas parametrləri........................................................................................40
Su Sayğaclarının Metroloji Sinif Göstəriciləri Haqqında Məlumat...................................41
Sayğacların laborator test üçün texniki gıstəriciləri............................................................42
SMART-KART tipli Eldktromed su sayğaclarına verilən avansın miqdarı
haqqında məlumat.............................................................................................................43
“Abonent xidmətlərinə dair” təlimat....................................................................................44
Sayğac göstəricilərinə etiraz halları və sayğacın laboratoriya şəraitində
yoxlamaya göndərilməsi...................................................................................................44
Normativ hesabatın və sayğac göstəricilərinin müəyyən olunması...................................44
Su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərindən qanunsuz istifadə halları......45
Sayğaca müdaxilə.............................................................................................................46
ÖLÇMƏLƏRİN VƏHDƏTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ
DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ.........................................................................................................47
4
Suölçən cihazın şərti keçid en vahidindən (DN-mm) asılı olaraq istismar nöqtəsinə
quraşdırılma sxemləri..................................................................................................... 49
Səyyari yoxlama “ВПО-Энерго М” avadanlığının istismar təlimatı..................................52
Su şəbəkəsində istifadə edilən sərfölçənlər.....................................................................55
Su sərfölçəninin laboratoriyada yoxlanılması ..................................................................55
Su sərfölçənlərinin düzgün istismar olunmasına dair tələblər..........................................56
Elektromaqnit və ultrasəs tipli sərfölçənlərin quraşdırılmasında
istifadə olunan sxemlər..............................................................................................60÷62
SCKL-da görülən işlərə dair hazırlanan və istifadə olunan hesabat cədvəllərii........63÷104
SCKL-da xidmətlərin qiymətləndirilməsi cədvəli (130 saylı əmr).............................105-111
5
Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası haqqında arayış.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmuyyəti tərəfindən abunəçilərin sayğaclarla təmin edilməsi ilə
yanaşı, onlara mütəmadi texniki xidmət göstərilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Bu
məqsədlə “Azərsu” ASC tərəfindən “Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası”-nın
yaradılması qərara alınmışdır.
Laboratoriya binası üçün 2013-cü ildə, Bakı şəhəri Yasamal rayonu ərazisində +82 “Qərb”
anbarının yaxınlığında yer ayrılmış, 1-ci Alatava, Müzəffər Həsənov küçəsi ünvanında yerləşən
, Laboratoriya binasının tikintisinə başlanılmışdır.Qısa müddətdə tikinti quraşdırma işləri həyata
keçirilmiş və uğurla başa çatdırılmışdır.
Hal hazırda Laboratoriyamız Azərbaycan Respublikasının “Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Agentliyi (bundan sonra – AİBNDA)”, Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Publik
Hüquqi Şəxs tərəfindən Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyasının ölçmə vasitələrinin
kalibrlənməsinin həyata keçirilməsi üçün
laboratoriyalarının
səlahiyyətliliyinə
AZS İSO / İES 17025:2009 “Sınaq və kalibrləmə
ümumi
tələblər”
standartına
uyğun
akkreditasiya
olunmuşdur və bu Attestata əlavə olunan akkreditasiya sahəsi əsasında uyğunluğun
qiymətləndirilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malikdir.
№ Az 09.0346.01.18 nömrəli “Akkreditasiya Attestatı”-nın verilmə tarixi, 17 / 09 / 2018-ci il,
etibarlılıq müddəti 17 / 09 / 2021- ci ildir.
Laboratoriya binası, suölçən cihazların yoxlanmasında istifadə edilən, xüsusi sınaq
avadanlıqları quraşdırılmış akkreditasiya sahəsindən, su sayğaclarının təmiri sahəsindən,
anbar, inzibati və yardımçı hissələrdən ibarətdir.Laboratoriyada Türkiyə və Avropa ölkələrinin
istehsalı olan müasir cihaz və avadanlıqlar quraşdırılmışdır.Binanın inzibati hissəsində “Azərsu”
ASC-nin Nəzarət Ölçü cihazları İdarəsinin rəhbərliyi və işçi personalı üçün bütün zəruri şərat
yaradılmışdır.
5928 m2 ərazidə aparılan tikintinin laboratoriyaya aid inzibati binasının sahəsi 720 m2,
məişətdə və sənayedə istifadə olunan su sayğacları isə dövlət müqayisəli
yoxlaması, işçi
sahəsi 483 m2 olan laboratoriyada keçirilir. Yoxlama laboratoriyada quraşdırılmış xüsusi sınaq
qurğularında aparılır. Yoxlama zamanı müxtəlif sərfiyyatlarda su sayğacının nisbi xətasını təyin
etmək üçün iki ədəd diametri 15 mm-dən 40 mm-dək olan eyni zamanda hər birində
diametrindən asılı olaraq 10(on) ədəddən başlayan sayla sayğacların nisbi xətasının
təyin
etmək mümkündür. İri diametrli (DN-50mm-dən 300 mm-dək) sayğacların nisbi xətası ayrıca bi
idarəetmə sistemi və iki ayrı pararlel xətt üzərində quraşdırılmış sınaq qurğusunda təyin olunur.
Qeyd olunmuş sınaq qurğularının hər birində ayrı ayrılıqda say etibarı ilə tək tək su sayğacları
kalibrlənə bilər. Sayğacların texniki göstəricilərinə müvafiq verilən təzyiqə
uyğun
kipliyə
6
davamlılığın yoxlanması Laboratoriyada ayrı ayrılıqda quraşdırılmış iki ədəd kiçik (DN15 mmdən 40 mm-dək) və böyük (DN 50 mm-dən 300 mm-dək) Statik
təzyiq Stendi qurğusu
quraşdırılmışdır. Bu stenddə say etibarı ilə yalnız bir bir sınaq aparmaq mümükündür.
Laboratoriyada , Respublikamızda istehsal olunan və ya xaricdən gətirilən beynəlxalq
standartların tələbinə cavab verən istənilən növ sayğacın istismara buraxıldıqdan sonra hansı
texniki göstəricilərə malik olacağını əvvəlcədən təyin etmək üçün xüsusi Aşındrma Stendi
quraşdırılmışdır. Bu stendin vasitəsi ilə seçilən testin növündən asılı olaraq (ardıcıl olaraq 7-10
gün və ya 100 saat) öncədən müəyyən olunmuş vaxt ərzində aşınmanın texniki göstəricilərini
əyani olaraq təyin etmək mümükündür. Bu bizə sonradan yaranacaq digər problemlərin
öncədən qarşısının alınması üçün vacibdir. Laboratoriyamızda həmçinin istismarda olmuş və
ya yeni gətirilmiş suölçən cihazların giriş və çıxışında təzyiq itkisinin beynəlxalq standarta
cavab verdiyini təyin etmək üçün bir ədəd xüsusi «Təzyiq itkisi» stendi quraşdırılmışdır.
Qeyd edim ki, bütün bu quraşdırılmış avadanlıqlar «Azərsu» ASC-nin qarşılıqlı
razılaşma əsasında bağladığı müqaviləyə uyğun olaraq, dünyada tanınmış bir qabaqcıl şirkət
olan «Metlab» şirkəti tərəfindən qısa müddət ərzində quraşdırılmış və istismara verilmişdir.
Xüsusi innovativ detallarla təchiz olunmuş «Su sayğacıarının testi və kalibrlənməsi
stendi» olan üç ədəd qurğuda eyni zamanda 21 ədəd su sayğacını yoxlamaq mümkün
olacaqdır. Ümumillikdə ay ərzində laboratoriyada 2700 ədəd su sayğacını yoxlamadan
keçirmək mümkündür.
Laboratoriyanın
inzibati binası, laboratoriyanın işçi personalı üçün beynəlxalq
standarlara cavab verən şəraitlə təchiz olunmuş inzibati və köməkçi otaqlarla təmin
olunmuşdur. Kalibrlənmiş suölçən cihazların dövlət qeydiyyatından keçməsini qeydə almaq
üçün “SMPDK” nümayəndəsinin iştirakını nəzərdə tutan xüsusi inzibati otaq da ayrılmışdır.
Həmçinin suölçən cihazın sınağı zamanı abonentin iştirakını təmin etmək üçün alboratoriyaya
vizual görüntüsü olan xüsusi otaq da ayrılmışdır.
Laboratoriyada həmçinin
elektromaqnit-fləns tipli KROHNE , elektromaqnit-zond tipli
ABB və ultrasəs tipli su sərfölçənlərinin sistemə quraşdırılmış mövcud etalon sərfölçənlərə
müqayisə olunaraq yoxlanması mümkündür.
Laboratoriyanın təmir sahəsində su sayğacının mexaniki və elektron hissələrinin
yoxlanması və təmiri məqsədi ilə xüsusi təmir üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqlarla təchiz
edilmiş masaları olan otaqlar yaradılmışdır. Nasaz vəziyyətdə olan, təmirə yararlı suölçən
cihazlar burada təmir edilir. Sayğaclar ilkin yoxlamadan və ya təmirdən sonra növbəti
mərhələnin ardıcıllığına uyğun olaraq kalibrlənmə üçün laboratoriyanın akkreditasiya sahəsinə
göndərilir.
7
“Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası”-nda , yoxlama prosesində iştirak edən
əsas cihazlar , Azərbaycan Respublikası Standarlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsndə (SMPDK) Dövlət Reyestrinə salınmış və sertifikatlaşdırılmışdır.
“Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi”, “Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası”
(Ümumi görünüş)
Suölçən Cİhazların Kalibrləmə Laboratoriyası (Akkreditasiya sahəsi).
8
SCKL-da olan cihazlar haqqında məlumat cədvəli
İnformasiya-Laboratoriya (Sex) avadanlıqları
Ümumi
Adı
Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası
Ünvan
Şəfaət Mehdiyev küçəsi,I Alatava ,Müzəffər Həsənov küçəsi.
Balansında olduğu təşkilat
Azərsu ASC NÖCİ
Ümumi
Müqayisəli
yoxlamanın
Son dövri
İstehsalçı İstehsal
ölkə
tarixi
Dəqiqlik sinfi və dövrülüyü yoxlamanın tarixi
(il)
dərəcəsi
7
Niderland 31.10.2012
(-0,07÷0,03)%
1
yanvar 2018
Metroloji xarakteristikalar
Cihazın Adı
Sayı
Tipi
Zavod №
2
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
3
1
4
Elektromaqnit
5
A12304259
6
DN-15
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12009867
DN-32
(0,00÷0,01)%
1
yanvar 2018
Niderland
01.11.2012
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A13021709
DN-4
(-0,15÷0,07)%
1
yanvar 2018
Niderland
17.07.2013
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP010BC21V
3.19263
(0÷10)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
Almaniya
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP016BC21V
3.19264
(0÷16)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
Almaniya
окт.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
Aİ 562 / PT 100
11-11-7962
(20,7-60,8)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
Aİ 562 / PT 101
12-10-10335
(20,6-60,5)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
окт.13
Elektron termometr -- hiqrometr( TFA Dostmann /
Wertheim) HUMİDİTY
1
30.5002
20697
(19,7-24,5)°C (3771)%
(±1)%
1
yanvar 2018
Almaniya
окт.13
Elektron tərəzi (Mettler-Toledo)
1
İCS425-KCC300
B509638382
300,006kq
F1(2qr)
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12304230
DN-15
(-0,07÷0,15)%
1
yanvar 2018
Niderland
31.10.2012
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12009868
DN-32
(0,19÷0,08)%
1
yanvar 2018
Niderland
01.11.2012
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A13021710
DN-4
(-0,18÷0,08)%
1
yanvar 2018
Niderland
17.07.2013
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP016BC21V
3.19266
(0÷16)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
Almaniya
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP010BC21V
3.19265
(0÷10)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
Almaniya
окт.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
Aİ 562 / PT 100
11-11-7967
(21-61)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
Aİ 562 / PT 100
11-11-7964
(21,9-62,1)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
окт.13
Elektron termometr -- hiqrometr( TFA Dostmann /
Wertheim) HUMİDİTY
1
30.5002
20698
(19,7-24,5)°C (3771)%
(±1)%
1
yanvar 2018
Almaniya
окт.13
Elektron tərəzi (Mettler-Toledo)
1
İCS425-KCC300
3328207
300,006kq
F1(2qr)
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP016BC21V
3.19273
(0÷16)bar
2
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ABB-TETCHİS)
1
Aİ 562 / PT 100
12-10-10328
(21,9-61,6)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP006BC21V
3.19271
(0÷6)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12312630
DN-100
(0,04÷(-0,09))%
1
yanvar 2018
Niderland
01.11.2012
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12304957
DN-50
(-0,09÷0,20)%
1
yanvar 2018
Niderland
01.11.2012
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12304225
DN-15
(-0,20÷0,46)%
1
yanvar 2018
Niderland
30.10.2012
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP006BC21V
3.19270
(0÷6)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP006BC21V
3.19272
(0÷6)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
Aİ 562 / PT 100
11-11-7959
(21,7-63,1)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
Aİ 562 / PT 100
11-11-7968
(20,6-60,7)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
сен.13
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A13005567
DN-32
(-0,13÷0,29)%
1
yanvar 2018
Niderland
13.06.2016
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A1191352
DN-250
(0,05÷0,11)%
1
yanvar 2018
Niderland
13.06.2016
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12012158
DN-125
(0,03÷(-0,08))%
1
yanvar 2018
Niderland
06.11.2012
Ölçmə həddi
Elektron termometr -- hiqrometr( TFA Dostmann /
Wertheim) HUMİDİTY
1
30.5002
20696
(19,7-24,5)°C (3771)%
(±1)%
1
yanvar 2018
Almaniya
окт.13
Elektron tərəzi (Mettler-Toledo)
1
İCS425-KCC300
3328214
6000kq
F1(2qr)
1
yanvar 2018
İsveçrə
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP010BC21V
3.19268
(0÷10)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
Almaniya
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP010BC21V
3.19267
(0÷10)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
Almaniya
сен.13
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12304939
DN-25
(-0,03÷0,06)%
1
yanvar 2018
Niderland
30.10.2012
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
ET 2011/PT 100
12-10-10334
(21-59)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
окт.13
Rəqəmsal çıxışlı diferensial manometr (EndressHauser)
1
EKM (Deltabar)
FA00C901121
(0÷70)bar
max(±0,1)%
1
yanvar 2018
Almaniya 22.10.2012
Elektromaqnit tipli sərfölçən (Krohne)
1
Elektromaqnit
A12304940
DN-25
(-0,15÷0,35)%
1
yanvar 2018
Niderland
30.10.2012
Rəqəmsal çıxışlı manometr (SCHNEİDER)
1
XMLP016BC21V
3.19269
(0÷16)bar
(±2)%
1
yanvar 2018
Almaniya
сен.13
Rəqəmsal çıxışlı termometr (ENDA-TETCHİS)
1
ET 2011/PT 100
12-10-10330
(22-62)°С
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
сен.13
Mexaniki manometr (PAKKENS)
1
Pakkens
65695/23
(0÷60)bar
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
02.08.2013
Mexaniki manometr (PAKKENS)
1
Pakkens
260412-49494
(0÷315)bar
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
02.08.2013
Mexaniki manometr (PAKKENS)
1
Pakkens
65695/26
(0÷60)bar
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
02.08.2013
Mexaniki manometr (PAKKENS)
1
Pakkens
3985
(0÷315)bar
(±1)%
1
yanvar 2018
Türkiyə
03.08.2013
Su çəni(paslanmayan) (GÖKSUN)
1
Prizmatik
4826-2
10 m³
( ± 0,015 ) %
1
yanvar 2018
Türkiyə
01.07.2013
Su çəni(paslanmayan) (GÖKSUN)
1
Prizmatik
4826-1
15 m³
( ± 0,015 ) %
1
yanvar 2018
Türkiyə
01.07.2013
Su çəni(paslanmayan)
1
Silindr
42101021
0,300 m³
( ± 0,015 ) %
1
yanvar 2018
Türkiyə
01.07.2013
Su çəni(paslanmayan)
1
Silindr
42101021
0,300 m³
( ± 0,015 ) %
1
yanvar 2018
Türkiyə
01.07.2013
1
METTEST-PS 410
2014-008
10 l/h÷20m³/h
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
1
METTEST-PS 40
2014-012
( 0÷40 ) bar
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
1
METTEST-PS 41
2014-011
(1,5 ÷20)m³/h
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
1
METTEST-PS 25
2014-010
(1,5 ÷20)m³/h
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
1
METTEST-PS 101
2014-014
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
1
METTEST-PS 301
2014-015
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
Su sayğaclarının Statik təzyiqə davamlılıq sınaq
qurğusu.
1
METTEST-PS 300
2014-013
( 0÷40 ) bar
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
Su sayğaclarının xəta təyini və kalibrləmə sınaq
qurğusu.
1
METTEST-PS 410
2014-009
10 l/h÷20m³/h
1
yanvar 2018
Türkiyə
2014
Su sayğaclarının xəta təyini və kalibrləmə sınaq
qurğusu.
Su sayğaclarının Statik təzyiqə davamlılıq sınaq
qurğusu.
Su sayğaclarının təzyiq itkisinin təyini sınaq
qurğusu.
Su sayğaclarının Aşındırma sınaq qurğusu.
Su sayğaclarının xəta təyini və kalibrləmə sınaq
qurğusu.
Su sayğaclarının xəta təyini və kalibrləmə sınaq
qurğusu.
150 l/h ÷
200 m³/h
500 l/h ÷
1000 m³/h
÷
÷
9
Nasos (Su) PM 45
1
13030828
Nasos (Su) PM 45
1
13030744
Nasos (Su) İDB 70
1
2013040497
Nasos (Su) İDB 70
GRUNDFOS Nasos Təzyiqlər Fərqi Stendi
2013010064
1
(kw 0,37,
0,5HP,Qmax 35
l/min , V-220,Hz50)
(kw 0,37,
0,5HP,Qmax 35
l/min , V-220,Hz50)
(kw 0,75,
0,5HP,Qmax 45
l/min , V-220,Hz50)
(kw 0,75,
0,5HP,Qmax 45
l/min , V-220,Hz50)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid
deyil
Türkiyə
2013
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid
deyil
Türkiyə
2013
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid
deyil
Çin
2013
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid
deyil
Çin
2013
(11,0 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(11,0 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(11,0 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(11,0 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(0,55 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(0,55 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(2,2 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(7 kw 50 Hz , 37
kw 60 Hz )
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(7 kw 50 Hz , 37
kw 60 Hz )
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(7 kw 50 Hz , 37
kw 60 Hz )
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(7 kw 50 Hz , 37
kw 60 Hz )
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Macarıstan
deyil
2014
(5,5 kw)
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid
deyil
2014
1 ton
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid Azərbaycan
deyil
2014
(0÷10)bar
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid
deyil
Belgium
2014
(0÷10)bar
*
İllik Dövlət
yoxlamasına aid
deyil
Almaniya
июл.12
85U17524 / 5841
GRUNDFOS Nasos Aşındırma Stendi
1
85U17524 / 5840
GRUNDFOS Nasos Xəta Təyini 1 Stendi
1
85U17524 / 4034
GRUNDFOS Nasos Xəta Təyini 2 Stendi
1
85U17524 / 4026
GRUNDFOS Nasos Xəta Təyini 1 Stendi
1
85805103 / 0001
GRUNDFOS Nasos Xəta Təyini 2 Stendi
1
85805103 / 0002
GRUNDFOS Nasos
1
0001
GRUNDFOS Nasos (7 kw 50 Hz , 37 kw 60 Hz )
1
98360598P212460001
GRUNDFOS Nasos (7 kw 50 Hz , 37 kw 60 Hz )
1
98360598P212460002
GRUNDFOS Nasos (7 kw 50 Hz , 37 kw 60 Hz )
1
98360598P212460003
GRUNDFOS Nasos (7 kw 50 Hz , 37 kw 60 Hz )
1
98360598P212460004
GRUNDFOS Nasos (5,5 kw 50 Hz )
1
0007
STP Telfer m555osl-ac
1
0011-24652626
Stasionar kompressor SF 1110 40V50H/302,
1
A11697034
900L-lik sıxlaşdırılmış hava çəni,
1
YKT32117
Danimark
10
Xülasə
Bu tərtib olunmuş sənədin məqsədi “Azərsu” ASC Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi (NÖCİ)
“Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyası”-ında (SCKL) beynəlxalq ISO/IEC 17025-2009
standartına əsaslanan keyfiyyətin idarəetmə sisteminin işlənilməsi və tətbiq edilməsində kömək
etməkdir.
ISO/IEC 17025 standartının “Kalibrləmə laboratoriyalarının kompetensiyasına dair ümumi
tələblər”-ə uyğun olaraq kalibrləmə laboratoriyalarının getdikcə daha çox keyfiyyətin idarəetmə
sisteminin işlənilməsinə və beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasına ehtiyacları vardır (ISO/IEC
17025 standartı, ISO 9000 seriya) ki, hesabatlar yaxşılaşdırılsın və onlar qərarları qəbul edənlər
və digər istifadəçilər üçün qəbuledilən olsunlar.
Laboratoriyada aparılan monitorinqlər zamanı əldə edilmiş məlumatların keyfiyyəti ilə bağlı
problemlərlə qarşılaşmamaq məqsədi ilə , laboratoriya tərəfindən keyfiyyətin idarəetmə
sisteminin işlənilməsi və tətbiq edilməsinin, məlumatların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması,
laboratoriyanıın etibarlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və qarşı tərəflər arasında etimadın
yaradılması üçün həlledici əhəmiyyəti vardır.
Akkreditasiyasının alınması qərara alındığı zaman, Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin (KİS)
işlənilməsi və akkreditasiya prosesinin ən çətin hissəsi müvafiq standartlarla tələb olunan
sənədlərin yaradılmasıdır. Bu bilik əsasında, həmin sənəd keyfiyyət üzrə dərsliyin, standart
əməliyyat prosedurlarının strukturuna və məzmununa, ölçülərin müşahidəsi və qeyrimüəyyənliyin təyin edilməsinə əsas hissəsi kimi fokuslaşdırılmışdır. Həmin hissə işin və təqdim
edilmiş məlumatların keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
Tövsiyyə edilir ki, laboratoriyada KİS-in müəyyən edilməsini və laboratoriyanın
akkreditasiyasını həyata keçirmək üçün fokuslaşma beynəlxalq miqyasda qəbul edilmiş
standartlara edilsin, məs. ISO/IEC 17025 standartı “Testləşmə və kalibrləmə laboratoriyalarının
kompetensiyasına dair ümumi tələblər, 2009-ci il”.
Giriş
Laboratoriya rəhbərliyi bilməlidir ki, KİS-in tətbiq edilməsi və akkreditasiyası təkcə
laboratoriyanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olan üstünlükləri və faydanı verəcək deyil, eləcə də
laboratoriyanın xərclərini də artıracaq və laboratoriyaların ümumi iş planına təsir göstərəcəkdir.
Biz unutmamalıyıq ki, laboratoriyamızın ISO/IEC 17025 standartının tələbinə uyğun olaraq
akkreditasiya olunması yalnız laboratoriyanın imkanlarını genişləndirmir, o, həm də müəyyən
xərclərlə əlaqədardır. Bir çox təşkilatlar tərəfindən yalnız yaxşı laboratoriya təcrübəsi və
akkreditasiyası olan laboratoriyalar ilə aidiyyatı üzrə müxtəlif müqavilələrin bağlanılması adi
haldır.
Akkreditasiya laboratoriyaya imkan verir ki, o, işləri düzgün şəkildə və müvafiq standart
texniki metodlarına əsasən apardığını və ya aparmadığı müəyyən edə bilsin.
Faktiki olaraq bu ona zəmanət verir ki, həmin yoxlama nəticəsi düzgündür, lakin bu belə
bir hadisə zamanı uyğunsuzluğu aşkar etmək üçün çərçivə yanaşmanı və elə bir standartları
müəyyən edir, hansılar ki, yerinə yetirilməlidir. Yaxşı laboratoriyaların qorunan nəticələri
olacaqdır, lakin akkreditasiya o deməkdir ki, nəticələr qəbul edilmiş standartlara əsasən
qorunmuşdur, bu isə laboratoriya personalının və ya halların dəyişməsi təqdirində dəyişmir.
Akkreditasiya orqanı fəaliyyəti ISO/IEC 17011-ə uyğun olaraq həyata keçirir. Akkreditasiya
orqanı tərəfindən akkreditasiya olunma həmçinin o deməkdir ki, testləşmə laboratoriyaları
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş standartlara uyğun olaraq qiymətləndirilmişlər ki, onların
kompetensiyası, obyektivliyi və işlərin aparılması imkanı müəyyən edilsin.
Həmçinin akkreditasiya orqanı tərəfindən akkreditasiya olunma o deməkdir ki, kalibrləmə
laboratoriyası öz müştərilərinə göstərə bilər ki, o, beynəlxalq akkreditasiya standartlarının
tələblərini uğurla təmin etmişdir.
ISO 17025 standarta istinad edərək yaradılmış KİS və sonrakı akkreditasiya demək olar ki,
hər şeyə görə rəsmi sənədləri tələb edir. Bu tənzimlənilən mühitdə fəaliyyət göstərmək kimidir,
11
burada “sənədləşdirilməmiş bir şey şayədir” prinsipi qüvvədədir və akkreditasiya orqanından
gələn qiymətləndirənlər hesab edirlər ki, “edilməmişdir”.
Yaxşı laboratoriya təcrübəsi
Yaxşı laboratoriya təcrübəsinin(YLT) məqsədi aparılan testlərin yüksək keyfiyyətli
məlumatlarının işlənilməsini dəstəkləmək və həyata keçirmək, hesabat və arxivləşdirilməsi daxil
olmaqla, laborator yoxlamaların menecmentinə sağlam yanaşmanı təmin etmək üçün
instrumentlərin yaradılmasıdır. YLT standartların birliyi kimi hesab edilə bilər, hansı ki,
yoxlamaların keyfiyyətini, etibarlılığını və qorunmasını, yoxlanılan nəticələrin hesabatını və
məlumatların müşahidə edilməsi imkanını təmin edir. YLT tələb edir ki, laboratoriya fünksiyaları
və məsuliyyətləri personalın öhdəsinə qoysun ki, hər tədqiqatın yaxşı əməliyyat menecmenti
təmin edilsin.
YLT diqqəti aşağıdakı əsas məsələlərin əhəmiyyətinə yönəldir:
· Resurslar: təşkilat, personal, tikililər və avadanlıq;
· Xarakteristika: testləşmə predmetləri və testləşmə sistemləri;
· Qaydalar: protokollar, standart əməliyyat prosedurları (SƏP-lər);
· Nəticələr: ilkin göstəricilər, yekun hesabat və arxivlər;
· Keyfiyyətin təmin edilməsi: yoxlama proseslərinin müstəqil monitorinqi
rəsm 1
ISO 9001
ISO 17025
ISO/IEC 17025-də iki bölmə vardır – menecmentin tələbləri və texniki tələblər.
. Menecmentin tələbləri laboratoriya çərçivəsində fəaliyyətin effektliliyi və keyfiyyətin
menecmenti (ISO 9001:2000-in analoji tələbləri) ilə əlaqədardır.
. Texniki tələblər isə, personalın kompetensiyası, testləşmə metodologiyası,avadanlıqla,
testləşmə nəticələrinin keyfiyyəti və hesabatı ilə bağlıdır (bax. rəsm 1).
ISO/IEC 17025 standartı akkreditasıyanı verən orqan tərəfindən akkreditasiya üçün əsas
sənədi təşkil edir.
ISO/IEC 17025 standartının məzmunu beş fəsildən, iki əlavədən və istifadə edilmiş
ədəbiyyat hissəsindən ibarətdir:
12
· Fəsil 1: Sahə
· Standart laboratoriyanın texniki fəaliyyətini, menecmentini və təşkili aspektlərini əhatə
edir ki, texniki fəaliyyət kompetentli olaraq həyata keçirilsin.
· Fəsil 2: Normativ ədəbiyyat
· Fəsil 3: Terminlər və izahatlar
· Fəsil 4: Menecmentin tələbləri
Menecmentin tələblərinin böyük hissəsi ISO standartı 9001-2000-də verilən tələblərə
oxşardır..
· Fəsil 5: Texniki tələblər
Tələblərin böyük hissəsi ISO dərsliyi 25-dən gəlir
· Əlavə a: ISO 9001:2000-nə çarpaz göstərişlər
· Əlavə b: konkret sahələrdə applikasiyaları tətbiq etmək üçün rəhbər göstərişlər
· Biblioqrafiya
Daha sonra, onu da bilmək vacibdir ki, akkreditasiyadan sonra laboratoriyanın gündəlik
fəaliyyətinə təsir göstərəcək tələblər də vardır.
Təşkil və menecment
struktur o cür olmalıdır ki, maraqların münaqişəsi yaranmasın, bu isə keyfiyyətə təsir
göstərəcəkdir.
· Laboratoriya personalının tapşırılmış vəzifəni yerinə yetirmək üçün müvafiq kvalifikasiyası
olmalıdır (məs. təhsilə, təcrübə və treyninqə qarşı tələblər göstərilməlidir).
Laboratoriya binasında olan şəraitin – temperaturun, rütubət və elektromaqnit müdaxilənin
monitorinqi və nəzarəti lazımdır.
Laboratoriyanın müdiriyyəti siyasət və keyfiyyət planı kimi spesifik sənədləri işləməli və
aparmalıdır.
İstifadəçilərin bütün şikayətlərinin müzakirəsi və onlara reaksiya verilməsi rəsmi şəkildə
aparılmalıdır.
Təchizatçıların, xidmət göstərənlərin və subkontraktorların rəsmi idarəetmə proqramı mövcud
olmalıdır.
ISO/IEC 17025 standartına və laboratoriyanın daxili prosedurlarına uyğunluğu
qiymətləndirmək üçün daxili audit həyata keçirilməlidir.
Təşkili
Validasiya və kalibrləmə
Bütün
analitik metodların və prosedurların, o cümlədən nümunələrin seçilməsinin, testləşməsi
və məlumatların qiymətləndirilməsinin validasiyası keçirilməlidir.
Seçim və testləşmə üçün istifadə edilmiş bütün avadanlıqların kalibrləməsi keçirilməlidir.
Sonra avadanlığın testləşməsi keçirilməli və müvafiq olaraq ona baxılmalı və xidmət edilməlidir.
Soraq materialları ixtisaslı olmalı və onların beynəlxalq vahidlər sisteminin (Sl) və ya
sertifikatlaşdırılmış soraq materiallarına görə yoxlanılması mümkün olmalıdır.
Əgər uyğunsuzluq aşkar edilərsə, o, sənədləşdirilməli və həll edilməlidir.
Məlum olan problemlər təkcə aradan qaldırılmalı deyil, eləcə də profilaktik tədbirlərin planı
işlənilməlidir ki, eyni və ya oxşar problemlər yenidən yaranmasın.
Bütün gündəlik vəzifələr yazılı prosedurlara əsasən yerinə yetirilməlidir.
13
Ölçmələrdə qeyri müəyyənliyin qymətləndirilməsinin təyini.
Validasiya.
Müəssisədə aparılan kalibrləmə işlərinin qeyri müəyyənliyinin ölçülməsi məqsədi ilə
keyfiyyətə nəzarət sisteminin tələbinə uyğun olaraq müəssisədə görülən işlər mütəmadi olaraq
validasiya (Validasiya-nəzərdə tutulmuş konkret istifadə və tətbiq şəraiti üçün təyin edilmiş
tələblərin yerinə yetirildiyini obyektiv dəlil təqdim etməklə təsdiqlənməsi) və verifikasiya
(Verifikasiya- informasiyanı təhlil etməklə onun həqiqiliyinin, etibarlılığının yoxlanması) olunur.
Aparılmış ölçmələr zamanı standart qeyri müəyyənlik və standart kənaraçıxma nəticələrinin
müvafiq EXCELL cədvəli üzrə təyin olunmuş qrafikdə inamlılıq əmsalının göstəricisi,
müəssisənin keyfiyyətə nəzarət sisteminin tələblərinin tətbiqinə uyğun olaraq görülən işlərin
ətraf mühit, insan amili və ya digər texniki səbəblərdən qaynaqlanan xətalarının faiz
göstəriciləri, variasiya (Variasiya-varlığın əsas xüsusiyyətini saxlamaqla ikincidərəcəli
elementlərində dəyişiklik edilməsi nəticəsində alınmış əmsal.) rəqəminin buraxla bilən hədd
çərçivəsində olub-olmamasının təyin olunması məqsədi daşıyır.
Beynəlxalq statistikaya əsasən variasiya əmsalının 33 faizədək olması onu göstərir ki,
müəssisədə aparılan işlərin nəticələri üzrə kənaraçıxma əmsalı məqbul həddədir.
Aşağıda göstərilən cədvəl üzrə müəssisədə aparılan ölçmələrin nəticələrinin variasiya
ölçmələri aparılaraq validasiya nəticələri alınmışdır:
koofiçent
variaçii
( kv≤33)
Ölçmənin
Nəticələri
20
dispersiya qeneralnaya
(Baş dispersiya)
2,614
21
dispersiya vıboroçnaya
(seçilmiş dispersiya)
2,904444444
22
srednee kvadratiçnoe
otklonenie qeneralnoe (Baş
orta kvadratuk kənaraçıxma)
1,616786937
23,7
srednee kvadratiçnoe
otklonenie po vıbore (Seçilmiş
orta kvadratik kənaraçıxma)
1,704243071
20
17
20
20
20,1
20,2
inamlılıq dərəcəsi(k-əmsalı)
k=
Validasiyanın
nəticələri
( kv≤33%)
8%
92%
8%
92%
14
Nisbi standart kənaraçıxma əmsalının faiz nisbəti üzrə gəstəricisi aşağıda göstərilən
qrafikdə qeyd olunmuşdur:
Validasiyanın nəticələri
( kv≤33%)
Ölçmələrin
riyazi orta
qiyməti
Seçilmiş orta
kvadratik
kənaraçıxma
Ən yaxın standart
kənaraçıxma
x̄ orta
Sd
Variasiya əmsalı
CV
8%
20,4
92%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,704243
sd
8,354133
n-1
sərbəstlik
dərəcəsi
ölçmələrin
sayı
ölçmələrin
X₁.....Xn
nəticəsi
n
x̄
cv
ölçmələrin
riyazi orta
qiyməti
Qeyd:- Alınan nəticələr şərtidir və konkret yoxlama nəticəsidir.
Suölçən cihazların dövri yoxlama metodikası
Azərbaycan Respublikası SMPDK tərəfindən təsdiq və qəbul olunmuş “Suölçən Cihazlara
Dair Beynəlxalq Metroloji Tələblər”-i özündə əks etdirən ГОСТ:8156-83, ГОСТ:14167-83,
ГОСТ:6019-83 standartının tələbinə uyğun olaraq “OİML R 49-1:2007”,“OİML R 492:2007”,“OİML R 49-3:2007”beynəlxalq standartının tələblərinə cavab verən quraşdırılmış
avadanlıqlar üzrə dövri yoxlamaya təqdim olunan suölçən cihazlar aşağıda qeyd olunan
metodika üzrə “Azərsu” ASC NÖCİ SCKL-da dövrü yoxlamadan keçirilir.
“Beynəlxalq Qanunverici Metrologiya Təşkilatı”-nın MP 49-2:2007 standartının 3-cü
bəndinə əsasən , suölçən cihazın tipinin təyin olunması məqsədi ilə aparılan ölçmələr
zamanı, ölçülən kəmiyyət vahidinə təsir edən ətraf mühit parametrlərinin kəmiyyət
vahidlərinin , aşağada qeyd edilmiş norma göstəriciləri çərçivəsində saxlanılması tövsiyyə
edilir:

Sərfiyyat:

İşçi temperatur (su):

İşçi təzyiq (su): mövcud şəraitə uyğun hesabat çərçivəsində (0,3÷10 bar)(R49-1)

ətraf mühit temperatur diapazonu: (+)15°C -dən (+)25°C-dək

ətraf mühitin nisbi rütubət diapazonu: 45 %-dən 75 %-dək
0.7*(Q₂+Q₃)±0.03*(Q₂+Q₃)
tələb olunan dəyər göstəricisi
+20 °C
15

ətraf mühitin atmosfer təzyiqi diapazonu: 86 кPa-dan 106 кPa-dək (0.86 bar-dan
1.06 bar-dək)

Şəbəkə gərginliyi (dəyişən cərəyan): Nominal gərginlik U (nom) ±5 %

Şəbəkə tezliyi: Nominal tezlik (f nom) ±2 %
Hər ölçmə əməliyyatı zamanı ətraf mühit temperaturu 5°C və nisbi rütubətlilik 10 %
diapazonundan artıq dəyişilməməlidir.
1. Dövri yoxlamaya
təqdim olunan Suölçən Cihazlar Beynəlxalq Standartın ГОСТ:
8.156-83 1.1.1 bəndinin tələbinə uyğun olaraq aşağıda qeyd edilən ardıcıllıq üzrə
aparılmalıdır:
2. Vizual baxış

(ГОСТ: 8.156-83
3.1 –bəndinə uyğun)
Kipliyə davamlığın yoxlanması (ГОСТ: 8.156-83
3.2 – bəndinin tələbinə
uyğun)

Nisbi xətanın təyini (ГОСТ: 8.156-83
3.4 – bəndinin tələbinə uyğun)
Vizual baxış metodu
ГОСТ: 8.156-83
3.1.1 bəndinin tələbinə əsasən , istehsalatdan və ya təmirdən yeni
çıxmış suölçən cihazlar ГОСТ: 6019-83 və ya 14167-83 standarına uyğun tərtib və müəyyən
olunmuş ardıcıllıqla təsdiqni tapmış texniki sənədlərin tələbinə cavab verməlidir.
3.1.2. Yeni və ya İstismarda olmuş suölçən cihaza vizual baxış zamanı aşağıda
qeyd olunanlar yoxlanılmalıdır.
Konkret tip suölçən
cihazın normativ texniki sənədləşmə üzrə tərtibatı tələbinə
uyğunluğu (plomblama, istehsal tarixi və s.)

Üst rənglənmənin uyğunluq vəziyəti

Suölçən Cihazların üzərində olan yazıların,hesablanma mexanizminin indiqator tutum
göstəricilərinin oxunma halına,sferbalat və markalarının lövhəsi üzərində olan qeydlərin
aydın oxunmasına

Sferbalat üzərində hesablamaya təsir edə bilən ləkə, çat və qırıntıların olmasına

Sferbalat və hesablama mexanizmi üzərində yerləşdirilmiş qoruyucu şüşədə olan
çirklənmənin olmasına

Suölçən Cihazdan keçən suyun istiqamətini göstərən ox işarəsinin olmasına
Vizual baxış zamanı yuxarıda qeyd olunan tələblərin hər hansı birinin uyğunsuzluğu
aşkar olunarsa qeyd olunan suölçən cihaz ГОСТ:
8.156-83
3.3 bəndinə əsasən
istismara yararsız sayılır və növbəti yoxlama mərhələsinə keçmədən
kənarlaşdırılır.
yoxlamadan
16
Kipliyə davamlığın yoxlanması
ГОСТ: 8.156-83
3.2
3.2.1. Suölçən cihazların kipliyini,sayğacın giriş və çıxış nöqtələri boşluğunda xüsusi
hidravtik qurğu vasitəsi ilə (statik təzyiq stendi) yaradılmış 1,6 MПa (16 bar) işçi təzyiq altında
15 dəqiqə saxlamaqla yoxlanılır. Bu zaman Suölçən Cihazın birləşmə nöqtələrində və
gövdəsində heç bir tərləmə ,damcılama və ya sızma halı olmamalıdır.
QEYD:
ГОСТ: 2405-88 standartının və ГОСТ: 8-156-83
1.2.3 bəndinin tələbinə
uyun stendin üzərində quraşdırılmış monometr 1-ci sinif göstəricisinə aid olmalı və verilən
təzyiqin ən azı 0.0 ÷ 2.5 Mпa (0.0 ÷ 25 bar) ölçmə aralığı diapozonu göstərməlidir.
Kipliyə davamlığın avadanlıq üzrə yoxlanması zamanı yuxarıda qeyd olunan tələblərin
hər hansı birinin uyğunsuzluğu aşkar olunarsa qeyd olunan suölçən cihazlar ГОСТ: 8.156-83
3.3 bəndinə əsasən istismara yararsız sayılır və növbəti yoxlama mərhələsinə keçmədən
yoxlamadan kənarlaşdırılır.
QEYD:
1. İstehsalatdan və ya təmirdən sonra istehsalçı və ya təmir işləri aparan
səlahiyyətli müəssisə kipliyin təmiri ilə əlaqəli aparılmış işləri müvafiq akt ilə təsdiq edirlər.
2.Kipliyi pozulmuş suölçən cihazların istehsalatdan və ya təmirdən sonra ümumi
sayının 10% -ə qədəri Dövlət standartlaşdırmasının yerli nümayəndəsinin iştirakı ilə kipliyə
davamlığı yoxlanmalıdır. Qeyd olunmuş 10 % sayının hər hansı birində kipliyin davamsızlığı
aşkar olunduğu təqdirdə bütünlüklə ümumi sayın kipliyə davamlığı yoxlanılır.
3.4. Nisbi xətanın təyini metodikası
Beynəlxalq Qanunverici Metrologiya Təşkilatının R-49-2 standartının 6.3.2.2.1 bəndinin
tələbinə əsasən yoxlanılan suölçən cihazın yuxarı giriş hissəsində sərfiyyatın hətta sıfır
göstəricisində belə munimum 0.03 MPa (0.3 bar) təzyiqin olması istənilmişdir.
Suölçən cihazın buraxıla bilən nisbi xətasının təyini ГОСТ: 8.156-83
3.4.1 bəndinin 4 və
5 cədvəlində qeyd olunmuş göstəricilərə əsasən üç sərfiyyat nöqtəsi (nominal-Qnom, keçidQkeçid, minimal-Qmin) üzrə təyin edilir. Hər bir sərfiyyat nöqtəsinə uyğun bir ölçmə aparılmalıdır.
Bununla belə , müxtəlif sərfiyyat nöqtəsi üzrə alınmış nəticələrin ortalanması qəbul edilməzdir.
QEYD: Maksimal sərfiyyat üzrə (Qmax) suölçən cihazlar-24 saatlıq 1 sutka ərzində qısa
müddətdə 1 saatdan artıq olmamaqla işləyə bilər. Nominal sərfiyyat- Qnom -maksimal sərfiyyatın
yarısına bərabərdir. Nominal sərfiyyat üzrə Qnom suölçən cihazlar sutka ərzində fasiləsiz işləyə
bilər. Keçid sərfiyyatı Qkeçid –üzrə suölçən cihaz (±2%) xəta üzrə işləyə bilər. Minimal sərfiyyat
Qmin- ən az sərfiyyatdır ki, bu sərfiyyat üzrə suölçən cihaz (±5%) xəta ilə işləyə bilər.
17
QEYD: İstismarda olmuş sayğacların buraxıla bilən nisbi xəta faizi müvafiq olaraq
hər bir verilmiş sərfiyyat üzrə nəticəsi iki dəfədən artıq olan xəta faizi verə bilər.
ГОСТ: 6019-83 standartının tələbinə uyğun olaraq qanadlı sayğacların yoxlanma
sərfiyyatları 4 nömrəli cədvəldə göstərilmişdir.
Cədvəl:4
Şərti keçid
Yoxlanılan sərfiyyat (m³/saat)
vahidi
(mm)
1-ci
2-ci
Buraxıla
Qnom
3-cü
Buraxıla
Qnom
Buraxıla
Qnom
bilən
bilən
bilən
kənarlaşma
kənarlaşma
kənarlaşma
15
1.50
-0.15
0.15
+0.015
0.03
+0.003
20
2.50
-0.25
0.25
+0.025
0.05
+0.005
25
3.50
-0.35
0.35
+0.035
0.07
+0.007
32
5.00
-0.50
0.50
+0.050
0.10
+0.010
40
8.00
-0.80
0.80
+0.080
0.16
+0.016
50
15.00
-1.50
1.50
+0.150
0.30
+0.030
ГОСТ: 14167-83 standartının
tələbinə uyğun olaraq turbinli sayğacların yoxlanılma
sərfiyyatları 5 nömrəli cədvəldə göstərilmişdir.
Cədvəl:5
Şərti
Yoxlanılan sərfiyyat (m³/saat)
keçid
vahidi
(mm)
1-ci
Qnom
2-ci
Buraxıla
Qnom
3-cü
Buraxıla
Qnom
Buraxıla
bilən
bilən
bilən
kənarlaşma
kənarlaşma
kənarlaşma
18
65
35.0
±3.5
6.0
+0.60
1.5
+0.15
80
55.0
±5.5
8.0
+1.00
2.0
+0.20
100
90.0
±9.0
12.0
+1.20
3.0
+0.30
150
175.0
±17.5
20.0
+2.00
4.0
+0.40
200
300.0
±30.0
50.0
+5.00
6.0
+0.60
250
500.0
±50.0
80.0
+8.00
15.0
+1.5
5.4. ГОСТ: 8.156-83
3.4.2 Xəta təyini stendi üzrə suölçən cihazların buraxıla bilən nisbi xəta faizi sayğaclara
dair metroloji standartın ГОСТ:6019-83 tələbinə uyğun olaraq:
1.nümunəvi ölçü tərəzisi
2.müqayisəli ölçmə vasitəsi
3.verilən sərfiyyat üzrə sayğacdan gələn implus sayı
4.lazer şüası ilə sərfiyyatın ölçməsi
üsulu ilə təyin edilə bilər.
Buraxıla bilən nisbi xəta faizi: Δy
V yoxlanılan Vetalon
Vetalon
Harada ki, - Vyoxlama-yoxlanılan sayğacdan keçən suyun həcmi (m3)
Vyoxlanan=KN
K-həcm 1 implus sayına düşən sərfiyyat həcmi
N-sayğacın ötürdüyü implus sayıdır.
Vetalon-Nümunəvi etalon vasitənin qeydə aldığı həcm (m3)
3.4.3
Bütün suölçən cihazların buraxıla bilən nisbi xəta faizi yoxlanılan sayğacdan keçən
sərfiyyatın nümunəvi ölçü çəninə verilən suyun müqayisələi yoxlanılması vasitəsi ilə təyin edilə
bilir. Bununla belə yoxlanılan sayğac vasitəsi ilə ölçülmüş suyun həcmi sayğacın ölçmədən
əvvəl və sonra göstəricilərinin fəqri ilə təyin edilir.
19
3.4.5 İstehsalatdan və təmirdən yeni çıxmış suölçən cihazların buraxıla bilən nisbi xəta faizi
Qnominal və Qkeçid sərfiyyatları üzrə (±2%) çərçivəsində , Qminimal sərfiyyat üzrə (±5%) çərçivəsində
ola bilər.
3.4.6 İstismarda olmuş
suölçən cihazların buraxıla bilən nisbi xəta faizi ГОСТ:6019-83 və
ГОСТ:14167-83 tələbinə uyğun olaraq Qnominal və Qkeçid sərfiyyatları üzrə (±4%) çərçivəsində ,
Qminimal sərfiyyat üzrə (±10%) çərçivəsində ola bilər.
Laboratoriyada quraşdırılmış (DN-15÷40) və (DN-50÷300) xəta təyini stendləri üzrə yoxlanılan
sayğacların buraxıla bilən nisbi xəta faizi verilən sərfiyyat Qminimal (1),Qkeçid (2), Qnominal (3),Qmaximal (4)
üzrə (dn-15÷40 stendində):

Nümunəvi (tərəzi) ölçü çəni, (dəqiqlik sinifi (±0,5%)) ГОСТ:8-156-83 (300litr)

Dəqiqlik sinifi yoxlanılan suölçən cihazlardan 3 dəfə artıq olan nümunəvi sərf
ölçənin göstəriciləri üzrə müqayisəli yoxlama

Yoxlanılan suölçən cihazlardan keçən sərfiyyatın həcminə uyğun olaraq alınan
maqnit impluslarının sayına görə idarəetmə panelində quraşdırılmış kompyuterdə
əks olunan siqnal saylarına uyğun həcm göstəricisinin təyini üsulları ilə yoxlanılır.
Turbinli və zond tipli suölçən cihazların yoxlanması:
Turbinli
DN-(50÷250)
sayğacların
yoxlanılma
sərfiyyatları
ГОСТ:
14167-83
standartının tələbinə uyğun olaraq 5 nömrəli cədvəldə qeyd olunmuş göstəricilər üzrə
yoxlanılır.
1.
Verilən sərfiyyat üzrə proses’ təsir edən hər bir detal üzrə buraxıla bilən nisbi xətanın
təyini üçün dəqiqlik sinifi 10-3 olan alman istehsalı tərəzi, Qmin,Qkeçid,Qnominal sərfiyyat
üzrə hər biri ayrı-ayrılıqda şərti keçid vahidinə uyğun dəqiqlik sinifi yoxlanılan suölçən
cihazların
dəqiqlik
sinifindən
3
dəfə
yüksək
olan
KROHNE
OPTİFLUX
tipli
sərfölçənlərdən ətraf mühit tempuraturunu və rütubətliliyi göstərən hiqrometrdən, ölçü
20
şəbəkəsinin giriş və çıxışında yerləşdirilmiş manometrlərdən və termomentrlərdən
istifadə olunur.

Nümunəvi (tərəzi) ölçü çəni, (dəqiqlik sinifi (±0,5%)) ГОСТ:14167-83 (10000 litr)

Dəqiqlik sinifi yoxlanılan suölçən cihazlardan ən azı 3 dəfə artıq olan nümunəvi
sərf ölçənin göstəriciləri üzrə müqayisəli yoxlama
2. Zond tipli sərfölçənlərin buraxıla bilən nisbi xətası laborator avadanlıq üzrə DN-(125250) uzun xətt qolu üzərində yerləşdirilmiş ştuserə bağlanaraq müqayisəli yoxlama
üsulu ilə təyin edilir.

SCKL – da dövri yoxlamaya qəbul olunan Elektromaqnit və Ultrasəs tipli
sərfölçənlərin yoxlanması
Qəbul olunan sərfölçən (DN-125-300) xəta təyini stendi üzrə transmiter və sensor hissələri ayrı
ayrılıqda şəbəkəyə qoşulur .Zond hissənin sensoru,borunun texniki ölçüləri və quraşdırılma
parametrləri nəzərə alınmaq şərti ilə uyğun olaraq (borunun diametrinin 8/1 və ya 2/1 hissəsinə)
boruya yerləşdirilir.Transmiterin beyin platasında müvafiq boru diametri və parametrlər üzrə
dəyişiliklər aparılaraq ilkin vəziyyətdə yoxlaması aparılır.Buraxılabilən nisbi xətası müxtəlif tələb
olunan sürətlər üzrə təyin edilir.Xətası normadan kənar olan sərfölçənlər beyin platası üzrə
parametrləri dəyişdirilərək, xətası buraxıla bilən həddə bərpa olunur.Xüsusi cədvəl üzrə
qeydiyyatı aparılaraq aidiyyatı üzrə təhvil-təslim edilir.
Su sərfölçənlərinin texniki göstəricilərinin
müqayisə cədvəli
Cihazın adı
Tipi
ABB
Elektromaqnitzond
KROHNE
(ABB) və
ya
Endress+
Elektromaqnitfləns
Suyun
nəqli
(quraşdırıl
ma
zamanı)
Quraşdırılm
a yerinə
olan
tələblər
Tələb
olunan
üfüqi
məsafə
(əvvəl)
Tələb
olunan
üfüqi
məsafə
(sonra)
Dayandırıl
madan
Borunun
istismar
müddətində
n qismən
asılıdır.
x≥50
y≥5
Dayandırılı
r və boru
boşaldırılır
Borunun
istismar
müddətində
n asılı deyil.
x≥5
y≥2
Quraşdır
ma
qaydası
Boruya
qaynaqla
və ya
xamutla
birləşməy
ə ventil
bağlanara
q deşilir
Fləns
birləşmə
və
demontajl
Ölçü
həddi
(suyun
sürəti)
Ölçmə
xətası
≥0,3m/s
±2%
≥0,3m/s
±0,5%
21
Hauser
KROHNE,
Endress+
Hauser
Ultrasə
s
Fluxus
Ultrasə
s
AKPOH-01
(40mm÷
2000mm)
Ultrasə
s
Dayandırıl
madan
Dayandırıl
madan
Dayandırıl
madan
Borunun
istismar
müddətində
n asılıdır.
Borunun
istismar
müddətində
n asılıdır.
Borunun
istismar
müddətində
n asılıdır.
x≥10
y≥5
x≥(5÷50)
y≥(5÷10)
x≥10
y≥5
a
Metal
lentlə
boruya
bağlanır.
Metal
lentlə
boruya
bağlanır
Metal
lentlə
boruya
bağlanır.
≥0,5m/s
≥0,5m/s
≥0,5m/s
±1%
±2%(0.5÷
1 m/s)---±1%(1÷
25m/s)
±2%
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq NÖCİ SCKL-da görülən mütəmadi işlərlə əlaqəli
əmr,sənəd, sxem və tövsiyyələrin müəyyən ardıcıllıq üzrə əlavə olunması məqsədə uyğundur.
SCKL-nın “Əsasnamə”sinə uyğun olaraq:
2.1 SCKL hüquqi şəxs statusuna malik olmayan NÖÇİ-nin struktur bölməsidir və NÖÇİ
tərəfindən idarə olunur.
2.2 SCKL qüvvədə olan milli, dövlətlərarası və digər normativ-texniki sənədlərin, eləcədə,
AZS İSO/İEC 17025-2009 beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun olaraq sərfölçən və su
sayğaclarının kalibrlənməsini yerinə yetirilməsi üçün yaradılıb.
2.3 Laboratoriyanın material-texniki təminatı NÖÇİ-nin maliyyə vəsaiti hesabına həyata
keçirilir.
2.4 SCKL öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, AZS İSO/İEC 170252009 standartının, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsinin təşkilati-normativ sənədlərini, NÖÇİ-nin göstəriş, əmr, sərəncamlarını və
digər hüquqi normativ aktlarını əsas tutur.
2.5 SCKL -nın heyəti müvafiq ixtisas üzrə təhsil almış və həmin profil üzrə iş təcrübəsinə
malik olan şəxslərdən ibarətdir.
2.6 Laboratoriyanın strukturu, ştatı, işçilərin aylıq vəzifə maaşları və vəzifə maaşlarına
əlavələrin məbləği işin şərtləri və həcminə uyğun olaraq İdarənin rəisi tərəfindən müəyyən edilir.
2.7 Laboratoriya işçiləri arasında iş bölgüsü təsdiq olunmuş vəzifə təlimatlarına uyğun olaraq
aparılır.
22
2.8 SCKL öz işində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını, digər normativ
hüquqi aktları və təlimatlarını, AZƏRSU-ASC və NÖÇİ-nin əmrlərini, Nizamnaməsini, daxili
İntizam Qaydalarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
2.9 SCKL -nın fəaliyyəti onun akkreditasiya fəaliyyəti ilə müəyyənləşir.
2.10 SCKL sınaq və ölçmə vasitələri ilə təchiz olunmuş, ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi üzrə
texniki tələbləri və sınaq metodlarını tənzimləyən normativ sənədlər fonduna malikdir.
2.11 SCKL-nın material-texniki bazasının vəziyyəti, kalibrləmə aparılmasının şəraiti, normativtexniki təminatı, heyətin peşəkarlığı və ixtisas dərəcələri haqqında məlumatlar laboratoriyanın
Pasportunda verilmişdir.
2.12 Ölçmə və kalibrləmə işlərinin aparılmsı zamanı nəticələr SCKL -da qeydiyyata alınır və
nəticələr ölçmə göstəricilərini əks edərək akt, arayış və protokollar şəklində tərtib olunur.
2.13 SCKL-da metroloji xidmətlərin keyfiyyətinin idarə olunması “Keyfiyyət üzrə Rəhbərlik
Kitabı” (KÜRK) sənədində əks etdirilmişdir.
2.14 Laboratoriya tərəfindən akkreditasiya tələblərinə uyğunluğunun inspeksiya nəzarətini
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
həyata keçirir.
Ə3.
Suölçən cihazların kalibirləmə labaratoriyasının
məqsədi
3.1 SCKL-nın məqsədi nəzərdə tutulan ölçmə və kalibrləmənin dəqiqliyini, obyektivliyini və
düzgünlüyünü yüksək səviyyədə aparmaq və sifarişçilərə həqiqi sınaq nəticələrini təqdim
etməkdir.
Ə4.
Suölçən cihazların kalibirləmə labaratoriyasının
funksiyaları və vəzifələri
SCKL-in əsas vəzifəsi AZƏRSU-ASC-nin müəssisələrinə məxsus ölçü vasitələrinin AZS
İSO/İEC 17025-2009 standartına uyğun kalibrlənməsini həyata keçirməkdən ibarətdir.
Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi Suölçən Cihazların Kalibrləmə Laboratoriyasında qəbul
olunan suölçən cihazların yoxlanılması zamanı prinsipial ardıcıllıq üzrə görülən işlərin təhlil
sxemi aşağıdakı cədvəllərdə göstərilmişdir.
23
Suölçən cihazların NÖCİ SCKL-na qəbulu və avadanlıqlar üzrə
yoxlanılmasının ümumi iş sxemi
QƏBUL (NÖCİ)
Azərsu ASC (Əmr№ 385,
Telefonoqram, Akt, Göstəriş)
Abonent və ya kənar müəsisənin
müraciəti (İstismarda olmuş S.C)
Sənədləşmə üzrə müraciət.
(Təzə sayğaca aid sənədlər)
(0,00 m³)
Laborotoriyanın ilkin qəbul üzrə baxış sahəsi
(Fiziki olaraq S.C. və sənədlər)
qüsurların təyin olunaraq qeyd olunması
VİZUAL BAXIŞ.
Reyestrlərin yoxlanılması. Reyestrdə və ya iş əmrində
yoxlanmayan qüsurların təyin olunaraq qeyd olunması
NÖCİ kadrlar, icraya
nəzarət və təsərüffat
işləri şöbəsinə ərizə
Sənədləşmə üzrə
uyğun olan (sənəd
və s.c)
Reyestrdə
uyğunsuzluq aşkar
edilən (s.c və sənəd)
LABORATORİYA
Yararsız reyestrinin
və rəyinin
hazırlanması
İlkin informasiyanın jurnala
işlənməsi
Avadanlıqlar üzrə
yoxlamaya yararlı
Avadanlıqlar üzrə
yoxlamaya yararsız
Avadanlıqda yoxlama
Statik təzyiq stendi
(Kipliyə davamlılıq)
Yararlı
Yararsız
Xəta təyini stendi
stendi
İlkin informasiyanın emal
olunması. (Kompüterdə)
D
Sayğacların emal olunması
S.C təmirə yararlı
S.C təmirə yararlı
SMPDK Plomb
K
T
S.C yararsız
Z
24
Suölçən cihazın qəbul formasından asılı olaraq çeşidlənmə sxemi.
(abonent və ya kənar müəsissədən gələnlər, 385 saylı əmrə uyğun gələnlər və suölçən
cihazların çeşidlənməsi )
Abonent və ya kənar
müəsissədən gələnlər
Z
385 Saylı əmrə uyğun
gələnlər
K1
Azərsu ASC-yə tam
yararsız rəyi verilmiş
S.C-nin silinməsi
haqqında məktub
Məktub təsdiq
olunduqdan (cavablandıqdan) sonra
S.C-ın çeşidlənərək
modellər üzrə
hissələrə ayrılması
Silgi sənədi hazırlanaraq
SCKL-nın balansından
çıxarılması
(hesabat cədvəli üzrə)
Yararsız
Yararlı
S.C-nın hissələrinin
model çəkisi üzrə
NÖCİ anbarına təhvil
verilməsii
Yararlı hissələrinin
təmirə yararlı S.C-da
istifadə olunması
Utilizasiya
L
25
Suölçən cihazların aidiyyatı üzrə qiymətləndirmə cədvəlinə əsasən
dəyərin yaradılması sxemi
K
Qiymətləndirmə
cədvəli üzrə
dəyərin yaradılması
K1
S.C-ın təhviltəslim sənədinin
hazırlanması
NÖCİ mühasibat
Azərsu ASC
(əmr№385,
Telefonoqram, akt,
Göstəriş)
NÖCİ rəis, təsdiq
Abonent və ya kənar
müəssisə
26
Təmir sahəsinə aid işlər, qiymətləndirmə və hesab fakturanın təqdim olunması sxemi.
T
Detalın NÖCİ mərkəzi
anbarından götürülməsi
Detal yoxdursa sifariş
(NÖCİ-nə) verilməsi
(gözləmə)
Detalın NÖCİ mərkəzi
anbarına qəbulundan
sonra SCKL-na təhvil
təslim olunması
Laborotoriyanın təmir sahəsində
S.C –ın təmir olunması
L
S.C-ın təmiri üzrə ardıcıllığa uyğun
olaraq işlərin (Batareya, formatlama,
Sıfırlama və c.) yerinə yetrilməsi
M
Labarotoriyanın təmir sahəsində görülmüş
işlər üzrə informasiyanın hazırlanması
1.NÖCİ-ə daxil olan SC-ın
sayı haqqında məlumat.
Diametrlər və tiplər üzrə
2.NÖCİ-ə gün ərzində
daxil olan və qaytarılan,
təmirə verilən SC-ın sayı
haqqında məlumatın
hazırlanması
Abonent və ya kənar
müəsisənin müraciəti
olunması
K
1.Qimətləndirmə
2.Hesab-faktura üçün mühasibatlığa
ötrülməsi
3.Ödənişin qəbzinin təqdim olunması
4.SC-nin aidiyyatı üzrə təhvil-təslim
sənədi
27
Suölçən cihazların avadanlıqlar üzrə yoxlanması və yoxlamaya
aid müvafiq sənədləşmə işlərinin təşkili sxemi.
M
LABORATORİYA
Avadanlıq üzrə yoxlama
S.C yararsız
S.C yararlı
Yararsız S.C
reyestrin
hazırlanması
Plomblama.(SMPDK)
Yararsız
Z
K
D
28
Səyyari yoxlama. ВПУ – ЭНЕРГО М
cihazı vasitəsi ilə DN(15-20) suölçən cihazların istismar nöqtəsində yoxlanması sxemi.
SƏYYARİ YOXLAMA
DN(15-20) ВПУ – ЭНЕРГО М
Müraciət forması: Azərsu ASC –
dən Telefonoqram (göstəriş) və ya
abonentin müraciəti
NÖCİ
SCKL
NÖCİ tərəfindən nəqliyyat vasitəsi ilə təminat.
RSI nümayəndəsinin iştirakının təmin olunması
Abonentlə əlaqə
Var
Avadanlığın
qoşulması və
S.C-ın
yoxlanması
Abonent ünvanında
yoxlama şəraiti
Yoxdur (Qapı bağlı, DN
uyğunsuzluğu, sayğac
yerində yoxdur və s.)
Abonent və RSİ
nümayəndəsinin iştirakı
ilə yoxlama nəticəsi
barədə akt tərtibi
Akta uyğun olaraq
SCKL-da müvafiq rəyin
tərtibi və təsdiqlənməsi
Kompüter bazasında
qeydiyyat aparılması və
müraciətin rəsmi
cavablandırılması
Hesabat cədvəlinə
uyğun məlumatın
toplanması və ötrülməsi
D
29
Elektromaqnit və Ultrasəs tipli
sərfölçən cihazların yoxlanılması sxemi (ABB, KROHNE, АКРОН).
Elektromaqnit və Ultrasəs tipli
sərfölçən cihazların yoxlanılması sxemi (ABB, KROHNE, АКРОН).
Müraciət forması: Azərsu ASC–
dən Telefonoqram (göstəriş)
Kənar müəssisə
(Ərizə)
SCKL
NÖCİ
Vizual baxış
Avadanlıqda
Yoxlamaya
yararsız
S.C-nin təmizlənməsi və stendə
quraşdırılması
S.C-beyin əməliyyat platasında parametrlərin mövcud sistemə uyğunlaşdırılması
Sərfiyyat qeydə
alınmır
Qüsurun araşdırılması
və təyini
Yararsız
Yoxlama. S.C xəta təyini
Xəta buraxıla
bilən həddədir
Xəta buraxıla bilən
həddən kənardır
Beyin platası üzrə
parametrlərin əyarlanması
Yoxlamanın
nəticələrinə əsasən rəyin
tərtibi və təsdiqlənməsi
S.C xətasıın təyini
Kompüter bazasında qeydiyyat aparılması
və müraciətin rəsmi cavablandırılması
Görülən işin 130 №-li əmrə uyğun qiymətləndirilməsi və
təhvil-təslim sənədinin hazırlanması
D
Hesabat cədvəlinə uyğun məlumatın
toplanması və ötrülməsi
S.C-in aidiyyatı
üzrə təhviltəslim olunması
30
Hesabatların hazırlanması sxemi.
D
Metrologiya üzrə hesabatların hazırlanması (Tender, Söküntü, Ərizə üzrə qəbulqaytarılan-qalan-təmir olunan-yararsız-təmirə yararlı say haqqında məlumat,sayğaca
müdaxilə,SMPDK plombu və qiymətləndirilməsi, Sərfölçənlər və səyyari yoxlama
məlumatları,Dövri yoxlama haqqında, Azərsu ASC hesabat portalına aid məlumat, ESD
üzrə müraciətlərin cavablandırılması və sair.......... məlumatların hazırlanması)
Dövrü yoxlama
(Növbəli,Növbəsiz),
Səyyari (ВПУ-ЭНЕРГО
М), Balans və Sərhəd
sayğacları (Elektromaqnit,
Ultrasəs ( ABB,
KROHNE, AKPOH ))
laboratoriyada aparılan
xüsusiyoxlamalar (təklif
olunan yeni s.c-lar ),
(Aşındırma)
AZƏRSU ASC
Rayon Sukanal
İdarələri, Birləşmiş
Sukanala aid
laborator Rəylər
üzrə tender, söküntü
s.c-da müdaxilə sayı
təsnifat cədvəli
İstifadə olunan və
yeni sifariş verilən
mal-material və
işçilərin işə
davamiyyət
cədvəlinin tərtibatı
Görülən işlərin
nəticələri (yararlı,
plomblanan və
yararsız s.c-ların
sayı,qiymətləndir
mə cədvəli üzrə
görülən işlərin
dəyərinin tərtibatı
NÖCİ RƏHBƏRLİK
SMPDK
NÖCİ , MÜHASİBAT, YERDƏYİŞMƏ , SİLGİ qəbuldan
asılı olaraq(QAİMƏ və ya REYESTR üzrə) (№385)) və sair
sənədlərin elektron və ya digər formada ötrülməsi
31
Göstərilmiş (əvvəlki səhifələrdə) sxemlərdə İstifadə
olunmuş simvolların açıqlaması
Z
-Yararsız S.C üzrə görülən işlər
K
-Yararlı S.C-ın qiymətləndirilməsi və təhvil-təslimi
K1
- S.C-ın təhvil-təslim sənədinin hazırlanması
T
-Təmir sahəsi üzrə görülən işlər
L
-Laborotoriyanın təmir sahəsində S.C-ın təmir olunması
M
-Labarotyida avadanlıqlar üzrə yoxlama. Yararlı və yararsız
S.C-ın təyin olunması
D
-Hesabatların hazırlanması və aidiyyatı üzrə ötürülməsi
32
25 iyul 2013-cü il
“Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”-dan çıxarışlar.
Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
24-cü bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında ölçmələrin vəhdətinin təmin
edilməsinin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir.
1.0.17. metroloji xidmət – ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üzrə işləri təşkil edən və yerinə
yetirən hüquqi və ya fiziki şəxs;
1.0.18. ölçmə vasitələrinə texniki tələblər – ölçmə vasitələrinin istismarı prosesində onların
metroloji xarakteristikalarının saxlanılması, ölçmələrin nəticələrinin etibarlılığına nail olunması,
icazəsiz sazlama və müdaxilənin qarşısının alınması məqsədi ilə ölçmə vasitələrinin
konstruksiyasının xüsusiyyətlərini (onların texniki təkmilləşdirilməsini məhdudlaşdırmadan)
müəyyən edən, həmçinin ölçmə vasitəsinin təhlükəsizliyini və elektromaqnit uyğunluğunu təmin
edən tələblər;
1.0.19. ölçmə vasitələrinin yoxlanılması – ölçmə vasitələrinin metroloji tələblərə uyğunluğunun
təyin və təsdiq edilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməliyyatların məcmusu;
1.0.25. ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi – ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının
həqiqi qiymətlərinin təyin edilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməliyyatların məcmusu;
Maddə 2. Qanunun məqsədi və tətbiq dairəsi
2.1. Bu Qanun insan həyatının və sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin, bitki və heyvanlar
aləminin mühafizəsi, dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə yerinə
yetirilən ölçmələrin obyektiv, etibarlı və müqayisə edilən nəticələrinin alınmasında cəmiyyətin və
dövlətin tələbatını təmin etmək və ölçmələrin qeyri-dəqiq nəticələrinin mənfi təsirinin qarşısını
almaq məqsədi daşıyır.
2.2. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı sahələrdə yerinə
yetirilən ölçmələrə şamil edilir:
2.2.9. su, qaz, elektrik və istilik enerjisinin sərfinin uçotu;
2.2.10. dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 2.2.17. dövlət orqanlarının
ölçmələrin məcburi aparılması barədə qərarlarının icrası;
2.2.18. dövlət nəzarəti üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi.
33
2.3. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin dövlət tənzimlənməsi həmçinin məcburi tələblər
müəyyən edilmiş kəmiyyət vahidlərinə, kəmiyyət vahidi etalonlarına, standart nümunələrə və
ölçmə vasitələrinə şamil edilir.
2.4. Dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə
ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin xüsusiyyətlərini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
müəyyən edir.
2.5. Bu maddədə göstərilən sahələrdə tətbiq edilən ölçmə vasitələrinə dair tələblər məcburidir.
Maddə 3. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi
Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrdən və bu Qanundan ibarətdir.
Maddə 9. Ölçmə vasitələrinə dair tələblər
9.1. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin dövlət tənzimlənməsinə aid olan sahədə bu
Qanuna uyğun olaraq tipi təsdiq edilmiş və yoxlamadan keçmiş, ölçmə vasitələrinə məcburi
metroloji və texniki tələblər daxil olmaqla, ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinə dair məcburi
tələblərə riayət edilməsini təmin edən ölçmə vasitələrindən istifadə edilir. Ölçmə vasitələrinə
dair məcburi tələblərə ölçmə vasitələrinin tərkib hissələri, proqram təminatı və istismar şəraiti
barədə tələblər də daxil edilir.
9.2. Ölçmələrin nəticələrinin təhrif olunmasına səbəb ola bilən icazəsiz sazlama və müdaxilənin
qarşısının alınması məqsədi ilə ölçmə vasitələrinin konstruksiyası, proqram təminatı da daxil
olmaqla, onun müvafiq hissələrinə müdaxilə edilmənin məhdudluğunu təmin etməlidir.
9.3. Texniki vasitələrin ölçmə vasitələrinə aid edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilir.
34
“Sudan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
"Elektroenergetika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, "Qaz təchizatı
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və "Su təchizatı və tullantı suları haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 30 oktyabr tarixli 168 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
"Sudan istifadə Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə
Bakı şəhəri, 17 iyul 2014-cü il
№ 262
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI
SINAQ VƏ KALİBRLƏMƏ LABORATORİYALARININ SƏLAHİYYƏTLİLİYİNƏ ÜMUMİ
TƏLƏBLƏR
AZS İSO/İES 17025:2009
Standartlaşdırma ,Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
tərəfindən rəsmi nəşrə daxil edilmişdir.
1.1
Bu standart nümunələrin götürülməsi də daxil ilmaqla,standart,qeyri standart və
laboratoriya tərəfindən işlənilmiş metodlarla yerinə yetirilən sınaqların və kalibrləmələrin
səlahiyyətliliyinə ümumi tələbləri müyyən edir.
Bu standart,personalının sayından,sınaq və kalibrləmə sahəsində fəaliyyət növlərindən asılı
olmayaraq, bütün laboratoriyalara aiddir.
İSO 9000 satndartında verilən təriflər fərqli olduqda VİM və İSO/İES 17000-də olan təriflərə
üstünlük verilməlidir.
4.1.1 laboratoriya və ya onun daxil olduğu təşkilat,hüquqi məsuliyyət daşımağa imkanı
olan, müstəqil hüquqi şəxs olmalıdır.
35
4.1.2 Laboratoriya sınaqları və kalibrləmələri elə keçirməlidir, bu standartın tələbləri yerinə
yetirilsin və sifarişçilərin, həmçinin rəsmi tanımanı həyata keçirən tənzimləyici orqanların və ya
təşkilatların tələbləri təmin edilsin.
4.1.3 Laboratoriyanın idarəetmə sistemi əsas ərazidə,kənar sahələrdə, həmçinin müvəqqəti
və ya təşkilatın tərkibindədirsə, maraqlarındakı potensial münaqişələrin identifikasiya edilməsi
üçün,təşkilatın sınaq üzrə laboratoriyanın fəaliyyətində iştirak edən və ya həmin fəaliyyətə təsiri
olan rəhbər personalın vəzifələri dəqiq təyin olunmalıdır.
4.1.4 Əgər laboratoriya sınaqlardan və kalibrləmələrdən fərqli fəaliyyət göstərən təşkilatın
tərkibindədirsə, maraqlarındakı potensial münaqişələrin identifikasiya edilməsi üçün, təşkilatın
sınaq üzrə laboratoriyanın fəaliyyətində iştirak edən və ya həmin fəaliyyətə təsiri olan rəhbər
personalın vəzifələri dəqiq təyin olunmalıdır.
Qeyd 1 – Əgər laboratoriya daha böyük təşkilatın tərkibindədirsə, o halda təşkilati tədbirlər
elə olmalıdır ki, maraqları ziddiyyətdə olan bölmələr(məsələn istehsalat, maliyyələşdirmə,
marketinq və ya satış xidmətləri ) laboratoriyanın və bu standartın tələblərinə uyğunluğuna
mənfi təsir göstərməsinlər.
Qeyd 2 – Əgər laboratoriya üçüncü tərəf laboratoriyası kimi tanınmasını istəyirsə, onda o
qərəzsizliyini, üzünün və əməkdaşlarının texniki mülahizəsinə təsir edə bilən hər hansı bir
maliyyə, kommersiya və ya başqa təzyiqlərə məruz qalmadıqlarını nümayiş etdirməyi
bacarmalıdır.Üçüncü tərəf sınaq və ya kalibrlənmə laboratoriyası onun sınaq fəaliyyiti ilə bağlı
müstəqilliyinə və mülahizələrinin düzgünlüyünə inamı təhlükə altına sala bilən fəaliyyətlə
məşğul olmamalıdır.
5.4 Sınaq və kalibrləmə metodları, həmçinin metodların yararlılığının qiymətləndirilməsi
5.4.1 Ümumi müddəalar
Laboratoriya öz fəaliyyətində,onun fəaliyyət sahəsinə uyğun olan metodu və prosedurlardan
istifadə etməlidir.Onlar, nümunələrin götürülməsini,onlarla rəftarı, daçınmasını,saxlanılmasını,
sınaq və ya kalibrləmələrə aid edilən obyektlərin hazıtlanmasını və əgər yeri gələrsə, ölçmələrin
qeyri- müəyyənliyinin qiymətləndirilməsini, həmçinin sınaq və ya kalibrləmə məlumatlarının
təhlilinin metodlarını özündə əks etdirir.
Əgər təlimatların olmaması sınaq və ya kalibrləmələrin nəticələrini şübhə altına sala bilərsə,
onda laboratoriyada bütün müvafiq avadanlıqların istifadəsi və idarə olunması, sınağı və ya
kalibrləməsi lazım olan obyektlərlə rəftar və onların hazırlanması üzrə belə məlumatlar
olmalıdır.
5.4.2 Metodların seçilməsi
36
Laboratoriya, nümunələrin götürülmə metodları da daxil olmaqla, sifarişçilərin tələblərinə
cavab verən və nəzərdə tutulan sınaq və ya kalibrləmələr üçün yararlı olan sınaq və ya
kalibrləmə istifadə etməlidir. Əsasən beynəlxalq, regional (dövlətlərarası) və ya milli
standartlarda verilmiş metodların istifadəsinə üstünlük verilməlidir.
Əgər istifadə olunmalı metod sifarişçi tərəfindən göstərilməyibsə, onda laboratoriya
beynəlxalq, reqional və ya milli standartlarda verilmiş, nüfuzlu texniki təşkilatlar tərəfindən
tövsiyə edilmiş, müvafiq elmi məqalələrdə, jurnallarda təsvir edilmiş və ya avadanlığın
istehsalçısı tərəfindən tövsiyyə edilmiş uyğun metodu seçməlidir.Laboratoriya tərəfindən
hazırlanmış və ya qəbul edilmiş metodlar yararlıdırsa və qiymətləndirilmişlərsə, onlar da
həmçinin istifadə oluna bilər.
5.4.6 Ölçmələrin qeyri müəyyənliyinin qiymətləndirilməsi
5.4.6.1 Kalibrləməni müstəqil yerinə yetirən sınaq və ya kalibrləmə laboratoriyası, bütün
kalibrləmə növləri üçün, kalibrləmə zamanı ölçmələrin qeyri müəyyənliyinin qiymətləndirilməsi
proseduruna malik olmalı və tətbiq etməlidir.
5.4.6.2 Sınaq Laboratoriyaları , ölçmələrin qeyri-müəyyənliyinin qiymətləndirilməsi
proseduruna malik olmalı və onları tətbiq etməlidir. Bəzi hallarda sınaq metodunun xarakterik,
ölçmələrin qeyri-müəyyənlik, metrologiya və statistika nöqteyi nəzərindən dəqiq əsaslandırılmış
hesablanmasına mane ola bilər. Belə hallarda laboratoriya ən azı cəhd etməlidir ki, qeyrimüəyyənliyin bütün tərkib elementlərini eyniləşdirsin və onun mətiqə uyğun qiymətləndirilməsini
keçirtsin, həmçinin tədbir görməlidir ki, nəticələrin təqdim edilmə forması qeyri-müəyyənlik
haqqında yalnış təsəvvür yaratmasın. Məntiqli qiymətləndirmə metodun mahiyyəti, ölçmə
sahələri haqqında biliyə malik olmasına əsaslanmalı və mövcud təcrübəni və yararlığın
qiymətləndirilməsinə dair məlumatları nəzərə almalıdır.
Qeyd 1- ölçmələrin qeyri-müəyyənliyinin qiymətləndirilməsi zamanı lazım olan dəqiqlik dərəcəsi
aşağıdakı amillərdən asılıdır.
-
Sınaq metodunun tələbləri;
-
Sifarişçinin tələbləri;
-
Normativ və texniki sənədlərə uyğunluq haqqında qərarların əsaslandığı, məhdud
hüdudların mövcudluğu;
Qeyd 2- Əgər çoxları tərəfindən qəbul olunmuş sınaq metodu, ölçmələrin qeyri-müəyyənliyini
əsas mənbələrinin qiymətlərinin sərhədlərini və hesablanmış nəticələrin təqdim etmə formasını
müəyyən edirsə, onda sınaq metoduna və nəticələrin təqdimatı üzrə təlimata görə, hesab edilir
ki, laboratoriya bu bəndin tələblərinə uyğundur.
37
1.Suölçən cihazların quraşdırılmasının əsasları
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 17 iyul 262 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Sudan istifadə qaydaları”-nın “2.1.4”,”2.1.5”,”2.1.6” və “6.1”-bəndlərində qeyd
olunmuş tələbə əsasən istismar nöqtəsində istehsalçı müəssisənin suölçən cihazın texniki
pasportunda qeyd etdiyi istismar qaydalarına uyğun olaraq quraşdırılmalıdır.
2.1.4. istehlakçıya verilən suyun və axıdılan tullantı sularının həcminin və dəyərinin,
həmçinin istismarda olan su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tam və dəqiq uçotunu
aparmaq;
2.1.5. istehlakçıya verilən suyun və axıdılan tullantı sularının həcmini smart-kart tipli
olmayan suölçən cihazın göstəricilərinə əsasən, suölçən cihaz quraşdırılmadıqda isə bu
Qaydaların 7.2-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyənləşdirmək;
2.1.6. verilən suyun və axıdılan tullantı sularının həcminə uyğun olaraq hər ay istehlakçıya
ödəməli olduğu vəsaitin həcmini əks etdirən hesabı təqdim etmək (göndərmək);
6.1. STKM ilə istehlakçı arasında suyun sərfinə görə hesablaşmanın aparılması üçün
balans mənsubiyyəti sərhədində Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra - SMPDK) tərəfindən tipi təsdiq edilərək dövlət
reyestrinə daxil edilmiş və sertifikatlaşdırılmış, üzərində SMPDK-nın və STKM-in plombu olan
müvafiq suölçən cihaz quraşdırılır. Həmin tələblərə cavab verməyən suölçən cihazların və digər
ölçmə vasitələrinin quraşdırılması qadağandır.
2.Suölçən cihazların İstismarının əsasları
Suölçən cihaz Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 17 iyul 262
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sudan istifadə qaydaları”-nın”4.1.4”,”4.1.5”,”4.1.7”-bəndlərində
qeyd olunmuş tələbə əsasən istismar edilməlidir.
4.1.4. suölçən cihazları onların texniki pasportlarında göstərilmiş tələblərə uyğun istismar
etmək;
4.1.5. istehlakçılara məxsus binalarda, mənzillərdə, fərdi yaşayış evlərində, həyətyanı
sahələrdə quraşdırılmış suölçən cihazların işlək vəziyyətdə saxlanılmasını, o cümlədən
üzərindəki plombların toxunulmazlığını təmin etmək;
4.1.7. suölçən cihazlar və ya onlara vurulmuş plomblar hər hansı səbəbdən zədələndikdə
(xarab olduqda), növbəti iş günündən gec olmayaraq, bu barədə STKM-i xəbərdar etmək.
3.Dövri yoxlamanın əsasları.
Suölçən cihaz Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 17 iyul 262 nömrəli
qərarı
ilə
təsdiq
edilmiş
“Sudan
istifadə
qaydaları”-nın
“2.1.7”,
“2.1.8”,“6.6”,”6.7”,”6.8”,”6.10”,”6.14” –bəndlərinin tələbinə uyğun olaraq dövlət yoxlamasından
keçirilməlidir.
38
2.1.7. istehlakçının suölçən cihazını onun texniki pasportunda göstərilmiş müddətdə
ödənişsiz qaydada növbəti dövlət yoxlamasından keçirmək;
2.1.8. istehlakçının təqsiri olmadan zədələnən suölçən cihazı ödənişsiz qaydada təmir
etmək və dövlət yoxlamasından keçirmək, həmin suölçən cihazı təmir etmək mümkün
olmadıqda isə onu ödənişsiz qaydada başqası ilə dəyişdirmək;
6.5. İstehlakçıların suölçən cihazlarla təchiz edilməsi, onların quraşdırılması və
dəyişdirilməsi fiziki şəxs olan istehlakçılara münasibətdə STKM-in vəsaiti hesabına, hüquqi şəxs
olan istehlakçıya münasibətdə isə istehlakçının öz vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Suölçən
cihaz quraşdırılmış sahənin (obyektin) sonradan hər hansı şəxsin istifadəsinə (icarəsinə)
verilməsi suölçən cihazın çıxarılması (dəyişdirilməsi) üçün və ya STKM tərəfindən onun
quraşdırılmasına çəkilmiş xərcin ödənilməsinin həmin şəxsdən tələb olunması üçün əsas
deyildir.
6.6. Suölçən cihazlar SMPDK-nın müəyyən etdiyi dövlət standartlarının tələblərinə uyğun
olaraq STKM tərəfindən dövlət yoxlamasından keçirilir.
6.7. Suölçən cihazların növbəti dövlət yoxlaması onların texniki pasportlarında göstərilmiş
müddətdə həyata keçirilir.
6.8. Suölçən cihazın dövlət yoxlaması istehlakçının arzusu ilə və ya istehlakçının təqsiri
səbəbindən həyata keçirildikdə istehlakçının, digər hallarda isə STKM-in vəsaiti hesabına
həyata keçirilir.
6.10. Zədələnmiş suölçən cihazın (hesablama mexanizmlərinin sıradan çıxması, baxış
pəncərəsinin sınması, üzərindəki plombların qırılması, texniki nasazlıqlar və s.) təmir olunması,
dövlət yoxlamasından keçirilməsi, dəyişdirilməsi (yenisi ilə əvəz edilməsi) və quraşdırılması bu
barədə müraciət edildiyi və ya belə halların aşkar olunduğu gündən sonra ən geci 15 (on beş) iş
günü müddətində bu Qaydaların tələblərinə uyğun olaraq STKM tərəfindən həyata keçirilir.
İstehlakçının təqsiri olmadan zədələnmiş suölçən cihazın təmir olunması, dövlət yoxlamasından
keçirilməsi, dəyişdirilməsi (yenisi ilə əvəz edilməsi) və quraşdırılması bu Qaydaların 6.5-ci
bəndinə uyğun olaraq, zədələnmə istehlakçının təqsiri üzündən baş verdikdə isə istehlakçının
vəsaiti hesabına STKM tərəfindən həyata keçirilir.
6.14. Suölçən cihazların göstəricilərində istehlakçının təqsiri səbəbindən uyğunsuzluq
(səhv) müəyyən edildikdə və (və ya) suölçən cihazların plombu zədələndikdə, istehlakçının
vəsaiti hesabına suölçən cihazların növbədənkənar dövlət yoxlaması keçirilməlidir.
6.15. Suölçən cihaza müdaxilə və pozuntu (suölçən cihazın göstəricilərinin xətasının
SMPDK-nın müəyyən etdiyi normalardan artıq olması) halları aşkar edildikdə , STKM suölçən
cihazın sonuncu dəfə göstəricilərinin qeyd edilməsindən sonraki dövr üçün sərf edilmiş suyun
həcminin 6.15.1 və 6.15.2 bəndində qeyd edilmiş qaydada müəyyənləşdirir və hesablaşma
aparır:
6.15.1 İstehlakçının müdaxiləsi halında bu sudan istifadə qaydalarının 4 nömrəli
əlavəsinə uyğun olaraq;
6.15.2. Pozuntu (suölçən cihazın göstəricilərinin xətasının SMPDK-nin müəyyən etdiyi
normalardan artıq olması) aşkar edildikdə isə istehlakçının əvvəlki 12 (on iki) aylıq dövrdə
(istehlak dövrü 12 (on iki) aydan az olduqda faktiki istehlak dövrü üzrə) istifadə etdiyi orta
istehlak normasına əsasən
6.16.Su təchizatı qurğularının, suölçən cihazın və onun üzərindəki plombun zədələnməsi
halları aşkar olunduqda, habelə STKM-in nümayəndəsinin suölçən cihaza baxmasına istehlakçı
39
tərəfindən lazımı şərait yaradılmadıqda , müvafiq akt tərtib edilir. Aktın bir nüsxəsi istehlakçıya
təqdim edilir.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin "Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması
Qaydası və yoxlama nişanına dair Tələblər"in və "Yoxlama haqqında şəhadətnamənin
forması"nın təsdiq edilməsi haqqında 16 dekabr 2014-cü il № 394 saylı qərarından
çıxarış.
2.20. Ölçmə vasitələrinin yoxlamaya çatdırılmasını onların sahibləri olan hüquqi və fiziki şəxslər
təmin edirlər. Ölçmə vasitələri akkreditasiya olunmuş orqanlara yoxlamaya qəbz əsasında təhvil
verilir.
2.21. Ölçmə vasitələrinin saxlanılmasına görə məsuliyyəti, qüvvədə olan qanunvericiliyə
müvafiq olaraq akkreditasiya olunmuş orqan daşıyır.
İSTEHSALÇI ZƏMANƏTİ
ГОСТ:6019-83. standartının 8.1 bəndinə əsasən istehsalçı, ГОСТ:14192, ГОСТ:12997,
ГОСТ:15150,
ГОСТ:2874
standartlarının
müvafiq
tələblərinə
(saxlanma,daşınma,quraşdırılma,istismar və suyun keyfiyyəti) əməl olunduğu hallarda öz
məhsuluna (sayğacına) zəmanət verir.
ГОСТ:6019-83. standartının 8.2 bəndinə əsasən sayğaclara,onların istismara buraxıldığı
gündən başlayaraq zəmanət tələblərinə əməl etmək və 6 nömrəli cədvəldə qeyd olunan
dəyərləri aşmamaq şərti ilə istehsalçı zəmanəti verilir.
Cədvəl 6
Sayğacın
şərti keçid
vahidi,mm
10
15
20
25
32
Zəmanət
müddəti
ərzində ən
çox
ölçülmüş
suyun
həcmi,m³
13230
20000
32400
45000
65000
77000
40
104000
130000
50
200000
TEXNİKİ TƏLƏBLƏR
ГОСТ:6019-83 standartının 2.1 bəndinin tələbinə əsasən istehsal olunmuş suölçən cihazlar
zəmanət tələblərinə əməl olunmq şərti ilə aşağıda qeyd olunmuş bəndlərin (2.2; 2.3; 2.4; 2.5;
2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.15; 2.16)
2.12. Sayğaclarda,sayğac göstəricilərini 6 % -dən az olmayaraq dəyişdirmək imkanı verən
nizamlayıcı qurğu olmalıdır.
40
2.13. Sayğaclar girişdən sol tərəfdə süzgəc ilə təmin olunmalıdır.
2.14. Sayğacların konstruksiyasında hesablama və nizamlama mexanizmini plomblamaq
imkanı nəzərə alınmalıdır.
2.17. Sayğaclar bərpa oluna bilməyən,təmir oluna bilən,bir kanallı və bir funksiyalı ölçü
cihazlarına aid edilir.
2.18. Ümumi ortalama işlətmə müddəti -100000 saatdan az olmayaraq.
2.19 Tam orta işləmə müddəti -12 ildən az olmayaraq.
2.20 Quraşdırılmış saz vəziyyətdə işləmə müddəti-10000 saatdan az olmayaraq.
2.21 İstehlakçının tələbinə əsasən sayğacın konstruksiyasıda,göstəricilərin məsafəyə
ötürülməsi mümkünlüyü nəzərə alınmalıdır.
2.22 Sayğaclarda sərfiyyatın təsadüfi əks qeydiyyatı mümkündür.Bu halda sayğaclarda
sazlıq pozulmamalı və əks sərfiyyatı qeydə almalıdır.Əks sərfiyyatın metroloji göstəriciləri
nizamlanılmır.
tələblərinə uyğun istehsal olunmalıdır.
SAYĞACLARIN ƏSAS PARAMETRLƏRİ.
2.1. ГОСТ:6019-83 standartının tələbinə uyğun olaraq sayğacların əsas parametrləri
aşağıda qeyd olunmuş cədvəl 1-də göstərilmişdir.
Cədvəl 1
Parametrin adı
Şərti keçid vahidinə uyğun olan norma
10
göstəriciləri
15
20
25
, мм
32
40
50
Suyun sərfiyyatı, m³/saat
-minimal
0,02
0,03
0,05
- keçid
0,08
0,12
0,20
- nominal
1,0
1,5
2,5
- maximal
2,0
3,0
5,0
Qeydə alma həssaslığı, m³/saat
0,00
8
0,01
2
0,02
0
36
55
90
Maximal həcm, m³/saat:
- Bir gün (sutka) ərzində
0,06 0,07; 0,16
5
0,09
0,28 0,30; 0,64
0,48 ; 0,8
3,5 5,0; 8,0;
6,0 10,0
7,0 10,0; 16,0
12,0
;
20,0
0,02 0,03 0,06
5
0;
4;
0,04 0,08
8
125
0,16
0,8
15,0
30,0
0,08
0
180, 290; 550
41
- Bir ay ərzində
110
216 360
1100 1800 2500 3600 580
;
0;
4300 720
0
165 190 260 260 300
0,00
01
0,00
01
785
Sayğac uzunluğu (пред. откл.
Ən minimum bölgü
Sayğac
birləşməsi
nin
nominal
diametri
üzrə
) мм
hesablama mexanizmi üzrə, m³
Hesablama mexanuzminin tutumu, m³
0,00
01
0,00
01
110
00
300
0,00 0,00 0,00
01
1
1
9999 9999 9999 9999 9999 999
9
9
9
9
9
99
999
99
2.2. ГОСТ P 50193.1-92 standartının tələbinə uyğun olaraq sayğacların metroloji sinif
göstəriciləri aşağıda qeyd olunmuş cədvəldə göstərilmişdir.
Su Sayğaclarının Metroloji Sinif Göstəriciləri Haqqında Məlumat
S/S
Su Sayğaclarının Sinifləri
Qn <15 m³/h
Qn ≥15 m³/h
1.
A – Sinfi
Q1 = 0.04 x Qn
Q2 = 0.1 x Qn
Qmax = 2 x Qn
Q1 = 0.08 x Qn
Q2 = 0.3 x Qn
Qmax = 2 x Qn
2.
B – Sinfi
Q1 = 0.02 x Qn
Q2 = 0.08 x Qn
Qma x= 2 x Qn
Q1 = 0.03 x Qn
Q2 = 0.2 x Qn
Qmax = 2 x Qn
3.
C – Sinfi
Q1 = 0.01 x Qn
Q2 = 0.015 x Qn
Qmax = 2 x Qn
Q1 = 0.006 x Qn
Q2 = 0.015 x Qn
Qmax = 2 x Qn
42
Tipi
DN
(mm)
Mexaniki,
Qt
Qn
MAP
Smartkart, Qmin
Qmax
( m³/h) ( m³/h)
(bar)
Zond
( m³/h)
(m³/h)
Sinfi
İşləmə
Tempera
turu ̊
C
Q min
( m³) test
dəyəri
Qt
( m³)
test dəyəri
12
13
14
15
Qn
( m³) test
dəyəri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
1
ABŞERON
iSS
15
Mexaniki
0,03
0,12
1,5
3
16
H-B:V-A
( 5)
90
0,005÷0,020 0,010÷0,020 0,020÷0,100
2
ABŞERON
SSS
15
Mexaniki
0,03
0,12
1,5
3
10
H-B:A
( 5)
40
0,005÷0,020 0,010÷0,020 0,020÷0,100
3
ABŞERON
SSS
20
Mexaniki
0,05
0,2
2,5
5
10
H-B:A
( 5)
40
4
ABŞERON
ÇSS
20
Mexaniki
0,025
0,04
2,5
3,125
10
B
( 5)
50
5
ABŞERON
ÇSS
20 K
Smart
0,025
0,04
2,5
3,125
16
R-100
( 5)
6
ABŞERON
ÇSS
25
Mexaniki
0,07
0,28
3.5
7
16
B-H
7
ABŞERON
ÇSS
32
Mexaniki
0,12
0,48
6
12
10
B-H
8
ABŞERON
ÇSS
40
Mexaniki
0,2
0,8
10
20
10
Qmax
( m³)
test dəyəri
17
4 nöqtədə test üçün
cəmi vaxt (Metlab)
(dəqiqə)
4 nöqtədə test üçün
cəmi vaxt (Laborat.)
(dəqiqə)
S/S
Sayğacın
№
Markası
Sayğacın Mexaniki
Sərfiyyat Göstəricisi
Xanalar Sayı
Sayğacların Laborator Test Üçün Texniki Göstəriciləri
18
19
0,100÷0,200
83/96
91
0,100÷0,200
83/96
91
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,050÷0,100
0,100÷0,200
83/96
83
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,050÷0,100
0,100÷0,200
83/96
83
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,050÷0,100
0,100÷0,200
83/96
83
( 5)
90
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,050÷0,100
0,100÷0,200
35/48
94
( 5)
90
0,025÷0,050 0,050÷0,100 0,100÷0,200
0,200÷0,400
21/34
69
B-H
( 5)
40
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
0,200÷1,000
14/27
83
133
9
ABŞERON
ÇSS
50
Mexaniki (yivli)
0,3
0,8
15
30
10
Class B
( 5)
90
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
10
ABŞERON
ÇSS
50 Mexaniki (fləns)
0,3
0,8
15
30
10
Class B
( 5)
90
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
11
ABŞERON
CTB
50 Mexaniki (fləns)
0,45
3
15
30
16
Class B
( 7)
50
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
12
ABŞERON
CTB
65
Mexaniki
0,75
5
25
50
16
Class B
( 7)
50
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
13
ABŞERON
CTB
80
Mexaniki
1,2
8
40
80
16
Class B
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
25/45
14
ABŞERON
CTB
100
Mexaniki
1,8
12
60
120
16
Class B
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
25/45
15
ABŞERON
CTB
150
Mexaniki
4,5
30
150
300
16
Class B
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
30/50
16
ABŞERON
CTB
200
Mexaniki
7,5
5
50
500
16
Class B
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
30/50
17
ABŞERON
CTB
250
Mexaniki
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
30/50
18
ABŞERON
CTB
300
Mexaniki
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
30/50
( 5)
50
0,005÷0,020 0,010÷0,020 0,020÷0,100
0,100÷0,200
83/96
91
0,100÷0,200
83/96
91
19 ELEKTROMED Alfasu-AT 15
Smart
0,027
0,044
2.5
3,125
16
R 100
20 ELEKTROMED Alfasu-TG 15
Smart
0,027
0,044
2.5
3,125
16
R 100
( 5)
50
0,005÷0,020 0,010÷0,020 0,020÷0,100
21 ELEKTROMED Alfasu-VT 15
Smart
0,027
0,044
2.5
3,125
16
R 100
( 5)
50
0,005÷0,020 0,010÷0,020 0,020÷0,100
0,100÷0,200
83/96
91
22 ELEKTROMED Alfasu-AS 20
Smart
0,04
0,064
4
5
16
R 100
( 5)
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,100÷0,200
0,100÷0,200
83/96
83
23 ELEKTROMED Alfasu-WT 20
Smart
0,04
0,064
4
5
16
R 100
( 5)
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,100÷0,200
0,100÷0,200
83/96
83
24 ELEKTROMED Alfasu-AS 25
Smart
0,063
0,1008
6.3
7,875
16
R 100
( 5)
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,200÷0,500
0,500÷1,000
35/48
94
25 ELEKTROMED Alfasu-WT 25
Smart
0,063
0,1008
6.3
7,875
16
R 100
( 5)
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,200÷0,500
0,500÷1,000
35/48
94
26 ELEKTROMED Alfasu-AS 40
Smart
0,16
0,256
16
20
16
R 100
(6 )
50
0,050÷0,100 0,100÷0,250 0,250÷1,000
0,250÷1,000
14/27
83
27 ELEKTROMED Alfasu-WT 40
Smart
0,16
0,256
16
20
16
R 100
(6 )
50
0,050÷0,100 0,100÷0,250 0,250÷1,000
0,250÷1,000
14/27
83
28 ELEKTROMED Alfasu-AS 50
Smart
0,3125
0,5
25
31,25
16
R 80
( 7)
50
0,200÷1,000 0,200÷1,000 1,000÷5,000
1,000÷5,000
25/45
133
29 ELEKTROMED Alfasu-WT 50
Smart
0,3125
0,5
25
31,25
16
R 80
( 7)
50
0,200÷1,000 0,200÷1,000 1,000÷5,000
1,000÷5,000
25/45
133
30 ELEKTROMED Alfasu-AS 80
Smart
0,7875
1,26
63
78,75
16
R 80
( 7)
50
0,200÷1,000 0,200÷1,000 1,000÷5,000
1,000÷5,000
25/45
31 ELEKTROMED Alfasu-WT 80
Smart
0,7875
1,26
63
78,75
16
R 80
( 7)
50
0,200÷1,000 0,200÷1,000 1,000÷5,000
1,000÷5,000
25/45
32 ELEKTROMED Alfasu-AS 100
Smart
1,25
2
100
125
16
R 80
( 7)
50
0,200÷1,000 0,200÷1,000 1,000÷5,000
1,000÷5,000
25/45
33 ELEKTROMED Alfasu-WT 100
Smart
1,25
2
100
125
16
R 80
( 7)
50
0,200÷1,000 0,200÷1,000 1,000÷5,000
1,000÷5,000
25/45
34 ELEKTROMED Alfasu-AS 150
Smart
3,125
5
250
312,5
16
R 80
( 7 )x10
50
0,500÷1,000 0,500÷1,000 5,000÷10,000 5,000÷10,000
30/50
35 ELEKTROMED Alfasu-WT 150
Smart
3,125
5
250
312,5
16
R 80
( 7 )x10
50
0,500÷1,000 0,500÷1,000 5,000÷10,000 5,000÷10,000
30/50
36 ELEKTROMED Alfasu-AS 200
Smart
5
8
400
500
16
R 80
( 7 )x10
50
0,500÷1,000 0,500÷1,000 5,000÷10,000 5,000÷10,000
30/50
37 ELEKTROMED Alfasu-WT 200
Smart
5
8
400
500
16
R 80
( 7 )x10
50
0,500÷1,000 0,500÷1,000 5,000÷10,000 5,000÷10,000
30/50
0,0313
0,05
2.5
3,125
16
R 80
( 4)
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,050÷0,100
0,100÷0,200
83/96
83
( 5)
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,050÷0,100
0,100÷0,200
83/96
83
( 5)
50
0,010÷0,020 0,020÷0,050 0,050÷0,100
0,100÷0,200
35/48
94
0,200÷1,000
14/27
83
TEKSAN
Teksan
15
Mexaniki
38
TEKSAN
Teksan
20
Mexaniki
2.5
16
R 80
39
TEKSAN
Teksan
25
Mexaniki
6,3
16
R 80/100/160
40
TEKSAN
Teksan
40
Mexaniki
16
16
R 80/100/160
( 5)
50
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
41
TEKSAN
Teksan
50 Mexaniki (fləns)
25
16
R 80/100/160
( 5)
50
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
133
42
TEKSAN
Teksan
50
Mexaniki (yivli)
25
16
R 80/100/160
( 5)
50
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
133
43
ALFASU
Alfasu
50
Mexaniki
0,397
0,635
25
31,25
16
R 80
( 7)
50
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
133
44
ALFASU
Alfasu
65
Mexaniki
0,635
1,016
40
50
16
R 80
( 7)
50
0,050÷0,100 0,100÷0,200 0,200÷1,000
1,000÷5,000
25/45
45
ALFASU
Alfasu
80
Mexaniki
1
1,6
63
78,75
16
R 80
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
25/45
46
ALFASU
Alfasu
100
Mexaniki
1,59
2,54
100
125
16
R 80
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
25/45
47
ALFASU
Alfasu
120
Mexaniki
2,54
4,064
160
200
16
R 80
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
30/50
48
ALFASU
Alfasu
150
Mexaniki
3,97
6,35
250
312,5
16
R 80
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
30/50
49
ALFASU
Alfasu
200
Mexaniki
6,35
10,16
400
500
16
R 80
( 7)
50
0,250÷0,500 0,500÷1,000 1,000÷5,000
5,000÷15,000
30/50
43
SMART-KART tipli Eldktromed su sayğaclarına verilən avansın miqdarı haqqında
məlumat
№
Sayğacın diametri (DN)
Verilən avansın miqdarı (m³)
1
DN15
5 m³
2
DN20
8 m³
3
DN25
10 m³
4
DN40
20 m³
5
DN50
30 m³
6
DN80
60 m³
7
DN100
80 m³
8
DN150
100 m³
9
DN200
100 m³
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsinin 05 İyul 2010-cu il 109 saylı Əmrindən çıxarış
Dövlət yoxlamasına təqdim olunacaq işçi, nümunəvi ölçmə və sınaq vasitələrinin
nomenklatur siyahısı və onların yoxlama dövriliyi sənədi üzrə sərf ölçmə vasitələrinin dövri
yoxlama müddəti aşağıda qeyd olunan kimidir:
Məişət su sayğacları-5 ildə 1 dəfə
Sənaye su sayğacları-1 ildə 1 dəfə
44
“Abonent xidmətlərinə dair” təlimat.
“Azərsu ASC-nin”11” mart 2015-ci iltarixli 106 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
14.Kodun passiv və ya aktiv edilməsi
14.1 Kompüter bazasında aktiv görünən lakin yerində ünvanı aşkar edilməyən (kütləvi sökülən
tikili,real olmayan ünvan),o cümlədən eyni ünvana səhvən təkrar açılan kodlar(ikili kodlar)
barədə nəzarətçi tərəfindən təqdim olunan uyğun əməliyyat kodunun əsasında sistemdən çıxan
iş əmrinə uyğun olaraq yerində araşdırma aparılır və aşağıdakı müvafiq tədbirlər görülür:
14.1.1 araşdırma nəticəsində yuxarıda qeyd olunan hallardan hər hansı biri aşkar edildiyi
təqdirdə mövcud kodlar abonent bazaslnda passiv edilir;
14.1.2 passiv edilmiş kodlardakı uyğun abonentlər sonradan STKM tərəfindən və ya abonentin
müraciəti əsasında aşkar edildikdə abonent kodları təkrar aktiv edilir,alınan sənədlər əsasənda
ad, ünvan və hesabatında müvafiq düzəlişlər aparılır.
22.Sayğac göstəricilərinə etiraz halları və sayğacın laboratoriya
şəraitində yoxlamaya göndərilməsi
22.5 “Sayğacı yoxlamaya göndər” iş əmri əsasında sayğac su xəttindən şıxarılır,yerinə yeni
sayğac quraşdırılır və sökülən sayğac yoxlamaya göndərilir.
22.15 Sayğacın üzərindəki plomblar qırıldığı təqdirdə (qanunsuz istifadə halları istisna olmaqla)
həmin sayğaca yeni plomb vurulur və müvafiq akt tərtib olunur.
22.16 Sayğacın ölçü hissəsinə vurulmuş plombun telinin qırıldığı və bu zaman sayğaca
müdaxilə edilməsinə şübhə yarandığı təqdirdə, həmin sayğacın yerinə yeni sayğac quraşdırılır,
dəyişdirilən sayğac laboratoriya yoxlamasına göndərilir.
22.19 Abonentin tələbi və ya STKM –nin təşəbbüsü ilə növbədənkənar dövlət yoxlamasına
göndərilən sayğac abonentin (onun nümayəndəsinin) iştirakı ilə sökülür,qutuya qoyularaq
qutunun qapağı plomblanır.
22.20 Sayğac laboratoriyaya göndərildikdən sonra yoxlamada iştirakı üçün abonentə 3 iş günü
vaxt verilir. Bu müddət ərzində abonent ( və ya nümayəndəsi ) yoxlamada iştirak etməzsə
sayğac onun ( və ya nümayəndəsinin ) iştirakı olmadan laboratoriya şəraitində yoxlanılır və
nəticəsi barədə ona məlumat göndərilir.
19.Normativ hesabatın və sayğac göstəricilərinin müəyyən olunması
19.1. Sayğac göstəricilərinin aylıq oxunması müvafiq STKM-nin xidməti ərazisinin 9 oxunma
zonasına bölünməsi ilə həyata keçirilir.
19.2. Hər bir marşurutda olan abonentlərin sayğacları STKM tərəfindən müəyyən olunmuş
müddətlərdə qanunvericiliyə uyğun olaraq ayda bir dəfədən az olmayaraq oxunur.
45
19.3. STKM-nin nəzarətçisi, sayğac göstəricisini oxuyan zaman sudan istifadə
vəziyyətini, sayğacın işləmə vəziyyətini , plombun bütövlüyünü, qanunsuz istifadə halının olubolmadığını yoxlamalıdır.
24. Su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərindən qanunsuz istifadə halları
24.12 “Sudan istifadə Qaydaları”nın 6.15 –ci bəndinə əsasən sayğaca müdaxilə edilməklə
onun ölçmə mexanizminin normal fəaliyyətinə maneələr yaradıldıqda (göstərici pozulduqda) və
ya plombu qırılmaqla aylıq iştifadə olunmuş su sərfiyyatında kəskin azalma müşahidə edildikdə
STKM suölçən cihazın sonuncu dəfə göstəricilərinin qeyd edilməsindən (oxunmasından )
sonrakı dövr üçün itirilmiş suyun həcmini aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirir və hesabat aparır:
24.12.1 sayğac göstəricisi ondan əvvəlki ayda oxunduğu halda müddət 30 (otuz) gün;
24.12.2 digər hallarda sayğacın sonuncu dəfə göstəricilərinin qeyd edijməsindən sonrakı dövr
üşün “Sudan istifadə Qaydaları”nın 6.15.1-ci yarımbəndinə (4 nömrəli əlavəyə) uyğun olaraq;
“Sudan istifadə Qaydaları”na
4 nömrəli əlavə
Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən qeyri-qanuni istifadənin həcminin müəyyən
edilməsi
CƏDVƏLİ
Büdcə və büdcəyə bərabər
tutulan təşkilatlar üzrə
Sı
ra
№
-si
Boru
nun
iç
diam
etri,
mm
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
d=15
d=20
d=25
d=32
d=40
d=50
d=80
8.
d=10
0
d=12
5
d=15
0
d-200
9.
10
.
11
.
Saat
lıq
su
sərfi
(1,0
m/s
an),
m3
0,61
1,14
1,94
3,44
4,54
7,63
19,2
6
30,6
0
47,7
0
67,8
6
123,
30
Kommersiyayönlü
təşkilatlar üzrə
Əhali qrupu üzrə
sa
at
iş
günlə
rinin
sayı
aylıq
sərfiy
yat,
m3
3
aylıq
sərfiy
yat,
m3
ailə
tərki
bi,
(nəfə
rlə)
201
375
639
1134
1497
2517
6357
5
5
5
5
5
5
5
30
30
30
30
30
30
30
92
171
291
516
681
1145
2889
276
513
873
1548
2043
3435
8667
4
4
4
4
1009
8
1574
1
2239
5
4068
9
5
30
4590
5
30
7155
5
30
5
30
1017
9
1849
5
1377
0
2146
5
3053
7
5548
5
sa
at
iş
günlə
rinin
sayı
aylıq
sərfiy
yat,
m3
3
aylıq
sərfiy
yat,
m3
5
5
5
5
5
5
5
22
22
22
22
22
22
22
67
125
213
378
499
839
2119
5
22
3366
5
22
5247
5
22
7465
5
22
1356
3
1
nəfə
rə
düş
ən
aylı
q
nor
ma,
m3
5
5
5
5
aylıq
sərfiy
yat,
m3
3
aylıq
sərfiy
yat,
m3
20
20
20
20
60
60
60
60
46
Qeydlər:
1. Sudan xammal kimi istifadə edən müəssisələrdə xammal sudan istifadə müddəti 4
saat qəbul edilir.
2. Qrunt suyundan istifadə etməklə, tullantı sularının kanalizasiya şəbəkəsinə
axıdılma müddəti 4 saat qəbul edilir.
3. Su təchizatı sisteminə qanunsuz (özbaşına) qoşulma aşkar edildikdə və belə
qoşulmanın tarixini müəyyən etmək mümkün olmadıqda, itirilmiş suyun həcmi olaraq
ötən 1 (bir) il müddətindən yuxarıdakı cədvələ əsasən hesablanır.
Sayğaca müdaxilə (“Azərsu”ASC-nin elektron portalı)
Dövlət yoxlamasından keçmiş sayğac müvafiq yerdə quraşdırıldıqdan və plomblandıqdan
sonra istehlakçı, yaxud hər hansı bir kənar şəxs tərəfindən ona heç bir fiziki təsir olmamalıdır.
Ayda bir dəfədən az olmayaraq Sukanal İdarəsinin nəzarətçisi abonentin sayğacına baxış
keçirməli və onun göstəricisini qeydə almalıdır.
Nəzarətçi aylıq baxış zamanı sayğacın işləmədiyini və ya düzgün işləmədiyini aşkar
etdikdə, yaxud nəzarətçidə sayğacın düzgün işləməsinə şübhə yarandıqda;
1. Müvafiq akt tərtib olunmaqla sayğac növbədənkənar dövlət yoxlamasına göndərilməsi
üçün çıxarılır.
2. Sayğac müvafiq qaydada yoxlamadan keçirilir və sayğaca müdaxilə olub-olmadığı
müəyyən edilir.
3. Sayğaca müdaxilə olub-olmaması, həmçinin sayğacın istifadəyə yararlı olub-olmaması
barədə xüsusi formada rəsmi rəy verilir.
Bəzi hallarda sayğac dövlət yoxlamasına göndərilmədən ona müdaxilə edildiyi vizual
baxışla müəyyən edilir (məsələn, sayğacın ekranının, yaxud gövdəsinin deşilməsi və yaxud
sındırılması, plombun sınmış vəziyyətdə olması, yaxud yerində olmaması və s.). Bu halda
nəzarətçi tərəfindən müvafiq akt tərtib edilir və tərtib edilmiş akt istehlakçı, yaxud onun
səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən də imzalanır. Tərtib edilmiş aktı istehlakçı, yaxud onun
səlahiyyətli nümayəndəsi imzalamaqdan imtina etdikdə, həmin aktın düzgün tərtib edildiyini
təsdiq etdirmək üçün Sukanal İdarəsinin daha bir səlahiyyətli mütəxəssisi (adətən xidmət
sahəsinin rəisi) onu imzalayır. Sayğaca, yaxud sayğaca vurulmuş plomba istehlakçı tərəfindən
hər hansı bir ehtiyatsızlıq nəticəsində zərər toxunulduqda, istehlakçı bu barədə dərhal Sukanal
İdarəsini xəbərdar etməlidir. Sukanal İdarəsinin mütəxəssisi yaranmış vəziyyəti yerində araşdırır
və müvafiq akt tərtib edir. İstehlakçının ehtiyatsızlığı nəticəsində sayğaca, yaxud plomba
dəymiş ziyan Sukanal İdarəsi tərəfindən sayğaca müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər. Buna görə
də, hər bir halda sayğac quraşdırılan yerdə təmir və sair işlər görülərkən sayğac və plombun
toxunulmazlığı istehlakçı tərəfindən təmin edilməlidir.
Sayğaca müdaxilə faktının təsdiq edilməsi barədə yerli Sukanal İdarəsi tərəfindən müvafiq
akt tərtib edildikdə, yaxud laboratoriyanın yazılı rəyi verildikdə;
1. Sayğaca müdaxilə nəticəsində “Azərsu” ASC-yə dəymiş ziyan barədə müvafiq akt tərtib
olunur və hesablanmış məbləğ 5 gün ərzində ödənilmək üçün istehlakçıya təqdim edilir.
2. Yeni sayğacın alınması, dövlət yoxlamasından keçirilməsi, quraşdırılması və
plomblanması xərcləri istehlakçının hesabına yerinə yetirilir.
47
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
ÖLÇMƏLƏRİN VƏHDƏTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ
DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ
1.0.18. ölçmə vasitələrinə texniki tələblər – ölçmə vasitələrinin istismarı prosesində onların
metroloji xarakteristikalarının saxlanılması, ölçmələrin nəticələrinin etibarlılığına nail olunması,
icazəsiz sazlama və müdaxilənin qarşısının alınması məqsədi ilə ölçmə vasitələrinin
konstruksiyasının xüsusiyyətlərini (onların texniki təkmilləşdirilməsini məhdudlaşdırmadan)
müəyyən edən, həmçinin ölçmə vasitəsinin təhlükəsizliyini və elektromaqnit uyğunluğunu təmin
edən tələblər;
1.0.19. ölçmə vasitələrinin yoxlanılması – ölçmə vasitələrinin metroloji tələblərə uyğunluğunun
təyin və təsdiq edilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməliyyatların məcmusu;
11.1. Dövlət metroloji nəzarətinə cəlb edilən ölçmə vasitələri istehsaldan buraxıldıqda yaxud
təmir edildikdən sonra və istismar zamanı müqayisəli yoxlamadan keçməlidir.
11.5. Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanmasının müsbət nəticələri müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən yoxlama möhürü yaxud yoxlama haqqında şəhadətnamə ilə təsdiq edilir.
Maddə 12. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi üzrə səlahiyyətli şəxslər, onların hüquq və
vəzifələri
12.1. Dövlət metroloji nəzarətini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətli şəxsləri həyata
keçirir.
12.2. Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanmasını həyata keçirən səlahiyyətli şəxslər müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçməlidirlər.
12.3. Səlahiyyətli şəxslərin hüquq və vəzifələri aşağıdakılardır:
12.3.1. tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ölçmə vasitələrinin istismar,
istehsal və təmir edildiyi, satıldığı yaxud saxlanıldığı obyektlərə qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada daxil olmaq;
12.3.2. ölçmə vasitələrinin vəziyyətini, istismar və saxlanma şəraitini yoxlamaq;
12.3.3. ölçmə vasitələrinin dövlət sınaqlarında iştirak etmək;
12.3.4. metroloji qayda və normalara uyğun olmayan ölçmə vasitələrinin istismarını, istehsalını,
satışını qadağan etmək;
12.3.5. müqayisəli yoxlamadan keçməyən ölçmə vasitələrinin istismarını qadağan etmək;
12.3.6. ölçmə vasitələri düzgün olmayan göstəricilər verdiyi halda müqayisəli yoxlama haqqında
şəhadətnaməni və ya vurulmuş damğanı ləğv etmək;
12.5. Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasının nəticələri yoxlama nişanı və (və ya) yoxlama
haqqında şəhadətnamə ilə təsdiq edilir. Ölçmə vasitəsinin konstruksiyası yoxlama nişanının
baxış üçün əlverişli olan yerdə vurulmasını təmin etməlidir. Ölçmə vasitəsinin konstruksiyasının
xüsusiyyətləri və ya istismar şəraiti yoxlama nişanını bilavasitə ölçmə vasitəsinin üzərinə
48
vurmağa imkan vermirsə, bu nişan yoxlama haqqında şəhadətnaməyə vurulur.
12.6. Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması qaydası, yoxlama nişanına dair tələblər və yoxlama
haqqında şəhadətnamənin forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
12.7. Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin dövlət tənzimlənməsinə aid olan sahədə istifadə
edilmək üçün nəzərdə tutulmuş ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasının nəticələri haqqında
məlumatlar ölçmə vasitələrini yoxlayan şəxs tərəfindən ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi
üzrə dövlət məlumat fonduna verilir.
Maddə 14. Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi
14.1. Müqayisəli yoxlamaya aid edilməyən ölçmə vasitələri istehsaldan buraxıldığı yaxud
təmirdən çıxdığı, idxal və istismar edildiyi, icarəyə verildiyi və satıldığı zaman kalibrlənə bilər.
Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsinin nəticələri ölçmə vasitələrinin üzərinə kalibrlənmə nişanının
vurulması ilə yaxud kalibrlənmə haqqında sertifikatla, həmçinin istismar sənədlərində aparılan
qeydiyyatla təsdiq edilir.
14.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə bağlanmış müqavilələr əsasında hüquqi şəxslərin
metroloji xidmətlərinə kalibrlənmə işləri aparmaq, həmçinin kalibrlənmə haqqında sertifikat
vermək hüququ verilir.
14.3. Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi hüquqi şəxslərin metroloji xidmətləri tərəfindən dövlət
kəmiyyət vahidləri etalonlarına daxil olan etalonlardan istifadə etməklə aparılır.
14.4. Kalibrlənmə işlərinin yararsız yerinə yetirilməsinə görə bu işi yerinə yetirən metroloji
xidmətin tabe olduğu hüquqi şəxs məsuliyyət daşıyır.
14.5. Hüquqi şəxslərin metroloji xidmətlərinin kalibrlənmə fəaliyyətinə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən nəzarət edilir.
14.6. Kalibrlənmə işlərinin yerinə yetirilməsi və kalibrlənmə haqqında sertifikatın verilməsi,
yaxud kalibrlənmə nişanının vurulması hüququnun verilməsi qaydaları, kalibrlənmə işlərinin
yerinə yetirilməsinə tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 15. Dövlət metroloji nəzarətinin təmin edilməsi üsulları
15.1. Dövlət metroloji nəzarəti aşağıdakı üsullarla təmin edilir:
15.1.1. tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, ölçmə vasitələrinin istismar,
istehsal və təmir edildiyi, satıldığı və ya saxlanıldığı yerlərə daxil olmaq, yoxlamanın keçirilməsi
üçün zəruri olan sənədləri və məlumatları almaq;
15.1.2. ölçmə vasitələrinin dövlət sınaqlarının keçirilməsində iştirak etmək;
15.1.3. ölçmə vasitələrinin vəziyyətini, istismar və saxlanılma şəraitini yoxlamaq;
15.1.4. istifadə olunan kəmiyyət vahidinin Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə icazə verilmiş
kəmiyyət vahidinə uyğunluğunu yoxlamaq;
15.1.5. attestasiya edilmiş yoxlama metodikalarının (metodlarının) mövcudluğunu və onlara
riayət edilməsini yoxlamaq;
15.1.6. ölçmələrə dair məcburi tələblərə riayət edilməsini yoxlamaq;
15.1.7. ölçülüb qablaşdırılmış malların miqdarının bağlamanın üzərində göstərilən miqdardan
yol verilən kənarlaşmasına dair məcburi tələblərə riayət edilməsini yoxlamaq;
15.1.8. metroloji qayda və normalara uyğun olmayan ölçmə vasitələrinin istismarını, istehsalını,
satışını qadağan etmək;
15.1.9. ölçmə vasitəsi ölçmənin tələb olunan dəqiqliyini təmin etmədikdə, yoxlama haqqında
49
şəhadətnamənin və ya yoxlama nişanının ləğvi barədə həmin şəhadətnaməni vermiş və ya
yoxlama nişanı vurmuş şəxslər qarşısında vəsatət qaldırmaq;
15.1.10. insanların həyatına, sağlamlığına, əmlakına, istehlakçıların hüquqlarına, ətraf mühitin
təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərən hallarda, həmçinin ölçmə vasitələri metroloji qayda və
normalara uyğun olmadığı halda ölçmə vasitələrinin istismarını qadağan etmək;
15.1.11. metroloji qayda və normaların pozulmasının aradan qaldırılması müddətlərini
göstərməklə, iradnamə vermək;
15.1.12. metroloji qayda və normaların pozulması haqqında yoxlama aktı və ya inzibati protokol
tərtib etmək;
15.1.13. ölçmələr üzrə müəyyən edilmiş məcburi tələblərin pozulması ilə aparılan işlərə
qadağalar qoyulması haqqında tələbnamələr vermək. Tələbnamə və iradnamənin verilməsi
qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir;
15.1.14. metroloji qayda və normaları pozmuş şəxslər barədə məsuliyyət tədbirləri tətbiq etmək;
15.1.15. ölçmə vasitəsi məcburi tələblərə uyğun olmadığı halda üzərinə yararsızlıq nişanı
vurmaq.
15.2. Ölçmə vasitələrinin yararsızlıq nişanının forması və onun ölçmə vasitələrinə vurulma
qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
15.3. Dövlət metroloji nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
15.4. Dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada attestasiya olunurlar.
Suölçən cihazın şərti kəsik en vahidindən (DN-mm) asılı olaraq istismar nöqtəsinə
quraşdırılma sxemləri
50
51
52
Səyyari yoxlama “ВПО-Энерго М” avadanlığının istismar təlimatı.
Qeyd olunan avadanlıq, istismarda olan məişət tipli suölçən cihazların istismar
nöqtəsindən demontaj edilmədən beynəlxalq standartın “МИ1592-99 ; Su sayğacları.Yoxlama
metodikası”və ya “ГОСТ 8.156-83” (digər metod və tövsiyyələr) tələblərinə uyğun olaraq
yoxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Avadanlıq sərfiyyatı 0.016m³-dən başlayaraq 3m³-dək olan suölçən cihazlar üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
İstismar şəraiti:
-
Ətraf mühit temperaturu, C°........................................ (+)10 ÷ (+)30
Yoxlanılan mayenin temperaturu, C°...........................(+) 5 ÷ (+) 90
Havanın nisbi rütubəti, %................................................. 30 ÷ 80
Atmosfer təzyiqi, кПа ..................................................... 86,0 ÷ 107,0
Əsas texniki göstəriciləri cədvəli “Cədvəl-1” də göstərilmişdir.
Cədvəl-1
Göstəricilər
Normativ parametrləri
Minimal sərfiyyat, Qmin m³/saat
0.016
Keçid sərfiyyatı, Qt m³/saat
0.06
Maksimal sərfiyyat, Qmax, m³/saat
3.0
İşçi təzyiq, Mпa, artıq olmayaraq
0.63
Buraxıla bilən nisbi xəta faizi, %,
aralıq sərfiyyatında
Qmin÷Qt
± 075
Buraxıla bilən nisbi xəta faizi, %,
aralıq sərfiyyatında
Qt÷Qmax
± 0.50
Yoxlanılan sayğacın şərti keçid vahidi, mm
Eyni zamanda yoxlanıla bilən sayğac sayı,
olmayaraq

Avadanlığın şəbəkəyə qoşulması;
10,15,20
artıq
1
53
Avadanlığı su xəttinə qoşmaq üçün, avadanlığın dəstinə aid olan xüsusu qoşqular
vasitəsi ilə yoxlanılacaq sayğacın çıxışında olan su xəttinə birləşdirilir.Avadanlığın
çıxışından axan suyun hər hansı bir mənbəyə axıdılmasını nəzərə almaq lazımdır.
2.
Avadanlığın işə salma və söndürmə açarını işə ”Bkл / Откл” salırıq.
3. Avadanlığı işə saldıqda onun manitorunda istismara buraxılma ili və adı yazılır.
4. Xəta ölçən cihazın manitorunun alt hissəsində yerləşən daxil et (ввод) düyməsini
basırıq, manitorda əsas menyu sərlövhəsi yazılır. (главное меню) Sərlövhənin 1-ci
sətrində yoxlama (поверка) sözü yanıb sönür.
5. Daxil et (ввод) düyməsini basırıq və manitorda yoxlama (поверка) sərlövhəsi yazılır.
6. Manitorun alt hissəsində yerləşən aşağı düyməsinin vasitəsi ilə su sayğacının zavod
nömrəsi sətrinin seçirik. (номерсчетчика)
7. Daxil et düyməsini sıxırıq və manitorda su sayğacının nömrəsi (номерсчетчика)
sərlövhəsi yazılır. Sərlövhənin altında su sayğacının zavod nömrəsinin axırıncı 4 rəqəmi
sözü yazılmışdır. (четыре послед цифры)
8. Manitorun altında yerləşən rəqəmlər düymələri nin vasitəsi ilə nömrəni yazırıq. (1054064- seçib yazırıq)
9. Nömrəni yazdıqdan sonra daxil et düyməsini sıxırıq.
10. Manitorun altında yerləşən geri qayıt sıxırıq. Manitorda yoxlama (поверка) başlıqlı
sərlövhəsi yazılır.
11. Aşağı düyməsinin vasitəsi ilə neçə sayğacın yoxlanmasını aparmaq istəyirik sətrinin (кол
повер точек) seçirik.
12. Daxil et (поверка) düyməsini sıxırıq sıxırıq və yoxlanan sayğacların sayı (кол повер
точек№1 )
13. Rəqəmlər düyməsi vasitəsi ilə neçə sayğacın yoxlanma sayını yazırıq. (mis.1- düy)
14. Daxil et (ввод) düyməsini sıxırıq.
15. Geri qayıt (сброс)düyməsini sıxırıq və manitorda yoxlama (поверка) sərlövhəsi yazılır.
16. Aşağı düyməsinin vasitəsilə yoxlama aparmaq üçün neçə litr su istifadə etmək
(поверочный обьем ) sətrini seçirik.
17. Daxil et düyməsini basırıq və manitorda yoxlamaya lazım olan su miqdarı (поверочный
обьем 008,00) qeyd olunur.
18. Rəqəmlər düyməsinin vasitəsi ilə lazım olan həcmi yazırıq (mis.18-basırıq)
19. Daxil et (ввод) düyməsini sıxırıq.
20. Geri qayıt (сброс) düyməsini sıxırıq və manitorda yoxlama (поверка) sərlövhəsi yazılır.
21. Aşağı düyməsinin vasitəsilə 1-ci göstərici (1-е показание счети) seçirik.
22. Daxil et (ввод) düyməsini sıxırıq və manitorda su sayğacının göstəricisi (1-е показание
счети) sərlövhəsi yazılır sərlövhənin altında 4 son litr göstəricini qeyd et sözü yazılıb
(четыре послед цифры)
23. Rəqəmlər düyməsinin vasitəsi ilə su sayğacının 4 litr göstəricisini qeyd edirik. (mis
134.6)
24. Daxil et (ввод) düyməsini sıxırıq.
25. Geri qayıt (сброс) düyməsini sıxırıq və manitorda yoxlama (поверка) sərlövhəsi yazılır.
26. Aşağı düyməsinin vasitəsi il yoxlamaya start (старт поверки) sətrini seçirik.
27. Daxil et
(ввод)
düyməsini basırıq və manitorda start rejimi (старт режима 1)
sərlövhəsi yazılır. Sərlövhənin birinci sətrində yoxlama aparılan zaman hansı Qrejimində yoxlamanın aparıldığı (m³ саат) yazılır və xəta cihazının çıxış ventilinin
1.
54
vasitəsi ilə tənzimləmək olur.Sərlövhənin ikinci sətrində yoxlama zamanı xəta cihazının
içindən keçən suyun miqdarı yazılır.
28. Start düyməsi ilə cihazın üzərində yerləşən giriş ventilini eyni zamanda işə salınır və
yoxlama mərhələsi başlayır. Yoxlama aparmaq üçün daxil etdiyimiz (yəni əvvəlcədən
seçdiyimiz həcm miqdarı) qurtardıqda siqnal səsi gəlir.
29. Stop düyməsini və giriş ventilini eyni vaxta dayandırırıq.
30. Aşağı düyməsini basırıq. Manitorda 2 sayğacın göstəricisi (2 показание счетч) başlıqlı
sərlövhə yazılır. Sərlövhənin altında sayğacın son 4(dörd) litr göstəricisini daxil et
yazılmışdır.(четыре послед цифры)
31. Manitorun aşağısında yerləşən rəqəmlər düyməsi vasitəsilə son 4(dörd) litr göstəricisini
daxil edirik (mis142.8)
32. Daxil et düyməsini sıxırıq.
33. Yuxarı işarəli düyməni sıxırıq .
34. Daxil et (ввод) düyməsini Manitorda yoxlamanın nəticəsi (резултат поверки )başlıqlı
sərlövhə yazılır.Sərlövhənin 1-ci sətrində xəta ölçən cihazında neçə dəfə yoxlama
aparılmasının sıra saylı göstərilir№63,2-ci sətrdə isə xəta faizini göstərir. Q=004,35 ℅
35. Daxil et (ввод)
düyməsini sıxırıq və Manitorda yoxlamanın nəticəsini yaddaşda
saxlayaq (сохранит протокол?) ya yox sərlövhəsi gəlir (да ,нет)
36. Sağ və ya sol düyməsinin köməyi ilə seçim edirik.
37. Daxil et (ввод) düyməsini sıxırıq.
55
Su şəbəkəsində istifadə edilən sərfölçənlər
Su sərfölçəninin laboratoriyada yoxlanılması
56
Su sərfölçənlərinin düzgün istismar olunmasına dair tələblər.
1. Ölçü nöqtəsində boru dolu olmalıdır.
2. Laminar axının təmin olunması məqsədilə su sərfölçənindən əvvəl və sonra üfiqi
məsafələr (məsafələr istehsalçı şirkətlərdən asılı olaraq dəyişir) gözlənilməlidir.
3. Su sərfölçəninin nisbi xəta faizi (%) çərçivəsində çalışması üçün ölçü nöqtəsində
suyun sürəti Ѵ≥0,3 m/s (ultrasəs ≥0,5 m/s) olmalıdır.
4. Qida gərginliyinin cihazın istismar tələblərinə uyğun (130 ÷ 230V) hədlərdə
saxlanılması təmin edilməli, gərginlik sıçrayışlarının tənzimlənməsi üçün xəttə
gərginlik sabitləşdiricisi (stabilizator) quraşdırılmalıdır.
5. Borunun ölçü nöqtəsinə yaxın yerində qaynaq işləri aparılması nəzərdə tutulubsa,
sərfölçən söndürülməli, yalnız iş bitdikdən sonra onun istismarı təmin edilməlidir.
Elektromaqnit və ultrasəs tipli sərfölçənlərin quraşdırılmasında istifadə olunan sxemlər.
Borunun
mərkəzindən
57
58
50 Diameters
59
AquaProb
Borudan keçən suyun həcmini ölçmək üçün əsas düstur Q = A xFi xFp xV
Q – sərfiyyat
Fi – daxilolma faktoru
Fp – profil faktoru
V – suyun sürəti
A – borunun en kəsiyinin sahəsi
Transmiterlərlərin və sensorların müdaxilədən mühafizəsi
****
Giriş proqramına kod qoyulur
Dəyərlərin dəyişdirilməsi
bloklanır+plomblanır
60
Zond tipli su sərfölçəninin quraşdırılma sxemi 1
Zond tipli su sərfölçəninin quraşdırılma sxemi 2
61
Zond tipli su sərfölçəninin quraşdırılma sxemi 3
Fləns tipli su sərfölçəninin quraşdırılma sxemi 1
62
Fləns tipli su sərfölçəninin quraşdırılma sxemi 2
Ultrasəs tipli su sərfölçəninin quraşdırılma sxemi 3
63
SCKL-da görülən işlərə dair hazırlanan və istifadə olunan hesabat
cədvəllərii.
Aidiyyatı üzrə qəbul, çıxış, qalan və yoxlama nəticəsi.(Gündəlik say ilə.)
Yoxlanılması yekunlaşan SC-ın sayı. STS-ə təmirə
(ilkin və yekun Rəy üzrə)
verilən S.C-ın
Daxil olan
S.C-ın sayı
Təhvil
verən
Gün
ərzində
Mex
.
Gün ərzində
Hesabat ərzində
SmartMEX.
kart
Smartkart
Rəy və
Rəy və Rəy və Rəy və
TƏMİ
TƏMİR TƏMİR TƏMİR
R
Cəmi
S/s
sayı
Hesabat ərzində
Yararlı Yararsız Təmirə Yararlı
Təmirə
yararlı
Yararsız
Gün
yararlı
(yekun (yekun
(yekun
(ilkin
(yekun Rəy)
ərzində
Rəy)
(ilkin Rəy)
Rəy)
Rəy)
Rəy)
Smar Mex
Smar
Mex t Mex Smart Mex t
.
Abşeron
5
3
8
7
3
2
Bağlar
16
7
23
16
3
3
Binəqədi
113
16
129
184
12
10
2
246
10
256
154
8
433
21
454
566
2
121
16
137
71
2
4
1
1
13
1
2
Nəsimi
5
1
1
9
34
8
11
3
25
24 19
20
43
18
9
3
24
18
4
128
4
40
2
42
368 121
2
1
1
0
4
58
1
2
3
46
70
1
7
140
55
9
2
2
0
87
221
1
19
19
0
76
9
Səbail
55
9
64
31
1
2
221
2
223
199
1
19
74
8
82
71
7
78
134
18
152
12
Xətai
2
13 Yasamal
14
Xəzər
64
17
81
15
Pirallahı
218
1
219
2
2
Bakı sukanal
16
ABB Akpoн
17
Birləşmiş
Su. MMC
18
Ceyranbatan
Su Təchizatı
1
494
3
114
2
98
3
10
13
187
1
1
2
2
3
5
19
19
1
13
1
26
9
6
47
6
43
5
143 3
45
4
1
16
180
126
15
2
7
6
78
84
1
16
5
21
21 Anbar(NÖCİ)
TOOM
(Atinak)
0
23
Azərsu
SÖCQİN
0
24
Kür STİ
0
10
279 146
9
160 202
1
11
3
5
16
6
8 11
8
33
20
43
4 40
4
1
127
1
1
2017)
0
1
1
1
1
39 10
130
74
8
3
7
12
206
71
6
1
10
4
5
12
10
4
43
4
4
1
2
1
9
Smart Mexaniki
1
4
1
1
13
3
0
6
0
22
0
37
0
20
57
2
23
0
179
0
94
273
4
2
0
36
0
26
62
0
559
0
17
576
0
28
0
33
61
28
0
40
68
64
0
0
16 194
0
0
11 403 14
0
0
71
50
1
10
20 91
10
0
10
0
12 27 433
1
12
1
43
1
19
1
0
10
0
31
41
6
3
0
210
0
11
221
0
121
0
27
148
27 433
1
11
0
12
23
167
0
36
203
153
18
4
22
54
3
43 4
43
5
0
0
3
98
5
0
1
1
2
45
4
0
0
0
1
1 12
1
14
0
0
3
3
77
3
55
1
8
1
61
194
1
20
6
4
0
54
0
25
0
33
58
44 68
0
123
0
1
124
0
0
8
8
131
0
651
0
0
5
5
3
0
28
0
206
169
111
0
21
132
1
3
1
2
2
4
2
1
2
6
1
55
2
8
13
2
3
13
80
4
1
5 132 1
1
7
1
6
3
15
14
23
1
2
1
0
28
25
9
24
12
14
108
1
Smart
5
19 446
0
Mexaniki
7
0
1
1
2
18
1
9
Smart
SCKL-nın anbar
otağında olan S.C-ın
cari hesabat gününə
qalıq sayı.
Yar Yarar Yar Yarar Yara Yara Yarar Yarar Yara Yararsı Yara Yarar
z
arlı sız arlı sız rlı rsız lı sız rlı
rlı sız
1
14
25
Hesabat ərzində
0
1
1
Gün ərzində
Hesabat
1
1
1
1
2
18 9
3
8
493 583
0
22
39
1
1
595 1089
184
10
0
19 Abonent
20 NÖCİ SCQS
1
3
2
10
Qaytarılan və ya NÖCİ
anbarına təhvil verilən S.C-ın
sayı
Gün ərzində
ərzində (Cəmi Mexaniki
Smar
Smar
Mex Smart Mex t Mex Smart
t
2
6
49
1
Mex
26
6
3
Smar
5
3
34
Mex t
7
70
7
Smart
16
Sabunçu
1
Mexa
Smar
Smart Mex
Mex
t
n.
2
8
11 Suraxanı
1
STS-dən Laborat-ya qaytarılan S.C- STS-də
lar
təmirdə
Təmir olundu
Təmir olunmadı
qalan
Gün Hesabat Gün Hesabat S.C-ın
ərzində ərzində ərzində ərzində
sayı
2
Nizami
1
2
4
Qaradağ
221
Təmirə Yoxlan-yararlı mayan
3
7
10 Sumqayıt
Yararlı
Qaimə üzrə
STS-dən təmirdən qaytarılan və ya STS- satılan S.C
də təmirdə qalan S.C-n sayı
(informasiya
üçün)
11
6
1
Hesabat
ərzində
Yox-sı
(sənəd)
yekunlaşmayan
(təmirli)
Smart Mex. Smart Mex. Smart Mex Smart Mex. Smart Mex. Smart Mex Smart Mex Smart
1
4 Nərimanov
SCKL-da yoxlama sahəsində olan,lakin
yoxlanılması, sənədləşməsi və ya təmiri
yekunlaşmayan S.C-ın sayı
Anbar otağında Qalıq
01.03.2018---15.03.2018-ci il tarixi üzrə NÖC İdarəsinə Laborator yoxlamaya qəbul olunan suölçən cihazların say üzrə hesabat cədvəli
1
0 1045 1696
502
0
0 3435 3435
0
59
4
13
0
59
5
18
0
0
25
0
0
26
0
0
27
0
CƏM
0
223 13 2357 822 3179 0 3 116 5
236
3179
3
121
3179
225
98 3
101
6
56 2239 648 285 99
62
2887
384
3333
0
3 187 367 96 95 112 317 142 2655 1053 69 96 98 185 302 1 5
3
554
191
429
2797
1122
194
487
6
4539
499
554
Ayın əvvəlindən qalıq (keçid) say↔
Yararsız mexaniki
Yararsız Smart-kart
Cəmi yararsız
Qalıq yararsız (Fevral2018)
2069
Qalıq yararsız (Fevral2018)
4721
6790
Mart-2018
2241
Mart-2018
658
2899
Cari tarixə olan
qalıq say
2
10
12
0
55
55
0
0
0
0
56 29 437 5 2
56
466
7
473
Hesabat gününə qalıq say
11526
Mexaniki sayğac sayı
3790
SMART sayğac sayı
8398
Cəmi
12188
↔
211 1924 150 232
2135
382
2517
12188
1
2386 60 5147 7594
2387
5207
7594
64
Aidiyyatı üzrə qəbul, çıxış, qalan və yoxlama nəticəsi. (Aylıq say ilə.)
01÷15 Mart 2018-ci il tarixi üzrə Laboratoriyaya qəbul olunan suölçən cihazların say üzrə hesabat cədvəli
SCKL-da qalan S.C-ın sayı
Smart
Mexaniki
Smart
Mexaniki
Təmir oluna bilən
(ilkin Rəy)
Yararsız
( yekun Rəy)
Yararlı
( yekun Rəy)
Təmir Yoxla
Təmir Yoxla
Ümu Mex. Smart
Yarar
Ümu
Yarar
Yarar Ümu
Yarar
ə nmay
Yararlı
ə nmay
Yararlı
Yararlı
Mex. Smart Ümumi Yararlı
mi
sız
mi
sız
sız mi
sız
yararlı an
yararlı an
Mex. Smart
Mex. Smart
Ümumi
Çıxan S.C-ın sayı.
( Verilən,Qaytarılan)
Laborator yoxlama nəticəsinə görə
sənəd üzrə verilən
RƏY-ın sayı
Ümumi
Təhvil
və ya
təslim
S/s
edilən
nümayəndə Mex. Smart Ümu
mi
Keçən hesabat
dövründən qalan
(keçid)
S.C-ın cəmi sayı
(28 Fevral-2018-ci il
tarixindən )
Ümumi
Qəbul edilən S.Cın sayı
1
Abşeron
5
3
8
17
73
90
2
13
3
7
25
1
6
0
0
7
7
22
37
0
66
1
7
8
7
4
11
2
9
11
2
Bağlar
16
7
23
39
69
108
0
18
0
5
23
0
37
0
0
37
0
20
51
0
71
0
0
0
16
3
19
0
4
4
3
Binəqədi
113
16
129 599 304
903
19
446
2
23
490
26
179
3
39
247
2
94
189
10
295
16
1
17
184
13
197
26
3
29
4
Nərimanov
246
10
256 157 346
503
16
194
4
2
216
3
36
8
146 193
25
26
290
9
350
0
22
22
155
1
156
8
23
31
5
Nəsimi
433
21
454 769 203
972
11
403
14
0
428
3
559
24
202 788
24
17
169
0
210
2
34
36
566
2
568
26
53
79
6
Nizami
121
16
137 105 531
636
0
71
50
12
133
2
28
4
121 155
42
33
408
2
485
0
87
87
71
3
74
4
105 109
7
Qaradağ
0
1
1
29
116
145
1
0
0
14
15
0
28
0
0
28
4
40
58
1
103
1
0
1
0
13
13
2
1
3
8
Sabunçu
70
6
76
157 102
259
20
91
12
25
148
2
43
1
70
116
3
19
48
1
71
0
13
13
0
3
3
0
16
16
9
Səbail
55
9
64
123 179
302
0
108
0
1
109
3
10
2
55
70
7
31
140
9
187
0
0
0
31
1
32
2
0
2
10
Sumqayıt
221
2
223 236 100
336
6
0
0
3
9
1
210
19
221 451
0
11
87
1
99
0
0
0
199
1
200
19
5
24
11
Suraxanı
74
8
82
160 170
330
0
0
0
0
0
39
121
0
74
234
10
27
133
8
178
0
6
6
0
1
1
0
6
6
12
Xətai
71
7
78
478 231
709
27
433
0
1
461
7
11
0
71
89
12
12
207
6
237
25
0
25
181
0
181
38
1
39
13
Yasamal
134
18
152
48
201
249
0
1
0
4
5
5
167
9
0
181
12
36
157
10
215
0
6
6
126
3
129
9
12
21
14
Xəzər
64
17
81
120
63
183
54
0
0
0
54
4
25
47
54
130
18
33
26
3
80
0
1
1
10
13
23
47
7
54
15
Pirallahı
218
1
219 116
11
127
44
68
0
0
112
0
123
99
0
222
3
1
7
1
12
44
2
46
187
0
187 187
5
192
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
2
16
16
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
8
8
0
1
17
0
1
1
0
0
0
1
1
1030
3
77
3
1
651
1
0
653
3
1
1252
0
5
5
1
16
17
0
0
0
0
4
0
0
9
0
0
0
132 206
75
6
419
6
78
21
15
0
37
0
0
3435 502
0
3937
0
2
0
17 Birləşmiş MMC 494 595 1089 239 791
18
Ceyranbatan
su təch. Idar.
19
Abonent
0
0
0
131 214
0
9
9
0
0
0
0
0
0
1045 203
5
0
493 585 1078
0
0
0
0
0
0
84
2
10
12
6
91
97
0
13
2
15
3
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
6
78
84
37
405
442
8
1
61
3
73
5
28
1
0
34
20 NÖCİ SCQS
16
5
21
108
33
141
0
0
0
1
1
7
111
6
0
124
1
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
3
3937 3940
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
22 TOOM(Atinak) 0
Azərsu
0
23
SÖCQİN
0
Kür STİ
24
0
0
0
59
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
9
37
0
0
0
0
0
0
13
15
0
28
0
5
4
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
CƏMİ
2357 822 3179 3568 7958 11526 211 1924 150 232 2517 112 2386 239 1053 3790 317 5147 2865 69 8398 95
3179
11526
382
2135
2517
8398
3790
12188
263 358 2241 658 2899 380 362 742
3999
65
Aidiyyatı üzrə qəbul, çıxış, qalan və yoxlama nəticəsi.
(İlin əvvəlindən cari tarixədək say ilə)
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il tarixi üzrə Laboratoriyaya qəbul olunan suölçən cihazların say üzrə hesabat cədvəli
Abşeron
Mexaniki
Mex. Smart Ümumi Yararlı
23
22
45 125 171
296
23
SCKL-da qalan S.C-ın sayı
Yararlı
( yekun Rəy)
Smart
Mexaniki
135 15 113 269
1
6
0
246 13
0
Təmir oluna bilən
(ilkin Rəy)
Smart
Təmir Yoxla
Yarar
Yarar
Yarar Təmirə Yoxlan
Yarar
Ümu Mex.
Yararlı
Ümumi Yararlı
Ümumi Yararlı
ə nmay
sız
sız
sız yararlı mayan
sız
mi
yararlı an
6
Yararsız
( yekun Rəy)
0
7
7
22
37
0
66
51
0
Smart
22
6
Mex.
Smart
28
21
19
Mex.
Smart
Ümumi
1
Çıxan S.C-ın sayı.
( Verilən,Qaytarılan)
Laborator yoxlama nəticəsinə görə
sənəd üzrə verilən
RƏY-ın sayı
Ümumi
Təhvil
və ya
S/s
təslim
edilən
nümayəndə Mex. Smart Ümum
i
Keçən hesabat
dövründən qalan (keçid)
S.C-ın cəmi sayı
(29 Dekabr-2017-ci il
tarixindən )
Ümumi
Qəbul edilən
S.C-ın sayı
40
9
28
37
2
Bağlar
37
60 249 154
403
3
37
0
0
37
0
20
71
1
7
8
36
17
53
1
14
15
3
Binəqədi
1041 99 1140 258 427
685
40 1012 17 214 1283 26 179
3
39
247
2
94 189 10 295
66
17
83
942
73
1015
131
43
174
4
Nərimanov
388 62 450 601 373
974
27 769 17
68
881
3
36
8
146 193
25
26 290
9
350
20
37
57
220
22
242
45
68
113
5
Nəsimi
1697 69 1766 725 212
937
23 1611 28
43 1705
3
559 24
202 788
24
17 169
0
210
23
46
69
1472
15
1487
68
105
173
6
Nizami
312 185 497 40 606
646
17 180 153 153 503
2
28
4
121 155
42
33 408
2
485
17
193
210
177
47
224
38
339
377
93
355
7
Qaradağ
84
37 121 111 204
315
1
132 305
0
28
0
0
28
4
40
58
1
103
1
8
9
83
33
116
2
11
13
8
Sabunçu
191 72 263 577 175
752
25 627 30 146 828
2
43
1
70
116
3
19
48
1
71
21
28
49
100
45
145
44
53
97
2
55
16
166
6
9
Səbail
167 17 184 116 218
334
1
212
8
40
261
3
10
10
Sumqayıt
813 16 829 250 128
378
15 597
2
43
657
1
210 19
11
Suraxanı
806 33 839 66 273
339
66 572 10 117 765
39 121
12
Xətai
833 24 857 611 274
885
27 1328 11
50 1416
7
13
Yasamal
220 42 262 222 240
462
3
258 14
53
328
5
14
Xəzər
681 25 706 206 144
350
92 665 25
64
846
4
25
15
Pirallahı
332
8
340 58
4
62
46 122
0
0
168
0
0
16
16
21
21
0
12
8
20
0
0
18 704 35 717 1474
1
Bakı sukanal
16
ABB,Akpoн
0
17 Birləşmiş MMC 515 604 1119 860 1400 2260
18
19
Ceyranbatan su
0
təch. Idar.
Abonent
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
42 269 311 29 331
360
70
7
31 140
9
187
1
7
8
109
6
115
4
12
221 451
0
11
87
1
99
12
1
13
567
7
574
40
10
50
0
74
234
10
27 133
8
178
101
17
118
632
10
642
229
36
265
11
0
71
89
12
12 207
6
237
30
13
43
732
5
737
62
27
89
167
9
0
181
12
36 157 10 215
3
20
23
224
23
247
14
40
54
47
54
130
18
33
26
3
80
91
27
118
490
21
511
228
33
261
123 99
0
222
3
1
7
1
12
45
2
47
188
0
188
189
9
198
0
0
0
8
8
0
1
17
0
11
11
0
5
5
0
11
11
651
1
0
653
3 1045 203
1 1252
18
37
55
511
594
1105
22
49
71
0
0
0
0
4
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
34
3
165 16
218
5
28
1
0
34
132 206 75
6
419
32
177
209
10
78
88
33
248
281
20 NÖCİ SCQS 36
38
74
94
109
1
5
10
6
22
7
111
6
0
124
1
0
37
2
10
12
32
17
49
6
28
34
21 Anbar(NÖCİ)
15
21
15
0
45
45
15 3937 3952
12
0
45
0
57
3
0
0
0
3
0 3435 502
0 3937
12
45
57
0
0
0
24
85
109
22 TOOM(Atinak) 0
Azərsu
23
4
SÖCQİN
24
Kür STİ
0
0
0
0
59
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
24
8
32
0
0
0
0
0
0
13
15
0
28
0
5
4
0
9
0
0
0
0
0
0
4
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8222 1707 9929 5237 9383 14620 457 9212 616 2076 12361 112 2386 239 1053 3790 317 5147 2865 69 8398 502
725
1227
6546
1037
7583
1193
1250
2443
27
CƏMİ
9929
14620
9669
2692
12361
3790
8398
12188
1227
7583
11253
2443
66
Cari tarixə SCKL-da aidiyyatı üzrə qalan yararlı suölçən cihazların Dn(mm) üzrə
sayı.(mexaniki)
15 Mart 2018-ci il tarixinə Laboratoriyada istismara tam yararlı olan MEXANİKİ tipli suölçən cihazların model və diametr üzrə təsnifat cədvəli
Suölçən cihazların model və diametri
Sıra
Sayı
S.C-ın
məxsusluğu
İSS-15
SSS-15
İSS-15M
SSS-15M
Arad-15
SQV-15
İSS-20
SSS-20
ÇSS-20
SSS-20M
İSS-20M
ÇSS-25
SSS-25M
ÇSS-32
Cəmi
ÇSS-50
ÇSS-40
STV-50
Minol-15
STV-65
STV-80
STV-100
Alf as-100
STV-150
ÇSS-15
STV - 200
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
Abo
RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt RSİ Akt
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
nent
1
Abşeron
2
Bağlar
3
Binəqədi
1
Nəsim i
6
Nizami
7
Qaradağ
8
Sabunçu
9
Səbail
13
2
1
1
1
1
1
1
1 1 1
2
4 1 0
1
2 0 0
0 0 0
1
1
1 1 0
1
11 Suraxanı
19
1
1
2 1 0
0 1 0
1
3
18
1
1
1
1
13 Yasamal
14
0 26 0
1
1
Xətai
0 0 1
10
1
10 Sumqayıt
12
Abon
ent
0 0 0
4 Nərimanov
5
RSİ Akt
Xəzər
1
1
1 38 0
1
3 4 0
3
2 3 0
1
1
1
3 0 0
15 Pirallahı
0 0 0
Bakı sukanal
16
ABB,Akpoн
0 0 0
17 Birləşmiş MMC
1
1
2 0 0
Ceyranbatan su
18
təch. Idar.
0 0 0
1
19 Abonent
1
1
20 NÖCİ SCQS
3
1
1
0 0 5
2 1
1
1
7 1 0
21 NÖCİ(Anbar)
0 0 0
22 TOOM(Atinak)
0 0 0
23 Azərsu SÖCQİN
0 0 0
25
Kür STİ
Yekun
0 0 0
0 38 0 1 1 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 19 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 4 1 2 0 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 28 77
38
2
3
3
6
2
1
20
0
14
35
0
1
1
5
6
7
0
2
5
1
2
1
1
1
1
0
1
112
7
67
Cari tarixə SCKL-da aidiyyatı üzrə qalan yararlı suölçən cihazların Reyestr
cədvəli.(mexaniki)
15 Mart 2018-ci il tarixinə SCKL-da istismara tam yararlı olan Mexaniki tipli suölçən cihazların aidiyyatı
(RSİ və ya Abonent) üzrə təsnifat cədvəli
S.C-nın şərti Suölçən
Əlavə
S.C-ın tipi keçid vahidi cihazın
Abonent
olunma
Əhali / Qeyri- Abonent kodu
(Rayon)
Mexaniki
DN
zavod seriya
tarixi
əhali / Büdcə
(mm)
nömrəsi
Sıra
sayı
S.C-nın
məxsusluğu
S.C-nın
markası
1
Şirvan
Abşeron
Mexaniki
CTB-65
14000050
Qeyri-əhali
440005
2
Səbail
Alfasu
Mexaniki
100
84502
Qeyri-əhali
060098
3
Nərimanov
Abşeron
Mexaniki
ÇSS-32
13028024
Qeyri-əhali
090755
4
5
6
7
8
Nizami
Suraxanı
NÖCİ
Xətai
Xətai
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
ÇSS-32
CTB-65
ÇSS-25
ÇSS-25
SSS-25M
14002044
08003141
14001383
12024505
06002117
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
040165
020232
070608
081616
082602
9
Nərimanov
Abşeron
Mexaniki
İSS-15
494991
Qeyri-əhali
091539
10
NÖCİ
Abşeron
Mexaniki
CTB-200X
13029892
Büdcə
Balans
11
12
13
14
15
16
17
Nizami
Nəsimi
Nərimanov
NÖCİ
Xətai
NÖCİ
Xətai
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Abşeron
Mexaniki
Mexaniki
mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
CTB-50
ÇSS-40
CTB-150
ÇSS-32
ÇSS-32
ÇSS-25
SSS-15M
06000559
11023088
06000747
11024018
11022761
14000564
466336
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Əhali
Abonent
040113
053797
092635
056416
080685
152943
0817802300191 Abonent
68
Cari tarixə SCKL-da aidiyyatı üzrə qalan suölçən cihazların Dn(mm) üzrə say
cədvəli.(smar-tkart)
69
Cari tarixə SCKL-da aidiyyatı üzrə qalan yararlı suölçən cihazların Reyestr cədvəli.
(smart-kart).
15 Mart 2018 -ci il tarixinə SCKL-da istismara tam yararlı olan SMART-KART tipli suölçən cihazların aidiyyatı (RSİ və ya Abonent) üzrə
təsnifat cədvəli
S.C-nın
şərti
keçid
vahidi
DN
Suölçən cihazın
zavod seriya
nömrəsi
Əhali / Qeyriəhali / Büdcə
Abonent
kodu
03381012000
00
03312013000
03
03312011300
00
072604
041610
070089
093306
90116
03318009000
06
03318056000
00
110675
074183
090965
080512
Sıra
sayı
S.C-nın
məxsusluğu
S.C-nın markası
S.C-ın tipi
Smart kart
1
Xəzər
Elektromed Alfasu
Smart kart
AS-25
50039644
Əhali
2
Xəzər
Elektromed Alfasu
Smart kart
AS-25
50040103
Əhali
3
Xəzər
Elektromed Alfasu
Smart kart
AS-25
50033678
Əhali
4
5
6
7
8
Yasamal
Nizami
Yasamal
Nərimanov
Nərimanov
Elektromed Alfasu
Elektromed Alfasu
Elektromed Alfasu
Elektromed Alfasu
Elektromed Alfasu
Smart kart
Smart kart
Smart kart
Smart kart
Smart kart
AS-25
WS-50
WS-50
WS-100
WS-50
50095288
50130591
50047190
49754389
50117178
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
9
Xəzər
Elektromed Alfasu
Smart kart
AS-25
50033822
Əhali
10
Xəzər
Elektromed Alfasu
Smart kart
AS-25
50040282
Əhali
11
12
13
14
Qaradağ
Yasamal
Nərimanov
Xətai
Elektromed Alfasu
Elektromed Alfasu
Elektromed Alfasu
Elektromed Alfasu
Smart kart
Smart kart
Smart kart
Smart kart
AS-25
AS-25
AS-25
AS-25
50039387
50106000
50106085
50095587
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
Qeyri-əhali
70
SCKL-da qəbul olunan suölçən cihzların dn-mm üzrə sayı.(gündəlik)
14 Mart 2018-ci il tarixində NÖC İdarəsi tərəfindən Laborator yoxlamaya qəbul olunmuş suölçən cihazların ümumi sayı haqqında
MƏLUMAT
Smart (DN üzrə sayı)
Sıra
Sayı
Mexaniki (DN üzrə sayı)
S.C-ın
məxsusluğu
15
20
25
40
50
80
100
150
200
Elektrom
aqnit
Cəmi
Ultrasəs
Yekun
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
1
Abşeron
0
0
0
2
Bağlar
0
0
0
3
Binəqədi
0
0
0
4
Nərimanov
0
0
0
5
Nəsimi
0
0
0
6
Nizami
0
0
0
7
Qaradağ
1
0
1
8
Sabunçu
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
10
Sumqayıt
221
222
11
Suraxanı
0
0
0
12
Xətai
2
0
2
13
Yasamal
0
0
0
14
Xəzər
0
0
0
15
Pirallahı
0
0
0
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
1
0
1
17
Birləşmiş MMC
0
0
0
18
Ceyranbatan su
təch. Idar.
0
0
0
19
Abonent
7
0
7
20
NÖCİ SCQS
2
3
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
23
Azərsu SÖCQİN
0
0
0
24
Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223
236
Yekun
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
6
218
1
0
0
3
0
1
0
0
1
13
3
2
218
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
SCKL-da qəbul olunan suölçən cihzların dn-mm üzrə sayı.(aylıq)
01 Mart 2018 ÷ 13 Mart 2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖC İdarəsi tərəfindən Laborator yoxlamaya qəbul olunmuş suölçən cihazların ümumi sayı haqqında
MƏLUMAT
Smart (DN üzrə sayı)
Sıra
Sayı
Mexaniki (DN üzrə sayı)
S.C-ın
məxsusluğu
Yekun
15
20
25
40
50
80
100
150
200
Elektrom
aqnit
Ultrasəs
Cəmi
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
1
Abşeron
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
2
Bağlar
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
7
12
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
23
3
Binəqədi
6
10
0
0
0
0
0
0
0
0
16
110
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
129
4
Nərimanov
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
10
240
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
256
5
Nəsimi
3
18
0
0
0
0
0
0
0
0
21
424
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
433
454
6
Nizami
15
1
0
0
0
0
0
0
0
0
16
120
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
137
7
Qaradağ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Sabunçu
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6
66
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
76
64
9
Səbail
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
9
53
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
55
10
Sumqayıt
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
Suraxanı
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
8
71
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
82
12
Xətai
2
1
0
0
2
0
0
0
0
0
5
70
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
76
13
Yasamal
8
8
1
1
0
0
0
0
0
0
18
133
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134
152
14
Xəzər
0
16
1
0
0
0
0
0
0
0
17
28
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
81
15
Pirallahı
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
123
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
219
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
Birləşmiş MMC
50
544
1
0
0
0
0
0
0
0
595
345
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
494
1089
18
Ceyranbatan su
təch. Idar.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Abonent
7
51
5
2
3
3
0
0
0
0
71
0
2
1
1
0
0
0
0
2
0
0
6
77
20
NÖCİ SCQS
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
4
3
7
3
0
0
1
0
0
0
0
0
14
18
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Azərsu
SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
677
9
3
6
3
0
0
0
1
809
1802
322
4
2
0
2
0
0
2
0
0
2134
2943
Yekun
72
SCKL-da qəbul olunan suölçən cihzların dn-mm üzrə sayı.(ilin əvvəlindən)
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖC İdarəsi tərəfindən DÖVRİ yoxlamaya qəbul olunmuş suölçən cihazlar üzrə
MƏLUMAT
Smart (DN üzrə sayı)
Mexaniki (DN üzrə sayı)
S.C-ın
Sıra
Sayı məxsusluğu
Elektrom
200 aqnit Cəmi
Ultrasəs
15
20
25
40
50
80
100
150
Abşeron
10
12
0
0
0
0
0
0
0
0
22
2
Bağlar
10
13
0
0
0
0
0
0
0
0
23
3
Binəqədi
58
36
2
0
0
1
0
1
0
1
99
4
Nərimanov
29
31
0
0
0
1
0
0
0
1
62
5
Nəsimi
12
56
1
0
0
0
0
0
0
0
6
Nizami
85
97
2
0
1
0
0
0
0
7
Qaradağ
25
8
0
1
0
1
1
0
8
Sabunçu
35
32
1
0
0
0
1
9
Səbail
10
7
0
0
0
0
10
Sumqayıt
13
3
0
0
0
11
Suraxanı
19
14
0
0
12
Xətai
18
4
0
13
Yasamal
21
18
2
14
Xəzər
3
21
15
Pirallahı
0
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
Yekun
200 Cəmi
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
17
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
28
6
0
1
0
0
0
2
0
0
0
37
60
1006
34
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1041
1140
369
15
0
0
0
0
0
4
0
0
0
388
450
69
1680
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1697
1766
0
185
307
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
312
497
1
0
37
82
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
84
121
0
0
3
72
166
23
0
2
0
0
0
0
0
0
0
191
263
0
0
0
0
17
161
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
167
184
0
0
0
0
0
16
809
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
813
829
0
0
0
0
0
0
33
762
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
806
839
0
2
0
0
0
0
0
24
823
8
1
1
0
0
0
0
0
0
0
833
857
1
0
0
0
0
0
0
42
212
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
220
262
1
0
0
0
0
0
0
0
25
567
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
681
706
8
0
0
0
0
0
0
0
0
8
180
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332
340
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
17 Birləşmiş MMC 50
553
1
0
0
0
0
0
0
0
604
351
164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
515
1119
18
Ceyranbatan
su təch. Idar.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Abonent
73
117
22
15
25
11
5
1
0
0
269
3
4
3
8
7
4
0
4
2
7
0
42
311
20
NÖCİ SCQS
10
10
9
0
2
0
3
0
0
4
38
8
10
4
3
1
2
1
3
3
1
0
36
74
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
20
0
21
0
4
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Azərsu
SÖCQİN
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
5
24
Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Yekun
23
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
481
1041
61
17
51
14
14
2
1
25
1707
7533
617
11
18
9
7
1
13
5
8
0
8222
9929
73
SCKL-dan çıxan (təhvil verilən) suölçən cihzların dn-mm üzrə sayı.(gündəlik)
15 Mart 2018-ci il tarixində SCKL-dan faktiki (NÖCİ mərkəzi anbar və ya Abonentə) təhvil verilən (çıxan) suölçən cihazların Reyestr cədvəli
Mexaniki
Smart
Sıra S.C-ın
Sayı məxsusluğu
1
Abşeron
2
Bağlar
3
15
20
1
1
25
40
50
80
100
150
200
Elektroma
Cəmi
qnit
Ultrasəs
Yekun
15
20
4
1
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
5
7
0
0
0
Binəqədi
0
0
0
4
Nərimanov
0
0
0
5
Nəsimi
0
0
0
6
Nizami
0
0
0
7
Qaradağ
0
1
1
8
Sabunçu
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
10
Sumqayıt
0
0
0
11
Suraxanı
0
0
0
12
Xətai
460
461
13
Yasamal
0
0
0
14
Xəzər
0
0
0
15
Pirallahı
0
0
0
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
0
0
3
0
3
0
0
0
1
0
1
2
1
1
17 Birləşmiş MMC
2
1
1
455
5
18
Ceyranbatan su
təch. Idar.
19
Abonent
20
NÖCİ SCQS
0
0
0
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
23 Azərsu SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
466
473
24
1
Kür STİ
Yekun
2
3
1
0
1
0
0
0
0
0
7
459
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
SCKL-dan çıxan (təhvil verilən) suölçən cihzların Dn(mm) üzrə sayı.(aylıq)
01 Mart ÷ 14 Mart 2018-ci il hesabat dövrü üzrə SCKL-dan faktiki (NÖCİ mərkəzi anbar və ya Abonentə) təhvil verilən (çıxan) suölçən cihazların Reyestr cədvəli
S.C-ın
Sıra
məxsusluğ
Sayı
u
Smart
Mexaniki
15
20
25
40
50
80
100
150
200
Elektromaqn
it
Cəmi
Ultrasəs
Yekun
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
1
Abşeron
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
18
2
Bağlar
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
5
17
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
23
3
Binəqədi
13
11
0
0
0
1
0
0
0
0
25
449
15
0
1
0
0
0
0
0
0
0
465
490
4
Nərimanov
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
6
202
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
210
216
5
Nəsimi
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
14
411
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414
428
6
Nizami
10
51
0
0
1
0
0
0
0
0
62
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
133
7
Qaradağ
11
2
0
0
0
1
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
8
Sabunçu
17
19
0
0
0
0
1
0
0
0
37
91
19
0
1
0
0
0
0
0
0
0
111
148
9
Səbail
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
107
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
109
10
Sumqayıt
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9
11
Suraxanı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Xətai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Yasamal
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
14
Xəzər
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
54
15
Pirallahı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
112
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
38
93
0
0
0
0
0
0
0
0
131
67
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
211
Ceyranbatan
su təch. Idar.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Abonent
4
44
6
3
2
4
0
0
0
0
63
1
4
1
1
0
0
0
0
2
0
0
9
72
20
NÖCİ SCQS
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 TOOM(Atinak)
17 Birləşmiş MMC
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Azərsu
SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
248
7
3
3
6
1
0
0
1
375
1541
118
1
3
0
0
0
4
2
0
0
1669
2044
Yekun
75
SCKL-dan çıxan (təhvil verilən) suölçən cihzların Dn(mm) üzrə sayı.(ilin əvvəlindən)
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövrü üzrə SCKL-dan faktiki (NÖCİ mərkəzi anbar və ya Abonentə) təhvil verilən (çıxan) suölçən cihazların Reyestr
cədvəli
Smart
Mexaniki
Sıra S.C-ın
Say məxsuslu
ı
ğu
15
20
25
40
50
80
100
1
Abşeron
82
46
0
0
0
0
2
Bağlar
64
40
2
0
0
3
Binəqədi
145
80
4
0
4 Nərimanov
44
40
0
Yekun
150
Elektrom
200 aqnit Cəmi
Ultrasəs
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
0
0
0
0
128
107
28
4
1
1
0
0
0
0
0
0
141
269
0
0
0
0
0
106
183
64
0
0
0
0
0
2
0
0
0
249
355
0
1
0
0
0
1
231
1004
46
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1052
1283
0
1
0
0
0
0
0
85
752
35
1
1
0
3
0
4
0
0
0
796
881
5
Nəsimi
21
47
2
0
0
0
0
0
0
0
70
1610
24
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1635
1705
6
Nizami
124
177
3
0
1
1
0
0
0
0
306
184
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
197
503
7
Qaradağ
100
29
5
1
0
1
1
0
1
0
138
157
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
167
305
8
Sabunçu
83
89
1
0
0
0
1
0
0
2
176
573
76
0
2
1
0
0
0
0
0
0
652
828
9
Səbail
19
28
0
0
1
0
0
0
0
0
48
202
9
0
0
1
0
1
0
0
0
0
213
261
10
Sumqayıt
42
3
0
0
0
0
0
0
0
0
45
608
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
612
657
11
Suraxanı
88
39
0
0
0
0
0
0
0
0
127
584
51
3
0
0
0
0
0
0
0
0
638
765
12
Xətai
27
31
3
0
0
0
0
0
0
0
61
1338
9
2
2
1
1
1
1
0
0
0
1355
1416
13
Yasamal
31
35
0
0
0
1
0
0
0
0
67
228
27
1
3
0
1
1
0
0
0
0
261
328
14
Xəzər
13
76
0
0
0
0
0
0
0
0
89
675
81
0
0
0
1
0
0
0
0
0
757
846
15
Pirallahı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
168
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
17 Birləşmiş MMC 58
693
1
0
0
0
0
0
0
0
752
474
247
1
0
0
0
0
0
0
0
0
722
1474
Ceyranbatan
18
su təch. Idar.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
26
88
15
15
18
14
5
0
0
0
181
2
4
3
7
7
4
0
3
2
5
0
37
218
20 NÖCİ SCQS
0
1
8
0
0
0
3
0
0
4
16
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
6
22
21 Anbar(NÖCİ)
0
0
20
0
21
0
4
0
0
0
45
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
57
22 TOOM(Atinak) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Azərsu
SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
967
1542
64
16
42
18
14
0
1
27
783
21
19
12
12
3
12
3
6
0
9670
12361
Abonent
Yekun
2691 8799
76
SCKL-da qalan suölçən cihzların d Dn(mm) üzrə sayı.(cari tarixə)
15.03.2018-QALIQ
Smart (DN üzrə sayı)
Mexaniki (DN üzrə sayı)
Sıra
S.C-ın
Sayı məxsusluğu
15
20
25
40
50
80
100
150
Elektrom
200 aqnit Cəmi
Ultrasəs
Yekun
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200 Cəmi
1
Abşeron
31
31
2
0
0
0
0
0
0
0
65
4
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
7
72
2
Bağlar
34
38
0
0
0
0
0
0
0
0
71
10
25
0
1
1
0
0
0
0
0
0
37
108
3
Binəqədi
161
123
6
2
1
0
0
1
0
0
295
229
16
0
0
0
0
1
1
0
0
0
247
542
4
Nərimanov
259
85
1
0
1
1
2
0
0
1
350
176
13
0
2
0
0
0
1
0
1
0
193
543
5
Nəsimi
122
87
0
0
2
0
0
0
0
0
211
772
13
0
0
2
0
0
0
0
0
0
787
998
6
Nizami
323
159
1
0
1
0
0
0
0
0
485
146
3
1
2
0
2
0
1
0
0
0
155
640
7
Qaradağ
40
64
0
0
1
0
0
0
0
0
103
27
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
28
131
8
Sabunçu
41
27
1
0
1
0
0
0
0
1
71
110
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
116
187
9
Səbail
135
45
4
0
3
0
0
0
0
0
187
60
6
1
0
0
2
0
0
1
0
0
70
257
10
Sumqayıt
85
14
0
0
0
0
0
0
0
0
99
448
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
451
550
11
Suraxanı
141
37
0
0
1
0
0
0
0
0
179
226
8
0
0
0
0
1
2
0
0
0
234
413
12
Xətai
184
41
6
0
6
0
0
0
0
0
237
67
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
73
310
13
Yasamal
123
81
5
2
4
0
0
0
0
0
215
170
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
181
396
14
Xəzər
5
54
17
2
2
0
0
0
0
0
80
45
82
1
0
1
0
0
1
0
0
0
130
210
15
Pirallahı
0
11
0
0
1
0
0
0
0
0
12
125
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
234
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
Birləşmiş MMC
138
1113
0
0
1
0
0
0
0
0
1252
278
390
0
0
0
0
1
0
0
0
0
669
1921
18
Ceyranbatan su
təch. Idar.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
19
Abonent
227
133
22
16
12
6
2
1
0
0
419
4
10
3
5
2
3
2
2
1
2
0
34
453
20
NÖCİ SCQS
12
13
6
2
3
0
1
0
0
0
37
38
29
22
7
8
7
3
3
3
2
2
124
161
21
Anbar(NÖCİ)
3561
372
0
0
4
0
0
0
0
0
3937
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
3
3940
22
TOOM(Atinak)
28
31
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
23
Azərsu SÖCQİN
0
7
2
0
0
0
0
0
0
0
9
9
17
1
1
0
0
0
0
0
0
0
28
37
24
Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
24
44
7
5
2
0
28
8399
2944
727
32
22
15
14
8
12
7
5
3
Yekun
5650 2566
3789 12188
77
SCKL-da cari tarixə dövri yoxlamaya qəbul olunan s.c-in Dn(mm) üzrə sayı.(Növbəli)
15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Növbəli Dövri yoxlamaya təqdim olunmuş Qeyri-əhali sektoruna aid suölçən cihazlar haqqında
MƏLUMAT
Smart
Sıra S.C-ın
Elektromaq
Sayı məxsusluğu 15 20 25 40 50 80 100 150 200 nit Cəmi
Mexaniki
Yekun
15
20
25
32
40
50
65
80
100 150 200
Cəmi
Ultrasəs
1
Abşeron
0
0
0
2
Bağlar
0
0
0
3
Binəqədi
0
0
0
4
Nərimanov
0
0
0
5
Nəsimi
0
0
0
6
Nizami
0
0
0
7
Qaradağ
0
0
0
8
Sabunçu
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
10
Sumqayıt
0
0
0
11
Suraxanı
0
0
0
12
Xətai
0
0
0
13
Yasamal
0
0
0
14
Xəzər
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Pirallahı
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
Birləşmiş MMC
Ceyranbatan su
təch. Idar.
Abonent
2
0
2
20
NÖCİ SCQS
0
0
0
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
23
Azərsu SÖCQİN
0
0
0
24
Kür STİ
0
0
0
25
0
0
0
26
0
0
0
27
0
0
0
0
2
16
17
18
Yekun
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
SCKL-da cari ayda dövri yoxlamaya qəbul olunan s.c-in Dn(mm) üzrə sayı.(Növbəli)
01 ÷ 14 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Növbəli Dövri yoxlamaya təqdim olunmuş Qeyri-əhali sektoruna aid suölçən cihazlar haqqında
MƏLUMAT
Sıra S.C-ın
Sayı məxsusluğu
Smart
Mexaniki
15
20
25
40
50
80
100
150
200
Elektromaqn
it
Cəmi
Ultrasəs
Yekun
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
1
Abşeron
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Bağlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Binəqədi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Nərimanov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Nəsimi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Nizami
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Qaradağ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Sabunçu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Sumqayıt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Suraxanı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Xətai
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
Yasamal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Xəzər
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Pirallahı
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
Birləşmiş MMC
Ceyranbatan su
təch. Idar.
Abonent
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
2
1
1
1
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
20
NÖCİ SCQS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Azərsu SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Kür STİ
16
17
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9
2
1
2
1
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Yekun
79
SCKL-da cari ildə dövri yoxlamaya qəbul olunan s.c-in Dn(mm) üzrə sayı.(Növbəli)
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində NÖVBƏLİ Dövri yoxlamaya təqdim olunmuş Qeyri-əhali sektoruna aid suölçən cihazlar haqqında
MƏLUMAT
Smart
Sıra S.C-ın
Sayı məxsusluğu
Mexaniki
15
20
25
40
50
80
100 150 200
Yekun
Elektromaqnit
Cəmi
Ultrasəs
15
20
25
32
40
50
65
80
100 150 200 Cəmi
1
Abşeron
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
2
Bağlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
3
Binəqədi
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
Nərimanov
5
1
0
0
0
1
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
5
Nəsimi
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
6
Nizami
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Qaradağ
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8
Sabunçu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Sumqayıt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Suraxanı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Xətai
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
Yasamal
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
14
Xəzər
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Pirallahı
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
Birləşmiş MMC
Ceyranbatan su
təch. Idar.
Abonent
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
29
10
9
12
3
1
1
0
0
126
2
1
0
2
0
0
0
1
0
3
0
9
135
20 NÖCİ SCQS
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
21 Anbar(NÖCİ)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 TOOM(Atinak) 0
Azərsu
23
0
SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
44
10
10
13
4
5
2
1
0
161
5
1
0
3
0
0
0
2
0
3
0
14
175
16
17
18
19
24
Yekun
80
SCKL-da cari ildə dövri yoxlamaya qəbul olunan s.c-in Dn(mm) üzrə sayı.(Növbəsiz)
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində NÖVBƏSİZ Dövri yoxlamaya təqdim olunmuş Qeyri-əhali sektoruna aid suölçən cihazlar haqqında MƏLUMAT
Smart
Sıra
Sayı
S.C-ın
məxsusluğu
1
Mexaniki
Elektrom
aqnit Cəmi
Ultrasəs
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200 Cəmi
0
3
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
8
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
9
0
0
0
42
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
45
0
0
0
0
11
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
14
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
89
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
96
0
1
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
1
0
0
0
24
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
28
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
13
2
0
0
0
0
0
0
0
0
15
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
17
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
18
4
0
0
1
0
0
0
0
0
23
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
25
8
2
2
1
0
0
0
0
0
0
13
7
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
23
0
0
3
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
1
0
0
0
27
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
29
2
0
2
0
0
0
0
0
23
8
10
4
0
1
2
1
3
3
1
0
36
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199
77
13
3
7
2
2
0
0
0
303
30
29
7
7
3
3
1
4
3
1
0
88
391
15
20
25
40
50
80
100
150
200
Abşeron
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Bağlar
4
4
0
0
0
0
0
0
3
Binəqədi
25
14
2
0
0
1
0
4
Nərimanov
9
2
0
0
0
0
5
Nəsimi
0
0
0
0
0
6
Nizami
68
18
2
0
7
Qaradağ
2
1
0
0
8
Sabunçu
12
10
1
9
Səbail
7
3
10
Sumqayıt
13
11
Suraxanı
6
12
Xətai
13
Yasamal
14
Xəzər
2
1
0
0
0
0
0
0
15
Pirallahı
0
0
0
0
0
0
0
16
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
0
0
0
0
0
0
17
Birləşmiş MMC
0
0
1
0
0
18
Ceyranbatan su
təch. Idar.
0
0
0
0
19
Abonent
12
6
3
20
NÖCİ SCQS
10
9
21
Anbar(NÖCİ)
0
22
TOOM(Atinak)
23 Azərsu SÖCQİN
24
Kür STİ
Yekun
Yekun
81
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəli Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-ın Reyestri.
04.01.2018 ÷ 15.03.2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖCİ SCKL-na Qeyriəhali sektoruna aid Növbəli Dövlət Yoxlamasına gətirilmiş suölçən
cihazların Reyestr cədvəli
S.C-nın
Sıra
məxsusluğ
sayı
u
S.C-ın tipi
(smart,me
S.C-nın
xaniki,
markası ultrasəs,
elektroma
qnit)
S.C-nın
şərti
keçid
vahidi
DN
(mm)
S.C-nın
Suölçən
zavod
cihazın
istehsal zavod seriya
tarixi
nömrəsi
S.C-nın
SCKL-na
giriş
tarixi
Abonent
kodu
Əhali, Qeyri(əhali,
əhali
qeyriəhali)
1
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50097802
05.01.2018
051008
Qeyri-əhali
2
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50122372
08.01.2018
041164
Qeyri-əhali
3
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50122425
08.01.2018
041413
Qeyri-əhali
4
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50126979
08.01.2018
041333
Qeyri-əhali
5
Abonent
Alfasu
Smart
15
yox
50110520
08.01.2018
101821
Qeyri-əhali
6
Abonent
Alfasu AT
Smart
15
2012
50093597
08.01.2018
042145
Qeyri-əhali
7
Abonent
Alfasu
Smart
40
2015
49748924
09.01.2018
056565
Qeyri-əhali
8
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
52044675
09.01.2018
050578
Qeyri-əhali
9
Abonent
Alfasu
Smart
15
yox
49989321
09.01.2018
100453
Qeyri-əhali
10
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
49826266
09.01.2018
130281
Qeyri-əhali
11
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
49811792
09.01.2018
130475
Qeyri-əhali
12
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
50084069
09.01.2018
130503
Qeyri-əhali
13
Abşeron
Alfasu
Smart
20
2012
50117653
09.01.2018
131711
Qeyri-əhali
14
Abşeron
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2009
566433
09.01.2018
131590
Qeyri-əhali
15
Abşeron Abşeron ÇSS-20K
Smart
20
2017
00149763
09.01.2018
132528
Qeyri-əhali
16
Abonent
Alfasu
Smart
15
2013
50035690
10.01.2018
041779
Qeyri-əhali
17
Abonent
Alfasu
Smart
40
2012
50123632
10.01.2018
040837
Qeyri-əhali
18
Abonent
Alfasu AT
Smart
15
yox
50028115
11.01.2018
054592
Qeyri-əhali
19
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
49810511
11.01.2018
103328
Qeyri-əhali
20
Abonent Abşeron ÇSS-40D
Smart
40
2017
00200034
11.01.2018
131828
Qeyri-əhali
21
Abonent
Alfasu
Smart
15
2013
50030103
12.01.2018
040290
Qeyri-əhali
22
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50123561
12.01.2018
020887
Qeyri-əhali
23
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50114172
12.01.2018
020759
Qeyri-əhali
82
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəli Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-ın Dn(mm) üzrə say
cədvəli.
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Qeyri-əhali sektoruna aid növbəli Dövlət yoxlamasına təqdim olunmuş suölçən cihazların sayı haqqında
MƏLUMAT
Qəbul
Smart
Sıra
S.C-ın məxsusluğu
Sayı
15
20
1
Abşeron
5
2
Bağlar
3
Binəqədi
3
1
4
Nərimanov
5
1
5
Nəsimi
1
6
Nizami
7
Qaradağ
8
25
40
50
80
Mexaniki
100
150
200
Elektromaqni
t
Cəmi
Ultrasəs
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
Yekun
1
8
1
1
5
0
5
7
0
7
1
2
0
0
0
4
0
4
Sabunçu
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
10
Sumqayıt
0
0
0
11
Suraxanı
0
0
0
12
Xətai
1
0
1
13
Yasamal
2
4
14
Xəzər
0
0
0
15
Pirallahı
1
0
1
0
0
0
4
0
4
0
0
0
9
135
3
0
3
2
7
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
16Bakı sukanal ABB,Akpoн
17 Birləşmiş MMC
1
4
18Ceyranbatan su təch. Idar.
1
2
19
Abonent
20
NÖCİ SCQS
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
23 Azərsu SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
26
0
0
0
27
0
0
0
14
175
24
61
29
10
9
12
3
1
1
126
3
Kür STİ
Yekun
72
44
10
10
13
4
5
2
1
0
161
2
5
1
1
2
0
3
1
0
0
0
2
3
0
3
0
83
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəli Dövlət yoxlamasına gətirilənlərdən qalan s.c-ın
Reyestri.
04.01.2018 ÷ 15.03.2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖCİ SCKL-na Qeyriəhali sektoruna aid Növbəli Dövlət Yoxlamasına gətirilmiş suölçən
cihazlardan Laboratoriyada qalan say üzrə Reyestr cədvəli
Sıra
sayı
S.C-nın
məxsusluğu
S.C-nın
markası
S.C-ın tipi
(smart,me
xaniki,
ultrasəs,
elektroma
qnit)
1
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50122372
08.01.2018
041164
Qeyri-əhali
2
Abonent
Alfasu
Smart
15
yox
50110520
08.01.2018
101821
Qeyri-əhali
3
Abonent
Alfasu
Smart
40
2015
49748924
09.01.2018
056565
Qeyri-əhali
4
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
52044675
09.01.2018
050578
Qeyri-əhali
5
Abonent
Alfasu
Smart
15
yox
49989321
09.01.2018
100453
Qeyri-əhali
6
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
49826266
09.01.2018
130281
Qeyri-əhali
7
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
49811792
09.01.2018
130475
Qeyri-əhali
8
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
50084069
09.01.2018
130503
Qeyri-əhali
9
Abşeron
Alfasu
Smart
20
2012
50117653
09.01.2018
131711
Qeyri-əhali
10
Abonent
Alfasu
Smart
15
2013
50035690
10.01.2018
041779
Qeyri-əhali
11
Abonent
Alfasu AT
Smart
15
yox
50028115
11.01.2018
054592
Qeyri-əhali
12
Abonent
Alfasu
Smart
20
yox
49810511
11.01.2018
103328
Qeyri-əhali
13
Abonent
Abşeron ÇSS-40D
Smart
40
2017
00200034
11.01.2018
131828
Qeyri-əhali
14
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50123561
12.01.2018
020887
Qeyri-əhali
15
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50114172
12.01.2018
020759
Qeyri-əhali
16
Abonent
Alfasu AS
Smart
25
yox
50124467
15.01.2018
131000
Qeyri-əhali
17
Abonent
Alfasu AS
Smart
20
yox
49907643
15.01.2018
131950
Qeyri-əhali
18
Abşeron
Alfasu
Smart
15
2013
50069293
15.01.2018
130724
Qeyri-əhali
19
Abşeron
Alfasu
Smart
20
2013
49862237
15.01.2018
130302
Qeyri-əhali
20
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50085315
16.01.2018
041396
Qeyri-əhali
S.C-nın
şərti
keçid
vahidi
DN
(mm)
S.C-nın
zavod
istehsal
tarixi
Suölçən
cihazın
zavod seriya
nömrəsi
S.C-nın
SCKL-na
giriş
tarixi
Abonent
kodu
Əhali, Qeyri(əhali, qeyriəhali
əhali)
84
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəli Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-dan qalan s.c-ın
Dn(mm) üzrə say cədvəli.
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Qeyri-əhali sektoruna aid Növbəli Dövlət yoxlamasına təqdim olunmuş suölçən cihazların qalan sayı haqqında
MƏLUMAT
Qalan
Smart
Sıra
Sayı
S.C-ın
məxsusluğu
15
20
1
Abşeron
1
3
2
Bağlar
3
Binəqədi
4
Nərimanov
5
25
40
50
80
Mexaniki
100
150
200
Elektroma
qnit Cəmi
Ultrasəs
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200 Cəmi
Yekun
4
0
4
0
0
0
2
0
2
4
0
4
Nəsimi
0
0
0
6
Nizami
0
0
0
7
Qaradağ
0
0
0
8
Sabunçu
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
10
Sumqayıt
0
0
0
11
Suraxanı
0
0
0
12
Xətai
1
0
1
13
Yasamal
0
0
0
14
Xəzər
0
0
0
15
Pirallahı
1
0
1
16Bakı sukanal ABB,Akpoн
0
0
0
17 Birləşmiş MMC
0
0
0
0
0
0
7
103
Ceyranbatan su
18
təch. Idar.
19
Abonent
1
1
3
1
1
1
51
27
6
5
5
1
1
96
1
1
2
1
2
20
NÖCİ SCQS
0
0
0
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
23 Azərsu SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
26
0
0
0
27
0
0
0
7
115
24
Kür STİ
Yekun
55
32
6
5
6
1
1
2
0
0
108
1
1
0
2
0
0
0
1
0
2
0
85
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəli Dövlət yoxlamasına gətirilənlərdən çıxan s.c-ın
Reyestri.
04.01.2018 ÷ 15.03.2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖCİ SCKL-na Qeyri-əhali
sektoruna aid Növbəli Dövlət Yoxlamasına gətirilmiş suölçən
cihazlardan Laboratoriyadan çıxan say üzrə Reyestr cədvəli
Sıra
sayı
S.C-nın
məxsusluğu
S.C-nın
markası
S.C-ın tipi
(smart,mex
aniki,
ultrasəs,
elektromaq
nit)
S.C-nın
şərti
keçid
vahidi
DN
(mm)
S.C-nın
zavod
istehsal
tarixi
Suölçən
cihazın
zavod seriya
nömrəsi
S.C-nın
SCKL-na
giriş
tarixi
Abonent
kodu
(əhali, qeyriəhali)
Əhali, Qeyriəhali
1
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50122425
08.01.2018
041413
Qeyri-əhali
2
Abonent
Alfasu AT
Smart
15
2012
50093597
08.01.2018
042145
Qeyri-əhali
3
Abşeron
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2009
566433
09.01.2018
131590
Qeyri-əhali
4
Abşeron
Abşeron ÇSS-20K
Smart
20
2017
00149763
09.01.2018
132528
Qeyri-əhali
5
Abonent
Alfasu
Smart
50
2014
49754329
18.01.18
520233
Qeyri-əhali
6
Abonent
Alfasu TG
Smart
15
2013
50030120
18.01.18
041548
Qeyri-əhali
7
Abonent
Abşeron CTB
Mexaniki
150
yox
13029676
19.01.18
yox
Qeyri-əhali
8
Abonent
Alfasu
Smart
15
2012
50097802
05.01.2018
051008
Qeyri-əhali
9
Abonent
Alfasu
Smart
50
yox
50127265
18.01.18
010437
Qeyri-əhali
10
Binəqədi
Alfasu AT
Smart
15
2012
50110462
18.01.18
109403
Qeyri-əhali
11
Abonent
Alfasu WS
Smart
50
yox
50047209
23.01.18
066475
Qeyri-əhali
12
Abonent
Alfasu AS
Smart
25
yox
50130816
15.01.18
130360
Qeyri-əhali
13
Abonent
Alfasu
Smart
80
yox
49949684
18.01.2018
130027
Qeyri-əhali
14
NÖCİ SCQS
Abşeron CTB-YD
Smart
100
yox
00200057
19.01.2018
040085
Qeyri-əhali
15
Abonent
Alfasu WS
Smart
50
2015
50130662
25.01.2018
060128
Qeyri-əhali
16
Bağlar
Abşeron CTB
Mexaniki
80
2016
16045816
30.01.2018
130558
Qeyri-əhali
17
Nərimanov
Alfasu AT
Smart
15
2013
50050913
22.01.2018
091034
Qeyri-əhali
18
NÖCİ SCQS
Abşeron CTB-YD
Smart
100
yox
00200057
29.01.2018
040085
Qeyri-əhali
19
Yasamal
Abşeron ÇSS-20K
Smart
20
2014
00104503
17.01.2018
075941
Qeyri-əhali
86
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəli Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-dan çıxan s.c-ın
Dn(mm) üzrə say cədvəli.
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Qeyri-əhali sektoruna aid növbəli Dövlət yoxlamasına təqdim olunmuş suölçən cihazlardan aidiyyatı üzrə təhvil verilən S.C-ın
sayı haqqında
MƏLUMAT
Çıxan
Smart
Sıra S.C-ın
Sayı məxsusluğu
15
20
2
25
40
50
80
Mexaniki
100
150
200
Elektromaqni
t
Cəmi
Ultrasəs
1
Abşeron
1
2
Bağlar
2
2
3
Binəqədi
1
4
Nərimanov
2
5
Nəsimi
1
6
Nizami
7
Qaradağ
8
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
Yekun
1
4
1
3
1
0
1
3
0
3
1
2
0
0
0
4
0
4
Sabunçu
0
0
0
9
Səbail
0
0
0
10
Sumqayıt
0
0
0
11
Suraxanı
0
0
0
12
Xətai
0
0
0
13
Yasamal
2
4
14
Xəzər
0
0
0
15
Pirallahı
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
Birləşmiş
MMC
Ceyranbatan
su təch. Idar.
Abonent
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
2
32
3
0
3
21 Anbar(NÖCİ)
TOOM(Atinak
22
)
Azərsu
23
SÖCQİN
24 Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
26
0
0
0
27
0
0
0
7
60
16
17
18
19
3
1
1
1
1
2
2
4
2
4
4
7
3
20 NÖCİ SCQS
Yekun
30
3
17
1
1
1
10
1
12
4
5
7
3
4
0
1
0
53
1
2
1
4
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
87
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəsiz Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-ın Reyestri.
04.01.2018 ÷ 15.03.2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖCİ SCKL-na Qeyriəhali sektoruna aid Növbəsiz Dövlət Yoxlamasına gətirilən suölçən
cihazların Reyestr cədvəli
S.C-nın
Sıra
məxsusluğ
sayı
u
S.C-ın tipi
(smart,me
S.C-nın
xaniki,
markası ultrasəs,
elektroma
qnit)
S.C-nın
şərti
keçid
vahidi
DN
(mm)
S.C-nın
Suölçən
zavod
cihazın
istehsal zavod seriya
tarixi
nömrəsi
S.C-nın
SCKL-na
giriş
tarixi
Abonent
kodu
Əhali, Qeyri(əhali,
əhali
qeyriəhali)
1
Abşeron
Abşeron ÇSS
Mexaniki
40
yox
oxunmur (baza üzrə N 11023100)
04.01.18
130629
Qeyri-əhali
2
NÖCİ SCQS
Abşeron STV
Mexaniki
100
2015
15001479
04.01.18
062881
Qeyri-əhali
3
Xəzər
Abşeron SSS
Mexaniki
20
2010
701164
05.01.18
030262
Qeyri-əhali
4
Xəzər
Abşeron İSS-20M Mexaniki
20
2015
357523
05.01.18
030264
Qeyri-əhali
5
Sabunçu
Alfasu AS
Smart
20
2012
50117880
08.01.18
010236
Qeyri-əhali
6
Sabunçu
Alfasu AT
Smart
15
2012
50121566
08.01.18
010014
Qeyri-əhali
7
Sabunçu
Alfasu AT
Smart
15
2012
49797506
08.01.18
010647
Qeyri-əhali
8
Sabunçu
Metlab Sebil-20
Smart
20
2014
43120266
08.01.18
011607
Qeyri-əhali
9
Yasamal
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2004
004912
08.01.18
073301
Qeyri-əhali
10
Yasamal
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2010
834761
08.01.18
070744
Qeyri-əhali
11
Yasamal
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2009
658793
08.01.18
072982
Qeyri-əhali
12
Yasamal Abşeron İSS-20M Mexaniki
20
2011
11237280
08.01.18
072949
Qeyri-əhali
13
Binəqədi
Alfasu AS
Smart
20
2013
49904252
08.01.18
101839
Qeyri-əhali
14
Binəqədi
Alfasu TG
Smart
15
2013
50066311
08.01.18
102089
Qeyri-əhali
15
NÖCİ SCQS Abşeron STV-150 Mexaniki
150
yox
13029738
09.01.18
080668
Qeyri-əhali
16
NÖCİ SCQS
15
2010
887496
10.01.18
030282
Qeyri-əhali
Abşeron SSS
Mexaniki
88
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəsiz Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-ın Dn(mm) üzrə
say cədvəli.
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Qeyri-əhali sektoruna aid Növbəsiz Dövlət yoxlamasına təqdim olunmuş suölçən cihazların sayı haqqında
MƏLUMAT
Qəbul
Smart
Sıra
S.C-ın məxsusluğu
Sayı
15
20
1
Abşeron
3
2
Bağlar
4
4
3
Binəqədi
25
14
4
Nərimanov
9
2
5
Nəsimi
6
Nizami
68
18
7
Qaradağ
2
1
8
Sabunçu
12
10
9
Səbail
7
10
Sumqayıt
11
25
40
50
80
Mexaniki
100
150
200
Elektromaqni
t
Cəmi
Ultrasəs
15
20
32
40
50
65
1
2
1
1
3
45
3
14
1
1
7
96
1
5
4
28
3
13
2
17
0
7
2
25
10
23
8
11
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
29
36
59
2
11
2
0
1
89
3
4
1
10
1
1
13
2
15
1
1
Suraxanı
6
1
7
12
Xətai
18
4
2
13
Yasamal
8
2
14
Xəzər
2
1
15
Pirallahı
23
16Bakı sukanal ABB,Akpoн
1
18Ceyranbatan su təch. Idar.
1
1
3
1
Yekun
9
2
2
Cəmi
1
24
1
200
1
4
1
150
1
42
1
100
8
4
8
2
80
5
3
17 Birləşmiş MMC
25
1
1
13
7
2
3
2
6
1
1
19
Abonent
12
6
3
2
20
NÖCİ SCQS
10
9
2
2
21
Anbar(NÖCİ)
0
0
0
22
TOOM(Atinak)
0
0
0
23 Azərsu SÖCQİN
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
26
0
0
0
24
3
1
27
23
Kür STİ
27
1
8
10
1
4
3
1
2
1
3
3
1
0
Yekun
199
77
13
5
5
2
2
0
0
0
303
31
28
7
7
3
3
1
4
3
1
0
0
0
88
391
89
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəsiz Dövlət yoxlamasına gətirilənlərdən qalan s.c-ın
Reyestri.
04.01.2018 ÷ 15.03.2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖCİ SCKL-na Qeyriəhali sektoruna aid Növbəsiz Dövlət Yoxlamasına gətirilmiş suölçən
cihazlardan Laboratoriyada qalan say üzrə Reyestr cədvəli
Sıra
sayı
S.C-nın
məxsusluğu
S.C-nın
markası
S.C-ın tipi
(smart,me
xaniki,
ultrasəs,
elektroma
qnit)
S.C-nın
şərti
keçid
vahidi
DN
(mm)
1
Abşeron
Abşeron ÇSS
Mexaniki
40
yoxoxunmur (baza üzrə N 11023100)
04.01.2018
130629
Qeyri-əhali
2
NÖCİ SCQS
Abşeron STV
Mexaniki
100
2015
15001479
04.01.2018
062881
Qeyri-əhali
3
Sabunçu
Alfasu AS
Smart
20
2012
50117880
08.01.2018
010236
Qeyri-əhali
4
Sabunçu
Alfasu AT
Smart
15
2012
50121566
08.01.2018
010014
Qeyri-əhali
5
Sabunçu
Alfasu AT
Smart
15
2012
49797506
08.01.2018
010647
Qeyri-əhali
6
Sabunçu
Metlab Sebil-20
Smart
20
2014
43120266
08.01.2018
011607
Qeyri-əhali
7
Binəqədi
Alfasu AS
Smart
20
2013
49904252
08.01.2018
101839
Qeyri-əhali
8
Binəqədi
Alfasu TG
Smart
15
2013
50066311
08.01.2018
102089
Qeyri-əhali
9
NÖCİ SCQS
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2010
887496
10.01.2018
030282
Qeyri-əhali
10
Nizami
Alfasu AT
Smart
15
2012
50126410
10.01.2018
041259
Qeyri-əhali
11
Nizami
Alfasu AT
Smart
15
2012
50096326
10.01.2018
041718
Qeyri-əhali
12
Nizami
Alfasu AS
Smart
25
2012
50130793
10.01.2018
040207
Qeyri-əhali
13
Nizami
Abşeron ÇSS-20K
Smart
20
2016
00101066
10.01.2018
040127
Qeyri-əhali
14
Nizami
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2010
857032
10.01.2018
041627
Qeyri-əhali
15
Sabunçu
Alfasu AS
Smart
20
2012
50119606
10.01.2018
010551
Qeyri-əhali
16
Sabunçu
Alfasu TG
Smart
15
2012
50121112
10.01.2018
011251
Qeyri-əhali
S.C-nın
zavod
istehsal
tarixi
Suölçən
cihazın
zavod seriya
nömrəsi
S.C-nın
SCKL-na
giriş
tarixi
Abonent
kodu
Əhali, Qeyri(əhali, qeyriəhali
əhali)
90
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəsiz Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-dan qalan s.c-ın
Dn(mm) üzrə say cədvəli.
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Qeyri-əhali sektoruna aid Növbəsiz Dövlət yoxlamasına təqdim olunmuş suölçən cihazların qalan sayı haqqında
MƏLUMAT
Qalan
Smart
Sıra
Sayı
S.C-ın
məxsusluğu
15
1
Abşeron
2
2
Bağlar
4
3
3
Binəqədi
24
14
4
Nərimanov
8
2
5
Nəsimi
6
Nizami
7
8
20
25
40
50
80
Mexaniki
100
150
200
Elektroma
qnit
Cəmi
Ultrasəs
15
Qaradağ
2
1
Sabunçu
12
7
9
Səbail
6
10
Sumqayıt
11
20
25
32
40
50
65
1
150
200
Cəmi
Yekun
1
8
2
43
10
0
10
0
0
0
7
87
1
1
41
2
100
6
3
7
2
80
4
2
63
15
80
1
3
1
4
1
4
4
25
3
12
2
14
0
7
2
24
5
16
6
9
0
0
0
16Bakı sukanal ABB,Akpoн
0
0
0
Birləşmiş MMC
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
21
2
3
9
1
1
10
2
12
1
1
Suraxanı
6
1
7
12
Xətai
17
4
13
Yasamal
8
2
14
Xəzər
2
1
15
Pirallahı
17
1
19
12
5
3
20
NÖCİ SCQS
10
9
1
21
Anbar(NÖCİ)
22
18
22
1
Ceyranbatan su
təch. Idar.
Abonent
2
1
1
11
3
1
3
2
4
1
1
1
26
35
57
0
0
0
TOOM(Atinak)
0
0
0
23
Azərsu SÖCQİN
0
0
0
24
Kür STİ
0
0
0
25
0
0
0
26
0
0
0
27
0
0
0
73
348
Yekun
186
69
9
2
2
1
25
2
3
5
22
1
2
0
0
0
275
1
8
23
10
23
4
7
3
7
1
2
2
3
1
1
3
4
3
3
0
0
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəsiz Dövlət yoxlamasına gətirilənlərdən çıxan s.c-ın
Reyestri.
91
04.01.2018 ÷ 15.03.2018-ci il hesabat dövri üzrə NÖCİ SCKL-na Qeyri-əhali
sektoruna aid Növbəsiz Dövlət Yoxlamasına gətirilmiş suölçən
cihazlardan Laboratoriyadan çıxan say üzrə Reyestr cədvəli
Sıra
sayı
S.C-nın
S.C-nın
məxsusluğu markası
1
Xəzər
2
Xəzər
3
Yasamal
Abşeron SSS
4
Yasamal
5
Yasamal
6
Yasamal
7
Abşeron SSS
S.C-ın tipi S.C-nın
(smart,mex şərti
aniki,
keçid
ultrasəs,
vahidi
elektromaq
DN
nit)
(mm)
S.C-nın
Suölçən
zavod
cihazın
istehsal zavod seriya
tarixi
nömrəsi
S.C-nın
SCKL-na
giriş
tarixi
Abonent
kodu
Əhali, Qeyri(əhali, qeyriəhali
əhali)
Mexaniki
20
2010
701164
05.01.18
030262
Qeyri-əhali
Abşeron İSS-20M Mexaniki
20
2015
357523
05.01.18
030264
Qeyri-əhali
Mexaniki
15
2004
004912
08.01.18
073301
Qeyri-əhali
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2010
834761
08.01.18
070744
Qeyri-əhali
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2009
658793
08.01.18
072982
Qeyri-əhali
Abşeron İSS-20M Mexaniki
20
2011
11237280
08.01.18
072949
Qeyri-əhali
NÖCİ SCQS Abşeron STV-150 Mexaniki
150
yox
13029738
09.01.18
080668
Qeyri-əhali
8
Nizami
Alfasu AT
Smart
15
2012
50127639
10.01.18
041298
Qeyri-əhali
9
Nizami
Alfasu TG
Smart
15
2013
50066029
10.01.18
040209
Qeyri-əhali
10
Abonent
Abşeron ÇSS
Mexaniki
40
2012
12024841
12.01.18
130418
Qeyri-əhali
11
Abonent
Alfasu WS
Smart
50
2012
50130647
16.01.18
130464
Qeyri-əhali
12
Abonent
Abşeron ÇSS-20K
Smart
20
2017
00156627
07.03.18
740076
Qeyri-əhali
13
Qaradağ
Alfasu WS
Smart
80
2014
49938696
27.02.2018
110577
Qeyri-əhali
14
Sabunçu
Abşeron ÇSS
Mexaniki
32
2017
17029766
20.02.2018
011682
Qeyri-əhali
15
Sabunçu
Abşeron SSS
Mexaniki
15
2010
737567
20.02.2018
010827
Qeyri-əhali
16
Sumqayıt
Alfasu TG
Smart
15
2013
50037533
23.02.2018
151356
Qeyri-əhali
17
Sumqayıt
Alfasu TG
Smart
15
2013
50049541
12.02.2018
150845
Qeyri-əhali
SCKL-a cari ilin əvvəlindən Növbəsiz Dövlət yoxlamasına gətirilən s.c-dan çıxan s.c-ın
Dn(mm) üzrə say cədvəli.
92
04 Yanvar ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövri ərzində Qeyri-əhali sektoruna aid Növbəsiz Dövlət yoxlamasına təqdim olunmuş suölçən cihazlardan aidiyyatı üzrə təhvil verilən S.C-ın
sayı haqqında
MƏLUMAT
Çıxan
Smart
Sıra S.C-ın
Sayı məxsusluğu
15
20
25
40
50
80
Mexaniki
100
150
200
Elektromaqni
t
Cəmi
Ultrasəs
15
1
Abşeron
2
Bağlar
3
Binəqədi
1
1
1
4
Nərimanov
1
1
1
5
Nəsimi
0
1
6
Nizami
7
Qaradağ
8
Sabunçu
9
Səbail
10
Sumqayıt
11
Suraxanı
12
Xətai
13
Yasamal
14
Xəzər
0
15
Pirallahı
Bakı sukanal
ABB,Akpoн
Birləşmiş
MMC
Ceyranbatan
su təch. Idar.
Abonent
16
17
18
19
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Cəmi
Yekun
1
2
0
1
1
2
3
4
1
1
9
0
9
1
0
1
3
0
3
1
1
0
1
3
3
0
3
0
0
0
1
0
1
1
5
7
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
3
1
2
1
1
1
5
1
3
1
1
3
1
2
2
1
1
20 NÖCİ SCQS
1
1
4
2
2
1
1
1
1
21 Anbar(NÖCİ)
TOOM(Atinak
22
)
Azərsu
23
SÖCQİN
24 Kür STİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
26
0
0
0
27
0
0
0
15
43
Yekun
13
8
4
0
2
1
0
0
0
0
28
8
5
0
0
1
0
0
0
0
1
0
93
SCKL-dan cari ilin əvvəlindən çıxan (təhvil verilən ) s.c-ın reyestr cədvəli.
01 Yanvar 2018 ÷ 15 Mart 2018-ci il hesabat dövrü üzrə SCKL-dan faktiki (NÖCİ mərkəzi anbar və ya Abonentə) təhvil verilən (çıxan) suölçən
cihazların Reyestr cədvəli
Sıra
Çatacaq ünvan S.C-ın markası
sayı
S.C-ın tipi
S.C-ın
diametri
S.C-ın nömrəsi
Abonent kodu
Tarix
Alfasu AS
Binəqədi
Alfasu TG
Binəqədi
Alfasu TG
Binəqədi
Alfasu TG
Binəqədi
SSS
Binəqədi
SSS
Binəqədi
SSS
Binəqədi
İSS
Binəqədi
Alfasu TG
Binəqədi
Alfasu-20
Səbail
Arsayor
Səbail
Abonent Abşeron ÇSS-20K
Abonent Abşeron CTB-80YD
Abonent Abşeron ÇSS-20K
SSS
Bağlar
SSS
Bağlar
SSS
Bağlar
Smart
Smart
Smart
Smart
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Smart
Smart
Mexaniki
Smart
Smart
Smart
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
20
20
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
80
20
15
15
15
50006909
49998796
49997667
49801061
0199520
0226538
672654
0103416
50013367
49885960
49238
00163006
00200080
00164942
588430
0528310
567187
1009201300102
1000101300540
1000900500480
1008400311130
1026001000040
1010603700000
1000900300590
1026101000640
100649
608305360000
061115
yox
yox
yox
1328502600000
1311000200000
1332052600000
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
05.01.2018
05.01.2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
94
SCKL-da cari tarixə qalan yararsız s.c-ın reyestri.(smart-kart).
15.03.2018 tarixinə SCKL-da olan istismara yararsız Smart-kart tipli S.C-ların reyestr cedveli
S.C-ın
nömrəsi
Əlavə
Abonent kodu olunma
tarixi
S/S
Rayon adı
S.C-ın markası
S.C-ın tipi
S.C-ın
diametri
1
Sabunçu
Alfasu AS
Smart kart
20
49825774
27.01.2017
2
Birləşmiş
Metlab Sebil-20K
Smart kart
20
43125940
31.01.2017
3
Birləşmiş
Metlab Sebil-20K
Smart kart
20
43135042
31.01.2017
4
Birləşmiş
Metlab Sebil-20K
Smart kart
20
43134669
31.01.2017
5
6
7
8
Birləşmiş
Birləşmiş
Birləşmiş
Birləşmiş
Metlab Sebil-20K
Metlab Sebil-20K
Metlab Sebil-20K
Metlab Sebil-20K
Smart kart
Smart kart
Smart kart
Smart kart
20
20
20
20
43117139
43107291
43100477
43116986
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
9
Birləşmiş
Metlab Sebil-20K
Smart kart
20
43104224
31.01.2017
10
11
12
Birləşmiş
Birləşmiş
Birləşmiş
Metlab Sebil-20K
Metlab Sebil-20K
Metlab Sebil-20K
Smart kart
Smart kart
Smart kart
20
20
20
43107833
43117472
43104855
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017
95
SCKL-da cari tarixə qalan yararsız s.c-ın reyestri.(mexaniki).
15.03.2018 tarixinə SCKL-da olan istismara yararsız Mexaniki tipli S.C-ların reyestr cedveli
Əlavə
olunma
tarixi
S/S
Rayon adı
S.C-ın
markası
S.C-ın tipi
S.C-ın
diametri
S.C-ın
nömrəsi
1
Yasamal
BCKM 90
Mexaniki
15
956121
2
Sabunçu
Novator
Mexaniki
15
9151932
3
Yasamal
BCKM 90
Mexaniki
20
22017
4
Nəsimi
İSS
Mexaniki
15
404090
19.01.2017
5
6
7
8
Nəsimi
Nəsimi
Nəsimi
Nəsimi
İSS
İSS
İSS
İSS
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
15
15
15
15
0110484
1137079
990908
403832
19.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
23.01.2017
9
Nəsimi
İSS
Mexaniki
15
403820
10
11
12
13
14
NÖCİ
NÖCİ
NÖCİ
NÖCİ
NÖCİ
SSS
SSS
SSS
SSS
SSS
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
15
15
15
15
15
1028261
1116958
1102358
1102122
1117018
23.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
Abonent
kodu
10.01.2017
12.01.2017
16.01.2017
96
SCKL-da cari tarixə qalan təmirə yararlı s.c-ın reyestri.(smart-kart).
15.03.2018 tarixinə SCKL-da olan təmirə yararlı Smart-kart tipli S.C-ların reyestr cədvəli
Suölçən
Suölçən cihazin Suölçən
S.C-ın
cihazın
markası
cihazın tipi diametri
məxsusluğu
1
3
4
5
6
Sıra
sayı
Suölçən
cihazin
nömrəsi
İstesal
tarixi
7
Mexaniki
göstəricisi
8
Xəta faizi
10
Tarix
11
1
2
3
4
Binəqədi
Yasamal
Nizami
Səbail
Alfasu TG
Alfasu TG
Alfasu TG
Alfasu TG
Smart
Smart
Smart
Smart
DN15
DN15
DN15
DN15
2013
2013
2013
2013
50047525
49956689
49992074
49997896
00089
00157
00108
00331
0,49
-0,16
1,76
1,13
5
Nizami
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
50036969
00302
0,18
6
Xətai
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
50053877
00648
-1,44
7
Sumqayıt
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
50037560
01841
0,99
8
Xətai
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
49993644
00000
1,19
9
Nərimanov
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
49801908
00034
1,49
10
Nərimanov
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
50080336
00636
0,63
11
Nərimanov
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
50079519
00484
1,54
12
Yasamal
Alfasu TG
Smart
DN15
2013
50082444
00207
1,21
12
97
SCKL-da cari tarixə qalan təmirə yararlı s.c-ın reyestri.(mexaniki).
15.03.2018 tarixinə SCKL-da olan təmirə yararlı Mexaniki tipli S.C-ların reyestr cədvəli
Sıra
sayı
Suölçən cihazın
məxsusluğu
Suölçən cihazin
markası
Suölçən cihazın
tipi
S.C-ın
diametri
İstesal
tarixi
Suölçən cihazin
nömrəsi
Mexaniki
göstəricisi
1
2
3
4
5
NÖCİ SCQS
NÖCİ SCQS
NÖCİ SCQS
Sabunçu
Abonent
ÇSS
ÇSS
CTB
CTB
ÇSS
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
Mexaniki
20
40
50
100
32
2015
2011
16076377
1477
11021044
15009428
11022120
01218
6
Azərsu SÖCQİN
ÇSS
Mexaniki
15
17089292
15.02.2018
7
Azərsu SÖCQİN
ÇSS
Mexaniki
15
17089254
15.02.2018
8
Azərsu SÖCQİN
ÇSS
Mexaniki
15
17089255
15.02.2018
9
Azərsu SÖCQİN
ÇSS
Mexaniki
20
17586113
15.02.2018
10
Azərsu SÖCQİN
ÇSS
Mexaniki
20
17586115
15.02.2018
11
Azərsu SÖCQİN
ÇSS
Mexaniki
20
17586114
15.02.2018
12
Azərsu SÖCQİN
İSS-15M
Mexaniki
15
17568355
15.02.2018
13
Azərsu SÖCQİN
Cem Trabzon
Mexaniki
15
9000024
15.02.2018
14
Azərsu SÖCQİN
Cem Trabzon
Mexaniki
15
9000025
15.02.2018
15
Azərsu SÖCQİN
Cem Trabzon
Mexaniki
20
9000022
15.02.2018
27.12.2017
98
SCKL-da qəbul olunan və yoxlanılan elektromaqnit (zond ) tipli sərfölçənlərin Reyestri.
"Azərsu"ASC NÖCİ SCKL-da yoxlanılan elektromaqnit zond tipli sərfölçənlərin yoxlama reyestr
CƏDVƏLİ
Sərfölçənin nömrəsi
User Span
Rəy nömrəsi
S/S
Sensor /
Transmiter
Zond
Yoxlama Sürət Xəta faizi Sürət Xəta faizi Sürət Xəta faizi
Tarix (m/san) (%) (m/san) (%) (m/san) (%)
İlkin nəticə
User Span
Xəta
Xəta Sürət Xəta
Sürət
Sürət
faizi
faizi (m/san faizi
(m/san)
(m/san)
Giriş Çıxış
(%)
(%) ) (%) Giriş Çıxış
(%) (%)
(%) (%)
İstismara yararlı və ya yararsız olması
Məktub və ya Sərfölçənin aid olduğu İstismar
telefonoqram №-si
sahə
nöqtəsi Xəta
üzrə faizi
Sürət (%)
(m/san)
Bakı Sukanal İdarəsi
0,3 (-)1,82 0,7 (-)0,54
Bakı Sukanal İdarəsi
1.0
0,0 0,00 0,6 (-)1,69
Bakı Sukanal İdarəsi
0.6
1.0
0,3 0,8 1,5 (-)1,97
Bakı Sukanal İdarəsi
0.6
1.0
0,3 0,59 0,6 0,82
Bakı Sukanal İdarəsi
1 107910
107910 / 0000001 06.01.2015
0.3
0.6
1.0
2 147380
147380/0000002 05.01.2015
0.3
0.6
3 107884
107884/0000003 14.01.2015
0.3
4 147360
147360/0000004 14.01.2015
0.3
100
99
SCKL-da qiymətləndirilən S.C-ın Reyerstri.
Gündəlik qiymətləndirilən Suölçən cihazlar
1
1
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1107442
Qadir m
Yanvar 2017
2
2
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1109670
Qadir m
Yanvar 2017
3
3
Abşeron
ÇSS
Mexaniki
25
14001896
Qadir m
Yanvar 2017
4
4
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1107384
Qadir m
Yanvar 2017
5
5
Abşeron
İSS
Mexaniki
15M
397021
Qadir m
Yanvar 2017
6
6
Abşeron
SSS
Mexaniki
25M
06002200
Qadir m
Yanvar 2017
7
7
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1107426
Qadir m
Yanvar 2017
8
8
Abşeron
İSS
Mexaniki
15M
397174
Qadir m
Yanvar 2017
9
9
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1109551
Qadir m
Yanvar 2017
10
10
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1109694
Qadir m
Yanvar 2017
11
11
Teksan
Teksan
Mexaniki
50
9629056
Qadir m
Yanvar 2017
12
12
Abşeron
ÇSS
Mexaniki
32
15001461
Qadir m
Yanvar 2017
13
13
Abşeron
İSS
Mexaniki
20M
359685
Qadir m
Yanvar 2017
14
14
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1109899
Qadir m
Yanvar 2017
15
15
Abşeron
İSS
Mexaniki
20M
357665
Qadir m
Yanvar 2017
16
16
Abşeron
SSS
Mexaniki
20
1120508
Qadir m
Yanvar 2017
17
17
Abşeron
İSS
Mexaniki
20M
483643
Qadir m
Yanvar 2017
SCKL-da verilən “RƏY”-ə əsasən aidiyyatı üzrə qaytarılan s.c-ın təhvil təslim reyestri.
100
SCKL- da "Abşeron Sukanal" İdarəsinə aid suölçən cihazlara verilən RƏY üzrə qaytarılan sayğacların
Reyestri № 01 / 13 / 00103
Müraciət
forması
Suölçən Cihazın
Sıra
məxsusluğu
Sayı
(RSKİ və ya
№
Fiziki şəxs)
Akt
№
1
2
3
1
Abşeron
39
2
Abşeron
3
Suölçən
cihazın
markası
4
Suölçən
cihazın
Suölçən şərti
cihazın keçid
tipi vahidi
DN
(mm)
5
Suölçən
cihazın
zavod
istehsal
tarixi
Suölçən cihazın sərfiyyat
STKM-ə Zavod
göstəricisi (m³) (girişdə)
məxsus (qurğuşun )
Suölçən cihazın "Azərsu" plombunun
Abonent kodu
zavod seriya loqolu (girişdə)
(əhali, komersiya,
qalan
nömrəsi
plombun mövcudluğu mexaniki elektron
büdcə)
balans
mövcudluğ (var,yox,
qırılmış)
u
13
15
Abşeron
Mexaniki
SSS
15
2010
810586
var
A139984 00124
1307629900000
Təmirə
yararsız
39
Abşeron
Mexaniki
İSS-20M
20
2015
357540
yox
B718921 00170
1300137600000
Təmirə
yararsız
Abşeron
39
Abşeron
Mexaniki
SSS
15
2009
653627
yox
00085276 01248
1318501700000
Təmirə
yararsız
İstismara
yararsız
4
Abşeron
39
Alfasu
20
2013
49880083
var
B548612 00306 306.0
3.0 1303201900690
Təmirə
yararsız
İstismara
yararsız
5
Abşeron
39
Abşeron
Mexaniki
ÇSS
20
2016
oxunmur(baza:
16043480)
var
M135816 00499
1306601400000
Təmirə
yararsız
İstismara
yararsız
6
Abşeron
39
Abşeron
Mexaniki
SSS
15
2011
910490
var
M135957 99997
1317400102440
Təmirə
yararsız
müdaxilə
İstismara
yararsız
7
Abşeron
39
Abşeron
Mexaniki
SSS
15
2010
862196
yox
01405
1308202410000
Təmirə
yararsız
müdaxilə
İstismara
yararsız
8
Abşeron
39
Abşeron
Mexaniki
İSS-15M
15
2010
10145019
yox
B638079 01261
1306605000000
Təmirə
yararsız
İstismara
yararsız
9
Abşeron
39
Abşeron
Smart
ÇSS-20K
20
2013
13018364
var
-15.3 1335100110881
Təmirə
yararsız
İstismara
yararsız
00483 432.8
12
14
8
yoxdur
11
Qüsur təsnifatı
7
yoxdur
10
№
Xüsusi qeyd:
Yoxlamanın ( texniki İstismara
nəticəsi nasazlıq, yararlı yararsız
müdaxilə)
6
Smart
9
İlkin RƏY
16
17
18
İstismara
yararsız
müdaxilə
İstismara
yararsız
101
SCKL-da RSİ-nə aid suölçən cihazların təmir olunaraq kalibrlənməsi üçün göstərilən
xidmətlərin kalkulyasiya cədvəlinə uyğun qiymətləndirilməsi cədvəli
Statik təzyiq Təzyiqlə
Xəta təyini
stendində(D r
(DN(15÷40)mm)
N(15÷40) fərqi(DN Xəta təyini
stendində
şərti kəsik (15÷40) stendində(DN(1 kalibrləmə.Şərti
və en vahidi mm) 5÷40)mm) kəsik en vahidi(DN(DN(15÷40) stendind (DN(50÷100)mm (DN(15÷40)mm)
mm) olan ə
)
olan s.c-ın verilən
suölçən diferensi (DN(125÷300)m Q(nominal)sərfiyyat
cihazların al m) şərti kəsik a uyğun kalibrləmə S.C-ın
kiplilliyə manome en vahidi (DN- vintinə müdaxilə xüsusi
davamlılığın tr (DN(15÷40)mm) edilməsi üsulu ilə dövlət
SCKL-da görülən
ın təyini vasitəsi (DN(50÷100)mm əyarlanması.(13,24) damğası
işlərin cəmi
(9,37)
ilə
)
Xəta təyini
ilə
qiyməti (ƏDV-siz)
Statik təzyiq suölçən (DN(125÷300)m (DN(125÷300)mm) möhürlən
stendində(D cihazın m) olan
stendində
məsi
N(50÷300) giriş və suölçən
kalibrləmə.Şərti (5,22)
şərti kəsik çıxış cihazların kəsik en vahidi(DNvə en vahidi təzyiqlər verilən
(DN(125÷300)mm)
(DN(50÷300) inin (Q1,Q2,Q3,Q4) olan s.c-ın verilən
mm) olan arasında sərfiyata uyğun Q(nominal)sərfiyyat
suölçən olan nisbi xətalarının a uyğun üst
cihazların fərqin təyini (27,92)
hesablama
kiplilliyə təyini
mexanizminin
davamlılığın (8,91)
sökülərək,mexanizm
S.C-ın xarici
səthinin
təmizlənməsi
Mex. Və Smart
(dn 15-20)*(0.42)
(dn 25)*(0.84)
S.C-ın mexaniki
hissəsində qanadlı
S.C-ın sökülməsi
maqnitli pərinin,
qüsurların təyini
alt və üst
S.C-ın qoruyucu
və təmirdən sonra S.C-ın daxilindəki
platformasının şüşəsinin təmiri
yığılması
ərplərin
təmiri və ya
və ya
Smart (dn15- təmizlənməsi
dəyişdirilməsi dəyişdirilməsi
20)*(2.33)
Mex.(dn15Mex.(dn15Mex.(dn15Smart(dn25)*(3.1 20)*(0,59) Mex(dn20)*(0,42) 20)*(0,31) Mex(dn1) Mex.(dn 1525)*(0,84)
Smart(dn1525)*(0,17)
20)*(1.56)
20)*(1,01)
Mex.(dn25)*(2.33)
Mex.Smart(dn25)*(0,84)
S.C-ın mexaniki
hissəsində
hesablayıcı
S.C-ın
mexanizmin S.C-ın mexaniki
batareyasının
təmiri və
hissəsinin
dəyişdirilməsi
indiqator
təmirdən sonra
Smart (dn15tutumunun
sızmasının
20)*(0,17)
sıfırlanması yoxlanması(dn15Smart(dnMex.(dn1520-25* 1,56)
25)*(0,42)
20)*(0,43)
Smart(dn1520)*(0,71)
S.C-ın
mühərrikinin
dəyişdirilməsi
Smart (dn1525)*(0,67)
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
9,37
0
27,92
0
5,22
42,51
0,42
1,56
0,59
0
0,31
0,43
0
0
0
102
SCKL-nın “RƏY” forması.
"Təsdiq edirəm"
Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsinin
rəisi:
M.İbrahimov
"Azərsu" ASC
Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsi
"Suölçən Cihazların Kalibrləmə
Laboratoriyası"
Akkreditasiya Attestatı
№ AZ 09.0008.01.15
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, I Alatava, Müzəffər Həsənov küçəsi. Tel: (+99412) 433 16 01 (29 00), faks: (+99412) 433 16 87
RƏY № __ __ __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __
Suölçən cihazın (S. c-ın) laboratoriyaya dövri yoxlamaya
qəbul sənədinin adı və sənədin nömrəsi
S. c-ın laboratoriyaya qəbul olunma tarixi
S. c-ın aid olduğu struktur vahidi
S. c-ın markası və modeli
S. c-ın tipi və diametri (DN)
S. c-ın zavod nömrəsi
S. c-ın istehsal tarixi
_________________________________________
S. c-ın istismara buraxıldığı tarix
S. c-ın çıxarılma tarixi
"Azərsu" ASC-yə məxsus plombun nömrəsi
Dövlət (SMPDK) plombunun (qurğuşun) mövcudluğu
var
STKM-ə məxsus"Azərsu" loqolu plombun mövcudluğu
var
■
■
qırılmışdır
□
□
Xəta təyini
□
qırılmışdır
yoxdur
□
□
Statik
□
yoxdur
müdaxilə
müdaxilə
□
□
İstehlakçı qrupu:
Əhali qrupu, müqavilə №/ abonent kodu
Qeyri-əhali qrupu, müqavilə №/ abonent kodu
S.c-ın yoxlamadan əvvəl mex. sərfiyyat göstəricisi (m³)
S.c-ın yoxlamadan əvvəl elek. sərfiyyat göstəricisi (m³)
S.c-ın üzərində yoxlamadan əvvəl qalan balans (m³)
Yoxlamanın və sınağın növü
Vizual
■
İSO 4064-5:2014(OİML R 49),ГОСТ 14167-83 və ГОСТ 8.156-83 standartının tələbinə əsasən sınağın nəticəsi :
S.c-ın Laborator avadanlıq üzrə yoxlaması nəticəsinə əsasən kiplyə davamlığı___________________________________
S.C-ın buraxıla bilən nisbi xəta faizi--
Suölçən cihazın qüsur təsnifatı :
Qnom=(
) __ __ % ;
Qüsursuz
□
Qt=(
) __ __% ;
Texniki nasazlıq
Qmin=(
□
) __ __ % norma _______
İstismar xətası
□
Suölçən cihaz istismara _______________________
S.c-ın yoxlamanın sonunda mex. sərfiyyat göstəricisi (m³)
S.c-ın yoxlamanın sonunda elek. sərfiyyat göstəricisi (m³)
S. c-ın yoxlamanın sonunda üzərində qalan balansı (m³)
Abonentin "RƏY"də iştirakının təmini haqqında məlumat
Suölçən cihaza "RƏY" verilmə tarixi:
S.c-ın növbəti Növbəli Dövri Yoxlama tarixi :
Pasport tələbinə uyğun olaraq
"Azərsu" ASC NÖCİ SCKL-nın müdiri_________________ İ.Paşayev
103
Səyyari yoxlama üzrə “AKT” forması
"Təsdiq edirəm"
Nəzarət Ölçü Cihazları İdarəsinin
rəisi:
"
M.İbrahimov
2018-ci il
"
Suölçən cihazların Səyyar "ВПУ-Энерго М" yoxlama avadanlığı ilə su sayğaclarının xətasının təyini haqqında
AKT №:_____________
"_____""_____________"-2018-ci il
Əhali
Qeyri əhali
Abonentin (müəssisəni) adı ________________________________________________________________________
Abonentin (müəssisənin) ünvanı _____________________________________________________________________
Abonentin (müəssisənin) müqavilə №-si _________________Abonent№-si (kodu)______________________________
Abonentin (müəssisənin) fəaliyyət növü _______________________________________________________________
Suölçən cihazın texniki göstəriciləri
Markası, diametri
Suölçən cihazın
zavod nömrəsi
Son göstərici
(E.g, M.g)
"Azərsu" ASC-yə
məxsus plombun nömrəsi
Qalıq krediti
İstehsalçı zavod
plombu
Yoxlamanın növü________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Yoxlanmanın Nəticəsi
Suölçən cihazın Q(nominal) sərfiyyatı üzrə buraxıla bilən nisbi xəta faizi (СТБ İSO 4064-1-2007 5.2.1 bəndinə əsasən)
%-ilə
norma çərçivəsindədir :
norma çərçivəsindən kənardadır :
Xüsusi qeyd________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Yoxlanmaya sərf olunan zaman kəsiyi:
____----- - ____-----
Aktın doğruluğunu imzalarımızla təstiq edirik:
1. NÖCİ SCKL -nın müdiri__________________________________________________________
________________________________
İmza
2. NÖCİ SCKL nümayəndəsi__________________________________________________________
________________________________
İmza
İmza
3.______________________________________________________________
________________________________
İmza
4.______________________________________________________________
________________________________
İmza
5.Abonent (nümayəndəsi)_________________________________________
________________________________
104
Elektrimaqnit və ya Ultrasəs tipli S.C-ın qaytarılmsında istifadə edilən cədvəl.
NÖCİ SCKL- dan "Bakı Sukanal" İdarəsinə qaytarılan suölçən cihazların təhvil-təslim
Reyestri № 40 / 00 / 00179 /
Müraciət forması
Sıra
Sayı
№
Məktub №
1
2
1
İlkin RƏY
Suölçən cihazın Suölçən cihazın
markası
tipi
3
ABB
4
Suölçən
Suölçən cihazın
cihazın Suölçən cihazın zavod seriya
zavod istehsal
DN
nömrəsi
tarixi
(mm)
5
Elektro-maqnit Zond
6
3k220000147391
3k220000147391
7
Yekun RƏY
Suölçən
№
Qüsur
təsnifatı
№
8
9
10
2012-ci il
147366 / 0033312
2012-ci il
*
cihazın
Zavod mexaniki
Qüsur plombu göstəricisi
(m³)
təsnifatı
11
Suölçən
Suölçən cihazın cihazın
elektron qalan balans
göstəricisi (m³) göstəricisi
(m³)
Xüsusi
qeyd
12
13
14
15
16
*
*
*
*
İstismara
yararlı
Avadanlıq üzrə buraxılabilən nisbi xəta faizinin təyini EXCEL cədvəli.
105
SCKL-da xidmətlərin qiymətləndirilməsi cədvəli.
106
107
108
109
110
111
112
Скачать