Загрузил Mikael Aslanyan

1a.stafilokokk-1

Реклама
1.3/Որ պնդումներն են ճիշտ ստաֆիլոկոկի համար.
1.պայմանական ախտածին մանրէ է, ախտաբանական նյութից պրեպարատներում ունի շղթայի տեսք
2.օժտված է պրոտեին A-ով, որը միանալով IgG Fc հատվածին` խթանում է ֆագոցիտոզը
3.արտադրում է էնտերոտոքսին, որը առաջացնում է սննդային ինտոքսիկացիաներ` ադենիլատցիկլազայի
ակտիվացման մեխանիզմով
4.պլազմակոագուլազային ակտիվությունը դիտվում է ցիտրատային արյան մեջ` 2, 4, 24 ժամ անց
5.քայքայում է գլյուկոզը և մանիտը անաէրոբ պայմաններում և համարվում է ֆակուլտատիվ անաէրոբ
ա)1.4.5.
բ)2.3.5.
գ)4.5
դ)3.4.5.
2.3/Որ պնդումներն են ճիշտ ստաֆիլոկոկի համար.
1.էլակտիվ է համարվում 1% NaCl պարունակող դեղնուցա-աղային ագարը
2.օժտված է A սպիտակուցով, որը համարվում է հակաֆագոցիտար գործոն
3.ֆերմենտներն են` պլազմակոագուլազան, հիալուրոնիդազան, լեցիտինազան, ֆիբրինոլիզինը
4.-տոքսինը պատկանում է մեմբրանոտոքսիններին, որը ունի դերմոնեկրոտոքսիկ և կարդիոտոքսիկ
ազդեցություն
5.լաբորատոր ախտորոշումը կատարում են բակտերիոսկոպիկ, բակտերիաբանական և մաշկաալերգիկ
եղանակներով` ԴՏԳ-ի որոշման համար
ա)2.3.4.
բ)1.2.3.
գ)2.3.5.
դ)2.3.4.5.
3.3/Նշել ճիշտ պնդումները.
1.ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիաների կանխարգելումը կատարվում է պլանային կարգով և ներառում է բուժ
հիմնարկներում ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիաների դեմ պայքարը
2.ստաֆիլոկոկերի լեցիտինազային և պլազմակոագուլազային ակտիվությունը որոշում են դեղնուցաաղային և
կաթնաաղային ագարում
3.էքսֆոլիատինը առաջացնում է նորածինների բշտախտ
4.տոքսիկ շոկի տոքսինը հաճախ սինթեզվում է կանանց միզուղիներն ախտահարող ստաֆիլոկոկի կողմից
5. ստաֆիլոկոկերի պլազմակոագուլազային և լեցիտինազային ակտիվությունը որոշում են ցիտրատային
պլազմայում
ա)1.3.4.
բ)3.4.5.
գ)3.4.
դ)2.3.4.
4.1/Նշել ճիշտ պնդումը.
ա)ֆիբրինոլիզինը էկզոտոքսին է, որը լուծում է տեղային բորբոքային օջախը սահմանազատող ֆիբրինը
բ)ստաֆիլոկոկի էնտերոտոքսինը բերում է սննդային ինտոքսիկացիայի, դիարեայի` ադենիլատցիկլազայի
ակտիվացման մեխանիզմով
գ)ստաֆիլոկոկերը գրամ(+) ֆակուլտատիվ անաերոբ, շարժուն կոկեր են, ունեն խաղողի ողկույզի տեսք
դ)A սպիտակուցը, պատիճը, տեյխոյաթթուն պատկանում են ստաֆիլոկոկի անտիգեններին
ե)դեղնուցաաղային ագարը համարվում է ստաֆիլոկոկի էլեկտիվ միջավայր, որովհետև դրանց աճը ճնշում է
հարակից միկրոֆլորայի աճը` ի շնորհիվ ֆերմենտների սինթեզի
5.2/Որ պնդումն է սխալ.
ա)ստաֆիլոկոկի ֆերմենտներն են հիալուրոնիդազան, լեյկոցիդինը, ֆիբրինոլիզինը, լեցիտինազան
բ)ստաֆիլոկոկի տեյխոյաթթուն նպաստում է ադհեզիային` թիրախ բջիջների մակերեսին
գ)A-սպիտակուցը, կապվելով սպեցիֆիկ IgG-ի Fab-ֆրագմենտի հետ, ընկճում է կլասիկ ճանապարհով
կոմպլեմենտի ակտիվացումը
դ)ստաֆիլոկոկային հիվանդությունների կանխարգելման համար առաջարկված է ստաֆիլոկոկոյին
անատոքսին և հակաստաֆիլոկոկային իմունոգլոբուլին
ե)ստաֆիլոկոկային ինֆեկցիաների ախտորոշման համար հետազոտվող նյութ են արյունը, խորխը, թարախը
6.3/Ստաֆիլոկոկային ֆերմենտներին են.
1.պլազմակոագուլազան, որը լուծում է ֆիբրինային մակարդուկը
2.լեցիտինազան, որը քայքայում է լեցիտինը
3.հիալուրոնիդազան` նպաստում է ստաֆիլոկոկի տարածմանը և ադհեզիային
4.ֆիբրինոլիզինը` ընդլայնում է տեղային բորբոքային օջախը
5.հեմոլիզինը` քայքայում է էրիթրոցիտները
ա)1.2.4.
բ)2.4.
գ)2.5.
դ)2.3.4.
7.3/Ստաֆիլոկոկի տոքսիններն են.
1.հեմոլիզիններ՝ , , , դասվում են մեմբրանոտոքսիններին
2.էնտերոտոքսինը` դասվում է ֆունկցիոնալ բլոկատորներին
3.էքսֆոլիատինը` առաջացնում է տոքսիկ շոկ և նորածինների բշտաբորբ
4.լեյկոցիդինը` քայքայում է լեյկոցիտները
5.ցիտոտոքսին` քայքայում է սրտամկանի և լյարդի բջիջները
ա)1.3.4.
բ)1.4.
գ)2.3.4.
դ)1.3.4.5.
Right answer
1.
գ
2.
ա
3.
գ
4.
դ
5.
գ
6.
բ
7.
բ
Скачать