Загрузил Amin Kuldashov

elaralykmamilelerfakul6tetinintecti (1)

Реклама
Эл аралык мамилелер факультети
(I вариант)
1. Кыргыз элинин улуттук жазмасы алгач кайсы алфавиттин негизинде т\з\лгън?
а) Араб алфавити
б) Орус алфавити
в) Уйгур алфавити
г) Реформаланган латын алфавити
д) Рун алфавити
2. Кыргыз элинин к\з мезгилинде ъткър\л\\ч\ улуттук майрамы
а) Орозо айт
б) Чечкор в) Нооруз
г) /л\ш
д) Курман айт
3. «Кыргызча-орусча» създ\кт\ т\згън илимпоз
а)Ч.Айтматов б)К.К.Юдахин в)А.Токомбаев г)М.Абылкасымова д) Б. Юнусалиев
4. Баш тамга менен башталып жазылган създър:
а) энчил\\ аттар, жалпы създър
б) энчил\\ аттар, чекиттен кийинки с\йлъм, ыр
саптары в) чекиттен кийинки с\йлъм, жалпы създър, ыр саптары
г) татаал създър, ыр саптары д) абстрактуу заттар, энчил\\ аттар
5. «Фонетика» деген съз кайсы тилден кабыл алынган?
а) орус
б) латын
в) грек
г) англис
д) араб
6. Кыргыз тилинде канча тыбыш бар?
а) 25
б) 34
в) 39
г) 40
д) 27
7. Кыргыз тилинде канча \нд\\ бар?
а) 15
б) 14
в) 8
г) 16
д) 12
8. «Манас» эпосу…
а) турмуштук эпос б)элдик эпос в)баатырдык эпос г)с\й\\ жън\ндъ эпос д)элдик жомок
9. Създъг\ муундун саны
а) канча тамга болсо, ощончо муун болот б)\нд\\, \нс\з тыбыштардын санына жараша
в) създ\н маанисине карата г) канча унд\\ тыбыш болсо, ошончо муун болот
д) канча тыбыш болсо, ошончо муун болот
10. КР дин Гимнинин авторлору ким?
а) А. Осмонов, Ш. Бейшеналиев б) Ж. Садыков, Ш. Кулиев
в) Ж. Садыков, К. Молдобасанов г) Ч. Айтматов, А. Токомбаев
д) А. Токомбаев, А. Жайнаков
11. Саякбай Каралаев ким?
а) изилдъъч\
б) манасчы
в) саякатчы
г) баатыр
д) балбан
12. Ташымалданбаган създър
а) баш тамгаларынан кыскартылган жана \ч муундуу създър
б) баш тамгалары кыскартылбай толук жазылган, эки муундуу създър
в) бир муундуу жана жана баш тамгаларына кыскартылган създър
г) муундарынан кыскартылган жана \ч муундуу създър
д) баш тамгалары кыскартылган създър
13. Ачык муунду тап
а) улуу, эже, радио б) эрк, китеп, Ысык-Къл в) стол, врач, калк
г) жаз, кыш, жай д) кун, саат, байлык
14. Муун кандай бъл\нът?
а) ачык, туюк, орто
б) туюк, б\т\н
в) ачык, жабык, туюк
г) муундун т\рлър\ жок д) орто, жабык, туюк
15. Създър ….. негизинде ташымалданат?
а) дын
б) интонациянын
в) муундун
г) създърд\ бъл\шт\р\\н\н
д) ташымалданбайт
16. Географиялык аттардын туура жазылганын белгиле
а) Ош, Алатоо, Алай, кокон
б) Ч\й, Соё-Къл, Талас
в) Аксай, Тору-гарт, т\нд\к Америка
г) Кадам-Жай, Кумтър
д) Ыраакы чыгыш, Карасуу
17. Туура жазылган създърд\н катарын тап
а) к\шс\з, сумбайт, комуссуз
б) кешти, ашты, качты
в) кылычтай, жуунган, кър\нбъйт
г) Тургумб\, жалгамбы, к\лгъм\н
д) чаштуу, жыгашсыз, \зс\н
18. Туура жазылган създърд\н катарын тап
а) жарыйа, тоют, чойоке
б) койон, кийет, ойун
1
в) аяйлы, аюу, тикиреет
г) кичирейэт, тайуу, тайайлы д) мыйоолоду, тойойун, жайуу
19. Създъ канча муун болот?
А) бир б) \ч
в) канча \нд\\ болсо, ошончо муун г) търт д) эки
20. Туура жазылган сан атоочтордун катарын тап
а) 7-класс, 15-18-кылым, V кылым
б) VI – класс, Xvчи кылым, X- параграф
в) 15-18инчи кылымдар, VI-бъл\м г) 5инчи том, 7-класс, 10 бап
д) 12 январь, 4-бет, VI кылым
21. Бешик тойду балага кимдер ъткър\п беришкен?
а) баланын ата-энеси
б) чоё ата, чоё энеси
в) таята-таянеси
г) кошуналары
д) ким ъткърсъ да боло берет
22. Бешик ырын кимдер ырдаган?
а) баланын ата-энеси
б) баланын таянеси
в) баланын кошуналары
г) баланын энеси, чоё энеси
д) ар ким ырдаса боло берет
23.Туура жазылган энчил\\ аттардын катарын тап
а) Молдо нияз, Сур Эчки, Базаркоргон б) Каранар, Бончбруевич, Улан –батор
в) Кък Жаёгак, Каш-Гар, Жаёыл мырза г) Тыныстан Касым уулу, Лейлек, Нур Султан
д) Тайбуурул, Ак Мъър, Сан-Франциско
24. Тушоо кес\\ салты кимге арналган?
а) тиши чыккан балага
б) жаёы кадам шилтеген балага
в) ж\г\ргън балага
г) жалгыз балага
д) билбейм
25. Кыргыз тилинде канча жъндъмъ бар?
а) 12
б) 10
в) 6
г) 8
д) 4
26. Тушоо кес\\ салтынын мааниси эмнеде?
а) турмушка узатуу
б) турмушта чалынбоо, жыгылбоо
в) мааниси жок
г) т\ш\м мол болуу \ч\н
д) тилеги жакшы \ч\н
27. Комузчулар ансамблин биринчи жолу ким уюштурган ?
а)М.К\рънкеев б)А.Огомбаев в) К.Молдобасанов г) Ж.Садыков д) К.Эралиева
28. Байбичелер элечектин кайсы т\р\н кийишкен ?
а) токол элечек б) каз элечек в) чоё элечек г) кийишкен эмес д) орто элечек
29. М\н\шкърл\к деген эмне ?
а) ат таптоо б) туйгун таптоо в) б\рк\т кармоо г) куш таптоо д) куш багуу
30. Аш берилгенде улуттук оюндар ойнолгонбу ?
а) аш берилген, бирок улуттук оюндар ойнолгон эмес
б) аш берилгенде улуттук оюндар ойнолгон
в) аш берилген эмес, улуттук оюндар ойнолгон эмес
г) улуттук оюндар болгон эмес д) аш берилген эмес
2
(II вариант)
1. /нд\н тоскоолдукка учурап же учурабай айтылуусуна карата тыбыштардын бъл\н\\с\:
а) каткалаё, кыска б)жумшак, созулма в)каткалаё, тишчил
г) \нд\\, \нс\з
д) эринчил, эринсиз
2. Жоон \нд\\гъ карай \ндъш\\н\ тап
а) жетекчи, эсепсиз
б) жерсиз, къйнъкчън
в) котормо, жазуучу
г) теректер, кийимдер
д) килем, отургуч
3. Араб алфавитинин кемчиликтери:
а)къпч\л\к тамгалардын жазылышы окшош, оёдон солго карай жазылган б) элдин \йрънг\с\ келбеген
в)
тамгалары къп г) кемчилиги жок
д) \йрън\\ кыйын болгон
4. /нс\з тыбыштар:
а) ъпкъдън чыгып келе жаткан абанын агымы тыбыш жасоочу органдарыбыздын
тигил же бул жеринде тоскоолдукка учурап чыгышынан пайда болгон тыбыштар
б) \нд\н катышы менен жасалган тыбыштар
в)\н катышпай айтылган тыбыштар г)\нд\н созулуп айтылышынан пайда болгон тыбыштар
д) \н менен
шыбыштын катышуусунан пайда болгон тыбыштар
5. Кыргыз элинин улуу манасчылары кимдер?
а) Т.Молдо, С.Орозбаков
б) Ч.Валиханов, Ы.Абдрахманов
в) К.Жумабаев, С.Каралаев г) Ж.Мамай, Жеёижок
д) С.Орозбаков, С.Каралаев
6. Манасчылар деп кимдерди айтабыз?
а) «Манас» эпосун кагаз бетине т\ш\ргъндърд\ б) «Манас» эпосун изилдъъч\лърд\
в) «Манас» эпосун жыйноочуларды г) «Манас» эпосун айтууну кесип кылган акындарды
д) элдик дастандарды аткаруучуларды
7. Алфавит…
а) тыбыштардын тамга менен белгилениши б)жазуунун ъзгъчъл\г\н \йрът\\ч\ тил илими
в) белгил\\ тартип боюнча жайгаштырылган тамгалардын жыйындысы
г) тамгалардын басма жана жазма т\р\ндъ жазылышы
д)тамга жана тыбыштардын бъл\н\ш\
8. 1927-1940- жж. кыргыз эли кайсы алфавитти пайдаланган?
а) араб б) орус
в) уйгур г) реформаланган латын алфавитин
д) пайдаланган эмес
9. Кыргыздар кайсы жазууларды колдонушкан?
а) Орхон-Енисей, латын, ъзбек, орус
б) Орхон-Енисей, уйгур, калмак, т\рк
в) Орхон-Енисей, уйгур, араб, латын
г) Орхон-Енисей, латын, орус, кыргыз
д) т\рк, латын, араб
10. Туура жазылган създърд\н катарын белгиле:
а) педагогко, Алиевтин, Жалал-Абадта б) геологго, Тынаевдин, Калининграда
в) Гамбургка, Саматовтун, поезддер г)клубка, сьездге, стажга д)Мекеге, поезге, турнирге
11. Астрономиялык энчил\\ аттар кандай жазылат?
а) жънъкъй жана татаал т\рлър\ кичине тамга менен жазылат
б) жънъкъй жана татаал т\рлър\ баш тамга менен жазылат
в) жънъкъй т\р\ кичине, тат. т\р\ баш тамга менен жазылат
г) жънъкъй т\р\ кичине тамга менен сызыкча коюлуп жазылат. д) билбейм
12. «Манас» эпосун кагаз бетине биринчи ким т\ш\ргън?
а) Г.Алмаши
б) В.В.Радлов в) К.Мифтаков г) Ч.Валиханов д) А. Токомбаев
13. Кыргыз элинин сырт кийими кайсылар?
а) тъъ чепкен, ът\к, шък\лъ
б) калпак, ичик, белдемчи
в) тон, малакай, жаргак шым г) тон, бешмант, ичик д) кемсел, жаргак шым, тебетей
14. Нумеративдик създърд\н тобун белгиле
а) съъм, карыш, кадам, кочуш, этек
б) бешим, кулач, он чакты, ж\з
в) таё куланъък, бешим, чарчы, беш-алты г) даана, жарты, б\т\н, \чтън бир, чабым д) туура жообу
жок
15. Кыргыз элинин музыкалык аспаптарын белгиле:
а) сыбызгы, чоор, добулбас, пианино б) чоор, добулбас, кыл кыяк, комуз
в) кыл кыяк, аса-муса, кербез, алмурут
г) комуз, ооз комуз, кербез, сыбызгы
д) дутар, домбра, кыяк, керней
16. Ономастика эмне жън\ндъг\ илим?
А) энчил\\ аттар б) жер-суу аттары в) терминдер г) тыбыштар д) туура жообу жок
17. Астрономиялык т\ш\н\ктъргъ коюлган аттар
а) Кундуз, Арстан, Бугубай б)Акыл, Нурэл,/ркър, Жыргал в)Чолпон, Жетиген, Жылдыз, /ркър
г) Алтынай,
Асел, Айсулуу, Жанар д) Айдай, К\ндъй, Марсел, Г\лай
18. Комуз кандай бъл\ктърдън турат?
а) чарасы, кулагы, моюну, капкагы, тепкеси, кылы
3
б) кылы, жыгачы, кармагычы, кулагы
в) кулкусу, сабы, къъдън\, чарасы
г) капкагы, тепкеси, кабыгы, жыгачы д) капкагы, тепкеси, кылы
19. Създърд\ ташымалдоо кайсы тартипте болот?
а) \нд\\ тыбышка карай
б) муунга бъл\н\ш\нъ карай
в) \нс\з тыбышка карай г) тамганын санына карай д) \нс\з тыбыштарга карай
20. Арыз качан жана кандай максатта жазылат?
а) жумушка киргенде, жумуштан бошогондо б) жумуштан кечиккенде, жумуштан бошогондо в) ар бир
жумуш к\н\ндъ
г) жумуш убагында, бир нерсе тапшырганда
д) кандайдыр бир тартип бузулганда
21. Ъм\р баян кайсы учурларда жазылат?
а) ишке киргенде, иштен чыкканда б) жумуш убагында жетекчиге гана
в) ишке киргенде, окууга ъткъндъ г) сапарга жънъгъндъ, кайтканда д) дайыма керектелет
22. Адамдардын кесибин, бийлигин, ънър\н ж. б. белгилерин кърсъткън, энчил\\ аттарга кошулуп
айтылган създър кандай жазылат?
а) баш тамга менен: Курманжан Датка, Алымбек Датка, Ормон Хан, Куйручук Куудул
б) кичине тамга менен: Курманжан датка, Алымбек датка, Ормон хан, Куйручук куудул
в) кыскартылып: Курманжан д, Алымбек д, Ормон х, Куйручук к.
г) энчил\\ аттардан мурун: Датка Курманжан, Хан Ормон, Куудул Куйручук д) билбейм
23. Жъндъмъ м\чълърд\н гана тобун аныкта
а) – лаш, - быз, - ган, - нын б) – ныны, -ым, - сы, - нчи в) – га, - лап, - лаган, - дап
г) – нын, - га, - ны, - да, - дан
д) –га, -им, - ны, - быз
24. Кыргыз элинин улуттук майрамдары:
а) жеёиш к\н\, Аялдар майрамы, эгеменд\\л\к майрамы
б) Нооруз майрамы, Т\ш\м майрамы, /л\ш майрамы
в) Дыйкандар майрамы, мугалимдер майрамы, мекенди коргоочулар к\н\
г) 8-март, 31-август, 1-май д) 5-май, 5-март, 7-ноябрь
25. М\н\шкър … адам
а) г\л ъст\ргън б)куш таптаган в)ат таптаган г)калыстык кылган д)к\ръшкъ т\шкън
26. Ат жабдыктарын т\з\\ч\ элементтер кайсылар?
а) ээр, ж\гън, нокто, \зъёг\, кереге, т\нд\к
б) куюшкан, туурдук, \з\к, къмълд\р\к
в) желдик, тердик, энчи, ыпча г) куюшкан, ээр, ж\гън, \зъёг\, желдик, тердик
д) кемеге, уук, ж\гън,туурдук
27. Саяпкер деген ким?
а) санжыра айткан адам б) к\л\к, жорго таптоочу адам
в) куш таптаган адам
г) к\м\ш уста
д) г\л ъст\ргън киши
28. Ажыбай, Байжигит, Тилекмат, Къкътъй, Акматалы деген ысымдар кайсы ънъргъ таандык? а)
манасчылык ънъргъ б) чечендик ънъргъ в) м\н\шкърлър
г) саяпкерлер
д) балбандарга
29. Жактама ат атоочторду тап?
а) мен, сизге, алар, ушулар, биз в) эч ким , эчтеме, тетигиси, ушул б) бир нерсе, бирдеме, ошол, тиги г) кээ
биръъ, кандайдыр бир , ал, силер д) силер, сиз, анын, мага, сенде.
30. Географиялык энчил\\ аттарга -лык м\чъс\ уланып айтылса кандай жазылат:
а) ал съз баш тамга менен жазылат б) ал съз кичине тамга менен жазылат
в) баш тамга менен да, кичине тамга менен да жазууга болот г) кичине тамга менен кашага алынып
жазылат
д) географиялык энчил\\ аттарга -лык м\чъс\ уланбайт
4
(III вариант)
1. Алфавит…
а) тыбыштардын тамга менен белгилениши
б) жазуунун ъзгъчъл\г\н \йрът\\ч\ тил илими
в)
тамгалардын басма жана жазма т\р\ндъ жазылышы
г) белгил\\ тартип боюнча жайгаштырылган тамгалардын жыйындысы
д) фонетиканын бир бъл\м\
2. Кыргыз тилиндеги кайсы тамгалар эки тыбышты билдирет?
а) п, б, с б) е, ю, я
в) д, т, я г) к, г, ж
д) ц, щ
3. Туура жазылган катарды белгиле
а) Союш, коеюн, кийим
б) Жайат, кийет, чийет
в) Сойу, байанда, район
г) а, б жооптору туура д) а, в жооптору туура
4. /нд\\ тыбыштар жаактын ачылышына карай кандай болуп бъл\нът?
а) жоон, ичке б) кыска, созулма в)кеё, кууш г)эринчил, эринсиз д) туура жообу жок
5.Эринчил \нд\\лър катышкан съз:
а) карышкыр б) энелер в) кымыздык г) жарганат д) отурум
6. /ндъш\\ деп кандай тыбыштык процессти айтабыз?
а) Тыбыштардын ъз алдынча алмашуусу
б) Бул тыбыштык процесс эмес
в) Тыбыштардын ъз ара окшошуусу г) Тыбыштардын окшошпой калуусу
д) Тыбыштардын тилге, эринге карай ъзгър\\с\
7. Жалаё каткалаё \нс\здър катышкан създърд\ белгиле
а) кълмъ, кымыз, жылкы б) билим, баатыр, жилик в) капа, тешик, кыякчы
г) жарма, манасчы, жука д) ж\рък, жаштык, белек
8. Кат – муундун кайсы тиби?
а) \нд\\+\нс\з+\нс\з-vcc
б) \нд\\+\нд\\+\нс\з-vvc в) \нс\з+\нд\\+\нс\з-cvc
г) \нс\з+\нс\з+\нд\\-ccv д) а, в жооптору туура
9. Ташууга м\мк\н болбогон муун
а) бала, улак, чычкан б) аяк, улуу, аалам
в) боор, жеке, сары
г) балка, спорт, желек д) терезе, килем, сак
10. Туура жазылган энчил\\ аттардын катарын белгиле
а) Кыз Сайкал, Жаёыл Мырза, Адам ата б) Жаёыл мырза, Адам Ата, Умай эне
в) Тоголок молдо, Акыл карачач, Бала Курман г) Асель, Эмиль, Назгуль
д) Азамат алтай, Ашым жакыпбек
11. Эгерде географиялык татаал энчил\\ аттардын бардык же айрым т\гъйлър\ лексикалык мааниге ээ
болбогон създърдън турса кандай болуп жазылат?
а) Бълък жазылат б) Ортосуна дефис белгиси коюлуп жазылат
в) Бириктирилип жазылат г) Кыскартылып жазылат д) Ар т\рд\\ жазыла берет
12. Нумеративдик създърд\н тобун белгиле
а) съъм, карыш, кадам, кочуш, этек
б) бешим, кулач, он чакты, ж\з
в) таё куланъък, бешим, чарчы, беш-алты
г) даана, жарты, б\т\н, \чтън бир, чабым д) туура жообу жок
13. Татаал създърд\н бъл\н\ш\:
а) жънъкъй, жай, кошмок, жеке б) кош, кошмок, бириккен, кыскартылган
в) илепт\\, кош, жалпы, ътмъ г) бириккен, айрым-айрым, суроолуу, кыйыр
д) татаал създър бъл\нбъйт
14. Кечээ эле тигил кырда жок эле,
Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш?
Белгиленген съз ат атоочтун кайсыл т\р\нъ кирет?
а) Сурама б) Шилтеме в) Жактама г) Аныктама
д) Тангыч
15. Чагылгандын узундугу 2-3 километрге жетет. Бул с\йлъмдъг\ белгиленген съз сан атоочтун кайсыл
т\р\нъ кирет?
а) Жамдама сан
б) Иреттик сан в) Эсептик сан г) Чамалама сан д) Топ сан
16. Кыргыз Республикасынын гимни качан бекитилген?
а) 1993-жылы, 10-майда б) 1992-жылы, 18-декабрда в) 1992-жылы, 3-мартта
г) 1994-жылы, 14-январда
д) 1989-жылы, 31-августта
17. Араб алфавитинин жетишкен жагы кайсы?
а) сабаттулукка \йръткън б) жалпы эл \йрънгън в) жазууга жеёил болгон
г) окууга оёой болгон д) тамганын саны аз болгон
18. “20-кылымдын Гомери” деген атка ээ болгон манасчы
а) Сагымбай Орозбаков б) Шапак Рысмендеев в) Жусуп Мамай
г) Саякбай Каралаев
д) Токтогул
19. Манас баатыр жън\ндъг\ биринчи маалымат кимге таандык?
А) Сейф ад-дин Аксыкентке б) Ч. Валихановго в) В.В.Радловго
5
г) Д.Алмашиге
д) Манасчы Кенжекарага
20. Балдары токтобогон, перзент кърбъй ж\р\п бала къргън ата-энелер балдарынын аттарын кандай
аташкан?
а) Шарипа, Шарип, Шекер б) Нышанбай, Токтосун, Бурул
в) Жаёыл, Жериш, Жапалак
г) Арстан, Теёсизбай, Телибай
д) Шалтак, Токтобай, Тургунай
21. Бешик той качан берилген ?
а) бала басканда б) бала чоёойгондо в) бала търългъндъ
г) бешик алып келгенде
д) тушоо кескенде
22. Кыл кыяк кандай музыкалык аспап?
а) кылдуу, жаалуу, тартма музыкалык аспап б) кылдуу, чертме музыкалык аспап
в) \йлъмъ музыкалык аспап г) тилд\\ музыкалык аспап д) урма аспап
23. К\л\ктър къктъ сызчудай
Тизгинди чоюп жънъсъ.
Бири шумкар, бири куудай,
Оюн деп чиркин ушуну айт, - кайсы оюн жън\ндъ?
а) кък бър\ б) улак тартыш в) оодарыш г) эр сайыш д) кыз куумай
24. Кыз балдардын баш кийими:
а) топу б) телпек в) элечек г) тебетей д) шък\лъ
25. Элечек кандай бъл\ктърдън турат ?
а) ээк алма, \к\, жээги, жоолук
б) эё ичкиси, ээк алма, оромол, жыгым, тарткыч, кыргак
в) эё ичкиси, ээк алма, топу, жыгым, кыргак
г) элечектин эч кандай бъл\ктър\ жок. д) \ст\, асты, кыргагы
26. Ишеним кат жарактуулук мъънът\нъ карай кандай болуп бъл\нът?
а) жънъкъй, ъзгъчъ б) кыска, узак в) жънъкъй, татаал
г) татаал, кыска д) жънъкъй, кыска
27. Ъм\р баян кайсы учурларда жазылат?
а) ишке киргенде, иштен чыкканда б) жумуш убагында жетекчиге гана
в) дайыма керектелет г) сапарга жънъгъндъ, кайтканда
д) ишке киргенде, окууга ъткъндъ
28. Биринчи муунунан кыскартылган жалпы татаал създърд\н катарын белгиле
а) ОшМУ, ЖАМУ, БатМУ б) БУУ, КУУ, УАК в) БжМ, физмат, юрфак
г) филфак, химфак, турфирма
д) а,в варианттары туура
29. Гректердин «Иллиадасы» менен «Одиссеяны» кошкондогу кълъмдън
20 эсе чоё чыгарма кайсыл чыгарма?
а) «Манас» б) «Игордун кошуну жън\ндъ съз» в) «Махабхарат»
г) Семетей» д) «Согуш жана тынчтык»
30. Жеке адамдын аброюна шек келтирген одоно, корс маанидеги създър эмне деп аталат?
а) фразеологизм
б) диалектизм
в) метонимия
г) афоризм
д) вульгаризм
6
(IV вариант)
1. Араб алфавитинин кемчилдиктери кайсылар болгон?
а) араб алфавитинин курамында \нд\\ тамгалар, ичке \нд\\лър жетишсиз болгон;
б) алфавиттин курамындагы 24 тамга кыргыз тилинин тыбыштык ъзгъчъл\г\н толуктай алган эмес;
в) араб алфавитинин оёдон солго карай жазылышы жазууну татаалдаткан
г) а, в гана жообу туура д) а, б, в жооптору туура
2. кы, гы тыбыштары кайсы учурда колдонулат?
а) кыргыз тилиндеги създърдъ б) жоон \нд\\ менен келсе в) ичке \нд\\лър менен келсе
г) \нс\здън кийин
д) \нд\\дън кийин
3. Эринчил \нд\\гъ карай \ндъшкън създ\ белгиле
а) маданияттын, илимпоздор, малчылар б) ынтымактуу, тиг\\ч\, инилер
в) г,д жооптору туура г) к\л\кт\н, жолчулар, жумушчу
д) с\рътч\лър, жумушчу, кълъкъдъг\лър
4. Съз тутумундагы негизги морфема, ъз алдынча съз катары колдонуу касиетине ээ - бул
а) с\йлъм
б) м\чъ в) уёгу
г) съз
д) съз айкашы
5. Жоон \нд\\гъ карай \ндъш\\н\ тап
а) жетекчи, эсепсиз б) котормо, жазуучу в) теректер, кийимдер
г) жерсиз, къйнъкчън д) акылдуу, абийир
6. Туюк муундун катарын белгиле
а) кыргыз, орус, башка б) каар, барчын, Жан в) к\лк\, азап, акча
г ) б, д жооптору тура д) т\нд\к, уюл, кыяк
7. Създърд\ ташымалдоо кайсы тартипте болот?
а) /нд\\ тыбышка карай б) /нс\з тыбышка карай в) Муундун бъл\н\ш\нъ карай
г) Тамганын санына карай д) Каалагандай ташымалданат
8. Татаал създърд\н туура жазылган катарын белгиле
а) кара м\ртъз, кеч курун, колжазма, къзайнек
б) \й- б\лъ, каада-салт, карала, ач къз
в) ач к\сън, аркачан, ътъ кооз, ар-к\н\
г) Карам\ртъз, курал-жарак, къз айнек
д) Каракулжа, Арал Деёизи, Кара-Суу
9. – лык, - чы, - чылык, - чыл, - ист м\чълър\ энчил\\ аттарга уланса кандай жазылат?
а) энчил\\ ат сыяктуу баш тамга менен жазылат
б) баш тамга менен кашаага алынып жазылат
в) жогорку м\чълър энчил\\ аттарга уланбайт
г) жалпы атка ът\п, кичине тамга менен жазылат
д) кашаага алынып, кичине тамга менен жазылат
10. Энчил\\ аттардын жалпы аттардан айырмасы:
а) с\йлъмд\н башында келет б) дефис аркылуу жазылат в) дайыма баш тамга менен жазылат г)
айырмасы жок
д) кичине тамга менен жазылат
11. Куранды м\чън\ белгиле
а) –ны, -чы б) –лык, -ё в) – чы, -ма г) бардыгы туура эмес д) –ёар, -чылык
12. Табыш жъндъмъс\ндъ турган създърд\ белгиле
а) сулуунун, жылуудан б) кимдикин, Баланы
в) жазды, балапанга
г) жаратылыш, коноктон
д) табыш жъндъмъс\ндъ турган създър жок
13. Карыш, съъм, кадам, эли – булар кандай създър?
а) сан атооч създър б) ат атооч създър в) нумератив създър
г) этиш създър
д) сын атооч създър
14. Бириккен създърд\ белгиле
а) б\г\н, быйыл, б\рс\г\н\ б) жыл, бала, карам\ртъз
в) карагат, алмончок, къз айнек
г) колкап, ишеним кат, кечкурун д) алпкаракуш, тердик, ач к\сън
15. Кылдуу, жаалуу музыкалык тартма аспап
а) керней б) сурнай в) кыл кыяк г) жыгач ооз комуз д)чоор
16. Келин болгондо кийилч\ баш кийим
а) элечек б) телпек в) топу г) тебетей д) шък\лъ
17. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил Гимнин толукта
Мекен тили – кан-жаныбыз, туубуз
Ата журттун келечеги,……………..
а) ак таёы б) ак шамы в) ардагы г) кареги д) тиреги
18. Кыргыз Республикасынын герби качан кабыл алынган?
а) 1994-жылы14-январда б) 1992-жылы, 18-декабрда
в) 1992-жылы, 3-мартта г) 1993-жылы, 10-майда д) 1989-жылы, 31-августта
19. «Манас – кыргыз рухунун туу чокусу» деп ким айткан?
а) В.В. Радлов б) Ч.Валиханов
в) Д. Алмаши г) Ч.Айтматов д) Т.Сыдыкбеков
20. Комузчулар ансамблин биринчи жолу ким уюштурган ?
7
а) М.К\рънкеев б) А.Огомбаев в) К.Молдобасанов г) Ж.Садыков д) К.Эралиева
21. Аш берилгенде улуттук оюндар ойнолгонбу ?
а) аш берилген, бирок улуттук оюндар ойнолгон эмес
б) аш берилгенде улуттук оюндар ойнолгон
в) аш берилген эмес, улуттук оюндар ойнолгон эмес
г) улуттук оюндар болгон эмес д) аш берилген эмес
22. Ат оюндарына кайсы оюндар кирет?
а) аркан тартмай, жоолук таштамай, ордо атышуу
б) жамбы атуу, кък бър\, оодарыш, тыйын эёмей
в) ат чабыш, топ таш, тогуз коргоол, кыз куумай
г) кък бър\, кыз куумай, ат чабыш, тыйын эёмей
д) ордо, кыз куумай, тогуз коргоол
23. Кыргыз элинин музыкалык аспаптарын белгиле
а) сыбызгы, чоор, добулбас, аса-муса б) чоор, добулбас, кыл кыяк, комуз
в) кыл кыяк, аса-муса, кербез, алмурут г) комуз, ооз комуз, кербез, сыбызгы
д) балалайка,, комуз, аккордеон
24. Астрономиялык т\ш\н\ктъргъ коюлган аттар
а) Кундуз, Арстан, Бугубай б) Акыл, Нурэл, /ркър, Жыргал
в) Чолпон, Жетиген, Жылдыз, /ркър г) Алтынай, Асел, Айсулуу, Жанар
д) Айдыё, Нуртилек, Космира
25. Тебетейди кимдер кийишкен ?
а) балдар б) кыздар в) аялдар г) карыялар д) баары
26. Туура жазылган създърд\н катарын тап
а) к\шс\з, сумбайт, комуссуз б) кешти, ашты, качты в) кылычтай, жуунган, кър\нбъйт г) Тургумб\,
жалгамбы, к\лгъм\н д) чаштуу, жыгашсыз, \зс\н
27. Туура жазылган създърд\н катарын тап
а) аяйлы, аюу, тикиреет б) койон, кийет, ойун в) жарыйа, тоют, чойоке
г) кичирейэт, тайуу, тайайлы д) мыйоолоду, тойойун, жайуу
28. Бириккен създърд\ белгиле
а) темир жол, ак къё\л, ден соолук б) быйыл, б\г\н, б\рс\г\н\
в) таш бака, къз айнек, тил кат г) жардам бер, тигил, ошол
д) жол башчы, татынакай
29. Кайнатаёды хандай кър,
Кайненеёди жандай кър.
Айткан акыл-насаатын,
Агарып аткан таёдай кър. Бул кошок кайсы учурда айтылат?
а) келинди сынаганда б) келинди узатканда в) кудалашканда
г) бешик тойдо д) азан чакырганда
30. Орфоэпия… \йрътът
а) туура жазууну б) туура окууну в) туура с\йлъън\ г) туура ой ж\г\рт\\н\
д) туура жооп жок
8
тесттин суроолорунун
ЖООПТОРУ
№
1-вариант
2-вариант
3-вариант
4-вариант
1.
2.
г
б
г
в
г
б
г
б
3.
б
а
а
в
4.
б
а
в
в
5.
в
д
д
б
6.
в
г
в
г
7.
б
в
в
в
8.
в
а
в
б
9.
г
в
б
в
10.
б
г
а
в
11.
12.
13.
14.
б
а
а
в
б
г
г
а
в
а
б
б
в
д
в
а
15.
16.
17.
в
б
в
б
б
в
в
г
а
в
д
а
18.
в
а
г
а
19.
20.
21.
в
а
в
б
а
а
б
д
в
б
а
б
22.
г
б
а
г
23.
24.
25.
26.
д
б
в
б
г
б
б
г
д
а
б
а
б
в
г
в
27.
а
б
а
а
28.
в
б
г
б
29.
г
а
а
б
30.
б
б
д
в
«5» деген баа – 25-30 суроого жооп бергенге коюлат;
«4» деген баа – 24-19 суроого жооп бергенге коюлат;
«3» деген баа - 18-16 суроого жооп бергенге коюлат;
«2» деген баа – 16 – 0 суроого жооп бергенге коюлат.
9
(I вариант)
1. Фразеологизмдер деп эмнени айтабыз?
а) ътмъ маанидеги туруктуу съз айкашын б) маани жагынан ъз ара тизмектелип турган эркин съз
айкаштарын
в) тилдеги бир т\ш\н\кт\н атын атоо \ч\н уланып бир маанидеги колдонуу\луучу
създърд\ г) эки же андан ашык създърдън туруп бир маани туюндурган айкалышты
д) макалга
окшогон създърд\
2. Кымыздын даамын бузбай кандай идиште сактоого болот?
а) чаначка, алюминий же айнек идишке сактоо керек
б) чаначка, жыгач же темир идиштерге сактоо керек
в) къъкъргъ, жез же к\м\ш идиштерге сактоо керек
г) чаначка, сатин, айнек идиштерге сактоо керек
д) сатин, калай, темир идиштерге сактоо керек
3. Шорпосуна кесме бышырып, тууралган эт экъън\ аралаштырып, чык куюп жасайт. Кайсы тамакка
тиешел\\?
а) ташкордо в) чучук б) кайнатма шорпо г) бешбармак д) жъргъм
4. Айран, с\змъгъ муздатылган кайнак суу кошуп жасалган суусундук
а) аксерке б) ала дъё в) бозо г) максым д) чалап
5. Аш, той берип мейман к\зът\\дъ тамак бер\\ салтынын эё бийик жери –
а)беш бармак тартуу б)устукан тартуу в)аш тартуу г) чучук тартуу д)шорпо тартуу
6. Жарма менен максымдын айырмасы –
а) айырмасы жок
б) жарма ачытылбайт, максым ачылат
в) максымга къръёгъ кошулат
г) б, в жооптору туура
д) а, б жообу туура
7. Курманжан датка кимдин къмъкч\с\ жана акылдашы болгон?
а) Алымкул датканын б)Кыргыздын в) Скобелевдин г) Саид Музафардын д)майор Ионовдун
8. Ъткън чак кандай т\рлъргъ бъл\нът?
а) айкын, арсар, белгисиз ъткън чак
б) капыскы, адат, жънъкъй ъткън чак
в) жънъкъй жана татаал ъткън чак
г) айкын, капыскы, жалпы, адат ъткън чак
д) адат, арсар, айкын ъткън чак
9. Этиштик съз айкашын тап
а) жайлоонун кърк\ б) сабакка даярдануу
в) окуу жайларынын бири
г) кызыктуу аёгеме
д) алтын саат
10. Курманжанга «датка» деген наамды ким ыйгарган?
а) Кокон ханы Кудаяр хан
б) Бухара эмири Саит Музаффар
в) Оруссия губернатору Фон Кауфман
г) Ош жергесиндеги алайлык кыргыздар
д) Ош уездинин начальниги Майор Ионов
11. Орто кылымда Чыгышты картага т\ш\р\\ аракети кимге таандык?
а) Жусуп Баласагынга
б) Курманжан датка
в) Махмуд Кашгариге
г) Кудаяр ханга
д) Музаффар Эмирге
12. «Аккан суу», «/й-б\лъ», «Айт, айт десе», «Замана» ырлары кайсы акынга таандык?
а) Т. Молдо
б) Арстанбек Буйлаш уулу в) Жеёижок г) Нурдин Молдо д) Ы. Шайбеков
13. «Улуу-Хасс-Хаджиб» деген съз эмнени билдирет?
а) ъз доорунун окумуштуусу, энциклопедисти б) д\йнъл\к руханий маданияттын ири ък\л\ в) генерал
деген наамга дал кел\\ч\ даража г) ранг жън\ндъг\ табелдер боюнча хандыктагы търт\нч\ адам д) хан
сарайындагы урматтуу, ътк\р акылман адам
14. Фразеологизмдердин макалдардан айырмасы?
а) фразеологизмдер, макалдар да съз айкашы
б) фразеологизмдер съз айкашы, тарбия бер\\ч\л\к мааниси жок, макалдар с\йлъм, тарбия бер\\ч\л\к
касиетке ээ
в) фразеологизмдер ътмъ мааниде, макалдар да ътмъ мааниде колдонулат
г) фразеологизмдердин да, макалдардын да составы туруктуу д) туура жообу жок
15. «Кут алчу билим» дастанын кыргыз тилине которгон котормочу
а) Тынчтыкбек Чоротегин
б) Т\гълбай Сыдыкбеков
в) Т.Козубеков
г) Касым Тыныстанов д) Жээналы Шериев
16. Этиштин адат ъткън чагын тапкыла
а) И.Раззаков 1910-жылы Коросон кыштагында туулган
б) Кызматтан келери менен тамак ичип алып, иштей баштачу
в) Коомдук ишмер ъз\н\н к\ндъл\г\нъ чукул ойлорду жазып калтырыптыр
г) «Мен эмне иш б\т\рд\м? Ким \ч\н эмне кылдым? Эл-калыс» (И.Р.)
д) Мен аны менен ъм\р бою сыймыктанам
17. Къз\ азиз эл ырчысынын атын ата
а) Молдо Кылыч б) Калыгул в) Арстанбек г) Барпы д) Т. Молдо
10
18. Этиштин башка съз т\рк\мдър\нън айырмасы кайсы?
а) туунду жана тубаса болуп бъл\н\ш\
б) т\з\л\ш\нъ карай бъл\н\ш\ боюнча
в) этиш създ\н маани бергендиги боюнча г) мамиле, ыёгай, чак категориясы боюнча
д) айырмасы деле жок
19. Табышмактуу чечендик айтыштын \лг\с\ катары кимдердин айтышын айтууга болот?
а) Барпы менен Токтогул
б) Жеёижок менен Эшмамбет в) Къбък менен Талым кыз
г) Алымкул менен Калык д) Айдаралы менен Эсенеман
20. Чечендердин жънъкъй адамдардын ъзгъчълънгън негизги касиетин ата
а) импровизатор, чукугандай съз тапкан, макалдатып с\йлъгън б) куудул, жомокчу
в) окумуштуу, къп с\йлъгън
г) жогорку дикция д) ъзгъчълънгън касиети жок
21. Илимий стилге м\нъзд\\ болгон създър
а) лексика, фонема, химик, саясат б) белоктор, флора, коом, элчи, келишим
в) телебер\\, акт, орфотил, стилистика г) теёдеме, азот, синтаксис, рыноктук экономика
д)
философия, маданий агартуу, мандат, контракт
22. Илимий стилге м\нъзд\\ болгон съз айкаштары
а) жайдыр-кыштыр, деп аталат, химиялык касиети б) жарк-журк, колу ачык, рыноктук экономика в)
ъс\мд\кт\н сабагы, уюлдук жаркыроо, айлананын борбору
г) чоё сарай, сапсары жалбырак, кабыл алынсын д) илгери-илгери, мышык, мент
23. Кыргыз тилинин функционалдык стилдерине кайсылар кирет?
а) морфология, лексика, илимий стиль б) фонетика, иш кагаздар стили, терминдер
в) терминдер , къркъм стиль, тыбыштар
г) илимий стиль, иш кагаздар стили, стиль, къркъм стиль, оозеки-с\йлъш\\ стили д) публицистикалык
стиль, элдик стиль, кургак стиль
24. С. Чокморов ким болгон?
а) с\рътч\, таланттуу киноактер, скульптор
б) жазуучу, акын, с\рътч\
в) врач, окумуштуу, с\рътч\
г) акын, прозачы, актер д) киноактер, спортсмен, жазуучу
25. Кой \ст\нъ торгой… заман. Фразеологиялык ширешмени толукта
а) тууган б) жумурткалаган в) конгон г) уялаган д) отурган
26. Жакшы иштелип ышталган … сыртынан кымыз кър\н\п турат.
а) къъкърд\н б) чаканын в) чаначтын г) сабаанын д) кол чаначтын
27. Манасчылар деп кимдерди айтабыз?
а) «Манас» эпосун кагаз бетине т\ш\ргъндърд\ б) элдик дастандарды аткаруучуларды
в) «Манас» эпосун жыйноочуларды г) «Манас» эпосун айтууну кесип кылган акындарды
д) «Манас» эпосун изилдъъч\лърд\
28. Ономастика эмне жън\ндъг\ илим?
а) энчил\\ аттар б) жер-суу аттары в) терминдер г) тыбыштар д) лексика
29. Морфология эмнени \йрътът?
а) с\йлъм м\чълър\н, башкаруу байланышын б) създърд\н туура айтылышын, жазылышын в) създърд\н
жасалышы, курулушу, съз т\рк\мдъргъ бъл\н\ш\н
г) създ\к жумуштарды, съз айкашын д) баш жана айкындооч м\чълърд\
30. Тактоочтук синонимдер
а) мушта, чап, ур, сок, саба б) мыкты, сонун, сылык, кичипейил в) тез, бат, дароо, ылдам
г) къё\л, ниет, пейил, каалоо, тилек д) сулуу, чырайлуу, татынакай
11
(II вариант)
1. Синонимдер жыш колдонулган стиль
а)илимий б)публицистикалык стиль в)къркъм г)иш кагаздары д)баарында колдонулбайт
2. Създ\н ътмъ маанисинин пайда болушу
а) създ\н тике мааниси създ\н башка мааниге ът\\с\нън келип чыгат
б) синоним създърдън келип чыгат в) къп маанил\\ създърдън келип чыгат
г) създърд\н айкашынан келип чыгат д) омоним създърдън келип чыгат
3. Катыштык сын атооч катышкан с\йлъмд\ белгиле
а) Арстанбапты т\рд\\ канаттуулар менен жаныбарлар мекендейт
б) Улуу-Тоого чыкпаган-тоо кадырын билеби,
Улар этин жебеген-куш кадырын билеби
в) Арстанбаптын эл чарбасы \ч\н таасири чоё г) Арстанбапка келгендердин къё\л\ эё сонун кътър\лът
д) Арстанбаптын токойлору жапжашыл
4. Къп маанил\\ създър деген эмне?
а) бир эле създ\н ар т\рд\\ мааниде колдонулушу б) жалпы элдик тилде бирдей тарап кеткен създър в)
тилдеги жалпыга белгил\\ т\ш\н\кт\\ създър
г) тилдеги жалпы омоним създър д) синоним създър
5. Лексикография эмне жън\ндъ илим?
а) тыбыштар б) създ\ктър в) с\йлъм г) текст д) уёгу, м\чълър
6. «Бабур нааме» эмне жън\ндъ жазылган?
а) ъм\р баяны жън\ндъ
б) жоокерлердин эрдиктери баяндалат
в) басып ъткън аймактардагы элдин \рп-адаты, тарыхый окуялар камтылган
г) санжыра жазылган
д) а, в жоопторк туура
7. С.Чокморов с\рътчулър окуу жайын кайсы жылы аяктаган?
а) 1968-жылы б) 1957-жылы в) 1961-жылы г) 1958-жылы д) билбейм
8. Туткунуё менмин торуёда,
Сыйласаёда ъз\ё бил.
Кыйнасаё да ъз\ё бил
Тагдырым сенин колуёда.
Ырдын аталышын, авторун тап
а) Жеёижок «Къксулуу»
б) Барпы «Гъзал кыз»
в) Алыкул Осмонов «Сулууга»
г) Барпы «Мълмъл\м» д) Токтогул «Алымкан»
9. Махмуд Кашкари качан, кайсы жерде къз жумган?
а) 1029-жылы Кашкарда
б) 1038-жылы Барскоондо
в) 1037-жылы Токмокто
г) туура жооп берилген эмес
д) 1028-жылы Ъзгъндъ
10. Келер чак кандай т\рлъргъ бъл\нът?
а) айкын, арсар б) жалпы, жънъкъй в) арсар, адат г) учур, адат д) татаал, арсар
11. И.Раззаков качан, кайсы жерде туулган?
а) 1895-жылы Алай районунда
б) 1905- жылы Кемин районунда
в) 1910-жылы
Лейлек районунда
г) 1915-жылы Кетмен-Тъбъдъ
д) 1928-жылы Талас ъръън\ндъ
12. Стилистика эмне жън\ндъ илим?
а) тыбыш б) тамга в) съз т\рк\м\
г) тилдик каражаттардын кептин абалына карата колдонулушу жън\ндъ
д) синоним, антоним жън\ндъ
13. Айкын ъткън чакты уюштуруучу м\чълър
а) – ган, – т
б) – ды, – ты
в) – са, – мак
г) – ынын, – га
д) -ым, -ыбыз
14. Курманжан датка Алайды башкарууну канчанчы жылы ъз колуна алган?
а) 1852-ж
б) 1860-ж
в) 1962-ж
г) 1965-ж
д) 1855-ж
15. Фразеологизмдердин м\нъзд\\ белгилерин аныкта
а) компонент\\, составы туруктуу, образдуу, ътмъ мааниде
б) т\з мааниде, съз айкашы, компонент\\
в) ътмъ маанидеги жеке съз
г) элест\\ берилет, т\з мааниде
д) ъзгърмъл\\, кыйыр мааниде
16. Арсар келер чактагы этиш бар с\йлъмд\ тап
а) Жаёылыктарды \збъй окуймун
б) Эл катары мен да сабакка даярданайын
в) Ълбъсък къпт\ кърърб\з
г) Бул к\ндър да унутулат
д) Ал эртеё келет
17. Этиштин канча чагы бар?
а) 6
б) 2 в) 3
г) 2
д) 5
18. И.Раззаков эмне себептен республиканын биринчи катчылыгынан бошотулган?
а) башкаруу ишинде жъндъмс\зд\г\н кърсъткън
б) кошумча кирешенин эсебинен мектеп балдарына бир маал бекер тамак бердиргендиги \ч\н
в) акчаны орунсуз пайдаланган г) мамлекеттик ишканаларды менчиктештирип алган
12
д) саясатта лидер катары кър\нгънд\г\ \ч\н
19. Кандай създър ътмъ мааниге ээ болушат?
а) къп маанил\\ създър, фразеологизмдер, макал-лакаптар
б) сыёар маанил\\ създър, омонимдер, фразеологизмдер
в) синонимдер, антонимдер, макал-лакаптар
г) къп маанил\\ създър, эскирген създър, фразеологизмдер
д) неологизмдер, архаизмдер, диалектизмдер
20. Сан атоочту башка съз т\рк\м\нън айырмалап турган морфологиялык белги
а) он, жыйырма, отуз деген създър аркылуу
б) жъндъмъ м\чълър менен ъзгър\ш\ аркылуу
в) – ынчы, - оо, - ъъ, - лап, - дай м\чълър\ аркылуу г) м\чълър менен ъзгърбъйт
д) заттын санын билдиргени аркылуу
21. Иш кагаздарында кайсы създър колдонулбайт?
а) ътмъ маанил\\, кесиптик, жънъкъй създър б) неологизм, архаизм, тарыхый създър
в) синоним, антоним, омоним създър г) сан атооч, сын атооч, ат атооч създър
д) терминдер, орток маанил\\ създър
22. Кайсыл акындардын «Аккан суу» жън\ндъг\ философиялык ырлары бар?
а) Барпынын, Жеёижоктун б) Токтогулдун, Эсенамандын в) Арстанбектин, Т. Молдонун
г) Барпынын, Нурмолдонун д) Айдаралынын, Жеёижоктун
23. Илимий стилде кандай създър къп колдонулат?
а) орой създър б) диалектизмдер в) неологизмдер г) терминдер д) синонимдер
24. Иш кагаздар стилине кандай създър м\нъзд\\?
а) саясий-коомдук б) чечендик в) къркъм г) канцелярдык д) ътмъ маанил\\
25. Жеёижоктун биринчи айтышы ким менен болгон?
а) Эшмамбет
б) Алымкул
в) Нурмолдо
г) Токтогул д) Барпы
26. Махмуд Кашкаринин създ\г\н\н туура аталышын белгиле:
а) Дивани лугат -т\рк б) Дивани лугат э-т\рк в) Дивани лугат улуу-т\рк
г) Дивани лугат ат-т\рк д) Дивани лугат эне-т\рк
27. Курманжан датканын кайсы баласы дарга асылган?
а) Алымкул б) Алымбек в) Камчыбек г) Акпалван
д)Мамытбек
28. Кандай тъкмъ акындарды билесиё?
а) Т.Молдо,М.Кылыч , М. Нияз
б) К.Молдобасанов,Н.Давлесов
в) З./сънбаев,Э.Турсуналиев,Т.Абдиев
г) Т.Аширбаев,Т.Нуруев,О.Шаимкулов
д) А.Саспаев, С.Карачев, Т.Абдумомунов
29.Фразеологизмдердин макалдардан айырмасы
а) экъъ теё съз айкашы б) экъъ теё ътмъ мааниде
в) фразеологизмде тарбия бер\\ч\л\к маани бар г) составы туруктуу д) айырмасы жок
30. Ырас, ъм\р кандай кыска, кандай аз,
Тагдыр ошо ълчъм\нън къп кылбас.
Бул ыр кайсыл акынга таандык?
а) М. Алыбаевге б) Ж.Мамытовго в) Э. Эрматовго г) А. Осмоновго д)М. Абылкасымовага
13
(III вариант)
1. Публицистикалык стилдин т\рлър\:
а) адабий жана жънъкъй с\йлъш\\ кеби б) оозеки жана жазма т\р\
в) расмий жана бейрасмий г) экстратилдик жана тилдик д) б,в,г жооптору туура
2. Кеп маданиятынын негизин эмне т\зът?
а) адабий тилдин нормалары б) тилдеги нормативд\\л\к в) тил кептин карым-катнашы г) тилдеги
варианттуулук д) бардык жооптор туура эмес
3. Кептин пайда болуу шарты кандай негизделет?
а) чындык, тил, ойлоо, т\ш\н\к б) кеп, с\йлъъч\, тил, угуучу
в) чындык, с\йлъъч\, тил, кеп в) угуучу, тил, кеп, с\йлъъч\ д) кеп, угуучу, тил
4. Кеп маданиятынын коомдук турмуштагы аткарган кызматы
а) пикир алышууну жандандырат б) таза, так с\йлъъгъ кън\кт\рът
в) коммуникативдик сапатка ээ г) тилдик байланышты ишке ашырат
д) а, б, в, г жооптору туура
5. Боектуу, эмоционалдуу-экспрессивд\\ създър кайсы стилге м\нъзд\\?
а) с\йлъш\\ б) илимий в) къркъм г) иш кагаздар д) публицистикалык
6. Макалдын калган бол\г\н тап. Акылдуунун акылы жугат, …
а) акылсыздын кесири жугат б) акылсыз акылдууну башкарат в) жаман муратка жеткирет г) акылсыз
калтырат уятка д) акылсыздан баары качат
7. Тексттин т\рлър\ кайсылар?
а) метафора, метонимия, аллитерация б) синекдоха, цитата, с\ръттъъ в) тезис, аннотация, баяндоо г)
с\ръттъъ, баяндоо, ой ж\г\рт\\ д)макала, ой ж\г\рт\\, шилтеме
8. Жалпылагыч съз катышкан с\йлъмд\ белгиле
а) Руслан, Асыл, Айжамал - \чъъ бир окуйт б) Токтогул ырчыны ошондо биринчи кърд\м
в) Кыргызстандын элдери ынтымак жашоого милдетт\\
г) Тоолор, т\здър, талаалар – баарыбыздыкы д) а, г жооптору туура
9. Публицистикалык стилге м\нъздъмъ бер
а) Ъкмътт\к жобо, мыйзамдардын стили б) ойду так, системалуу бер\\ \ч\н колдонулган стиль в) коомдук
темадагы макалалардын, очерк, фельетондордун стили
г) турмуштук кър\н\штърд\ кармап, элестет\\ чагылдырган стиль
д) илимдердин бардык тармагында колдонулган стиль
10. Киринди създъргъ м\нъздъмъ бер
а) с\йлъъч\н\н айтылып жаткан ойго карата т\рд\\ мамилелерин билдир\\
б) с\йлъм аркылуу айтылган ойдун кимге, эмнеге адрестегендигин билдирет
в) ички сезимди, эрктик, турмуш-тиричиликтик мамилелерди билдирет
г) ар кандай нерселерден чыккан \нд\, добушту туурап алардын аракетин билдирет
д) кыймыл-аракеттин т\рд\\ кырдаалын кърсът\п, ъзгъръър\н билдирет
11. Сырдык съз катышкан с\йлъмд\ белгиле
а) Ой да, пыр да, таш да – б\тк\л жер ж\з\ аппак б) Шордуу ай, бул байкуштуку чын эмеспи!? в) Албетте,
бул биздин таалайыбыз г) Бали, анын ырдаганы укмуш турбайбы! д) б, г жооптору туура
12. Татаал с\йлъмд\н тутумундагы жънъкъй с\йлъмд\н чегин ажыратуучу тыныш белгилери:
а) \т\р, суроо, илеп белги б) \т\р, сызыкча, \т\рл\\ чекит
в) \т\р, чекит, тырмакча г) \т\р, каша, къп чекит д) кош чекит, тырмакча, \т\р
13. – Келдиёби?
- Ооба. Ъз\ё качан келдиё?- диалогу кайсы стилге м\нъзд\\
а) къркъм б) с\йлъш\\ в) илимий г) иш кагаздары д) а,б жооптору туура
14. Реферат –
а) илимий макалалардын, китептин негизги мазмунун кыскача баяндап бер\\, жазуу
б) маалыматтын негизинде айтылган ойго жеке мамиле билдирет
в) айтылуучу ойду тилдик каражаттар менен жазуу т\р\ндъ баяндап бер\\
г) къркъм чыгармаларга кыскача т\ш\н\к бер\\ д) иш кагаздарынын бир т\р\
15. Къркъм, илимий жана публицистикалык чыгармалардын мазмунуна, актуалдуулугуна
пайда
болгон ъзгъчъл\ктър\нъ карата экинчи тараптын ой-пикири –
а) аннотация б) пикир в) тезис г) лекция д) билдир\\
16. Бир ъёчъй м\чълърдън кийин келген тыныш белгинин туура коюлушун белгиле
а) Бермет, Айдай, Асыл – баарыбыз бара турган болдук
б) Бермет, Айдай, Асыл, баарыбыз бара турган болдук
в) Бермет, Айдай, Асыл; баарыбыз бара турган болдук
г) Бермет, Айдай, Асыл, баарыбыз – бара турган болдук д) а, б жооптору туура
17. Кепке терс таасирин тийгиз\\ч\ кубулуштар кайсылар?
а) диалект, говор, канцеляризм б) антитеза, дифтонг, фонема
в) жаргон, варваризм, вулгаризм г) тавтология, плеоназм, фразеологизм
14
д) неологизм, историзм, архаизм
18. Юбилей, тойлордо, аза к\т\\дъ айтылуучу създър кептин кайсы т\р\нъ кирет?
а)социалдык-турмуштук б)академиялык в)социалдык-саясий г)идеологиялык д) саясий
19. Къркъм стилдин тилдик каражаттарын белгиле
а) Фонетика, грамматика, лексика б) акт, арыз, протокол
в) ай десе айдай, билеги жоон темирдей г) Атайчик, Г\л\, Микки д) в, г, жооптору туура
20. Кепке коюлуучу талаптардын эё негизгиси кайсы?
а) тууралык б) тазалык в) къркъмд\\л\к г) тактык д) бардык талаптар
21. Ат оюндарына кайсы оюндар кирет?
а) аркан тартмай, жоолук таштамай, ордо атышуу б) жамбы атуу, кък бър\, оодарыш, тыйын эёмей в) ат
чабыш, топ таш, тогуз коргоол, кыз куумай
г) кък бър\, кыз куумай, ат чабыш, тыйын эёмей д) ордо, кыз куумай, тогуз коргоол
22. Акыл оюндарына кайсылар кирет?
а) аркан тартышмай, жоолук таштамай б) улак тартыш, топ таш
в) кыз куумай, к\ръш г) тогуз коргоол, табышмактар д) бекинмечек, ордо
23. Кыргыз тилинин стилистикасын тереё изилдеген окумуштуу ким?
а) Т. Нуруев б) А. Жалилов в) Б. Суранчиева г) Ж. Мамытов д) Т. Аширбаев
24. Кыргыз элинде кайсыл учурда бата берилген?
а) элге таанылганда б) \йлънгъндъ, турмушка чыкканда в) жентек, тушоо кес\\, бешик тойдо г) адам къз\
ъткъндъ, алыска узатканда д) ар кандай кырдаалда бата берилген
25. Кеп адеби кайсыл учурларда сакталбайт?
а) адамдын аброюна шек келтирч\ създърд\ колдонгондо
б) адабий тилде с\йлъбъгъндъ в) диалектизм, неологизмдерди колдонгондо
г)антоним, макалдарды колдонгондо д)саламдашуунун, коштошуунун \лг\лър\н колдонгондо
26. Ай нурунда кышкы т\н, Айран тъг\п койгондой.
Жаёырыксыз токой-чер,
Уктап жатат ойгонбой- деген ырда къркъм стилдин кайсыл каражаттары
колдонулду?
а) салыштыруу б) метонимия в) гипербола г) метафора д) литота
27. Биз келе жатып коендун с\рът\н тарттык да, эжекеге лагманды илдик. Бирок акырында менттерге
кармалдык. Ошондо бармагыбызды каттуу тиштегенбиз. – деген с\йлъмдърдъ оозеки кептин кайсыл
каражаты колдонулду?
а) варваризмдер б) жаргондор в) диалектизмдер г) салтанаттуу създър д)фразеологизмдер
28. Жай келди, биз чай ичтик. – деген с\йлъмдъ кандай ката кеткен?
а)орфографиялык б)стилистикалык в)орфоэпиялык г)пунктуациялык д)эч кандай ката жок
29. Асылбек! Асылбек! Кайдасыё? – деген с\йлъм с\йлъмд\н кайсыл т\р\нъ кирет?
а) атама б) илепт\\ в) каратма г) киринди д) суроолуу
30. Тогуз коргоолдун оюн тактасы эмнеден турат?
а) борбордон, 5 ч\къдън, 9 \йдън турат б) 18 уядан, эки казынадан турат
в) 9 уядан, 2чийинден, борбордон турат г) эки казына, 9 уядан, чийинден турат
д) эки борбордон, 9 уядан
15
(IV вариант)
1. Кыргыз улуттук оюндарынын катарын белгиле
а) сала-оба, саке-бурты, карше, жаа тартмай б) бутага тийгиз\\, бутка кишен салмай, ак чълмък в)
аркан тартмай, д\мп\лдък, жаа тартмай
г) жоолук таштамай, жъъ эёиш, жолдошуёду коргоо
д) кыз куумай, мышык-чычкан, каракчылар
2. Илимий стилдин подстилдерине эмнелер кирет?
а) лекция, очерк, диссертация б) радио-телебер\\лър в) драма, очерк, жомок
г) диалог, монолог д) тезис, аннотация
3. Тъмънк\ этиш създърд\н туура жакталганын тап
а) 1-жак, барасыё, жазчы б) 2-жак, келди, аткарат в) 3-жак, келемин, угамын
г) 1-жак, с\йлъп жатабыз, окуймун д) 3-жак келет, айттыёар
4. «Ээ менен баяндооч, жак боюнча ээрчишет» - бул с\йлъм кайсы стилге таандык?
а) оозеки с\йлъш\\ стилине б) къркъм стилге в) публицистикалык стилге
г) иш кагаздар стилине д) илимий стилге
5. С\йлъш\\ стилинин милдети –
а) доклад жазуу б) тезис т\з\\ в)пикир алмашуу г)маалымат жазуу д)аннотация жазуу
6. Къркъм чыгармадагы каармандардын диалогу кайсы стилге м\нъзд\\?
а) къркъм б) с\йлъш\\ в) илимий г) иш кагаздар д) публицистикалык
7. Реферат –
а) китептин, илимий макалалардын негизги мазмунун кыскача баяндап бер\\, жазуу
б) маалыматтын негизинде айтылган ойго жеке мамиле билдирилет
в) айтылуучу ойду тил каражаттары менен жазуу т\р\ндъ баяндап бер\\
г) къркъм чыгармаларга кыскача т\ш\н\к бер\\ д) лекция т\р\ндъ баяндоо
8. Чыгарманын кимдерге арналгандыгын, эмне максат менен жазылгандыгын кърсът\\ илимий стилдин
кайсы жанрында колдонулат?
а) пикир жазууда б) м\нъздъмъдъ в) аннотацияда г) рецензияда д) тезисте
9. Т\гъйл\\ т\ш\нд\рмъ м\чъл\\ с\йлъмд\ тап
а) Бизде учкуч-истребителдер да бар б) Айг\л жээним келди
в) Президент А. Атамбаев с\йлъд\ г) Сиздер, апалар дайыма бар болгула
д) Биз, жаштар, келечектин ээсибиз
10. Киринди създъргъ м\нъздъмъ бер
а) с\йлъш\\н\н айтылып жаткан ойго карата т\рд\\ мамилесин билдирет
б) с\йлъм аркылуу айтылган ойдун кимге, эмнеге адрестелгендигин билдирет
в) ички сезимди, эрктик, турмуш-тиричилик мамилелерди билдирет
г) ар кандай нерселерден чыккан \нд\, добушту туурап, алардын кыймыл-аракетин билдирет д )билбейм
11. Кепке терс таасирин тийгиз\\ч\ кубулуштар
а) диалект, говор, канцеляризм б) жаргон, варваризм, вулгаризм
в) антитеза, дифтонг, фонема г) тавтология, плеонозм, фразеологизм
д) синоним, архаизм, омоним
12. Къркъм стилге м\нъзд\\ създърд\н катарын тап
а) усулчу, эскерт\\, каранк\н, берилет б) улуп-уёшуп, ът\лгън, эсептелет
в) куураган согуш, буркурап, акетай, эрке г) кошмо с\йлъм, ъжърлънъ, жарк этти
д) саясат, акыбет, улуулук
13. Къркъм стилдин тилдик каражаттары:
а) троптор жана стилистикалык фигуралар б) синтагма жана логикалык пауза
в) орток маанил\\ жана карапайым създър г) психологиялык жана ритмикалык паузалар
д) а, в жооптору туура
14. Къркъм, илимий жана публицистикалык чыгармалардын мазмунуна, актуалдуулугуна ж.б.
ъзгъчъл\ктър\нъ карата экинчи тараптын ой пикири –
а) аннотация б) пикир в) тезис г) билдир\\ д) ой ж\г\рт\\
15. Т\ш\нд\рмъ м\чъс\з с\йлъмд\ тап
а) Б\б\сара бийчи менен алгач ошондо жолуктум б) Сенин атаё инженер-механик болуп иштейби? в) Биз,
студенттер тереё билим алышыбыз керек г) И.Раззаков тунук, ъз ишин билген адам турбайбы? д)
Т\ш\нд\рмъ м\чъс\з с\йлъм жок
16. Публицистикалык стилге м\нъздъмъ бер
а) Ъкмътт\к жобо, мыйзамдардын стили б) ойду так, системалуу бер\\ \ч\н колдонулган стиль в)
коомдук темадагы макалалардын, очерк, фельетондордун стили
г) турмуштук кър\н\штърд\ кармап, элестет\\ чагылдырган стиль
д) илимдердин бардык тармагында колдонулган стиль
16
17. Оозеки баяндоонун негизги формалары кайсылар?
а) кен, тар б) форма, мазмун в) тышкы, ички г) идея, тема д) композиция, бъл\к
18. Боектуу, эмоционалдуу-экспрессивд\\ създър кайсы стилге м\нъзд\\?
а) с\йлъш\\ б) илимий в) къркъм г) иш кагаздар д) публицистикалык
19. Функционалдык стилдердин кайсынысы адамдын сезимине таасир этет?
а) илимий б) иш кагаздар в) публицистикалык г) къркъм д) оозеки-с\йлъш\\
20. Кыргыз элинде кайсыл учурда бата берилген?
а) элге таанылганда б) \йлънгъндъ, турмушка чыкканда
в) жентек, тушоо кес\\, бешик тойдо г) адам къз\ ъткъндъ, алыска узатканда
д) ар кандай кырдаалда бата берилген
21. Иш кагаздар стилинин тилдик каражаттарын тап
а) орток маанил\\ създър, терминдер, канцеляризмдер
б) орток манил\\ създър, жалпы илимий създър, вульгаризмдер
в) орток маанил\\ създър, синонимдер, антонимдер
г) орток маанил\\ създър, канцеляризмдер, терминдер д) а, г жооптору туура
22. Публицистикалык стилдин подстилдерин тап
а) аёгеме, поэзия, лирика б) фельетон, макала, интервью в) арыз, акт, отчет
г) очерк, кабар, маалымат д) б, г жооптору туура
23. Илимий стилдин тилдик каражаттарын тап
а) орток маанил\\ създър, боектуу създър б) терминдер, жалпы илимий създър
в) саясий терминдер, антонимдер г) орток маанил\\ създър, фразеологизмдер
д) диалектизмдер, синонимдер
24. Кыргыз тилинин стилистикасын тереё изилдеген окумуштуу ким?
а) Т. Нуруев б) А. Жалилов в) Б. Суранчиева г) Ж. Мамытов
д) Т. Аширбаев
25. Кеп адеби кайсыл учурларда сакталбайт?
а) адамдын аброюна шек келтирч\ създърд\ колдонгондо
б) адабий тилде с\йлъбъгъндъ в) диалектизм, неологизмдерди колдонгондо
г) антоним, макалдарды колдонгондо
д) саламдашуунун, коштошуунун \лг\лър\н колдонгондо
26. Ай нурунда кышкы т\н,
Айран тъг\п койгондой.
Жаёырыксыз токой-чер,
Уктап жатат ойгонбой- деген ырда къркъм стилдин кайсыл
каражаттары колдонулду?
а) салыштыруу б) метонимия в) гипербола г) метафора д) литота
27. Расмий публицистикалык стилдин түрлөрүн белгиле
а) хроника, отчет, интервью б) макала, рецензия, комментария в) фельетон, памфлет,
репортаж г) а, б жооптору туура д) а, в жооптору туура
28. Бейрасмий публицистикалык стилдин түрлөрүн белгиле
а) хроника, отчет, интервью б) макала, рецензия, комментария в) фельетон, памфлет,
репортаж г) а, б жооптору туура д) а, в жооптору туура
29. Абзац …
а) тексттин маанилик жана структуралык бөлүгү
б) тексттеги айтылуучу негизги ой в) мүнөздөөчү текст г) негизги ойду чечмелөөгө арналган аргументтер
д) баяндалып жаткан окуяга автордун пикири
30. Сүрөттөө…
а) тексттин маанилик жана структуралык бөлүгү б)Заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү тексттин бир
түрү в) мүнөздөөчү текст г) негизги ойду чечмелөөгө арналган аргументтер д) баяндалып жаткан окуяга
автордун пикири
17
Тесттин суроолорунун
ЖООПТОРУ
№
1-вариант
2-вариант
3-вариант
4-вариант
1.
а
в
д
в
2.
г
а
а
а
3.
г
б
в
г
4.
д
а
д
д
5.
б
б
в
в
6.
г
д
а
б
7.
а
а
г
б
8.
в
б
а
в
9.
10.
б
а
а
в
а
а
а
11.
12.
13.
14.
в
в
д
б
в
г
б
б
д
б
б
б
б
в
а
б
15.
16.
17.
в
б
г
а
в
в
б
а
в
г
в
в
18.
г
б
а
в
19.
20.
21.
в
а
г
а
в
б
в
д
г
г
д
г
22.
в
а
г
д
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
г
а
б
г
г
б
в
в
г
г
в
г
в
в
г
г
д
д
а
а
б
б
в
г
б
д
а
а
г
в
а
б
«5» деген баа – 25-30 суроого жооп бергенге коюлат;
«4» деген баа – 24-19 суроого жооп бергенге коюлат;
«3» деген баа - 18-16 суроого жооп бергенге коюлат;
«2» деген баа – 16 – 0 суроого жооп бергенге коюлат.
18
Скачать