Загрузил jukovskayaan

Абагульненне Растворы

Реклама
Абагульненне
ведаў па тэме
“Растворы”
Антуан дэ Сент-Экзюперы
“… у цябе няма ні густу, ні колеру, ні паху.
Цябе немагчыма апісаць, табой атрымліваюць
асалоду, не ведаючы, што ты такое. Ты не проста
неабходна для жыцця, ты і ѐсць само жыццѐ”
Аб чым ідзе гутарка?
ВАДА
Як вы думаеце, чаму “вада” як
галоўнае слова на сённяшнім
ўроку?
Азначэнне раствору
Прыклады
З чаго складаецца раствор?
Чаму роўна
маса раствору?
Азначэнне растваральнасці. Формула
Ад чаго залежыць растваральнасць?
1. Тып хімічнай сувязі ў малекуле вады. Чаму малекула вады ўяўляе сабой
дыполь?
2. Растварэнне рэчываў з іонным і кавалентным палярным тыпам сувязі
3. . Азначэнне крышталегідратаў, прыклады
4. Класіфікацыя раствораў па колькасці растворанага рэчыва
1. Формула масавай долі растворанага рэчыва
2.
3. Што трэба зрабіць, каб прыгатаваны раствор
стаў больш разбаўленым?
5. Што неабходна зрабіць, каб раствор стаў больш
канцэнтраваным?
Рашы задачу:
масавая доля сульфату калію ў насычаным пры 10
градусах водным растворы роўна 8,44%. Знайсці
растваральнасць солі пры гэтай жа тэмпературы.
Азначэнне іонаў?
1. Азначэнне электралітычнай дысацыяцыі
2. Моцныя і слабыя электраліты.
Прыклады
3. Вадародны паказчык рН характарызуе ……
Напішыце малекулярнае, поўнае іённае і
скарочанае ўраўненні паміж наступнымі
рэчывамі:
Тэст
Скачать