Загрузил travkina.d

KFT2009

Реклама
. .
,
. .
-
2009
0
-
. .
, . .
-
!
" #
(#
)
$
"
!
%"
! * ) ( +
,"(, $"
#(0
-
"
) ( +
- . )$
) ( + ,
#& # '
-)&# "
!
1( !
#((
* ) !
2009
1
!#
*,
, #
$
+
$ #'/ ) ,
#(
&" ( *
!" 621.382
%. ., #
#.&. "
:
.
/
.
2009.-277 . ISBN 978-5-9616-0328-6
#
$
-
'
-
.-
.
,
$
«)
«+
»
»
' . 78. ,
.17. -
.: 28
-
,
%.&.
,
.
,
,
(
-
$
:
- .-
.
.
' $
$
$
$
$
*
*
.
-
*
.
$
*
#.%. ,
;
(
);
ISBN 978-5-9616-0328-6
©#
#
©
2
,
$
–
%. .,
#.&., 2009
, 2009
,
,
-
$
",
"
*
)
+
/
200100 251000 .
,
$
*
*
550713 ,
$
551611 $
. .
$
(
, *
,
.
,
.
.
,
-
(
$
$
$
&. .
1.2.
-
$ ,
,
.&. &
, 0. . %
,
.
$
$
*
, %. . ,
,
,
*
.0
$
,*
-
,
$
. "
. $
,
.
$
,
,
. -
./%). !
(
&
$
$
$
,
.
*
,
,
.
3
,
#
$
$
*
."
*
-
*
,
.
$
,
-
$
,
.
*
,
(
$
,
2
,
,
$
. .
*
,
."
,
$
#
$
- 1012 % /
$
*
10
(
,
*
8
, *
*
(
,
,
,
(
.
,
,
*
. 2 ,
2
,
*
,
.
*
,
(
. )
,
,
...". 2
,
,
.
(
,
$
,
$
. *
"
,
,
,
.
4
,
* ,
(
$
.0
$
,
.
*
$
(
*
,
1.
.
!
1.1.
1917 +. &. /
. #
$
30*
1940
%.
.
1950 +. 4. .
*
-
!
.
+ "-. '. 3
+.
(
(
.
&.
, '. .
1951 +. %. &.
.
, ). ). %
,
.
1958 +. 6. ,
1962 +. '. +
n-p.
1964 +. %. (
.
1965 +. ". .
$
, ! . %
$
, ! .
).
(#7&), &. ). .
.
1960 +. ,. )
1958–1961 ++. 2. . &2
. 3
.,
0" *
1953–1954 ++. 2. . , &. ). .
, +. 5
, 6. ,
(#7&)
(
, &. 7
.
."
*
(
1959
,
0" . &. !
.
, -. ). % , 1. ). .
1962-1963 .
&2
.
0"
(
,
0"
.
,
"3
"
Amplification by Stimulated Emission of Radiation,
(
5
". 2
"
: Light
,
"
(0,01–0,38
*
3
. %
(
.
!
"
"
– *
"
(0,38–0,77
)
. %
(0,77–340
$
.
$ $
,
,
..
,
,
0"
0"
.
,
,
,
,
,
,
$
,
,
,
. , ,
(
,
,
*
(
(
(
*
,
,
.
(
,
$
$
.
*
.%
(
(
,
(
0
,
".!,
,
*
)
"
0" .
(
.
#
),
,
)
(
"
. %
$
,
.
,
.
6
,
(
(
γ-
1.2.
# (
*
. 16.1.
$
,
n
n
hν
hν
hν
m
' . 1.1. "
–
m
$
*
(
%
m
;
; –
(
'
:
–
*
.
*
,
.
m
$
.,
*
#
:
Nn –
8
#
$
$
, [c–1]. %
.
*
1
!
$ ,
n
dN n
= Anm N n ,
dt
$
n. " *
*
$
/
,
Anm,
$
/
-1
108
.
(
. ,
#
n
,
.
$
$
Anm
–1
,
. . *
,
(
(
(
(1.1)
*
:
7
.
dN m
–
Bmn –
0
*
*
,
$
Bnm
$
*
$
.
–
.
$
*
.#
*
$
dN n
= − Bnm ρ(ν) N n ,
dt
/
$
9
$
*
$
*
, ρ(ν)
$
(
$
/
Bnm –
n. .
/
(1.2)
, Nm –
m.
.
$
dt
= − Bmnρ(ν) N m ,
, Nn –
⋅ρ(ν)
= Bmn
$
:
(1.3)
$
, P(ν) –
$
,
.#
.#
:
Anm 8πhν 3
=
.
3
Bnm
c
#
0" . # (
,
$
,
.
*
ρ(ν). .
(
*
$
,
ν
,
:
:
'
W
(
*
,
W
,
,
0" ,
,
$ m
(
9
(
. 0
n,
$
(
,
:
W = hνBnm ρ(ν ) N m .
$
%
(
$
.
,
$
–
(
. %
(1.4)
= hνBnmρ(ν) N n .
:
− W = hνBnmρ(ν )( N m − N m ) .
8
(1.5)
(1.6)
(
(1.7)
1.7
(
.%
,
%
W,
,
,
mn
.
*
4
,
*
*
$
*
$
$
(
,
$
dI v
.
I v dx
xv =
*
(1.8)
.8
$
..
0
.
$
(
.
(
,
$
,
xv – *
. /
.
,
. % *
$
Nm,
,
. 2
:
dI v = − xv I v dx ,
.
(
,
W
.
*
(
$
,
0
Nn
$
xv –
nm.
(
,
'
=
,
(
(1.8)
:
(1.9)
(
$
(1.9)
9
. #
:
hνBnm ( N n − N m )ρ( ν )
,
P( ν )c
hνBnm ( N n − N m )
xv = −
.
c
$
*
$
*
$
. 0
.
xv = −
!
.
-
./
:
9
(1.10)
(
$
x –
*
,
(1.11)
dI v = ( xv − xn )I v dx .
(1.12)
.
$
:
,
0
dI v = − xn I v dx ,
,
x =
∆N
.
:
hνBnm ∆N
,
= ( Nn − Nm ).
(1.13)
,
,
*
xv>>x ,
(
,
,
$
P
P
,
$
$
K=
%
.
. 4
(
*
:
,
(
.
(1.14)
,
:
K = 10 ⋅ lg(
P
P
*
) -.
.0
.
,
. /
$
$
(
.
1.2.1.
%
(
. 2
,
$
.
10
$
(1.15)
)
(
,
. . *
.
/
*
(
.
'
(
,
. . *
ν. 2
*
ν. 6
(
,
,
∆νN. 7
,
:
$
,
,
,
Anm 32π 3ν 3nm
2
∆ν N =
=
Dnm ,
2π
3hc 3 g m
, |Dnm| –
.
gm –
$
*
,
$ ,
3
Fν =
/
*
-
∆ν N
π(ν − ν o )2 ∆ν 2N
:
$
(1.16)
:
.
(1.17)
+∞
Fν dν = 1 .
(1.18)
−∞
#
."
$
$
*
,
:
∆E nm =
2
h
.
2πτ nm
.#
11
. %
,
,
(1.19)
.1.2.
. 1.2.
$
:
∆λ = 2π–
!
$
∆ν
ν
2
.
(1.20)
,
$
,
:
∆λ =
%
e2
2
3ε o c m
(
= 1,2 ⋅10 −14
.'
/
.
(1.21)
,
.
(
!
.
(
6
.
6
*
,
,
,
v,
v
ν = ν o 1 + cos θ
c
),
:
v << c .
(1.22)
+
,
Gν =
{
$
[
:
ln 2 / π
exp − ln 2 (ν − ν o )2 / ∆ν 2
∆ν
12
]}
(1.23)
2kT ⋅ ln 2
∆ν = ν o
mc
2
.
!
1000 ) $,
-
.
#
$
,
$
*
,
.
,
,
$
τ
a0 – *
0$
=
16a02 P
(1.24)
–
.
,
(
(
).
(
. .
. 6
*
,
,
(
*
., ,
300 "
(
$ $
$,
,
(
),
%
$ ,
.
,
,
-
*
3
. 2
:
(MkT / π)0 ,5
,
77 " 10
$. "
,
,
.
.
13
,
.
,
,
330
.
(
gm. /
,
gm
–
(
' (
*
,
(
*
(
*
(
)
*
*
'
*
*
.
,
$
).
(
,
$ .
3
.
$
. "
,
!
.
7
'
$
.
7
(
.
,
8
,
(
$
.
.
1.3.
(
0 (
. 1.3.
*
(
(
,
2
1. '
2.
3. /
:
,
).
(
,
(
(
,
*
,
,
(
*
4.
5. !
(
(
,
14
(
(
(
(
).
*
(
. .)
)
$
.
).
. (.
' . 1.3. .
2–
:1–
$
4–
;3–
'
;
*
$
;
.
*
1.3.1.
&
.
,
*
,
.&
. #
*
,
*
*
.%
*
(
. %
,
.
1.3.2.
%
(
.
(
1.
. /
,
. # (
,
(
(
$
. %
-
. .),
2. !
,
,
,
,
(
" #
. .
*
$
(
*
(
$
. %
15
(
,
100
.
,
(
.
3.
.
$ %
4. & %
/
.
n-p
'
,
,
– *
,
*
*
.
5. (
$
.
6. )
,
(
. /
.
,
1.3.3.
*
. .
*
*
$
,
(
-,
(
,
,
*
.
,
.%
-
(
(
(
1.3.4.
,
'
1
%
–
(
2
2
. 1.4, ).
$
1.
16
–
:
1
E2
N1
ρ12 B12
ρ12 B21
A21
0,5
N2
E1
' . 1.4. #
%
)
ρH
)
*
( )
( )
$
(
1
:
0
(
:
N2 =
ρ –
$
(
0
ρ 21
*21 + 2ρ
ρ ⋅ 12 N1 = (ρ ⋅ 21 + *21 )N 2 .
$
N1 =
N,
21
A21 + ρ
*21 + ρ
..
*
. 1.4, ). %
,
(1.25)
N = N1 + N2,
21
(1.26)
21
1.
#
1
,
N,
,
2
:
lim N1 = lim N2 = N/2 .
"
,
(
,
*
,
,
,
$. .
–
(1.27)
"
. 2
,
. &
.
.
1.3.5.
2
. 1.5
. %
,
17
–
.2
(
3.
'
. .
(
– 3,
1–2
$
"
,
2–3
1
.
:
dN3/dt = ρ B13N1 – (ρ B31 + S32 + A31)N3 = 0,
dN2/dt = S32N3 – S21N2 = 0,
(1.28)
N1 + N2 + N3 = N,
S–
$
,
–1
.
)
)
)
' . 1.5. ,
( )
( )
( )
.
:
(
18
$ ,
N1 =
S 21 ( A31 + S 32 + ρ B31 )
N,
S 21 (S 32 + A31 ) + (2S 21 + S 32 )ρ B31
N2 =
S 32 ρ 31
N,
S 21 (S 32 + A31 ) + (2S 21 + S 32 )ρ B31
N3 =
S 21ρ 31
N.
S 21 (S 32 + A31 ) + (2S 21 + S 32 )ρ B31
(1.29)
8
. 1.5,
. .
lim N1 = lim N 3 =
S 21
N,
2S 21 + S 32
(1.30)
ρ→∞
2
lim N 2 =
S 32
N.
2S 21 + S 32
(1.31)
,
.
,
(N2 > N1). #
$
2
. 0
N1
$
,
N2,
ρ .
:
=
.
$
..
S 21 (S 32 + A31 )
.
B31 (S 32 − S 21 )
(1.32)
,
3 – 2
$
/
*
,
%
*
$
$
,
1–3–
(
.
2
–
,
.
$
.
19
(
,
(
2,
$
2 – 1. . *
1
,
$
1.3.6.
%
$
,
. )
,
,
1
2.
3
$
4 – 3
2 –
4 – 2, 3 – 1, 1 – 2, 3 – 4
,
,
1
3
. 1.6. ,
2
!
4.
*
.%
.
,
(
,
. 1.6, . #
.
)
( )
. 1.6,
*
1. !
( )
$
(
.
%
-
,
. %
$
4 – 1,
)
' .1.6. #
(
,
,
.
*
k+. 2
,
20
-,
(
4
–
3
2
–
,
1
*
*
.
2. !
–
2
3
–
(
4,
$
,
(
1
2
.
3. %
4
.
1.3.7. !
%
.
. *
.
,
0"
/
. 0
,
(
0
,
*
. 4
,
. #
,
. 6
(
1
2⋅106
1 ,
*
%
$
(
,
.
9
,
*
,
*
%
.
$
,
.
–
,
..
,
)
.,
,
2
.
TEMmnq.
(
. %
,
TEMmn. !
,
8
10 . 0
:
21
m = n = 0.
. !
∆ν =
.
ν
.
Q
(1.33)
*
.
.
,
/
,
. ,
,
(
.
,
. 1.7. 8
*
,
,
.%
(
(
,
1.7).
,
,
(
.
L
x
O'
O
y
z
λ/2
' . 1.7. #
!
. /
(
).
:
Q=
R–
1. !
*
*
$
.6
. !
,
2πL
,
λ( 1 − R )
;L–
,
$
(1.34)
.
.
( :
,
$
22
,
!
$
(
,
2. .
,
(
.
9
., ,
0,1
3. .
.
9
4. .
. !
.
(
(
.
.
*
%
2
,
.
. 1.8
.
L
R1
,
L
R1
F1
L
F1
R2
L
R1
R2
F1
F2
R1
F1
"
' . 1.8. #
: –
–
–
$
–
.
,
(R1 = R2 = L),
(R1 = 2L, R2 = ∞),
(R1 = R2 = L/2),
(R1 = L, R2 = ∞)
$
(
.
"
. .
. '
,
,
$
*
$
9
9
(
.
. 4
"
.
,
,
.
$
,
.
$
23
!
.
$
,
,
$
.
$
"
,
(
.
$
(
."
'
:
."
. 1.9). 8
. 4
,
$
,
,
(
' . 1.9. #
( )
,
.
(
$
$
( )
. ,
$
(
,
. 1.9, ),
3
,
. %
$
*
.
$
..
(
-
%
- *
:
λ
b sin θ = m ,
2
24
(1.35)
b –
; θ –
$
$
.
; m = 1, 2, 3 –
θ,
,
.,
1.3.8.
(
.
#
,
"
,
,
. /
*
. !
$
(
,
$
(
,
.
.
:
α=
hνnBnm
g
gν n N n − N m .
2πc
gm
.
−
.
:
(1.36)
:
δI νndz
.
=
I
Qc
(1.37)
*
νn
Qc
(1.31),
:
α>
,
(
π 2 c 3 Anm
2
ν
Nn
%*
,
,
,
Nn −
gn
ν
Nm gν ≥ .
gm
Q
$
Nm –
$
gν
*
,
(1.38)
(1.39)
$
. /
(
(
$
$
,
(
25
.
*
,
,
(
.
*
.
$
. +
(
(
. .
,
(
. .
(
,
v,
*
(
."
α
α
=
=
(1.40)
α
(1 + I / I s )1 / 2
I
(
.
.
(
α
1+ I / Is
(1.41)
α
. 8
(
(
. %
–
(
,
Is
,
,
$
(
. /
.
. !
$
$
(
.
1.3.9. $
"
,
.
$
$
*
$
$
% ,
%
%
%
$
(
. 2
26
. 1.10
.
ρ
t
t4
t
N(t)
1
N
a
t
t
2
P
P
t
2
Q
t
t
3
N(t)
N
t
t
5
N
N
t
t
5 t6
1
P
%
t
∆t
t
' . 1.10. '
8
,
t2
$
. .
(
*
. 2
. ,
. 0
$
$
,
$
(
$
. 0
$
. .
,
$
,
$
27
(
0,1 – 10
'
.
.
+
(
.
$
,
%
,
,
(
.
. '
$
. 1.10).
*
$
'
,
. 0
.
$
$
$
(
.
$
(
.4
(
).
..
,
,
$
(
,
$
,
4
,
(
(
. .
*
)
$
:
(
t ,
*
W(
# (
1. 0
$
t ,
. 1.10).
$
(
(
.
..
(
,
(
*
3. %
(
,
.
2. %
,
.
$
'
,
.
*
(
(
.6 (
.
(
(
,
,
28
(
.
,
!
(
(
. .
$
$
(
. 1.10),
,
. 0
)
.
6
,
,
$
,
./
,
1
$
.
. , ,
,
1
. "
(
#
,
1000-10000.
(
,
(
.#
$
(
$
1⋅1013 %
(
"
,
1
. %
$
,
(
$
$
. %
,
,
*
*
".!,
–
".!
.
(
. .
,
1.4.
1.4.1. &
7
. !
$
0,5
(
%
:
µ=
∆λ
.
λo
29
).
µ
(1.42)
,
. )
(
.
,
0
*
10 ,
,
(
10–10. %
(
0"
,
. 0
,
.
,
,
. 7
,
∆ν c =
,
:
νo
.
Q
(1.43)
,
*
,
$
–
'
2hν o (∆ν c )2
∆ν =
,
πP
(
1
,
%
5:10 . !
1
. *
,
:
(1.44)
.
-
0,2 $,
16
(
(
(
(
0
,
(
). /
(
,
(
(
*
–6
(
.
(
,
∆λ
108
., ,
5:10-7
$
,
.
$.
20 ) $.
30
,
2
,
*
:
h∆ν
; –
(1.45)
,
.
2
τ ∼ h,
$
$
%
$
*
.
(
$
,
. .
(
,
)
,
(
(
,
*
. .
$ $ . , ,
10
,
*
-
c
,
2d
,
3–4
λ2
.
2d
,
-
,
31
. 1.11
.
$
.
.2
. 6
d–
/
.
.
. #
g(ω)
ω
' . 1.11. 4
1.4.2. ' "
.
.
,
,
$
,
*
*
). %
.0
1013
(
.
"
$
,
(
*
1 (
). #
)
(
"
$
V=
( I max − I min )
.
( I max + I min )
:
.
,
,
(1.46)
(
(
,
$
(
"
,
0
(
. " *
32
,
.
#
"
"
%
4
"
*
,
$
.4
"
. /
.
*
,
*
*
t = 0
*
t,
(
.
*
*
t t + n,
.4
,
*
(
1
,
∆ν
. %
$. %
,
,
.
(
.3
,
.
$
,
,
n = 10–6c,
(
)
2 -N -
2 -N ∆ν = 1.5
,
(
.
. 0
1.4.3. (
.
.
–
%
:
. .
∆ν –
%
,
. , ,
∆ν = 1 ) $
$, n = 6.6⋅10–10 .
%
%
*
,
..
$
*
*
,
4
(
*
X
,
33
Y. 4
.
-
,
$
.#
$ ,
–
X
*
. 6
*
$ ,
(2n − 1)π .
2
%
*
. 3
$
.
,
-
4
,
.
*
$
.
!
,
$
. .
$
. .
(
.
*
-
$
(
*
,
$
(
90 ,
. .
4
45
X Y
(
,
*
,
2
(
.
0
(
4π).
,
. 0
. 0"
*
*
,
,
. 0
2π
.
,
34
*
,
.
#
,
$
,
1.4.4. )
$
(
.4
$
(
n–
,
$ .
$
πn,
Y
. /
$
$
,
$
4
*
πn,
(
,
, . .
.
$
%
$
*
..
.
,
(
2
:
$
θ=
d –
, , –
*
, = 2,44,
$
,
,
$
,
,
.
,
$
Kλ
,
d
(1.47)
. !
(
, = 1,27.
,
."
,
(
0"
,
. ,
*
.%
-
%
2
$
*
. !
(
10
3
7⋅10 % /
(
(
% /
2
).
11
2
0,001 – 0,01
(
#
.
$
1.4.5. +
<
$
. !
θ
,
(
:
(
Bν =
#
$. 3
(
R,
B=
. #
$
P
πR 2 θ 2
B
,
∆ν
(
.
∆ν –
35
,
,
,
(
(1.48)
. . *
. /
.
) (
,
*
,
.
(
(
#
,
(
(
(
. 4
$
,
0"
(
% . .
(
(
(
,
(
$ ). 0
*
,
(
#02-
(
(
1011 – 1013 %
(
).
.
1.5.
# (
$
(
,
(
,
;
*
;
,
,
. . '
$
$
. # *
–
,
,
:
$
,
;
-
$
$
,
.
.
+
,
$
1.5.1.
&
$
,
*
$ .#
. "
(CaF2, LaF3, LiYF4),
(CaWO4, Y3Al15O12, Ca5(PO4)3F)
,
2+
2+
3+
Dy ,
Tw , Tw ,
3+
2o ),
(
2+
V ) *
(Al2O3)
(
Pr3+,
Cr3+,
U3+. "
0,05
36
Sm2+,
Nd3+, *
Ni2+,
$
$
$
Er3+,
# 2+,
(
). &
(
*
+
,
(
)
$
*
. 1.1).
,
$ 1.1
'
,
!
)
300
1000
150
'
Nd –
Nd – &
100
300
75
(
(
*
,
.
. %
,
(
:
(l = 10 – 50
(
),
, d = 5 – 20
(
,
Nd:YAG
)
,
)
(
$
*
.
)*
,
*
(
10
14
5
,
(
(808
(
25
75
10
. 2
.%
,
!
). %
*
*
.
$
'
: 0,3 – 3
.
– 2,6
L(
. #
; 0,69
,
);
;
.-
37
+ .00.
.
!
.
0,5
5 .
. !
$
1
( . .
).
(
Nd- &
.
,*
.
(
. )
,
.
1.5.2.
'
(
-
(
"
Cr3+,
,. )
-
$
$
+
$
$
3+
Cr : Al2O3
Cr
$
$
3+
Cr3+
$
E1
*
692,8
. 7
*
694,3
'
.
-
(
".!
*
(
$
),
Cr2O3.
-
– 0,01 – 0,5%. ,
,
50%
Cr3+. /
.1.12),
0,4
,
,
694,3
692,8
.
0,1%)
. .
$
(
$
1%.
.%
E'1 (
. '
Al2O3 (
Al3+.
Cr3+,
(
$
,
1960
.
38
1
. 1.13.
' . 1.12. #
*
' . 1.13. "
$
(
).
(
,
*
(
$
.1.14.
' . 1.13.
(
*
1.5.3. )
/
3+
Nd
,
39
"-
(λ = 1,06
0,5 – 8%. Nd-
). %
$ ,
(
,
. .
*
(200
(
% ),
. !
(
.
*
-
(
$
$
. % *
12
13
10 – 10 % . 3
(
–
.%
(
$
,
,
*
,
"
.
,
(
-
=
$ $
,
$
,*
,
,
*
.). %
1,06
). #
-
(
,
≈30
(
,
. %
.
$
;
,
1.5.4. Nd – $,- –
%
(
*
$
.0
,
(
. &
,
."
*
*
0,5 – 3,5%.
%
-
10
$)
$ ,
.
(
,
(
$
). &
Y3Al5O12
(
–
40
. 0
$ (Y3Al5O12),
Nd3+
:
;
$
.
*
–
%
. .
(
9
10 % ,
1%. %
0,7 .
5 ! . )
".!
0
*
– 500 % .
&
(
./
$
.
.
(> = 1,06
0
(
(3-
)
),
> = 0,53
(4-
> = 0,26
.
~10 % . 2
$
$
2
$
(
), > = 0,35
%
. !
2
*
(
(2).
(
9=
. . *
*
.!
*
,
(
$
=
.
,
(
0,5
! .
. .
,
.
,
. %
*
(
,
$
)
(
,
$
.
%
$
(
$
0,1 -10
$
,*
! .
(
+
*
41
10 c
-
.
!
$
(
(0,1-10
),
(1-10
,
$
-
,
.
%
.1.15.
$
). 0
$
,
,
,
' . 1.15. %
1.5.5. .
3
,
/
.
$
. .
$
.
,
,
,
,
,
$
$
$
.
*
. %
42
$
,
.
,
.
(
SiO2, B2O3, P2O5, BeF2,
Na2O, K2O, Li2O, MgO, CaO, BaO, Al2O3, Sb2O3.
(
Nd3+;
Gd3+, *
Er3+,
2 3+,
$
Nd3+
6% (
2
&
Yb3+. " $
).
%
$. !
$
$
*
. "
(310
$
,
(
%
(
.
.%
1980-
. #
,
,
,
20
% . /
,
(
0
*
".!,
0
%
(
(
,
,
(
*
,
*
.
3
,
*
.
.
)
,
: $
. 1. 16.
43
65 %.
,
(
.
,
$
,
.
%
' . 1.16. #
*
;4%
),
$
($
(
1
2
; 2 -
: 1 $
1,
3
,
,
; 3 -
$
(
(
)
(
%
,
!
4
2
,
*
!
$
(
(
$
,
,
1,3
"-
(
#
,
– 2-3
.
(
%
,
1,5
.
$
(
(
,
(7). 2
,
(8),
$
$
(
. 1.17.
(
(2)
). 6
(
.
44
,
.
,
(
$
.
400-600
, *
.
,
(
.
,
.
' . 1.17. #
$
; 4 –
;7–
(
(
; 3 –
*
. 1–
; 5 –
;8–
,
(
$
),
400 - 600
.
$
,
(
0 (
(
68
$
,
,
.
(
,
,
; 2 –
(
; 6–
$
. #
*
,
,
$
*
,
(
.
.
,
*
,
.,
$
$
*
,
,
(
(
(
. %
. 1.18.
45
,
,
. #
) (
,
$
.
100 %
"% .
' . 1.18. #
(
(
: 1–
(
; 3 –
; 4 –
(
; 5 (
;6–
;7–
.
;2–
(
(
(
;8–
(
$
1
(
2
7,
8. 8
(
. 0
5,
4,
. .
#
(
100 % . . *
!
. 1.19.
.
,
6.
(
23 %. % *
8…10 % ). /
".!
(
(
(
(
(
(
(
,
1
.#
(
100 %
.
,
2, 4, 6
10
%
3.
4
(
5. #
(
1,06
*
.
$
46
' . 1.19. #
(
(
100 % ; 2 –
(
(
;4–
,
:
(
–
;
$
–
-
(
;
% )
,
*
9
,
–
(
*
,
;
(
(
9
–
–
–
$
;
*
–
–
;
%03#
;
– *
–
,
;5–
,
3
*
: 1 –
;3–
(
*
;
(
(
,
$
100000
,
;
;
47
,
(
.;
$
%
,
*
(
,
*
".!. %
$
,
,
*
,
,
,
,
,
.
$
,
,
$
.,
,
*
. #
$ 1.2.
(
' . 1.20.
"/
) (
(
,
*
"
,
,
(
,
(
. 1.21).
' . 1.21. #
48
(2…6)
%
*
.&
,
(
(
,
.
(
$ 1.2
,
#
,
-
.
#02
YAG-Nd
YAG-Nd
!
%
-
%
1...30
, %
,
(
!
"
".!, %
#
> 20
"
1...30
1...5
10,6
1,064
8...10
1...4
1...4
1...30
2...3
1,064
1,03
4...6
25...30
2
2
2
%
%
%
%
2
2
10...20
11
9
4
0,5
1
1
0,8
0,2
< 0,05
0,5
1
0,6
0,2
0,13
1...1,5
1
4...12
4...10
0,1
0,8...0,98 1,07
20...25
0
(
-
6
"
8
"
(
,
.
#
. .
#
*
"
,
$
. .
"
,
#
. .
,
"
49
-
' . 1.22. %
1.5.6. -
%
*
(
*
..
,
,
),
(
*
. .
*
$
,
!
*
(
.
.
. 1.23.
$
1
2
2
4
3
' . 1.23. .
$
1–
*
3–
;4–
;2–
50
:
;
.
,
,
&
(
0,1 – 2
0
0,3 – 1,5 ),
),
, . .
$
(
. .
,
,
.
.
..
(
,
(
:
λ = 10.6
λ = 0.633
λ = 0.448
)
(#02);
(2 -N );
+
(&r ).
,
.
.
8
, %
,
/
!
!
".!, %
, ,%
,
,
)
)
CO2-
70
-
20
30
50
,4&,4&3
116
1,965
,
$ 1.3
,
400
) (
(
.
;
*
∆ν = 50 ) $
∆ν = 1.5 $
∆ν = 3.5 $
(
,
,
. 1.3. #
,
;
(
(
0,1 – 50
200
CO2CO2
CO2
H2CH3Br,
2
*
,
(
.0
,
.
51
-
$ ,
%
$ ,
(
.
,
1.5.7. ,
#
2 -Ne-
. /
,
.0
(
. % 2 -N -
$
$
.2
.#
*
*
632,8
*
. 1.24.
' . 1.24. #
$
,
,
.#
,
(
' . 1.25. 2 -N #
2 -N -
,
52
,
,
. ) (
0,5 – 100 %
,
,
–
. .
1.5.8. /
#
. !
*
(
,
".!. %
,
,
,
(
%
$ (
$
,
"
$
%
)
.
1965 . 2
*
"
"
$
*
,
-
$
,
*
.
*
– #
)
=
$
–
,
.
".
,
.
, ,
$
– ?=
,
*
,
. 0
(
(
)
,
400-600
*
.
%
,
4- 8%.
(
,
. 0
.
109-1010 &/ .
*
(
-/ . . *
(
,
.0
*
–
,
( .
$
*
10-30
– %
.
$
$ ,
$ ,
53
,
,
,
,
$ ,
. .
$
.%
), . .
(510,6
-
)
.3
20 % ,
.
20 – 30
,
0,3-0,5
. . (
$
. 0
$
*
,
1500-16000#
,
:
-3
*
),
650-9500#
( ',). !
',
,
". . *
,
*
(627,8
200 %
10
(
*
"
–
,
.
.
)
15
(
*
*
.,
$
(
(578,2
,
',
(
(
8
."
*
.
# (
. ..2.3
%
1972 .
&2 ###'
,
$
',
('
/
(
) *
,
$
(
.%
$
15 % ,
,
)
100
*
(
1%. .
% .
.
1
(
15-18
!
*
(
(
(
:
-
,
54
$
,
,
$
$.
,
,
0
(
15500#. ,
-
= *
.
30 – 60
100 % )
.
.
.
,1=1500-
9=
,
-
,
(
. ,
350
"
550 %
(
,
. '
(
*
.
"
(
30-40%) 9=
(
40 % .
(
.2
,
",
=
-
,
8
"
.
(
(
% ,
. 1.26
.
•
•
•
•
•
•
•
' . 1.26. %
510,6
!
6
!
'
) (
#
510,6
!
578,2
10
40 %
(
10
-3
(
,
: CuBr, CuCl, CuI. % *
=
$ $
.
,
,
0
450-550 #.
(
*
(
. *
./
,
5-10
.
. /
,
55
-
. /
*
=
*
. % -
,
*
$
. .)
# (
20
40 %
(
,
*
$
578,2
-1:1
20
"
*
10
(0,3
.% .
0
'
25 - 27 % . '
510,6
5
9
*
-
,
,
$
. 1.27.
$
. "
578,2
20 - 25
~1 %. #
".!
-
,
-
.#
$. !
>1000
3
$
$
,
*
(
.6
:
$
30 - 50
.
.
10
5
4
1
8
8
7
13
2
14
12
11
11
16
2
12
15
' .1.27. "
: 1 47; 11 12 #
HBr
$
; 5; 8; 13 -
*
; 2 -*
; 9; 15 -
;
;
;
; 14 - *
*
$
; 16 $
"
*
$
!
; 3 ; 6 ; 10 -
Ne
,
*
56
"
HBr
=
.'
.
(
.%
%
(
3%. 2
,
".!
% $
,
*
,
.
$
,
(
200
. .
,
.
1.5.9. $
%
$
.
2
,
(
$
. ) (
(
.2
,
. 8
0,1%. %
(
"
100 %
( 5%
)
(
-
100
(
.
.
500 %
. 2
50 %
, 1,5 %
-
.
)
.
*
528
.
)
*
*
$
454
".!
Ar-Kr
/
(
3 2-514
-
% . 0
,
$
-
,
.
3 -106)4 –
. ) (
57
4%
(Ar-Kr)
,
,
,
.
(Ar), 1,5 %
/
,
$
,
$
.
Ar-Kr
) (
"
#
$
20 %
(Ar-Kr), 1,5 %
(Kr), 4 %
(Kr)
-
5
,
(
(Ar),
4 %
(Kr)
.
#
,
,
.
,
,
*
$
2
,
,
.
(
.%
,
10,
4 %
,
. 1.28.
58
' . 1.28. %
8
(
%
3
*
*
$
,
*
(
60
(
325
,
,
.
!
2 -# d
,
(
150 % . 3
' . 1.29. %
-
$
,
.
441,6
.
.
2 -#d
.
,4)oo). 3
-
,
,
$
10
. 1.29.
–
59
0,44
$
35 % . %
0,32
-
1.5.10.
&
$
/-
)
(
(N2
,
.
). &
!2
,
(
)
,
.
"
$
. .
,
,
. %
$
$
. ,
(
-
.
(
,
(
(
*
10
.),
*
,
,
*
. !
*
(
, , N2-
337,1
357,7 . %
.%
. '
$
. 1.30.
.
315,9
' . 1.30. %
22-
(
(
.
116, 123, 160
$
. .
60
)
-
1.5.11.
"
"*
0
,
",
.
$
.0
%
*
%
(
$
.
*
9
. 3
*
,
. 1.31). ,
,
*
*
(
*
.
-
. 3
7
(
*
.
Kr++F-
1,2
2
Σ
5
/
(2Σ - X2Σ)
X2Π
Kr+F
0
X2Σ
r
' . 1.31. #
*
$
,
,
(
*
..
%
(
,
*
.
$
*
)
,
. *
*
2. . -
(
.
(
(
(
1975
*
,
61
Xe2. %
.
,
,
)
$
*
,
,
,
*
.%
10% (*
248,4 353
,
(
300 !
(
(
(
(
*
50
).
,
/
,
$
(
,
(
*
(
".! =
193,3;
.
. %
.
*
$ 1.4
,
.
*
λ,
)
Ar2
Kr2
Xe2
ArF
KrCl
KrF
XeBr
XeCl
XeF
XeO
KrO
ArO
,
"
*
,
.
,
1
Ar(P)→Ar( S)
Kr(P) →Kr(1S)
Xe(P)→Xe(1S)
Ar(P)→Ar(1S)
Kr(P) →Kr(1S)
Kr(P) →Kr(1S)
Xe(P)→Xe(1S)
Xe(P)→Xe(1S)
Xe(P)→Xe(1S)
O(1S) →O(3P)
O(1S) →O(3P)
-
.)
(~400
7
.
126.1
146.7
172
193.3
222
248.4
281.8
308
351.1
540
557.7
558
,
)
200
. .
,
62
8
13,8
20
1,5
5
4
1
2,5
1,5
25
1,5
4
*
*
,
,
$
$
,
,
1.4
$
,
*
,
&
*
/
(
R —
2
$
*
.
(
»(
*
.
. 1.32).
KrF-
,
ArF-
,
, !
*
, $
)
)
(
,%
(
!
),
,
#
#
,%
'
,
)
' . 1.32. %
,
-
.
(
3
)
/
9=
,
$
=
$
*
ArF*, KrF*, XeF*. 2
*
«#
/
"
"#
(
( =
). %
*
!
).
:
R*+(2 + R(* + (,
, (2 —
=
(~10-8 ),
(
$
$
*
=
(
—
(
*
,
$
(
*
10-2
(
(
ArF
"rF
193
248
250
680
200
300
40
115
30
33
27x6
27x11
2
4,0x1,5
(
, %
*
63
8
«#
»
1.5.12.
-
*
/
%
,
.
(
:
•
*
CO-, CO2•
(
CO2 -
"-
(
, H2O-,SO2-
",
(
#02#02, N2
He.
%
*
#02
"-
(HF-,
*
).
. % *
$
,
(
CO2,
".!. /
80 % )
*
$
10,6 9,4
.
*
#02. /
( .1.33): 1)
$
(υ2), 3)
n1, n2 n3.
(
(υ1), 2)
(υ3)
' . 1.33. #
);
(HF-, CH3F-
0
(".! ~ 15 - 20%). !
2
.1.33
*
,
N2,
#02
(
-
*
64
$
*
=
N2,
. 0
.
. !
(
=
)
,
*
*
-
*
$
$
7
' . 1.34. #
*
,
*
(
600-700 "
,
,
.
,
(
$
.
2
10 % .
15-20%
.0
(
#02
*
-
#02
#02
(
,
(
. . *
$
,
$
#02.
(
,
-
,
".!,
*
001
=
2 ,
,
-
".! ~40%. #02
.
0
$
,
. .
*
!
$
, *
90-95%
#02
,
.
,
= =
. %
#02
*
1,
(
.
#02
65
8
GaAs,
(
. 1.34)
:
4. .
%
*
#02
*
*
$ $
. .
#02
(
,
$
.
% . . *
(
1
%
*
%
$
,
,
: 1 –
9
,
1:1:3
*
.
1
(
; 2 –
(
. %
(
(
; 3 –
; 5 –
10 000
. 1.36.
*
,
,
,
(
#02
#02
$
#0
#02. %
#02:N2:He
,
,
. %
100 % . 6
,
2 ,
% ,
. 1.35).
; 4 –
$
(
#02
' . 1.35. .
0
%
.%
$
(
$
,
1:1:6.
0
#0
;
(
*
66
. %
9 .
$
(
,
(
(
,
$
.!
,
(
*
1.37). #
. 2
(
% / .
,
*
' . 1.36. %
1 –
' . 1.37. #
;5–
9
#02
; 2-
$
:
; 4 –
; 3 –
;6–
2
1
(
(
,
10
% ,
,
).
%
#02
.
CO2-
( . 1.38).
M&"# )-2
,
(
67
(
). 8
.
#
.3
.
*
!
#
6
!
'
.
,
(
,
(
(
, %
, $
,
, %
' . 1.38. %
1.5.13.
10,6
10
200
10
20
1,5
100
2×2×1,5
),
#02
3
.
*
. !
(
$
$
. "
*
$
$
(
$
(
. *
$
$
(
.!
, *
.#
$ ,
$
$
$
-
$
)
$
)
)
$
.
*
$
*
,
,
*
$
..
*
(
,
$
$
,
$
(
68
$
$
).
6
,
$
*
2
$
$
.
*
,
,
,
$ $
*
(
$
$
. 1.39
$
$
$
(
2
*
$
.
' . 1.39.
$
#
:1; 4
( ); 6 $
).
$
*
.
$
)
-
-
;25 (
,
.
.
. 1)
$
(
*
. .
*
(
); 3 ;
(
*
$
$
(
(
Q (
$
$
1(
,
. 2
. /
69
-
2,
(
$ ,
$
$
$
(
,
,
),
.
$
,
$
' . 1.40.
$
;3
*
. '
. 1.40
$
$
(
(
-
#
(
&
(
HF* (DF*). 2
(
$
); 1 ); 4 -
-
$
$ $
;2
;5
6-
F2,
.
1
2,
22,
$
(~1800 ")
,
,
. .
).
-
HF*,
2,7-3,2
.8
3,8÷4,2
,
$
. %
(
(
.
. '
70
(
$
$,
(
$
$
$
$
$
.
. .
NO +F :F +NOF,
$
.
%
(
(
*
,
,
*
. #
-
2202
1,315
+
$
#02
*
3
*
1
,
P1/2. %
,
02
DF*,
,
.
DF*. .
$ -
(
*
$
,
#l2
,
*
$
.
,
(
/
3-4
-
,
-
$
2
( . 1.41)
1.5).
.
(
71
DF*.
. HF*
*
. #
. %
.8
(
$
- #02,
,
∆,
NaOH. !
.
,
(
,
#02
,
%
. &
$
.
*
.
.
' . 1.41. %
HF/DF$
*
. "
,
:
0
- SF6, H2 (D2) $
(
,
,
*
$
*
;
•
,
,
(HF, HCl, H2S, SO2, N2O, CH4, C3H8);
•
(
;
•
•
$
.
HF-
#
$
6
, $
150
7
,
,
> 10
,
.
(
)
,
5
3
!
.
50
50 - 500
,%
(
'
)
70
,
$
DF-
2,6 - 3,0 3,4 - 3,9
, !
!
#
,
$
, %
< 10
1,5
100
,
200
72
$ 1.5
,
.
/
$
,
.
1.5.14.
-
&
(
*
.
*
$
$
$
,
#
,
.
(
.
%
$
. 3
(
. 0
,
(
(
$
.
*
.
$
,
$
.
*
*
.
$
. 1.42.
%
(
$
,
– 75%,
$
$
,
,
,
CO,CO2,N2,O2
1,74106 ( ,
1400'
1
– 22%
– 3%). .
,
(
. .
CO2,N2
104 ( ,
350'
$
' . 1.42. #
#02
73
%
*
. !
(
. ,
,
"
1,7 ). (17
) 1400 ". #
1360 / ,
)
104 . (0,1
) 350 ". %
$ ,
(
*
"
. %
*
*
*
,
"
"
.
(1400 ").
. .
*
10,6
$
*
.
,
.%
(
-
(
*
. ,
,
,
60 % . # (
200 % .
(
10 – 15%. /
(
*
".!
$
,
(
.
)
"
,
(
!
*
*
.
(
10,6
. .
$
$
9
9
.0
(
,
$
,
74
".!,
(
,
(
30%,
1.5.15.
. ".!
100 % .
*
–
(
0
%
2
(
(>100 *%),
.%
*
. % *
".!
50%.
*
1.5.16.
.
1962 .
0
(
'. +
*
p(
$
(
.!
.
,
$
"
200 – 400;
$
2
2
.
(
,
$
$
$
(
n-
$
,
p-
-n-
75
,
),
p-n-
p-
$
80 – 100;
n-
$
n. ,
~ 10 A/
.
$
(#7&).
.!
*
!
,
,
3.
.2
,
p-
=
(
GaAs
2. +
– p-n
(
$
$
8
,
p-
$
$
$
$
, ).
,
$
*
*
(
.
1-4 "&/
2
,
(
,
p-n.1.16.
. %
( .1.43). ,
):
100 – 500;
$ 1–
' .1.43. #
(
$
)
(
)
.)
,
,
.
: &3%5 (GaN, GaSb, InP, GaInAs,
. .) &4%4 (PbS, PbTe,
PbSSe, . . .) &2%6 (ZnO, CdS, ZnCdS . .) &3%6 (GaSe, InSe . .).
%
$ 1.6
$
&3%5.
,
$ 1.6
.
)
5
)
h
GaAs
GaAs
GaP
GaP
GaAs1- '
GaAs1- '
Ga1- Al As
Ga1- Al As
In1- Ga '
Si
Zn
ZnO
N
x = 0.39
x = 0.5 – 0.75
x = 0.05 – 0.1
x = 0.3
x = 0.58
In1- Ga '
GaN
x = 0.6
"
"
"
8
"
<
"
"
"
<
?
#
76
-
950
900
690
550
660
610
800
675
659
617
570
410
12 – 50
12 – 50
7
0.7
0.5
0.04
12
1.3
0.2
0.1
0.03
%
$
10-5 - 10-6
. 7
0,1 - 1
(
% . #
2
6
&%.#
,
$
1,3
1,6
$ .
(
#
).
,
(
(
. %
,
-
,
n-p-
".!
,
(
(
).
7
80%),
,
(
GaAs
,
50
(
(
.
&, ".!
(
>=
60 %
$
(
—
— n-
$
*
(
.
$
,
&
$
*
$
—n-
,
In, P
n-GaAs–p-Ge, p-GaAs–n-AlxGa1–xAs; c
AlxGa1–xAs – p-GaAs – p+-AlxGa1–xAs.
1.44).
,
%
% . 0
(
. %
. ) (
$
.!
,
(GaAs)
*
,
1968
(
=
,
(
— )
(
(*
,
(
*
77
.)
.
—n)
). .
-
*
,
,
(
,
,
,
+ = 300 "
—n$
,
(
(
),
*
10
,
,
.
!
(
350 ".
0 $
n-GaAs(.
n-AlxGa1-x As
GaAs(
p-AlxGa1-x As
p-GaAs
.
'
*
)
)
*
#
' . 1.44. #
%
x)As
(
2
(
)
$
GaAs
.,
.
..
Al(x)Ga(1-
(
,
*
.
$
,
,
.
,
1.45
,
,
,
,
,
,
.
$
78
&
$
,
,
.
,
(1
,
. .),
' .
1.45.
$
%
0
*
.
*
*
–
"
.,
. %
CdS
, CdSe –
GaAs
*
*
*
"
*
$
. .
(
;
(
•
p
;
•
,
n-
*
;
$
•
,
,
$
.
2
*
,
(
, ZnSe
CdTe.
:
(
•
$
-
*
9
,
. ,
,
,
(
*
79
$ ,
)
:
,
$
*
(
*
.
1.5.17.
5
%
.
/ .
$
"
$
0,005
,
$
,
/
,
(
,
$ $
–
0,0001
.
(
*
)
.
#
.%
)(
(
(
,
. 1.46).
.
(
, Nd- & ,
,
.
7
(
6
/
/
$
' . 1.46. .
$
3
*
0,32
1%. 0
2
1,22
. ".! *
. ,
(
(
). -
(
*
,
,
(
,
9
. 4
$
$
$
9
9
.
. 0
(
*
,
,
80
,
,
. !
(
.
:
!
;
.
".!;
:
2
:
$
' . 1.47. #
. (#
-
,
;
;
. 1
. #
,
. 1.47.
)
(
(0 -
-
1. %
2. "
?
*
$
?
(
3. 6
?
4. 0
5. 6
6. 0
7. "
8. 2
9. 2
10. "
$
?
?
?
?
$
.
*
.
?
11. #
.
81
12. .
?
13.
$
.
14. 6
15. 6
16.
?
(
?
. "
*
.
17. .
18. 0
.
$
.
$
19.
20. '
.
(
$
21. "
?
.
23. .
?
24. 6
?
,
*
?
26. "
?
?
27. 6
28. .
29.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
,
(
22. '
25. "
.
$
$
(
?
(
;
;
;
-
;
–
–
;
;
;
–
;
;
82
;
:
− *
−
−
30.
;
;
.
,
.
31. 6
?
32.
33. .
.
?
34. 2
35. .
-
$
$ ?
?
36.
,
*
37. .
*
38. #
39. #
.
$
.
.
$
?
40. %
?
2#"#
1. 0
&#"# ,"(,
*
; 10,6
; 1,06
2. 3
%
3. " *
0,1
(
–1
$
.%
4. #
; 228
1 %
,
; 330
#
, (0 *
632,8
(
.
632,8
.
.
(
l (10
(
2⋅10–19
5. 0
*
6. %
*
*
$
–1
, ) 104
#!
! )&# , *
# - ! +(# 1
2
, 100
)?
330
. %
1 ?
$
(
20
–1
$
*
.
83
: ) 108
.
,
–1
,
, )106
7. %
,
: ) 0,1 -, ) 1 -, ) 10 -.
*
$
(
1 % .0
*mn
2⋅108
$
.
8.
9. %
*
10. %
*
*
11. '
12. %
*
8
–1
: ) 10
!
632,8
632,8
,
, ) 10
6
–1
*
$
, ) 104
–1
$
.
(
–1
10
-,
. 0
.
100 °#
.
400 .
!
400 ",
.
13. %
105 .
400 ",
,
14. 8
)
)
–
2 -
*
$
$
:
(
.
(
2 – 1.
:
*
$
/
2–
,
1–3
3–
, )
.
?.
.
19. "
.
$
?
17. .
18. "
!
$
) 0,5; ) 1. "
15. 0$
16. %
10,6
4–3
*
$
?
84
2–1
*
?
$
20. 0
,
0,4.
21. 0
*
-
,
$
,
$
1; 0,8; 0,5.
22. 0
40
: ) 0,9; ) 0,6; )
(
$
3
.
-
,
(
23. 0
632,8
1 % ,
24. ,
,
1 $. 0
$,
,
-
,
,
(
1
(
,
,
–
,
26. 0$
27. %
(
10 .
,
?
25. !
8
-
1 $?
.
$
–
.
28. 0$
3
500, 1060
85
10600
.
2.
2.1.
$
. /
$
,
$
,
$
.
.
$
. 2
*
=
.%
(
1)
2)
3)
(
(
(
*
:
4)
5)
,
;
(
(
$ );
(
+
-
$
*
;
$
;
*
,
,
.
109 % /
(
(
,
,
,
.
*
#
, . .
=
2
. .
(
.
0
,
.
$
2.1.1. ( "
#
"
.
(
*
(
-
,
..
.
,
(
(
-3
:
I x = I o ⋅ ( 1 − R ) ⋅ exp( −α ⋅ x ) ,
86
(2.1)
Ix ; Io α- *
0
,
;R-
(
$
.
(
,
;
(
;
(
*
3)
. /
*
(
)
*
,
,
(
,
;
.
(
. !
#
$
-
*
,
(
*
10-5 - 10-6
(
(
*
10
*
,
.
;
(
*
4)
*
:
(
1)
2)
(
$
*
-10
- 10-11
.
. %
10-8 - 10-9
.
(
(
-
3
%
.
*
$
(
5
10 - 10
*
*
$
(
6
-1
$
$
."
$
:
α=
m*0 *
" *
$
e0
4
π ⋅ n0 ⋅ e02
m*0
0
,
(2.2)
*
; n0 .
*
,
$
*
; c0 –
R
,
$
(
$
,
,
.4
87
$
$
(
.0
. 4
,
(
,
.!
*
" *
$
$
,
.
$ 2.1.
#
/
(
.
,
=
*
(
(
*
10,6
" *
.
,
.
$
!
0,96
0,87
0,56
0,82
0,68
0,95
0,58
-
)
Al
Cr
Cu
Ni
Ag
#
Zr
Ti
1,06
0,93
0,58
0,91
0,75
0,97
0,63
-
.2.1).
$
$ .2.1
,
10,6
0,97
0,93
0,98
0,95
0,99
0,93
0,917
0,906
.
*
*
α,
2-3
$
,
=
(
(
-1
0,8
0,6
Ag
T (/ =1234 K
T '$( =2485 K
0,4
0,2
0,0
0
' . 2.1 8
$
1000
*
2000
$
(
88
T, K
. 2.1).
%
*
(
,
*
,
$
,
(
(
.!
(
*
(
20 - 80
."
0,1 - 0,2
.8
*
$
,
(
(
*
$
,
(
(
(
. "
(
02. # $
(
,
(
)
%
*
9
10
-1
-
(
*
(
5
--
(
,
. !
,
* .
. 8
*
$
-
.
α,
10
-1
600
400
300 K
423 K
200
0
' .2.2. 8
6
7
*
8
$
10 λ,
9
(
%
(=
hν. %
*
(
89
(
(
∆
. #
,
(
.2.2), λ
(
λo =
%*
(
*
*
(≥10
*
4
,
-3
5
10 - 10
:
h⋅c
,
∆E
(2.3)
; ∆E-
,
(
$
. .
." *
,
,
(
$
= .
(
$
(0,7 – 0,9). ,
.
*
. /
(
0,1 - 100
-3
(
,
-1
,
$
$
.2
%
,
(
.
*
. .
*
'
-
(
,
(
*
.
a⋅t
$
).
90
(
.
,
2.1.2. ) "
,
,
(
(
,
$
(
$
λ>λ (hν<∆E)
*
$
1015 - 1018
*
),
,
(=
*
(
)
-1
. 2
(=
*
*
(
*
$
%
" *
.
,
(
*
$
20
λ<λo
hν>∆E, . .
-
*
$
.
,
2
.
$
.
$
"
,
$
,
,
(
∂T
f ( x , y , z ,t )
,
− a ⋅ ∆T =
∂t
ρ⋅c
,
:
(
(2.4)
T-
t;
ρ(
,c-
; f(x,y,z,t) .
(
(2.4)
'
,
9
$
,
(
(
:
q
x
exp( −α 2 ⋅ a ⋅ t ) exp( −α ⋅ t ) ⋅ Φ* α a ⋅ t −
+
2α ⋅ K
2 a ⋅t
T ( x ,t ) =
+ exp( α ⋅ x ) ⋅ Φ* α a ⋅ t +
+ 4α a ⋅ t ⋅ iΦ*
K -
;
(
2 ∞
Φ (u ) =
exp( −ξ 2 )dξ
πu
*
,
,
$
∞
t ≥ 10
,
(2.5)
u
(
(2.5)
+
iΦ ( u ) = Φ* ( ξ )dξ
$
,
%*
x
2 a ⋅t
x
− 2 exp( −α ⋅ x ) ,
2 a ⋅t
; q (
*
!
,
(
2q a ⋅ t
x
⋅ iΦ *
;
K
2 a ⋅t
2q a ⋅ t
T ( 0, t ) =
,
π⋅K
T ( x ,t ) =
91
-10
.
,
(
δ = 1 / α << a ⋅ t ).
(
(2.6)
(2.7)
. .
.
!
( δ >> a ⋅ t ),
,
(
:
q ⋅α ⋅t
exp( −α ⋅ x );
ρ⋅c
q⋅α⋅t
.
T ( 0,t ) =
ρ⋅c
T ( x ,t ) =
(2.8)
(2.9)
0
(r0 ≈ 10 - 20
);
*
r0 << a ⋅ t ,
,
%*
:
x 2 + r02
2q a ⋅ t
x
T ( x ,t ) =
iΦ *
− iΦ *
K
2 a ⋅t
%
:
$
T ( x,t = ∞ ) =
-
$
.
q
K
(x
2
2 a⋅t
)
+ r02 − x .
.
(2.10)
(2.11)
$
*
(
q
4
10 -10
5
. , ,
105 % /
/ .%
2
(
,
$
(2.8):
∂T
q
=
∂t
π⋅K
a
.
t
(2.12)
%
9=
,
,
/ ). %
(
(104-108
:
t,
*
$
:
92
. %
q
t
E = P ⋅t = q ⋅ S ⋅t,
- *
(=
; t; S(
3
;
.
-
(
; q-
*
,
:
q
∂T
x
= − ⋅ Φ*
.
∂x
K
2 a ⋅t
2.1.3. ) "
(2.13)
(=
(
(2.14)
"
)
-
. "
,
%
t,
$
.
:
2
1 ρ ⋅ c ⋅T
.
t= ⋅
a
α⋅q
=
(2.15)
+ ,
q0
-
(2.7)
=
T
π⋅K
2 a⋅t
,
(
,
:
,
*
$
;K- *
$
6
$
q0
2
- 11000 B / , Ni - 6500 % /
4200 B / 2. " *
$
:
K
.
a=
c⋅ρ
(2.16)
; t -
.
2
, ,i - 3000 B /
2
t=0,001
, W - 20000 B /
2
: #u
, &l -
(2.17)
=
:
#
h = 4⋅a⋅t .
*
+
. .
,
(2.18)
,
.
93
(2.16)
3
,
(
=
,
,
,
$
.
=
5. "
6. "
?
,
9. %
10. 6
. 2
. 2
*
$
.
(
(
)
, )
?
*
*
?
)
*
.
*
$
,
$
)
(
(
?
(
,
7. #
8. .
o(
(
3. #
4. "
(
. /
-
1. "
2. "
(
-
,
. .
,
.
(
(
,
,
0
.
(
. 2
$
(0 -
,
,
*
?
.
.
"
(
"
$
(
*
?
?
11. "
94
?
12. 0
?
13.6
(
?
,
2.2.
2.2.1. /
.
"
$
$
. ,
(
*
1)
2)
3)
4)
5)
,
*
;
(
.2.3):
;
;
(
$
.
;
1
8
2
7
3
6
14-
' . 2.3. #
;
6-
4
5
; 2; 5-
:
; 3-
(
;
$
; 8-
%
$
. '
*
(
95
.2.4).
;
7-
4
5
6
7
3
2
8
10
1
9
11
16
12
17
13
14
15
' .
2.4.
#
3 -
: 1 ; 4 -
;6*
8 11 16 -
; 2 ;7; 10 ; 12 - 9
$; 15 -
; 9 ; 14 -
; 17 -
6
;
; 5 -
;
;
; 13 -
;
$
. 8
*
,
$
.
!
. %
*
*
$
. %
$
$
*
. .
$
$
.
.
.
$
#
. #
96
(
. 0
$
(
4
(
,
.
),
..
$
(
.
#
.
*
*
$
$
*
*
,
.2
,
*
,
«
2,5
»
*
..
-
!
.0
(
*
.
*
(
.4
,
(
$
$
(
(
(
-
$
*
,
$
. .
,
*
,
(
*
,
(
*
(
103).
D0. # $
97
$
.
(
,
(
(
,
*
(
,
$
,
. ,
*
*
%
,
$
,
.!
.
$
(
.%
(
(
,
D = f ⋅ tgθ ≈ f ⋅ θ ≈
f%
,
. #
(2.19)
.
-
,
,
.
8λ
d=
π
4λ ⋅ f
,
π ⋅ D0
$
.
.
(2.20)
D
2
%
f. .
(
,
D .
$
d
9 ."
d:
2
f
D0
*
*
,
.
$
2.2.2.
0
$
0
$
$
. .
$ ,
γ-Fe. .
,
0,5
(
,
α-Fe. /
.#
,
(
,
..
.
,
(
10
*
98
4
.#
/ . ,
104 % /
(
. . *
1
. #
(
1 - 10
,
%
2
(
/ .!
2.1.
10,6
(
.
$ ,
2-3
!
..
.
*
*
".!
1
-
,
. .
-
,
$
. 4(=
,
$
$
.
(
=
$
,
.3
,
(
16",
30 ! ,
$
,
. 4=
0,5
$,
2-5
. 3
$
4 - 7
,
(
."
1)
:
;
,
: *
;
99
. !
#02(& ).
-
(
,
.!
""
,
..
-
3
$
2)
,
(
,
,
3)
4)
;
;
(
5)
6)
7)
,
;
;
(
;
8)
9)
,
*
$
.
.
3-5
3
,
0,5
. % *
,
$
(
$
$
;
$
$
!
,
,
.
(
.
$
$
(
.%
$
.
,
. 2
$
,
,
. .
$
(
.
.
3
/
,
,
,
.
(
-
.
%
.
,
(
(
. .
$
.
.
,
. 8
(
$
,
,
.
,
3
100
.
,
=
,
2
# 45
(
(
.%
(
#, Mn, Co, Cr, Nb, Ni, Mo. +
,
,
=
.
.
=
,
=
# 45,
=
,
-
0
*
;
;
.
:
,
(
,
;
*
.0
(
,
(
(
,
(
/
,
.
). .
,
.3
. %
,
,
.
(
,
,
. .
$
(0,001
$
24000
(
/
.
2.2.3. /
.
$
,
*
.
-
,
. .
$
,
*
,
,
40-60 %.
=
,
(
(
101
,
(
),
. !
$
,
,
. #
=
=
$
-
=
. )
:
1)
;
=
2)
3)
-
$
=
$
.
,
,
$
9
0
$
.!
,
.
$
=
. .
. #
(
,
(
(
,
$. #
(
,
,
(
*
. .
,
,
$
,
(
;
(
,
(
$
(
,
=
,
.
$
0
!
$
,
.
,
7
-
,
.!
*
$
*
(
,
(
,
102
1000
(
,
,
. %
(
,
.+
(
:
°#)
$
),
. !
(
. 2
. %
. /
1)
2)
,
,
,
λ=1,06
$
(
.
:
0
*
;
*
;
;
6 .
-
;
.2.5);
(
;
*
*
(
;
=
;
#
$
;
=
;
#
(
*
;
(
*
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
,
*
*
3)
4)
5)
6)
7)
,
;
..
)
(
).
;
hν
2
1
' .2.5. 3
:1,
. 3
,2:
!
$
3
*
$
,
,
,
$
.
103
,3-
,
,
$
2.2.4. /
0
=
. #
$
9=
(
:
*
,
*
3
,
*
,
.
(
$
(
,
*
.
$
$
(
),
. .
*
;
•
-
•
;
( ;
( .
•
•
#
.
(
2
(
. 2.2.
.
)
2
(
%
-
(
20 % )
,
$ .2.2
(
, (
2
. %
$
:
2
$
, ) (
3
9,5
3,2
17,8
12,7
5
6,3
11,9
, %
#
, /
17
3,18
16,95
1,06
1,27
4,23
5,9
2,12
15
14
14
17
15
14
10,2
14,5
'
.
(
,
. .
..
,
104
.
(
,
(
$
,
. .
.
,
,
(
*
,
*
(
,
.
3
,
. .
,
,
$
,
0
,
*
,
(
(
;
(
.
$
,
*
,
(
(
,
,
(
Ni, Cu,
. ,
$
20
1,5
,
;
,
&u, Cu,
. . #
(
/%.
);
,
292"
.
'
. 0
$
$
.
*
*
-
(
-
.#
$
""
$
11×11
"
(
0,4-0,6
104 % /
15×20
2
(
4
0,7
. %
105
17".
,
10 $
,
0,8-1,0
,
8°#
.
60
0
(
.#
$
. !
""
,
$
$
#.#-10-1, ""
-10", ""
100-200
-12"
0,3 – 0,5
0,4 – 1,5
- 1 $.
.
: #.#-10-1; ""
-10";
$ 2.3.
*
,
#.
$
-17",
-12" ""
)
55°#.
$ 2.3
,
.
. !
)
%
.,
.,
#.#-10-1 ,
"
-10 ,
"
-12 7
"
-16 ,
0,3
0,5
0,3
0,7
-17 7
0,15
"
""
!
.
-17"-
500
.,
.
/
0,4-1,5
0,4-1,5
0,25-1
0,4-1,4;
2-6
0,5-0,8
/
.
.
)
*
%
.,
./
2. 0
*
,
., $
0,1-0,5
0,1-1
10
0,1-0,3
500
4
4
10
0,15
*
$
$
.
2;4
4
4
6-7
(
=
,
8
15(30)
3
30
.
:
(
$ *
.
,
=
.
6
30
60
150
30
*
1. 8
.
!
0,5
9=
$
.
*
=
.
106
,
,
3. 0
(
(
4. '
,
.
5. 0
,
(
=
.).
,
.
6. %
,
0,001 ,
0,5-1
.
7. %
0,01, . .
(
*
."
,
=
,
(
,
,
. 2
.2.6
.
' .2.6. #
,
3
:
1. %
,
.
2. 3
2
".!
$,
(
9
$
*
10 %.
$
$
107
.
=
. 5
,
*
(
,
,
,
$
. /
*
,
=
.
$
$
2.2.5. /
'
,
r,
v. 4
. .
(
,
$
,
$
70-
(=
:
T≈
-
3
- 1
2
*
(2.21)
; + (
/ )
h-
!
qr
vr
+ T! ,
1−
K
4a
$
;q-
(
1
..
$
qr 2 2 ,25a
T≈
+ T! ,
ln
2 Kh
rv
(2.22)
,
/
*
:
(2.22)
.
,
(
(
*
(
)
( = 0,1
$
,
.
.
*
,
*
)
(
:
T ≈ 1,6
.
*
q
K
ar
+T .
v
(2.23)
.
108
,
.
#
(
(
,
*
. 3
,
(
,
,
. !
( 3').
*
,
$
.!
,
.
#02-
-
(
(
,
(
(
.
,
,
:
$
;
;
.
,
=
(
.
;
;
$
=
$
.
#
-
,
!
2
' .2.7. #
109
. 2.7.
$
;
%
#02-
(
,
"-
.
%
, . .
R
R
R
+
(
/ ,
0,5 - 5
,
,
0,5 - 1
., ,
,
!
,
,
*
. #
.#
,
(
,
.
,
,
#02-
(
(
3
(
1
.
,
,
,
#02(≈500 % ). ,
(
10
$,
$
. !
P = Θ ⋅W ⋅ L ⋅ v ,
Θ-*
, ! /
;v,
#
/ .!
$
.%
$ .
!
$
:
3
;W/ ;P-
;L-
(
(2.24.)
(
.
10
*
,
*
$
."
(
)
,
*
,
*
.#
. /
(
. %
(
(
,
,
,
).
,
.
)
$,
2.2.6. (
.
$
:
*
110
,
.3
0,005
5
3-4-
0,5
,
10
-
*
.0
0,1-1
. -
*
0,1
=
*
! .
(
(
(
1)
(
,
2)
3)
:
= ;
(
. 0
;
,
;
*
4)
5)
,
$
.
3
(
0,02
2
.
(
(
-
*
20
(
(
..
,
,
0,5
.
.
$
1
,
*
. 2
(
(Ag, Cu)
(
#
,
111
.
0,02
(
*
.2
,
,
. , ,
$
.
;
,
0
1000 %
-
,
16
.3
107 - 108 % /
0,25
,
.
,
,
.
(
3
,
(
=
,
,
,
$
(
-
.
=
. /
(
(
. 2
,
.
,
.
(
(
. 2
=
,
=
=
. #
D
:
r0
tgf
h=3
2
+
D = 2 ⋅ 3 r03 +
f-
ro -
,
.
,
3E
π ⋅ tg 2 f ⋅ L0
−
3E ⋅ tgf
,
πL0
; E - *
+=0 ".
*
(
,
,
0
.
(
. 2
$
%
,
,
,
., ,
h / D. 6
ro
tgf
112
h
,
(2.25)
; L0 -
D >> 2r0 h ∼ E1/3
,
tgf,
,
*
D ∼ E1/3.
$
- *
*
. 6
:
;
h
1
=
1−
D 2tgf
1
,
3Etgf
1+
πr0 L0
(2.26)
*
,
.. *
:
E
h
E
h=
; D = D0 = 2r0 ; =
.
(2.27)
πr0 L0
D 2πr0 L0
tgf
,
*
(
,
:
E
− r0
πQ
E
D = 2⋅
; h =
,
(2.28)
πQ
tgf
*
,
(
$
.
(
& . 0
1000 $
(
1
1000
,
. !
#02. 0
$
,
(
""
-6"
""
-7",
*
. 0
0,05-0,6
(
0,5-8
.2
""
-16"
0
Q. $
%
% ,
.
tgf
$
-
*
3-5
,
.
2.2.7.
*
. #
,
.
.
)
*
50—500
(
108 % /
(
113
*
2
(
106 °#/
2
,
.
# $
! /
, . .
.
*
(
,
. 0
*
1-500
,
$
.
1-60
.
,
-
-
$
*
(
L0 - *
(
.
4
L ⋅d
q = 0 ,
A⋅τ
; * -
(
(
(
:
(2.29)
$
(
9
(
,
; d -
(
; τ -
W,
S = W/q.,
D0:
D0 = 2 A ⋅ W /( π ⋅ L0 ⋅ d ) ,
W-*
.
2
,
40×40
50%
(
50
,
*
3
! /
( (
&=0,5
& , *
8-15
16-17
.
.
,
(
,
*
*
(
5
50
2
.
1010 °#/ ,
),
$
114
$
(2.30)
10
,
50
5
7⋅103 !
100 $,
. /
,
%
,
$
. 2
.
,
,
,
8
(
$
«"
»
20×20
$
10-40
, 3-5
,
*
«"
. /
5⋅10-7
9
$
(
)
%
$.
»
10 !
6
*
,
$
.
6
8
/
10 -2⋅10 % /
,
.
$
2
(
,
20-200
.
115
*
,
*
$
%
. 2
*
.
6 (
-
./
.
.
(
. 2
$
. 2.8
(
,
' . 2.8. #
$
: 1; 5, 7 9
; 9-
(
#
;
2; 6 ; 10-
(
)
20
50
1
2
45
*
5
(
(0 -
$
; 11-
35
.0 (
(
9
-0,1
. /
50
(
1,1-1,5
.
.
*
(
?
3. 6
?
4. %
/ ,
-
1. 2
2. "
?
5. 2
6. "
7. "
3-
±1,5
*
50 . !
*
;
; 4; 8 -
(
$
(
$
$
?
116
.
?
8. "
*
9. !
?
$
10. "
?
(
?
11. %
12.
(
?
(
.
*
13. .
14. "
15. 2
16.
?
.
.
*
(
?
20. 2
?
?
$
19. %
?
*
$
17. "
18. %
(
(
.
21. 0
22. %
23. .
?
?
$
.
24. 2
.
2.3.
'
. .
:
*
•
•
•
•
2
(
;
;
;
$
$
$
$
*
.
*
(
3
(
117
). -
.
*
(
(
. . *
(
$
*
.,
,
. .
(
*
., ,
$
(
.
0
#
R=
L-
ρ-
;
%
ρ⋅ L
,
h⋅B
:
=
(2.31)
=
,
R
= ,
(
h,
.
(
=
. .
,
-
); Y-
=
$
=
(
/
:
)
118
,
); L-
(
;
=
*
!
' .2.9. !
; )
L
$
=
ρ,
.
=
=
. 2
).
(
,
.2.9).
(
(
Y-
.
;h-
$
- +$ +-
2
,
. #
:
(
. 0
,
-
-
*
. %
=
.
*
- 1-
*
-
=
7
,
#%6*
. .
,
-i-n-
,
(
=
#%6
*
,
.
,
$
. 0
#%6-
*
. %
,
,
.
*
*
*
#%6-
*
.
2
,
(
,
,
(
=
(
. /
.
&
.
(
'
"
$
*
.
*
$
..
$
119
*
,
*
9
0
=
. %
$
.%
(
,
*
*
..
*
,
*
(
(
.2.10).
# (
(
$
,
$
*
.
.
=
,
).
. .
d
!
(
.
: ! )
. .
,
0
*
=
( )
$
,
)
A
A
; & -
$
( )
!
(
:
(
. .
. .
,
)
' .2.10. #
.
=
=
=
=
,
.
%
,
3
(
*
$
*
,
)
. ,
$
$
. .
120
,
,
.
,
.
0
$
. "
*
$
,
$
.
. .
.2
,
3
*
,
$
=
.+
. , ,
$
,
*
,
(
. %
(
#- #
(
. #
.2.11.
1
2
,
3
5
4
'
6
' .2.11. #
1 - &r+,
(
(
(
W x=15 % ; 2 +; 4 Y
;3; 5 -
,
(
; 6 -
:
(
,
'
.
$
=
,
. =
*
. %
,
,
*
*
=
.
*
,
(
,
$
=
. #
121
$
,
=
= .
$
.,
$
,
= G
400 - 500
2,5×2,5 . %
.
(
*
-
$
.
, ,
,
,
$
,
*
,
(
$
!
Nd-&
$
.
$
'
/
(
..
$
-
#
Si. &
$
Nd-&
.#
. "
.#
$
(
.
$
(
-
Si-
,
,
$
(
.
,
(
=
$
Si.).
$
. %
() Si, Me2Si, Me4Si
/
(
. .
$
,
(
.
$
..
= ,
#02-
(
n-
. 0
+
-
*
,
(
.
+
-n -
*
,
$
,
$
$
.
Si n-
%
.
122
Si
-
0
Nd-& ' =
2.4.
(100-1000
#
/ )
=
.
#
. .
(
,
. 0
(
(
.,
,
,
160 - 1600 %
-
=
., ,
(
=
. #
,
.
=
. !
Nd-&
.#
1 &
=
.)
-
#02-
(
'
2
(λ)
=
#02, Nd-&
#02-
(2
q>108 % /
*
(
(
,
=
. !
/
(
..
(
$
(4)
*
(t)
. ,
=
=
)
%
. #
(
$
$
,
=
.
=
.
(
.
,
*
,
*
=
=
$
(
123
,
,
.#
(
, Si02, Si3N4, Al2O3
(
,
.
.#
,
(
20
*
(
3
,
,
=
300
/
.
=
. . =
,
=
$
,
,
$
#- #.
%
/
.
*
*
.2.12.
(
3
=
.
=
+
3
-
2
1
5
6
Pt
4
#
7
8
9
' .2.12. #
*
(
); 2 (
; 5 - /3,; 6 -
;4-*
:1-
(
(
;8-
9-
(
%
; 3 ;7-
;
2
+
0
Si
. /
=
Si
Si24 (
(
.2.13.
124
$
.
SiCl4)
.#
1
2
3
4
.
5
6
' .2.13.
, 50 % ; 2 -
SiCl 4( )
ZnS; 3 -
H2
;4-
#
;5-
=
N2
: 1 - #02;6–
(
. !
(
(
.
(0 1. %
2. .
?
-
$
3. "
?
4. "
7. #
8. 2
9. #
$
?
5. %
6. "
.
(
?
*
?
(
.
$
.
$
$
.
125
2.5.
.
,
.!
,
. %
,
$
(
*
. 2
$
.
0
,
'
$
$
. #
$
. , ,
CH3OH CD3OD 1:1
2,64 - 2,87
..
HF-
02
. 2
CH3OH,
$
' ,
(
(
CD3OD
95 %. .
$
(
$ $
.
$
,
,
,
$ $
'
/
$
,
(
. .
$
,
$
$
*
(
,
(
..
,
.
(
$
,
(
,
$
,
*
.
0
%
.,
$
126
,
,
(
.
$
,
0
3
(
.
$
*
(
$
. .
C2H2. 3
(
.0
:
$
SF6. 3
$
Cn
$
.
(
,
(
2CH 4 → C 2 H 2 + 3H 2
3
$ .
(
(
9
0
.-
$
"
"
,
,
,
.
0
$
Cn
(
'
.
$
,
.
$
$
,
.
*
$
$
(
.%
,
(
$ *
(
,
.
(
.
3
$
,
,
$
,
$
.
(
127
%
,
,
.
.
-
(
*
$
. .
*
$
$
(
$
.
2.6.
#
$
*
$
$
,
$
,
. " *
,
,
9
9
. %
.7
$
$
0
*
,
,
,
$
.'
.
*
,
. 4
. 2
$
,
,
,
=
,
$
. 0
.
$
.%
9
,
$
."
.
(
$
,
,
,
*
*
$
5
,
2
/
.
,
)
.2.14.
128
,
(
,
)
-
2
2
4
3
1
4
3
5
6
1
)
5
' .2.14. #
3,6-
)
: –)
;3-
;
;2-
-) -5
; 5 -
; 4: 1,4 -
7
: 1-
9
9
; 7 -
.
(
(
)
,
. %
9
=
2
,
-
.
2
- *
,
$
$
,
9
.#
$
,
,
;2
;5
;
. %
.2.15.
,
.
&
4
%
*
,
$
*
. !
2
,
(
,
.2.16.).
*
$
*
h
h=
:
m⋅λ
,
2 ⋅ cos( θ )
7. %
(2.25)
129
.
λ ,
; m;θ-
(
.
(
$
$
2
8
(
.
(
.
9
3
,
9
!
)
' .2.15.
)8
8
)%
( )
8
( )
10
9
11
5
76
3
4
1
2
' .2.16. 0
; 10 -
;5-
; 2,8;6-
; 3 ;7; 11 - 2 -N 1
4
' . 2.17. #
3,4 -
: 1 130
: 1 $; 4 *
;9-
2
3
$; 2 -
;
.
,
=.
$
,
,
,
,
$
(
,
,
$
0
. %
,
=
. 4
.
=
,
/
(
(
. 6
,
. !
,
.2.18.
=
1
2
3
4
5
' .2.18. -
-
(
4
(
=
(
6
2
=
3. 0
. %
3
. %
=
.
,
1.
,
131
=
,
(
=
3
5,
. . *
$
=
/%) 6,
(
0
2
% #"
6
/,
. . *
$
*
/,. %
*
$
$. -
$
,
"
$
$
-$
$
*
.
$
.
$. /
,
$
*
. .
,
*
.
$
.
-
-
*
$
,
.
(
(
. !
(
,
$
(
(
.
$
*
$
$
:
*
(
3
(
(
;
.
"8 - 13,5
$
$
(
.5
#02-
*
,
. 0
. 0
(
..
(
*
.
$
$
"-
$
/
.
132
(
.
0
.
(
,
.
(
(
.
*
,
. /
*
$
-
,
$
$
,
$
,
$
,
,
(0 1. .
-
,
,
.
$
.
2. %
3. 6
4. .
,
,
?
?
.
5. #
.
6. %
?
$
2#"# , &#"#
# - ! +(# 2
1. '
*
( %
2. 0
3. 0$
)
4. %
( %
5. %
6. 0$
(
.
"(,
#!
$
! ) &# , *
#50; )
,
: )
,
22+#.
,
; )
: )
(
5
10 % /
2
.
133
.
; )
; )
)
)
, (0 *
-
(
)
(
#
.
1
.
*
%
;
(
)
7. 0$
%
(
8. '
(
)
105 % /
(
(
(
8
11..
9.
./%)
13.%
,
20
$
.
14.%
.
15.'
20
(
.
1
/ .
.
.
,
,
1,06
5
,
,
2
1
.
2
20
(
,
.
134
(
3
,
1
50
20
,
-
50
.
)
5
,
5
,
10,6
(
(
%
.
)
$
.
18.'
1
%
,
./%)
12. .
16..
1
(
.!
10. 0$
19.0$
(
20.'
.
.!
9. '
17.'
2
*
,
/ .
1 ! ,
1
21..
(
$
./%)
.
22.'
23.%
24.0$
1,06
100
0,2.
,
, *
,
$
1! .
,
10
1,06
40×40
*
,
50 ! /
3
,
(
135
(
100
*
50%
50
1000 ! ,
100 $.
(
1 ! ,
0,5.
*
3. "
3.1.
-
-
/
$
. / ,
*
:
9
:
1)
2)
,
;
(
16
0,1-10 % /
9 ;
,
;
2
;
:
*
$
,
(
,
,
#
,
$
. /
,
(
,
*
*
. )
(
4)
$
-
*
*
,
-
(
3)
$
,
,
$
$
;
%
,
'
-
*
*
%
(
(
. /
/%) &# ,..
-
*
+
*
(
,
,
$
.
.
-
*
,
.
(
$
,
.%
. %
,
*
*
136
,
*
,
-
(
*
)
-
*
. 2
(
,
%
*
$
.
.
*
(
*
(
,
. /
$
(
,
$
*
-
.
3.2.
3.2.1. (
2
,
%
,
#
"
.
*
,
$
*
$,
. .
(
,
(
*
.0
*
*
,
*
*
*
*
. /
$
(
*
#
(
*
,
(
.
/
*
*
$
)
. "
*
$
$
,
'
*
,
*
.
137
,
).
,
.
(
2
*
,
-
.
(
.
,
$
.
*
,
,
*
*
*
*
(
$
$
1
*
$
,
)*%)
,
$
*
,
,
. . 0
*
,
,
. ,
*
*
(
,*
*
100 - 200 *%. .
-2
*
. #
(
*
,
(
,
(
,
*
$
,
$
*
,
*
. 0
,
*
. ,
,
,
*
*
,
(
.0
*
138
,
*
(
,
.
-
*
.
'
(
(
$
.. *
*
$
1.
,
-
. 0
,
#
*
*%,
./
(
*
*
*
(
.,
*
*
,
*
*
,
*
*
$
41. . *
(
. ,
*
(
.
0
*
,
$
*
(
. %
-*
*
(
.%
$
*
:
.
.
*
,
*
*
*
*
"
*
,
. .
(
$
.
.
(
,
*
-
-
,
,
.
$
,
*
-*
*
*
,
*
*
%
*
41
$
*
*
41
*
*
*
.
139
.
*
,
. 2 *
*
,
$, .
-
*
%
,
.
*
,
$
*
$
.
,
%
*
,
*
*
(
*
. %
*
*
*
. 6
*
(
,
*
$
.4
,
. -
*
*
10-14 - 10-12 )
(
*
.%
*
*
,
.
*
.%
*
,
*
,
%
*
*
(
,
*
0
*
,
.
*
$
.
4
*
*
(
$
*
*
$ $
),
."
$
(
-
(
(
$
,
.%
(
/
,
(
$ $
$
$
,
),
,
. /
.0
*
.).
*
,
$
,
$
.
%
,
,
*
140
*
,
-
,
. . %
)
-
*
. , , *
(
(
,
$
. /
.
(
*
'
,
, - *
. /
*
(
. 2
$
*
*
$
(
-
*
$
,
*
,
$
-
*
,
*
,
(
(
."
,*
. #
. . *
(
*
*
(
. .
,
$
*
$,
0
,
10 % /
,
."
2
,
-
(
6
$
$
*
*
,
)
,
,
,
,
.
$
(
$
*
. /
$ ,
.
141
,
$
*
,
$. %
(
,
(
*
("
(
")
(
<
*
*
,
$
,
*
,
,
,
,
(
,
. 4
(
,
$
,
*
,
-
$
.
,
,
,
(
.
(0 $
?
1. "
2. .
*
?
4. .
5. "
*
*
.
*
: )
*
*
; )
?
*
$
?
$
?
*
3.2.2.
(
.
$
*
9. .
; )
$
*
8. "
.
*
?
3. 6
6. "
*
7. .
-
#
"
,
"
*
(
.
2
,
*
*
,
*
,
*
*
$
. 0
(
!
(
(
,
142
$ ,
. ,
,
.
,
,
"
*
*
"
*
*
$
./ ,
*
,
,
(
,
*
,
$
$ ,
,
*
. %
,
*
(
*
.
*
,
,
,
*
9
./
).
*
.#
*
:
dE
2πN A ⋅ e 4 Zρ bε
=−
ln ,
dx
Aε
I
( *
*
;ρ; Z, A ;b,
&
*
!
*
,
,
(3.1)
1,166.
; I -
; NA -
*
:
Enx = Eno - ρ⋅b1⋅
b1 -
;
.
%
n
n
8
*
R = Eno/ρ⋅b1 = Eno⋅k,
*
-
n
8
!
*
n
k
.
6
%
*
4(
; R -
(
*
k = 1/ρ⋅b1
(3.2)
$ 3.1.
*
*
.
,
$ 3.1
*
1-10 5-50 10-100 50-500 102 -103 500-5⋅103 103-104
, *%
1,35
1,37
,% 5
1,52
0,95
5
E x = E o - ρ⋅b1⋅l,
*
*
,
,
2
2
1,64
0,64
3,5
1,77
0,36
3
(3.2)
1,85
0,22
1
1,87
0,20
0,5
n = 2
.
*
,
143
1,80
0,31
2
-
*
(
. 4
*
(
*
,
*
,
.'
*
-
$ ,
9
*
,
.),
,
,
*
(
.
.
*
(
. 4
*
,
d). .
rd = (R $
d≈
12R/(Z + 8)
3.2.3.
2
,
( d),
*
(
*
(
*
rd
d
:
)
rd ≈ (Z - 4)R/(Z + 8).
(3.3)
2**
!
$
*
*
Qx =
*
,
,
*
-
*
*
jo -
dE jτ
dE
=
dx e
dx
ef
jo ⋅ τ
,
e
,
*
dE
dx
. 3.1
xD=δ;
.
ef
E
x
= o 1−
R
R
5/ 4
(3.4)
; (d /dx)ef *
.
(
⋅ 3 − 2 exp −
,
δ
:
Z +8 x
4 R
.
(3.5)
*
*
1,5-1,7
(
*
Q0=E0⋅j0⋅τ/(R⋅e),
*
Z +8 δ
4
+
⋅
δ
− Z + 13
8
4
R.
=−
+
e
R
Z +8
Z +8
(3.2)
(3.6)
(
144
(3.6)
:
,
1<
0
%
Z
8 3δ / x D
e
< 2.
Z +8
,
(
*
δ
(
Z
,
xD.
. 3.2
*
(
. .
.
0
(3.7)
*
,
*
Q ( x , y , z ,t )
∂T
,
− a 2∇T = V
∂t
ρcV
a, cV (
; QV - 9
;ρ(
.
;
.
*
,
(3.8)
(
*
:
#
j( r ) = j0
j0 -
− r 2 / r02
⋅e
,
; r0 - *
(3.6)
−
QV = QV 0 ⋅ e
QV0 .
4
(3.9)
r2
r02
x
1−
R
9
5
4
.
(
9
⋅ 3− 2⋅e
−
Z +8 x
4 R
,
(
$
(3.10)
*
:
δ (
,
$
.3.3),
T(r, x, t)
r 2 / r02
⋅e
Q
T ( r , x ,t ) = V 0
2cV ⋅ ρ
τ
( δ − x )2
⋅ exp −
×
4
a
⋅
t
0
2
a ⋅t 1+
× erfc − 4δ ⋅ ∆xm
∆xmδ≈(0,2-0,4)R.
(3.10)
$
145
x
2
4a ⋅ ∆xm
⋅δ⋅t
dt ,
(3.11)
;
'
*
(
./
2
δ∼E0 .
!
*
(
,
(
*
,
),
(
,
,
E0
*
δ
. %
*
.
Q(x)
Q
0
X
R
δ
' . 3.1. '
(
(
*
*
Q, &2./
160
E1=6 2.
120
E2=12 2.
80
E3=15 2.
40
0
0,5
1,0
' . 3.2. /
1,5
2,0 x,
(
146
;
)
*
0
. % *
(
,
*
(
(
*
*
P-
ρ⋅ L
ρ -
(
; S .
' .3.3. '
(
*
.
t
%
q= /S -
,
,
. .
;
(
(
(
λ ∂T / ∂x ,
*
= 0)
:
147
,
(3.12)
(
t,
9
$
(3.13)
,
(
dh/dt ;λ-
'
,
)
),
.
:
(
S ⋅h = P ⋅t ,
; L ; h ,
*
h( τ ) = q ⋅ t /( ρ ⋅ L
(
$ ). 4
. % *
T=T
,
q=ρ⋅L ⋅dh/dt ; ∂T / ∂x .
2
2
1
υ ⋅t
π⋅υ ⋅t
+ ε erfc
−
2
4a
a
dh
q
=
dt ρ ⋅ L
−1 / 2
, ν=
-
υ2 ⋅ t
exp −
4a
q
ρ⋅L
(3.14)
(1 − ε ) ε=
;
Cu, Au, Fe ε ∼ 0.2). .
(
,
2
(v /a ≤ 0.1)
v. 8
t-
:
,
;L ,
t)
*
t>2d2L /( ⋅ ⋅T )
h
*
,
(
. % *
$
d
(3.15)
.
*
2
<1
,
h,
(3.14),
2– ⋅ T
2a ⋅ t
1+
1+ 2
)ρ
L
d
,
π⋅q ⋅t
h=
2( c ⋅ T + L
τ;
,
c⋅T
L
: ∂h / ∂t → ν .
%
(
,
,
(
«
»
h
40-50. +
,
.
,
*
*
)
*
(
.
*
(«
.
,
. 2
»)
. 0
*
148
h
,
.
$.
(
/
.
. 3.4)
R (
R =
σM-
*
ν
2σ
,
2k ⋅ T / M − ρh
(3.16)
;v -
$
T; ρ -
-
.
$
.
:
;
; k -
; h -
,
h
.
.
$
.
,
,
,
(
,
. .
,
v,
(
*
*
-
%
*
. .
,
(
«
*
1
.%
»
$
. /
$
.!
,
149
*
.
' .
3.4.
-
0
(0 -
-
1. 6
2. 0
3. .
?
?
*
?
?
.
*
*
*
,
9. "
12. .
13. "
*
?
?
*
8. .
10. "
11. "
*
*
4. "
5. "
6. .
7. #
,
*
?
*
?
$
?
?
$
?
150
?
3.3.
-
3.3.1. !
%
-
2
!
-
*
.
$
$
:
(
#
#
-
→
'
→
→
*
(
↑
↑
.
↑
↑
)
#
.
(
-
*
:
(
(*
,
,
*
),
*
.
3.3.2. $
2
,
,
*
!
,
$
*
*
*
*
*
:
*
*
*
,
*
$
,
,
. . 6
.
,
*
, *
*
" *
10-10 &.
:
*
. %
$
*
0 (
$
.
"
151
,
"
$
:
)!),
*
)!..
*
,
0
,
123 -
.
$ .
9
( :
*
;
,
*
-
*
;
.
,
*
.
.%
,
0
-
,
0 (
*
.
.
,
j
.
,
$
I0 = G⋅Ua3/2,
G)
$
0
*
*
(
, *
:
*
3
; Ua -
*
,
(
(3.17)
.
V-
.
*
*
..
(
. % *
*
*
*
(
*
$
:
je =
Te 4
,
8kTe
1
e ⋅ ne ⋅
,
4
πm
*
, ".
4
18
-3
Te = 10 K, ne = 10
-
103 &/
*
2
,
.
103
(3.18)
$
,
152
. .
$
*
3.3.3. 0
.
(
(
*
-
$
,
*
-
*
*
,
(/0#). "
*
(
-
,
*
*
$
/0#
. %
$
. ,
-
/
*
:
,
.6 (
(
(
,
-
*
. .
(
.
,
*
0
(
/0#,
*
-
*
(
,
*
,
. 4
9
,
*
9
*
9
. !
*
$
9
*
,
*
G = I /U
;U ,
I #
3/2
&/% . .
.
(
"
.
3/2
,
$
$
:
G<10
-8
(3.19)
.
3/2
&/% ,
9
.%
*
10-5
*
,
10
-
-8
$
*
(
,
-
.
*
(
153
.
(
100 - 200 %
.
*
5 - 25 %,
*
!
(
(
.!
0,01
;
/
-
%
,
1
9
& - 1
,
(
. !
*
2
100 &/
(
*
*
0,1-0,01
(
. #
(
.
60 %
$
&
.
,
(
.
(
.
3.3.4.
,
#
*
$
$
9
*
$
.6
(
$
$,
*
*
(
$
(
.. *
*
,
$
*
-
*
*
102 - 104 *%
. ,
*
1 .
10
-17
- 10
-15
2
*
./
.,
99% *
10-2 - 10-4 .
*
$
,
,
,
,
(
.0
. , ,
*
,
,
(
*
*
,
(
. .
154
,
!
$
10-3 .
.
.
10-5 .
;
10-7 . .
(
*
3.3.5.
2
(
.4
,
*
0,01
(
(
. % *
(
(
. ,
0,1-1
$
. !
1
*
-
*
1000
.!
1-10
(
. 0
$
$
$
.
,
,
.
(
. "
*
,
$
,
.
(0 1. .
2. "
*
/3 ?
3. "
4. "
-
*
9
?
5. .
6. %
7. "
(
*
$
*
*
/3 ?
*
-
*
?
*
?
155
.
?
8. "
/3 ?
9. "
*
10. "
*
11. "
9
-
*
9
?
(
?
*
*
?
*
12. #
13. .
14. .
15. "
(
.
/3
-
*
?
/3 .
*
*
?
*
3.3.6.
2
%
"
6 (
,
*
,
*
(
,
,
(
.
.
/
'
*%
25
5000
40
40
175
150
-
#
,
(
$
%
0,01-10
5-150
5-25
1-15
0,05-3
2-50
(
-
*
3.2.
3.3.7. 0
,
*
,
*
!
-
*
%
$ 3.2
,
*
2
+ .
. %
*
,
-
,
.
(0/$)
$
*
.)
156
/3
-
,
,
,
.%
/3
*
(
-
*
$
.
$
.
.3.5. .
/3
(
,
*
(
.%
*
(
,
,
.
,
. .
,
2
,
(
5
' >10 % /
,
,
,
10
(
2
3
4_
.
250 %
10 % / 2,
5
. 6
.
*
3
4
1
5
2
7
' .3.5. #
6
(
-
*
,
(
*
,
. !
,
=
..
.
157
:
,
,
!
=
/3
. %
!
.
(
(
. 2
(
(
0
,
$
,
$,
.
*
(
,
$
,
,
,
,
(
. 0
,
θ < 300
,
(
.-
,
/(θ) = /0(cosθ)m,
2
,
/(θ)
,
,
Rf
=
.!
,
. %
m>1
4
=
(
: /(θ) = const. ,
*
/(θ) = /0cosθ (θ ). 0
*
,
,
(3.20)
.
(
.3.6),
/(θ),
,
$
2
.!
,
(
/(θ)⋅cos θ/Rf . ,
*
θ,
rf
(
/
d0
d θ = d o θ cos 3 θ = d 0 (cos θ)m + 3 =
, (3.21)
/0
2 (m + 3 ) / 2
1 + rf / R f
[ (
df
do-
#
(
,
(
)]
θ = arctg(rf/Rf)
=
.
(3.21)
θ = 0
(
m( ,
Pe):
158
,
,
∆d θ / d θ = (m + 3)tgθ∆θ .
d0
#
rf
dθ
∆θ
θ
Rf
(
(3.22)
(θ)
0
' . 3.6. 0
(
.
(
(3.22)
θmax. 4
*
(
,
=
,
f m = 1 − (cos θ max )m +1 .
4
∆d/d = 5% ,
(3.22),
,
1,3%. ,
6
(
=
,
,
*
=
fm,
$
(3.23)
m=1
6,5 . ,
o
,
fm =
(3.25)
.
$
,
(
*
,
,
.
(
3.3.8. )
.
. /
(
.
(
,
.
,
*
T
159
,
),
(
. !
,
.2
10
,
Ni
10%. . *
/3
. 6
(
,
,
. . *
2
,
*
=
=
(
,
.0
=
(
,
.
=
,
. )
-
*
: Al2O3, SiO2,
$ $ .
*
!
=
,
$
$
=
/3
,
10-5
".!
-
*
,
*
".!
,
(
!
,
. .
. "
$
. . *
(
.
,
-
,
,
. .
(
10-2 /(
2
).
=
.
,
".!
,
104
.
/3
(
(
,
9
*
2
,
,
*
=
107 % /
.
(
,
.
0
=
,
,
,
*
160
,
%
(
*
. . *
(
(
,
2
*
=
). ,
100%. .
,
,
,
*
".!
".!
*
*
$
."
$ .
(
,
, *
=
$
0
$
=
.
$
*
*
o
180 - 270 . %
. %
,
.
*
!
(
%
(
,
=
.
(
. .
(
(=
-
100 %
*
=
# $
.
15 % .
/3-2,
*
(
,
-
*
$
(
180o.
,
.
(
*
*
90
,
. 5
.
,
. 4=
U2
) (
%
/3-3, /3-5
(
.
2
.
(
U
,
. .
(
14 %
$
161
$
,
7⋅10 .
100 &/
-2
2
.
-
*
(=
.
%
*
,
*
=
$
$
(
. 0
.+
$
.
". )
. !
0
"
*
9=
9=
$
=
. %
9=
9
. .
10-3 .
*
"
$
.
,
.
*
=
=
2-3
..
5 - 10
1,5 - 2
$
$
(
.
. )
=
=
%
=
/ .
$
, 1/(
, /
ν
,
293 " ,
. ⋅
ν
= 55,5 ρV
ν
ν -
$
ν
. 4
,
.
*
ν
-
*
, $
$
,
,
$
,
2
(3.24)
); . 3
;V-
162
,
, . ; ρ $
(
$
; p,
8
$
,
.4
$
15-20
*
#
$
,
,
.
=
(
10 -10
$
-6
=
.
*
20 %;
100 $
1-3
/ ,
1
50
.
.
10-15
.
*
').3.279.011,
300 &
(
3.3.9. !
0,3 – 0,5
$
%2-73.-1
(
3 %
*
/3 -9, &.306.9,
200 &
(
=
$
-9"
.6
20 $,
7
. !
(
.
(
3
5
2
10 % / ;
10-3 ;
(
(
.
2
(
(
%. /
10-6 - 10-7 . .
=
(
25 %
(
!
"0
*
100-1000 $
,
&306.13. )
.
*
.
,
(
.
-5
,
10-10-1 .
=
,
$
,
*
,
% :
$
%
(
(
10
.
*
*
!
,
,
$
. /
$
163
$
$
,
9
.
,
..
2
*
0
(
(
10 *%.
,
)
,
(
(
,
,
%
$
,
,
,
(
$
$
,
. %
*
$ ,
(
. "
10-6-10-7
$
/
Cu
Mn
3.3.10.
/
.
%
(
,
.
. .
.%
. )
.
-
0
-
%
,
%
. /
*
,
(
*
%
. .
$
6
.
,
$
W, Mo, V, Si
$
.
$
.
(
.
$
..
*
z
:
*
164
*
.
d 2 ( z ) = d 02 + 4α 2 ⋅ z 2 ,
.
α = 10-2
1
,*
.
α, ,
9
(3.25)
50
(
-
0
-
*
(
. $
30 %),
(
,
. 0
$
-
*
80 %)
(
200 %). /
(
,
1—100 %
7
10 % / 2.
h
(h>>d).
(
d
(
(h≈d),
. .
(h>d),
$
$
.
*
(
(
$
(
(
,
*
(
(
»
.
(
;
v. .
h/d = 1.
:
«
.
!
q = 105 -
(
,
$
-
*
.
0,1
*
(h<<d),
. /
. .
(
$
165
c
.4
,
.%
,
.
.
*
. 8
1—10 . . .
h/d,
10°
(
νe≈10 *
-2
<10 . .
(
0
.
(
*
νe>20
4
.
. *
125 %
,
30 &
8
-
,
,
h/d = 1 - 5
,
*
.
0
(
(
*
150
*
. .
–400 °#.
,
(
(dT/dt),
(
.!
,
.
,
,
,
*
.
!
,
$
,
. %
(
% /
,
$
(
.
0
(
2
. ,
$
,
(
«
h/d
=
40.
U ,
»
/
,
,
(
*
*
.
q>107-108
.
. . *
.!
166
"
(
,
. 3.4). /
.
*
.
.
R
,
*
$
.
$
-
2
,
. '
,
-3
,
..
*
*
. 0
-
,
*
*
(
(
1016-1018
,
*
$
,
90-95 %
.
*
?
. %
$
. .
(
.
2
,
*
*
$
*
,
*
*
.
0
,
(
),
; σ -
.
'
R0=1,5⋅10
-4
T:
T =T α⋅ p
*
0
$
h2
α
(
,
. .). 4
; p ≈ 20 . (≈150
$
[
(
p = 2σ/R0,
*
$
p
R0 σ=1,5 2/
,
T
]
2
)2 ,
/( 2 p
; p
o
T = 2400 C
167
.
(3.26)
,
h = 10
«
%
T ≈ 4900 oC, . .
2500 oC.
»
$
b
.4
U
h
,
(
h2 = h1 U
1
h1 / b1 U
=
h2 / b2 U
/U
1
2
,
(3.27)
.
(3.28)
2
%
$
«
»
(
,
.%*
,
# $
$
.
(
,
.
G ≈ 0,1
.
$
0,25 - 1,
(
$
G =
.
.
(
3.3.11.
-
2
"
*
,
,
.
.
,
$
,
,
(
,
,
,
./
'
10
8
% /
2
-
*
*
,
. .
,
,
)
$
.
(
. /
168
(
q>106 -
,
*
,
: Si, Ge,
,
*
$
- 15 % . !
0,1
- 1
,
. '
1 % ,
*
,
(
,
(
I
$
. .) (
). .
q,
(
,
).
3.3.12.
t
,
%
%
$
,
.%
$
$
,
,
(
(
. !
,
(
(
."
,
%
$
,
,
,
.
,
)
. .)
$
-
(
$ ,
,
. . *
,
,
*
*
. !
,
(
9
. 6
(
(
,
. .
.
*
(
.
169
#
±5
5
.
3.3.13.
,
!
*
10-100
. !
,
,
. 8
(
,
*
(20 - 50
(
*
%)
(
.
(
,
'
*
(
,
. !
*
,
(
(
$
.
,
4
,
*
.4
(
.
,
*
,
,
,
.
. /
,
-
(
$ ,
"
.
,
(
. .
.
( ,
,
'
2
,
,
)
.!
,
$
100 % .
170
. ) (
(
,
(0 -
-
1. 2
(
.
2. "
*
(
-
3. "
?
?
4. '
-
*
5. "
(
6. "
.
?
*
*
?
*
7. !
8. #
-
*
$
-
*
?
(
.
9. 2
.
*
10. "
(
*
?
11. !
12.
*
?
.
*
13. .
$
.
14. 0
(
15. %
$
.
$
?
3.4.
%
*
$
$
*
,
. )
,
. #
171
. #
$ ,
*
$
(
-
*
0
.
3-6 *%
$
*
,
*
.!
$ ,
*
$ ,
. %
$
,
(
. %
$
% ,
(
(
:
$
(
(
•
(
-
(
•
).
!
(
$
$
*
$
,
,
(
,
,
,
.%
);
-
,
. /
$
$ );
$
,
,
,
$
,
$
.
,
$
. %
$
0
.
%
,
•
*
,
$
,
(
.
3.4.1.
$
$
. /
-
$
. %
,
*
;
,
$
(
,
(
$
. 0
'
.
,
*
(
*
$
$
$
/
%
(
,
$
,
. '
. !
(
$
$ ,
172
. %
(
$
,
. '
$ ,
(
$
$
.
,
$
$
, . .
$
$
$
$
"
(
(
$
$
,
*
,
(
-
$
.
,
=
,
*
(
$ =
6
.1)
= 10
= 104 !
( (
.
#
,
"
$
: ∆L=dD/dt.
.
$
4
)
-
,
(
(
∆L - *
,
.4
$
!
-
*
$
$
*
(
. .
,
,
,
(
(
,
,
*
(
(
,
(
,
,
,
$
(
D.
$ 1
*
,
*
.
,
,
. )
.
.
(
,
(
*
$
)
.
$
.
$
$
,
.
,
,
,
(
. 4
,
$
./
173
$
$
,
. ,
$
. 8
,
,
-
*
,
*
(
*
,
.
"
,
*
(
,
(
,
,
. %
,
$
"
*
(
,
"
. .
(
,
$ . . *
(
,
*
(
,
. .
*
,
-
*
*
. , ,
10-2 " /
-
*
,
2
."
,
*
.
3.4.2. 0
2
! / 2,10-2 " /
Si3N4
2
)
,
*
$
$
1970-
. !
bombardment enhanced etching rate),
$
(
. !
. . *
*
*
3
BEER-
*
-
$
174
(BEER-
)
$
*
*
.
(>1
,
*
%
Ti
$ $
0,8
(
.
.
,
,
0,1
(
,
*
SiO2
(
,
*
4(
,
(<2
. '
. %
).
,
*
.
(
0
BEER-
$
.
(
*
,
(
2
" /
(
. .
*
..
25 *%
*
,
2-3
.
3.4.3. 0
,
10
,
"
,
,
"
%
-
*
1
50-100 *% *
,
#
2
*
*
. !
*
#
*
1
,
$
- *
.
*
.
*
*
. % 1967
-
*
*
(
$
(
*
,
*
*
#. '
-
. 8
(
*
,
,
.
(
,
/%). % 1968
-
*
*
. ,
$
-
,
.
*
,
8
175
. /
-
,
IBM
/3-
,
-
. % 1976
(
(
,
'
.
(
,
0
%
,
/3-
(
#.
$
.
. #
(
*
$
.
*
.
*
3
0
*
(.))&). 2
.))&
.))&
.2
.
(
.
,
$
.))&
,
%
(
.3.3).
,
(
,
$ 3.3
'
!
10 " /
0,1 ! /
10 " /
1 ! /
.))&.
.
.
.
.
.
10 " /
.
: 2-
(2)
(2)
*
(2)
(.)
(2 )
, .-
%*
*
*
% (
AgBr (H)
*
,
,
$
176
,
(2)
(.)
.
:
.0 *
,
. #
9
*
(
*
(
*
(
,
*
,
$
(
.
,
/33
#
#
%
,
*
,
,
,
&
,
,
%
'
W
LaB6
*
*
W
LaB6
!
$
(
10-5
2.6⋅10-7
2⋅10-8
1,6⋅10-7
2⋅10-8
*
-
*
(
*
*
(
,
*
.
0,3-0,4
0
*
$ 3.4
1 2
4⋅105
104
7⋅102
6⋅103
8⋅103
,
,
(
(
.
*
,
*
*
. .
*
*
.
,
0
(
$
-
*
.%*
(
,
*
*
). 2
$
*
,
.0
*
*
,
$
*
. % *
*
177
./
*
r
(
*
x0
(
Q(r,x0) = Q1(r,x0) + Q2(r,x0) + Q3(r,x0) + Q4(r,x0),
Q1 (
,
*
,
*
,
$
Q3
Q4
Q
.
,
,
*
; Q2, Q3, Q4 -
*
. 0
,
,
= Q3 + Q4.
*
*
=Q1+Q2, Q
*
,
:
(
Q=
*
*
(3.29)
dE/dx - *
dE j ⋅ t
,
dx e
(3.30)
; j -
*
jt/e
r, x0.
.%
/
r
Q2
θ
x0
r, x0; t *
Q3
Q4
x
' .3.7.
2
*
Q3 + Q4
$
0
(
*
. 3.7
Q
= Q1 + Q2
r
.
(
.
/
*
,
(
,
E0. '
,
=
,
(
$
.
*
*
Q
*
(x, r). '
(
Q
*
*
*
$
*
*
2
(
*
,
*
(
,
*
.
3.8
*
.
178
%
,
$
*
$
(
,
,
*
*
.2
(0,4
),
*
(
$
.
*
Q(r), 2.
15
10
-3
x0=0.1
0.4
14
10
Q(
+&
13
10
12
10
x0=0.1
0.4
11
10
Q!
10
10
' .
3.8.
*
0,01
0,1
1
.
(
*
.))&
. 3.9
2
*
(
2). 4
Q = Q0 ,
'
(
,
10
r,
*
(
1)
(
*
d1=d0 + 2δ,
*
Q . 7
d2.
.
Q
Q0
1
2
Q
δ1
' . 3.9 0
d0 0
*
179
d0
δ2
r
'
(
,
*
(
. /
*
*
*
.0
*
,
*
*
*
*
*
Q(r)
(
"*
. .
*
*
,
*
,
*
",
d2).
(
"
,
Q
Q
Q0
Q0
Q
d0
' . 3.10. /
*%. .
*
..
*
d0 = 0,01 ÷ 0,05
*
2
.%*
*
-
$
*
*
0,3 ÷ 0,5
*
*
y
*
,
(
-
*
. 3.10
,
"
.
d0
100 &/
%
*
Q
2
. / ,
$
,
,
. ,
,
*
*
*
10t = 10 ÷10 c.
,
? /
-6
-7
(
4-6
*
*
."
,
,
~ 1
. 0
*
*
$
,
(
.
*
180
.
(
*
.)
*
*
$
.
,
$
*
-
*
I ,A
0
10-5
10-6
10-7
,
2
10-8
W
10-9
LaB
10-10
10-11
1
10
' . 3.11. 8
6
100
1000
d,
0
*
. 3.11
2
*
E0 = 30 *%.
*
*
%
,
,
*
.
*
/
%
:
*
.
. "
-
( ,
,
.
.
$
#"
,
$
'
181
;
*
.
,
..
(
,
*
.
4(=
*
,
'
. ,
9
*
. %
*
$
. )
,
=
,
.
$
%
.'
(
$
*
-
*
$
*
.%
$
*
(
$
,
.
4
$
*
.
,
0
-
(
*
*
*
,
*
0,05
" /
*
2
)
$
,
9
.0
-
.2
*
.
182
(
,
(
(>10-4
(0 1.
$
.
*
2. 2
3. #
*
4. .
$
.
$
(
-
$
,
-
5. %
*
$
-
*
$
*
,
-
*
.
?
6. #
7. "
8. "
*
9. "
*
10. .
*
11. 0
.
-
*
-
?
?
$
.
*
?
*
.
(
?
12. '
3.5.
/33.
-
,
*
,
:
,
$ $ .
8
$
-*
(
*
*
:
*
(
,
250000 . 4
(
."
,
,
*
(
*
-
*
1-5 Å.
183
,
,
.
(
30 Å
$
$
9
,
3.5.1. .
-2
-*
%
6
( *
0-50 *%),
(
*
.
*
5-15
(
-*
*
*
$
*
(3.33)
*
-
(
,
1<σ<
-
*
10-35.
*
$
*
*
η <
50 *%. .
2
*
*
$
*
. !
$
(
%/ ,
(
3.5.2.
,
$
*
.
(
"
.
*
/
.
(
,
(
(
,
*
(
0,4 < σ < 1,6;
σ < 4-5.
(
σ
!
0,5.
:
$
σ = δ + η + R,
R- *
$
*
(
δ, η
$
σ. 0
*
,
*
)
.
*
0
1,5;
(
2
*
*
,
. 0
*
,
-
&,)
,
. +
*
. .
*
184
(
1400
.
*
0,05 Å
"-
K-
$
- L-
. .
λ
)
!
:
(
)2
1
= Rp Z − α
λ
1
n22
-1
Rp = 109737
(n1 > n2); α
!
%
,
n2 (
.
$)
1200 1
$
.
.
. 0 (
. %.4
3
10
9
# -
*
-*
,
. %
*
*
41. .
(
*
,
(
$
,
$
$
.
*
$
,
-
*
(
,
*
4
#
; n1
'#)&
,
'#)&
,
1-2
-7
10 -10-9
0,01
.%
10-14 ,
$
$
(3.34)
, LiF,
,
3.5.3. 0
,
n12
,
$
.
1
-
&
.
−
'
(
$
L-
,
,
-*
) (
$
(
*
*
*
,
.
,
. .
$
(
,
(
*
-
. . *
185
-
$
,
$
(
*
. ,
0
,
.
-
$
*
$
*
*
.
,
.0
$
,
,
(
-*
/
.
. ,
,
,
$
(
$
,
-
,
(
,
(
.
3.5.4.
*
%
2
4
$
*
(
*
*
%
.0
*
*
,
*
(
.
$
!
.
*
.
),
1
*
*
,
*
(
*
,
$
$
$
$
,
.
$
(0 1. 0
2. #
3. %
*
*
(
*
,
,
*
. #
,
$
,
. /
$
*
$
*
$
*
*
*
?
186
.
.
,
4. "
5. #
6. .
7. "
8. "
.
*
?
(
9. %
10. "
11. "
12. .
13. "
14. !
*
?
*
?
?
*
*
?
$
?
-
?
-
$
#!
*
?
$
$
?
2#"#
&#"# , "(,
# - ! +(# 3
! ) &# , *
1. %
?
*
*
$
#
: )
, (0 *
, )
: ) 50
, )
,
*%, ) 100 *%, ) 200 *%.
*
*
2. 0
(
20
,
*
*
100 *%.
3. '
(
,
*
*
120 *%
80 *%.
4. '
*
,
1
1 &,
100 %,
.
5. !
(
*
.
6. '
(
(
./%))
4.
7. '
*
1
(
1000 %
: ) 1 , ) 0,1 , ) 10 .
8. '
(
*
$
.
9. '
(
*
100 .
187
10. '
11. .
0,1 &/
12. 0$
2
2
; 10 &/
*
9
1
14. 0$
,
1
2
&/
,
-
*
80
,
9
(
-
*
-
16. 0
) 10 %; ) 1 %.
17. 0
*
(
10
“
(
20. .
,
500
20 .
22. .
,
-
*
3
.
*
.
100
2
.
/ .
”
(
20
5%.
2
10
,
*
(
,
(
(
6
23. .
.
5 %.
19. 0$
21. .
.
.
9
10
$
18. 0$
(
.
*
*
*
$
15. '
3000 ".
10 %.
,
2
.
10
13. )
24. .
106 % /
(
-
,
-
.
,
188
25. .
,
.
26. .
,
).
27. .
0,5
(
28. .
*
500
29. .
30. .
31.0$
.
*
.
(
,
(
$
*
50
(
,
.))&
,
*
.
(
,
, $
.
500
(
,
189
.
500
4.
-
!
,
*
,
. # $
,
*
.
-
,
!
,
.
*
. 0
$
1)
:
. !
- 10 -1018
9
1 )*%,
$ *%
. 2
$
$
",
SiO2-Si
.
*
. '
*
2)
2
/
$
.
9
"
; 3)
;
$
,
4.1.
4.1.1.
#
.
,
(
.,
(
*
. % -
(
,
,
$
,
$
*
(
*
.
190
d /dx,
,
.% -
.
*
(
.#
,
*
'
*
(
.
*
*
.
.
(
,
*
*
*
$
:
dE
= N [S n (E ) + S e (E )],
dx
$
$
N -
(4.1)
; Sn
.
<
. 0
$
Se -
*
.0
$
(
$
,
.
*
*
*
&
,
(
. !
$
. %
:
*
,
%.%.1
A ε
; * = 0,45; = 0,3,
(B + ε )
ε*
:
aM 2 E1
,
ε=
2
Z1Z 2 e (M 1 + M 2 )
a = 0,885a0(Z12/3 + Z22/3)-1/2 -11
0 = 5,29⋅10
/
$
.
Se = K ε ,
Sn ( ε ) =
K=
8
*
0 ,0793 Z1Z 2 (M 1 + M 2 )3 / 2
(
Z12 / 3
+
)
3/ 4
Z 22 / 3
*
M 13 M 23
. 4.1. .
191
(4.2)
(4.3)
;
*
.
.
(4.4)
*
(
(
*
,
.4.1). )
+
–
$ 4.1.
,
$ 4.1
*
*
41, *%
42, *%
43, *%
3
17
73
530
17
140
800
6000
3000
30000
200000
2000000
B
P
As
Bi
100 *%
*
(d4/dx)n,
*%/
0,037
0,44
1,42
2,78
(d4/dx)e,
*%/
0,21
0,28
0,29
0,25
Sn,Se
ε3
0,6
ε1
0,4
Se
Sn
ε2
0,2
0
1
' . 4.1. 8
4.1.2. (
4
ε
*
"
,
$
,
(
3
(
%
$
$
2
,
(
). % (
:
ε
1
dε
Rt =
.
N 0 S n (ε ) + Se (ε )
192
,
. !
)
(4.5)
#
30 %. 8
. %
(
,
*
Rp
$
∆Rp. .
∆R p = 0 ,7 R p M 2 / M1 . !
*
:
$
%
(
,
$
,
(
6 E1M 2 (M 1 + M 2 ) Z12 / 3 + Z 22 / 3
Rp =
ρZ1Z 2 M 1
.
(
$
,
ρ#
.
$
)1 / 2 ,
(4.6)
*
,
∆Rp
Rp
$
20 *%
60 *%
100 *%
140
Rp
Rp
Rp ∆Rp
Rp
∆Rp
∆Rp
78,4 32,1 243,8 70,8 397,7 93,2 537,4
26
9,4 73,2 23,1 123,3 35,4 175,2
15,9
3,7 37,7 8,4 58,4 12,5 78,9
14
2,4 30,8 5,1 45,7 7,4 59,9
B
P
As
Sb
#
(
,
.
.
. 0
=
(
,
-
.!
,
,
(
,
*%
∆Rp
109,8
46,6
16,3
9,5
$
$
,
(
$ 4.2.
(
).
$ 4.2
=
,
,
193
.
,
%
,-*
,
. !
,
-
(
.
'
Rp,
(
:
,
Q:
$
)
x − Rp 2
Q
Nx =
exp −
.
2π∆R p
2∆R 2p
$
$
Q
N max =
2π∆R p
Rp.
=
;
*
+
;
. 2
)
=
∆Rp
(4.7)
(4.8)
$
p-n
.
4.1.3. .
,
.
*
,
(
$
. # (
$
,
3-6 .
. )
,
. .
*
$
.
.
.
. 2
(
,
9
'
,
. .
(
194
.8
,
*
.
. 4.2.
. %
*
.
*
(
=
. .
,
,
,
*
!
(
-
=
,
$
= *
,
-
*
(
.
,
,
,
,
.!
,
=
,
=
. .
=
,
.
.
*
=
=
,
(
(
*
.
=
. !
:
Rmax
1
=
no
N(x)/N
(
ε
)
dE
=2 E10 ,5 / no k e* .
0 S e (E )
(4.9)
'
0
)
∆R
-
0
' .
. /
4.2.
R
R
P
'
MAX
R
*
195
4.1.4. !
%
# "
,
*
%
*
.
,
*
*
'
.!
*
5 *% (
,
$
. 8
)
80 *% (
(
.
*
).
,
$
:
"
$
$
N(ε) =
$
o/(2 d).
,
$
$
'
(4.10)
,
$
. .
$
.
*
.
,
(
)
=
=
=
. ,
=
,
,
.4
*
*
.
,
,
!
*
=
,
*
=
,
*
0,33 *%. %
,
,
196
$
,
.
=
$ .
,
$
$
.
*
$
,
,
$
. /
=
$
*
*
$
.4
$
!
,
$
.
$
=
$
/
,
1,25 *%,
*
.2
4.1.5. $
2
%
$
*
. .
-
*
$ . .
$
$
,
*
,
,
./
n-p
,
*
?
*
*
4. #
5. "
6. "
7. %
8.
?
*
,
,
(
?
$
*
.
?
.
$
*
?
10. %
4.2.
$
?
*
?
*
8. "
9. "
,
-
"
3. "
(
.
$
2. %
%
?
?
-
?
-
%
*
2
p
,
(0 1.
,
.
*
(
n
,
$
20 - 450 *%,
4.3
-
*
-
197
1 )*%.
.
4
1
3
2
9
8
612 - 14 -
;7; 15 :
-
; 2 ; 4 -
; 5 ; 8 - 11 -
$
: 1; 3 -
;
;
-
9
-
*
$
;
$
;
$ ;
$
;
;
!
.
:
;
*
;
,
;
%
$
(
.
:
1. #
*
15
-
;
*
-
-
14
,
0
7
11
13
(
6
10
12
' .4.3. #
5
$
,
. .
$
.
198
*
$
,
*
/%);
2. #
,
.
$
3. #
.%
.,
*
,
.
%
,
. '
*
-
(
.
4.2.1. $
,
$
$
$ -
$
$
.
$
,
$
%
*
,
. .
$
(
. )
(
.
•
,
;
(
-,
*
•
•
,
•
,
/
%;
-
-
;
$
-
$
,
$
$
(
);
.
(
*
,
. .
.0
(
-*
-
-,
,
$
-
:
(
(
•
,
*
:
);
$
$
,
(
,
);
,
*
;
;
(
(
,
);
.
199
.
,
(
. %
-
&
.
'
2
,
$
*
*
. .
*
$
*
$
(
(
"
$
I
$
:
(4.11)
,
(
. 2
(
$ . 2
,
Na+, Li+, K+, Cs+,
F-, Cl-, Br-, I-. 0
,
*
,
1973 ". !
$
,
-
*
543 ". .
.
(
*
. 4
N+
e(ϕ − I )
= A exp −
.
No
kT
(
. 0
$
,
ϕ,
$
α=
(
,
$
$
..
$ ,
$
*
(
,
*
,
(
$
).
(0,1- 0,3 *%),
..
-3
-4
2
10 - 10 &/ .
*
,
&
'
2
$
*
200
"2
.
,
. .
",
,
,
&
7
.
(
#
.
(
0
-
*
(
-
,
0,5 - 3 . .
,
,
&
. .
"
$
,
%
(
,*
,
$
./
."
2. /
*
*
,
*
(
$
(
1-3 .
,
$
-
%
. 0
(
. 0
(
,
(
.
$
,
$
*
,
*
9=
$
2
$
$
$
$
(
./
5
$
%. ,
. .
(
.
*
!
,
*
$
$
. "
,
!
-
=.
*
*
.
.
$
*
(
*
$
. %
..
-
*
201
.
.
(50 – 95
%)
0,25
.4.4.
' . 4.4. "
110-
$
; 2; 5-
*
; 7-
; 8-
700
:
; 3-
(
*
2 *
*
3. !
5. .
*
0,1-1,0 .
. '
*
*
*
."
$
,
,
10
8. %
*
)
202
,
6,
4. %
,
(*
1
(
. ,
,
; 4; 6;
*
; 9-
*
; 11-
'
&. ,
*
$. /
(
*
,
(
.
*
2
c . %
. !
$
,
. !
(
&/
0
100
(
$
*
(
*
(
.
)
.
(
.
. 4.5
2
'
1-
.
4.5.
; 2-
; 5-
; 10-
*
; 3; 6-
; 8-
%$
80-100
)
(
. !
. %
(
/
(
; 4; 7; 9-
*
(
. !
. #
$
,
,
(
30-50
$
$
-
,
(
. '
.
-
*
*
*
:
.
(
*
(
. )
$
*
$
,
203
$
..
*
,
$
$
$
(
.%
. .
*
*
.
$
*
$
.
*
%
(
(
*
. .
,
-3
5⋅10 , ,
-
$
0,1
1. .#$
(
$
,
.
*
.
$
-
%
./
,
, *
*
(
).
(
.%
,
(
. 0
*
.
%
"2
.
=
*
(
,
*
,
"
. )
(
,
(
$
,
70-
204
,
(
108 %/
,
$. .
,
. %
$
*
".
,
=
.
$
"2
,
*
%
(
./
(
$
,
. .
(
*
%
*
.
$
.
108 B/
,
(
(
,
*
,
. .
(0,12:0,88)
#
,
$
.
,
,
In, Ga, Cs, Au, Si, Ge
Ge-Au
356 #.
. 4.6.
' .4.6. .
; -
:
5
(*
$
)
0,3
5-10
(
$
.
-
(
1,5
.
*
1. "
*
*
$
205
0
(
4
.
3,
5,
2.
+10 %.
3
'
,
,
,
.%
*
*
$
10-30
. .
*
8
9
10 -10 B/ ,
. #
$
"
$
$
98,6º. '
*
106 &/(
*
%
2
⋅ ).
.
(
,
*
.!
$
$
$
,
10 %/ . %
*
8
*
*
,
(22)
0
$
10
*
. %
$
6⋅10
9= ,
1,3 . . ,
. %
-3
,
77 ".
*
. . )
*
,
(
<110>. 0
,
*
,
*
. " *
,
*
$
(
9
10 &/(
*
%
⋅cp).
),
*
4.2.2.
$ .<
2
(
. .
$
),
,
.
"
*
. %
(
(
*
*
. 2
(
(*
)
.7
9
9
206
.%
(
. !
(
(
*
.2
*
(
$
,
,
15 - 20 *%. % *
$
$
.. *
*
.
4.2.3.
%
-
%
*
. 0
$
,
. !
,
R=
Mi, vi, q $
,
mi ⋅ vi 1 2miU
=
,
q⋅B
B
q
,
;U.
*
.4.7. #
%
(4.12)
(
.
(
. %
)i/∆M
;
(
.
(
)
,
(
50 - 100,
' .4.7. ,
207
(
1000.
.
%
*
,
10-4 &
.2
,
.%
,
4.2.4.
(mi/me)1/2
,
$ ,
*
.. *
*
,
,
$ . %
*
,
.
-
-
.2
,
,
.!
,
(
$
.
,
)
1 )*%
.
.
.
*
*
. #
*
.
*
*
*
*
$
,β-
.
9
*
*
$
). "
,
,
(
.!
*
.4.8
*
$
,
9
,
. 0
*
%
0
.
*
*
#
*
(
: ∆ε = roβ1/2/v,
,v.!
208
*
ro -
.
=
' .4.8. "
( ): f -
;E-
*
( ),
; U1
*
1. !
,
$ ,
(
$ ,
$
. % *
( .
(
2. !
,
$ .#
,
. .
,
. ,
(
-
*
*
. .
,
*
(
. #
$ ,
.
*
.
*
U2 -
( )
105 *%. .
*
(
209
..
(
..
(
*
*
,
,
(
#
-
(
4.2.5. .
!
10
,
- 10
-5
$
.2
($
0
).
,
-4
,
-
. . "
$
,
.0
,
,
9
-
*
).
$
$ . %
(
. .
$
.
$
(
.'
- $
(
0
.
., ,
.
*
-
*
.
(
%
,
. %
$
.
.
,
,
,
,
,
.
210
$
.
$
.
(0 1.
,
*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
.
#
"
"
.
"
"
"
.
%
"
-
?
$
?
$
.
?
?
?
$
(
$
?
?
$
(
-
?
12. #
.
13. .
*
14. "
.
(
?
$
-
?
4.3.
4.3.1. !
"
"
"
,
,
2
.
$
*
)
$
*
(
(
#
,
,
-
$
,
=*
$
,
211
(
.,
$
,
$
*
.
,
-
(
$
$
60-
*
(
.
.
*
.
*
0
=
=
=
;
=
,
$
;
,
=
(
;
(
$
.
:
,
; *
'
n-p
*
=
*
,
*
,
n-p-n
,
, p-i-n
,
,
*
,
. .
#
,
,
. 2
$
$
,
p-
(
,
$
,
(
=
-
$
$
$
(
(
$
$
,
=
,
-
(
$
;
*
$
$
$
);
;
(
,
;
(
,
$
;
212
.
=
:
$
,
(
);
(
-
$
-
(
;
;
(
*
$
.
•
p-n.
=,
;
;
$
$
. "
$
:
$
'
2
,
$
,
(
,
.
%
.
,
!
*
$
.
*
,
.2
-
..
,
.
$
. .
. ,
,
. .
,
.'
$
*
•
,
$
(
.
&
.
. .
*
$
. .
:
213
*
(
,
Nx =
S -
*
N
erf
2S
S
N − erf x − R p ,
2∆R p
2∆R p
x − Rp + Q
; Q -
$
;
2 x −t 2
erf ( x ) =
e dt π0
(
.
(4.13)
; N -
.
$
:
Nx =
x − Rp
N
erfc
,
2S
2∆R p
erfc(x) = 1 - erf(x) )
.
$
$
(4.14)
•
(4.14)
= 0. /
$
$
*
$
Q
N/S.
!
.
(
. .
(
E ⋅j
q= 0 i,
e
; ji *
-*
%
$
0
(4.15)
.
.
. 4
)
:
(
,
(
,
,
T=
-
+0
(
2q aτ
+ T0 ,
πK
,K-
0$
*
(4.16)
*
$
(4.16)
,
$ ,
,
.
214
-
*
.
$
,
.
. .
:
+=
*
$
q
+ T0 ,
2εσ
(4.17)
ε%
;σ,
.
(
$
--
#
.
$
$
4.3.2.
"
"
0
"
", "3
)
"
. ,
$
*%
«%
-1» 20-200
«%
-2» 20-200
«%
-3)» 20-150
«%
-4» 15-100
«%
-5» 20-150
«%
-8)» 10-125
«%
-9» 25-600
« 3 – 3»
20-80
« 3 – 4»
20-100
«
- 2»
50-80
«
- 3»
10-150
,
3 , "%
4.3. 2
2 - 4%.
#
!
*
:
&
$ 4.3
,
,
200 (P+) 20 (B+)
600 (P+) 150 (B+)
1000 (P+) 300 (B+)
700 (P+) 300 (B+)
3⋅104 (P+)
103 (P+) 2⋅103 (B+)
104 (P+)
300 (P+)
3⋅104 (P+)
100
104 (P+)
",
#
$
/
.
.
.
/
/
/
/
/
/
/
) (
%
55
15
8
15
15
25
15
45
45
6
10
.
.
.
4.4.
,
$
'
-
,
*
. 3
215
.
,
.
,
/
*
./
9
$
$
'
$
$
, *
.
. .
.. *
.
,
(
,
,
(
*
'
-
. .
*
*
. )
,
$
. %
,
(
,
,
,
.
. !
$
$
.
$
'
#%6(
*
=
GaAs.
#
$
(
(
$
,
. 0
$
*
(
,
(
$
*
;
$
$
4
,
(
*
$
Ga&s
:
,
,
GaAs.
,
)
.
,
$
,
216
,
,
.
,
$
$ ,
$
.
,
4
.
$
,
(
(
.
(
.
3
(
)#
.
$
,
'
&
.2
,
"
GaAs
.
$ $
-
%
'
*
$
,
*
-
*
*
."
$
$
(
$
*
. #
,
$
#
. .
(
.
(
$
2
,
*
=
.
=
(
(
"
0
1-10
1,5
30 *%
0,005 " /
&
-
2
=
*
" /
10
$
2
3
$
=
*
" /
(
75 *%. !
$
2
. .
(
*
.
,
%
$
.
(
#
"
,
GaAs
$
$
#%6
.
$ 70-
,
217
0,3
(
*
.
100 *%
0,85
150
0,1
.
'
=
$
550-650 #.
(
8
,
*
=
#.
.
&r, N, He, H, Si
,
(
. #
1 0 /
.
$
$
,
500-800
$
.
0
'
GaAs
#
,
=
9=
.%
=
. .
=
,
=
*
$
(
,
$
=
,
,
$
$
,
(0 -
(
?
"
2
5.
"
6.
7.
"
"
8.
.
%
2.
3.
4.
$
.
(
,
.
$
?
(
$
?
;
"
."
,
*
1.
(
$
$
2
:
. %
*
.
#
$
)
$
; )
$
218
: ) *
?
?
?
;
)
9.
'
$
.
(
10. '
$
.
11. '
$
.
4.5.
-
# $
*
.
0,1
:
d min =
β- *
16
3π 2
$
3/ 8
,
β
(4.18)
2
, &/(
$
$
); I0 -
106 &/( 2⋅ ),
3
..
-
,
c
2 / 3 I0
.!
, &;
.
(
*
0,1
10
2
10 &/( ⋅ )
,
,
,
*
$
*
. #
*
*
*
.
,
.
.
. *
*
*
;
*
10-100
. /
*
,
*
,
$
.%
(
(
"*
$
(
(
0,01
,
). . *
,
"). %
-
*
,
*
219
,
*
(
. %
10 - 20
(
2
-
$
-
%
(
,
,
.
*
*
.
-
,
:
*
(
-
./
(
$
%
. %
*
:
$
1
'
2
.
,
. !
,
. . *
.
.
0
%
$
.
-
(
2
1
,
.
(
-
*
. 8
$
,
"
. .
(
,
(
(
(
$
.
(
(
0,5 - 1
,
.
220
,
.,
,
.%
4.5.1. $
"
-
"
.
$
*
-
$
*
*
*
%
-
,
*
.
. "
-
(
-
$
$
"
),
". .
$
(
. 6
9
.
2
*
$
"
(
$
,
"
.4.9
$
(dE/dx)
.))&
*
$
). #
(*
(
*
*
*
(
)
,
)
*
.
*
$(
*
*
,
20 *%
). %
*
. .
$
*
-
$
.
*
-
%
,
, . .
-
,
.
,
*
(
,
"
,
-
*
. /
$
(
,
$
(
,
,
(
.6
,
.
$
221
1
,
-
$
(
- *
(
. (#
,
(
.)
,
,
,
$
' .4.9. '
.
*
*
$
.))&.
0
#"
,
.!
(
,
*
(
,
. .
(
,
$
,
.
$
*
. 0
*
(
$
.
,
"
222
,
(
(
. ,
(
(
*
,
*
.
9
,
"
*
,
*
.%*
,
(
$. .
*
,
.
(
(
1
). !
(
1,4
(0,025
). %
(
,
$
(
.
*
/
,
. !
(
2⋅1016
(
4.5.2. $
*
*
$
. .
$
,
. /
,
/
,
. ,
*
,
,
(
*
,
,
(
(
(
$
,
In+
,
2
3
*
,
-
50
"
20 *%. '
,
$
.
*
"
-
0
.
$
(
/
(
..
$
*
223
,
(
)
. #
(
,
*
$
%
.
*
,
*
. #
.
(
-
.
:
,
(
. ! ,
,
#
,
(
. /
(
$
*
2.
. )
,
,
,
973 "),
.
:
(
,
.
224
,
(
:
,
*
4. %
(
.
(
. .
(
)
3. )
,
.%
:
1.
$,
(
,
(
!
,
4,5
.
5,5.
(0 1.
2.
0
"
3.
.
4.
.
*
?
0,1
,
"
7.
0
8.
"
?
?
*
(
,
?
5.
6.
-
-
.
$
*
?
?
(
?
9.
-
.
10. .
-
(
?
4.6.
4.6.1.
,
%
$
(
(
%
$
).
(
,
(
$ );
(
(
,
-
.
$ );
:
-
(
(
,
,
*
.
$
.
*
. . *
$
(
(
225
. ,
-
.
)
.
(
. /
,
(
9
$
$
,
). % *
(
$
,
. 0
,
,
. ,
,
,
( . ).
,
.
,
,
(
,
$
. .
)
-
.
)
,
$
. 0
(05")
-
( 5")
,
$
(5 - 10 %)
,
. 4
-$
,
,
,
$
.
9
(
$
$
,
$
$
$
(
"
*
)
,
*
$
!
,
.%
*
(
,
$
$
,
W-Cu, Ta-Cu, B-Ni, P-Ni (
). ,
.
*
. 2
$
,
$
226
, ,
,
-
,
,
.
,
$
..
$
$
0,3
, /, < 0,3
,
$
,
$
,
., ,
.
,
,
,
Ge
Si , /,
*
,
,
600 "
$
,
$ .
,
,
,
$
$
', %, &s
,
,
$
Ge
$
$
.0
.
:
-
>
,
700 "
, > ,
$
-
'
$
.
, /,
)
. "
$
4(
. .
= 0,6
$ . 0
2
,
Si
,
,
(
*
Ge
. 0
(
. "
,
*
$
8
$
-
.
, ,
150-200
Si
22
,
$
.
4.6.2. $
.
(
$
,
,
(
&. 4
&%,
(
(
"
,
2
%,
). #
.
227
,
,
,
,
,
(
. "
-
"
"
. .;
GaPAs, GaAlAs
#
. ,
(
.
(
&l
'
,
GaAs. /
(
*
(
(
,
.
. 0
(
*
,
$
. %
(
"
.. *
-
,
,
,
,
. 0
,
-
. .
.
)
,
$
$
$
,
,
,
$
"
,
$
. ,
,
"
,
,
,
)
,
.
,
(
,
;
;
*
(
*
. .
228
,
$
. . *
9
.
.
. #
$
. 8
$
.
!
,
(
,
,
$
,
17
"
.
*
Cu
"
.
.
, . .
(
..
(
,
*
(
,
*
$
,
$
.
5
*
15 % )
*
. !
. )
$ ,
85-140 %
(
,
300
5
$
0,7. <
$
,
*
310
,
."
,
(
.%)
Ag
(
-
,
AgCu,
. .
$
. .
$
.
Ag
, -
$
-
. 0
,
*
(
(
,
(
*
. 0
,
(
(
(
$
-
*
(
*
$
$
(
,
9
1%)
W
,
).
229
$
,
. .
,
$
(
W-Cu
(
Ta-Cu,
,
"
$
$
. .
*
,
,
$
$
$
$
$
(
$
,
(
$
$
(
,
. 4
$,
$
$
.
0
. #
(
(
*
. .
)
.
(
*
,
. 4
,
4 = 20 - 50 *%,
*
,
$
. 0
",
,
,
9
-
9
,
$
,
$
,
$
$
,
,
$
$
(
.
,
*
$
. % ,
-
(
-
. 8
(
$
*
(
,
(
"
(
,
)
,
,
.
230
,
,
. 2
"
(
$,
,
",
.
(0 1.
"
2.
"
3.
.
4.
%
5.
6.
7.
8.
%
'
.
%
9.
'
(
?
(
?
(
(
.
?
?
$
.
$
?
.
10. %
11. #
(
)
.
(
$
?
*
.
4.7.
4.7.1.
%
2
=
,
(
*
. /
*
$
,
.
.
,
9
«
»
(
(
(
*
%
(
(
)
.
(
.%
,
=
0
*
(
.
=
. % *
231
,
,
,
(
=
,
.
=
.!
(
*
. #
=
,
*
(
*
(
,
. .
$
*
$,
µ
µ = .2 / .1
%
,
(4.19)
.
*
,
,
)
*
(
*
(
1 + µ )2
=
E
E
,
,
(
,
(
. 8
,
,
(
(
$. 4
(
,
,
90
(
,
. .
#
. '
Ar+
,
Cu
$
..
(
,
,
,
(
*
(
%
*
$
..
=
*
(
50-100 *%). 4
*
+
( Hg
$
$
*
,
,
,
9
.
,
100 *%
. , ,
1 / *%.
,
*
.
232
2+
2 *%),
()*% -
)
'
*
n0 -
S,
. S = na/n0 ,
(
$
" *
*
$
(
,
.
$
" *
-
$
.
;
,
/
( 10
$
na .
( 100
).
*
*
,
,
),
$
(Al, Ti, Zr, Hf
.).
$
/
=
(
*
.
#
3
$
8
*
$
S=
β-
*
(
10 - 104
0,1-0,4
/
*
$
*
,
,
,
*
*
. " *
$
. " *
$
2
,
.
100
.#
233
,
:
3βM 1M 2 E0
,
π 2 (M 1 + M 2 )2 ⋅ 2 E $
$
.2 / .1 ,
*
*%)
(4.20)
.4.10.
β
0,0
0,1
1
' .4.10.
10
M /M
1
2
β=f(M1/M2)
$
/
*
,
.
*
.
*
1 *%
$
:
β N 3 / 2 S n (ε )
S=
.
4 E $
(4.21)
<
:
Z1Z 2 e 2 M 1
S n (ε ) =
σ(ε ) ,
(M 1 + M 2 )ε0
σ(ε) 4πε 0 M 2 aE0
ε=
2
(M 1 + M 2 )Z1Z 2e
a = 0,885a0(Z12/3 + Z22/3)-1/2 -11
0 = 5,29⋅10
!
*
*
(4.22)
;
;
*
;
*
.
:
σ(ε ) =
0,45 ε
.
0,3 + ε
.
$
*
$
$
234
. -
. '
$
. 2
$
-
(
(
.
,
, *
$
. .
.
4.7.2. $
$
$
0
,
*
:
=,
,
. .
"
"
*
. %
$
,
,
$
. 4
(
,
=
,
(
*
. .
,
$
(
*
*
$
(
..
.)
-, *
SiO2, Si3N4
-
..
=
(
,
.
,
,
,
$
,
,
.0
235
,
,
*
=
,
. 6
),
. *
$
(
.
$
$
,
. ,
(
.#$
'
Kr
.
:
+
+
(Ar , Ne ,
$
(
. %
.)
+
),
$
*
.
=
,
,
, ,
1 A/
%
. #
.
*
SiO2
2
1 *%
/
.
*
15
$
#
.
$
=
. /
,
$
500
/
*
,
(
. 0
,
.
=
$
.
*
$
:
(
. )
'
-
$
=
.
SiO2
,
(
,
% *
*
(
)
=
).
$
. #
(
-
(
-
$
(
Si, SiO2, Si3N4,W, Mo, Ti, Ta
CCl4
BCl3. .
CF4; Al ,
.
236
,
(
(
$
, SiF4. +
*
,
!
$
$
,
(
.0
*
(
,
. . 2
,
. #
$
=
.4.11).
(1-
; 4 -
$ (1 -
3-
;2*
=
(1 -
;4-
:
;3-
; 5 -
;2-
; 5 -
)
,
$
' .4.11. #
-
,
.!
(%6)
(
(
,
=
=
;4-
;3);
-
$
=
; 2 ;6-
;5-
);
*
*
;
%
$
. ,
$
,
(
$
CF4,
,
.4
,
30-300 .
*
$
(
,
50
250
=
2
/
CF3
. '
$
237
(
. .
F
(
.
,
=
0,3 ,
.
(
'
). #
,
$
.
%
=
. %
10
50
(
.!
,
.
*
$
2
=
,
(=
10-100 . .
,
(
. % $
,
%
.
(=
,
. '
=
*
..
1-10 .
,
$
. 8
$
$
*
.
%
,
13,56 ) $
100 %
(
*
.2
,
26 .
Si - 195, Si3N4 - 100, SiO2 - 20
.
4.7.3. $
,
.
(
.%$
/
-
-
#
,
-
.
*
0
-
"
"
*
,
,
$
.!
*
,
,
238
-
*
.
$
!
. 0
*
#
,
,
$
,
*
(
(
*%,
. 6
*
,
,
,
.
,
!
(
,
,
$
(
$
$
0,3 *%.
.
*
$
2
,
0,3 – 0,5
.
%
,
. 4
(
,
!
,
*
$
4
. . *
*
(
.
. 2
500 *%.
(
.
.
*
*
*
*
.
*
*
(
*
,
$
.
$
.'
,
.#
,
*
-
$
(
*
,
(
,
(
,
$
$
-
$
239
.
*
-
(
*
. #
.
.
.
,
$
*
.
*
./
.0
9
.
$
4.7.4. $
'
=
,
)
$
,
,
2000 #)
.2
,
*
o
=
./
=
=
.
%
=
$
,
10
.
,
$
(
(
,
5 *%. " *
*
(
=
,
.
,
*
(
=
,
*
$
0
. /
-
*
*
,
,
*
-
,
$
,
*
*
*
*
. .
.
(
%
,
(
=
.
$
. . =
$
$
,
.0
$
=
240
=
,
*
.
$
,
(
$
,
=
=
..
(
. "
$
$
=
.
)
$
=
(
. ,
=
,
*
,
,
$
(
,
,
=
*
. 4
$
-
,
*
,
,
.
=
(
,
$
(
$
,
*
22
-3
6⋅10
,
$
=
,
$
,
.4
107 - 109 0 ⋅
!
*
2
=
. 2
=
=
=
1018 - 1019
-3
1019 - 1022
$
*
-3
$
.
$
,
*
300-500 *%,
*
$
$
(
,
,
,
,
$
'
,
.
,
241
*
,
=
.
50-700.
$
(
=
(
$ . 0
. #
:
S =S
S -
*
$
,
,
. 0
(
*
*
$
$
$
2,3λ 0
,
2 ,3λ 0 + Pd
$
(4.24)
,
(
; λ0 1 . ; ·d .
$
+
,
.
$
4.7.5. !
"
'
.%
3
(
*
,
"
,
(
,
&
,
=
# $
1
,
2,
*
,
(
100 - 1 .
*
(0,02-0,03
.
,
.
*
.
0
1000 %. %
. 4.12, )
:
.
/
),
)
100-
*
*
(
/
.4.12, )
,
=
*
-
*
,
0,1-1 . . )
=
$
4.
,
*
$
. ,
,
(
%
242
.
. 4.12,
$
=
)
U
,
,
(
,
*
0,02-0,3
,
$
. #
/
.
' .4.12. #
( );
( );
( );
810-
(
(*
; 15-
*
; 3-
*
*
( );
$
-
$
( );
; 6-
( );
( );
( );1; 7-
; 2; 4-
); 9-
(
; 13-
:
); 11-
; 14-
; 5;
;
; 12-
,
*
(
=
(
#
=
243
,
(
.4.12, ).
.%
*
10 .
*
(
. .
=
(
9=
9=
$
=
. %
*
(
.4.12,
$
. 6
,
.
*
.&
$
,
.
0
.
!
(
*
.4.12,
.
,
). '
(
*
. .
*
*
.!
$
."
(
$
(
$
.#
.
*
.
=
=
. !
,
.
(
(
. %
$
,
=
(
$
*
,
..
.
%
.0
,
0,1-
=
=,
.4
244
0
$
)
.
%
$
(
$
=
. .
(
=
.
(
*
,
%2-75'-1, %2-72'-1, «.
».
4.7.6. (
#
%
: "
-1 %",
%
,
%2-62,
"
,
,
(
,
=
./
*
,
(
,
. %
"
*
%
". .
*
=
. .
$
=
#
,
2. .
"
=
,
=
(
1. ,
,
(
=
:
=
"
,
, *
. /
,
.
. %
*
,
. ,
(
.
245
*
$
(
,
.
.
*
4
=
,
=
.
,
. 4
,
3. .
*
"
,
=
.%*
(
. %
(
$
)
=
=
"
=
,
,
.
=
. !
4.7.7.
.
"
"
"
()'#)
'
(
./
$
(
*
,*
,
. %
*
(
$
100
(
%
(
.
'#
50 - 100
( % < 0,01 , ),
9
(
, )
1). .
(
2). %
)
$
(
)'#
.4.13). 4
(
,
$
$
$
),
9
,
$
$
246
(0,01 < % < 0,1
,
(% > 0,1 , )
(
3).
(
,
%
.
.
1
1,0
0,8
3
0,6
0,4
0,2
2
0,0
0,25
' .4.13. '
$
0,50
0,75
d,
.
.
$
)'#
*
.
$
,
,
0
-
0
. .
*
,
*
*
.
%
=
)'#,
$
*
⋅ω ⋅ te ,
(4.25)
; te ; ω
*
$
*
ω ⋅ te
λ B e/ m
,
ωete = e
P 2U
.
-
:
(4.26)
$
=1. ;U-
*
.
0
-
.
; λe -
300.
)'#
(%&+). ,
$
-
.4.14.
247
.
%&+
*
)'#
&l
Ar
# (
,
. #
%&+
$ ,
*
%&+
. &
.%.
$
U, .
1
2
3
4
5
1
0,1
' . 4.14. ,
3- )'#
$
(
p=6,5 . )
1
%&+: 5- )'#
; 4- )'# $
;
$
; 2- )'#
; 1'#
Al
)'# p=0,13 . ,
'#
.
)'#
, *
*
,
*
$
%
b-
(
I, ,
10
.
,
,
%&+
*
.%
%&+
*
-
*
I = b ⋅ (U - U0)2,
$
,
(
$
; U0 (
$
).
248
)'#
,
$
(4.27)
"
,
(
2
(
(
(
.
*
. &
(
,
,
*
. !
$
.
$
/
$
/
)'#
*
$
)'#
:
-3
,*
*
2 - 20 *%,
. ,
0,25 - 100 &,
0,1 - 0,2 &/ 2,
0,1 - 10
/
.
#
.4.15.
(
' .4.15. #
: 1-
0
-
,
; 4-
,
-
; 5; 7-
,
.
300-500 *%,
.
*
.
5-6
$
$
1010 - 1014
0,3 - 1,5
*
400 - 800 %,
$
0,01 - 0,05 , ,
; 2 -
)'#
$
,
249
*
:
*
(
;
; 6-
; 3 -
-
(
(
-
;
$
;
;
,
(
-
(
'#
;
$
,
;
-
*
;
)
$
,
$
$
,
.
.
$
(
(
/%)
(
(
$
,
,
)
$
$
;
-
;
,
$
)'#
(
:
*
.
25 %
$
)
$
;
$
(
(
;
*
$
-
"
-
;
,
(
$
)
;
-
(
/
. .
*
*
.
V-
,
(
*
,
-
(
$
250
,
;
-
(
,
)
,
$
. "
,
*
,
;
-
*
*
160 *%,
-
. !
,
(
,
,
),
(
$
(
$
(
;
*
$
(
,
*
,
;
Ar *
(0,3-1,5 . ),
*
.
4.7.8. .
,
=
*
..
*
,
.+
*
(
(
,
*
*
,
,
*
=
-
(
=
.
-
'
*
(
. %
. 4
*
251
,
(
*
,
=
.!
*
,
*
,
(=
/
*
,
*
*
*
.
,
,
,
$
,
%6*
.
%
,
,
=
,
*
$
%6*
*
,
.!
.
!
,
. /
,
,
%6E = Em ⋅ cos( ω ⋅ t ) , :
E
A=µ⋅ m ,
ω
*
(4.17)
,
(
.
*
%
*
*
,
*
. 4
=
d-
.
$
(
). 0
252
. *-
(4.28)
*
*
. ,
*
2A (
.
,
$
*
*
,
,
.
*
%6-
,
,
*
*
,
%6%6.
*
*
µ-
.
*
(
(
,
*
,
,
,
*
%6*
(
,
$
,
*
*
% %6$
,
,
,
.
*
*
%6-
50
$
*
*
$. 0
(
*
.
*
,
=
,
d -
*
*
ω
*
ω⋅t = p/2
,
-
*
3p/2.
"
,
'
. ,
,
$
,
$
,
(
$
,
(
*
*
,
9
=
. 4
*
,
(
,
*
,
. %
(
%6-
$
$
=
*
. !
,
.
*
,
*
*
%6-*
(
,
(
$
,
, *
*
. 4
2
(
. %
*
*
*
(
$
*
*
*
(
. #
*
(
,
.%
$
*
. /
,
. 0
,
,
.4
*
,
*
$
,
*
*
,
%6-$
,
*
*
*
-
$ ,
.4.16. 2
$
,
. 0
$
.,
,
*
=
*
.4.16,
253
%6,
=
$
*
*
,
,
,
(
*
=
.%
*
,
$
.
*
%
,
*
,
*
.4.16, ,
(
*
%6-
$
%6-
*
,
%6%6,
5⋅10-4
,
9
/
,
*
. .
%6*
,
,
=
. #
,
(
,
,
%6
*
=. /
.
.
'
2
%
2
&
2
#
)
)
#
' .4.16. #
%6
'
(
(
$
%6
(
,
,
./
%6-
(
./
.
*
,
,
(
(
=
(
,
.
(
254
,
.
,
4.7.9. .
- "
2
#
!
,
$
10
5
(
,
,
(
,
*
/ )
(
*
. %
*
$
10 - 100 *% )
%).
(
. ,
$
. " *
100 %. !
,
$ a
(
,
(
$
(
,
(a = 60-95
,
,
(
. %
( (
(
,
(
.
(
,
$
$
*
(
.
$. .
(
.
*
#
,
*
(
,
),
10
2
2
.%
,
/ . !
..
.%
(
,
(
106-107
,
.
$
.
*
"
*
$
,
*
. 0
&/
,
(
,
,
(
$
. .
."
*
,
,
*
,
(
255
-
(
0
),
."
4
$
*
10-4 - 10-3 ,
.
6
$
.
,
,
*
.#
$
(
.
.
*
*
*
%
(
qa -
,
$ .
!
-
(
.
*
. %
*
,
*
. %
. .
$
0,01 ,
*
$
!
,
*
. /
256
. .
6
,
vc -
,
,
,
,
-
).
,
*
(
. .
(
.!
$
2
,
*
(
*
.
(
,
*
.
$
d = qa/vc,
. .
2
,
*
(
6
10 - 5⋅10 % /
$
*
*
,
5⋅102 - 2⋅103 /(
$
(
(
*
(
(
$
$
.
1%,
.
$
.
-
(
$
.
,
4
. &
(
.
*
,
,
(
%
*
.%
,
(
,
.#$
.
(
(
$
$
2
.
*
.
$
(
. 0
$
*
(
1$
$ . .
. "
$
(
,
. %
,
(
,
. %
(
,
.
9
. .
%
,
(
,
(
,
.
(0 1. !
2. 0
3. "
4. 2
5.
6. 2
7. %
*
*
*
$
*
$
(
.
.
$
?
?
$
.
-
.
-
$
?
257
8. "
?
9. .
.
10..
?
11."
?
12."
13."
14.
15.%
(
?
$
?
.
16.#
?
$
.
*
17.8
-
?
18..
-
,
.
4.8.
-
-
%
. 0
*
,
*
-
,
*
(
(
.4
$
)
*
$
,
,
$
. .
(
$
*
(
(
,
(
(
,
,
$
,
*
(
$.
*
(
/
.
,
),
,
.
*
. ,
$
258
. .
.
,
,
.
*
:
*
$
(
,
$
*
*
,
$
,
.
*
*
*
!
,
*
. *
,
$
.
0
;
'
$
(
(
*
,
.
$
*
. )
,
.
.2
(
*
$
,
6
-
.
-
..
,
$
. #
0
,
,
*
*
,
$
-
$
,
6
(
.
-
(
,
). /
,
. .
*
.
$
(
,
,
$
-
.
*
.4
.
*
*
.
$,
$ .
*
:
*
!
*
*
;
$
,
$
.
(
259
2
$
,
)
$
,
$
$
,
*
(
$
$
$
$
.
(
$
)
10 . !
(
,
*
$
-9
10-6.
. .
,
*
(
,
,
*
. ,
,
.
,
$
$
9 ,
.
-
.
(
. !
-
$
$
*
,
0
).
,
,
*
.
$
(
,
,
. !
.
(
,
(
(
-
. 2
,
,
.
(
,
,
,
$
,
.
(
260
-
,
. /
*
-
.
,
*
,
;
$ ,
$
;
$
*
($
.
-
.
$
.'
.
&
(
%
(
-
$
,
.
.
$
«
»
. !
.
(
25
.
*
.
:
*
!
-
«
»
(
;
$
10 -104;
,
$
1
-
*
,
( ,
*
-
:
.
,
(
$
(
4
,
(
3
2
-
.
*
-
-
),
.
). %
*
-
2
(0,1-0,01
*
#
,
(
%
1
;
(
,
).
*
(
;
,
H
He;
«
(
;
»
*
.
,
-
;
*
-
.
261
;
(0 1. %
2. "
-
$
?
3. 2
4.
#!
! ) &# , *
,
*
.
*
,
*
-
*
$
$
*
.
5. '
$
(
50 *%.
*
6. %
$
$
1 &/
,
$
,
*
$
.
$
$
1015
-3
1015
50 *%
10. 0
(
1
&/
(
2
-3
0,2
,
,
$
.
(
150 *%
$
262
*%
.
*
,
50
1
.
*
2
$
*
11. '
.
,
.
4. '
9. 0$
, (0 *
(
$
3. 0$
8. %
#
(
2. '
7. %
*
% )#.
% )#.
2#"#
&#"# , "(,
# - ! +(# 4
1. '
?
,
.
10-2 , .
0,5
12. 0$
13. '
1 &.
,
2
(
6
2
10 &/
14. .
100 &/
.
(
*
15. '
*
$
.
*
1000 *%.
16. %
*
$
$
10
17. 0
,
.
(
*
.
*
18. %
,
19. 0$
(13,56 ) $)
1. .
20. 0$
,
100 .
21. .
:
)
)
)
$
;
)
)
(
1 2;
)
)
$
-
(
0,01 .
0,02 , .
*
100 %/
$
)
.'
$
;
(
$
(
;
0,5
.))&,
(
1
;
0,8
;
(
.
263
0,2
);
5
#
,
" *
$
R
(
,
!
)
500
700
1000
10000
&
0,09
0,11
0,08
0,019
%
0,55
0,50
0,41
0,026
?
0,68
0,64
—
0,035
8
0,58
0,07
—
0,017
0,36
0,30
0,22
—
)
0,56
0,17
0,10
0,015
)
0,48
0,48
0,40
0,027
2
0,40
0,32
0,26
0,03
2
0,58
0,50
0,32
0,036
0
0,20
0,18
0,19
0,034
.
0,21
0,15
0,11
0,036
'
0,47
0,44
0,28
—
0,38
0,35
0,16
0,045
#
0,05
0,04
0,04
0,014
,
0,65
0,50
0,18
0,044
,
0,48
0,45
0,42
0,08
5
—
0,16
0,027
#
$
—
264
$ 5.1
,
,
&
&
,
. . .
,
*
.
,
ρ0, 0 ·
K,
Cp,
a·106,
2
/
% /( ·") ! /( ·")
T ,
ρ0,
T ,"
3
"
/
265
5"
0,405
5,94·10-10
240
951
93,855 2,6889
74
183,85 05"
0,316
1,70·10-09
159
136
Fe
26
55,847 05"
0,287
1,43·10-08
70
Si
14
28,08 &3)
0,543
Cu
29
63,546
5"
0,361
Pb
82
207,2
5"
Ti
22
47,88
C
6
B
5
10,811
,4,
0,873
2,34 2348 4130
P
15
30,97
" -
0,717
1,82
Ge
32
72,59 &3)
0,566
Al
13
W
26,98
L
! /
,
$ 5.2
L
! /
,
660 2520
10,8
293
60,420
19,35 3420 5680
35,1
770
489
18,180
7,874 1538 2872
13,8
350
99
794
53,513
2,33 1415 3300
49,8
356
5,89·10-10
393
416,7
105,259
8,96 1083 2543
13,0
302
0,495
6,82·10-10
34
134
327 1745
4,77
178
4"
0,295
1,90·10-06
20
548
8,101
4,505 1608 3287
15,1
410
12 &3)
0,357
650
854
215,616
23
512
554
0,66
13,1
5,323 1210 2970
37,6
334
265
22,383 11,336
3,53
3700
317
#
$
—
! )
,
:
$
. '
,
@
(#3 , ( . ablatio
(
$
-
! ( # ,
,
*
(
,
$ ó
) —
(
(
.
(
),
.
,
*
.
,
. adhaesio —
/
=
&
$
)
(
-
0
$
+ # -
9
.
. a—
)
,
.
(
(
.
=
$
.
+ # 3
& (
,
,
$ #-
(
,
$
.
$
,
,
, . .
.
,
(
&
#
(
$
. &
. %
, . . $
9=
!
—
,
,
(
(
)
—
)
,
=
(
"$(, , =
"+ 3
&, (
.
,
(
$
,
, stigmate —
266
(
,
)—
(
. %
. %
(
,
(
,
#
(
+ #
! * #&
,
. /
0'
;
(
.
-3$4"
(
*
3 ,
,
&($
(
"$
#
,
*
*
*
,
$
0
(
.
( & ,-
—
&($
. .)
,
;
,
*
,
).
(
(
=
9=
,
(
(
$.
5
(
3 ,
3# —
(
)
.
,
$
(
, . .
,
.
# #(
“
+
$ -
#
3
”,
.
0 (
$
(
,
"
3# (
;
=
(
=
$
. cohaerens — "
)
,
. kóme —
,
") —
(
.
(
.
,
)—
$ ,
d(
267
$
$
),
,
=
,
d. 5
,
$
,
.
$
-
"
$
*
. %
(
.4
$
'
.
9
,
,
$
,
(
,
,
.
#3
& (
. LASER — Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation, «
(
») —
,
(
*
(
)
.
#& )!
! )(
" (0 !
! ))
$(0 ,
"
(." ),
—
,
(
,
). 0
*
—
. ,
—
.
'
,,
(
,
(
.
- 0 (
.
6 "# –
(
.
6 #&
6
«)
,
*
) #
! *
(
chromatos — $ ), *
...
. chroma,
. .
,
»
*
268
=
,
$
.0
,
( (
.
.
«
*
$
,
(
,
(, &# ,—
*
(
(
9
),
—
$
$'
.
*
,
;
—
$
(
!$'
1((
•
;
,
$
—
$
$
2
.
5
3
%
*
. .
3 !#, #
(
(
,
$
$
*
,
.
,
$
.,
(
#3 , —
,
,
(
(
$
$
,
,
),
5 !$
$
,
(
*
. '
#&
. #
. 2 *
(
.
269
,
,
.
,
,
,
,
9
,
=
$
,
$
(
,
»),
$
E. "
$
* $'
! $+
•
,
*
:
(
» («
$
.0
—
9
$
$
•
.),
.
3—
. %
%!
(
=
0'.
3
$
=
!$
-
9
—
($! $#
$;
,
(
$
.
*
$ (
$
# ,(
,
.
&+ 3!#) —
,
9=
(
(
. .
(
=
*
' ),
*!#
#—
,
−9
(10 ÷ 10
*
"
*
−12
).
270
. 0
(
—
.
1.
$ &. ., 7
.2., )
&. . ,
/
. &. .
$ .- ).:
, 2006.- 664 .
/
.
.;
. ,.&. 7
.- ).:
$
) ,
. 2./. 2. 8
0.
) , 1979.-375 .
3. !
.3
/
.
.- ).:
) , 1986.-504 .
4. #
-. . 3
.- )
: 2
,
1987.-127 .
5. )* *
&., !
). %
/
. #. .
&
.- ).: 2
, 1978.-408 .
6. "
". .
.0
.- 3.: )
,
1990.- 316 .
7.
4. 3
.- ).: ) , 1971.-120 .
8. #
/
.
.;
. &...
2
.- ).: /
, 1991.-544 .
: % 2 ./
. &.). .
.- ).: # .
9. #
, 1978.- ,.1, 1978.-504 .
10."
&. . #
*
= . ).:
%
.
., 1974.-368 .
11. 3
: % 7 .:
/
.
. &. .
$ .-).: %
.
., 1988. " . 5: 3
/ &. .
$., .2. 7
.- 1988.-207 .
12. 3
: % 7 .:
/
.
. &. .
$ .-).: %
.
., 1988. " . 7: 3
/ &. .
$., &.&. #
.- 1988.-127 .
13. '
.%., #
3.&. 3
*
:0
*
. 1985-% .2.
14. 3
.
,
%2 ,
)2.0 ",
" % .3.-).: )
,
1980.- 159 .
15. #
1.!., #
3.&. 3
*
:0
*
. 1986% .3.
16. "
. ". ., .
%.,., )
&.#. .
.- 3. )
,
1978.-336 .
17. 3
: % 7 .:
.
/
. &. .
$ .- ).: %
.
., 1988. " . 4: 3
./ &. .
$., &.&.
#
.- 1988.-191 .
271
18. %
)
19. 3
216 .
20. .
%...
3
, 1986.-248 .
/
. ). . #
=
*
.-3.:
.-).: /
, 1975.-
%. .,
1.2. . $
*
.- ).: %
.
., 1988.
21. !
-.#. .
.- ).: /
, 1989.
22. %
".&., '
&.%.
*
.- ).: '
, 1984.
23. 3
*
:
/
2.2. '
.- ).: )
, 1985.- 496 .
24. #
,.2., #
3.&. 3
,
*
. 0
*
,
7,
.1 (1161), 1986.-72 .
25. #
3.&.
.3
$
*
*
. 0
*
,
7,
.13 (1299), 1987.- 64 .
26.
8.1., 0
#.&.
*
(
.8
*
, A 12, 1985. #. 3 - 52.
27. &
.&., &
&.2., ,
&. .
*
:
.
$.
*
.- ).: %
.
., 1984.-320 .
28. %
0. .,
1.2., .
%. . "
:
.
$. «.
*
».-).: %
.
., 1984.-240 .
272
.
%
.................................................................................................... 3
.......................................................................................................... 4
1.
8 "& 3&84'0%. ,4+2030 64#" 4 3&84'B ........ 5
1.1. /
........................ 5
1.2.
(
..... 7
1.2.1.
.................................... 10
1.3.
$
...................................... 14
1.3.1. '
(
....................................................................... 15
1.3.2. #
.................................................................... 15
1.3.3.
........................... 16
1.3.4. !
............................................................. 16
1.3.5. ,
........................................................... 17
1.3.6. 6
...................................................... 20
1.3.7. 0
............................................................ 21
1.3.8.
(
............... 25
1.3.9.
$ ,
$
$
.......................................................................... 26
1.4. #
...................................................... 29
1.4.1. )
.................................................................. 29
1.4.2. "
............................................................................ 32
1.4.3. .
$
............................................................ 33
1.4.4. 2
34
1.4.5. <
(
............................................... 35
1.5. ,
.................................................................................... 36
1.5.1. ,
.............................................................. 36
1.5.2. '
........................................................................ 38
1.5.3. 2
............................................... 39
1.5.4. Nd – & –
.................................................................... 40
1.5.5. %
................................................................... 42
1.5.6.
.......................................................................... 50
1.5.7. &
........................................................................ 52
1.5.8. 3
........................................................ 53
1.5.9.
........................................................................... 57
1.5.10. )
........................................................... 60
1.5.11. /
................................................................ 61
1.5.12.
.............. 64
1.5.13. +
................................................................ 68
1.5.14.
..................................................... 73
1.5.15. /
$
............................................ 75
1.5.16. .
................................................. 75
273
1.5.17. ?
............................................................... 80
2. 3&84'2B4 ,4+2030
.................................................... 86
2.1. ,
............................... 86
2.1.1. .
(
................................................................................................. 86
2.1.2. 2
..................................... 90
2.1.3. 2
.............................. 93
2.2. ,
............................................... 95
2.2.1. 3
.................................... 95
2.2.2. ,
............................................ 98
2.2.3. 3
......................................................................... 101
2.2.4. 3
....................................................................... 104
2.2.5. 3
......................................................................... 108
2.2.6. .
............................................................... 110
2.2.7. '
....... 113
2.3. 3
......................................................... 117
2.4. 3
= ............................................ 123
2.5. .
........................ 126
2.6. .
...................................................................................................... 128
3. /34",'022B4 .'054##B ,4+2030
.............. 136
3.1. 0 (
*
................................................................................................ 136
3.2.
*
(
137
3.2.1. . $
,
(
(
*
,
137
3.2.2. !
*
............. 142
3.2.3. ,
*
*
........................................................ 144
3.3. /
................................................... 151
3.3.1. 0 (
$
*
........................................................................................ 151
3.3.2.
*
............................................................ 151
3.3.3. /
................................................................ 153
3.3.4. #
............................................... 154
3.3.5. #
............................................................ 155
3.3.6. ,
*
$
............ 156
3.3.7. /
(/3 ) ............ 156
3.3.8. 2
159
3.3.9. 0
............................... 163
3.3.10. /
.......................................... 164
3.3.11. ,
*
. 168
274
3.3.12. '
3.3.13. '
3.4. 2
3.4.1. ' $
3.4.2. /
3.4.3. /
$ ....................... 169
.................................... 170
*
$
.............. 171
,
$
................................ 172
............................. 174
,
,
,
.................................... 175
3.5. /
(
........................ 183
3.5.1. %
-*
(
*
................................................................................... 184
3.5.2. '
('#)&) .......... 184
3.5.3. /
........................................... 185
3.5.4. !
$
*
.................... 186
4.
022B4
0220-3 64%B4 .'054##B
,4+2030
........................................................................................... 190
4.1.
(
......... 190
4.1.1. !
(
............................. 190
4.1.2. .
............ 192
4.1.3. %
,
................................................................................ 194
4.1.4. 0
$
,
$
....................... 196
4.1.5.
*
................................................................. 197
4.2.
............................................................ 197
4.2.1.
..................................................................... 199
4.2.2. #
............................. 206
4.2.3. #
$
....................................................... 207
4.2.4. #
................................ 208
4.2.5. %
,
,
......................................................................................... 210
4.3.
................................................. 211
4.3.1. 0
.................. 211
4.3.2.
.................................... 215
4.4. ,
............................................... 215
4.5.
.......................................................... 219
4.5.1.
.................................................................. 221
4.5.2.
................................................................................................ 223
4.6. )
$
........ 225
4.6.1. #
(
.... 225
275
4.6.2.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.
4.7.6.
4.7.7.
4.7.8.
4.7.9.
4.8.
.
#
,
0
.
,
%
%
*
-
,
*
.... 227
.................................................. 231
$
............................................................................... 231
............................................. 235
..................... 238
................ 240
...................................... 242
.................................... 245
... 246
................................................ 251
................................................................... 255
-
..................................................................... 258
............................................................................................. 264
................................................................................................. 266
................................................................................. 271
'
%.3. '
27.11.2009.
.
..
,
.
100 * . 8
.
60×84 1/16. . . 16,04.
.-
_______
0 %.0
153000, .
,
276
.
./
, 7.
. . 17,80.
Скачать