Загрузил Пламена Йорданова

Образователни системи в две страни

Реклама
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
НЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН
КУРСОВА РАБОТА
по
Сравнителни образование
На тема:
Образователните системи между две страни
България и Норвегия
Изготвил:
Проверил:
Пламена Йорданова Йорданова
Гл.ас.д-р.Юрий Клисеров
Специалност:ПНУП – 1 Курс
Фак.№19144070
1
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И НОРВЕГИЯ
Образователната система на България
Основните цели на образователната система на България, също както и
в Холандия, са изграждане на свободни и инициативни личности,
придобиване на широка обща култура, интегриране на минал опит с нови
знания, стимулиране на творческите заложби и др.Управлението на
образованието е организирано на 4 равнища-национално, регионално,
общинско и училищно. Министерството на образованието и науката, заедно с
общинските органи са отговорни за задължителното образование на
учениците до 16 год. възраст, предучилищното образование и финансирането.
Управлението на висшето образование се осъществява на две нива –
национално/държавно/ и вътрешно/в самите висши училища/. Училищата от
обществения сектор са директно контролирани и администрирани от
обществените власти и финансирани от държавата. Според ЗНП средствата за
издръжка на ДГ, училищата и обслужващите звена се определят с държавния
бюджет и с бюджета на общините. Според Закона за висшето образование
висшите училища са държавни и частни. Държавните се субсидират от
държавата, а частните са представяни от учредители, които носят отговорност
за цялостната дейност, управлението и финансовото състояние на висшето
училище.
Българската образователна система има следната структура:
2
1.Предучилищно образование - за деца от 3 до 6-7год.възраст. То e
задължително само за децата в подготвителна група на ДГ. В момента се
провежда интеграция на деца със специални образователни потребности в
основния образователен поток-предимно в ДГ и началното училище.
2.Училищно образование – основно и средно. Основното образование
от своя страна съдържа две степени- начално училище-за деца от 6/7до 9/10
год. и прогимназия-10/11 до 14/15 год. Основното образование е безплатно, с
изключение на частните училища. От 1 до 4 клас един учител работи с един
клас, а в прогимназиалния курс всеки предмет се преподава от учител, който
е специалист по предмета.Завършването на основното образование е без
изпит и се базира на успешно приключен 8 клас. Средното образование е с
продължителност 3,4 или 5 години и е безплатно, с изключение отново на
частните училища. Съществуват средно общообразователни училища,
профилирани
гимназии,
средни
професионално-технически
училища,професионални гимназии.В специализираните училища/езиковите
училища и професионалните гимназии/ има входни изпити, които са различни
в зависимост от типа училище. Учебните планове се определят на национално
равнище. Общообразователните предмети са еднакви и задължителни за
всички ученици в общообразователните училища, а и в професионалните
гимназии. Курсовете в средните общообразователни училища, профилирани
и професионални гимназии завършват със зрелостни изпити, водещи до
диплома за средно/средно специално образование. Курсовете в техническите
и професионални училища завършват и с изпит по теория и практика на
професията,
водещ
до
свидетелство
за
професионална
квалификация.Свидетелство за средно образование се изисква за допускане
до висше образование.
3
В България съществуват не-университетски висши образователни
институции/колежи/ и университетски/университети и специализирани висши
училища-академии и институти/.Те са автономни и критериите за допускане
варират – по диплома от средно образование, тестове, писмени изпити. Неуниверситетските водят до степен” Специалист по ...”, а университетските- до
степените”бакалавър”, „магистър” и „доктор”. Учителите в предучилищното
и начално образование се обучават в специализирани институти за висше
образование/3-4год./ или в университети/4-5год/ Учителите в прогимназията
и горния курс получават квалификацията си след 4-5год.обучение.
Реформите в образователната система на България целят съгласуваност
с образователните системи на европейските страни. Главните цели са
насочени към подобряване качеството на образование, осигуряване на равен
достъп до образование, гарантиране на обучение през целия живот,
преминаване от традиционни към модерни форми и методи на преподаване,
насърчаване на изучаването на чужди езици, използване на ИКТ в училищата,
а и в ДГ, привличане на малцинствени групи в училищата, обмен на
информация и добри практики в системата на образованието, отделяне на поголямо внимание на учениците в риск, повишаване квалификацията на
учителите.
Образователната система на Норвегия
Състои се от няколко нива:

Предучилищно образование.

Училищно образование. Тя е разделена на непълна и пълна вторична.

Народни училища.
4

Висше образование в Норвегия.
В края на 20-ти век страната проведе образователна реформа. Целта и
беше да се подобри знанието, което е преподавано. Нека разгледаме всяко
ниво на образователната система по-подробно.
Децата в детските градини в Норвегия започват на възраст от една
година. Обикновено времето за изчакване на прием трае от един месец до
шест месеца. Предучилищното образование в Норвегия е безплатно. Както в
публични, така и в частни институции.
Децата играят тук, спят, спортуват, плуват в басейн. Учителите
провеждат часове, за да развият речта и мисленето на детето. В детските
градини на първо място те научават норвежкия език.
Пълно и незавършено държавно образование
Обучението в норвежки училища е напълно безплатно. Елементарните
класове, средните и висшите учат в отделни сгради. В Норвегия няма да
намерите училище, където учениците от първи клас и висшите студенти учат
заедно. Задължителното образование е разделено на пълно и непълно.
Последното се състои от три етапа:
Първо. Начално училище: от първи до четвърти клас.
Вторият. Средна основна: от петата до седмата.
Третият. Старши: от осми до десети.
Пълното образование е висшите степени, които се преподават от 16 до
19 години.
5
Децата в Норвегия започват да учат на 6-годишна възраст. Първо има
начално училище, времето за обучение в него е седем години. Децата с
помощта на игри се учат да пишат и четат. Учителите ги запознават с флората
и фауната на Норвегия, класовете се провеждат не само в норвежки, но и на
английски език.
В допълнение към основните уроци, те изучават религията и
икономика. Също така всяко дете има възможност да избере допълнителен
предмет за обучение. Ако детето не се справи с учебната програма, създадена
е специална комисия, която ръководи детето, разкрива проблеми в
обучението, след това му помага да се справи с тях.
Когато детето се премести в пети клас се добавят нови предмети:
икономика, счетоводство и екология. Също така, всеки студент има
възможност да продължи да изучава чужд език.
Изпити не се полагат тук. Как ученикът завършва гимназия, зависи от
възможността за по-нататъшно образование.
В гимназията се добавят предмети, които ще помогнат да се определи
изборът на професия в бъдеще. Можете самостоятелно да избирате теми за
по-задълбочено изучаване, за да кандидатствате във висшите учебни
заведения в страната.
Дори в училище има възможност да се получи професия, за това в
горните класове се преподават професионални умения. В рамките на две
години студентите се запознават с различните професии по избор:
дърводелец, строител и други специалисти. След това има практика в
6
предприятията на града. Само след двегодишна практика се издава диплома
за придобиване на професия.
Изпитите не са за всички студенти, а само за някои. От списъка с
предмети можете да изберете само един или два. В края на обучението се
добавят норвежки и един избираем предмет.
Училища в Норвегия и още от първата година на обучение, имат за цел
да дадат възможност да развият творческия и умствен потенциал на всеки
студент. Един от основните принципи е, че децата трябва да се научат как да
оценяват собствените си действия. Всяко дете тук се учи да вярва, преди
всичко, в способностите си и се стреми да ги осъществи напълно. Високото
ниво на познание на норвежките ученици е показано от факта, че почти
всички от тях се записват в университети.
Обучение в училищата в Норвегия
Информация за постиженията на учениците се записва в специален
бележник. Това се прави в края на всеки учебен ден. Ако има някакви
коментари, родителите написват бележка.
Срещите обикновено се провеждат в началото на годината. В бъдеще,
ако е необходимо, родителите се информират поотделно. Много тактично те
казват, че детето им има малки проблеми, които могат бързо да бъдат решени.
След това се отбелязва успехът на ученика. По този начин на родителите се
казва, че детето им не е направило нищо ужасно, просто трябва малко да
коригирате поведението му или да обърнете внимание на определена тема.
За тези, които все още не са взели решение за избор на професия, има
фолклорни училища. Учениците могат да останат тук за една година.
7
Първите такива училища се появяват в Дания през 20-ти век. Сега има
около четиристотин от тях в цяла Скандинавия. В Норвегия има повече от
седемдесет.
Училищата се намират далече от градовете. Всеки от тях има своя
собствена насоченост, спорт, педагогика, театрално изкуство и така нататък.
След като завърши училище, ученикът може да си намери работа по
специалността си, а е възможно и да отиде в университет.
Заключение
В представеният материал ясно се вижда една основна разлика –
индивидуалният подход в обучението. За съжаление, в България този начин
на работа с ученици не е застъпен. Освен това, децата се наблюдават от
педагози и специалисти, които в началните класове оценяват техните
качества и заложби. На по-късен етап родителите се информират в коя сфера
би било добре да се развива детето им и на какво да се наблегне в бъдеще.
Мнението на специалистите има препоръчителен характер, а крайното
решение се взима от родителите.
Българската образователна система е изключително консервативна по
своя характер и генерални промени са почти невъзможни. Методите и
начините на обучение на децата са остарели поне с 30 години. Ежегодните
козметични промени в учебните планове и съдържанието на учебниците не
могат да прикрият една крещяща нужда – образованието в България има
нужда от генерални промени и то веднага.
8
9
Скачать