Загрузил Ventzislav Gueorgiev Karavaltchev

+++Hieronim Martyr PG 30

Реклама
455
MAHTYROLOGIUH VETUSTISSIMUM. ADMONITIO.
retro nupserit, XL dies poeniteat. Si in tergo nupse- A d r u p e d i a ,
rit, poenitere debet quasi ille qui cum animalibus
coieriL S i quis furtum capitale fecerit, id est,
45*
vel domum effregerit, v annis potaiteat»
m ex bis
qua-
ADMONITIO DE SUBSEQUENTE MARTYROLOGIO.
Suppesititiis Hieronymi seriptis hoc nos ascensemus sane lectu dignum, et bonce prce cceteris frugis opusculum.
Exceptmus autem ex editione D. Lucce Dacherii, cujns etiam monitum describere hic satius duximus guam nostris
itthuc terbis admonere. Tantum, quas ille pra3tetmisetat duas epistotas hac super re falsis Hetiodori et Hieromjmi nominibus inscriptas, adjunximus, ut ne quid deesset quod proposito nostro intererat et ad eoUectionem
unhtersam scriptionum, quce Hieronymo tametsi perperam attributce sunt pertinebat. Consuli de his poterunt
tputBaronius capp. 5, 6et 7 prcefationis ad Romanum Martyrologium salis
erudite observavit. Cceterum prcefatus
ita est Dachertus :
V etustissimum Martyrologium
S. Hieronymo altributum reperi quidem in eod. Monasterii Corbeiensis scripto
sb hnc citciter annos 600 (quod Hugo Menardus pra?to inferendum paraverat) : at nce ego tamquam germanum
fetum mtearuuwe eidem Doctori nolim asserere cum plures ipso recentiores sanctos constet diversis temporibus
tam a ctertcie quam a monachis pro tibitu fuisse adjectos; potittime Patronos aliosque qui anniversarto cultu
cujusque in ecclesiis ceiebrantur. Similes passa sunt accessiones Redce Utuardi
Adonis marlyrologia;
quapropter eogerentur identidem eruditi viri his ipsis martyrologiis fidem denegare ni adjecta secernerent. Ego quoque
iucius animo compiures (non tamen omnes) Hieronymo cetate posteriores, prout in mente venere mutato charactere notari curavi quod et ante me prcestiterat plerisque in locis Menardus noster. Et paulo post: Quamquam
non daunt scriptores, iique viri graves et optima? nota qui Hieronymum conscripsisse Martyrotogium
autinterpretem fuisse Eusebii, fidem faciant. VenetabiHt Reda in Relract. in Acta Apost. c. 1 hcec ait: Astipulalur et
liber Martyrologii. qui Hieronymi nomine ac prefatione attitulatur : quarovis idem Hjeronymus lllius libri
aonauctor, sed iulerpres; Eusebius autem aucior exstitiste narretnr. ldem Martyrologium
taudat in c. 6
Evangelii Marci, Walafridus Strabo in libris de rebus Eccles. c. 28 : ilieronymus Martyrologium, secutus
Eusebium Caesariensem, pcr anni circulum conscripsit, eic.
Verum enimvero delectat excerpere
et Pmfationi
mece insetere preecipua e Dissertatione v. c. Henrici
Velesii de Martyrologio Romano, quod edidit Rosweydus, testimonia tum propter singularem ejus doctrinam
miigentiamque tum propter amicitice usum tunt prcesertim quod vaiidis argumenlis aperte demenstret, nuUum
hsctenus Martyroiogium
nostro antiquius publicam prodiisse in lucem. Primum itaque probat Ecctesiam Romanam
stirn proprium ac peculiare nusquam habuisse Mattyrotogium
quo univetsa utetetut Ecctesia, ante illud quod
jutsu lysti V pontif. maximi editum est sed nobiliores Ecctesias tuos semper fastos habuisse in quibus et epitcoporum nomina et martyrum qui apud ipsos patsi fuerant, natales diet erant prcetcripti. Deinde latius probot
Martyrologium quod publiei jurtt facimus, auctoritate polissimum Gregorii Magni omnium censeri deberevetuttitsimum ac vetuti fontem cceterorum. LocusGregorii, ait Valesius ex Epistola ad Eulogium Alexand. E p i scopam sic habet: « Nos pene omnium Martyrum, distinctis per singulos dies passionibus, collecta in uno
codiee nomina habemus, atque quotidianis diebus in eorum venerattone missarum solemnia agimi.s, nwi
tamen in eodem volumine quis qualiier sit passus indicatur, sed tanlummodo locus passionis ponitur. Unde
fii, otmulti ex diversis terris aique provinciisper dies (ut praedixi) singulos agnoscantur martyrio coroiuti.
Sed baec habere vos heatissimos credimus. > Nullum bic verbum de Romano Martyroiogio, etc. Quare Martyrologium illud cujus ibi meminit Gregorius, nou fuit proprium Ecclesiae Romanae, sed commune cum
reliqnis Occidentalibus. Hoc autem non aliud fuit eo tempore, quam Martyrologium B . Hieronymi. De hoc
ifilur intelligendus est Gregorii locus. Ccne hoc B . Hieronymi Martyrologium in ltalis atque in Occidentis
ptrtibus vulgo receptum fuisse, docet Csssiodorus in libro de divinis Lectiouibus cap. 32. Ex quo colligitur
Martyrologium illud licet falso nomen Hieronymi pracferat, tamen vetustissimum esse, ac paulo post obdum
ipsius Hieronymi a nescio quo evulgatum. Legimns iilud nuper, a viro doctissimo religiosissirooque D. L .
D. ei bibliotheca S.-Germani nobis comroodntuin : simulque perspeximus, verba Gregorii Magni buic Martyrologio egregie convenire. Quod enim ait Gregorius, locum durotaxat et diem passionis in eo volumine
positom fuisse, id in illo B . Hieronymi Martyrologio perspicue deprehendiiur. Deinde quod Gregorius addit,
«per dies singulos > notaia illic fuisse multorum marlyruro nomina, id etiaro cernere licet m illo quod
dixi Martyrofogio, in quo nullus dies est sine mariyrum ttirma, contra quam in Mariyrologio RosweydL
Quare loeus Gregorii M . nullo modo accipi potest de Mariyrologio illo ouod pro vetere edidit Rosweydus :
cora in illo Rosweydi Msrtyrologio unius lere mariyris nomen singulis diebus ascriptum s i l . Huc usque
Valeshts. Ccetera quce ad nostrum propositum nequaquam faciunt, ne sim ptolixiot, atque adeo leclori tcedium
9enerem prartermtlto.
Ex his omnibus tiquet evidentissime, ut quidem sentio illos haud ieviter falli qui autumant eo antiquhra esse
umturologia, quo breviora; scilicct in qutbusunius aut atterius sancti nomen euxlibet diei assignatur. Id sane
induiitatum forsitan esset si nunc martyrologia primi vel secundi Chrittiani tceculi haberemus. At cum in con\etto tit apud omnes ante Eutebii tempora ullot fastos, ulla calendaria ulta denique martyrologia nullibi genoum reperiri, fatendum est ac certo tenendum quod affirmai ex Gregorio Vaiesius nempe iltnd vctustius centendum esse martyrologium, in quo roultorum simui martyrum nomins per siugulos anni dies descripta sint,
addiU) ptjssionis eorum loco.
Pottremo ut mendit quibusdam expurgarem martyrotogium quod edo subsidii nonnihil attulete folia in (ere
ineisa (mutto ticet pluribus ncevis quam noster codex atpergantur), quce ad me comitate tingutati mistt Antuerpia
wr industrius et ctarus Raltazar Moretus Hieronymiani Martyrologii maximam partem complectenlia videlicct
sbinitio ad XII kal. Julias. Ea Saxonicos characteres velut exstant in ms. unde desvmpta sunt, referunt. Et
hmc incidendi curam suscepiste parentem suum ut bono publico tontuleret mihiatterutt Moretus cum enno
proxime elapso nostram Paritiit inviteret San-Germanensem bibtiothecam.
Prcefationi fnem imposueram manumque e tabula sustuleram, cum menses MartyroiogiL
qui in prcefatis f6~
ths desiderantur a XII kal. Julias ad finem usque R. P. Joannes Bollandus S. J. presbyter. vir antiquce rei
pentissimus ac diligens indaqator, e mcmbranaceo codice exscriptos ut iptum litleris inierpeuaveram
trans*eni ed me quanta potuit diligenlia curavit. Verum quia Martyrotogium
prope totumjem typis erat imprestum
t** menses illot uccepi nonnisi perpaucas potui supplere lacunas.
9
9
9
9
9
9
t
9
9
9
9
9
9
9
y
9
9
9
9
9
9
9
9
f
9
9
9
9
9
9
9
9
%
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
$
&
HIERONYMI OPEHUM MANT1S9A
456
A dieta esseni, tt deOniendt deftmtv, croph GbrUliar
Hissimus prtneeps S. Gregorium GoTduseosis EcciV
CHROMATtl ET HELIODORI EPISCOPORUM AD BEATUM HIEske iu eo prxfcrre antisJfttein, qupd onmi <)je, sive
RONYMUM, DE OPERE MARTXHOLOGII COLLIGENDO.
non jejunans, matutinas r stre jejtmsns, vespertinai
Doroino saoefc* P s l r i WerooYine, Chromathjset He- explicans Missas, oorum nvrrtjwm, quopum natalitia
liodorus episcopi, in Domino salutem.
esseul, plurimorum nomina mcmoraret. Factumque
Cum religiosUsimps Augustus Tbeodosius Medioest ut omncs statueremus ad luam scribere cliarilani urberac$set iogre$sus, universosque ltaliae epitatem, ut famosfssimos. feriafes de archivin S. Eqscopos ad se invitasset, et ob eauaam aUquaoUilorum
sebii Casareae PaUrstinae epi^copi inqoirqns, marepiscoporupt, qui ex Arrana fece suas animas in»
tyrum ad nos dirigas fesia : ul possimus hoc sificiun
quinasscnt, iqquirerc^ : coiitijj.U ct nostram parvjper tuam sanctaro industriam meiios perfectiusque
tatero in eodcm adesse concilio. In quo cum dicenda
ad honorem Dei martyribus exhihere.
BPfSTOLA
Haclenuo illi. SeqwLuc fiieronymi nomine epistola ^uju^modi inscriptionis
tilulo
consignala.
B sacriflcium Deo offerentcs, corom nmnina meminiisent : studenles, qui die ipso, quo sacrificinra offerChromatjo et Hcliodoro sanctis episcopis, Hieroretur, victores diaboli exstitissent, et martyriisui
nymus pre>byter.
trimnpho pollcntrs, nlqne ovantcs nd roppm vxm
CoiLilaL, Dominum nostrum J-.vsum Chrislum oinnl
pervenisscnt Christum. ilac de cnosa singuloruia
die martyjuni suoruui thumphos exciperc, quoruru
mensium > hingolurumquc dierum fosta cotucrif^
passtone* a sancio Enschtn CT<arictisi cpiscopo
nius, IJL jnhere (iignabamini, pcremicm nnstre parscriptas rcperimus» Nam Couslantimis Angustus cum
vltalis memoriarn rore credentes ciim diebus pet lot
Cxsare.iin fuisset iugrcssus, ci diceret meuuiraio an- nnnorum spatia sancta sat.clorum noniin» finrint
Ihtilig ut petercl alh|ua ticnefitfa Cx-arlcii&i Ecciefesiive cckbrsts* Et quoniam per sin^olos diw, tlisiaa prufuLura, lcgiLur, respondisse Eusehium : Opi- versnrtim piovinciarum, divcrsnrumque urhiiint
bus suis EccicYuuii ditaiam, milU petendi benelicia
ptusquam ocUufculorum, et noiigciilornm mariyrutn
neccssitatc compclli I sibi rnmen rfesiileiium immotjiiul fiociiilinj inmiinaL:i ; ul DUIIIU dies MI, qili m
bile exstfrsse, ut quidquid in R<»pub1ica Homnna
hilra quiiJgcntorntn numcrum rcperiri pntsit aicrigesluiu sii erga laiictoa Dci judiccs judicibus suctu- ptitF, exetnpto die kalendaruin Janiiftriarum ; considcnles in uiiivcrso orbc Koiiiano, solllcita perscru- C dcrans inter iuiiumerjbiics turbas lecior» anlmiui
tatioite, inonurncuta puhlica discuiieudn, pcrquircintra tiunm incnserii posse lasseiccre; ns i J svsjb»,
rent; ct qui inanyrum, a quu judice, in qua prubrevlter et succinctc eorum, i|iii stmt iu anij»liss-im
fesLiviiate iu suis IQCIS lautum pnc omu>bus mosrnvincia, vcl civitaie, qua die quave perseverami»,
rains stiui, ut HFiipuiahj fasiidiu, unus d« rmiml l
passionis ^ure ohLiuuenmt pahnnm, dc ipsis arrhivis
suflieial HbeHus
-i-ipius. Saue iu prima parteliii;i ip*i Etisebki, icgio ju^tt, dthgereut. Unde
hclli, omniuui boiortun apostotorum Icsta C O H K I •
f a r l U I H O S I , ut Lihirii-ua 11' I t - - I C x i f l t r l l S , et CC«jt«hi:»bpsimus, ut dics vurii non vidcautur dividero, quifi
Ttcain hi^t>riatn reiexeret, ei omnitim |>ene marLyuna diguitas nposiolaius in cozlosti glorta fccil etrt
ruw priniuciaruiii ouiniuni Humauarum tropaca dtltsublimes.
gcns liisturiographus tlcclararet: quatenus omni dic
B K A T I U I E R O N Y I I I S U P E R E O IPSO A D E O S D E M R E S P O N S I O .
f
MARTYROLOGIUM
VETUSTISSIMUM
g. UIEHUNYMI PKESHYTERI NOULNE IJVSIGNITUM.
FESTA APOSTOLOUtTMs
/s, vicem
Prapmii.
Tertio kal. Jn/fi. Romae natslis apostolortmi Pelri
et Pauii
i i kml. Vttemhis. Malolis Awkeao apo>toii \p
vi(ste Patrns prev4ncia) Achaiae.
, kaj(. tfuii. ^ p c i ^ s t e Hierapoll proviricl» A s h n ,
dt|MioMio PhiiipfM SRqsipii
mkal.
Januarii. Natalis Thoroae sfjOilsH^ f n i
D
kai. januarti. Ordinaiio episcosotns S. Jacobi
apostoli fratris Domini, qur ab apostplis primusex
Judaeis Ilierosolymae esl episcopus ordiuatus. Kt
As8umptio S. Joannis evangelistae nptid fipbesom
civitatem cujus sepulcro msnna scainrit.
vii kal. ^ugutti. Natalis S. Jacobi aposi6li, fralris
Joannis evangelisue.
ix kat. Sept. Natalis 8. Bartttoloroaei aposloii, qui
decollalus cst in ludia citeriore p^o Christo , jussu
regis AstriagU.
xi kai. Oclob. Nataiis S. MsUhaei apostoii, et evan-
VETUSTISSIKVK K A L E N D A R I U M .
48
geUstp, qiii pro CUristioo»ine pasaus e«t in J£thio- 4
pia, cifiUte Tbartium
v kal. Novemb. Natalis apostolorum Simoiiis.Chananaei, ei Judae Zeiotis, qui a templorum pontipcibos occisi $unt in Susia, civi^ate magna apud Per$idem.
INCIPIT MARTYROLOGIUM,
TUI kal. Jauuarii. Betblebem nativiUs Salvatoris
nostri Joso Christi secundumcarnem. Romas Juvini,
Pastoris, Basilei, Victurina?, Achilei, Euticeti, Sinfrooiani, Salurnioi, Timedi, Ignatii, Cyriaci, Gagi,
Januariie, Dativi. E t in coemelerio Aproniani, via
LatiRa, Romae passio sanctae Bugeniae virginis, Syrraia, et Anssissiae. Msdiolani, Feliciutts. Et io
Perpuoio S. Satnrn/ini. Constantinopoli, S. AnastaB
sii.
45)
secunduui carnem. l o Oriente, Sfepuani, Nieemediae, Enpbrosani episcopt, Primiant, et aiiorum no«
vem. Iu R e t i a , &ventii, (lermetis,. BOUOOUR, G a i ,
Hemttt. In Afrioa, Yictoris, Fehcis, Narcissi, A r giri, et slkutum quatuov, Papatis , P r i m i a n i , S*turpini. Itcm Sattti n j n i , Yioturis, Honorati, L e u s i ,
Hermeiis. Romaevia Appia, coronae mililum triginU.
Uavenna?, depositio sancti Severi confessoris. Auguiliduno,
depotiiio
B. Agripini
episcopi. In civit::te
Rutpentiy deposilio Bcati Futgemii
epi&copi et cou-
festoxis,.
iv njon. Jan. Anliochiae, Siridoni episcopi ejusdem
|oci. Stratoujci, slacarij Abhalis, Saluri , Bossessoru», F i r m i , M a u m U u i , Acstionis, T i i n o l s e i , Hexcsii. Arlhaxa, Vitahs, Aculae, Tobiat. Et in JHtbk>pia,
Rulula?, Cb*u4iaa, Aurigag , Vitaiis. Hierosolymai ,
StepVauJ.
vo JnJ. Jamumii. In orbe Bierosolyraiuna , vills
ui non. Jan. Iu Hellesponlo, civitate Pare|bia • ,
Kafargamala, passfo S. Stepbani diaeoni, martyris
ctapestoli, qni lapidatus e$l a Judaeis. Romae , de- Cyrici, Primi, Theogepis. t l civitaie Tomis , CfauposipQ S. Dionysii, H e & e , Dorostoii. In Aotioehia, diopis, Eugenii, Rqdt, ettriu^n fcatrum Argei, Narcis§|, et Marceliipi p u e r i , Clirisiiaoiuli episcopi,
Juliani, Martigui, Neaodri, Januariao.
Etigenii, Rodonis. InAfrica, Lnchlei, Martislis, Stavi kei. Januasii. Assumptio S. Joannis evangelistxapud Ephesum. Et ordinntio episconatus S. Ja- iqliaui, Constantis, Possessops, H i k r i u i , Fsnnieae ,
cubi fr^ris Poiuini,qui ab aposloiis primus ex Ju- Firmi, Candidi, Rogatiaui, Eugeuias, Acutac. Iteni
$. Geuevefas virgini*. Yiennce ,
tlnis Uierosolyinis est cpiscopus ordinatus, et tem- Caudidi. Paritiie,
Reeti
Florentii
epitcom'
el coufei&oti**
port pascbali martyrio coronaius.
U
non.
Jan.
In
Africa,
Aqnilini, Germipi, Bugcnli,
v kai. Jauuqru. Bethlehcm, natalis sanetorum InMartiani, Quiati, Theodoti, Tiiphonis, in Orienie.
faoiiom et Laetentium , qui sub Hcrode pro Cbristo
Runonia cjyiiste, iiermelis, Agci, Gai, Petri, Marci,
passi snnt. A n e y r a Galati», Eutici Presbyteri, DoSereni, Seiini, Anastasiae.
mitiani diaconi. Et in Africa, Caslcri, Octavi, Yletor;s, G a u , Rogsti, Eusehii, Probati, Jaouaru, Saiu- Q Ncn. Jan. In Africa, Feiiois, Secundi, iioimri ,
Luciaqi, ^antlidi , Jauuafii» Coelesfori, Jocundi,
ni, Catpnis. R e s l i t u t » , $aturnini. Et ip Thracia,
Gaiaoj, Domjtia?. Et in Edessa, translatio cqrpori* AcMti, P c l r i , Majoi, Sercui, Senni, Ana^uskn.
Hief-osolytnu, Simeonis pnophctao, cum oblulit e l
S. Tbouiae apQstoJi.
Jesum Cbristum M a r i a , ct Josepb : e i depositHi
iv kat. Janearh. In Afrjcs, Domitij, Victqri, Cresceuti, prioiisnitLibosi epjtcopt, Secundi, Saturoioj,
llpnorati, Yicturisn, $jturi, Felicis. Romqs, F e l i c i s ,
et Bonifacii episcopi de ordinatione.
wkal. Januarii. lu Aiexandria, tyanwcti, Securi,
Donati, Honorati, Policliti, Appiandi, Sereni, Pauli,
Skpbanj, Papiani, Cieli, Clementis. Turonit civitate,
Perpeiui epitcopi cf coufessQrit.
Qia insula , 5 . Flo-
reutii.
u kil. Jen. Carthngine, Donaii, Ccetestini, Saturnioj. BononLn, ^ a i , Sereni. R^nae, Dpnati, P a y j i ,
l'0gjlx, pomin^pu>, (lilarina?. E l deposiiiq S . S i l - D
vc$triepiscopie| cpnfessoris. Retia, Iierpietis Exprnsia?. ip proyiMcia, SicjlH, civitate Caiana, Stcpliapi,
Potiasi, Attalj, Fa^imii, Coruelij, Sexji, F l o i i d i ,
Cotttf, Quiqt^ni, Minervipi, sancti Scqupuiis, Amonia, Cajspd^ouuf, pvelpi^ti, Eiuperanti, Salui n j n i ,
Ajoetis, p^uiipae, Doiia,lai, N o m i u ^ a e , Rogati.
Seoqnaf citfiia,^, pa*sio $. CvlmnbaB yirginis.
IJENJIS J A N J J A R ! y $ ; .
Habet dies triginta.
^exa^ndie\iqnie.
Kql. Ja>i. Circumcisio Dojuini nostri Jcsu Christj
1
Ctftfaht Paroihiq,
IIo« Cft, m in^a
Pfuotel^e.
ip^ius prophetae. Antiochice
f
mona/cfti, el cou(e*&ori$,
depotitjo S.
qu\ in celumna
$imeonit\
sUtit.
\III iajnt Jau- Epipbania Doinini nosiri Jesu C h r U
Hi. Iu Africa, F o r i , Jncundi, P e t r i , M a r c i , A c u t i ,
Jaauaria?, Juii, Honori, Anlonini. Iieru Fori. Apud
Situnum, Aoastasiae. Antiochiac , passlo sanctorum
Juliani et Basitissie. lu India, Celsi p u e r i , J u l i a n i ,
Antpntni. Et pa$*io sunche Faustjn. In ckitate Redonqe , uetivitat
et ordiuatio
suncti hletauicpisoopi
epitcoputut,
ei ont\feuom
et
trantitut
, gui ibidem cele*
brqtur.
vii idsi Jfon. l n Nicomsdia, Lueiaui pretbyleri,
qui in quatuor partes divisus est. In Mtlitana civitate,
nauiU S. Poliocti, Candidae. In Heraclca eiviiate ,
Fclicis et Jauuariae. lu Grsecia, c i v i u u Policostini,
Palladii, Candidac. Alioloco , P o l i a r l i , Filoronis ,
Candidisui, Euthyci.
vi iius Jan. In Grmcia, Rusticl, Phisei, Timothei,
Jocundi, Ratilis, Luci, PeUri, F l o r i , Ana^lasias. Et
alio loco, Saihei, Marci. In Gallia, civitaio Helloscus,
passio saiicto/um Luciatii, Mariani, et Juliani, martyrum. Anguttiduno
depot\iie p. jEgemonii
epitcopi.
439
S. HIERONYMI OPERUM MANTISSA.
{140
- T kius Jan. In Africa, Epicteti, Jocondi, Quinti, A Junellac. Et depositio sancti Marcelli episcopt. /*
Secundi, Saturnini, V i U l i s . llera Quinti, Felicis,
Gallia, civitate Bituricas, depositio sancti Snlpitu
A r u x i s , Fortunali, Rustici, S i l l i , Quieti, et aliorum
episcopi confessoris.
septem, Martialis, Saturi. In Smyrna , Revocati',
xv kal. Febr. Dedicatio cathedrae sancli Petri
F i r m i , S i l l i , Possessoris, Januarii, Saturnini, Saturi,
apostoli, qoa primo Romae sedit. In Ponto civttate
iv idus Jan. In Africa, Revocati, F i r m i , Nirthi, Asiae, Moysei, Amonis, Micae, Asteri, Fortonali,
Zenonis, Z o s i m i , Menelampi, Didali, Valcmis. Et
Possessoris, et aliorutn duorum. Romae in ccemetepassio sancli Tyrsi cum sociis suis : Leuci et Gallirio Calisti, via Appia, deposilio Melciadis episcopi.
nici. In Africa , Seonisi, Successi, Valentis, FeIn Africa, Saluri, Vitaiiani, Felicitatis, Quinti, quoleriani, Pauli, MajuTt, Luci, Yicturini, Honorati,
rum gesta habet Artatius.
m idus Jan. In Alexandria, P c t r i , Severi, sancti Saturnini, Florida?, Lurici, et aliorum quatuordecim.
Et passio S. Priscae.
Lucii confessoris, et Assolami, Quinti. In Africa,
Pbiloromi, Ingenui, Q u i n t i , Januarii, Saturnini ,
xiv kat. Febr. Iit Africa, Quinti, Panli, Geronti,
Vincentii. In Hispaniis, Augenti, Donati, Augustini,
Januarii, Saturnini, Successi, Germanae, Tertolli,
S a l v i i , Felicis. Item Felicis , Donali presbyleri,
elaliorum multorum. Tibiritani, Majuli, Victuriani,
F l o r i , Zemini, Pausalmi, Eugenti, Yictoris, Siepha- R Honorati, Fortunati, J u l i i , L u c i i , Marcusii, Poblii,
n i , et aliorum duodeciro. Et deposilio Hortensis
F e l i c i s , G a i , V i t a l i s , Cassiani, Victoris, Seeondi,
episcopi.
P r i m i , Hispani, Cacinari. Item L u c i i , Saturnins,
Pridie idus Jan. In Achaia, C y r i a c i , Moscenti, Florida?, Coelesticae, Molendionis. Hiernsolymx,
Marthae, et Mariae sororum Lazari. Carthagioe, PiSaturi. In Africa, Zotici, Castuli, Quinti , R o g a t i ,
gariae, P i a \ et aiiorum triginU octo. Zosimi, MeneModesli, Ebiciani, Carotici, Castolini. In iEgypto,
lampi, Tyberiani, Fortunati. Lugduni, ordinetio
Philoromi, Zotici, Castuli, Petri, Aventini.
Idus Jan. In Afrlca , Ingenui, Vincentii. Sattii, episeopatus S. Nicetis.
FeliciUtis, Modesti. In Campania, Neapoli, Cyriaci,
xui kal. Febr. Romae in coemeterio, Fabiani epiCimini, Zotici, Erisi, Clereri, Felicis, Januarii. Roscopi, et passio sancti Sebastiani martyris. Inceemeroae, Secundae, Rogati. Via Lavicana , coronae mili- terio, Marii et Marthae uxoris ejus, Audifax, et Abatum quadraginU. Et a l i b i , E o s , Quomo, Eononis,
cuc. Nicomediae, Leontii, Biti, Cyriaci, Ursi, Ceodei,
PicUvis, depositio S. Hiiarii episcopi et confessoris.
Felicis Coelidoniae, Martiae, Nicetii, Niveduni, Tyrsi,
Ambianis, inventio S. Firmini episcopi et eonfessoQuiriaci, Geilinici. Lugduno Gatlice civitate, Clement
ris.
presbyteri.
xn kal. Febr. Romae, passio sanctae Agnetis, virxix kal. Febr. In Antiochia, Cleri diaconi de antiginis. Et natalis Felicis, Fructttosi, Celsionis, Fequis multis tormentis passi, et in mare mersi. In
logicae, Cascilianae, Augurii, Martialis. Item Felicis,
Africa, Pauii, Successi, Yicturini, Saturi, Messoris,
Geronlii, Lucriti, Januarii, Floridae, Teocosae. No- V i t i , Candei, Florae , L e o n t i i , Cyriaci, Faostaci.
lae Campaniae, sancti Felicis. Et alibi, depositio E u - Nicomediae, Densusi confessoris. In Africa, Solu*
toris, et Hermetis. In Hispania civitate Tarracone,
phrasi episcopi,
passio sanctorum Fructuosi episcopi, Angoti, et
xvm kat. Febr. In i E g y p l o , Chrisconi, T y r s i ,
Eologi diaconi, Saturntni, Q u i n t i , Marini, Dacii,
Leuci, Gaiani, Genonis, Menelampi. Et in Oriente,
S a t y r i , Gaddiani, Caeleniani, Z a b u l i i , Mammas,
Cornelii, Galesti, et caelerorum. Antiochiae, Leceri
Diaconi. E t alibi, depositio Abacuc prophetae. Remis Vincentii, Rogati, Victoris, Repositac, Frimi, Lucii,
Majulini, Honorati, Marcusii, Secundi, Castini,Gagi,
depositio S. Remigii episcopi et confessoris. Piclavis
Ccelestini, Ermis episcopi, et Publii. Iiem Leontii.
dedicalio basiiicce sancii Amantii.
Treca$, passio S. Pairocli martyris. Arvcrnis, deposi
xvu kat. Febr. Romae via Salaria, in coemeterio
Beati Avili episcopi.
Priscillae, depositio sancti Marcelli episcopi et conxi kal. Febr. In Rispaniis , ctviute Valentia,
lessoris. Yia Appia , in coemeterio C a l e s l i , passio
sanctae Marthae, Audeinae martyrum. Via Cornelia ^ passio sancti Yalerii episcopi, Vincentii diaconi et
in ccemeterio, militum novem, et aliorum tredecim,
martyris, mariyresque octodecim cum sociis eoquorum nomina in libro vitae tencntur scripta. In
rum. Quintiliani, Cassiani, Matutini, Publii, Urbani,
Africa, Saturnini, Faustini, Flaviniani, etaliorum
Martialis', Fausti, Pauli, Successi, Petri, Felicis,
sex. Arelate, depositio sancti Honorati episcopiJanuarii,
et
Primitivi, Eboti, Optati, Cacciliani, Fronconfessoris.
tonis, J u l i i , Januarii, Luperci, Apodimi, Orionis,
xvi kal. Febr. In Africa, Micae,Victoris,Mistriani,
Mennonis, Hermetis, Januariae. Et in Africa, Quiri
S a l v i i , Misiliani, Victoris, Thecosae, Fortunatae,
cum sociis suis, Gemelli, Saturi, Januarii, Felicis,
Veneriae, Satae, Saturnini, Hostesiani, L e u c i , Mis- Ticii, Flori.-Orionis. A d Gemellas, Clementis, Sasuriani, Vincentii, Albae, Mossei, Ingenulae, Victuturnini, Municipi.
riae. In Oriente, N a u l i s , Rubentiae, et Marteri. In
x kal. Fcbr. In MauriUnta, civiute Neocxsaria,
JEgypto , Thebaide, depositio Antonii monachi.
passio sancti Severiani, et Aquilne uxoris ejus, Belli»
Lingonis, passio sanctorum germanorum martyrum
Munici, Casluli, F l o r i , Ssturnini, Basiilae, Aosstasii
Speusippi, HeUsippi, Melasippi, Leoneliac, Meonis,
marlyris. Et alio loco, Cornelii exorcistae. In Aocyra
441
VETUSTISSIMUM KALENDARIUM.
442
Galatiae, Donaii, Castuli, Popicae, Demati cum suis A iv non. Febr. Purificatio B . MIMJE , quando reomnibos. Et alio loco, passio sanclorum Eugenii,
pracsentatus est JESCJS in templo. In Africa, natalis
Emerentianae, et Macarii, Pulvii martyrum.
Vicioris, Marini, Honorali, Urbani, Hilari, Perpetoae,
ix kal. Febr. In Antiochia, passio S. Babylae epi- Julianae, Brivaitdae , et aliorum septunginta quatuor
scopicum tribus parvulis.Et in civitate Neocaesaria,
martyrum. Romae, foro Sinfronii, via Flaminia, m i Marduni, Eogenii. In Africa, Epileti, Rupi. Cartbaliario ab urbe centum septnaginta quatuor, Laurengine, Geliei. Romae, Felicissimi cum sociis suis.
t i i , Hippolyti. Et natalis S. Forlunati, Feliciani ,
fiu kal. Febr. Nicomediac, B i t i . Romae, translatio Firmi, Candidi, Castulac, Secunda, Cappae, Rogasancti Pauli apostoli. Carthagine, Donati, Sccundi, tianae, Gai, Gregori, Felicitatis, PJacidi. Item VicloPapiae. In Africa, Epileti, Publiani, Saturi. Et Prce- ris, Marlialis, Corneliani, Salusiii, Marici, U r b i c i ,
jecti martgris.
Pubis, Secundiani, Ingenui* Mustulae, Vieliiriac,Honi kat. Febr. In Nicaea Smyrnae, passio sancti
noriae, Forosi, Pruni. Item Victoris, Nataiis, Primt,
Polycarpi episcopi. In Campania , Picteolis,
ArHelarit, Rogaiae, Saturnini. Aureiianit,
deposhio
tbematis, et Armstae, Donaiap. In Laodicea, Aribetancti Fuscuti episcopi, et depotitio Sicarim Deo sanii, Fsbiani, Sabini, Sidonis, Macarii. Ravennae,
cralce, quce ibidem obiit.
Aotemasii, Savini, Leodocii, Theogenis, et trrginla B lii non. Febr. In Africa , F e l i c i s , Celerinae, F e l i tei martyrnm, Bethlehem, dormitio S. Paulae.
citatis. Vappingo,
Depotitio Eporteredi,
Rentedii.
Lugduni, depositio B. Lupieini
epitcopi.
vi kal. Febr. In Africa, Donsti, Dativi, Misnriani,
Pridie non. Febr. Foro Simphronii, natalis GePvblii, Victoris, Quintilli, Pubiiani, Festi, Felicis,
mini, Gelari, Magni, Donalae, Aquilini, Gemini. Item
Yosooii, Processi, Veneriae, Marinae, Fortunati,
Donatae, Tbemophiii episcopi cum filia sus.
Theosae, Egoditis, Secundae , Epictili, Vincentii,
iVon. Febr. In Sicilia , Caiana civitate, passio
Rogati, Primi, Aurelii, Heiarii, Perpetuae, Juliana?,
sanctae Agatliae virginis, S a t u r i , Revocati, Gelasii,
etaliornm quadraginta quatuor. Nicomediae, Leaci.
Felicis, Satumini. In Oriente Patras civitate, ordiIn Apolonia , G a l l i n i c i , L u c i i , Honorati, Marusi,
nalio episcopatus sancii Andreae episcopi et marSecondi, C a s t i , G a i , Cmlesiini. Sulpicii episcopi et
a
mfetsoris. Et dedicatio basilicce tancti
Victoris.
tyris. Viennce, depotitio Aviti episcopi et
confessoris.
vin idus Febr. Roroac via Appia in ejusdem coev kel. Febr. Romae, ssnctae Agnetis , J u l i s n i ,
meterio, passio Soteris virginis et matlyris. In
Telliani, R e o t l i , Teiiptae, Vincentia, V i c t o r i n i ,
Achaia Saturnini. Revocatae, Viciuriae. In Caessrea
Secondi, Papecanti, Victoris, jEmiliani, et aliorum
Cappadociae, passio sanctoruro Dorotheae, et Theotriginta quinque martyrum
iv kai. Febr. In Galba civitate, S. Psuli. In Africa G phili Scholastici. Syracusiae, passio sanctae Luciae
virginis, Antoliatii, Salurnini. Elnone
monasterio,
Perosiae, Victoris, Honorali. In Tursia, Constanti,
Bippolyti episcopi de anliquis. Treveris , depositio deposilio S. Amandi episcopi et confessoris. Attrebatis
depositio S. Vedasti episcopi et confessoris.
B. Valerii episcopi et confess.
vu idus Febr. In Britaniis, civilate Augusta natalis
m kat. Febr. In Antiochia , passio ssncti HippoAuguli episcopi, Anatolii, Andreae, Ammonis, Stalyti mariyris. In Africs, Pelliani, Cleri, Felippiani,
tiani, Nepotiani, Saturnini, Lucii, Saturnae.
et aliornm centum viginti quatuor. Cald. monatterio,
vi idus Febr. In Armenia minore, Natalis Diodepotitio Badeehildis regince. Corbei monasterio, denysii, AEmiliani, Sebastiani. Romae, deposiiio sancti
dicetio Basitiew sencti Joannis evangelittce.
Pridie kat. Febr. In Alexsndria, T s r s i c i , Zotici, Pauli episcopi. E l alibi, Lucii.
v idus Febr. Suevo apud Cyprum, natalis AlexsnAmroohii, Gommini, Cyriaci, Gemini, Gelasi, Hipdri, Ammonis, Alexandriac, P a u l i , Dionysii. Et ad
polyti, Ursini, Tyrsi. Et passio sanctorum martyrum
Membras , Ammonis , i E m i l i a n i , Lassae , Poemi,
Gallinici,el aliorum quindecim sscerdotum.Iu Africa,
Didymi. Item Aromonis, ct aliorum triginta quatucr.
Victoris, Publii, Saturnini, et Poiycarpi, Gai.
Et depositio Tbomae. In iEgypto, J u l i a n i , Piesei,
MENSIS F E B R U A R I U S .
^ Thyrsi, Roni, Germant, Orfasi, Miligmi, Oridion,
Habel dies xxvm.
Kal. Febr. In Graecia, sanctorum Polycarpt epi- Agathon, Recumbi, Basiami, Arinatac, Prothiorion,
Coloti, Arati, Tbeoniae, Yppullusi, Saturnillac, Epitcopi, Poenis, Dionysii. ltem Dionysii: item Poenis,
t i m i , Serapion , Liastinoni, Papiae, Pampiri, Dioset aliorum quindecim marlymm. In Africa, Publii,
cori, Erudii, Poianion, Petecon, Decomini, Dioscodi,
Sainniini, Manriniani, Libosi, Vincentiae, et aliorum
Zotim, C i r i a c i , Papiae. In Parrona , natalis Fursei
viginli quatoor. In Ravenna, Severi episcopi, Victo9
b
ris, L u c i s n i , Apoilinaris , Helsrii, Amoni, ZoticK
Cyriaci. Item Severi confessoris. E t depositio Pieli
presbyteri : et passio sanctorum Vindemialis, et
Eogenii. In Scotia S. Brigidce
virginis.
• InCampanio, Picteolis. Hic sanctum qoemdam,
cnjos nomen esset Picteolos, memorari arbitratus
est Acherius ; at legendum Puteolis, quse urbs est
Campaniae.
confcssoris.
iv idus Febr. In Alexandria, passio Apollonis,
Prothei, Orionis , P l a v i , et aliorum viginti. Romac,
Sotherie, Zotici, Jacinli, Hirenei, Dionysii. In CamAd Membras. Forle ad Mandras , ait Acherios.
Locum ejus nominis agnosco haud longc aConstantinopoli; an vero illic passi sint, qui nunc meroorantur martyres, alii viderint.
b
S. HlERONYMi OPBRUM MANTISSA.
445
444
pania, oaUlis Silvani episcopi, ei confessoris. Be- A Fructuosi, Prfmi, C i c i l i , F s b i s n i , Pauti, Maxhni,
Urbani. In Hispania, Barctnone, passjo. S. CucinV
ihlekem, sub Herode passio sanciorum Andrex,
lis. In Africa, Mavimi. Iters Vincentii, Pauli, BoApori. Sancionas civitate, depositio Urbani episcopi
norati, Mart. Item Maximi. ItomPattli, Martialis,
et confessoris. Et Baldegunda abbatissce.
III idus Feb. In Apamia, rcents, Eofraxi, A r - Terapi, M a r c i , Marpi. Nicoinedia passio S. Jubawe
uiatae. IuCampania, Btsiiiani, Amanlii, Taiici. in v r g i n i s , et Marlyrts Item M a r c i , Martialis, MarAfrica, Victoris, F e i i c i s , Januarii, Yitaiis, Zutici, ceili, Donati, Secundi, Mtrcopi, Lucelke. IlemSecundi, Maximae, S a u l i , Stupuris, Mustaci, PraeCiriaci, Anunonjs Peliouict, Basilii, Germaiti. Rosentis, Sccnndae, Junelke, et cum eis centum qsinmae, Sorotedis.
Pridie idus Febr. In Africa. passio S. Domiani, qiiagittta quatuor. Fistnari, Pamphili, Valeulis diaVicturiae. Caribagine , Posinni, Modesi», Reyocali. c o n i ; Scleuci, Profidi, Thcophiii, Juiiani, eom
/Egyptiis numero, qtiinque millhun. Et aiibi, deIn Alexandria, Juiiani, Victoris, Felicis, Secuudi,
posiiio Selradii episcopi.
Severiaui, Carpori, Germi, Qujriaci, Ammonis,
Pampbiii, Dorotheae, Theopkjli. Item Juliaoi. In
xm kat. Martii. Jn.Africa tivtttteOonwrdiae, pasl i a l i a , Donati, Heraclii, Vinccniii, Susannae, Orsio sanclorttm Donati, Secundiani, Pampbili. In
banae, Donalao, Eulaiiae. Et depqsilio sancli Sim- R A q n i l e i a , Crisantiani, Eutici, Concordiae, Josls,
plicii episcopi.
RomoJi, Saloni, S i l v s n i , et aliorum ocingittta qiaIdus Feb. In Nicomedia, passie S. Juliani. ln
tuor, quorum nomina Deus scit. Et ahbi, Janoarii,
Alexandria, Tulliani, Atuuionis. Et alibi, natslis FelicianL Iicm Januarit, Donati, Casii. Jieiu Donati,
Dicenti, Sirapiicii. Lugduno, depositio B. StephaniVictoris, Agapaj, Douatiana», Guddinrs, Dalivi,
episcopi.
Fortunionis, Marctilae, Quintiani, Juliae. Item Jaxvi kal. Martii. In Tusci i , Spolcto civitalc, nalapua»ii, Crescenti, Coeiestioi Sstnrni, Giptosis,
lis Yitalis , Cyrion. Et M a n i . m i , Vitalis. luteramne,
Feltcitalis , Donatiani, victuriae, Emilitv, Bassoto,
via Fiaminis ab urbc Roma milliario sesagesimo Saturi, Ebasi, Secundi, Feiicis, Odaviani, Fauquart", natalis S. Vincentii, Taiic . In Licya , na- stint, Albinae, Rogatiaua?, Victuris, Mattii Cetulae.
lalis sancloruin martyrum Germani, Juliani. Iu
Rutulae S i l v a n i , Guoviii.
Alexandria, natalis sanctorum Bastani, Tonioni,
xii kal. Mart. l a Africa, natalis aanetoruro Biuili,
Moseos, Basion , Dionysii, et Ermon, ^rfasii. Dem
Siivaui, Clasici, Secundini, Fructuli, Daioasi,
Dionysii episcopi, Paulis, Leviorii, Orfasii, Plebii.
Otion. Interrapis, Pauli, Masimi, Maroellj Marcabi,
liem Dionysiiepiscopi, Amandei. In Miliiaoacivitaie,
M i r t i a l i s , Gemiui, Romnii, Sivioae, Castici, Frunatalis &. Policti. lu Heraclea natalis SS. Felichv, Q ctuli, Januarii.
xi kal. Mart. In Africa, nalaiis ssncioruin Poblii,
Jauuarii. lu Graecia, Palladii, Candidiani, Poliarcii,
Fileronis. Passamonas, Jonas, Ammonius. Toppi, J u l u u i , Marubi. Itetn Jultaui, Barechei, MarcelM,
Proditi, Praconi, Moysei, Lecioris, Jaouarii. In
T u l i i , Lantpasi, Majnii, J u l i i , Saturniui.
vivitate Spolisio, Yitalis, et mililum nonaginta uox kal. Mart. Apud Cyprum, naulis PoUmiss,
vem. In Africs, palaiis Yalentini. Inleramne , miiiMissis, Didymi, Jocundi, Flori. Romas via Appia,
ttim quinquaginta quatuor. Yia Flaminia, A t h c n i ,
iu cmmeterio Cnlesti, q"cpositio Gai episoopi. El
Martiani, Thioui, Celerini, Magui. In Siciiia,
aiibi, Victoris, C«»rona', el ali< rum decem.
Egiss, Juliani, passio S. Sereni marlyrts. Io Alexann kal. Mart. I n A f i i c a , uaUlis sanctoruui Yiruli,
dria , Saiurniui, Prxconii, Maximi.
Secundini, Servuli, S y r i c i , F e l i c i s , J<KHmdi,Saxvkai.Mart.\\\ Anliocbia, uattlis Joseppi, Diaconi,
turnini, Forluuati, et aliorum septemdecihi. Et
Zenpnis, Apollonis, Phoebi, Koroapi, Zosimi, B a a l i b i , Victurini, Mappaljci , pusiiiui, Thedrai,
radi, Rufini, Zosi prcsbyteri. Interamtie, natalis Crispini, P e l r i , Secundota, Dinaris, Rustiei, Titi,
sanciap Agapae virginis, Saturuini, Caslulaa, Magni,
Tumuli, Massedi, Justi, SecurL Item, AJawedi,
L u c i i , Rogati, Jo innis, et aiioi um duodecim inar- Gloriosi, Alciaiori*. lUra Justi, Amaioris, Secuir
tyrum. Barcinonc in Hispaniis, passio sancUe L s - D dae, S y r i c i , Jocundi*
quumlas. In Syria,, Aventi, Sixti, Pompini, Geviu k*l. Hurt. NaUliscatbedra&S. Petrj apostoii,
melli, Victoris, Generosi. Ilem Victoris, Genneliiani,
qua, sodil apud AnMocbiam. Nicomedia\ nataJisTeCoturoi, Ca^tuii, Januari, et deposilio ^aucti S i l clae virginis dfscipulac S. Pauli apostoij. Io Africa,
viqii.
nalalis sanctorum Yieturini, Nuccri, PvJatioi, Do-p
xiv kai. Mart. In PriUnniis, nqtalis sanctorum
nati, Fortunae, et aliorum vigiuli uQvero. Romaovia
Faustini, Joventiae. Et a l i b i , Biesi, Donasi, Dioqy^
Tiburlina ad saiictum Laurentium, naialis sancU
s i i , llierappi, Marlialis, Nundiparii, Prosiani,
Concordiae, Felicis, Syrmia, nsUlis S. Senexi, cl
Pauli, QaUonis, Uonprii, Jocuudi, Memii, Vinceuti,
aiiorum septuaginu duo. Item Niccunedi , Eutcri,
t
:
k
a
a
Iiem Nicomedi. Duplex hoc loco librarii <r©«>ua.
Acherium in duplicem errorom induxit: Natu et
Nicomedum agnovit, ubi iegendum erat Niconedia,
qua iq urbe pas$i erant qui nunc recen^etitur martyres, et inter eos unuoj ummtti, m
*ft-
scl Palaliuus, curo illa voce Marlyrologii scriptor
nos docere vcduerit Euteriuin unutp f u i ^ . i ^ ^
cv faaihxaZc ouixwur, utcqm Eusebio Hi^tpr.jEcciesiast. lib. vmcap. i lo^qar. I^em error variii lofis
occurrii; naro c l sexlo kal. M a n . Pvtri P^iaiim
(
44«
VETUSTISSIMUM K&LENDAR1UM.
445
Palalini, Viciorinae, P a u U , Emeritae, Antoniiue, ^ nuarii, Quintiani, Mausueti, Hermetis, Gittei, Donati, Serviliae, Veueriae, Basillcc. Item Servilue,
Dativ», RogaU&ui, Amigac, Urbanae, 1/Iaxitme,
Item Veoeria?, Januario^, S t e r c u l » , Sjlviani, MaMarinae, Matronac, Peregripae filiae, Secuudo|a*,
iwrrce, RuOnac, Leandri.
Jttstx, Caslulaj, Florenti, Victuriae, Marcelliuj,
MENSIS MARTUIS.
Dsta3, Donatulae, Libosae, Flaviaui Mart. Item DoHabet dies xxxi.
naix, Forlnnati, Luciani, Amiae, Reginse, Cyriaci,
Kai. Martii. Natalis sanctorum Leqnis, Donati,
Valerii, Gurgonii, Felicis.
wikal. Mari. l n Pannoniis, Seneroti, AntigQuj, Abundaulii, Adrusti, Carisii, Nicofuri, Donatellae,
cl aliorum novero Mart. In Africa, Adriani, Victuri,
Rutuli, L i b i i , Rogatiani. In Asia , Polycarpi epiSecundiike, Massiliae, Hermetis, Ghtttei, Felicis,
scopi, cum aliis duodecim marlyribus. Smyrnae,
E inuculi, Januarii cum aiiis triginta quatuor. At)SS. Erolis, Carpori, Geronti. In Africa, Gris^oni,
drgavit ciaitaU,
deposiiio sancH Aibini cpiscqpi et
Zenonis, Minandri, Cariniaui, Arjopis, Rippolyli,
confessoris.
Diodori, Menelanii, Athroroc, P e t r i , Lambebis,
vi non. Mart. Jorgi, H e i c u l , Absolomi, iSrenci,
Liiciana?, Felicis, etsiioruro triginta sex. ln Asia ,
Lucii, Primitivi, Sccundulae, Jantiariap, Luciosae.
Cosooni, Synorns, Heruli, Zononis, Menalippi,
Sinei lis, Syrici curo sociis.
f l v non. Mart. Felicis, Lucioiae, Julii, Fortunali,
vt kal. Mart. Natalis Matthiae apostoii. In Ca?sarea Marliani, Martia?, Hierotis, Antigoni, J wuarit, TttCappndocix, natalis sanctoruro Eruli, Sergii.Romae,
w\\x, Gabiani, Quiri, Julti, Marini. Itera Felicis,
Absolonas in porto, Primitiva?. Nicoincdiac, E d i t i i ,
Floriani, Donati, Fortuni, Uclbiani, Gagt, Paulao,
Npbetri , L u c i a n i , Felicit), Urbani, Martluc ,
Gajusm, Gallosa?, Gall.T, Lupicini. In Africa, GaCrcscentia?, Florenlime, Rolagulae, Dmatuke. Item jola?, Felicis, deposilio reliquoruui. Eietniup, Cciiibonalulx, MarceJlinae, Rommodi, Felicianae, Ninae,
doui. Item Felicis, Ssvinisni, Galogori. Item EmoCisli, Jafferis, TuIIiaui, Juliani, Juliac, Innulx ,
riti.ltem Felicis. Itero EcaeJedoni. Item Julii, Felicis,,
Gahis, Exuppi, Daciani, Flaviani, Januarii, Secu- Marini, Donata?, Nicefori, Cbarissimi, Claudiani,
ris, Diddi, Sellaris, Subitanae, Gemclliaiue, FortuPaphe, Luciola?, Sabiniana?, Junola?, Asterii, Phocii,
nala», Peregrinae, Victurici, Maxentii, Gegoli, Juliap. Gcorgrt, Isici, Sisinui, Casti, Basilisoli, Artilai, A n Item Lqciani, Honorali, Flaviani, Felicis, Saturi,
lonii, Cyrtci, Eutici, Gorgonii, Asclipii, Frunimu,
Fcbcissimi, Victoris, Mariae, Jantiaria?, Rufiniani,
Zosiini.
Fortuoati, A u r i l i , R t i l i l i , Fauslini. Nicomediao,
iv non. Mart. Natalis marlyrum nongcntorum.
natalis saticlorum tpariyrum Oceaui presbyteri, f c
Romae deposiuo Julii episcopi, Roti, et aliorum t r i tri Palatini, ^Eviiii. \n iEgypto, natalis sanctoium ^ ginta uovcm; Archelai, Gai. Palatini inmare mersi,
Viclorini, Victoris , Ninivitae, fiicophori, Claudiani,
Aslerii, Uranii, Sisinnii, Pau(i, Philippi. HerUfdi,
Dioscori. Sarapionis.
Basilii, Tepicerii, Gregorii, Etirici, Victuri, Viciurini, Mani, Honorati, Asclepidiani, Sisinnii,Feli< is,
v ktl. Mari. In Africa , nalalis sanctoruro Donati,
Lucii, Gajo^ae, Fortunali. Item Lucii, Pelviani, R q Jasli, Bulili , (lerenei, Pisioni, A u r i l i , Priniosi,
stici^ Fluriaui, Donali, ^eiariaui. Item Fortunati.
logeouaj, et aliqrqm quadraginla <juini|ue. E t a h b i ,
Ilero Gaii, pylici, Aulonii, Fronimi, Asciipiadis,
Iigina=, Fortunata?, Pussipni Hereoei. Item Jusli,
Fortunionis, Casti, Fortii, et aiiorum novemdecim.
Creacenti, Rogati, Auiani, Januariae, Luciosrc. Item
Fortunaii, Victorini. In Paropbilia , natajts sancto- Nicomedia?, passio sanclorum Adriaui cum aliU i r i giuta tribus.
rum Nesloris , et Castx , Claudiani.
iv kai. Mart. Natalis sauctorum A l e x a n d r i , Nem non. Mart. l u Africa, Adriaui, Evoli, E u sioris, Theonis, Epion, Justi, Donatiyi, Ampljati,
sebii, Juliani, Octavi. Antiocbia?, passio saiiciae Folugenuj, Epion, A n t i , Fortunati, et ajiorum viginti cae,Rqstici, Herebi, Maris Palatini, etaliorum novem
it\\ien). Iu Aiexandria, Folicts cum sociis suin.
Mart. Antiocbt, Victoris, Adriani Pampbili, Palati,
iil kal. Mart. In ThessalQpica , oatalis sanctorum
Marti. In Antiochia, Saturnini, Justi, Lucosae, Siriie,
Aleiajidri, Aniigonj, Abundaniii, Titiani, Magari, 3 Saturnini, Marth|i, Pelri, Cariathopis. item, SalurSoverjani,Gaiapi, Foriuiuoois, Jauuarii, Luciosao,
nini, Martii, ei aliofum duodecim martyrum, et
Rntuli. In Afrlca, Dionysii, et alierum trpginla
Rarbalabia?.
quatuor. In civitate Smyrna Asia?, natalis saoctorum
Pridie non. Mart. Nicoroediae, Vjctorrp, Viclorioi,
Servitiai)i, Daliaui, Loandri, Menelanipi.
etNeocepoli, Papiae, Alexandri, Diodori, Ciaudiani,
Carisii. Item Claudiani, Mercurii, Perpetuae, FeliciPridiekaL Mart. NalaJis sanctorum Celcris , P u tatis, Jocundi, Saturi. Nicoroediae, Saturni, Cassii,
pilli, Csi, SerapioRis, JustiOpoti, Claudiani, TiieoVictoris cum aliis duobus Martyribus, Papiae, Nicopbili, Victurini, SaUirnini, Euticia), Asluta? , Mupbori. Jn Itaiia, Filagoniae, Victorini, Iljanuli, S i i ttilae, A l e x a n d r i , V i c t q r i , Secundilia?, Nicofori,
vani, F e i u j i c Rcm Saturi, Saiurnipi, Rcvocati,
biodori, Papiac, Maciriae, Felicis, Eunucuii, Jaf
nentio i t , et vi idusGurgoni item Palatini; qui curo
inter eubieMlarios Diocletiani numereptur ab Eusebio lib. laudato, cap. 6, conjicere nqn immerito pos« » — ubicuroque Palatini nomenhoc \i\ Martyrolf
logio legitur, indicari unum ex its qui imperaioribns
roinistrabant in palatio; sive ejus no#en servetur
ut Eulerii, G a i i , Maris, ctc. sive iliud interceperit
oblivio.
?
447
S. HlERONYMt OPERUM MANTISSA.
448
Planfogoni. Italiae, Pelronii, Diodori, Nigori, e t C a - A a l i f e duobus, Dionis, Trabiae, Quartae, Miscthei,
risli, Donati, Yibiani.
Nymphadobae, Ariabae, Poenis, Partae, Viciuriae,
Non. Mart. Africa, Satiri, Revocati, Jocundi, Y i - Yicturini. In Thessalonica civilate, Alexandri, Dioctnrini, Saturnini, S e m n i , Rogati, Croci. In A n - nysii. In Nicomedia, Eufrasiae, Domitiani, Macedoni,
liocbia, Leuci, Satiri, Taxis, Nestoris, Equini, Sa- Palriciac, Lucii, Duonii. Item Domiliani, Scalervac,
tnrnini, Revocati, Secundili, Ilalici, Jocundi. In
Paciae, Pioni, Fronimi, Callidi. Ilem Dioni, Severini,
Mauritania, civitate Turbitanorum, passiosanztarum
Petroni puert, Salviani, Juliani, Felicis: Hilarii
Perpeluoe, et Felicilaiis. In Thracia, Dandae : L c u - Concessi, Martialis.
nunculae, Secundi, Nestoris, Artaxi, Quinli. Item
Pridie idn$ Mart. Eufrosii, Frunimi, Fortunionis.
Secundi, Serri, Occatis. Ilem Dandae. In Africa,
In Nicomedia, Felicissimi, Dativae, Frontini, JoSauri, Silvani, Rognti, Manili.
cundi. In Africa, Dione, Alexandri, Pelri, Mammeri,
viit idus Mart. In Nicomedia, Quintili episcopi,
et Naboris Martyrum, Fronionis, Mariae. In TbessaCapilulini. In Africa, Rogatiani, Felicis. Item R o Ionica, Eufrasii, Alexandri, F r u n i m i , Basilii. lo
gaii, Beromae, Eremae, Felicitatis, Urbani, Cyrilli Aniiochia Nicomedia?, Pionis.
episcopi. Silvani, et Manili, Datiani.
Idus Martias. lu Cappadocia S. Longini martyrii.
vn idus Mart. In Armenia, Sebastiani. et qttadra- B In Cappadocia Lucii Episcopi et martyris. Faustx,
ginta militum, Juliani, Ysici, Cyrilli. In Africa, FeSilvii, Ingenuae Januarii, Carthagine, Pauli, Solutolicis, Pbilippi, Cede, Cedis, Ccndei, Mariani, R o ris, et sancti Jacobi apostoli fratris Domini, Alesangati, Concessi, Juvenculae.
dri, Theofili, Theodoli, Petronii, Manili. Hierosolyvi idus Mart. In Nicaea, Gurgonii Palatini, F i r m i .
ma, Jacobi apostoli, Lucac evangelistae. Obiit BalolIn Antiochia, Agapae virginis et martyris, Mariaui
dus abbas bonce memorioe.
Smyrnae, Phionis. In Persida, numero martyrum
xvii kal. Aprilis. In Aquileia, Hilarii, Tasiani, Daquadraginta septem. InNicomedia, Palatini, Rustici,
tiani, Juliani inartyris. In Nicomedia,Castorii, DioPionis. In Alexandria, Eraclii, Zosimi, Alexandri et nysii, Nonni, Sereni, Quiriaci, Milisx, Eugenix, JuGaioe.
liani, Asclippiodi, Pionis; In Graecia, Cyriacx, Tanv idus Mart. In Carthagine, Heraclii, Z o s i m i ,
pinf, Cassionis. Natale sanctcc Gertrudis.
Alexandri, Philomi episcopi, Candidi, Valerii, Quixvi kal. Aprit. In Nicomedia, Dionysi, Januarii,
r i l l i , Petronii, Gai, Martiani, Y s i c i , Piperionis, et Nonnae, Cyriacae, Victorinae, Mariae, Basil. . ; .In
aliorum quindecim, Rogati elCendei. In Nicomedia, Aquilcia, Largi, Hilarii, Titiani, Caton, Dativi, JoE u n u c u l i , Euchi, et Gurgoini, F i r m i , P a u l i , For- cundi. Romae, Alexandri episcopi, Theodoli diaconi.
tunati.
^ Depositio Patricii cpiscopi et eonfessoris.
iv idus Mart. Vn Nicomedia, Egdoni presbyteri, et
xv kat. April. In Alexandria, Collegii diaconi,
atiorum septem suffocatorum. In Alexandria, Zoni Colloli diaconi, Pampoti, Minepli,Rogatiani,Quaru',
episcopi, Alcxandri diaconi, Duni, Neonas Diaconi,
Saluri, Quintasi, Marini, Jemsoli, Marli, Rogati,
Juli. In Africa, Joannis, et aliorum quadraginta qtia- Samphroni, Aurili, Capeliedi, Dionyst, Januarii,
Yicloris, Vogonupti, Samphori cum aliis novetn
tuor. Et in Albua, Salviani, Andi, Minandi. Romae,
mariyribus, Mariae cum sociis suis. In Nicomedia,
deposiiio sancti Innocentii, Rasi episcopi, Juliani.
In Nicomedia, Migdoni, Eulicii. Item Migdoni, Ma- Aprilis, Servuli. In Campania, Quinti, Rogati,Ingenuae, Quarlillae, Rogatae, Luciani, A u r i l i , Salurnini,
ximi, Domnae virginis, Rugini, Marii. Petri, Smaragdi.
Yictoris etMauri. In Mauritania, Currenti, Timoiuei,
Et Vingeiosini, Hilarii, Mariae, Ner
Augini,
et Saldae, Feliciani, Jocundi.
Doroihei, Gurgoni, Matuli. In 'Alexandrin, Orion
xiv kal. April. In Caesarea Cappadocia?, Tbeodoli
diaconi, Cai. In Asia, Carpi, Petronii episcopi, F i r m i ,
presbyteri.
In Africa, Lucelli, Baosi, Fisciaoi, PoPauli, Agaioni, Macedoni, Pacritiae, Modesti presbymeni,
Joseri,
Apolloni, Ammoni, Satumini, Basiliae,
teri, Domiciani presbyteri, Zosimi presbyteri, E u et aliorum novem, Theodori episcopi, Gagi, Gadu*
sta&ii presbyteri, Basilissae uxoris ejus, Felicionis,
Juvininni, Helarii, Concessi. Smyrnac, Pionis, Me- lini, et depositio sancti Leonti episcopi, Sorenti.
Quinti, QuintiHi, Quartillae, Marci cum aliis norem;
trodi. Romce, depositio sancti Gregorii papee beatce
Florenti, et Vonocte.
memorim.
XIII kaLApril. In Antiochia, sancti Josephi, Luc*. In
III idus Mart. InNicomedin, Maccdonii presbyteri,
Syria, P a u l i , C y r i l l i , Eugenii, Serapionis, Tigrini,
Matriciae uxoris illitis, et Modestiae filiae Cionis presbyteri, Salurnini, Januarii, Salvii, Petronii, Mode- Claudii, Exuperi, Victurini, Victurici, Domni.
XII kat. Aprii. In Alexandria, Serapionis monachi,
stiui Zosimi, Etistasii presbyterl, et Basiiissae uxoris
Josephi, Vololiani, Philocali, Cotiani, Honis, Nonni,
ejus, Eppepodi diaconi cum aliis duobus. GeratilaL u c i i , Ammonii, Philocarpi, Amatoris. Et depesti»
cus, Carpisti, Galatae, Domisiani, Hyromci, Lucetellae, Zeddonis presbyteri, et Patricise uxoris e j u 3 ;
Beati Benedieti abbatis.
Paiyfrigiae. Item Basilissae, Claonis, Minervini. In
xi kat. Aprit. In Narbona civilatenalalesanctiPauii
Nicaea civit^e,Teusele, etHoris filii ejus, Theodori,
confessoris. ln Africa, Saturnini, et aliorum novem.
Nympodorae, Marci, Arabac : hi omnes igne concreIn Sebastia, Deeroui, Orionis, Ammonii.
mati. Juiii episcopi, Alexandri, Pionis, Mariae cum
x kal. April. In Africa nataleS. Fidelis. In Anttoehii,
D
VETUSTISSIMUM KALENDARIUM.
480
Tbeodoripresbyleri. In Provincia, Carmillae, Pauli, A Agapiti, Dionysii, ot aliorum : Gordonioni, Magni,
Cssartae, Jaliani, J u l i . In civitate Caesaria, Agatii, Julii, Donati. Lugduno Gatlue, depositio S. Niceti :
Alexandri. Item F i d e l i s , Tyomoli, Dionysii. llem 'et Luxovio monasterio, depotitio Euetatii abbatis.
ui non. Apr. In Sicilia, nalalis sanctorum Thomac,
Dionysii, Rustici.
i i kal. April. In Syria, Seluci. In Africn, Agapiti, Evagri, Benignae, Christi, Aristi, Sinnidiae, Rnfi, P a Molai, Romuli, Physon, Alexandri, Diophy. In Afri- tricii, Zosimi. Apud Taurominium in Sicilia, natslis
sancii Prancati. In Moesia, Agsthaemeriti deantiquis.
ea, Rogati, Catulac, U t i , Victurini, Saturuini. Uem
In Caesaria Palaestinae, natalis Theodosiae virginis.
Situmini, Salitoris, A p r i l i s , Joseph.
vin kal. April. llierosolyma, Dominus nosterJesus- In Nicomedia, Donati, et passio Amphiani martyris.
Cbrisios crucifixus est. Et Annunliatio sanctae Ma- In civitate Eumis, Evagri, Benigni.
u non. Apr. In Thessalonica, natalis sanctorum
rin per angelum. E t passio S. Jacobi apostoli, qui
et frater Domini, sicnt in Actibus apostolorum con- Agathonis diaconi, Theodoli. Et aiibi. Panli, Maluuoetor. Io Nicomedia, natale Dulae, Yiclurini, A l e - tini. Mediolano, Urbani, Saturnini, Quintiliani, Puxandri,Eufrasi,Castulae, Nicoslrati,Lucella?, el qua- blii, ingenii, Yictoris. Successi, Juiiani, et aliorum
duorutn, Palalini, Julii. Mediolano, depotitio B. A m dringentorum martyrum, sanctac Theodolac, et deB brosii episeopi et confessoris.
posilio Juvini Burgundionis.
vu kal.April. Romae,in coemeterio ejusdemvisLaNonis Apr. In Nicomedia, natalis ssncti ClauYicaoa, natale sanctac Castulae, Syrmiae. In Syr- diani. In ASgypto, natalis sanctorum Marliana», N i inia, Munati presbyleri, Maximae uxoris cjus, Jo- canoris, Apollonii. In Alexandria, nataiis sanctorum
condi. In Sabasiia civitate, Pctri episcopi, Paulini.
Didytni preshyteri. E l alibi, Qsinti, Panchrati, SncIn Thraeia, Snrmatiniae. In Heraclea, Mariiani epi- cessi. In Sicilia, natalis sancti Honorii msgni. In
seopi. In Celer... nataie sancti Cassiar.i episcopi. In
Thessalonica , natalis sanctarum virginnm Chionine,
Anuochia, Timothei. Diogenis, Madiariae, Maximae,
Herenac, et Agapac. In Caesnria, Lictae, et naialis
Tbeodori episcopi, Hirini diaconi, Syrapionis, A m sancti Amphiani. In Cilicia, nataiis sanctorum Tamoni lectoris, Juliani. In Africa, Pictoris, Satur- raci, Andronici, Probi. Et alibi Arulfi episcopi et
oini, Soluloris et aliorum quatuordecim.
confessoris.
vi kal.April. Hierosolyma, Resurrectio Domini novni idut Apr. Ih Nicomedia, F i r m i , Henei epittriJesu Christi. In Africa, Romuli, Acuti,Marobi,
scopi, Himnari, Solutoris, Quiriaci, Moysi, Romani,
Pinnari, Successi, MUiae, Matutinae, Donati, SaturDonati, Sixti, Yictoris, Cagi, Satiri. Et m Syrmia,
nini.
Rufina?, Moderatae, Romsnae, Secundi ctim aliis sev kai. Aprit. In Cxsaria,RogaU, Alexandri, Doro- C ptem. Floreniini, Gemiuiani, Satnri. In Africa, natatbei, Audactm, Modesti. In Tarso Cilicia?, Casiorii,
lis sanctorum Epiphanii episcopi, Donati, Sixti, R u Menelaoipi. Catillonno, deposit. Gundibrammi Regis.fini, Modesta?, et aliorum undccim. In Macedonia,
tv kei. April. In Nicomedia, Pastoris, Ytctorini,
Timothei, Diogenis. In Alexandria, natalis sancti
Saturnini, Julianae, et aiiorum qualuor martyrum. Clusi prcsbyleri. Pentnpoti,Timothei,Macariac, MarIn Antiochia, Theodori presbyteri, Poenlalis, Ju- tia?, Maximae. Libyac superioris, natalis Superiae,
liaai, Acbaci.
Theodori episcopi , Herenei diaconi, Serapionis,
in kai. April. In Thessalonica civitale, Domnini, Ammoni lectoris, Suinmistae, Apricii, Victoris. Et
Pbiiippopoli, Acaci Palatini: et alibi Victoris : Mar- alibi, naialis sancta? Marina?, et Teguliani, Urbani.
vii idus Apr. In Anliochia Syriac, natalis sanctoceiltni, Satulli, Qrusis, Agathonia?, Aqtiilae virginis,
rom Timotbei, Diogenis, Machariae, Maximae. E t
Saturnini, Eulaliae virginis. Philippopoii, Dalivi,
Pastoris. In Africa, Anesi, Felicis, Protidae, Corne- slibi, Leusi presbyteri. Libya superiore, Copricae,
Yictoris, Donati. In Alexandria, natalis sancliPelulir, Valeriae...
sii presbyieri.
MENSIS APRILIS.
vi idus Apr. In Africa, natalis sanctorum Timori,
Habetdiesxxx.
D Moechari, Conexi, Maximi. E l alibi, Concessi, SaluIAtania indicenda.
toris, Pinnari, Ammoni, Successi, Donalae.
Kal. April. In Armenia, naule sanctorum Forluni,
v idus Apr. lu Syrmia, naialis quatuor virginum,
Quintiani, Yictoris, Secundi. In Heraciea civitate,
quarum nomina Deus scit. Et alibi, Demetridiacoui,
ilem Vktoris, Chiouiae, Agapae, Hacrenei, Casti. In
Hilarii, Coi.cessi, Mari. Syrmium, Fortunati, Douati
Tueasaionica, natale sanctorum Iugcnua?, Satmnini,
etaiiorum sex. Etnatalis septem virginum canonicaPairioi, D i o n y s i i , Panteri, Alexandri. In i£gypto,
passio sanciorum Victoris, Stephani... Iganau mo- rum. In Bavenna, dedicatio oratorii sancti Poticti.
widus April. in Alexandria, Apollonis presbyteri,
wsterio deposilio Bcati Walarici confessoris.
Gaiani, Hilarii, Donati, Concessi, Saturnini, Saturi.
tv non. Apr. In Africa sanctorum Amphiani, YictoIn Thracia, natalis Gaiani. ln Africa martyrum serii et aiiorum qualuor martyrum. E t aiibi, Marcelli,
Satslli, Marcellini, Saturnini, Quiriaci, Reginae, ptemdecim, quorum nomina Deus scit. Et alibi Pinnati, Snccessi, Marcelli. In Antiochia, nntalis Sancti
Proctdi, et aliorum quatuordecim. In Thessalonica
Theodori presbyteri.
Macedoniae, Theodoli, Agatophi, Martis, Publii, Y a ui idus April. In Mauritania natalis Saloni /
lerii enm aliis tribus. Urbani, Juliani, Procuii, Gagi,
9
y
m
-
S. HtERORYHI OPERUM M A H T H S A .
m
epi*es|>i et cooJessftife, uM
HaiHtii, HeUfii, Conoessi teum cfcteris saottis, ei A Fsusfjni, Lociani.
stintconditac rcliquioe sancli Jonnuis evangelitt». Et
Domnioi episcof i . In Saiona Daimaiio*, Domionl
dedicatio altarrs sancti Juiiani marturis, b/ui Brissta
episcopi, et militum novem, et Daimatae. In Africa,
Fortunati, Donati, et alioruni duceaiorum quadra- passus est.
ginta. l a Ntcomedia, naUlis samctornm Eustoi presxvi kdl. Maii. Ie Achsit, Corintho eivHat», naiabyteri, Nestoris, Filoni, Caercmoniac. Lugduno G a l - lis ssnctorum Calesti, Csrissi, L<tonidis, Lotae, Terlias, depositio Siagrii, et Patricti.
liae, Cbristianae, Galioe, Thendori, Carissi, euniua
Pridie idtts Aprit. In A s i a , Pergamo, natalis san- in mare mers. Cariloitfs, Cmlestie eum aliis, Uniea>,
Golliniae, Monitiuc, Nigiae. EteJibi, MarUani, Esiatii,
ctoram Carpi episcopi* P a u i i , isaach, Agathonis.
Romae in coemctcrio Calepodii, Lupicini. Yia Aure- Fdicis, Hermogenis, Vincenliiv Tertii, Galesti. In
Mauritania, naulis Basiliae. In Ponlo, lnsdaedli,
lia, lenio milliario, dcpositio Julii episcopi. Et alibi,
Agapiti, Bassi, Juiiani, Feiicis, Pauli, Mauri, Uer- MartUiis, Felicis, Forimati, Silvani, L-eiftni, Goam i l i , Psretlai, Leonedis, Micae, Gaiiieai, Martiani,
culae, Verecunda?, et aliorum nuinero quadraginia
Faustini, el Luciani, Jocundi.
duo, Quarti, Satnrnini, Secundi, Dc<imi, Darii.
xv kal. Maii. In Antiocbia, natalis saneii Petri
Iiem Secundi. Item Suurnini, Quinti, Dexlri, Yicloris, Donati, Yarici, Btitli, Yenusti, Titiani. ltem B diaconi, et Hermogenis ministri, Pelri, Foriunati,
Yictoris, Sylillae, Luci, Josti, Orbana?. Item Orbana»,
Maitiani. In Africa, Buruci, Quinti, MappSlici,VictuMarti, Januarii, Citiini, Palerni, Paeitii, Pulti, Mu-* rici, Donati, Januarii, Macori, Galli, Theodori, Jurici, Optati. Iiem Yictori, Migone, Demetri, Marci,
liani presbyteri, ct Meceoni, Migiui, Dtomedis, FiFlaviani, Vitalis, Dinalke, Clemeuliae, Yicturiae, F e - . lippianl.
Jieiae, Maximae, Muslae. Iteni Marci, Honorad, Lauxtv kat. Maii. In Salonft civitale, nniaiis ssnctoreuti, Arburi, Crispini, Tertii, Quintulac, Rcstituti* m m Septimi diaconi, Victuriei. E l a l i b i , HermogeRevocati, Paterni, Buttasi, Yarici, Pauli, Oplati,
nis, Dionysii. in Africa, Yicloris, Psm|)irdi, Dosati,
Speni, YalcnU, Donati, Mauili, Petri, Felicis, Pro- Janonrii, Micionis, Domni, Turemmi, Syrid, Priculi. Iteni Donati, Gcroeilae, Evanti, Lazari, Ve- sciani, Jocundi. Rotnae, sanctorum Eleutheri, etAsnusti, Fluvini, Rufini, Crispini, Naburi, Viclorini,
thiae matris ejus, Psrtbenii, Coioceri, Febi, Proculi,
Donatulac, Victuris, Agotinac, et Tcrtia?, Mamcri. In
Apollonis, Fortunati, Crispini, Expediii, Mappalki
Capua, nataiis sanctorum Cypriani, Musculae, Do- Victurini, et Gagi. Autissiodoro t* Gattiu, dedksue
nalx, Novelli, Januarii, Silvani, Pluriani, Saluri, ailaris senioris Ecclcsia.
Julii. Et alibi, Primi, Cbari, Cyriili, Machari, S l i xiu kal. Maii. In Mililana civilate Armeniae, Herlari, Venusti. Iiem Vcnusti, JulLr, Felicis, Yerc- C mogenis, G a i , Rufi, Expediti, Aristonici. Galatx
cuodae, cutn aliis novem. Eocapi, Tertulae, Antonna die coronatoruin. Militinae Armeniae, Rul, Biniae, Musttrix*, Migini. llem Donastae. Et alibi, Euphi- lari, Aristonici, Fortunati, Donati, Gagi, Majoiinn
miae, Machari, Primi, et aliorum novem. In YaIn Afriea Serecianf, Donali, Heiadii. Item Seretiioi,
pinmo civitate depositio B. Constantini episcopi. et Hermogenis cum aiiis duobus. Gaucoliberi, oata%
Idus Apritis. In Caicedona, natalis sanctae Euphe- lis S . Vincentii.
miae, et Evapiac, Sectitoris. Et aiibi, Januarii, Pauli,
xu kai. Maii. In Africa, nalalis sanctorurt SerPassae, Caroii, Caritx, Arobi, Azatonicae, Decimi.
viani, Arajaci, Silvaniani, Fortunati, Joshnis, OraPcrgamo Asiae, Pohycarpi episcopi, et Pauli diaconi.
cii, Donati, Martiac, Gemae, ComeJiae, Geromae, Cnrxuukai. Maii. Romae, via Appia in cmmetcrio
niliae, Fortunati, Vincentiae. Romes, deposkio saoeti
Prsctexuii, naulis sanctorum Tiburtii, Yaleriani,
Ticloris episcopi, Fetici*, Alexandri, Papiae. EverMaximi, Quiriaci, Optati, Pati, Saturnini, Martiae,
duno, deposiiiosanctiMurcelliiti opiseopi, etconfesFroutioae, Comiiiu:, Gonditoris, Tituli. Interamne,
soris, Silviani, Tiriaci, Donati, Quinti. AuiisioProculi, Yalenlini, Pruusduci, Laurini,- Domninse dero civiute, depositio ssncti Martini .presbyleri ei
virginiscum sois virginibus simul coronaiae, et san- confessoris.
cti Yaleriani. Et alibi Optati, Salurtiini, Arcbilai, B xi kal. Maii. In Alexandria nstslis sanctorum ForSimphronii, Frontini, Maximi, Decimae, Martiae,
tunati, Aratoris presbyteri, Felieis filii, YiuUsin
Coroiiiae. In Alexandria, Frontonis monachi.
careere qoiescentis. Romac, in coemeterio Calesti
xvn kat. MaU. Piceno, in aureo monte Maronis,
via Appia nnulis sanetorum Valerisni, Msxhui,TiMessoris, Proclinae, Mosiiis, Jocondi. In Mesopoia- bortii, Denati. Et in Terrscins Campsniae, oaUlis
mia Arcelai, Cypriani, Coinati, Vironicac, Acutae,
sancti Ampheiici, Jocundi. E l alibi YictoriS, Paphr,
Diogenis diacooi cum duobus fratrtbus. In AntioFelicis. E l alibi depositio Aprunculi episcopi.
chia Syriae, Prosdiici, Yeronicae, et Dioninae filiae
\kal. Maii. In Africa, Silviani. Civitate Hierspoli,
ejus. Octaviae, PoUmiae, Prudenti, Foci, Syri. In
natslis ssticti Philippi apostoli. Romae in eceswterio
Taodin Gsiiiciac, Quoamali, Arcelai, Polami, DoaaCalesti, via Appia, depositio G s i papa, Primoli
teiiae. Is Hispaoiis, Caesariae, passio sanctorum L u Tierdiani. Logdono Gaiiiae, passio snncti EpsWi.
b e r c i , Apoundi com duobus fratribus, Martiani,
Et aiifci, Leonidis, Arstoris, Q u i r i t c i , Basilift. In
Item Martiani, Felicis, Fausti, Fortnnati, Sihani,
Sertonk cimtate, deposi&o Leonis epkcopi.
Luciaui. Gomali, ParoHai, Eotoedis, Micee, GaHietri,
n kai. Mdi. k i Afrka, natalisssnctornm GstnSoi,
455
VETOSTISSIMDM R \ L E N D A R H J M .
484
Saturnmi, Ghbri, Feiicia, Tfaeonae, Theodoii, VI- A Afrosi, Cariiippi prcsbjleri, Agapi*Ucluris,Eu8ebi
clormi, Veuutti, Victuri, Nabori,Soluli, Plcni,Silvii, eunuchl. In Africa, Provtnciae Diomediae, natalis
FeKcis, Viulis, Tbeodori, Faustini, Vaierii, Ursf. sanclorum Manilii, Donati, Maorili, Lueiani, Victo*
Roma?, Naboris. Item Silvii. Item Vitalis. itcm Fe- rini, Nicia? virginis, et aiiorum ducentorum octoginta trium. In Betorive civilate, depositio S. Euse
ljds, Nonnae. In Al*xandria, Cornnae, Valenlia civitaie io Gallia, nalalis Felicis PreSbyteri, Fortunati presbyteri.
ni kal. Maii. In Alexandria, natolis S. Germani
ditcooi, Acbilei diaconi, el commetnoratio Georgii
presbyteri, Prosduci ditconi. In Nicomedia, Prumartyris.
dentii, Msrtialis, §abatii, Eodomoni, Bareli. Item
viit kei. Maii. In Atexandria, nataiis sanctorum
Corona? virginis, Victoris, Zoticiae, Fortuni, Donati, Germani, Fiiicosi, Budetiti, Urbani, et Pigatae, S i l Fdbcis, Satornini, Secundi, Silviani. Item Silviani, vani, Joci. In Africa, G u c t i , ei aliorum sex martyruin. E t Perusio Tuscia?, Valenlini, Marliani, BoRufiiue, Liberalis, Meiuri, Toi.iti, Firiani, Barachi,
noni, Vitalis, Augusti, Victurini, Manili, Metronae
Nabori, F o s c i , Naventi, Sarani, Forluni. Item
yirginis, Maculi, Megini. In Alexaadria, Pudenti,
Dooaii, F l o r i a n i , Theoni presbytcri. In Africs ,
Martiani, Filocusae, Theudosiae virginis, Padis com
naUlis sanctorura Fanstiui, Victurini , S a l u n i ,
Tbeonae, ValeriaB, Forluhi, Publi, Foriani, Mem- B oliis duobus.
Pridie kal. Maii. In Alextndria, Dorothci presby-t
roeri, Fausti, Marttae, Saubacia?, Theudestiae, Valeriaai, Urhatii, Herus, Luci, Victuris. Et in hoc die, teri, Rodociani diaconi, Victori*, Terenti, Manini,
Sydracb, Misach, Abdenago, iterato nomine, qui et
Majoricae. Item Vicioris, Glaudi, Silvani, Demetrii,
Ananias, Azarias, et Misahel, in Babylonia ab igne Juiii, Secuiidiui episcopi, Meriti, Honori. Item S i l ardesii liberati sunt: beuedictus Deus. In Lugduno vani, Saturnini, Affiodi, Dugdi, Pastoris episcopi,
Galiia?, passiosaiictoruoi Alexandri.com aliis numero
Secnndiani, Concordia», Mariani, Jacobi, Fioriani,
iriginta quaitior: E t dedicatio cryptae, ubi corpora
Gabri, Gaiani, Postumi, Momini, Quintiani, Cassi,
eoram requiescuut.
Fasili, Florenti, Demetri, Gadudi, Crispini. Item
vu kal. Maii. in Syracu>a civiiaie Siciliae, nataiis Crispini, Donali, Zeuonis, Poinodiam diaconi cum
aliis viginliquatuor, Secundiani epi.<>copi, Alcxandri
saoctorum Evodii, Hermogcnis : passio S. Georgii>
Calestae. In Africa, Nubiiis, Marcae, Hernienphi, For- dtacotii, Bubati, Saturi, Diotri, Ropodiani, Noroentonati, Jocundi. Lugduno,
depositfo Beali
Rustici
sis. Romae depositio Quirini, Secundini. In Afroditpucopi. Letania major*
ris, Rodociani diaconi, Terenti, Marini presbyteri,
Dagari, cum aiiis duodecim, Meturi, Clementis,
nkai. Maii. In Axiopoli, Aurelii. In Antiocliia,
Leonidis, Vcndei, Marii. In Africa, J u l i i , Victuri, C Lticiui, Telesfori, Pritnosi, Saturaini, E m i l i a n i ,
Syrici, Honorali, Felicis, Pauii, Maximi, Vicioris,
Majoricae, Satumioi, depositio Poiocronii efmcopi.
Simpliei, Pollionis, Viti, Calendini, Apolloni, MarMENSIS MAIUS.
tianx, Felicissimae, et Hernia?, Marlisni, Uctissimi,
Habet dies x x x i .
Fimiae, Felicis, Germani, Feliciae, Evasiae, GemelliWECUJU sociis eoruia, Silvani. Cenlulo monasterh in
Gedia, deposUio sancti
v kal. Maii. In civiute TarsoCiliciae, naulis sancti
Castori, Germani. In Nicomedia, Anthimi episcopi,
Slephani episcopi, Autouii prcsliyteri. In Lydia,
Gesesi, Sodalis, Zotici, Marini, Zetoni, Helptdii,
Eothicn, Lupicini. In Armcnia, civitate Militana,
HereBiiiis, Hikpidji, Eppei presbyteri, Hermogenis.
Et alibi, MUuri, et capli DiSconi, Husandi, Priani,
Cypri. In jEgyplo, Nicomediae, Victoris, Maximi,
•
—»
»
Martiani, P a u l i , Germani cum aiiis sex, Gemcllinae,
Laetissimae, Feliciae, Germana?, Fetfcis, Evantia?,
Victurini, Nicofori, Dioscori, Papia?, Serapionis,
ioannis, Julti. In Antiochia, Thimiae, Mauri, Arri
dhtconi, Genonsi, SodaJis.
iv kaL Maii. In Pannosia, Eusebi Episcopi, et
VHalis, Pollionis. In Alexandrin, Victorini. In Tarso
Cihciae, Malinae cum slits ceirtum septuaginta,
* AgapK Eftl a nobis netno exspectet, u l menda
qoibns Ma^tyrvlogium hoc deformalur , toliamus
omnia, vel saliem pleraqtte : tamen occasionem, ubi
«e onert, aliquid mOnendi, quod fectori prodesse
queai, nullam praetermitiere nolumus. Quamobrem
ooumus hoc loco errasso Acherium, dum duos
Kal. Meii
initium Praedicationis Demini nostri
Jesu Christi. In Asia fiierapoli, natalis sanclorum
Philippi Apostoli, ct Jacobi, Quintiani Heleotheri,
Gai, Aiexandri, Satnruini. Et alibi, Apoilonif, Euphe *
mii. Tnteramna, milliario sexsgesimo ouarfo, Proculi, Pelesti, Agapiti, et militum trighrta triimr, et
natalis Matthaei, et Jacobi apostolornro. In Oriente,
Quintiui. In Hierosolyma, natalis S. Judte, sive Quiriaci episcopi. Emeritic, nalalis sancti Sattirnini. In
Tolosa naUlis Orienlii episcopi. Autisiodero, depoy
Rickarii.
n
u
«—•
'—•
sitio S. Amatoris episcopi. Bigorrs civitnte, depositioS. Justitti episcopi msgni, Isici,Phoei, Ambianis civitate, natatis sanctornm Agii, et Acioli marlyrum: Agauno, possio Sigimundi
regis.
vi non. Maii. Gtrmani, Ccelestini, Felicis, Cctini,
Urbant, Privati. In Alexandria, Sslumini cum E o poli sock) suo. In Armenia civitate Militana, Hclpidii, et Hermogenis, Lupi. In Alexandria, Germani,
sanctos efftnxft, qnorum alter Lerinres, aller Ennnchus dicereiur: nasi ut MarAyroIogit sertptor Carf)ippum presbyterum, ita A^apjum lectorem, et Eusebium etrhuclidm fuiSse hotavit. Statim Iege Provincice Numidice.
455
S. IIIERONYMl OPKRUM MANTISSA.
456
Coeleslini, Sanctini. Autistodero, Transtatio corpo- A aliorum muliorum. Item Agustini, Gaiani, Yiciuri,
rum sanctorum confessorum Optati episcopi, Memorii
Maximi, Celerini, Frontini, Quinti, Flavis, Marpretbyleri, Sanctini pretbyteri.
tialis, Privatiani, Septimina?, Dextri, Quintae, Ornesi, Donati, Ociaviani. Item Donati, Mariani, Nav non. Maii. Hierosolymae, Inventio sanct9e cruvigi, Pulveri, Rogatae, Yictori, Secundi, Caecili, Docts Domini nostri Jesu CliristiabUelena regina, post
natac, Saturnini. Item Donati, Jtili, Navidae, Felicis,
Passionem Domini anno ducentesimo trigesimo terFortunati, Crescenti, Sapi, Rogatiani, Donati, Galtio, regnante Constantino imperalore, illurainata
lici, Justiani, Yitalici, Rogatiani, Donali, Gallici,
civitas. Et natalis sancii Hermogenis. Romae, natalis sancti Evenlii, Alexandri, Tbeodoli, Fortunati, Lucellae, Honorati, Feliciae, Savinae, Salti, Simnatalis Arboni : In Airica, Mariani, Saturnini, R u - plici, Fiaviae, A l e i i , Catulae, Januariae, Eulicix,
flnae, Fortunionis, Fortunati. Autisiodero, translatio Yicluriae, Peculiaris, Germani, Ercolae, Rogitn,
Marcellac, Odemari; Avidtc, Saluminae, Feiicis,
corporum sanctorum confessorum*Ensebii presbyteri,
Yicturi, Processi, Promoli, Donatae, Castula?, SeAviti diaconi.
cundiani, Donatac, Mariiaiis, Rogatae, Forlunati,
iv non. Maii. In Nicomedia, Antoniae, Justi. In
Tuitidi, Crescenti,Germani, Yicturiae, Paiatini, EpaAfrica, natalis Coelestini, Felicis, Urbani, Romani,
Bellici, Martialis, Mittuni presbyteri, Floriani, Petri. B pbroditi, Marcellini, Fioridiani, Fauslini Episcopi.
Item Eutici cum aliis quadraginla quinque. ln civiEt alibi Loguorgue. In Caesaria, natalis sancli Siltate Diospoli, passio sancti Georgii. Auguttiduno
vini, Yibiani. In Alexandria quadraginta martyrum,
Nestori, Mitton, Autonini. Autisiodero, depositio et depositio B. Placidi presbyteri.
viti idus MaH. Mediolano, Yictoris, Eutici... atiae,
transtatio corporis sancti Corcodemi dtaconi, et conFortunatt, Saturnini. Constantinopoli, Agati militii,
fessoris in basitica sancii Amatoris.
Maximi Presbytcri, Antis diaconi, Areslini, Marini,
III non. Maii. Eutimi diaconi et Martyris. In TbesT a m p i , Victuriac , Sterliae , Agatae, Floridae, Luci,
salonica, natalis saucii Herenei, Peregrini et HeDonati, Yicturis, Flaviac, Joannis, Ninae, Casli, Gai,
renx. In Africa, Gregorii, Arcelai, Felicissima?, et
Fori, Maximi, Felicis, Martiani: Famosac, Honesta?,
passio sancti Trifouis. Iu Alexandria, Petivi. Yienna,
depositio Neclarii, et Niceti episcopi. AutUiodero N i g r i , Baptizii, Rustici, Processi, Secundi, Militi,
passio sancti Juviniani lectoris. Arelato, depositio Feliciaei Maxiraae, Dativae, Tuianae, Secundohe, Dttiva^ Gundini, Tertuli, Coeleslini, Faustini, Januarii.
sancti HilarHepiscopi.
Ilem Victuris, Zeluiae, Scialae, F o r t u n i , Rogati,
Pridie non. Maii. Natalis sancti Joannis apostoli
Faustini, Canerii, Baracbi, Siddini. Item Ninae, Tidi,
et evangeiistae ante portam Latinam in ferventis olei
dolium missi. In Persida, natalis S. Maltltaei apo-C
stoli et Evangelistae. In Galalia civilate, natalis Beatissimi Gcrontii coufessoiis. Iti Africa, natalis sanctorum Secundiatti episcopi, Jacobi, Mariani, Concordiae, et Marinae, Heliodori, Saturnini, Silvaui.
Mediolano, Victoris, Felicis. Item Victoris, Caricae,
Aufidiae, Judith, Eiperiae. liem Vicloris, Acutae,
Faustini, Helarianae, Victuriani, Saturnini, Gavini,
ifidenli, Fortunali, Victuriae, Primi, Gaiani, Yalentiuae; Portumi, Justini, Majorici, Venusti, Massi,
Processae, Secundiani, Inportuni, Quintiani, Petri,
Tassicassirici, Veneriae, Bonifaciae, Quinti, Florini,
Yictorini, Memoriae, Gaudulae. Item Victorini, C r i spini, Possfnnac, Labori, Massilae. Itcm Haiani, F a seri, Maxenti, Ninae, Virtuniae, Valeriac, Tironii,
Matronae, Citini cum sociis eorum,et reliquissanctis. D
Fiorione, Herenei, Fortunati, Faustini, Gavini, Herenti, Pappaiici, Primi, Cassi, Secuudi, Celerini,
Hieremiae, Flavi, Gaiatti cum aliis viginti. Blagropi,
Marccllini, Maximi, BafroQti , Augustiani, Niciti,
cum aliis sepluaginta sex. Item Gaiani cum aliis
septuaginta duobus martyribus. Autisiodero, depositio sancti Yalerii episcopi.
Non. Maii. In Nicomedia, nataiis sanctorum F l a vii episcopi.AgustiniepiscOpi. Item Agustini. Trium
fratrum, Marcellini, Macrobii, Eutbicii. In Africa,
Celerioi, Maximi, Victuri episcopi, Pontenellac, et
Mittuni, Syrrci, Rogali, Donatae, Bacci. Item Gadd e r i , B r e u r i , Donatae , S p i c i , Rogati, Saturnini,
Gaudiosae, Vitalis, Cacciliae, Gallac, Januariae, Seneri,
Rogati, Matronicae, Agusticiae, Saturnini, RuO, Fauslini, Victoris, Ciltini, Zaderi, Antiqui. Item Niore,
Saturi. In iEgypto, Victoris, Stepbani, Januarii. Is
Sanconico , deposiiio sancti Martini, Juliani, Autisiodero, depositio Heladii episcopi. Corbeia mone-
sterio, transtatio corporis sancti Gentiani martyrit.
vu idut Maii. In * Axiopoli, Quirilli, Quindei,Zenoni, Tarso, Ciliciac. Afrodisi, Jocundi, Firmi, Medioiano, apostolorum Joannis, Andreae, et Thomae,
in Basilica ad portam Romanam. In Persida, Martyrum trecentorum dec&m. Constantinopoli, natalis
sancti Timotbei. Romae via Latina, Gordiani, Prtmtili, natalis S. Beati confessoris.
vi idus Maii. Romae via Laiina, in ccemeterio ejosdcm, nalalls Gordiani, Juiii. In coemeterio Praetextati Romae, natalis sancti Epimacbi, Majoris confevsoris, Quarti, et Quinti, et Probalae, Moecae, Petri,
Januarii, Forlunionis, Teclae, Axiopoli *, Cyrilli,
Cendis, Dionii, Accisi, Crispionii, Zcnonis, Afirodisi, Privati, Giddini, Petri, Saturnini, Dativi, Fortuni, Lucellae, Maximae , Matiouac, Mutaci, Cicili,
Victuri, Januari, Sacusac, Bonosac, Victorinae, Majuli, Constantiae, Maximae, Januarii, Gemini, Samini,
Peregriuse, E r i , Senteri, Marulli, Felicis, lodici,
• Axiopoti. Ex urbe M*esiae Axiopoli Axiopolum mariyrcm fecerat Acberius.
I
457
VETUSTISSIMUM KALENDARIUM*
9 i o d e r o
458
v i c o
Reueoti, Tinni, F e l i o n i , Tuinti, Seleuci, Zeiulae, A
»
Caiaco, passio sancti Pcregrini episcopi primi clviutis ipsius. Tricauino, pattio S. FiJtnoariae, Fortunali, Tedetiae, Tonati, Rogatae, Paudoli pretbyteri et confettorit.
linc, Jaouari, Ninae, Ilonori, Candediae, Secundi,
xvi kal. Junii. In Alexandria , Victoris, Basiliae,
Saturoioi, Donati, Salutoris, Feiicis, Marci, Nappoli, Coddei, Dati, Naso, Mosi, Satuli, Vieturis, Ma- Siivani. In Roma, Parthinii, Gallicori, Eponi, Libesuli,Maichi, Severi, Martiani, F o r t u n i , Saturi, r i i episcopi. Neveduno , Heraclii, P a u l i , Minerii,
Quiotali, Fidelis, SeTerioli, Quinti, Fausti, Donati,
Aguiini, Victoris, Arlhemii, Calcori.
Excroati, Birici, Septimi, L u c i n i , Restituti, Dativi,
xv kat. Jun. In Alexandria, Potamonis presbyJanuariae, Ninae, Felicis, Saticae, Marceilae, Tulae,
teri, Hortasii, Serapionis, Panteri, Dioscori, Pami,
Matrooae, Lucusae, Victuriae, Feiiciae, Jocundae, GloPentecon diaconi, Cenron, Dativi, Luci, Maximae,
riosae,Rogatinae, Viclurinae, Juliae, Primae, Forlu- Hermon iectoris cum aliis quatuor martyribus. In
nati, Mariae, Rogatae, Monni, Jacobi, Septimiae,
iEgypto, Dioscori lectoris , qui multa passus est.
Maurelli, Incidi, Tuni, Felicionis, Seleugi, Honorati,
Constantinopoli, EfFuci, Serapionis, Bustasi presbySatorni, Lucini, Zeberiae, Venusli, Saturnini, Quin- teri, Palamon, Panteri, Peteclondi, Eran lectoris,
lulas. Item C y r i l l i , Dionysii. E t alibi depositio JuDativi, Martiani, Luciosi, Lucianae, Eginae. E t alibi
veoalis, et Job prophetae.
U nataiis sanctorum Cassi, Victoris, Juliani.
xiv kal. Jun. Romae, natalis sanctorum Calocerl,
Parteini eunnchorum, et uxorum eorum. H i sub
Decio imperatore occisi, et requiescunt in coemeterio juxta viam Appiam. In [coemeterio Calesti, via
Appia, Paterni, Galicori, Indi, Seleuci, Felicis, E l o nici, Christi, Calonicx, Juliae. Item Urbani, Ingenuae, Saturni. In Alexandria, natalis sancti Areni
dtpotitio Mamerti, et Mamertini Episeoporum.
diaconi. In Cacsaria Cappadociae, natalis sancti Ponidut Maii. Romae, nalalis sanctorum Nerei, et
liocbi. In Africa natalis sanctorum Quinti, Primull,
Achiliei fratrura. E t alibi, natalis sancti Pancratii,
Salusti, Fortunati, duorum Donatorum, Primi, I n Gradi etSoteris Virginis, Joannis, Achiiiis Moysei,
dicae, Lugustae, Rogatse, Urbanae, Romanae. In GeAfroditi, cum aliis numero quingenti quatuor, quotulia, natalis sanctorum E m e l i , Baseli, Praetextatae,
rum oomina Deus scit, Alexandri, Moisitis, Julii. In
Basiliae, Parlhimi.
Africa, Prancati.
xni kal. Jun. In Africa, natalis sanctorum VictoIU idut Maii. In Alexandria, natalis sanctorum Q riae, Marcellosae, Salsae. Romae, via Salaria, BasilisAfrodisii, Agrippae, Savini, Grifl , L u c i i , Cyriiiae,
sac, Aurei, Nustiae, N e m a v i , Baudeli martyris. E t
Cridulae, cum aliis duobus, Juvini. Trajecto porto in alibi naulis sanctorum germanorum, Gervasii, ProGelha, depotitio tancti Servacii epitcopi et confettotasii, et depositio Vellesi et Fausti episcoporum.
rit. In Palaestina, Taraci, P r o b i , et Andronici. In
x u kal. Jun. InMauritanis, Timotbei, P o l i , Eutici,
Poleotia, passio saucti Victoris et Saturnini. In
diaconi. In Provincia Caesaria, E p o l i , E u t i c i , J o Alexandria, Agrippae, Veris, Cyrilli, Ssvini, Maximi, cundi. In Africa, naislis sanctorum Maurellae,
Credili, Gagi^, et depositio Sebastiani episcopi. ln Quinli, Primuli, Salusti, Fortunati, Nirillae, Primi.
mtale Autitiodero, depotiiio, et trantiatio tancti In Caesaria Cappadociae, Polieucti, Victuri, Donati,
MarceUiani epitcopi.
Quinti. In Brilannia, naulis Timothei diaconi. E t
Pridie idue Maii. In Syria , Victoris, et Coronae, alibi Malthaei spostoli. In civiute Autisiodero, depoqoi simnl passi sunt. In Africa nataiis sancli Secun- sitio beati Valis presbyteri, et confessoris.
x i kat. Jun. Romae, naUiis sanctorum Fauslini,
diaoi, Quarti, Victoriani, Januarii, Medion, AlexanTimotbei, Venusti, Casti, E m i l i , Gotti, Rogati,
ori, Afraniani, Maximini, Prosuli, Audacti, AdeoMaxenti, Felicis, Januarii, Concessi, Albini, Rogadati. In Asia, sancti Maximini. Medioiano, Victoris,
Tiinoris, Felicis, Rustici, et ssnclorum trecenlorum jy liani. Item Casti. Item Plassi. In Corsica insula,
quatuor martyrum, qui cum S. Cyriaco passi sunt.
passio S. Joliae virginis et martyris. In Caesaria
Arwnuj, dedicatio eccletim S. Agricuta.
Cappadociae, naulis S. PoliocU.
ldut Maii. In Syrmia, Timothei, et alibi septem
x kat. Jun. Spanis, nauiis sanctorum Epictiti,
virginum, Alexandri, Digni, Chr... In Sardinia, Aptonii, Basilii episcopi. Item Aptonii, Jocundi. In
Simplicii. In portu Romano, Praestabilis, Victoris,
Africa, Quinti, L u c i , et passio sancti Desiderii epiCyrici, Jani, Eracli. Mediolano, Victoris. Lampsaco,
scopi, Juliani, Felicis, Montanae, Januariae, Emiliae,
patsio sanctorum Petri et Andreae, P a u i i , et Dio- Nonnae, Alemeridi, A s t i , Basilei Episcopi, Victurt,
oysii, JuliL Augutliduno Retici epitcopi.
F i r m i , Montani, Juiiani, Victurici, Fideli, Donatf,
xvn kal. Junii. In Isauria sanctorum Aquilini, V i c - Niciae, Fausti, Timothei, Silvani, Foci. In civitate
toriani, H e r a c l i i , Paulioi, Minermi. In civitatePi- Autitiodero, depotitio et tranttatio S. Hetenm virginit.
ctoo, Aosomi, Florentii, Diocletiani, Meminii, Justi.
i x kat. Jun. In Histria, natalis sanctorum Ze1D civiute Epheso , Mengenis, Gaioui, Juvini. In
belli, S c r v u l i , Sccundini. In Africa, natalis sancti
civiuteCorthosa, Vincentii, Nideruni, Hereli, Pauli,
Salurnini, et aliorum sex roartyrum. In portu RoMineri, Aquili. Item Pauli, Monorgi, Gai. In A u l i mano, natalis sancli Vincentii. In S y r i a , Zoeli, Sa-
v idut Maii. In Sirmia, natalis sancti Montani. In
ifrica, Msjoli, V i c t o r i n i , Forlunati, Septimi, Julii,
Crispi, Januarioe, Primuli, Manili, Nerei. Item Manilis, Victuriae, Fortunati, Januari, Jocundi, Syppiani,
jEpimini. V i a Salaria, milliario vigesimo secundo,
nalalis sancti Anthimi. In A s i a , natalis sanctorum
Demetrii, T a d d e i , et depositio Nepotiani. Vtenno?,
t
PlTROL, X X X ,
15
459
9
S. HIERONTMI OPRRUM MAOTISSA.
46*
t i i r i , T i m i n i , Saiurntni, S e r v i l i , Felicis, Silvani, A Carlhagine, Daciantev Turribus * Sardinia?, GrescenForluni. Hem Zoeii, Striae, et D i o c l i , Maxiipini. in tiani, Memmii. In civitate S y r u , Daciani. Romae ria
Gallia, civiutc Namnetis, natalis sanctorum Roga- Aurelia, naulis sanctorum Processi, Martiniani,
liani, Ponajtisni germanorum.
Frimini. NaUtis sanclortrm Gaulieni, Germsni, Vieviu kai. Jun. In sok> Tusciae, civitate Biera, naturi, Silvani, Thelesfori, Victuriui, Donati, Isliarii,
lalis sauciorucn Sententiatae, Vicentiiet sanctae Ju- Terti, Rogsti. ltem Germani. Item Silvani, Honori,
lianae. Medioiano, depositio Dionysii episcopi, Po« Cilkke, Tertula?. Lantae, Victnriae, Forlunali, MaxiJegratj, eisliorum quatuor coronalorum, Vincenlii,
mae, Rogatae, Paulicia?, Agapiae, Castufae, Ameliae.
Juannis, Marii* I»t Qriente, Eusebii. Via Nomentana
Itetn Tertula?, Lupi, Jnsti, Teclis, Firnvi. In Antiomilliario noiiQ, naiali* Urbani episcopi. In coemete- cbia, Pauiini et isici.
rio Praetextati, Dorostoii. in Africa, Fabiani, SepVEJJSIS J U i »
limi, Julii. in Epbeso, Joannis Aposloli, Satqraini.
Toiuuni, Victuri, lsiiali, Vicluriae, Fiavii, et deposiHabej dies xxx»
tio &. M-*rcelli.
v i t M . Jun. Nalaiis sancti ^Eraclii, Paoli, MindiKal. Jnnii. Litania iiidieenda. In Thessalonlca, Ocnae, Jocuudi. Ia Africa, i u m Pauii, Anieon, Qua- fi Uvi.InAntiochia,Zosimi,ctTeclae virginis. In Afriea,
drati, Rulini, Valerjae, Magui. In civilale Tuscia, Crispini. Rotna?, Jirvenci, Cyriaei, jfccomedis martynataiis sanctorum Felicissimi, Eracli, Paulini, Me- ris, Exuperanti, Eraclia?. In Thessalonica, Luciae vrritedinae, Saturi, V i c t u r i , Saturnini, Maurini. item
ginis,et Auceia? regisBarbari, Rogati, Germani, Sif§aturi, Fortupati, Tbomedi. In (erritorio Auti&io- vani, Ruilodi,Ceciliae,Tertuli, Lantae, Victnriae, Gal,
dqfeqsi, loco Quotiaco, passk) S. Prisct marlyiis Fortunati, Msximi, Rogata^, Paulinae, Agaptae, €astucutq innumera, m u l t i M i p e .
lne,Coteosu?, Novellsft, Agapae^Carra^^OraTtaVjBoblnsa»,
yt kfd. Jun. hi Alexaodria , natalis *anctoruui
Forlunali, Martihi, Sarornini, Batani , Rogatiani,
Aquili presbylfiri, «vauge|ii, ei aliorum quatuorIlonbraii. Ilem Mortinnf, Saturnini, Pontini, Pauli,
decim. i n Tom>s, Eliae, Luciani, Zotici, MarliaUa, Petronii, RutRiae, Qutetke, Januariae, Noveili. frem
Victuri, et Maurinae, Servuii. In Afriea, nauits Januaria?, Soste, Fedosae, Victurinse, Matronac, Cassanciorum Sacci, Juiii, Vaama?, Carpiae. InSardinia, tula?, Rogatiaui, Quinti, Marci, Gemfnae. Irem Paulf,
Sslottani, Eutrici, Crescentini, Titiani,Quinti, Stabuli.
Martialis, Mituni, Veriei,Cassi. Item Saturnini, Fev kal. Jun. Pampbilia, Zekili, P r i m i , Nonni, licis. Item Martiani.Item...Rogati,Jaunis. Item ForE u r s s i , Juiii. ln Africa, Porluni, Ariminie, Seoun- tunati, Marliani, Saulis, Casii. Item Janinarit, Donati,
dioi. In Sardinia, EmiU, Felicis, Primiani, Lnciant, G Hortensi. Rem Salureini, Marlirti, Malchi, S H t a n i ,
Jocumdiani, Lwcii. Rpmae, vis Fjomemana miiliario Qninti, Eeliciae, Siliesie. Item Januariae, Fortnnata?,
Urtip decimo, naUiis sanctorum Epicati, EnsUsi,
Victurias, Maria?, Prtma? , GemeHinae , Fauslint.
Victiae, CaMttUjlae. Item Epicati, Octub^ri, Uroriac,
Itent Novella?, Donatellae,' GetuN, BarieJ, Urbanf,
Vippiopili, ILomiui, Maccili, Ciconiae, Maxjmj, Fiio- Romani, Primiae, Tertutae. Item Casue, Maxirme.
miqi, Aviciae, Conjmieni, Martiani, Flumini, Ma- Item Orbant, Oputae, Matronae, Meiosae, Metuni,
riant, Castulae cum aiiis novem. Jn civitaie Paruiie, Meiosi, Secundi* Gemeliitwe. item Urban», Satura&o4 3» Germont epiwpi ei confe$$ori$.
niui, Juh, Surdrdae, Silvan», Rufime, Nfna?, S e p a d ,
Vineenti, Prisci, HiLari, Foheis, Cnstnto, A r a b i , P u ,v kal. lun. Ip CtbMlis, natalis S. Pollionis leotoris et piarlyBis. Is Nwo«aeiJia, sanOt CyrilK ln
bli, cum aiiis centum viginli, L o p i , cum sltis doo, Africa, p«mi9 sancju>rup3 Primi, ^accidiae.» Ras*i- decim, Catulini,..... Blosi, Martiani, Haiani, diarmoni, et aliorum. centunt qiMoqp^ginta triiiua. Trc- celhani, Fledi. fcem MarcolMani,€asti, Marci,lfsjnri,
v«|#» «Jepo^^io UaxupiQi epWcopj de a^tigojis. R o Procuii, Pagati, Tnrtii, 6iHsso>, Festtilae, lUjdsae,
inas via A«i e^ia, patalis saucii Rtsiiluti piartyris.
Timotliei, MarccilHMe, Rttlili, Germsni, J b s o n h ,
Via, Tilnirtina, sepiem gcro)aoorum. Iq ilUpattij?,
i alHs nonaginU. Vienno, Cfaudit episcopi.
pa^s
CqpiiL 4qlipcbi$£, Sicjminii, Qas^i, p
twn. Junias. Romse Mareefiini presbylert, H
V^pu$|i, V»ctin;i, P,qJJieni. In Cs?sa.ria Cappadociae, Petri exqrcwtre, ct Msreellini presbyteri,TorO*ti,
Carelli, Primuli, F i u c ^ i , V e i w t i , Tredeul^d, Jo- Rogati, cum aHis quodmginta duohus, Sefondi,
f,uj$i. In An^MPla sajjctpcum Sisjppi, e| Alejapdri Maximac, Martiani, Siivini, Flaviani, Psoh', P c t r i ,
s i a f l j r i ^ R9uW* n^ta,U§ sapfISJJ P^tfQpill?, Aiesan- Victuriae, Matronai, Faustie, Estricatae, Antdnfcae,
Saturninae Donatae , Rednctfe, Maxinvse. f t e m
^ r i , »lw|yrji.
Saturnini, Pauli , Juiiae , Florentinr, I*orluo*!i,
III l^al. Jun. In AnMoqbia , uaia|j§ fapclorum
Maximaj, Urhanae, Felkis^iihae, Justae, FlWriae,
Sjfi, tVaiatiii) T u r r i ^ Sar(}inia?, na^lis sanctprum
pabiuj, Cr.isRoli., fj^ ^jcofflcdiai nataUs fpuUprutp
Matronae, Martia?, Vsientinas Fortunatt, Vesmstae.
^octprura.
Donatae, Mariae , Galiicae, Tertuli \ VaUHcae ,
Pruiie kal. Jun. In Aqui|eia^, n^U)is w u c W r ^
Evantii. Item Juliae, Sammatae, Possinnae. ftem
Canfi, Cant^ni, ProU, prisogonj, ^ Pantianiilai.
Saturninae, ConconHae. Ilem Dowtae,
fclfeis,
itio
I V
;
T
• Tttrriftii. Lege Qalaribu*.
VETUSTISSIMUJI KALENDARIUM.
411
461
Valentini, Jannariae, Mastillae, Luci. Item Martae, X
Pridie non. Jun. Ncveduno civitate, Zotici, A t tali, Euttci, Amasi, Quirini, Juiiae, Saturnini, GadMarrellae, Proci, Datulae, Victuriae, Joviani. Itena
duni, Ninitae, Fortunioni, et aliorum viginti octo,
Maxioiae, Felicis, Tertulae, Castulinae, Gsudoli,
Cypriani episcopi, Ebusli, Rustici, Silvii. In SabaModurai, Jusii , Saiuri. Item S a l u r i , Felicis,
ria civitate, Quirini. Romae natalis sancii Pieti,
Dooatae, Januari, ForlunaU, Saturnini. Item Julian,
Arecii, Daciani. In Sicilia, natalis sanctorum ExperNinae , Honoriae , Donatae, Calponiae , Extricabe, Felicis, Saturnini, Donatae, Cenoni, Primosi, genti, Cbristae, ltaiii, PbiNppi, E u s t k i , Rustici,
Sccuodi, Januariae, Rogalae, Fausti, Fontei, Tertuli, Rustuli, Juliae, $aturninae, Jejaconi, Maenae, Fortuni, Crescentiae, Jocundiani. Iu Sabaria civitats,
Paidae, Rogatae,. Item Secundae, Januariaa, tyartialis,
Foltcis. {tem Feiteis, ForlunataB, Januariae, Adju- Rustuli, cum siiis duobus.
Non. Jun. In iEgyplo, Martiani, Nigrandi, et
tori, Fortuosii, Nomiliae, Paulae, Rogatae, Victuria, Dona(i, Mavori, Pussi, Primae, Orbani, T u - Apollouii, Feliculae, Joci. In Africa, Evasi, Privsli,
vioi, Januarii, Sintionis, Juliae, Martianae, Nondi- Romae miliisrio septimo, Filocul» , Felicitatis,
Pappiae, Gregorii, Gai, Rutiani, Satumini, Rogaias,
nari, Casti, Dsti, Ftorentiuae, Victuriae, Piscinae,
Hetari, Victuri, Mustuli, Ingeni, Secuodi, Mauri,
Castolae, Saturnini, Yicturiani, Fortunati, Ninae,
Nuodifue, Saturninae, Gaeciliae, Martuac, Luciosae, B Urbici, Secundiani, Caslulo?, Candtdae, Prtmae, FeFeliciae, Maximae, Prirme, Forminae, Evasi, Seldini, licianae, Fortunatae, Martiali, J u l i a n i , Nicandri,
Teitij, Fusci, Msrcellinae, Justcp, Evssiae, Sarmiciae, Sacri. In Istria, Zoli, Saturi, Timini, Saturni, Servilii, Felieis, Siivani, Fortunati, M a m m e r i : CorRsdiike, Mariae, Salpurniae, Caslulae, Gasiult. Item
beia transiatio corpotis tancti PmcordH cenfestoris.
Saturnini, cum aliis sexaginla septem, Juviniani,
Sattirnjni, Qratri, Lattnae, Sabiooo, et depositioMa- Et depotitio tancti Bonifacii erchiepiscopi.
VUi idm Jun. NevedunQ, Amantii, Lucit, Alexaneeilini, Jecundi, Julii. lo civitste Cajsaria, Tbamati,
Hesoiati, Seleuoi, Potfiti, Phamaii, Paiestini, Ro- dri, Alexandrias, Donaiae, Peregriae. Passio ssnctogaue. In Gampanja, Herasmi episcopi. Lugdono rum martyrum Vincentii episcpp», et Benigni diaCallig, qnadraginta, etsex martyrum, boc est, Ro- coni. fn Africa, Zoiici, Camasi, Pailippi, Attsli.
gaiiani episcopt, Zacfcariae presbytert, Vethi, Ma- Gratianopoli, deposttio Caerati eptaeofH. Ef alibi dtcbarii, Asciipjaditi, $Hvii, Primi, U l p i i , Yitalrs, potilio B. Claudji episcopi.
Commini, Gctobris, PhHomini, Gemint, Juliae, A i vu idut Jun. in Byzantio eivitate, Panii, Fortnbisje, Grafcr, MUiani, Potomiae, Fompeiae, Rodiarii,
nsti, Marci, Primosi, Acbaci mohacbi. In Atrica,
Biiesi, Quartae, Maleroie, Hilpis diaconi, Maturi,
Victuri, Evasi, Privati, Januarii, Donatae, Spissinas,
Albi, Alexahdri, Potici, Blandini, J u s t i : Hi sunl,C.Quirilli. i u Gaesaria Cappadoeiae, Luciam martyris.
qoi io earcere spiritnm reddiderunt: Aristei, Corvi tdui Jun. In jfigypto, natalis Martiani, JoMli, Zosimi, Titi, Julii, Zotici, Apolloni, Germt- cundi. In Caesaria Paiaestinae, natalis Eristi. In c i nbni, Juliae, Ausoniae. Item Eraeliae, Jamnkae, Pom- vitate Dorostero, nataiis ssncti Marci, Lucii. In N i pejte, ftomcwe, Amtliae, Justae, Tiophimae, Antoniae,
comedaa, naialis Vitici, Nestori, Carolapidis, etMaMtsae. Lugduno, Vincentii, Ninae, Prisci, Sepace, rinae, Foci in Sardinia, natalie S. Salustiani, SiiviaUilari. Feiiei*, Gasttitee, Epagsti, Ameiiae, Donatj.
niani. In Cacsaria , Dorostoli, Marliae , Mutianae,
Etalibi, depositio Barbaruni presbyteri, Humati, Helianac, Lucisni, Zotiei. In Africs, Januariae, DoEvisi, Uonoratae, Vinceuliao. Romac, msrtyrom qua- natae, Spesinae, Julii. In Nicomedia, Eustili epidrsginta pcto.
scopi. In Gallia, civitate Suetsionit, depotitio S. Me•t nen^ Jun. In Africa, Quirmi, Abidiani, Gai, dardi episcopi et coufessoris. Botomago civitate, deDonati, Nepori, Pspoxinci, Januariae, Demetriae, et potitio S. Gtldardi episeopi tt confessoris. > aliorum centum quadraginta septem; sanclac Juliav idus Jun. In AJexandria, Maximi presbyteri, Diooae virginis et mariyris. Apud Arecium civitatem medis, Amsntii, Muciaoi, Aiexandri, Januari. Romat
Tosciae, Laurentii. Natalis sancti Thomac apostoli,
militum tredecim. In Gallia, Pompeiaco, pnssto S.
fiosi2e,^arce|l!, Avidj, Gai, Donati, ^cfoipi, Passe-*D Viocenlii Marlyris. Nomentsna dvUSte, paisio sann^^, Safurpj, Januarii, Yicturise , Viripni, Donati,
ctorum Primi et Feliciani martyrum.
Drbsni, Felicis, Veperiae, Rogatianae, Fortunati,
iv idus Jun. Roraae, nstfstis Basilidis, Auris, Rogati,
txlricati^ Victurinsc, GprgQpia?, Togae, Felicitatis,
Jauuarii, Cassiani, VicUiri, Martini, et aiiornm. l n
fajejrjae, ^rjscac, Paulaj, Fortunati, Donali, VictuIlispaniis Crispoli. In Nicomedia natalis sancti Z s rja), §pne^ei, 9^s^iai i, Qujnii, Zetulae, Victurini, Cbariae mariyris. Auttssiodoro, depositio Censnri sptpii^jji, G^g^e, Rogatiani, ^ r i l i , Aproni, Nabori,
•copt.
QDJO^ Metuanae, Libqsi, £ineritf, tyxn/h Fruc^i,
iu idus Jun. Romae, natalis sanctae Bssillae, et ssnSefQfi, Secundi. Item Januari, Flori, TyiMr^ii, Dona- ctoruju, Crispoti, Bestituli. E t alibi, Trauslatio corVfa Ja^nva^iae, Sejrerae, Hopofa^ae, Samrnini, Victp- poris FoctunaVi episcopi. b Aquiieia Emerilae,
t0e formmatap, publi, R^maoi, f e t n , Veriani,
Acreti, Victoriani, Victoris.
4pronii cvm ^ i ^ octoginta quatuo^. ^maritae,
Ptidie iaUis Juu. Romae, nalalis Aurili, Luci, mi^ept^nini, Saturnini, Amasii, Orasi, Luciaui. Aure- lUUO» quiuqu^, Cicinif Naboris, et Naxarii, Tripoli,
iienis cititatCy depositio sancti ^eifardi episcopi. Macidaletis, Zaboni, Aurili, Donateliae, Secundae.
9
?
r
463
S. FIIERONYMI OPERUM MANT1SSA.
JM
Idus Jun. In Africa, Luciani, Foriunaii, Crescen- A aliis vigmti duobus/Augu$tiduno ' depotitio S.
Sim-
%
tiani, et Teclae virginis. In Persida, natalis S. Bartbolomaei apostoli. Romae miliiario septimo, Felicult,
Januarii, Silvani.
xvui kal. Jutias. In papia civitate, natalis sancti
Anligoni, Afri. In Africa, Quintiani, Tbeodoii, Festtvae, Cancianillae, et Canciani. In Aquileia, natalis
S. Proti, Jacincti. Suessionis civitate, passio sanctorum Ruflni et Valeri marlyrum. Jn civitate Auretia-
pticii episcopi.
VII kal. Jut. Tltessalonica, Lanitani, Thesaulonicae,
Bigati, germanorum, Luceiae virginis, et Auceiaeregis. Eodem d i e , iiatalis Yigiiii martyris, et sociornm
ejus.
vi kat. Jut. Romae, Joannis, et Pauli. In Africa,
Gaudentii, Felicis, Agapiti, Emeritae. In Alexandria, Agathoni, . . . . iceiae virginis, et Diogenis.
n i i , tramiaiio corporis S. Aniani epitcopi.
v kat. Jut. Romae, milliario nono, Crispi, Crispixvn kat. Jul. In Dorostoro, natalis sancti Ysici, niani, Feiicis, Spinellae, et septem germanorum. In
Felicis, Lupi. 1n Aquileia, Cantiant, Proti, Clemen- Hispania, Crescentis, Juliani, . . . inesi, P r i m i t i v i ,
tis. In Constantinopoli, nalalis sanctorum Nuci, M i - Justini, Tacthei, Eugenii, Novatiani, Clementis, Msrcellini, Zebdini, Felicis, Hinusti, Zoenii, Marcelli,
gcliac e Mingini. In civitate Barbaria, Gaiani, Joviani,
Philippi.In Lucania, Y i t i , Candidi, Canliani,Cantia- Italicae, L e l i i , Capitonis, . . . . ini Tuechii, Silvani.
nillae, Proti, Grisoni, Arteon, Qnintian;, Theodoli, B Eodem die, natalis sanctorum martyrnm, Justi, et
Jocundi, Silvii. In Lucania, natalis sanctorum Viti,
Clementis atque Octaviani pontificis. Ambianie JnModesti, Crescentiae.
ventio sanctorum corporum Fusciani, Victorki, atoee
xvi kal. Jul. In Africa, natalis sanctorum Dioge- Gentiani martyrum. Oia insula transtatio corpcris S.
nis, Micae, Yaleriae, Mariiae. In Sicilia civiiate, Sa- Ftorentii.
turnini, Cendei. In Antiochia, Cyrici, Juliae matris
iv kat. Jul. In Africa, Sabiani, Feiicis, Elaphi, Yeejus, et cum eis quadringentorom marlyrum. In c i - nusti, Eunucbi/Crescenti, Aiexandri, Theoni, Ariovitate Namnetit, nalalis S. Simitiani.
nis, Ploenis, Astefrl/Apolloni, Amphimonii, P b i l o xv kai. Jut. Romae, Quiriaci, Blasti, Nicandri. Ene- sisi, Melvii, Dionysii, . . . . unus, Pannus, Plebicus,
Dioscori, Tribani, Capitulini, Nicae, Gurdini. In Aledorostoli, Isici, Aquilae, Canti, Canliani, Canlianellae,
Proti. Alexandriae, Dioscori, et Marini martyrum, xandria,sanctorum Sereni, Theodori, Psstusi, T i t i r i ,
Dionysinae, Passimi, P l e s i c i , . . . • astae, Arobeniari,
Romae
ogeni, Aquileia, Cyriae, Muscae, Y a leriani, Marfae. In Aurelianit civilate, Aviti pretbyteri.Dioscori, Orion, Treban, Captulini, Orion, Seneri,
xiv kat. Jut. In Africa, Martiae, Emeli, Felicis. Piutarci, Herenei episcopi, Heracli, Heroti, P o U Romse, Marci, Marcelliani,
Pauli, Cyriaci. m i n i , Marcelli, Basilidi, Leonidi, Psmboni, Orio,
Ravenns, natalis sanctorumMartheri,FeIicis, Emeii, C Panuberi, Tilinae, Nonnicae, Sinidi, Memmii, Jnii.
Crispini. In Alexandria, natalis sanctae Marinae,
Lugduno Galliae, Herenei episcopi, curo aliis sex,
Tbeoni.
Lconidis, P i u U r c i , Sereni, Ponuminae, Marcelli.
xiu kal. Jut. In Medioiano civitaie, nalalis sancto- fiomas, Leonit papee.
III kat. Jut. Romae, nsulis sanctorum P e t r i , et
rom Naznrii, Gervasii, Protasi, et Celsi pueri, marPauli apostolorum, et aliornm nongentorum octotyrum, Romae Hippolyti, Honorii, Evoli, Petri, Yaleginta et septem martyrum. Et dedicatio baptisterii
riae, Marcelli, V i u l i s , Ursicini.
x u kal. Jul. In Tomis civitate, P a u l i , Cyriaci, antiqui.
Paulae, Feliciani. Thomae, Feiicis, Emeli, Yitalis,
Pridie kai. Jui. Romae, naulis sanctorom T l m o Crispini, Martyriae.
thei, Italiae, Gelati, Zoii, Italicae, Cursici presbjteri,
x i kai. Jul. Saturnini, Quiriaci, Apollinaris, B e l - Leonis subdiaconi. In Agrippina, Asclivi, Pamphilii,
lici, . . . . Crisini, Primi. Januariae. In Siciiia, R u - Lemovicas, depositio S. Martialis episcopi.
fini, et Martiae. In Caesaria Cappadociae, depositio
MENSIS J U U U S
sancti Eusebii episcopi, Hipericli, Saturninae, StuHabet dies xxxi.
tiae, Ineriae.
9
9
x ktU, Jul. In Anliochia, ssnctorum Gandslici, J u . D
Kat. Jut. Litania indicitur. In Nicomedia, Zoeli
liani, Grapi, et sanctornm martyrum nongentorum
martyris. Romae. Gaii papae, et naulis sanctomm
tredecim; quorum nomina habentur in libro vitae. In
Luceiae virginis, et Auceiae regis, cum aliis octo. In
Persida, natalis S. Jacobi Alfaei aposloli. In Alexaneadem urbe E s i c i , Processi, Marinae, Antoni, Sedria, natalis S. Rufi martyris. In BriUnnia, Albani reni, Yictoris. In MesopoUmia, Zoeli cum aliissex;
martyris, cum alii nongentis septnaginU et octo. / n
Orion cum aliis octo. Et aliorum dncentorum sexaNola civitate nataiis S. Paulini episcopi et confesginU octo. In Antiochia, Severiani, Zeli, Epasi. In
eoris. Et atibi depeeitio sanctce memoriee Niceti Episc.
monte O r , deposilio Aaron pontificis. Et deposltio
ix kat. Jul. In Nicomedia, Aviti, Cinzami, LectoP r i m i , Idoni cum aliis. Angusliduno, depositio benti
ris, Aritionis, Amirati, Alici, Caplloois, et alioLeontii episcopi. In Persida, passio sanctorum aporum . . . . xxvin.
stolorum Simonis Chananaei, et Judae Zelotis, Egovui kat. Jul. In Provincia Palaestina, natalis S.
lisma civitate depositio beati Eparci episcopi. CinoJoannis Bsptistae et Propbetae. ln Epheso, S. Joanmannico Anisota monasterio, depositio S. P. Kariiefi
nis apostoli evangetistae. Romae, Festi, Luceiae cum
presbyieri et confessoris.
9
9
405
VETUSTISSIMUM K A L E N D A R I U M .
466
vi notuu Julias. Romae, Damasi, et militum duo- A s o n i , Eustasi, Actavi, A n i c e t i , Theodori, Christi,
rum, Processi, Martiniani, Calesti. Et natale Eutici. Candidi, Gorgonii, Arcelai, Cyrini, Eufrodisi, GeEt depositio Meltiadis papae, Ilisici. Amidae, Amigra- lani, Aulici, Azcli, Attenei, Gagi, Sisionae, Auxenti,
dioae, A r i x i , Jocundianiilae. Turonis civitate, sanctae
Yalentini, Drodili, Faustasi, Aureli, Gorgodiani, CyMonegundae.
rton, Coroli, Noslini, Sisinnae, Castrini, Apolioni. In
v non. Jul. In Edessa Mesopotamiae, natalis et Antiocbia, Maximi, Rodogi, Vironici, Domninx, Matranslatio corporis S. Thomae aposloli, qui passus ximac, Diogenis, Macbari, Timothei, Zorchei, Isici,
esl in India. In Alexandria, Triphonis, Menelai, C i - Moenis. In Africa, sanclorum Januarii, Marime, Naboris, et Felicis. E l alibi, militum duodccim. In A r rionis', Cyrilii, . . . . forferis, A p r i c i , Juli, Christi,
Juliani, Hecracli, Eologi, Erocrionis, Cyrionis, Ho- menia, civilate Nicopoli, Milionis, Diomedis, Anlonii,
Anitici, Theodoli, Cessi, Gaiani, Cierici, Sisinnae,
resiis. In Tarso, Severi, Helionis, Stracei, Montani,
A d r i a n i , . . . s i c i , Germani, Partheni, Pauli. Conslan- Nigdoni, Theodoti, Cyrilli.
lioopoli, Eufemiae, Acaci, Ammouis, Thomae, T r i v idut Jul. In Africa, Mariani, el Januarii, J u pon, Menelai, Cerialis, Baraclse, Eologi, Cioniae, Ju- liani. In Armenia, civitale Nicopoli, Januarii, Pelaliaoi, Demetri, Horestis, Heiiodori, Strategi, A m i - giae. Romae, sanctorum Stepbani, Leontii, Maurinidi, Jocundi, M a r t y r i , A m m i , Sustrali, Timothei, B cii, Domni, Miiitonis, A c h i l l e i , Danilae, Diomedis,
C y r i c i , A n t o n i , Jason, Joannis , Eusiasi, Oclavi,
Chionii, Cyriani.
iv non. Jul. In Africa, Jocundiani in altum missi, E m i l i a n i , Sisinni, A n i c i , Theodoli, Cessi, Candiet uaariyris. In Syrmia, Sabatiae, lnuocentii cum aliis diani. Item Archelai, Gurgonii, Cyrini, Afrodisi,
Gaiani, Clerici, Antoni, Gagi, Auxenti, Yaientini,
xrx. In Gatlia Turonis, ordinatio episcopatus, ettransFiavii, Nicaoni, Theodori, Faustasi, Aureli, Goriatio corporis S. Martini episc. et conf. et dedicatio
basilscce ipsius. Beturino, natalis sancti Lauriani epidiani, Cyrioni, Cyrilli, Caslri, Sancti, Euticbii, Matcopi et confessoris.
j u l i , Siivii. ln S y r m i a , sancti Martiani. Antiocbia,
Prodixae, Yeronicae, Speciosae. In Mauritania , Marm non. Jul. ln Sicilia, Agatoni, Triphonis, Justi.
tiani. In Alexandria, Eutici. Et bealce memoriai BeEt in Tomis, Stratonis, Theodoti, Meronae, Rodefiae,
nedicti abbalis.
Secundi, Thomi, Magrini. Item Theodoti. In Alexandria, natalis S. Arpotis confessoris.
iv idus Jut. In Aquileia, Fortunati, Armageri. 1n
Pridie non. Jul. In Alexandria, Artoti, Zeli, P a l - S i c i l i a , natalis Naboris, Felicis, Eustasi, Anlonii.
lati, Pbilippi, Severi, Juiiani. In Syrica, Neveduno,
Mediolano, Naboris, Felicis, Primitivi, Juiii. In Ca>
Zotici, Amandi, Artetis. Augustiduno, depositio L e saria, sancti Divi, Corninsi. Lugduno Gallice, depogoolii episcopi [et confessoris. Deposilio
S. Goaris G $itio Vitenlioli
presbyteri et confessoris. Et Octavae aposlolorum Petri et Pauli.
Non. Jul. In Alexandria, Parthenii, Eraclei. E u domoni, Helei, Apolloniae , Novi, Pubiicum aliis decem et novem. E t a l i b i , Parthemi, Animasi, Pyvidui
com aliis septein. E l alibi, Alexandri, Parthimi.
vut idus Jul. In Nicaca, Sustrati, Speri, Eracli.*
hi Syrmia, Sanclorum Perenli, Cxcyriae. In Cacsaria
Cappadocise, Procobi, Quarli, Felicis. In Sicilia ,
Prancati. In Taurominio, Seperi, Coruelianicutnaliis
sexaginta. In Nicaea, Piadi, Emmi, Senatoris, Alphi,
Severi, Honorati, Eucoli, Elenti, Straton, Arthemi,
Eudomoni, Heiiae, Novasi, Apolivi cum aliis oclodccim. In Heraclea, Joannis, Apri, Antcoloci, Glielcri,
Perenti, Stratonis. E t aiibi, Agresti, Primoli.
D
vu idus. Mediolauo, Mochi. l n tomis sanctorum
Zenoni, Minae , Vitalis , Rufinae , Evangeli, U r i s i ,
Agoetis, Cyrili episcopi igni tradiii. In Sicilia, Feliciani. Romae, natalis virginum Florlanae, Faustinae,
Anatoliae, et Fraterni episcopi.
vi idus Jul. Romae, Prisciilae, et natalis sanctorum
septem germanorttm, id est, Felicis, Pbilippi, Vitalis, Martialis, Alexandri, Silani, Januarii, ct militum
qoatuor, Rufinae, Secundae, Lucini. In Sabinis, Analoiiae, Victuri*. In civitate Tomis, Martiani, Domni,
Tromedi, Joannis, Sesini, Auriiianidis, Emiliani, et
aliorom triginta sex. l n Alexandria, Leontii, Maor i a i Meliti, Acbillei Daqeli, Corioni, AVnn:. Ze?
?
episcopi
lii idus Jul. In Alexandria, Seraponis, Tropiimei,
Melei, Evangeiii, et Propoli, Attaii, Gelonis, Menei
presbyteri, Tropimiae virginis, Macrobii.
Pridie idus Jul. In Africa, Donali. In Alexandria,
Anlhioti, Marii. Dagiona, Menesidei, Namoris , Petrigumni. E t alibi sancti Foci episcopi, et confessoris. Lugduno Galliae, natalis S. Justi episcopi etconfessoris, Amici episcopi el confessoris.
ldus Jul. l n Alexandria, natalis sanctorum P h i lippi, Zenonis, Nasei, et decem infantium. In Syrmia, natalis sanctorum Agrippini, Secundi, Maximi,
Fortunati, Martialis. Jacobi cpiscopi Nisibini, qui in
corpore multa passus est, et multa signa fecit, et
arcam Noe solus vidit in monte, nulius alius vidit,
qui cum eo erant, nec permissum est videre. In
portu Romano, iioc est, in Hiscla, natalis sanctorum Eutropii, Zosimi, et Bonosae sororis ejus. In
Africa civitale Cartbagine, natalis sanctorum , Catbolini diaconi, et reliquorum marlyrum, qui requiescunt in basiiica sanctae Faustae : Januariae, F l o rentii, Pullutanae, Juliae s i m u l , et Justae. Corbeia
monasterio,
sociorum
exceplio reliquiarum
sancti Dionysii,
et
ejus.
xvn kal. Aug. In civitate Ostia, natalis S. Hilarini. Mediolano, nalalis sancti Macharii. In Aniiochia, natalis sanclorum Thcodosae, Eustasi, Dionysi,
Theodoii, Max/imi. Ift Cu^^aria,, naialis sanc^orum
461
'
S. DIERONTMt dpfeRUM a i A N t l S S A .
4W
Pauli, ei S». Mamraetis , FlOrida?. Et alibi, nalalis A natalis sancti ApoIIinaris. tn Laodicea l4ity#:B, natalis sanctortim Minisei, Tisici. Via ACCtila, itataTts
sanclac Privatae, Alexandrini.
ix kcil. Ang. Ih Amiieritina civitate miiliario oclogesimo terlio ab urbe Roma, via Saiaria , naialis
sancli Victorini martyris. In Armenia civitate, natalis sanctorum Sabbatiae, Tbeozoht, Victoris, Militaris, Emerilre cum fratribus duobui, Statiani, Capitonis, Silvani, Stercati, Atheiioginae, Daritonls. Ih
Tyro civitale, natalis sancta? Christinae vtrginis.
Juslini, Authiodero, depositio BeatiTheoiosii
tpiscopi.
viu kal. Aug. Nalaiis &ancti Jacobi apostoli. Ih
xv kal. Aug. Romae, via Tiburlina, milliario nono,
portu tirbis Romae, nataiis sahcii Acontl, Nonni, Janatalis S. Symphorosae matris seplem gerinanorum,
cobi, Agalhoni, Donativl, Suavl. E t a l i b i , natalis
quae cum ipsis est passa, quorum nomiua ha_c sunt,
Stercorii, Clemenlis, Juliani, Cartathonis, E m e t t i i ;
Petrus , Marcellianus, Jaiiuarius , Dionysius, SimStercei, Suliciaui. ln Sicilia, civitate Samon, C h r i phronius, Clcmens, Germanus : Hirenei, Magni. In ] stofori, mariyris. In Hispania, Darciliona civitate,
Dorostoro, oalalis sanctorum Emiiiani, Bassi,
passio sancti Cucusalis martyris.
Maximi, Pauli, Secundae, Donatae, Marini, Justi. Iii
vu kal. Aug.ln Laodicea Frigiae, natalis sanctorum
Africa, nalalis sanctorum Aquilini, Spcrali, Civini,
Joviani, Juliani, E i n i l i , Felicis, Marliani, Maximar,
Fclicis, Crescenliani, Lactali, Nazarii, Verusae, Ge- Saturninae,Gloriosae, Emili. Et naialis Sanctorum
nerosac. ltem, Januarit, Titiani, Uessae, et Faivei
Mutianae, Laudaia?.
Episcopi, Jocundi.
vi kal. Aug. tn Nola civitale, nalalis sancti Felicis
xtv kal. Aug. In Alexandria, natalis sanclae St- de ordinatione episcopatus. In Nicomedia , natalis
sinnac. In Antiochia.sanctorum Macharii, Lampadii,
sanctorum Julix, Jocundae, lanuariac. In SiciSin, haLuciani, Philippi, P e l r i , Torquali, Tinnini, Jooi.
talis sancti Simonis. / n Aulisiodero civitate, depotU
Constanlinopoli, nataiis sanctae Dariae. In Hispaniis,
tio sancti Etherii episcopi et confessoris.
natalis sanctae Justae. Lugduno Galliae, hatalis saricti
v kal. Aug. In Laodicia civilale Frigiae, natalis
Rustici prcsbyteri el confessoris.
sanctoruth Thcophill, Auxentii, Pruderitii, P l i i l i p p i
xiu kal. Aug. In Africa, nalalis sanctorum SaAlexandri, Zolici, Bissiae, SeCundae, Macharii. Et
b i n i , Luciani, Petri, Amabilis, Nonnae, Savoi,
a l i b i , nalale sanctorum Scplimiae, Aifgustac \\r~
Agrippiani, Medatuii, Respectati cum aliis viginli C ginis, Celsae, Nazarii. In Nicomedia, natalis s i h c i a tribus. Iit Thebaida, natalis saucti Victoris, Sylvani.
rum Juliae, Sectiridae, Januariae. Et natalis P o n t i In Damasco, nalalis satictorum Sabini.... Maxiini,
Iconis, et Sansonis episcopi, Silvani. Mediolarto, naJuliani, Magrobii, Cassi, Pauli cum aiiis decem. Ih
talis sanctorurh Gervasii, P r o t i s i i , Nazaril et Celsi
Corinlho, natalis sauclorum Cyriaci, Donali, Tcrlii,
pueri. Corbeia monasterio, dedicdtio basilicw sancti
Appiac, Felicis, Ncratiac , F r u c l i , Celsi, Theodoli,
Petri aposloli.
Calori, Parthemi, Speclati, Victoris, liaximi, Pas- . iv kat. Aug. Romac, via Portuensl, natalis sanCtOt o r i , Nestitac, P a u l i , Romani, V a l e i i m i , Emili, rum Abseodi, RuD, Abdi, Pontiani, Niceti. Via P b r Cassi, Magni. Romae, Passeriae, Macrinae, Nestitx,
luensi inibi, ejusdem milliaiib scplinio, nalalis aancSaturi, A m i r i u i , t n i i l i . E l alibi, Secundi. Corbeia
torum Simplicii, Faustirii, ficalricis, Magiii, Dotiatae.
monasterio, dedicalio basilicm Btati Stephani protoIn Africa, natalis Felfcis, NUicic^Postiniaiiiae, Philippi.
martyris.
E l alibi, nalalis saiictormu Anastasix, Philippi, S a xn kal. Aug. In Arrica, sanctbrum Victoris, Ster- turnini, Calesti, Palruiuac, Pelagiae, Jocundini. A k corii, Emiliani, Hugali, Suphi, Monlani. In civitate
relianis civitate,
depositio beati Prosperi
cpiscop*.
Cesena , natalis sanctorum A d r i a u i , Heli, V i c l o r i i , , _Trecas civitate, depositio sancti Lupi cpiscopi conPatrocli, Caesarianae, Adrianilis , Dimeli, Felicis, D fessoris.
Auribi, Typogratis, Fausti, Tbeodoli, Juliani. Iri
III kal. Aug. In coemelerio Pontiani ad ursum p i Gallia, Massilia civitate, natalis sanctoruni Vicioris,
ialum, natalis sanctoruin Abdon et Sennis. In
Alexaudri, Deoteri, Feliciani, Ct Lohgini. Et natalis
Africa, natalis sanctorum Maximae, Secundae, Donasanctae Praxedis virginis.
tellae, Rufi, Prisci, Paternicae, Septimiac, Optionis,
xi kat. Aug. Natalis sanctorum C y r i l l i , Andrese,
Amoni, J u s t i , Juiiae, Poatamiae, Abdis, Acenci.
Tcbelii, A u r i , . . . Sylvani, Dohati. E l in Ancyra GaItem,
Maximue, Hospis, Doualulae, Silvani, Msgnili.
latiue, natalis sancli Platonis, et Militanorum , A n Autisiodero
civitate, depositio beati Ursi episcOpi.
dreae, Eliani, Ajobosi. Depositio Wandregisili abba-
sanciorum Valentini, Theoni, Diocletis.
xvt kal. Aua. In Africa, naialis santtorum Aqut
lini, Speraae, Chindini, Bituri, Azardi, Menelampi,
Zosimi. Mcdiolano, natalis sancti Marcelli, Justini,
Nonni. Carthagiue, nataiis sanctorum Generosae, Jahuariae, et Scillitanorum. Et a i i b i , natalis sanctae
Mammae. In Asia, Nazarii, Veturii, Januarii, Secundae, Donaiae, Dcssiae, Maximi, Patili, Aquilini, Felicitalis, Cutato, Titianae, Bessae, Syrianae, Enlali,
r
tis et confessoris.
x kal. Aug. Romae, via Tiburtina , milliario nono
decimo, natalts sancti Vincenlii martyris. Ravenna,
• t l Uilitanorum) Lege, st Hilitana.
(
Pridie
kalend. Augusli.
In Africa,
civitato Ctn-
hada, natalis sanctorutri DembCrilt, SeCuridi, Dionysii, Tyrsi, AutUiodero
f
sancti Germani
episcopi &
confessoris; Augustiduno,
470
TfiTHSTISSmUM KALENDARIUM.
46*
dedicatio eeclesics senioris,
A S. Faustini martyris. Rpmae, passio martyrum n u mero viginti quinque. In Provincia Retia, c i v i u u
Augusta, natalis sanctorum Afri, et Veueriae.
MfeNSIS AUGUSTbS
vi idus Aug. Romae, natalis sanctorum Secundiqi,
Habet dies xxxi:
Severiani, Carpofori, Viclorini, ct Albioi. E l in via
Kal. Aug. Litania indieenda. In Antiochia, passio Salaria, Ostensi, Crescentiani, Largi, Memmise, Juiianae, Cyriacitis, et Smaragdi, Secundini, Albini,
sanctorum Macbabajoruiu septem fratrum cucii maVicturiani, Fauslini, Donata?, Felicis, Silvani. l u
tre sua , qui passi sunt sub Amiocho rege. Romae,
dedicatio primae ecclesiae, et a beato Petro apostolo Nicomedia, naUlis sanctoruin Nazari, Julianac, Agaconstructae, et consecratae. In Arabia , civitnte Phi* pae virginum, Euliciani, Corinlopis, Diomedis, Metrodorae virginis, Justae. Pbiladelphiae, natalis
ladelpbia, synodus martyrum celebratur : et nataiis
S. Leonidis, Agapiti.
ynctorum C y r i l l i , Aquilae, Petri, Domitiani, Rufi,
v idus Aug In.Oriente, nalalis sauctorum F i r m i ,
Minandri una die coronatorum. Romae, milliario
trigesimo ab urbe, natatis sanctorum Secundinis; Rustici, Primi, Crescenliani, Largi, Tybcriani, A m i i ,
Dooatulae, Secuudulae, Maximae, Justae, Menan- Tiberiani, Theodoti, Nemediani, Laudaci, Juliani,
et transtatio multorum sanclorum
martyrum.
t
dri,... funi, Silvani, Donati. In Ilalia, VerCellis civi- B Polycarpi, Primi, Xysti, Agaiopi, e l aliorum uumero undecim, Felicissimi, Carpophori, Zeraaragdt
tate, depositio sancti Eusebii episcopi et confessoris.In Hispaniis, Gerundaciviute, natalis sanctiFeli- cum aliis decem et novem. In Alexandria, uatalis
cis martyris, In Gailis, civitate Bituricas, Beati Arce- sanctorum Autoniui, et Onion, Tiburiini, Valeriani,
Dionysii, Felicis, feuliciani, Gagi, Mclciadis, Stepbaladi episcopi. Jn lerritorio Parisiacensi, in ipso loco
ni, Urbani, L u c i , Mamon, Sacliri, Nimidi, Ladici,
qui dicitur Lupera, passio sancti Justini mariyris.
iv non. Aug. Romee in coemeterio Calisti, sancti Juliani, Polycarpi, Magni, Sylvani. Romae in coemeterio, dcpositio Dionysii episcopi. Et in Colonia,
Stephani martyris. In Anliothia, nalalis reliquiarum
natalis sanciorum Viriani, Marcellini, Secundint,
Stephatii prolomartyris et diaconi, qui Hierosolymis
^ y s l i , Urbe Lemovicas, S. Martini Brivalensis.
e*t transJatus ex revelatione Lociani presbyteri. In
Cssaria Maurttaniac, Theodotae, et septem filiorum
IV idut Aug. Romae, via Tiburtina, natalls sancii
ejus. E t i n kalia, eivitate Romana, natalis sancto- Lanrentii archidiaconi, et martyris. In via Appia;
rumFelicisetsanoti Niceti. Nicomedia, natalismariyFelicissimi. E t alibi Crescenliani, Nerei, Jaccnti*
rum uumere septem cum sociis eorum.
Janunrii, Exuperali, Cyrilli, Quinti, Gerniaui, Gemi»
ui non. Aug. Sancti Metropoli episcopi, e l Her- ni, Quiriaci, Eugeoii. Itcm Eugenii, Pastori, Luceltoeli manyris. In Constantiuopoli, natalis sancti G lae, Poniiani, Crispinae, (nnoceutii, Terehtiaci Kleucippi, Sidori, Agapae, Christi, Euticiae, Cyrisca*.
Atbillei, Justi. Et natalis sanetae... ddenis martyris.
Item, Eleucippi cum aliis sex Iuuocentibus, qni una
Roms», nataiis saneterum Drogenfs el Stepitani. Hterosolyuiis, inventio corporis beaiissimi primi mar* die coronati suut. Sevi, Crescentiaccum aiiis triginta
quorum uoniina habentur in iibro vitae. In Epheso,
lyris, et ssnctorum Gamalielis, Nieodemi, et Abiboliatalis septem dormientium.
nis*.Jn Auguttiduno, depotitio Eufronii epiteopi et
lii idus Aug. Nataiis S. Tiburtii, et uatalis sanctae
confettorit.
Pridie non. Augutti. Romae, via Tiburlina, in cce- Susannae. In Nicopoli, passio multorum martyrum,
quorum nomina Deus s c i t : et passio S. Gassiani.
neiorio, nsulis sanctorum martyrum Crescentianae,
et Justae. E t naUiis sancti Secincti. In Nicomedia, Ebrocas, naUlis S. Taurini episcopi et confessoris.
natalis sanctorttm Segae, et Barthoiomaei mariyris.
Camcraco civitale in Gatlia
Legduno GalUcc, adventut corporis tancti Julii
eremo.
scopi
de el confessoris.
NomsAug. Nataits sanctorum Herenti, Heracli,
Dsfst, sive Bassi. Axiopoti, Herenei, Herocli, Dassi
Romae, dedicatib ecclesiae sahctae Mariae. In civitate ^
AogusU, passio sanctae Afrae. Augustiduno, nataiis
S. Cassiani ephcopi. CaUlautiis civilate, naulis sancti Memmi episcopi et confessoris. Et aiibi, natalis
sanctorum FlorJani, etFilistinae martyrtim.
vm idus Aug. Romae, in coemetcrio Calesti, via
Appia, natalis Sixti episcopi, et Felicissirai, Agapiti,
Donatlant, Fausti, Praetexlati, Laurentii, Hippolyti,
et militum centum sexagtnta duorutn. E t passio ssnctae Afrae.
vn idus Ang. Irt Anliochia, natalis sanctorum
S^niphroriii, Verierlae, et aliorum seplem germaaorotn. In Tuscia, civitate Arecia, uaUlis sancti
Dooati episcopi s l confessoris. Msdiolano, uatalis
9
natalis S/ Gaugerici epi-
ti idus Aug. Iu Sicilia, civitnte .Calhenas, nalalis
sanetorum Eupoli, Vercciae, Veneriae. E t Syria, vico
Gamarato, ssnctorum, Macharii, Jullani. Romae;
natalis sanctorum Chrysaulhi e l Dariae, et qui cum
eii passi sunt, Claudii, ElarJae, Jasonis, Matiri, et
militum octoginla sex. Et in lstria, hatalisS. Juliani cum sociis suis.
Idus Aug. Romae, nauiis sanctorum Hippolyti
martyris, Ponliani episcopi, Cornelii, Cassiani, Calesti ctun sociis eorum. Synnada Phrygiae, natalis
S. Autonii episcopi. Lugdtino Galliae, natalis sancti
Anoci episcopi. Pictavis, deposilio sanctce Radejundce
regince. Ebrocas
civitale,
natalis
sancti
Landulphi
epitcopi et confessoris.
xix kal. Sept. Gendara Syriae, nalalis S. Fortiinati martyri!». In Africa, nttalis S. Deiuelrii. E t a l i biEutici, Pauii, Hsracii, Possessori, Parmi, LHsssi»
471
S. HIERONTMI OPERUM MANItSSA.
m
Hermae, Prospolmi, Prosalami, Bermiae, Heracli A vi ei Emiliani cura filiis octo, et sancti Symphroniani
cum iribus. In Aquileia, natalis sanctorum Felicis,
Fortunatae, Vincentiac, Vindirasiri natalis sanctorum Eusebii, Tituli, Conditoris, Prospolami, Casli,
Candidi.
xvin kat. Sept. In Nicomedia, natalis sanctorum
Stratonis, Philippi, et Euticiani; et A$sumptio sanctce
a
Marice matris Domini
nostri.
martyris.
x kal. Sept. In Aquileia, nataiis ssnctorum Fortonati, Hermogenis, Xysti, '.Martialis, Hermogerati,
Justi, Gerati. Romae, natalis sanctorum Abundantii,
Innocentii, Mirerendini, Magnili. In portu urbis
Romae, natalis sancti Hippolyti, qui dicitur Nunnus,
cum sociis suis. In Oslia, nstalis sanctorum Quiriaci,
Archelai. In provincia Giliciae, natalis sanctorom
Agiae, Claudii, Asterii, Neonis, Domnini cum sociis
eorum. Lugduno Gailiae, nalalis sanctorum Minerv i i , Eleazari cum filiis octo martyribns. Remis civitate, natalis sanctorum Timothei, et Apollinsris.
Augustiduno, deposilio Fiaviani episcopi. Arvenis,
natalis sancti Sidonti cum sociis suis. Augustiduno
xvn kal. Sept. In Alexandria, nataiis sanclorum
Orionis, Emeli, Anati, Justini, Luci. In Persida, natalis S. Tyrsi cum sociis suis.
xvi kal. Sepl. In Cacsaria Cappadociac, natalis
S. Mammetis Monachi. In Nicomedia Bitbyniae, natalis sanctacEuphemiae virginis,Macharii.In Alexandria, natalisS. Orionis. Item Mammetis, Emeidisei,
B depositio Flaviani episcopi. j
Mammitae cum sociis suis, Juliani.
ix kal. Sept. Iu Aniiochia, natalis sanctorum Zexv kal. Sept. Pracnestina civitate, milliario ab ur«
nobii, Capitolini, Emeritae, Italicae, Juviani, Julii.
be trigesimo tertio, natalis sancti Agapiti. Et in
In India, natalis sancti Barthoiomaei apostoli. RoPonto, Amecia civitate, nataiis sanctorum Pontimae, natalis sancti Genesii marlyris. Neverno civimi, Philantiae, Helianae virginis, Martianae virginis,
tate, depositio Palricii abbatis. In Rothomago cmet Lancianae. In Africa, natalis sanclorum Massae,
tate, depositio sancti Audoeni episcopi ei confessoris.
Candidae, Dissei, Amaciae, Potomi,Marlyrii, Agapiti,
In territorio ejusdem, vico Luperciaco, depositio sanEziaci cum sociis suis.
cti Gyldardi presbyteri et confessoris. Et in territorto
xtv kal. Sept. Ponto in Amacia civitate, natalis
sanctorum Filionis, Rufini, Leonti, Theodoli, Cy^. ipsius civitatis, depositio sancti Eptati preebyteri et
confessoris.
r i l l i , Zelasi, Timotbei, Gaddae, Romoli, Silvii. i n
viu kal, Sept. In provincia ^Syriae, natalis sancti
Alexandria, natalis S. Orionis cum sociis. Et in HieJuliani. In Capua, civitate Caropaniae, natalis sancrosolyma, apparitio sanctac crucis. In Bitorivo,vico
torum Rufini, Eutici cum sociis eorum. Arelato, naVellauno, depositio sancti Mariani confessoris. Et
talis sanctorum Genesii martyris, Julii, Hermelis,
natalis sancti Magni martyris.
xui kal. Sept. In Lucania, natalis sanctorum V a - C Joviani. in Hispania, natalis sanctorum marlyrom
lentiani, Leontii. In Alexandria, natalis sancti DiosJusti et Pastoris germanorum.
vu kal. Sept. Civitate Salona, natalis sancti Anascori. In Synnada civilate, sanctorum Pistiarci, Diotasii martyris,.... sia civitate, sanctorum Poeclaoi,
madis, Agativi, Zeli, Pampbili, Coloni Conf. In T u Mercurii martyrum. Romae i n ccemeterio, natalis
ronico, Cainone castro,depositio sancti Maximi consanctorum Basillac, Maxiiniliani, Quinti martyrum.
fessoris. El depositio sancli
Filiberti.
Via Praeneslina, militum viginti quinque. Arelato
xu kal. Sept. ln Hispaniis, natalis sanctorum Jul i i , ct Julianii, Vincentii, Auguri, Eulodi. In portu civitate, natalis sanctorum Sevi, Victoris, Primi*
ltem Victoris. Autisiodero civitate, depositio sancti
Rotnano, nataiis sancti Hippolyti marlyris. In Sardinia, natalis sancti Luxurii, Trajani, Quadratiepi- Eieutheri episcopi cum sociis suis confessoribus.
vi kal. Sept. In Antiocbia, natalis sanotorum Sascopi, Primi. In Alexandria, natalis sanctorum Pisti,
basti, Alexandri abbatum, Emeritac. In Lucania,
Sevi. Item, Quadrati. Sindofagiae, natalis sanctorum
Polenlia civitate, natalis sanctorum Felicis, Arooti,
Arthosii, Diomedis, Zotici, Azatangeli, Moysei. In
Sabiniani, Honorali. Et in Capua, natalis sanctoLucana provincia, natalis sanctorum Vaientini,
rum Rufi, Magni. Romac, natalis sanctorum HermeLeontii. In Cabaliitano, vico Mimmaii, passio san^ tis, et Basiliae, Juiii. Constantinopoli, natalis sanccti Privati roartyris.
torum Olii, et Stepbani Mart. l n Tomis civitate, naxi kat. Sept. Romae, via Ostiense, in coemeterio
talis sanctorum Marceilini, Tribuni, e l Mannis uxoejusdem, nataiis sancti Timotbei discipuli Pauli
ris ejus, cum filiis ejus Joanne et Serapiooe :
apostoli. Et in porttt Romano, peregrinorum martyEierici, et Pelri miiitis. Et alibi quadraginta martyrum, et natalis sanctorum Martialis, Aureli, Epicterum,qui de Graecoin Latinum translali sunt. Aretato
ti, Saturnini, Aprilis, et Felicis cum sociis eorum,
Justi et Julii. In Ponto, Neocaesaria, natalis sancto- civitate, depositio sancti Ccesarii episcopi et confessoris. Augustiduno
nataiis sancti Syagrii episcopi.
rum Nectavi, Sevi. In Antiocbia, natalis sancti M a v kal. Sept. Romae, via Salaria^vetere, in coemer i n i . Augustiduno civitate, natalis sanctorum Minerb
f
* Vmdirasiri. An ullus est sanctus ejus nominis ?
Ita quidera arbilratus est Acherius, qui Vindiratum
in Hierooyraiano Indice memoravit; nos vero longe
aliter existimamus; nam cum statim scquatur, _VaUUis etc. perspiciuius ab impcriio quodam librario
}
Vindirasirum effeclum.esse ex urbe quadaru Syria?,
quae hic Vindira, supra Gendera appellatur.
b Amecia. Dicere voiuit Am\sina cum Jiic, tom
etiam die sequenti.
t
475
VETUSTISSIMUM K A L E N D A R I U M .
474
terio, salalis sanctorum Herroetis, Basillei, Heliae, A
Stepbani diaconi, Pollionis. In Alexandria, natalis
sanelorum Poiieni, Serapionis, Jostillae. Gonstantinopoli, depositio sancti Alexandri episcopi, et V i viani episcopi. In territorio Arvernis urbis, vico
Brivale, natalis sancti Juliani roariyris. Sanlonas
civilale, depositio ssncti Viviani episcopi ei confes-
natalis sancii Antonii pueri, Aresti episcopi. In
Aquileia, ingressio reliquiarum sanctorum Andreae
apostoli, Lucae, Joannis evangelistarum. Et alibi,
natalis sanclorum Euphemiae, Syrici, Aritoni cuiu
sociis eorum.
Pridie non. Sept. In Ancyra Galaliae, naialis sanctorum Rufini, Silvani, Marcelli, Gaiani, Hclpidi,
soris. In Africa,
civitate Hippone regio , depositio
Antonini,Eustici,Maxhni, Eusebii. Ilem, Gaiani, V i uxscti Augustini epiteopi et confettorit.
talicae, Gaison, Magni, Casti, Saturnini, Donati,
Eleusi cum sociis eorum. Romac, in coemeterio Maiv kei. Sept. Pausalio sancii Helisei propbetae,
discipull sancti Eliae prophetae. In Syrmia, natalis ximi, via Salaria, deposilio Bonifacii episcopi. Ad
sanctam Felicitalem, natalis sanctorum Magni, Casaocue Basilissae virginis. In Antiocbia Syriae, natasti, Saturnini, Firmini. In Gallia, civitate Cabillone,
lis sanclorom Niceae, Pauli. Romae, via Ostense,
natalis sancti Marcelli martyris. Treveris, depositio
nalalis sanctorum Felicis, Candidae virginis, F o r i rise, Adausiae, Gemellinae com sociis eorum. Passio sancti Paulini episcopi.
ianciae Sabinae martyris.
iVon. Sept. In portu Romano, natalis sanctorum
B
ui kat. Sept. Romae, natalis sanctae Gaudentiae,
Daurini, Heroi, Heraliani, Aristosi. Et passio sanrirginis cum reliquis tribus. In Provincia Palaestinae ctorum Thotbahelis, et sororis ejus nomine Bebeae.
civitale Sabaslia, passio sancti Joannis Baptistae. Et In Capua Campaniae, natalis sanctorum Quinli, A r alibi, natalis sanctorum nongentorummartyrum, qui
conti, Donati, Magni, Januarii. In AIexandria,nalalis
eadem die psssi sunt.
sanctorum Memfidi, Slurninae. Depositio Beati Ingenui cum sociis suis, quorum nomina Deus scit. In
Pridie kal. Sept. Treveris, deposiiio sancti Pauli
episcopi et confessoris: hic in exsilio requievit. A n - iEgyplo, natalis sanctorum Taurini, Nemosati Saturnini; Arapolloni. In Gallia, civitate Vesontione,
eyra Galatiae, natalis sanctorum Gaiani, Luciani,
natalis sanctorum Fcrreoli, et Ferucionis cum sociis
Rufini,Vincenlii, Silvani, Vitaiicae, Antiquirae, Emeiini, Florentini, Justae, Juliae Antinei, Maximi. eorum.
liexn, Vitalicae. E t deposito sancti Elladii episcopi,
vin idut Sept. Romae, via Salaria, roilliario ab
Syrgi, Fiorentini cum sanctis soeiis eoruro. Autisiourbe natalis sancti Eleutherii episcopi. In terrilorio
Aero, depotitio tancti Optati epitcopi et confetsorit.
Cappadociae, civitate Readden, natalis sancti Collidi
cum sociis suis.
MENSIS S E P T E M B E R .
C
v i i idus Sept. Benevento civitate, natalis sanctoHabet dies xxx.
rum Senoti, Januarii, Fisti, A c u t i , Desidcrii. Et
Kat. Septembrit. Lilania indicenda. In Capua Aquapassio sancti Anastasii cum sociis suis. Arelato c i ria, nataiis sancti Prisci martyris, Magnilis. In T u vitale, dcposilio sancti Auguslalis episcopi. Aureliaderdana Tusciae, natalis sanctorum Terenliani epiniscivilale, depositio sancfi Evortii episcopi el contcopi, Felicis, Donati, Silvani. in villa Her, Donati.
fessoris. Augustiduno civitatc, loco qui dicitur
In Apulia, Syracusa, natalis sanctorum Evoti, HerAlisia, natalis sanctae Reginae martyris. Interritorio
mogenis, Calestae, Juliani. In Africa, civilate Toniz,
Parisiorum,
vico Novicnto, depositio Beali Clodoaldi
naialis sanctornm Tusciae, Dubitati, Valentii, Do- regis postea presbyteri et confcssoris.
natae. In Cartbagine, nataiis sanctorum Fortunati,
vi idus Sept. Nativitas sanctac Mariae matris DoDooati, Felicis. Et alibi, natalis sanclorum Martini
mini noslri JesuChristi sccundum carnem. Etpassio
cpiscopi, Sisinni, Amavis. Cinomanis civitate, depo- sancti Adriani marlyris. In Alexandria, natalis sansitio sancti Victoris episcopi. Ambianis civitate, dectorum Ammoini, Justi, Sernpionis, P i i . Item P i i ,
positio sancti Firmini episcopi et confessoris. Egidii Theophili, Neoleri, etaliorum viginti duorum, Ne9
sbbatit.
rvnon. Sept. In Nicomedia, natalis sanctorum D
Zeoonis, Gorgonii, Monolappi, Theodotae, cum liliis
sols: et Cosconi. In pariibus Apamiae, uatalis sanciornm Antonii, et Anlonini Mart. ln Carthagine,
natoiis ssnctorum Dubitati, Tusciae , Valentini. In
Siciiia, natalis sanctorum E u p l i , Josepbi, Feiicis,
Secunduli, Iulii. In Alexandria, natalis sancti Tbeodori m m y r i s . In Antiochia, natalis sancti Timothei
martyris. Logduno Galliae, depositio sancti Justi, et
dedicatio basiiicae ipsius sancti. Stabulaus sancti
Remacii episcopi et confessoris.
didkatto batiticce sancti Martini
Corbeiamonasterio,
pontificis.
m nen. Sept. In Alexandria, natalis sancli A r i stonippi. Et in regione Apamice , provincia Syriae,
mesi, Arioni, Ammon. Passio sancti P e l r i , Sabini,
Demetrici cum aliis quadraginta; Didymi, Mitisori,
P.meti, Acbilli, Isidori, Serapionis, Magitae, Orosei,
Silvani, Arepionis, et aliorum seplingenlorum quatuor. Ilem Denctri, Severi, cum aliis undecim. Item
Severi cum aliis quadraginta. In ea die collectio
multorum marlyrum corporum. In Antiochia, naialis
sanctorum Timothei, Faustiuiani.
v idus Sept. Romac. via Lavicana, inter duas lauros, natalis sancti Gorgonii. E l in Sabinis, milliario
ab urbe, natalis sanctorum Hyacinlhi, Alexandri,
Tiburtii, Juvini, Silvani. ln Cxsaria Cappadociac
nalaiis sanctorum Donali, Eleassi, Fortunaii, A m monii. In Partbis, natajis sapctoruro Marci, Libra
tis, Julii,
478
S. HIERONYMI OP ;RUM MANTISSA.
476
in coemeterio Martae, natajis sancti Emerentianl Et
naulis sanctnrum Palies, Feiicis, VictoruH Speraii,
Navini, Chorinlt, Secundae, Donati, Generoftfeitem
Seeundae, Lupati. lu Nuceria, Prisciaui» Maxirai.
Roroae, paisio sanetae Caeciliae virginis, Saiuti, Tyrsi.
IV idus Sept. Io Caesaria Cappadociae, naulis san- J
ctorum Euplia?, Alexandri, Cirosici, Hbici, Alapon,
Silvani, cum aliis quinque. In Alexandria, natalis
sanctorum Nemesi, Ammonis, Originis, Herosi, et
aliorum octingentoruin sex ; Didymi, Meresori, Panepsi, Achiilei, Niceti. Item Ammonis, Orosi, S i l vani, Oripion, Nimi, Sini, et aliorum novem, Panemodi, Niceii, Silvini. Romac, dcposilto Beati Hilari
papae. }n Africa, natalis sanciorum martymm Doietatuli, Tuscine, Magari, Valentini.
iii idus Sept. Rornsc, via Salaria veleri, in coemeterio Basillae, natalis sanctorum Proti, et Jacincti,
Didymi. lu portu urbis Romae, natalis sanctorum
Ingenui, et Hippolyti marlyrum. In Alexandria, nal jlis sanctorum S y r i , et Serapionis. in Apulia, natalis sanctorum Felicis, et Donati, Julii. Lugduno
Gatlice, depositio sancti Patientis
episcopi.
Pridie idus Sept. In Sicilia, civitate Calhenas, natalis sanctorum Eupli, etSerapionis episcopi, Magni.
Romae, natalis sanctorum Proti, Sanctini, Hippolyti.
Nicomediae, nalalis Ammonis iectoris. In Asia,
natalis sancti Diofoli, Matronae , Teclae virginis,
Heracliae. Etalibi, deposilio Eusebii episcopi. Luyduni Gallia,
deposiiio teati sacerdotis episcopi et con-
xv kal. Oct. In Nevedtino, naUlis sanotorum Valcriaoi, Magrini, Qurdiani, In Nuccria, oatati»
sanctoruro Constantii, Sunctini. Chaicedon^ Bitojniac, naUlis sanctorum Euphemiae, Salcosi. Smporlio, deposiiio, sancti Pauli episcopi, Macrobi, Gaodiani, 1 ici mart. In Galud, vico qui dicitur Leoditu,
passio sancii Landeberti episcopi et martgris.
xiv kal. Ocl. In Alexandria, nataiis saocii Thropbinv. Et in Nicomedia, nataiis sanclorum Oceaci,
Xysti, Medaci. In Mcdioiano, depositio sancti Eustor»
; gii episcopi, Satyri.
XIII kal. Octob. In Alexandrja, natalis sanctorum
DemcUii* Palei, Niiipaci, Madielii, Castoris , Satorini, Gaeti episcopi, C a s i i , Julii. Iu Neapoli, natalii
sanctorum Januarii el Aniceti. Et iu Synuada Pbrygiae, natalis sancti Trophi. Vicnna clviUle, nalalis
snncti Ferreoli et dedicatio Basilicee ipsius, ct irtnsiatio multorum corporum, cum capite sancli Juliani
martyris de Brivate sub alure posito. lo civiiatt
Treviris, depositio Militi episcopi. Et alibi, naulis
sanctorum Trogi episcopi, et P i i diaconi, Capilei,
fiili, Paterni, Musci, cum aliis centom quinquagiou.
iti terrilorio Bilurino, vico Veilaunp, naiaiis*ancu
Mariani. In fSuceria, Hermei, Beati episcopi, Feli*
cis, Constantiae, Privati, Euphemiae, Sygonae. In ter%
fessoris. Augustiduno, depositio beati Evanti episcopi
et confessoris.
Idus Sept. In Apulia, natalis sanctorum Felicissimi, et Secundini, Juslini, Conslanlinopoli, deposilio sancti Joannis episcopi. In Alexandria, natalis
sancti Theodoli episcopi. In Antiochia, natalis sanciorum Timothei, Theodori. In Turouis civitatc, ! ritorio Lingonts civiiaie, tn nionasierio Segestro S.
deposilio sancti Lidorii episcopi. Andegaviscivitate,
Sigonis
pretbyteri et confetioris.
depositio Beati Maurilionis episcopi. Augustiduno,
xu kal. Oct. Synnada Phrygiae; nnulis sanctorom
depositio beaii Nectarii episcopi.
Dormidoui, Dorolhei, Privati, Felicis, ConsUnti*.
xviu kal. Oct. Exaitatio sanciae crucis. Romae, via
Itero Felicis. In Nuceria, naulis sanctorum Felicis,
Appia, in coemcterio Calesii, naialis sanctorum Cor- et Constantiae, qui passi sunt sub Nerone.
nelii episcopi et confessoris. In Africa, civitate Carxt kat. Oct. in Persida, civitate Tarrium, naulis
thagine, natalis sancti Cypriani episcopi, et Felicis,
sancti Mattbei evangelistae. Piralice civitate, nsUlis
Hoiiori, Demetrii, Zeii. Et alibi, depositio Eparci
sancti evangelistac Lucae. Mediolano, naUlis sancti
episcopi.
Victoris. Corbeia monatterio, dedkaiio basiacssDosm
Atbini et Marcellini
tpiscoporum.
xvn kal. Oct. ln Alexandria, natalis sanctorum
x kal. Oct. Romae, via Salaria velere, in ccemetetritim fratrum, Cyiini, Leontii, Serapionis, Croci. Jn
rio ejusdem, natalis sanctae Basillae. Sidunis civiuAncyra Galatiae, nataiis sanctorum Seleuci, et Valeie, iii loco qui dicitur Agaunus, nataiis sancurom
rii. Iu Tomis civiute.naulis sanctorum Slratorii,Valerii, Merobi, et Gordiani, et Nicomcdis marlyris. In
Manricii, Exuperii, Candidi, Vietoris, Innoceotii.
Nicomedia, naulis sanctorum Arcii, Archeon. Et in ) Vitalis cum sociis sex millibus quingentis octoginta
quinque, . . . Auiisiodero,
advenius et exuptn
Nuceria Campamae, naialis S. ConsUntii. In A n corporii sencti Germani epitcopl et confesseris sb
quira, depositio Pauli episcopi. Et in territorio CaItaiia.
billonensi, castro Ternocio, natalis saucti Valeriani
ix kal. Oct. In Seleucia, natalit sanctae Teclae marmartyris. Lugduno Galliae, depositio Albiniepiscopi.
lyris. E t i n Aiexandria, nsulis sancti MarcievangeNatatis S. Aicadri abbatis.
lislae. Romae, depositio ssncti Liberii episcopi.
xvi kal. Oct. Calcedone, naUlis sanctae Euphemiae
vui kat. Oct. Machironu caste!io,Conceptio sancu
yirginis. Romae, natalis sanotorum Victoris, Felicis,
Joannis Bapiistae. Et alibi, natalis sanctorum Juliit
Aiexandri, Papiae, Magni. In viaNomenUna adCap*
t
a
• S. Sigonis. Acherius nionet legi oportere S. Se*
quani; quod(mihi quidem non placet, nam cu.h ex
vulgwl $. Seine Mri poluerit^ iut iraperiti scriptores, quales media aeus plurimos effudit, opinaren-
tur in iilo monastsrio coli eaactu u quomdam , qut
nomen Sequaoae flumini dederit, mitti videtor Slgonis nomen omnino esse retinehdtinl. Et quldeih'**
raagis, quod non aljter scribilor i n Martyrolofus
Gelonensi, st sancti G a l l i .
477
VfeTUSTlSSlMtM h \LfcNtiARIUH.
47S
Christophori, Laurentii, Martiatts, tictoris, Gargili, [ Iv hon. Oci. In jBgypio, Msrci, et Marliani mariyMarei,Nobilis , Victoriae, Secundolae, Faus*'noc; V a rura. In AfHca , Marcisi, Resliiuti, Julii. Bt a i i b i ,
leriae, Celerinae, Donatulae. In Augustiduno riviiale',
snnctl Dasii, alibhjue Marceiti episcopi. Autisiodevico-Sedildco, nalalis SahcCorom Andocii, Tyisi, A ro, depositio sancli Marsi presbyteri et confessoris.
pritis; et Felicis mattyruiri : Liicrosae. Lugduno, deui non Oct. Ih Sicilia, Placiti, Eutici, et alioruin
posilio saucti Lopi episcopi etconfessoris. Arveruis,
triginta. E l a l i b i , Barici, Viclorini, Fausti, Pelagii.
deposiiio sancli Rustici episcopi.
Valentin civitate; depositio Apollonaris episcopi et
confestoris. Autisiodero, depositio sanetorum gervuiat*. Oct. in Asia, natalis sarictorum EucarpiJ
etBardonis com aliis viginli. Ih Gallia, Ambianisci- manorum Fihnati discdni, et Flavianae Deo sscralas
virginis,
vitate, passio S. Firrnini episcopi; et martyris. Et
Pridie non. Oci. Capuh, natalis sanctormn Maralibi, dcposilio sahcti Marci.
vi kal.Oct. Romae, via Appia, in ccemeterio fcales- ceIli,Casli, Emeli, Saturnini, Donatelli. Romae, B a l binae, et deposilio sancti Marci episcopi, Juliani. In
ti, depoiitio S. Eusebii episcopi et confessoris. Et
Africa, Rogati, Saturnini, Januarii, Faustini, Marin Albano, natalis S. Seuatoris. E t a l i b i , natalis S.
tialis. In Apulia , Casti, Emeli, Saturnini, Aromoibgigno, Naboris, Faustinl. Et iri Sardinia, natalis
sancti Lttxuri msriyris. Ahcrnh,
depdsilio Apolline- [ nit presbyteri. Agenno civiutc, nataiis sauetae Fidis
i
rii episcopi et
virginis el martyris. in civitate Autisiodero;
confessoris.
vfci/* Oet. In Caesaria Cappadociae, nalalis sancti
Eieotherii. In Tarso Ciliciae, natalis sanctorum T a nci, Probl, et Andronici, Justini. Aducia civitate,
natalh} sahctorum Cosmi et Dainiani martyrum. In
Epheso, naialis sancti Timothei, discipuli Pauli
aposloli. In lerritorid Aufeustiduno civitate, saocti
Florestini, Sylvani, Firthi.
iv kal. Oct. In Africa, natalis sanctoruhi Lauren*
til, Faostihi, et Victurur, Candida?, Valeriae, Donatx, Lerae, Fticidsae, Gagili, Placidi, etalionlm multomm*, Longibi, Victoriae, Prisciniani. Romce, hatalis sancti Stafctei. Geniia eivitate, depositio Salonii
tio sancti Romani
deposi-
cpiscopi.
ix idus Oct. Romae, via Appia , depositio sanctorum marlyrum Apnlei, et Marcelli epUcopi, et Marei episcopi et coofessoris. In Capua Cainpaniae,
Quarti, et Marcellini. E l alibi, sanctae Juliae, Syrgi,
Dacci, et nstalis saucti Matthaei evangclistae. Biluricas civitate, saocti Augustini presbyteri et confessoris.
VIII idns Oct. Iri Antiochia, Dionysii episcopi, Januarii, Faustini mart. Martialis, PrivaTi, E r a c l i i ,
Juliani, Pelagiae.
vii idus Ocl. In ctvitate Landicia Phrygiae, natalis
sancti Tlieodolt. E l alibi,Attic!,LudduH,Septithi,Juli.
episeopi et confessoris. Autisiodero, depositio sancti
! Colonia Agrippioa civiiate, natalis sanctorum treAlodi episcopi et confessoris.
centorum septemdecim tnariyriim. Inprovrncls Crem kat. Oct. in Thracia, feurici, Plauti, Plancili,
ia,civitateAugusta, natalissanctae Afrae martyris. Irt
Arnlhit: , Aracliae, Thraciae, Donatae, Rbmae, milituni
civitale Vienna, multorum marlyrum.Parisius, nalasexajgiriia octo. Dedicatio basiticm Archangeti Michaelis sanctorum Dionysii episcopi, Rustici presbyieri,
liiin nwnte qui dicitur Garganus. Et alibi, Januarii*
Eleulherii diacohi. In Centulo \monasterio, tramlaSosii, Ampuni, Ccledoni, Justini, AutisiooVrb, detio corporis Richarii
confessoris. Romae, Marcelli,
positfo Fraterni epiicopi et confessoris.
Prfdts kat. Oct. In Placenlina civitate, nataliS Genuihi, N o v i i , Justi. Ititer duas lauros, sanctao
Priraivae, Cusli, Julii. In Cilicia, Taraci, Probi, et
santti Antonini martyris. In Mediolano, translatio
Andronici. In Centuto monasterio, deposilio corporis
corporis sancti Victoris martyris. Bethlehem cieitate,
7
dtpmtso S. Hieronymi
B. Richan confessoris. Corbeia monasterio,
presbyteri.
Theofridis
MENSIS OCTOBR1S.
Uabet Dies xxxi.
Ket. Oct. Litoriia indiceiida. Prisci, Fatssiini mart.
Alexandri, Eopropi, Saturnini, Spei, Primi, Donati.
Itera Dignae, Pafflco, Prepi. in Tomis Julii. Autisiodero depositio Germani ephcopi. Remis civitatis,
%
ti RendgH. Treveri
$
sancti
sanc-
Niceti.
n non. Oel. Ih Nicotnedia, Eleutherii. In Antiorhia, P r i m i , Q u i r i I I i , Pitini. Romae, nalalis sancti
Eosebii, et slibi, Leonis, Gaiani, Secundi. Item Seesitdi, PtatOoifc. Longi. / n Galtia. passio sancti Leodegsrn eptscopi ei
martyris.
vfcen. Oct. Aritiocbia, Theogeni. Africa , Victora, U r b t o l , Sspnrgi. Et a l i b i , F e l i c i s , AmpOni,
CnL
1
N Atott. Editom erat in acervo.
deposilio
abbatis.
vi idus Oct. In Africa , i E r a d i i , Dionysii, Septimae, Secundae, Salsae. Et alibi, Caiti, Quintasi, Sep*
timi, Venusti, Beati, Secnndi, Donati, Sereni, Crescenti, Taraci, Probi, Andronici, Niceti. Natalis F i r roini, Heracli, Cassi, Eusebi, Florenti, Victoris. A grippinae, Mailusti cum aliis trecentis iriginta marlyribus. Eodem die naialis sancti Gerbonii confessoris in Populonio.
v idus Oct. ln Aoerno • Siciliae, sancti Albanasii
presbyteri, Ampodi, Placidi, Fausii, Januarii, Martialis, Marcelli, Juviniani, Antiochia, sancti Eraclti.
Eodem die sancti Nicasii ,et aliorum martyrum.
iv idus Oct. In provincia Syriae, sanctorum Evagri, Prosiriae. In ^ g y p t o , Eustasii presbyteri. In
Campania, natalis sanciorum Eucaristi, Fortunaii.
479
S. HIERONYMI OPERUM MANTISSA.
48»
InRavenna, v!a Laurenlina, natalis sancti Edicti, A R o g a t i , Paperi, Victurke, Flaviani, Victoris. HienRoma3, Calesti, Saturi. Bituricas, sancti Opionis.
poli Phrygia», Claudiani, Eutberi, Flavini, Justi, et
III idus Oct. In Hispaniis, Corduba civitate, Faus- Victoris.
i i , Martiae. In Chalcedonia, natalis sancti Adriani.
vni kai. Nov. Romae, Maximi, et aliorum cenlum
Item, Fausti, Januarii, Marcelli. In Alexandria,
viginti militum, quorum nomina Deus scit. Iu GaAtbanasii episcopi et confessoris.
valis, depositio Beati Hilarii episcopi et confessoris.
n idus Oct. Romae, via Aurelia, in coemeterio Ca- In Africa Saturuini, Ciaudiani, Primivi, Flaviani,
lapodii, Calesti episcopi, Saturi. In Cappadocia, L u - Zotici. In Sardinia, Savini, Saturi, Asteri, Cbari.
pranpodi, Modesti, Luciani, Saturnini, Simplici, Sa- Suessionis civitate, nalalis sanctorum Crispini et
turi, Placidi. Cordoba civitate, Lupi, Aureiiae, Maxi- Crispiniani martyrum; Claudiani, Rogati, Papari,
m i . Lugduni Galtiw, transtalio corporit sancti justi
Felicis, et Vitalis. Sanctonas trantlatio corporit
epitcopi et confessoris.
S. Vibiani confettorit et epitcopi.
vit kal. Nov. In Nicomedia, sanctorum Lociani,
Idus Oct. Coionia civitate, natalis sanctorum
Maurorum de militibus : In Capua, Luplili. Via A u - Mardiani, Fiorii, Eraclii, Tuti.
relia, in coemeterio ejusdem, sanctae Fortunatae.
vi kal. Nov. In Africa, sanctorum Saturnini, Flaxvii kai. Nov. In Baiis, sancli Sufli martyris. In B v i i . In Phrygia, Tarsi, Polycarpi, G a i , Eumioi, NoAfrica, Cecrae, et aliorum pariter passorum ducen- comini, Longi, Diodori, Metrobi, Eumioae, Tuti.
torum septuaginta : Merii, Aufidi, Saturnini, Nerei. Romae, Mariani, Lucii, Viveti. In Sardinia, Poti.
xwkal. Nov. Nicomedia, Alexandri. In Maurila- Januarii, Tarrei, Comuinac, et sancti Florentii.
nia, Nini, Victuriae, Nobilitani, Mauritani, Luci, C i v kai. Nov. In Antiochia Syriae, Marandi, Mariana\
tini, Criscentiani, Rufiani, Donati, Defensoris, Rusti- Arcelludi. In Carthagine, sancti Sufronisaeoi. Et
tiani, Serviiiani, Sacrali, Veneriae, Januarii, Muslu- aiibi, sauctorum apostolorum Simonis Chananni, et
lae, Quintasi, Memmae, Primae, Donatae, Severiae, Judae Zelotis. Amaranli, Quinti, et Justi, Lucii.
Victuriae, Bssilla?, Magnili.
iv kat. Nov. In Lucania, Sacincli.... Quinti, Felixv kal. Nov. ln Oriente, translatio corporis sancti
cianae, et Lucianae martyrum.
Lucae evangelistae. in Nicomedia, Lucae, Victurinae,
ui kal. Nov. InNicomedia, Januarii, Calendionis,
Justiui. In Axiopoli, Hermetis, et Taxis, Julii. E t
Martialis, Germani, Marci, Theophili, Eusebii. Et
juxta portum Romanum, passio S. Agnetis virginis. in Africa, Passio sanctorum numero centum vigiuti
In Campania civiiate Puteolis, Januarii, Felicis, et
martyrum. Item, Felicis, Quinti, Lucae, Lociani,
depositio Justi pueri. In Africa, Lucii, Victoris,DaVictoris, Vitalis, Donati, P e t r i , Marii, Januarii, Fis i , Leuci, Victorici, Beresi episcopi, Victricis, Faus- C Tfa9 Hermetis, Urbani, Attiti. Et passio sancti Feiitini, Martialis. Ebrocas civitate, naialis S. Aquilini
ciani cum sociis suis. In Aniiochia, Januarii, Uarepiscopi et confessoris.
tiani, Nazarii, Gervasii, Protasii, et Celsi pneri.
xiv kal. Nov. In Ostia, Ausierii presbyteri, Nea- Tolosce translatio corporis sancti Saturnini, epis
poii, Sussi, Januarii, Festi, Desiderii. in ccemcterio ei martyris.
Puleoiis, Prosculi, Prosduci, et Nicae matris ejus.
Pridie kal. Nov. In Africa, Clacovii, Juliani, ForDomnae virginis, Asti, Buiti. In Anliochia Syriae, na- tunati, Siivani, Calendionis, Bonifaciac, CastiB,^..
talis sauctorum Pelagii, Beronici, Pelagiae, et alio- Gallicae, Agapi, Victuriae, Felicis, Simoni, Donaii,
rum qnadragiuta oclo martyrum.
Rusliciani, Fortunali, Romani, S i l v s n i , Mimmi,
XIII kal. Nov. ln Puteolis civitate, Dasii, Anosi- Angelali, Nuncini, Felicissimi, et aliorum viginti
nimi, Januarii, Dorothei, Susimii, Januariae. In N i - novem, Valerii, Vincenti. In Hispanis, Januarii. 1»
comedia, Eusticis, Promachi, Lucii, Marcellini, Ber- Macedonia, Vitalis. Petri, Crescenti, Alterioi, Vkuiaci. Item Susimi, Januarii, Julii. Agenno civitate, torini. Item Pelri, Mar..., Mammari, Saturnini, \ i *
gilantii, Nuncini. Magnili. In Nicomedia, Philippi,
sancti Caprasii martyris.
et Calendionis. Augusta Viromandorum in Galha,
x u kat. Nov. in Nicomedia, Dasii, Zotici, Gai
cum duodecim millibus martyribtts. ln Africa, Mo- ^ saucti Quintini.
desti, Eutici, Materi, Dissei. In Nicaea Bithyniae,
MENSIS NOVEMBER.
Afrigis, Macharii, Dicei, Proculi. Neapoli, Modesti,
Habet dies x x x .
et aliorum octogima quaiuor. Puteolis Campaniae,
Kal. Novemb. Litania indicenda. Feslivitas omProcuii, Euticis, Macharii, Donatellae. Lugduno
nium sanctorum. Pelri, Mammerti, Saturnini, Magni.
Galliae, Viatoris pueri, dWcipuli sancti Justi episcopi.
Et passio Eustacbii martyris cum nxore etfiliis.In
xi kai. Nov. Iu Adrianopoli Thraciae, Philippi
Macedonia, Basiiis, Jacobi, et sancti Joannis evanepiscopi. Eusebii et Hermetis, Scveri. In Portu,
gelistae. l n Terracina, natalis sanctorum Meldegasi,
sancti Vaierii inartyris. In Thracia, item Severi. E t Juliani, Victoris, Felicis, Sati, Perseveranli, Ocualibi, passiosancti Leugati.
viae, Cessiae, Erislei, Saturnini, Simplicii, Primi,
Cesarii, Magni, Jttsti. In Caesaria, naUlis ssncti Max kal. Nov. In Adrianopoli, Severi, Dorothei. In
Caesaria Cappadociac, Seuresi, Magni, Justi. In Gal- cedonii. E t aiibi, natalis sanctorum Januarii, Petri,
Crescentis, Victurini, et aliorum marlyrum. Castro
lia, deuosiiio sancti Graliani martyris.
Dirione, p a s s i Q ^ i i Bepigni p r e s b y e t m«rtf'
-ffov.
In Nicomedia, Severi, Vitalis, Felicis,
t
? l
481
VETUSTISSIMUM K A L E N D A R I U M .
482
rls, ct sancti Melanti. Augustiduno, depositio sancti A mae, Marioc,Telicitatis, Felidae, Innocebliae, Foriunati, Principia?, Domnicellae, Clemenlini, Januaria?,
Primi episcopi. Bajocas civitale, sancti Vigorio epitcopi et confessoris. Sitio monasterio, depositio sancii Victuriae, Juliani. Alexandria Melropoli, natalis
Attdomari episcopi et confessoris. Pictavis civitate, de~ sancii Menae mnrtyris. Turonis civitate, depositio
sancti Marlini episcopi et confessoris. Lugduno Galdkatio basilicw S. Hilarii episcopi et confessoris.
/t(F, depositio Verani episcopi.
ui non. Novemb. Dedicatio basilicae sancti Andreae
Aposioli. In Caesaria Cappadociae, natalis sanctorum
Pridie idus Nov. In Africa, natalis sanctorum A u Germani, Theophili, Caesarii, Egrili, Vitalis. Etalibi,
ruli, Publii, Vincenti. In Caesaria Cappadociae, napassio sanctae Agriculse Tirginis et martyris. Item,
talis sanctorum Germani, Theophili, Caesarii, et
feiicis, Crescenti.
sancti Eusebii.
Pridienon. Novemb. In Africa, natalis sanctorum
Idus Nov. In Thracia, natalis sanctorum iEdicti,
Mmi-Caesarii, Gregorii, Porphyrii, Saturi, Amanti, Euiici, Felicis, Hermogeni, et Agiestis martyrum.
Publii, Secundae, ^Victorinae, Perpetuae, Victoris,
Et in Cxsaria Cappadocise, natalis sanclorum A n Quarti.lnNicaea, natalis sancti Domnini. Augustiduno,
tonii, Gebcnnae, Germani, Mannicae, Adriani cum
deponlio Proculi episcopi. Bothenis civitate deposVio sociis suis. Ravenna civitate, natalis sanctorum V a wncti Amantii episcopi et confessoris. Biluricas, de- B lcntini, Soluloris, et Victoris. Et alibi, depositio
positio sancti Lusoris pueri, et confessoris,
sancti Jacobi Apostoli. Hotenas chitate, depositio
flon. Novemb. In Caesaria Cappadociae, natalis
sancti Amantii episcopi et confessoris. Turonis chisanctorum Domnini, Caesarii, Epiphanit, Gregorii,
tate depositio sancti Bricci episcopi et confessoris.
Appini, Saturnini, Amantii, Publii, Mart. In Camxvin kat. Decembris. In Eraclea civitate Tbraciae,
pania, natalis sanctorum Marciae et Secundae. Capua
natalis sanctorum Clementis, Clementini, Thcodotae,
cirilate, natalis sanctorum Evrasi, et Quarti, Joci,
Pbilomini, el aliorum multoruin. Et ipsa die, nataLudi.
lis sancti Eraclii.
»
viii idus Nov. In Nicomedia, natalis sanctorum
xvti kal. Decem. In Africa, sanctorum Secundi,
Adriani, Juliae, et Eusebiae. In Africa, natalis sanc- Fidentiani, Varici, Martialis, Africa civitate, natalis
toram Donati, Pauli, Balsami, Domnini, Primae, Du- sanctorum Siddini, Saturnini, Servi, Calcndionis,
Galani, Primi. Genui, Secundae, Tbeodoti, Demetri,
lix, Fortunatae, Januariae, Quartae. Et in Toniza
Africa, natalis sancti Felicis. E t in Phrygia, natalis Parentis, Saturae, Firmi. ln Antiochia, natalis sanctorum Donati, Restituti, Valerianae, Fructnosi cum
sanctornm Januarii, Attici, Barici, Mammari, Vcne%
t
ricini, et Veneriae. Regidona,
natalis sancti
aliis duodecim. Depositio sancti Machuti
Melani
tpitcovi et confessoris.
C
midus Nov. In Nicomedia, natalis sancti Eusebii,
Pobisi, Eustasii, Marii, P r i m i , Juliae, Januariae, Rogalianae, Optali, Adriani. Et in Africa, natalis sanctorom Rogati, Donati, Primae, Juliae.
vi idus Novemb. Romae, natalis sanctorum Simpiicii, Sympronii, Claudii, Custori, Nicostrati, et
Sanctorum quatuor coronatorum, Severi, Severiani,
Carpophori, Victorini. In Africa, natalis sanctorum
Primi, Maebarii, Justi, Amaranti, et aliorum nonaginta qoatuor. Et in Nicomedia, natalis sanctorum
Damiaoi, Eusebii, Calesti, Eustasii, et Marii, Magni.
v idus Nov. In Nicomedia, natalis sanctorum Damiaoi, Donati, Restltuti, Victorini, Salutaris, Cresceotig, Demetrii, Nemesii et Exuorgii, Eusebii. Rome, naulis sanctorum Clementis, Symphronii. Iri D
HispanHs, natalis sanctorum Fausli, Januarii, Martialis mart.
iv idus Noe. In Antiochia, natalis sanctorum
Primi, Macharii, Diaconi, Eustasi, et sociorum ejus,
Jannarii, Candidiani. In Africa, natalis sanctorum
Saturnini, Donati, Anniboniae et aliorum septemderim.Bomae, depositio sancti Leonis episcopi./n civitete Aureiianis,
depositio beati Monotoris
ephcopi et
episcopi.
xvi kal. Dec. In Africa, natalis sanctorum Rnflani,
Marci, Valerii, Victoris, Pauli, Honorati, Donati,
Barici, Vitalis, Januarii, Justi. Et alibi, nalalis sanctorum Fidentiani, Martialis, Donati, Valeriani,
Poetiani. Et natalis sanctorum Nerei, Pauii, Adriani,
Secundiani, Martialis, Victoris, Victori, Anteconi,
Auriliani, Marcelli, Marianae, Secondi, Frontoni,
Majulini. In Antiocbia, Augustini, Justae, Auricae,
Pontiae, Fructuosac, Matrondae, Fruclae, Vincentiae,
Marci, Aruspici, Mariae, Fistae, Fortunae, Felicitatis,
Silvani. Et in Capua, natalis sanctorum Vitaiis, Januarii, Jusli, Augustiani, et Justae. Lugduno Gallice deposith
t
saneti Euchern
episcopi et
confessoris.
xv kal. Decemb. In Capua civitate, natalis sanctorum Augustini, E u s u r i i , Felicitaiis. In Nicomedia,
natalis S. Ammoni. In Asia, natalis sanctorum Phileac, Matronae, Teclae virginis. In civitate Hierapoli,
natalis sanctorum Victoris et A i p h e i , Romulae. Romae trans Tiberim, natalis S. Cecilii. In Nicomedia,
natalis S. Ammonii. In Asia, sanctorum Diobidis, et
Didae. Et in Heraclca civitate, natalis sanctorum
Gregoriao, Victoris, Gemmi. In Caesaria , naialis
sanctorum Theodotae, A l p h x i , Zachaei, Roroani.
Carthagine Africa», Dtibitati, Tusci, Valentii, S. CaMontani. Aurelianis
"sftssvris.
lendionis,
m idue Nov. Ravenna natalis sanctorum Valenlod, FeJtciani, Octavi, Felicis, Januarii, Eurundini,
Vidorini, Felicis, Nisei, Juliani, Vincenti, Januari,
Giddiai, Bonifaciae martyris, Minaci, Dorani, F i r -
Aniani episcopi et confessoris.
civitate,
depositio
xiv kal. Decemb. In Anliochia civitate, Romani
monachi, Baralae, et Hesychi roart. In Hispania,
Corduba civitate, Asciclae martyris. In Ccesaria,
433
S. WPJtONYMI O P E R U H M i N T I S S A .
Ronu|i, Victori*, p r o x i m i , LuciapJ Cartberli, et A
?v kat. Decem. In Syria, Irophimi, Thgo4o|i,
Martianj. In Heraclea, itera Carlhaerii, et aiiorupn
pcccasi, |Suc|ierii, Eu?ej>ii, Julii.
quadraginta.
\ukal. Decem. Romap, Arosonis, Saturqini, Cbryxiu kal. Pecem. In Cacsaria, Maximi, Mutiani, sa^mhi, Dariae , Mquri, et aliorum $ept.u$giu|a dooNepseri, Tobis, Janqarii, Vitaljs, Cnjterii, Mar- rum. In Gallia, civitate Toiqsa , naialjs Saturnini
t i a n i , D i c e n t i , Zephori. In Ha?rac|ea, sanclae Muepiscopi et marlyris.
lieris cum sex suis quao)ragin|a. Augusliduno,
Pridie kal. Decem. In Provincia Acbaii, civitste.
Simplicii episcppi.
Palras, natalis S. AmJreae aposjoli et roartyris. In
xu kai. Decemb. In Heraclea, Bassj, Dionysii,
Nicomedia, sanctorum CariQPts, Tironir. Et iu AnOrionis, et Daffi. In Caesaria, Agapiti. In civitate
tiochia , Domini, Merolac. In Mediolano, S. AmIfissana, ip Sicilia, Ampheli, Cai. In Hispaniis,
brosii episcopi de percepiione ^ p i i s p i i . Rorox,
Maximi presbyieri, Calendiopis, M a r c i , Yictorta,
sancti Castuli, et Euprepeti§, SaturniniCbrysasti,
Felicis, el Misini, Fausti, Crispini. In Antiocbia ,
et Mauri, Centuij, Theodoli, «t Janq^rii.
B a s i l i i , et Dionysii, Rusticii. Taurinis civitate OcMENSIS DECEMBER.
laryi, Soiutoris, Adventoris, et Agapae virginis, BaHabet dies xxxi.
siliei, Saturqini, E m c r i t i , Secundi.
p
Kat. Decembrit. Litania indiccnda, Rojpae, ^nclx
XI kql. Decemb. Antiochia, Basilei, et A u x i l i i ,
Candidae, Amboni, Filati, Lucii, ijalrqua?, J^stint.
Satuminj, Zeppberi, et Matronae, Basilicae, Carali,
Iu Africa, Y i c t o r i , Rogati, Mammarj , ^lequaue,
Eutichis, Calendionis, Evelpisti. Romae, natalis S.
Quintasiae, et natalis sancti Cassiani, ^lenpimioi,
Clementis conjessoris. Incivitate Austis, Pemelrii,
Donati, Saturnipi, Forlunali, ^uciani, e| Optali.
Honorii, Maximi, Quinliani, Sisinni, Stasi, T u t i ,
In Gallia,
civitate JSovion\o S. Eligi\ epitcopi d
Slepbani, Pion , H e r a c l i i , Macedonii, V e r i , Theqconfettoris.
doli.
iv non. Decemi?. Romac. natalis S. Prioienti, Poox kal. Decemb. Romae, Caeciiiae virginis, Valer i a n i , T i b u r t i i , Maximi. Alexandria, Felicis, De- t i a n i , Pimjni, Juveniani. In ataurilania^, Se^veri,
metrii, Zeti. Et in Africa , Chrysogoni, C l e t i , Ve- Securi, Januarii, Victorini, Fortunati, Veggini,
Debbuchi, Yicturini, Ciemeni, Pontiani, Candirociani. Item, Demetrii. Item, Zeti. In Cappadocia,
Longini, E u t b i c i , L e o n t i , et Faustiniani. Auguttid > , Mammariae, Agnetis, Donatae, Priniae, Vietuduno Ptagmati
epitcopi.
riae, Secundae, SepUqriae, Maximae, Dooafae, SaIX kal. Decemb. Romae, Maximi, natalis S. Cle- turninae.
meutis episcopi et martyris, Chrysogoni, S. F c l i - Q
iu non. Decemb. In Orienle, Merobii, C|audici,
citatis, Maximi. Et Cedecas, S. Marci episcopi. |n
Felicis. In Nicoroedia , Umbuci. Itero, Felicii,
Caesaria Cappadociae, Yerociani, et Euticis. In
Y i c l o r i c i , Julii. ln Africs,, Prispini, Magna?, JoanAlexandria, natalis S. episcopi. In Tuscia, S.
nis, Stepbani, Yictoris, Marlini, SaviniauL la BoMuscnlae, Felicis, Yitalis, Marliaui, Bonifaliani.
nonia , sanctae Ag^cuiae, et Intingi, Cassjt.ni, CriBituricas, S. Fateri presbyteri. In Itgtia,
monasn non. Dec. Heraclea, Cbristiani, Puderui, l|igini,
terio Bobio
depositio tancti Coiumbani abbatit. In
Viciuri. Et in Lapdicia Metropoli, Felicis, Merofci,
Gatlia, vico Sarcingo, depotitie sancti Truaonit presFaladi, Urobupi.
byltri el confettorit.
Non. Dec. Natslis $. C r i s p i i i .
Aftica, Havin kai. Decem. In Aquileia civitate, saocii Chryroiii, F e l i c i s , J u i i i , Patpmiae. Jtem , Cirispioi,
sogoni, Eleutheri, et Maximi. E l (n oppido ejusdem,
Ileracli, Missae, Viclpris, T r o p b i m i , floairpio
Antiroditi episcopi. ln Africa, Mammeri, Saturi, Ron i , et aliorum novem , Sanciorumv Caodori,
gati, Donati, et aliorum viginti. In Perusia Tusciae,
Nanfamoni, P a u l i , Marcl, Jusst, Pfivsti, FuiS. Felicissimi.
gentii ,Mstronae, F e i a d i , S. M a r j « , bV Amantii,
vu kal. Decem. Luciani, Martiani, Claudiani, Cypriani, Martialis, Petri, Felicis, Yitalis, Juliani, Vic- A episcopi.
toris, Januarii, Donati, Quiriaci.
viu tdus Dcc In Africa , Zeloti, Forlujst», Gai,
Hermogenis et Rogaiiani.
v i kai. Uecem. Romae, sanctorum Siricii episcopi,
vu idus Dee. Autiochia , Polycarpi, Tbeodori, et
Ct Saturniui. In Aquilcia, Yaleriani episcopi et eonSapici, Severini, Secundini, Y i d o r i n l , Cletpentis,ct
fessoris, Ammonii, Sereni, Romanx. In AlexanPriroae. Pnssio S.Savini episcopi.
dria, Petri. In Africa, Monae, Melisi, Berinae, Y i c vi idus Dec. Eusebii episcopi, Usanni presbyteri,
torinae, et Marcellini. Augustiduno, depositio S.
Successi episcopi.
Amatoris episcopi.
v kal. Decem. ln Nicomedia, Marcelli, P e t r i , Nuv idus Dec. In Africa , Petr^, Succossi, Basini.
meri, Sereni, Melisi, Victorini. In Gallia, civiiate
Vicloris, Tonini, Porphyrii, Urbani, Januarin, M *
Bononia, Agriculae, et Yitalis, Magni, Julii. In Melani, P*»scenti. Item Urbani, Januariae, aJsUni, radiolano , Lucae, Andreac, Joannis, Severi, Euphesceuti. ltem Urbani, Bonifacii, s l aliomoi vigi^
mia?. Ip civitaie Regiensj, depositio 3.
Uzuari
Uimu, |n AntiocJiia, Ge^onU, Polintiae, Silvani,
episcopi.
Yaleptiae, Yalentinae, Marwe, Donatae, Vklori*t
f
f
%
%
J
1
L t B E R COMlTIS. ADMONITIO.
485
486
Agnill», Juventiae, Rogatae, Hermogenis, Felicis, A toris, Quarti, Honorsti, Simplicii, Ampamovi, Feli
cis, Vincenti, et" aiiorum triginta novem simul. Et
LUuciani, Flaviani.
ivirfiis Dec. Viclori, Consenti, Adriani, Hera- Octori, Quinli, Donali, Vicloriae, Dioscori, Jpstfniani.
ciii, Erumenti, Pudeuii, Migini, Victuriani, Pauli,
xv kal. Jan. Laodicia ciyilate, Theotint, Basiliani.
Urbani, ^arci, Cirinici, CaeCilia?, prbanella?, CrisIn
Africa, Quinli, Simplici, Pompini, Artifae, Cbrepio«, Polepliae, Privalae, Vibianellae, Cyriaci, Julii.
sti,
Digni, Datuli, Urbani, Martyri, Honorati, Evasi,
Bomae, depositio Damasi Papae; Gerroani, Eludi,
Victurini, Salvatoris, Terturini, Vicluriae, CatciliaEvangeli, Thrasonis, Manri Et in civiiate Arvernis,
ni, Septimi, Rustici, Bessae, Viciniani, Honorati,
Agricplae, et Vitalis martyrum. In Hispania, civitate
Lucaniae, Reductulae, Victuriae, Privatulae, CseciEmerita, passio S. Eulaliac virginis.
midut Dee. Romae, S. Eulaliae, Thrasonis, Pon- iiae, Saturnint, Phimonis, Felicis, Vincenti, Aresti,
tiamt, Caprtrrtirri, et aliorum murtorum sine nume- Musci, Siddini, Adjuloris. Romae, Luciae Martyris,
ro. In Alexandria, Sammoni. E t Eraeritae, Urbani. ot Auceiae Regis, simul et Antonini, Erenei, Papeu*
sae, Apolliniae, Anamiae, Poenicis, Cussevariouis,
In Hispaniis, Euliciani. In Antiochia, Secundiani,
Secunol, Zosimi, Pauli, et Kyriaci, Justi. Ambianis
Papissei, Saturii, Satarii. Passio S. Afrae Virginis,
ciiitale, natalis Victorici, Fusciani, et Gentiani R Victuris, Basiliani, Honorati, cum aiiis viginli duomartyrum. Et alibi, natalis S. Mariae, et aliorum
bns martyribus.
jnutyorum.
xtv kai. Jan* In Nicaea civitate Bithynjae, Zosimi,
Pridie idus Dec. Hermo^enis, Donatae, et aiiorum
Pauli, Sccundi, Cyfiaci. Et alibi, sauclorum Anasvisjinli duo.
tasii, et Siddini episcoporum, Chrysanthi, et Dariae
Idus Dec. Ravenna civitate, Ursionis, et Leoca- mariyrura. Autisiodero, beali Gregorii papce.
dii Confessoris, et Vaientini Martyris. Syracusa c i Xin kal. Jan. In Thracia, civitale Gildoba, Julii,
vitale SicilVae, natalis S. Luciae Virginis, et S. S i natalis Teciae, et sancti Liberlini, Zosiini.
ceosi, Salurnini, Casli, Pauli, Felicis, Quinliliani,
xii kal. Jan. In tyesopotaroia, nataljs, et translaModeSlj, Victorini, Januarii, Getdini, Feliciani,
tiosaucti Tboiuae apostoii, qui translatus estab ludia,
Slercorfi, Feiiciae, Donatae, Valeriae, Colonicae, Sa- cujus passio ihtyem celebratur. In Heraclea, sanctj
tornini, Urbanae, Marilimi, Victuriae, Simpliciae, eji
Passini. Romae, depositio sancti Innocentii, et passio
Secori, Dativj.
sanctorum Focae, Fiorii, Houorati episcopi et conxii kal. Januarii. In Antiochia, Drusi, el sociofessoris.
rum ejus numero trium, Zosirai, et S. Luciaj virgixi kal. Jan. In Antiochia, sancti Basifai, Serapion». Lugdnno Galliae, S. Victoris epbcopi et con- C nis. Romae, via Lavicana, inter duas lauros, natalis
fessoris. Vienna, Lupicini episcopi. Remis, natalis
sanctorum triginta Martyrum una die corona^torum.
S. Nlcasii eptscopi, et Sacrepi, Aspediae, Theodoli.
Et Qstiap, natalis sapctorum Demetrii, Honprali. ^t
XVin kal. Jan. ln Africa, Faustini, L u c i i , Candi- alibi, nataiis sanctorum Fclicis, Joannis. Romae, yia
d*, Materi, Marci, Januarii, Victori, Caeciliani,
Salense, depo^itio sancti Felicis, etpassio sauctae
Maximi, Marciae, Machaoniae, Victuriae, Secuudae,
Theodosiae, virginis, et Didymi roonachi.
Primae, Saturninae, Macbrosae, Ninae, Restitulae, ct
x IfaL Jan. Deposilio sanclx Vtctoriae, Ronwe, sub
alioruin undecim. In Ascaloue, Heliac, Candidi. Ati- pecio, quae cum cssel desponsata viro pagapo, et
rehenit dvilate, Maximi presbyteri et confessoris.
rei.....
xvpfca/. Jan. Ravenna, Valentini, Nayalis, AgriCcetera Legi nonpotuerunt in ms. ulpo{e a tineis coresfae, Concordii, Jtistini. Aretato dedxcatio basilicce rosa; tcilicet ab hac die ad vm kal. Jan. a qua incipit
9
nettmis S. Genestt
martyrit.
hocce
Martyrologium.
xvi kal. Jan. ln Africa, Victoris, Victoriani, Adju-
ADMONITIO DE SUBSEQUENTE LIBRO.
Quantum ett vetprunt elucufratiouum
gnce Ilieronymum anctorem aiiquo sibi pteete$tu arrogant, nutla ferme
hoc libetlo, qui Lomes iriscrtbitur, focum in his sibi dari antiauiorc tituto el jure quodam suo postutat. Meninit ejus de nomine Churta omninm antiquisslma Donationis Ecclesice Cornutiance, Itein, inquiens, codices,
tivangelia tv, Ap°stoluir», Psa|terium, et Comifeni: quce cum anno ecripta tit A71 manifetfio indicio ett9
bsttierem libri, quisquti ilte fuerit^ Hieronymianis
lemyoribus advixisse. ruisse porro ipsum
Hicronymum
cstteeptis verbis essernnt mdgno numero sequioris wvi scrtptores, quorum satis mutla tesitmonia in prolegomenis
Ltwgica Pamellius taudai. Nempe vulgo recepta sentenlia itla erat, et fides, quam nemo m dubhtm revocaret : prajconceptu enyn opinione, quidquid erat librorum in Ecclesia nwgis uttlium, et secerdotum usibus
St^ekntodatius, ex S. Docloris nostri catamo profectum, aut certe nobis ab eo cnris recognkum atque adornanm omne eredebatur. Aecetsit ad conciliandam operi auctoritatem momentttm naud sane leve, Nuncupatoria,
y
%
%
ttHu^hiffietiano
antumoms.
dkitur,
Hieronymi ad Constanliom epistola, Praefatio libri, qui ComCs appet-
i j g r | f f ejusmodi en\m protogis votebat S. ipse Pater sua ab alienis scripta internosei, ut ea pro Germanis
nmenktui, quce profogo non careren^. Qua? nos qu\dem argumentq nec tanu[ facimus, qeque eo anfyo replica****** pro Hieronymiani
fetdsgermanitaie pugnare videamur: latitum contiare ftinc volumut,
ejutmoditu
snmimmerUoprmtermiuum
fuisse hactenus, ctc fecitse porro nos opera) pretium, qui vernili reliqvun
S.Patrit
487
S. HIERONYMI OPERUM MANTISSA.
familice accensuimus.
rebant, exSpicilegio
Accepimus Uaque epittolam ad Constantium,
qua ipsce etiam Comitit
J8*
editionet omna ct~
B . Lucce Bacherii (omo xm qui eam a Chifflelio, utdudum innuimus, acceperat. Li-
brum aulem ipsum, ut nihil dissimulemus, diu muitumque incerti hcesimus, ex quo exempiari describeremn;
iitud enim quod Hieronymianis temporibus obtinebat, atiis subinde atque aliis interpolationibus auctum in aliam
puto fere molem et formam excrevit. Olim emendavit ex Caroti Magni prcecepto Pautus diaconus Aqmteientit:
tum Atchuinus ejusdem imperatoris jussu : denique Theotinchus presbyter, cujus in bibtiolheca ecclesioe BetUh
vacensis codex asservatur hoc litulo : In Chrisli nomine anni circuli liber Comitis incipit, auctus a Theotincho
indigno presbylero, rogatu viri venerabilis Hechiardi comitis Ambianensis, ita tamen, ut sancta Evangelistarum dicta, necnon apostolorum, et prophetarum, immota, atque inconcussa servarentur. Sunt adeo
etiam in vulgatis libris tres ejusdem operis editiones parum inter se simites: quarum prima Pameiii eti tomo
secundo Liturgiarum,
allera Baiuzii in calce capittttarium regum Francorum
tertia in anliquis libris Missarnm
ven. card. Thomasii. Nobis quandoquidem vetus germanusquc archetypus haud tuperett, editio Baluzii, quct
nimirum ex Beitovacensi codice et Theotinchi recentione detcripta ett, visa est etiam utpote pienior, ila et cs>
teris prceferenda.
%
In nomine sanctm et individum Trinilatis,
INCIPIT EPISTOLA S. HIERONYMI AD CONSTANTIUM.
PRyEFATIO LIBRI SEQUENTIS, QUI COMES APPELLATUR.
1
Qunmquam licenter assumatur in opere congre- A
gatio coelestium lectionum, et ipsum opusculum ab
ecclesiasticis viris, Comes quidem soleat appellari:
quod duobus modis fieri arbitror, aul pro consuctudine uniuscujusque Ecclesioe (secundum quod et
varium hoc ipsum descriptionis genus esse dignoscitur), aul certe pro voluntate sludiosi lectoris,
q u i ( s i fieri possit) quidquid in Scripturis divinis
mirabiliier fulget, quidquid in praeoepiis moralibus
copiosum est, totum parvo in corpore adunatum desiderat habere, paupertalis necessitate : Ego tamen,
juvante Christo, ingenio quo potui, el maxime occasione oblata, qua id a me fieri voluisti, Constanti
mihi venerabilis frater, ita hoc opus etsi minus i n structus assumpsi, ut tanta excerptorum inlelligentia caput causamque rationabilem habere videatur. B
Nam cum omnis Scriptura divinitus inspirata, ut ait
Apostolus, utilis sit ad docendum,
ad
erudiendum
%
ad justitiam;
ut perfectus sit bomo Dei ad omne
optis bonum instructus, e l quaecumque sunt hactenus scripta, ad nostram doctrinam scripta sun», ut
per patientiam et consoiationem Scriplurarum spem
babeamus : quid brevius, quid utilius censui, quam
ut ex tanta divinomm librorum copia, singulis festivitatibus quod aptum ex his vel competens essct,
excerperero, etquodam modo distinctissime collocarem.
Incipiens itaque a Nativitate Christi, quod est vni
kalendas Januarias, in Vigiliis ad Nonam per ordiiiem, quem assidue in Ecclesia didiceram, lectioncs
ulriusque Teslamenti simplicibus ministravi. Porro
editionem illam quam ex Hebraicis voluminibus io
Latinum translatam esse constat, in hunc quippe
modum, quae vel ctijusque prophetiae lectio prasenti
festivitati congruat, quid apostoli doceant, vel ad
eumdem titulum quid Evangelii annuntiet auctoritas,
dudum vertente jam anno per omnes dies festos Ccclesioe opportuue censui omnia secundum tempus
esse legenda. Sed nonnulla alia aedificationis causa
multa illic aggregata sunt, atque suis appellationibus
inserta, id est, incapite quadragesimae de abstinentia escarum et sobrietate; item in Quadragesima de
poenilentia, de pudiciiia,de remissione inimicitiarum, vel alia multa. Haec enim omnia ad moitorum
equidcm utilitaiem petilionibus tuis obediens scribere curavi, venerabilis mihi et amantissime frater.
INCIPIT
LIBER
COMITIS,
SIVE
LECTIONARIUS PER CIRCULUM ANNI.
In Christi nomine. Anni circuli iiber Comitis i n - C
cipit, auctus a Tbeotincho indigno presbytero, rogatu viri venerabilis Hechiardi comilis Arobianensis,
ita tamen ut sancta Evangelistarum dicta necnon et
Apostolorum ac Propbetarum immota atque inconcussa servarentur, et diebus quibus deerant propriae sanctae lectiones adhiberentttr, sicut a sanctis patribus sunt coadunata. Aut si alicui aut in
Hcec
feriis aut in festivitatibus sanctorum aliquid minus
csse videtur, recurrat ad hebdomadam quamtolserit, et reperiet semper super octo aut unam aot doas
aut eo amplius feriam, quam legere poterit, aol SIIM
nihil desit. (Propter frequens vero temporis iocursum fuii in quibusdam epistolis apponere hoc «,
quod significat finem, et rursus « propter principiom
altcrius epistolae . )
addita sunt in margine a manujecenliore, sedantiqua.
a
Скачать