Загрузил Тайынша Қазақ Мектебі

5-11-kontr.raboty-matem

Реклама
7 класс
0-дік бақылау жұмысы
I нұсқа
№1 Амалдарды орында:
а) -7,24+12,5-(-3,24)+12,5
ә)4,26:(-0,2)+1,2*(-3,4)
№2 Теңдеуді шешіндер:
6х-10,2=4х-2,2
№3 Теңдеулер жүйесін шеш:
х-4у=10
х+у=1
№4 Теңсіздікті шешіңдер
-3(2-2m)>5m+1
№5
Үш учаскіден 248т картоп жиналды.
Бірінші учаскіден үшіншіге қарағанда 1,8есе артық,2-учаскеден 3-ке қарағана 20т картоп артық жиналды.
Әр учаскеден қанша тонна картоп
жиналды.
№6
у=3х-2 графигін сал
2-нұсқа
№1. Амалдарды орында:
а)-92,75-72,35+34,16+92,35
ә)7,2/(-0,3)+6,12*(-3,2)
№2. Теңдеуді шешіңдер:
8х-15,3=6х-3,3
№3. Теңдеулер жүйесін шеш:
3х+у=-1
х-у=1
№ 4. Теңсіздікті шешіңдер:
4-3у>-4(2y-2)
№5.
Үш дүкенге 190кг қант түсірілді. 1-інші дүкенге 3-іншіге қарағанда 1,4есе
артық, ал 2-інші дүкенге 3-інші дүкенге қарағанда 20кг артық қант түсірілді. Әр дүкенге неше кг қант түсірілді.
№6.
у=-х+4 функциясының графигін сал.
10-класс
Бірінші тоқсандық бақылау жұмысы
1-нұсқа
№1. а) у = (х-2)2 б) у= 0,5 sin 2x функциясының графиктерін схема
түрінде сызып, қасиеттерін жазыңыз.
№2. F (x) = 4x-tgx функциясының тақ екендігін дәлелдеңдер.
№3. Sin 1.4; sin (-1.8); sin 0.2 ;sin 2.5 сандарын өсу ретімен орналастыр.
2-нұсқа
№1. А) у =
1
х2
б) у = 2cos 0.5x функцияларының графиктерін схема түрінде сызып,
қасиеттерін жазыңдар.
№2. F(x)= x3+3cosx функциясының жұп екендігін дәлелдеңдер.
№3. Cos(-1.2); cos0.6; cos2.9;cos3.8 сандарын өсу ретімен орналастыр.
7 класс
І - тоқсан
1-нұсқа
№1 Өрнектің мәнін тап:
(0,61*5а³-15)²
а=-18
№2 Өрнекті ықшамда:
а) 4а7в7*(-2ав2)
б) 8/3х5у8*(-13/12х3у6)2
№3 Амалды орында:
а)( 3ав-5а-в) -(12ав-3а)
б) (у-1)( у2+2у-4)
№4 Квадрат пішінді фанер тақтайдан бір
қабырғасы 1см ,ал 2-қабырғасы квадрат
қабырғасынан 3см қысқа тік төртбұрыш
тақтайша қиылып алынған. Тік
төртбұрышты тақтайдың ауданы
квадраттың ауданынан 21см2 кем.
Квадрат пішінді фанер тақтайдың
қабырғасын тап.
2- нұсқа
№1 Өрнектің мәнін тап:
(16- 1/3*6а2)3 мұндағы а=0,8
2. Өрнекті ықшамда:
а)-3а5*4ав6
б)(1/2а3в8)4*(-31/5а8в)
3.Амалдарды орында:
а) 5у2+7у-(13у-5у2)
б) (а+2)(а2-а-3)
4. Пішіні тік төртбұрышты су қоймыасы
ені 1м қоршалған . Бассеиннің бір
қабырғасы екіншісінен 15м. қысқа.
Бассеиннің ауданы барлық ауданнан 74м2
кем. Бассеин өлшемдерін тап.
7-класс.
Жылдық бақылау жұмысы.
1- Нұсқа
2-нұсқа
№1.Өрнекті ықшамдаңдар:
(а/а+4-а/а-4)*а+4/а
№1.Өрнекті ықшамдаңдар:
а/(а-в):((а+в)/в+в/(а-в))
№2.Көбейткіштерге жікте:
а) ав2+5а2в
б)в(в-3)-4(в-3)
в)2ас+2с+ав+в
г)2а2-12а+18
№2.Көбейткіштерге жікте:
а)ав+3ав2
б) 2а(а-1)+3(а+1)
в) 4х-4у+ах-ау
г)ав2-4а2в+4а3
№3.Бөлшекті қысқарт:
а) 14а3в5/21а4в
б)(а+2в)/(а2-4в2)
№3. Бөлшекті қысқарт:
а)15ху3/10х3у2
б) (4х2-у2)/(2х-у)
№4.Өрнекті түрлендір:
(1/3х-1у2)-2*9х-2у6
№4. Өрнекті түрлендір:
(1/4х-2*у-3)-216х-4у2
№5.(212-29)(26+23) өрнегінің 63-ке
бөлінетінін дәлелдеңдер.
№5.(56+54)(52-1) өрнегінің мәні 39-ға
бөлінетінін дәлелдеңдер
7-класс.
Бірінші жартыжылдық бақылау жұмысы.
1-нұсқа
№1.Көпмүше түрінде жаз:
а)(у-4)2
б)(7х+а)2
в)(5с-1)(5с+1)
г)(3а+2в)(3а-2в)
2-нұсқа.
№1.Көпмүше түрінде жаз:
а)(х-3)2
б)(2х-в)2
в)(в+3)(в-3)
г) (5у-2х)(5у+2х)
№2.Өрнекті ықшамдаңдар:
а) (2а+3)(а-3)+2а(4+а)
б) (1-х)(1+х)+(х+1)2
в)-0,4х2у5у3х4
г)(1-2х)(4х2+2х+1)+8х3
№2. Өрнекті ықшамдаңдар:
а) (5-а)(3а+1)-3а(4-а)
б)(2-х)(х+2)+(х+2)2
в)-0,25а2в4(-8ва3)
г)(1+3х)(9х2-3х+1)-27х3
№3. Теңдеуді шешіңдер:
№3. Теңдеуді шешіңдер:
а) 36-(6-х)2=х(2,5-х)
б)(2х-1)2-4(х-2)(х+2)=0
а) (5-х)2-х(2,5+х)=0
б) (3х+1)2-9(х+1)(х-1)=0
№4.Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:
х5+1=(х+1)(х4-х3+х2-х+1)
№4.Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:
х4-1=(х+1)(х3-х2+х-1)
БЖ-8а-0
8- сыныпқа арналған « 0»-дік бақылау жұмысы.
1-нұсқа.
а  а4
 а
1. Өрнекті ықшамдаңдар: 
.


а  4 а 4 а
2. Теңдеуді шешіңдер:
4х х  9
.

5
2
3. у = а х 2 параболасы А(-2; 8) нүктесінен өтеді. а-ны табыңдар, параболаның теңдеуін
жазыңдар .
4. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:
3х -2у = 5 -2 (х+у),
4(х - у) = -2.
2-нұсқа.
1. Өрнекті ықшамдаңдар:
2. Теңдеуді шешіңдер:
а
b 
аb
:

 .
аb
ab
 b
х5
2х
4 
.
3
3
3. у = а х 2 параболасы А(2;2) нүктесінен өтеді. а-ны табыңдар, параболаның теңдеуін
жазыңдар .
4. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:
6 = 3 ( х + у),
6 – 5 (х - у) = 8х - 2у .
БЖ-8-а 1- жартыжылдық..
Тақырыбы: Арифметикалық квадрат түбір. Арифметикалық квадрат түбірі бар
өрнектерді ықшамдау. Квадраттық теңдеулердің түбірлері.
1-нұсқа.
1. Өрнектерді ықшамдаңдар: a) 5а 3 а10b12 , a< 0;
2. Бөлшекті қысқартыңдар:
а)
а2  2
а 2
;
б)
б) 6a 3
6 6
30  5
b2
, a<0, b> 0.
9a 6
.
3. Теңдеулерді шешіңдер:а) 8х +2х 2 = 0; б) 9х 2 = 25; в) 3х 2 -14х -5 = 0.
4. Тіктөртбұрыштың периметрі 38 см, ауданы 90см 2 болса, онда оның қабырғалары
неге тең?
2-нұсқа.
1. Өрнектерді ықшамдаңдар: а) 3 х
2. Бөлшекті қысқартыңдар:
а)
2
у6
16х10
6  x2
6x
; б)
, х< 0;
б) 2х 2 х 8 у 6 , у < 0.
5 5
10  2
.
3. Теңдеулерді шешіңдер: а) 100х 2 -16 = 0; б) 25х = 5х 2 ;
в) 3х 2 -11х -4 = 0.
4. Тіктөртбұрыштың периметрі 34 см, ауданы 72см 2 болса, онда оның қабырғалары
қандай?
БЖ -8а . Жылдық бақылау жұмысы.

1-нұсқа.

1. Өрнекті ықшамдаңдар: 2 27  300  18  3  24 .
2. Теңсіздіктерді шешіңдер: а) 4х 2 -4х -15< 0;
б) х 2 - 9>0.
3. Функцияның графигін салып, ең үлкен ( ең кіші) мәнін табыңдар: у =х 2 +4х.
4. Екі санның қосындысы 18-ге тең, квадраттарының айырмасы 72. Сандарды табыңдар.
2-нұсқа.


1. Өрнекті ықшамдаңдар: 5 5  30  125  5  54 .
2. Теңсіздіктерді шешіңдер: а) 2х 2 + 3х -9>0;
б) 5х - х 2 <0.
3. Функцияның графигін салып, ең үлкен ( ең кіші) мәнін табыңдар: у =-х 2 + 2х + 8.
4. Екі санның айырмасы 9-ға тең, квадраттарының қосындысы 153. Сандарды табыңдар.
6-класс
Жылдық бақылау №10
Негізгі мақсат:
Қарама-қарсы сан ұғымын пайдаланып үлестірімділік заңын қолданып ұксас мүшелер
біріктеру. Теңсіздіктерді шешу алгоритмін білу. Мәтінді есептің мағынасын түсіну,
периметр ұғымын пайдалана отырып , теңдеу құрастыруды оны шешу дағдысын
аңыктау. Бөлшектің қасиетін қолданып, теңдеулержүйесін шешу тәсілі. Сызықтық
функцияның формуласын жазу және графигін сала білу.
І-нұсқа
ІІ-нұсқа
 1. Жақшаны ашып, өрнекті ықшамдаңдар:
а) (5а-2в)-(3а-в) ә) (х+у) -(х-у)-(у-х)
а) (4m+n)-(2m-n) ә)(m-n)-(m+n)-(m-n)
2.Теңсіздікті шешіңдер:
4х-5,7<3.9
4x-6.4<9.
3.Үшбұрыштың периметрі 23,5 см
3.Үшбұрыштың периметрі19,5см
Оның екінші қабырғасынан бірінші
Оның екінші қабырғасынан
қабырғасы 2 есе қысқа, ал үшінші
бірінші қабырғасы 2см қысқа,
қабырғасы 4см қысқа.үшбұрыштың
ал үшінші қабырғасы3см қысқа.
қабырғаларының әрқайсысының ұзы
Үшбүрыштың қабырғаларының
ндықтарын табыңдар.
әрқайсысының ұзындықтарын
табыңдар.
4.Теңдеулер жүйесін ықшамдап, ең тиімді тәсілмен шешіңдер:
 2х  у у


3
 5
5 х  3( х  2 у )  10
3
5. L=1; k= ,
2
 3х  у у
 2

3
 5
 4 х  2( x  2 у )  0

L=4; k=-1/2
болатын сызықтық функцияның формуласын жазып,графигін салыңдар.
Бақылау жұмысы № 0. 6-класс
I-нұсқа
2
5
1. Теңдеуді шеш:0,8х+3,5х-0,75=1 .
3 14
5
 3 / 7,25  8,4 .
7 19
8
2. Есепте: 3 *
3.Балықшылардың ұжымдық бірлестігі айлық жоспарын 140%-ке орындағанда
белгіленген межеден 60ц балықты артық аулады . Меже бойынша неше центнер
балық аулауы керек?
4.АОВ жазыңқы бұрышына ОС сәулесі жүргізілген. АОС  130. СОВ бұрышының
градустық өлшемін тап.
5.Бөлме ұзындығы 7,5м , ені 4,2м, оның еденін төсеу үшін, ұзындығы 6м,ені оның
1
-іне тең тақтайдан неше тақтай қажет?
24
ІI-нұсқа
1.Теңдеуді шеш:0,5х+2,5х-0,68=1,72.
1
6
2
5
1
7
2.Есепте: 4 * 0,6  3 / 1  6,7 .
3.Шаруашылық бірлестігі айлық жоспарын 160%-ке орындағанда
белгіленген межеден 15,36ц артық өнім алды . Меже бойынша неше центнер
өнім алуы керек?
4.ВОС жазыңқы бұрышына ОД сәулесі жүргізілген. ВОД  125 ДОС бұрышының
градустық өлшемін тап.
5.Бөлме ұзындығы 9м , ені 5,4м, оның еденін төсеу үшін, ұзындығы 8,1м,ені оның
1
-іне тең тақтайдан неше тақтай қажет?
27
6-класс
I-жарты жылдық бақылау жұмысы.
I-нұсқа
1.Жақшаны ашып ,өрнекті ықшамда:
а)(3а+в)-(а-2в)
б) 2(х+у)-3(х-у)-(у-х)
2.Теңдеулерді шеш:
а)4(3+2у)+6=2(3+2у)
б)0.21(х+4)=-0.03(х+60)
3.Амалдарды орында :-5,2+(-4
1
1
)+4 +(-2,7)
2
3
4.Координаталық түзу бойында координатасы А-4 нүктесінің координатасына
қарама-қарсы сан болатын В нүктесін белгіле .Ажәне В нүктелерінің ара
қашықтығын бірлік есебімен тап.
5.Алма бағынан 90 кг алма жиналды және олар үш бөлікке бөлінді .
Бірінші бөлікте екіншіге қарағанда 1,2 кг есе артық, ал үшінші бөлікте
екіншіге қарағанда 10 кг артық алма болды. Әрбір бөлікте неше кг алма болды?
II-нүсқа.
1.Жақшаны ашып, өрнекті ықшамда:
а)(2а-в)-(2а+в)
б)3(в-с)+2(с-а)+(а+в)
2.Теңдеулерді шеш:
а)4(х-3)-16=5(х-5)
2
3
б)(х-2)* +х+3.2=0
1
2
3.Амалдарды орында: -4 +(-2,3)+5,7+(-35)
4.Координаталық түзу бқйында координатасы А-3 нүктесінің координатасына
қарама-қарсы сан болатын В нүктесін белгіле .Ажәне В нүктелерінің ара
қашыктығын бірлік есебімен тап.
5.Үш сөреде 175 кітап бар .бірінші сөреде екіншісіне қарағанда 1,6 есе артық
кітап бар, ал үшінші сөреде екіншіге қарағанда 13 қітап артық .Әрбір сөреде
неше кітап бар?
6-класс
I-тоқсандық бақылау жұмысы.
І-нұсқа

1.Есептеп шығарыңдар :
7
9
1
7
а)-93,84:(-3,4) б)-3 *(-6) в)-8 :19 .
2.Амалдарды орындаңдар:
1
4
а)-9,36+6*(4 :3,4-5)
3.Теңдеуді шешіңдер:
2
42
36,4 х
5

9,1
4,7  10
4.Балалар мектеп мастерскойында құстарға сымнан тор ұялар жасады.
Мастерскойда әрқайсысы18 м 50см-ден 2орам және әрқайсысы 21м 75 см
-ден 4 орам сым болды. Әр ұяға 15 м 50см сым жұмсалды. Мастерскойда
барлық сымнан неше тор ұя жасалды?
 5.Бөлшектерді қысқартыңдар:
 2,9 * 6,5 * 027 * (1,2)
0.13 * (5.8) * 081
ІІ-нұсқа

1.Есептеп шығарыңдар:
5
8
5
6
1
6
а)-3,2:2,5 б)2 .(-4 )в)-15 : (6 )
2.Амалдарды орындаңдар:
3
5
а)-8.27+7*(4,74: -10)
3.Теңдеуді шешіңдер:
44,4
33,2 х

5,3  9
8,3
4.Жол жөндеушілер бірінші аптаның 5 жұмыс күнінің әрқайсысына1 км
250 м жолды жөндесе ,екінші аптаның 5 жұмыс күнінің әрқайсысында 1 км
750 м жолды жөндеді . Жол жөндеушілер бір күнде орташа есеппен неше
жол жөндейді?
 5.Бөлшектерді қысқартыңдар:
0,54 * (1,25) *1,6 * 0,3
 0.9 * 0.48 * (0.5)
11 – сынып.
Жылдық бақылау жұмысы.
Мақсаты: Жыл бойы өтілген тараулар бойынша білім деңгейлерін тексеру, бағалау.
1-нұсқа
1. Функцияның анықталу облысын табыңдар: y =
61 log 4
2. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:
( x y )
х
3
.
х2
 48,
log 8 ( x  y )  log 8 ( x  y )  1
3. Түзулер мен шектелген фигураның ауданын тап: y = х 2 2 , у =
1
3
4
.
х
2-нұсқа
1. Функцияның анықталу облысын табыңдар: y =
х
6
 1.
х
log 2 ( х  3)  2  log 2 (4 x  1)
2. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:
7 x y  7
3. Түзулер мен шектелген фигураның ауданын тап: y = 2 - х 2 , у = x 4 .
«0»- дік бақылау жұмысы. 11 сынып.
Мақсаты: 10 сыныпта өтілген тараулар бойынша білім деңгейлерін тексеру және
бағалау.
1- нұсқа.
1. Теңсіздікті шеш:
2. Теңдеуді шеш:
х5
≤ 0.
2х  х 2
3cos 2 х  sin 2 x  4 sin x  0 .
3. Тіктөртбұрыштың ауданы 36 дм 2 . Периметрі ең кіші болу үшін қабырғалары қандай
болу керек?
2-нұсқа.
1. Теңсіздікті шеш:
х 2  4х
 0.
х 1
2. Теңдеуді шеш:
8sin 2 х -2cos x -5 = 0.
3.Екі оң санның көбейтіндісі 16-ға тең. Квадраттарының қосындысы ең кіші болу үшін
бұл сандар қандай болу керек?
Математика 5 кл.
Нөлдік бақылау жұмысы
І нұсқа
ІІ нұсқа
1. Өрнекті ықшамда:
А) 6738+х+834+123
Б) 4 с 1225
А) 8164 – х + 908
В) 25 – а - 404
2. Амалдарды орында:
А) (85527:17 + 4899) 15
Б) 28085:137 - 97 *2
А) (х - 86) 204=7548
Б) 201 х + 11256 = 17487
А) (5356:52 + 4822) 16
Б) (30970:38 – 125*4
А) (4118 – х):68=56
Б) 49х – 927=935
4.
Қоймадағы
телевизорлар
әр
қатарына 125 тен 7 қатар етіп
қойылды.
Олардың
біразын
дукендерге алып кеткенде қоймадағы
340 телевизор қалды. Қанша телевизор
дүкендерге әкетілді ?
4.
Ауылдан
бір
мезгілде
қарамақарсы бағытта шыққан екі
адамның
бірі
4км/сағ
жылдамдықпен 3 сағ жүргенде,
екінші одан 27 км қашықтықта
болды.
Екінші
адам
қандай
қашықтық жүрген ?
5. Шаршының периметірі64 см.
Шаршының
ауданына
қарағанда
ауданы 2 есе кем және ені 4 см, тік
төртбұрыштың ұзындығын тап.
5. Шаршының периметірі 24 см.
шаршының ауданына қарағанда
ауданы 2 есе артық және ұзындығы
12 смтік төртбұрыштың енін тап.
І тоқсандық бақылау жұмысы
І нұсқа
ІІ нұсқа
1. Ең кіші ортақ еселікті тап.
А) ЕКОЕ (72; 96)
Б) ЕКОЕ (48; 80; 30)
А) ЕКОЕ (30 ; 105)
Б) ЕКОЕ (25; 75; 90)
2. Бөлшектерді қысқартып аралас сан түрінде жаз:
А)
81
;
54
Б)
168
;
60
А)
105
;
49
Б)
207
;
63
3. Нүктелерді сандық сәуледе кескінде
1
1
5
4
; 1 ; 2 ; 3
4
4
6
6
2
4
1
3
; 1 ; 2 ; 3
5
5
4
4
4. Бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтір.
4
11
және
;
24
36
27
28
және
;
36
48
5. Екі елді мекеннің арасы 384 км. Осы
қашықтықты мотоцикілші 2 сағатта
жүрсе, велосипедші одан 4 есе көп
уақытта жүрді , ал жаяу адам
велосипедшіден 2 есе коп уақытта
жүрді. Әрқайсысының жылдамдығын
тап.
17
7
және ;
20
50
7
3
және
;
40
50
5.Қызылорда мен Алматының
арасы 1176 км. Қызылордадан
шыққан
поезд
51
км/сағ
жылдамдықпен 7 сағ. жүрген
соң,
оған
қарама-қарсы
Алматыдан
40
км/сағ
жылдамдықпен екінші поезд
шықты. Алматыдан шыққан
поезд кездескенге дейін неше
сағат жүреді ?
ІІ тоқсандық бақылау жұмысы
І нұсқа
ІІ нұсқа
1. Амалдарды орында.
1
5
6
8
1
2 5
Б) (13  5 ) 
7
3 7
3
5
А) (7  2 )  12
В) (2
Б) (8
31
4 2 5
7
2   )
7
15 7 12 10
1
16
5
3 )
15
45 11
1
4
3
4
2
5
3
8
В) (8   4  3 ) 
2. Саматтың 182 тг ақшасы бар еді.
Ол осы ақшаның
3
10
А) (2  1 )  39
2
9
2. Тік төртбұрыштың ұзындығы 18
5
-не кітап сатып
7
см, ені ұзындығының
алды. Кітаптың бағасы неше тенге ?
2
-дей , оның
6
ауданын тап.
3. Мына сандарға кері сандарды тап:
2 1
8а а
2 :
: 7а:
: .
3 4
11 в
1
7 :
6
7 8а
:
:
8
с
д
: 5к
п
4. Сандарды салыстыр:
3
8
1
4
А)
3
1
4
7
1 1
ж/е 3 
2
2 3
Б)
1 3
1 1
6  ж/е 7 
2 8
3 2
3
5
2
3
А) 2 ж/е 3
Б) 2 
2
7
В) ( )2 ж/е ( )2
5
км/сағ, екіншінікі
12
62
2
9
км/сағ. Неше сағаттан соң олардың
ара қашықтығы 423
км болады?
3
4
В) ( )2 ж/е ( )2
5. Көкшетаудан бірінен-бірі қарама –
қарсы бағытта екі поезд шықты,
бірінші поездың жылдамдығы
78
1
9
ж/е 2
5
10
7
12
5. Қасқыр өзінен 83 м қашықтықтағы
3
м/с жылдамдықпен қуды.
7
1
Түлкі қасқырдан 10 м/с
2
түлкіні 16
жылдамдықпен қашты. Қасқыр түлкіні
неше секундттан кейін қуып жетеді ?
ІІІ тоқсандық бақылау жұмысы
І нұсқа
ІІ нұсқа
1. Амалдарды орында.
А) 1,6 + 2,4:0,4
Б) (13,27 + 35,43)*7,5
А) 0,25*10 + 2,4*0,5
Б) 8,2*(75,38 – 46,18)
2. Өрнектің мәнін тап:
1) 0,41х + 3,5х – 15,36
2) 8,35 + 4,23а + 3,17а
х=10
а=8,5
3. Тікбұрышты параллелопипедтің
көлемі 37,76 см2, ені 2 см, ұзындығы
енінен 4 есе ұзын. Параллелопипедтің
биіктігін тап.
1) 6,3у – 5,1у + 9,73
2) 12,3в + 7,08 + 4,81в
у=7,5
в=10
3. есепті теңдеу құру арқылы
шығыр. Екі жәшәкте 22,2 кг алма
бар. Бірінші жәшіктегі алма
екінші жәшіктегі алмадан 1,8 кг
кем. Екінші жәшікте неше
килограмм алма бар?
4. Теңдеуді шеш:
172,2 х – 128,63 х =78,426
5,3 х + 3,3 х + 9,7= 14
5. Бір станциядан бір – біріне қарамақарсы бағытта жүк поезды және
жүрдек поезды шықты. Жүрдек
поездың жылдамдығы 82 км/сағ, жүк
поездың жылдамдығы оның 65 %-не
тең . Неше сағатта олардың ара
қашықтығы 324,72 км болады ?
Екі ауылдың арасы 81 км/сағ. Бір
ауылдан екінші ауылға бір
уақытта 10,8 км/сағ
жылдамдықпен велосипедші
және одан 26,7 км/сағ артық
жылдамдықпен мотоцикілші
шықты. Мотоцикілші
велосипедшіге қарағанда екінші
ауылға қанша бұрын барады ?
ͼëäiê áàºûëàó æ½ìûñû.
Тақырыбы: Теңдеулер және теңсіздіктер. Квадрат түбір.
Бүтін көрсеткішті дәреже.
Мақсаты: Осы тақырыптар бойынша оқушылардың білім,
іскерлік, дағдыларын тексеру.
Нені білу керек:
o бөлшек-рационал теңдеулер шешу алгоритмін білу;
o сызықтық теңсіздіктерді шешу ережесін білу:
o бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін білу;
Нені істей алу керек:
o теңдеулер, теңсіздіктер шеше алу;
o өрнектерді түрлендіру.
I-í½ñºà
II-í½ñºà

х2  5х
6
=
х 1
х 1
1.Òå»äåóäi øåø:
3х 2  14 х
8

х4
4 х
2.Òå»ñiçäiêòi øåø
6õ  21  х  31  х
4<2(1-х)-3õ
 3.Ûºøàìäà


3х  3 у  3х  у 
2
2


х  1 2 х  1  2 х  1
2
4.Ûºøàìäà
3
 3х 
  2  * 81ху
у 
 2 х 3 

8õó* 
 у 
2
 5.Åñåïòi øû¹àð
Ìîòîðëû ºàéûº ¼çåí
Âåëîñèïåäøi àðà
à¹ûñûìåí 54êì
æ¾çiï,êåéií ºàéòòû. Á½¹àí
àóûëäàí ñòàíöèÿ¹à øû¹ûï,
7ñà¹30ìèí óàºûòûí æ½ìñàäû. ê¾íäiçãi ñà¹àò 12äå êåëäi
Åãåð à¹ûñ æûëäàìäû¹û
Îë æûëäàìäû¹ûí 3 êì/ñà¹
3êì/ñ๠áîëñà, ºàéûºòû»
àðòòûð¹àíäà ò໹û ñà¹àò
òûíûº ñóäà¹û
11-äå êåëãåí áîëàð åäi.
æûëäàìäû¹ûí òàï.
Âåëîñèïåäøi ºàíäàé
æûëäàìäûºïåí æ¾ðäi?
Бақылау жұмысы № 1.
ºàøûºòû¹û 60 êì
Тақырыбы: Квадраттық функция
Мақсаты: Квадраттық функция тақырыбы бойынша
оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын
тексеру.
Нені білу керек:
o квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу алгоритмін білу;
o функцияның графигін салу алгоритмін білу:
o квадраттық функцияның қасиеттерін білу.
Нені істей алу керек:
o квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктей алу;
o функцияның графигін салу;
o рационал өрнектерді түрлендіре алу.
I – нұсқа.
II - нұсқа.
 1. Квадрат үш мүшені көбейткішке жікте:
a) x2-15x+26
б) 4y2+3y-7
a) x2+13x+22
б) 8y2-5y-3
2. Функцияның графигін сал:
y=x2+2x-3
y=x2-2x-3
a) График бойынша y>0, y<0 аралықтарын тап.
b) Қосымша салуларсыз берілген графиктің
y=3x+47
функция графигімен қиылысу нүктесін тап.
y=7x+63
 3. Бөлшекті қысқарт:
9x2  6x  1
.
6x2  x  1
8x2  2 x  1
.
16 x 2  8 x  1
 4. Амалдарды орында:
4 y2  9
3  2y 9  4y
:

2
2y  7y  3 1 2y 3  y
9 y2  4
2 y
y


2
2 y  5y  2 3y  2 1  2 y
Бақылау жұмысы № 2.
Тақырыбы: Теңсіздіктерді және бүтін теңдеулерді шешу.
Мақсаты: Теңсіздіктер, теңдеулер тақырыбы бойынша
оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын
тексеру.
Нені білу керек:
o квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмін білу;
o интервалдар әдісінің алгоритмін білу:
o бүтін теңдеудің дәрежесін білу.
Нені істей алу керек:
o квадрат теңсіздіктерді шеше алу;
o функциялардың анықталу облысын таба алу;
o теңдеулер шеше алу.
I – нұсқа.
II – нұсқа.
 1. Квадрат теңсіздіктерді шеш:
А) х2-2х-8<0
Б) 2x2-5x+30
В) x2-1<0
a) х2+4х-12<0
Б) 3x2-4x+10
В) x2-9>0
2. Интервалдар әдісін қолданып, теңсіздіктерді шеш:
А) (x-5)(x+3)>0
2х  4
Б)
<0
х6
А) (x+5)(x-3)<0
х 1
Б)
>0
2х  6
3. х-тің қандай мәндерінде екімүшелердің мәндері тең:
х3-4х2 және 9х-36
х3+9х2 және 4х+36
 4. Функцияның анықталу облысын тап:
6  х  х2
y=
х2
6  х  х2
y=
х2
 5. Теңдеуді шеш:
а) х5-5х3-36х=0
б)(х2+5)2=(5х-1)2
Бақылау жұмысы №3
Тақырыбы: Теңдеулер жүйелері
а) х6+2х4-3х2=0
б)(х2-3х)2=(2х-6)2
Мақсаты: Осы тақырып бойынша оқушылардың білім,
іскерлік, дағдыларын тексеру.
Нені білу керек:
o жаңа айнымалы енгізіп, теңдеулер шешу алгоритмін білу;
o теңдеулер жүйесін шешу тәсілдерін білу:
Нені істей алу керек:
o жаңа айнымалы енгізіп, теңдеулер шеше алу;
o графиктік, ауыстыру тәсілдерімен теңдеулер жүйесін шеше алу;
o теңдеулер жүйесінің көмегімен әр түрлі есептер шығара алу.
І-нұсқа
ІІ-нұсқа
 1. Теңдеуді шеш:
а) х4+5х2-36=0
б)х4-16х2=0
а) х4+8х2-9=0
б)х3-25х=0
2.Теңдеулер жүйесін шеш:
 xy  x  4

2 x  y  7
 xy  y  24

 x  3 y  5
 3. Есепті шеш:
Тік төртбұрыштың диагоналі 13 см, Тік төртбұрыштың диагоналі
ал ауданы 60 см2. Периметрін тап.
10 см, ал периметрі 28 см.
Ауданын тап.
 4. Теңдеулер жүйесін шеш:
 х2  4
0

 y3
 2
y 9
 x  2  0
 x 2  25
0

 y 1

2
1  y
 x  5  0
I – жарты жылдық бақылау жұмысы.
Тақырыбы: Квадраттық функция. Теңдеулер мен
теңсіздіктер.
Мақсаты: Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын
тексеру.
Нені білу керек:
o осы тақырыптар бойынша ережелер мен алгоритмдерді білу;
Нені істей алу керек:
o рационал бөлшектерді қысқарту;
o теңсіздіктер, теңдеулер шеше алу;
o квадраттық функцияның графиктерін салу.
I – нұсқа.
II – нұсқа.
 1. Бөлшекті қысқарт:
a)
2 x2  5x  2
3x  6
a)
4x  8
3x  5 x  2
2
2. Теңсіздіктерді шеш:
a) x 2  11x  30  0
x3
б)
>0
3 x
a) x 2  3x  10  0
1 x
б)
<0
x 1
 3. Функция графигін сал:
f (x)= 2x2—5x+3
f (x)= 5x2-3x-1
қасиеттерін анықта.
4. Анықталу облысын тап:
y
x 1
 6 x 2  11x  5
y
x 1
5 x 2  11x  6
 5. Теңдеуді шеш:
a) (x2+2x)(x2+2x-2)=3
б) x5+x4-3x3-3x2-4x-4=0
a) (x2-2x)(x2-2x-7)=0
б) x5+x4+3x3+3x2+2x+2=0
Бақылау жұмысы №4
Тақырыбы: Арифметикалық және геометриялық
прогрессия.
Мақсаты: Арифметикалық, геометриялық прогрессия
тақырыптары бойынша оқушылардың білім,
іскерлік, дағдыларын тексеру.
Нені білу керек:
o арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің, алғашқы n мүшесінің
қосындысының формулаларын білу;
o геометриялық прогрессияның n-ші
мүшесінің, алғашқы n мүшесінің
қосындысының формулаларын білу;
o шексіз геометриялық прогрессия қосындысының формуласын білу.
Нені істей алу керек:
o арифметикалық, геометриялық прогрессияның формулаларын қолданып, n-ші
мүшелерін таба алу, n мүшелерінің қосындысын таба алу;
o есептер шығара алу;
І-нұсқа
ІІ-нұсқа
 1.Арифметикалық прогрессия берілген
-25; -22; …
27; 24; …
а) прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жаз.
Б) прогрессияның 21-ші мүшесін тап.
2. (bn) шексіз геометриялық прогрессияның қосындысын тап:
1
1
b1=12; q=
b1=24; q=
3
2
 3. а) және 4 сандарының арасына арифметикалық прогрессия құрайтындай
8 сан жаз.
cn=3; q=0,5; Sn=93
Тап: c1; n.
10 сан жаз.
Б)шыққан прогрессияның қосындысын тап:
4. (cn) геометриялық прогрессия берілген
2
cn=54; q=3; Sn= 80
3

Қабырғасы 3 см дұрыс үшбұрышқа
5) Есепті шеш:
Радиусы 4 см шеңберге
шеңбер іштей сызылған, шеңберге
шаршы іштей сызылған, ал
іштей басқа дұрыс үшбұрыш сызыл шаршыға шеңбер іштей
ған және т.с.с. Үшбұрыш аудандары сызылған, т.с.с.Осындай
ның қосындысын тап.
шеңберлер
ұзындықтарының
қосындысын тап.
Æûëäûº áàºûëàó æ½ìûñû.
Тақырыбы: Квадраттық функция, теңдеулер мен
теңсіздіктер, теңдеулер жүйесі және
прогрессия.
Мақсаты: Оқушылардың білім, білік, дағдыларын
тексеру.
Нені білу керек:
o теңдеулер, теңдеулер жүйесін шешу әдістерін білу;
o теңсіздіктер шешу алгоритмін білу;
o квадраттық функция графигін салу алгоритмін білу;
o прогрессияның n мүшелерінің, n мүшенің қосындысының формулаларын
білу;
o негізгі тригонометриялық, қосу, қос бұрыштың, келтіру формулаларын білу.
Нені істей алу керек:
o теңдеулер, теңсіздіктер шеше алу;
o теңдеулер жүйесін шеше алу;
o квадраттық функцияның графигін салу;
o прогрессияларға берілген есептерді шығара алу;
o тригонометриялық өрнектерді ықшамдап, тепе-теңдіктерді дәлелдей алу.
I- í½ñºà.
II – í½ñºà.
1. Òå»äåóäi øåø:
x 4  13x 2  36  0
x 4  65 x 2  64  0
2 . Òå»ñiçäiêòi øåø:
3x 2  2 x  1  0
3x 2  5 x  2  0
1. ƾéåíi øåø:
2
2
 x  y  26
 x 2  y 2  13  0


 xy  5  0
 xy  6  0
2. а) Ôóíêöèÿíû» ãðàôèãií ñàë:
y  4x  2x2  6
y  0.5 x 2  3x  2.5
б) ôóíêöèÿíû» êåìó àðàëû¹ûí òàï.
3. Åñåïòi øåø:
²îñûíäûñû 21 òå» ¾ø î»
²îñûíäûñû 12-ãå òå» ¾ø î»
ñàí àðèôìåòèêàëûº ïðîã
ñàí àðèôìåòèêàëûº ïðîãðåñ
ðåññèÿ º½ðàéäû.Åãåð îëàð
ñèÿ º½ðàéäû. Åãåð îñû ñàí
¹à ñ¸éêåñiíøå 2,3,9 ñàíäà
äàð¹à ñ¸éêåñiíøå 1,2,6
ðûí ºîññà øûººàí ñàíäàð
сандарын ºîññà, øûººàí
ãåîìåòðèÿëûº прогрессия
ñàíäàð ãåîìåòðèÿëûº
º½ðàéäû. Îñû ñàíäàðäû òàï. ïðîãðåññèÿ º½ðàéäû. Îñû
ñàíäàðäû òàï.
6. Òå»áå-òå»äiêòi ä¸ëåëäå:
2 cos 2   1 sin 3  sin 
1


2 sin  cos cos 3  cos sin 2
1  2 sin 2  cos 3  cos
1

=
2 sin  cos sin 3  sin  sin 2
9-класс
Нөлдік бақылау жұмысы.
І-нұсқа

1.Теңдеуді шеш:
6
х 2  5х

х 1
х 1
2.Теңсіздікті шеш:
4<2(1-x)-3x
3.Ықшамда:
( 3х  3 у )2 –3(x+y)
4. Ықшамда:
 3х 
 2  * 81ху
у 
5.Есепті шығар:
Моторлы қайық өзен ағысымен 54км жүзіп, кейін қайтты. Бұған 7сағ 30мин
уақытын жұмсады. Егер ағыс жылдамдығы 3км/сағ болса, қайықтың тынық
судағы жылдамдығын тап.

ІІ-нұсқа

1.Теңдеуді шеш:
3х 2  14 х
8

х4
4 х
2.Теңсіздікті шеш:
6х  2(1-x) –3(1+x)
3.Ықшамда:
(2 х  1 )(2 х  1 )-(2х+1)2
4. Ықшамда:
 2 х 3 

8ху* 
у


2
5.Есепті шығар:
Велосинедші ара қашықтығы 60км ауылдан станцияға шығып, күндізгі сағат
12де келді. Ол жылдамдығын 3км/сағ арттырғанда таңғы сағат 11-де келген
болар еді. Велосипедші қандай жылдамдықпен жүрді?

9-класс
Жылдық бақылау жұмысы.
І-нұсқа.
1.Теңдеуді шеш:
х4-13х2+36=0
2.Теңсіздікті шеш:
3х2+2х-1  0
3.Жүйені шеш:
 х 2  у 2  26

 ху  5  0
4.а) функцияның графигін сал:
у=4x-2x2+6
б)функцияның кему аралығын тап.
5.Есепті шеш:
Қосындысы 21 тең үш оң сан арифметикалық прогрессия құрайды. Егер оларға
сәйкесінше 2,3,9 сандарын қосса шыққан сандар гкометриялық прогрессия
құрайды. Осы сандарды тап.
6.Теңбе-теңдікті дәлелде:
2 cos 2   1 sin 3  sin 
1


2 sin  cos  cos 3  cos  sin 2
ІІ-нұсқа
1.Теңдеуді шеш:
х4-65х2+64=0
2.Теңсіздікті шеш:
3х2-5х-2  0
3.Жүйені шеш:
 х 2  у 2  13  0

 ху  6  0
4.а) функцияның графигін сал:
у=0,5х2-3х+2,5
б)функцияның кему аралығын тап.
5.Есепті шеш:
Қосындысы 12 тең үш оң сан арифметикалық прогрессия құрайды. Егер оларға
сәйкесінше 1,2,6 сандарын қосса, шыққан сандар гкометриялық прогрессия
құрайды. Осы сандарды тап
6.Теңбе-теңдікті дәлелде:
1  2 sin 2  cos 3  cos 
1


2 sin  cos  sin 3  sin  sin 2
11-класс
1-тоқсандық бақылау жұмысы.
I-нұсқа.
 1Интегралды есептеңдер:
а)
2
0. 5
dx
0.25 x 2
б)  2 cos xdx

6
2.Сызықтармен шектелген фигураның ауданын есептеңдер:
у=2-x3; у=0; х=-1;
1
2
3. у=4+ х3 функцияның графигімен және бұл графикке х0 =-2 нұктесінде
жүргізілген жанамамен ,х=0 түзуімен шектелген фигураның ауданын
есептеңдер.
 4.у=4+1/2х3 функциясының графигімен және х0=-2 ; х0=2; нүктелерінде
жүргізілген жанамалармен шектелген фигураның ауданынын есептеңдер.
ІI-нұсқа.
1Интегралды есептеңдер:

2
а)  2 х 3 dx
1
2
б)  4 sin xdx

3
2.Сызықтармен шектелген фигураның ауданын есептеңдер:
у=4-х2; у=0; х=-1 x=0 сызыктармен шектелген фигураның ауданын
есептеңдер .
3.у=3+x3 функциясының графигінің абцисса осінен жоғары бөлігімен және ол
графикке х0=1 нүктесінде жүргізілген жанамамен, х=0 түзуімен шектелген
фигураның ауданын есептеңдер.
 4. у=3+x3 функциясының графигімен және х0=-1; x0=1нүктелерінде
графикке жүргізілген жанамалармен х=0 түзуімен шектелген фигураның
ауданың есептеңдер.
11-класс
1-жарты жылдық бақылау жұмысы.
1-нүсқа
1.Өрнекті ықшамда :
1 х
1 х
1
6
1
12
1
36
1
36
1
18
+(1-х )*(1+х +х )
2.Теңдеулерді шеш:
а)5х=125 б) 7х=10
в)2х+2х+3=9 г )32х-4*3х+3=0
3.Теңсіздікті шешіңдер:
а)4х>
1
1
1
б)( )х <
64
16
4
4.t-мәндерін тап :
25t+49*52t>9t+17*32t
2-нүсқа
1.Өрнекті ыкшамда:
1
1 х7
1 х
1
14
1
1
1
 (1  x 42 ) * (1  x 42  x 21 )
2.Теңдеулерді
шешіңдер:
x
x
x
а)2 =32 в) 3 =7
б) 3х+3х+1=4 г) 52х-6*5х+5=0
3.Теңсіздікті шешіңдер:
а) 2x>1/4 б) 0.5x<0.25
4.t-ның мәндерін тап:
9t+5*32t>4t+3*22t
5 сыныпта өтілген тақырыптар бойынша жылдық қорытынды
бақылау жұмысы
Мақсаты:
5-сыныпта өтілген материал бойынша оқушылардың
білім сапасын айқындау.
І нұсқа
1.Амалдарды орындап, бірлікке дейін дөңгелекте:
(59,8 + 77,35) : 6,5
2.Теңдеуді шеш:   2  2 1 = 11
7
5
35
3.Өрнекті ықшамдап, сандық мәнін тап:
6 5   29 1   32 5 y  1 2 y
  3, y=9
18
6
8
9
4.Май заводы куніне 500 ц сүт қадбылдап, оның 59%- ін май
дайындайтын цехқа жібереді. Май дайындайтын цехта қабылданылған
сүттің 16%-ндей май алынады. Завод күніне неше центер май
дайындайды?
5.Бір сан екіншісінен 1,4 есе артық . Осы екі санның арифметикалық
ортасы 24,6. Ең үлкен санды тап.
6.Теңдеу құру арқылы шығар.
Әкесі 30 жаста болғанда баласы 3 жаста болды. Әкесі неше жаста
болғанда баласының жасы әкесінің жасынан 4 есе кіші болады?
ІІ нұсқа
1. Амалдарды орындап, бірлікке дейін дөңгелекте:
(54 - 17,025) : 4,25
2. Теңдеуді шеш: 1 1  x  2 2  1 2
3
7
5
3. Өрнекті ықшамдап, сандық мәнін тап:
3
  , y=4
4 1  22  6 7 y 33 y
15
5
10
4
5
4. Екі жәшікте 24 кг- нан өрік болды. 1-жәшіктен ондағы өріктің 50% -ін
алып, 2-жәшікке салды. Содан кейін 2-жәшіктен ондағы өріктің 50% -ін
бірінші жәшікке салды. Қай жәшікте өрік көп және қаншаға көп?
5. Бір сан екіншісінен 1,5 есе артық. Осы екі санның арифметикалық
ортасы 37. Ең үлкен санды тап.
6Теңдеу құру арқылы шығар.
Ағасы 11 жаста інісі 4 жаста. Неше жылдан кейін ағасының жасы інісінің
жасынан 2 есе ұлкен болады?
Скачать