Загрузил Ольга Лысенко

Меморандум ДОО ТЧХУ

Реклама
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ І ПАРТНЕРСТВО
м. Краматорськ
«___» _________ 2019 р.
Донецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України (далі –ДОО
ТЧХУ), в особі Голови ДОО ТЧХУ Єрохіної Світлани Володимирівни, що діє на підставі
Сатуту, та _________________________ (далі – ___________, Організація), в особі
_________________________, що діє на підставі _______________, (надалі разом іменуються
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), визнаючи необхідність об'єднання зусиль щодо
сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, уклали цей
Меморандум про співробітництво та партнерство (далі іменується «Меморандум») про
наступне:
I.
ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
1.1. Предметом Меморандуму є співпраця і взаємовідносини між Сторонами щодо
соціальної допомоги людям, що опинились в складних життєвих обставинах, або належать до
категорії бенефіціарів, допомоги згідно до Статуту ТЧХУ, ____________, задля їх
забезпечення соціально-економічною, правовою та гуманітарною допомогою.
1.2. Сторони діють виключно на принципах партнерства та захисту інтересів один
одного у відповідності до мети, цілей, завдань діяльності кожної зі Сторін цього
Меморандуму.
II.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН
2.1. Основними напрямками співробітництва Сторін є::
2.1.1. Представник (представники) ДОО ТЧХУ предоставлятимуть бенефіціарам
________ гуманітарну допомогу, якщо ці особи є також отримувачами допомоги згідно до
Статуту ТЧХУ та/або відносятся до категорії осіб, що можуть отримувати таку допомогу при
наявності певних можливостей ДОО ТЧХУ (проектна, програмна діяльність тощо).
2.1.2. Представники ____________ прийматимуть бенефіціарів, спрямованих ДОО
ТЧХУ, згідно до власного Положення, та за умови наявності власних можливостей.
2.1.3. ДОО ТЧХУ виділятимуть зацікавлених в проведені заходів волонтерів для
проведення соціальних або інших заходів.
2.1.4. __________, за необхідністю, складатиме та надаватиме списки осіб, що
потребують гуманітарної допомоги.
2.1.5. Сторони розповсюдживатимуть інформацію щодо діяльності та послуг один
одного, яку вони надають.
III.
ПРЕДСТАВНИЦТВО
3.1. Сторони можуть запрошувати представників та доповідачів один одного до участі у
зустрічах або/та конференціях, які будуть скликатися ними або проводитимуться під їх
егідою, а також третіх осіб.
IV.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
4.1. У процесі досягнення спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати
взаємовідносини на підставі взаємного обміну досвідом, рівності, чесного партнерства,
захисту інтересів кожної зі Сторін.
4.2. З метою реалізації положень цього Меморандуму Сторони можуть скликати
зустрічі у відповідні строки для налагодження співпраці та поточної діяльності.
4.3 Сторони мають право у відносинах співробітництва використовувати власний
інтелектуальний ресурс, розробки і нововведення, репутацію, існуючі ділові зв'язки,
професійні та управлінські якості своїх членів, спільний та інтелектуальний ресурс Сторін, а
також інші відповідні нематеріальні активи.
4.4. Сторони зобов'язуються підтримувати ділові, а також громадські контакти та
вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових, а також
громадських зв'язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення
зазначених у Меморандумі цілей.
4.5. Сторони зобов'язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти матеріальну,
моральну або іншу шкоду іншій Стороні.
4.6. Сторони несуть відповідальність, передбачену міжнародними нормами за
невиконання чи неналежне виконання умов цього Меморандуму а також за розголошення чи
використання конфіденційної, та інщої інформації, будь-яких документів чи відомостей у
власних інтересах, у тому числі комерційних.
V. ВИТРАТИ
5.1. Якщо інше взаємно та чітко не передбачено та не погоджено у письмовій формі
уповноваженими представниками Сторін, всі витрати та видатки, понесені однією зі Сторін,
виплачуватиме Сторона, яка понесла ці витрати та видатки, і жодна Сторона не буде
зобов’язана відшкодовувати витрати та видатки іншої Сторони.
5.2. Взаємовідносини та співробітництво Сторін у реалізації Меморандуму
відбуватимуться шляхом використання наявних можливостей і ресурсів.
VI. ОПРИЛЮДНЕННЯ
6.1. Сторони відповідним чином оприлюднюватимуть інформацію щодо надання
допомоги за цим Меморандумом, участь у якій беруть ДОО ТЧХУ та ____________.
VII. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
7.1. Вся інформація, отримана Сторонами Меморандуму при вирішенні питань,
пов'язаних (прямо чи опосередковано) з предметом цього Меморандуму; інформація, яка є
закритою для однієї із Сторін і була відкрита іншій Стороні, є конфіденційною і становить
таємницю, яку Сторони не мають права розголошувати без письмової згоди Сторін, а також
використовувати проти іншої Сторони під загрозою застосування передбачених
законодавством України санкцій.
7.2. Сторони гарантують одна одній, що під час дії Меморандуму та після закінчення
його строку дії, не використовуватимуть у власних інтересах та/або в інтересах третіх осіб
(включно комерційне розповсюдження, безоплатну передачу та ін.) інформацію, яка стала
відомою внаслідок виконання Меморандуму та була визначена Сторонами як конфіденційна.
7.3. Сторони забезпечать максимальну прозорість та відкритість комунікацій в рамках
впровадження спільної діяльності. При цьому Сторони погоджуються в межах своєї
компетенції докладати всіх зусиль для захисту інформації, що носить конфіденційний
характер та ідентифікована будь-якою із Сторін як така, що не підлягає розголошенню третім
особам.
VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Спірні питання, які виникають між Сторонами у тлумаченні положень цього
Меморандуму або будь-яких додатків до нього, мають вирішуватися шляхом консультацій та
переговорів між Сторонами.
ІX. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО
МЕМОРАНДУМУ
9.1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами та
залишатиметься чинним протягом _____ років. При цьому, після спливу чергового строку дії
Меморандуму, цей строк автоматично продовжується на ____ роки в разі відсутності
письмового повідомлення про припинення дії Меморандуму принаймні від однієї зі Сторін.
9.2. Меморандум може бути розірваний достроково за згодою Сторін:

на підставах, встановлених чинним законодавством України;

за згодою Сторін;

у разі припинення діяльності хоча б однієї зі Сторін, якщо не визначена юридична
особа, що є правонаступником;

в разі невиконання чи порушення однією зі Сторін своїх обов’язків чи положень
згідно цього Меморандуму;

за ініціативою однієї зі Сторін – за умови попереднього письмового повідомлення
про це іншої Сторони за 5 днів до дати розірвання.
9.3. У разі припинення дії цього Меморандум заходи, які були розпочаті на підставі
Меморандуму і не завершено протягом терміну його дії, тривають і завершуються згідно з
умовами, які були раніше узгоджені Сторонами за винятком випадків, коли завершити ці
заходи неможливо.
9.4. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені за згодою
Сторін і оформлені додатками, які підписуються кожної із Сторін і є невід’ємною частиною
цього Меморандуму.
9.5. Меморандум укладається у 2-х оригінальних примірниках українською мовою,
що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній зі Сторін.
Х. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Донецька обласна організація Товариства
Червоного Хреста України
Юридична адреса: 84306 м.Краматорськ, вул.
Дніпровська 7
Код ЄДРПОУ 02940150
р/р_________________
в
____________
МФО__________
Голова ДОО ТЧХУ
____________________
С.В.Єрохіна
Скачать