Загрузил gafurov_asror6

5-Radiochastota resursidan foydalanishning boshqaruvi.Radiochastota spektori RCHS cheklangan tabiiy resurs

Реклама
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА КОММУНИКАЦИЯЛАРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ВАЗИРЛИГИ
Мухаммад ал Хоразмий номидаги
ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ
МАТ КАФЕДРАСИ
МАТЛ ФАНИДАН
Мустақил иш
Мавзу:Радиочастота ресурсларидан фойдаланишнинг бошқаруви. Радиочастота спектори
РЧС чекланган табиий ресурс.
Бажарди: 404-19 гуруҳ талабаси
Гафуров А.Ш
Текширди: Дотцент Мадаминов Х.Х
Тошкент-2019
Режа:
Кириш
1. Радио Ресурсларни Бошқариш
2. Статик радио ресурсларни бошқариш
3. Соталараро радио ресурсларнибошқариш
4. Радио частота спектри
5. Радио диапазон ва Радио частота
Хулоса
Фойдаланилган адабиётлар
Кириш
Дунё бўйлаб симсиз хизматларнинг доимий равишда кенгайиб бориши билан, радио
тўлқинларидан фойдаланишга асосланган барча хизматлар янги дастурларни қўллабқувватлаш, кўпайиб бораётган фойдаланувчиларга хизмат қилиш ва тез ўсиб бораётган
трафикни
қўллаб-қувватлаш
учун
радио
частота
спектрининг
улуши
учун
рақобатлашилмоқда шу сабабли, HЕI-R ишининг аҳамияти ва долзарблиги кун сайин ортиб
бораяпти.
Радио ресурсларни бошқариш
Радио Ресурсларни Бошқариш (РРМ) бу уяли тармоқлар, симсиз маҳаллий тармоқ,
симсиз сенсор тизимлари ва радиоешиттириш тармоқлари каби симсиз алоқа тизимларида
каналлараро шовқинларни, радио ресурсларинива радио узатишнинг бошқа хусусиятларини
тизим даражасида бошқариш.
RRМ параметрларни бошқариш учун стратегия ва алгоритмларни ўз ичига олади:
узатиш кучи, фойдаланувчини тақсимлаш, нурни шакллантириш, маълумотларни узатиш
тезлиги, узатиш мезонлари, модулятсия схемаси, хатоларни кодлаш схемаси ва
бошқалар.Мақсад радиочастота спектрининг чекланган ресурсларидан ва радио тармоқ
инфратузилмасидан иложи борича самарали фойдаланишдир.
1-расм RF radio frequency
RRМ бир нечта нуқтадан ёки тармоқдан ўтказиш қобилиятини эмас, балки кўп
фойдаланувчилар ва кўп уяли тармоқларнинг тармоқли кенглиги масалаларини ҳал қилади.
Анъанавий телекоммуникатсион тадқиқотлар ва таълим кўпинча битта фойдаланувчи
манфаатларини ҳисобга олган ҳолда каналларни кодлаш ва ресурсларникодлаш асосида
амалга оширилади, гарчи бир нечта фойдаланувчи ва қўшни таянч стантсиялар бир хил
частотали канални улашганда каналнинг максимал сиғимига эришиш мумкин бўлмаслиги
мумкин.
Самарали динамик РРМ схемалари тизимнинг спектрал самарадорлигини катталиклар
тартибига кўпайтириши мумкин, бу одатда каналларни кодлаш схемаларини ва
ресурсларникодлашни киритиш орқали мумкин бўлганидан анча юқори. РРМ айниқса
шовқин эмас, балки канал ичидаги шовқин билан чекланган тизимларда, масалан, катта
майдонларни бир текис қамраб оладиган уяли алоқа тизимлари ва радиоешиттириш
тармоқлари ва бир хил канал частоталарини қайта ишлатадиган кўплаб улашган кириш
жойларидан иборат симсиз тармоқлар учун жуда муҳимдир.
Симсиз тармоқдан фойдаланиш харажатлари одатда базавий стантсиялар сайтларида
(кўчмас мулк харажатлари, режалаштириш, техник хизмат кўрсатиш, тарқатиш тармоғи,
энергия ва бошқалар), баъзан эса литсензиялаш даврийлиги учун тўловларда устунлик
қилади. Шундай қилиб, радио-ресурсларни бошқаришнинг мақсади, қоида тариқасида,
тизимнинг спектрал самарадорлигини бит / с / Гтс / секунд ёки эрланг / МҲз / сайт
бирликларида, масалан, фойдаланувчи учун адолатни ҳар қандай чеклаш доирасида,
шундай қилиб хизмат кўрсатиш даражаси юқори бўлишига эришишдир. маълум даражада.
2-расм тўлқик бўлиб тарқалиши
Иккинчисига маълум бир ҳудудни қамраб олиш ва каналнинг аралашуви, шовқин,
йўлнинг йўқолиши натижасида тушиш, соянинг кўпайиши ва кўпайиш натижасида тушиш,
доплернинг силжиши ва бузилишнинг бошқа шакллари туфайли танаффуснинг олдини
олиш киради. Шунингдек, хизмат кўрсатиш даражаларига киришни бошқариш, вақтни
чеклаш ёки фойдаланувчилар талаб қилган хизмат сифатини кафолатлай олмаслик туфайли
қулфлар таъсир қилади.Радио ресурсларниклассик бошқариш асосан вақт ва частота
ресурсларинитақсимлашни кўриб чиққан бўлса (фазовий қайта фойдаланиш нақшлари
билан), МИМО-нинг кўп фойдаланувчиси замонавий ресурсларни фазовий соҳада ҳам
мослаштиришга имкон беради. Уяли тармоқларда, бу ГСМ стандартидаги каср частотасини
қайта ишлатиш ЛТЕ стандартида универсал частотали қайта ишлатиш билан
алмаштирилганлигини англатади.
Статик радио ресурсларни бошқариш
Статик РРМ қўлда ҳам, компютерда ҳам собит уяли ёки радио тармоқларни
режалаштиришни ўз ичига олади. Мисоллар:Частотани тақсимлаш диапазони режалари
стандартлаштириш органлари, миллий частота органлари ва частота ресурслари ким ошди
савдосида белгиланади.
- Асосий стансия (ёки трансмиттернинг узатиш тугунлари) сайтларини жойлаштириш
- эрнинг баландлиги
- Тез каналларни режалаштириш
- Йўналтирилган антенна сектори
- Канал параметрларини модулятсия қилиш ва кодлашни танлаш
- Масалан, таянч стансия антенналарининг фазовий хилма-хиллиги- Антеннадан
фойдаланган ҳолда микро хилма-хилликни қабул қилиш
- ОФДМ битта частота тармоқлари (СФН) каби макро хилма-хилликни узатувчи
РРМ статик даврлари замонавий анъанавий симсиз маҳаллий тармоқларда ва
радиоешиттириш тизимлари каби уяли бўлмаган тизимларда, масалан, 1Г ва 2Г уяли
тизимлар каби кўплаб анъанавий симсиз тизимларда қўлланилади. Статик РРМ
схемаларига мисоллар:
- ФДМА ва ТДМА-дан фойдаланиб занжир алоқаси режими.
- Рухсат берилган канал тақсимоти (ФCА)
- узатишнинг доимий мезонлари
Динамик радио ресурсларнибошқариш
Динамик РРМ схемалари радио тармоқ параметрларини трафик юкига, фойдаланувчи
позитсияларига, фойдаланувчи ҳаракатчанлигига, хизмат кўрсатиш сифатига, таянч
стантсия зичлигига ва бошқаларга қараб мослаштиради. Симсиз тизимларни лойиҳалашда
қўлда уяли телефонни минималлаштириш учун динамик РРМ схемалари кўриб чиқилади.
"торроқ" частотани қайта ишлатиш схемаларини режалаштириш ва уларга эришиш, бу
тизимнинг спектрал самарадорлигини оширишга олиб келади.Баъзи бир контактларнинг
занглашига олиб бориши марказлаштирилган бўлиб, унда бир нечта таянч стантсиялар ва
кириш жойлари радио тармоқ бошқарувчиси (РНC) томонидан бошқарилади. Бошқалар эса
мобил стантсияларда, таянч стантсияларда ёки симсиз уланиш нуқталарида автоном
алгоритмлар бўйича тақсимланади ёки ушбу стантсиялар ўртасида маълумот алмашиш
орқали мувофиқлаштирилади.
Динамик RRМ схемаларига мисоллар:
--- Қувватни бошқариш алгоритмлари
--- Олд кодлаш алгоритмлари
--- боғланиш мослашув алгоритмлари
-хиллик схемалари
--- Юмшоқ тишли
--- битта частотали динамик тармоқлар (ДСФН)
--- Босқичли сериал антеннаси билан
--- жадвал тузиш --- Бир нечта кириш ва бир нечта чиқиш билан алоқа (МИМО)
---- Фазо вақтини кодлаш
--- Киришни бошқариш
--- Масалан, каналга боғлиқ жадвал
--- масалан, ҳалол навбатдан фойдаланган ҳолда максимал даражада ҳалол режалаштириш
--- Пакет ва ресурсларнирежалаштириш схемалари (ПАРПС)
--- Мултишоп алоқасидан фойдаланувчи мобил махсус тармоқлар
--- Когнитив радио
--- Яшил алоқа
--- ҚоС билан РРМ
--- Фемтокеллалар ва бошқалар.
Соталараро радио ресурсларнибошқариш
Соталараро радио ресурсларни бошқариш ЛТЕ стандарти (3ГПП томонидан
белгиланган) каби келажакдаги тармоқлар частотани қайта ишлатишга мўлжалланган.
Бундай тармоқларда қўшни ҳужайралар бир хил частота спектридан фойдаланадилар.
Бундай стандартлар космик бўлинишга кўп марта киришни (СДМА) ишлатади ва шунинг
учун жуда спектрли самарали бўлиши мумкин, аммо ҳужайралараро ҳаддан ташқари
шовқинни олдини олиш учун ҳужайралар ўртасида яқин мувофиқликни талаб қилади. Кўп
уяли тизимларни тарқатишда бўлгани каби, тизимнинг умумий спектрал самарадорлиги
диапазон ёки шовқин билан чекланмайди, аммо шовқин билан чекланган.
Соталараро радио-ресурсларни бошқариш кўп фойдаланувчи МИМО усулларидан
фойдаланган
ҳолда
мувофиқлаштиради.
ресурсларни
турли
Турли
усуллар
хил
уяли
тугунлар
мавжуд,
ўртасида
тақсимлашни
ҳужайралараро
шовқинларни
мувофиқлаштириш (ИCИC) аллақачон стандартда белгиланган. [4] Бир частотали динамик
тармоқлар, келишилган режалаштириш, кўп сайтли МИМО ёки бир нечта ҳужайраларни
қўшма кодлаш - бу ҳужайралар орасидаги радио частоталарни бошқаришнинг бошқа
мисолларидир.
Радио частота спектри
Радио частота спектри 30 Гтс дан 300 Гигагертсгача бўлган частотали электромагнит
спектрнинг бир қисмидир. Радио тўлқинлари деб номланган ушбу частота диапазонидаги
электромагнит тўлқинлар замонавий технологияларда, айниқса телекоммуникатсияларда
кенг қўлланилади. Турли фойдаланувчиларнинг аралашувига йўл қўймаслик учун
радиотўлқинларни яратиш ва узатиш халқаро орган, Халқаро электралоқа иттифоқи (ХЕИ)
томонидан мувофиқлаштириладиган миллий қонунчилик билан қатъий тартибга солинади.
ХЕИ томонидан радиоешиттиришнинг турли технологиялари ва қўлланмалари учун радио
спектрининг турли қисмлари ажратилган; ХЕИ Радио регламентида (РР) 40 га яқин
радиоалоқа хизматлари аниқланган. Баъзи ҳолларда радиочастота спектрининг қисмлари
хусусий радио узатиш хизматлари операторларига (масалан, уяли алоқа операторлари ёки
радиоешиттириш телевизион стантсиялари) сотилади ёки литсензияланади.
Ажратилган частоталар диапазони кўпинча уларнинг ишлатилишига қараб мурожаат
қилинади (масалан, уяли ёки телевизион спектр). Бу тобора кўп фойдаланувчилар
томонидан талаб қилинадиган доимий ресурс бўлгани сабабли, сўнгги ўн йилликларда
радиочастота спектри тобора кўпроқ тўпланиб бормоқда ва ундан янада самарали
фойдаланиш зарурати магистрал радио тизимлари, кенг спектрли, ултра кенг полосали,
частотали қайта фойдаланиш, динамик бошқарув каби замонавий телекоммуникатсион
янгиликларни жорий этишга ёрдам беради. спектр, частоталарни бирлаштирувчи ва
когнитив радиодан фойдаланиш
Радио диапазон ва Радио частота
Радио диапазони - бу одатда каналлар бир хил мақсадлар учун ишлатиладиган ёки
ажратиладиган радиочастота спектрининг кичик, доимий қисми. Шовқинларнинг олдини
олиш ва радиочастота спектридан самарали фойдаланиш учун шунга ўхшаш хизматлар
диапазонларда тақсимланади. Масалан, радиоешиттириш, мобил радио стантсиялари ёки
навигатсия мосламалари бир-бирининг устига тушмайдиган частота диапазонида
жойлаштирилади.Ушбу гуруҳларнинг ҳар бири учун ХЕИда шовқинларни олдини олиш ва
узатувчи ва қабул қилувчилар билан мувофиқлик протоколини тузиш учун ундан қандай
фойдаланиш ва биргаликда фойдаланишни белгилайдиган лента мавжуд.
Радио частотас (РФ) - бу 20 кҲз дан 300 ГГтс гача бўлган частота диапазонидаги ўзгарувчан
электр токининг ёки кучланишнинг, магнит, электр ёки электромагнит майдон ёки механик
тизимнинг тебраниш частотаси. Бу товуш частоталарининг юқори чегараси ва инфрақизил
частоталарнинг пастки чегараси ўртасида тахминан; бу тебраниш токининг энергияси
ўтказгичдан космосга радио тўлқинлар кўринишида тарқаладиган частоталардир. Турли
ресурслар частота диапазони учун турли хил юқори ва пастки чегараларни белгилайди.
Хулоса
Хулоса қилиб шуни айтаоламизки бу мавзу хақида жуда катта маьлумотларга эга бўлдик
яни радио диапазон нималиги радио частота нималиги радио частота спектри нималиги
уларнинг қандай ишлаши хақида маьлумотларга эга бўлдик ва Радио частота спектри 30
Гтс дан 300 Гигагертсгача бўлган частотали электромагнит спектрнинг бир қисмилигини
тушиниб олдик. Радио тўлқинлари деб номланган ушбу частота диапазонидаги
электромагнит тўлқинлар замонавий технологияларда, айниқса телекоммуникатсияларда
кенг қўлланилаетгани хакида билиб олдик.
Фойдаланилган адабиётлар
https://ecee.colorado.edu/~ecen4242/gsm/index.htm
https://pdfs.semanticscholar.org/11a4/0c4d78e8371dd7f6f5064d74a02455bc833b.pdf
https://crabo.ru/uz/configuring-wi-fi/technology-mimo-2x2-mimo-technology-what-it-is-andwhat-it-eats.html
https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/mimo/what-is-mimo-multipleinput-multiple-output-wireless-technology.php
https://www.digitalairwireless.com/articles/blog/what-mu-mimo-how-does-it-work-and-why-do-ineed-it
ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН
РАХМАТ
Скачать