Егорихина лекции

Реклама
f/\
у,Ч?
//
Бi*utсl11
n
а-Lz-e/
i'"w
l
z/ frou*,u-
"7",,-*,//
/)
/
/
/"1
ьl6с*z1zlс-uИa*л
v qЦcLLф
еr'ul,сл411o6
n
t
L/
]{tl
41 u3
'/tц,цд7p
,:,
.,в
,r
\.'-r
:
,шtu-lаrn
"*fu"ryfg ЗYеa,'.--
(
\* z/./у//
l.*f.-аgo<эЙн:-_
L О /d,lОz )
!7,'
zidnvвaсl
E
сгЁг'
..ъъй
/?"*?*
/
4?.
-.*,
]
'',
F.-..
(d1'
Y
ч
х
\о
*l,
s,\
ъlv
\5
ъ'
ь
W#
f\j
N
\.+
N
C)
Ф
\l
iN
\
,N
s;в;
'-*-ni
zS,L/-s-: ;;1"?t r*
ч
N
"b
ашCIкa
шv,щ**.
"шЧЙюrne2J
Jo-"to,g*, ^E7r"r-rer*,qtryt
'3
\-
,.Я ounu
}u *?fу*,
.'\ ,ч
rs**s.\
JФ-
.U.tt,яaafu '
, f%/"4
^ чzея+ln-kv-
tц,ОЕц Lo
Ч\s
tfr
йД'PL
ф
е,с'4-bJ<p
@
ОООО
Гonы
;Й,"rеР-!",tu
Ф
tpre
'r-Y:!
?ч
,y'^rфf
a;- /
- {еz:-
\t*
;\'\ s
ы
s$ф
с " (\-"/ i v'3
e
О/
\-/'
lpp,
b/ц
/P
9 .ry* ссa e.цэс?t,/ ',,hдa a/ur,t,ф'Jt/?
LLLDьLL^L/|П.
'Lrс
'Ь,1
1-
\
Li 4Ь.
г7
/аa, h2- 2L|2
/tJn4.
уr/4O
"/-045
сr?"
{-а/
/-
r gЪo
( t.r-еzюTъ,a€- r-e-u/
voнп-,",
Еzl?Гaz-аa
rt>-br'аш&эfal
Я**ц
,/tzац,a."цЯ
/7. l:
( -,., kf v 2
I
с*а-Гo *"pБ*р,4"1
cоц,\Р
ФДo']
r1
l
t
e
\N
r$
s
ff.Оg,
1P
ОО
oo
v
0 \J
J v}й'*
l$
a ry:- n? ry%-"%
e."1a*
?v, ..,йe?-J'6. r:ry
ln,у-l/,з
lI
ь Чaejццс"t
o
o u*
"
, l<^otuАt.Qaloln
ni*'*ц
f .$0
a
Lt
^
t
\
а7
O
P;x'P,te
Es+,{-s,^ 9
у.Чif
/\Чd.
D
l
(2
A
r{
6 ?a-кlяцl
I
w,vLpт. щ^
a. -rsi
С'ц"n
ъ
R}
ry:*
,Ppczдa:zzuAtэ
fu",tltаl,zlа
,r7z{2?- ?|u
|UГ'{
-f
Д2
#,
ft/:'frfu'*
.
4-(
2аzzцzl.tltl:l
6аЦz241.2|zJ/
0.j/ е-аzzt fо,,уtь
/
?91124/
B 'эnoц i po*аunu on"2,-
u{
/О
2a lаJ^Z{),/4
'
,Р,2с.сёс? .
-
y, rlizln pffu"u
ftP-
-л,*
D-кэtэnpnpo" ,io ,,Ъг4n
n,
?е>eаv/.
i,!r
r-hаu"zzndв
4.[,roц
Йтёа2/
\
}La
.
rп ryw-
fr/uэ,/
с+tzt.1.1д,22ц
'
, сoдh,zzziiz
э-lх*$,оtlll
А-z ulpzg
Г
fu"еfoаgqа'ъ e /.5' а'^а,
'ffv*i
/
иB
/,q.Ь,,
'
.
A
-fl
1
7-
сtuouo
cnoе,ei*{ "__/
/o*
,
o
, {"t
,{li - ц4,Leс/21
'--
,/U
/ /
-z!
2,
-l
.Ц4
,
Цa Pа
"U
t'
2o"nl,/nу*f
I
-_
v'1'/{''/''/)-'
r' \
*
LЦ}Аp-/,{,Lц
r
,Ра rlРrааа
rlэ
{t
,V
I1o/4jo/4Ц'
r
.,t/
{
n
€ 41LЦьL.;
fГqv,
nРР,|/i
.
Рe'-z-сэl
PLОРtbkD
5t
e-lZa
?'-/{f*ю*
у*фс,са'йо ,td""Ауz
-{ айa.,, ,
iI
1"k, \ I,u,',
L
J"#
P/</;
l7L8c-7glr-p
)ъ_
э
Z
r
ф
4loP
b.l ', , /
'-L
n ,,fД,//l
\'-.
Е
fn|,/1
'/-4rИй;g1?u4 '
. %^аз
?'
* eь,-с//'2z/J4
4iИ20,zD
/L/
)=;
UЬ
n"r/
lГ, l{ !r /,.4 )
\
,ъ f с4
/ёg2,( '
а/.r4-z24.|
I,7 воc p,Фo-!,,
0},,
Г
A
.
t
Ar
\t l у '
./ +/
=
ФсЬ{
^щfl
(:
v1bu' <Рк ню€ тъ lo
-тЛ,'
Е'-
=Ч
,|J o- ЭF
11
Ф
Та.,д
=
(J
u 2 2 2Рi"
/Ч
Lrl
\
i' -/o*-rrr-rn
,/
"
"
\/-|Г-)'.
ъ
7-p}"*-*)r,l-а
//
Рv=)/т
{/
\
t4вlfurш|q - -ЧЦ:/,О Lrеltц
,flY
-t6
оj/o'z*tl-p-z.,l
_
v
q'('
q'o
U
,n.{т)
-ф"суt'
Cьz.t}!
- И-oL
,-,|чс*nY}{Д(л
%l-ll.oцZА
n
I
оьt
, ry
:?o
\
fi
Lа-l.QJ/u
'.':--'
6
k-P-
kа
kд//L/у',-!u,o*
i2/,1О
чТbI4 @}*Фa'a/
;(t
Lа-lealtz.щЙ*b
ffi-a.t--..4
V
/1\
h"Р
+|дxА/Й.а
9||liДI4ОeГью
с."
,
Q^-f,*rr*n
l , €u ч.юl
tuIp;
-:
=-
-
,a-
qdеГ|u,-l
{^
лzеаtnлuto.aJlэQ
T*w,
л
Дa-цtА-zД-lnц
V
'Lц L,а+<щlцц
.фЦ.' -- -Ц"^lу - o,!lzс,<I<s'
' )YtPIu=
\
I
r
- с1
Bel n
JL '/*
-*z--т--_-.-т*|
\
фI=т-
( // - sr-'t
2J /
а Lk
rf1
Vrq\) ) = 2
Jt
1t
.r',1/-I
t L -/fd J
-
,Uz) 7
#
*"r,
\
!i
't
'1
rl
rI
!na-,*b*
,0 0
ьrn.ttz*уp
17
0 е4-!.L29r,Эа
са'up eд
.U "Ju
t11t| / /t2
-(r
ryryамi.?f?,./,
.фй,**
"',o.
,г)
r"zz-oFуl т/с.L}/.Itдt
/.Lp/, е-r24/,'Z
zl..,t1
All
\
h,&,',.,,Cllu\
с"l./r
Pffi Ф.ffl*
W
\s.
а .t,аi,л-,
r=4 #Ч
2_
€ с wн,
.tес22а"
(froиа
э{
ъ"sрpt
e-t)Ь
!
I
-*t-.-
.'-_Ф
.ЦgщЦ*'-
eФ{nв--.ч+
*J/
I
' A*/
,z/^а F p
еф
?сl,
еJ-t-ац.
6оцl,r
LL^
1.uч*
6t*
3*з
j' щявс
e
2А
66i-x rz'!-а-еzlo
eilд*pД
с/*4
'Yз
Г
,t //сEl',
t
.f-:
n
I
.'с4l>zdzt
2.4
t-
t\'
I
zО
n,-(
{7фьf* *.
i-r
l^ r
't 'l
..-|-т-t-.--T-+
(
t Of)
:{.{-[I="
: '' -Lш-ьЩ
--n4
fr
I
t'а"zuр,t,"'
/'t*
l)л= Гщ
Рl^=)2E
r \7
I >> l/{f"
st-7
Р,- n7,
_бV
UT
)р
'!Ч
J
=О.
Ои.
o/4Lсz.* L
VI
",q,uс,ltсr|
\
/vL
.тт
-tlС./r
уаl
|
V/, r./
0/у/
Йи/
r'*llt"lu2,
Р
/\ \"
/t \
)r
^-!
n*
l у">
ol":
n
toщ
*р.a1п},
'/t
I
I
Чt
О uс,,хe
GtРl|с/4uс
I
P;:
l+
l.
t:
lr
[:
[;
г.
n''
.'.
-Lr
I
ё
/а4l/4441l-
,aе в
o
*o
1/
4LJ
#
,
L
1€ re|,
/'! .
<х, > n At
( Jnечu+ut,rх
(Э/
ь
'*lш-r
/-^,^
(t
t;
а
Чu.ся,ll,гoa
-..
* i .
\
:;
.l
.i
qzсn .€v*
ryу
ф cеzе*нpзl-е-а
r
eфa/?сщ1k-.- " aJ/z'о
1
V
{,в ,"./,
/.-
3 F {7а";b*
,r'а/d
',. С
/ e,{сz!)o Ц2
"z"znБ
r"I*?а;aк",,2i
-йI
Й;,aьо
l
уU
r Гp/q4,p)
(- r<d --
{ -,{4
7Эаe.rn
n
r{7
Ф
flr.eА
1О
\-./
r%
\-/
!2
(J
\-/
v
t-z
I
t--l
(у
+
t>> q
€ } ,z{,>oz}
Ьn(rl\
S* {d*
i-;---т
L!'
')lrt-
k,ю*шg-едl
v
,^a€zuЙ 9r
ur."D
t--
f
.,с*-8o
&"
Э;L =dДS*
S"l
,u"
n+
-J
щ,
r(/"z4сult
ре-tоu-l-t,э
Stп(щ/)
( :tLE
=
g/
, Jцt
)r
r
-iolld
vу.0t
с.,
I
,
t ..)
J<i [- tv)- а
Г-,\
(
\(
|/ itь
(.
( -,r o
i',rL
-,.L,J
5 /, у,,,) /t =
{
) ,u\0
^
\ |
)цtk,qr)dt
f.
-lIZd
с
-tarlf
.4, с
i ,l
dp
t)
Ьи ta,
л'
'a)\ v +l
.---t-*
rt
-
_,Zс-iаt)
G /,t.,J
/t/-
S n (= Р *.
t-,"Ф,/ + LЮ) S^ z О
a
{r*)- )х
/,/
Sцt(,ad z'А(P,d)
(t
q
.
S"(*, +i2ь.)
r
_ ._
s* /щ *) =,f-А SruJ+ b,'Е,) ku
lI
2_, Ьrl.Ju
(f-;q
/)
бсf,> .
У=Р.
f
,/f
A.L'vL7d
Sr*tr
l)АЬru
l/L
-lФ
J lt /, z
/
/
;+ьо со
г-
t-а о
.)
цд erzo1Рсzj-еz-| ц€
U
е rdz
еrz.
-lAZraii
',ъ
**J*'-_:.---_-;-
-/L
t
*
-
l
lz
I
I-
t*
n
t/
-/
z-
I
.
P
v
+# ;rL,+*l'tn
J
i
#/ Ь,
[n,
J,
,l. z / {, i{.#Йz /2
a1 ;ее2+ t * 1/t
r'/*
tr.&t'J
ъ/ - T
22/
t
.l
d /\-/
r
\j
fq
dвеg*
'
kд r,D'*uАfuaw/'|
\ |
ffР"uнn
\'/'
rt--r,
dЬuffz,'B oаltl,ьfl+ьtе o{n u*"еt ,с,tr,
.
^
,{
g dс..1.ееigц ЧnяУ . 6 q aсеrаzlll,
\/
Бц
-
f,o*|.uuYni
'1*оеfaД<!}.,ц,o
ш е':;,r?vф D
Lt*+t.z.ц^лхl.ul-ц
Реua/z е-{L'ff|.l/.l с,'oфl
1/ Tx?ur'е,u,*-, Ь^,
ц
41 тс,
'P*-лr,"л
(J
t'
+L фg.'*е
n,,#
lдo<Гсr og '*а-*'Qo-
a
щ/'D сt)
/zсL-p.r1.4hJ.tl
2L{.Рццл
^aш4p-
t 1.L n>
+
€6I-<
'
rr>
' utl'
v
!Y1
8>0
э,zlaaяцr*ф
cи.еееlz
шд'e
"i;'1::-ТТ
|ц R-а
d-t-'
t
-b
',Ju*
уОr,4/atw^T,*
ru"Ч*
к
uа-сsu-4
4,|-LLuе;Qj
,ll
"
/'Г-ь/1fi
цаc4хя
3*
<.eдe
! t, АР*
Рщ
/r+ф,
Mrйff"
/{
0
,,у
2J?/
ro_
CZZ-/2
a/-,{3-
ua,
fу(z.t-)/p=n.rry?ry
/-'
u/Рu
ф.
ffi--
L-t
l
l
i
i
-*a
--.---*!'
|К*
a<z r9Z
:irli
i - - - ! - i i r r
\
t
аrq
ИJ/L|!"с"еL|J
-- ---'-*- *-'-- --.*-l
*-.---*:--_.i
l
i
2
t
'A
-
t
t,q
re
r,i
A,
'Д1,,42
, Jr/n.,s
_,v
/ ?v7ъ"
e Jdqс
f1
SnLчс/ ):p (Г, 1{) SVrq*j
p (Е. аr) =--ufе:,Е(.Е-,,)r-i+rн:t,
.U
*4,
'. [е -z.|).L, L,) dr,_z) g/lJ_t/
Jэ
tn (€ t t) = v(p La -z: L -L,)S Vr Ч,1,)
ul?,4 Ь,
P {"-
tt
d
u
д
t
, Ьn
gPfr*О
I
0
P=l |[+ц
"
t"Е'ч
Q-,
J
9,а"l
*tъt Еr
\
ф
{Е"
"//6
----.
--
-9
(д-
аll,=
ц)
t',
--F...
';
Sи tE|Ы ='Г4 (o lioЕ
. '.
ipa',l ,Иfuffi
'"'*
И,'.:-;' шnю
r-)urilA
Jг
LcelcgяЬfuotо
/-n щ4!,,e44
Tu nfu { "frytrkаal
a {,'ш'u,,.-ц
иa
ф
P'J,Дaфэt
rerтlpaa,
.d
Lав-m "
0a
ш
ir Ч:tr
-}\
dJсlltдpzll-llZz
а
t
яi
'/
,А,Ф,
\
r)
А
v. r
J,ruTftчщ1.
v-
(,44
l/\
lераlс
r
,'I'
Фь
:;
-D&
f
J,
Т=
*
ЧlrfrlэО'
'l.P
I
, I
P734*'
ФО уk-Оt//2
\
/t
w._.
Р\+-
*-__
i
j
E
i '
t?
.фа)
---->'.-.-
*=-**_=.-'**
l a i
Iее^Й@
t
at
'-1
-
ёy.€ , +)z)
бс
L
l\.l
д- *9т)sv
'
.. -оЕ-
qz=
I
(n.-.,!'v
Sи(u
т
//
u/г/2
4/) l,'.L-ja4
7
; J 7-o? S,'(Еtr,l
.|
).е,ozг)n4
/1
5*,,
) W !,o, е-
*/
B
i,)
/
/,,[с
tr-/,_
t./
t4t
Z
? r_z;1Sлт!2u,
4
7a"ь7
(АL2^2,а/) l,P"
,/ |fu4
ъфJ,'.
....
. э|
Е.o<
-у
--_t
- _-
"Jqr
Z
4О/
$
a
t}
гэ
Dtn сwa
- /Lf
.а€а.с4!
е}
?*"
а{p/
*?иЧpсаlцц
+гэ ZЬй.n
uv
Ifе"u, l3'цzzCь)=О
ar k,,,ё//Za .-
2>.
,fu
n i'
'{re
n
LeLцr
4r.
1a/{zЭl
{дi@с4
р
a> @щ4
ьсoltсl{cсL
PL 4{
/,4*2{2e-';,
#тц
t:
l..
i
tl"-'--
Г*;."
t*-_-г---.
l.-
lr*--,.'
I
l\-.-.'
l.
Р:*
i*.-*
r*'-
F.
rt
t:
.Ьr
г'
_+)+
Э-/'
ъ^
Т-;
(
\
1/_
V
Ьlъ-
tb* J
лr)
.Uк*.,K
Sf
ФLff!"/Ll,-|
\*{
5nсх,) )
Б r.lсx)
BГ
Eпu)8ьtх) .
rт*
Yrq .,ffГ^1 qf ,.LI
.;
Й'r*п,
lт2
- j)-1n(.,РJ-1
\
d
-
,fnrхд..R
F*)
F,
.fi( п.fr|)
p(
*:
+
.iа|,1
-r:
Г=
:,
t
1,-$.у'Сю)2
- _**т-
l
t
/1
g/(.r1ш-a L{P
&чoецсtl
7z,с ь€2'tz сtzчzсtо7*otzo-еu.
r,l"/
.?
a{r[.1
е l,zz>Г/:
l3е.
! +иV7v)
@
0a
е*.*.
? **-7rч ф*.*""*fl
g rп1
€)
e
k,2
Юra) zt
*
t
л
'u 2
aьzU
,s<-D-еь4,{ r
..aLz2
С.хo> ..- 1/
Е
z r-4
t+aИeГью
.jl
ф<z/.<4
О ,"4J*/ фl a'
t/ ( Ёl . ф(еd/g.о т ё/29 Рl,t-iй
dftr
lrr)
ь!,lz:.еzа7
W
Ft-""It
t.
,'ъ
Р-фl,а.-+-lд
I_rЁ-(-f.t ^L J . 2
t
-
Д _ьtсE
€
f'о 6saf
L ,*/*а.
ao
1
7
щ. *J<.ц-lа
ё'oЩu
n4
и<ff
T
сe.ul
f.,7,4,'a
f
tr"
k2aa/Аш4
/-\
л
"P!"-"
а.fzге7эn'
roэ7 ю nff
*Ьft
-,f-iok,/
v
0/О
fa**"*,*1
ry 2,,-.:;rл,
а4ча**/
ю uА.аJ-|
О
хalа!-7?.,{l-,zрсzzсlГьtl
b
(-/ ,1lf*
^ю 1€o,n.r
k2- €N,.')4*-*",
xc.'6
/a-4*-o, , 6
/
€a1
T?.,*a^oэtl:аЯ
?^ ,o, н^сt<'t1
А
L"*,f""
ц7o rтo,?
u,o,х
rn/э
l
(,
т
--
*е_
ff-ю ДО /fug*do,дц-rz-tЦ
rr e?ё
r- ".-****--.-=
z
l.-.'
ь.;-*
t
;i
Фr Y -,."').
-F
o (xг- х /) ,/o
[ юra а,
4frr"r-,--ru
фа*
аB,"ц_
oГеГa1pa-
B"у-1u42J4J4a
{,"o?эoе-l7>еэсэ-t.<lz.l
l,е/la1 z
L
h
+J,ri
ъ"*
"^4uzаls
d*О
l
rr?
O==o &--o r*/О
чrJ
Sn n, {,
О
dи
B
Z
'.иФja
l^/J-!.
al,Гz Д" t i I.
^-iаn* + I-
a
eцp\еlp<l
",,^а.n;е7,-€
+ 'a^/.ёL.Y
hd442?|с.|,lJc
-€ u _
,Й;
)irll
t
l
\\-___/
/*77-о,
_/
fu,ег.
1U'
Скачать