Загрузил Igor Kopieikin

Доповідь

Реклама
5 хвилин
Доброго дня. Шановний голова (Людмила Леонідівна) та члени
Державної атестаційної комісії
Вашій увазі пропонується дипломне дослідження на тему формування
медіаграмотності учнів 5-11 класів в умовах сучасного інформаційного
середовища
Актуальність обраної нами теми зумовлена тим, що розвиток масмедіа обумовлює утворення нових форм життєдіяльності людини, новий
досвід спілкування і співіснування. Розвиток сучасних медіа, широке
упровадження інтерактивних систем комунікації спричинює зміни у
ставленні учнів до оточуючого світу і потребує їх цілеспрямованої підготовці
до вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними
технологіями та системами мас-медіа, що пояснює гостру необхідність у
формуванні та розвитку медіаграмотності саме тому ми обрали її для свого
дослідження
Об'єктом нашого дослідження є формування медіаграмотності учнів
5-11 класів в умовах сучасного інформаційного середовища
Предметом дослідження є методи розвитку медіаграмотності учнів в
умовах сучасного інформаційного середовища.
Отже метою ми визначили теоретично обґрунтувати важливість
медіаграмотності для учнів та розробити рекомендації щодо формування та
розвитку медіаграмотності в умовах сучасного інформаційного середовища
Відповідно до мети нами було сформульовано 5 завдань ... (не
читати, вказано на слайді)
Для реалізації мети та завдань ми обрали низку теоретичних та
емпіричних методів дослідження. Дослідження проводилось на базі
Клавдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені о.рибалка
Тож відповідно до завдання першого (читаю) Охарактеризувати
базові питання з проблеми дослідженнянами було з'ясовано поняття
формування, медіаграмотність та інформаційне середовище.
У нашому дослідженні ми спирались на визначення сформульоване
Олександром Вікторовичем Федоровим (вказати його)
Сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям
аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів
і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати складні
процеси функціонування медіа в суспільстві, та їхній вплив.
Відповідно до завдання другого визначили психолого-педагогічні
аспекти учнів 5-11 класів
Даний вік є сензитивним періодом для формування комунікативних
умінь і визначається важливими новоутвореннями: наявність особливої
потреби в спілкуванні, становлення самооцінки, виникнення почуття
дорослості як особливої форми самосвідомості, розвиток здатності до
рефлексії, прагнення до встановлення та розширення соціальних і
комунікативних контактів
Відповідно до завдання третього проаналізовано поняття
медіаграмотності як основної компетенції сучасної людини та визначено
критерії медіаграмотної людини. на слайді
Відповідно до завдання четвертого (читаю його) ми визначали
рівень рівня медіаграмотності учнів Клавдіївської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів імені О.Рибалка
Опитуванням було охоплено 315 учнів 5-11 класів. Було
запропоновано Анкетування Нідерландської компанії Mediawijzer
«Вимірюючи медіаграмотність» ('Measuring Media Literacy', 2015, EYE a.o.)
розробленого згідно з принципами медійної та інформаційної грамотності
опублікованих ЮНЕСКО
Отримані результати ще обробляються.
Однак, вже зараз можна сказати, що значна частина учнів
продемонструвала утруднення при виконанні завдань, які стосувались
розуміння поняття медіаграмотності.
Відповідно до завдання п'ятого (читаю) Розробити методичні
рекомендації щодо розвитку медіаграмотності учнів 5-11 класів ми
проаналізували існуючі методи формування та розвитку медіаграмотності.
Щоб краще зрозуміти поняття медіаграмотності потрібно поставити
учнів на місце творця, тобто дати змогу з середини відчути як працює медіа,
навчитись користуватись засобами ІКТ, розуміти навіщо це потрібно
Організація проектної роботи учнів для формування їх
медіаграмотності.
Протягом реалізації проектів діти зможуть набути теоретичних знань
стосовно медіаграмотності, а також опанувати навички роботи з сучасними
інтерактивними технологіями, які можна використовувати в розробці засобів
масової інформації.
Спільним для всіх проєктів є навчити дітей знаходити, обробляти та
аналізувати необхідну їм інформацію, яку вони зможуть використати під час
розробки власних медіапродуктів. Зрозуміти як працюють засоби масової
інформації.
Такими проєктами визначено:
5-6 клас створення шкільної газети
(розвиток навичок роботи з текстовим процесором, графічними
редакторами)
7-8 клас створення відеоблогів
(розвиток навичок роботи з відеоредакторами)
9-11 клас створення інформаційного порталу школи
(розвиток навичок роботи з системами управління контенту, за
допомогою яких будуть створювати веб-сайти)
Дослідження ще продовжується. Результати проектної діяльності
(газета, відеоблог та інформаційний портал) будуть представлені на захисті
магістерської роботи
Дякую за увагу
Похожие документы
Скачать