Загрузил zhiyenn

обоснование

Реклама
ОБОСНОВАНИЕ
Выбора темы магистерской диссертации
Жиен Абзал Тұрғанбекұлы
« Технология прессование мелкоразмерных пустотных блоков »
Строительство из кирпича — процесс долгий, отнимающий много сил. Ускорить его
можно, используя в качестве основного строительного материала более крупные блоки.
Именно поэтому в последнее время появилось так много их модификаций,
различающихся не только размерами, но и способом изготовления, и исходным сырьем.
Модификации продукции позволяют формировать наружные несущие и ненесущие
стены, перегородки, перемычки проемов, дымо- и газоходы и пр. Также изделия могут
формировать пояса жесткости. Одним из самых востребованных материалов стал
мелкоразмерный блок пустотелый.
Они являются, своего рода, строительным материалом, который широко используется
как в жилых, так и в коммерческих отраслях строительства.
Цель: Совершенствования производств мелкоразмерных пустотелых блоков.
Определить рациональных режимов прессования мелкоразмерных пустотелых блоков,
схемы проектирования технологического оборудования и схем организации производств,
обеспечивающих получение высококачественных изделий.
Задачи исследований: Исследование влияния режимов прессования на качество
изделий (прочность, плотность и однородность бетона; качество поверхностей).
Определение основных физико-механических характеристик кладки из блоков, и
принципов проектирования технологического оборудования и схем организации
производств.
Практическая значимость: Предложена эффективная технология изготовления
способом прессования мелкоразмерных пустотелых блоков, обеспечивающая получение
изделий высокого качества с минимальными допусками, большой прочностью при
относительно небольших расходах цемента.
Научный руководитель:
к.т.н., доцент Сабитов Е.Е.
Магистрант:
Жиен А.Т.
НЕГІЗДЕМЕ
Магистрлік диссертация тақырыбын таңдау
Жиен Абзал Тұрғанбекұлы
« Кіші өлшемді қуысты блоктарды тығыздау технологиясы »
Кірпіш құрылысы - көп энергияны, әрі ұзақ мерзімді талап ететін процесс. Құрылысты
негізгі құрылыстық материал ретінде үлкен блоктарды пайдалану арқылы жеделдетуге
болады. Міне, сондықтан да соңғы уақыттарда қуысты блоктардың тек мөлшерімен ғана
емес, сондай-ақ өндіріс әдісімен және шикізатпен ерекшеленетін көптеген түрлері пайда
бола бастады. Бұл түрлердің көмегімен біздер сыртқы көтергіш қабырғаларды, аралық
қабырғалырды, перемычкаларды, түтіннің және газ түтік қоршауларын және т.б. жасай
аламыз. Өнімдер сонымен қатар қатты белдеулер ретірде де қолданылады. Қазіргі
уақыттағы маңызды материалдырдың бірі кіші өлшемді қуысты блоктар.
Олар тұрғын үй және коммерциялық құрылыс салаларында кеңінен қолданылатын
құрылыс материалдары.
Мақсаты: Кіші өлшемді блоктардың өндірісін жақсарту. Кіші өлшемді қуысты
блоктарды тығыздаудың ұтымды режимдері мен жоғары технологиялық жабдықтарды
жобалау схемасын, жоғары сапалы өнімді қамтамасыз ететін өндірісті ұйымдастыру
схемаларын анықтау.
Зерттеу міндеттері: Өнімнің сапасына тығызау режимдерінің әсерін зерттеу
(беріктігіне, тығыздық пен бетонның біртектілігіне, бетінің сапасына). Блоктарды
қалаудың негізгі физика-механикалық сипаттамаларын, технологиялық жабдықтарды
және өндірісті ұйымдастыру схемаларын жобалау принциптерін анықтау.
Практикалық маңыздылығы: Беріктігі жоғары, әрі сапалы, сонымен қатар цемент
шығыны да аз, кіші өлшемді қуысты блоктарды тығыздау әдісімен өндіру үшін тиімді
әдісі ұсынылды.
Ғылыми жетекші:
т.ғ.к., доцент Сабитов Е.Е.
Магистрант:
Кожбанов М.М.
RATIONALE
The choice of the topic of master's thesis
Zhiyen Abzal Turganbekuly
« Technology of pressing small-sized hollow blocks »
Brick construction is a long process that takes a lot of energy. It can be accelerated by using
larger blocks as the main building material. That is why in recent times there have been so
many modifications, differing not only in size, but also in the manufacturing method, and in the
feedstock. Product modifications make it possible to form external bearing and non-bearing
walls, partitions, lintels of openings, smoke and gas ducts, etc. Also, products can form stiffness
belts. One of the most popular materials was a small-size hollow block.
They are a kind of building material that is widely used in both residential and commercial
construction industries.
Aims: Improve the production of small-sized hollow blocks. Determine the rational modes of
pressing small-sized hollow blocks, the design scheme of technological equipment and
production organization schemes that provide high-quality products.
Research tasks: To study the effect of pressing modes on the quality of products (strength,
density and homogeneity of concrete; surface quality). Determination of the main
physicomechanical characteristics of the masonry of blocks, and the principles of designing
technological equipment and production organization schemes.
Practical significance: An efficient manufacturing method has been proposed for the
method of pressing small-sized hollow blocks, which provides high-quality products with
minimal tolerances and great strength at relatively low cement consumption.
Scientific adviser:
Ph.D., docent Sabitov E.E.
Undergraduate:
Zhiyen A.T.
Скачать