Загрузил viorica prunici

ghid turistic prin RM

Реклама
 tourism agency presents • agenția turismului prezintă • агентство по туризму представляет
Dear friends,
The Republic of Moldova attracts visitors not only
to its picturesque landscapes and natural beauties,
but also to the variety of tourism activities worth
tourists’ attention. These include monasteries,
rock caves, historic and archaeological
monuments, festivals and celebrations, museums,
waterfalls and cascades, forests, vaults and
wineries and many other places of interest. Our
country is enchanting and cognitive for people of
diverse age and liking. Devotees of arts may take
part in the cultural life of the country: concerts of
classic and folk music, jazz and rock, abundant
museums and exhibitions. Hearty-eaters will be
enthused either: our country sees vast networks
of restaurants to offer national cuisine with high
quality of service. Rural tourism represents a new
yet deploying realm for our country to receive
our guests at tourism complexes that offer not
only acquaintance with indigenous folklore and
customs, artisan crafts (visitors can create by
themselves souvenirs or objects for household
use), but also penetration into the open and
sincere character of the Moldovan nation, its
every day living and holidays.
Picturesque landscapes, sights and attractions,
historic monuments, gastronomic traditions,
hospitality of the Moldovan nation—all the
aforementioned is going to make your sojourn in
Moldova unforgettable!
You are welcome to Moldova!
Liudmila Dumitras,
Director General
of Tourism Agency of Moldova
2 Moldova Turistică
Dragi prieteni!
Republica Moldova este atractivă pentru vizitatori
nu doar prin locurile pitoreşti şi peisajele
încântătoare, dar şi prin diversitatea destinaţiilor
şi obiectivelor turistice care prezintă un interes
deosebit. Este vorba de mănăstiri, peşteri
rupestre, monumente de istorie şi arheologie,
festivaluri şi sărbători, muzee, cascade şi praguri,
păduri, beciuri şi vinării etc. Oaspeţii noştri vor
descoperi atractivităţi pentru persoane de vârste
şi interese dintre cele mai diferite. Cei pasionaţi
de artă vor fi încântaţi să se familiarizeze cu
viaţa culturală a ţării. Astfel, ei au posibilitatea
să meargă la concerte de muzică clasică sau
populară, de jazz şi rock, să viziteze muzee şi
expoziţii. Nu vor fi decepţionaţi nici amatorii de
turism gastronomic, or la noi în ţară s-a dezvoltat
o reţea vastă de restaurante cu specific local unde
clienţii beneficiază de un nivel înalt de deservire.
Turismul rural, deşi este un domeniu relativ
nou pentru ţara noastră, se dezvoltă intens.
Obiectivele din domeniu îşi aşteaptă vizitatorii
dornici să cunoască folclorul şi tradiţiile locale,
meşteşugurile din zonă (cei mai curioşi chiar se
pot implica direct în fabricarea obiectelor de
artizanat şi a suvenirelor), să cunoască cât de
sufletist şi de deschis este poporul moldovenesc,
să se familiarizeze cu viaţa de zi cu zi a băştinaşilor
şi să guste din farmecul sărbătorilor acestora.
Potenţialul peisagistic, atractivităţile turistice şi
vestigiile istorice, tradiţiile gastronomice, dar şi
ospitalitatea moldovenilor, toate acestea vor face
vacanşele Dvs. în Moldova de neuitat!
Vă aşteptăm cu drag în Moldova!
Ludmila DUMITRAŞ
Director general
al Agenţiei Turismului
Дорогие друзья!
Республика Молдова притягательна для
гостей не только живописными пейзажами и
красивейшими местами, но и разнообразием
туристических направлений, заслуживающих
интереса туристов. Это монастыри, скальные
пещеры, исторические и археологические
памятники, фестивали и праздники, музеи,
каскады и пороги, леса, винные погреба
и заводы и многое-многое другое. Наша
страна притягательна и интересна для
людей самых разных возрастов и вкусовых
пристрастий. Для любителей искусства
– обширная творческая жизнь страны:
концерты классической и народной музыки,
джаза и рока, огромное количество музеев
и выставок. Не останутся разочарованными
и любители гастрономических путешествий:
в нашей стране создана широкая сеть
ресторанов национальной кухни с высоким
качеством сервиса. Сельский туризм – новая
область для нашей страны, но она развивается
бурными темпами, и гостей уже ожидает
ряд объектов, в которых можно не только
познакомиться с местными традициями и
фольклором, народными ремеслами (можно
даже самим поучаствовать в создании
сувениров или предметов быта), но и увидеть
открытую добрую душу молдавского народа,
его повседневную жизнь и праздники.
Красивые пейзажи, достопримечательности
и исторические места, кулинарные традиции,
гостеприимство молдаван, - все это сделает
ваше пребывание в Молдове незабываемым!
Ждем вас в Молдове!
Людмила Думитраш
Генеральный директор
Агентства по Туризму
Moldova Turistică
3
CONTENT CUPRINS СОДЕРЖАНИЕ
6
7
8
10
20
26
32
Overview
of Moldova
Informaţii succinte
despre Moldova
Краткая информация
о Молдове
Roadmap
Harta drumurilor
Карта дорог
About Tourism
Agency activity
Despre activitatea
Agenţiei Turismului
О деятельности
Агентства по туризму
Sights and attractions
Atracţii turistice
Достопримечательности
Cloisters
Mănăstiri
Монастыри
Wine tourism
Turismul vinicol
Винный туризм
Rural tourism
Turismul rural
Сельский туризм
38
42
48
54
58
62
64
68
Health resorts
Staţiuni balneare și sanatorii
Курорты и санатории
Museums
Muzee
Музеи
Ecotourism
Ecoturism
Экотуризм
Outdoor activity
Odihnă activă
Активный отдых
Festivals and holidays
Festivaluri şi sărbători
Фестивали и праздники
Exibitions
Expoziţii
Выставки
Diplomatic missions
Misiuni diplomatice
Дипломатические миссии
Culture
Cultura
Культура
CONTENT CUPRINS СОДЕРЖАНИЕ
70
76
77
78
84
Transport
Transportul
Транспорт
Customs rules, visa
Regulile vamale, vize
Таможенные правила, визы
Banks services
Servicii bancare
Банковские услуги
Travel Agencies
Agenţii de turism
Туристические агентства
90
92
96
Tourism complexes
Complexe turistice
Туристические комплексы
Moldovan cuisine
Bucătăria moldovenească
Молдавская кухня
Useful directory, links
Telefoane utile, lincuri
Полезные номера
телефонов и ссылки
Hotels
Hoteluri
Гостиницы
Ordered by/La comanda/По заказу:
© Tourism Agency of Republic of Moldova
© Agenţia Turismului a Republicii Moldova
© Агентство по Туризму Республики Молдова
Address: 53 Hancesti str., Chisinau mun.
Tel./fax: (+373 22 ) 22 66 34.
e-mail: info@turism.gov.md
Web: www.turism.gov.md
Printed by/Tipărit la/Отпечатано в
ÎS «Tipografia Centrală»
Association of Female Journalists of Moldova “New Vision”
Asociaţia ziaristelor din Moldova „Viziunea Nouă”
Ассоциация женщин-журналистов Молдовы «Новый Взгляд»
Editor-in-Chief /Redactor-şef/ Редактор выпуска
– Natalia Sineavscaia, sinnat9@gmail.com.
Design/дизайн – Nicolai Verbitkii.
Translators/Traducători/Переводчики
- Alla Abramova, Lilia Botnariuc.
Proof-readers/Corectura/Корректура
– Lilia Botnariuc, Alla Abramova.
INFORMATION
INFORMATIE
ИНФОРМАЦИЯ
The Republic of Moldova is a small,
densely populated country in SouthEastern Europe.
The area – 33.8 thousand km2
Moldova neighbors Ukraine to the north,
east and south, and Romania to the west.
Moldova’s territory is 350 km long from
the north to the south and 150 km from
the west to the east.
Population – about 3.5 mln. people
Capital – Chisinau, over 800 thousand
residents.
National currency – Leu (1 USD = about
13 MDL), 1 leu equals to 100 bani (coins).
The state language – Moldovan
(Romanian), the inter-ethnic language
of communication – Russian, in some
regions Gagauzian, Ukrainian, Bulgarian
along with Moldovan and Russian.
Internet zone - .md
Telephone code - 373
Religion – Orthodoxy – 98.5% of population.
Moldova (also called Moldavia) proclaimed independence on August 27,
1991. Moldova is a member of the United
Nations and the CIS.
Republica Moldova este o ţară mică, cu
populaţie densă. E situată în Sud-Estul
Europei.
Suprafaţa – 33,8 mii km2
La nord, la est şi la sud se învecinează cu
Ucraina, iar la vest – cu România
Teritoriul R. Moldova are o întindere de la
nord la sud de 350 de km, iar de la vest la
est – 150 km.
Populaţia – circa 3,5 milioane de oameni.
Capitala – Chişinău, peste 800 mii de locuitori.
Valuta naţională – leul (1 dolar SUA –
aproximativ 13 lei), 1 leu este echivalent
cu 100 de bani (monede).
Limba de stat – moldoveneasca (română), limba de comunicare dintre reprezentanţii etniilor – rusa, în unele regiuni
alături de moldoveneasca şi rusă – găgăuza, ucraineana, bulgara.
Zona-Internet - .md;
Codul telefonic – 373;
Religia – 98,5% din populaţie sunt
creştini-ortodocși.
R. Moldova şi-a proclamat independenţa
la 27 august 1991, devenind apoi membru
ONU şi CSI.
Official holidays
Sărbători oficiale
January 1 – the New Year
January 7 – Christmas
March 8 – the International Women’s Day
Easter (Sunday, Monday)
May 1 – the International Spring and
Labor Day
August 27 – Independence Day
August 31 - «Limba Noastra» (State
Language Day)
*Chisinau’s Day is celebrated on October
14.
Each populated locality has its own holiday on the day of the Saint in honor of
which the locality’s church was consecrated. It is a cheerful holiday with fairs
and festivals.
*The second Saturday of October – the
Wine Day.
The marked holidays (*) are not official
national ones but are widely celebrated.
6 Moldova Turistică
1 ianuarie – Revelionul
7 ianuarie – Naşterea Domnului nostru
Iisus Hristos
8 martie – Ziua Internaţională a Femeii
Paştele (duminică, luni, marţi)
Paştele Blajinilor (morţilor) – la o săptămână de la Paşti
1 mai – Ziua Internaţională a Primăverii
şi Muncii
27 august – Ziua Independenţei
31 august – „Limba Noastră” (Ziua Limbii
Nationale)
* La 14 octombrie este sărbătorit Hramul
Chişinăului (Ziua oraşului). În toate localităţile, de ziua sfinţilor ale căror nume le
poartă bisericile centrale, se prăznuiesc
hramurile – sărbători vesele, cu iarmaroace şi petreceri populare.
*A doua sâmbăta din luna octombrie –
Ziua Vinului.
Sărbătorile marcate cu steluţă * nu sunt
oficiale.
Республика Молдова - небольшая, густонаселенная страна в Юго-Восточной
Европе.
Площадь – 33.8 тыс.км2
На севере, востоке и юге граничит с
Украиной, а на западе - с Румынией.
Территория Молдовы имеет протяженность с севера на юг 350 км и с запада на
восток - 150 км.
Население – около 3,5 миллиона человек.
Столица – Кишинев, более 800 тысяч жителей.
Национальная валюта – лей (1 доллар
США – примерно 13 леев), 1 лей равен
100 банам (монеты).
Государственный язык – молдавский
(идентичен с румынским, язык межнационального общения – русский, в некоторых регионах наряду с молдавским
и русским - гагаузский, украинский, болгарский).
Интернет-зона - .md
Телефонный код – 373
Вероисповедание: православие - 98,5%
населения.
Молдова (называемая также Молдавия)
провозгласила независимость 27 августа
1991 года. Является членом ООН и СНГ.
Официальные праздники:
1 января – Новый Год.
7 января – Рождество Христово.
8 марта – Международный Женский
День.
Пасха (воскресенье, понедельник)
Радуница (Родительский День, через неделю после Пасхи)
1 мая – Международный День Весны и
Труда.
27 августа – День Независимости.
31 августа – «Limba Noastra» (День
Национального Языка).
*14 октября отмечается Храм Кишинева
(День города). В каждом населенном
пункте в день Святого, в честь которого
освящена церковь, отмечается Храм –
веселый праздник с ярмарками и народными гуляниями.
*Вторая суббота октября – День вина.
Праздники, помеченные *, не являются
официальными национальными, но отмечаются широко.
Tourism Agency presents
Agenţia Turismului PrezINTĂ
Агентство по туризму представляет
The Tourism Agency of the Republic of Moldova
was established in the year 2009 in result of
modifications introduced into the law pertaining
to differentiation of functions of the Ministry of
Culture and the Tourism Agency.
On the whole, the tourism realm was left
without due attention in the course of decades.
The governments swopped, certain policies got
promoted, yet the inbound tourism saw no turn
to the better. In the year 2005 the decision was
taken on merger of culture and tourism realms.
This was an attempt of the authorities to integrate
two congener sectors since tourism, in particular,
contributes to popularisation of architectural
and natural monuments, intercultural exchanges
etc. Unfortunately, from the standpoint of
management the good intentions have fallen
flat, while the realm of tourism came off worst
since the aforementioned consolidation almost
abolished the state policy concept in the realm
of tourism. Moreover, all the achievements by
that moment—“Long-Term Strategy on Tourism
Development in Republic of Moldova for the
years 2003-2015” —lost its scale either.
We realise the interference of the following
impacts, though:
• Success of tourism activity is dependent on
geographical position, investments into tourism
industry, quality and affordability of rendered
services;
• Tourism on the whole turns into important
and affordable demand of society and provides
for possibilities of recreation, as well as personal
progress due to incoming knowledge and
development;
• Long-term tourism shall develop in
congruence with nature, culture and human
environment.
On the assumption of the aforementioned
requirements, the Tourism Agency of the
Republic of Moldova outlines the following
objectives: integrated, balanced and longterm development of inbound and outbound
tourism; promotion of the Republic of Moldova
at international arena as a tourism destination;
encompassing the objects of national heritage
of interest for tourists into international routes;
cooperation of tourism development policies
with the national development strategies; active
representation of the Republic of Moldova at
international and regional tourism organisations.
For the aforementioned requirements to
be implemented, the state policy in the realm of
8 Moldova Turistică
tourism has its focus on the following directions:
establishment of administrative-organisational
framework; compliance of normative and legal
framework with the European and international
requirements; transparency of decision-making
process; public-private partnership; modernised
system of staff training and competence
advancement in the realm of tourism;
development of tourism infrastructure (new
touristic routes, assistance upon establishment of
infrastructure of touristic zones and promotion of
touristic destinations in the Republic of Moldova);
information dissemination in the realm.
The outlined objectives are unequivocal.
Upon its practical implementation we mainly
rely on effective partnership with international
organisations, civil society and economic entities
engaged in the tourism industry. Our activity is
based on the principles of openness, partnership
and transparency!
Agenţia Turismului a Republicii Moldova
a fost instituită în anul 2009 când în urma
modificărilor în legislaţie au fost delimitate
competenţele Ministerului Culturii şi ale Agenţiei
Turismului.
În general, în ţara noastră domeniul
turismului a fost văduvit de-a lungul deceniilor.
S-au perindat guverne, au fost promovate
politici, însă o schimbare evidentă a situaţiei nu
s-a produs. Prin comasarea domeniilor cultură şi
turism, în anul 2005, autorităţile au încercat să
integreze cele două sectoare oarecum înrudite, or
turismul, între altele, promovează monumente de
arhitectură şi monumente ale naturii, încurajează
schimbul intercultural, etc. Spre regret, sub
aspect managerial intenţiile au eşuat, turismul
având de pierdut, căci această comasare practic a
exclus conceptul de politică a statului în domeniul
turismului. Mai mult, chiar şi realizările de până
la acea oră – Strategia de dezvoltare durabilă a
turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015
– au pierdut din amploare.
Suntem conştienţi de următoarele realităţi:
• Performanţele turistice depind de proximitatea geografică, volumul de investiţii în
industria turistică, calitatea serviciilor oferite şi
accesibilitatea acestora;
• Turismul, în general, devine o necesitate
vitală şi accesibilă pentru societatea umană,
oferind odihnă şi recreere, divertisment, evoluția
personalităţii prin cunoaştere şi dezvoltare;
• Turismul durabil trebuie să integreze mediul
TOURISM IN MOLDOVA • TURISMUL ÎN MOLDOVA • ТУРИЗМ В МОЛДОВЕ
natural, cultural şi uman, respectând echilibrul
fragil, caracteristic multor destinaţii turistice.
Pornind de la aceste deziderate, Agenţia
Turismului a Republicii Moldova îşi propune
pentru realizare următoarele obiective:
dezvoltarea turismului intern şi internaţional
într-un mod integrat, echilibrat şi durabil;
promovarea pe plan internaţional a Republicii
Moldova ca destinaţie turistică; includerea în
circuitul internaţional a patrimoniului naţional
de valoare turistică; racordarea politicii de
dezvoltare a turismului la strategiile naţionale
de dezvoltare a tării; reprezentarea activă a
Republicii Moldova în organismele internaţionale
şi regionale în domeniul turismului.
În scopul realizării obiectivelor enunţate,
politica statului în domeniul turismului se
axează pe următoarele direcţii: constituirea
cadrului administrativ-organizatoric; ajustarea
cadrului legislativ şi normativ la cerinţele
europene şi internaţionale; asigurarea
transparenţei decizionale; parteneriatul publicprivat; modernizarea sistemului de formare şi
perfecţionare a cadrelor în domeniul turismului;
dezvoltarea infrastructurii turismului (prin
instituirea de noi trasee turistice, acordarea
de asistenţă în crearea infrastructurii zonelor
turistice şi promovarea destinaţiilor turistice din
Republica Moldova); informatizarea domeniului.
Este evident că sarcinile pe care ni le
propunem sunt majore. În realizarea lor vom
conta într-o mare măsură pe parteneriatele
viabile cu organismele internaţionale, societatea
civilă şi agenţii economici din industria
turismului. În activitatea noastră ne propunem
Deschidere, Colaborare şi Transparenţă!
Агентство по туризму Республики Молдова
создано в 2009 году после внесения в
законодательство ряда изменений,
в
результате которых были разграничены
полномочия Министерства культуры и
Агентства по туризму.
В целом же на протяжении десятилетий
сфера туризма в нашей стране оставалась
без должного внимания. Правительства
сменялись, продвигалась определенная
политика, но явного изменения в данной
области так и не произошло. В 2005 году
было принято решение о слиянии сфер
культуры и туризма. Тем самым власти
попытались интегрировать два в некоторой
степени родственных сектора, ведь туризм,
в частности, способствует популяризации
памятников архитектуры и природы,
межкультурным обменам и т. д. К сожалению,
с точки зрения менеджмента добрые
намерения особыми успехами не увенчались,
а сфера туризма оказалась в проигрыше,
поскольку
произошедшее укрупнение
практически свело на нет концепцию
государственной политики в области туризма.
Более того, и то, что уже было достигнуто к
тому времени, - «Стратегия долгосрочного
развития туризма в Республике Молдова на
2003-2015 гг.», - несколько поутратило свой
размах.
Мы понимаем, что определенную роль
играют и следующие факторы:
• успехи в области туризма зависят от
географического расположения, объема
инвестиций в туристическую индустрию,
качества предоставляемых услуг и их
доступности;
• туризм в целом становится важной и
доступной потребностью для общества, он
обеспечивает возможности для отдыха и
досуга, прогресса личности за счет получения
новых знаний и развития;
• долгосрочный
туризм
должен
находиться в гармонии с природной,
культурной и человеческой средой.
Исходя из названных требований
Агентство по туризму Республики Молдова
ставит перед собой следующие задачи:
интегрированное, сбалансированное и
долгосрочное развитие внутреннего и
международного туризма; продвижение
Республики Молдова на международной
арене в качестве туристического направления;
включение в международные маршруты
объектов
национального
достояния,
представляющих интерес для туристов;
кооперирование политики развития туризма
с национальными стратегиями развития
страны; активное представление Республики
Молдова в международных и региональных
туристических организациях.
Для
выполнения
перечисленных
требований
политика
государства
в сфере туризма сосредоточена на
следующих
направлениях:
создание
а д м и н и с т р ат и в н о - о р г ан и з ац и о н н ы х
рамок; гармонизация нормативной и
законодательной основы с европейскими
и
международными
требованиями;
обеспечение транспарентности процесса
принятия решений; публично-частное
партнерство;
модернизация
системы
подготовки и совершенствования кадров в
области туризма; развитие туристической
инфраструктуры
(открытие
новых
туристических маршрутов, содействие в
создании инфраструктуры туристических зон
и продвижение туристических направлений
Республики Молдова); информатизация
данной сферы.
Задачи, которые мы ставим перед
собой,
безусловно, серьезные. В их
претворении в жизнь мы во многом
рассчитываем на эффективное партнерство
с
международными
организациями,
гражданским обществом и хозяйствующими
субъектами, действующими в туристической
индустрии. Наша деятельность зиждется на
принципах открытости, сотрудничества и
прозрачности!
Moldova Turistică
9
SIGHTS and attractions
ATRACŢII TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
CHISINAU
CHIŞINĂU
КИШИНЭУ
The Monument to the Moldovan
gospodar Stefan cel Mare (StePHEn
the Great)
This monument is situated in Public Park “Stefan cel
Mare” at the crossing of Metropolitan BanulescuBodoni and Stefan cel Mare streets at the Great
National Assembly Square. It was created by the
sculptor Alexandru Plamadeala and the architect
E.Bernardazzi. The innauguration took place on
April 29, 1928.
Monumentul DOMNITORULUI
Ştefan cel Mare
Monumentul se află în Grădina Publică „Ştefan
cel Mare”, orientat spre str. Mitropolit BănulescuBodoni, respectiv Piaţa Marii Adunări Naţionale.
Creaţie a sculptorului Alexandru Plămădeală,
arhitect – E.Bernardazzi. A fost dezvelit la
19.04.1928.
Памятник молдавскому
господарю Штефану чел Маре
(Штефану Великому)
Памятник находится в Публичном парке
«Штефан чел Маре» на перекрестке улиц
Митрополит Бэнулеску-Бодони и Штефан чел
Маре, на площади Великого Национального
Собрания. Памятник создан скульптором
Александру Плэмэдялэ и архитектором
Е.Бернардацци. Открыт 29.04.1928.
10 Moldova Turistică
Portile Sfinte (Holly Gates)
The monument had two other names: Triumphal
Arch, Victory Arch. It is situated at Stefan cel Mare
bd., at the Great National Assembly Square. The Arch
was built in 1841 by the architect Luka Zauckevici.
Porţile Sfinte
Numite un timp Arcul Victoriei, Arcul de Triumf. Se
află pe bd. Ştefan cel Mare, spre Piaţa Marii Adunări
Naţionale. Construit în 1841, autor – arhitectul
Chişinăului Luka Zauşkevici.
Portile Sfinte (Святые Ворота)
Этот памятник носил и другие названия:
Триумфальная Арка, Арка Победы. Расположен
на бул. Штефан чел Маре в центре Площади
Великого Национального Собрания. Арка
была построена в 1841 г., архитектор – Лука
Заушкевич.
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Chisinau Nativity of the Lord
Cathedral and Bell Tower
Construction process began on May 26, 1830, by
architect Abraam Melnikov’s project. The consecration
of the Cathedral and Bell Tower was hold in 1840.
Night 23 December 1962 Tower Bell was exploded.
Reconstruction was finished in 1999. It is situated in
the Cathedral park (Stefan cel Mare bd.)
Catedrala Năşterea Domnului
din Chişinău şi Clopotniţa
Lucrările de construcţie au început la 26 mai 1830
după proectul arhitectului Abraam Melnikov.
Sfinţirea Catedralei şi a clopotniţei are loc în 1840.
În noaptea spre 23 decembrie 1962 clopotniţa a
fost aruncată în aer, restaurare a finalizat în 1999.
Se află în Parcul Catedralei (bd. Ştefan cel Mare).
Кишиневский Кафедральный
Собор Рождества Христова
и Колокольня
Работы по строительству начались 26 мая 1830г.
по проекту архитектора Авраама Мельникова.
Освящение собора и колокольни состоялось в
1840 г. В ночь на 23 декабря 1962 г. колокольню
взорвали, заново построили в 1999 г. Соборный
ансамбль расположен в Кафедральном парке
(бул. Штефан чел Маре).
Chisinau City Hall building
Address: 83, Stefan cel Mare bd. The City Hall was
built in 1902 for “City Duma” by the architects
A.Bernardazzi and M.Elladi.
Edificiul Primăriei municipiului
Chişinău
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 83. Construit în
1902 pentru „Duma Oraşenească”, arhitecţi A.Bernardazzi şi M.Elladi.
Здание Кишиневской Примэрии
(Мэрии)
Адрес: бул. Штефан чел Маре, 83. Построено
в 1902 г. для Городской Думы, архитекторы –
А.Бернардацци и М.Эллади.
The Alley of Classical Authors
This complex of sculptures is situated on the central
alley of the “Stefan cel Mare” Public Park. It was
opened in 1957. There are 12 sculptures of classical
authors today.
Aleea Clasicilor
Ansamblu sculptural din 12 busturi ale clasicilor
literaturii. Este plasat pe raza centrală a Grădinii
Publice «Ştefan cel Mare». A fost inaugurată în 1957.
Аллея Классиков
Скульптурный ансамбль представляет собой
бюсты 12 классиков литературы. Расположен на
центральной аллее Публичного парка «Штефан
чел Маре». Аллея открыта в 1957 г.
Monument to Alexander Pushkin
It’s situated in the center of the “Stefan cel Mare”
Public Park. It was made by sculptor A.Opekushin
and was opened in 1885.
Moldova Turistică
11
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Monumentul lui Alexandr Puşkin
Se află în Grădina Publică «Ştefan cel Mare». A fost
instalat în 1885. Sculptor – A.Opekuşin.
Памятник Александру Пушкину
Находится в центре Публичного парка
«Штефан чел Маре». Был создан скульптором
А.Опекушиным, воздвигнут в 1885 г.
“The Nativity of the Virgin Mary”
church (Mazarache)
Address: 3, Mazarache str. This church is the oldest
of the city (1752-1757).
Biserica “Naşterea Maicii
Domnului” (Biserica Mazarache)
Adresa: str. Mazarache, 3. Este cea mai veche
construcție păstrată în Chişinău (1752-1757).
Церковь «Рождения Богородицы»
(Мазаракиевская)
Адрес: ул.Мазараки, 3. Это самая древняя
постройка, сохранившаяся в Кишинэу (17521757гг.).
“Saint Pious Theodora from Sihla”
Church
Address: 20-a, A.Puskin str. It was built by architect
A.Bernardazzi in 1895 as a female gymnasium’s
chapel.
Biserica “Sf. Cuvioasa TEodora de la
Sihla”
Adresa: str. A.Puşkin, 20-a. A fost construită în 1895
pentru a fi capela Gimnaziului de Fete, arhitect –
A.Bernardazzi.
Церковь «Св. Набожной Теодоры
из Сихлы»
Адрес: ул.А.Пушкина, 20-А. Была построена
в 1895 г. как капелла Женской гимназии,
архитектор – А.Бернардацци.
12 Moldova Turistică
“St. Pantelimon” Church
Address: 44, Vlaicu Parcalab str. The church was
built in 1891 by architect A.Bernardazzi. The
brothers Ioan and Victor Sinadino provided money
for the construction.
Biserica “Sf. Pantelimon”
Adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 44. A fost construită din
banii donaţi de către fraţii Ioan şi Victor Sinadino în
1891, arhitect – A.Bernardazzi.
Церковь «Св. Пантелимона»
Адрес: ул. Влайку Пыркэлаб, 44. Была построена
на деньги братьев Иоана и Виктора Синадино в
1891 г. Архитектор – А.Бернардацци.
Military Glory Memorial
“Eternitate” (“Eternity”)
Address: 9, Pan Halippa str. It’s situated on the
Military cemetery. The Memorial was opened on
May 9-th 1975.
MemorialUL Gloriei Militare
“Eternitate”
Se află la Cimitirul Militar din str. Pan Halippa, 9.
A fost inaugurat la 9 mai 1975.
Мемориал Воинской Славы
“Eternitate” («Вечность»)
Адрес: ул. Пан Халиппа, 9. Расположен на
воинском кладбище. Мемориал был открыт 9
мая 1975 г.
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Sala cu Orgă
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 81. A fost construită în
1911 pentru Banca Oraşenească, autorul proectului
– M. Cecherul-Cuş. Edificiul a fost adaptat pentru
concerte de muzică de orgă în 1978.
Органный Зал
Адрес: бул. Штефан чел Маре, 81. Здание
построено в 1911 году для Городского банка,
автор проекта – М.Чекеруль-Куш. Здание было
адаптировано для концертов органной музыки
в 1978 г.
ACROSS MOLDOVA
ÎN MOLDOVA
ПО МОЛДОВЕ
Water Tower
Address: 2, Metropolitan G. Banulescu-Bodoni str.
It was built in 1880s by architect A.Bernardazzi
project. City’s water supply began when this water
tower was built. Till recently, Chisinau City History
Museum was hosted inside water tower.
Castelul de Apă
Adresa: str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 2.
A fost zidit în 1880 după un proect al arhitectului
A.Bernardazzi. Cu el a început sistemul de
alimentare cu apă a orașului. Un timp în fostul turn
de apă a funcţionat Muzeul de Istorie a Oraşului.
Водонапорная Башня
Адрес: ул. Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони,
2. Построена в 1880-х по проекту архитектора
А.Бернардацци. С этой башни зачиналось
городское водоснабжение. Ранее в здании
башни был музей истории Кишинева.
Cultural historical museum
complex “Orheiul Vechi”
Complex includes: medieval town Orhei, museum,
citadel Orheiul Vechi, citadel Trebujeni-Potarca (IVIII centuries BC), getae citadel (IV- IV-III centuries
BC), village Butuceni as monument of old Moldovan
popular architecture. Location: Butuceni and
Trebujeni Villages of Orhei region.
Complexul MUZEISTIC
„Orheiul Vechi”
Complexul include: Oraşul medieval Orhei, muzeul,
cetăţuia „Orheiul Vechi”, cetăţuia „Trebujeni –
Potârcă” (secolele IV – III î. H.), cetăţuia getică
(secolele IV – III î. H.), complexul de arhitectură
populară (începutul secolului XX) în s. Butuceni.
Locaţie: satele Trebujeni şi Butuceni, raionul Orhei.
Историко-культурный музейный
комплекс „Orheiul Vechi” (Старый
Орхей)
Комплекс включает: средневековый город
Орхей, музей, цитадель «Старый Орхей»,
цитадель «Требужень-Потыркэ» (IV-III в. до
н.э.), цитадель гетов (IV-III в. до н.э.), комплекс
объектов народного зодчества начала XX
в. с.Бутучень. Месторасположение: села
Требужень и Бутучень района Орхей.
Organ Hall
Address: 81, Stefan cel Mare bd. It was built in
1911 as City Bank. The author of the project was
Cecherul-Cus. This building was adapted for organ
music concerts in 1978.
Moldova Turistică
13
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Mirzoian Manuc-Bei Manor
Manor includes two building: old palace (middle of
the XIX century) and Hunt Castle (1881). Location: 2,
M.Varlaam str, Hâncesti town.
Conacul familiei Mirzoian
Manuc-Bei
Conacul are două clădiri: palatul vechi (mijlocul
sec. XIX) şi Castelul Vânătoresc (1881).
Locaţie: str. M.Varlaam 2, or. Hânceşti.
Усадьба семьи
Мирзоян-Манук-Бей
Усадьба состоит из двух зданий: старого
дворца (предположительно середина
XIX века) и Охотничьего Замка (1881 г.).
Месторасположение: ул. М. Варлаам 2,
город Хынчешть.
“St. Dumitru” Orhei Cathedral
The Cathedral was built in 1634-1640.
Location: Orhei town.
Catedrala „Sf. Dumitru”, Orhei
Catedrala a fost zidită în 1634 – 1640.
Locaţie: or. Orhei.
Кафедральный Собор
«Св. Думитру» г.Орхей
Кафедральный Собор был возведен в 16341640-х гг. Месторасположение: город Орхей.
Soroca Fortress
It was built in 1542-1546 by gospodar Petru Rares
on the place, where the wooden fortress was
before. Location: Petru Rares street, Soroca Town.
Cetatea Soroca
A fost construită în 1542-1546 de către
domnitorul Petru Rareş pe locul unde înainte
au fost o cetate de lemn. Locaţie: or. Soroca
Крепость Сорока
Была построена в 1542-1546 гг. господарем
Петру Рарешем на месте деревянной крепости.
Месторасположение: город Сорока.
Monument to Heroes of Cahul
Battle in 1770
The monument was built in 1845 to commemorate
the Russian army victory over the Turks in 1770.
Location: Vulcanesti town.
Monumentul eroilor Bătăliei de la
Cahul din 1770
Monumentul a fost instalat în 1845 în cinstea
victoriei armatei ruse asupra turcilor în 1770.
Locaţie: or. Vulcăneşti.
Памятник героям Кагульской
битвы 1770-го г.
Памятник был воздвигнут в 1845 г. в честь
победы русской армии над турками в 1770-м.
Месторасположение: город Вулкэнешть.
14 Moldova Turistică
Traian Wall
By legend this wall was built by emperor Traian (98117). Location: Valeni Village of Cahul region.
Valul lui Traian
Legenda spune că valul a fost zidit de împăratul
Traian (98-117). Locaţie: s. Văleni, raionul Cahul.
Траянов Вал
По легенде вал был сооружен императором
Траяном (98-117 гг.). Месторасположение:
с.Вэлень района Кагул.
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Усадьба и парк Цауль
Усадьба – это несколько построек начала
XX века. Хозяин усадьбы А.Поммер разбил
парк, который в течение первых 20 лет
(в 1925-м) располагал территорией 30 га.
Месторасположение: село Цауль района
Дондюшень.
Tighina (Bender) Fortress
Benderi Fortress is the monument of architecture
of XVI c. Location: Tighina town.
Cetatea Tighina (Bender)
Cetatea-citadelă Tighina este un monument
de arhitectură din sec. XVI. Locaţie: or. Tighina.
Крепость Тигина (Бендеры)
Крепость – памятник архитектуры XVI в.
Месторасположение: город Тигина.
The “Dormition of the Theotocos”
Church
It was built in XVII-XVIII c. Location: Mateevici
street, Town of Causeni.
Biserica Adormirii Maicii Domnului
A fost construită în sec. XVII-XVIII. Locaţie: or. Căuşeni.
Церковь «Успения Божьей Матери»
Возведена в XVII-XVIII вв. Месторасположение:
ул.Матеевич, город Кэушень.
Taul Manor and Park
Taul Manor includes several houses which were
built in the beginning of XX century. The owner
of the manor A.Pommer laid a park here and in
twenty years (1925) the park territory covered 30
ha. Location: Taul Village of Donduseni region.
Conacul Ţaul şi Parcul
Conacul Ţaul include nişte clădiri care au fost
constuite la începutul secolului XX. Proprietarul
conacului, A.Pommer, a fondat parcul. Timp de 20
de ani (1925) territoriul parcului a fost de 30 ha.
Locaţie: satul Ţaul, raionul Donduşeni.
The geodesic “Struve Arch”,
the monument.
It’s included into the World Culture Heritage List.
Location: near the Rudi village of Soroca region.
Obiectul geodeZic “ArcUL Struve”,
monumentul
A fost introdus în patrimoniul cultural mondial.
Locaţie: în vecinătatea satului Rudi, raionul Soroca.
Геодезическая Дуга Струве, памятник
Этот объект внесен в списки Всемирного
культурного наследия. Месторасположение:
близ села Рудь района Сорока.
The cave and fortresses near Rudi
village
The cave with prehistoric past traces has length
about 100 m. Antique defensive fortifications (IVIII centuries B.C.) are located near the cave. There
are two round fortresses (IX-XII centuries) – “The
Turkish Plate” and “Germanarii” – near Rudi village.
Location: Suburbs of Rudi village of Soroca region.
peşterA şi cetăţiLE de lângă
satul Rudi
Peştera cu vestigii preistorice are lungimea de circa
100 m. Lângă peşteră se află ruinele unor cetăţi
antice din secolele IV-III i.e.n., două cetăţi mari
datând din secolele IX-XII – “Farfuria turcească” şi
“Germanariul”. Locaţie: în vecinătatea satului Rudi,
raionul Soroca.
Пещера и цитадели близ села Рудь
Пещера со следами доисторического прошлого
протянулась под землей примерно на 100 м.
Moldova Turistică
15
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Недалеко от пещеры – руины античной
цитадели IV-III в. до н.э., две круглые цитадели,
строительство которых датируется IX-XII
вв. – «Турецкая тарелка» и «Германарий».
Месторасположение: окрестности села Рудь
района Сорока.
Saharna
There is the archeological station with the Iron Age
(X-VIII centuries B.C.) remains and the fortress on
the high cape. Location: near Saharna Village of
Rezina region.
Saharna
Este o zonă de interes arheologic cu reminiscenţe
din Epoca de Fier (secolele X-VIII i.e.n.) şi o cetate
geto-dacă. Locaţie: în vecinătatea satului Saharna,
raionul Rezina.
Сахарна
Здесь были обнаружены следы стоянки
Железной Эпохи (X-VIII вв. до н.э.) и гето-дакская
крепость. Месторасположение: окрестности
села Сахарна района Резина.
Bechir Canyon
There are rocky cells of the IX century in canyon.
Location: near Soroca town.
Defileul “Bechir”
Chelii rupestre din secolul al IX-lea. Locaţie: în
vecinătatea oraşului Soroca.
Ущелье «Бекир» (Бекиров Яр)
Кельи в скалах, датированные IX веком.
Месторасположение: близ города Сорока.
16 Moldova Turistică
Serpeni bridgehead
This memorial was dedicated to the 60-th
anniversary the Iasi-Chisinau operation. Location:
near Serpeni village of Anenii Noi region.
Complexul militar “Şerpeni”
A fost construit cu ocazia aniversării a 60-cea de la
începutul operațiunii „Iaşi-Chişinău”. Locaţie:
în vecinătatea satului Şerpeni, raionul Anenii Noi.
Шерпенский плацдарм
Был построен к 60-летию начала ЯсскоКишиневской операции. Месторасположение:
близ села Шерпень района Анений Ной.
Monument to PotemkinTavricheskii
This monument was built at the place of knight
Potemkin-Tavricheskii’s death (1791). Location: 4
km. from village of Radeni Vechi of Ungheni region.
Monumentul lui PotemkinTavriceski
Monumentul a fost instalat pe locul unde a murit
prinţul Potemkin-Tavriceski (1791). Locaţie: 4 km de
satul Rădeni Vechi, raionul Ungheni.
Памятник ПотемкинуТаврическому
Монумент был воздвигнут на месте смерти
князя Потемкина-Таврического (1791 г.).
Месторасположение: в 4 км. от села Старые
Рэдены района Унгень.
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
The wooden church in Palanca
This church built in XIX century was renovated
not long ago. Location: Palanca village of Calaras
region.
Biserica de lemn din Palanca
Biserica a fost construită în secolul XIX şi recent a
fost reconstituită. Locaţie: satul Palanca, raionul
Călăraşi.
Деревянная церковь в Паланке
Церковь была построена в XIX веке и недавно
воссоздана. Месторасположение: село Паланка
района Кэлэраш.
The wooden old church in
Tatarauca Veche
This church is the monument of wooden
architecture of the end of XIX – beginning of XX
centuries. Location: Tatarauca Veche village of
Soroca region.
Biserica veche de lemn
din Tătărăuca Veche
Biserica este un monument de arhitectură de lemn
de la sfârştului secolului XIX – începutului secolului
XX. Locaţie: satul Tătărăuca Veche, raionul Orhei.
Деревянная старая церковь
в Татарэуке Веке
Церковь – памятник деревянного
зодчества конца XIX – начала XX веков.
Месторасположение: село Татарэука Веке
района Орхей.
The wooden old church in Larga
This church was built in the end of XIX century.
Location: Larga village of Briceni region.
Biserica veche de lemn DIN Larga
A fost construită la sfârşitul secolului XIX. Locaţie:
satul Larga, raionul Briceni.
Деревянная старая церковь
в Ларге
Эта церковь была построена в конце XIX
века. Месторасположение: село Ларга района
Бричень.
Church in Cuhurestii de Sus
The Church was built in 1912 by the architect
Alexei Scusev project. This project was ordered by
sisters Bogdan – the owners of village. Location:
Cuhurestii de Sus village of Florsti region.
Biserica DIN Cuhureştii de Sus
Biserica a fost construită în 1912 după proectul
arhitectului Alexei Şcusev. Proectul a fost comandat
de către surorile Bogdan, satul fiind proprietatea
lor. Locaţie: satul Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti.
Церковь в Кухурештий де Сус
Церковь была построена в 1912 г. по проекту
архитектора Алексея Щусева. Проект был
заказан сестрами Богдан – владелицами села
Moldova Turistică
17
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
(raionul Rezina), Ţipova (raionul Rezina), Japca
(raionul Floreşti), Călărăşăuca (raionul Ochiţa).
În unele astăzi funcționează bisericii - Butuceni,
Saharna, Japca.
Скальные монастыри
В Молдове несколько скальных монастырей
(c XII в.): в селах Бутучень (район Орхей),
Сахарна (район Резина), Ципова (район Резина),
Жапка (район Флорешть), Каларашовка (район
Окница). В некоторых из них и в наше время
открыты церкви – Бутучень, Сахарна, Жапка.
Thanksgiving Candle
It was built in 2004 on the top of the rock. The
author of this monument is Ion Pascal. It has a
height of 30 m. Location: Soroca Town.
LumÂnarea Recunoştinţei
A fost construită în 2004 pe vârful unei stânci.
Autorul acestui monument este Ion Pascal. Are o
înălţime de 30 m. Locaţie: oraşul Soroca.
Свеча Благодарения
Построена в 2004 году на вершине скалы. Автор
проекта – Ион Паскал. Высота Свечи – 30 м.
Месторасположение: город Сорока.
The rocky monasteries
There were several rocky monasteries in Moldova
(from XII c.): in villages Butuceni (Orhei region),
Saharna (Rezina region), Tipova (Rezina region),
Japca (Floresti region), Calarasauca (Ochita region).
Some of them – Butuceni, Saharna, Japca – are
used and today as churches.
Mănăstiri rupestre
În Moldova sunt mai multe mănăstiri rupestre (din
sec. XII): în satele Butuceni (raionul Orhei), Saharna
18 Moldova Turistică
SIGHTS • ATRACŢII TURISTICE • ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
SOROCA FORTRESS
CETATEA SOROCA
КРЕПОСТЬ СОРОКА
Moldova Turistică
19
CLOISTERS OF MOLDOVA
MĂNĂSTIRI
МОНАСТЫРИ
55 Orthodox Sacred Cloisters are opened in
Moldova as of yet: 22 monasteries and 6 cloisters
for monks, 24 monasteries and 2 cloisters for nuns,
and 1 monastery for Old-Believers. The territories
of present-day Moldova have been historically
attracting people of faith who believed this land
to be consecrated. To the turn of XVIII century
the country saw more than 30 monasteries and
cloisters opened.
Every cloister has a proper history that can
reveal multiple captivating events. All the cloisters
are located in the most picturesque places of
Moldova, in deep forests or onto mount slopes, by
cascades of lakes or rivers, inside canyons next to
waterfalls, onto mount summits and even in the
heart of villages and towns.
The first monasteries in Moldova were
carved inside rocky mountains (see the rubric
“Sights of Moldova”). One of the oldest onland cloisters to have survived till nowadays is
Varzaresti Monastery (Varzaresti settlement,
Nisporeni district). While, the forerunners
of monastic live in this country are Capriana
Monastery (Capriana settlement, Straseni district),
Hancu Convent (Bursuc settlement, Nisporeni
district), Japca Convent (Japca settlement, Floresti
district) and many others.
Distinctively beautiful are Curchi Monastery
(Curchi settlement, Orhei district), Calarasovca
Convent (Calarasovca settlement, Ocnita district),
Noul Neamti Monastery (Chitcani settlement,
Slobozia district, Transnistria), Rudi Convent (Rudi
settlement, Soroca district), Suruceni Convent
(Suruceni settlement, Ialoveni district). Four
cloisters of Calarasi district form a cross to be
marked from the height of bird’s flight: Harjauca,
Frumoasa, Hirboveti, Raciula. As a rule, visitors
are eager to sightsee all four cloisters at a time.
Saharna Monastery (Rezina district) is often
visited by people in hope to heal themselves: a
unique mountain spring is hosted by the place.
Besides the cloister, in Saharna one may sightsee
a waterfall, a cloister carved in a rock and ancient
monuments of archaeology.
Cloisters-villages are of interest either: cells
of monks are placed in village houses in contrast to
usual separate premises especially constructed for
residence. For example, Raciula Convent (Raciula
settlement, Calarasi district) or Hirova Convent
(Nicolaevca settlement, Orhei district), where the
roofs of houses are constructed of cane by old
Moldovan tradition.
In 1950s-1960s the cloisters of Moldova
were liquidated. The only survivor was Japca
Convent. To the turn to 1990s monastic life was
revived. Monastic gates are always open: for both
people of faith and visitors interested in the past
and present days of Moldova.
20 Moldova Turistică
Pe teritoriul Moldovei funcţionează 55 de
locaşuri sfinte creştin-ortodoxe: 22 mănăstriri
şi 6 schituri pentru bărbaţi, 24 de mănăstiri şi
2 schituri de maici, o mănăstiire de rit vechi.
Din cele mai vechi timpuri, teritoriul actualei
Moldove îi atrăgea pe credincioşi, care
considerau acest pământ drept unul sfânt.
Spre sfârşitul secolului XVIII aici funcţionau
mai bine de 30 de mănăstiri şi schituri.
Fiecare locaş îşi are istoria sa, captivantă
şi bogată în evenimente. Toate mănăstirile
sunt amplasate în cele mai pitoreşti locuri ale
Moldovei, în păduri dese sau printre stânci,
în preajma unor cascade, râuri, peşteri, pe
vârfuri de dealuri, ba chiar şi în mijlocul unor
sate şi oraşe.
Primele aşezăminte sfinte pe teritoriul
Moldovei au fost mănăstirile rupestre (vedeţi
rubrica „Atracţii turistice”). Una dintre cele
mai vechi mănăstiri terestre, care s-a păstrat
până în zilele noastre, este mănăstirea
Vărzăreşti (satul Vărăzăreşti, raionul
Nisporeni). Printre primele mănăstiri fondate
în Moldova sunt, de asemenea, Căpriana
(satul Căpriana, raionul Strășeni), Hâncu (satul
Bursuc, raionul Nisporeni), Japca (satul Japca,
raionul Floreşti) şi altele.
Sunt neobişnuit de frumoase
mănăstirile Curchi (satul Curchi, raionul
Orhei), Călărăşăuca (satul Călărăşăuca,
raionul Ocniţa), Noul Neamţ (satul Chițcani,
raionul Slobozia), Rudi (satul Rudi, raionul
Soroca), Suruceni (satul Suruceni, raionul
Ialoveni). Patru mănăstiri din raionul Călăraşi
- Hârjauca, Frumoasa, Hârboveţ, Răciula - sunt
amplasate astfel, încât formează o cruce. De
regulă, oaspeţii vizitează toate aceste patru
aşezăminte. La mănăstirea Saharna (raionul
Rezina), multă lume vine cu speranţa de a
se tămădui: aici se află un izvor de munte
considerat făcător de minuni. În afară de
mănăstire, la Saharna există o cascadă, o
mănăstire rupestră şi vechi monumente
arheologice.
Merită atenţie şi mănăstirile-sat: chilile
monahilor sunt amplasate nu în clădiri special
construite, ci în casele din sat. Aşa sunt, de
exemplu, mănăstirile Răciula (satul Răciula,
raionul Călăraşi) şi Hirova (satul Nicolaevca,
raionul Orhei), unde acoperişurile caselor sunt
în mod tradiţional acoperite cu stuf.
На территории Молдовы сегодня действует
55 православных святых обители: 22 мужских
монастыря и 6 скитов, 24 женских монастыря
и 2 скита, 1 старообрядческий монастырь. Так
сложилось издревле: территория современной Молдовы влекла верующих людей, которые считали эту землю святой. К концу XVIII
века здесь насчитывалось более 30 монастырей и скитов.
У каждой обители – своя история, интересная и богатая событиями. И все монастыри
расположены в красивейших местах Молдовы,
в богатых лесах или на скалах, у каскада озер
или у рек, в ущельях возле водопадов, на вершинах гор и даже в центре сел и городов.
Первыми на территории Молдовы появились скальные монастыри (читайте рубрику «Достопримечательности Молдовы»). А
один из самых древнейших наземных из сохранившихся монастырей - Вэрзэрештский
(село Вэрзэрешть, район Ниспорень). Также к
первым, основанным на этой земле монастырям, относятся Кэприянский (село Кэприянь,
район Стрэшень), Хынку (село Бурсук, район Ниспорень), Жапка (село Жапка, район
Флорешть) и многие другие.
Необычайно красив монастырь Курки
(село Курки, район Орхей), Каларашовка
(село Каларашовка, район Окница), НовоНямецкий (село Кицканы, район Слобозия,
Приднестровье), Рудь (село Рудь, район
Сорока), Сурученский (село Суручены, район
Яловень). Четыре монастыря район Кэлэраш,
если посмотреть по карте их расположение, образуют крест: Хыржаука, Фрумоаса, Хырбовец,
Рэчула. Как правило, гости посещают сразу все
четыре эти монастыря. В монастырь Сахарна
(район Резина) часто приезжают люди в надежде на исцеление: здесь расположен удивительный горный родник. Кроме этой обители, в
Сахарне есть водопад, скальный монастырь и
древние археологические памятники.
Интересны и монастыри-села: кельи монахов расположены не в специально построенных зданиях, а в сельских домах. Например,
монастырь Рэчула (село Рэчула, район
Кэлэраш) или Хирова (село Николаевка, район Орхей), в котором крыши домов по старой
молдавской традиции делают из тросника.
В 1950-е-1960-е годы монастыри
Молдовы, кроме женской обители Жапка,
были закрыты. В начале 1990-х монастырская
жизнь стала восстанавливаться. В монастырях
всегда открыты ворота: и для верующих, и для
гостей, интересующихся прошлым и настоящим Молдовы.
CLOISTERS
MONASTERIES MĂNĂSTIRI DE CĂLUGĂRI
МУЖСКИЕ МОНАСТЫРИ
Monastery “St. Irh.Nicolae”, Condrita
Village of Condrita of Chisinau municipality.
Tel.: (+373 22) 79-77-77, mob.: (+373) 691-11-895.
Mănăstirea “Sf. Irh. Nicolae”, Condriţa
Satul Condriţa, mun. Chişinău
Tel.: (+373 22) 79-77-77, mob.: (+373) 691-11-895.
Монастырь «Св. Ирх. Николая», Кондрица
Село Кондрица, муниципий Кишинэу.
Тел.: (+373 22) 79-77-77, моб.: (+373) 691-11-895.
Monastery “Dormition of the Theotokos”,
Capriana
Village of Capriana of Straseni region.
Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 69292-054, fax: (+373 237) 68-440.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Căpriana
Satul Căpriana, raionul Străşeni.
Tel.: (+373 237) 68-465, 68-336, mob.: (+373) 69292-054, fax: (+373 237) 68-440.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Кэприяна
Село Кэприяна, район Стрэшэнь.
Тел.: (+373 237) 68-465, 68-336, моб.: (+373) 69292-054, факс: (+373 237) 68-440.
Monastery “Sf. Arh. Michael and Gabriel”,
Chistelnita
Village of Chistelnita of Telenesti region.
Tel.: (+373 258) 78-203, mob.: (+373) 692-68-302.
Mănăstirea “Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”,
Chiştelniţa
Satul Chiștelnița, raionul Teleneşti.
Tel.: (+373 258) 78-203, mob.: (+373) 692-68-302.
Монастырь «Св. Арх. Михаила
и Гавриила», Киштелница
Село Киштелница, район Теленешть.
Тел.: (+373 258) 78-203, моб.: (+373) 692-68-302.
Monastery “Ascensio Christi”, Noul Neamt
Village of Chitcani of Slobozia region, Transnistria.
Tel.mob.: (+373) 691-55-271.
Mănăstirea “Inălţarea Domnului”, Noul
Neamţ
Satul Chiţcani, raionul Slobozia, Transnistria.
Tel. mob.: (+373) 691-55-271.
Монастырь “Вознесения Господне»,
Ноул Нямц
Село Кицкань, район Слобозия, Приднестровье.
Тел. моб.: (+373) 691-55-271.
Monastery “Theotokos”, Cosauti
Village of Cosauti of Soroca region.
Tel.: (+373 230) 26-368, mob.: (+373) 691-31-116.
Mănăstirea “Acoperământul Maicii
Domnului”, Cosăuţi
Satul Cosăuţi, raionul Soroca.
Tel.: (+373 230) 26-368, mob.: (+373) 691-31-116.
Монастырь «Божьей Матери», Косэуць
Село Косэуць, район Сорока.
Тел.: (+373 230) 26-368, моб.: (+373) 691-31-116.
Monastery “Nativity of the Most Holy
Theotokos”, Curchi
Village of Curchi of Orhei region.
Tel/fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235) 54642, mob.: (+373) 691-44-329.
MĂNĂSTIRI
МОНАСТЫРИ
Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”,
Curchi
Satul Curchi, raionul Orhei.
Tel./fax: (+373 235) 33-333, fax: (+373 235)
54-642, mob.: (+373) 691-44-329.
Монастырь “Рождества Богородицы”,
Курки
Село Курки, район Орхей.
Тел./факс: (+373 235) 33-333, факс: (+373 235)
54-642, моб.: (+373) 691-44-329.
Monastery “St. Irh. Nicolae”, Dobrusa
Village of Dobrusa of Soldanesti region.
Tel.: (+373 272) 48-296, mob. (+373) 695-91-454.
Mănăstirea “Sf. Irh. Nicolae”, Dobruşa
Satul Dobruşa, raionul Şoldăneşti.
Tel.: (+373 272) 48-296, mob. (+373) 695-91-454.
Монастырь «Св. Ирх.Николае», Добруша
Село Добруша, район Шолданешть.
Тел.: (+373 272) 48-296, моб. (+373) 695-91-454.
Monastery “Dormition of the Theotokos”,
Harbovat
Village of Harbovat of Calarasi region.
Tel.: (+373 244) 37-310, 37-260, mob.: (+373) 67110-001.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Hârbovăţ
Satul Hârbovăţ, raionul Călăraşi
Tel.: (+373 244) 37-310, 37-260, mob.: (+373) 67110-001.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Хырбовец
Село Хырбовец, район Кэлэраш.
Тел.: (+373 244) 37-310, 37-260, моб.: (+373) 67110-001.
Monastery “Ascensio Christi”, Harjauca
Village of Harjauca of Calarasi region.
Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196.
Mănăstirea “Inălţarea Domnului”,
Hârjauca
Satul Hârjauca, raionul Călăraşi
Tel.: (+373 244) 72-291, 72-302, mob.: (+373) 69094-196.
Монастырь “Вознесения Господне»,
Хыржаука
Село Хыржаука, район Калараш.
Тел.: (+373 244) 72-291, 72-302, моб.: (+373) 69094-196.
Monastery “St. Pr. Vladimir”, Horesti
Village of Horesti of Ialoveni region.
Tel. mob.: (+373) 696-06-888.
Mănăstirea “Sf. Kn. Vladimir”, Horeşti
Satul Horeşti, raionul Ialoveni.
Tel. mob.: (+373) 696-06-888.
Монастырь «Св. Кн. Владимира», Хорешть
Село Хорешть, район Яловень.
Тел. моб.: (+373) 696-06-888.
Monastery “Icon of Mother of God “All Who
Sorrow”, Inundeni
Village of Inundeni of Soroca region.
Tel.: (+373) 695-56-536.
Mănăstirea “Icoana Maicii Domnului
“Tuturor Scârbiţilor”, Inundeni
Satul Inundeni, raionul Soroca.
Tel.: (+373) 695-56-536.
Moldova Turistică
21
CLOISTERS
MĂNĂSTIRI
МОНАСТЫРИ
Монастырь “Иконы Божьей Матери «Всех
Скорбящих», Инундень
Село Инундень, район Сорока.
Тел.: (+373) 695-56-536.
Monastery “St. Prophet Ilie”, Nicoreni
Village of Nicoreni of Drochia region.
Tel.: (+373 252) 37-571, mob.: (+373) 691-16-714.
Mănăstirea “Sf. Prooroc Ilie”, Nicoreni
Satul Nicoreni, raionul Drochia.
Tel.: (+373 252) 37-571, mob.: (+373) 691-16-714.
Монастырь “Св.Пророка Илие”,
Никорень
Село Никорень, район Дрокия.
Тел.: (+373 252) 37-571, моб.: (+373) 691-16-714.
Monastery “St. Trinity”, Saharna
Village of Saharna of Rezina region
Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557,
e-mail: contacts@manastirea-saharna.md,
Web: www.manastirea-saharna.md.
Mănăstirea “Sf. Treime”, Saharna
Satul Saharna, raionul Rezina.
Tel.: (+373 254) 78-500, mob.: (+373) 697-37-557,
e-mail: contacts@manastirea-saharna.md,
Web: www.manastirea-saharna.md.
Монастырь «Святой Троицы», Сахарна
Село Сахарна, район Резина.
Тел.: (+373 254) 78-500, моб.: (+373) 697-37-557,
e-mail: contacts@manastirea-saharna.md,
Web: www.manastirea-saharna.md.
Monastery “St. Gr. Mr. Iacov Persul”, Siret
Village of Siret of Straseni region.
Tel.: (+373 237) 71-705.
Mănăstirea “Sf. M. Mc. Iacov Persul ”,
Sireţ
Satul Sireţ, raionul Străşeni.
Tel.: (+373 237) 71-705.
Монастырь “Св. В. Мк. Иакова Персул»,
Сирец
Село Сирец, район Стрэшэнь.
Тел.: (+373 237) 71-705.
Monastery “Dormition of the Theotokos”,
Tiganesti
Village of Tiganesti of Straseni region.
Tel.: (+373 237) 93-588, mob.: (+373) 690-56-437.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Ţigăneşti
Satul Ţigăneşti, raionul Străşeni.
Tel.: (+373 237) 93-588, mob.: (+373) 690-56-437.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Цигэнешть
Село Цигэнешть, район Стрэшень.
Тел.: (+373 237) 93-588, моб.: (+373) 690-56-437.
Monastery “Dormition of the Theotokos”,
Tipova
Village of Tipova of Rezina region.
Tel.: (+373 254) 31-255, 31-244, mob.: (+373) 79624-877.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Ţipova
Satul Ţipova, raionul Rezina.
Tel.: (+373 254) 31-255, 31-244, mob.: (+373) 79624-877.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Ципова
22 Moldova Turistică
Село Ципова, район Резина.
Тел.: (+373 254) 31-255, 31-244, моб.: (+373) 79624-877.
Monastery “Mother of God “All Who Sorrow”,
Veverita
Village of Veverita of Ungheni region.
Tel.: (+373 236) 93-188, mob.: (+373) 693-53-388.
Mănăstirea “Maica Domnului Tuturor
Scârbiţilor”, Veveriţa
Satul Veveriţa, raionul Ungheni
Tel.: (+373 236) 93-188, mob.: (+373) 693-53-388.
Монастырь «Божией Матери Всех
Скорбящих», Веверица
Село Веверица, район Унгень.
Тел.: (+373 236) 93-188, моб.: (+373) 693-53-388.
Monastery “St. John the Baptizer”,
Calagur
Village of Calagur of Rabnita region, Transnistria.
Tel.: (+016-00-373-555) 58-696, mob.: (+373)
777-88-909.
Mănăstirea “Sf. Ioan Botezătorul”,
Calagur
Satul Calagur, raionul Râbniţa, Transnistria.
Tel.: (+016-00-373-555) 58-696, mob.: (+373)
777-88-909.
Монастырь “Св. Иоана Ботезэторула»,
Калагур
Село Калагур, район Рыбница, Приднестровье.
Тел.: (+016-00-373-555) 58-696, моб.: (+373)
777-88-909.
Monastery “Dormition of the Theotokos”,
Cociulia
Village of Cociulia of Cantemir region.
Tel.: (+373 273) 65-630.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Cociulia
Satul Cociulia, raionul Cantemir.
Tel.: (+373 273) 65-630.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Кочуля
Село Кочуля, район Кантемир.
Tel.: (+373 273) 65-630.
Monastery «St. Gr. Mr. Gheorghe”, Zloti
Village of Zloti of Cimislia region.
Tel.: (+373 241) 23-370, mob.: (+373) 704-19-926,
671-22-720.
Mănăstirea “Sf. M.Mc. Gheorghe”, Zloţi
Satul Zloţi, raionul Cimişlia.
Tel.: (+373 241) 23-370, mob.: (+373) 704-19-926,
671-22-720.
Монастырь «Св. В.Мк. Георге», Злоць
Село Злоць, район Чимишлия.
Тел.: (+373 241) 23-370, моб.: (+373) 704-19-926,
671-22-720.
Monastery “The Nativity of Christ”,
Zabriceni
Village of Zabriceni of Edinet region.
Tel.: (+373 246) 51-761, mob.: (+373) 794-19-944.
Mănăstirea “Naşterea Domnului”,
Zăbriceni
Satul Zăbriceni, raionul Edineţ.
Tel.: (+373 246) 51-761, mob.: (+373) 794-19-944.
CLOISTERS
Монастырь «Рождества Христова»,
Зэбричень
Село Зэбричень, район Единец.
Тел.: (+373 246) 51-761, моб.: (+373) 794-19-944.
Monastery “St. Aps. Peter and Paul”,
Bocancea
Village of Bocancea-Schit of Sangerei region.
Tel.: (+373 262) 43-222.
Mănăstirea “Sf. App. Petru si Pavel”,
Bocancea
Satul Bocancea-Schit, raionul Sângerei.
Tel.: (+373 262) 43-222.
Монастырь «Св. Ап. Петра и Павла»,
Боканча
Село Боканча-Скит, район Сынжерей.
Тел.: (+373 262) 43-222.
SKETES (MALE) SCHITURI DE CĂLUGĂRI
СКИТЫ МУЖСКИЕ
Skete “Theotokos”, Banestii-Noi
Village of Banestii-Noi of Telenesti region.
Tel.: (+373 258) 57-409.
Schitul “Acoperământul Maicii Domnului”,
Băneştii-Noi
Satul Băneştii-Noi, raionul Teleneşti.
Tel.: (+373 258) 57-409.
Скит «Божьей Матери», Бэнештий-Ной
Село Бэнештий-Ной, район Теленешть.
Тел.: (+373 258) 57-409.
Skete “Dormition of the Theotokos”,
Butuceni
Village of Butuceni of Orhei region.
Tel.: (+373 235) 34-242.
Schitul ”Adormirea Maicii Domnului”,
Butuceni
Satul Butuceni, raionul Orhei
Tel.: (+373 235) 34-242.
Скит «Успения Пресвятой Богородицы»,
Бутучень
Село Бутучень, район Орхей.
Тел.: (+373 235) 34-242.
Skete “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Chirilovca
Village of Chirilovca of Floresti region.
Tel.: (+373 250) 43-505, mob.: (+373) 691-56-059
Schitul “Sf. M. Mc. Gheorghe”, Chirilovca
Satul Chirilovca, raionul Floreşti
Tel.: (+373 250) 43-505, mob.: (+373) 691-56-059
Скит “Св. В.Мк. Георге», Кириловка
Село Кириловка, район Флорешть.
Тел.: (+373 250) 43-505, моб.: (+373) 691-56-059
Skete “St. Mr. Dorimedont and Vichentie”,
Chitcani
Village of Chitcani of Slobozia region, Transnistria.
Tel.: (+1600-373-533) 65-588, mob.: (+373) 79490-193.
Schitul “Sf. Mcc. Dorimedont şi Vichentie”,
Chiţcani
Satul Chiţcani, raionul Slobozia, Transnistria.
Tel.: (+1600-373-533) 65-588, mob.: (+373) 79490-193.
Скит “Св. В.Мк. Дормидонта и Викентие»,
Кицкань
Село Кицкань, район Слобозия, Приднестровье.
Тел.: (+1600-373-533) 65-588, моб.: (+373) 79490-193.
MĂNĂSTIRI
МОНАСТЫРИ
Skete “St. Gr. Mr. Dumitru”, Izvoare
Village of Izvoare of Falesti region.
Tel.: (+373 259) 65-305.
Schitul “Sf. M. Mc. Dumitru”, Izvoare
Satul Izvoare, raionul Făleşti
Tel.: (+373 259) 65-305.
Скит «Св. В.Мк. Думитру», Извоаре
Село Извоаре, район Фалешть.
Тел.: (+373 259) 65-305.
Skete “St. Pr. Vladimir”, Rediul de Jos
Village of Rediul de Jos of Falesti region.
Schitul “Sf. Kn. Vladimir”, Rediul de Jos
Satul Rediul de Jos, raionul Făleşti.
Скит «Св. Кн. Владимира», Редюл де Жос
Село Редюл де Жос, район Фэлешть.
CONVENTS MĂNĂSTIRI DE CĂLUGĂRIŢE
ЖЕНСКИЕ МОНАСТЫРИ
Convent „St. Gr. Mr. Teodor Tiron”,
Chisinau
12, Ciuflea str., City of Chisinau.
Tel.: (+373 22) 27-82-66, mob.: (+373) 691-22-848.
Mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron”,
Chişinău
Str. Ciuflea 12, Chişinău
Tel.: (+373 22) 27-82-66, mob.: (+373) 691-22-848.
Монастырь «Св. В.Мк. Теодора Тирона»,
Кишинэу
Ул. Чуфля, 12, Кишинэу.
Тел.: (+373 22) 27-82-66, моб.: (+373)
691-22-848.
Convent «St. Gr. Mr. Vera, Nadejda,
Liubovi and their Mother Sofia”,
Cainarii Vechi
Village of Cainarii Vechi of Soroca region.
Mănăstirea «Sf. Mcc. Vera, Nadejda, Liubovi
şi mama lor Sofia”, Căinarii Vechi
Satul Căinarii Vechi, raionul Soroca.
Монастырь “Св. Мк. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии», Кэйнарий Векь
Село Кэйнарий Векь, район Сорока.
Convent “St. H. Vasile Great”, Cuizauca
Village of. Cuizauca of Rezina region.
Tel.: (+373 254) 40-310, mob.: (+373) 693-34-371.
Mănăstirea “Sf. Irh. Vasile cel Mare”,
Cuizăuca
Satul Cuizăuca, raionul Rezina.
Tel.: (+373 254) 40-310, mob.: (+373) 693-34-371.
24. Монастырь «Св. Ирх. Василе
Великого», Куйзэука
Село Куйзэука, район Резина.
Тел.: (+373 254) 40-310, моб.: (+373) 693-34-371
Convent “Dormition of the Theotokos”,
Cuselauca
Village of Cuselauca of Soldanesti region.
Tel.: (+373 272) 74-647.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Cuşelăuca
Satul Cuşelăuca, raionul Şoldăneşti
Tel.: (+373 272) 74-647.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Кушэлэука
Село Кушэлэука, район Шолдэнешть.
Тел.: (+373 272) 74-647.
Moldova Turistică
23
CLOISTERS
MĂNĂSTIRI
МОНАСТЫРИ
Convent “St. Trinity”, Frumoasa
Village of Frumoasa of Calarasi region.
Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171
Mănăstirea “Sf. Treime”, Frumoasa
Satul Frumoasa, raionul Călăraşi
Tel.: (+373 244) 38-029, mob.: (+373) 796-70-171
Монастырь “Св. Троицы», Фрумоаса
Село Фрумоаса, район Кэлэраш.
Тел.: (+373 244) 38-029, моб.: (+373) 796-70-171
Convent “St. Pietistic Marta and Maria”,
Hagimus
Village of Hagimus of Causeni region.
Tel.: (+373 243) 42-327, mob.: (+373) 698-01-245.
Mănăstirea “Sf. Femei Mironosiţe Marta şi
Maria”, Hagimus
Satul Hagimus, raionul Căuşeni
Tel.: (+373 243) 42-327, mob.: (+373) 698-01-245.
Монастырь «Св. Благочестивых Женщин
Марты и Марии», Хаджимус
Село Хаджимус, район Кэушень.
Тел.: (+373 243) 42-327, моб.: (+373) 698-01-245.
Convent “St. Piet. Parascheva”, Hancu
Village of Bursuc of Nisporeni region.
Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849,
mob.: (+373) 691-40-149.
Mănăstirea “Sf. Cuv. Parascheva”, Hâncu
Satul Bursuc, raionul Nisporeni
Tel.: (+373 264) 93-008, 92-849,
mob.: (+373) 691-40-149.
Монастырь “Св. Бл. Параскевы», Хынку
Село Бурсук, район Ниспорень.
Тел.: (+373 264) 93-008, 92-849, моб.: (+373) 69140-149.
Convent “Ascensio Christi”, Japca
Village of Japca of Floresti region.
Tel.: (+373 250) 66-259.
Mănăstirea “Inălţarea Domnului”, Japca
Satul Japca, raionul Floreşti
Tel.: (+373 250) 66-259.
Монастырь “Вознесения Господне»,
Жапка
Село Жапка, район Флорешть.
Тел.: (+373 250) 66-259.
Convent “St. Priet. Simeon Stylite”,
Hirova
Village of Neculaieuca of Orhei region.
Tel.: (+373 235) 31-519.
Mănăstirea “Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul”,
Hirova
Satul Neculăieuca, raionul Orhei
Tel.: (+373 235) 31-519.
Монастырь “Св. Бл. Симеона
Стылпникула», Хирова
Село Некулэеука, район Орхей.
Тел.: (+373 235) 31-519.
Convent “St. Gr. Mr. Dumitru”, PripiceniCurchi
Village of Pripiceni-Curchi of Rezina region.
Tel.: (+373 254) 65-256.
Mănăstirea “Sf. M. Mc. Dumitru”, PripiceniCurchi
Satul Pripiceni-Curchi, raionul Rezina.
Tel.: (+373 254) 65-256.
Монастырь «Св.В.Мк. Думитру»,
Припичень-Курки
24 Moldova Turistică
Село Припичень-Курки, район Резина.
Тел.: (+373 254) 65-256.
Convent “Nativity of the Most Holy
Theotokos”, Raciula
Village of Raciula of Calarasi region.
Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266.
Mănăstirea “Naşterea Maicii Domnului”,
Răciula
Satul Răciula, raionul Călăraşi.
Tel.: (+ 373 244) 64-256, mob.: (+373) 792-94-266.
Монастырь “Рождества Богородицы”,
Рэчула
Село Рэчула, район Кэлэраш.
Тел.: (+ 373 244) 64-256, моб.: (+373) 792-94-266.
Convent “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Suruceni
Village of Suruceni of Ialoveni region.
Tel.: (+373 268) 33-262, mob: (+373) 691-89-146.
Mănăstirea “Sf. M. Mc. Gheorghe”,
Suruceni
Satul Suruceni, raionul Ialoveni
Tel.: (+373 268) 33-262, mob: (+373) 691-89-146.
Монастырь “Св. В.Мк. Георге», Суручень
Село Суручень, район Яловень.
Тел.: (+373 268) 33-262, моб: (+373) 691-89-146.
Convent “Dormition of the Theotokos”,
Tabara
Village of Tabara of Orhei region.
Tel.: (+373 235) 59-315, mob.: (+373) 794-79-207.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Tabăra
Satul Tabăra, raionul Orhei.
Tel.: (+373 235) 59-315, mob.: (+373) 794-79-207.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Табэра
Село Табэра, район Орхей.
Тел.: (+373 235) 59-315, моб.: (+373) 794-79-207.
Convent “St. Gr. Mr. Gheorghe”, Ungheni
3, Gr. Ureche str., Town of Ungheni.
Tel.: (+373 236) 22-002, 26-814, 20-232, mob.:
(+373) 691-53-999.
Mănăstirea “Sf. M. Mc. Gheorghe”, Ungheni
Str. Gr. Ureche, 3, or. Ungheni.
Tel.: (+373 236) 22-002, 26-814, 20-232, mob.:
(+373) 691-53-999.
Монастырь «Св. В.Мк. Георге», Унгень
Ул. Гр.Уреке, 3, город Унгень.
Тел.: (+373 236) 22-002, 26-814, 20-232, моб.:
(+373) 691-53-999.
Convent “St. Gr. Mr. Dumitru ”, Varzaresti
Village of Varzaresti of Nisporeni region.
Tel.: (+373 264) 23-900.
Mănăstirea “Sf. M. Mc. Dumitru ”,
Vărzăreşti
Satul Vărzăreşti, raionul Nisporeni.
Tel.: (+373 264) 23-900.
Монастырь «Св. В.Мк. Думитру»,
Вэрзэрешть
Село Вэрзэрешть, район Ниспорень.
Тел.: (+373 264) 23-900.
Convent “St. Aps. Peter and Paul”,
Bender
44, Komsomoliskaia str., Town of Tighina (Benderi).
Tel.: (+016-00-373-552) 29-891,
mob.: (+373) 777-24-588, 778-07-978.
CLOISTERS
Mănăstirea “Sf. App. Petru şi Pavel”,
Bender
Str. Comsomolscaia, 44, or. Tighina (Bender).
Tel.: (+016-00-373-552) 29-891, mob.: (+373) 77724-588, 778-07-978.
Монастырь “Св. Ап. Петра и Павла»,
Бендеры
Ул. Комсомольская, 44, город Тигина (Бендеры).
Тел.: (+016-00-373-552) 29-891, моб.: (+373)
777-24-588, 778-07-978.
Convent “St. Pr. Vladimir”, Cahul
1, Tolstoi str., Town of Cahul.
Mănăstirea “Sf. Kn. Vladimir”, Cahul
Str. Tolstoi, 1, or. Cahul.
42. Монастырь «Св. Кн. Владимира», Кагул
Ул. Толстого, 1, город Кагул.
Convent «St. Gr. Mr. Dumitru”,
Ceadar-Lunga
Town of Ceadar-Lunga, Gagauz-Yeri.
Tel.: (+373 261) 21-107, fax: (+373 261) 2-16-01.
Mănăstirea «Sf. M. Mc. Dumitru”,
Ceadâr-Lunga
Or. Ceadâr-Lunga, Gagauz-Yeri.
Tel.: (+373 261) 21-107, fax: (+373 261) 2-16-01.
Монастырь «Св. В. Мк. Думитру»,
Чадыр-Лунга
Город Чадыр-Лунга, Гагауз-Ери.
Тел.: (+373 261) 21-107, факс: (+373 261) 2-16-01.
MĂNĂSTIRI
МОНАСТЫРИ
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Каларашеука
Село Каларашеука, район Окница.
Тел.: (+373 271) 62-201, моб.: (+373) 692-40-124.
Convent “St. Trinity”, Rudi
Village of Rudi of Soroca region.
Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544.
Mănăstirea “Sf. Treime”, Rudi
Satul Rudi, raionul Soroca.
Tel.: (+373 251) 93-544, mob.: (+373) 671-93-544.
Монастырь «Св. Троицы», Рудь
Село Рудь, район Сорока.
Тел.: (+373 251) 93-544, моб.: (+373) 671-93-544.
Convent “Dormition of the Theotokos”,
Coada Iazului
Village of Coada Iazului of Sangerei region.
Tel.: (+373 262) 33-690, mob.: (+373) 695-46-349.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Coada Iazului
Satul Coada Iazului, raionul Sângerei.
Tel.: (+373 262) 33-690, mob.: (+373) 695-46-349.
Монастырь «Успения Пресвятой
Богородицы», Коада Язулуй
Село Коада Язулуй, район Сынжерей.
Тел.: (+373 262) 33-690, моб.: (+373) 695-46-349.
SKETES (FEMALE) SСHITURI DE CALUGARITE
ЖЕНСКИЕ СКИТЫ
Convent “St. Ar. Mihail”, Negrea
Village of Negrea of Hancesti region.
Tel.: (+373 234) 70-360, mob.: (+373) 696-50-881.
Mănăstirea “Sf. Arh. Mihail”, Negrea
Satul Negrea, raionul Hânceşti.
Tel.: (+373 234) 70-360, mob.: (+373) 696-50-881.
Монастырь “Св. Арх. Михаила», Негря
Село Негря, район Хынчешть.
Тел.: (+373 234) 70-360, моб.: (+373) 696-50-881.
Skete “St. Ar. Mihail”, Chisinau
1/11, Schitului str., City of Chisinau.
Tel.: (+373 22) 74-07-03, mob.: (+373) 692-35-500.
Schitul “Sf. Arh. Mihail”, Chişinău
Str. Schitului, 1/11, Chişinău.
Tel.: (+373 22) 74-07-03, mob.: (+373) 692-35-500.
Скит «Св. Арх. Михаила», Кишинэу
Ул. Скитулуй, 1/11, Кишинэу.
Тел.: (+373 22) 74-07-03, моб.: (+373) 692-35-500.
Convent «St. H. Nicolae”, Sadaclia
Village of Sadaclia of Basarabeasca region.
Tel.: (+373 297) 57-278, mob.: (+373) 795-11-823.
Mănăstirea «Sf. Irh. Nicolae”, Sadaclia
Satul Sadaclia, raionul Basarabeasca.
Tel.: (+373 297) 57-278, mob.: (+373) 795-11-823.
Монастырь «Св. Ирх. Николае», Садаклия
Село Садаклия, район Басарабяска.
Тел.: (+373 297) 57-278, моб.: (+373) 795-11-823.
Skete “Theotokos”, Calinesti
Village of Calinesti of Falesti region.
Tel.: (+373 259) 93-500, mob.: (+373) 693-29-919,
691-31-705.
Schitul “Acoperământul Maicii Domnului”,
Călineşti
Satul Călineşti, raionul Făleşti.
Tel.: (+373 259) 93-500, mob.: (+373) 693-29-919,
691-31-705.
Скит «Божьей Матери», Кэлинешть
Село Кэлинешть, район Фэлешть.
Тел.: (+373 259) 93-500, моб.: (+373) 693-29-919,
691-31-705.
Convent “The Resurrection of Christ”, Briceni
Town of Briceni.
Tel.: (+373 247) 94-289, mob.: (+373) 794-17-540.
Mănăstirea “Învierea Domnului”, Briceni
Or. Briceni.
Tel.: (+373 247) 94-289, mob.: (+373) 794-17-540.
Монастырь “Воскресения Христова»,
Бричень
Город Бричень.
Тел.: (+373 247) 94-289, моб.: (+373) 794-17-540.
Convent “Dormition of the Theotokos”,
Calaraseuca
Village of Calaraseuca of Ocnita region.
Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124.
Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”,
Călărăşeuca
Satul Călărăşeuca, raionul Ocniţa.
Tel.: (+373 271) 62-201, mob.: (+373) 692-40-124.
OLD BELIEVER’S CONVENT
MĂNĂSTIREA DE RIT VECHI
СТРООБРЯДЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Convent «Kazan Theotokos”, Cunicea
Gospitalinaia str., Village of Cunicea
of Floresti region.
Mănăstirea “Maicii Domnului din Kazan”,
Cunicea
Str. Gospitalnaia, satul Cunicea, raionul Floreşti.
Монастырь “Казанской пресвятой
Богородицы», Кунича
Ул. Госпитальная, село Кунича, район Флорешть.
Moldova Turistică
25
WINE TOURISM IN MOLDOVA
TURISMUL VINICOL ÎN MOLDOVA
ВИННЫЙ ТУРИЗМ В МОЛДОВЕ
Moldova has seen a long history of grape
cultivation and wine-making. It is a
custom in Moldova to treat neighbours,
relatives, guests and even strangers to a
glassful of wine. Therefore, wine tourism
has immediately grown popular among
both guests and residents of Moldova.
The Government of the Republic of
Moldova has developed 7 itineraries
running across the “Wine Route of
Moldova” including trips to wineries,
producers of spirits, vineyards, wine
vaults (for example, “Cricova” comprising
more than 70 km of the underground
“wine kingdom”). Unforgettable visits
could be made to local residents engaged
in production of good home-made wine
where one could get familiar with the
way of living of the Moldovan nation,
its customs and cuisine. Apart of winemaking industry of the country, the
“Wine Route of Moldova” runs via special
places of interest as monasteries, historic
sights, farmer’s households, artisan
workshops and the like.
26 Moldova Turistică
În Moldova, din timpurile străvechi se
cultivă viţa de vie şi se fac vinuri dintre
cele mai rafinate. Potrivit tradiţiei,
în Moldova localnicii obişnuiesc să
servească cu un pahar de vin vecinii,
rudele, musafirii şi chiar persoanele
necunoscute, astfel că turismul vinicol
imediat a devenit popular nu doar
printre oaspeţii care ne vizitează ţara, dar
şi printre băştinaşi.
В Молдове издревле возделывали виноград и изготавливали божественное
вино. Согласно традиции, в Молдове
всегда принято угощать соседей, родственников, гостей и даже незнакомых
людей. Поэтому винный туризм сразу
завоевал популярность как среди гостей республики, так и среди местных
жителей.
Guvernul Republicii Moldova a elaborat
7 rute incluse în „Drumul Vinului din
Moldova”. Programul acestora presupune
vizite la fabricile de vinuri, combinatele
unde sunt produse băuturile alcoolice tari,
la plantaţiile de viţă de vie, în beciuri (de
exemplu, în beciurile de la Cricova – un
regat subteran al vinului galeriile căruia
au o lungime totală de peste 70 km).
De neuitat vor fi şi vizitele în musafirie
la sătenii care ştiu să pregătească un
vin gustos de casă, or în cadrul acestor
excursii oaspeţii au şi posibilitatea de
a se familiariza cu modul de viaţă al
poporului, tradiţiile şi bucătăria acestuia.
Pe lângă vizitarea obiectelor ce ţin de
ramura vinicolă a ţării, rutele din „Drumul
Vinului” includ mai multe atractivităţi,
de exemplu mănăstiri, locuri pitoreşti,
obiective turistice, gospodării rurale,
ateliere ale meşterilor populari etc.
Правительство Республики Молдова
разработало 7 маршрутов «Винный
Путь Молдовы». Это посещение винзаводов, комбинатов, производящих
крепкие алкогольные напитки, виноградников, подвалов (например,
«Крикова» - более 70 км. винного подземного царства). Незабываемыми
станут и визиты к сельским жителям,
делающим доброе домашнее вино:
это еще и знакомство с бытом народа,
с его традициями, кухней. Кроме посещения объектов, связанных с винной отраслью страны, в «Винные пути»
вошли и такие интересные для туристов пункты как монастыри, достопримечательности, сельские хозяйства,
мастерские народных умельцев и т.д.
WINE ROAD • DRUMUL VINULUI • ВИННЫЙ ПУТЬ
TOURIST WINE ROAD
RUTA TURISTICĂ VITIVINICOLĂ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ МАРШРУТ
„ORHEIUL VECHI”
Chisinau Municipality
Municipiul Chişinău
Муниципия Кишинэу
Stauceni Village – National Viticulture and
Vinification College
Satul Stăuceni – „Colegiu Naţional de Viticultură
şi Vinificaţie”
Село Стэучень - Национальный колледж
виноградарства и виноделия
Address: Grătieşti str., Stauceni Village, Chisinau
mun.
Tel.: (+373 22) 32-66-69, 32-75-70, 32-71-81,
32-75-00
Peresecina Village – “Wine of Codru” S.A.
Satul Peresecina – „Vinul Codrilor” S.A.
Село Пересечина – «Вино Кодр» АО
Address: 51, Stefan cel Mare str., Village of
Peresecina of Orhei region.
Tel.: (+373 235) 47-744, 47-463, 47-352.
Dubasari Town – „Bouquet of Moldavia” S.A.
Oraşul Dubăsari – „Buchetul Moldovei” S.A.
Город Дубэсарь – «Букет Молдавии» А.О.
Address: 109, Sverdlov str., Dubasari town,
Transnistria.
Tel.: (+373 45) 34-985, 32-750, 34-053
Fax: (+373 45) 35-969
e-mail: buketmoldavii@idknet.com
Cricova Town – Wine Factory “Cricova” S.A.
Oraşul Cricova – Combinatul de Vinuri „Cricova”
S.A.
Город Крикова – Винный комбинат «Крикова»
А.О.
Address: 1, Ungureanu str., Cricova Town, Chisinau
mun.
Tel.: (+373 22) 44-12-04.
E-mail: cricova.vin@gmail.com
Web: www.cricova.md
of Curchi, Peresecina, Ivancea, Branesti, Trebujeni,
Butuceni (Orhei region)
III. Museums, fortresses and monuments
of history / Muzee, cetăţui şi monumente
istorice / Музеи, крепости и памятники
истории – in Villages of Romanesti (Straseni
region), Donici, Ivancea, Branesti, Trebujeni,
Butuceni (Orhei region)
IV. Popular craftsmen / Meşteri populari /
Народные мастера
Village of Branesti of Orhei region (anaglyphic
center).
s. Brăneşti, raionul Orhei (Centrul de prelucrare
artistică a pietrei).
Село Брэнешть района Орхей (Центр
художественной обработки камней).
Village of Trebujeni of Orhei region (eggs
painting, wood engraving, hand weaving, husk
hang manufactures, nai (music instrument)
manufacturing).
Satul Trebujeni, raionul Orhei (încondeierea
ouălor, prelucrarea artistică a lemnului, ţesutul,
confecţionarea obiectelor din pănuşi şi porumb,
confecţionarea naiurilor)
Село Требужень района Орхей (художественная
роспись яиц, резьба по дереву, ткачество,
изготовление сувениров из листовых «оберток»
кукурузных початков, изготовление ная
(музыкальный инстурмент).
Village of Butuceni of Orhei region (vine plaiting,
hand weaving).
Satul Butuceni, raionul Orhei (împletitul obiectelor
din lozie, ţesutul).
Село Бутучень района Орхей (плетение лозы,
ткачество).
Orhei Town - Chateau Vartely
Oraşul Orhei - Chateau Vartely
Город Орхей - Chateau Vartely
Address: office 800, 65, Stefan cel Mare str.,
Chisinau.
Tel: (+373 22) 27 14 49, fax: (+373 22) 88 50 60
Mob: (373) 6 VARTELY
e-mail: turism@vartely.md
Web: www.vartely.md
SIGHTS
CURIOZITĂŢI TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
I. Natural resources / Arii naturale protejate
/ Памятники природы - Trebujeni Village of
Orhei region.
II. Cloisters and church / Mănăstiri şi biserici/
Монастыри и церкви / – in Chisinau, in Villages
Moldova Turistică
27
WINE ROAD • DRUMUL VINULUI • ВИННЫЙ ПУТЬ
TOURIST WINE ROAD
RUTA TURISTICĂ VITIVINICOLĂ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ МАРШРУТ
„CODRII MOLDOVEI”
Город Ниспорень (иконопись, плетение из лозы)
Village of Lozova of Straseni region (embroidery)
Satul Lozova, raionul Străşeni (broderii)
Село Лозова района Стрэшень (вышивка)
Chisinau Municipality
Municipiul Chişinău
Муниципия Кишинэу
Iurceni Village of Nisporeni region (potter's craft,
vine plaiting)
Satul Iurceni, raionul Nisporeni (olărit, împletitul
obiectelor din lozie)
Село Юрчень района Ниспорень (гончарное
искусство, плетение из лозы)
Iurceni Village - „Vinis-Nig” S.A.
Satul Iurceni – „Vinis-Nig” S.A.
Село Юрчень - „Vinis-Nig” А.О.
Address: Village of Iurceni of Nisporeni region.
Tel.: (+373 49-237.
office in Chisinau: (+373 22) 44-13-99, 49-17-21; fax
(+373 22) 44-50-74
Nisporeni Town – „Nis-Struguraş” S.A.
Oraşul Nisporeni – „Nis-Struguraş” S.A.
Город Ниспорень - „Nis-Struguraş” А.О.
Address: 59, Suveranităţii str., Nisporeni Town.
Tel.: (+373 264) 237-09, tel/fax: (+373 264) 238-72
office in Chisinau: (+373 22) 74-55-02, 23-41-61,
50-89-37, fax: (+373 22) 22-88-47.
E-mail: info@dionis.md
Web: www.dionis.md
Calarasi Town – “Calarasi-Divin” S.A.
Oraşul Călăraşi – „Călăraşi-Divin” S.A.
Город Кэлэраш – «Кэлэраш-Дивин» А.О.
Address: 10, Calarasilor str., Calarasi Town.
Tel.: (+ 373 244) 2-20-50, (+373) 68797876,
68797877.
Web: www.calarasidivin.md
Cojusna Village – „Cojusna” S.A.
Satul Cojuşna – „Cojuşna” S.A.
Село Кожушна – «Кожушна» А.О.
Address: 4, Lomtadze str., Village of Cojusna of
Straseni region.
Tel.: (373-237) 42256, 42267, (373-22) 715329, fax:
(373-237) 42538, (373-22) 596132.
SIGHTS
CURIOZITĂŢI TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
I. Natural resources/ Arii naturale protejate/
Памятники природы – „Codrii”, „Plaiul
Fagului”, „Capriana”, „Dolna”, Ghidighici.
II. Cloisters and church/ Mănăstiri şi biserici/
Монастыри и церкви – in Chisinau, Villages of
Capriana (Straseni region), Varzaresti (Nisporeni
region), Harbovat, Harjauca, Raciula (Calaras
region), Suruceni (Ialoveni region).
III. Museums, fortresses and monuments of
history/Muzee, cetăţui şi monumente istorice/
Музеи, крепости и памятники истории –
Village of Dolna of Sraseni region.
IV. Popular craftsmen / Meşteri populari /
Народные мастера
Nisporeni Town (icon painting, vine plaiting)
Oraşul Nisporeni (icoane, împletitul obiectelor din
lozie)
28 Moldova Turistică
TOURIST WINE ROAD
RUTA TURISTICĂ VITIVINICOLĂ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ МАРШРУТ
„LĂPUŞNA”
Bardar Village - „Vinaria Bardar” S.A.
Satul Bardar – „Vinăria Bardar” S.A.
Село Бардар – «Винэрия Бардар» А.О.
Address: 5, Uzinilor str., Village of Bardar of Ialoveni
region.
Tel.: (+373 268) 37-893, 37-496, 37-241, 37-136, fax
(+373 268) 37-340
Hancesti Town – „Vitis-Hancesti” S.A.
Oraşul Hânceşti – „Vitis-Hânceşti” S.A.
Город Хынчешть – «Витис-Хынчешть» А.О.
Address: 27, Chisinaului str., Hancesti Town.
Tel.: (+373 269) 223-49, 227-98, 220-49, 220-59,
(+373 22) 29-26-90.
Cimislia Town – “Cimislia” S.A.
Oraşul Cimişlia – „Cimişlia” S.A.
Город Чимишлия – «Чимишлия» А.О.
Address: 77, V.Alexandri str., Cimislia Town.
Tel.: (+373 241) 22-184, 22-379, tel./fax (+373 241)
22-888
Ialoveni Town - „Vinuri–Ialoveni” S.A.
Oraşul Ialoveni – „Vinuri–Ialoveni” S.A.
Город Яловень – «Винурь-Яловень» А.О.
Address: 4, Alexandru cel Bun, Ialoveni Town.
Tel.: (+373 22) 73-78-25, 73-78-27, 23-78-38, 7334-23.
Milestii Mici Village – “Milestii Mici” S.E.
Satul Mileştii Mici – Î.S. „Mileştii Mici”
Село Милештий Мичь – «Милештий Мичь»
Г.П.
Address: Village of Milestii Mici of Ialoveni region.
Tel.: (+373) 382 333, tel/fax.:(+373) 382 336
E-mail: milestiimici@dnt.md
Web: www.milestii-mici.md
SIGHTS
CURIOZITĂŢI TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
I. Natural resources / Arii naturale protejate
/ Памятники природы – in Hancesti Town, in
Razeni Village of Ungheni region.
II. Cloisters and church / Mănăstiri şi biserici /
Монастыри и церкви – in Chisinau, in Villages
of Bardar, Milestii Mici (Ialoveni region), Causeni
Town.
WINE ROAD • DRUMUL VINULUI • ВИННЫЙ ПУТЬ
III. Museums, fortresses and monuments
of history / Muzee, cetăţui şi monumente
istorice / Музеи, крепости и памятники
истории – in Villages of Bardar, Costesti, Milestii
Mici (Ialoveni region), Hancesti Town.
TOURIST WINE ROAD
RUTA TURISTICĂ VITIVINICOLĂ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ МАРШРУТ
„STEPA BUGEACULUI” («BUGEAC
STEPPE”/БУДЖАКСКАЯ СТЕПЬ)
Taraclia Town – „Wine Plant Taraclia” S.A.
Oraşul Taraclia – „Combinatul de vin Taraclia” S.A.
Город Тараклия – «Винный комбинат
Тараклия» А.О.
Address: 74, Vokzalinaia str., Taraclia Town.
Tel.: (373-294) 25480, 25253, 25446, fax: (373-294)
25402
Vulcanesti Town - „Aur-Vin” S.A.
Oraşul Vulcăneşti – „Aur-Vin” S.A.
Город Вулкэнешть – «Аур-Вин» А.О.
Address: 6, Korolenco str., Vulcanesti Town.
Tel.: (+373 293) 252-17, tel/fax: (+373 293) 24852
office in Chisinau: (+373 22) 74-55-02, 23-41-61,
50-89-37, fax: (+373 22) 22-88-47.
E-mail: info@dionis.md
Web: www.dionis.md
Corten Village – „Corten”
Satul Corten – „Corten” С.P.C.
Село Кортен – ПТК «Кортен»
Address: 4, Kirov str., Corten Village of CeadarLunga region.
Tel.: (+373-291) 22710, tel./fax: (+373-291) 22330
Tvardita Village - „VinImpex” S.A.
Satul Tvardiţa – „VinImpex” S.A.
Село Твардица – «ВинИмпекс» А.О.
Address: 34, Gagarin str., Tvardita Village of Taraclia
region.
Tel./fax: (+373 294) 21352, 23044
Basarabeasca Town - „LW-Invest” S.A.
Oraşul Basarabeasca – „LW-Invest” S.A.
Город Басарабяска - „LW-Invest” А.О.
Address: 205, Carl Marx str., Basarabeasca Town.
Tel.: (+373 297) 22-441, 25-507, fax: (+373 297)
22-421,
Office in Chisinau: (+373 22) 22-12-91, 21-31-48
Tigheci” and near Towns of Ceadar-Lunga and
Comrat.
II. Cloisters and church / Mănăstiri şi biserici
/ Монастыри и церкви – in Chisinau, Towns of
Comrat, Taraclia, Ceadar-Lunga, Villages of Ciumai
and Tvardita (Taraclia region).
III. Museums, fortresses and monuments of
history / Muzee, cetăţui şi monumente istorice
/ Музеи, крепости и памятники истории – in
Villages of Besalma (Comrat region) and Ciumai
(Taraclia region), Towns of Vulcanesti and Taraclia.
TOURIST WINE ROAD
RUTA TURISTICĂ VITIVINICOLĂ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ МАРШРУТ
„PURCARI”
Mereni Village - „Dionysos-Mereni” Ltd.
Satul Mereni – „Dionysos-Mereni” S.R.L.
Село Мерень – «Дионисос-Мерень» О.О.О.
Address: 9, Stefan cel Mare str., Village of Merenii
Noi Village of Anenii Noi region.
Tel.: (+373-265) 62-432, tel./fax: (+373 22) 83-8485, 23-49-59,
fax: (+373 22) 835-401, 23-49-50
E-mail: site@dm.md
Web: www.dm.md
Stefan-Voda Town - „Carahasani-Vin” S.A.
Oraşul Ştefan-Vodă – „Carahasani-Vin” S.A.
Город Штефан-Водэ – «Карахасань-Вин» А.О.
Address: Village of Carahasani of Stefan Voda
region.
Office in Chisinau: 9-A, Alexadru Vlahuta str.
Tel.: (+373 22) 21-24-67, tel./fax: (+373 22) 20-2820, 22-94-18, 24-09-98,
E-mail: cara@mtc.md
Web: www.cara-wine.md
Tudora Village - „Tudora-Vin” S.A.
Satul Tudora – „Tudora-Vin” S.A.
Село Тудора – «Тудора-Вин» А.О.
Address: Village of Tudora of Stefan Voda region.
Tel.: (+373 242) 53-189.
Ceadar-Lunga Town - „ Cazaiac-Vin” S.A.
Oraşul Ceadâr-Lunga – „ Cazaiac-Vin” S.A.
Город Чадыр-Лунга – «Казаяк-Вин» А.О.
Address: 101, Lenin str., Cazaclia Village of CeadarLunga region.
Tel.: (+ 373-291) 20158, 67235, 67341, fax: (+373
291) 67554
SIGHTS
CURIOZITĂŢI TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
I. Natural resources / Arii naturale protejate
/ Памятники природы - „Prutul de jos”, „Codrii
Moldova Turistică
29
WINE ROAD • DRUMUL VINULUI • ВИННЫЙ ПУТЬ
Talmaz Village – “Vineyard “Talmaz”
Satul Talmaz – „Gospodăria viticolă „Talmaz”
Село Талмаз – Виноградарское хозяйство
«Талмаз»
Address: Village of Talmaz of Stefan Voda region.
Tel.: (+373 22) 41581.
Tiraspol Town - „KWINT” S.A.
Oraşul Tiraspol – „KWINT” S.A.
Город Тирасполь – «Квинт» А.О.
Address: 38, Lenin Street, Tiraspol City, Transnistria.
Phone: + (373 533) 96170, fax: + (373 533) 96125.
E-mail: kvint@kvint.biz
Web: www.kvint.biz
Crocmaz Village - „Ampelos” Ltd.
Satul Crocmaz - SRL „Ampelos”
Село Крокмаз – «Ампелос» О.О.О.
Address of factory and farm (adresa gospodăriei
şi uzinei/адрес завода и хозяйства): Crocmaz
Village of Stefan-Voda region.
Office in Chisinau: 136, Columna str.
Tel.: (373-22) 21-06-69, fax: (373-22) 229-900,
mob.: (+373) 6910-34-69, 7942-68-59
E-mail: ampelos@ampelos.md
Web: www.ampelos.md
SIGHTS
CURIOZITĂŢI TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
I. Natural resources / Arii naturale protejate /
Памятники природы - „Misilindra”.
II. Cloisters and church / Mănăstiri şi biserici /
Монастыри и церкви – in Chisinau, Villages of
Mereni (Anenii Noi region), Zaim (Causeni region),
Causeni Town.
III. Museums, fortresses and monuments
of history / Muzee, cetăţui şi monumente
istorice / Музеи, крепости и памятники
истории - in Villages of Mereni (Anenii Noi
region), Zaim (Causeni region), Talmaz (StefanVoda region), Causeni Town.
IV. Other/Altele/Другие – Pheasant Farm/
Crescătorie de fazani / Фазанья Ферма/ Talmaz
Village of Stefan-Voda region.
TOURIST WINE ROAD
RUTA TURISTICĂ VITIVINICOLĂ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ МАРШРУТ
„CHIŞINĂU-BĂLŢI”
Chisinau Municipality - „Vismos” S.A.
Municipiul Chişinău – „Vismos” S.A.
Муниципий Кишинэу – «Висмос» А.О.
Address: 5, Uzinilor str., Chisinau.
Tel.: (+373 22) 40-74-13, fax: (+373 22) 47-34-58.
E-mail: supply@vismos.md
Web: www.vismos.md
Chisinau Municipality - „Aroma” S.A.
Municipiul Chişinău – „Aroma” S.A.
Муниципий Кишинэу – «Арома» А.О.
Address: 38, Toma Ciorba str., Chisinau.
30 Moldova Turistică
Tel.: (+373 22) 200-651, 200-657, 200-656.
Fax: (+373 22) 29-55-21, 29-55-07.
E-mail: office@aroma.md
Web: www.aroma.md
Cricova Town - „Cricova-Acorex” S.A.
Oraşul Cricova – „Cricova-Acorex” S.A.
Город Крикова – «Крикова-Акорекс» А.О.
Address: 3, Ungureanu str., Cricova Town, Chisinau
mun.
Office in Chisinau: 45, G.Banulescu-Bodoni str.
Tel.: (+373 22) 83-66-00, 45-37-63, fax: (+373 22)
24-25-10.
Web: www.acorex.net
Belti Municipality - „Barza Albа”
(„White Stork”) S.A.
Municipiul Bălţi – „Barza Albă” S.A.
Муниципий Бэлць – «Барза Албэ»
(«Белый Аист») А.О.
Address: 49, Victoria bd., Balti City.
Tel.: (+373 231) 302-85, 312-61, 315-29.
Village Branesti – “Pivnitele din Branesti”
(Branesti Winery) S.A.
Satul Brăneşti – „Pivniţele din Brăneşti” S.A.
Село Брэнешть – «Пивницеле дин Брэнешть»
(Брэнештский винзавод) А.О.
Address: Village of Branesti of Orhei region.
Tel.: (373-235) 23514, 56245, fax: (+373 235) 24451
SIGHTS
CURIOZITĂŢI TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
I. Natural resources / Arii naturale protejate
/ Памятники природы – „Manor Forest”/
„Pădurea domnească”/Господарский лес. Costesti
Lake/Lacul Costeşti/Озеро Костешть. In Villages
of Cobani, Butesti (Glodeni region), Branesti,
Duruitoarea (Rascani region), Criva (Briceni region),
Rascov (Rabnita region, Transnistria).
II. Cloisters and church / Mănăstiri şi biserici
/ Монастыри и церкви – in Chisinau, Towns of
Orhei, Belti, Villages of Branesti (Rascani region),
Churchi (Orhei region), Miclesti (Criuleni region).
WINE ROAD • DRUMUL VINULUI • ВИННЫЙ ПУТЬ
III. Museums, fortresses and monuments of
history/Muzee, cetăţui şi monumente istorice/
Музеи, крепости и памятники истории in Towns
of Soroca, Belti, Villages of Ivancea, Trebujeni,
Butuceni (Orhei region), Micauti (Straseni region).
IV. Popular craftsmen / Meşteri populari /
Народные мастера
Branesti Village of Rascani region and Cosauti
Village of Soroca region (Anaglyphic centers).
Satul Brăneşti, raionul Râşcani, şi satul Cosăuţi,
raionul Soroca (Centre de prelucrare artistică a
pietrei).
Село Брэнешть района Рышкань и село Косэуць
района Сорока (Центры художественной
обработки камней).
TOURIST WINE ROAD
RUTA TURISTICĂ VITIVINICOLĂ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ВИННЫЙ МАРШРУТ
„Dunărea de Jos”/”Lower
Danube”/«Нижний Дунай»
Pleseni Village – Wine Factory „Imperial- Vin”
Satul Pleşeni – Fabrica de vin „Imperial- Vin”
Село Плешень – Винзавод «Империал-Вин»
Address: Village of Pleseni of Cantemir region.
Tel.: (+373 273) 7 44 02, 7 44 03, 7 44 04.
Web: www.imperial-vin.com.
Cahul Town - Wine Factory „Podgoria Dunării”
(„Danube Vinery”)
Oraşul Cahul - Fabrica de vin „Podgoria Dunării”
Город Кагул – Винзавод «Подгория Дунэрий»
(«Дунайский Виноградник»)
Address: 112, Stefan cel Mare str., Cahul Town.
Tel.: (373-299) 26403, 22274, fax: (373-299) 22274
Village Borciag – Wine Factory „Grape Valley”
Satul Borciag – Fabrica de vin „Grape Valley”
Село Борчаг – Винзавод „Grape Valley”
(«Долина Виноградников»)
Address: Borceag village of Cahul region.
Phone: (+373 22) 27 75 73, fax: (+373 22) 27 75 49
E-mail: office@grape-valley.com
Web: www.grape-valley.com
Branza Village – Wine Factory “Prut”
Satul Brânza – Fabrica de vin „Prut”
Село Брынза – Винзавод «Прут»
Address: Village of Brinza of Cahul region.
Tel.: (373-293) 72345, 72339, fax: (373-293) 72339.
Slobozia Mare Village – Wine Factory “Slobozia
Mare”
Satul Slobozia Mare – Fabrica de vin
„Slobozia Mare”
Село Слобозия Маре – Винзавод
«Слобозия Маре»
Address: 1, Unirii str, Village of Slobozia Mare
of Cahul region.
Tel.: (373-253) 61245, 61280, 61283, fax: (373-253)
61280
SIGHTS
CURIOZITĂŢI TURISTICE
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
I. Natural resources / Arii naturale protejate
/ Памятники природы Rezervaţia ştiinţifică
„Prutul de Jos” – Lake Beleu/Lacul Beleu/Озеро
Белеу, Valeni Village of Cahul region.
II. Cloisters and church / Mănăstiri şi biserici
/ Монастыри и церкви – in Chisinau, Town of
Cahul, Colibasi Village of Cahul region.
III. Museums, fortresses and monuments
of history / Muzee, cetăţui şi monumente
istorice / Музеи, крепости и памятники
истории in Villages Lebedenco, Slobozia Mare,
Valeni (Cahul region), Cahul Town.
IV. Popular craftsmen / Meşteri populari /
Народные мастера
Pelenei Village of Cahul region (popular musical
instruments manufacturing).
Satul Pelenei, raionul Cahul (confecţionarea
instrumentelor muzicale populare).
Село Пеленей района Кагул (изготовление
народных музыкальных инструментов).
Pascani Village of Cahul region (vine plaiting).
Satul Paşcani, raionul Cahul (împletitul obiectelor
din lozie).
Село Пашкань района Кагул (плетение из лозы).
Moldova Turistică
31
Rural tourism of Moldova
Turismul rural
Сельский туризм
Rural tourism in Moldova sees its brisk
deployment, with new households ready to
receive tourists established year by year. All
this is possible first of all because Moldova
has managed to preserve its originality and
peculiar life-style able to externalise its rich
culture, customs and rites of the nations
residing in this country.
Rural tourism complexes are mainly
represented by households run on the basis
of ordinary peasant houses. Despite the
seemingly obsoleteness of a house, visitors are
sure to enjoy all necessary facilities: heating,
comfortable furniture, sanitary appliances.
Landlords are going to pay all efforts for
their guests to get familiar with the life-style
of Moldovan nationals, to lead a country
life without the slightest inconvenience.
Therefore, houses are connected to Internet,
telephone communications and satellite TV –
everything modern people are so accustomed
to.
Guests are mainly served dishes of
national cuisine using mainly foodstuffs
grown and bred by peasants within their
households: vegetable, fruit, dairy, meat.
As a rule, households are located onto
shores of water pools and therefore one
may pastime while fishing, rowing a boat,
swimming or sunbathing. Apart of water
recreation facilities, guests are offered
to ride horses or to be driven in wagons
(caruta), to sightsee local places of interest,
to hike or to ride a bicycle, to admire a folklore
performance. Tourism complexes offer their
guests barbeque parties in the open to admire
the divine Moldovan nature, and organise
group events (celebrations, conferences,
dinners). One is also free to pay a day visit to
such households without a night stop.
Every visitor who encounters Moldova is
sure to mark generosity and hospitality of our
nation, its sincerity and kindness. Therefore
you will be talked to in common language, you
will consume divine wine, you will be treated
with mamaliga (national dish of maize) with
fried pork and cabbage rolls. You will hear
stories about the history of one or another
place, you will listen to national songs and
music... Similar receptions are unforgettable!
It is unlikely to encounter similar attitude in
any other country of the globe!
32 Moldova Turistică
Turismul rural în Moldova se dezvoltă
cu o viteză fulgerătoare, şi în fiecare an
apar noi şi noi gospodării, gata pentru
a primi oaspeţi. Acest lucru se datorează
faptului că Moldova a reuşit să-şi păstreze
întreaga comoară a culturii, tradiţiilor şi
obiceiurilor populare.
Complexele turistice rurale sunt
în principiu gospodării organizate pe
baza unor case săteşti obişnuite. Casa
poate fi veche, însă musafirilor li se oferă
toate comodităţile: duş, grup sanitar,
încălzire, mobilă confortabilă. Toate
eforturile gazdelor sunt îndreptate spre
a familiariza oaspeţii cu viaţa poporului
moldovean, astfel încât aceştia să trăiască
la sat şi în acelaşi timp să nu simtă nici un
disconfort.
Musafirilor li se oferă în principal
bucate din bucătăria naţională, pregătite
din legume, fructe, carne, lactate pe care
ţăranii înşişi le produc în gospodăriile lor.
De regulă, gospodăriile sunt
amplasate pe malurile apelor, deci există
şi posibilitatea de a pescui, de a face
plimbări cu barca, de a înota şi a face băi
de soare. Pe lângă distracţiile acvatice se
propun şi plimbări pe cai sau cu căruţele,
cu bicicleta şi pe jos, excursii la obiecte
de atracţie turistică, programe culturale.
În complexele turistice se organizează
picnicuri la natură, care este excepţional
de frumoasă în Moldova, evenimente în
masă (sărbători, conferinţe, prânzuri). O
astfel de gospodărie poate fi vizitată şi
fără a rămâne pe noapte.
Oricine vine în Moldova observă
ospitalitatea neobişnuită, receptivitatea
şi bunătatea populaţiei băştinaşe. Vi se va
vorbi în limba dumneavoastră, vi se vor
închina vinuri de excepţie, veţi fi serviţi
cu mămăligă cu tocană, cu sărmăluţe, vi
se va povesti despre viaţa la sat şi istoria
locurilor, vi se va cânta şi vi se va dansa…
o astfel de primire nu se uită, şi este puţin
probabil că veţi mai găsi ceva asemănător
în alte ţări!
Сельский туризм в Молдове развивается
с молниеносной быстротой, и каждый год
появляются все новые и новые хозяйства,
готовые принимать гостей. Это обусловлено тем, что Молдове удалось сохранить самобытность, как редкий клад, демонстрирующий богатую культуру, традиции и быт
населяющего страну народа.
Сельские туристические комплексы – это, в основном, хозяйства, организованные на базе обычных деревенских домов. Несмотря на то, что дом может быть
старым, в нем гостям предоставлены все
удобства: душ, санузел, отопление, комфортабельная мебель. И все старания хозяев направлены на то, чтобы гости могли
познакомиться с жизнью молдавского народа, пожить в селе, при этом не испытывая неудобств. Поэтому в домах есть и интернет, и телефонная связь, и спутниковое
телевидение, - все, к чему привык современный человек.
Гостям предлагают, в основном, блюда национальной кухни, причем, из продуктов, которые крестьяне сами производят в своих подворьях и огородах: это и
овощи-фрукты, и молочные продукты, и
мясо.
Как правило, хозяйства расположены на берегах водоемов, а поэтому можно
порыбачить, покататься на лодке, поплавать или позагарать. Кроме водных развлечений – катание на лошадях или в кэруцах (повозках), экскурсии к достопримечательностям, пешие и велосипедные
прогулки, фольклорные программы. В туристических комплексах организуют пикники на природе, которая божественно
красива в Молдове, массовые мероприятия (праздничные события, конференции,
обеды), можно посетить такое хозяйства и
без того, чтобы остаться на ночь.
Любой, кто приезжает в Молдову, отмечает необычайно широкое гостеприимство народа нашей страны, его открытость
и доброту, поэтому с вами будут говорить
на одном языке, пить божественное вино,
угощать мамалыгой с токаной и голубцами, расскажут о жизни в селе и истории
этих мест, споют, сыграют... такие приемы
незабываемы, и вряд ли в какой другой
стране можно найти нечто подобное!
RURAL TOURISM • TURISMUL RURAL • СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Casa din Lunca
The family Benzen’s farm is situated in village of
Trebujeni of Orhei region, 55 km far from Chisinau
near the Orhei-Vechi – the open-air museum.
Services: three meals daily, 3 double-rooms,
conference hall, 2 terraces, swimming-pool, TV,
garden, grill, etc.
Entertainments: the open-air museum’ tours,
fishing, horse-riding, boating, etc.
Tel.: (+373 235) 56-044, mob.: (+373) 794-34-558,
794-55-100.
Casa din Luncă
Pensiunea familiei Benzen se află în satul Trebujeni,
raionul Orhei, la 55 km de Chişinău, în apropierea
muzeului în aer liber Orheiul Vechi.
Facilități și dotări: pensiune completa, 3-DBL, TV,
grătar, 2 terase, gradină, sală p/u întruniri, piscină
etc.
Recreare/ timp liber: Excursie la Complexul „Orheiul
Vechi”, pescuit sportiv, plimbări cu barca, plimbări cu
cai etc.
Tel.: (+373 235) 56-044, mob.: (+373) 794-34-558,
794-55-100.
Casa din Lunca
Хозяйство семьи Бензен находится в селе
Требужень района Орхей, в 55 км. от Кишинэу,
вблизи музея под открытым небом «Орхеюл
Векь» (Старый Орхей).
Услуги: трехразовое питание, 3 двухместных
номера, зал заседаний, гратар, террасы, бассейн,
TV, огород, и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии по музейному
комплексу “Orheiul Vechi” (Старый Орхей), рыбная
ловля, конные прогулки, катание на лодках и т.д.
Тел.: (+373 235) 56-044, моб.: (+373) 794-34-558,
794-55-100.
Hanul lui Hanganu
The family Hanganu’s farm is situated on the bank
of the Dniester river near to the cliff monasteries of
Tipova and Saharna, in village of Lalova of Rezina
region, 100 km northward form Chisinau.
Services: three meals daily, double-rooms,
conference hall, 3 terraces, orchard, sauna, garden,
stove, grill, etc.
Entertainments: visiting to popular craftsmen,
paragliding courses, trips to Tipova and Saharna,
folklore performances, horse-riding, visiting beeyard, hunting, fishing, etc.
Tel.: (+373 254) 75-284, mob.: (+373) 691-244-22,
693-28-199.
Hanul lui Hanganu
Pensiunea familiei Hanganu este amplasată în
preajma complexelor rupestre Țipova și Saharna, pe
malul râului Nistru, la 100 km de oraşul Chişinău, în
satul Lalova, raionul Rezina.
Facilități și dotări: pensiune completa, 3-DBL, TV,
grătar, cuptor, livadă, gradină, sală p/u întruniri,
cramă, 3 terase, fâneață, saună etc.
Recreare/ timp liber: plimbare cu barca, vânătoare
în pădurea din apropiere, pescuit sportiv, saună cu
lemne, degustare produse apicole, program folcloric
(grup local), vizitare ateliere meșteșugărești,
parapantism cu/fără instruire, excursie la mănăstirea
Țipova, cu căruța/sania sau barca, excursie la
mănăstirea Saharna cu barca etc.
Tel.: (+373 254) 75-284, mob.: (+373) 691-244-22,
693-28-199.
Hanul lui Hanganu
Туристическое хозяйство семьи Хангану
находится вблизи скальных монастырей Цыпова
и Сахарна на берегу реки Днестр в 100км от
Кишинэу в селе Лалова района Резина.
Услуги: трехразовое питание, 3 двухместных
номера, зал заседаний , гратар, печь, 3 террасы,
сауна, огород, сад, TV, и т.д.
Отдых/развлечения: катание на лодках, охота
(по сезону), рыбалка, сауна, посещение пасеки,
конные прогулки, фольклорная программа,
визит к народным мастерам, занятия
парапланеризмом, пешие/водные экскурсии в
монастыри Цыпова и Сахарна.
Casa Parinteasca (Parents House)
The Tatiana Popa’s parents house is situated 70 km
far from Chisinau, in the village of Palanca of Calaras
region, in sacral place of 4 cloisters forming a cross.
Services: three meals daily, conference hall, terraces,
garden, stove, grill, etc.
Entertainments: trips to cloisters Hirjauca, Frumoasa,
Raciula, Hirbovaț, handicrafts exhibitions, folklore
performances, handicrafts trainings, trips to woods
Hirjauca-Sipoteni, Mandra, etc.
Tel.: (+373 244) 72-240, 73-175,
mob.: (+373) 694-57-399.
E-mail: casa.parinteasca@gmail.com
Casa Părintească
Casa Părintească (gospodina casei – Tatiana Popa)
este situata la 70 km de capitală, în localitatea
Palanca, raionul Călăraşi, într-un mediu sacru, în
preajma a patru mănăstiri, amplasate în spaţiu sub
forma unei cruci.
Facilităţi şi dotări: pensiune completă, TV, grătar,
grădina, terasă, sală p/u întruniri, cuptor etc.
Recreare/ timp liber: excursii la mănăstirile Hârjauca,
Frumoasa, Răciula, Hârbovăț expoziție de arta
populară, spectacole folclorice, traininguri pentru
meșteșugari, program de romanțe, plimbări prin
pădurea Hârjauca-Sipoteni, Mândra.
Tel.: (+373 244) 72-240, 73-175,
mob.: (+373) 694-57-399.
E-mail: casa.parinteasca@gmail.com
Casa Parinteasca (Родительский
дом)
Родительский дом Татьяны Попа расположен
в 70-ти км. от Кишинэу в селе Паланка района
Калараш. Это удивительная зона, где 4
монастыря образуют на местности крест.
Услуги: трехразовое питание, зал для встреч/
заседаний, гратар, терраса, огород, печь.
Отдых/развлечения: экскурсии в монастыри
Рэчула, Фрумоаса,
Хырбовэц, Хыржаука,
пешие прогулки по Хыржавско-Сипотенскому,
Мындровскому лесам, выставки народного
творчества, фольклорные представления,
конные прогулки, курсы по рукоделию, праздник
старинных романсов.
Тел.: (+373 244) 72-240, 73-175, моб.: (+373) 69457-399.
E-mail: casa.parinteasca@gmail.com
Frapat
The farm is situated in the town of Criuleni, 40 km
far from Chisinau on the bank of the Dniester river.
Services: three meals daily, 2 double-rooms,
conference hall, terrace, grill, orchard, garden, TV,
garden, etc.
Moldova Turistică
33
RURAL TOURISM • TURISMUL RURAL • СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Entertainments: folklore performances, vocal
courses.
Tel.: (+373 248) 20-606, mob.: (+373) 695-57-340.
E-mail: parascovia@hotmail.com
Frapat
Pensiunea este situată în orăşelul Criuleni, la 40 km
de Chişinău, pe malul Nistrului.
Facilităţi şi dotări: pensiune completă, 2-DBL, sală
p/u întruniri, grătar, terasă, livadă, gradină, TV.
Recreare/ timp liber: spectacole folсlorice, cursuri de
vocal.
Tel.: (+373 248) 20-606, mob.: (+373) 695-57-340.
E-mail: parascovia@hotmail.com
Frapat
Хозяйство находится в городе Криулень на
берегу Днестра на расстоянии 40 км от Кишинэу.
Услуги: трехразовое питание, 2 двухместных
номера, зал для встреч/заседаний, гратар,
терассы, TV, сад, огород.
Отдых/развлечения: фольклорные спектакли,
курсы по вокалу.
Tel.: (+373 248) 20-606, mob.: (+373) 695-57-340.
E-mail: parascovia@hotmail.com
La popas
The farm is situated in village of Butuceni of Orhei
region, 50 km far from Chisinau, on the bank of Reut
river, in the Orhei-Vechi – the open-air museum.
Services: three meals daily, 2 double-rooms,
conference hall, 2 terraces, orchard, TV, garden, grill,
etc.
Entertainments: the open-air museum’ tours,
walking to Potirca reservation, fishing, hors-riding
etc.
Tel.: (+373 235) 56091, mob.: (+373) 79288308.
La popas
Pensiunea este situată în satul Butuceni, raionul
Orhei, la o distanța de 50 km de Chişinău, pe malul
râului Răut, pe teritoriul complexului cultural-istoric
«Orheiul Vechi».
Facilități și dotări: pensiune completă, 2-DBL, sală
p/u întruniri, grătar, terasă, livadă, gradină, TV.
Recreare/timp liber: Excursii la complexul “Orheiul
Vechi”, excursii la rezervația Potârca, pescuit sportiv,
plimbari cu cai.
Tel.: (+373 235) 56091, mob.: (+373) 79288308.
La popas
Хозяйство
находится
на
территории
исторического комплекса Старый Орхей в селе
Бутучень района Орхей на расстоянии 50 км от
Кишинэу.
Услуги: трехразовое питание, 2 двухместных
номера, зал для встреч/заседаний, гратар, сад,
огород, TV.
Отдых/развлечения: экскурсии по комплексу
Старый Орхей и в заповедник Potirca, рыбалка,
конные прогулки.
Тел.: (+373 235) 56091, моб.: (+373) 79288308.
Butuceni
The tourist complex “Butuceni” is situated in village
of Butuceni of Orhei region, 50 km far from Chisinau,
on the bank of Reut river, in the Orhei-Vechi – the
open-air museum.
Services: three meals daily, 4 double-rooms,
conference hall, 2 terraces, orchard, TV, garden,
stove, swimming-pool, cellar, etc.
Entertainments: the open-air museum’ tours,
34 Moldova Turistică
fishing, horse-riding etc.
Тел.: (+373 235) 56-906, mob.: (+373) 796-17-870.
E-mail: info@pensiuneabutuceni.md
Web: www.pensiuneabutuceni.md
Butuceni
Complexul de pensiuni “Butuceni” este situat în
satul Butuceni, raionul Orhei, la o distanța de 50
km de Chişinău, pe malul râului Răut, pe teritoriul
complexului cultural-istoric «Orheiul Vechi».
Facilităţi și dotări: pensiune completa, 4-DBL, grătar,
cuptor, şemineu, terase, piscină, havuz, gradină etc.
Recreare/ timp liber: Excursii la complexul “Orheiul
Vechi”, pescuit sportiv, plimbari cu cai.
Тел.: (+373 235) 56-906, mob.: (+373) 796-17-870.
E-mail: info@pensiuneabutuceni.md
Web: www.pensiuneabutuceni.md
Бутучень
Туристический комплекс “Бутучень” находится в
селе Бутучень района Орхей на расстоянии 50 км
от Кишинэу на берегу реки Реут на территории
комплекса Старый Орхей.
Услуги: трехразовое питание, 4 двухместных
номера, печь, камин, бассейн, фонтан, сад,
огород, ТВ, винный погребок и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии по музейному
комплексу “Старый Орхей”, рыбалка, конные
прогулки.
Тел.: (+373 235) 56-906, моб.: (+373) 796-17-870.
E-mail: info@pensiuneabutuceni.md
Web: www.pensiuneabutuceni.md
Drumetie
The farm is situated in village of Trebujeni of Orhei
region, 55 km far from Chisinau near the Orhei-Vechi
– the open-air museum.
Services: three meals daily, 3 double-rooms,
conference hall, terraces, orchard, TV, garden, grill,
swimming-pool, etc.
Entertainments: the Orhei Vechi tours, visiting wine
cellar “Crama Branesti”, visiting the writer Alexandr
Donici’s house-museum and Lazo’s Family Estate,
fishing, horse-riding, etc.
Tel.: (+373 235) 56-005, mob.: (+373) 79-292-125.
Drumeţie
Pensiunea se află în satul Trebujeni, raionul Orhei,
la 55 km de Chişinău, în apropierea muzeului în aer
liber «Orheiul Vechi».
Facilități și dotări: pensiune completă, 3-DBL, sală
p/u întruniri, grătar, terasă, livadă, gradină, TV.
Recreare/ timp liber: excursii la complexul arheologic
“Orheiul Vechi”, excursie la «Crama Brănești», excursie
la Casa-muzeu «A. Donici», excursie la Casa-muzeu
«S. Lazo», pescuit sportiv, plimbări cu cai etc.
Tel.: (+373 235) 56-005, mob.: (+373) 79-292-125.
Drumetie
Хозяйство находится в селе Требужень района
Орхей, в 55 км. от Кишинэу, вблизи музея под
открытым небом «Орхеюл Векь» (Старый Орхей).
Услуги: трехразовое питание, 3 двухместных
номера, зал для встреч/заседаний, гратар,
террасы, огород, сад, TV, бассейн и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии по музейному
комплексу “Orheiul Vechi”, посещение винного
подвала Брэнешть, экскурсии в дом-музей
писателя А. Донича и усадьбу семьи Лазо,
рыбалка, конные прогулки и т.д.
Тел.: (+373 235) 56-005, моб.: (+373) 79-292-125.
RURAL TOURISM • TURISMUL RURAL • СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Viisoara
The farm is situated in village Viisoara of Glodeni
region, about 16 km from the centre region
(Glodeni) and 180 km from Chisinau, on the bank
of a lake.
Services: three meals daily, 2 double-rooms,
conference hall, terraces, orchard, TV, garden, wine
cellar, etc.
Entertainments: boating, fishing, hydrocycling, etc.
Tel.: (+373 249) 57-275, mob.: (+373) 794-30-124.
Viişoara
Pensiunea este situată în comuna Viişoara, raionul
Glodeni, la o distanţa de 16 km de Glodeni şi 180 km
de Chişinău, pe malul iazului.
Facilităţi şi dotări: pensiune completă, 2-DBL, sală
p/u întruniri, grătar, terasă, livadă, grădină, TV, beci.
Recreare/ timp liber: plimbare cu barca, pescuit,
plimbare cu bicicletele nautice etc.
Tel.: (+373 249) 57-275, mob.: (+373) 794-30-124.
Viisoara
Хозяйство находится в селе Виишоара района
Глодень, на расстоянии 16 км от районного
центра и 180 км от Кишинэу, на берегу озера.
Услуги: трехразовое питание, 2 двухместных
номера, зал для встреч/заседаний, отдельная
кухня, гратар, террасы, сад, огород, TV, и т.д.
Отдых/развлечения: катание на лодках, водных
велосипедах, рыбалка и др.
Tel.: (+373 249) 57-275, mob.: (+373) 794-30-124.
Creative boutique Gheorghe Jalba
Creative boutique of painter Gheorghe Jalba is
situated in the village of Milestii Mici of Ialoveni
region near the famous Moldavian wine factory, 18
km from Chisinau.
Services: 1 double-room, exhibition hall, TV, garden,
etc.
Entertainments: visit to creative boutique of painter,
courses of art, walking, horse-riding, etc.
Tel.: (+373 268) 68-582, mob.: (+373) 691-62-502.
Atelierul de creaţie
Gheorghe Jalbă
Atelierul de creaţie a pictorului Gheorghe Jalbă se
află în satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni, în preajma
vestitului Combinat de vinuri de calitate cu acelaşi
nume, la 18 km de oraşul Chişinău
Facilități şi dotări: demi-pensiune, 1-DBL, sala de
expoziții, atelierul de creație, TV, grădină etc.
Recreare/ timp liber: expoziția de lucrări ale
autorului, atelierul de creație a pictorului G. Jalbă,
lecții de pictură, plimbări cu cai.
Tel.: (+373 268) 68-582, mob.: (+373) 691-62-502.
Мастерская художника Георге
Жалбэ
Мастерская художника находится вблизи
знаменитых винных подвалов Милештий Мичь,
в селе Милештий Мичь района Яловень на
расстоянии 18км от Кишинэу.
Услуги: один двухместный номер, выставочный
зал, огород, TV, др.
Отдых/ развлечения: посещение мастерской
художника, уроки изобразительного исскуства,
конные и пешие прогулки.
Тел.: (+373 268) 68-582, моб.: (+373) 691-62-502.
Casa mierii (House of Honey)
Casa mierii of the Stegarescu family is situated in the
cloister area in village of Raciula (20, str. Sf. Maria) of
Calaras region, 63 km from Chisinau.
Services: “live” museum of beekeeping, three meals
daily, 3 double-rooms, conference hall, terrace,
orchard, TV, garden, grill, etc.
Entertainments: visiting cloisters Raciula, Harjauca,
Frumoasa, Harbovet, “Casa Parinteasca”-museum
(Parents House), visit to folk artists, walks to natural
reservation, horse-riding, tasting of honey products,
etc.
Tel.: (+373 244) 64-228, mob.: (+373) 671-218-62,
695-52-463
Casa mierii
Pensiunea familiei Stegărescu este amplasata pe
teritoriul mănăstirii „Sfânta Maria” din satul Răciula
(str. Sf. Maria, 20), raionul Călăraşi, la 63 km de
Chişinău.
Facilități şi dotări: muzeul mierii, pensiune completă,
3-DBL, TV, grătar, livadă, gradină, sală p/u întruniri,
etc.
Recreare/ timp liber: excursii la mănăstirile Hârjauca,
Frumoasa, Răciula, Hârbovăț excursie la muzeul
“Casa părintească”, degustări ale produselor apicole,
vizite la atelierele meşteşugăreşti, plimbări prin
Codru, plimbări cu cai etc.
Tel.: (+373 244) 64-228, mob.: (+373) 671-218-62,
695-52-463
„Casa mierii” (Дом меда)
Хозяйство находится на территории монастыря
в селе Рэчула (ул. Св.Марии, 20) района Кэлэраш
на расстоянии 63 км от Кишинэу.
Услуги: «живой» музей меда, трехразовое
питание, 2 двухместных номера, зал для встреч/
заседаний, гратар, терраса, огород, сад, TV и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии в монастыри
Рэчула, Фрумоаса, Хырбовэц, Хыржаука,
экскурсия в музей «Каса Пэринтяскэ»
(Родительский дом), визит к народным
умельцам, прогулки по Кодрам (лес), конные
прогулки, дегустация продуктов пчеловодства.
Тел.: (+373 244) 64-228, моб.: (+373) 671-218-62,
695-52-463
Hanul lui Stamati
The farm is located near the open air museum
Orheiul Vehci in village of Trebujeni of Orhei region,
55 km from Chisinau.
Services: three meals daily, double-rooms,
conference hall, terrace, garden, grill, TV, etc.
Entertainments: the open-air museum’ tours,
visiting Branesti wine cellar, visiting the writer
Alexandr Donici’s house-museum fishing, horseriding, boating, etc.
Tel.: (+373 235) 56-054, mob.: (+373) 794-210-70.
Hanul lui Stamati
Pensiunea este situata în imediata apropiere de
Complexul Cultural-istoric „Orheiul Vechi”, la 55 km
de Chişinău, în comuna Trebujeni, raionul Orhei.
Facilități și dotări: pensiune completă, camere duble,
TV, grătar, grădină, terasă, sală de conferinţe etc.
Recreare/ timp liber: pescuit, vizitarea Complexului
arheologic “Orheiul Vechi”, Crama Brănești, Casamuzeu «A. Donici», plimbări cu cai, cu barca.
Tel.: (+373 235) 56-054, mob.: (+373) 794-210-70.
Hanul lui Stamati
Хозяйство находится вблизи музея под
открытым небом Orheiul Vechi (Старый Орхей)
на берегу реки Реут в селе Требужень в 55 км от
Кишинэу.
Услуги: трехразовое питание, двухместные
номера, зал для встреч/заседаний, гратар,
терраса, огород, TV и т.д.
Moldova Turistică
35
RURAL TOURISM • TURISMUL RURAL • СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
Отдых/развлечения: экскурсии в музейный
комплекс “Orheiul Vechi” (Старый Орхей),
посещение винного погреба Брэнешть, экскурсия
в дом-музей писателя А. Донича, рыбалка,
конные прогулки, катание на лодке.
Тел.: (+373 235) 56-054, моб.: (+373) 794-210-70.
Vila Verde (Green Villa)
The family Buzila’s farm is situated in village of
Trebujeni of Orhei region, 55 km from Chisinau near
the Orhei-Vechi – the open-air museum.
Services: three meals daily, double-rooms,
conference hall, terrace, orchard, TV, garden, grill,
etc.
Entertainments: the open-air museum’ tours,
fishing, horse-riding, boating, folk-dance classes,
etc.
Tel.: (+373 235) 56-042, 56 099, mob.: (+373) 79270-371.
Vila Verde
Pensiunea familiei Buzilă vă aşteaptă la intrarea în
satul Trebujeni, raionul Orhei, pe malul râului Răut,
în apropierea complexului cultural-istoric „Orheiul
Vechi”.
Facilități şii dotări: pensiune completă, dormitoare
confortabile, sală p/u întruniri, şemineu, grătar,
terasă, livadă, vie, gradină, TV etc.
Recreare / timp liber: excursie pe jos la Complexul
„Orheiul Vechi”, pescuit sportiv, lecţii de dans
popular, lecţii de încondeiere a ouălor pascale,
program folcloric.
Tel.: (+373 235) 56-042, 56 099, mob.: (+373) 79270-371.
Vila Verde (Зеленая Вилла)
Хозяйство находится вблизи музея под
открытым небом Orheiul Vechi на берегу реки
Реут в селе Требужень района Орхей в 55 км от
Кишинэу.
Услуги: трехразовое питание, двухместные
номера, зал для встреч/заседаний, гратар,
терраса, сад, огород, TV и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии по музейному
комплексу “Orheiul Vechi” (Старый Орхей),
рыбалка, конные прогулки, уроки народного
танца, фольклорная программа.
Тел.: (+373 235) 56-042, 56 099, моб.: (+373) 79270-371.
Valea trandafirilor
(Roses Valley)
The farm is situated in town of Glodeni, 163 km from
Chisinau.
Services: three meals daily, 2 double-rooms, orchard,
TV, garden, etc.
Entertainments: visit to Padurea Domneasca
reservation, fishing, hunting, visit to national
craftsmen, walk across wood, etc.
Tel.: (+373 249) 26-135, mob.: (+373) 691-62-502.
Valea trandafirilor
Pensiunea este amplasata într-un mediu pitoresc, în
orăşelul Glodeni, la 163 km de Chişinău.
Facilităţi şi dotări: pensiune completă, 2-DBL, TV,
grătar, livadă, gradină.
Recreare/ timp liber: excursii la rezervaţia „Pădurea
Domnească”, zimbrărie, stejarii seculari, pescuit
sportiv, însoţire la vânătoare, vizite la atelierele
meşteşugăreşti, plimbări prin Codru.
Tel.: (+373 249) 26-135, mob.: (+373) 691-62-502.
36 Moldova Turistică
Valea trandafirilor
(Долина Роз)
Хозяйство расположено в живописном месте в
городе Глодень в 163 км. от Кишинэу.
Услуги: трехразовое питание, 2 двухместных
номера, сад, огород, TV и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии в заповедник
«Господарский лес», рыбалка, охота, посещение
народных мастеров, прогулки по лесу, др.
Тел.: (+373 249) 26-135, моб.: (+373) 691-62-502.
Vila Roz (Rose Villa)
The family Railean’s farm is situated in village of
Trebujeni of Orhei region, 55 km far from Chisinau
near the Orhei-Vechi – the open-air museum.
Services: three meals daily, double-rooms, terrace,
orchard, TV, grill, etc.
Entertainments: the open-air museum’ tours,
fishing, horse-riding, etc.
Tel: (+373 235) 56-243, mob.: (+373) 794-39-214,
601-65-777.
Vila Roz
Pensiunea familiei Răilean se află în satul Trebujeni,
raionul Orhei, la 55 km de Chişinău, în apropierea
muzeului în aer liber «Orheiul Vechi».
Facilități și dotări: pensiune completa, DBL, TV,
grătar, terase, gradină etc.
Recreare/ timp liber: Excursie la Complexul „Orheiul
Vechi”, pescuit sportiv, plimbări cu cai etc.
Tel: (+373 235) 56-243, mob.: (+373) 794-39-214,
601-65-777.
Vila Roz (Вилла Роз)
Хозяйство семьи Рэйлян находится в селе
Требужень района Орхей в 55 км. от Кишинэу,
вблизи музея под открытым небом «Орхеюл
Векь» (Старый Орхей).
Услуги: трехразовое питание, двухместные
номера, гратар, терраса, огород, TV и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии в музейный
комплекс “Orheiul Vechi” (Старый Орхей),
рыбалка, конные прогулки и т.д.
Тел: (+373 235) 56-243, моб.: (+373) 794-39-214,
601-65-777.
La Hanul lui Vasile
The tourist boarding house “La Hanul lui Vasile” is
situated in the immediate proximity of the city of
Chisinau, in the settlement of Tohatin, just 3 km
away from the capital on the route Chisinau-Vadul
lui Voda.
Services: three meals daily, 11 apartments, one
mini-hotel in European stile (7 apartments), 4
wooden houses in national stile, pond for fishing, 2
swimming-pool (outdoor and inside), sauna, crama
(winery), banquet summer hall for 150-200 persons,
terrace for 40 persons, conference hall for 100-150
persons, etc.
Tel.: (+373 22) 38-79-85, 38-79-77, (+373) 691-73730.
Web: www.hanulluivasile.md
E-mail: hanul_lui_vasile@mail.ru
La Hanul lui Vasile
Pensiunea turistică este amplasată la 3 km de
capitală, în satul Tohatin, pe traseul Chişinău-Vadul
lui Vodă, într-un mediu pitoresc, cu spații bine
dotate.
Facilităţi şi dotări: pensiune completă, 11 dormitoare
confortabile, un mini-hotel în stil european cu 7
RURAL TOURISM • TURISMUL RURAL • СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ
camere, 4 căsuțe de lemn în stil naţional, iaz cu peşte,
piscină outdoor, piscină indoor, saună, cramă, sală
de banchete (de vara) cu o capacitate de 150–200
persoane, terasă cu o capacitate de 40 persoane, sală
de conferință cu o capacitate de 100–150 persoane
etc.
Tel.: (+373 22) 38-79-85, 38-79-77,
(+373) 691-73-730.
Web: www.hanulluivasile.md
E-mail: hanul_lui_vasile@mail.ru
La Hanul lui Vasile (Ла Ханул луй
Василе)
Туристическое хозяйство расположено на трассе
Кишинэу-Вадул-луй-Водэ, на расстоянии 3 км от
Кишинэу в живописном селе Тогатин.
Услуги: трехразовое питание, 11 двухместных
номеров, мини-гостиница в европейском
стиле (7 номеров), 4 деревянных домика
в национальном стиле, пруд для рыбалки,
открытый и закрытый бассейн, сауна, крама
(винный погреб), банкетный зал на 150-200 мест,
конференц-зал на 100-150 мест, терраса на 40
мест и т.д.
Тел.: (+373 22) 38-79-85, 38-79-77, (+373) 691-73730.
Web: www.hanulluivasile.md
E-mail: hanul_lui_vasile@mail.ru
Tourist Farm of Balan Family
The farm is situated in village of Trebujeni of Orhei
region, 55 km far from Chisinau near the Orhei-Vechi
– the open-air museum.
Services: three meals daily, double-rooms, terrace,
conference-hall, orchard, garden, TV, grill, etc.
Entertainments: the open-air museum’ tours,
fishing, horse-riding, folklore performances, etc.
Tel.: (+373 235) 56-072, mob.: (+373) 797-53-880.
Pensiunea familiei Balan
Pensiunea se află în satul Trebujeni, raionul Orhei,
la 55 km de Chişinău, în apropierea muzeului în aer
liber «Orheiul Vechi».
Facilităţi şi dotări: pensiune completa, DBL, TV,
grătar, terase, gradină, livada, sală p/u întruniri etc.
Recreare/ timp liber: excursie la Complexul „Orheiul
Vechi”, pescuit sportiv, plimbări cu cai, program
folcloric etc.
Tel.: (+373 235) 56-072, mob.: (+373) 797-53-880.
Туристическое хозяйство семьи
Балан
Хозяйство находится в селе Требужень района
Орхей в 55 км. от Кишинэу, вблизи музея под
открытым небом «Орхеюл Векь» (Старый Орхей).
Услуги: трехразовое питание, двухместные
номера, зал для встреч/заседаний, гратар, сад,
огород, TV, терраса, печь.
Отдых/развлечения: экскурсии по комплексу
Старый Орхей, рыбалка, конные прогулки,
фольклорные программы.
Тел.: (+373 235) 56-072, моб.: (+373) 797-53-880
Casa vAnatorului
(House of Hunter)
The hunting farm is located in village of Balatina of
Glodeni region, 22 km from the centre of region and
about 180 km from Chisinau.
Services: three meals daily, double-rooms, wooden
houses, terraces, grill, apiary, etc.
Entertainments: game hunting, horse-riding,
walking to forest, etc.
Tel.: (+373 249) 92-043.
Casa vÂnătorului
Gospodăria se află în satul Balatina, raionul Glodeni,
la 22 km de reşedinţa raionului şi 180 km de
Chişinău.
Facilităţi şi dotări: Demi-pensiune, camere duble,
căsuţe de lemn, grătar, terase, prisacă etc.
Recreare/ timp liber: vânătoare, plimbări cu cai,
plimbări prin pădure etc.
Tel.: (+373 249) 92-043.
Casa vAnatorului (Дом охотника)
Охотничье хозяйство находится в селе Балатина
района Глодень, в 22 км. от районного центра и в
180 км. от Кишинэу.
Услуги: трехразовое питание, двухместные
номера, деревянные домики, гратар, террасы,
пасека и т.д.
Отдых/развлечения: охота, конные прогулки,
прогулки по лесу и т.д.
Тел.: (+373 249) 92-043.
Casa Fermierului (Farmer House)
The farm is situated near wondeful lake in village of
Braviceni of Orhei region, 60 km far from Chisinau.
Services: three meals daily, apartments, terrace,
pond, swimming-pool, 2 halls for 170 and 240
persons, orchard, garden, TV, grill, etc.
Entertainments: Visit to Braviceni milk plant
“BraviLacta”, testing of milk products, folklore
performances, relaxation on the pond bank, etc.
Tel.: (+373 235) 93-332, mob.: (373) 794-24-065,
792-24-345.
E-mail: casa_fermierului@saturn-13.com
Web: www.saturn-13.com
Casa Fermierului
Pensiunea se află în satul Brăviceni, raionul Orhei, la
60 km de Chişinău, în apropierea unui lac pitoresc.
Facilităţi şi dotări: pensiune completă, camere, TV,
grătar, piscină, terase, gradină, livada, 2 săli pentru
170 şi 240 persoane etc.
Recreare/timp liber: excursie la Fabrica de lactate
din Brăviceni «BraviLacta», degustarea produselor
lactate, program folcloric etc.
Tel.: (+373 235) 93-332, mob.: (373) 794-24-065,
792-24-345.
E-mail: casa_fermierului@saturn-13.com
Web: www.saturn-13.com
Casa Fermierului (Дом фермера)
Хозяйство находится в селе Брэвичень района
Орхей в 60 км. от Кишинэу вблизи живописного
озера.
Услуги: трехразовое питание, гостиничные
номера, 2 зал на 170 и 240 мест, гратар, сад,
огород, TV, терраса, бассейн, пруд и т.д.
Отдых/развлечения: экскурсии на молочный
завод в селе Бравичень «BraviLacta», дегустация
молочных продуктов, фольклорные программы,
отдых у пруда и т.д.
Тел.: (+373 235) 93-332, моб.: (373) 794-24-065,
792-24-345.
E-mail: casa_fermierului@saturn-13.com
Web: www.saturn-13.com
Moldova Turistică
37
RESORTS OF MOLDOVA
Staţiuni balneare
КУРОРТЫ
Vadul-lui-Voda
Vadul-lui-Vodă
Вадул-луй-Водэ
Vadul-lui-Voda is located onto the right shore
of the Nistru River 23 kilometres far from
Chisinau. Owing to the picturesque valley
of the Nistru River, Vadul-lui-Voda resort is
the famous recreation destination of both
residents and guests of Moldova. Onto the
river shore there are beaches, health resorts,
recreational centres, bars, restaurants, sport
grounds. In the year 2007 Vadul-lui-Voda
was bestowed with the status of “TownResort of Moldova”. The town hosts two
health resorts—cardiologic “Bucuria” and
many-profile “Speranta”. The recreation area
is located onto the territory of the unique
Nistru Park covering 584 ha. More than 100 of
recreation centres, camping areas and camps
for children function here.
Vadul-lui-Vodă se află pe malul drept al râului
Nistru la 23 kilometri depărtare de Chişinău.
Graţie luncii pitoreşti a Nistrului, zona de
odihnă Vadul-lui-Vodă a devenit unul dintre
locurile preferate de agrement atât pentru
băştinaşi, cât şi pentru oaspeţii de peste
hotare. Pe malul Nistrului se află plaje, case
de odihnă, sanatorii, baruri, restaurante,
terenuri sportive. În anul 2007, Vadul-lui-Vodă
a obţinut statutul de oraş balnear. În această
localitate se află două sanatorii: „Bucuria”,
cu profil cardiologic, şi „Speranţa”, cu profile
multiple. Zona de odihnă este situată pe
teritoriul Parcului Nistrean, situat pe o
suprafaţă de 584 ha. Aici funcţionează circa
100 de baze de odihnă, campinguri, tabere de
vară pentru copii.
Вадул-луй-Водэ расположен на правом
берегу Днестра в 23 км от Кишинэу.
Благодаря живописной долине Днестра,
зона отдыха в Вадул-луй-Водэ является
излюбленным местом отдыха как жителей
Молдовы, так и зарубежных гостей. На
берегу Днестра расположены пляжи, дома
отдыха, санатории, бары, рестораны,
спортивные площадки. В 2007-ом году
Вадул-луй-Водэ присвоен статус – «городкурорт Молдовы». В городе есть два
санатория — кардиологический «Букурия»
и многопрофильный «Сперанца». Зона
отдыха расположена на территории
уникального
Днестровского
парка,
площадью 584 га. Здесь находится около
100 баз отдыха, кемпингов, летних детских
лагерей.
38 Moldova Turistică
RESORTS • STAŢIUNI BALNEARE • КУРОРТЫ
Camps in Vadul-lui-Voda
Bazele de odihnă din Vadul-lui-Vodă
Базы отдыха в Вадул-луй-Водэ
Odiseu
12 two-storied cottages: 14 single rooms, 58 double
rooms and 8 luxury apartments, 3 restaurant halls,
bar, terrace, 2 saunas with swimming-pools, 2 open
air swimming-pools and sports ground.
Odiseu
12 vile: 58 de camere duble, 14 camere single şi 8
apartamente de lux, 3 săli de restaurant, bar, terase,
2 saune cu piscine, 2 piscine în aer şi terenuri sportive.
Odiseu
12 двухэтажных коттеджей: 58 двухместных
номеров, 14 одноместных со всеми удобствами
и 8 апартаментов “люкс”, ресторан на 3 зала,
бар, терраса, 2 сауны с бассейнами, 2 открытых
бассейна, спортивные площадки.
Tel./fax: (+373 22) 435202, 447386, 434967,
mob.: (+373) 691-37396
E-mail: odiseu@odiseu.md; odiseu.92@mail.ru
Web: www.odiseu.md
Romanita
Apartments for 2-3-4-persons, sports ground
(volleyball), terraces, grill, conference hall.
RomaniȚa
Camere la bloc de 2-3-4 persoane, teren de volei,
terase, grătar, sală de conferințe.
Romanita
2, 3, 4-местные комнаты, волейбольное поле,
беседки/террасы, мангал, конференц-зал.
Tel.: (+373 22) 417-360 , mob.: (+373) 69466199.
Alfa
Apartments for 2-3-4-persons in wooden houses,
swimming-pool, sports ground (ping-pong,
badminton), sauna, grill, terrce.
Alfa
Camere de 2-3-4 persoane în căsuțe de lemn,
piscină, teren pentru tenis de masa, teren cu plasa de
badmington, saună, grătar, terasă.
Alfa
2, 3, 4-местные комнаты в деревянных домиках,
бассейн, площадки для настольного тенниса и
бадминтона, сауна, мангал, терраса.
Tel.: (+373 22) 416571, mob.: (+373) 69127832.
Legenda (Hotel-ship)
Hotel-ship with apartments for 2 persons.
Legenda (Hotel-corabie)
Hotel-corabie pe Nistru cu camere de 2 persoane.
Legenda (Отель-корабль)
Гостиница на воде, 2-местные каюты.
Tel.: (+373 22) 921068, mob.: (+373) 79441330.
Floricica
Economy class, apartments in wooden houses,
terraces.
Floricica
Econom, camere în căsuțe de lemn, terase.
Floricica
Эконом вариант, комнаты в деревянных домиках,
террасы.
Tel. mob.: (+373) 69525999.
Relaxare
Apartments-lux, apartments in wooden houses,
sports ground.
Relaxare
Camere la bloc lux. Camere în căsuțe de lemn, teren
sportiv.
Relaxare
Номера-люкс в каменном доме и номера в
деревянных домах, спортивная площадка.
Tel.: (+373 22) 41-73-81.
Lilia
Apartments in wooden houses, play ground for kids,
grill, terrace.
Lilia
Camere în căsuțe de lemn cu comodități, teren de joc
pentru copii, grătar, terasă.
Lilia
Комнаты в деревянных домиках, детская игровая
площадка, мангал, терраса.
Tel. mob.: (+373) 69049795.
Green Park
Apartments in wooden houses, swimming-pool, grill,
terrace.
Green Park
Camere în căsuțe de lemn, piscină, grătar, terasă.
Green Park
Комнаты в деревянных домиках, бассейн, мангал,
терраса.
Tel.: (+373 22) 417-353, mob.: (+373) 68186584.
Vacanza
Wooden houses, swimming-pool, grill, terrace.
Vacanza
Căsuțe din lemn, piscine, grill, terasă.
Vacanza
Деревянные домики, бассейн, мангал, терраса.
Tel.: (+373 22) 417 420,
mob.: (+373) 79555006, 68411112.
Automobilist
Wooden houses for 2-3 persons.
Automobilist
Căsuțe din lemn cu 2-3 locuri.
Automobilist
2, 3-х местные деревянные домики.
Tel: (+373 22) 416205, mob.: (+373) 69234890.
Trei Stejari
Wooden houses for 2 persons, lux-apartments in
stone house, terrace.
Trei Stejari
Căsuțe din lemn de 2 locuri, camere-lux în blocul de
piatră, terasă.
Trei Stejari
2-местные деревянные домики, комнаты «люкс»
в каменном блоке, терраса.
Tel. mob.: (+373) 69067424, 79601017.
IT Relax
Complex for rest and recreation of “Lux” category.
IT Relax
Centru de reabilitare și odihnă de categoria «Lux».
IT Relax
Центр отдыха и реабилитации категории люкс.
Tel.: (+373 22) 417-780.
Web: www.it-relax.md
Moldova Turistică
39
RESORTS • STAŢIUNI BALNEARE • КУРОРТЫ
MOLOVATA NOUA
MOLOVATA NOUĂ
МОЛОВАТА НОУЭ
mob.: (+373) 69 113 889, 67 100 110
E-mail: lapopas@mail.md
Web: www.lapopas.serad.md
Molovata Noua is a commune located in Dubasari
region, on the eastern bank of the River Dniester. It
consists of two villages, Molovata Noua and Roghi.
The heart of Moldova is majestic and leisurely Dniestre.
Rest areas lying on the banks of the river – near the
city of Dubasari – are lands of magnificent scenic
beauty. Fresh air, filled with sweet herbs odour, gentle
Dniester water attract here both native inhabitants
and guests of our land. Dubasari is just a stone's throw
from the capital of Moldova, Chisinau. 35-40 minutes
drive on a straight road – and you see boundless areas
of gardens and vines in Dniester valley.
Pearl Perla
Hotel – 8 double and singles rooms, restaurant, terrace,
boating, etc.
Jemciujina
Cazare – 8 camere pentru 1-2 persoane, restaurant,
terase, barcă etc.
Жемчужина
Гостиница - восемь 1-2-местных номеров, ресторан,
терраса, прогулочная лодка.
Address: Village of Cocieri of Dubasari region.
Tel.: (+373 248) 52-196, 52-296, mob.: (+373) 6914772,
77708868.
Molovata Nouă se află în raionul Dubăsari pe malul
de est al râului Nistru. Molovata Nouă include 2 sate
- Molovata Nouă şi Roghi.
Inima Moldovei – este Nistrul, un râu maiestos și
domol. Malurile râului în preajma Dubăsarilor sunt
excepțional de pitorești. Aerul îmbibat de mirosul
plantelor, apa lină a Nistrului atrag în preajmă
locuitorii şi oaspeţii meleagului nostru. Din capitala
Moldovei – Chișinău pâna la Dubăsari e o aruncatură
de băț. Peste 35-40 minute de călătorie pe un traseu
drept ca săgeata – se arată o privelişte minunată cu
livezi şi vii situate în valea Nistrului.
Laguna
Hotel, restaurant, modern bath complex with swimming
pool (Wellness-center), Internet, satellite broadcasting,
kids room, tennis-court, conference rooms and many
others. Fishing and hunting amateurs are provided with
all necessary equipment as well as the best specialists in
this field. Amateurs of more exotic sport can dive into the
aquatic world of the Dniester River and find out about
secrets of an interesting sports - diving.
Laguna
Hotel, restaurant, complex modern de băi cu piscină
(Wellness-centru), Internet, TV prin satelit, cameră
pentru copii, cort de tenis, săli de conferinţe și multe
altele. Amatorii de pescuit și vânătoare vor avea acces la
echipamentul necesar, vor beneficia de serviciile celor
mai buni specialiști domeniu. Amatorii de senzații tari
vor putea să vadă lumea acvatică a Nistrului și să afle mai
multe despre cel mai interesant și exotic sport - diving-ul.
Laguna
Отель, ресторан, современный банный комплекс с
подогреваемым бассейном, интернет, спутниковое
телевидение, детская комната, теннисный корт,
конференц-залы и многое-многое другое. Для тех,
кто испытывает страсть к рыбной ловле или охоте,
специалисты предоставят все необходимое для
этого. Любители более острых ощущений могут
погрузиться в подводный мир Днестра и овладеть
секретами одного из самых интереснейших и
экзотических видов спорта - дайвинга.
Address: Village of Molovata Noua of Dubasari region.
Tel.: (+373 22) 22-68-69, (+373 248) 20-923, mob.:
(+373) 694-12323.
Fax: (+373 248) 20-921.
E-mail: lagunahotel@mail.ru
Web: www.laguna.md
Село Моловата Ноуэ расположено в районе
Дубэсарь на восточном берегу реки Днестр.
Моловата Ноуэ состоит из двух сел – Моловата
Ноуэ и Роги.
Сердце Молдовы - величавый и неторопливый
Днестр. Великолепны по красоте места отдыха
- берега реки вблизи г.Дубэсарь. Чистый,
настоянный на душистых травах воздух, ласковая
днестровская вода влекут сюда жителей и гостей
нашего края. От Кишинэу до Дубэсарь рукой
подать: всего 35-40 минут езды по прямому, как
стрела, шоссе, - и взору открываются бескрайние
просторы садов и виноградников, раскинувшихся
в долине Днестра.
Camps in Molovata
Bazele de odihnă DIN Molovata
Базы отдыха в Моловата
La Popas
Hotel building in Standard and Royal rooms (commodities,
TV set, hot water, conditioner), as well as in bungalow
(little wooden houses for 3 – 4 persons), conference halls,
dinning for 240 persons, gaming zone with special places
for football, volleyball, basketball, fitness room inside the
building, sauna, bar with summer terrace.
La Popas
Cazare - căsuţe de lemn pe malul Nistrului şi camere
cu toate comodităţile, săli de conferinţe, terenuri
pentru volei, baschet, fotbal etc., sală sportivă, cu toate
comodităţile care activează anul împrejur, ospătărie
(240 locuri), bar, saună, biliard şi alte servicii.
La Popas
Размещение – в стандартных и класса-люкс номерах
в каменном здании и в деревянных домиках на
берегу Днестра, спортивный комплекс (спортзал,
волейбольная,
баскетбольная,
футбольная
площадки), спортивный зал, работающий круглый
год, бильярд, сауна, бар с летней террасой, столовая
на 240 мест и многое другое.
Address: Village of Cocieri of Dubasari region.
Tel.: (+373 248) 92 241,
40 Moldova Turistică
Sirenă Mermaid
Hotel – apartments for 2-4 persons of economy and lux
category, 3-days meals, sauna, grill, billiard, boating,
night club, etc.
Rusalka
Cazare – camere pentru 2-4 persoane de categorie
econom şi lux, trei mese pe zi, saună, grătar, biliard,
barcă, club de noapte etc.
Русалка
Размещение – 2-4-местные номера категории
«эконом» и «люкс», трехразовое питание, сауна,
мангал, бильярд, катание на лодках и катерах,
ночной клуб и т.д.
Address: Village of Molovata Noua of Dubasari region.
Tel.: (+373 22) 554301, 552360, (+373 248) 92-196, mob.:
(+373) 781-02288, 69004427.
Fax: (+373 248) 20-921.
E-mail: morkunes@gmail.com
Web: www.rusalka.md
HEALTH RESORTS • SANATORII • САНАТОРИИ
HEALTH RESORTS OF MOLDOVA
Sanatorii din Moldova
САНАТОРИИ МОЛДОВЫ
Struguras
There are beach, boat station, athletic fields, board games
room, dance floor, a summer terrace, bar, shop, restaurant,
club with 320 seats, a library on the resort’s territory.
Accommodation - two sleeping blocks of 52 rooms and
90 rooms. Health resort Struguras conducts sanatorium
treatment of patients with diseases: musculoskeletal
system, peripheral nervous system, gastrointestinal tract,
liver and gall bladder, respiratory (non-tubercular etiology),
gynecological, urological, etc.
Struguraş
Pe teritoriul statiunii este o plajă amenajată, o staţie de
bărci, terenuri de sport, sală pentru jocuri de masă, un teren
de dans, terasă de vară, bar, magazine, restaurant, sală de
cinema cu 320 locuri, bibliotecă. Cazare - 142 odăi pentru 1 și
2 persoane în două blocuri hoteliere. Staţiunea „Struguraş”
prestează servicii de tratament balneo-sanatorial pentru
persoane care suferă de maladii ale: aparatului locomotor,
sistemului nervos periferic, tractului gastrointestinal,
ficatultui și vezicii biliare, organelor sistemului respiratoriu,
de afecțiuni ginecologice și urologice etc.
Стругураш
На территории санатория благоустроен песчаный
пляж, лодочная станция, спортивные площадки, зал
настольных игр, танцплощадка, летняя терраса, бар,
магазин, ресторан, клуб на 320 мест, библиотека.
Размещение - два спальных корпуса, на 52 номера и на 90
номеров. Санаторий «Стругураш» проводит санаторнокурортное лечение больных с заболеваниями: опорнодвигательного аппарата, периферической нервной
системы, желудочно-кишечного тракта, печени и
желчного пузыря, органов дыхания, (нетуберкулезной
этиологии), гинекологическими, урологическими и т.д.
Address: Village of Cocieri of Dubasari region
Tel.: (+373 248) 92252, 92158, 92159, 92262, mob.: (+373)
69931571.
Fax: (+373 248) 51-298, 92-232
E-mail: aureti.struguras@mail.ru
Web: www.struguras.md
Codru
Balneological health resort «Codru» has accommodation
for 450 persons. The resort offers treatment of diseases of
the gastrointestinal, central and peripheral nervous system,
musculoskeletal, respiratory, gynecological diseases, etc.
Resort has athletic fields, a video lounge, a disco, swimming
pool, sauna, bar, library, etc.
Codru
Staţiunea balneoclimaterică dispune de 450 de locuri.
La stațiunea balneară «Codru» sunt tratate maladii ale
tractului digestiv, ale sistemului nervos central şi periferic,
ale aparatului locomotor, ale căilor respiratorii, afecțiunile
ginecologice, prostatita cronică. Pe teritoriul stațiunii sunt
terenuri de sport în aer liber, salon video, discotecă, piscină
acoperită cu apă caldă, saună, cinematograf, bar, bibliotecă
etc.
Кодру
Бальнеологический санаторий «Кодру» рассчитан
на 450 мест. В санатории предлагают лечение
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта,
центральной и периферической нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания,
гинекологических заболеваний, хронического
простатита и др. Санаторий располагает спортивными
площадками, видео-салоном, дискотекой, бассейном,
сауной, баром, библиотекой и т.д.
Address: Village of Hirjauca of Calarasi region
Tel.: (+373 244) 72232, 72130.
Web: http://www.calarasi.md/codru
Dniester
Health resort offers treatment of diseases of nervous
system, musculoskeletal system, circulatory, skin diseases.
The resort has spring with curative mineral water.
Nistru
Staţiunea oferă posibilități pentru tratamentul bolilor
sistemului nervos, locomotor, circulator, afecțiuni ale pielii.
Stațiunea are un izvor cu apă minerală curativă.
Днестр
Санаторий предлагает лечение заболеваний нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, системы
кровообращения, кожных заболеваний. На территории
санатория есть бювет с лечебной минеральной водой.
Address: 53, Lenin str., Town of Camenca, Transnistria
Tel.: (+373-216) 2-03-27, 2-24-51, 2-03-23, 2-03-24.
Nufarul Alb (White Lily)
Health resort specializes in: dermatology, urology,
gynecology, cardiovascular disease, treatment of diseases
of musculoskeletal system, circulatory, nervous system,
skin. The resort has a shop, playground, hairdresser, sauna
and library.
Nufărul Alb
Profilul staţiuniei: dermatologie, urologie, ginecologie,
boli cardiovasculare, tratamentul de boli ale sistemului
locomotor, nervos, afecțiuni ale pielii. Staţiunea dispune de
magazin, teren de joc, frizerie, saună şi bibliotecă.
Нуфэрул Алб (Белая Лилия)
Специализация санатория - дерматология, урология,
гинекология, сердечнососудистая система, лечение
болезней опорно-двигательного аппарата, органов
кровообращения, нервной системы, кожи. На
территории санатория находится магазин, спортивная
площадка, парикмахерская, сауна и библиотека.
Address: 1, Nucilor str., Town of Cahul.
Тел.: (+373 299) 2-34-40.
Fax: (+373 299) 2-46-45.
Bucuria
The main focus of the health resort is to treat diseases of
the cardiovascular system, it also offers a treatment of
musculoskeletal, digestive, urinary, nervous, endocrine
systems, and other diseases. Resort offers comfortable
single-double rooms, clinic, cafeteria, bar, concert hall, a
library, sauna, gym.
Bucuria
Profilul principal de activitate al sanatoriului este
tratamentul de boli ale sistemului cardiovascular, locomotor,
digestiv, urinar, nervos, endocrin şi a altor boli. Resort oferă
camere confortabile (single sau double), clinică, cafenea,
bar, sală de concert, bibliotecă, saună, sală de gimnastică.
Букурия
Основным направлением деятельности санатория
является лечение заболеваний сердечно-сосудистой
системы, также санаторий предлагает лечение
заболеваний опорно-двигательной, пищеварительной,
мочевыделительной,
нервной,
эндокринной
систем, и др. Санаторий располагает уютными,
комфортабельными одно-двухместными номерами,
номерами «Люкс», поликлиникой, столовой, баром,
киноконцертным залом, библиотекой, сауной,
тренажерным залом.
Address: 1, Balneara str., Town of Vadul-lui-Voda, Chisinau
mun.
Tel.: (+373 22) 417547, mob.: (+373) 69168477.
Tel/fax: (+373 22) 416047.
E-mail: bucuriasind@mail.ru
Web: bucuriasind.md
Moldova Turistică
41
MUSEUMS OF MOLDOVA
MUZEE
МУЗЕИ
First Natalia Sicard’s Museum was opened
in Moldova in the year 1876 in Vadul-luiVoda resort settlement close to Chisinau.
The museum exhibited a rich collection of
antique items from Egypt, Italy, Greece and
other countries. In 1880s Ion Suruceanu,
scientist acclaimed worldwide, established
Pont Scythian’s Museum in Chisinau. The
collection of this museum was replenished
with exhibits from the deposits of
Natalia Sicard. By the turn to ХХ century,
Ion Suruceanu’s and Natalia Sicard’s
Museums were abolished. In the year
1889 Bessarabia’s Zemstvo Museum was
established on the basis of Agricultural and
Industrial Fair in Chisinau. In the year 1905
it moved into a building which was for the
first time constructed especially to host the
museum. The museum has been operating
in the same building till nowadays at
the address: 82 Kogalniceanu Street,
Chisinau. Just the name has changed: now
this is National Museum of Nature and
Ethnography. Of interest are not only the
unique exhibits collected more than 100
years back by scientist Osterman, but also
the building as architectural monument
(architect V. Tiganco).
Nowadays dozens of museums
both private and national are opened in
Moldova. Almost every region hosts a
proper museum dedicated to the history
of place and customs of its inhabitants.
Village museums have been established
either. While in the places that have seen
famous personalities born and grown up,
museums are opened in reconstructed
houses and estates to introduce
distinguished personalities of our epoch.
Foreign visitors may feel interest both
about remarkable museums as National
Museum of Archaeology and History and
Art Museum, as well as small yet original
exhibitions as Fire’s Brigade Museum,
Customs’ Museum, Museum-Estate of A.
Donici, A. Pushkin and many others.
Museums of Moldova are a way to
get familiar with the nation residing in this
country, to introduce its history, culture,
crafts etc.
42 Moldova Turistică
Primul muzeu din Moldova, cel al Nataliei
Sicard, a fost deschis în 1878 la Vadullui-Vodă, un orăşel balnear, azi suburbie
a Chişinăului. În muzeu a fost adunată
o colecţie bogată de obiecte antice din
Egipt, Italia, Grecia şi alte ţări. În anii '80 ai
secolului XIX, arheologul şi omul de ştiinţă
cu renume mondial, boierul iluminist Ion
Suruceanu a fondat muzeul Pontului Scitic
în Chişinău. Colecţia acestui muzeu a fost
completată şi cu obiecte din depozitele
muzeului Nataliei Sicard. La începutul
secolului XX, muzeul lui Ion Suruceanu a
încetat să mai existe, s-a închis şi muzeul
N. Sicard. În 1889, în baza Expoziţiei de
Agricultură şi Industrie, la Chişinău este
înfiinţat Muzeul Basarabean de Zemstvă.
În 1905, el este transferat într-o clădire
construită, pentru prima dată pe teritoriul
nostru, special pentru a găzdui un muzeu.
Muzeul există şi astăzi în aceeaşi clădire
pe adresa: Chişinău, strada Kogălniceanu
82, însă este numit Muzeul Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală. Prezintă
interes nu doar colecţia cu valoare de
unicat, începută de omul de ştiinţă F. F.
Ostermann, ci chiar clădirea ca monument
arhitectural (arhitect V. Ţâganco).
Astăzi în Moldova există zeci de
muzee, private şi de stat. Aproape în
fiecare raion funcţionează muzee dedicate
istorie ţinutului, obiceiurilor, portului,
tradiţiilor locale. Se deschid şi muzee ale
satului. Iar în localităţile care au dat naştere
unor personalităţi marcante ale epocii
noastre, în casele sau conacele restaurate
sunt inaugurale muzee consacrate marilor
personalităţi. Un interes imens pentru
oaspeţii ţării pot prezenta atât muzeele
mari, ca Muzeul Naţional de Arheologie
şi Istorie, Muzeul de Artă, cât şi muzeele
mici, dar originale: muzeul pompierilor,
Serviciului
Vamal,
casele-muzeu
„Alexandru Donici”, „Alexandr Puşkin” şi
multe altele.
Muzeele Moldovei oferă posibilitatea
de a cunoaște mai bine caracterul, istoria,
cultura, meşteşugurile poporului băştinaş.
Первый в Молдове музей – Натальи
Сикард – был открыт в 1876 году в
Вадул-луй-Водэ, курортном городке, расположенном неподалеку от
Кишинэу. В нем была собрана богатая коллекция античных предметов из
Египта, Италии, Греции и других стран.
В 1880-х ученым-археологом с мировым именем Ионом Суручану был основан музей Понта Скифского в Кишинэу.
Коллекция этого музея была пополнена и предметами из хранилищ Натальи
Сикард. В начале ХХ века музей Иона
Суручану перестал существовать, закрылся и музей Н.Сикард. В 1889-м году
на основе Сельскохозяйственной и промышленной выставки в Кишинэу создается Бессарабский Земский музей. В
1905-м году он занимает здание, впервые в наших краях построенное специально для музея. Он и сегодня существует в том же здании по адресу: Кишинэу,
улица Когэлничану, 82, только уже называется «Национальный музей истории природы и этнографии». Интересна
не только уникальная коллекция, которую начал собирать более 100 лет назад
известный ученый Ф.Ф.Остерман, но и
само здание как памятник архитектуры
(архитектор В.Цыганко).
Сегодня в Молдове – десятки музеев, частных и государственных. Почти
в каждом районе есть музеи, рассказывающие об истории края, быте народа.
Открываются и музеи села. А в тех местах, где родились и выросли известные люди, в восстановленных домах
и усадьбах организовываются музеи.
Огромный интерес для гостей страны
могут представлять как крупные музеи, такие, как Национальный музей археологии и истории, Художественный
музей, так и небольшие, но оригинальные – музей пожарных, таможни, доммузей А.Донича, А.Пушкина и многиемногие другие.
Музеи Молдовы – одна из возможностей познакомиться с характером народа, проживающего в этой
стране, его историей, культурой, ремеслами и т.д.
MUSEUMS
Chisinau • CHIŞINĂU • КИШИНэу
National Archeology and History
Museum of Moldova
August 31 1989 str., 121-A.
It works every day from 10 A.M. till 6 P.M. except
Friday.
Tel.: (+373 22) 24-04-26, 24-43-25.
Muzeul Naţional de Arheologie şi
Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989, 121-A.
Lucrează zilnic între 10.00 şi 18.00, în afară de vineri.
Tel.: (+373 22) 24-04-26, 24-43-25.
Национальный музей археологии
и истории Молдовы
Ул.31 Августа 1989, 121-А.
Работает ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме
пятницы.
Тел.: (+373 22) 24-04-26, 24-43-25.
Nature and Ethnography
NATIONAL Museum
M. Kogalniceanu str., 82.
It works every day from 9 A.M. till 5 P.M.
except Monday.
Tel.: (+373-22) 24-40-02, 24-00-56.
Muzeul NAȚIONAL de Etnografie
şi Istorie naturală
Str. M. Kogălniceanu, 82.
Lucrează zilnic între 9.00 şi 17.00, în afară de luni.
Tel.: (+373-22) 24-40-02, 24-00-56.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ Музей
природы и этнографии
Ул. М.Когэлничану, 82.
Работает ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме
понедельника.
Тел.: (+373-22) 24-40-02, 24-00-56.
National Art Museum of Moldova
31 August 1989 str., 115.
Time of work: 10 A.M.-6 P.M., Monday – the day off.
Tel.: (+373 22) 24-17-30.
e-mail: art.museum@mail.md
Muzeul Naţional de ArtĂ
al MoldovEI
Str. 31 Аugust 1989, 115.
Program: 10.00 – 18.00, luni – zi liberă
Tel. (+373 22) 24-17-30.
e-mail: art.museum@mail.md
Национальный художественный
музей Молдовы
Ул. 31 Августа 1989, 115.
Работает с 10-00 до 18-00 ежедневно,
понедельник – выходной.
Тел. (+373 22) 24-17-30.
e-mail: art.museum@mail.md
MUZEE
МУЗЕИ
House-Museum of the architect
A.Shchusev
A.Shchusev str., 77.
It works every day from 9 a.m. till 5:30 p.m. except
Saturday and Sunday.
Tel.: (+373 22) 22-03-08.
Casa-muzeu a arhitectului
A.Şciusev
Str. A.Şciusev, 77.
Lucrează zilnic între 9.00 şi 17.30, în afară de
sâmbătă şi duminică.
Tel.: (+373 22) 22-03-08.
Дом-музей архитектора
А.Щусева
Ул. А.Щусева, 77.
Работает ежедневно с 9.00 до 17.30, кроме
субботы и воскресенья.
Тел.: (+373 22) 22-03-08.
Republican Pedagogical Museum
Kogalniceanu str., 60.
It works every day from 9 A.M. till 5:30 P.M. except
Saturday and Sunday.
Tel.: (+373 22) 24-52-09, 24-05-01.
Muzeul Pedagogic Republican
Str. Kogălniceanu, 60.
Lucrează zilnic între 9.00 şi 17.30, în afară de
sâmbătă şi duminică.
Tel.: (+373 22) 24-52-09, 24-05-01.
Республиканский педагогический
музей
Ул. Когэлничану, 60.
Работает ежедневно с 9.00 до 17.30, кроме
субботы и воскресенья.
Тел.: (+373 22) 24-52-09, 24-05-01.
Firemen Museum
Poamei str., 21-a.
It works every day from 8 A.M.
till 5 P.M. except Saturday (to call before visiting).
Tel.: (+373 22) 52-37-62.
Muzeul Pompierilor
Str.Poamei, 21-a.
Lucrează zilnic între 8.00 şi 17.00,
în afară de sâmbătă (se recomandă a telefona în
prealabil).
Tel.: (+373 22) 52-37-62.
Музей пожарных
Ул. Поамей, 21-a.
Работает ежедневно с 8.00 до 17.00,
кроме субботы (предварительно звонить).
Тел.: (+373 22) 52-37-62.
Moldova Turistică
43
MUSEUMS
MUZEE
МУЗЕИ
Museum of Customs Service
Dacia str., 49/6.
It works every day from 8 A.M. till 5 P.M. (to call
before visiting).
Tel.: (+373) 69010009, Petr Costin, museum’s
founder.
MuzeuL SERVICIULUI VAmal
Str. Dacia 49/6.
Lucrează zilnic între 8.00 şi 17.00 (se recomandă a
telefona în prealabil).
Tel.: (+373) 69010009, Petru Costin, fondator al
muzeului.
Музей таможенной службы
Ул. Дачия, 49/6.
Работает с 8.00 до 17.00 ежедневно
(предварительно – звонить).
Тел.: (+373) 69010009, Петр Костин, основатель
музея.
“A.S. Pushkin” House-Museum
Anton Pann str., 19.
It works every day from 10 A.M. till 4 P.M. except
Monday.
Tel.: (+373-22) 29-26-85.
Casa-muzeu „A. Puşkin”
Str. Anton Pann, 19.
Lucrează zilnic între orele 10.00 şi 16.00, în afară de
luni.
Tel.: (+373-22) 29-26-85.
Дом-музей “А.С. Пушкин”
Ул. Антон Панн, 19.
Работает ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме
понедельника.
Тел.: (+373-22) 29-26-85.
Museum of Space
Cringului str., 7, Center of Technical Creativity of the
Youth and Children.
It works from 8 a.m. till 5 p.m., except Saturday and
Sunday.
Tel.: (+373 22) 44-00-11.
Muzeul cosmonauticii
Str. Crângului, 7, Centru de Creaţie Tehnică a Copiilor
şi Tineretului.
Lucrează zilnic între orele 8.00 şi 17.00, în afară de
sâmbătă şi duminică.
Tel.: (+373 22) 44-00-11.
Музей космонавтики
Ул. Крынгулуй, 7, Центр технического творчества
детей и молодежи.
Работает ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья.
Тел.: (+373 22) 44-00-11.
44 Moldova Turistică
Open-air Museum
of military equipment
Address: 47, Tighina str., Chisinau.
Muzeul de tehnica militară
în aer liber
Adresa: Chişinău, str. Tighina, 47.
Музей военной техники
под открытым небом
Адрес: Кишинэу, ул. Тигина, 47.
ACROSS MOLDOVA
ÎN MOLDOVA
ПО МОЛДОВЕ
„Soroca Fortress” MUSEUM
Town of Soroca, Petru Rares street.
It works every day from 9 A.M. till 6 P.M. except
Monday and Tuesday.
Tel.: (+373-230) 30-430.
MUZEUL „Cetatea Sorocii”
Oraşul Soroca, str. Petru Rareş.
Lucrează zilnic între 9.00 şi 18.00, în afară de luni şi
marţi.
Tel.: (+373-230) 30-430.
МУЗЕЙ „Крепость Сорока”
Город Сорока, ул. Петру Рареш.
Работает ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме
понедельника и вторника.
Тел.: (+373-230) 30-430.
Soroca region museum
Town of Soroca, Independentei street, 68.
It works every day from 9 A.M. till 5 P.M. except
Saturday and Sunday.
Tel.: (+373-230) 2-22-64, mob.: (+373) 69323734.
Muzeul raionului Soroca
Oraşul Soroca, str. Independenţei, 68
Lucrează zilnic între 9.00 şi 17.00, în afară de
sâmbătă şi duminică.
Tel.: (+373-230) 2-22-64, mob.: (+373) 69323734.
Музей района СорокA
Город Сорока, ул. Индепенденцей, 68.
Работает ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья.
Тел.: (+373-230) 2-22-64, mob.: (+373) 69323734.
MUSEUMS
MUSEUM „Bender Fortress”
Town of Tighina (Bender),
Tel.: (+373 777) 82669, 10538, 51210.
e-mail: bendery-fortress@mail.ru
MUZEUL „Cetatea Bender”
Oraşul Tighina (Bender),
Tel.: (+373 777) 82669, 10538, 51210.
e-mail: bendery-fortress@mail.ru
МУЗЕЙ „Крепость Бендеры”
Город Тигина (Бендеры),
Тел.: (+373 777) 82669, 10538, 51210.
e-mail: bendery-fortress@mail.ru
Church “Dormition of the
Theotocos”
Town of Causeni, Mateevici street.
Tel. of the Culture Department of Causeni district
council: (+373-243) 22-486.
Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”
Oraşul Cauşeni, str.Mateevici.
Tel. Direcţiei Cultură a Consiliului raional Căuşeni
(+373-243) 22-486.
Церковь “Успения Богоматери”
Город Кэушэнь, ул.Матеевич.
Тел. Управления культуры районного совета
Кэушень: (+373-243) 22-486.
Hancesti Ethnographical and
HISTORICAL Museum
2, Mitropolit Varlaam str., Town of Hancesti.
Tel.: (+373-269) 23-607.
Muzeul de Istorie și Etnografie
HÂNCEȘTI
Oraşul Hânceşti, str. Mitropolit Varlaam, 2.
Tel.: (+373-269) 23-607.
музей этнографии и истории
Хынчешть
Город Хынчешть, ул. Митрополит Варлаам, 2.
Тел.: (+373-269) 23-607.
Hasnas’s Estate
Village of Sofia of Drochia region.
Tel. of the village administration:
(+373-252) 30-238.
CONACUL boierului Hasnaş
Satul Sofia, raionul Drochia.
Tel. la Primărie: (+373-252) 30-238.
Усадьба боярина Хаснаш
Село София, район Дрокия.
Тел. в примэрии: (+373-252) 30-238.
MUZEE
МУЗЕИ
Lazo’s Family Estate
Village of Piatra of Orhei region.
Tel.: (+373 235) 58-242, 58-536.
CONACUL FAMILIEI Lazo
Satul Piatra, raionul Orhei
Tel.: (+373 235) 58-242, 58-536.
Усадьба семьи Лазо
Село Пятра, район Орхей.
Тел.: (+373 235) 58-242, 58-536.
Museum of honey
Village of Condritsa of Chisinau municipality.
Tel.: (+373 22) 79-76-61, 79-77-97.
Muzeul mierii
Satul Condriţa, municipiul Chişinău.
Tel.: (+373 22) 79-76-61, 79-77-97.
Музей меда
Село Кондрица, муниципия Кишинэу.
Тел.: (+373 22) 79-76-61, 79-77-97.
Casa Parinteasca Museum
Village of Palanca of Calarasi region.
Tel.: (+373-244) 72-240, 73-175.
E-mail: tpopa@mtc-cl.md
Muzeul „Casa Părintească”
(Centrul artizanal)
Satul Palanca, raionul Călăraşi.
Tel.: (+373-244) 72-240, 73-175.
E-mail: tpopa@mtc-cl.md
Музей «Casa Parinteasca» (центр
народных промыслов)
Село Паланка, район Кэлэраш.
Тел.: (+373-244) 72-240, 73-175.
E-mail: tpopa@mtc-cl.md
Ralli Family’s House
Village of Dolna of Straseni region.
It works every day from 10 A.M. till 4 P.M. except
Monday.
Tel.: (+373-22) 29-26-85.
conacul al familiei Ralli
Satul Dolna, raionul Străşeni.
Lucrează zilnic între 10.00 şi 16.00, în afară de luni.
Tel.: (+373-22) 29-26-85.
усадьба семьи Ралли
Cело Долна, район Стрэшeнь.
Работает ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме
понедельника
Тел.: (+373-22) 29-26-85.
Moldova Turistică
45
MUSEUMS
MUZEE
МУЗЕИ
The house-museum of the writer
and poet Alexei Mateevici
Village of Zaim of Causeni region, Pietre Vechi street,
4
It works every day from 9 A.M. till 5 P.M. except
Saturday and Sunday.
Tel.: (+373-243) 72-337, mob.: (+373) 69837113,
68144489.
Casa-muzeu a scriitorului și
poetului Alexei Mateevici
Satul Zaim, raionul Căuşeni.
Lucrează zilnic, între 9.00 şi 17.00, în afară de
sâmbătă şi duminică.
Tel.: (+373-243) 72-337, mob.: (+373) 69837113,
68144489.
Дом-музей писателя и поэта
Алексея Матеевича
Село Заим, район Кэушень.
Работает ежедневно, с 9.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья.
Тел.: (+373-243) 72-337, моб.: (+373) 69837113,
68144489.
The house-museum of the artist
Igor Vieru
Village of Cernoleuca of Edinet region, in the
school’s building.
Tel. in school: (+373-246) 27-600.
Casa-muzeu a pictorului
Igor Vieru
Satul Cernoleuca, raionul Edineţ, în şcoală.
Tel. la şcoală: (+373-246) 27-600.
Дом-музей художника Игоря
Виеру
Село Чернолеука, район Единец, в здании
школы.
Тел. в школе: (+373-246) 27-600.
The house-museum of the writer,
journalist and politician
Constantin Stamati
Village of Ocnita of Ocnita region.
Tel.: (+373-271) 51-046.
Casa-muzeu a scriitorului,
jurnalistului şi politicianului
Constantin Stamati
Satul Ocniţa, raionul Ocniţa.
Tel.: (+373-271) 51-046.
Дом-музей писателя, журналиста
и политического деятеля
Константина Стамати
Село Окница, район Окница.
Tel.: (+373-271) 51-046.
46 Moldova Turistică
Casa Bunicii Museum (House of
Grandmothers)
Address: Bisericani Village of Glodeni region.
To call before visiting.
Tel.: (+373 249) 58-719, mob.: (+373) 696-09-333.
Casa Bunicii
Adresa: Satul Bisericani, raionul Glodeni.
Se recomandă a telefona în prealabil
Tel.: (+373 249) 58-719, mob.: (+373) 696-09-333.
Casa Bunicii (Бабушкин дом)
Адрес: село Бисерикань района Глодень.
Предварительно – звонить.
Тел.: (+373 249) 58-719, моб.: (+373) 696-09-333.
Slobozia Mare History and
Ethnography Museum
Address: 69, Ulita Mare str., Slobozia Mare Village of
Cahul region.
It works every day from 8.30 A.M. till 2.30 P.M.
except Monday
Tel./fax: (+373 293) 61236, 61878.
Muzeul de Istorie şi Etnografie a
satului Slobozia Mare
Adresa: satul Slobozia Mare, raionul Cahul, str. Uliţa
Mare, 69.
Lucrează zilnic între 8.30 şi 14.30, zi liberă - luni.
Tel./fax: (+373 293) 61236, 61878.
Музей истории и этнографии села
Слобозия Маре
Адрес: село Слобозия Маре района Кагул, ул.
Улица Маре, 69.
Работает ежедневно с 8.30 до 14.30, кроме
понедельника.
Тел./факс: (+373 293) 61236, 61878.
Museum of the writer and poet
Petru Zadnipru
Village of Savca of Ocnita region.
Tel. in the village administration:
(+373-271) 29-338.
Muzeul poetului Petru Zadnipru
Satul Savca, raionul Ocniţa.
Tel. la Primărie: (+373-271) 29-338.
Музей писателя и поэта Петру
Заднипру
Село Савка, район Окница.
Тел. в примэрии: (+373-271) 29-338.
The writer Alexandr Donici’s
house-museum
Village of Donici of Orhei region.
It works every day from 10 A.M. till 5 P.M. except
Monday.
Tel.: (+373-235) 73-549.
MUSEUMS
Casa-muzeu a scriitorului
Alexandru Donici
Satul Donici, raionul Orhei.
Lucrează zilnic între 10.00 şi 17.00, în afară de luni.
Tel.: (+373-235) 73-549.
Дом-музей писателя
Александра Донича
Село Донич, район Орхей.
Работает ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме
понедельника.
Тел.: (+373-235) 73-549.
The publicist Constantin Stere’s
house-museum
Village of Ciripcau of Floresti region.
It works every day from 11 A.M. till 4 P.M. (when
necessary).
Tel. in the village administration: (+373-250) 93474, 93-475.
Casa-muzeu a scriitorului
Constantin Stere
Satul Ciripcău, raionul Floreşti.
Lucrează zilnic între 11.00 şi 16.00 (la solicitarea
turiştilor).
Tel. în Primărie: (+373-250) 93-474, 93-475.
Дом-музей публициста
Константина Стере
Село Чирипкэу, район Флорешть.
Работает с 11.00 до 16.00 (по мере
необходимости).
Тел. в примэрии: (+373-250) 93-474, 93-475.
The poet Liviu Damian’s housemuseum
Village of Corlateni of Rascani region.
It works every day from 10 A.M. till 2 P.M. and from
4 P.M. till 6 P.M. except Tuesday.
Tel. in the village administration:
(+373-256) 56-236, 56-392.
Casa-muzeu a poetului Liviu Damian
Satul Corlăteni, raionul Râşcani.
Lucrează zilnic între 10.00 şi 14.00 şi de la 16.00 la
18.00, în afară de marţi.
Tel. la Primărie: (+373-256) 56-236, 56-392.
Дом-музей поэта Ливиу Дамиана
Село Корлэтень, район Рышкань.
Работает ежедневно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до
18.00, кроме вторника.
Тел. в примэрии: (+373-256) 56-236, 56-392.
Cahul History Museum
Town of Cahul, Tolstoy street, 4.
Tel.: (+373-299) 2-22-69, 2-14-71.
Muzeul de Istorie din oraşul Cahul
Oraşul Cahul, str. Tostoi, 4
Tel.: (+373-299) 2-22-69, 2-14-71.
Музей истории Кагула
Город Кагул, ул. Толстого, 4.
Тел.: (+373-299) 2-22-69, 2-14-71.
MUZEE
МУЗЕИ
Iurceni village museum
Village of Iurceni of Nisporeni region.
Tel. in the village administration: (+373-264) 49236, 49-238.
Muzeul satului Iurceni
Satul Iurceni, raionul Nisporeni.
Tel. la Primărie: (+373-264) 49-236, 49-238.
Музей села Юрчень
Село Юрчень, район Ниспорень.
Тел. в примэрии: (+373-264) 49-236, 49-238.
Comrat regional museum of local
lore and history
Town of Comrat, Gagauz-Yeri, Lenin street, 162.
It works every day from 9 A.M. till 5 P.M. except
Monday.
Tel.: (+373-298) 2-26-94.
Muzeul de Istorie şi Etnografie
Regională din Comrat
Oraşul Comrat, Gagauz-Yeri, str. Lenin, 162.
Lucrează zilnic între 9.00 şi 17.00, în afară de luni.
Tel.: (+373-298) 2-26-94.
Комратский региональный
историко-этнографический музей
Город Комрат, Гагауз-Ери, ул.Ленина.
Работает ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме
понедельника.
Тел.: (+373-298) 2-26-94.
Dmitrii Cara-Cioban National
Gagauzian History and
Ethnography Museum
Besalma village of Comrat region, Gagauz-Yeri,
Lenin street, 110.
It works every day from 8:30 A.M. till 4:30 P.M.
except Monday, on Saturdays and Sundays – from
8:30 A.M. till 2 P.M.
Tel.: (+373-298) 53-272.
Muzeul Naţional GĂGĂUZ de Istorie
şi Etnografie „Dumitru CaraCioban”
Satul Beşalma, raionul Comrat, Gagauz-Yeri,
str. Lenin, 110.
Lucrează zilnic între 8.30 şi 16.30, în afară de luni,
sâmbătă şi duminică între 8.30 şi 14.00.
Tel.: (+373-298) 53-272.
Национальный гагаузский
историко-этнографический музей
им. Дмитрия Кара-Чобана
Село Бешалма, район Комрат, Гагауз-Ери,
ул. Ленина, 110.
Работает ежедневно с 8.30 до 16.30, кроме
понедельника, по субботам и воскресеньям
– с 8.30 до 14.00.
Тел.: (+373-298) 53-272.
Moldova Turistică
47
Natural resources of Moldova
BogĂţiile naturale ale Moldovei
природное Богатство Молдовы
Moldova’s natural resources attract fans of
ecologic tourism into the country. Moldova
sees mountains even if not high yet rather
touching, hills as if the masterpiece created
by nature; one may admire springs, rivers,
lakes (there are more than 4 thousand),
forests, rocks, canyons – all these landscapes
could be encountered in Moldova. While
the task of tourism agencies is to facilitate
communication with the wild upon
organising trekking and hiking tours, fleeting
tours and recreation activities in the open.
Natural opulence must be protected:
on 1st of March 1904 Doctor of Zoology
and one of the founders of Bessarabia’s
Zemstvo Museum (at present National
Museum of Nature and Ethnography, see
rubric “Museums”), Baron Stuart established
Bessarabia’s Society for Nature Protection.
A lot of time has elapsed since then. At
present the Law on Natural Technologies’
Fund protects 5 scientific natural reserves,
86 geologic and palaeontologic monuments
(including the largest caves in Europe),
31 springs that waters are endowed with
healing properties (for example, the spring in
the monastery of Saharna settlement, Rezina
district, or the well near Hirjauca monastery,
Calarasi district). The State protects 160
century-old trees that are told legends
about and are included into tourist routes, 51
natural forest reserves, 9 herb reserves, rare
species of flora and fauna etc.
Visitors are invited to spend
unforgettable time in any of the
aforementioned resorts and the picturesque
places created by nature described below.
While paying visit to “Padurea Domneasca”
with aurochs, the longest cave in Europe with
30 underground lakes, the highest summit
of Moldova – Balanesti Mount (Balanesti
settlement, Nisporeni district), the shore
of the Nistru River near Camenca town
(Transnistria), Japca settlement (Floresti
district), Cremenciug settlement (Soroca
district), wetlands and unusual landscapes
in Naslavcea settlement (Ocnita district),
picturesque lakes – one may witness fairytale everywhere due to the beauty and the
mysteriousness presented to Moldova by God!
48 Moldova Turistică
Natura bogată a Moldovei îi atrage pe
meleagurile noastre pe amatorii turismului
ecologic. Moldova are munţi nu prea înalţi,
dar foarte pitoreşti, dealuri şi văi, numeroase
izvoare, râuri şi lacuri (mai bine de 4 mii),
păduri, stânci, grote, peşteri… Toate aceste
frumuseţi le puteţi admira cu suportul
agenţiilor de turism, care organizează inclusiv
marşuri, deplasări cu bărcile şi odihnă în cele
mai pitoreşti locuri.
Acest tezaur are nevoie de o protecţie
pe măsură. La 1 martie 1904, baronul
Stewart, magistru în zoologie, unul dintre
iniţiatorii Muzeului de Zemstvă (azi – Muzeul
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
vezi rubrica „Muzee”), fondează Societatea
pentru studierea Basarabiei în aspect
istorico-naturalist. Astăzi Legea cu privire
la ariile naturale protejate de stat stabileşte
5 rezervaţii ştiinţifice, 86 de monumente
geologice şi paleontologice (menţionăm că
în Moldova se află cele mai mari peşteri din
Europa), 31 de izvoare, multe dintre care
au apă cu proprietăți curative (de exemplu
izvorul de pe teritoriul mănăstirii Saharna,
raionul Rezina, sau din apropierea mănăstirii
Hărjauca, raionul Călăraşi). Statul a luat sub
ocrotirea sa circa 160 de copaci seculari,
mulţi dintre care se află pe trasee turistice şi
constituie obiecte de legende, 51 de rezervaţii
naturale de păduri, 9 rezervaţii de plante
medicinale, specii rare de animale şi plante şi
multe altele.
În oricare din rezervaţiile naturale, sau
în orice loc pitoresc dintre cele descrise mai
sus puteţi petrece ore de neuitat. Fie că veţi
alege „Pădurea Domnească” populată de
zimbri, fie cea mai lungă peşteră din Europa
cu cele 30 de lacuri subterane, fie cel mai înalt
punct al Moldovei - dealul Bălăneşti (lângă
satul Bălăneşti, raionul Nisporeni), fie malul
Nistrului în zona oraşului Camenca, satelor
Japca (raionul Floreşti) şi Cremenciug (raionul
Soroca), fie revărsările sau rocile neobişnuite
din satul Naslavcea (raionul Ocniţa), fie unul
din numeroasele lacuri pitoreşti – oriunde
veţi putea să vă simţiţi ca într-un basm: întratât de frumoasă şi misterioasă este natura
Moldovei!
Природное богатство Молдовы привлекает в страну любителей экологического туризма. В Молдове есть горы, пусть невысокие, но необычайно трогательные,
холмы, будто сама природа написала шедевр, можно долго любоваться ручьями,
реками, озерами (их более 4 тысяч), лесами, скалами, ущельями. А помогают ознакомиться с красотами природы туристические агентства, которые организовывают и
пешие прогулки, и сплавы по воде, и отдых
в красивейших местах.
Богатство нуждается в надежной
охране: 1 марта 1904 года магистр зоологии, один из зачинателей Земского музея (сегодня – Национальный музей истории природы и этнографии, см. рубрику
«Музеи»), барон Стюарт основал Общество
по охране окружающей среды Бессарабии.
С тех пор прошло немало времени. И сегодня в Законе «О фонде природных территорий» – 5 научных заповедников, 86
геологических и палеонтологических памятников (среди которых и самые большие пещеры в Европе), 31 родник, вода во
многих из них обладает целебными свойствами (например, источник в монастыре с.Сахарна, район Резина, или близ монастыря Хыржаука района Кэлэраш). Под
охрану государства попали почти 160 вековых деревьев, ко многим из них ведут
туристские тропы, со многими связаны интересные легенды, 51 природный лесной
заповедник, 9 резерваций лекарственных
растений, редкие виды животных и трав и
многое-многое другое.
В любом из указанных заповедников и просто красивых местах, созданных природой, приведенных ниже, можно провести незабываемые часы. Буть то
«Господарев лес» с зубрами, самая протяженная пещера в Европе с 30-ю подземными озерами, самая высокая точка Молдовы
холм Бэлэнешть (село Бэлэнешть, район
Ниспорень), берег Днестра в районе города Каменка (Приднестровье), села Жапка
(район Флорешть), села Кременчуг (район
Сорока), разливы и необычайные породы
в селе Наславча (район Окница), живописные озера, - везде можно почувствовать
себя, словно в сказке: такой красотой и загадочностью одарила Молдову природа!
ECOTOURISM
SCIENTIfIC RESERVES
rezervații ŞTIINŢIFICE
НАУЧНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Codru
Village of Lozova of Straseni region, 5 177 ha.
Codru
Satul Lozova, raionul Străşeni, 5177 ha.
Кодру
Село Лозова, район Стрэшень, 5177 га.
Iagorlic
Village of Goian of Dubasari region, 836 ha.
Iagorlic
Satul Goian, raionul Dubăsari, 836 ha.
Ягорлык
Село Гоян, район Дубэсарь, 836 га.
Prutul de Jos (Bottom Prut
(river)
Village of Slobozia Mare of Vulcanesti region, 1 691
ha.
Prutul de Jos
Satul Slobozia Mare, raionul Vulcăneşti, 1 691 ha.
Прутул де Жос (Нижний Прут
(река)
Село Слобозия Маре, район Вулкэнешть, 1 691 га.
Plaiul Fagului (Beeches Land)
Village of Radenii Vechi of Ungheni region, 5 642 ha.
Plaiul Fagului
Satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni, 5 642 ha.
Плаюл Фагулуй (Буковый край)
Село Рэдений Векь, район Унгень, 5 642 га.
Padurea Domneasca
(Manor Forest)
Glodeni and Falesti regions, entrance is near village
of Butesti of Glodeni region, 6 032 ha.
Pădurea Domnească
Raioanele Glodeni şi Făleşti, intrarea se află lângă
satul Buteşti, raionul Glodeni, 6 032 ha.
Пэдуря Домняскэ
(Господарев Лес)
Районы Глодень и Фэлешть, въезд – близ села
Бутешть района Глодень, 6 032 га.
GEOLOGICAL AND PALEONTOLOGICAL
MONUMENTS
GEOLOGICE ŞI PALEONTOLOGICE
MONUMENTE
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Karst cave “Emil Racovita”
(Cinderella)
Village of Criva of Briceni region, length
– over 90 km.
Peştera carstică “Emil Racoviţă”
(Cenuşăreasa)
Satul Criva, raionul Briceni, lungime
– peste 90 de km.
ECOTURISM
ЭКОТУРИЗМ
Карстовая пещера «Емил
Раковицэ» (Золушка)
Село Крива, район Бричень, протяженность –
более 90 км.
Japca Rock
Village of Japca of Floresti region, on the Dnister
river bank.
Stâncă Japca
Satul Japca, raionul Floreşti, pe malul Nistrului.
Жапкинская скала
Село Жапка, район Флорешть, на берегу Днестра.
Rascov complex
Village of Rascov of Rabnita region.
Complexul Raşcov
Satul Raşcov, raionul Râbniţa, Transnistria.
Рашковский комплекс
Село Рашков, район Каменка, Приднестровье.
Surpriza Cave (Surprise Cave)
2 km. from town of Criuleni, length – over 1,5 km.
Peştera Surpriză
2 km de oraşul Criuleni, lungime – peste 1,5 km.
Пещера Сюрпризная
2 км. от города Криулень, протяженность –
свыше 1,5 км.
Naslavcea: Carpov Gill, Rudnii Gill,
Tectonic Fault
Village of Naslavcea of Ocnita region
Naslavcea: PrăpastiA Carpov,
PrăpastiA Rudnâi, falia Tectonică
Satul Naslavcea, raionul Ocniţa.
Наславча: Карпов Яр, Рудный Яр,
Тектонический разлом
Село Наславча, район Окница.
LANDSCAPE RESERVES
REZERVAŢII PEISAGISTICE
ЛАНДШАФТНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
Hirbovat Wood
Between the villages of Hirbovat and Bulboaca of
Anenii-Noi region, 2 218 ha.
Pădurea Hârbovăţ
Între satele Hârbovăţ şi Bulboaca, raionul Anenii
Noi, 2 218 ha.
Хырбовецкий лес
Между селами Хырбовец и Бульбоака, район
Анений-Ной, 2 218 га.
Telita
Near the village of Telita of Anenii-Noi region,
124 ha.
Teliţa
În apropierea satului Teliţa, raionul Anenii Noi,
124 ha.
Телица
Близ села Телица, район Анений-Ной, 124 га.
Moldova Turistică
49
ECOTOURISM
ECOTURISM
ЭКОТУРИЗМ
Tetcani
Near the village of Tetcani of Briceni region, 164 ha.
Teţcani
În apropierea satului Teţcani, raionul Briceni, 164 ha.
Тецкань
Близ села Тeцкань, район Бричень, 164 га.
Geological and paleontological
complex of watershed of Lopatnic
Between the villages of Caracusenii Vechi and
Corjeuti of Briceni region, 452 ha.
Complexul geologic şi
paleontologic din bazinul râului
Lopatnic
Între satele Caracuşenii Vechi şi Corjeuţi, raionul
Briceni, 452 ha.
Геологический и
палеонтологический комплекс в
бассейне реки Лопатник
Между селами Каракушений Векь и Коржеуць,
район Бричень, 452 га.
Bugornea
Near the village of Rascov of Camenca region,
Transnistria, 606 ha.
Bugornea
În apropierea satului Raşcov, raionul Camenca, 606
ha.
Бугорня
Близ села Рашков, район Каменка,
Приднестровье, 606 га.
Valea Adanca
Near the village of Valea Adinca of Camenca region,
Transnistria, 214 ha.
Valea Adâncă
În apropierea satului Valea Adâncă, raionul
Camenca, Transnistria, 214 ha.
Валя Адынкэ
Близ села Валя Адынкэ, район Каменка,
Приднестровье, 214 га.
Glubokaia Dolina (Deep Valley)
Near the village of Caterinovca of Camenca region,
Transnistria, 520 ha.
Glubokaia Dolina (Valea Adâncă)
În apropierea satului Caterinovca, raionul Camenca,
Transnistria, 520 ha.
Глубокая долина
Близ села Катериновка, район Каменка,
Приднестровье, 520 га.
Antonesti marshes
Near the village of Antonesti of Cantemir region,
93,6 ha.
Mlaştini Antoneşti
În apropierea satului Antoneşti, raionul Cantemir,
93,6 ha.
Антонештские плавни
Близ села Антонешть, район Кантемир, 93,6 га.
Chioselia
Near the village of Chioselia of Cantemir region,
307 ha.
50 Moldova Turistică
Chioselia
În apropierea satului Chioselia, raionul Cantemir,
307 ha.
КиОселия
Близ села Киоселия, район Кантемир, 307 га.
Codrii Tigheci
Between the villages of Larguta and Capaclia
of Cantemir region, 2 519 ha.
Codrii Tigheci
Între satele Lărguţa şi Capaclia, raionul Cantemir,
2 519 ha.
Тигечские Кодры
Между селами Лэргуца и Капаклия, район
Кантемир, 2 519 га.
Carbuna
Between the village of Carbuna and railway station
Zloti of Cainari region, 607 ha.
Cărbuna
Între satul Cărbuna şi staţia de cale ferată Zloţi,
raionul Căinari, 607 ha.
Кэрбуна
Между селом Кэрбуна и ж/д станцией Злоць,
район Кэинарь, 607 га.
Tiganesti
Between the villages of Saseni, Tabara, Tiganesti
and Bravicea of Calarasi region, 680 ha.
Ţigăneşti
Între satele Săseni, Tabăra, Ţigăneşti şi Bravicea,
raionul Călăraşi, 680 ha.
Цигэнешть
Между селами Сэсень, Табэра, Цигэнешть и
Бравича, район Кэлэраш, 680 га.
Voloca Verbca
Between the villages Sadova and Rassvet of Calarasi
region, 407 ha.
Voloca Verbca
Între satele Sadova şi Rassvet, raionul Călăraşi,
407 ha.
Волока Вербка
Между селами Садова и Рассвет, район Кэлэраш,
407 га.
Cabaiesti-Parjolteni
Between the villages of Cabaiesti, Parjolteni, Seliste
Noua of Calarasi region, 1213 ha.
Căbăeşti-Pârjolteni
Între satele Căbăeşti, Pârjolteni, Selişte Nouă,
raionul Călăraşi, 1213 ha.
Кэбэешть-Пыржолтень
Между селами Кэбэешть, Пыржолтень, Селиште
Ноуэ, район Кэлэраш, 1213 га.
Temeleuti
Between the villages of Temeleuti and Valcinet of
Calarasi region, 209 ha.
Temeleuţi
Între satele Temeleuţi şi Vălcineţ, raionul Călăraşi,
209 ha.
Темелеуць
Между селами Темелеуць и Вэлчинец, район
Кэлэраш, 209 га.
ECOTOURISM
Cimislia Gullies
Near the town of Cimislia, 256 ha.
Râpele de la Cimişlia
În apropierea oraşului Cimişlia, 256 ha.
Чимишлийские овраги
Близ города Чимишлия, 256 га.
Rudi-Arionesti
10 km far from Otaci town (Donduseni region),
lengthways of Dnister river, 916 ha.
Rudi-Arioneşti
La 10 km de oraşul Otaci (raionul Donduşeni), de-a
lungul Nistrului, 916 ha.
Рудь-Арионешть
В 10 км. от города Отачь (район Дондюшень) по
течению р.Днестр, 916 га.
Dry Valley “Tamaslac”
Near the town of Grigoriopol, Transnistria, 394 ha.
Valea Seacă “Tamaşlâc”
În apropierea oraşului Grigoriopol, Transnistria, 394
ha.
Сухая долина «Тамашлык»
Близ города Григориополь, Приднестровье, 394
га.
La Castel (At the Castle)
It is the valley of the river Racovat, it is a broad band
of 200 m, with 5 km in length on the left bank, near
the village of Gordinesti of Edinet region, 746 ha.
La Castel
Valea râului Răcovăţ (lăţimea de 200 de metri și
lungimea de 5 km), pe malul stâng, în apropierea
satului Gordineşti, raionul Edineţ, 746 ha.
Ла Кастел (В Замке)
Долина р.Рэковэц шириной 200 м.,
протяженностью 5 км. на левом берегу реки,
близ села Гординешть, район Единец, 746 га.
Fetesti
Near the village of Fetesti of Edinet region, 555 ha.
Feteşti
În apropierea satului Feteşti, raionul Edineţ, 555 ha.
Фетешть
Близ села Фетешть, район Единец, 555 га.
Zabriceni
Near the village of Onesti of Edinet region, 596 ha.
Zăbriceni
În apropierea satului Oneşti, raionul Edineţ, 596 ha.
Зэбричень
Близ села Онешть, район Единец, 596 га.
Izvoare-Risipeni
Between the villages of Izvoare and Risipeni of
Floresti region, 1 162 ha.
Izvoare-Risipeni
Între satele Izvoare şi Risipeni, raionul Floreşti,
1 162 ha.
Извоаре-Рисипень
Между селами Извоаре и Рисипень,
район Флорешть, 1 162 га.
ECOTURISM
ЭКОТУРИЗМ
Hancesti wood
Between the villages of Lapusna and Mereseni of
Hancesti region, 4 499 ha.
Pădurea Hânceşti
Între satele Lăpuşna şi Mereşeni, raionul Hânceşti,
4 499 ha.
Хынчештский лес
Между селами Лэпушна и Мерешень, район
Хынчешть, 4 499 га.
Cazimir-Milesti
Between the villages of Milesti, Balanesti, Gaureni
of Nisporeni region, 500 ha.
Cazimir-Mileşti
Între satele Mileşti, Bălăneşti, Găureni, raionul
Nisporeni, 500 ha.
Казимир-Милешть
Между селами Милешть, Бэлэнешть, Гэурень,
район Ниспорень, 500 га.
Villa Nisporeni
Near the town of Nisporeni, 3 499 ha.
Vila Nisporeni
În apropierea oraşului Nisporeni, 3 499 ha.
Ниспоренская дача
Близ г. Ниспорень, 3 499 га.
Dolna
Near the village of Dolna of Nisporeni region, 389 ha.
Dolna
În apropierea satului Dolna, raionul Nisporeni,
389 ha.
Долна
Близ села Долна, район Ниспорень, 389 га.
Calarasauca
5 km southeast from Otaci of Donduseni region,
252 ha.
Călărăşăuca
La 5 km. sud-est de or. Otaci, raionul Donduşeni,
252 ha.
Каларашовка
В 5 км. юго-восточнее г.Отачь,
район Дондюшень, 252 га.
La 33 de Vaduri (At the 33 Fords)
Near the village of Naslavcea of Ocnita region,
184 ha.
La 33 de Vaduri
În apropierea satului Naslavcea, raionul Ocniţa,
184 ha.
Ла 33 де Вадурь (У 33 бродов)
Близ села Наславча, район Окница, 184 га.
Pohrebeni
Between the villages of Pohrebeni and Voronet
of Orhei region, 1049 ha.
Pohrebeni
Între satele Pohrebeni şi Voroneţ, raionul Ocniţa,
1049 ha.
Похребень
Между селами Похребень и Воронец, район
Орхей, 1049 га.
Moldova Turistică
51
ECOTOURISM
ECOTURISM
ЭКОТУРИЗМ
Trebujeni
Between the villages of Trebujeni and Furceni of
Orhei region, 500 ha.
Trebujeni
Între satele Trebujeni şi Furceni, raionul Orhei,
500 ha.
Требужень
Между селами Требужень и Фурчень, район
Орхей, 500 га.
Saharna
Near the village of Saharna of Rezina region, 674 ha.
Saharna
În apropierea satului Saharna, raionul Rezina,
674 ha.
Сахарна
Близ села Сахарна, район Резина, 674 га.
Tipova
Vicinity of the village of Tipova of Rezina region,
306 ha.
Ţipova
Imediata apropiere a satului Ţipova, raionul Rezina,
306 ha.
Ципова
Окрестности с.Ципова, район Резина, 306 га.
Suta de movile (One hundred
mounds)
Between the villages of Braniste (Rascani region)
and Cobani (Glodeni region), 1 072 ha.
Suta de movile
Între satele Branişte (raionul Râşcani) şi Cobani
(raionul Glodeni), 1072 ha.
Сутэ де мовиле (Сто курганов)
Между селами Браниште, район Рышкань,
и Кобань, район Глодень, 1 072 га.
Gradina Turceasca (Turkish
Garden)
Between the villages of Leuntea and Copanca of
Slobozia region, Transnistria, 224 ha.
Grădina Turcească
Între satele Leuntea şi Copanca, raionul Slobozia,
Transnistria, 224 ha.
Грэдина турчаскэ
(Турецкий сад)
Между селами Леунтя и Копанка, район
Слобозия, Приднестровье, 224 га.
Cosauti
The village of Cosauti of Soroca region, 585 ha.
Cosăuţi
Satul Cosăuţi, raionul Soroca, 585 ha.
Косэуць
Село Косэуць, район Сорока, 585 га.
Holosnita
Near the village of Holosnita of Soroca region,
199 ha.
Holoşniţa
În apropierea satului Holoşniţa, raionul Soroca,
199 ha.
Холошница
Близ села Холошница, район Сорока, 199 га.
Capriana-Scoreni
Between the villages of Lozova, Vorniceni, Panasesti,
Truseni, Cojusna of Straseni region, 1762,4 ha.
Căpriana-Scoreni
Între satele Lozova, Vorniceni, Pănăşeşti, Truşeni,
Cojuşna, raionul Străşeni, 1762,4 ha.
Кэприяна-Скорень
Между селами Лозова, Ворничень, Пэнэшешть,
Трушень, Кожушна, район Стрэшень, 1762,4 га.
Climautii de Jos
Near the village of Climautii de Jos of Soldanesti
region, 668 ha.
Climăuţii de Jos
În apropierea satului Climăuţii de Jos, raionul
Şoldăneşti, 668 ha.
Климэуций де Жос
Близ села Климэуций де Жос, район Шолдэнешть,
668 га.
Dobrusa
Between the village of Oliscani and the river Ciorna,
Soldanesti region, 2 634 ha.
Dobruşa
Între satului Olişcani şi râului Ciorna, raionul
Şoldăneşti, 2 634 ha.
Добруша
Между селом Олишкань и рекой Чорна, район
Шолдэнешть, 2 634 га.
Poiana Curatura
(Curatura Glade)
Between the villages Poiana (Soldanesti region) and
Tarasova (Rezina region), 692 ha.
Poiana Curătura
Între satele Poiana (raionul Şoldăneşti) şi Tarasova
(raionul Rezina), 692 ha.
Пояна Курэтура (Поляна Курэтура)
Между селами Пояна (район Шолдэнешть) и
Тарасова (район Резина), 692 га.
Valea Mare (Great Valley)
Near the town of Ungheni, 373 ha.
Valea Mare
În apropierea oraşului Ungheni, 373 ha.
Валя Маре (Великая Долина)
Близ города Унгень, 373 га.
52 Moldova Turistică
ECOTOURISM
DENDROLOGICAL GARDENS
GRĂDINI DENDROLOGICE
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ САДЫ
Dendrological garden
of Chisinau
5, George Enescu, Chisinau, 83 ha.
Grădina dendrologică
din Chişinău
Chisinau, str. George Enescu, 5, 83 ha.
Кишиневский
дендрологический сад
Кишинэу, ул. Георге Енеску, 5, 83 га.
Dendrological garden
of Tiraspol
Town of Tiraspol bordering with the village of
Suclea, Transnistria, 21 ha.
Grădina dendrologică
din Tiraspol
Or. Tiraspol, la hotar cu satul Suclea, Transnistria,
21 ha.
Тираспольский
дендрологический сад
Город Тирасполь, на границе села Суклея,
Приднестровье, 21 га.
PARKS PARCURI ПАРКИ
ECOTURISM
ЭКОТУРИЗМ
Ivancea
The village of Ivancea of Orhei region.
Ivancea
Satul Ivancea, raionul Orhei.
Иванча
Село Иванча, район Орхей.
The garden of National Museum of
Natural History and Ethnography
82, Kogalniceanu str., Chisinau,
in the museum’s area.
Grădina din Muzeul Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală
Chişinău, str. Kogălniceanu 82,
pe teritoriu muzeului.
Сад Национального музея
истории природы и этнографии
Кишинэу, ул. Когэлничану, 82,
на территории музея.
BOTANICAL GADERN
GRĂDINA BOTANICĂ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Botanical Gadern of Chisinau
18, Padurii str., Chisinau, 105 ha.
Grădina Botanică din Chişinău
Chişinău, str. Pădurii 18, 105 ha.
Кишиневский
Ботанический сад
Кишинэу, ул. Пэдурий, 18, 105 га.
Cuhuresti Park
The village of Cuhurestii de Jos of Floresti region.
Parcul Cuhureşti
Satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti.
Кухурештский парк
Село Кухурештий де Жос, район Флорешть.
ZOOLOGICAL GARDEN
GRĂDINA ZOOLOGICĂ
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ САД
Taul Park
The village of Taul of Donduseni region.
Parcul Ţaul
Satul Ţaul, raionul Donduşeni.
Цаульский парк
Село Цауль, район Дондюшень.
Zoological Garden of Chisinau
50/7, bd. Dacia, Chisinau.
Grădina Zoologică din Chişinău
Chişinău, bd. Dacia 50/7.
Кишиневский Зоопарк
Кишинэу, Бул. Дачия, 50/7.
Mandac Park
Between the villages Mandac and Iliciovca of
Donduseni region.
Parcul Mândâc
Între satele Mândâc şi Iliciovca, raionul Donduşeni.
Мындыкский парк
Между селами Мындык и Ильичевка, район
Дондюшень.
The Park “Iasnaia poliana”
(Clear Glade)
3 km southwest from Drochia town.
Parcul “Iasnaia poliana”
(Poiana ÎNSORITĂ)
La 3 km sud-vest de oraşul Drochia.
Ясная поляна
В 3 км. юго-западнее города Дрокия.
Moldova Turistică
53
OUTDOOR ACTIVITY
OdihNĂ activă
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Moldova provides all necessary
conditions for visitors who prefer
active sports to calm recreation.
In hunting season one may roam
about fields and forests in search
for game. Every winter in Pruncul
settlement (close to Chisinau) there
forms a huge 25-meter high icicle
for the Climbing Club of Moldova to
organize competitions on climbing
this ice summit. Sportsmen from
all around the globe come to the
place to conquer the icicle. Any
time of the year upon necessary
strength of wind one may ride a
hang-glider, motor-driven hangglider, paraglider, kiteboarding,
or to make a parachute jump.
Specialised clubs and associations
organize fleeting trip down rivers
and captivating on boats and rafts,
trekking tours and mount climbing.
Moldova sees many picturesque
places suitable for these sports.
Fishing, paint-ball and carting
clubs are open for devotees. All
the aforementioned activities and
entertainments in Moldova are
affordable, safe
54 Moldova Turistică
În Moldova sunt create toate
condiţiile pentru persoanele care
preferă activităţile sportive în loc de
odihna pasivă. Când este deschis
sezonul, puteţi merge la vânătoare,
în pădure sau în câmp. Iarna, în
localitatea Pruncul (nu departe de
Chişinău) an de an se formează
un ţurţur uriaş cu lungimea de 25
de metri, iar Clubul Montan din
Moldova organizează competiţii de
cucerire a acestui pisc de gheaţă.
Pentru a „surmonta” ţurţurul în
Moldova sosesc sportivi din diferite
ţări. În orice anotimp, dacă vântul
este suficient de puternic, aveţi
posibilitatea să vă plimbaţi cu
deltaplanul, motodeltaplanul sau
parapanta, să faceţi kiteboarding
ori să săriţi cu paraşuta. Cluburile
şi asociaţiile de profil organizează
ture de rafting cu bărcile şi plutele,
marşuri pe jos, lecţii de alpinism. În
Moldova există locuri minunate unde
doritorii pot practica aceste genuri
de sport. În ţară activează cluburi
de paintball, carting, pescuit. Toate
genurile de sport şi de agrement
enumerate în Moldova sunt
accesibile, sigure şi captivante!
В Молдове созданы все условия
для тех, кто спокойному отдыху
предпочитает спортивные занятия. В сезон охоты можно отправиться в лес или поля в поисках
дичи. Зимой в поселке Прункул
(близ Кишинэу) каждый год образуется огромная сосулька длиной 25 метров, и Горный клуб
Молдовы организовывает соревнования по покорению этой ледяной вершины. Для того, чтобы
залезть на сосульку, приезжают
спорт­смены из разных стран. В
любое время года при подходящей силе ветра можно покататься на дельтаплане, мотодельтаплане, параплане, кайтбординге и т.д. или прыгнуть с парашютом. Специализированные клубы и общества организовывают
сплавы по реке на лодках и плотах, пешие походы и занятия по
скалолазанию. Для занятий этими видами спорта в Молдове
есть прекрасные места. Есть и
клубы по пейнтболу, картингу,
рыбной ловле. Все перечисленные виды спорта и развлечений
в Молдове доступны, безопасны
и увлекательны!
OUTDOOR ACTIVITY • ODIHNĂ ACTIVĂ • АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Association of hunters and fishers
of Republic of Moldova
Societatea Vînătorilor şi
Pescarilor din Republica Modova
Общество охотников и рыболовов
Республики Молдова
Address: 2, Sipotelor str., Chisinau.
Tel.: (+373 22) 243243, 220407, 24-55-15, 72-55-66
E-mail: ooirm@mail.ru
Web: oxoma.md
Federation of Parachutists
of MOLDOVA
Federaţia Paraşutiştilor din RM
Федерация парашютистов РМ
Address: 2, Decebal bd., Chisinau.
Airdrome/Aerodrom/Аэродром: Vadul-lui-Voda,
Chisinau mun.
Tel.: (+373) 69 16 17 28, 69 94 55 56
E-mail: info@skydive.md
Web.: www.skydive.md
Club “Aerobatic” (delta, paraglide,
sailplane, moto-delta, etc.)
Clubul “Aerobatic” (deltaplan,
parapantă, planor, trike etc.)
Клуб “Aerobatic” (дельтаплан,
параплан, планер,
мотодельтаплан и т.д.)
Tel.: (+373) 69 18 18 28
E-mail: info@aeros.md
Web: http://www.aeros.md/
Moldova Turistică
55
OUTDOOR ACTIVITY • ODIHNĂ ACTIVĂ • АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Federation of Paintball of moldova
Federaţia de Paintball din RM
Федерация пейнтбола РМ
Tel.: (+373 22) 492245, mob.: (+373) 69099070,
69101920, 69109696.
E-mail: ariesv@mail.ru
Web: www.paintball.md
“Kite Сlub Gals” Association (kiting,
kite-surfing)
Asociaţia „Kite Сlub Gals” (kiting,
kite-surfing)
Ассоциация «Kite Сlub Gals»
(кайтбординг, кайт-серфинг)
Tel.: (+373) 69010101.
Web: www.gals.md
Go-cart track ''FORMULA-KART''
Pista de karting ''FORMULA-KART''
Картодром ''FORMULA-KART''
Address: 3/3, Gidigici str., Chisinau.
Tel.: (+373) 691 407 88.
E-mail: vadim-555@rambler.ru
Paintball Club «T.A.C.T.I.C.S»
Clubul de Paintball «T.A.C.T.I.C.S»
Пейнтбольный клуб «T.A.C.T.I.C.S»
Tel.: (+373) 68 888 847.
E-mail: tactics.paintball@gmail.com
Web: www.tactics.md
Paintball Club “Stalker”
Clubul de Paintball “Stalker”
Пейнтбольный клуб «Сталкер»
Tel.: (+373) 79999282
E-mail: contact@stalker.md
Web: www.allpaintball.md
Mountain Club
of Republic of Moldova
Clubul Montan din Republica
Moldova
Горный клуб Республики Молдова
Address: of. 205, 25, Miron Costin str., Chisinau
Tel.: (+373 22) 441409, 549348,
mob.: (+373) 79521447, 69150923.
E-mail: clubmontan@mail.ru
Web: www.magic-lamp.com.md
“Everest” Tourist Sport Club
Clubul de Turism şi Sport “Everest”
Туристский спортивный клуб
«Эверест»
Tel.: (+373) 69127354.
Web: http://everest.org.md/
56 Moldova Turistică
OUTDOOR ACTIVITY • ODIHNĂ ACTIVĂ • АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
“Interfluve” Backpacking Club
(hitch-hacking)
Clubul de Călătorii “Interfluviul”
(autostop)
Клуб путешественников
«Междуречье»
(автостоп)
Tel.: (+373) 69114598.
E-mail: andrew_dm_md@mail.ru
Web: www.bpclub.hobby.md
“Abis” Chisinau Caver Club
Clubul de Speologie din Chişinău
“Abis”
Кишиневский спелеоклуб “Abis”
E-mail: ggg_23@hotmail.com
Web: http://abis.riscom.md
“Travers” Tourist Sport
and Health Club
Clubul de Turism,
Sport şi Sănătate “Travers”
Спортивно-оздоровительный
туристический клуб «Траверс».
Tel.: (+373 22) 49-05-35, (+373) 79561215
E-mail: travers@mail.md
Web: http://www.ournet.md/~tourist
“Lokomotiv” Club of Sport Tourism
Clubul de Turism Sportiv
“Lokomotiv”
Клуб спортивного туризма
«Локомотив»
Address: of. 12, 2, Decebal bd., Chisinau (in Palace
of Railmen/în Palatul de feroviarilor/Во Дворце
Железнодорожников)
Tel.: (+373 22) 74 -78- 51, mob.: (+373) 69 383874.
Moldova Turistică
57
FESTIVALS and HOLIDAYS
FESTIVALURI şi SĂRBĂTORI
ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
Festivals are rather popular and
are celebrated in crowds. As a
rule, official national holidays are
accompanied with competitions,
launch of new products, trade
fairs, concerts, mass events and
many other manifestations.
Every settlement of Moldova
celebrates its Hram (holiday day
of a settlement, which is different
for every village or town). During
Chisinau’s Day, into the central
street of the city enterprises
advertise and sell its products,
scientific institutes demonstrate
its achievements, artists deliver
performances,
ethnographic
societies introduce customs
and cultures of various nations,
restaurants organise testing of
national dishes, while craftsmen
and artisans exhibit their creation.
Moldova carries out more than
40 festivals both international
and national. Hereby we would
like to list the festival acclaimed
worldwide. The brightest annual
events in Moldova are “Mastisor”,
“Day of Wine”, “Va invita Maria
Biesu” Festivals.
58 Moldova Turistică
Moldovenii sărbătoresc pe picior
larg, cu implicarea unui număr cât
mai mare de oameni. De regulă,
sărbătorile naţionale oficiale sunt
însoţite de concursuri, iarmaroace,
concerte, lansări de produse noi,
petreceri în masă şi multe altele.
Fiecare dintre oraşele şi satele
Moldovei îşi marchează Hramul
(sărbătoarea „individuală” a
localităţii). De Hramul oraşului
Chişinău, pe artera principală
a capitalei, întreprinderile îşi
expun produsele, iar instituţiile
ştiinţifice – realizările. Tot aici
evoluează artişti, comunităţile
etnice familiarizează publicul cu
cultura şi tradiţiile popoarelor pe
care le reprezintă, restaurantele
organizează degustări de bucate
naţionale, iar meşterii populari îşi
etalează lucrările.
În Moldova au loc peste 40 de
festivaluri, atât internaţionale,
cât şi naţionale şi locale. Inserăm
lista festivalurilor care în timp
au devenit cunoscute pe plan
internațional. Printre cele mai
memorabile evenimente ale anului
în Moldova se numără festivalurile
„Mărţişor”, Ziua Vinului, „Invită
Maria Bieşu” şi altele.
Праздники в Молдове отмечают широко, вовлекая в мероприятия как можно больше народа.
Как правило, к официальным национальным праздникам приурочивают конкурсы, выпуск новой продукции, ярмарки, концерты, народные гулянья и многое другое. В каждом селе и городе Молдовы отмечается Храм
(праздник населенного пункта,
у каждого – в разное время). Во
время Храма Кишинэу на главной улице столицы предприятия выставляют свою продукцию, научные институты – достижения, артисты дают представления, этнографические общества знакомят с культурой и
бытом разных народов, рестораны устраивают дегустацию блюд
национальных кухонь, а народные мастера и художники представляют свои работы.
В Молдове существует более 40
фестивалей, как международных, так и национальных и местных. Мы приводим список фестивалей, получивших мировое признание. Особенно яркими ежегодными событиями в Молдове стали Мэрцишор,
День вина, «Приглашает Мария
Биешу» и др.
FESTIVALS • FESTIVALURI • ФЕСТИВАЛИ
Official holidays
January 1 – the New Year
January 7 – Christmas
March 8 – the International Women’s Day
Easter (Sunday, Monday)
Radunitsa
May 1 – the International Spring and Labor Day
August 27 – Independence Day
August 31 - «Limba Noastra» (State Language Day)
Sărbători oficiale
1 ianuarie – Revelionul
7 ianuarie – Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
8 martie – Ziua Internaţională a Femeii
Paştele (duminică, luni, marţi)
Paştele Blajinilor (morţilor) – la o săptămână de la
Paşti
1 mai – Ziua Internaţională a Primăverii şi Muncii
27 august – Ziua Independenţei
31 august – „Limba Noastră” (Ziua Limbii Nationale)
Официальные праздники
1 января – Новый Год.
7 января – Рождество Христово.
8 марта – Международный Женский День.
Пасха (воскресенье, понедельник)
Радуница (Родительский День, через неделю
после Пасхи)
1 мая – Международный День Весны и Труда.
27 августа – День Независимости.
31 августа –
«Limba Noastra» (День
Государственного Языка).
Festivals of Moldova
Festivaluri
Фестивали
Wine Day
The festival is organised every year on the second
Saturday of October all over Moldova, while the
main events take place in the center of Chisinau
or on the territory of the International Exhibition
Centre «MoldExpo» (Chisinau, Ghioceilor Street, 1).
This Festival is the excellent posibility to taste the
best Moldovan wines and national dishes, to see
a lot of local and foreign artists, to get acquainted
with national handicrafts or to participate in
excursions to wine factories and degustation halls.
Ziua Vinului
Anual, în a doua sâmbătă din luna octombrie.
Locul de organizare - pe întreg teritoriul Moldovei,
evenimentele principale au loc în centru Chişinăului
sau pe territoriul CIE «MoldExpo» (Chişinău,
Moldova Turistică
59
FESTIVALS • FESTIVALURI • ФЕСТИВАЛИ
1 марта. В этот день люди дарят друг другу
маленькие бутоньерки в виде цветочков из
ниточек белого и красного цветов.
Information: http://www.worldofmoldova.com/en/
celebrations-in-moldova/martisor-moldova/
str. Ghioceilor, 1). Festivalul reprezintă posibilitatea
excelenta de a gusta cele mai bune vinuri
moldoveneşti şi specialități din bucătăria naţională,
a vedea artişti locali şi străini, a face cunoştinţă cu
lucrări de artizanat sau pentru a merge în excursie la
fabrici de vin și sali de degustare.
День Вина
Ежегодный, вторая суббота октября. Место
проведения – по всей Молдове, основные
события –в центре Кишинэу или на территории
Международного
Выставочного
Центра
«MoldExpo» (ул. Гиочеилор, 1, Кишинэу). Этот
фестиваль – отличная возможность попробовать
лучшие молдавские вина и блюда национальной
кухни, увидеть местных и зарубежных артистов,
ознакомиться с работами народных мастеров или
совершить экскурсию на винные предприятия и в
дегустационные залы.
Information: www.vinmoldova.md
Martisor
“Martisor” is a traditional festival on the whole
territory of Moldova, which begins on the 1st of
March and continues for 10 days (since 1967).
Martisor (from Romanian Mărţişor, from Romanian
martie – March) is the traditional holiday of spring
meeting in Moldova and Romania. It is celebrated on
the 1st of March.
On this day people give each other small sprays made
of red and white threads.
Mărţişor
„Mărţişor” este festivalul tradiţional desfășurat pe
întreg teritoriul Moldovei, care începe la 1 martie şi
continuă 10 zile (a fost lansat în 1967). Mărţişorul
(rom. Mărţişor, din rom. martie(lună a anului) este o
sărbătoare tradiţională de întâmpinare a primăverii
în Moldova şi România. Este marcată la 1 martie.
În această zi, oamenii îşi dăruiesc mici butoniere în
formă de flori din fire de culoare albă şi roşie.
Мэрцишор
«Мэрцишор» - это традиционный фестиваль,
который начинается 1 марта и длится 10 дней (c
1967 г.). Мэрцишор (рум. Mărţişor, от рум. martie
— март) — традиционный праздник встречи
весны в Молдове и Румынии. Празднуется
60 Moldova Turistică
The Faces of Friends
This international music festival is organised every
year at the end of June – the beggining of July at
the central square of the town of Cahul (since 1996).
The festival brings together the best bands from
Moldova, as well as artists from Romania, Russia
and Ukraine, who work in different musical genres.
Traditional event of the festival is „Jazz Night” in the
forest.
Chipuri de Prieteni
Festivalul muzical internaţional (lansat în 1996) se
desfășoară anual, la sfârşitul lunii iunie - începutul
lunii iulie. Locul – piaţa principală a oraşului
Cahul. Festivalul întrunește cele bune colective din
R.Moldova, precum şi artişti din România, Rusia şi
Ucraina, care activează în diferite genuri muzicale.
Un eveniment special a devenit tradiţionala
„Noaptea de jazz” în pădure.
Лица друзей
Международный музыкальный фестиваль (с
1996 г.). Ежегодный, конец июня – начало июля.
Место проведения – главная площадь города
Кагул. Фестиваль собирает лучшие коллективы
Молдовы, а также артистов, работающих в
различных музыкальных жанрах из разных
стран. Традиционным событием фестиваля
стала «Ночь джаза» в лесу.
Address: The “Festival” Creative Association
Bd. Victoriei 18, Cahul, Republic of Moldova
Тel/Fax: (+373.22) 601737, mob.: (+373) 690-00900.
Information: www.cahulfest.net
Nufarul alb (White Lily)
The Festival is held summer in odd years in a small
Moldovan town, Cahul. This location is transforming
into a place of meetings of folklore singers and
dancers, handicraft makers from many countries of
the world.
Nufărul alb
Festivalul este desfăşurat vara în anii impari într-un
orăşel moldovenesc, Cahul. Această localitate se
transformă într-un loc de întâlnire a interpreţilor de
cântece şi dansuri folclorice, meşterilor populari din
multe state ale lumii.
Нуфэрул алб (Белая лилия)
Фестиваль проходит по нечётным годам летом
в небольшом молдавском городке Кагул. В
эти дни город превращается в место встречи
исполнителей фольклорных песен и танцев,
народных мастеров из многих стран мира.
E-mail: cahulfest@gmail.com
Information: www.cahulfest.net
FESTIVALS • FESTIVALURI • ФЕСТИВАЛИ
Mesterul Manole
(Master Manole)
International Folk Festival, biennial, the Town of
Criuleni.
Meşterul Manole
Festivalul Focloric Internaţional bienal are loc în
oraşul Criuleni.
Мештерул Маноле (Мастер Маноле)
Международный Фольклорный фестиваль,
один раз в два года, место проведения – город
Криулень.
Information: www.criuleni.md
Maria Biesu Invites
International Opera and Ballet Festival takes place
every year, in September, in National Palace, Opera
and Ballet Theater and other concert halls of Chisinau
since 1990. This festival has been established by the
famous Moldovan opera singer Maria Biesu.
Invită Maria Bieşu
Festivalul Internaţional al vedetelor de Opera și
Balet are loc în fiecare an, în septembrie, la Palatul
Naţional, Teatrul de Operă și Balet și alte săli de
concerte din Chişinău începând cu 1990. Acest
festival a fost instituit de faimoasa cântăreață de
opera Maria Bieşu.
Приглашает Мария Биешу
Международный фестиваль звезд оперы и
балета проводится каждый год в сентябре в
Национальном дворце, Театре оперы и балета и
других концертных залах Кишинева с 1990 года.
Этот фестиваль был учрежден знаменитой на
весь мир молдавской оперной певицей Марией
Биешу.
Art-labyrinth
Festival of alternative culture and art takes place
at the end of June every year in the most beautiful
places of Moldova (between villages of Trebujeni
and Furceni of Orhei region).
Art-labyrinth
Festivalul de cultura și artă alternativa are loc anual,
la sfârşitul lunii iunie, în cele mai pitorești locuri din
Moldova (între satele Trebujeni şi Furceni, raionul
Orhei).
Art-labyrinth (Арт-лабиринт)
Фестиваль альтернативной культуры и искусства
проводится в конце июня каждый год в самых
красивых местах Молдовы (между селами
Требужень и Фурчень района Орхей).
Information: http://art-labyrinth.org/festival
Ethno-jazz
Acest festival are loc anual, în a doua jumătate a lunii
septembrie, la Teatrul National «Mihai Eminescu»
(Chişinău, Ştefan cel Mare, 79) şi reunește stele ale
jazz-ului din întreaga lume.
Ethno-jazz (Этно-джаз)
Этот фестиваль проводится каждый год во
второй половине сентября в Национальном
Театре „Михай Еминеску» (Кишинэу, бул. Штефан
чел Маре, 79), и собирает звезд джаза из разных
стран мира.
E-mail: ethnojazzfestival@gmail.com
Information: www.trigonjazz.com
Gustar
Ethno-music festival takes place every year in the
end of August in the fantastic historical and culture
center Orheiul Vechi (between village of Trebujeni
and Butuceni of Orhei region).
Gustar
Festivalul de muzică etno are loc anual, la sfârşitul
lunii august, într-un complex fantastic istoric şi
cultural «Orheiul Vechi» (între satele Trebujeni şi
Butuceni, raionul Orhei).
Gustar (Густар)
Этно-музыкальный фестиваль проводится
каждый год в конце августа в фантастическом
историко-культурном центре Старый Орхей
(между селами Требужень и Бутучень района
Орхей).
Information: www.gustar.md
BITEI
International Performing Arts Festival takes place at
the end of May, biennial, in the Chisinau’s theaters.
The founder of festival is the theater “E.Ionesco”.
BITEI
Festivalul Internaţional al Artelor Scenice are loc o dată
la doi ani, la sfârşitul lunii mai, în teatrele din Chişinău.
Fondatorul festivalului este teatru “E.Ionesco”.
BITEI
Международный фестиваль сценических
искусств проводится раз в два года в конце мая
на сценах кишиневских театров. Основатель
фестиваля – театр «Е.Ионеско».
Tel.: (+373 22) 23-38-33.
Information: www.fest.md
Ethno-jazz
This festival takes place every year in the second
half of September in the National Theatre “Mihai
Eminescu” (79, Stefan cel Mare bd., Chisinau) and
gather jazz-stars from different countries all over
the would.
Moldova Turistică
61
EXIBITIONS
EXPOZIŢII
ВЫСТАВКИ
«Moldexpo» Exibitions
Expoziţii organizate de «Moldexpo»
Выставки «Молдэкспо»
International Exhibition Centre «Moldexpo»
Address: 1, Ghioceilor str., MD-2008, Chisinau
Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”
Adresa: or. Chişinău, str. Ghioceilor 1
Международный Выставочный центр «Молдэкспо»
Адрес: Кишинэу, ул. Гиочеилор, 1,
Tel.: (+373 22) 810-462, 810-416, 810-419
Fax: (+373 22) 74-74-20.
E-mail: info@moldexpo.md
Web: www.moldexpo.md
FURNITURE
International Specialized Exhibition of furniture, fitting,
raw materials, equipment and technologies for furniture
industry. Date of exhibition — the end of September.
Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje,
scule, materiale şi accesorii pentru fabricarea mobilei.
Perioada desfăşurării — sfârşitul lunii septembrie.
Международная специализированная выставка
мебели, сырья, фурнитуры, материалов,
оборудования для мебельной промышленности.
Сроки проведения — конец сентября.
SECURITY
International Specialized Exhibition of security. Date of
exhibition — the end of September.
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii şi
mijloace, mijloace de protecţie şi securitate.
Perioada desfăşurării: — sfârşitul lunii septembrie.
Международная специализированная выставка
технологий, средств охраны и безопасности. Сроки
проведения — конец сентября.
MOLDAGROTECH
International Specialized Exhibition of agricultural
equipment, technologies and materials
Date of exhibition — the end of October and the end
of March.
Expoziţie internaţională specializată de maşini,
echipamente şi tehnologii pentru complexul
agroindustrial. Perioada desfăşurării: — sfârşitul lunii
octombrie şi a lunii martie.
Международная специализированная выставка
машин, оборудования и технологий для
агропромышленного комплекса. Сроки проведения
— конец октября и марта.
FARMER
International Specialized Exhibition-Fair of agricultural
products, equipment and technologies. Date of
exhibition — the end of October.
Expoziţie-târg internaţională specializată de produse,
utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri. Perioada
desfăşurării: — sfârşitul lunii octombrie.
Международная специализированная выставка-
62 Moldova Turistică
ярмарка сельскохозяйственной продукции,
инвентаря, технологий и ремесел. Сроки проведения
— конец октября.
SHOPS & RESTAURANTS
International Specialized Exhibition of equipment and
technologies, technique and materials, raw materials
and products for trade and catering enterprises. Date of
exhibition — the beginning of November.
Expoziţie internaţională de echipamente şi tehnologii,
produse alimentare, băuturi şi servicii pentru unităţile
de alimentaţie publică şi comerţ. Perioada desfăşurării:
— începutul lunii noembrie.
Международная специализированная выставка
оборудования и технологий, техники и материалов,
сырья и продукции для предприятий общественного
питания и торговли.
Сроки проведения — начало ноября.
RECLAMA & DESIGN
International Specialized Exhibition of advertising
products, PR-technologies and services. Date of
exhibition — the beginning of November.
Expoziţie internaţională specializată de produse şi
servicii publicitare, tehnologii în relaţiile cu publicul.
Perioada desfăşurării: — începutul lunii noembrie.
Международная специализированная выставка
рекламной продукции, PR технологий и услуг. Сроки
проведения — начало ноября.
BLACK SEA LETEX
International Specialized Exhibition of goods,
equipment and raw materials for light industry.
Date of exhibition — the second half of November.
Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi
materii prime pentru industria uşoară.
Perioada desfăşurării: — a doua jumătate a lunii
noembrie.
Международная специализированная выставка
товаров, оборудования и сырья для легкой
промышленности. Сроки проведения — вторая
половина ноября.
CHRISMAS FAIR
Fair of Christmas gifts. Date of exhibition — the end of
December.
Târgul cadourilor de Crăciun. Perioada desfăşurării: —
sfârşitul lunii decembrie.
Ярмарка рождественских подарков. Сроки
проведения — конец декабря.
BEAUTY
International Specialized Exhibition of cosmetics,
perfumery and equipment for beauty parlours
Date of exhibition — the end of February.
Expoziţie internatională specializată de cosmetice,
parfumerie şi echipamente pentru saloanele de
frumuseţe. Perioada desfăşurării — sfârşitul lunii
februarie.
Международная специализированная выставка
парфюмерии, косметики и оборудования для
салонов красоты. Сроки проведения — конец
февраля.
EXIBITIONS • EXPOZIŢII • ВЫСТАВКИ
MOLDENERGY
International Specialized Exhibition of energetic,
power-saving technologies, gas-supply, heating and air
conditioning systems. Date of exhibition — the second
half of March.
Expoziţie internaţională specializată a tehnologiilor
de conservare a energiei, instalaţiilor termice şi de
alimentare cu gaze, echipamentelor de condiţionare a
aerului. Perioada desfăşurării — a doua jumătate a lunii
martie.
Международная специализированная выставка
энергосберегающих технологий, систем отопления,
газоснабжения, кондиционирования воздуха. Сроки
проведения — вторая половина марта.
MOLDCONSTRUCT
International Specialized Exhibition of architecture,
technologies, equipment, tools, installations and
materials for construction. Date of exhibition — the
second half of March.
Expoziţie internaţională specializată de arhitectură,
tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru
construcţii. Perioada desfăşurării — a doua jumătate a
lunii martie.
Международная специализированная выставка
архитектуры, строительных технологий,
оборудования, инструментов и материалов. Сроки
проведения — вторая половина марта.
TOURISM. LEISURE. HOTELS
International Specialized Exhibition of tourism, leisure
and hotel industry. Date of exhibition — the middle of
April.
Expoziţie internaţională specializată de turism,
agrement, industrie hotelieră. Perioada desfăşurării —
mijlocul lunii aprilie.
Международная специализированная выставка
туризма, отдыха и гостиничного хозяйства. Сроки
проведения — середина апреля.
PACKAGING. DEPOT
International Specialized Exhibition of tare and
packaging, packing materials and technologies for their
production. Date of exhibition — the middle of May.
Expoziţie internaţională specializată de ambalaje,
materiale de ambalare şi tehnologii. Perioada
desfăşurării — mijlocul lunii mai.
Международная специализированная выставка
тары и упаковки, материалов и оборудования для их
производства. Сроки проведения — середина мая.
FOOD & DRINKS
International Specialized Exhibition of foodstuff and raw
materials for their production. Date of exhibition — the
middle of May.
Expoziţie internaţională specializată de produse
alimentare şi materii prime pentru producerea acestora.
Perioada desfăşurării — mijlocul lunii mai.
Международная специализированная выставка
продовольственных товаров и сырья для их
производства. Сроки проведения — середина мая.
FOOD TECHNOLOGY
International Specialized Exhibition of equipment
and technologies for food processing industry. Date of
exhibition — the middle of May.
Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi
tehnologii pentru producerea şi procesarea produselor
alimentare. Perioada desfăşurării — mijlocul lunii mai.
Международная специализированная выставка
оборудования и технологий для пищевой и
перерабатывающей промышленности. Сроки
проведения — середина мая.
ART EXPO
International Specialized Exhibition of modern art. Date
of exhibition — the end of May.
Expoziţie internaţională specializată de artă modernă.
Perioada desfăşurării — sfârşitul lunii mai.
Международная специализированная выставка
современного искусства. Сроки проведения —
конец мая.
Forum of Small and Medium Enterprises
Forum of small and medium business manufacturers
and service providers. Date of exhibition — the end of
May.
Forumul întreprinderilor mici şi mijlocii. Perioada
desfăşurării — sfârşitul lunii mai.
Форум малых и средних предприятий. Сроки
проведения — конец мая.
MoldMEDIZIN & MoldDENT
International Specialized Exhibition of medical
technique and diagnosis devices, harmaceuticals,
stomatology equipment, instruments and consumables.
Date of exhibition — the beginning of September.
Expoziţie internaţională specializată de echipamente
medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie.
Perioada desfăşurării — începutul lunii septembrie.
Международная специализированная выставка
медицинского оборудования, медикаментов
и стоматологии. Сроки проведения — начало
сентября.
«Poliproject» Exibitions
Expoziţii organizate de «Poliproject»
Выставки «Poliproject»
POLIPROJECT Exhibitions Ltd.
Address: of.2, bl.C, 41/1, M.Eminescu str. Chisinau
POLIPROJECT Exhibitions Ltd.
Adresa: Chişinău, str. M.Eminescu 41/1, blocul C, of.2
POLIPROJECT Exhibitions Ltd.
Адрес: Кишинэу, ул. М.Еминеску, 41/1, блок С, оф.2.
Tel./fax: (373 22) 22-20-70, 24-31-18
E-mail: info@poliproject.md
Web: www. poliproject.md
EXPO-VIN
International specialized exposition. Wines. Spirits.
Machinery and equipment for viti-viniculture. Nursery.
Venue: Chisinau, IEC «MoldExpo». Date of exhibition the middle of February.
Expoziţie Internaţională Specializată. Vinuri din
struguri. Băuturi alcoolice tari. Echipamente şi accesorii
pentru industria vinului. Butași de viță-de-vie. Locul
desfăşurării: CIE «Moldexpo». Perioada desfăşurării —
mijlocul lunii februarie.
Международная специализированная выставка.
Вина. Спиртные напитки. Оборудование и
материалы для винодельческой промышленности.
Место проведения – МВЦ «Молдэкспо». Время
проведения – середина февраля.
CELEBRATION
Specialized exposition. Ceremonies organizations
services. Venue: Chisinau, IEC «MoldExpo». Date of
exhibition – the end of April.
Expoziţie specializată de servicii pentru organizarea
ceremoniilor festive, de sărbătoare şi la celebrarea
nunţilor. Salon de mariaj & Arta sărbătorii. Locul
desfăşurării: CIE «MoldExpo». Perioada desfăşurării —
sfârşitul lunii aprilie.
Специализированная выставка. Услуги по
организации церемоний, фестивалей, праздников,
свадеб. Салоны красоты. Место проведения – МВЦ
«Молдэкспо». Время проведения – конец апреля.
Moldova Turistică
63
DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS
MISIUNI DIPLOMATICE ŞI CONSULARE
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ МИССИИ
DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
MISIUNI DIPLOMATICE ŞI CONSULARE
ALE REPUBLICII MOLDOVA
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ
МИССИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Republic of Austria
Republica Austria
Республика Австрия
ALSO ACCREDITED TO: Slovak Republic, OSCE, UN
specialized organizations
ADDRESS: 1030 Vienna Löwengasse 47/1
PHONE: +431 961-10-27, +431 961-10-30
FAX: +431 961-10-34
E-MAIL: vienna@moldmission.at, osce@
moldmission.at
Republic of Azerbaijan
Republica Azerbaidjan
Республика Азербайджан
ADDRESS: Baku AZ1073 Pr. Husein Djavid, cart. 520,
bl.12
PHONE: +99412 510-15-38
FAX: +99412 497-52-91
E-MAIL: baku@mfa.md, emb.moldova.baky@
azdata.net
Republic of Belarus
Republica Belarus
Республика Беларусь
ALSO ACCREDITED TO: CIS Statutory Authorities
ADDRESS: Minsk, str. Belorusskaia, 2
PHONE: +37517 289-14-41
FAX: +37517 289-11-47, +37517 289-11-17
E-MAIL: minsk@mfa.md
SITE: www.belarus.mfa.md
The Kingdom of Belgium
Regatul Belgiei
Королевство Бельгия
ALSO ACCREDITED TO: NATO, the Grand Duchy of
Luxembourg, The Kingdom of Netherlands
ADDRESS: 1050, Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt
57
PHONE: +322 626-00-80
FAX: +322 732-96-60
E-MAIL: bruxelles@mfa.md
SITE: www.ambasadamoldova.be
Republic of Bulgaria
Republica Bulgaria
Республика Болгария
ADDRESS: 1142 Sofia, str. G.S. Rakovski, 152
PHONE: +3592 935-60-11
FAX: +3592 980-64-75
E-MAIL: sofia@mfa.md, ambasadamd@sofiasat.com
SITE: www.bulgaria.mfa.md
64 Moldova Turistică
Czech Republic
Republica Cehă
Республика Чехия
ADDRESS: 160 00 Praga 6 Bubeneč, str. Juarezova
nr. 14
PHONE: +420 233 323 762, +420 233 323 764
FAX: +420 233 323 765
E-MAIL: praga@mfa.md
SITE: www.ambasadamoldova.cz
People’s Republic of China
Republica Populară Chineză
Китайская Народная Республика
ADDRESS: 100600 Beijing, Ta Yuan Office Building
2-9-1
PHONE: +8610 65 32 54 94
FAX: +8610 65 32 53 79
E-MAIL: beijing@mfa.md
SITE: www.moldovaembassy.org.cn
Hellenic Republic
Republica Elenă
Республика Греция
ADDRESS: 11524, Atena, sec. Nea Filothei, str. G.
Bacou nr. 20 C.P.11524
Political and economic section:
PHONE: +30 210699-06-65
E-MAIL: atena@mfa.md
Consular Section:
PHONE: +30 210699-03-72, +30 210699-02-66,
+30 210699-02-67
FAX: +30 210699-06-60
E-MAIL: consul.moldova@gmail.com
SITE: www.grecia.mfa.md
Republic of Estonia
Republica Estonia
Республика Эстония
ADDRESS: C.P. 10116 Tallinn, str. Tatari 20, offices
9—10
PHONE: +372 64 20 203
FAX: +372 64 20 204
E-MAIL: tallinn@mfa.md
French Republic
Republica Franceză
Республика Франция
ALSO ACCREDITED TO: The Kingdom of Spain,
UNESCO, Latin Union, Special Representative of
the RM President to the Francophone Permanent
Council
ADDRESS: 22 rue Berlioz, Paris 75116
PHONE: +331 406 711 20
FAX: +331 406 711 23
E-MAIL: paris@mfa.md, ambassade.moldavie@
wanadoo.fr
SITE: www.ambassade-moldavie.com
The Federal Republic of Germany
Republica Federală Germania
Федеративная Республика Германия
ALSO ACCREDITED TO: The Kingdom of Denmark
ADDRESS: 10439 Berlin, Gotlandstraße, 16
PHONE: + 49 30 44 652 970
FAX: + 49 30 44 652 972
E-MAIL: office@botschaft-moldau.de
SITE: www.botschaft-moldau.de, www.germania.
mfa.md
State of Israel
Statul Israel
Государство Израиль
ALSO ACCREDITED TO: Republic of Cyprus
ADDRESS: 64045 Tel Aviv, str. Rembrandt, 38
PHONE: +9723 523-10-00
FAX: +9723 523-30-00
E-MAIL: moldova@barak.net.il
SITE: www.israel.mfa.md, www.moldovaembassy.
org.il
Italian Republic
Republica Italiană
Республика Италия
ALSO ACCREDITED TO: Republic of Malta, FAO, IFAD
ADDRESS: 00185 Roma, Via Montebello, 8
PHONE: +39 06 474 02 10
FAX: +39 06 478 810 92
E-MAIL: roma@mfa.md
SITE: www.ambmoldova.it
Republic of Latvia
Republica Letonia
Республика Латвия
ADDRESS: LV – 1050, Riga, Zigfrīda Annas Meierovica
bulvāris 14
PHONE: +371 6 735 91 60
FAX: +371 6 735 91 65
E-MAIL: riga@moldovaembassy.lv
SITE: www.letonia.mfa.md
Republic of Lithuania
Republica Lituania
Республика Литва
ADDRESS: Vilnius, LT-08102, str. Miglos, 61 A
PHONE: +3705 260 79 14, +3705 260 79 16
FAX: +3705 260 79 15
E-MAIL: ambasada.vilnius@gmail.com
SITE: www.lituania.mfa.md
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei
de Nord
Объединенное Королевство Великой
Британии и Северной Ирландии
ALSO ACCREDITED TO: Ireland, IOM
ADDRESS: 5 Dolphin Square, Edensor Road, Chiswick,
London W4 2ST
PHONE: +44 (0) 208 995 6818
MISSIONS • MISIUNI • МИССИИ
FAX: +44 (0) 208 995 6927
E-MAIL: mail@moldovanembassy.org.uk
SITE: www.britania.mfa.gov.md
Republic of Poland
Republica Polonia
Республика Польша
ADDRESS: 02-710, Warsaw, ul. Imielińska 1
PHONE/FAX: +48 22 646 20 99
E-MAIL: embassy@moldova.pl, varsovia@mfa.md
SITE: www.polonia.mfa.md
Portuguese Republic
Republica Portugheză
Республика Португалия
ADDRESS: Lisbon, str. Goncalo Velho Cabral, 30-31a,
1400-188
PHONE: +351 213 009 064
FAX: +351 213 009 067
E-MAIL: lisabona@mfa.md
SITE: www.portugalia.mfa.md
Romania
România
Румыния
ALSO ACCREDITED TO: Republic of Montenegro,
Republic of Serbia
ADDRESS: Bucharest, Aleea Alexandru, nr. 40
PHONE: +4021 230 04 74, +4021 230 07 32
FAX: +4021 230 77 90
E-MAIL: bucuresti@mfa.md
SITE: www.romania.mfa.md
Consular Section:
ADDRESS: Bulevardul Eroilor, nr.8, sector 5,
Bucharest 762432
PHONE: (+4 021) 410 98 27
FAX: (+4 021) 410 98 26
E-MAIL: consulat.bucuresti@mfa.md
Russian Federation
Federaţia Rusă
Российская Федерация
ALSO ACCREDITED TO: Republic of Kazakhstan,
Republic of Armenia
ADDRESS: 107031 Moscow, str. Kuzneţkii Most, 18
PHONE: +7495 624 53 53, +7495 540 63 42
FAX: +7495 624 95 90
E-MAIL: info@moldembassy.ru
SITE: www.moldembassy.ru
Consular Section:
ADDRESS: str. Rojdestvenskaya, nr. 7
The United States of America
Statele Unite ale Americii
Соединенные Штаты Америки
ALSO ACCREDITED TO: Canada, the Unites Mexican
States, World Bank, International Monetary Fund
ADDRESS: DC 20008 Washington, 2101 S Street N.W.
PHONE: +1202 667 11 30, +1202 667 11 31, +1202
667 11 37
FAX: +1202 667 12 04
E-MAIL: washington@mfa.md, embassyofmoldova@
mcihispeed.net
SITE: www.embassyrm.org
The Kingdom of Sweden
Regatul Suediei
Королевство Швеция
ALSO ACCREDITED TO: Republic of Finland, The
Kingdom of Norway
ADDRESS: 11432 Stockholm, str. Engelbrektsgatan,
nr.10, 3 Tr
PHONE: +46 (8) 411 40 64
FAX: +46 (8) 411 40 74
E-MAIL: office@moldovaembassy.se
SITE: www.moldovaembassy.se
Republic of Turkey
Republica Turcia
Республика Турция
ALSO ACCREDITED TO: United Arab Emirates,
the State of Kuwait, Arab Republic of Egypt, the
Sultanate of Oman, Republic of Lebanon, The
kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, BSEC
ADDRESS: 06700 Ankara, Kaptanpaşa soc., 49
PHONE: +90312 446 55 27, +90312 446 56 27,
+90312 446 73 67
FAX: +90312 446 58 16
E-MAIL: ankara@mfa.md, ambmold@ttnet.net.tr
SITE: www.turcia.mfa.md
Ukraine
Ucraina
Украина
ADDRESS: 01901, Kyiv, Yagotinska, 2, Kiev
PHONE: +38 044 521 22 80
FAX: +38 044 521 22 72
E-MAIL: kiev@mfa.md
SITE: www.ucraina.mfa.md
Consular Section:
PHONE/FAX.: +38 044 521 22 79
RM Representation to the UN office in
Geneva (Swiss Confederation)
Reprezentanţa RM pe lângă Oficiul ONU la
Geneva (Confederaţia Elveţiană)
Представительство РМ в офисе ООН в
Женеве (Швейцария)
ALSO ACCREDITED TO: Swiss Confederation
ADDRESS: 1209 Geneva, 28 Chemin du Petit
Saconnex
PHONE: +4122 733 91 03
FAX: +4122 733 91 04
E-MAIL: geneva@mfa.md
SITE: www.geneva.mfa.md
RM Representation to the Council of Europe
(French Republic)
Reprezentanţa RM pe lângă Consiliul
Europei (Republica Franceză)
Представительство РМ в Совете Европы
(Республика Франция)
ADDRESS: French Republic, 67000 Strasbourg, 16
allee Spach
PHONE: +33388 36 55 64
FAX: +33388 36 48 96
E-MAIL: strasbourg@mfa.md, moldova.rpce@noos.fr
General Consulate of Republic of Moldova in
Frankfurt (Federal Republic of Germany)
Hungary
Consulatul General al Republicii Moldova la
Ungaria
Frankfurt (Republica Federală Germania)
Венгрия
ALSO ACCREDITED TO: Republic of Croatia, Bosnia and Генеральное Консульство РМ во
Франкфурте (Федеративная Республика
Herzegovina, the Holly See, Danube Commission
Германия)
ADDRESS: H-1024, Budapest, Ady Endre u. 16
ADDRESS: 60433 Frankfurt on Main Adelheidstrasse,
PHONE: +36 1 336 3450, +36 1 336 34 53
8
FAX: +36 1 209 1195
PHONE: +4969 52 78 08
E-MAIL: budapesta@mfa.md
FAX: +4969 53 10 07
SITE: www.ungaria.mfa.md
E-MAIL: office@konsulat-moldova.de
SITE: www.konsulat-moldova.de
PERMANENT REPRESENTATIONS
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
General Consulate of Republic of Moldova in
REPREZENTANŢELE PERMANENTE
Bologna (Republic of Italy)
Consulatul General al Republicii Moldova la
ALE REPUBLICII MOLDOVA
Bologna (Republica Italiană)
ПОСТОЯННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Генеральное Консульство РМ в Болонье
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
(Республика Италия)
CONSUL GENERAL: Mr. Gheorghe MUNTEANU
The Mission of the Republic of Moldova to
ADDRESS: str. Antonio Canova 30/32, BO 40138
the European Communities (The Kingdom of Bologna
Belgium)
PHONE: +39 051 53 81 66
Misiunea RM pe lângă Comunităţile
FAX: +39 051 602 24 13
Europene (Regatul Belgiei)
E-MAIL: bologna@mfa.md
Миссия РМ в Европейском Сообществе
(Королевство Бельгия)
General Consulate of Republic of Moldova in
ADDRESS: 1050 Bruxelles, Belgium, Avenue Franklin Istanbul (Republic of Turkey)
ROOSEVELT, 55
Consulatul General al Republicii Moldova la
PHONE: +322 7400660
Istanbul (Republica Turcia)
FAX: +322 7400669
Генеральное Консульство РМ в Стамбуле
E-MAIL: mission.@moldova.bgc.be
(Республика
Турция)
SITE: www.eumission.mfa.md
ADDRESS: Istanbul, Beyoglu, Gumuşsluyu, str. Inonu
nr. 43, Ongan Apt. of. 6
RM Representation to the UN office in New
PHONE: +90212 251 72 64
York (the Unites States of America)
FAX: +90212 251 72 84
Reprezentanţa permanentă a Republicii
E-MAIL: istanbul@mfa.md
Moldova pe lângă Naţiunile Unite
SITE: www.istanbul.mfa.md
(New-York, SUA)
Представительство РМ в офисе ООН в
Нью-Йорке (США)
ADDRESS: 35 East 29th Str., New-York, NY, 10016
PHONE: +1212 447 1867 (ext 202 and 203)
FAX: +1212 447 4067
E-MAIL: unmoldova@aol.com
SITE: www.un.int/moldova
Moldova Turistică
65
MISSIONS • MISIUNI • МИССИИ
Consulate of Republic of Moldova in Odessa
(Ukraine)
Consulatul Republicii Moldova la Odesa
(Ucraina)
Консульство РМ в Одессе (Украина)
ADDRESS: 65009 Odessa, str. Posmitnogo, 2
PHONE: +380 487 856 715, +380 487 856 716
FAX: +380 482 333 896
E-MAIL: odessa@mfa.md
DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR
OFFICES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
MISIUNILE DIPLOMATICE ŞI OFICIILE
CONSULARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МИССИИ И
КОНСУЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА
Council of Europe Office in Chsinau
Oficiul Consiliului Europei la Chişinău
Офис Совета Европы в Кишинэу
Chancellery: 4, Puskin Street, Chisinau MD-2009
Phone: (+373 22) 20 23 04, 21 23 74
Fax: (+373 22) 20 23 05
E-mail: fieldchisinau@coe.int
Site: www.coe.md
Czech Republic
Republica Cehă
Республика Чехия
Adress: Chisinau, str. Moara Roşie, nr. 23
Phone: (+373 22) 20 99 42
Fax: (+373 22) 29 64 37
E-mail: chisinau@embassy.mzv.cv
Consular section
Phone: (+373 22) 20 99 33
Fax: (+373 22) 29 64 37
Delegation of European Commission
Delegaţia Comisiei Europene
Делегация Европейской Комиссии
Adress: Chisinau, str. Kogălniceanu, no.12
Phone: (+373 22) 50 52 10
Fax: (+373 22) 27 26 22
E-mail: delegation-moldova@ec.europa.eu
European Bank for Reconstruction and
Development
Banca Europeană Pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare
Европейский Банк Реконструкции и
Развития
Chancellery: 2012 Chisinau, str. 31 August 1989, no.
98, office 309
Phone: (+373 22) 21 00 00, 21 00 01
Fax: (+373 22) 21 00 11
E-mail: delaeyf@ebrd.com
European Union Border Assistance Mission
to Moldova and Ukraine
Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la
Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM)
Миссия Совета Европы по оказанию
помощи на границах Молдовы и Украины
Central Office: 65012 Odessa, str. Ul. Uiytna, no.13
Phone: (+380 48) 236 52 74
Fax: (+380 48) 236 52 66, (+380 48) 236 52 68
E-mail: press@eubam.org
Site: www.eubam.org
Liaison Office in Moldova: str. Petricani, no. 19
66 Moldova Turistică
Tel/fax.: (+373 22) 25 97 05
E-mail: christina.turcan@eubam.org
Regional office in Otaci
Phone: (+373 22) 271 931 72
Fax: (+373 22) 271 931 75
E-mail: fo-ot@eubam.org
Regional office in Basarabeasca
Phone: (+373 297) 9 20 25
Fax: (+373 297) 2 03 05
E-mail: fo-ba@eubam.org
French Republic
Republica Franceză
Республика Франция
Adress: Chisinau, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 6
Phone: (+373 22) 20 04 00
Fax: (+373 22) 20 04 01
Consular section: str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 6, (entrance
from Bernardazzi street)
Phone: (+373 22) 20 04 44
Fax: (+373 22) 20 04 21
Department of Cooperation and Cultural Action: str.
Sfatul Ţării, nr. 18,
Phone: (+373 22) 23 45 10, 23 72 34
Fax: (+373 22) 23 47 81
International Monetary Fund
Fondul Monetar Internaţional
Международный Валютный Фонд
Chancellery: Chisinau, str. Piaţa Marii Adunări
Naţionale, no.1, office 105
Phone: (+373 22) 23 32 32, 23 31 44
Fax: (+373 22) 23 27 67
E-mail: imf@imf.md
International Organization for Migration
Organizaţia Internaţională Pentru Migraţie
Международная Организация по
Миграции
Chancellery: Chisinau, str. 31 August 1989, no. 82
Phone: (+373 22) 23 29 40, 23 29 41, 23 47 01
Fax: (+373 22) 23 28 62
E-mail: iomchisinau@iom.int
Latin Union Office
Biroul Uniunii Latine
Офис Латинского Союза
Chancellery: Chisinau, str. Sfatul Ţării, no.18
Phone: (+373 22) 21 07 61
Fax: (+373 22) 21 09 92
E-mail: uniunealatina@mMrs..net
Site: www.unilat.org
Office of the European Union Special
Representative in the Republic of Moldova
Oficiul Reprezentantului Special al Uniunii
Europene pentru Republica Moldova
Офис Специального Представителя
Европейского Союза в Республике
Молдова
Chancellery: 2001 Chisinau, str. Kogâlniceanu, no. 12
Phone: (+373 22) 50 52 12
Fax: (+373 22) 50 52 13
E-mail: Delegation-Moldova-EUSR@ec.europa.eu
OSCE mission
Misiunea OSCE
Миссия ОБСЕ
Office in Chisinau: str. Mitropolitul Dosoftei, no.108
Phone: (+373 22) 22 34 95, 88 78 87, 23 24 40
Fax: (+373 22) 22 34 96, 23 24 44
E-mail: secretary-MD@osce.org
Office in Tiraspol: str. Furmanov, no.1
Tel./fax: 2 60 76
E-mail: oscemis@idknet.com
Office in Bender (Residence of United Constitutional
Commission): str. Sovetskaya, no.39
Phone: 2 14 64(secretary), 2 03 83 (representatives
of Republic of Moldova), 2 20 13 (representatives of
Transnistrian local authorities), 2 55 36 (security)
People's Republic of China
Republica Populară Chineză
Китайская Народная Республика
Office: Chisinau, str. M. Dosoftei, nr. 124
Phone: (+373 22) 21 07 12
Fax: (+373 22) 29 59 60
Site: www.chinaembassy.md
E-mail: chinamd@km.ru
Consular section
Phone: (+373 22) 29 61 04
Fax: (+373 22) 29 59 60
Commercial section: str. Anton Crihan, nr. 30
Phone: (+373 22) 22 55 00, 21 30 72, 22 22 57
Fax: (+373 22) 22 33 35
Regional Office of the Francophony
University Agency for Central and Eastern
Europe (BECO)
Biroul Regional pentru Europa Centrală
şi de Est al Agenţiei Universitare a
Francofoniei (BECO)
Региональное Бюро Агентства
Франкоязычных Университетов по
Центральной и Восточной Европе
Adress: Chisinau, str. 31 august 1989, no.78,
Technical University of Moldova, bloc 2
Phone: (+373 22) 23 75 35
Fax: (+373 22) 23 23 45
Site: www.europe-centrale-orientale.auf.org
Republic of Bulgaria
Republica Bulgaria
Республика Болгария
Office: Chisinau, str. Bucureşti, nr.92
Phone: (+373 22) 23 79 83, 23 89 10
Fax: (+373 22) 23 79 78
E-mail: Ambasada-Bulgara@meganet.md
Consular section: Chisinau, str. Eminescu, nr. 4
Phone/Fax: (+373 22) 22 36 70
Romania
România
Румыния
Office: Chisinau, str. Bucureşti, nr. 66/1
Phone: (+373 22) 21 18 1, 21 30 37, 21 18 10
Fax: (+373 22) 22 81 29
E-mail: ambrom@moldnet.md
Consular section: Chisinau, str. Grigore Ureche, nr. 2
Phone: (+373 22) 26 07 50, 26 07 37, 26 07 47
Fax: (+373 22) 26 07 40
Consular section: Chisinau, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 39
Phone: (+373 22) 23 76 22, 23 83 60
Fax: (+373 22) 22 53 89
Russian Federation
Federaţia Rusă
Российская Федерация
Office: Chisinau, str. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.
153
Phone: (+373 22) 23 49 41, 23 49 42, 23 49 43, 23
49 44
Fax: (+373 22) 23 51 07
E-mail: domino@mtc.md
Consular section: Chisinau, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 153 (Entrance from Toma Ciorbă street)
MISSIONS • MISIUNI • МИССИИ
Phone: (+373 22) 23 51 08, 23 51 10
Fax: (+373 22) 23 51 09
E-mail: ruscons@mtc.md
Swiss Cooperation Office
Biroul de Cooperare al Elveţiei
Бюро Сотрудничества Швейцарии
Adress: Chisinau, MD-2009, str. Mateevici 23B
Phone: (+373 22) 73 18 33, 72 50 73, 72 51 78
Fax: (+373 22) 72 73 79
Site: www.sdc.md
E-mail:chisinau@sdc.net
The Federal Republic of Germany
Republica Federală Germania
Федеративная Республика Германия
Office:2012 Chisinau, str. Maria Cebotari, nr. 35
Phone: (+373 22) 20 06 00, 20 06 01, 20 06 02
Fax: (+373 22) 23 46 80, 23 45 22
E-mail: info@chisinau.diplo.de
Visa Section
Phone: 20 06 35
Fax: 23 72 78
The Holy See
Sfântul Scaun
Святой Престол
Adress: Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 85
Phone: (+373 22) 22 34 70
Fax: (+373 22) 22 52 10
The Italian Republic
Republica Italiană
Республика Италия
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Adress: Chisinau, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 63, Sky
Tower Commercial Centre
The Kingdom of Sweden
Regatul Suediei
Королевство Швеция
Section for Cooperation with RM: 2004 Chisinau, str.
31 August 1989, nr. 108/1
Phone: (+373 22) 23 29 83, 26 73 20, 26 73 41
Fax: (+373 22) 26 73 30, 23 29 85
E-mail: julius.liljestrom@sida.se
The Republic of Austria
Republica Austria
Республика Австрия
Biroul pentru Cooperare Tehnică Chişinău:
2009 Chişinău, str. A. Mateevici nr. 23B
Tel.: (+373 22)73 93 70
Fax: 72 14 11
E-mail: chisinau@ada.gv.at
The Republic of Azerbaijan
Republica Azerbaidjan
Республика Азербайджан
Adress: Chişinău, str. Kogălniceanu, nr. 64
Phone: (+373 22) 23 22 77, 21 42 09
Fax: (+373 22) 22 75 58
E-mail: azembassy@moldnet.md
The Republic of Belarus
Republica Belarus
Республика Беларусь
Address: Chisinau, str. Mateevici, nr. 35
Phone: (+373 22) 60 29 82, 60 29 70, 60 29 79
Fax: (+373 22) 23 83 00
E-mail: moldova@belembassy.org
Consular section: Chisinau, str. Bucuresti, nr. 74
Phone: (+373 22) 23 82 76
Fax: (+373 22) 23 83 00
The Republic of Hungary
Republica Ungară
Республика Венгрия
Address: Chisinau, bd. Stefan cel Mare, nr. 131
Phone: (+373 22) 22 34 04, 22 77 86
Fax: (+373 22) 22 45 13
E-mail: mission.kiv@kum.hu
Consular section
Phone: (+373 22) 22 86 68, 20 00 78, 20 00 79
Fax: (+373 22) 22 45 13
E–mail: cac@meganet.md
The Republic of Lithuania
Republica Lituania
Республика Литва
Address: Chisinau, str. Vasilenco, nr. 24/1
Phone: (+373 22) 54 31 94
Fax: (+373 22) 23 42 87
E-mail: emb.md@urm.lt
Consular section
Phone: (+373 22) 54 31 94
Fax: (+373 22) 23 42 87
The Republic of Poland
Republica Polonă
Республика Польша
Address: Chisinau, str. Grenoble, nr. 126 A
Phone: (+373 22) 28 59 50, 28 59 60, 28 59 70
Fax: (+373 22) 28 90 00
E-mail: polemb@mtc.md
Site: www.kiszyniow.polemb.net
Consular section: Chisinau, str. V.Alecsandri, nr.101
Phone: (+373 22) 22 38 50, 22 38 51
Fax: 22 38 52
E-mail: konsulpl@ch.moldpac.md
The Republic of Turkey
Republica Turcia
Республика Турция
Address: Chisinau, str. Valeriu Cupcea, nr. 60
Phone: (+373 22) 50 91 00, 50 91 10
Fax: (+373 22) 22 55 28
E-mail: turkemb.kishinev@mfa.gov.tr
Consular section
Phone: (+373 22) 50 91 11, 50 91 12
Fax: (+373 22) 50 91 19
The State of Israil
Statul Israel
Государство Израиль
Visa Section in Chisinau: str. Tigirin, nr. 12
Phone: (+373 22) 54 44 99, 54 42 84
Fax: (+373 22) 26 00 17
The Swiss Confederation
Confederaţia Elveţiană
Конфедерация Швейцария
Oficiul Direcţiei elveţiene pentru Dezvoltare şi
Cooperare (DDC) la Chişinău: str. A. Mateevici, nr.23,
bl. B
Phone: (+373 22) 73 18 73, 72 50 73, 72 51 78
Fax: (+373 22) 72 73 79
The United States of America
Statele Unite ale Americii
Соединенные Штаты Америки
Address: Chisinau, str. A. Mateevici, nr. 103
Phone: (+373 22) 40 83 00
Fax: (+373 22) 23 30 44
Ukraine
Ucraina
Украина
Address: Chisinau, str. Vasile Lupu, nr. 17
Phone: (+373 22) 58 21 51
Fax: (+373 22) 58 21 08
E-mail: ambasua@starnet.md
Consular section
Phone: (+373 22) 58 22 84
Fax: (+373 22) 58 22 19
Centrul informaţional–cultural: Chisinau, str. 31
august 1989, nr. 57
Phone: (+373 22) 27 38 61
The United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord
Объединенное Королевство Великой
Британии и Северной Ирландии
Address: Chisinau, str. Nicolae Iorga, nr. 18
Phone: (+373 22) 22 59 02
Fax: (+373 22) 25 18 59
E-mail: enquiries.chisinau@fco.gov.uk
Site: www.ukinmoldova.fco.gov.uk
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF)
Фонд Для Детей Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
Address: Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 131
Phone: (+373 22) 22 00 34, 22 82 82
Fax: (+373 22) 22 02 44
E-mail: chisinau@unicef.org
United Nations Development Program
(UNDP)
Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD)
Программа Развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН)
Address: Chisinau, str. 31 august 1989, nr.131
Phone: (+373 22) 22 00 45
Fax: (+373 22) 22 00 41
E-mail: registry.md@undp.org
Site: www.undp.md
United Nations High Commission For
Refugees
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi (ICNUR)
Верховный Комиссариат Организации
Объединенных Наций по Беженцам
Address: Chisinau, str. Bucuresti, nr. 53/1
Phone: (+373 22) 27 18 53, 27 08 65
Fax: (+373 22) 27 19 53
E-mail: mdach@unchr.ch
World Bank
Banca Mondială
Всемирный Банк
Address: Chisinau, str. Puskin, nr. 20/1
Phone: (+373 22) 20 07 06
Fax: (+373 22) 23 70 53
E-mail: moldova_contact@worldbank.org
Moldova Turistică
67
CULTURE
CULTURA
КУЛЬТУРА
THEATRES
TEATRE
ТЕАТРЫ
Chisinau
Chişinău
Кишинэу
Municipial Theatre «Satiricus I.L.
Caragiale”
Teatrul Municipal «Satiricus
I. L. Caragiale»
Муниципальный Театр
«Сатирикус И.Л. Караджиале»
Address: 55, Mihai Eminescu str.
Tel.: (+373-22) 20-28-90, 20-28-91, 20-28-92, 2028-93, 20-28-94.
Fax: (+373 22) 22-61-40.
E-mail: satiricus@mdl.net
Web: www.satiricus.md
“Mihai Eminescu” National Theatre
Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”
Национальный театр
«Михай Еминеску»
Address: 79, Stefan cel Mare si Sfint blvd.
Tel.: (+373-22) 22-11-77, 22-64-27.
E-mail: tnme@eminescu.md
Web: www.eminescu.md
«Licurici» Republican Puppet
Theatre
Teatrul Republican de Păpuși
«Licurici»
Республиканский кукольный
театр «Ликурич»
Address: 121, 31 August 1989 str.
Tel.: (+373-22) 24-30-46
E-mail: info@licurici.md
Web: www.licurici.md
«Luceafarul» Republican Theatre
Teatrul Republican «Luceafărul»
Республиканский театр
«Лучафэрул»
Address: 7, Veronica Micle str.
Tel.: (+373-22) 22-41-21, 22-65-20, 21-06-27
E-mail: luceafarul@moldnet.md
Web: www.luceafarul.md
68 Moldova Turistică
“A.P. Cehov” Russian Drama
State Theatre
Teatrul Dramatic Rus de Stat
“A.P. Cehov”
Русский Государственный
Драматический Театр “А.П. Чехов”
Address: 75, Vlaicu Pircalab str.
Tel.: (+373-22) 22-13-32
«Eugene Ionesco» Theatre
Teatrul «Eugene Ionesco»
Театр «Еужен Ионеско»
Address: 15, bl. Renasterii
Tel.: (+373 22) 24-03-93, (022) 23-38-33
E-mail: teatrul.ionesco@starnet.md
Web: www.tei.md
Opera and Ballet Theatre
Teatrul de Operă şi Balet
Национальный театр
оперы и балета
Address: 152, Stefan cel Mare bd.
Tel.: (+373-22) 24-51-04
E-mail: info@nationalopera.md
Web: www.nationalopera.md
Youth State Drama Theatre
“From Rose Street”
Teatrul Dramatic de Stat Pentru
Tineret «Pe Strada Trandafirilor»
Государственный Молодежный
Драматический театр
«С Улицы Роз».
Address: 19/3, Cuza-Voda str.
Tel.: (+373 22) 55-10-42, 76-98-55
Fax: (+373 22) 55-10-42
E-mail: harmelin@mail.ru
Web: www.teatr.md
Town of Balti
Oraşul Bălţi
Город Бэлць
“Vasile Alecsandri” National State
Theatre
Teatrul Naţional de Stat “Vasile
Alecsandri”
Национальный государственный
театр имени Василе Александри
Address: 1, Vasile Alecsandri Square
Tel.: (+373-231) 2-00-05
CULTURE • CULTURA • КУЛЬТУРА
Town of Cahul
Oraşul Cahul
Город Кагул
EXHIBITION HALLS
SĂLI DE EXPOZIŢII
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
“B.P.Hajdeu” Republican DramaMuzical Theatre
Teatrul Republican muzicaldramatic “B.P.Hajdeu”
Республиканский музыкальнодраматический театр “Б.П.
Хаждеу”
Address: 6, B.P.Hajdeu str.
Tel.: (+373-299) 2-56-31, 2-08-89
Chisinau
Chişinău
Кишинэу
CONCERT HALLS
SăLI DE CONCERTE
КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Chisinau
Chişinău
Кишинэу
Republican Palace
Palatul Republicii
Дворец Республики
Address: 16, Maria Cibotari str
Tel.: (+373-22) 23-47-33, 23-26-11
„Serghei Lunchevici” National
Philharmonic Hall
Filarmonica Naţională „Serghei
Lunchevici”
Национальная Филармония
«Сергей Лункевич»
Address: 78, Varlaam str.
Tel.: (+373-22) 22-27-34, 22-45-05
E-mail: agnesarusu@filarmonica.md
Web: www.filarmonica.md
National Palace
Palatul Naţional
Национальный Дворец
Address: 21, Puskin str.
Tel.: (+373-22) 23-31-94, 23-46-85
Fax: (+373 22) 23-41-21
ticket-office: (+373-22) 21-35-44, 21-38-91
Web: www.moldovaconcert.md
Organ Hall
Sala cu Orgă
Органный Зал
Address: 81, Stefan cel Mare si Sfint blvd.
Tel.: (+373-22) 22-82-22, 22-25-47, 22-54-71
ticket-office: (+373-22) 22-25-28
E-mail: orga@organhall.md
Web: www.organhall.md
«Moldexpo» International
Exhibition Center
Centrul Internaţional de Expoziţii
«Moldexpo»
Международный Выставочный
центр «Молдэкспо»
Address: 1, Ghioceilor str.
Tel.: (+373 22) 810-462, 810-416, 810-419.
Fax: (+373 22) 74-74-20.
E-mail: info@moldexpo.md
Web: www.moldexpo.md
Exhibition of the Union of painters
«Constantin Brincus»
Expoziţia Uniunii Artiştilor Plastici
«Constantin Brâncuşi»
Выставка Союза художников
«Константин Брынкуш»
Address: 3, Stefan cel Mare si Sfint blvd.
Tel.: (+373-22) 54-15-96
Daily: 10.00 - 17.00
«Alexander» Gallery
Galeria «Alexander»
Галерея «Александер»
Address: 41, Banulescu Bodoni, str.
Tel.: (+373-22) 21-39-04
E-mail: obada@nm.ru
Monday-Friday 10.00-19.00, Saturday-Sunday
10.00-15.00
«L» Gallery
Galeria “L”
Галерея «L»
Address: 64, Bucuresti str.
Tel.: (+373-22) 22-19-75
«Lafaet» Gallery
Galeria «Lafaet»
Галерея «Лафает»
Address: 75, Mitropolit Varlaam str.
Tel.: (+373-22) 20-12-01
E-mail: sevaletart@gmail.com
Web: www.lafaet.md
ZOO
GRADINA ZOOLOGICĂ
ЗООПАРК
Chisinau Zoo
Gradina Zoologică din Chişinău
Кишиневский зоопарк
Address: 50/7 bl.Dacia, Chisinau
Tel.: (+373-22) 76-37-33, 56-73-31
Fax: (+373 22) 56-27-22
E-mail: zookishinev@mail.ru
Web: www.zoopark.md
Daily: summertime – 8.00-20.00, wintertime –
9.00-17.00
Moldova Turistică
69
TRANSPORT
TRANSPORTul
ТРАНСПОРТ
AVIA
AVIA
АВИА
INTERNATIONAL AIRPORT CHISINAU
Chisinau Airport is a strategic location, at the
junction between the commercial roads of Asia
and Europe. Nowadays Chisinau Airport is the main
and biggest airport of the Republic of Moldova. The
terminal, built in 1970 and upgraded in 2000, has a
processing capacity of 1.2 mlm. passengers per year
and 425 passengers per hour (according to the data
from the year 2007). The Airport has one runway
(3590 metres in length and 45 metres in width, with
the appointed code 4 C) which is operable 24 hours
a day. Its adequate location and excellent transport
networking turns the Airport into an ideal start spot
for tourist and business trips.
Services
Customer Service & Call Center. Mother and Child
Room. Children Playground. Medical Aid. Luggage
office. Banks. Bistro. Wi-Fi. Duty Free. Press.
VIP Lounge. VIP CAR.
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU
Aeroportul Chişinău îşi are locaţia strategică în
centrul Republicii Moldova, la intersecţia căilor
comerciale asiatice şi europene. În prezent,
Aeroportul este considerat cel mai mare şi
important din Republica Moldova. Terminalul,
construit în anul 1970 şi renovat în 2000, are o
capacitate de deservire de 1,2 mln pasageri per
an şi 425 de pasageri per oră (conform datelor din
anul 2007). Aeroportul este dotat cu o pistă de
aterizare/decolare (cu lungimea de 3590 m, lăţimea
de 45 m, desemnată cu codul – 4 C), aceasta fiind
operațională 24 din 24. Datorită amplasării sale
avantajoase şi reţelelor de transport, care asigură
legătura cu orașul, Aeroportul este un punct de
start ideal pentru călătoriile turistice şi de afaceri.
Servicii
Serviciu Clientelă & Call Center. Încăpere destinată
mamei şi copilului. Teren de joc pentru copii.
Asistenţă medicală. Camera de păstrare a bagajelor.
Bănci. Bistro. Servicii Wi-Fi. Duty Free. Presă.
VIP Lounge. VIP Car.
КИШИНЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ
Международный
Аэропорт
Кишинэу
расположен на пересечении торговых путей
Азии и Европы и находится в самом сердце
Республики Молдова. На сегодняшний
день Кишиневский Аэропорт является
основным и самым большим аэропортом
70 Moldova Turistică
республики. Терминал, построенный в 1970
г. и реконструированный в 2000 г., способен
принять 1,2 млн. пассажиров в год и 425
пассажиров в час (по данным 2007 г.). Аэропорт
имеет одну взлетно-посадочную полосу (длина
– 3590 м; ширина – 45 м; кодовое обозначение
- 4С), которая открыта 24 часа в сутки. Выгодное
месторасположение и отличные транспортные
связи с городом характеризуют аэропорт как
идеальную стартовую точку для туристических
и деловых поездок.
Услуги
Call Center. Комната матери и ребенка. Игровая
площадка для детей. Медицинский пункт.
Камера хранения. Филиалы банков. Бары. Wi-Fi.
Duty Free. Пресса. VIP Lounge. VIP Car.
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Contacts:
Call Center (+373-22) 525-111
VIP Car (+373-22) 524-174
VIP Lounge (+373-22) 524-174, vip@airport.md
Official Delegation Hall (+373-22) 525-134
First - Aid Post (+373-22) 525-482
Marketing Department (+373-22) 811-533
Web: www.airport.md
AIRLINES COMPANIes
companii AERIENE
АВИАКОМПАНИИ
Air Moldova
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Теl.: (+373 22) 52 50 02, 52 59 95, 27 27 41
Web-site: www.airmoldova.md
Moldavian Airlines
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Теl.: (+373 22) 52 55 06, 52 93 56
Fax: (+373 22) 52 5064
Web-site: www.mdv.md
Austrian Airlines
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Теl.: (+373 22) 52 51 07
Fax.: (+373 22) 52 59 52
Address: 85, Alexandru cel Bun Avenue, Chisinau
Tel.: (+373 22) 24 40 83, 83 88 38
Fax.: (+373 22) 21 25 42
Web-site: www.austrian.md
TRANSPORT • TRANSPORTUL • ТРАНСПОРТ
Carpatair
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Теl.: (+373-22) 54 93 39, 54 93 40, 52-55-06
Fax: (+373-22) 54 93 41
Web-site: www.airbaltic.com
Airbaltic
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Теl.: (+373-22) 54 93 39, 54 93 40, 52-55-06
Fax: (+373-22) 54 93 41
Web-site: www.airbaltic.com
Turkish Airlines
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Теl.: (+373 22) 52 50 95, 52-54-72
Web-site: www.thy.com
Tandem Aero
Address: 10, Negruzzi Avenue, Chisinau.
Теl: (+373-22) 27-41-39
Web-site: www.tandemaero.md
Siberia Airlines
Address: 22, Pushkin Avenue, Chisinau
Tеl.: (+373 22) 233 440, 233 585
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Tel.: (+373 22) 811 583
Fax.: (+373 22) 233 203
Web-site: www.s7.ru
Malev
Address: 3, Stefan cel Mare Avenue, Chisinau.
Теl.: (+373-22) 54 93 39, 54 93 40
Fax: (+373-22) 54 93 41
Web-site: www.malev.com
Tarom
Address: 3, Stefan cel Mare Avenue, Chisinau.
Теl.: (+373-22) 27-26-18
Web-site: www.tarom.ro
Meridiana
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Теl.: (+373-22) 52-51-96
Web-site: www.meridiana.it
Lufthansa
Address: Chisinau International Аirport,
80/3, Dacia Avenue.
Phone: (+373 22) 52 51 07
Fax: (+373 22) 52 59 52
Address: 85, Str.Alexandru cel Bun, Chisinau.
Phone: (+373 22) 24 40 83, 83 88 38
Fax: (+373 22) 21 25 42
Web-site: www.lufthansa.com
Atlasjet
Address: of. 4, no. 24, 31 August 1989 str., Chisinau.
Phone: (+373 22) 54 12 41
Fax: (+373 22) 54 12 41
Web-site: www.atlasjet.com
Moldova Turistică
71
TRANSPORT • TRANSPORTUL • ТРАНСПОРТ
INTERNATIONAL AIRPORT MARCULESTI
IAM disposes of the following facilities: Airplanes
and helicopters. Run way (2 500 m X 40 m), that has
been repaired in 1986 and 2005 and that can ensure
landing and take-off of different airships, inclusively
An-124 „Ruslan”, C-17 „Globmaster”. Taxistrip (2 500
m X 14 m); 4 exits to run way with latitude of 14
m. Parking platform for airships with surface of 24
000 m. Control tower of the flights, airport office,
hotel, check-point, auxiliary buildings. Maintenance
depot for airships, laboratories and workshops for
adjusting and technical maintenance, autopark
for special cars, technical and special equipment.
Complex of fuel tank. Hangars with total surface of
7680 m² and of volume 36 172 m³. Branch line (240
m). Electricity, water, gas, communications.
Location on the distance: Floresti city- 6 km; Balti
city- 28 km; Chisinau - 150 km; Railway junction
Marculesti - 1 km; Petroleum storage depot with
capacity of 14 000 tones - 1 km; Refrigerating plants
with capacity of 1 500 tones - 2 km.
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
MĂRCULEŞTI
Dispune de: Avioane şi elicoptere proprii. Pistă de
decolare (2 500 m X 40 m), reparată capital în 1986
şi 2005, care poate asigura aterizarea şi decolarea
diferitor tipuri de aeronave, inclusiv–An-124
„Ruslan”, C-17 „Globmaster”. Cale de rulare (2 500
m X 14 m); 4 ieşiri la pista de decolare cu lăţimea
14 m. Peron de parcare a aeronavelor cu suprafaţa
de 24 000 m. Turn de dirijare a zborurilor, oficiul
aeroportului, hotel, punct de control şi trecere,
clădiri auxiliare. Bază de deservire tehnică a
aeronavelor, laboratoare şi ateliere pentru lucrări de
regulament şi întreţinere tehnică, parc auto pentru
automobile speciale, tehnică auto şi specială.
Complex de rezervoare pentru combustibil. Hangare
cu suprafaţa totală de 7680 m² şi volumul 36 172 m³.
Linie de cale ferată (240 m). Energie electrică, apă,
gaz, comunicaţii.
Amplasarea. La distanţa de: or. Floreşti - 6 km;
mun. Bălţi - 28 km; mun. Chişinău - 150 km;
nodul de cale ferată Mărculeşti - 1 km; baza
petrolieră cu capacitatea de 14 000 tone - 1 km;
instalaţiile frigorifice cu capacitatea de 1 500 tone
- 2 km.
72 Moldova Turistică
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
МЭРКУЛЕШТЬ
Располагает
следующим:
Собственные
самолеты и вертолеты. Взлетная полоса (2 500
м Х 40 м), капитально отремонтированная в
1986 г. и 2005 г., которая может обеспечить
взлет и посадку различных типов самолетов,
включая Ан-124 «Руслан» и С-17 «Глобмастер».
Рулевая дорожка (2500 м Х 14м), 4 выхода
к взлетной полосе шириной 14 м. Парковка
воздушных судов площадью 24 000 м². Пункт
управления полетами, офис аэропорта,
гостиница, контрольно-пропускной пункт,
вспомогательные
помещения.
База
технического обслуживания воздушных
судов, лаборатории и цеха по регулировке и
техническому обслуживанию, парк специальных
автомобилей, автомобильной и специальной
техники. Комплекс топливных резервуаров.
Ангары общей площадью 7680 м² и объемом
36 172 м³. Железнодорожная ветка (240м).
Обеспечен электроэнергией, газом и водой,
коммуникациями.
Расположен на расстоянии от: г. Флорешть – 6
км; мун. Бэлць – 28 км; мун. Кишинэу – 150 км;
железнодорожного узела Мэркулешть – 1 км;
нефтебазы вместимостью 14 000 тонн – 1 км;
холодильных установок вместимостью 1500
тонн – 2 км.
Address
Office: 100-A, Vasile Alecsandri street, Chisinau.
Airport: Village of Lunga of Floresti region.
Tel./Fax: (+373 22) 23 42 99, mob.: (+373) 68170999.
E-mail: aim.mail@airportmarculesti.com
Web: www.airportmarculesti.com
INTERNATIONAL AIRPORT CAHUL
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CAHUL
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КАГУЛ
Address: 1/3 Aeroport str., Town of Cahul.
Tel./fax: (+ 373 299) 32-268.
TRANSPORT • TRANSPORTUL • ТРАНСПОРТ
RAILWAY
CALEA FERATĂ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
At present, the length of railway lines in Moldova is
1,157 km. There are 90 railway stations in Moldova.
State Enterprise «Railway of Moldova» provides
domestic, interstate and international needs for
transportation of passengers and cargo.
În prezent lungimea liniilor de cale ferată ale
Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”
constituie 1157 km. Ea asociază 90 staţii de cale
ferată. Activitatea de bază a ÎS „Calea Ferată din
Moldova” este efectuarea transporturilor de mărfuri
şi călători în trafic suburban, local şi internaţional.
В
настоящее
время,
протяженность
железнодорожных
линий
Молдовы
составляет 1157 км. В Молдове существует 90
железнодорожных станций. Государственное
предприятие «Железная дорога Молдовы»
обеспечивает
внутригосударственные,
межгосударственные и международные
потребности в перевозках пассажиров и грузов.
Chisinau Railway Station
Gara Feroviară Chişinău
Кишиневский
железнодорожный вокзал
Address: 1, Alea Garii, Chisinau.
Tel.: (+373 22) 83-27-33, 83-27-34, 83-27-35, 83-2736, 83-27-37.
Web: www.railway.md, http://www.railway.md/
schedule/index.htm (Time-table of motion of
trains/ mersul trenulurilor/ расписание движения
поездов).
Moldova Turistică
73
TRANSPORT • TRANSPORTUL • ТРАНСПОРТ
ROAD TRANSPORT
TRANSPORTUL RUTIER
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
BUSES AUTOBUSE АВТОБУСЫ
• One can travel to any part of Moldova or abroad
by bus.
• Cu autobuzul se poate ajunge oriunde în Moldova
sau în străinătate.
• Автобусом можно добраться в любую точку
Молдовы или за границу.
Chisinau bus stations
Gările Chişinăului
Автовокзалы Кишинева
Web: www.autogara.md
Central Bus station
Gara Chişinău Centru
Центральный автовокзал
Address: 58, str. Mitropolit Varlaam.
Tel.: (+373 22) 54-21-85.
South-East Bus Station
Gara Chişinău SUD-VEST
Южно-Восточный вокзал
Address: 145, Hincesti highway.
Tel.: (+373 22) 72-39-83
North Bus Station
Gara Chişinău NORD
Северный автовокзал
Address: 2/1, Calea Mosilor.
Tel.: (+373 22) 41-13-38.
CARS RENT
INCHIRIERE AUTO
АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
www.4rent.md
Tel.: (+373 22) 24 32 65, 81 15 38, mob.: (+373) 79
59 42 00, 79 51 33 77.
e-mail: moldova@4rent.md
Web-site: www.4rent.md
Hertz
Теl.: (+373 22) 52 63 79, 27 40 97, mob.: (+373) 69
238 751, 69 238 751, 69 608 007.
e-mail: hertz@hertz.md, info@hertz.md
Web-site: www.hertz.md
Sixt
Теl./fax: (+373 22) 52 54 74, mob.: (+373) 699 22
424.
e-mail: sixt@mtc.md
Web-site: www.sixt.de
Europcar
Теl./fax: (+373 22) 52 50 83
Теl.: (+373 22) 31 01 38, mob.: (+373) 691 870 10
e-mail: europcar@mail.md
Web-site: www.europcar.com
Loran car rental
Теl./fax: (+373 22) 24 37 10, mob.: (+373) 79 706
706, 79 907 907
Web-site: www.loran.md
Gotur trans grup
Теl.: (+373 22) 81 15 84, mob.: (+373) 799 71 424,
799 81 424, 799 61 424 (Belti City)
e-mail: goturtrans@rambler.ru
Web-site: www.gotur.md
CITY PUBLIC TRANSPORT
OF MOLDOVA
TRANSPORTul PUBLIC URBAN ÎN MOLDOVA
ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ МОЛДОВЫ
• There are buses and fixed-route taxis in all cities
and large settlements of Moldova. The trolley-bus
service is developed in Chisinau, Balti, Tigina and
Tiraspol. Besides in cities and large settlements of
republic it is possible to take advantage of services
of a taxi.
• În toate municipiile şi oraşele mari din Moldova
circulă autobuze şi maxi-taxi. În Chişinău, Bălţi,
Tiraspol şi Tighina este dezvoltat transportul de
troleibuze. În plus, în oraşele și localitățile mari din
țară sunt disponibile serviciile de taxi.
• Во всех городах и крупных населенных пунктах
Молдовы курсируют автобусы и маршрутные
такси. В Кишинэу, Бэлць, Тигине и Тирасполе
развито троллейбусное сообщение. Кроме
того, в городах и крупных населенных пунктах
республики можно воспользоваться услугами
такси.
Taxi service in Chisinau Servicii de taxi în
Chişinău Службы такси в Кишинэу
Web: www.taxi.md
Tel.: (+373 22) 1406, 1407, 1408, 1409, 1447, 1422,
1448, 1490.
74 Moldova Turistică
TRANSPORT • TRANSPORTUL • ТРАНСПОРТ
GIURGIULESTI INTERNATIONAL
FREE PORT
PORTUL INTERNAŢIONAL LIBER
GIURGIULEŞTI
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СВОБОДНЫЙ ПОРТ
ДЖУРДЖУЛЕШТЬ
Giurgiulesti International Free Port (GIFP) is
Moldova's only port accessible to sea-going.
Giurgiulesti International Free Port's (GIFP) entire
120-ha territory has a status of a free economic zone
and consists of a petroleum terminal, a cargo port
and an industrial free zone. Throughput capacity of
the passenger terminal is 300 persons per day. The
passenger terminal encompasses 4-storey building,
a parking place, a bus station for entry / exit of
passengers, access ways. There also avails a railway
from Giurgiulesti.
Portul Liber Internaţional Giurgiuleşti (PLIG)
este unicul port în Republica Moldova capabil să
deservească nave maritime. Teritoriul portului
ocupă o suprafaţă de 120 ha. Portul Giurgiuleşti
are statut de zonă economică liberă şi include
terminalul petrolier, portul de mărfuri, precum
şi zona industrială. Capacitatea de deservire a
Portului de pasageri Giurgiuleşti este de cca 300
persoane pe zi. Portul de pasageri include un
bloc administrativ cu 4 etaje, parcare, staţie de
ambarcare/debarcare a pasagerilor în/din autobuse,
drumuri de acces. La fel există o trecere la staţia de
cale ferată din Giurgiuleşti.
Международный
Свободный
Порт
Джурджулешть
(МСПД),
единственный
порт Республики Молдова доступный для
морских судов. Территория Международного
Свободного Порта Джурджулешть (МСПД)
составляет 120 гектаров, имеет статус свободной
экономической зоны и состоит из нефтяного
терминала, сухогрузного порта, а также из
промышленной зоны. Пропускная способность
пассажирского порта – 300 человек в сутки.
Пассажирский порт - это административное
4-этажное здание, парковка, станция посадки/
высадки пассажиров в/из автобуса, подъездные
пути. Есть также и железнодорожный путь из
Джурджулешт.
Moldova Turistică
75
IMPORTANT INFORMATION
INFORMAŢIE IMPORTANTĂ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
RULES OF ENTRANCE TO MOLDOVA
Citizens of the ex-USSR (except for Turkmenistan,
Lithuania, Latvia and Estonia), the European
Union, Canada, the USA, Israel and Romania can
entry Moldova without visa.
Attention! For sojourn longer than 1 (one)
month an invitation is required.
Citizens of the rest of the countries are required
to have invitation and visa.
Visitors may get visa at the Embassies and
Consulates of Moldova or directly at Chisinau
Airport, either at the customs terminals on
the border with Romania as Leuseni, Cahul
or Sculeni. No visas are issued on the border
with Ukraine. Moldova has signed no relevant
agreements with this country and should
visitors desire to cross the border with Ukraine,
they shall get visa at the representations of
Moldova in Minsk or Kiev.
RULES OF IMPORT/export OF
GOODS AND MONEY TO/from
MOLDOVA
The following goods are allowed to import to
Moldova without customs duties:
Beer (no more than 5 litres per person),
Wines of natural grapes, inclusive strong
wines, grape must, vermouth, strong alcohol
beverages, liquors and other alcohol beverages
(no more than 2 litres per person),
Cigarettes and cigars (no more than 50 items per
person),
Cigarettes of tobacco or its substitution (no
more than 200 per person).
Import into Moldova of cash national currency,
as well as cash foreign currency and travel
cheques in foreign currency by physical persons
is not restricted. Upon import to Moldova of
foreign currency or its equivalent in national
currency for an amount not exceeding EUR
10,000 declaration procedure is accomplished
upon discretion. Upon import of an amount
exceeding EUR 10,000, declaration procedure is
obligatory.
Physical persons are entitled to export cash
national currency, as well as cash foreign
currency and travel cheques in foreign currency
for the aggregate amount more than EUR 10,000
(or its equivalent) but not exceeding EUR 50,000
(or its equivalent) per person/trip, provided
relevant proving documents are submitted to
Customs bodies for an amount exceeding EUR
10,000 (or its equivalent), and namely:
a) customs documents proving import of
monetary funds into Moldova; and / or
b) permit on export of monetary funds from
Moldova issued by licensed banks, and / or
permit on export of monetary funds from
Moldova issued by the National Bank of Moldova
for an amount exceeding EUR 50,000 (or its
equivalent).
76 Moldova Turistică
REGULILE DE INTRARE
ÎN MOLDOVA
Cetăţenii statelor fostei U.R.S.S. (cu excepţia
Turkmenistanului, Letoniei, Lituaniei şi
Estoniei), ai UE, Canadei, SUA, Israelului şi
României pot intra în Moldova fără vize.
Atenţie: dacă şederea în Moldova durează mai
mult de o lună, este necesară o invitaţie.
Cetăţenii celorlalte state au nevoie de invitaţii
şi vize.
Vizele pot fi obţinute în ambasadele şi
consulatele Moldovei sau nemijlocit în
Aeroporul Internaţional Chişinău, fie la
punctele internaţionale de trecere a frontierei
cu România: Leuşeni, Cahul şi Sculeni. La
punctele de trecere a frontierei cu Ucraina,
vizele nu pot fi obţinute din cauza lipsei
acordurilor respective cu această ţară, de aceea,
dacă doresc să intre în Moldova prin teritoriul
Ucrainei, călătorii urmează să obţină vize la
reprezentanţele diplomatice sau consulare ale
Moldovei la Minsk şi Kiev.
normele DE întroducere
ÎN MOLDOVA a BUNURIlor ŞI
BANIlor
În Moldova este permisă introducerea fără
achitarea drepturilor de import a următoarelor
bunuri:
bere - cel mult 5 litri pentru o persoană;
vinuri naturale de struguri, inclusiv alcoolizate,
vermuturi şi alte băuturi alcoolice tari – cel
mult 2 litri pentru o persoană;
ţigări de foi şi trabucuri – cel mult 50 de bucăţi
pentru o persoană;
ţigarete din tutun sau din substituenţi de tutun
– cel mult 200 bucăţi pentru o persoană.
Introducerea în Moldova a numerarului (în
valută străină şi în monedă naţională) şi a
cecurilor de călătorie în valută străină de
către persoanele fizice nu este limitat. La
introducerea numerarului în valută străină sau
a echivalentului în monedă naţională în sumă
de pînă la 10 mii euro declararea acesteia este
benevolă. Declararea sumelor care depăşesc
echivalentul a 10 mii euro este obligatorie.
Persoanele fizice au dreptul de a scoate numerar
în monedă naţională, precum şi numerar şi
cecuri de călătorie în valută străină în sumă
de peste 10000 de euro (sau echivalentul
lor), însă care nu depăşesc 50000 de euro
(sau echivalentul lor) de persoană/ călătorie,
cu condiţia prezentării organelor vamale a
documentelor confirmative, pentru suma ce
depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor),
şi anume:
a) actelor vamale ce confirmă introducerea
mijloacelor băneşti în Republica Moldova; şi/
sau
b) permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor
băneşti din Republica Moldova, eliberate de
băncile licenţiate, şi/sau autorizaţii pentru
scoaterea mijloacelor băneşti din Republica
Moldova, eliberate de Banca Naţională a
Moldovei.
ПрAвила вьезда в молдову
Граждане стран бывшего СССР (за исключением граждан Туркменистана, Литвы,
Латвии и Эстонии), ЕС, Канады, США, Израиля
и Румынии могут въезжать в Молдову без
визы.
Внимание! Для прибытия в Молдову на срок,
превышающий один месяц, требуется приглашение.
Граждане других стран нуждаются в приглашении и визе.
Посетители могут оформить визу в молдавских посольствах или консульствах или же
непосредственно в кишиневском аэропорту, либо в таких точках пересечения границы
с Румынией, как Леушень, Кагул или Скулень,
но не на пересечении границы с Украиной.
Молдова не располагает соответствующими договорами с этим государством, и если
путешественники желают пересечь границу
с украинской стороны, то они должны получить визу в молдавских представительствах
в Минске или Киеве.
правила ввоза и вывоза
товара и денег в/из молдовы
В Молдову разрешается беспошлинный провоз:
пива (не более 5 литров на одну персону),
вина виноградного натурального, включая крепленые, сусло виноградное, вермуты, крепкие алкогольные напитки, ликеры и
прочие спиртные напитки (не более 2 литров
на одну персону),
сигарет и сигар (не более 50 шт. на одну персону),
сигарет из табака или его заменителей (не
более 200 штук на одну персону).
Ввоз в Республику Молдова наличной национальной валюты, а также наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте физическими лицами неограничен. При ввозе в Молдову суммы в иностранной валюте или эквивалента в национальной валюте в сумме до 10 тысяч евро
декларирование – добровольное. При ввозе
суммы свыше 10 тысяч евро – декларирование обязательное.
Физические лица имеют право вывозить наличную национальную валюту, а также наличную иностранную валюту и дорожные
чеки в иностранной валюте в общей сумме более 10000 евро (или их эквивалент),
но не превышающей 50000 евро (или их эквивалент) на одного человека/ поездку, при
условии предоставления таможенным органам подтверждающих документов на сумму, превышающую 10000 евро (или их эквивалент), а именно:
a) таможенных документов, подтверждающих ввоз в Республику Молдова денежных
средств; и/или
b) разрешений на вывоз денежных средств
из Республики Молдова, выданных лицензированными банками, и/или разрешений
на вывоз денежных средств из Республики
Молдова, выданных Национальным банком
Молдовы.
суммы превышающие 50000 евро (или их
эквивалент).
IMPORTANT INFORMATION • INFORMAŢIE IMPORTANTĂ • ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BANKS OF MOLDOVA
15 commercial banks legally operate in Moldova.
Their representations are scattered throughout the
country and are accessible in towns, regional centres
and large villages. The spectrum of services rendered
by the Moldovan banks is vast. One may convert
and exchange currency, get payment against travel
cheques, transfer or receive monetary funds, bank
cards can also be served. Currency exchange offices
(no commission is levied upon exchange) and cash
dispensers are commonplace, many of exchange
offices are open day-and-night due to the provision on
payment for goods and services in Moldova exclusively
in the national currency (lei).
The banks of Moldova make transfers via the following
systems: “WESTERN UNION”, «Unistream», «Anelik»,
“Золотая Корона”, “Быстрая Почта”, «Мigom»,
«InterExpress», «Blizko», «Contact», «MoneyGram»,
«Smith&Smith» and many others.
Certain banking services (for example, transfer-receipt
of funds) is rendered to physical persons by the State
enterprise “Posta Moldovei”, the representations of
which are available in every settlement of the country.
Information: www.bnm.md
BăNCILE DIN MOLDOVA
În Moldova sunt înregistrate 15 bănci comerciale.
Filialele lor funcţionează pe întregul teritoriul ţării,
în oraşe, centre raionale şi localităţile rurale mari. Se
poate efectua uşor schimbul valutar, ridicarea plăţii
pentru cecurile de călătorie, trimite şi primi mijloace
băneşti. La fel, sunt deservite şi cardurile bancare.
Punctele de schimb valutar (nu se percep comisioane la
schimb) şi bancomatele funcţionează peste tot, multe
dintre ele funcţionează 24 de ore, deoarece achitarea
serviciilor şi mărfurilor în Moldova se efectuează doar
în valută naţională (lei).
Transferurile băneşti în băncile din Moldova se
efectuează prin intermediul sistemelor «WESTERN
UNION», «Unistream», «Anelik», «Золотая Корона»,
«Быстрая Почта», «Мigom», «InterExpress», «Blizko»,
«Contact», «MoneyGram», «Smith&Smith» şi multe
altele.
O parte din serviciile bancare (de exemplu transferul şi
primirea mijloacelor băneşti) sunt oferite persoanelor
fizice şi de către întreprinderea „Poşta Moldovei”, care
are filiale în toate localităţile ţării.
Informație: www.bnm.md
БАНКИ МОЛДОВЫ
В Молдове зарегистрировано 15 коммерческих
банков. Их филиалы распространены по всей
стране: в городах, районных центрах и крупных
селах. Спектр услуг молдавских банков очень
обширен. Можно легко совершить обмен валюты,
обналичить дорожные чеки, отправить или
получить денежные средства, осуществляется и
обслуживание банковских карт. Пункты обмена
валюты (комиссионные при обмене не взимаются)
и банкоматы находятся повсеместно, многие
пункты работают круглосуточно, так как оплата
товаров и услуг в Молдове осуществляется только
в местной национальной валюте (леях).
Денежные переводы в молдавских банках
осуществляются через
«WESTERN UNION»,
„Unistream”, „Anelik”, «Золотая Корона», «Быстрая
Почта», „Мigom”, „InterExpress”, „Blizko”, „Contact”,
„MoneyGram”, „Smith&Smith” и многие другие.
Часть банковских услуг (например, переводполучение денежных средств) предоставляет
частным лицам предприятие «Пошта Молдовей»,
филиалы которого есть в каждом населенном
пункте страны.
Информация: www.bnm.md
Moldova Turistică
77
TRAVEL AGENCIES
AGENŢII DE TURISM
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
A - DAO PRIM
mun. Chişinău, str. Teilor, 6
(+373 22) 921465, 921466
ALTAIS-TUR
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 121
(+373 22) 240302, 240303
ACVATEX
mun. Chişinău, str. Alecu Russo 3/1
(+373 22) 220737, 737750
ALVIAN-TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2 of. 406
(+373 22) 548439
ADIS
mun. Chişinău, str. A. Pann, 4, of. 200
(+373 22) 836777, 232111
AMAXI-SERVICE
mun. Chişinău, bd. Dacia 35
AERLUX
or. Călăraşi, str. M. Eminescu 25/2
(+373 244) 26578, (+373) 69149121
AERO PREMIER TUR
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 98
(+373 22) 844711
AEROTOUR MOLDOVA
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3
(+373 22) 542460, 542461
AFRODITA TUR
mun. Chişinău, str. A. Șciusev 50, of. 5
(+373 22) 242243, (+373) 69109923
AGENŢIA DE TURISM DIN CHIŞINĂU
mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 129, bir 511
(+373 22) 210348, 238372
AGENŢIA DE TURISM ŞI EXCURSII ORHEI
or. Orhei str. Vasile Lupu 36
(+373 235) 21381, 24671
AGENT-TURA
mun. Chişinău, bd. Moscovei 8A
(+373 22) 496979
AIA TRAVEL CLUB
mun. Chişinău, str. Zelinschi 15
(+373 22) 211535
AIMAS-TUR
mun. Chişinău, str. Grădina Botanică 9
(+373 22) 776682
AINUR-COM
mun. Chişinău, str. Tighina 49
(+373 22) 207957, 207959
ALCEDO GRUP
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 7 of.401
(+373 22) 260609, 844111
ALEROSANDI
mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 45, of. 326
(+373 22) 212254
ALEXANDR-GRUP
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4 of.603, 72
(+373 22) 553256, 505106
ALFATUR
mun. Chişinău, str. Titulescu 1
ALIBABATUR
mun. Chişinău, str. 31 August 62 of.26
(+373 22) 277562, 274028
ALORA PRIM
mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65 bir. 411
(+373 22 ) 227746, 277327
ALPIMARIN-TUR
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 111/9
(+373 22) 541159, 276089
78 Moldova Turistică
AMITON-TRIX
mun. Chişinău, str. 31 august 1989 79/1
(+373 22) 546244, 534256
ANATA & CO
mun. Chişinău, str. Ginta Latină 13/1
ANATOL COMUNICATION
mun. Chişinău, str. Armeneasca 55 of. 304
(+373 22) 275275, 226228
ANESTO-TUR (ROBINZON)
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 43
(+373 22) 221222, 220022
ANGATUR
mun. Chişinău, str. L. Tolstoi 44 of. 4
(+373 22) 260245, 260246
ANGELI-TUR
or. Edineţ, str. Independenţei 79
(+373 246) 23700, 24720
ARCODESINC
mun. Chişinău, str. A. Pann, 4, of. 403-404
(+373 22) 233874, 233029
ARENDA-TUR
mun. Chişinău, str. Decebal, 99/3, ap. 308
(+373 22) 890941, 890995
ARGOTUR-SERVICE
mun. Chişinău, bd. Renaşterii 16, of. 21
(+373 22) 229919
ART ACADEMY
mun. Chişinău, str.Bernardazzi 56
ASIARM-TUR
mun. Chişinău, bd. Decebal, 72/1, of. 205,206,207
(+373 22) 567681
ASTRAMAX ( DONTEH PUS)
mun. Chişinău, str. Tighina, 49/4 of.2
(+373 22) 507680, 571888
ATLANTIC CLUB
mun. Chişinău, str. Armenească 26
(+373 22) 855959, 855960
AVIO-TURISM
mun. Chişinău str. A. Russo 1 of. 37
AZENTA-GRUP
mun. Bălţi, str. Pervomaiscaia 1/2
(+373 231) 48967
BALATON
mun. Chişinău, str. M Eminescu 52
(+373 22) 224057
BALNEO-EXPRES
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2, of.410
TRAVEL AGENCIES
AGENŢII DE TURISM
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
BALNEOSERVICE-BOBROV & C
mun. Chişinău, str. V. Alecsadri 78
(+373 22) 281877
CIOCOLATA-TUR
mun. Chişinău, str. Bucureşti 60 of. 20
(+373 22) 224811, (+373) 69202626
BETALINCOM
or. Hânceşti, str. 31 August
(+373 269) 20325, (+373) 69220048
CISTEACOVA-L.A.
mun. Chişinău, str. Columna, 162, bir. 5
(+373 22) 290474, 295571
BIROUL DE CĂLĂTORII DIN CHIŞINĂU
mun. Chişinău, str. V. Alexandri, 78 «G», of,101
(+373 22) 222868, 223503
CLASIC-TUR
mun. Chişinău, str.V. Alecsandri 84 bir.7,8,9
(+373 22) 272390, 542204
BONDARI & CO
mun. Chişinău, str. Mateevici 27/1
(+373 22) 281028
COCOS TUR
mun. Chişinău, str. Renaşterii 26 A
(+373 22) 210934, 210501
BRĂNEŞTI
mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18 of.36
COMNET-PRIM
mun. Chişinău, str. Ion Creangă 45
(+373 22) 523399
BULGARIA ELECTRONIC
BUSINESS SOLUTIONS
mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 63
CONICA
mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni nr.45 of. 104
(+373 22) 836768
CĂLĂTORUL-PUTEŞESTVENIC
mun. Chişinău, str. Şciusev, 103 of.2
(+373 22) 241751, 238723
CON-TURISM
mun. Chişinău, str. Columna 162 of. 408
(+373 22) 930451, (+373) 69131303
CAMAGENTUR a Concernului Moldsindtur
r-ul Camenca, s. Sănătăuca
(+373 250) 66508
CORINA
mun. Chişinău, str. Ismail, 11 of.1,2
(+373 22) 278329, 546989
CANONIC-TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 10
(+373 22) 272728, 545434
CORNEGUDŢEVA MILA
mun. Chişinău, bd. Decebal, 59
(+373 22) 532734, 535776
CANSUR-COM
mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 26 of.1
COSMO-TUR
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 34 of. 303
(+373 22) 542068
CAPLAUS-TUR
mun. Chişinău, str. Puşkin 22 of.414
(+373 22) 835551, 835552
CRISALEX-TUR
or. Nisporeni str. I.Vodă 13
CARANICOLOVA XENIA
mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 6
(+373 22) 888288, 243254
CRISTAS-M
mun. Chişinău, str. S. Lazo, 17
(+373 22) 232967, 203688
CASA VINULUI (AUREOLA-EXPO)
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 73
(+373 22) 746295, 592794
CRISTINA TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 240
(+373 22) 578568, 750678
CĂTĂLINA
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 243
(+373 22) 578571, 760676
CROIF TRAVEL
mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi 25/3
(+373 22) 288477
CDC. ANTARES
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 46
(+ 373 22) 323452
CRUISE LIFE
mun. Chişinău, str. M. Eminescu 50 of. 320
(+373 22) 225104, 223087
CEARSCAIA IRINA
mun. Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei 102-4
(+373 22) 233878, 234829
DAFNIS INTERNAŢIONAL
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,4 of.701
(+373 22) 272000, 207016
CEBOTAREAN GHEORGHE
or. Soroca, str. Barbu Lautaru 1
DALI PARTENER
mun. Chişinău, bd. Negruzzi 7 of. 247
(+373 22) 500453, 271805
CENTRUL MOLDO-POLONEZ DE SUSŢINERE A
ANTREPRENORIATULUI
mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare 60 A
(+373 231) 52921
DAMLA-TUR
mun. Chişinău, str. Gagarin, 1,
(+373 22) 277577
CERDAS COM
mun. Chişinău, str. Armenească 27
(+373 22) 545486
DEDAL BUSINESS TRAVEL
mun. Chişinău, str. Ismail 58 of.1
(+373 22) 207185, 207184
CESA-TUR
mun. Chişinău str. Armenească 63
(+373 22) 921691, (+373) 79420547
DINAS ALEXA
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 bloc 1 bir.1215
CHATEAU VARTELY
or. Orhei str. Eliberării 170/B
(+373 22) 271449, 885080
CHEIE-TUR
mun. Chişinău, bd. Renaşterii, 13, of. 428
(+373 22) 220480, 242057
DISAETUR
mun. Chişinău, str. Ismail 84
(+373 22) 273497
DONATELA
mun. Chişinău, str. Pan Halippa 3/1 of. 3
(+373 22) 738623, (+373) 69208886
CHIVOX
mun. Chişinău, str. Tighina 65, of. 305
DREAM TOUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7 of. 201
(+373 22) 270535, 578528
CINCI STELE TUR
mun. Chişinău, bd. Decebal, 23/1
(+373 22) 723786
ECHIP-99
mun. Chişinău, bd. Negruzzi, 6/2
(+373 22) 547721, 547722
Moldova Turistică
79
TRAVEL AGENCIES
AGENŢII DE TURISM
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
ECOTURNOVA
mun. Chişinău, str. 31 august 1989, 129
(+373 22) 237673, 201250
GLOBALCONTACT-TUR (Calipso)
mun. Chişinău, bd. Decebal 23/2 of.25
(+373 22) 636263, 540365
EDINEŢTUR
or. Edineţ str. Independenţei 103
(+373 246) 22838, 22715
GLOBAL-TUR
mun. Bălţi, str.Mircea cel Bătrân 81
(+373 231) 76528
ELEGRICON
mun. Chişinău, str. Ismail 98
GRAND RIVIERA
mun. Chişinău, str. Columna 76
(+373 22) 545798, 541757
ELICORI TUR
mun. Chişinău, str. Bucureşti 17 of.1
(+373 22) 545875, 271883
ELINICOS
mun. Chişinău, bd. Decebal 139, of.72
(+373 22) 553256, 505106
ELIT-TUR
mun. Chişinău, str. Nicolae Anestiadi, 7, Hotel Flowers
(+373 22) 277262
EST INVEST
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7 of.238
(+373 22) 226962
ETNOTUR
mun. Chişinău, str. Kiev 16/1 of. 6
(+373 22) 493525
EUROLINES MOLDOVA
mun. Chişinău, Aleea Gării, 1
(+373 22) 222827, 224802
EUROPEAN TRAVEL MARKETING
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 65 of. 610
(+373 22) 260641
EUROTUR-ART
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 27/1
(+373 22) 731244, 796356
EVEREST TURISM
mun. Chişinău, str. V. Alexandri 13 of. 11
(+373 22) 729358
EXPRES-AERO
mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 93 of.14
(+373 22) 212607, 439552
EXTRAVIPTUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 519
FAITEC-M
mun. Bălţi str. Kiev 48/a
(+373 231) 66173
FLEGON-TUR
or. Floreşti, bd. Victoriei 11 a
(+373 250) 20414
FLORIDA
mun. Bălţi, str. Sf. Nicolae, 30
(+373 231) 22396, 29462
FLORINA TUR
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22, of. 507
(+373 22) 233083, 237511
FORSBETA
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 8 of.21 A
(+373 22) 576555, (+373) 79433445
GALAS-TUR
mun. Chişinău, str. Alexandru Diordița 2
(+373 22) 224433, 223954
GC INTERNATIONAL SERVICE
mun. Chişinău, str. Bucureşti, 23, of. 303
(+373 22) 212145, 276989
GELU-TUR
mun. Chişinău, str. Ismail, 33, bir.505
(+373 22) 500248
GEOTUR-SERVICE
mun. Chişinău, str. A.Şciusev, 35, of.10
(+373 22) 226333, 210149
GLOBAL VOIAJ
mun. Chişinău, str. București 41 D
(+373 22) 928272
80 Moldova Turistică
GRATA-TUR
mun. Chişinău, bd. I. Gagarin, 1, nr.22
(+373 22) 276836, 274253
GRINCO-GRINCOM
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180, of.1315
(+373 22) 542681, 246505
GRIVOX-GRUP
mun. Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 74/1
(+373 22) 835555, 543163
H.R.S. INTERNAŢIONAL
mun. Chişinău, str. Șciusev 56
(+373 22) 213124, 210822
HAPPY TOUR
mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 83
(+373 22) 232385, 238260
HOLIDAY-SERVICE
mun. Chişinău, bd. Moscova, 8
(+373 22) 224444
HRIGEA-SERVICE
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcalab 45 bir.4
(+373 22) 589472
IFLY COMPANY
mun. Chişinău, str. M. Bănulescu-Bodoni, 8
(+373 22) 253025, 253008
ILISTUR
mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 5 ap.1
(+373 22) 815825, 815835
INCOM-V.L.P.
mun. Chişinău, str. Tighina, 39, ap. 3
(+373 22) 276768, 279491
INTERCANGAL
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5
(+373 22) 542116, 500879
INTERMEGA-TUR
mun. Chişinău, str. L.Tolstoi 36 ap.1
(+373 22) 549708, 279679
INTERNIX-TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2, of. 505
(+373 22) 273567, 207920
INTERTEXT T&C
mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 58
(+373 22) 224790, 240133
INTUR
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlam, 46 of.1,2
(+373 22) 242461, 212132
INVIP-SERVICE
mun. Chişinău, str. Alba Iulia 184/4 of.4
(+373 22) 925262, 925232
IRANATIS
mun. Chişinău, str. Puşkin 26, et.5 of.25
(+373 22) 224535, 540248
ISIDA
mun. Chişinău, str. Mit. Dosoftei, 97/1, of. 1
(+373 22) 296048
ITACQUA-TUR
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 117, of. 10
(+373 22) 222127, 212802
IURICI
mun. Chişinău, str. Florilor 15
JALON
mun. Chişinău, str. Bucureşti, 60, of. 4
(+373 22) 277336, 278889
TRAVEL AGENCIES
AGENŢII DE TURISM
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
LAMANTIN
mun. Chişinău, str.Sfatul Ţării 27 of.5
(+373 22) 237213, 238326
MOLDOVA TUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 202, 204, 205, 214
(+373 22) 540301, 540494
LAMIZANA-TUR
or. Străşeni str. M. Eminescu 31
(+373 237) 42075, 28215
MOLDROMUCRTRANS
mun. Chişinău, bd. Decebal, 2
(+373 22) 221204, 555235
LANDANA
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 42
(+373 22) 220346, 220347
MOLDSINDBALNEOTUR
mun. Chişinău, str. 31 August 129 of. 625
(+373 22) 223529, 214069
LARBI TUR
mun. Chişinău, str. Columna, 60, of. 32
(+373 22) 260741, 921445
MOROL-TRANS
or.Orhei, str. Vasile Mahu, 150
(+373 235) 21571, 23998
LAVIN-TUR
mun. Chişinău, str. E. Coca 24, of. 4
(+373 22) 754893, 203658
NADEJDA-EXIM
mun. Chişinău, str. Trandafirilor 7
(+373 22) 550649
LERVALIS
mun. Chişinău, str. Bucureşti 18
(+373 22) 260136, 927293
NAIDEX INTERNAȚIONAL
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,67,of.2
(+373 22) 274628, 545537
LICHA
mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65, of. 306
(+373 22) 212108, 212195
NALITUR
mun. Chişinău str. Mileşti 12/2
(+373 22) 229117
LOAD SERVICE
mun. Chişinău, str. Mitropolit Varlaam, 48, of. 3 «A»
NASTI-ALEX PRIM
mun. Chiținău, str. Grenoble 128, of. 302
(+373 22) 660717
LOW COST TRAVEL
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 65 of.412
(+373 22) 260641, 260 392
LUDANVAL
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3
(+373 22) 270020
MAGELAN-TUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 501
(+373 22) 295827
MAGIC BUSINESS TOUR
mun. Chişinău, str. Maria Cibotaru 37, of. 119
(+373 22) 881688
NAVELIA TUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200 of.205
(+373 22) 748575, 750695
NELEA-TUR
mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 41/1
(+373 22) 223322, 229802
NIGOND-SERVICE
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 182, of. 104
(+373 22) 296263, 246897
NOVATRANS GRUP
or. Ungheni str. Naţională 34 of. 4
MARIOLIS
mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10 of. 401
(+373 22) 508330, (+373) 69122165
ODIHNĂ DE NEUITAT
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2
(+373 22) 838438
MARI-TUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 4, of. 406
(+373 22) 540452, 540491
ODISEEA TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 239
(+373 22) 578440
MAX - VICTOR
or. Rezina str. 1 Mai nr.4
(+373 254) 21666, 23432
ODISEU
mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod, 2, ap. 144
(+373 22) 447386, 434967
MEDIA SHOW GRUP
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2 of. 401e
(+373 22) 838 508
OK SERVICE
mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1 bloc.A
(+373 22) 438425
MEGATOUR
mun. Chişinău, bd. Dacia 23
(+373 22) 503697, 521158
OKAY
mun. Chişinău, bd. Decebal, 1
(+373 22) 503972, 531400
MELENATUR
mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 9 of.1
(+373 22) 225672, (+373) 79755551
OL & DI ARHILIUC
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 5, ap. 1
(+373 22) 278391, 278523
MEMOLA-GRUP
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 52 of. 1
(+373 22) 223570, 245200
OLDINEX-TUR
mun. Chişinău, str. Grenoble 128 of. 11
(+373 22) 787543, 923166
MILOŞ M
mun. Chişinău, bd. Dacia 28/4
(+373 22) 664631
OLMACTUR
mun. Chişinău, str. Bucureşti, 68, of. 717
(+373 22) 245360
MIRAMAR TRANS
mun. Chişinău, str. Renaşterii 23
(+373 22) 241684, 245408
OlSt-Service
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 78A of. 103
(+373 22) 222868
MIRMAX-TUR
mun. Chişinău, str. S. Lazo 48 of 102
(+373 22) 222263, 578512
ORHEI-TUR
or. Orhei, str.M.Eminescu, 2
(+373 235) 21302
MIVALDIM&CO
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 84, of.7
PALMARIVA
mun. Chişinău, str. Armenească 30, of.118
(+373 22) 284319, 541381
MOLDAVIAN AIRLINES
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 3
(+373 22) 549339, 500883
PALNETA-TUR
mun. Chişinău, bd. Decebal 99/3 of. 1015
(+373 22) 890386
Moldova Turistică
81
TRAVEL AGENCIES
AGENŢII DE TURISM
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
PANDATUR
mun. Chişinău, str. Dosoftei nr. 100
(+373) 69954444, 79166161
SAPIN-EXIM
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24 of.7,8,9
(+373 22) 547767, 212018
PAOLA-TUR
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 22 of. 409
(+373 22) 232769
SCAVOLIN
mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 69
(+373 22) 220000, 211150
PARFENON
mun. Chişinău, bd. Moscovei 8 of.10
(+373 22) 449881, 495034
SEJUR TUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 69, of.5
(+373 22) 273574
PETERSON TUR
mun. Chişinău, str.Independenţei 22
SIMEXIM-TUR
mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 45, of. 205
(+373 22) 210799, 210800
PETIBORTRANS
mun. Chişinău, str. Tighina, 53 of.7
(+373 22) 276825, 276826
PLAST-SISTEM
mun. Chişinău, bd. Gagarin 5
(+373 22) 503203, (+373) 79503203
PRO ILICRIS
mun. Chişinău, str. A. Russo 9/1 of.2
(+373 22) 497545
PROALIRA-TUR
mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrân 4/6 of.9
(+373 22) 426232
PROFITUR-COM
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 45
(+373 22) 233811, 203520
RANDEVU - LUX
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri 58
(+373 22) 237198, (+373) 69138157
REAL-PRIM
mun. Bălţi, str. Independenţei 33
(+373 231) 61071, 60609
RENOME-PLUS
mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, of. 213
(+373 22) 522151, 527078
RETO
mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri 141
(+373 22) 542777, 279456
REXAL
mun. Chişinău, str. B.Bodoni nr. 8 ap.6
(+373 22) 240440, 540470
RIXOS-TUR
mun. Chişinău, str. Puşkin 15 of. 1
(+373 22) 203613
ROCO-TURISM
mun. Chişinău, str. Bulgară 35, of.13
(+373 22) 549495, 549496
SIMGAL TUR
mun. Chişinău, bd. Renaşterii 13 of. 620
(+373 22) 220696, (+373) 69253969
SLAVION
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 202
(+373 22) 754717, 750506
SOFILAREX
mun. Chişinău, str. Renaşterii 16 A
(+373 22) 220088, 229877
SOFI-TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7 of.116
(+373 22) 593478, (+373) 79148825
SOLARIS-TUR
mun. Chişinău, or. Codru str. Costiujeni 14 A
(+373 22) 285668
SOLEI-TURISM
mun. Chişinău, bd. Negruzzi 5 ap.89
(+373 22) 271314, 534256
SPAIN-TUR
mun. Chişinău, bd. Negruzzi 7
(+373 22) 578668
STAND-TUR
mun. Chişinău, str. Armenească, 47
(+373 22) 277517, 270767
STAR TRAVEL
mun. Chişinău, str. Mitropolit G.Bănulescu Bodoni 8
(+373 22) 925253
STM ACORD
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 99 of. 2
(+373 22) 213567, 212177
STRAGTUR
mun. Chişinău, str. Kiev, 7, of. 6
(+373 22) 497612, 492049
STRATIG TUR
mun. Chişinău, str. Kiev 7 of. 5
ROMANTIC TUR
mun. Bălţi, str.Decebal 5 A
(+373 231) 29394
STUDITERRA
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 27 of.17
(+373 22) 270460
ROMARIN- SERVICE
mun. Chişinău, bd. Dacia, 10 of.1
(+373 22) 568161, 762737
SUN LIGHT UNIVERSAL
mun. Chişinău, bd. Dacia 51 of.1
(+373 22) 927853, 930129
ROMVAN-TUR
mun. Chişinău, str. Kiev, 7, of. 41-A
SUNCREST
mun. Chişinău, str. Tighina, 42, of. 308
(+373 22) 271657
ROSTI
mun. Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 48 nr.3A
(+373 22) 542527, 275797
ROYAL GARDEN
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 24, of. 10
(+373 22) 213795, 212805
SACURA TUR
mun. Chişinău, str.Armenească 29, of.19
(+373 22) 213741, 276784
SAFRO-TUR
mun. Chişinău, str. Ismail, 40
(+373 22) 500736, 500737
SALEXINTUR
mun. Chişinău, str. M. Eminescu, 52
(+373 22) 224057
82 Moldova Turistică
SUNNY TRAVEL
mun. Chişinău, bd. Gagarin 1
(+373 22) 278525, 278528
SUNTUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7 of. 234
(+373 22) 540444, 578444
TANCEA-TUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 69 of.8
(+373 22) 280203, 207142
TATRA-BIS
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,65 of. 313
(+373 22) 225972, 225974
TEHNO-CONTACT
mun. Chişinău, str. Kiev 7 bir.34
(+373 22) 430530, 493271
TRAVEL AGENCIES
AGENŢII DE TURISM
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА
TITEA
mun. Bălţi, str. A. Puşkin, 29 nr.39
(+373 231) 61900, 61428
VALCAN-TUR
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69/1
(+373 22) 881515, 921317
TORI-LEX (TORINIX-SERVICE)
mun. Chişinău, str. Zelinski, 33/1, ap. (of.) 91
(+373 22) 505024, 533534
VARIETUR
mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 2
(+373) 79445000, 69773495
TOURSERVICE
mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65
(+373 22) 542186, 271550
VECTOR
mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18
(+373 22) 716474, 710313
TRANS-ALEX-TUR
mun. Chişinău str. 31 August 1989 101/1
(+373 22) 200374, (+373) 79727243
VECTOR-TUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 200, of.14
(+373 22) 716474, 741303
TRANSENCA-TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 4/2
(+373 22) 273447, 545067
VERNON-PRIM
mun. Chişinău, str. Munceşti 29/1
(+373 22) 721930, 727305
TRAPEZA-TOUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 119, of. 1
(+373 22) 295929, 295242
VIABASTET
mun. Chişinău, bd. Moscova 14
(+373 22) 930188
TRAVELIA
mun. Chişinău, str. Columna 72/3
(+373 22) 228221
VICOM
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 44
(+373 22) 242543, 222732
TREZA-TUR
mun. Chişinău, str. Mit. Varlaam, 65, of. 109-A
(+373 22) 276505, 270333
VIJEN VT
mun. Chişinău, şos. Chişinău 61 of.310
(+373 22) 721529, (+373) 69279032
TROMARE
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 97, ap.6
(+373 22) 233815, 234181
VILASTERRA DESIGN
mun. Chişinău, str.Calea Basarabiei 18
(+373 22) 278464, 321081
TSD-TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 2/4
(+373) 79102512
VISIN-TUR
mun. Chişinău, str. Armenească, 48
(+373 22) 210040, 237750
TUR 34 TOURISM & AVIATION
mun. Chişinău, bd. Decebal, 91, of. 62 «V»
(+373 22) 632233, 539623
VITSOL-TUR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 116
(+373 22) 578607
ŢURCANU ANASTASIA
mun. Bălţi, str. Mircea cel Bătrân, 81
(+373 231) 76344, 71357
VIVA&CO
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 83
(+373 22) 223050
TURCLUB
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 180 of. 1311
(+373 22) 296248, 295432
VIVOTUR
mun. Chişinău, bd. Moscova, 21 of.2
(+373 22) 496583, 447313
TURIST CLUB
mun. Chişinău, str. Armeneasca 47 of. 51
(+373 22) 261111, 541555
VLADĂNMA (ELAT-TUR)
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 64 of.9
(+373 22) 277857, 260303
TURKKAN TUR
mun. Chişinău, bd. I. Gagarin 3, ap. 57
(+373 22) 271983, 270003
VLASNEVA-TUR
mun. Chişinău, str. Independenţei 15 of,333
(+373 22) 663919, 664010
TURMALINA 108
mun. Chişinău, str. Armenească 44/2 of. 14
(+373 22) 542039
VOIAJ INTERNAŢIONAL&CO
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi,7
(+373 22) 543950, 547769
TURMARIN PLUS (MYTRAVEL)
mun. Chişinău, str. Columna 131, ap. 201,202
(+373 22) 234715, 228159
VOLARE-TUR
mun. Chişinău, str. Mit. Vlaicu-Pârcălab, 72
(+373 22) 229975, 229976
TUR-RETUR
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, of. 219
(+373 22) 742231, 240108
VOLARIS-GRUP
mun. Chişinău, str. Academiei, 1, of. 329, 328, 330
(+373 22) 731253, 748947
TURVIZ-777
mun. Chişinău, bd. Decebal 16
(+373 22) 638440, 636101
WAYS BUSINESS SOLUTIONS
mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 63
(+373 22) 211855
ULTRA-TUR
mun. Chişinău, str. Pușkin 12
(+373 22) 926978, 926977
XAMAX
mun. Chişinău, str. A.Şciusev, 18
(+373 22) 234293, 234294
UNITRAVEL
mun. Chişinău, str. Maria Cebotari 28
(+373 22) 815858
UNTILĂ-STAR
mun. Chişinău, bd. C. Negruzzi, 7, of. 248
(+373 22) 578573, 228107
UŞU
mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi, 63
(+373 22) 545729
VACANŢA-TUR
mun. Bălţi, str. M. Sadoveanu, 2
(+373 231) 60614, 60644
Moldova Turistică
83
HOTELS OF MOLDOVA
HOTELURI
ГОСТИНИЦЫ
CHISINAU
CHIŞINĂU
КИШИНЭУ
CLUB ROYAL PARK*****
Address: 6/2, Trandafirilor str., Chisinau
Phone: (+373 22) 57-40-80
Fax: (+373 22) 57-40-84
E-mail: hotel@clubroyalpark.md
Web: www.clubroyalpark.md
MAXIM PASA HOTEL*****
Address: 140/4, Hincesti sos., Chisinau
JOLLY ALON ****
Address: 37, Maria Cibotari str., Chisinau
Phone: (+373 22) 88-17-51, 88-17-13, 23-22-33
Fax: (+373 22) 23-28-70
E-mail: reservation@jollyalon.com
Web: www.jollyalon.com
84 Moldova Turistică
ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ
VISPAS ****
TULIP****
Address: 24, A. Lapusneanu, str., Chisinau
Address: 17/2, Arheolog Ion Casian-Suruceanu
Phone: (+373 22) 24-21-29, 21-06-94
str., Chisinau
Fax: (+373 22) 21-05-15
Phone: (+373 22) 28-89-11
E-mail: info@vispas.com
Fax: (+373 22) 28-89-13
Web: www.vispas.com
E-mail: reception@vila-verde.md
Web: www.vila-verde.md
CODRU****
Address: 127, 31 August str., Chisinau
FLOWERS****
Phone: (+373 22) 208-104
Address: 7, N.Anestiade str., Chisinau
Fax: (+373 22) 237-948
Phone: (+373 22) 26-02-02
E-mail: codru@codru.md
Fax: (+373 22) 27-72-44
Web: www.codru.md
E-mail: flowers@elita5.md
Web: www.hotelflowers.md
DACIA****
Address: 135, 31 August str., Chisinau
ARUS****
Phone: (+373 22) 23-22-51,
Address: 38, Ciuflea str., Chisinau
23-22-32, 23-22-79
Phone: (+373 22) 50 25 10
Fax: (+373 22) 23-46-47
Fax: (+373 22) 50 25 28
E-mail: receptions@daciahotel.md
E-mail: vila_arus@yahoo.com,
Web: www.daciahotel.md
administration@hotel-arus.md
Web: www.hotel-arus.md
LEOGRAND HOTEL&
CONVENTION CENTER****
OLSI****
Address: 77, Mitr.Varlaam str., Chisinau
Address: 26/3, A.Bernardazzi str., Chisinau
Phone: (+373 22) 20-12-01
Phone: (+373 22) 54-59-54, 27-65-51
Fax: (+373 22) 20-12-22
Fax: (+373 22) 27-56-67
E-mail: info@leograndhotels.com
E-mail: olsihotel@gmail.com
Web: www.leograndhotels.com
Web: www.olsi.md
Moldova Turistică
85
ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ
WEeKEND BOUTIGUE HOTEL****
COSMOS***
Address: 7, Arborilor str., Chisinau
Address: 2, Bd. Negruzi, str., Chisinau
Phone: (+373 22) 84-04-84
Phone: (+373 22) 54-27-70, 83-75-02
Fax: (+373 22) 84-04-85
Fax: (+373 22) 54-27-44
E-mail: reservation@wbh.md
E-mail: info@hotel-cosmos.com
Web: www.wbh.md
Web: www.hotel-cosmos.md
VILA VERDE***
VILLA NATALI***
Address: 110, Grenoble str., Chisinau
Address: 15, Sfatul Ţării str., Chisinau
Phone: (+373 22) 28-80-03
Phone: (+373 22) 23-36-63, 21-05-33
Fax: (+373 22) 28-04-79
Fax: (+373 22) 23-88-37
E-mail: reception@vila-verde.md
E-mail: villanatali@gmail.com
Web: www.vila-verde.md
Web: www.villanatali.com
JAZZ***
ELAT***
Address: 72, Vlaicu Pircalab str., Chisinau
Address: 140/1, Columna str., Chisinau
Phone: (+373 22) 21-26-26
Phone: (+373 22) 29-25-74
Fax: (+373 22) 21-33-79
Fax: (+373 22) 29-25-30
E-mail: info@jazz-hotel.md
E-mail: info@elathotel.md
Web: www.jazz-hotel.md
Web: www.elathotel.md
LUNA ***
MAJAMI***
Address: 4, P.Movila str., Chisinau
Address: 89/2, Mateevici str., Chisinau
Phone: (+373 22) 23-35-23
Phone: (+373 22) 22-21-49
Fax: (+373 22) 23-35-22
Fax: (+373 22) 22-83-76
E-mail: receptionist@hotel-lunalux.com
E-mail: office@hotel-majami.md
Web: www.hotel-lunalux.com
Web: www.hotel-majami.md
86 Moldova Turistică
ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ
eZIO-PALASE***
ART RUSTIC***
Address: 44, Haiducilor str., Chisinau
Address: 79/1, Hajdeu str., Chisinau
Phone: (+373 22) 281-817, (+373) 79483054
Phone: (+373 22) 234-159, 234-275, (+373)
Fax: (+373 22) 281-817
79112299
E-mail: info@ezio-palace.md
E-mail: info@art-rustic.md,
Web: www.ezio-palace.md
reception@art-rustic.md
Web: www.art-rustic.md
ZIMBRU***
Address: 45, Dacia bd., Chisinau
HOTEL CLUB SERVICE***
Phone: (+373 22) 20-08-95
Address: 6, Kogilniceanu str., Chisinau
Fax: (+373 22) 20-01-90
Phone: (+373 22) 27-46-02, fax: (+373 22)
E-mail: hotel@zimbru.md
27-61-33
Web: www.zimbru.md
Address: 13-A, Buiucani str., Chisinau
Phone: (+373 22) 75-54-54, fax: (+373 22)
STELLA DE LUX***
59-35-38
Address: 26, Bulgara str., Chisinau
47/1, Puskin str., Chisinau
Phone: (+373 22) 26-02-50
Phone: (+373 22) 22-95-21, fax: (+373 22)
Fax: (+373 22) 26-02-32
22-12-84
E-mail: hotel-stella@mail.md
17, Poamei str., Chisinau
Web: www.hotel-stella.md
Phone: (+373 22) 55-00-31, fax: (+373 22)
53-00-53
IRIS***
E-mail: mini1@hotelsclub.md
Address: 49/10, Dacia bd., Chisinau
Web: www.hotelsclub.md
Phone: (+373 22) 56-99-77, (+373 22)
69867171
VILA MUNTENIA***
Fax: (+373 22) 66-46-88
Address: 9/1, Gheorghe Ghimpu str., Chisinau
E-mail: irisvila@gmail.com
Phone: (+373 22) 41-19-00, (+373) 68228816
Web: www.vilairis.allmoldova.com
Fax: (+373 22) 42-55-95
E-mail: villa_muntenia@yahoo.com
Web: www.villa-muntenia.md
Moldova Turistică
87
ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ
RUTA-88**
AEROPORTUL INTERNATIONAL
Address: 88, Uzinelor str., Chisinau
CHISINAU*
Phone: (+373 22) 47-60-94
Address: 80/3, Dacia bd., Chisinau
Fax: (+373 22) 27-46-45
Phone: (+373 22) 52-63-96
E-mail: hotel_ruta88@mail.ru
Fax: (+373 22) 52-54-97
E-mail: hotel@aeroport.md
OLIMPIA**
Web: www.airoport.md
Address: 72/2, Decebal str., Chisinau
Fax: (+373 22) 53-54-50
CHISINAU*
E-mail: olimpia_hotel204@yahoo.com
Address: 7, Negruzzi bd., Chisinau
TURIST**
ZAREA*
Address: 13, G.Vieru bd, Chisinau
Address: 4, Anton Pann str., Chisinau
Phone: (+373 22) 22-06-37, 22-06-26
Phone: (+373 22) 22-76-25
Fax: (+373 22) 22-05-12
Fax: (+373 22) 22-06-58
E-mail: hotel-turist@mail.md
E-mail: ionmoldovanu@rambler.ru
Web: www.hotelzarea.com
BELLA DONNA**
Address: 7/9, Bucuresti str., Chisinau
AFROFERM OTECH*
Phone: (+373 22) 54-82-07
Address: 18, Calea Basarabiei str., Chisinau
Fax: (+373 22) 54-45-14
E-mail: info@hotelbelladonna.md
Web: www.hotelbelladonna.md
WATHER WISE**
Address: 5, Gr. Alexandrescu str., Chisinau
Phone: (+373 22) 74-69-49
88 Moldova Turistică
ACCOMMODATION • CAZARE • ГОСТИНИЦЫ
ACROSS MOLDOVA
BALTI**
în MOLDOVA
Address: 1, M.Sadoveanu str., Belti City
ПО МОЛДОВЕ
Phone: (+373 231) 61-219
Fax: (+373 231) 61-366
CHATEAU-VARTELY*****
E-mail: terioschinasvetlana@rambler.ru
Address: 107/b, Eliberarii str., Town of Orhei
hotelbalti@mail.ru
Phone: (+373 235) 33 255, 33 266
E-mail: turism@vartely.md
AZALIA**
Web: www.vartely.md
Address: 21, Mateevici str., Cahul City
Phone: (+373 299) 26-5-46
ROCAS**
Fax: (+373 299) 24-4-29
Address: 2, Chisinaului str., Town of Orhei
E-mail: hotel@azalia.md
Phone: (+373 235) 2-16-02, 2-75-10,
Web: www.azalia.md
(+373) 69162953
CENTRAL***
LIDOLUX****
Address: 20, Kogalniceanu str., Soroca City
Address: 139, Decebal str., Belti City
Phone: (+373 230) 23-4-56, 26-2-75
Phone: (+373 231) 78-405
Fax: (+373 230) 23-6-16
E-mail: info@lidolux.md
E-mail: info@soroca-hotel.com
Web: www.lidolux.md
Web: www.soroca-hotel.com
TINERETEA MODERN***
VINARIA PURCARI****
Address: 10-a, Nicolae Iorga str., Belti City
Address: Village of Purcari
Phone: (+373 231) 42-149
of Stefan Voda region
Fax: (+373 231) 46-775
Phone: (+373 22) 29-46-96
Fax: (+373 22) 29-59-11
CONSUL***
E-mail: turism@purcari.md
Address: 81, Mircea cel Bătrin str., Belti City
Web: www.purcari.md
ANASTASIA****
Address: 8, I.A.Teodorovici str., Town of Rezina
Phone/Fax: (+373 254) 22-8-77
Moldova Turistică
89
TOURISM COMPLEXES
COMPLEXE TURISTICE
ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
More and more tourism complexes
are organised in Moldova. Similar
complexes are usually located
in picturesque places and, apart
of various recreational and
entertainment activities, offer their
visitors to sightsee the surrounding
places of interest of Moldova. All
tourism complexes are equipped
with restaurants in national style
that mainly serve dishes of national
cuisine. Rather often visitors come
to a tourism complex in order
to serve a delicious meal or to
celebrate a meaningful event.
The tourism complexes are
equipped with comfortable hotels,
swimming pools or lakes, sport and
play grounds, saunas, conferencehalls and many other facilities. Rest
or dinner in such complex stands
in addition for acquaintance with
local customs and traditions.
Cu fiecare an în Moldova în afara
oraşelor apar tot mai multe
complexe turistice. Astfel de
baze de odihnă sunt situate în
locuri pitoreşti. Pe lângă diverse
posibilităţi de agrement oferite
chiar pe teritoriul complexelor,
pentru vizitatori sunt organizate
excursii captivante la obiectivele
turistice din Moldova. În toate
complexele
turistice
sunt
amenajate restaurante, de obicei,
în stil naţional. La fel, în oricare
restaurant sau cafenea puteţi
servi specialități tradiţionale
moldoveneşti. Uneori oaspeţii vin
în complexele turistice doar pentru
a servi bucate gustoase sau pentru
a marca un anumit eveniment
important.
În cadrul complexelor turistice
activează hoteluri confortabile,
sunt amenajate piscine ori lacuri
şi iazuri, terenuri de sport şi de
joc pentru copii, saune, săli de
conferinţe etc. Sejurul sau masa
într-un astfel de complex mai
înseamnă şi familiarizarea cu
tradiţiile şi obiceiurile locului.
90 Moldova Turistică
Загородных туристических комплексов в Молдове становится с каждым годом все больше.
Расположены такие базы отдыха в живописных местах и, кроме разнообразных развлечений
на территории комплекса, гостям предлагают еще совершить
увлекательные экскурсии по достопримечательным местам
Молдовы. Во всех туристических
комплексах оборудованы рестораны, чаще всего, в национальном стиле. И в любом ресторане
или кафе можно отведать блюда
молдавской кухни. Иногда гости
посещают туристические комплексы только с целью вкусно
поесть или отметить радостное
событие.
В туристических комплексах
имеются комфортабельные гостиницы, бассейны или пруды
и озера, спортивные и детские
площадки, сауны, конференцзалы и многое другое. Отдых или
обед в таком комплексе – это
еще и знакомство с местными
традициями и обычаями.
TOURISM COMPLEXES • COMPLEXE TURISTICE • ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Stejaris
4-star hotel is a new complex on 4 levels including
18 double suites, a conference hall (70 – 80 places),
xerox, fax, internet, cab services, the bar. Complex
disposes of: restaurant with terrace, banquet hall,
banquet hall for party, small hall in Moldavian style,
Hunting hall, the Moldavian lodge, the hunting
lodge, summer terraces, sauna
Stejaris (Oak-wood)
Hotelul de 4 stele reprezintă un complex nou, de
4 nivele ce include: 18 camere (double), o sală
de conferinţe (70-80 locuri), internet, taxi (la
parter), barul. Complexul dispune de: restaurant
cu terasă, sală de ceremonii, sală de banchet,
sală moldovenească, sală vânătorească, colibă
moldovenească, cabană vânătorească, saună.
Дубовая Роща
4-звездочный отель – это 4-этажное здание,
включающее: 18 2-местных номеров, конференцзал (70-80 мест), ксерокс, факс, интернет, такси
(заказ), бар. Комплекс располагает: рестораном с
террасой, залом для торжеств, банкетным залом,
Малым Молдавским Залом, Охотничьим Залом,
Молдавским Домиком, Охотничьим Домиком,
Летней террасой, сауной.
Address: 26 Balcani road.
Tel.: (+373 268) 31702, 31705, 31706, 31701, 31703,
mob.: (+373) 691 75119.
Fax: (+373 268) 31704
E-mail: Hotelstejaris@gmail.com
Web: www.stejaris.md
Costesti
The tourist complex is situated in village of Costesti of
Ialoveni region, 25 km. from Chisinau.
Services: three meals daily, 21 apartments, 12
wooden houses, 1 hall for 100 persons, sport area,
banquet hall for 250 persons, “crama” (winery) for 30
persons, conference hall, pond for fishing, sauna, etc.
Costești
Complexul turistic este amplasat la 25 km de capitală,
în satul Costești, raionul Ialoveni, într-un mediu
pitoresc.
Facilități și dotări: pensiune completă, 21 dormitoare
confortabile pentru 48 persoane, 12 căsuțe de lemn
cu terase, 3 foișoare, 1 pavilion pentru 100 persoane,
terenuri de sport, sală de banchete cu o capacitate
de 250 persoane, cramă pentru 30 persoane, sală de
conferință, iaz cu pește, saună.
Costesti (Костешть)
Туристический комплекс расположен в
живописном месте у села Костешть района
Яловень в 25 км от Кишинэу.
Услуги: трехразовое питание, 21 номер на 48 мест,
12 деревянных домиков с террасами, 3 беседки,
павильон на 100 персон, спортивные площадки,
банкетный зал на 250 персон, винный погреб на
30 персон, конференц-зал, озеро для рыбалки,
сауна.
Address: Village of.Costesti of Ialoveni region.
Tel.: (+373 268) 52 012, 51-396, mob.: (+373) 69138559
E-mail: ip.costesti@yahoo.com, info@lacostesi.com
Web: www.lacostesti.com
SKY LAND CAMPING&RESORT
The complex offers: hotel complex, aquapark (a
pool for adults and children, waterslides, recreation
area, changing rooms for men and women), outdoor
playset (fairytale park, playground, sport complex),
“A’la Carte” summer restaurant, terrace bar, bar near
the pool, picnic area with comfortable pavilions,
conference hall, sauna.
SKY LAND CAMPING&RESORT
despune de: complex hotelier, aquaparc (piscină
pentru adulţi şi copii, tobogane acvatice, zonă de
agrement, vestiare pentru femei şi bărbaţi), orăşelul
copiilor (parcul „Poiana din poveşti”, teren pentru
copii, complex sportiv), restaurant de vară “a la
Carte”, bar la piscină, foişoare confortabile, sală de
conferinţe, bai japoneze.
SKY LAND CAMPING&RESORT
предлагает: гостиничный комплекс, аквапарк
(бассейн для взрослых и детей, водные горки,
зона отдыха, раздевалки женская и мужская),
детский городок (парк «Сказка», детская
площадка, спорткомплекс), ресторан «Casa
Berei», бар у бассейна, территория для пикников
(комфортабельные беседки), конференц-зал,
японские бани
Address: Hrusova village, Criuleni region.
Tel.: (+373 22) 92 68 08, 50 08 08
E-mail: administrator@skyland.md
Web: skyland.md
Satul Moldovenesc (Moldavian Village)
This complex offers: own lake with island and beach,
several houses in Moldovan style (one of them is in
the island) fish farm, pheasant farm, rabbit farm,
boar farm, air-club, bell tour.
Satul Moldovenesc
Complexul dispune de: lac, case în stil moldovenesc,
plajă, insulă, fermă de peşte, fermă de fazani, fermă
de iepuri, fermă de mistreti, călătorie avia, clopotniţă.
Satul Moldovenesc (Молдавское село)
Туристический комплекс включает: озеро, остров,
несколько домов в молдавском стиле (один из
них на острове), рыбную, фазанью, кроличью и
кабанью фермы, авиапутешествия, колокольню.
Address: near the Hirtop Mare Village of Criuleni
region.
Tel.: (+373 22) 436843, 242657.
Web: www.satulmoldovenesc.md
Doi Haiduci (Two Haiducs)
Complex offers: restaurant, hotel (wooden houses),
café for children, cart in forest, “live” music, tennis
court, roller-skates, bicycles, handicrafts exposition,
banquet house, conference-hall, tavern, riding-club,
etc.
Doi Haiduci
Complexul oferă: restaurant, hotel (căsuțe confortabile
din bârne), cafenea pentru copii, plimbări prin pădure
cu trăsura, muzica live, teren de tenis, patine cu rotile,
biciclete, expoziție cu vânzare de produse de artizanat,
căsuțe de banchet în stil național, sală de conferințe cu
70 locuri, cârciumă, club de hipism.
Doi Haiduci (Два Гайдука)
Комплекс предлагает: ресторан, гостиницу
(срубы), кафе для детей, катания на телеге по лесу,
«живую» музыку, теннисные корты, роликовые
коньки, велосипеды, выставку-продажу изделий
народных мастеров, банкетный дом, конференцзал, таверну, конный клуб и т.д.
Address: Chisinau-Orhei road, 36 km.
Tel.: (+373 235) 27989.
Web: www.doihaiduci.md
Poiana Bradului (Fir Glade)
The touristic complex is situated on the lake bank and
offers: wooden houses, picnic area, playground for
children, horse-riding, sauna, etc.
Poiana Bradului
Complexul se află pe malul lacului. Complexul oferă:
casuţe din lemn, zonă de picnic, teren de joc, plimbări
cu cai, saună.
Poiana Bradului (Поляна Елей)
Комплекс расположен на берегу озера. Комплекс
включает: срубы, территорию для пикников,
детскую площадку, баню и т.д.
Tel.: (+373 22) 38 62 93, mob.: (+373 69) 15 49 99
E-mail: office@poianabradului.md
Web: www.poianabradului.md
Moldova Turistică
91
MOLDovaN CUISINE
BUCĂTĂRIA DIN MOLDOVA
МОЛДАВСКАЯ КУХНЯ
Moldovan cuisine is sure to come to everyone’s
liking: it is so variable and rich that it becomes
problematic to savour even one third of
all known dishes. Abundance of fruit and
vegetable, fertile pastures to breed cattle and
poultry, ancient customs of dairy production
– all the aforesaid and many other features
have made the Moldovan cuisine unrepeatable.
Traditionally, the residents of Moldova dine
three times per day. It is a custom to serve a
glassful of wine to dinner or supper meals which
is either home-made or produced at a factory.
As a rule, a meal of the Moldovans is composed
of no less than two courses. While to celebrate
anniversaries, baptising of children, marriages
or other events, it is a custom to arrange
festive tables with as much courses as possible,
which are sometimes arranged in a cheque
order in three layers. It is a custom in Moldova
to receive guests in “Casa Mare” (a separate
room in a house to commemorate significant
events which is not used in ordinary days),
while serving nutritious meals and a glassful of
Moldovan wine. Apart of wine, tea and coffee
is also popular in Moldova, together with dairy
and sour-milk beverages, juices, stewed fruits
and the like.
Dishes of Moldovan cuisine are served at
restaurants and cafes. What is the distinctive
feature of these establishments as compared
to any other country: there is no division of
restaurants “for tourists” and “for locals”. All
restaurants serve home-like delicious dishes.
We advise you to order:
Mamaliga (dense maize porridge) with various
dressing or supplements as brinza (cow, goat
or sheep cheese), sour-cream, cottage cheese,
butter, fried pork trimmings, tocana (stewed
pork), fried fish with mujdei (garlic sauce).
Sarmale (cabbage rolls) - rice wrapped in leaves
of cabbage or grape (it may also be cooked using
leaves of maple, coltsfoot, horse-reddish and
the like) with meat and vegetable stuffing (the
dish may be cooked for lent without meat).
Grill dishes (baked in coals rather popular in
Moldova) – mititei and mici (cutlets made of
minced meat in form of sausages), carnatei
(sausage of sliced meat), barbeque (pork, beef,
mutton, chicken and the like), grilled vegetables
(egg-plants, sweet pepper, tomatoes).
Zama (chicken soup with home-made noodles).
Ciorba (bean soup with or without meat).
Giveci (stewed vegetables) and chopped eggplants
Brinza
Platinda and vertuta (rolls made of thin dough
with various stuffing, mainly with brinza,
cottage cheese, cubage, cherry).
Dried plumps stuffed with nuts in cream sauce.
And many other dishes (information as regards
ingredients and original dishes will be offered
to you at any restaurant of national cuisine of
Moldova).
92 Moldova Turistică
Bucătăria moldovenească nu poate să nu placă:
este atât de bogată şi variată încât nu va fi
deloc uşor să gustaţi cel puţin o treime dintre
toate specialităţile cunoscute. Multitudinea de
fructe şi legume, pământurile mănoase care
favorizează creşterea animalelor şi păsărilor
domestice, tradiţiile străvechi de fabricare a
produselor lactate, toate acestea, dar şi multe
altele au făcut ca bucătăria moldovenească să
fie de-a dreptul unică. Tradiţional, moldovenii
iau masa de trei ore pe zi. La prânz şi cină, multe
familii obişnuiesc să servească puţin vin produs
în condiţii industriale sau vin de casă. De obicei,
moldovenii rar când au la o masă mai puţin de
două feluri de mâncare. Iar la zile de naştere,
cumătrii (botezuri), nunţi şi alte ceremonii
farfuriile sunt aranjate pe mese, asemenea
pieselor pe tabla de şah, una peste alta, în trei
nivele. În Moldova, oaspeţii sunt întâmpinaţi în
casa mare cu masa întinsă şi cu un pahar de vin
bun moldovenesc. În afară de vinuri, moldovenii
ştiu să aprecieze ceaiul sau cafeaua de calitate,
la fel le mai plac băuturile lactate şi cele lactate
acide, sucurile, compoturile etc.
Молдавская кухня настолько богата и разнообразна, что перепробовать даже треть
всех известных блюд весьма трудно. Обилие
фруктов и овощей, благодатные земли
для выращивания скота и домашней птицы, давние традиции производства молочных продуктов, - все это и многое другое
сделало молдавскую кухню неповторимой.
Традиционно жители Молдовы питаются три
раза в день. За обедом или ужином во многих семьях принято выпивать понемногу хорошего заводского или домашнего вина. Как
правило, трапеза жителей Молдовы редко
состоит менее, чем из двух блюд. А когда отмечаются Дни рождения, кумэтрии (крещение ребенка), свадьбы и другие события, тарелки на столах выставляются в шахматном порядке одна на другую в три ряда. В
Молдове принято встречать гостей в «Каса
Маре» (отдельная комната в доме, где отмечаются важные события, типа гостиной),
за обильной трапезой, за стаканом доброго
молдавского вина. Кроме вина, в Молдове
знают толк в хорошем кофе и чае, любят молочные и кисло-молочные напитки, соки,
компоты и др.
Puteţi gusta din specialităţile moldoveneşti şi
la restaurante sau cafenele. Spre deosebire de
alte ţări, în Moldova, localurile nu sunt divizate
în restaurante „pentru turişti” şi restaurante
„pentru localnici”, or în toate veţi găsi bucate
delicioase pregătite„ca la mama acasă”.
Блюда молдавской кухни можно отведать и в
ресторанах и кафе республики. Что отличает
эти заведения от подобных в других странах:
здесь нет разделения ресторанов на «для туристов» и «для местных». Во всех ресторанах
готовят по-домашнему вкусную еду.
Vă recomandăm să gustaţi:
Mămăligă (un fel de terci din făină de porumb
fiartă în apă) servită cu diferite sosuri sau
produse – brânză cu cheag (de vaci, de capre
sau de oi), smântână, brânză de vaci, unt,
jumări, tocană, peşte prăjit cu mujdei.
Sarmale în foi de varză sau frunze de vie (la fel
se mai pregătesc sarmale în frunze de podbal,
arţar, hrean etc.), cu orez sau păsat, cu carne sau
de post.
Bucate la grătar (foarte populare în Moldova)
– mititei şi mici (preparat culinar de forma
unui cârnăcior făcut din carne tocată), cârnăţei
(produs preparat din carne tocată), frigărui (din
carne de porc, de vită, de oi, de pasăre etc.) sau
legume la grătar (vinete, ardei, roşii).
Zeama (supă din pui cu tăiţei de casă).
Ciorba (supă din fasole cu carne sau fără carne).
Ghiveci (tocană de legume) şi vânătă tocată
Brânză
Plăcinte, învârtite (din foi subţire de aluat cu
diferită umplutură, de obicei, cu brânză cu
cheag, brânză de vaci, varză, vişine).
Prune umplute cu nuci şi servite cu sos de
smântână.
Precum şi multe alte bucate (în oricare
restaurant de bucătărie naţională din Moldova
veţi găsi informaţii despre specialităţile
tradiţionale şi veţi putea servi din bucatele
moldoveneşti).
Советуем попробовать:
Мамалыгу (густая каша из кукурузной муки)
с различными соусами или продуктами –
брынзой (коровий, козий или овечий сыр),
сметаной, творогом, маслом, шкварками,
токаной (кусочки тушеного мяса), жареной
рыбой с соусом муждей (чесночный соус).
Сармале (голубцы) – завернутый в листья
капусты или винограда (готовят и с листьями мать-и-мачехи, клена, хрена и т.д.) рис,
заправленный мясом и овощами (иногда готовят постные голубцы без мяса).
Гратарные блюда (испеченные на углях,
очень популярно в Молдове) – мититеи и
мичь (изделия из фарша в форме колбасок),
кырнэцэи (колбаса из рубленого мяса), шашлык (из свинины, говядины, баранины, куриный и т.д.), овощи на гратаре (баклажаны,
перец, помидоры).
Заму (куриный суп с домашней лапшой).
Чорбу (фасолевый суп с мясом или без).
Гивеч (овощное рагу) и баклажанную икру
Брынзу
Плацинды, вертуты (изделия из тонкого теста с различной начинкой, в основном, с
брынзой, творогом, капустой, вишней).
Чернослив, фаршированный орехами, в сметанном соусе.
И многое-многое другое (информацию
о блюдах и сами блюда вам предложат
в любом ресторане национальной кухни
Молдовы).
CUISINE • BUCĂTĂRIA • КУХНЯ
LIST OF RESTAURANTS
LISTA RESTAURANTElor
СПИСОК РЕСТОРАНОВ
Colina Pinului (Pine Hill/Сосновый
Холм)
Address: 7, Valea Crucii str.
Tel.: (+373 22) 92-77-21
Chisinau
Chişinău
Кишинэу
Acasă la mama (At Mother’s Home/
Дома у мамы)
Address: 59, Petru Rares str.
Tel.: (+ 373 22) 24 12 78, (+373) 79399939
Crama Boierului (Boyar’s Winery/
Боярская винодельня)
Address: 2/5, Bogdan Voievod str.
Tel.: (+373 22) 44-11-08
Bachus Dava
Address: 15, Calea Iesilor str.
Phone: (+373 22) 59-21-62, 59-21-61
Crama LĂutarului (Village
Musicians’ Winery/Винодельня
Деревенских Музыкантов)
Address: 3/2, Mircea cel Batrin bd.,
Tel.: (+373 22) 49-84-55
Crama-Basarabia
Address: 16/1, Kiev str.
Tel.: (+373 22) 44-97-35, 49-80-79
Casa Mamei (Mother's House/
Мамин Дом)
Address: 49/3, Tighina str.
Tel.: (+373 22) 92-22-29, mob.: (+373) 67200099
Popasul Dacilor (Dacians' Halt/
Привал Даков)
Address: 13, Valea Crucii str.
Tel.: (+373 22) 66-42-30
E-mail: popasul_dacilor@mail.md
Website: www.popasuldacilor.md
Moldova Turistică
93
CUISINE • BUCĂTĂRIA • КУХНЯ
Doina
Address: 6, Trandafirilor str.
Tel.: (+373 22) 55-02-80
La Botul Calului
Address: 9, Moscova bd.
Tel.: (+373) 79988881
La CriȘmĂ
Address: 9/1, Hipodromului str.
Tel.: (+373 22) 43-70-50
La Taifas
Address: 67, Bucuresti str.
Tel.: (+373 22) 22-76-92
Medina
Address: 10/3, Mircea cel Batrin str.
Tel.: (+363 22) 92-20-36
Sănătate (HeAlth/Здоровье)
Address: 24, Renasterii bd.
Tel.: (+373 22) 24-40-00
Popasul Vânătorului (The Hunters'
Lodge/Охотничий Двор)
Address: 16, Decebal bd.
Tel.: (+373 22) 63-93-29
Vatra Neamului
Address: 20B, A.Puskin str.
Tel.: (+373 22) 22-68-39, (+373) 79774794
E-mail: office@vatraneamului.md
Website: www.vatraneamului.md
94 Moldova Turistică
CUISINE • BUCĂTĂRIA • КУХНЯ
ACROSS MOLDOVA
ÎN MOLDOVA
ПО МОЛДОВЕ
La Bădiș
Address: Chisinau-Ungheni road, 32 km.
Tel.: (+373-237) 2-26-82, mob.: (+373) 79194185
Fax: (+373-237) 2-70-08
E-mail: info@labadish.md
Web: www.labadish.md, www.labadish.com
Vartic S.
Address: Village of Peresecina of Orhei region.
Tel.: (+373 235) 94 700, mob.: (+373) 671 729 29,
697 692 69
Fax: (+373 235) 94 700
E-mail: moncastro@mail.ru
Vecentia-Vlah
Address: 20, Independentei str., Town of Leova.
Tel.: (+373 263) 23 146, 794 444 25
Fax: (+373 263) 22 609
E-mail: vlah@inbox.ru
Voia Boierilor
Address: Rascrucea (Fork/Развилка) “SuruceniNimoreni”
Tel.: (+373 268) 33-339, mob.: (+373) 691-02075,
697-17800.
Moldova Turistică
95
USEFUL directory
TELEFOANE UTILE
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
FIRE SERVICE - 901
SERVICIUL POMPIERI – 901
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА – 901
EMERGENCY GAS SERVICE – 904
SERVICIUL DE AVARIE GAZ – 904
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГАЗА – 904
RESCUE SERVICE - 901
SERVICIUL SITUAŢII EXCEPŢIONALE – 901
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 901
TELEPHONE NUMBERS AND ADDRESSES
INFORMATION – 1188
SERVICIUL INFORMAŢONAL DE NUMERE
DE TELEFOANE ŞI ADRESE – 1188
ТЕЛЕФОННАЯ И АДРЕСНАЯ СПРАВОЧНАЯ - 1188
POLICE – 902
POLIŢIA – 902
ПОЛИЦИЯ – 902
CHISINAU GENERAL POLICE COMMISSARIAT –
(+373 22) 54-20-63
COMISATIATUL GENERAL DE POLIŢIE CHIŞINĂU (+373 22) 54-20-63
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАРИАТ ПОЛИЦИИ
КИШИНЭУ - (+373 22) 54-20-63
MAJOR TRAFFIC POLICE DEPARTMENT
– (+373 22) 25-59-20
DIRECŢIA GENERALĂ A POLIŢIEI RUTIERE
- (+373 22) 25-59-20
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ
- (+373 22) 25-59-20
CHISINAU TRAFFIC POLICE DEPARTMENT
– (+373 22) 27-25-01
SECŢIA POLIŢIEI RUTIERE CHIŞINĂU
- (+373 22) 27-25-01
ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ КИШИНЭУ
- (+373 22) 27-25-01
WRECK CARS TRANSPORTATION
- (+373 22) 920202
EVACUARE DE AUTOTURISME – (+373 22) 920202
ЭВАКУАТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
- (+373 22) 920202
AMBULANCE – 903
SALVAREA - 903
СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 903
CHARGEABLE AMBULANCE - 1403
SALVAREA (CU PLATĂ) – 1403
СКОРАЯ ПОМОЩЬ (ПЛАТНАЯ) - 1403
REPUBLICAN EMERGENCY HOSPITAL
INFORMATION OFFICE
– (+373 22) 23-52-85
SPITALUL REPUBLICAN DE URGENŢĂ
(INFORMAŢII) – (+373 22) 23-52-85
СПРАВОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
СКОРОЙ ПОМОЩИ – (+373 22) 23-52-85
96 Moldova Turistică
TELEPHONE NUMBERS AND ADDRESSES
INFORMATION (CHARGEABLE) – 1189
SERVICIUL INFORMAŢONAL DE NUMERE DE
TELEFOANE ŞI ADRESE (CU PLATĂ) – 1189
ТЕЛЕФОННАЯ И АДРЕСНАЯ СПРАВОЧНАЯ
(ПЛАТНАЯ) - 1189
CHISINAU CENTRAL BUS TERMINAL INFORMATION
OFFICE – (+373 22) 54-21-85
GARA CENTRALĂ CHIŞINĂU
(INFORMAŢII) - (+373 22) 54-21-85
СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
АВТОВОКЗАЛА - (+373 22) 54-21-85
CHISINAU NORTHERN BUS TERMINAL INFORMATION
OFFICE (GARA DE NORD) – (+373 22) 41-13-38
GARA DE NORD CHIŞINĂU (INFORMAŢII)
- (+373 22) 41-13-38
СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО СЕВЕРНОГО
АВТОВОКЗАЛА (ГАРА ДЕ НОРД)
- (+373 22) 41-13-38
CHISINAU SOUTHERN BUS TERMINAL INFORMATION
OFFICE (SUD-VEST) – (+373 22) 72-39-83
GARA DE SUD-VEST CHIŞINĂU (INFORMAŢII)
- (+373 22) 72-39-83
СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО ЮЖНОГО
АВТОВОКЗАЛА (СУД-ВЕСТ) - (+373 22) 72-39-83
CHISINAU RAILWAY STATION
INFORMATION OFFICE – (+373 22)
83-27-33, 83-27-34, 83-27-35, 83-27-36, 83-27-37.
GARA FEROVIARĂ CHIŞINĂU (INFORMAŢII)
- (+373 22) 83-27-33, 83-27-34, 83-27-35,
83-27-36, 83-27-37.
СПРАВОЧНАЯ КИШИНЕВСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА - (+373 22)
83-27-33, 83-27-34, 83-27-35, 83-27-36, 83-27-37.
AGENCY OF TOURISM OF THE REPUBLIC
OF MOLDOVA - (+373-22) 22 66 34
AGENŢIA TURISMULUI A RELUBLICII MOLDOVA
- (+373-22) 22 66 34
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
- (+373-22) 22 66 34
LINKS
LINCURI
ССЫЛКИ
Agency of Tourism of Republic of Moldova www.turism.gov.md
Agenţia Turismului a Republicii Moldova www.turism.gov.md
Агентство по Туризму Республики Молдова www.turism.gov.md
Ministry of Culture of Republic of Moldova www.mc.gov.md
Ministerul Culturii al Republicii Moldova www.mc.gov.md
Министерство культуры Республики Молдова
- www.mc.gov.md
President Administration of Republic of Moldova
- www.prm.md
Preşedinţia Republicii Moldova - www.prm.md
Президентура Республики Молдова www.prm.md
Ministry of Agriculture and Food Industry of
Republic of Moldova - www.maia.gov.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al
Republicii Moldova - www.maia.gov.md
Министерство сельского хозяйства и
продовольственной промышленности
Республики Молдова - www.maia.gov.md
Government of Republic of Moldova www.gov.md
Guvernul Republicii Moldova - www.gov.md
Правительство Республики Молдова www.gov.md
Parliament of Republic of Moldova www.parlament.md
Parlamentul Republicii Moldova www.parlament.md
Парламент Республики Молдова www.parlament.md
Official site of Republic of Moldova www.moldova.md
Pagina Oficială a Republicii Moldova www.moldova.md
Официальная страница Республики Молдова www.moldova.md
Ministry of Foreign Affairs and European
Integration of Republic of Moldova www.mfa.gov.md
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene al Republicii Moldova www.mfa.gov.md
Министерство иностранных дел и
европейской интеграции Республики Молдова
- www.mfa.gov.md
Ministry of Environment of Republic of Moldova www.mediu.gov.md
Ministerul Mediului al Republicii Moldova www.mediu.gov.md
Министерство окружающей среды
Республики Молдова - www.mediu.gov.md
Tourism in Modlova - www.tur.md
Turismul în Moldova - www.tur.md
Туризм в Молдове - www.tur.md
National Association of Rural, Ecological and
Cultural Tourism in Moldova (ANTREC) www.moldova-turism.com
Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi
Cultural din Moldova (ANTREC) www.moldova-turism.com
Национальная Ассоциация по сельскому,
экологическому и культурному туризму в
Молдове (АНТРЕК) - www.moldova-turism.com
National Association of Travel Agencies of
Moldova - www.anat.md
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din
Moldova - www.anat.md
Национальная Ассоциация туристических
агентств Молдовы - www.anat.md
Moldova Turistică
5
Скачать