Загрузил Надежда Лазарева

Методичні вказівик Курсова БОУП 2018

Реклама
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
Кафедра бухгалтерського обліку
Затверджено
Науково-методичною радою Університету,
протокол від «___»______201_ №__
ГОЛОВА НМР ___________ О. А. Шевчук
Методичні рекомендації
для виконання курсових робіт
з навчальної дисципліни
«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією,
установою)»
для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
(першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (PhD), спеціаліст) (вказати потрібне)
(денної та заочної форми навчання)
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
(шифр, найменування галузі знань)
спеціальність (напрям підготовки) 071 «Облік і оподаткування»
(код, найменування спеціальності)
спеціалізація (варіативна компонента): «Облік і оподаткування в управлінні
підприємницькою діяльністю»
Ірпінь 2018
2
Методичні рекомендації складені на основі робочої програми
навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
(організацією, установою)», затвердженою у 2017 році.
Автори:
Н.П. Мацелюх, д. е. н, професор
___________
(підпис)
(Ініціали, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада)
Л. І. Жидєєва, к. е. н, доцент
___________
(підпис)
(Ініціали, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада)
О.П. Колісник к. е. н, доцент
___________
(підпис)
(Ініціали, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада)
Рецензент: _____________ О.О. Артем’єва, к. е. н, доцент
(підпис)
_______________
(підпис)
(Ініціали, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада)
В.В. Мартиненко, к. е. н., доцент
(Ініціали, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада)
Розглянуто і схвалено кафедрою бухгалтерського обліку, протокол № 1 від «28»
серпня 2018 р.
Завідувач кафедри ___________
(підпис)
В.О. Осмятченко, д. е. н., професор
(Ініціали, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада)
Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту обліку,
аналізу та аудиту, протокол №___ від «___» ___________201_ р.
Голова вченої ради ННІ обліку, аналізу та аудиту
______________ Н.П.Мацелюх, д.е.н, професор
Завідувач навчально-методичного _______________ І.І. Самойлова
відділу
(підпис)
Реєстраційний №_______
3
ЗМІСТ
.
.
.
.
Стор
Вступ
4
2. Загальні положення курсової роботи
5
3. Структура курсової роботи
6
4. Вимоги до змісту курсової роботи
8
4.1. Вступ
8
4.2. Основна частина
9
4.3. Висновки
12
4.4. Список використаних джерел
12
4.5. Додатки
13
5. Вимоги до оформлення курсової роботи
14
6. Організація виконання та захисту роботи
16
7. Орієнтовна тематика курсових робіт
18
8. Список рекомендованих джерел
22
4
ВСТУП
Відповідно до навчальних планів здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціалізації «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою
діяльністю» виконується курсова робота з дисципліни «Бухгалтерський облік в
управлінні підприємством».
Курсова робота - це теоретико-прикладне дослідження, що є результатом
проведеного самостійного дослідження студентом, яке виконується здобувачем
вищої освіти за однією із запропонованих тем дисципліни «Бухгалтерський облік в
управлінні підприємством (організацією, установою)» чи сформованої студентом
разом зі своїм керівником (на основі проведених досліджень) та з науковообґрунтованими висновками для практичного їх використання.
Виконання курсової роботи – підготовчий етап до виконання дипломної роботи;
її методичні та аналітичні матеріали можуть бути використані при написанні
дипломної роботи.
Курсова робота виконується відповідно до визначених напрямів наукових
досліджень кафедри бухгалтерського обліку, є складовими її науково-дослідної
кафедральної теми і має засвідчити: рівень теоретичної підготовки здобувача вищої
освіти, його вміння застосовувати здобуті знання для розв’язання науковопрактичних завдань, рівень засвоєння знань, наявність навичок наукової роботи,
здатність критично мислити та вміння аргументувати власну точку зору.
Тему курсової роботи студент вибирає самостійно або за порадою викладача
(наукового керівника) з переліку тем, розроблених і затверджених кафедрою
бухгалтерського обліку.
Тематика курсових робіт щороку оновлюються і закріплюються на засіданні
кафедри.
Курсову роботу студенти виконують на матеріалах будь-якого конкретного
підприємства – суб’єкта підприємницької діяльності за власним вибором.
Вибираючи тему, слід зважати на специфіку діяльності підприємства, яке
виступає базою дослідження. Це може бути підприємство будь-якої форми
власності, що здійснює підприємницьку діяльність і складає і подає фінансову
звітність. При виборі теми, студенти денної форми навчання, пов’язують її з
напрями своєї роботи у студентському науковому товаристві, а студенти заочної
форми навчання - переважно керуються досвідом і потребами підприємства, на
якому вони працюють.
Не дозволяється написання курсової роботи з однієї й тієї ж теми двома
студентами в одній академічній групі.
Студент, який виконує курсову роботу, повинен чітко усвідомлювати основні
вимоги, що пред’являються до такого виду письмових робіт. Вони, перш за все,
відносяться до науково-теоретичного рівня за її змістом, формою викладання
матеріалу і оформленням.
Курсова робота, яка містить пряме списування матеріалу із різних джерел:
навчальних підручників, посібників, законодавчих документів, методичних
рекомендацій, друкованих видань тощо, без практичного матеріалу не допускається
до захисту.
5
2. Загальні положення курсової роботи
При виконанні курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в
управлінні підприємством» студенти розширюють і поглиблюють теоретичні
знання, одержані при вивченні цієї дисципліни та інших дисциплін професійної
підготовки; набувають досвіду роботи з першоджерелами, нормативнозаконодавчими актами та уміння знаходити в них головні положення, які
безпосередньо відносяться до обраної теми курсової роботи; вчаться самостійно
знаходити і аналізувати конкретний практичний матеріал, працювати з
документами, обліковими регістрами, фінансовою звітністю, розробляти та складати
аналітичні таблиці для накопичення необхідної облікової інформації, за
результатами дослідження проводити її узагальнення, складати висновки та
приймати певні управлінські рішення.
Мета курсової роботи: на основі розширення, поглиблення та систематизації
отриманих теоретичних знань з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні
підприємством» та практичних матеріалів підприємства, оцінки показників його
діяльності за проблемою дослідження, розробити конкретні пропозиції для
прийняття дієвих управлінських рішень.
Мета та завдання курсової роботи повинні бути чітко сформульованими та
відображати тематику дослідження. Завдання, які ставляться в роботі, повинні
відображати шляхи досягнення обраної мети дослідження. Виходячи із завдань
дослідження, будується структура роботи, тобто, завдання дослідження повинні
відповідати змісту параграфів курсової роботи.
Основними завданнями курсової роботи є:
закріпити та систематизувати теоретичні знання, навчитися використовувати їх
у практичній діяльності та науково-дослідній роботі;
здобути нові навики самостійної роботи з нормативно-законодавчими
матеріалами та матеріалами статистичних довідників, спеціальною літературою з
організації та методики ведення бухгалтерського обліку, розробка аналітичних
таблиць та накопичення інформації, складання фінансової звітності, проведення
аналітичних процедур для прийняття управлінських рішень;
оцінити методику використання даних первинних документів, облікових
регістрів у реальних умовах і накопичення інформації для використання її для
управління підприємством;
привити студентам навички критично оцінювати стан ресурсів, власного
капіталу, зобов’язань, доходів і витрат підприємства;
навчити студентів самостійно і правильно подавати матеріал у тісному зв’язку
теоретичних знань з практикою ведення обліку і складання звітності та приймати
відповідні управлінські рішення на основі проведеного аналізу показників,
узагальнення та оцінки організації та методики обліку.
Курсова робота повинна мати цілісний логічний, доказовий і аргументований
характер, містити аналіз проблеми дослідження, критичне їх осмислення, реальні
обґрунтовані висновки та пропозиції.
Кожен здобувач вищої освіти у заяві на ім'я завідувача кафедри, яка є
підставою для призначення наукового керівника, зазначає назву теми і повну
юридичну назву бази дослідження. (Додаток А).
6
Курсова робота виконується відповідно до графіку, що складається
кафедрою і затверджується завідувачем кафедри та директором Навчальнонаукового інституту обліку, аналізу та аудиту.
Календарний план-графік виконання курсової роботи здобувача вищої освіти,
затверджений кафедрою та передбачає такі етапи:
- вибір теми;
- визначення мети, завдань, об’єкта, предмету та бази дослідження;
- складання плану курсової роботи, підбір і опрацювання списку літературних,
нормативних та інших джерел, критичне їх осмислення;
- збір та аналітичне опрацювання статистичного, практичного та іншого
матеріалу;
- виконання курсової роботи;
- подання курсової роботи на перевірку на плагіат;
- підготовка до захисту; отримання відгуку наукового керівника роботи,
допуск до захисту;
- захист курсової роботи.
У випадку недотримання методичних рекомендацій до написання,
оформлення та захисту курсових робіт, науковий керівник надає відповідну
інформацію завідувачу кафедри.
3. Структура курсової роботи
Конкретні завдання курсової роботи – це розкриття пунктів її плану.
Орієнтовна структура курсової роботи:
титульна сторінка (додаток Б);
бланк оцінювання (додаток В);
завдання на курсову роботу (додаток Г);
зміст;
вступ;
основна частина (параграфи та питання);
висновки і пропозиції;
список використаних джерел;
додатки.
Курсова робота починається з титульного листа. На лицевій стороні титульного
листа для студентів денної та заочної форм навчання (додаток Б), міститься назва
відомчого органу, вузу, інституту, кафедри, характер роботи (курсова), назва її теми
та підприємства, за матеріалами якого виконувалась робота. Нижче вказується
група, курс, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, керівника теми (науковий
ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові), місто і рік виконання роботи. На
зворотній стороні титульного листа вказується реєстраційний номер роботи,
результати перевірки та результати захисту.
За титульним листом, на окремому бланку оцінювання наводяться результати
перевірки керівником та комісією із захисту курсової роботи (дод. В).
Науковий керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи (дод.
Г) і погоджує календарний графік його виконання. Завдання на виконання курсової
роботи розміщують після бланку оцінювання.
Далі розміщується зміст курсової роботи. У ньому перелічуються з визначенням
початкової сторінки: вступ, параграфи основної частини (4-7 параграфів), висновки,
7
список використаних джерел і додатки. Кожен параграф має свою назву. До
параграфу можуть входити окремі питання (2-3 в кожному).
Мова дипломної роботи – українська, стиль – науковий, чіткий, без
орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна.
Тема курсової роботи розкривається безпосередньо через відображення її в
змісті, який складається із вступу, основної частини, висновків і пропозицій, списку
використаних джерел та додатків. Зміст курсової роботи повинен передбачити
послідовне, логічне розкриття теми через викладення результатів дослідження та
відображення її суті. Всі частини курсової роботи повинні бути пов’язані між
собою, доповнювати та поглиблювати одна одну.
Текст курсової роботи повинен викладатися від третьої особи, без вживання
займенників «я», «ми». Таких термінів, як «за нашого часу», «тепер», «у цьому
році», «в минулому році» слід уникати, необхідно вказувати конкретний рік і
місяць.
Не допускається скорочення слів, крім загально прийнятних. Не
рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами.
За зміст курсової роботи, достовірність та об’єктивність усієї інформації
відповідає студент – автор роботи.
Курсова робота виконується на підставі глибокого вивчення Законів України,
Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства Фінансів України,
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів,
довідкової та спеціальної літератури, що стосуються обліку і звітності за обраною
темою курсової роботи.
Крім визначених джерел, студент опрацьовує первинні документи, регістри
бухгалтерського обліку, фінансову, статистичну, податкову та іншу звітність
підприємства, внутрішні стандарти, що регламентують його фінансовогосподарську діяльність.
При вивченні основної й додаткової літератури необхідно використовувати
літературу останніх років видання, останні публікації в журналах «Бухгалтерський
облік і аудит», «Главбух», «Бухгалтер», «Баланс» тощо, які мають відношення до
проблеми дослідження.
Окремі положення, думки, факти, що цікавлять студентів, повинні бути
викладені своїми словами або приведені у вигляді цитати з обов’язковим
посиланням на першоджерела, наприклад, [6, с.10].
Оцінка організації та методики бухгалтерського обліку і стану справ з обраної
проблеми та прийняття управлінських рішень викладається на практичному
матеріалі підприємства: нормативних та первинних документів підприємства,
регістрів, звітності тощо. На її основі формуються обґрунтовані висновки та
вносяться конкретні пропозиції щодо доцільності прийняття тих чи інших
управлінських рішень для підвищення ефективності діяльності підприємства.
При проведенні аналізу, оцінки результатів діяльності, стану підприємства, на
підставі яких проводяться розрахунки, використовується інформація як мінімум за
два останні звітні періоди.
Обробка конкретної інформації повинна здійснюватися з використанням
комп’ютерних технологій.
8
4. Вимоги до змісту курсової роботи
4.1. Вступ
У вступі необхідно:
розкрити роль і значення обраної проблеми в сучасних умовах господарювання;
обґрунтувати актуальність теми і важливість її для України, галузі та
конкретного підприємства. Висвітлення актуальності не повинно бути
багатослівним. Досить у 2-4 реченнях висловити головне – сутність проблеми або
наукового завдання;
розкрити ступінь вивчення обраної проблеми різними науковцями в науковоекономічній літературі Відзначаються вітчизняні та зарубіжні вчені, що
досліджували проблеми, а також отримані результати, характеризуються основні
теоретичні та методичні засади роботи;
вказати мету та завдання, предмет і об’єкт дослідження курсової роботи. Не
слід формулювати мету як “Дослідження …”, “Вивчення …”, тому що ці слова
вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.
об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію
й обране для вивчення.
предмет дослідження – це найбільш значущі властивості чи частина об’єкта та
сфера його діяльності, на яку спрямовано основну увагу дослідника;
методи дослідження. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи,
а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.
Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих
методів;
з’ясувати практичне значення обраної теми дослідження;
вказати базу дослідження, за матеріалами якої виконується курсова робота, та
дати їй коротку економічну характеристику (визначити місце знаходження, основні
види діяльності, дати оцінку основних економічних показники діяльності об’єкта
дослідження, інформацію про основні показники підприємства подати у таблиці 4.1,
провівши їх аналіз за текстом і обґрунтувати висновки. При цьому основну увагу
необхідно звернути на показники з обраної проблеми;
Таблиця 4.1
Основні показники діяльності ....... за 20_- 20_р.
Показники
20_ р.
20_ р.
Абсолютне
відхилення,
+, -
Темп
росту, %
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг), тис.грн
Чистий прибуток (збиток), тис.грн
Сума заробітної плати, тис.грн
Середньооблікова чисельність, чол
Середньомісячна заробітна плата, грн
вказати джерела інформації (нормативно-правові, спеціальну літературу, а
9
також первинні документи, облікові регістри з досліджуваної проблеми,
форми звітності підприємства та інші), які використані під час написання курсової
роботи.
Обсяг вступу – 5 сторінок рукописного тексту (3 сторінки при друкуванні
курсової роботи з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з
полуторним міжрядковим інтервалом).
4.2. Основна частина
Основна частина курсової роботи розкриває її зміст. Вона складається з
окремих параграфів, між якими повинен бути взаємозв’язок. На початку кожного
параграфа необхідно вказати, суть питання яке буде розглянуто, а в кінці параграфу
– викласти основні висновки.
Усі матеріали з обраної теми курсової роботи викладаються у логічній
послідовності на прикладі показників діяльності підприємства з використанням
результатів проведеного дослідження.
У першому параграфі слід дати йому характеристику чи розкрити економічну
сутність об’єкта дослідження, якому присвячена курсова робота, використовуючи
визначення подані у нормативно-законодавчій, спеціальній літературі, порівнюючи
їх з тлумаченнями науковців, при цьому необхідно провести критичне оцінювання
певних визначень. Студенту необхідно також розглянути існуючу класифікацію,
дослідивши можливі пропозиції різних науковців. Крім того, важливо дослідити цю
проблему на макрорівні з використанням цифрового матеріалу по Україні, галузі
тощо, а також показати роль і значення цього питання для підприємства на якому
проводиться дослідження.
Наприклад, при розкритті параграфа «Економічна сутність і класифікація
запасів, їх оцінка для визначення забезпеченості ними підприємства» необхідно:
визначити економічну сутність запасів, проаналізувавши висловлювання різних
науковців, вказавши свої коментарі;
навести та проаналізувати визначення поняття «виробничі запаси», що
міститься в нормативних актах та інших джерелах інформації;
розкрити класифікацію запасів за різними ознаками;
вказати, яке значення відіграють виробничі запаси в діяльності базового
підприємства;
вказати як проводиться оцінка виробничих запасів підприємства та зробити
висновок щодо правильності її застосування;
навести макроекономічні показники про рух та наявність виробничих запасів;
вказати мету управління або проблему, яка потребує вирішення на підприємстві
де проводиться дослідження.
У другому параграфі необхідно дослідити нормативно-законодавчі акти, що
регулюють предмет дослідження та їх вплив на організацію і методику обліку. Всю
інформацію розмістити в таблиці (табл. 4.2).
У процесі збору інформації важливо враховувати вимоги нормативних актів з
бухгалтерського обліку, оподаткування та інших. Крім того, доцільно дослідити
використання всіх законодавчо-нормативних актів та визначити яким чином вони
впливають на ті чи інші основні аспекти обліку окремих об’єктів.
10
Таблиця 4.2
Законодавчо-нормативна інформація і її використання при аналізі і прийнятті
рішень щодо забезпеченості підприємства виробничими запасами
Назва законодавчо-нормативного акту, номер
і дата його введення дію
Зміст законодавчо-нормативної інформації і її
використання при аналізі і прийнятті рішень
Крім того, доцільно з’ясувати яким чином та чи інша нормативна інформація
використовується суб’єктами господарювання для прийняття управлінських рішень.
За результатами вивчення нормативно-законодавчих актів необхідно провести
їх критичну оцінку. Студент досліджує не тільки зовнішні нормативні стандарти, а і
внутрішні стандарти, що впливають на діяльність підприємства та прийняття
конкретних управлінських рішень. Студент повинен обґрунтувати прийняте те чи
інше рішення управлінським персоналом підприємства на якому проводиться
дослідження.
Студент крім нормативної інформації, повинен дослідити використання
облікової інформації для прийняття конкретних управлінських рішень. При цьому
досліджуються джерела отримання інформації, її необхідність та можливість
використання для прийняття тих чи інших рішень керівництвом. Разом з тим
необхідно звернути увагу на організацію та методику обліку на підприємстві,
можливість і своєчасність отримання інформації про стан та рух окремих об’єктів
та можливості прийняття управлінських рішень для потреб керівництва.
Всю інформацію доцільно розмістити у таблиці 4.3 та подати критичні
зауваження якщо на певному підприємстві при проведенні дослідження виявлені ті
чи інші відхилення від нормативу та пропозиції щодо використання облікової
інформації для прийняття управлінських рішень.
Таблиця 4.3
Облікова інформація і її використання при оцінці забезпеченості підприємства
виробничими запасами
Назва інформації
Призначення інформації
Носій інформації
Оскільки, облікова інформація формується за інформаційними даними
підприємства та відповідно до вимог нормативних і законодавчих актів, то при
виборі теми курсової роботи слід спочатку з’ясувати чи є для підприємства
актуальними ті питання, які будуть досліджуватися в роботі.
Студент повинен розробити аналітичні таблиці для накопичення облікової
інформації з обраної теми дослідження. У таблиці повинно бути не більше 2 чи 3
показників. Наприклад, при управлінні процесом придбання важливою є інформація
про постачальників сировини та послуг, розмір та якість виробничих запасів, їх
кількість, динаміку зміни суми кредиторської заборгованості тощо, тому на цій
стадії формуються управлінські звіти: про запаси сировини, про вимоги до
сировини, про кредиторську заборгованість тощо.
Студент повинен оцінити різну облікову інформацію щодо суб’єкта
дослідження, визначити можливість використання різних альтернатив з обліку тих
11
чи інших об’єктів чи предметів, обґрунтувати прийняття того чи іншого
управлінського рішення з використання певної альтернативи.
У курсовій роботі необхідно повністю розкрити процес збору інформації з
використанням певних альтернатив. При цьому представлена інформація повинна
бути релевантною, тому що тільки релевантна інформація може вплинути на
рішення керівництва. Облікова інформація не повинна містити помилок або
упереджених оцінок. Звичайно, різні типи управлінських рішень потребують різної
інформації.
У третьому параграфі студент повинен оцінити стан тих чи інших активів,
пасивів, витрат чи доходів на підприємстві, використовуючи інформаційні дані
обліку і звітності підприємства як мінімум за 2-3 останні роки, щоб дослідити певну
тенденцію. При цьому студент повинен порівняти отримані результати із
галузевими чи результатами по регіону, області, країні тощо, зробивши критичні
зауваження та пропозиції.
Зібраний практичний матеріал необхідно належним чином опрацьовувати, щоб
його можна було використати в курсовій роботі.
Наведений порядок викладення матеріалу дозволяє розкрити процес підготовки
і прийняття рішення за наведеною на рисунку 4.1 схемою, а також максимально
дослідити порядок формування і використання облікової інформації при прийняті
рішення.
Визначення
проблеми,
Рис
2.
можливі
варіанти дії
Нормативна
та облікова
інформація,
яку
необхідно
використовувати для
прийняття
управліньких рішень
Збір
облікової
інформації
про об’єкт
дослідження
її оцінка та
аналіз стану
справ з
обраної
проблеми
Аналіз та
оцінка
альтеративних
шляхів
обгрунтув
ання та
прийняття
управліньських
рішень
Рис. 4.1. Процес підготовки і прийняття управлінського рішення
Перш за все слід забезпечити наочність і достовірність практичного матеріалу,
групуючи та зіставляючи облікову інформацію, проставити номери таблиць і
додатків, органічно ув’язати їх з текстом курсової роботи.
У четвертому параграфі студент повинен оцінити вплив можливих факторів на
стан активів, зобов’язань, витрат, доходів, фінансових результатів чи в цілому на
фінансово-майновий стан підприємства. Розрахунки проводяться в таблицях. Разом
з тим необхідно провести аналіз показників і зробити висновки для прийняття
певних управлінських рішень. Для наочності дослідження у роботі необхідно
використовувати графіки, діаграми тощо.
У останньому параграфі курсової роботи узагальнюється сформована облікова
інформація для прийняття найбільш оптимальних управлінських рішень. При аналізі
варіантів альтернативних рішень слід зіставляти доходи та витрати, які отримає
підприємство після прийняття рішення. Звичайно, вибір найкращої альтернативи –
це найважливіший крок у всьому процесі підготовки і прийняття рішення. Тому в
12
курсовій роботі слід не тільки вказати, якому рішенню надається перевага,
а й детально обґрунтувати ті вигоди, які отримає підприємство в порівнянні з
наслідками інших рішень. Наприклад, якщо в роботі зроблено висновок про
доцільність збільшення запасів чи витрат на їх зберігання чи зменшення їх залишку,
то необхідно вказати, чому обрано саме таке рішення, і навести цифрову
інформацію щодо переваг того чи іншого варіанту.
Наприклад, основною метою управління забезпеченням виробничими
запасами є своєчасні поставки виробничих запасів і мінімізація витрат, пов’язаних з
їх придбанням та зберіганням; визначити ті варіанти дій, які можуть
застосовуватись для досягнення поставленої мети або розв’язання певної проблеми.
Наприклад, оцінюючи стан забезпеченості підприємства виробничими запасами,
можна прийняти рішення про збільшення або зменшення обсягу поставок, витрат на
замовлення, закупку, зберігання тощо. Важливо не тільки навести перелік можливих
варіантів дій, а і дати їх характеристику та обґрунтувати доцільність практичного
дослідження цих варіантів.
У курсовій роботі слід також дати оцінку прийнятим керівництвом
управлінських рішень стосовно досліджуваних проблем у попередніх періодах
діяльності підприємства. Важливо також вказати на виявлені проблемні питання, які
стосуються способів формування облікової інформації, порядку прийняття рішень
тощо, а також навести можливі шляхи їх вирішення.
При розкритті процесу підготовки і прийняття рішення в усіх параграфах
курсової роботи необхідно розкривати вплив на цей процес використання
комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення.
Обсяг основної частини курсової роботи – 35-40 сторінок тексту курсової
роботи з використанням текстового редактору Word розміру 14 з полуторним
міжрядковим інтервалом.
4.3. Висновки
Висновки мають складатися з короткого викладення основних підсумків
курсової роботи і пропозицій, спрямованих на вдосконалення бухгалтерського
обліку і управління на підприємстві та є результатом виконаної студентом дослідної
роботи. Висновки містять узагальнені внутрішньогосподарські резерви, пропозиції
щодо усунення порушень і зловживань. Крім того, у висновках роботи
відображають й інші переваги, пов’язані з реалізацією пропозицій, розроблених
автором.
Обсяг висновків – до 5 сторінок тексту курсової роботи з використанням
шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим
інтервалом.
4.4. Список використаних джерел
У списку використаних джерел (30-40 назв). Список використаних джерел
подається на мові оригіналу До списку використаних джерел слід включати
джерела, на які у тексті є посилання. Список складається із нормативних актів,
нормативних документів, вітчизняної то зарубіжної наукової та спеціальної
літератури, фахових видань, електронних ресурсів. До нього не включаються
підручники, навчальні посібники. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони
видані. Запозичення тексту без посилань на першоджерело не дозволяється.
13
При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися
національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16.
Список використаних джерел у дипломній роботі слід розміщувати в
алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному
порядку.
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий
містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.
До списку використаних джерел обов’язково вказати останні публікації з
зазначеної теми.
Список літературних джерел обов’язково повинен містити прізвище та ініціали
автора, повну назву джерела, місто видавництва, видавництво та рік видання,
кількість сторінок чи посилання на сторінки тощо.
4.5. Додатки
Оформленню додатків у курсовій роботі слід приділити увагу, оскільки їх
кількість та якість свідчать про те, наскільки глибоко студент вивчив практичні та
теоретичні матеріали з обраної теми; як старанно підібрав ці матеріали і чи
підтверджують вони інформацію, викладену за текстом дослідження; наскільки
обґрунтовані висновки та пропозиції, відображені у курсовій роботі.
Додатки подаються в кінці курсової роботи у вигляді форм первинних, зведених
документів, облікових регістрів, форм звітності, аналітичних таблиць з
розрахунками, графіки тощо. В обов’язковому порядку в додатках повинні
міститися форми фінансової звітності «Баланс» та «Звіт про фінансові результати»,
«Звіт про власний капітал», «Звіт про рух грошових коштів», «Примітки», а також
статистична, податкова та інші види звітності, що підтверджують той чи інший
матеріал за об’єктом дослідження за відповідний звітний період поточного і
попереднього років.
У додатки слід також виносити допоміжний матеріал, який при включенні в
основну частину захаращує текст (проміжні розрахунки; таблиці допоміжної та
вихідної цифрової інформації; інструкції, методики, розроблені в процесі виконання
роботи; ілюстрації допоміжного характеру; запропоновані форми первинних
документів тощо).
Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках,
розміщуючи їх у порядку появи посилань за текстом роботи.
Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати
заголовок, надрукований угорі малими літерами (з першої великої) симетрично
відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами (з
першої великої) друкується слово “Додаток ___” , велика літера, що позначає
додаток та його номер.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за
винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах
кожного додатка.
Документи, що додаються та використовуються у курсовій роботі, облікові
регістри, форми звітності та інші матеріали повинні бути правильно оформлені (усі
14
реквізити заповнені) та достовірні. Замість підпису на документах
вказуються прізвища посадових осіб. Додатки, розміри яких більше формату А4,
враховують як одну сторінку і згортають за форматом листів курсової роботи
5. Вимоги до оформлення курсової роботи
Курсова робота повинна відповідати певним вимогам щодо оформлення. Текст
роботи повинен бути написаний чітким почерком пастою або чорнилом чорного
кольору, без скорочень, на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (розмір
210х297мм) або надрукований з використанням шрифтів текстового редактора Word
розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. При написанні курсової роботи
таблиці, формули й рисунки допускається виконувати тільки чорною пастою або
чорнилом.
Загальний обсяг курсової роботи (без списку використаних джерел та додатків)
повинен становити – 35-40 сторінок тексту курсової роботи з використанням
шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим
інтервалом. Обсяг вступу – 5 сторінок тексту. Обсяг основної частини курсової
роботи – 25-30 сторінок рукописного тексту. Обсяг висновків – до 5 сторінок
друкованого тексту.
Текст повинен мати поля з чотирьох боків аркуша таких розмірів: ліве – 30мм,
праве – 10мм, верхнє – 20мм, нижнє – 20мм.
Виявлені при оформленні курсової роботи помилки, описи та графічні
неточності повинні бути виправлені чорнилом чорного кольору після охайної
підчистки. Не допускається більше двох виправлень на одній сторінці.
Заголовки структурних частин курсової роботи друкують великими літерами
(ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) і
розташовують посередині сторінки.
Заголовки параграфів друкують з абзацу маленькими літерами (крім першої
великої). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох
або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки питань параграфа друкують
також маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Текст абзацу
продовжують в тому ж рядку безпосередньо за заголовком параграфу.
Відстань між заголовком (за винятком питання параграфа) та текстом повинна
дорівнювати 2-ом інтервалам.
Не можна вміщувати заголовок у кінці однієї сторінки, а текст починати з
іншої. Новий параграф допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився
попередній, за умови, що на ній поміститься 2-3 рядки тексту
Після закінчення списку використаних джерел, відступивши на 2 інтервали,
праворуч, студент вказує дату написання курсової роботи і ставить свій підпис.
Останній етап завершення курсової роботи - її зовнішнє оформлення. Аркуші
роботи вирівнюють по правому та нижньому краях та прошивають.
Закінчена курсова робота подається на кафедру для перевірки і отримання
відгуку наукового керівника.
Нумерація сторінок. Всі сторінки складових курсової роботи підлягають
суцільній нумерації. Сторінки роботи мають бути пронумеровані в правому
верхньому куті арабськими цифрами без знака № та крапки в кінці.
15
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який
включають до загальної нумерації сторінок, але на титульному аркуші номер
сторінки не ставлять, як і на сторінках із завданням, бланком оцінювання та змістом.
На сторінках із списком джерел та додатками нумерація проставляється як
продовження попередніх сторінок.
Нумерація структурних частин курсової роботи. Такі структурні частини
роботи як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ не
мають порядкового номера.
Параграфи, ілюстрації, таблиці і формули нумеруються послідовно. В кінці
номера параграфу або ілюстрації повинна стояти крапка.
Приклад нумерації параграфу: 3. (третій параграф).
Якщо параграфи складаються з пунктів, то пункти також можуть мати
нумерацію у межах кожного параграфу. В кінці номера повинна стояти крапка,
наприклад: 3.2. Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Але пункт може
не мати заголовка.
Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) позначають словом
«Рис.». Приклад нумерації ілюстрації: Рис.1.2. (другий рисунок першого параграфу).
Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією
симетрично.
Приклад нумерації таблиці: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого параграфу).
Надпис: «Таблиця (номер)» розміщують у правому верхньому куті над заголовком
таблиці без крапки у кінці.
Формули нумерують аналогічно – послідовно в межах параграфу, але
нумерувати слід лише ті Ілюстрації (додаток ) чи таблиці (дод. ) повинні відповідати
тексту. Вони розміщуються по тексту після першого згадування про них на цілому
аркуші або його частині та мають, як було визначено у попередньому параграфі,
окрему порядкову нумерацію .
Ілюстрації чи таблиці слід розміщати так, щоб їх можна було розглядати без
повороту або з поворотом за часовою стрілкою. Не рекомендується поміщати в
роботу ілюстрації чи таблиці, розмір яких перевищує стандартний формат
(210х297мм). Усі частини таблиць та ілюстрацій виконуються в одному кольорі, всі
лінії мають бути однієї товщини.
Якщо ілюстрація розроблена не автором, необхідно при її поданні у курсовій
роботі дотримуватись вимог чинного законодавства та авторського права. Під
рисунком чи таблицею робиться посилання ким розроблено рисунок чи таблиця:
власна розробка або вказується джерело літератури [автор за списком джерел і
сторінка].
На одній сторінці може розміщуватись декілька ілюстрацій чи таблиць, але
вони обов’язково повинні бути розділені текстом. Не допускається розрив речення
таблицею чи ілюстрацією.
Кожна ілюстрація (рисунок) повинна мати підпис, який складається з назви
графічного чи іншого сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»,
порядкового номеру ілюстрації та тематичного заголовку, що містить текст із
якомога стислою характеристикою зображеного.
Крім цього ілюстрація може містити експлікацію, яка будується так: деталі
сюжету позначають цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом.
При наявності на ілюстрації суцільної та розривної (пунктирної) чи іншої
16
лінії, перед її назвою повинні бути подані умовні позначення з поясненням.
Наприклад:
Умовні позначення:
– прямий взаємозв'язок між показниками;
– зворотний зв'язок між показниками.
Цифровий матеріал, поданий у динаміці, краще подати у вигляді графіків
(діаграм) і побудувати їх так, щоб не було великих вільних ділянок. Написи на осях
графіка повинні бути короткими і не виходити за межі координатної сітки. На них
обов'язково мають бути позначення величин відповідних розмірів у прийнятих
скороченнях.
Цифровий матеріал подають, як правило, у вигляді таблиць. Кожна таблиця
повинна мати назву (заголовок), який розміщується симетрично над таблицею, і
порядковий номер, що вказується в правому верхньому куті над заголовком. Слово
«таблиця» і заголовок пишуть з великої літери і не підкреслюють. Заголовок може
бути виділений жирним шрифтом.
За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих
предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них
обох, а не у прографці; логічний предикат, або присудок, таблиці (тобто дані, якими
характеризується підмет) – у прографці, а не в головці чи боковику.
Зразок побудови таблиці:
Таблиця (номер)
Назва таблиці
Головка
Заголовки граф
Підзаголовки
граф
Рядки
(показники)
Боковик
(заголовки рядків)
Графи (колонки)
Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен
заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка. Заголовки повинні починатися
з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони складають одне речення із
заголовком, і з великої – якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не
меншою від 8 мм. Графу «№ п/п» у таблицю вводити не потрібно.
Номери формул пишуть біля правого поля аркуша без крапки у кінці на рівні
відповідної формули в круглих дужках. Приклад нумерації формули: (3.1) – перша
формула третього параграфу.
До тексту і таблиць можуть наводитися примітки з довідковими і
пояснювальними даними. Їх нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо
приміток на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку,
6. Організація виконання та захисту роботи
Підготовка до виконання курсової роботи починається з попереднього
17
вивчення літератури. Після цього складається план майбутньої роботи,
який узгоджується з науковим керівником.
Підбір джерел є самостійною роботою студента, в якій він повинен проявити
ініціативу, вміння використовувати каталоги, бібліотечні довідники і тощо. При
підборі літератури слід використовувати найпізніші видання й узгоджувати з
керівником список підібраних джерел. Вивчення джерел слід починати з
підручників та навчальних посібників, а потім необхідно переходити до робіт
дослідницького характеру, наукових статей, інструктивних матеріалів тощо.
У визначений кафедрою термін повністю закінчена робота студентом
подається на кафедру. Після перевірки науковий керівник відмічає у відгуку
позитивні сторони і недоліки (якщо вони є), дає рекомендації для їх усунення,
підготовки та захисту роботи. За необхідності доопрацювання, робота разом з
відгуком повертається студенту для усунення недоліків. Доопрацьований варіант
повертається на перевірку разом з попереднім.
Після допуску роботи до захисту науковим керівником, курсова робота
захищається при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри.
Керівник курсової роботи при написанні відгуку оцінює роботу від 0 до 50
балів за об’єктами та правилами, наведеними у таблиці 6.1.
Таблиця 6.1
Оцінювання курсової роботи керівником
Об’єкти контролю
1.Зміст курсової роботи (якість
теоретичного матеріалу, його зв’язок з
практичним, вміння представляти
матеріал в логічній послідовності,
наявність висновків та пропозицій)
2.Якість практичного матеріалу та
додатків
3.Дотримання вимог щодо
оформлення
4.Вчасне виконання роботи на всіх
етапах у встановлені кафедрою
терміни
РАЗОМ БАЛІВ*
Діапазон
оцінки в
балах
від 0 до 20
Фактична
кількість
балів
Примітки
Дата, П.І.П.
керівника,
підпис
від 0 до 10
від 0 до 10
від 0 до 10
від 0 до 50
До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як
на 25 балів. При цьому в примітках керівник рекомендує студентові доопрацювати
роботу.
Після доопрацювання керівник не заповнює додатковий бланк оцінювання
курсової роботи, а плюсує добрані бали в стовпчику «Фактична кількість балів» з
вказівкою дати та підпису.
Робота з позитивною оцінкою керівника захищається перед комісією, яку
створюють на кафедрі. Комісія із захисту курсової роботи здійснює оцінювання її
від 0 до 50 балів (табл. 6.2).
18
Таблиця 6.2
Оцінювання курсової роботи комісією по захисту
Об’єкти контролю
1.Зміст курсової роботи та якість
практичного матеріалу
2.Дотримання вимог щодо
оформлення
3. Знання теоретичного та
практичного матеріалу, вміння
відповідати на запитання
РАЗОМ БАЛІВ
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
Діапазон
оцінки в
балах
від 0 до 15
Фактична
кількість
балів
Примітки
Дата, П.І.П.
членів комісії, підписи
від 0 до 5
від 0 до 30
від 0 до 50
від 0 до 100
Правила переведення загальної бальної оцінки в оцінку за національною
шкалою та шкалою ECTS наведені у наступній таблиці (табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Правила переведення бальної оцінки в оцінку за національною шкалою
та шкалою ECTS
Оцінка за 100-бальною
шкалою
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
35-49
0-34
Оцінка за шкалою
ECTS
А
В
С
D
E
FX
F
Оцінка за національною шкалою
5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)
2 (незадовільно)
7. Орієнтовна тематика курсових робіт
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Тематика курсових робіт
(БОУП)
Основи організації бухгалтерського обліку і аналізу
Оцінка облікової політики та її вплив на фінансовий стан підприємства
Оцінка облікової політики та її вплив на фінансові результати
Облік, контроль і аналіз грошових коштів, фінансових інвестицій та розрахунків з
дебіторами
Оцінка наявності та руху готівки та прийняття управлінських рішень щодо оптимізації
готівкових грошових потоків
Оцінка стану та руху коштів на рахунках в установах банків та прийняття управлінських
рішень з оптимізації безготівкових грошових потоків
Оцінка операцій в іноземній валюті та прийняття управлінських рішень щодо
ефективності використання валютних коштів
Оцінка фінансових інвестицій та прийняття управлінських рішень щодо підвищення
ефективності інвестиційних проектів
Оцінка стану розрахунків з покупцями та замовниками і прийняття управлінських рішень
щодо їх оптимізації
Оцінка стану розрахунків з дебіторами та прийняття управлінських рішень щодо їх
19
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
оптимізації
Оцінка стану розрахунків з різними дебіторами та прийняття управлінських рішень щодо
їх оптимізації
Облік, контроль і аналіз запасів
Оцінка наявності та руху матеріалів та прийняття управлінських рішень щодо їх
ефективного використання
Оцінка стану виробничих запасів та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення
безперебійної діяльності підприємства
Оцінка забезпеченості підприємства МШП та прийняття управлінських рішень щодо
ефективності їх використання
Оцінка наявності та руху сировини та прийняття управлінських рішень щодо її
ефективного їх використання
Оцінка витрат виробництва та прийняття управлінських рішень щодо зниження
собівартості продукції
Оцінка обсягу виробництва продукції (послуг) допоміжних (підсобних) виробництв та
прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
Оцінка витрат за центрами виникнення та місцями відповідальності і прийняття
управлінських рішень щодо їх оптимізації
Оцінка витрат на виготовлення продукції та прийняття управлінських рішень щодо
зниження їх собівартості
Оцінка випуску і реалізації готової продукції та прийняття управлінських рішень щодо
оптимізації її собівартості
Оцінка стану і умов зберігання оборотних активів та прийняття управлінських рішень
щодо їх оптимізації
Облік, контроль і аналіз необоротних активів
Оцінка стану капітальних інвестицій та прийняття управлінських рішень щодо їх
доцільності та ефективності
Оцінка наявності та руху основних засобів та прийняття управлінських рішень з їх
ефективного використання
Оцінка стану зносу основних засобів та прийняття управлінських рішень щодо
ефективного їх використання
Оцінка наявності та оновлення основних засобів і прийняття управлінських рішень щодо
ефективного їх оновлення
Оцінка амортизаційної політики основних засобів та прийняття управлінських рішень
щодо оновлення основних засобів
Оцінка стану основних засобів та прийняття управлінських рішень щодо їх технічного
переоснащення
Оцінка наявності та руху необоротних активів і прийняття управлінських рішень щодо їх
ефективного використання
Оцінка наявності та руху малоцінних необоротних матеріальних активів та прийняття
управлінських рішень щодо ефективного їх використання
Оцінка наявності та стану нематеріальних активів і прийняття управлінських рішень
щодо доцільності їх придбання та ефективності використання
Оцінка стану необоротних активів та прийняття управлінських рішень щодо доцільності
їх переоцінки
Облік, контроль і аналіз зобов’язань
Оцінка стану розрахунків з постачальниками та підрядниками і прийняття управлінських
рішень щодо своєчасності їх погашення
Оцінка зобов’язань за короткостроковими та довгостроковими кредитами та прийняття
управлінських рішень щодо доцільності їх отримання і цільового використання
Оцінка стану розрахунків з бюджетом за податками і зборами та прийняття
управлінських рішень щодо своєчасності погашення зобов’язань
Оцінка стану розрахунків векселями та прийняття управлінських рішень щодо
20
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
доцільності їх використання
Оцінка стану розрахунків за орендними операціями та прийняття управлінських рішень
щодо доцільності їх здійснення
Оцінка стану розрахунків зі страхування та прийняття управлінських рішень щодо їх
здійснення
Оцінка стану поточних зобов’язань та прийняття управлінських рішень щодо їх
оптимізації
Оцінка стану нарахування заробітної плати та прийняття управлінських рішень щодо її
впливу на витрати підприємства
Оцінка складових фонду оплати праці та прийняття управлінських рішень щодо його
оптимізації
Оцінка стану розрахунків з оплати праці та прийняття управлінських рішень щодо
повноти та своєчасності їх здійснення
Оцінка стану розрахунків з виплат працівникам та прийняття управлінських рішень щодо
повноти та своєчасності їх здійснення
Облік, контроль і аналіз власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Оцінка розміру та структури власного капіталу та прийняття управлінських рішень щодо
його впливу на фінансову незалежність підприємства
Оцінка стану та формування зареєстрованого капіталу та прийняття управлінських
рішень щодо його впливу на фінансову незалежність підприємства
Оцінка доцільності створення забезпечень та прийняття управлінських рішень щодо їх
ефективного використання
Оцінка обсягу цільового фінансування та цільових надходжень та прийняття
управлінських рішень щодо ефективногоі їх використання
Облік, контроль і аналіз витрат діяльності та витрат за елементами
Оцінка загальновиробничих та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
Оцінка адміністративних витрат та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
Оцінка витрат на збут та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
Оцінка інших витрат операційної діяльності та прийняття управлінських рішень щодо їх
впливу на фінансові результати
Оцінка фінансових витрат та прийняття управлінських рішень щодо їх впливу на
фінансові результати
Оцінка інших витрат та прийняття управлінських рішень щодо їх впливу на фінансові
результати
Оцінка операційних витрат за елементами та прийняття управлінських рішень щодо їх
оптимізації
Оцінка матеріальних витрат та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
Оцінка витрат на оплату праці та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
Облік, контроль і аналіз доходів діяльності та фінансових результатів
Оцінка доходів від реалізації та прийняття управлінських рішень щодо їх впливу на
фінансові результати
Оцінка доходів від операційної діяльності та прийняття управлінських рішень щодо їх
впливу на фінансові результати
Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства та прийняття управлінських
рішень щодо підвищення його прибутковості
Оцінка доходів, витрат і фінансових результатів підприємства та прийняття
управлінських рішень щодо їх оптимізації та збільшення прибутковості
Фінансова звітність та контроль і аналіз її показників
Оцінка фінансово-майнового стану підприємства та прийняття управлінських рішень
щодо збільшення його фінансової стійкості та незалежності
Оцінка стану активів і пасивів підприємства і прийняття управлінських рішень щодо
Оцінка обсягу доходів і витрат підприємства за різними видами діяльності та прийняття
управлінських рішень для підвищення його прибутковості
21
Оцінка стану та змін власного капіталу підприємства та прийняття управлінських рішень
щодо його фінансової незалежності
62. Оцінка руху грошових коштів в розрізі видів діяльності та прийняття управлінських
рішень щодо ефективності грошових потоків
63. Оцінка діяльності підприємства за даними приміток до фінансової звітності та прийняття
управлінських рішень щодо ефективного використання активів і пасивів підприємства
64. Оцінка діяльності суб’єкта малого підприємництва за даними фінансової звітності та
прийняття управлінських рішень щодо її покращання
65. Оцінка показників консолідованої та іншої фінансової звітності та прийняття
управлінських рішень щодо ефективності діяльності компанії
66. Оцінка процесу ліквідації та банкрутства підприємства та прийняття управлінських
рішень щодо можливого відновлення діяльності
Особливості обліку, контролю та аналізу окремих господарських операцій та облік в різних
галузях
67. Оцінка розрахунків за експортно-імпортними операціями та прийняття управлінських
рішень щодо їх ефективності
68. Оцінка розрахунків за імпортними операціями і їх вплив на матеріальне забезпечення
підприємства та прийняття управлінських рішень щодо їх доцільності
69. Оцінка використання облікової та звітної інформації в управлінні фінансовогосподарською діяльністю малого підприємства
70. Оцінка використання облікової та звітної інформації в управлінні фінансовогосподарською діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями
71. Оцінка наявності та руху товарів у торгівлі та прийняття управлінських рішень щодо
ефективності їх реалізації
72. Оцінка стану реалізації товарів підприємствами торгівлі та прийняття управлінських
рішень щодо їх ефективності
73. Оцінка забезпеченості підприємства будівельними матеріалами та прийняття
управлінських рішень щодо своєчасності їх надходження та ефективності використання
74. Оцінка витрат на будівельно-монтажні роботи та прийняття управлінських рішень щодо
зниження їх собівартості
75. Оцінка витрат на спорудження тимчасових (нетитульних) споруд та прийняття
управлінських рішень щодо їх необхідності та ефективності використання
76. Оцінка витрат у рослинництві та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
77. Оцінка витрат у тваринництві та прийняття управлінських рішень щодо їх оптимізації
78. Оцінка обсягу виробництва сільськогосподарської продукції та прийняття управлінських
рішень щодо його збільшення
79. Оцінка наявності та надходження поточних біологічних активів та прийняття
управлінських рішень щодо ефективності їх використання
80. Оцінка наявності та надходження довгострокових біологічних активів та прийняття
управлінських рішень щодо ефективності їх використання
81. Оцінка наявності та надходження матеріалів сільськогосподарського призначення та
прийняття управлінських рішень щодо ефективності їх використання
82. Оцінка діяльності підприємств ресторанного бізнесу та прийняття управлінських рішень
щодо її ефективності
83. Оцінка рівня прибутковості від надання послуг автотранспортних підприємств та
прийняття управлінських рішень щодо її підвищення
84. Оцінка надходження продукції лісового господарства та прийняття управлінських рішень
щодо збільшення доходів від її реалізації
85. Оцінка стану розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість та прийняття
управлінських рішень щодо своєчасності погашення зобов’язань
86. Оцінка стану складових власного капіталу та прийняття управлінських рішень щодо
незалежності підприємства
87. Оцінка стану розрахунків з бюджетом за податком на прибуток та прийняття
управлінських рішень щодо своєчасності його сплати
61.
22
8. Список рекомендованих джерел
1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затв. наказом
Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561 / Бібліотека бухгалтерського обліку. –
URL: http://www.pro-u4ot.info/
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 № 291 і зареєстрована Міністерством юстиції України
3. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом
Міністерства фінансів України: від 27.06.2013 № 635 URL:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382876.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 / офіційний сайт
Верховної ради України. URL: http: //rada.gov.ua/.
5. Податковий кодекс України / Верховна Рада України. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затв. наказом МФУ від
27.04.99 № 2000 № 92 [Електронний ресурс] / Бібліотека бухгалтерського обліку. –
URL:http://www.pro-u4ot.info
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31 груд.1999 р. № 318 [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства
фінансів України від 31 груд. 1999 р. № 318 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31 груд. 1999 р. № 318 [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306. / офіційний сайт Верховної ради України. URL:
http: //rada.gov.ua/.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. URL: http: zakon.rada.gov.ua
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів
України від 31 березня 1999 року № 87. URL: http: zakon.rada.gov.ua
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: наказ Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. URL: http: zakon.rada.gov.ua
14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.99 № 996ХІV URL: http: zakon.rada.gov.ua
15. Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в
Україні: Закон України: від 27.03.2014 № 1166-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.
16. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об`єктів
нерухомості: Закон України: від 04.07.2013 № 403-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua/go/
Допоміжна
17. Арсеньев Ю.Н.. Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю Принятие решений. Интегрированные
интеллектуальные системы: Учеб. пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с.
18. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология економического анализа деятельности
хозяйственного субъекта: Учеб. Пособие. Москва: Финансы и статистика, 2003. – 240 с.
19. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология економического анализа деятельности
хозяйственного субъекта: Учеб. Пособие. Москва: Финансы и статистика, 2003. – 240 с.
20. Бабак А.В. Принципи становлення управлінського обліку в системі управління підприємством
// Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на міжнародній
науковій конференції. Житомир: ЖІТІ, 2000. -Ч.З.-С. 9-15.
21. Білоусова І. Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і
23
аудит. - 2001. - № 2. - С. 39-44
22. Бойчук І. М. Економіка підприємства. Київ: Каравела: Львів: Повий світ, 2000. – 242 с.
23. Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація /
Бухгалтерський облік і аудит. - 2001.-№ 2. - С. 45-53.
24. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту.[Пер. з англ.] – Київ: Молодь, 1997. –1000 с.
25. Буряк П.Ю. Римар М.В., Бець М.Т. Фінансово-економічний аналіз: Підручник. Київ: ВД
„Професіонал”, 2004. – 528 с.
26. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.
Бутинця, 2-е вид. перероб і доп. Житомир: ПП «Рута»; 2002. - 480 с.
27. Василенко В.А. Теорія і практика управлінських рішень. навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2002. – 420 с.
28. Врублевський Н.Д. Управленческий учет издержек производства; теория и практика. Москва:
Финанси и статистика, 2002. - 352 с.
29. Галузина С.М. Учетно-аналитическая информация в управлении организацией: Монография.
СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2006. – 267 с.
30. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностика фінансового-господарської
діяльності підприємств: навч. посібник. Київ,: Кондор, 2004. – 180 с.
31. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. Київ: Кондор, 2009. – 187 с.
32. Гуцайлюк З. В. Адаптація бухгалтерського обліку в Україні до потреб ринкового середовища /
З. В. Гуцайлюк // Незалежний аудитор. – 2013. – № 6 (IV). – С. 19–21.
33. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: [монографія]
Київ: КНЕУ, 2012. - 305 с.
34. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. Київ: Лібра, 2003. – 704 с.
35. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку :
Монографія. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 522 с.
36. Гуцайлюк, З. В. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку
/ Бухгалтерський облік і аудит. Київ : Екаунтинг, 2010. - № 7.- С. 8-13.
37. Денков Д. Податок на нерухомість: що пропонує уряд [Електронний ресурс] / Д. Денков. –
Режим доступу:http://www.epravda.com.ua/publications/2014/10/8/496451/
38. Диба В.М. Облік і аналіз необоротних активів: [монографія] /В. М. Диба. – К.: КНЕУ,2008. –
288 с.
39. Дем’яненко М. Я. Проблема амортизації в аграрному секторі АПК (обліково-фінансовий
аспект): [монографія] / М. Я. Дем’яненко,С. М. Євтушенко. – К.: КНЦ ІАЕ, 2006. – 178 с.
40. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Київ: Центр учбової
літератури, 2007. – 328 с.
41. Данилюк М.О., Мецій В.Р Теорія і практика процесно-орієнтованого управління витратами:
Наукове видання. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2002. – 8с.
42. Должанський М.І. Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. Львів: Львівський
банківський інститут НБУ, 2003. – 494 с.
43. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник.
Костенко Т.Д, Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Київ:
Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.
44. Жиглей І.В.
Бухгалтерський
облік
соціально-відповідальної
діяльності
суб’єктів
господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : Монографія Житомир: ЖДТУ, 2010. –
496 с.
45. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку
економіки: [монографія] Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с.
46. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Київ: МАУП, 2000. – 152 с: іл.
47. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.. За
ред.акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2003. – 556 с.
48. Економічний аналіз: Навч. посібник М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін..; За
ред.акад.НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2003. – 556 с.
49. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів
24
України від 30.11.99р. №291 і зареєстрована Міністерством юстиції України 21.12.99 р.
за №893/4186 URL: http: zakon.rada.gov.ua
50. Каплан Р. Сбалансиванная система показателей / Р.Каплан, Д.Нортон – М: Юнити, 2002
51. Карпенко О.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Опорний конспект лекцій.
Полтава: РВЦ, ПУСКУ, 2002 – 62 с.
52. Карпенко О.В. Управлінський облік : організація, методологія, методика викладання:
Монографія. Полтава: РВЦ. ПУСКУ, 2005. – 341 с.
53. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 2000. - 350 с
54. Качмар О. В. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
[Електронний ресурс] / О. В. Качмар // Ефективна економіка. – 2014. – № 9. – Режим доступу:
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=eng&z=3367
55. Корягін М. В. Системний та процесний підходи до вивчення бухгалтерського обліку та його
методології [Електронний ресурс] /М. В. Корягін // Вісник Дніпропетровського університету. –
2013. –Т. 21, вип. 7 (4). – С. 223–229. – (Серія: Економіка). – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/jpdf/vdumov_2013_21_7(4)__36.pdf
56. Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства //
Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – с. 220–226.
57. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретикометодологічні концепції : монографія Львів : Львів. комерц. акад., 2012. - 388 с.
58. Крамаренко В. I. Холод Б. І. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник. Київ:
Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.
59. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ.: Центр навчальної літератури, 2003, –
224 с.
60. Куликова Л. И. Учет основных средств: современная концепция и тенденции развития:
[монография] / Л. И. Куликова. – Казань:Издательство КФЭИ, 2000. – 308 с.
61. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку Київ: Центр навчальної літератури, 2006 – 696с.
62. Ларичев О.И., Петровский А.В. Системы поддержки принятия решений. Современное
состояние и перспективы их развития. //Итоги науки и техники. Сер.Техническая кибернетика.
Т.21. М. ВИНИТИ, 1987.
63. Лісовець В.Т., Монке С.Ю. Мистецтво прийняття управлінських рішень:навч. посібник
/Уманська державна аграрна академія .Умань, 2001.–76 с Ловська І.Д. Організація та ведення
обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі // Проблеми теорії та методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – вип. 1(22). – с. 194–200.
64. Легенчук С. Ф. Аналіз можливостей реалізації бізнеспроцесу «бухгалтерське документування»
в сучасних інформаційних системах / С. Ф. Легенчук, К. О. Дударєва // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2013. –Вип. 2 (26). – С. 209–211
65. Лернер Ю.І. Проблеми прийняття економічних рішень у сучасних умовах. Харків: Торсінг,
2003. – 244 с.
66. Мендрул
О.Г.
Управління
вартістю
підприємства:
навч.
посібник
Київ: КНЕУ, 2011. – 538 с.
67. Матрос О.М.Виробничі запаси підприємства в контексті управлінського обліку// Східна
Європа: Економіка, бізнес та управління-2017.-вип 3 (08) - с 339-343
68.
69. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції ( робіт, послуг) у промисловості
: наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р.№373.
70. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства.
Київ: Вища школа, 2003 – 275 с.
71. Моделі і методи прийняття рішень: Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік
і аудит» / за ред.д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун Житомир:ЖДТУ, 2004. – 352 с.
72. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. Київ: Книга, 2004. - 544 с.
73. Нападовська Л.В. Роль та значення методів економічного аналізу у прийнятті управлінських
рішень // Регіональні перспективи. - 2003. - № 2-3. - С. 22-23.
74. Нападовська Л.В. Управлінський облік як інформаційна система ефективного управління
підприємством //Вісник ТАНГ. - 2004. - №. - С. 10-18.
75. Нападовська Л.В. Інноваційні ресурси економічного розвитку: проблеми обліку ефективного
25
їх використання // Науковий вісник КНТЕУ. - 2004. - С. 16-20,
76. Нападовська Л.В. Проблеми підготовки фахівців з обліку та аудиту, їх професійне визнання
//Бухгалтерський облік та аудит.- 2004.- № 8. - С. 41-44,
77. Нестеренко Ж.К. . Череп А.В.Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства: Навч. посіб Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 122 с..
78. Наталенко Н. Урядова ініціатива зміни в оподаткування нерухомості [Електронний ресурс] /
Н. Наталенко. – Режим доступу: http://www.csi.org.ua/www/?p=3516
79. Облiк витрат виробництва i калькуляцiї собiвартостi продукцiї / Лишиленко, О.В.
Бухгалтерський облiк : Навч. посiбник. Київ, 2003. - С.398-449
80. Одношевна О.О. Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів //
Науковий вісник ужгородського національного університету. – 2016. – вип. 6. – ч. 2. – с. 146–148.
81. Олійник Т.О., Музичук Р.В. Формування первісної вартості виробничих запасів // Сталий
розвиток економіки. – 2013. – № 3. – с. 266–269.
82. Осадча О. О. Основні аспекти формування та відображенняінформації щодо фінансових
результатів у сучасних облікових концепціях / О. О. Осадча // Вісник Національного університету
водного господарства та природокористування. – 2013. – Випуск 1(61). – С. 152–161
83. Пушкар М. С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : [монографія] / М.
С. Пушкар, М. Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с.
84. Пушкар М. С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація / М. С. Пушкар, М.
Г. Чумаченко. – Тернопіль: Картбланш, 2011. – 336 с.
85. Податок на нерухомість – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nalogi/nalog-nanedvizhimost/853-podatok-naneruxomist.html#853_01
86. Рибак О. М. Оцінка вартості інновацій в нематеріальні активи авіатранспортних підприємств /
О. М. Рибак // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: збірник наукових праць. –
Вип. 38. – К.: НАУ, 2014. – С. 87–94.
87. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів [Текст] : монографія / В. О.
Осмятченко, Є. Ю. Шара, Т. М. Сторожук та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. –414 с.
– (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 70).
88. Фоміна О. Інноваційні системи управлінського обліку /О. Фоміна // Вісник КНТЕУ. – 2014. –
№ 1. – С. 73–81.
89. Писаревський І.М. Степенко О.Д. Управління ризиками. Навч. посібник Харків: ХНАМГ,
2008. - 124 c
90. Подольська В.О. Яріш О.В Фінансовий аналіз. Навч. посібник. Київ: Центр навчальної
літератури, 2007. – 488с.
91. Покропивний С.В. Економіка підприємства: Підручник. [2-ге вид., перероб. та доп.] Київ:
КНЕУ, 2001. – 528 с.
92. Попович К.В. Удосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємствах України
// Управління розвитком. – 2013. – № 15(155). – с. 65–68.
93. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного аналізу: Навч. пос. Київ:
Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.
94. Старостенко Г.Г. Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.Київ: Центр навчальної
літератури, 2006. – 224 с.
95. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп.
Київ: Знання, 2005. – 662 с.
96. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. 4-те видання, стереотипне. Львів:
«Новий світ – 2000», 2006. – 344 с.
97. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб./ Л.И. Кравченко, В.В. Осмоловский, Н.А.
Русак и др.; Под общ. ред. Л.И. Кравченко. – 2-е изд., пере раб. и доп. Минск.: Новое знание,
2004. – 384 с.
98. Управленческий, финансовий и инвестиционный анализ: Практикум / Герасименко Г.П.,
Маркарьян С.Э., Маркарьян Э.А., Шумилин Е.П.. Серия «Экономика и управление». – Ростов н/Д:
Издательський центр «МарТ», 2002. – 160 с.
99. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька
Н.Ю.[2-ге вид., без змін.] Київ: КНЕУ, 2007. – 592с.
100. Фінансовий облік та аналіз комерційної діяльності підприємств. / Рудницкий В.С., Бачинский
26
В.І., Редченко К.І., Рехлецький Є.А., Мариняк М.Є. Київ, 1996. – 96 с.
101. Хомин П.Я. Журавель Г.П. Звітність підприємств. / Навч. посіб. Київ: ВД „Професіонал”,
2006. – 656 с.
102. Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж, Датар Ш. Управленческий учет :10- е узд. Перев с англ. СПб. –
Питер.: , 2007. – 1008 с.
103. Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж, Бухгалтерский учет : управленческий аспект: Пер. С англ.. / Пол
ред.. Я.В. Соколова. Москва: Финансы и статистика, 1995. – 416
104. Чого чекати від податку на нерухомість в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ibud.ua/ua/novost/chego-zhdat-otnalogana-nedvizhimost-v-ukraine-s-1-iyulya-2014-15545
105. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. / Київ: Центр учбової літератури, 2008. –
566с.
106. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2005. – 160 с.
107. Шиян Д.В. Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.– Київ: А.С.К., 2005.-240с.
108. Шморгун Н.П. Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. Київ: Центр Наукової
Літератури, 2006. – 528 с.
109. Юрченко, К. Методика розподілу непрямих витрат виробництва / Вісник податкової служби
України. - 10/2001. - N39. - С.59-63
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Сайт кафедри бухгалтерського обліку - www.kaf-buh-nudpsu.at.ua
Інформаційний портал з економіки і фінансів - http: // www.finexpert.ru
МІЖНАРОДНІ ВИДАННЯ
1.Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / С. Каплан
Роберт, П. Нортон Дейвид. – М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2006. – 320 с.
2. Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в
материальные результаты / С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид. – М. : ЗАО "Олимп-Бизнес",
2007. – 512 с
3.Фут Н, Хенсли Д, Лендсберг М., Моррисон Р Роль корпоративного центра // http: // www.
mckinsey.com|russianquarterly\articles|issue03|04_0103.aspx
4. Knowledge Management Strategies: A Handbook of Applied Technologies / M.D.Lytras M. Russ
КюЬфшук A.Naeve. – New York : IGI Publiфрштg 2008. – 387 p
5. Whittle R. Enterprise business architecture the formal link between strategy and results \ R.Whittle
C.B. Myrick. – London Auerbach Publications. 2004. – 253 p.
.
27
Додаток А.1
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ННІ _______________________
Кафедра ___________________
КУРСОВА РОБОТА
на тему:_______________________________
______________________________________
______________________________________
(за матеріалами ________________________)
Робота виконана студентом(кою)
групи________________________
_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Науковий керівник ___________
_____________________________
(науковий ступінь, посада)
_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
ІРПІНЬ – 20__
28
Продовження додатку А
Реєстраційний №____ ____________
__________________
(дата)
____
(П.І.П.)
____________ __________________
(дата)
Результати перевірки_______
(до захисту,
на доопрацювання)
Результати захисту_______
(оцінка)
(П.І.П.)
__________
(дата)
__________
(підпис)
__________
(підпис)
__________
(підпис)
______________
(П.І.П.)
_____________
(П.І.П.)
_____________
(П.І.П.)
_____________
(П.І.П.)
29
Додаток Б
БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Об’єкти контролю
Діапазон
оцінки в
балах
Фактична
кількість
балів
Примітки
Дата, П.І.П.
керівника
(членів комісії), підписи
ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ КЕРІВНИКОМ
1.Зміст курсової роботи (якість
від 0 до 20
теоретичного матеріалу, його
зв’язок з практичним, вміння
представляти матеріал в логічній
послідовності, наявність висновків
та пропозицій)
від 0 до 10
2.Якість практичного матеріалу
та додатків
від 0 до 10
3.Дотримання вимог щодо
оформлення
4.Вчасне виконання роботи на всіх від 0 до 10
етапах у встановлені кафедрою
терміни
від 0 до 50
РАЗОМ БАЛІВ*
ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ КОМІСІЄЮ ПО ЗАХИСТУ
від 0 до 15
1.Зміст курсової роботи та якість
практичного матеріалу
від 0 до 5
2.Дотримання вимог щодо
оформлення
від 0 до 30
3. Знання теоретичного та
практичного матеріалу, вміння
відповідати на запитання
від 0 до 50
РАЗОМ БАЛІВ
від 0 до 100
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
ПЕРЕВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКАЛИ ТА ШКАЛИ ECTS
Оцінка за 100-бальною
Оцінка за шкалою
Оцінка за
Дата
П.І.П. членів
шкалою
ECTS
національною шкалою
комісі),
підпис
*До захисту не допускається робота студента, яка оцінена керівником менше як на 25 балів. При цьому в примітках
керівник рекомендує студентові доопрацювати роботу. Після доопрацювання керівник не заповнює додатковий бланк
оцінювання курсової роботи, а плюсує добрані бали в стовпчику «Фактична кількість балів» з вказівкою дати та
підпису
Правила переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS
Оцінка за 100-бальною
шкалою
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
35-49
0-34
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за національною шкалою
А
В
С
D
E
FX
F
5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)
2 (незадовільно)
30
Додаток В
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Кафедра______________________________________
Дисципліна ___________________________________
Спеціальність _________________________________
ЗАВДАННЯ
на курсову роботу
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові студента)
1.Тема роботи
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________
2.Термін здачі закінченої роботи ____________________
3. Вихідні дані роботи
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають
розробці)
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
6. Дата видачі завдання _________________________________________
31
Продовження додатку В
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
Назва етапів курсової роботи
Термін
№
виконання
з/п
етапів роботи
1.
Вибір
теми,
вивчення
літературних
джерел та складання плану роботи
2.
Підготовка 30 % курсової роботи та
подання її керівнику
3.
Підготовка 70 % курсової роботи та
подання керівнику
4.
Підготовка 100 % курсової роботи та
подання керівнику
5.
Доопрацювання роботи з урахуванням
зауважень керівника
6.
Отримання відгуку керівника роботи
7.
Захист курсової роботи
Студент _______________________
(підпис)
Керівник
______________________ ______________________________
(підпис)
“_______”_____________ р.
(прізвище, ім’я та по батькові)
Примітки
32
Додаток Г
ПРИКЛАД
змісту курсової роботи за темою:
«Оцінка стану виробничих запасів та прийняття управлінських рішень щодо
забезпечення безперебійної діяльності підприємства»
ЗМІСТ
Стор.
Вступ
3
1. Економічна сутність виробничих запасів підприємства, їх
класифікація та оцінка
6
2. Нормативно-правова і облікова інформація та використання її для
прийняття управлінських рішень щодо забезпеченості
підприємства виробничими запасами
3. Визначення забезпеченості підприємства виробничими запасами
11
15
4. Аналіз надходження та ефективного використання виробничих
запасів
20
5. Узагальнення обліково-економічної інформації щодо надходження
та ефективного використання виробничих запасів та прийняття
управлінських рішень щодо забезпечення ними виробничої
діяльності підприємства
24
Висновки
28
Список використаних джерел
31
Додатки
32
33
Додаток
Зразок оформлення рисунку
Обсяг
закупок,
тис. грн.
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Роки
Рис. 4.2. Обсяг закупок виробничих запасів за 2009-2017 роки
34
Додаток
Зразок оформлення таблиці
Таблиця 1
Основні економічні показники діяльності
АПКП Бучанський завод скловиробів за 2016–2017 рік
Показники
2016
рік
2017
рік
Темп
росту, %
5 133
6 700
Абсолютне
відхилення
+ (-)
+3
+2 600
Статутний капітал, тис. грн.
Дохід (виручка) від реалізації
продукції, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції,
тис.грн.
Чистий прибуток (збиток), тис.грн.
Фонд оплати праці, тис.грн.
Середньоспискова чисельність
працюючих, чол.
Середньомісячна заробітна плата
працівників, грн.
Первинна вартість основних засобів,
тис.грн.
Залишкова вартість основних
засобів, тис.грн.
5 130
4 100
3 400
5 800
+2 400
170,6
540
2 201,8
556
710
2 717,8
596
+170
+516
+40
131,5
123,4
107,2
330
380
+50
115,2
2 230
2 420
+190
108,5
2 050
2 260
+210
110,2
100,1
163,4
Скачать