Загрузил Ti Dinara

Растрлық графика 4305

Реклама
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
«Бекітемін»
Педагогикалық институт
директоры
__________Ботағариев Т.Ә.
«__»__________ 20__ж.
«Растрлық графика»
пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен
050111 «Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс
студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша
Курс
Семестр
Кредит саны
Дәріс
Зертханалық сабақтар
ОЖСӨЖ
СӨЖ
Емтихан
Барлығы
3
5
2
15 сағат
15 сағат
30 сағат
30 сағат
5 - ші семестрде
90 сағат
Орал-20__ ж.
Пәннің оқу әдістемелік кешені _“Компьютерлік графика”пәнінен. Орал қ., 2010, БҚМУ
педагогикалық факультет оқу-әдістемелік кеңес шешімімен_ бекітілген жұмыс оқу
бағдарламасы негізінде құрастылған.
Құрастырған: Медешова А.Б.- п.ғ.к., доцент
Жалпы педагогика және информатика кафедрасының отырысында қарастырылды
_________________ №__ хаттама
Кафедра меңгерушісі: _____________________
Институттың ОӘК төрағасы __________
Медешова А.Б.
Иргалиев А.С.
1. Пәннің типтік оқу бағдарламасы
ПОӘК-де бағдарлама туралы мәлеметтер
Компьютерлік
графика. Медешова А.Б., Орал қ., М.Өтемісов ат.БҚМУ педагогикалық
факультеті, 2010.
Кафедра Жалпы педагогика және информатика
2.Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS
Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет:
Медешова А.Б.–п.ғ.к., информатика кафедрасының доценті,
к.8, ауд.315.-дәріс оқиды.
E-mail: medeshovaa@mail.ru
Пән туралы мәлімет:
Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады.
Бір аптаға 2 кредит сағаты жоспарланады, оның 1 сағаты дәріс және 1 сағаттан
зертханалық сабақ, СӨЖ, ОЖСӨЖ жүргізіледі.
Сабақ
1 дәріс
1 зертханалық
сабақ
ұзақтығы
50 мин.
50 мин.
сабақ
ОЖСӨЖ
СӨЖ
ұзақтығы
50 мин.
50 мин.
50 мин.
Өту орны-: № 8, 1 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша
Оқу жоспарынан көшірме:
Курс Семестр Кредит Дәрістер
саны
4
7
2
15
2.3 Кіріспе
Зертхананл
ық сабақ
15
СОӨЖ
30
СӨЖ Барлығы Бақылау
түрі
30
90
емтихан
. «Компьютерлік графика» пәні –мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес кәсіби
біліктілік пен білім алуды қамтамасыз етіп, дүниетану және жүйелі ойлау қабілетінің
қалыптасуына ықпал етеді.
Пән бойынша мағлұмат:
Пәнді оқытудың мақсаты –есептеуіш техниканың қазіргі заманға сәйкес графикалық
ақпараттарын пайдалана алатын мамандар даярлау.
Пәнді оқытудың міндеттері-. компьютерлік графика программаларымен жұмыс жасау
негіздерін оқыту.
Курстың мазмұны:
- Графика түрлері
- Графикалық файл форматтары
- Бейнелерді өңдеу негіздері
- MPEG, JPEG сығу негіздері
Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер:
Білуі керек:
 Компьютерлік графика және оның түрлерін
 Графикалық файл форматтарын
 Бейнелерді өңдеуге арналған программаларды;
Жасай алу керек:
 Суреттерді ашуды
 Бейнелерді өңдеуді
 Бейнелерді файл ретінде сақтауды
 Графикалық файлдарды таратуды, шығаруды
Қолдана білу керек:
 Adobe Photoshop программасын
2.4 Сабақ мазмұны мен кестесі
Апта
және Дәріс мазмұны
Зертханалық
тақырып
жұмыс
тақырыбы
Компьютерлік
Adobe Photoshop
1. Компьютерлік
графика
туралы бағдарламасыме
графика негіздері
түсінік.
н танысу.
Графика
түрлері:
пайдалану саласы
бойынша,
программалық
қамтамасыз
ету
бойынша жіктеу
Графикалық файл
форматтары
СОӨЖ
СӨЖ
тапсырмасы тапсырмасы
Стандартты
графикалық
программа
Paintbruch.
Microsoft
Power Point.
. Растрлық
және
векторлық
графика
ерекшелікте
рі
мен
кемшіліктері
н салыстыру
Псевдографи
ка.
2.
Adobe Photoshop
программасы
Файлдарды ашу,
сақтау және құру
Программа
интерфейсімен
танысу.
Мәзір қатары.
Саймандар
тақтасы.
Палитра.
Мектеп
курсында
компьютерлі
к
графиканың
қарастырылу
ауқымы.
Видеоадапте
рлердің
негізгі
мінездемеле
рі
және
оларды
таңдау
принциптері
3.
Негізгі
параметрлерді
беру
Негізгі
параметрлерді
беру режимі
экранда ақпаратты
бейнелеу
параметрлері
Guides, Grid &
Slices түстер және
мөлдірлік
параметрлері
өлшем
бірліктерінің
немесе
сызғыштың
параметрлері
Бақылау
жұмысы
Adobe
Photoshop
терезесі
Саймандар
топтарын
анықтау.
Видеомонит
орлардың
қолданылуы,
негізгі
мінездемеле
рі
және
түрлері
Геометриялық
Облыстарды
ерекшелеу
ерекшелеу
(айрықшаландыру әдістері
).
Ерекшелеу
жиектерін өзгерту.
Бақылау
жұмысы
Сурет салу,
өңдеу
құралдары.
Сурет салу
және
өңдеуге
арналған
қылқалам
режимдері.
сызықтарды «Жұлдыз»
Бақылау
салу тік
жасау
жұмысы
бейнесін
сопақтарды және тұрғызу
Жол
салу.
шеңберлерді
«Гүл» бейнесін Pen cайманы.
жасау
Жолды
тұрғызу.
Көп бұрыштыны
өзгерту.
жасау
Magic Want
Контурге
сайманы.
қолданылатын
операциялар
4.
Ерекшелеу
саймандары
5.
Сурет
құралдары
6.
Қабаттар
Қабат құру.
Қабаттарға
қолданылатын
негізгі
операциялар
Қабаттарын
қолданылатын
әртүрлі эффекттер
қабат жасау
7.
Түстерді реттеу
«Жер
шарын(планета
)»
бейнесін
тұрғызу.
8.
Түстерді реттеу
Color палитрасы
түстердің
араласуының
режимі
алдыңғы
және
артқы
көріністерінің
түсін таңдау
құю аспабы
Градиент
Burn және Sponge
аспаптары
Өңдеу
маскасының
жартылай өң
бейнесі немесе
айналдырып шығу
жиегі Стильдерді
қолдану
Сурет салу,
өңдеу
құралдары.
Сурет салу
және
өңдеуге
арналған
қылқалам
режимдері.
Еркін
ерекшелеу.
Бақылау
жұмысы
Түстер
гаммасын
реттеу.
Түстер
каналдары.
Түстер
каналдарын
қолдану.
Коллоквиум
Paint Bucket,
Gradient
саймандары.
Corel Draw
программасы
мен танысу
Corel Draw
программас
ын
пайдалану
Қабаттарды
түрлендіру
Қабаттарды
жою, сақтау,
реттерін
өзгерту.
«Қабаттар»
терезесі
эффектілері
мен жұмыс..
9.
Мәтінмен жұмыс
Мәтінмен жұмыс
саймандары.
Мәтін типтері
Көлемді мәтін
10.
Бейнеге
эффектілер беру
трансформациялау
бейнені
еркін
бұрышқа бұрылу
және
оны
көлденең
және
тігіненге қатысты
бейнелеу
ерекшеленген
облысты
трансформация
лау
Көз фільтрі
Twirl фильтрі
Wave фильтрі
Crystallize
кристалл
бейнесіне ұқсату
фильтрі
Lens Flare фильтрі
Bas Relief фильтрі
12. Фильтрлер.
Conte
Crayon
фильтрі
Plaster фильтрі
Emboss – фільтрі
Wind - фильтрі
Clone
Stamp
13. Таңдалған
клондау штампы
қалыппен
бейнеге
сурет аспабы
Eraser
тобының
салу
аспаптары
Blur және Sharpen
аспаптары
Smudge
және
Dodge аспаптары
топтық өңдеу
14. Жұмысты
автоматтандыру
фильтрлер
пайдалану
15. Бейнені баспаға Бейненің басу
парағындағы
шығару.
орналасу орнын
және оның
масштабын реттеу
Баспаға
шығарудағы
баптау.
Баспаға
шығарудағы
баптау.
11. Фильтрлер.
Мәтінді жазу Мәтінге
және
түрлі
редакциялау. эффектілер
қолдану
Emboss.
3D
Styleze.
Transform.
Pinch.
Lens Flare.
Spherize. Zig
zag. Ripple.
Ocean
Ripple. Glass.
Wave.
3DS
Max
3DS Max
бағдарлама бағдарламас
ы
сында
Макрокоман
анимация
далар
қою
Артқы фонды
өзгерту
Эффектілерді
қолдану
AutoCad
бағдарламас
ының
терезесімен
және
құралдар
сайманымен
танысу
«Суретті жырту
мен ескірту»
Бақылау
жұмысы.
Коллоквиум
Бейнелер
тобын
баспаға
шығару.
AutoCad
бағдарламас
ының
терезесімен
және
құралдар
сайманымен
танысу
Өткенді
қайталау.
Әдебиеттер
1. Компьютерная графика
2. Adobe Photoshop
3. Информатика. Базовый курс. Учебник под ред. С.В.Симоновича. С.П. «Питер» 2004г.
4. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. Изд./Под ред.проф. Н.В.Макаровой. - М.:Финансы и
статистика, 2001.-768 стр.: ил.
5. Медешова А., Бекмағамбетова В.. Компьютерлік графика курсының практикумы.
Электронндық оқулық БҚМУ, ОРАЛ,200750,2 Мб
Қосымша әдебиеттер:
1. Балапанов Е, Бөрібаев Б, Сейнасинов Информатика терминдерінің түсіндірме сөздігі,
А, 2000.
2. Балапанов Е, Бөрібаев Б, Даулетқұлов А. Информатикадан 30 сабақ. А. 2000.
3. Инчин А.С. Работа на персональном компьютере в двух частях, А, Издателство
LEM,2003
4. Камардинов О Есептеуіш техника және программалау, А., Баспа кабинеті, 1997.
5. Шафрин Информатика. Задачник-практикум в 2т
6. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя, М., «Инфра», 1997г.
Мультимедиалы0 программалар
1. “Информатика”, электрондық оқулық/Абай атынд. АМУ информатика кафедрасы
оқытушылары, А, 2004.
2. Медешова А.Б. “Бастауыш мектептегі информатика және ақпараттық технология
негіздері”, электрондық оқулық, Орал, БҚМУ,2005
3. Adobe Photoshop 6. видеокурс.
3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
Тапсырманы
Орындау
Балл
ң
мақсаты
мерзімі және
Ұсынылатын
(әр
мен
№ Жұмыс түрі
тапсыру
Бақылау түрі
әдебиеттер
тапсы
мазмұны
уақыты
рмаа)
(аптасы)
Өзіндік
жұмыс
жаттығуларын
орындау.
Талдау және СОӨЖ
танымдық
тақырыбына
қабілеттерін байланысты
арттыру
Тақырып
бойынша
баяндама,
глоссарий,
реферат
СОӨЖ
кестесі
бойынша
берілген
уақыт
шеңберінде
әр аптада
Бақылау
жұмысы.
Оқу
материалын
меңгеруін
бақылау
Негізгі
әдебиеттер
3-6,11,14
аптада
Коллоквиум
Ойлау
қабілетін
тексеру
Емтихан
Білімді
кешенді
тексеру
1
Тапсырмалард
ың
орындалуын,
сұрақтарға
жауап
беру
қабілетін
тексеру
Жазба
жұмысын
тексеру
1,5
Ауызша,
жазбаша
жауаптар
Курс бойынша 7,14 аптада
әдебиеттер,
дәрістер
3
Ауызша жауап
Силлабус
40
Тест
Сессияда
Қосымша материалдарды іздеу, компьютерлік желінің мүмкіндіктерін пайдалану, оны
қааза басып шыару, берілген тақырыптың мазмұнын тереңдету, практикалық мәнділігін
анықтау, т.с.с. тапсырмалар студентке жүктеледі. СӨЖ тапсырмаларды орындау мен тапсыру
графигіне сәйкес қабылданады.
Жоғары балл барлық тапсырма талапқа сай қойылған уақытында орындалған жағдайда
қойылады. Егер жұмыс тапсырмада көрсетілмеген қосымша әрекеттен тұратын болса, жұмыста
ерекше безендіру болса, оқылған тақырыпқа байланысты жеке жұмыс орындалса қосымша
(мадақтау) балл қосуға болады.
Сабақ жіберген, кешіккен, сабақта төмен белсенділік көрсеткен, есепті кешіктіріп
тапсырған (графиктен тыс) жағдайларда студентке айыппұл салынады.
4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ
Кафедра ___информатика_____тьютор _
Пән _____ ________
Кредит саны __2
№
п/п
1
1
2
3
әдебиеттер тізімі
кітапха
нада
кафедр
ада
2
3
4
Информатика: Учебник. - 3-е
перераб.
Изд./Под
ред.проф.
Н.В.Макаровой. - М.:Финансы и
статистика, 2001.-768 стр.: ил.
1
Информатика. Базовый курс.
Учебник
под
ред.
С.В.Симоновича.
С.П.
«Питер» 2004г.
“Информатика”,
электрондық оқулық/Абай
атынд. АМУ информатика
кафедрасы оқытушылары,
А, 2004.
4
Медешова
А.Б.
“Бастауыш
мектептегі информатика және
ақпараттық технология негіздері”,
электрондық
оқулық,
Орал,
БҚМУ,2005.
5
Инчин
А.С.
Работа
на
персональном компьютере в двух
частях, А, Издателство LEM,2003.
6
Балапанов
Е,
Бөрібаев
Б,
Сейнасинов
Информатика
терминдерінің түсіндірме сөздігі,
А, 2000.
7
8
Информатикадан 30 сабақ
Шафрин Ю.
Информационные
технологии. В 2-х ч. :
Задачник-практикум
.М.: Лаборатория Базовых
Знаний.
Ч. 1: Основы
3
Наличие
Студент
тер дің
қамтылу
ы (%)
5
10
6
7
1
ОблОБАО(обл
ЦИСО),
ИПК(информа
тика
кафедрасы)
20
5
1
5
5
3
4
ескерту
Электронды
қ түрі
1
10
1
20
28
1
информатики
информационных
технологий.-2000
и
Шафрин Ю.
Информационные
технологии. В 2-х ч. :Учеб.
пособие. -М.: Лаборатория
Базовых Знаний. Ч. 1:
Основы
информатики
и информационных
технологий.-2000.-320с.
Могилев А.В., Пак Н.И.,
Хеннер Е.К. Информатика:
Уч.
пособие.
–
М.:
Академия, 2000. – 324 с
10
56
+
3
22
1
11
Могилев А.В., Пак Н.И.,
Хеннер Е.К. Практикум по
информатике: Уч. пособие.
– М.: Академия, 2000. – 324
3
22
1
12
Медешова А., Бекмағамбетова В..
Компьютерлік графика курсының
практикумы.
Электронндық
оқулық БҚМУ, ОРАЛ,200750,2
Мб
1
9
10
1
100
1
1
5. ПӘН БОЙЫНША ДӘРІСТЕРДІҢ КОНСПЕКТІСІ
Дәріс №1
Тақырыбы: Компьютерлік графика негіздері
Қарастырылатын сұрақтар:
Компьютерлік графика туралы түсінік.
Графика түрлері: пайдалану саласы бойынша, программалық қамтамасыз ету бойынша жіктеу
Графикалық файл форматтары
Дәрістің мақсаты:
Компьютерлік графика туралы түсінік қалыптастыру
Дәріс мазмұны:
Компьютер графикалық ақпаратпен жұмыс істегенде қандай да бір кескін элементін
сипаттайды. Компьютерлік графика информатиканың негізгі бөлігі.
Монитордағы бейнелермен байланысты ақпараттарды өңдеуде 3 негізгі бағыт анықталған:
образдарды тану, бейнелерді өңдеу, машиналық графика.
Бар бейнені формальды түрде түсінікті символдар тіліне түрлендіру образдарды
танудың негізгі міндеті болып табылады. Образдарды тануды техникалық құру жүйесі деп те
атайды. COMPUTER VISION бейне сипаттамасын алуға мүмкіндік беретін тәсілдер жиынтығы.
Оның бір міндеті - обьектіні скелеттеу, яғни обьектінің кейбір негіздерін қалпына келтіру.
Бейнені өңдеу IMAGE PROESSING бейнені бір түрден басқаға көшіру, бейненің
мәліметтерін сығу сияқты есептерді қарастырады. Мұндағы кіру және шығу мәліметтері бейне
болуға тиіс.
Компьютерлік графика COMPUTER GRAPHICS сипаттамалық мәліметтерді график,
гистограмма, т.б. бейне түрінде беру, обьектілердің анимациясын құрастыру сияқты
жұмыстарды атқара отырып, алғашқы мәліметтер суреттік табиғатқа ие болса, соны бейнелеп
көрсетуді қарастырады.
Мұны схемалық түрде былай көрсетуге болады:
IMAGE PROESSING
Бейне
COMPUTER
VISION
COMPUTER
GRAPHICS
Сипаттама
Компьютерлік графика бейнелерін қалыптастыру тәсілдеріне байланысты растрлық,
векторлық жєне фрактальды деп бөлінеді.
TIFF(tagged image file format) растрлық графика бейнелерді сақтауға арналған.
PSD(photoShop Document) арнай программада жасалған бейнелер сақталады. Мұнда қабаттар,
каналдар, түссіздіктер, маскалар сақталады.
PCX(pc PaintBruch)арнайы программада растрлық бейнелер үшін қолданылады. Ескерген деп
есептеледі.
PhotoCD фотосуреттерді сақтау үшін, растрлық графика *.PCD
Windows Bitmap *.bmp Windows ож де растрлық бейне сақтау
JPEG(joint photographic experts group) *.jpg растрлық электрондық публикация үшін жиі
қолданылады, сыѓуѓа жењіл.
GIF(GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT), PNG(portable network graphics) интернетте жиі
пайдаланылады.
WMF(Windows MetaFile)векторлық графика Windows ож сақтау үшін қолданылады.
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3 негізгі әдебиет
3 қосымша әдебиет
Дәріс №2
Тақырыбы: Adobe Photoshop программасы
Қарастырылатын сұрақтар:
Файлдарды ашу, сақтау және құру.
Программа интерфейсі
Мәзір қатары.
Саймандар тақтасы.
Палитра.
Дәрістің мақсаты:
Adobe Photoshop программасының интерфейсімен таныстыру.
Дәріс мазмұны
File мәзір пунктын ашыңыз, одан New командасы
Файлды сақтау - File мәзірінің пунктынан Save As командасы
File - Open
Программа терезесінің жоғарғы бөлігінде тақырып жолы орналасқан.
Тақырып жолы астынан сіз мәзір жолын көре аласыз.
Мәзір жолының астында программаның екпінді саймандар үшін параметр жолы
орналасқан.
Жұмыс аймағының сол жақ шетінде Tool books инструменттер панелін құрайтын
пиктограмма қатары орналасқан.
Программа терезесінің интерфейсі құрамына суреттің басқа бөлігіне ауысу үшін
айналдырма алабы кіреді.
Оң жақ шетінде түсті өзгертуге, бейнені масштабтауға, қыл қаламмен жұмыс жасауға
және басқа да көптеген іс-әрекетті орындауға болатын қызмет терезелері орналасқан.
Программаның басты мәзірі тақырып жолының астында орналасқан.
Аспаптар панелі программа объектілерін жасау, бөліп шығару және өзгерту
командаларына қатынауға мүмкіндік береді. Бағытталуы бойынша аспаптар 4 топқа бөлінген.
Параметр панелі мәзір жолының астында орналасқан.
Adobe Photoshop программасында бейнеде объектілерді дәлірек тіркестіру мүмкіндігін
беретін бағыттауышпен және тормен жұмыс жасау мүмкіндігі қарастырылған
Программамен жұмыс жасаған уақытта онда көп қолданылатын команда мен
опрецияларға қатынауға мүмкіндік беретін әртүрлі қызмет терезелері қатысады.
Navigator - бұл сұхбат терезесі программаның жұмыс аумағы шегінде бейненің
масштабын басқаруға мүмкіндік береді. Color - бұл сұхбат терезесі объектілер бейнесінің түсін
өзгертуге, сонымен қатар градиентті құюлардың параметрлерін басқаруға мүмкіндік береді.
Пайдаланатын әдебиеттер
3 мультимедиалық программа
Дәріс №3
Тақырыбы: Негізгі параметрлерді беру
Қарастырылатын сұрақтар:
Негізгі параметрлерді беру режимі
экранда ақпаратты бейнелеу параметрлері
Guides, Grid & Slices
түстер және мөлдірлік параметрлері
өлшем бірліктерінің немесе сызғыштың параметрлері
Дәрістің мақсаты:
Adobe Photoshop программасының негізгі параметрлерін үйрету.
Дәріс мазмұны
Негізгі параметрлерді беру режимін шақыру үшін Edit мәзір пунктінен General
командасы пайдаланылады.
Color Picker-түстер палитрасы
Interpolation интерполяция тізімі,
Redo Key - қайталау пернесі тізімі,
History States - оқиға палитрасының күйі өрісі,
Export Clipboard - алмастыру буферіне экспорттау жалаушасы,
Show Tool Tips - аспаптар үшін көмекші нұсқау(подсказки) жалаушасы,
Keyboard Zoom Resizes Windows - клавиатурамен масштабты реттеу кезіндегі терезе
өлшемдерінің өзгеруі жалаушасы,
Auto-update open documents жалаушасы, олардың көшірмелері басқа қосымшаларда
өзгертілген және өзінің файлында сақталған, ашылып тұрған құжаттың, олардың көшірмелері
басқа қосымшаларда өзгертілген және өзінің файлында сақталған, автоматты жаңартудың
режимін анықтайды.
Beep When Done - аяқталу кезінде сигнал беру жалаушасы,
Save Palette Locations - палитраның қалпын сақтау жалаушасы,
Use Shift Key for Tool Switch - аспаптарды ауыстыру кезінде Shift пернесін қолдану
жалаушасы.
экранда ақпаратты бейнелеу параметрлері
тор және бағыттаушы сызықтардың параметрлері
түстер және мөлдірлік параметрлері
өлшем бірліктерінің немесе сызғыштың параметрлері
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3,4 негізгі әдебиет
3 қосымша әдебиет
Дәріс №4
Тақырыбы: Ерекшелеу саймандары
Қарастырылатын сұрақтар:
Геометриялық ерекшелеу (айрықшаландыру).
Ерекшелеу жиектерін өзгерту.
Дәрістің мақсаты:
Adobe Photoshop программасының ерекшелеу саймандарын үйрету.
Дәріс мазмұны
Rectangular Marquee аспабы
Elliptical Marquee аспабы
Single Row Marquee аспабы
Single Column Marquee аспабы
Lasso аспабы
Polygonal Lasso көпбұрышты лассосы
Magnetic Lasso магниттік лассо аспабы
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3 негізгі әдебиет
3 қосымша әдебиет
3 мультимедиалық программа
Дәріс №5
Тақырыбы: Сурет салу құралдары
Қарастырылатын сұрақтар:
тік сызықтарды жасау
сопақтарды және шеңберлерді жасау
Көп бұрыштыны жасау
Контурге қолданылатын операциялар
Дәрістің мақсаты:
Сурет салу құралдарымен таныстыру
Дәріс мазмұны
Line Tool аспабы
Ellipse және Rectangle тобының аспаптары
Custom shape аспабы
Контурге қолданылатын операциялар шақыру үшін параметрлер панеліндегі түймелер
қолданылады. Берілген Add to shape area командасы жасалынатын обьектілердің контурларын
қосуды жүргізеді.
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3,4 негізгі әдебиет
3 қосымша әдебиет
3 мультимедиалық программа
Дәріс №6
Тақырыбы: Қабаттар.
Қарастырылатын сұрақтар:
Қабат құру.
Қабаттарға қолданылатын негізгі операциялар
Қабаттарын қолданылатын әртүрлі эффекттер
Дәрістің мақсаты:
Adobe Photoshop программасының қабаттармен жұмысты үйрету.
Дәріс мазмұны
Layers палитрасы
жаңа қабат құру
Қабаттарға қолданылатын негізгі операциялар
Қабаттарын қолданылатын әртүрлі эффекттерді дәлдеуін құру үшін арнайы сұхбат
терезесі пайдаланылады. Layer палитрасында Add a layer style түймесін басылады
Сәуле шығару эффектісін құжаттың кез-келген қабатына тіпті онда бейне болмаған
жағдайда да құруға болады.
Берілген эффекттің көмегімен қабат бейнесінің бет-бедерінің визуалды иллюзиясы
құрылады.
Градиенттік жабын эффектісі белсенді қабаттың аумағында градиентті құюды құру
үшін қолданылады.
Айналдырып шығу эффектісі берілген түстің сызығын немесе қалыптық бейненің
жиынтығынан құралатын рамкалардан, таңдалған қабаттың объектісін айналдырып шығудан
тұрады.
Atlas эффект іс-әрекеті таңдалынған қабат объектісі күнгірт бөліктерден өрнек
құрылатын атласты мата кесегіне ұқсатудан тұрады.
Пайдаланатын әдебиеттер
3 қосымша әдебиет
3 мультимедиалық программа
Дәріс №7-8
Тақырыбы: Түстерді реттеу
Қарастырылатын сұрақтар:
Color палитрасы
түстердің араласуының режимі
алдыңғы және артқы көріністерінің түсін таңдау
құю аспабы
Градиент
Burn және Sponge аспаптары
Өңдеу маскасының жартылай өң бейнесі немесе айналдырып шығу жиегі
Стильдерді қолдану
Дәрістің мақсаты:
Түстерді пайдалана білуге баулу.
Дәріс мазмұны
Color палитрасы түстермен жұмыс жасауға арналған.
Түсті төрт әдіспен беруге болады. Бірінші әдіс құраушы түстердің проценттік арақатынасын көрсетуден тұрады, ол үшін енгізу өрісіне мәнді беріңіз. Түсті берудің екінші әдісі
бұл палитраның төменгі бөлігіндегі түстер жиегінің қолданылуы. Түсті берудің үшінші әдісі
түстер жиегінің астында орналасқан жүгіртпелердің қолданылуы. Түстердің соңғы әдісі Cоlor
Picker сұхбатының қолданылуы.
Программада түстердің араласуының 19 режимі қарастырылған. Палитрадан Brush
аспабын таңдап, курсорды жұмыс аумағына орнату қажет. Параметрлер панелінде Mode
тізімінде түстерді араластырудың барлық режимдері берілген.
Normal, Dissolve, Behind, Clear, Multiply, Screen, Overlay, т.б.
Программада жоспардың алдыңғы және артқы көріністерінің түсін таңдау үшін Color
палитрасы және Color Picker сұхбат терезесі қолданылады.
Paint Bucket құю аспабы құжаттың екпінді қабатының өңдеу аумағында орналақан және
таңдалған пиксельге қатысы бойынша жақын түсті реңді иеленетін бейнелердің пиксельдерін
біркелкі немесе қалыпты құюларының операциясын орындау үшін қолданылады.
Градиент көмегімен құю түстердің бір қалыпты ауысуымен жасалынады.
Burn және Sponge аспаптары түстерді түзету бейнені күнгірттеуге және бейненің түсті
қанықтылығының азаюы операциясын орындауға мүмкіндік береді.
Стильдерді қолдану қандай да бір қалыптар негізінде қабаттарды
безендіруге
қолайлырақ жүргізуге жағдай туғызады. Style аспабы стильдермен жұмыс жасау үшін
қолданылады.
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3,4,5 негізгі әдебиет
2,3,5 қосымша әдебиет
1,2,3 мультимедиалық программа
Дәріс №9
Тақырыбы: Мәтінмен жұмыс
Қарастырылатын сұрақтар:
Мәтінмен жұмыс саймандары.
Мәтін типтері
Дәрістің мақсаты:
Мәтінді енгізу, өңдеу жолдарын үйрету.
Дәріс мазмұны
Программаға мәтіндер енгізу үшін арнайы мәтіндік блокты жасауға Type Tool
тобындағы аспаптар арналған. Horizontal Type Tool аспабының көмегімен мәтіннің көлденең
орналасуы бар мәтіндік блоктарды жасауға болады.
Көлемді мәтін
Пайдаланатын әдебиеттер
2,3,5 қосымша әдебиет
1,2,3 мультимедиалық программа
Дәріс №10
Тақырыбы: Бейнеге эффектілер беру
Қарастырылатын сұрақтар:
трансформациялау
бейнені еркін бұрышқа бұрылу және оны көлденең және тігіненге қатысты бейнелеу
Дәрістің мақсаты:
Бейнеге түрлі эффекті беруге үйрету.
Дәріс мазмұны
Трансформациялау арқылы бейненің көлемін, масштабын өзгерту, бұруға болады.
Adobe Photoshop программасында бейнені еркін бұрышқа бұрылу және оны көлденең
және тігіненге қатысты бейнелеу мүмкіндігі бар. Бейнені айналдыру және бейнелеуге арналған
барлық командалар Image мәзір пунктінде жиналған және Rotate Canvas мәзір астында
орналасқан. Бірінші үш команда бейнені көрсетілген бұрышқа айналуын жүргізеді. Arbitrary еркін, бейнені Angle өрісінің сұхбат терезесінде бастапқы астыңғы беттің (подложканың)
өлшемін біруақытта үлкейту кезінде оны сағат тілі бойымен және қарсы бағытта берілетін
бұрышқа бұру. Flip Horizontal - көлденең бағытта бұру, ол арқылы өтетін тігінен оське қатысты
көлденең. Flip Vertical - тігінен бағытта бұру, ол арқылы өтетін көлденең оське қатысты тігінен
бағытта бейнені ұқсас бұру.
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3,4,5 негізгі әдебиет
2,3,5 қосымша әдебиет
1,2,3 мультимедиалық программа
Дәріс №11-12
Тақырыбы: Фильтрлер.
Қарастырылатын сұрақтар:
Көз фільтрі
Twirl фильтрі
Wave фильтрі
Crystallize кристалл бейнесіне ұқсату фильтрі
Lens Flare фильтрі
Bas Relief фильтрі
Conte Crayon фильтрі
Plaster фильтрі
Emboss – фільтрі
Wind - фильтрі
Дәрістің мақсаты:
Фильтр және оның түрлерін талдау
Дәріс мазмұны
Көз фільтрі көмегімен бейнеге қойылған қалың әйнек бейнелеуіне ұқсатады. Фильтр
параметрлерін қарастырайық:
1)
Distortion - бұрмалану сырғытпысы, бейнеде таңдалған бұрмалану схемасының
ықпалымен, бейненің пиксельдерінің шақырылған ығысуының бұрмалау деңгейін реттейді. Бұл
параметрдің мағынасының өсуімен, бейнеде бұрмалану деңгей өсетін болады.
2)
Smoothness - жұмсарту сырғытпысы, бұрмалану схемасынның қолдануынан
бұрын жырмалану деңгейін береді.
3)
Texture - ашылушы тізімі, құрылатын Effect командасы тәуелді болатын,
материалдың текстурасын таңдауға мүмкіндік береді.
4)
Scaling - масштаб сырғытпысы, бұрмалану схемасының ретінде пайдаланылатын,
текстура бейнесінің масштабын береді.
5)
Invert - инверсия жалаушасын орнату, барлық параметрлерді өзгерту кезінде
олардың іс-әрекетін қарау терезесінде қарауға болатын, тесктура бейнесін инверсиялауға
әкеледі.
Twirl фи льтрі бастапқы бейнесін бұрап қоюды жүргізуге мүмкіндік береді, оның ісәрекеті айналу центріне қатысты бейненің бөліктерінің ығысуы центрлес шеңберлермен
болады.
Wave фильтрі көмегімен бейнекескінін (видоизображения) еліктеуін су қалыңдығы
арқылы алуға болады. Бұл жағдайда сонымен қатар беттердің үстіндегі толқынға ұқсатылады.
Number of Generators - генераторлар саны сырғытпысы, толқын көздерінің санын анықтайды;
олардың әрқайсысы екі толқын құрады, көлденең және тігінен.
Wavelength: Min - минималды толқын ұзындығы, Max - максималды толқын ұзындығы
сырғытпысы, толқын ұзындығының соңғы мүмкін болатын мәнін реттейді.
Amplituda - амплитуда екі сырғытпысы, олардың біріншісі толқын амплитудасының
минималды болатын мәнін, ал екіншісі максималды болатынын береді.
Scale: Horiz. - көлденең бойынша масштаб, Vert. - тігінен бойынша масштаб сырғытпысы,
бұрмалануды масштабтаудың коэффициенттерін анықтайды.
Айырып-қосқыштар тобы Type - тип, толқын формаларының үшеуінен мүмкін болатын біреуін
таңдауға мүмкіндік береді: Sine - синусоид, толқынның синусоидалді формасы, Triangle үшбұрыш, толқынның үшбұрышты формасы, Square - квадрат, толқының квадратты формасы.
Randomize - басқа нұсқа түймесі, берілген диапазонда болатын параметрлердің кездейсоқ
мағынасында нәтижелі бейненің жаңа үлгісін таңдауға арналған.
Айырып-қосқыштар тобы Undefined Areas - босаған аумақ, бейне шеттерінің пиксельдерін
өңдеу режимін таңдауға пайдаланылады:
Wrap Around - кесілген фрагмент қою, қарама-қарсы шеттегі және оның шектерінен шығып
кеткен, пиксельдермен бейненің бос шеттік аумағын толтыру режимі;
Repeat Edge Pixels - шекаралық пиксельдермен толтыру, берілген аумақты бейненің шекаралық
пиксельдерінің көшірмесімен толтыру режимі.
Crystallize кристалл бейнесіне ұқсату фильтрі, қайсысы формасы және өзінің шекара
бояуы жағынан фильтрмен өңделіп болған қабаттың бастапқы бейнесіне ұқсатады.
Lens Flare фильтрі көмегімен әдетте объективте жарық көзінің шағылуынан шығатын,
фотографиялық бейнелеудегі дақты еліктеуге болады.
Brightness - ашықтық сырғытпысы, 10-нан 300-ге дейінгі процент диапазонында дақ
ашықтығын реттейді.
Flare Center - дақ центрі жұмыс аумағы, 2 функцияны орындайды, крест секілді дақ центрінің
таңбасын тышқанмен қою жолымен, өңдеу аумағында дақтың орналасуын беру және оны көру
режимінде нәтижелі бейнені бенелеу.
Айырып-қосқыштар тобы Lens Type - объектив типі, дақ параметрлері тәуелді болатын,
объективтің фокустық қашықтығын таңдауға арналған.
1)
50-300 mmZoom - трансфакатор 50-300 мм. Дақ оның айналасында қызғылт түсті
рефракция сақинасымен дөңгелек түріндегі жарық дағы, сонымен қатар бір-біріне қатысты
ығысқан сақина болып табылады.
2)
35mmPrime - дақ оның айналасында қызғылт түсті рефракция сақинасымен жұлдыз
түріндегі жарық дағынан, сонымен қатар дақ центріне қатысты екі жағында орналасқан,
дөңгелек түріндегі ақшыл аумақтың әртүрлі екі өлшемінен тұрады.
3)
105mmPrime - дақ құрамында бірнеше үлкен сәулелермен көгілдір түсті кішкентай
жарық дағынан және қараңғырақ негізгі дақ центрінің оң жағында және төменге ығысқан,
дөңгелек түрдегі жарқырайтын аумақ болады.
Bas Relief фильтрі тас тақтадан ойылған мүсіндік бейнелерге ұқсатуға мүмкіндік береді.
Detail - детализация сырғытпысы, алғы және артқы көрініс түстерінің реңктерімен боялған, 1
ден 15-ке дейінгі диапазонда нәтижелі бейнеде уақ бөлшектердің өңдеу деңгейін береді. Бұл
параметрдің мәнінің өсуіне байланысты бейнелердің жекеленген бөліктерінің минималды
өлшемдері азаятын болады, ал олардың саны өседі. Smoothness - фокустау сырғытпысы, 1 ден
15-ке дейінгі диапазонда оны берілген түстердің реңктерімен бояғаннан кейін бейненің
жырмалану деңгейін реттейді. Берілген параметрдің мәні үлкен болған сайын, бейнелеу көбірек
жырмаланған болады. Light Direction - жарық ашылушы тізімі, бет-бедерлі бейнелеуге көмескі
жарық түсетін, жарық сәулелерінің бағытын таңдауға мүмкіндік береді. Бейненің сыртқы
көрінісі параметрлерінің өзгеруі кезінде фильтр қолданғаннан кейін, алдын ала қарау
терезесінен қарауға болады
Conte Crayon фильтрі қоңыр түстің тегіс емес бетінде екі жұмсақ қарындашпен жасалған
суретке ұқсатуға мүмкіндік береді. Foreground Level - негізгі түс сырғытпысы, алдыңғы
көрініс түстерінің реңктерімен боялған бейненің аумақтарының өлшемін анықтайды.
Background Level - фондық түс сырғытпысы, артқы көрініс түстерінің реңктерімен боялған
бейненің жарық аумақтарының өлшемін реттейді. Texture - текстура ашылушы тізімі, құрылып
жатқан команданың эффектісі тәуелді болатын, текстура типін таңдауға мүмкіндік береді.
Scaling - масштаб сырғытпысы, оның тегіс еместігінің өлшемін анықтайтын, текстура
бейнесінің масштабын береді. Relief - бет-бедер сырғытпысы, текстура бет-бедерін анықтайды.
Light direction - бағытталған жарық тізімі, текстураны жарықтандыратын жарық сәулелерінің
бағытын таңдауға мүкіндік береді.
Plaster фильтрі дымқыл гипстің бетінде орындалған рельефті суреттің еліктетуге
қолданылады. Smoothness - жұмсақтау сырғытпысы, бейне өңделгеннен кейін оның жырмалану
деңгейін береді.
Emboss - фильтрінің көмегімен сұр түсті металл пластинканы штамптау немесе соғу
еліктеуін алуға болады. Angle - бұрыш дөңгелекті сырғытпысы, бейнедегі жарықпен көлеңкенің
аумағының орналасуы одан тәуелді болатын, рельефті бейненің жарықтандыратын, жарық
сәулелерінің көлбеу бұрышын анықтайды. Height - биіктік сырғытпысы, бейне рельефінің
биіктігін береді. Amount - эффект сырғытпысы, бейненің рельефтік көлеңкесін және жарық
аумағының қанықтылығын, сонымен қатар олардың контурларының түсті қанықтылығын
реттейді. Preview - көру жалаушасы, белсенді құжаттың жұмыс терезесінде өңделген бейнені
көру режимін береді.
Wind - фильтрі өңделетін қабатта бейнеге желдің әсерін еліктеуге мүмкіндік береді.
Пайдаланатын әдебиеттер
5 қосымша әдебиет
3 мультимедиалық программа
Дәріс №13
Тақырыбы: Таңдалған қалыппен бейнеге сурет салу
Қарастырылатын сұрақтар:
Clone Stamp клондау штампы аспабы
Eraser тобының аспаптары
Blur және Sharpen аспаптары
Smudge және Dodge аспаптары
Дәрістің мақсаты:
Бейнені клондауға, штампылауға үйрету
Дәріс мазмұны
Бұл сабақта біздер таңдалған қалыппен бейнеге сурет салуға көмектесетін аспаптарды
қарастырамыз. Clone Stamp клондау штампы аспабы бейненің бөлігін растрлық құжаттың бір
жерінен басқа жеріне, немесе ашылған құжатқа. қайта салуын клондауға арналған. Бұл
операция екі кезеңнен тұрады. Біріншісінде түпнұсқа құжаттың бейнесінің центрінің аумағын
орналасуын есептеуі беріледі. Екінші кезеңде өңделетін құжатта клондау аумағының центрінің
орналасуы, берілген орында сол орында орнатылуы және тышқан түймесінің басылуы
бекітіледі.
Eraser тобының аспаптары растрлық құжаттың бөлігін алып тастауға арналған, бұл
жағдайда бейненің барлық пиксельдерінің және тек анықталынған шартқа жауап берушілердің
алып тасталынуы жүргізілуі мүмкін. Eraser өшіргіш аспабы қарындаштық суретті кетіру үшін
қолданылатын өшіргіштің іс-әрекетіне ұқсатып көрсетеді. History палитрасында берілген
бейненің алдыңғы версиясында фрагментті қайта келтіретін қылқалам ретінде аспаптардың
жұмыс режимі қарастырылған. Аспаптармен жұмыс жасау тышқан түймесін баса отырып құжат
бойынша жылжыту жолымен жүргізіледі. Background Eraser фондық өшіргіш аспабы
таңдалғанға қатысты түстік реңге жақын өңделетін бейнелердің сол пиксельдерін мөлдір етеді.
Бұл операция бейнені құжаттың жұмыс қабатында болуы және оған мөлдір пиксельдердің
өңдеу блокировкасының жоқ болуы кезінде жүргізіледі. Аспаппен жұмыс жасау сурет салу
палитрасында аспапты таңдау жолымен жүреді. Кейін ол суретке орналасады және алып тастау
жүргізілетін боялған аумақта шерту жүргізіледі.
Blur және Sharpen аспаптары бейнелердің шайылуы және бейнелерде қаттылықтың
көтерілуі сияқты операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Blur шайылу аспабы мәні
бейнедегі бөліктерді өңделетін аспаппен шайылуда болып табылатын бейненің жергілікті
түзету үшін арналған. Бейне аспабының ықпал ету аумағы таңдалған қылқалам профилімен
анықталады. Бейненің шайылу деңгейі сол сияқты алғашқы және құрылған бейне түстерінің
араласу режимі реттелінеді. Аспаптар қасиетін орнату параметрлер палитрасында жүргізіледі.
Аспаптармен жұмыс жасау тышқан түймесін баса отырып құжат бойынша жылжыту жолымен
жүргізіледі. Бұл жағдайда аспап бейненің астында көп болған сайын оның шайылуы қаттырақ
болады. Sharpen қаттылық аспабы бейнелер бөлігін өңделінетін аспаппен қаттылықтың
көтерілуін құрайтын бейнелерді жергілікті түзеуге арналған. Бейнелер қаттылығының
жергілікті көтерілу эффектісі фрагмент аспабы оның көшірмесі құрылған алғашқы бейнеге
апарып қою негізінде іске асады. Бейнеге аспаптың ықпал ету аумағы таңдалған қылқалам
профилімен анықталады. Қылқалам профилі параметрлер панелінде таңдалынады бейненің
шайылу деңгейі сол сияқты алғашқы және құрылған бейне түстерінің араласу режимі
реттелінеді. Аспаппен жұмыс жасау тышқан түймесін баса отырып құжат бойынша жылжыту
жолымен жүргізіледі. Аспап сонымен бірге экранда векторлық контурларды жағалай көрінетін
бейнелерді жергілікті түзеуге мүмкіндік береді.
Smudge және Dodge аспаптары бейненің жырмалануы және оның жарықтануы
операцияларын орындауға мүмкіндік береді. Smudge аспабы аспаппен өңделетін бейненің
бөліктерін баттастырып қоюдан тұратын бейнені жергілікті өңдеуге арналған. Бейнені
жергілікті баттастырып қою эффектісі бастапқы бейненің фрагмент аспапбын қалыптастыру,
оның пиксельдерінің араласқан және жырмаланған көшірмелері арқылы жетеді. Бейнеге
аспаптың ықпал ету аумағы таңдалған қылқалам профилімен анықталады. Бейненің
баттастырып қою деңгейі, сонымен қатар бейнеде қалыптасқан және бастапқы түстерді
араластыру режимі реттеледі.
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3,4,5 негізгі әдебиет
2,3,5 қосымша әдебиет
1,2,3 мультимедиалық программа
Дәріс №14
Тақырыбы: Жұмысты автоматтандыру
Қарастырылатын сұрақтар:
Файлдарды біріктіру.
Сурет бірігуінде әрлендіру
Дәрістің мақсаты:
Файлмен жұмысты жеңілдету жолдарын қамтуға баулу.
Дәріс мазмұны
Adobe Photoshop программасында операциялар тобын беру және оларды файлдарды
топтық өңдеуге қолдану мүмкіндіктері болады.
Сурет бірігуінде әрлендіру
Пайдаланатын әдебиеттер
1,2,3,4,5 негізгі әдебиет
2,3,5 қосымша әдебиет
3 мультимедиалық программа
Дәріс №15
Тақырыбы: Бейне параметрлерін өзгерту
Қарастырылатын сұрақтар:
Экранда бейненің параметрлерін беру
белсенді қабатқа еркін файлдан бейнені қою
Бейнені баспаға шығару.
.Дәрістің мақсаты:
Бейне параметлерін өзгерту мен баспаға беру тәсілдерін үйрету
Дәріс мазмұны
Құжаттардың параметрлерінің өзгеруінен оның өлшемдері мен шешілуінің өзгерісі
түсіндіріледі.
Программада белсенді қабатқа еркін файлдан бейнені қою мүмкіндігі бар. Бейнені
қоюмен жұмыс жасау үшін Image мәзір пунктінен Apply Image командасы қолданылады.
Бейненің басу парағындағы орналасу орнын және оның масштабын реттеу
Баспаға шығарудағы баптау.
Бейненің басу парағындағы орналасу орнын және оның масштабын реттеу үшін арнайы
команда қолданылады.
Құжатты басу үшін, алдын-ала принтердің параметрлерін беру қажет.
File мәзір - Print командасы. Экранда принтердің параметрлерін дәлдеу сұхбат терезесі
бейнеленеді. Ашылушы тізім ИМЯ Windows системасында орнатылған принтерлерден,
принтерді таңдауға арналған. Егер сізде бір принтер болса, онда оның аты өзі бұл тізімде
шығады. Принтердің параметрлерін дәлдеу үшін, СВОЙСТВА кнопкасын басу керек. Пайда
болған сұхбат терезесінде керекті өзгерістерді жасаңыз. Берілген сұхбат терезесінде қағаз
параметрлерін, графика сапасын, шрифт параметрлерін беруге болады.
Print сұбатында ОК түймесін басқасын басталады.
Пайдаланатын әдебиеттер
2негізгі әдебиет
3 қосымша әдебиет
3 мультимедиалық программа
6. Практикалық сабақтардың жоспары.
№
Тақырып
Мазмұны
1
2
3
Апта
1-6
Әдебиет
7.Пәнді оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулар.
Осы пән оқыту бойынша жалпы әдістемелік нұсқаулар: ПОӘК-нің тарауларды мұқият талқылау, пәннің
ерекшеліктері бойынша, қолданалатын оқыту әдістер, әдебиет және Интернетпен жұмыс жасау бойынша
әдістемелік ұсыныстар, семинар, СОӨЖ, СӨЖ, практикалық сабақтарының сұрақтарды конспектілеу қажеттілігі
бойынша, СӨЖ сұрақтарды міндетті түрде орындалыу бойынша нұсқаулар, білімді бағалау жөніндегі мәліметтер,
бағалау критериялары, сонымен қатар негізгі бақылау түрлері және дайындау материалдары бойынша нұсқаулар.
ОЖСӨЖ сабақтарға әдістемелік нұсқаулар
- тақырып
- мақсаты
- өткізу түрі
- тапсырмалар, сұрақтар
- әдістемелік нұсқаулар
- пайдаланатын әдебиет
8.Типтік есептеу, графикалық жұмыс, лабораторлық жұмыс, курстық проект (жұмыс)
орындалуы бойынша әдістемелік нұсқаулар. лабораториялық сабақтар
- тақырып
- мақсаты
- тапсырмалар
- әдістемелік нұсқаулар
- негізгі схемалар, формулалар
- сұрақтар
9.Студенттердің
өзіндік
жұмысына
арналған
материалдар:
үйге
берілген
тапсырмалардың мәтіні, әр бір тақырып бойынша өзін-өзі тексеру материалдары,
реферат т.б. ұй жұмыстары бойынша тапсырмалар, әдебиет тізімі және арналған уақыт
көлемі.
- үй тапсырмаларының мәтіндері,
- әр-бір тақырып бойынша өзі-өзі бақылау үшін материалдары,
- реферат тақырыптары
- кейстер
- кроссвордтар
- есептер шығару
- жаттығулар
10.Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу жөнінде әдістемелік нұсқаулар және есеп
құжаттарының түрі (қажет емес).
11.Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары (бақылау тапсырмалары, тесттік
тапсырма, өзін-өзі даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер және т.б.)
- білімді бағалау схемасы
- білімді бағалау саясаты
- письменные контрольные задания
- тестовые задания
- перечень вопросов для самоподготовки
- экзаменационные билеты
«Білімді бағалау схемасы»
Бағалау саясаты:
Баға
Баға критерииі
№
1 Сабаққа
белсенді
қатысу(дәріс)
Практикалық
тапсырманы
2 уақытында орындау деңгейі
3 Өзіндік
жұмыс
жаттығуларын орындау
Жұмыс
үшін
%
Бар
лығы
2
100
+
+
+
+
+
+
2
100
+
+
+
+
+
+
2
100
+
+
+
+
+
+
балл
1
2
3
4
5
6
Жеке жұмыс жаттығуларын
орындау
Жаңа
басылымдармен
жұмыс
4 (газет, журнал, т.с.с.қосымша
тың ақпараттар жинақтау)
5 Бақылау жұмысы.
Емтихан
3
100
+
+
3
100
+
+
100
8
8
14
8
8
14
Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда.
Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды.
Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі
(максималды көрсеткіші - 40%).
Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды
аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.
Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық материалдарды қамтитын нұсқауларға
бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді.
Әріптік баалау және оның балдардаы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық
көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)
11. Білім тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар
Компьютерлік графика (Photoshop)
1. Пиксель және нүкте
2. Векторлық объектілер
3. Түстер табиғаты. RGB және CMYK модельдері.
4. HSB және LAB модельдері
5. Photoshop-тa түсті орнату
6. Растрлық бейне режимдері: RGB, CMYK, LAB, BITMAP
7. Бейненің түс параметрлері (яркость, контрастность, гамма)
8. Photoshop-тa түстердің берілу мониторын талдау.
-Color Settings терезесі (түстерді баптау);
- Working Spaces параметрлер обы (жұмыс жасау аймағы);
- Color Management Policies (түстерді басқару) параметр тобы;
9. Графикалық формат түрлері (GIF PNG JPEG TIFF BMP....)
10. Photoshop-тa мәтін құру
11. Фотоларды өңдеу
- Фотоны суретке айналдыру;
- Бүлінген фотоны қалпына келтіру;
- Фотоны ескірту;
- Түстерді өзгерту;
- Бейненің бөлігіндегі түстерді өзгерту;
12. Пернелер комбинациясы:
- Менюмен жұмыс;
- Ерекшелеу;
- Қабаттармен жұмыс;
- Мәтінмен жұмыс;
- Фильтрмен жұмыс;
13. Adobe Photoshop редакторының құралдары
- Ерекшелеу құралы;
- Бояу құралы;
- Редакторлеу құралы;
14. Adobe Photoshop редакторының құралдары:
- Контурды ерекшелеу құралы;
- Геометриялық фигураларды салу құралы;
- Құралдар панелін басқару
12.Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедийлік қамтамасыздандыру (пәннің
мазмұнына қарай). ПОӘК шығыс мәліметтерді және мекенжайы көрсетілу қажет –
кітапхана, кафедра т.б.
1. Информатика”, электрондық оқулық/Абай атынд. АМУ информатика кафедрасы
оқытушылары, А, 2004.
2. Медешова А.Б. “Бастауыш мектептегі информатика және ақпараттық технология
негіздері”, электрондық оқулық, Орал, БҚМУ,2005
3. Adobe Photoshop 6. видеокурс.
13. Арнаулы кабинеттер тізімі
Компьютерлік сыныптар: 302, 308, 309, 310, 311 -№9 ғимарат.
Зертханалық кабинет: 312, 314 -№9 ғимарат.
Интернет-класс: 209 -№4 ғимарат.
Интерактивті тақтамен жабдықталған сынып: 205-№4 ғимарат.
Электрондық оқу залы: 102- №4 ғимарат.
Скачать