Загрузил Ірина Соценко

науково-дослідницька робота Дослідження особливостей уваги молодших школярів

Реклама
Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації
Херсонське територіальне відділення МАН України
Відділення: хіміко-біологічне
Секція: психологія
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Роботу виконала:
Бугаєнко Ірина Олександрівна
учениця 11 класу
Гаврилівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Каланчацької селищної ради
Науковий керівник:
Соценко Ірина Михайлівна
учитель біології I категорії
Гаврилівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Каланчацької селищної ради
Гаврилівка Друга – 2017
2
Тези науково-дослідницької роботи «Розвиток творчої
особистості підлітків у процесі навчальної діяльності»
Автор: Бугаєнко Ірина Олександрівна, учениця 11 класу
Гаврилівської ЗОШ I – III ступенів, с. Гаврилівка Друга
Науковий керівник: Соценко Ірина Михайлівна,
учитель хімії та біології I категорії
Каланчацьке відділення МАН України
Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької
творчості Каланчацької селищної ради Херсонської області»
Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення
оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей,
закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу
або духовної культури.
Мета роботи – вивчення рівня розвитку вербальної та невербальної
креативності підлітків.
Завдання – проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми
дослідження; вивчити особливості розвитку творчих здібностей у молодших
підлітків; рівень розвитку вербальної та невербальної креативності у підлітків та
проаналізувати отримані результати.
У результаті дослідження більшість підлітків продемонстрували середній
рівень розвитку невербальної креативності. При чому учні 6 класу мають вищі
показники креативності, ніж учні 5 класу.
Загальний показник вербальної креативності менший та трохи нижчий
норми. Даний вид креативності краще розвинений в учнів 5 класу, ніж у
шестикласників. Маючи низькі показники швидкості та гнучкості, більшість дітей
мають рівень розвитку оригінальності в межах норми.
Таким чином у групі досліджуваних підлітків рівень розвитку невербальної
креативності відповідає віковим нормам, а вербальної – нижче норми.
Отже, результати проведеного нами дослідження підтвердили висунуту нами
гіпотезу частково.
3
ЗМІСТ
Вступ________________________________________________________________4
Розділ 1. Розвиток творчих здібностей в підлітковому віці ___________________6
1.1. Загальна характеристика підліткового віку _____________________________6
1.2. Творчість у сучасній психологічній науці ______________________________9
1.3. Розвиток творчого потенціалу у підлітковому віці ______________________11
Розділ 2. Експериментальне дослідження творчих здібностей підлітків________14
2.1. Методи та методики дослідження ____________________________________14
2.2. Аналіз отриманих результатів _______________________________________18
Висновки ____________________________________________________________20
Список використаної літератури________________________________________22
Додатки_____________________________________________________________24
4
ВСТУП
Останнім часом помітно збільшується сума знань, які необхідно засвоїти
учневі, зростають соціальні вимоги до підвищення загальноосвітнього рівня
особистості та розвитку її інтелекту. У цих умовах виявляються потрібними
особливі якості розуму, такі як: спостережливість, вміння співставляти та
аналізувати, знаходити зв’язки і залежності – все те, що в сукупності і складає
творчі здібності виконавця.
З огляду на це цікавим для досліджень є підлітковий вік, оскільки саме в
цьому віці у процесі навчання відбуваються помітні зміни в розвитку мисленнєвої
діяльності. Підліток вже здатний систематично вивчати основи наук. Зміст та
логіка викладу навчальних дисциплін, характер засвоєння знань вимагає
розвиненої здатності самостійно мислити, міркувати, порівнювати, узагальнювати
й робити висновки. Розвиток креативних здібностей підлітків – запорука їх
успішної адаптації у дорослому світі.
Проблемою творчості займалися як вітчизняні, так і зарубіжні психологи,
як-от: Д. Б. Богоявленська, Т. Амабайл, З. Фрейд, К. Роджерс, Дж. Гілфорд,
Е. Торренс, С. Л. Рубінштейн, Р. Стернберг, Я. А. Пономарьов, A. M. Матюшкін,
А. Маслоу, Б. М. Теплов, В. Ф. Вишнякова, Ф. Баррон, С. Медник та інші [2].
Актуальність роботи визначається реаліями часу, тим, що зараз країні
потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо
мислити. Тому розвиток творчості учнів набуває особливого значення. Отже,
соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова розробленість зумовили
вибір теми дослідження: «Розвиток творчої особистості підлітків у процесі
навчальної діяльності».
Об'єкт дослідження – творча особистість учнів підліткового віку.
Предмет дослідження – дослідження рівня розвитку творчих здібностей
підлітків.
Мета роботи – вивчення рівня розвитку вербальної та невербальної
креативності підлітків.
5
Завдання дослідження:
1.
проаналізувати
психолого-педагогічну
літературу
з
проблеми
дослідження;
2. вивчити особливості розвитку творчих здібностей у молодших підлітків;
3. дослідити рівень розвитку вербальної та невербальної креативності у
підлітків та проаналізувати отримані результати.
Гіпотеза дослідження: учні мають середній рівень розвитку вербальної та
образотворчої креативністі.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення психологічної
літератури, тестування, спостереження, математичні методи обробки кількісних
даних.
На першому етапі здійснено теоретико-методологічний аналіз психологопедагогічної літератури з проблеми дослідження.
Другий етап спрямований на виявлення особистісних аспектів творчих
здібностей
підлітків
за
допомогою
спеціально
дібраного
комплексу
психодіагностичних методик.
На третьому етапі проводилися обробка й інтерпретація отриманих
результатів, формулювалися висновки.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі обґрунтовано
теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку та
визначено особливості психодіагностики рівня творчих здібностей підлітків.
Експериментальна база: дослідження здійснювалося з учнями 5-6 класу
Гаврилівської ЗОШ I – III ступенів. Загальна кількість обстежуваних становила 24
учні (16 хлопців та 8 дівчат).
Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати
дослідження можуть бути використані для поглибленого вивчення біології у 8-му
класі та в роботі психолога і класного керівника.
Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, висновків,
списку використаних джерел, додатків.
6
РОЗДІЛ 1
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
1.1. Загальна характеристика підліткового віку
Підлітковий вік – період між дитинством і дорослістю (від 11-12 до 16-18
років), який характеризується якісними змінами, пов'язаними зі статевим
дозріванням і входженням у доросле життя. У цей період особа має підвищену
збудливість, імпульсивність і часто усвідомлений статевий потяг. Провідна
діяльність у підлітковому віці – це інтимно-особистісне спілкування з
однолітками.
Розвиток особистості підлітка характеризується такими психологічними
особливостями:
 поява відчуття дорослості визначає спрямованість та зміст активності дитини;
 вони прагнуть визнання своєї дорослості, оскільки не відчувають себе
дорослими повною мірою;
 з'являється велика чутливість до засвоєння норм, цінностей, способів
поведінки;
 посилюється прагнення бути самостійним;
 виникає постійна потреба у доброзичливому ставленні, тактовності з боку
дорослих;
 у діяльності підлітки самостійно ставлять мету, складають план дій,
підбирають засоби (але часто неповністю усвідомлюють свої дії, не прагнуть
самоаналізу, їхні вчинки характеризуються імпульсивністю);
 у
підлітковому
віці
також
розвиваються
специфічні
особливості
самосвідомості, що проявляється в самооцінці (механізмом розвитку
самосвідомості підлітків є їхня постійна рефлексія, тому вони часто є
невдоволеними самими собою);
 підлітки дуже цікавляться іншими (їм подобається аналізувати дії та думки
7
знайомих, розмовляти про свій внутрішній світ, переживання, почуття);
 розвиваються такі вольові якості, як наполегливість, цілеспрямованість (але
часто їхні вольові дії спрямовані тільки на щось одне);
 бурхливо розвивається вольова сфера підлітків (практично усе їхнє життя і
діяльність супроводжуються яскравими емоціями, почуттями, переживаннями,
особливо у спілкуванні з однолітками протилежної статі; інтенсивно
формується спрямованість, інтереси).
Для
підлітків
характерна
підвищена
інтелектуальна
активність,
стимульована не тільки їх природною допитливістю, а й бажанням розвинути,
продемонструвати свої здібності, отримати високу оцінку. Розв'язуючи складні
завдання, вони нерідко виявляють високорозвинений інтелект, неабиякі здібності.
Необхідність розв'язувати прості завдання іноді викликає у них емоційнонегативну афективну реакцію, відмову від такої роботи [8].
Як стверджує І. Ю. Кулагіна, розглядаючи особливості підліткового віку, у
зв'язку з підвищенням інтелектуального розвитку підлітка прискорюється і
розвиток уяви. Зближуючись із теоретичним мисленням, уява дає імпульс до
розвитку творчості підлітків. Уява підлітка, як виділяє І. Ю. Кулагіна, «звичайно,
менш продуктивна, ніж уява дорослої людини, але вона багатше фантазії
дитини»[6].
Розвиток мисленнєвої діяльності позитивно впливає на удосконалення та
активізацію всіх психічних процесів: уваги, сприймання, пам’яті. У підлітків
збільшується обсяг пам’яті не лише за рахунок кращого запам’ятовування
матеріалу, але й завдяки його логічному осмисленню. Пам’ять підлітка набуває
характеру організованих, регульованих та керованих процесів. Відбувається
прогресивний розвиток вербальної пам’яті, зниження продуктивності образної
пам’яті. Спостерігаються прогресивні зміни в розвитку довготривалої та
короткочасної пам’яті, провідне місце починає займати вербальна пам’ять. Увага
та сприймання
також підлягають змінам:
стають цілеспрямованими
та
аналізуючими.
Головним показником зміни психічного стану в підлітковому віці є потреба
8
в самостійності та самоствердженні, в індивідуальному підході до розв’язання
поставлених задач. Особливо яскраво це виявляється у підлітків з переважанням
креативного компоненту мислення, які включені до традиційного процесу
навчання. Учні, які є слабко встигаючими, виявляються більш самобутніми, ніж
слухняні дисципліновані школярі з розвиненим логічним аспектом мисленнєвої
діяльності. У них на все є своя думка, своя позиція, яка іноді суттєво відрізняється
від загальноприйнятої. Саме в цей період педагоги відзначають різке зниження у
таких учнів рівня мотивації до навчання в традиційному навчальному процесі.
Школярі з більш розвиненим логічним компонентом мисленнєвої діяльності,
навпаки, навіть при зниженій мотивації, успішніші в традиційному навчальному
процесі, але менш активні в творчій навчально-пізнавальній діяльності.
У підлітковому віці відбувається як розвиток мислення загалом, так і
творчого мислення. Оскільки, на думку багатьох дослідників, підлітковий період є
переломним і в розвитку творчого мислення, в підлітковому віці закладаються
основи як логічного, так і творчого мислення [1].
Підлітковий вік є порою динамічного розвитку таких індивідуальних
особливостей мислення як творчість, самостійність, гнучкість.
До загальних ознак творчого характеру мислення належать:
1)
оригінальність
думки,
здатність
давати
відповіді,
які
суттєво
відхиляються від звичних;
2) велика кількість думок, ідей, що виникають у людини за одиницю часу;
3) сприйнятливість до проблем, чутливість до суттєвого;
4) здійснення розумових дій доцільно, а не випадково;
5) здатність виявляти нові, незвичні функції об'єкта чи його частини;
6) гнучкість розмірковування, коли людина може легко відхилятися від
звичного способу розв'язування завдання, долаючи «бар'єр минулого досвіду»;
7) здатність самостійно відкривати нові знання тощо [1].
Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається
активне становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для
розвитку творчих здібностей.
9
1.2.
Творчість у сучасній психологічній науці
Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення
оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей,
закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу
або духовної культури; якщо ж він новий лише для його автора, то новизна
суб'єктивна і не має суспільного значення.
Пояснюючи
свою
позицію
з
питань
творчості,
відомий
психолог Л.Виготський зазначав, що «творчою ми називаємо таку діяльність, яка
створює щось нове, однаково, чи буде це створене творчою діяльністю будь-якою
річчю зовнішнього світу або побудовою розуму або почуття, яке живе та
виявляється тільки в самій людині» [4].
Щоб діагностувати і систематично формувати творчу особистість у процесі
навчання, треба знати її властивості, творчі риси її характеру. Вчені-дослідники
виділяють такі основні властивості творчої особистості: сміливість думки,
схильність до ризику; фантазія; уявлення та уява; проблемне бачення; вміння
долати інерцію мислення; здатність виявляти суперечності; вміння переносити
знання і досвід у нові ситуації; незалежність; альтернативність; гнучкість
мислення; здатність до самоуправління.
О. Кульчицька виділяє ще такі властивості творчої особистості: виникнення
спрямованого інтересу до певної галузі знань ще в дитячі роки; зосередження на
творчій
роботі,
працездатність;
спрямованість
на
підпорядкованість
обраний
напрям
творчості
діяльності;
духовній
велика
мотивації;
стійкість, непоступливість у творчості, навіть упертість; захоплення роботою [6].
Психолог Я. Пономарьов, який дуже широко трактує поняття "творчість",
визначав це поняття як "механізм продуктивного розвитку" і не вважав "новизну"
вирішальним критерієм творчості.
Український психолог В. Моляко, розкриваючи сутність творчості з позицій
психології, зазначає, що "під творчістю розуміють процес створення чогось
10
нового для даного суб'єкта. Тому зрозуміло, що творчість у тій чи іншій формі не
є талантом "вибраних", вона доступна кожному. І школяр, який засвоює нові
знання, розв'язує нову, незнайому задачу, і робітник, який виконує нове технічне
завдання, і комбайнер, якому потрібно в процесі збирання урожаю врахувати
вологість колосся, напрямок вітру – всі вони займаються творчістю, розв'язують
творчі задачі" [9].
Творча особистість – це людина, здатна проникати в суть ідей і втілювати їх
усупереч усім перешкодам аж до отримання практичного результату. Саме це мав
на увазі Т. Едісон, коли казав, що винахід – це 10 відсотків натхнення і 90 поту.
Досить довго творчі досягнення людини пояснювали високим рівнем
загальних і спеціальних здібностей та фактично не виділяли творчі здібності як
особливий вид, ототожнювали їх з інтелектом. Проте творчі здібності є
незалежним
від
інтелекту
чинником.
Зокрема,
Е.
Торренс
в
теорії
«інтелектуального порогу» співвідносить ці фактори наступним чином: якщо IQ
нижче 115-120, інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, якщо IQ вище
120, творча здатність стає незалежною величиною, тобто немає креативів із
низьким інтелектом, але є інтелектуали з низькою креативністю.
Тенденція до виділення креативності як специфічного виду здібностей
виникла в 50-х роках XX ст. і пов’язана насамперед з іменами відомих
американських психологів Л. Терстоуна і Дж. Гілфорда [5]. Л. Терстоун
проаналізував можливу роль у креативності здібностей швидко засвоювати і
різними способами використовувати нову інформацію. Він відзначив роль у
творчих досягненнях індуктивного мислення і деяких особливостей сприйняття, а
також звернув увагу на те, що творчі рішення найчастіше приходять у момент
релаксації, розсіювання уваги, а не в момент зосередження над вирішенням
проблеми. Креативність почали розглядати як здатність створювати нові ідеї,
стали безпосередньо пов’язувати з творчими досягненнями.
Творчі здібності особистості – це синтез її властивостей і рис характеру, які
характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої
діяльності і які обумовлюють рівень результативності цієї діяльності.
11
Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. Для їх
досягнення необхідний "двигун", який запустив би в роботу механізм мислення,
тобто необхідні бажання і воля, потрібна "мотиваційна основа".
Креативність можна віднести до загальних здібностей, оскільки вона
відображує схильність людини до створення нового, оригінального продукту в
різних сферах своєї діяльності. Креативність багатьма психологами розглядається
як вищий прояв феномену людини, одна зі складових його духовної та
особистісної зрілості, інтегративна властивість особистості, пов’язана з іншими її
рисами (ініціативністю, винахідливістю, незалежністю, емоційністю та ін.). Існує
уявлення про те, що творчість (творчий підхід) є характеристикою особливого,
якісно
визначеного
стилю
діяльності,
специфічного
способу
вирішення
особистістю життєвих завдань, який дозволяє розкрити її сутність.
У процесі діагностики креативність поділяють на вербальну (словесне
творче мислення) і невербальну (образотворче творче мислення). Такий поділ
стало виправданим після виявлення зв'язку зазначених видів креативності з
відповідними факторами інтелекту: образним і вербальним.
М. Махмутов, аналізуючи стан освіти, зазначав, що у традиційному навчанні
всі знання, вміння і навички отримують шляхом репродуктивного засвоєння, що
розвиває пам'ять і навички репродуктивного мислення. Навички продуктивного і
творчого мислення є наслідком репродуктивного засвоєння. Тобто базою будьякої творчості є конкретні знання, навички й уміння. Це положення суттєве для
вирішення проблеми творчого розвитку у процесі навчання (базовий зміст освіти
повинен
якісно
засвоюватися).
Проте
цього
недостатньо
для
розвитку
пізнавальної самостійності і творчості учнів [11].
1.3.
Розвиток творчих здібностей у підлітковому віці
Розвиток творчих здібностей у підлітковому віці визначається взаємодією
низки чинників:
12
– внутрішніх, до яких належать: вікові й індивідуально-психологічні
особливості
особистості
(самооцінка,
рівень
тривожності,
агресивність,
спрямованість особистості, акцентуації характеру, властивості ВНД тощо), статеві
відмінності, стилі (стратегії) організації розумової діяльності;
– зовнішніх, що представлені чинниками мікросередовища: характером і
системою сімейного виховання, впливом школи і спілкування з однолітками [10].
Досвід багатьох вітчизняних та закордонних педагогів свідчить про
вірогідність успішного формування в учнів якостей творчої особистості. Для
цього учням варто надавати максимум можливостей для випробовування себе в
творчості, причому починати треба з найпростіших завдань. Навчання творчості
має відбуватися в першу чергу і в основному на програмному навчальному
матеріалі з різних предметів, а в разі потреби й на спеціально побудованій системі
задач. Засвоюючи досвід творчої діяльності, характерні для неї процедури, учні
набувають здібності видозмінювати ті стереотипи мислення, яким вони вже
навчилися, вчаться відмовлятися від стереотипів, конструювати нові підходи до
осмислення раніше засвоєного або нового змісту.
Для прояву творчих здібностей необхідною є своєрідна обстановка –
креативне
середовище,
що
характеризується
наступними
ознаками:
1) оптимальною мотивацією, що передбачає середній рівень мотивації досягнення
(закон Йоркса-Додсона: максимальна продуктивність діяльності можлива лише за
підтримки мотивації досягнення на середньому рівні), а також відсутність
змагальної мотивації та мотивації соціального схвалення; 2) невимушена
обстановка, що характеризується відсутністю загрози і примусу, прийняттям і
стимулюванням будь-яких ідей, свободою дій і відсутністю критики [3].
У процесі створення творчого продукту виділяється ряд обов’язкових стадій:
1) поява нестандартної проблеми і виникнення протиріччя між необхідністю та
неможливістю її розв’язання; 2) зародження та оптимізація мотивації до
вирішення завдання; 3) дозрівання ідеї в процесі раціонального відбору та
накопичення
суми
супроводжуваний
знань
про
обов’язковою
проблему;
фрустрацією
4) логічний
«глухий
емоційно-вольової
кут»,
сфери
13
особистості; 5) осяяння (інсайт) – інтуїтивне прозріння, що ніби виштовхує
потрібну ідею у свідомість; 6) експериментальна перевірка ідеї [7].
Таким чином, при всьому різноманітті психологічних теорій креативності,
існує ряд основоположних ознак творчої діяльності, впливаючи на які можна,
тією чи іншою мірою, підвищувати продуктивність творчого мислення та
розвивати творчі здібності особистості підлітка.
При традиційних формах навчання, підліток, здобуваючи і засвоюючи деяку
інформацію, стає здатний відтворити вказані йому способи вирішення завдань,
докази теорем і т. п. Однак він не бере участі у творчому пошуку шляхів
вирішення поставленої проблеми і, отже, не набуває досвіду такого пошуку. Чим
більше відрізняється від знайомої, що підлягає вирішенню проблема, тим важче
для школяра сам процес пошуку, якщо він не має специфічного досвіду. Тому
нерідкі випадки, коли випускник середньої школи, успішно опанував матеріал
шкільної програми, не справляється з конкурсними екзаменаційними завданнями
у ВНЗ (побудованими на тому ж матеріалі), оскільки вони вимагають
нестандартного підходу до їх вирішення.
Таким чином, якість творчих здібностей визначається тією діяльністю,
умовою успішного виконання якої вони є. Основною особливістю творчої
особистості є креативність, яка забезпечує продуктивні перетворення в діяльності
особистості, дозволяючи задовольняти потребу в дослідницькій активності.
14
РОЗДІЛ 2
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
2.1. Методи та методики дослідження
Дослідження проводилося у жовтні 2017 року серед учнів 5-6 класів
Гаврилівської ЗОШ I – III ступенів. Вибірка становила 24 учні: 16 хлопчиків та 8
дівчаток віком від 10 до 12 років.
Емпіричне дослідження творчих здібностей підлітків було проведено за
допомогою тесту творчого мислення Е. П. Торренса, який дозволяє дослідити
вербальну та образотворчу креативність підлітків. Основними показниками за
тестом є швидкість, гнучкість, оригінальність і ретельність розробки. Тест
креативності Е. П. Торренса (Torrance Test of Creative Thinking) розроблений
професором психології Університету штату Джорджія (США) Еліс Пол Торренс у
1966 році. Тест призначений для діагностики креативності починаючи з
дошкільного віку (5-6 років).
Методика 1. Дослідження образотворчої креативності підлітків[12] (Додаток
А).
На
початку
проведення
серії
тестів
щодо
вивчення
образотворчої
креативності учні отримуюють інструкцію.
Інструкція. Тобі належить виконати три захоплюючих завдання. Для цього
потрібні уява і творчі здібності для того, щоб придумати нові ідеї та висловити їх
за допомогою малюнків, зображень. При виконанні кожного завдання спробуй
придумати щось цікаве і незвичайне, чого б не зміг придумати ніхто інший, крім
тебе. Намагайся доповнити і розвинути свої ідеї так, щоб у тебе вийшли цікаві
розповіді-картинки. Ти зможеш добре впоратися з цими завданнями. Але головне,
що ти отримаєш при цьому справжнє задоволення.
15
Час виконання завдань буде обмежено, тому старайся працювати швидко, але
без зайвого поспіху. Якщо у вас виникнуть питання, мовчки підніміть руку, і я
підійду до вас і дам необхідні роз’яснення.
Субтест 1. Намалюй картинку.
Матеріали: фігура овальної форми з кольорового паперу. Колір фігури може
бути будь-який, але такий, щоб можна було малювати деталі не тільки зовні, але і
всередині контуру; чистий аркуш паперу; клей; кольорові олівці чи фломастери.
Хід проведення. Дитині пропонується наступна інструкції: «Візьми
кольорову фігуру. Придумай будь-яке зображення, частиною якого могла б стати
ця фігура. Ти можеш намалювати будь-який предмет або цілу розповідь.
Приклей цю фігуру на аркуші в будь-якому місці – там, де тобі більше
подобається. А потім домалюй її олівцями або фломастерами так, щоб вийшла
задумана тобою картинка. Малювати можна і всередині, і за межами наклеєної
фігури. Постарайся придумати таку картинку, яку ніхто інший придумати не
зможе. Доповни її різними деталями так, щоб вийшла якомога більш цікава і
захоплююча історія.
Коли ти закінчиш свій малюнок, придумай до нього назву і запиши її внизу
сторінки. Постарайся, щоб назва була цікавою, незвичайною і допомагала
зрозуміти те, що ти намалював.
На виконання завдання відводиться 10 хвилин.
Субтест 2. Закінчи малюнок.
Матеріали: простий олівець; тестовий бланк, що складається з десяти
квадратів, у яких зображені графічні контури різної форми.
Хід проведення. Дитині пропонується наступна інструкції: «На цих двох
сторінках намальовані незакінчені фігури. Якщо ти додаси до них додаткові лінії,
у тебе можуть вийти цікаві предмети або історії.
Намагайся намалювати такі картинки, які б не зміг придумати ніхто, крім
тебе. Роби кожну картинку докладною і цікавою, додаючи до неї різні деталі.
Придумай цікаву назву для кожного малюнка і напиши його знизу.
16
На виконання завдання відводиться 10 хвилин. Намагайся працювати
швидко, але без зайвого поспіху.
Субтест 3. Лінії
Матеріали: бланк із завданнями.
Хід проведення. Дитині пропонується наступна інструкції: «На цих трьох
сторінках зображені пари прямих ліній. Намалюй якомога більше предметів або
історій, використовуючи ці лінії. Прямі лінії повинні бути основною частиною
того, що ти хочеш намалювати. До кожної пари ліній за допомогою олівців або
фломастерів додай інші лінії так, щоб вийшли закінчені малюнки. Можна
малювати між лініями, над лініями – всюди, де ти захочеш.
Намагайся придумати такі малюнки, які б не зміг придумати ніхто, крім
тебе. Намалюй якомога більше різних картинок, вислови всі ідеї, які у тебе
з'являться. Придумай цікаву назву для кожного малюнка і напиши її знизу. На
виконання завдання відводиться 10 хвилин. Намагайся працювати швидко, але
без зайвого поспіху.
Завдання № 2. Дослідження вербальної креативності підлітків. [12] (Додаток
Б)
Пропоную вам виконати захоплюючі завдання. Всі вони вимагають від вас
уяви, для того, щоб придумати нові ідеї та скомбінувати їх різним чином. При
виконанні кожного завдання намагайтесь придумати щось нове і незвичайне, чого
ніхто більше не зможе придумати. Спробуйте потім доповнити ідею так, щоб
вийшла цікава розповідь-картинка.
Час виконання кожного завдання обмежений. Працюйте швидко, але не
поспішайте. Намагайтеся обмірковувати ідеї. Якщо ви встигнете повністю
виконати завдання до команди про закінчення часу – сидіть тихо і чекайте, поки
не буде дано дозвіл всім приступити до наступного завдання. Якщо ви не
встигаєте виконати завдання у відведений проміжок часу, переходите до
виконання наступного за командою.
Перші три завдання будуть пов’язані з малюнком, який ви бачите.
17
Подивіться на картинку і подумайте: що сталося? Що можна з упевненістю
сказати, дивлячись на цю картинку? Що потрібно ще дізнатися, щоб зрозуміти,
що трапилося, чому це сталося і чим це може закінчитися?
Субтест 1. Постав запитання.
Інструкція. Напиши всі питання, які можеш придумати за цією картинкою (до
цього і до подальших завдань додається чистий аркуш паперу, на якому в
стовпчик проставлені номери запитань від 1 до 23). Постав всі питання, які
необхідні для того, щоб зрозуміти, що сталося. Не став таких запитань, на які
можна відповісти, глянувши на картинку. Розглядати картинку можеш скільки
завгодно.
Субтест 2. Відгадай причини.
Інструкція. Спробуй знайти і записати якнайбільше причин події, зображеної на
малюнку. Можна виходити з тих подій, які могли б трапитися до моменту,
зображеного на картинці, або через багато часу після нього. Не бійся будувати
здогадки.
Субтест 3. Відгадай наслідки.
Інструкція. Вкажи якнайбільше можливих наслідків події, зображеної на
малюнку. Напиши про те, що може трапитися відразу після події, або про те, що
може трапитися в далекому майбутньому.
Субтест 4. Результати удосконалення.
Інструкція. Ти бачиш малюнок (ескіз) м’якої іграшки – слона. Придумай, як
можна змінити цього іграшкового слона, щоб дітям було веселіше з ним грати.
Напиши найцікавіші і незвичайні способи його зміни.
Субтест 5. Незвичайні способи вживання (картонні коробки).
Інструкція. Більшість людей викидають порожні картонні коробки, але ці
коробки можуть мати тисячі цікавих і незвичайних способів використання.
Придумай якнайбільше таких цікавих і незвичайних способів використання. Не
обмежуйте себе тільки такими способами, які ти бачив або про які чув.
Субтест 6. Незвичайні питання.
18
Інструкція. У цьому завданні потрібно придумати якнайбільше питань про
картонні коробки. Ці питання повинні спонукати до найрізноманітніших
відповідей і залучати інтерес до інших коробок. Спробуйте придумати найбільш
незвичайні питання про такі властивості картонних коробок, які зазвичай не
приходять у голову.
Субтест 7. Давайте уявимо.
Інструкція. Уяви собі таку неймовірну ситуацію: до хмар прикріплені мотузки,
які звисають до землі. Що трапилося? Подумай, до яких можливих подій це
призведе, які можуть бути наслідки? Вислови якнайбільше здогадок і припущень.
Запиши свої думки і припущення.
2.2. Аналіз отриманих результатів
На
першому
етапі
дослідження
вивчалися
особливості
образної
(невербальної) креативності підлітків. Більшість підлітків (Додаток В, Г)
продемонстрували середній рівень розвитку невербальної креативності (96%
досліджуваних). Це означає, що вони здатні нестандартно мислити та підходити
до вирішення задач під неочікуваним кутом зору. Розвиток дивергентного
мислення цих підлітків відповідає нормативним показникам віку. Вони мають
розвинуте наочно-образне мислення, на високому рівні володіють аналітикосинтетичною діяльністю, процесами абстрагування та узагальнення. Внутрішній
світ цих підлітків характеризується своєрідністю поглядів. Вони мають потужний
потенціал для подальшого розвитку креативності та творчих здібностей. 4%
досліджуваних виявили дещо вище норми рівень розвитку невербальної
креативності. Можна припустити, що в процесі мисленнєвої діяльності та обробки
інформації цей учень вдало поєднує наочно-образне та абстрактне мислення, що
дає змогу створити новий образ, творчо підійти до виконання поставлених
завдань. Дивергентне мислення характеризується достатньою гнучкістю, вмінням
мислити та аналізувати проблему у різних напрямках, оригінальністю,
розробленістю, здатністю створювати нові об’єкти, спираючись лише на окремі їх
19
елементи. У нього добре розвинуті такі якості, як допитливість та постійність,
тобто він намагаються дізнатися більше і спробувати себе у нових видах
діяльності, не зупиняючись на досягнутому, не відмовляючись від поставлених
цілей.
Учні 6 класу мають дещо кращі показники невербальної креативності, ніж
учні 5 класу (Додаток Ґ). Підлітки мають показники швидкості, оригінальності,
опір замиканню та абстрактність назви у нормі, а ретельність розробленості –
дещо краще норми. Таким чином, у творчих роботах з образною інформацією
учні відрізняються вираженою схильністю до ретельної детальної розробки ідей.
На
другому
етапі
дослідження
вивчалися
особливості
вербальної
креативності підлітків (Додаток Д). Вивчення прояву вербальної креативності
здійснювалося за показниками: швидкість, оригінальність, гнучкість та загальний
показник вербальної креативності. За результатами дослідження у підлітків
переважає загальний показник вербальної креативності менше норми (58%
досліджуваних) та трохи нижче норми (42%). Можемо припустити, що у цих
учнів майже відсутнє прагнення до оригінальності, до нового. Вони схильні до
заперечення незвичного, а також мають низький рівень знань, умінь аналізувати
явища, порівнювати їх. Їм майже не притаманний стійкий інтерес до певної
роботи; вони несистематичні й несамостійні в роботі. Учні 5 класу мають дещо
кращі показники вербальної креативності, ніж учні 6 класу (Додаток Е). Підлітки
мають низькі показники швидкості та гнучкості, тобто дають тільки вузький
спектр можливих відповідей. Це може бути наслідком ригідного способу
мислення, недостачі досвіду, обмеженої інтелектуальної енергії або низької
мотивації. Маючи низькі показники швидкості та гнучкості 87,5% дітей мають
рівень розвитку оригінальності в межах норми. Тобто учні здатні пропонувати
ідеї, відмінні від загальноприйнятих та банальних.
Таким чином, можемо зробити висновок про перевагу середнього рівня
невербальної креативності у групі досліджуваних підлітків.
Порівняння
досліджуваних
видів
творчого
мислення
дає
стверджувати, що у дітей краще розвинена саме образна креативність.
підстави
20
ВИСНОВКИ
Підлітковий вік є порою динамічного розвитку таких індивідуальних
особливостей мислення як творчість, самостійність, гнучкість. Суттєві зрушення
відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається активне становлення
особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для розвитку творчих здібностей.
Численні наукові дослідження різних часів свідчать про безкрайні креативні
можливості
цього
часу,
тому
провідна
психолого-педагогічна
проблема
виявляється в тому, щоб створити ці сприятливі умови стимулювання і
спрямування розвитку творчої особистості.
Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення
оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей,
закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу
або духовної культури.
Вчені-дослідники виділяють такі основні властивості творчої особистості:
сміливість думки, схильність до ризику; фантазія; уявлення та уява; проблемне
бачення; вміння долати інерцію мислення; здатність виявляти суперечності;
вміння
переносити
знання
і
досвід
у
нові
ситуації;
незалежність;
альтернативність; гнучкість мислення; здатність до самоуправління.
Досить довго творчі досягнення людини пояснювали високим рівнем
загальних і спеціальних здібностей та фактично не виділяли творчі здібності як
особливий вид, ототожнювали їх з інтелектом. Проте творчі здібності є
незалежним від інтелекту чинником.
Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. Для їх
досягнення необхідний "двигун", який запустив би в роботу механізм мислення,
тобто необхідні бажання і воля, потрібна "мотиваційна основа".
Креативність багатьма психологами розглядається як вищий прояв феномену
людини, одна зі складових його духовної та особистісної зрілості, інтегративна
властивість особистості, пов’язана з іншими її рисами (ініціативністю,
винахідливістю, незалежністю, емоційністю та ін.).
21
У процесі діагностики креативність поділяють на вербальну (словесне творче
мислення) і невербальну (образотворче творче мислення).
У ході дослідження було вивчено рівень розвитку вербальної та невербальної
креативності підлітків.
Більшість підлітків продемонстрували середній рівень розвитку невербальної
креативності. Це означає, що вони здатні нестандартно мислити та підходити до
вирішення задач під неочікуваним кутом зору. Розвиток дивергентного мислення
цих підлітків відповідає нормативним показникам віку.
Учні 6 класу мають дещо кращі показники невербальної креативності, ніж
учні 5 класу. Підлітки мають показники швидкості, оригінальності, опір
замиканню та абстрактність назви у нормі, а ретельність розробленості – дещо
краща норми. Таким чином, у творчих роботах з образною інформацією учні
відрізняються вираженою схильністю до ретельної детальної розробки ідей.
Вивчення прояву вербальної креативності здійснювалося за показниками:
швидкість,
оригінальність,
гнучкість
та
загальний
показник
вербальної
креативності.
За результатами дослідження у підлітків переважає загальний показник
вербальної креативності менше та трохи нижче норми. Можемо припустити, що у
цих учнів майже відсутнє прагнення до оригінальності, до нового.
Учні 5 класу мають дещо кращі показники вербальної креативності, ніж учні
6 класу. Підлітки мають низькі показники швидкості та гнучкості, тобто дають
тільки вузький спектр можливих відповідей. Маючи низькі показники швидкості
та гнучкості, більшість дітей мають рівень розвитку оригінальності в межах
норми.
Таким чином, у групі досліджуваних підлітків рівень розвитку невербальної
креативності відповідає віковим нормам, а вербальної – нижче норми.
Отже, результати проведеного нами дослідження підтвердили висунуту нами
гіпотезу частково.
22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Андерсон Дж. Когнитивная психология / Дж. Андерсон. – [5-е изд.] – СПб.:
Питер, 2002. – 496 с.
2. Антонова О. Є. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки //
Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі:
монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка,
2012. – С. 14-41.
3. Ануфриев А. Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей: практич. пособ.
/ А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костромина. – М. : Ось-89, 2003. – 272 с.
4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском воздасте // Лев
Семенович Выготский. - М.: Смьюл-Зксмо, 2003. – 439 с.
5. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Cборник «Психология мышления»
под редакцией А. М. Матюшкина. – М.: Прогресс, 1965. – 534 с.
6. Кульчицька О. І. Складові біографії творця // Обдарована дитина. 1998. – №3.
– С. 27-32.
7. Лебедева Л. Д. Проблемы одаренности / Л. Д. Лебедева // Образование. –
2000. – № 1. – С. 115–118.
8.
Максименко С. Д. Загальна психологія [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / С. Д Максименко. - Вид. 3-є, перероблене. – К.: Центр учбової
літератури, 2008. – 271 с.
9.
Моляко
В.
О.
Актуальні
соціально-психологічні
аспекти
проблеми
обдарованості // Обдарована дитина. – 1998. – №1. – С. 3 - 5; 2, с. 2 – 6.
10. Музика О. Л. Розвиток обдарованості та умови її втрати з позицій суб’єктноціннісного аналізу // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. –
№6. – С. 142-149.
11. Соціальна робота: В 3 ч. / Н. Б. Бондаренко, І. М. Грига, Н. В. Кабаченко та
ін. – К., 2004. Ч. 1.
12. Туник Е. Е. / Диагностика креативности. Тест Е. Торренса: Методическое
руководство. – СПб.: «ИМАТОН», 1998. – 171 с.
23
13. Сборник психологических тестов. Часть II: Пособие / Сост. Е. Е. Миронова –
Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.
14. Шопіна М. О.
Розвиток творчої особистості учнів підліткового віку у
навчальній діяльності [Текст] // М. Шопіна. – Вісник НТУУ «КПІ».
Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1, 2013. – С.110-117.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
http://www.tpal.com.ua/spase/psyhsl/roztworzdib.html
http://medpsyhology.pp.ua/tvorchi-zdibnosti-pidlitkiv
http://babyken.ru/rizne/24215-test-e-p-torrensa-ocinjuemo-tvorche-mislennja.html
http://stranamasterov.ru/node/18819
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/05.php
http://www.tpal.com.ua/spase/psyhsl/roztworzdib.html
24
Додаток А
ТЕСТ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ П. ТОРРЕНСА
(ОБРАЗОТВОРЧА БАТАРЕЯ)
Тест призначений для діагностики креативності починаючи з дошкільного
віку (5-6 років). Ускладнені варіанти можуть бути використані і в інших вікових
групах (до 17-20 років). Дванадцять тестів творчої продуктивності Торренса
згруповані в вербальну, образотворчу і звукову батареї. Перша позначається як
вербальне творче мислення, друга – образне творче мислення, третя – словеснозвукове творче мислення.
СТИМУЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ
Характеристика основних показників творчого мислення
1. Легкість (швидкість) – кількісний показник, що відображає здатність до
породження великої кількості ідей (асоціацій, образів). Вимірюється числом
результатів.
2. Гнучкість – відображає здатність висувати різноманітні ідеї, переходити від
одного аспекту проблеми до інших, використовувати різні стратегії вирішення.
Вимірюється числом категорій. Категорії:
25
• світ природи;
• тваринний світ;
• людина;
• механічне;
• символічне;
• декоративні елементи;
• видове (місто, будинок, шосе, двір);
• мистецтво;
• динамічні явища.
3. Оригінальність – характеризує здатність до висування ідей, відмінних від
очевидних, нормативних. Вимірюється кількістю неординарних відповідей,
образів, ідей.
4. Розробленість (ретельність, деталізація образів) – фіксує здатність до
винахідництва, конструктивної діяльності. Вимірюється кількістю істотних і
несуттєвих деталей при розробці основної ідеї.
Субтест №1. «Намалюй картинку».
26
Оригінальність. При обробці використовується шкала від 0 до 5 балів, згідно
частоті однакових відповідей. Відповіді, що зустрічаються в 5% і більше випадків,
отримують 0 балів. Так само оцінюються й очевидні відповіді, на кшталт
«крапля», «груша», «яйце».
Відповіді, що зустрічаються в 4,00-4,99%, оцінюються 1 балом, в 3,00-3,99%
– 2 балами, в 2,00-2,99% – 3 балами, в 1,00-1, 99% – 4 балами. Всі інші відповіді
отримують 5 балів.
Не зараховуються відповіді, які не відповідають завданню, якщо малюнок не
пов’язаний з кольоровою фігурою.
Ретельність розробки. При оцінці ретельності розробки бали даються за кожну
значущу деталь (істотну ідею), що доповнює вихідну стимульну фігуру, як в
межах її контуру, так і за її межами. При цьому основна найпростіша відповідь
має бути значущою, інакше її розробленості не оцінюється.
Один бал дається за кожну істотну деталь загальної відповіді (при цьому
кожен клас деталей оцінюється один раз і при повторенні не враховується):
• колір, якщо він доповнює основну ідею;
• штрихування (але не за кожну лінію, а за загальну ідею);
27
• прикраса, якщо вона має сенс;
• кожну варіацію оформлення (крім чисто кількісних повторень), значиму по
відношенню до основної відповіді;
• кожну подробицю у назві понад необхідного.
Якщо лінія розділяє малюнок на дві значущі частини, підраховуються бали в
обох частинах малюнка. Якщо лінія позначає певний предмет (пояс, шарф …),
вона оцінюється одним балом.
Оцінка виконання завдання по субтесту 2. «Закінчи малюнок».
Швидкість. Цей показник визначається підрахунком числа завершених фігур.
Максимальний бал дорівнює 10.
Гнучкість. Цей показник визначається числом різних категорій відповідей. Для
визначення категорій можуть використовуватися як самі малюнки, так і їх назви
(що іноді не збігається).
Оригінальність і ретельність розробки оцінюється аналогічно обробці завдання
субтеста 1.
Оцінка виконання завдання по субтесту 3. «Лінія».
Проводиться аналогічно першим двом технологіям.
Додаткові преміальні бали за оригінальність ідеї. Такі бали даються:
1. За нестандартність мислення і відхилення від загальноприйнятого, яке
проявляється
в
об’єднанні
кількох
вихідних
повторюваних
фігур
(пар
паралельних ліній) в єдиний малюнок. П. Торренс відносить це до проявів
високого рівня творчих здібностей. Такі діти бачать можливості там, де вони
приховані від інших.
У зв’язку з цим необхідно присуджувати додаткові бали за об’єднання в
блоки вихідних фігур: об’єднання двох пар ліній – 2 бали; трьох – п’яти пар – 5
балів, шести – десяти пар – 10 балів, одинадцяти – п’ятнадцяти пар – 15 балів,
більше п’ятнадцяти пар – 20 балів.
28
Додаток Б
ТЕСТ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ П. ТОРРЕНСА
(ВЕРБАЛЬНА БАТАРЕЯ)
Завдання №№ 1-3: Питання, Причини, Наслідки.
У перших трьох завданнях тобі необхідно показати, наскільки добре ти
вмієш ставити запитання, коли хочеш з'ясувати що-небудь, наскільки добре ти
вмієш здогадуватися про причини і наслідки різних подій.
Подивися на картинку на наступній сторінці. Що на ній відбувається? Про
що ти можеш сказати з упевненістю? Якої інформації тобі не вистачає, щоб
зрозуміти, що відбувається? Що могло бути причиною поведінки героя? Що з
цього може вийти далі?
Тепер переверни сторінку і виконай завдання. На кожне завдання відводиться
5 хвилин. Початок роботи над кожним завданням буде оголошувати ведучий.
Завдання №1. Питання
На Бланку відповідей запиши якомога більше питань, які
допомогли б тобі точно зрозуміти, що відбувається на картинці.
Не задавай таких питань, на які легко знайти відповідь в самому
малюнку.
Завдання №2. Причини
Чому, як ти думаєш, сталося те, що зображено на малюнку? Придумай
якнайбільше причин того, що відбувається. Це можуть бути події, що відбулися
недавно. А також події, що трапилися дуже давно. Головне, що вони послужили
причиною того, що зображено на малюнку.
Перерахуйте всі можливі причини на Бланку відповідей. Будь сміливим у
своїх здогадах і припущеннях.
Завдання №3. Наслідки
Що може статися потім? Придумай якнайбільше наслідків зображеного на
малюнку. Це можуть бути події, які відбудуться відразу після зображеної ситуації,
або події далекого майбутнього. Головне, що вони будуть результатом того, що
намальовано.
29
Перерахуйте всі можливі наслідки на Бланку відповідей. Будь сміливим в
своїх здогадах і припущеннях.
Завдання №4. Поліпшення предмета
Як можна змінити цього іграшкового слона для того, щоб
дітям (наприклад, твоєї молодшої сестри або брата) стало
цікавіше грати з ним?
Придумай найвдаліші, оригінальні і незвичайні способи
зміни слона. Не хвилюйся про те, наскільки складно буде
здійснити твої зміни. Думай тільки про те, як можна поліпшити цю іграшку.
Перерахуйте всі можливі зміни слона на Бланку відповідей.
Завдання №5. Незвичайне використання
Чому люди викидають порожні картонні коробки? Адже можна придумати
тисячі цікавих і незвичайних способів їх використання!
Спробуй це зробити! Придумай, як можна цікаво і незвично використовувати
порожні картонні коробки – будь-якого розміру і в будь-якій кількості. Не
обмежуй свою фантазію тим, що ти колись чув або бачив.
Придумай стільки способів використання коробок, скільки ти зможеш, і
запиши їх на Бланку відповідей.
Завдання №6. Незвичайні питання
А тепер спробуй придумати якнайбільше питань про ці картонні коробки.
Придумай найрізноманітніші питання, які б викликали інтерес до картонних
коробок у оточуючих. Постарайся, щоб питання стосувалися таких властивостей
картонних коробок, про яких ніхто ніколи не замислювався.
Запиши всі придумані тобою питання на Бланку відповідей.
Завдання №7. Незвичайна ситуація
Ця ситуація, швидше за все, ніколи не станеться.
Однак тобі треба уявити, що це все-таки сталося.
Пофантазуйте. Які дивовижні речі відбулися б тоді? Які
наслідки могла б мати ця ситуація?
30
Подивися на картинку внизу. На ній намальована ця неймовірна ситуація: до
хмар прикріплені мотузки, які звисають до самої поверхні землі. Що може
відбутися в цьому випадку?
Запропонуй якнайбільше варіантів і запиши їх на Бланку відповідей.
Результати звіряються з наступною шкалою: 30 – дуже погано; 30-34 – менше
норми; 35-39 – трохи нижче норми; 40-60 – норма; 61-65 – дещо краще норми; 6670 – вище норми; більше 70 – відмінно.
31
Додаток В
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ КРЕАТИВНОСТІ
Е=1+2+3
Середнє
значення
Швидкість
Оригіналь
ність
Абстрактн
ість назви
Опір
замикання
Розроблен
ність
Е=1+2
+3+4+5
Середнє
значення
Швидкість
Оригіналь
ність
Розроблен
ність
Е=1+2+3
Середнє
значення
Субтест №3
Розроблен
ність
Аббасов У.
Гудзь Д.
Коваль Б.
Кравченко Б.
Ляховець Х.
Науменко К.
Пухкий С.
Рибась О.
Садовничий В.
Сухина С.
Шамрай Д.
Алєксандров А.
Асланова М.
Бугаєнко С.
Гайовий С.
Кльопка Є.
Коваль В.
Куліш Д.
Мазуренко С.
Михальченко Д.
Опанасюк Д.
Чернишов А.
Чернишов І.
Шурепа С.
Субтест №2
Абстрактн
ість назви
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Субтест №1
Оригіналь
ність
ПІП
Клас
№
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
3
5
13
9
5
6
7
3
25
8
27
6
15
4
8
5
3
12
18
7
13
9
2
17
5
7
15
11
8
7
8
3
27
9
28
7
17
6
10
7
5
14
20
8
15
11
4
5,7
1,7
2,3
5
3,7
2,7
2,3
2,7
1
9
3
9,3
2,3
5,7
2
3,3
2,3
1,7
4,7
6,7
2,7
5
3,7
1,3
10
10
9
10
10
7
10
10
10
10
10
8
10
10
9
8
9
9
10
10
10
10
5
10
11
16
12
11
8
12
15
17
10
3
13
8
11
13
16
12
6
12
8
13
15
13
4
17
0
14
0
1
1
6
1
5
0
8
2
3
0
1
3
1
2
5
0
2
3
1
0
4
8
5
5
6
5
7
6
5
4
6
4
7
6
10
4
10
11
7
8
9
3
7
4
4
42
44
39
44
48
53
56
31
33
69
27
23
43
47
21
24
36
22
61
18
20
40
14
21
71
89
65
72
72
85
88
68
57
96
56
139
70
81
53
55
64
55
87
52
51
71
27
56
14,0
17,8
13
14,4
14,4
17
17,6
12,6
11,4
19,2
11,2
27,8
14
16,2
10,6
11
12,8
11
17,4
10,4
10,2
14,2
5,4
11,2
14
21
19
18
15
6
15
21
18
11
17
17
23
22
17
10
12
15
24
20
21
15
15
15
8
10
13
10
9
3
6
14
12
8
8
11
12
11
9
9
6
9
14
13
10
8
10
8
84
63
98
76
74
65
74
105
62
50
54
96
97
101
65
27,5
65
44
64
84
66
53
46
27
106
94
130
104
98
74
95
140
92
69
79
124
132
134
91
46
83
68
107
117
67
76
71
50
35,3
31,3
43,3
34,7
32,7
24,7
31,7
46,7
30,7
23
26,3
41,3
44
44,7
30,3
15,3
27,7
22,7
35,7
39
22,3
25,3
23,7
16,7
32
Додаток Г
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ КРЕАТИВНОСТІ
ПІП
Т бал
Σ
балів
Т бал
Σ
балів
Т бал
опір
замиканню
Σ
балів
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
абстрактність
назв
Σ
балів
Т бал
Аббасов У.
Гудзь Д.
Коваль Б.
Кравченко Б.
Ляховець Х.
Науменко К.
Пухкий С.
Рибась О.
Садовничий В.
Сухина С.
Шамрай Д.
Алєксандров А.
Асланова М.
Бугаєнко С.
Гайовий С.
Кльопка Є.
Коваль В.
Куліш Д.
Мазуренко С.
Михальченко Д.
Опанасюк Д.
Чернишов А.
Чернишов І.
Шурепа С.
ретельність
розробки
Т бал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
оригінальність
Σ
балів
швидкість
Клас
№
24
31
28
28
25
13
25
31
28
21
27
25
33
32
26
18
21
24
34
30
31
25
20
35
52,1
61,6
58,3
58,3
53,6
39,7
53,6
62,9
58,3
47,5
56,7
54,2
64
62,8
55,4
45,7
49,3
53
65,2
63
61,5
54,2
48,1
66,4
20
27
26
22
18
16
22
32
22
12
22
20
24
25
25
22
13
22
23
27
25
22
15
26
14
12
11
14
13
13
14
12
11
16
11
14
13
14
10
8
11
9
14
12
11
14
9
7
62,7
63,3
54,4
62,7
60
66,3
62,7
57,2
54,4
68,3
54,4
69,3
66,3
69,3
57,2
51,2
60,3
54,2
69,3
63,3
60,3
69,3
54,2
48,1
1
15
1
2
2
6
1
5
0
9
2
3
0
2
4
2
3
6
1
3
4
2
1
5
8
5
5
6
5
7
6
5
4
6
4
7
6
10
4
10
11
7
8
9
3
7
4
4
52,4
63
59,1
54,6
50,2
51,4
54,6
65,7
54,6
43,8
54,6
55,6
59,8
60,9
60,9
57,7
48,3
57,7
58,8
63
60,9
57,7
50,4
62
37,9
76,6
37,9
40,8
40,8
51,6
37,9
49,7
35
61,4
40,8
43,3
35
40,5
46,1
40,5
43,3
51,6
37,7
43,3
46,1
40,5
37,7
48,8
50,4
40,5
43,1
45,6
43,1
45,7
45,6
43,1
40,7
45,6
40,7
45,7
43,1
53,6
37,8
53,6
56,3
45,7
48,4
51,0
35,2
45,7
37,8
37,8
Ток
51,1
61
50,5
52,4
49,5
50,9
50,8
55,7
48,6
53,3
49,4
53,6
53,6
57,4
51,4
49,7
51,5
52,4
55,8
56,1
52,8
53,4
45,6
52,6
Висновок
норма
Дещо вище норми
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
норма
33
Додаток Ґ
УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОЇ КРЕАТИВНОСТІ
Висновок
Т бал
Висновок
Т бал
Т бал
Висновок
5
52,1
норма
52,4
норма
62,7
2. Гудзь Д.
5
61,6
дещо краще
норми
63
дещо краще
норми
63,3
3. Коваль Б.
5
58,3
норма
59,1
норма
4. Кравченко Б.
5
58,3
норма
54,6
5. Ляховець Х.
5
53,6
норма
6. Науменко К.
5
39,7
7. Пухкий С.
5
8. Рибась О.
Ток
Т бал
Т бал
1. Аббасов У.
Опір замиканню
Висновок
Висновок
Оригінальність
Т бал
Швидкість
Образна креативність
Ретельність
Абстрактність назв
розробки
дещо краще
норми
дещо краще
норми
37,9 трохи нижче
норми
76,6 Дуже
високий
50,4
норма
51,1
норма
40,5
норма
61
54,4
норма
43,1
норма
50,5
норма
62,7
45,6
норма
52,4
Норма
50,2
норма
60
40,8 норма
43,1
норма
49,5
Норма
норма
51,4
норма
66,3
51,6 норма
45,7
норма
50,9
Норма
53,6
норма
54,6
норма
62,7
норма
50,8
Норма
62,9
65,7
43,1
норма
55,7
Норма
5
58,3
54,6
дещо краще
норми
норма
57,2
9. Садовничий В.
дещо краще
норми
норма
37,9 трохи нижче
норми
49,7 норма
45,6
5
дещо краще
норми
дещо краще
норми
дещо краще
норми
дещо краще
норми
норма
37,9 трохи нижче
норми
40,8 норма
Дещо
вище
норми
Норма
54,4
норма
40,7
норма
48,6
Норма
10. Сухина С.
5
47,5
норма
43,8
норма
68,3
45,6
норма
53,3
Норма
11. Шамрай Д.
Середнє значення
5
56,7
54,8
норма
норма
54,6
54,9
норма
норма
54,4
60,6
трохи нижче
норми
дещо краще 61,4 дещо краще
норми
норми
норма
40,8 норма
дещо краще 46,4 норма
40,7
44,0
норма
норма
49,4
52,1
Норма
норма
35
Висновок
ПІП
34
12. Алєксандров А.
6
54,2
норма
55,6
норма
69,3
13. Асланова М.
6
64
59,8
норма
66,3
14. Бугаєнко С.
6
62,8
60,9
6
55,4
дещо краще
норми
дещо краще
норми
69,3
15. Гайовий С.
дещо краще
норми
дещо краще
норми
норма
16. Кльопка Є.
17. Коваль В.
6
6
45,7
49,3
норма
норма
57,7
48,3
норма
норма
51,2
60,3
18. Куліш Д.
19. Мазуренко С.
6
6
53
65,2
57,7
58,8
норма
норма
54,2
69,3
20. Михальченко Д.
6
63
63
6
61,5
дещо краще
норми
дещо краще
норми
63,3
21. Опанасюк Д.
норма
дещо краще
норми
дещо краще
норми
дещо краще
норми
22. Чернишов А.
6
54,2
норма
57,7
норма
69,3
23. Чернишов І.
6
48,1
норма
50,4
норма
24. Шурепа С.
6
66,4
дещо краще
норми
62
57,1
норма
57,9
Середнє значення
60,9
60,9
норми
дещо краще
норми
дещо краще
норми
дещо краще
норми
норма
43,3 норма
45,7
норма
53,6
Норма
трохи нижче
норми
40,5 норма
43,1
норма
53,6
Норма
53,6
норма
57,4
Норма
46,1 норма
37,8
51,4
Норма
норма
дещо краще
норми
норма
дещо краще
норми
дещо краще
норми
дещо краще
норми
40,5 норма
43,3 норма
53,6
56,3
трохи
нижче
норми
норма
норма
49,7
51,5
Норма
Норма
51,6 норма
37,7 трохи нижче
норми
43,3 норма
45,7
48,4
норма
норма
52,4
55,8
Норма
Норма
51,0
норма
56,1
Норма
46,1 норма
35,2
52,8
Норма
40,5 норма
45,7
53,4
Норма
54,2
дещо краще
норми
норма
трохи
нижче
норми
норма
37,7 трохи нижче
норми
37,8
45,6
Норма
трохи нижче
норми
48,1
норма
48,8 норма
37,8
52,6
норма
норма
60,7
дещо краще 42,6 норма
норми
45,5
трохи
нижче
норми
трохи
нижче
норми
норма
52,7
норма
57,2
60,3
35
35
Додаток Д
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ
ПІП
Субтест 4
Субтест 5
Субтест 6
Субтест 7
Σ балів
Т бали
Субтест 1
Субтест 2
Субтест 3
Субтест 4
Субтест 5
Субтест 7
Σ балів
Т бали
Субтест 1
Субтест 2
Субтест 3
Субтест 4
Субтест 5
Субтест 6
Субтест 7
Σ балів
Т бали
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Субтест 3
Аббасов У.
Гудзь Д.
Коваль Б.
Кравченко Б.
Ляховець Х.
Науменко К.
Пухкий С.
Рибась О.
Садовничий В.
Сухина С.
Шамрай Д.
Алєксандров А.
Асланова М.
Бугаєнко С.
Гайовий С.
Кльопка Є.
Коваль В.
Куліш Д.
Мазуренко С.
Михальченко Д.
Опанасюк Д.
Чернишов А.
Оригінальність
Субтест 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Гнучкість
Субтест 1
Швидкість
Клас
№
6
5
3
3
5
3
2
3
3
1
1
2
6
4
2
6
5
4
4
5
4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
4
2
1
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
3
4
2
0
2
2
4
3
1
0
1
1
1
2
3
1
3
3
1
1
2
4
2
4
2
1
5
2
3
4
1
1
2
1
3
5
1
4
3
5
1
7
1
3
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
4
3
2
0
3
2
2
3
0
2
2
2
1
1
1
2
3
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
3
0
1
38,1
34,3
32,8
35,3
36,1
36,2
34,0
32,8
32,0
32,0
30,8
34,7
36,2
34,7
31,4
35,7
35,7
32,3
35,2
35,2
34,7
34,7
1
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
2
1
0
2
1
2
1
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
1
1
0
0
7
3
6
2
3
5
4
4
4
1
2
2
1
5
1
3
1
5
2
6
4
1
34,4
21,1
32,2
30,2
31,0
24,1
31,8
31,8
31,8
29,3
30,2
19,5
18,0
24,1
18,0
21,1
18,0
24,1
19,5
25,7
22,6
18,0
3
3
2
3
3
2
1
3
2
1
1
3
4
4
1
4
3
3
2
3
1
1
2
2
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
0
2
1
3
1
1
1
1
1
4
1
2
3
2
1
2
2
3
3
1
0
1
1
1
4
1
1
3
2
1
1
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
3
2
4
3
3
5
3
5
3
2
2
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
13
13
10
11
14
12
11
10
6
5
5
11
12
18
8
13
13
10
13
17
9
9
42,0
43,6
40,4
40,9
42,5
42,8
40,9
40,4
38,2
37,7
37,7
42,1
42,8
47,2
39,9
43,6
43,6
41,4
43,6
46,5
40,6
40,6
23
15
10
16
18
19
13
10
8
8
5
16
19
16
9
18
18
11
17
17
16
16
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
36
23 Чернишов І.
24 Шурепа С.
6
6
3
5
3
4
1
3
3
4
1
2
2
4
0 13 33,3
4 26 39,6
0
3
0
1
0 0
0 1
0 1
0 3
1
8
18,0
28,8
3
3
2
3
1
2
3
3
1
4
0
0
0
0
10 41,4
15 45,0
37
Додаток Е
УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ
ПІП
Виснов
ок
Т бал
Виснов
ок
Т бал
Виснов
ок
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Т бал
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Виснов
ок
1. Аббасов У.
2. Гудзь Д.
3. Коваль Б.
4. Кравченко Б.
5. Ляховець Х.
6. Науменко К.
7. Пухкий С.
8. Рибась О.
9. Садовничий В.
10. Сухина С.
11. Шамрай Д.
Середнє значення
12. Алєксандров А.
13. Асланова М.
14. Бугаєнко С.
15. Гайовий С.
16. Кльопка Є.
17. Коваль В.
18. Куліш Д.
19. Мазуренко С.
20. Михальченко Д.
21. Опанасюк Д.
22. Чернишов А.
Твк
Т бал
Швидкість
Вербальна креативність
Оригінальність
Гнучкість
38,1
34,3
32,8
35,3
36,1
36,2
34,0
32,8
32,0
32,0
30,8
34,0
34,7
36,2
34,7
31,4
35,7
35,7
32,3
35,2
35,2
34,7
34,7
трохи нижче норми
менше норми
менше норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
менше норми
менше норми
менше норми
менше норми
менше норми
менше норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
менше норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
менше норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
42,0
43,6
40,4
40,9
42,5
42,8
40,9
40,4
38,2
37,7
37,7
40,6
42,1
42,8
47,2
39,9
43,6
43,6
41,4
43,6
46,5
40,6
40,6
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
трохи нижче норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
норма
34,4
21,1
32,2
30,2
31,0
24,1
31,8
31,8
31,8
29,3
30,2
29,8
19,5
18,0
24,1
18,0
21,1
18,0
24,1
19,5
25,7
22,6
18,0
менше норми
погано
менше норми
менше норми
менше норми
погано
менше норми
менше норми
менше норми
погано
менше норми
менше норми
погано
погано
погано
погано
погано
погано
погано
погано
погано
погано
погано
38,2
33
35,1
35,5
36,5
34,4
35,6
35
34
33
32,9
34,8
32,1
32,3
35,3
29,8
34,5
32,4
32,6
32,8
35,8
32,6
31,1
трохи нижче норми
менше норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
менше норми
трохи нижче норми
трохи нижче норми
менше норми
менше норми
менше норми
трохи нижче норми
менше норми
менше норми
трохи нижче норми
менше норми
трохи нижче норми
менше норми
менше норми
менше норми
трохи нижче норми
менше норми
менше норми
38
23. Чернишов І.
24. Шурепа С.
Середнє значення
6
6
33,3
39,6
34,9
менше норми
41,4
норма
45,0
трохи нижче норми 42,9
норма
норма
норма
18,0
28,8
21,2
погано
погано
погано
70
60
50
40
30
20
10
0
образна креативність
вербальна креативність
30,9
37,8
33
менше норми
трохи нижче норми
менше норми
39
Скачать