Загрузил kozina.tatyana.96

Червоный А.Л. - Реле и элементы промышленной автоматики. Практическое пособие для инженеров - 2012

Реклама
À. Ë. ×ÅÐÂÎÍÛÉ
ÐÅËÅ
È ÝËÅÌÅÍÒÛ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ
ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÐàäèîÑîôò
ÌÎÑÊÂÀ
2012
m
ÓÄÊ 621.3(035)
ÁÁÊ 31.26
×45
×45
×åðâîíûé À. Ë.
Ðåëå è ýëåìåíòû ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè. Ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ
èíæåíåðîâ.— Ì.: ÐàäèîÑîôò, 2012.— 208 ñ.: èë.
ISBN 978-5-93274-042-2
 ñïðàâî÷íîì ïîñîáèè ïðèâåäåíû ïîäðîáíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ: ðåëå âðåìåíè, íàïðÿæåíèÿ, òîêà, óêàçàòåëüíûõ, ïðîìåæóòî÷íûõ,
òåìïåðàòóðíûõ, ñêîðîñòè, ôîòîðåëå è ò.ä., à òàêæå äàííûå î êîíòàêòíîé è áåçêîíòàêòíîé êîììóòèðóþùåé àïïàðàòóðå, ðàçëè÷íîãî ðîäà äàò÷èêàõ, ýëåêòðîìàãíèòàõ,
áëîêàõ ïèòàíèÿ.
Äëÿ èíæåíåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ ðàçðàáîòêîé è ýêñïëóàòàöèåé ñèñòåì ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðåäïðèÿòèÿõ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, â ñèñòåìàõ àâòîìàòèêè äëÿ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, êîòòåäæåé èëè «óìíûõ äîìîâ».
Ïîñîáèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè êóðñîâîì è äèïëîìíîì ïðîåêòèðîâàíèè ñòóäåíòàìè âóçîâ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà», «Ýëåêòðîìåõàíèêà è
ýëåêòðè÷åñêèå àïïàðàòû», «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè è ñèñòåìû» è äð.
ÓÄÊ 621.3(035)
ÁÁÊ 31.26
ISBN 978-5-93274-042-2
© ×åðâîíûé À. Ë., 2012
© Îôîðìëåíèå. Èçäàòåëüñòâî
ÐàäèîÑîôò, 2012
m
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Ïðåäëàãàåìàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçâåðíóòûé òåõíè÷åñêèé êàòàëîã ïðîäóêöèè êîìïàíèè «Ðåëå è Àâòîìàòèêà», êîòîðàÿ áûëà ñîçäàíà
â 1996 ã., à ñ 1998 ã. âûïóñêàåò òàêæå ñîáñòâåííóþ ïðîäóêöèþ — ðàçëè÷íîãî ðîäà
ðåëå è äðóãèå óñòðîéñòâà íèçêîâîëüòíîé ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè. Ýòà ïðîäóêöèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò òðåòü âñåõ óñòðîéñòâ, ïðåäñòàâëåííûõ â êíèãå.
Òàêèì îáðàçîì, «Ðåëå è Àâòîìàòèêà» — ýòî ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå â íåëåãêèå äëÿ
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ âðåìåíà íå òîëüêî ñóìåëî âûñòîÿòü, íî, øàãíóâ çà
ïðåäåëû ïðîñòîé ïåðåïðîäàæè ýëåìåíòîâ àâòîìàòèêè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé,
íàëàäèëî âûïóñê ðåëå è óñòðîéñòâ àâòîìàòèêè ñîáñòâåííîé ðàçðàáîòêè íà õîðîøåé
ñîâðåìåííîé ýëåìåíòíîé áàçå. Ïîýòîìó óæå ìíîãèå ãîäû ïðîäóêöèÿ ôèðìû
ïîëüçóåòñÿ íåèçìåííûì ñïðîñîì íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå. Ýòî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, äåëàåò ÷åñòü è ôèðìå, è å¸ ðóêîâîäñòâó.
 êíèãå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå îïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ âåëè÷èí è
ýëåìåíòû îñíîâ ýëåêòðîòåõíèêè, óñëîâíûå ãðàôè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ, êëàññèôèêàöèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, ðàññ÷èòàííûõ íà ðàáîòó â ñåòÿõ íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ, êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ ìîíòàæà ðåëå è èíûõ óñòðîéñòâ ïðîìûøëåííîé
àâòîìàòèêè, ñâåäåíèÿ î ïîãðåøíîñòÿõ ðåëå, î òåïëîâûõ ïðîöåññàõ, ñîïóòñòâóþùèõ
ðàáîòå ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ.
 îñíîâíîì ðàçäåëå — Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè «Ðåëå è Àâòîìàòèêà» — ïðèâåäåíà
êëàññèôèêàöèÿ ðåëå, ïîäðîáíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå ýëåêòðè÷åñêèõ àïïàðàòîâ êàê
âûïóñêàåìûõ êîìïàíèåé, òàê è äðóãèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Ýòî îáøèðíûé êëàññ
ðåëå: âðåìåíè, íàïðÿæåíèÿ, òîêà, óêàçàòåëüíûå, ïðîìåæóòî÷íûå, òåìïåðàòóðíûå,
ñêîðîñòè, ôîòîðåëå è ò.ä., à òàêæå êîíòàêòíàÿ è áåêîíòàêòíàÿ êîììóòèðóþùàÿ àïïàðàòóðà, ðàçëè÷íîãî ðîäà è íàçíà÷åíèÿ äàò÷èêè, ýëåêòðîìàãíèòû, áëîêè ïèòàíèÿ
äëÿ àïïàðàòóðû.
Ïðè ýòîì âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðèâîäèìûå â êíèãå, îòíîñÿòñÿ íå
òîëüêî ê äàâíî è õîðîøî èçâåñòíûì àïïàðàòàì, íî è ê íîâûì è íîâåéøèì ðàçðàáîòêàì, âûïîëíåííûì, êàê óæå îòìå÷àëîñü, íà ñîâðåìåííîé ýëåìåíòíîé áàçå,
âêëþ÷àÿ ìèêðîïðîöåññîðíûå óñòðîéñòâà.
Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå îðèåíòèðîâàíî íà èíæåíåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ ðàçðàáîòêîé è ýêñïëóàòàöèåé ñõåì ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè â ñèñòåìàõ
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèÿòèé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Âìåñòå ñ òåì, êíèãà ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ è äëÿ ñïåöèàëèñòîâ,
ðàçðàáàòûâàþùèõ ñîâðåìåííûå ñèñòåìû àâòîìàòèêè äëÿ îòäåëüíûõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, êîòòåäæåé, ñèñòåì, êîòîðûå íûíå îïðåäåëÿþòñÿ òåðìèíîì «óìíûå
äîìà».
Ïîñîáèå ìîæåò áûòü òàêæå ñ óñïåõîì èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè êóðñîâîì è äèïëîìíîì ïðîåêòèðîâàíèè ñòóäåíòàìè âóçîâ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ðåëåéíàÿ çàùèòà è àâòîìàòèêà», «Ýëåêòðîìåõàíèêà è ýëåêòðè÷åñêèå àïïàðàòû», «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè è ñèñòåìû» è èíûì
ýëåêòðîòåõíè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì.
È.È. Àëèåâ, ïðîôåññîð
m
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДИОСОФТ»
http://www.radiosoft.ru
e-mail: info@radiosoft.ru
Отдел реализации
тел./факс (499) 177-47-20
e-mail: real@radiosoft.ru
Адрес и телефон для заявок на книги по почте
109125, Москва, ул. Саратовская, 6/2, Издательство «РадиоСофт»
Тел./факс (495) 972-36-39, e-mail: post@radiosoft.ru
Издательство «РадиоСофт» выпускает
«КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
И ПРОГРАММИРОВАНИЮ»,
в котором представлена профессиональная
и любительская литература
ведущих российских издательств
Каталог выходит два раза в год — весной и осенью
Вы можете получить каталог
в бумажном или электронном виде,
заказав его по указанному выше адресу
бесплатно!
m
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
.............................
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
! " " . . . . . . . . . . . .
#- $ % . . . . . . . . . . .
& % ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
«
6
7
8
9
11
12
14
14
15
16
16
»
( $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* % .............................
& , , . . . . . . . . . . . .
* ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* $ '
........................
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 " 0 . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
62
67
82
91
95
102
107
140
141
148
154
166
170
176
183
193
198
202
208
212
m
6
©ÌÈɽÖÌÃÌÍÀÇÈÃÂÅɽÉÆ×ÍÈÉÄ»½ÍÉÇ»ÍÃÅÃ
¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÀ ÊËüÉËÖ Ã ÎÌÍËÉÄÌͽ» ÌÉÌÍÉÚÍ Ã ˻ÂÆÃÒÈÖÐ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ ÑÀÊÀÄ ÊËÉÌÍÀÄÓ»Ú ÃÂ
ÅÉÍÉËÖÐ ÌÉÌÍÉÃÍ Ã ÍËÀÐ ÌÉÌÍ»½ÈÖÐ Ò»ÌÍÀÄ ÃÌÍÉÒÈÃÅ» ÍÉÅ» ÊÉÍËÀ¼ÃÍÀÆÚ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄ ØÈÀ˾ÃÃ
ÃÆà Ȼ¾ËÎÂÅà à ½ÖÅÆÙÒ»ÍÀÆÚ ŸÀÍ»Æà ÑÀÊà ÌÉÀ¿ÃÈÚÙÍÌÚ ÇÀÁ¿Î ÌɼÉÄ ÊËɽɿÈÃÅ»Çà ¥É¾¿»
½ÖÅÆÙÒ»ÍÀÆ× Â»ÇÅÈÎÍ ½ ÑÀÊà ½ÉÂÈÃÅ»ÀÍ ÍÉÅ Åɾ¿» Ë»ÂÉÇÅÈÎÍ ÍÉÅ ÃÌÒÀ»ÀÍ Í»Å Å»Å ½É¿ÎÓÈÖÄ
»ÂÉËÇÀÁ¿ÎÊÆ»ÌÍÃÈ»ÇýÖÅÆÙÒ»ÍÀÆÚÚ½ÆÚÀÍÌÚÃÂÉÆÚÍÉËÉÇ
©ÌÈɽÈÖÀÊÉÈÚÍÃÚÃÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÃÚ
¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÄÍÉÅØÍÉÈ»ÊË»½ÆÀÈÈÉÀ¿½ÃÁÀÈÃÀØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅûËÚÁÀÈÈÖÐÒ»ÌÍÃÑ ØÆÀÅÍËÉÈɽ
ÃÉÈɽÃÍ¿ ¢»È»ÊË»½ÆÀÈÃÀØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅɾÉÍÉÅ»ÊËÃÈÃÇ»ÙÍÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÀ¿½ÃÁÀÈÃÚÊÉÆÉÁÃÍÀÆ×ÈÉ
»ËÚÁÀÈÈÖÐ Ò»ÌÍÃÑ ÌÆà ÍÉÅ ÌÉ¿»ÀÍÌÚ ÉÍËÃÑ»ÍÀÆ×ÈÉ Â»ËÚÁÀÈÈÖÇà һÌÍÃÑ»Çà ȻÊËÃÇÀË
ØÆÀÅÍËÉÈ»Çà ÍÉÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÀÍÉÅ»ÌÒÃÍ»ÙÍÊËÉÍýÉÊÉÆÉÁÈÖÇ¿½ÃÁÀÈÃÙÒ»ÌÍÃÑ
¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÄ ÍÉŠл˻ÅÍÀËÃÂÎÀÍÌÚ ÌÃÆÉÄ ÌÅ»ÆÚËÈÉÄ ½ÀÆÃÒÃÈÉÄ Ë»½ÈÉÄ Â»ËÚ¿Î ÊÀËÀÈÉÌÃÇÉÄ
ÈÉÌÃÍÀÆÚÇÃÒÀËÀÂË»ÌÌÇ»ÍËý»ÀÇÎÙÊɽÀËÐÈÉÌÍ×½À¿ÃÈÃÑνËÀÇÀÈÃ
›ÇÊÀË › Ë»½ÀÈÌÃÆÀÈÀÃÂÇÀÈÚÙÔÀ¾ÉÌÚÍÉÅ»ÅÉÍÉËÖÄÊËÃÊËÉÐÉÁ¿ÀÈÃÃÊÉ¿½ÎÇʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÖÇ
ÊËÚÇÉÆÃÈÀÄÈÖÇ ÊËɽɿÈÃÅ»Ç ¼ÀÌÅÉÈÀÒÈÉÄ ¿ÆÃÈÖ Ã ÈÃÒÍÉÁÈÉ Ç»ÆÉÄ ÊÆÉÔ»¿Ã ÅËξɽɾÉ
ÊÉÊÀËÀÒÈÉ¾É ÌÀÒÀÈÃÚ Ë»ÌÊÉÆÉÁÀÈÈÖÇ ½ ½»ÅÎÎÇÀ È» Ë»ÌÌÍÉÚÈÃÃ Ç É¿ÃÈ ÉÍ ¿ËÎ¾É¾É ½Ö½»Æ ¼Ö
ÇÀÁ¿ÎØÍÃÇÃÊËɽɿÈÃÅ»ÇÃÌÃÆν»ÃÇÉ¿ÀÄÌͽÃÚË»½ÈÎÙn¨È»Å»Á¿ÖÄÇÀÍË¿ÆÃÈÖ
¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÄÍÉÅÈÀÃÂÇÀÈÚÙÔÃÄÌڽɽËÀÇÀÈÃÈÃÊɽÀÆÃÒÃÈÀÈÃÊÉÈ»ÊË»½ÆÀÈÃÙÈ»ÂÖ½»ÙÍ
ÊÉÌÍÉÚÈÈÖÇÃÂÇÀÈÚÙÔÃÄÌÚrÊÀËÀÇÀÈÈÖÇ
ªÀËÀÇÀÈÈÖÀ ÍÉÅà Êɿ˻¿ÀÆÚÙÍ È» ÌÃÈÎÌÉÿ»Æ×ÈÖÀ à ÈÀÌÃÈÎÌÉÿ»Æ×ÈÖÀ ¬ÃÈÎÌÉÿ»Æ×ÈÖÇ
È»ÂÖ½»ÙÍÍÉÅÃÂÇÀÈÚÙÔÃÄÌÚÊɾ»ËÇÉÈÃÒÀÌÅÉÇλÅÉÈÎ
L ,PVLQZW
¾¿À,P»ÇÊÆÃÍοÈÉÀ ȻüÉÆ×ÓÀÀǾÈɽÀÈÈÉÀ ÂÈ»ÒÀÈÃÀÍÉÅ»
ŸÆÚÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»ÌÅÉËÉÌÍ×ÃÂÇÀÈÀÈÃÚл˻ÅÍÀËÃÂÎÀÍÌÚÀ¾ÉÒ»ÌÍÉÍÉÄÉÊËÀ¿ÀÆÚÀÇÉÄÅ»ÅÒÃÌÆÉ
ÊÉÆÈÖÐÑÃÅÆɽÊɽÍÉËÚÙÔÃÐÌÚÅÉÆÀ¼»ÈÃĽÀ¿ÃÈÃÑνËÀÇÀÈò»ÌÍÉͻɼÉÂȻһÀÍÌڼΎÉÄI
ÃÃÂÇÀËÚÀÍÌÚ½¾ÀËѻРžÑ ­»ÅÈ»ÊËÃÇÀËÒ»ÌÍÉÍ»ÍÉÅ»½ÊËÉÇÖÓÆÀÈÈÉÄÌÀÍÞÑÌÉÉͽÀÍÌͽÎÀÍ
ÊÉÆÈÖÇÑÃÅÆ»ÇÅÉÆÀ¼»ÈÃĽÌÀÅÎȿή¾Æɽ»Ú ÑÃÅÆÃÒÀÌÅ»ÚÅËξɽ»Ú Ò»ÌÍÉÍ»ZÌÅÉËÉÌÍ×
ÃÂÇÀÈÀÈÃÚÍÉÅ»½Ë»¿Ã»È»Ð½ÌÀÅÎÈ¿ÎÃ̽Ú»ȻÌÒ»ÌÍÉÍÉÄÌÉÉÍÈÉÓÀÈÃÀÇ
Z SI
®ÌÍ»ÈɽýÓÃÀÌÚ ÏÃÅÌÃËɽ»ÈÈÖÀ ÂÈ»ÒÀÈÃÚ ÊÉÌÍÉÚÈÈÉ¾É Ã ÊÀËÀÇÀÈÈÉ¾É ÍÉÅɽ ɼÉÂȻһÙÍ
ÊËÉÊÃÌÈÉļÎŽÉÄ,ÈÀÎÌÍ»ÈɽýÓÃÀÌÚ Ç¾ÈɽÀÈÈÖÀ ÂÈ»ÒÀÈÃڼΎÉÄL
ªËÃÊËÀɼ˻Âɽ»ÈÃÿËξÃнÿɽØÈÀ˾ÃýØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÎÙ½ÊËÀɼ˻Âɽ»ÍÀÆÚÐØÈÀ˾ÃýÉÂÈÃÅ»ÀÍ
ØÆÀÅÍËÉ¿½ÃÁÎÔ»Ú ÌÃÆ» ¸Ÿ¬ ÊÉÍÀÈÑûÆ×ÈÉ ÌÊÉÌÉ¼È»Ú ÌɽÀËÓ»Í× Ë»¼ÉÍÎ ÊÉ ÊÀËÀÇÀÔÀÈÃÙ ½
ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄÑÀÊÃØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃлËڿɽ¸Ÿ¬ÃÂÇÀËÚÀÍÌÚ½½ÉÆ×ͻР ÌÆà ÃÌÍÉÒÈÃÅ ¸Ÿ¬ ÊÉ¿ÅÆÙÒÃÍ× Å Â»ÇÅÈÎÍÉÄ ÑÀÊà ÍÉ ÉÈ» ÉÅ»ÁÀÍÌÚ ÊÉ¿ ½É¿ÀÄÌͽÃÀÇ
ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈɾÉÊÉÆڻȻÀÛÎÒ»ÌÍÅ»ÐÎÌÍ»ÈɽÚÍÌÚË»ÂÈÉÌÍÃØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐÊÉÍÀÈÑûÆɽÃÆÃ
È»ÊËÚÁÀÈÃÚ
¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÀ ØÍÉ ½ÀÆÃÒÃÈ» ÒÃÌÆÀÈÈÉ Ë»½È»Ú Ë»¼ÉÍÀ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉ¾É ÊÉÆÚ
ÊÉ ÊÀËÀÇÀÔÀÈÃÙ À¿ÃÈÃÒÈÉ¾É ÊÉÆÉÁÃÍÀÆ×ÈÉ¾É Â»ËÚ¿» ÊÉ Â»¿»ÈÈÉÇÎ ÎÒ»ÌÍÅÎ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄ
ÑÀÊà ¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ ŻŠà ¸Ÿ¬ ÃÂÇÀËÚÀÍÌÚ ½ ½ÉÆ×ͻР ®ÌÍ»ÈɽýÓÃÀÌÚ ÂÈ»ÒÀÈÃÚ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ
ɼÉÂȻһÙÍÊËÉÊÃÌÈÉļÎŽÉÄ8ÈÀÎÌÍ»ÈɽýÓÃÀÌÚÃÆÃǾÈɽÀÈÈÖÀÂÈ»ÒÀÈÃÚÌÍËÉÒÈÉļÎŽÉÄ
XªÉ»È»ÆɾÃÃÌÍÉÅÉÇË»ÂÆÃÒ»ÙÍÊÉÌÍÉÚÈÈÉÀÃÊÀËÀÇÀÈÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚªÉÌÍÉÚÈÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÇÉÁÀÍÃÂÇÀÈÚÍ×ÌÚÊɽÀÆÃÒÃÈÀÈÀÃÂÇÀÈÚÚÊËÃØÍÉÇ̽ÉÀ¾ÉÂȻŻ
ªÀËÀÇÀÈÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÀËÃÉ¿ÃÒÀÌÅÃÃÂÇÀÈÚÀÍýÀÆÃÒÃÈÎÃÂȻŝØÆÀÅÍËÉÍÀÐÈÃÅÀ½ÉÌÈɽÈÉÇ
ÃÇÀÙÍ¿ÀÆÉÌÌÃÈÎÌÉÿ»Æ×ÈÖÇÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀÇÉÊÃÌÖ½»ÀÇÖÇÎË»½ÈÀÈÃÀÇ
X 8PVLQZW
¾¿À8P»ÇÊÆÃÍοÈÉÀ ȻüÉÆ×ÓÀÀǾÈɽÀÈÈÉÀ ÂÈ»ÒÀÈÃÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
¦Ù¼ÖÀÎÌÍËÉÄÌͽ»ÌÆÎÁ»ÔÃÀ¿ÆÚÊÉÆÎÒÀÈÃÚÊÀËÀ¿»ÒÃÃÆÃÊÉÍËÀ¼ÆÀÈÃÚØÆÀÅÍËÉØÈÀ˾ÃÃɼƻ¿»ÙÍ
ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀÇ
¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÀ ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ ØÍÉ ÏÃÂÃÒÀÌÅ»Ú ½ÀÆÃÒÃÈ» л˻ÅÍÀËÃÂÎÙÔ»Ú ÊËÉÍýɿÀÄÌͽÃÀ
ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄÑÀÊÿ½ÃÁÎÔÃÇÌÚ½ÈÀÄÈÉÌÃÍÀÆÚÇØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅɾÉÍÉÅ»¬ÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ½É¼ÔÀÇ
m
7
ÌÆÎÒ»À »½ÃÌÃÍ ÉÍ Ç»ÍÀËûƻ ØÆÀÇÀÈÍ» À¾É Ë»ÂÇÀËɽ ÍÀÇÊÀË»ÍÎËÖ Ò»ÌÍÉÍÖ ÊËÉÍÀÅ»ÙÔÀ¾É ÍÉÅ»
ÃÃÂÇÀËÚÀÍÌÚ½ÉǻР©Ç «»ÂÆÃÒ»ÙÍ»ÅÍýÈÉÀ ÉÇÃÒÀÌÅÉÀ ËÀ»ÅÍýÈÉÀÃÊÉÆÈÉÀÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÚ
©ÈÃɼÉÂȻһÙÍÌÚÌÉÉͽÀÍÌͽÀÈÈÉU[]£ÌÊÉÆ×ÂÎÙÍÌÚÍ»ÅÁÀÊËÉÊÃÌÈÖÀ¼ÎŽÖ5;=
›ÅÍýÈÉÀ ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ л˻ÅÍÀËÃÂÎÀÍ Ì½ÉÄÌÍ½É ØÆÀÇÀÈÍ» ÑÀÊà ÊËÀɼ˻Âɽֽ»Í× ÊËÉÍÀÅ»ÙÔÃÄ
ÍÉŽÍÀÊÆÉ ÊËÀÃÇÎÔÀÌͽÀÈÈÉ ËÀ»ÅÍýÈÉÀr½ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÎÙØÈÀ˾ÃÙªÉÆÈÉÀÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ
Ú½ÆÚÀÍÌÚÃнÀÅÍÉËÈÉÄÌÎÇÇÉÄ
= ƒ5;
¾¿À5r»ÅÍýÈÉÀÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀÎÒ»ÌÍÅ»ÑÀÊÃ
;rËÀ»ÅÍýÈÉÀÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀÎÒ»ÌÍÅ»ÑÀÊÃ
ŸÆÚ ÎÒ»ÌÍÅ» ÑÀÊà ½Â»ÃÇÉ̽ÚÂ× ÇÀÁ¿Î ÊËÉÍÀÅ»ÙÔÃÇ ÍÉÅÉÇ ÊËÃÆÉÁÀÈÈÖÇ È»ÊËÚÁÀÈÃÀÇ Ã
ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀǽÖË»Á»ÀÍÌÚ»ÅÉÈÉÇ©Ç»¬ÃÆ»ÍÉÅ»½ÎÒ»ÌÍÅÀÑÀÊÃÊËÚÇÉÊËÉÊÉËÑÃÉÈ»Æ×È»
È»ÊËÚÁÀÈÃÙÃɼ˻ÍÈÉÊËÉÊÉËÑÃÉÈ»Æ×È»ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÙ
, 8=
ŸËξÃÇà ÌÆɽ»Çà ÌÃÆ» ÍÉÅ» ½ ÑÀÊà ÍÀÇ ¼ÉÆ×ÓÀ ÒÀÇ ¼ÉÆ×ÓÀ ÊËÃÆÉÁÀÈÈÉÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÀ à ÒÀÇ
ÇÀÈ×ÓÀÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀÑÀÊÃ
§ÉÔÈÉÌÍ×½ÑÀÊÚÐÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÃÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅɽ
ÌÆà ÒÀËÀ ØÆÀÇÀÈÍ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄ ÑÀÊà ÊËÉÍÀÅ»ÀÍ ÍÉÅ ÍÉ ÊËà ØÍÉÇ ÌɽÀËÓ»ÀÍÌÚ Ë»¼ÉÍ» ÊÉ
ÊÀËÀÇÀÔÀÈÃÙØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅɾÉ»ËÚ¿»»Ê»Ë»ÇÀÍËл˻ÅÍÀËÃÂÎÙÔÃÄØÍÎË»¼ÉÍνÀ¿ÃÈÃÑνËÀÇÀÈÃ
È»ÂÖ½»ÀÍÌÚÇÉÔÈÉÌÍ×Ù
ÌÆÎÒ»ÀÀÌÆÃÎÌÍËÉÄÌͽÉÊÃÍ»ÀÍÌÚÊÉÌÍÉÚÈÈÖÇÍÉÅÉÇÊÉÍËÀ¼ÆÚÀÇÎÙÇÉÔÈÉÌÍ׫ÃÂÇÀËÚÀÇÎÙ½
»ÍÍ»ÐÉÊËÀ¿ÀÆÚÙÍÊÉÏÉËÇÎÆÀ
« 8í,
¾¿À8È»ÊËÚÁÀÈÃÀÊËÃÆÉÁÀÈÈÉÀÅÈ»¾ËÎÂÅÀ
,ÍÉŽÑÀÊÃ
ªÉÆ×ÂÎÚÌ×»ÅÉÈÉÇ©Ç»ÇÉÁÈÉÊÉÆÎÒÃÍ×ÊËÉýɿÈÖÀÏÉËÇÎÆÖ¿ÆÚÊÉ¿ÌÒÀÍ»ÇÉÔÈÉÌÍÃ
3 ,í5 85
¸ÍÃÇÃÏÉËÇÎÆ»ÇÃοɼÈÉÊÉÆ×Âɽ»Í×ÌÚÀÌÆÃÈÀýÀÌÍȻŻŻÚÆüÉýÀÆÃÒÃÈÆüÉÀÀÃÂÇÀËÀÈÃÀ
»ÍËοÈÀÈÉÃÆÃÈÀ½ÉÂÇÉÁÈÉ
ªËÃÊÀËÀÇÀÈÈÉÇÍÉÅÀǾÈɽÀÈÈÉÀÂÈ»ÒÀÈÃÀÇÉÔÈÉÌÍýֿÀÆÚÀÇÉĽÑÀÊÃË»½ÈÉÊËÉýÀ¿ÀÈÃÙ
ǾÈɽÀÈÈÖÐÂÈ»ÒÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÃÌÃÆÖÍÉÅ»
S XnL
¨»ÊË»ÅÍÃÅÀÃÈÍÀËÀÌÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÀÍÌËÀ¿ÈÀÀ»ÊÀËÃÉ¿­ÂÈ»ÒÀÈÃÀǾÈɽÀÈÈÉÄÇÉÔÈÉÌÍÃÅÉÍÉËÉÀ
È»ÂÖ½»ÀÍÌÚ»ÅÍýÈÉÄÇÉÔÈÉÌÍ×Ù
7
3 S W GW
7
›ÅÍýȻÚÇÉÔÈÉÌÍ×л˻ÅÍÀËÃÂÎÀÍÌÅÉËÉÌÍ×ÈÀɼ˻ÍÃÇɾÉÊËÀ½Ë»ÔÀÈÃÚØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄØÈÀ˾Ãý
¿ËξÃÀ½Ã¿ÖØÈÀ˾Ãà ÍÀÊÆɽÎÙÃØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÎÙ  ÆÙ¼ÉÄ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄ ÑÀÊà ŻŠÌÃÈÎÌÉÿ»Æ×ÈÉ¾É Í»Å Ã ÈÀÌÃÈÎÌÉÿ»Æ×ÈÉ¾É ÍÉÅ» »ÅÍýȻÚ
ÇÉÔÈÉÌÍ×½ÌÀÄÑÀÊÃË»½È»ÌÎÇÇÀ»ÅÍýÈÖÐÇÉÔÈÉÌÍÀÄÉÍ¿ÀÆ×ÈÖÐÒ»ÌÍÀÄÑÀÊßÆÚÇÈɾÉÏ»ÂÈÖÐ
ÑÀÊÀÄ»ÅÍýȻÚÇÉÔÈÉÌÍ×ÉÊËÀ¿ÀÆÚÀÍÌÚÅ»ÅÌÎÇÇ»ÇÉÔÈÉÌÍÀÄÉÍ¿ÀÆ×ÈÖÐÏ»Â
›ÅÍýȻÚÇÉÔÈÉÌÍ×ÌÎÒÀÍÉÇÌ¿½Ã¾»Ï»ÂÇÀÁ¿ÎÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀÇÃÍÉÅÉÇÉÊËÀ¿ÀÆÚÀÍÌÚÅ»Å
8Pn,P
3 FRVM
¾¿À8PÇ»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÉÀÂÈ»ÒÀÈÃÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
,PÇ»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÉÀÂÈ»ÒÀÈÃÀÍÉÅ»
MξÉÆÌ¿½Ã¾»Ï»ÂÇÀÁ¿ÎÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀÇÃÍÉÅÉÇ
ÌÆÃFRVM ÇÉÔÈÉÌÍ×½Ö¿ÀÆÚÀÍÌÚ½»ÅÍýÈÉÇÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃý½Ã¿ÀÍÀÊÆ»
m
8
ªÎÍÀÇÈÀÌÆÉÁÈÖÐÊËÀɼ˻Âɽ»ÈÃÄÊÉÆÎÒÃÇ
5n,P
3 ­»ÅÎÙÁÀÇÉÔÈÉÌÍ×˻½ý»ÀÍÊÉÌÍÉÚÈÈÖÄÍÉÅÌÃÆ»ÅÉÍÉËɾÉË»½È»
,
3 P
ƒ
¸Í» ½ÀÆÃÒÃÈ» È»ÂÖ½»ÀÍÌÚ ¿ÀÄÌͽÎÙÔÃÇ ÃÆà ØÏÏÀÅÍýÈÖÇ ÂÈ»ÒÀÈÃÀÇ ÌÃÆÖ ÍÉÅ» ›È»ÆɾÃÒÈÉ
½ÀÆÃÒÃÈ»
8
8 P
ƒ
È»ÂÖ½»ÀÍÌÚ¿ÀÄÌͽÎÙÔÃÇÂÈ»ÒÀÈÃÀÇÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
«À»ÅÍÃ½È»Ú ÇÉÔÈÉÌÍ× ÌÅ»ÆÚËÈ»Ú ½ÀÆÃÒÃÈ» л˻ÅÍÀËÃÂÎÙÔ»Ú ÌÅÉËÉÌÍ× È»ÅÉÊÆÀÈÃÚ ØÈÀ˾Ãà ½
ÅÉÈ¿ÀÈÌ»ÍÉË»ÐÃÅ»ÍÎÓÅ»ÐÃÈ¿ÎÅÍýÈÉÌÍûͻÅÁÀɼÇÀÈØÈÀ˾ÃÀÄÇÀÁ¿Î¾ÀÈÀË»ÍÉËÉÇÃÊËÃÀÇÈÃÅÉÇ
½ÑÀÊÃÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»«À»ÅÍýȻÚÇÉÔÈÉÌÍ×ÉÊËÀ¿ÀÆÚÀÍÌÚÅ»Å
4 8n,nVLQM
¿ÃÈÃÑ»ËÀ»ÅÍýÈÉÄÇÉÔÈÉÌÍÃs½ÉÆ×Í»ÇÊÀËËÀ»ÅÍýÈÖÄ ›« «À»ÅÍýȻÚÇÉÔÈÉÌÍ×½ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐÌÀÍÚнÖÂÖ½»ÀÍ¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÀ»ÅÍýÈÖÀÊÉÍÀËÃÊÉØÍÉÇÎÀÀ
ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉÅÉÇÊÀÈÌÃËɽ»Í×ÊÎÍÀÇÊËÃÇÀÈÀÈÃÚÌÊÀÑûÆ×ÈÖÐÎÌÍ»ÈɽÉÅÅÉÇÊÀÈÌ»ÑÃÃËÀ»ÅÍýÈÉÄ
ÇÉÔÈÉÌÍÃ
ªÉÆÈ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×½ÀÆÃÒÃȻ˻½È»ÚÊËÉýÀ¿ÀÈÃÙ¿ÀÄÌͽÎÙÔÃÐÂÈ»ÒÀÈÃÄØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅɾÉÍÉÅ»½
ÑÀÊÃÃÊËÃÆÉÁÀÈÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
6 8n,
ªÉÆÈ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×̽Ú»Ȼ̻ÅÍýÈÉÄÃËÀ»ÅÍýÈÉÄÇÉÔÈÉÌÍÚÇÃÌÉÉÍÈÉÓÀÈÃÀÇ
6 ƒ34
­ÃÊÖÈ»¾ËÎÂÉÅ
ªÉ¿ È»¾ËÎÂÅÉÄ ½ È»ÓÀÇ ÌÆÎÒ»À ¼Î¿ÀÇ ÊÉÈÃÇ»Í× ÆÃ¼É ØÆÀÅÍËÉÍÀÐÈÃÒÀÌÅÉÀ ÎÌÍËÉÄÌͽÉ
ÊÉÍËÀ¼ÆÚÙÔÀÀÇÉÔÈÉÌÍ×ÆüɽÀÆÃÒÃÈÎØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄÇÉÔÈÉÌÍÃÊÉÍËÀ¼ÆÚÀÇÎÙÎÌÍËÉÄÌͽÉǪÉ
½Ã¿ÎÊÉÍËÀ¼ÆÚÀÇÉÄÇÉÔÈÉÌÍÃË»ÂÆÃÒ»ÙÍ»ÅÍýÈÎÙÃËÀ»ÅÍýÈÎÙÈ»¾ËÎÂÅÃ
›ÅÍÃ½È»Ú È»¾ËÎÂÅ» È»ÊËÃÇÀË ËÀÂÃÌÍÉË ØÆÀÅÍËÉÊÆÃÍÅ» Æ»ÇÊ» ȻŻÆý»ÈÃÚ Ð»Ë»ÅÍÀËÃÂÎÀÍÌÚ
ÊËÀɼ˻Âɽ»ÈÃÀÇ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÉÄ ØÈÀ˾Ãà ½ ÍÀÊÆÉ ®¾ÉÆ Ì¿½Ã¾» ÇÀÁ¿Î ½ÀÅÍÉË»Çà ÍÉÅ» Ã
È»ÊËÚÁÀÈÃڽͻÅÉÄÈ»¾ËÎÂÅÀË»½ÀÈ
«À»ÅÍÃ½È»Ú È»¾ËÎÂÅ» È»ÊËÃÇÀË ÃÈ¿ÎÅÍÃ½È»Ú È»¾ËÎÂÅ» ÍÃÊ» ɼÇÉÍÅà ÍË»ÈÌÏÉËÇ»ÍÉË» л˻ÅÍÀËÃÂÎÀÍÌÚÊËÀɼ˻Âɽ»ÈÃÀÇØÈÀ˾ÃÃÃÌÍÉÒÈÃÅ»½ØÈÀ˾ÃÙÇ»¾ÈÃÍÈɾÉÊÉÆÚÆüɽØÈÀ˾ÃÙ
ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅɾÉÊÉÆÚ ÀÇÅÉÌÍÈ»ÚÈ»¾ËÎÂŻȻÊËÃÇÀËÅÉÈ¿ÀÈÌ»ÍÉË ªËÃÆÉÁÀÈÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀÃÍÉÅ
Í»ÅÉÄÈ»¾ËÎÂÅÃÈÀÌɽʻ¿»ÙÍÊÉÏ»ÂÀ ÍÀξÉÆÌ¿½Ã¾»Ï»ÂÈÀË»½ÀÈj ÌÆÃÈ»¾ËÎÂÅ»ÃÇÀÀÍÃÈ¿ÎÅÍýÈÖÄл˻ÅÍÀËÍÉÍÉÅÉÍÌÍ»ÀÍÉÍÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÀÌÆÃл˻ÅÍÀËÈ»¾ËÎÂÅÃ
ÀÇÅÉÌÍÈÉÄ ÍÉ ÍÉÅ ÉÊÀËÀÁ»ÀÍ È»ÊËÚÁÀÈÃÀ ¯ÃÂÃÒÀÌÅà ÈÀÌɽʻ¿ÀÈÃÀ ϻ ȻÊËÚÁÀÈÃÚ Ã ÍÉÅ»
ɼÎÌÆɽÆÀÈÉÊËÉÑÀÌÌ»ÇÃÈ»ÅÉÊÆÀÈÃÚÃÉÍ¿»ÒÃØÈÀ˾ÃýÃÈ¿ÎÅÍýÈÉÌÍÚÐÃÀÇÅÉÌÍÚÐ
«À»ÅÍýÈÖÀ È»¾ËÎÂÅà ½ ÒÃÌÍÉÇ ½Ã¿À ½ÌÍËÀÒ»ÙÍÌÚ ËÀÁÀ ŻŠÊË»½ÃÆÉ Ò»ÔÀ ½ÌÍËÀÒ»ÙÍÌÚ È»¾ËÎÂÅÃ
ÅÉÇÊÆÀÅÌÈÉ¾É ÌÇÀÓ»ÈÈÉ¾É Ð»Ë»ÅÍÀË» »ÅÍýÈÉÃÈ¿ÎÅÍýÈÖÀ à »ÅÍýÈÉÀÇÅÉÌÍÈÖÀ ªËÃÇÀË
»ÅÍýÈÉÃÈ¿ÎÅÍýÈÉÄ È»¾ËÎÂÅà r ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍ ÊÀËÀÇÀÈÈÉ¾É ÍÉÅ» ªËÃÇÀË »ÅÍýÈÉÀÇÅÉÌÍÈÉÄ
È»¾ËÎÂÅÃ5&ÏÃÆ×ÍËÊÃÍ»ÈÃÚ
ªÉÌÅÉÆ×ÅÎ Î ¼ÉÆ×ÓÃÈÌͽ» È»¾ËÎÂÉÅ ØÈÀ˾ÉÊÉÍËÀ¼ÆÀÈÃÀ ÃÂÇÀÈÚÀÍÌÚ ½É ½ËÀÇÀÈà ÃÇÀÀÍ ÌÇÖÌÆ
¾É½ÉËÃÍ×ÉÌÍ»ÍÃÒÀÌÅÃÐÿÃÈ»ÇÃÒÀÌÅÃÐÈ»¾ËÎÂÅ»Ð
¬Í»ÍÃÒÀÌÅ»ÚÈ»¾ËÎÂŻȻ¾ËÎÂÅ»½ÀÆÃÒÃÈ»ÅÉÍÉËÉÄÈÀÃÂÇÀÈÚÀÍÌڽɽËÀÇÀÈÃÌÉÉͽÀÍÌͽÀÈÈÉÎ
¿ÃÈ»ÇÃÒÀÌÅÉÄÈ»¾ËÎÂÅýÀÆÃÒÃÈ»ÌÍÀÒÀÈÃÀǽËÀÇÀÈÃÃÂÇÀÈÚÀÍÌÚ
ªËÃÇÀËÌÍ»ÍÃÒÀÌÅÉÄÈ»¾ËÎÂÅÃËÀÂÃÌÍÉË
ªËÃÇÀË¿ÃÈ»ÇÃÒÀÌÅÉÄÈ»¾ËÎÂÅÃØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆ×
m
9
ªÀËÀÐÉ¿ÈÖÀÊËÉÑÀÌÌÖ½ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐÑÀÊÚÐ
ªËà ½ÅÆÙÒÀÈÃà à ÉÍÅÆÙÒÀÈÃà ˻ÂÆÃÒÈÉ¾É É¼ÉËοɽ»ÈÃÚ ÍÉÅ ½ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄ ÑÀÊà ŻŠÊË»½ÃÆÉ
ÉÍÆÃÒ»ÀÍÌÚÉÍÎÌÍ»ÈɽýÓÀ¾ÉÌÚÂÈ»ÒÀÈÃÚªËÃØÍÉǽÀÆÃÒÃȻ˻¼ËÉÌ»ÌÉÌÍ»½ÆÚÀÍË»ÂÖ
¨ÃÁÀ ÊËýÀ¿ÀÈÖ ¿Ã»¾Ë»ÇÇÖ ÃÂÇÀÈÀÈÃÚ ÍÉÅ» ÊËà ½ÅÆÙÒÀÈÃà ˻ÂÆÃÒÈÖРл˻ÅÍÀËÈÖÐ ÍÃÊɽ
È»¾ËÎÂÉÅ
m
10
ªËà ÉÍÅÆÙÒÀÈÃà ÃÈ¿ÎÅÍýÈÉÄ È»¾ËÎÂÅà ½ÉÂÈÃÅ»ÀÍ ¸Ÿ¬ Ì»ÇÉÃÈ¿ÎÅÑÃà ÉÍ ÈÀÌÅÉÆ×ÅÃÐ ÌÉÍÀÈ ¿É
ÈÀÌÅÉÆ×ÅÃÐÍÖÌÚÒ½ÉÆ×Í ­»ÅÉļËÉÌÉÅÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÌÊÉÌɼÀÈÊɽËÀ¿ÃÍ×ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÄØÆÀÇÀÈÍ
ÃÆÃÌÎÔÀÌͽÀÈÈÉÌÉÅË»ÍÃÍ×À¾ÉËÀÌÎËÌ ÌÆÃÍÉŽØÍÃÐÈ»¾ËÎÂÅ»ÐÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×ÈÉÈÀ½ÀÆÃÅ À¿ÃÈÃÑÖ
»ÇÊÀË ÍÉ ½É¿ÀÄÌͽÃÀ ¸Ÿ¬ Ì»ÇÉÃÈ¿ÎÅÑÃà Ȼ ÅÉÈÍ»ÅÍÖ ÅÉÇÇÎÍÃËÎÙÔÃÀ ÃÈ¿ÎÅÍýÈÎÙ È»¾ËÎÂÅÎ
ÇÉÁÀÍ ÊËýÀÌÍà Š½ÉÂÈÃÅÈɽÀÈÃÙ ÅÉËÉÈÈÉ¾É Ë»ÂËÚ¿» ÃÆà ¿Î¾Ã ¸ÍÉ ½ ̽ÉÙ ÉÒÀËÀ¿× ÇÉÁÀÍ
ÊËýÀÌÍà ŠÊÉÚ½ÆÀÈÃÙ È» ÅÉÈÍ»ÅͻРÉÅÌÿɽ à Ż˼ÿɽ É¿ÀÄÌͽÃÀ ¸Ÿ¬ Ì»ÇÉÃÈ¿ÎÅÑÃà ÇÉÁÀÍ
Í»ÅÁÀÊɽËÀ¿ÃÍ×ÎÌÍËÉÄÌͽ»ÃÇÀÙÔÃÀɼÔÃÀÌÃÈ¿ÎÅÍýÈÉÄÈ»¾ËÎÂÅÉÄÑÀÊÃÊÃÍ»ÈÃÚ¨»ÊËÃÇÀË
ØÆÀÅÍËÉÈÈÉÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÈÉÀ ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉ ÇÉÔÈÉÇÎ ÊËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÉÇÎ ËÀÆÀ ÇÉÁÀÍ
¼ÖÍ× ÊɽËÀÁ¿ÀÈÉ ÆÃ¼É ÈÀÌÍ»¼ÃÆ×ÈÉ Ë»¼ÉÍ»Í× ÀÌÆà ÈÀ ÊËÀ¿ÊËÃÈÃÇ»Í× ÇÀË ÊÉ Â»ÔÃÍÀ ÉÍ ¸Ÿ¬
Ì»ÇÉÃÈ¿ÎÅÑÃÃ
ªËýÉÂÈÃÅÈɽÀÈÃÃØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉĿξÃÇÀÁ¿ÎÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇÃÊËÉÃÌÐÉ¿ÃÍË»ÂËÎÓÀÈÃÀÇÀÌÍÅÉÈÍ»ÅÍ»
½ÌÆÀ¿ÌͽÃÀÊÀËÀÈÉ̻ǻÍÀËûƻÅÉÈÍ»ÅÍÃËÎÙÔÃÐÊɽÀËÐÈÉÌÍÀĸÍɽÀ¿ÀÍÅ̽»Ëý»ÈÃÙÅÉÈÍ»ÅÍɽ
à ÃÂÇÀÈÀÈÃÙ ÏÉËÇÖ ÅÉÈÍ»ÅÍɽ à ŻŠÌÆÀ¿ÌͽÃÀ ŠνÀÆÃÒÀÈÃÙ ÊÀËÀÐÉ¿ÈÉ¾É ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÚ
®½ÀÆÃÒÀÈÃÀÊÀËÀÐÉ¿ÈɾÉÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÚÊËýɿÃÍÅËÉÌÍνֿÀÆÀÈÃÚÍÀÊÆ»½ÇÀÌÍÀÅÉÈÍ»ÅÍ»À¾É
ÉÅÃÌÆÀÈÃÙÃÅ»ÅËÀÂÎÆ×Í»ÍÅÊÉÆÈÉÄÊÉÍÀËÀÅÉÈÍ»ÅÍ»
ŸÆÚÌÉÐË»ÈÀÈÃÚËÀÌÎËÌ»ÅÉÈÍ»ÅÍɽûÔÃÍÖÈ»¾ËÎÂÉÅÊËÃÇÀÈÚÙÍÌÚË»ÂÆÃÒÈÖÀÌÊÉÌɼÖ»ÔÃÍÖ
¢»ÔÃÍ»ÅÉÈÍ»ÅÍɽýÐÉ¿ÈÖÐÑÀÊÀÄÎÌÍËÉÄÌͽÒνÌͽÃÍÀÆ×ÈÖÐŽÉ¿ÀÄÌͽÃÙ
¼ËÉÌÅɽȻÊËÚÁÀÈÃÚÃÍÉÅ»½ÑÀÊÚÐÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÃÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
5&ÑÀÊÉÒÅÃ
ŸÃÉ¿È»ÚÑÀÊ×
ÊÉÌÍ
­ÃÊÑÀÊûÔÃÍÖ
ÊÀËÀÇ
«É¿ÍÉÅ»
®Å»Â»ÈÃÚÊÉ
ÊËÃÇÀÈÀÈÃÙ
ªËÃÇÀÒ»ÈÃÀ
ÌÆÃÈ»¾ËÎÂÅÉÄ
Ú½ÆÚÀÍÌÚÍ»ÄÇÀËÍÉÅ
ÎÍÀÒÅÃÊËÉÍÀÅ»ÙÔÃÄ
ÒÀËÀÂ5&ÑÀÊ×ÇÉÁÀÍ
ÊËýÀÌÍÃÅÉÓüÅÀ
ªËÃÃÌÊÉÆ×Âɽ»ÈÃÃ
È»ÊÀËÀÇÀÈÈÉÇÍÉÅÀ
ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉÒÍɼÖ
ÃÇÊÀ¿»ÈÌÈ»¾ËÎÂÅüÖÆ
ÌÎÔÀÌͽÀÈÈÉÇÀÈ×ÓÀ
ÃÇÊÀ¿»ÈÌ»5&ÑÀÊÃ
ªËýּÉËÀÈÉÇÃÈ»Æɽ
5&ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉ
ËÎÅɽɿÌͽɽ»Í×ÌÚ
ÌÆÀ¿ÎÙÔÃÇ5
©ÇÈ»È»ÊËÚÁÀÈÃÚ
È»ÅÉÈÍ»ÅͻРÃÆÃÈ»
È»¾ËÎÂÅÀ
¬Çů
È»›ÍÉÅ»ÒÀËÀÂ
ÅÉÈÍ»ÅÍÖ ÃÆý
È»¾ËÎÂÅÀ ¨ÉÇÃÈ»ÆÖ
ÉÒÀÈ×»½ÃÌÚÍÉÍ
̽ÉÄÌͽȻ¾ËÎÂÅÃ
ÌÆÃÈ»¾ËÎÂÅ»ËÀÆÀÃÆà Ãл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅ
ÌÉÆÀÈÉÿÍɽËÀÇÚ
ÅÆÙÒ»£ÌÊÉÆ×ÂÎÄÍÀ
ÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÚνÀÆÃÒÃÍÌÚ ÈÀÊÉÆÚËÈÖÀ
ÅÉÈ¿ÀÈÌ»ÍÉËÖ
ªÉÌÅÉÆ×ÅοÃÉ¿
ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÈ»¾ËÎÂÅÀ
ØÈÀ˾ÃÚ»ʻÌÀÈȻڽ
ÈÀÄ»ÇÖÅ»ÀÍÌÚÒÀËÀÂ
¿ÃÉ¿ÒÍÉÊËýɿÃÍÅ
νÀÆÃÒÀÈÃÙ½ËÀÇÀÈÃ
ÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÚÊÉ
ÌË»½ÈÀÈÃÙÌ5&ÑÀÊ×Ù
½Ë»Â
£ÌÊÉÆ×ÂÎÄÍÀ
¿ÃÉ¿Ìɼ˻ÍÈÖÇ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ½
Ë»ÂÊËÀ½ÉÌÐÉ¿ÚÔÃÇ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ȻȻ¾ËÎÂÅÀÃ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÇ
ÊËÚÇÖÇÍÉÅÉÇ
ÈÀÌÅÉÆ×ÅɼÉÆ×ÓÃÇ
ÒÀÇÍÉŽȻ¾ËÎÂÅÀ
m
11
ŸÃÉ¿ÈÉ
ÌÍ»¼ÃÆÃÍËÉÈ
È»ÚÑÀÊ×
£ÌÊÉÆ×ÂÎÀÍÌÚÀÌÆÃ
½ËÀÇÚ»ÍÎлÈÃÚ
ÊÀËÀÐÉ¿ÈɾÉÊËÉÑÀÌÌ»
Ì¿ÃÉ¿ÈÉÄÑÀÊ×Ù
ÌÆÃÓÅÉǽÀÆÃÅÉ
£ÌÊÉÆ×ÂÎÄÍÀ
ÌÍ»¼ÃÆÃÍËÉÈÌ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀÇ
ÌÍ»¼ÃÆûÑÃÃ
ÊËÃÇÀËÈÉË»½ÈÖÇ
È»ÊËÚÁÀÈÃÙÃÌÍÉÒÈÃÅ»
ÊÃÍ»ÈÃÚ
»ËÃÌÍÉËÈ»Ú
ÑÀÊ×
£ÌÊÉÆ×ÂÎÚ
̽ÉÄÌͽɽ»ËÃÌÍÉË»
ÌÍ»¼ÃÆÃÂÃËɽ»Í×
È»ÊËÚÁÀÈÃÀÈ»ÈÀÇØÍ»
ÑÀÊ×ÊËÀ¿Éͽ˻ԻÀÍ
ÒËÀÂÇÀËÈɽÖÌÉÅÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ȻȻ¾ËÎÂÅÀ
£ÌÊÉÆ×Âɽ»ÈÃÀ
½»ËÃÌÍÉ˻ͻÅÁÀ
ÈÀÌÅÉÆ×ÅÉνÀÆÃÒý»ÀÍ
½ËÀÇÚÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÚ
5/ÃÈ¿ÎÅÍýȻÚÈ»¾ËÎÂÅ»
ÌÆÀ¿ÎÀÍÊËÃÇÀÈÚÍ×
ÈÀÌÆÀ¿ÎÀÍÊËÃÇÀÈÚÍ×
¢»ÔÃÍ»ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃлÊʻ˻ÍɽÉͽÈÀÓÈÃнÉ¿ÀÄÌͽÃÄ
«»ÂÈÉɼ˻ÂÈÖÀ ÊËÃËÉ¿ÈÖÀ Ú½ÆÀÈÃÚ ÉÌ»¿Åà ÐÉÆÉ¿ ÊÖÆ× Ã Í¿ ÉÅ»ÂÖ½»ÙÍ ÈÀ¼Æ»¾ÉÊËÃÚÍÈÉÀ
½É¿ÀÄÌͽÃÀÈ»ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÀ»Êʻ˻ÍÖÊÉØÍÉÇÎÃÐÍËÀ¼ÎÀÍÌÚ»ÔÃÔ»ÍשÒÀ½Ã¿ÈÉÒÍÉÍËÀ¼É½»ÈÃÚ
Š»ÔÃÍÀ ËÀÆÀ Ë»¼ÉÍ»ÙÔÀ¾É ½ ÌÎÐÉÇ ÉÍ»ÊÆý»ÀÇÉÇ ÊÉÇÀÔÀÈÃà à ÊÉ¿ ÉÍÅËÖÍÖÇ ÈÀ¼ÉÇ ¼Î¿ÎÍ
ÂÈ»ÒÃÍÀÆ×ÈÉÉÍÆÃÒ»Í×ÌÚ
ŸÆÚÊËýÀ¿ÀÈÃÚÅÀ¿ÃÈÉÇÎɼ˻ÂÑμÖÆÃË»ÂË»¼ÉÍ»ÈÖÊÉŻ»ÍÀÆûÔÃÍÖÎÌÍËÉÄÌͽ ,3 ªÉŻ»ÍÀÆ×»ÔÃÍÖØÆÀÅÍËÉÊËüÉËɽ,3ÌÉÌÍÉÃÍÿ½ÎÐÑÃÏË
ªÀ˽»ÚÊÉÅ»ÂÖ½»ÀÍ»ÔÃÍÎÉÍÊËÉÈÃÅÈɽÀÈÃÚͽÀË¿ÖÐÒ»ÌÍÃѽÈÎÍË×ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÃ
»ÔÃÍÖÈÀÍ
Ë»ÂÇÀËÉÇÉÍÇÇ
Ë»ÂÇÀËÉÇÉÍÇÇ
Ë»ÂÇÀËÉÇÉÍÇÇ
Ë»ÂÇÀËÉÇÉÍÇÇ
»ÔÃÍ»ÉÍÊÖÆÃ
ÊÉÆȻڻÔÃÍ»ÉÍÊÖÆÃ
ÍÉË»ÚÊÉÅ»ÂÖ½»ÀÍ»ÔÃÔÀÈÈÉÌÍ×Éͽƻ¾Ã
»ÔÃÍÖÈÀÍ
ÉͽÀËÍÃÅ»Æ×ÈÉÊ»¿»ÙÔÃÐÅ»ÊÀÆ×
ÉÍÅ»ÊÀÆ×Ê»¿»ÙÔÃÐÊɿξÆÉÇj
ÉÍÈ»ÅÆÉÈÈÉÊ»¿»ÙÔÃмËÖ¾ξÉÆÈ»ÅÆÉÈ»¿Éj
ÉͼËÖ¾
ÉͽɿÚÈÖÐÌÍËÎÄ
ÉÍÇÉÔÈÖнɿÚÈÖÐÌÍËÎÄ
ÉͽËÀÇÀÈÈɾÉÊɾËÎÁÀÈÃÚ½½É¿Î
ÉÍÊËÉ¿ÉÆÁÃÍÀÆ×ÈɾÉÊɾËÎÁÀÈÃÚ½½É¿Î
¨»ËÚ¿Î Ì ÊÉŻ»ÍÀÆÚÇà »ÔÃÍÖ ÉÍ ½ÈÀÓÈÃÐ ½É¿ÀÄÌͽÃÄ ÌÎÔÀÌͽÎÙÍ ÊÉÈÚÍÃÚ ÅÆÃÇ»ÍÃÒÀÌÅɾÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÃÅ»ÍÀ¾ÉËÃÃË»ÂÇÀÔÀÈÃÚÿÀÆÃÚ
¥ÆÃÇ»ÍÃÒÀÌÅÉÀ ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÀ à ŻÍÀ¾ÉËÃÚ Ë»ÂÇÀÔÀÈÃÚ ÊÉÅ»ÂÖ½»ÙÍ ½ Å»ÅÃÐ ÎÌÆɽÃÚÐ ÇÉÁÀÍ
ØÅÌÊÆλÍÃËɽ»Í×ÌÚÎÌÍËÉÄÌÍ½É ÍÀÇÊÀË»ÍÎËÈÖĿûʻÂÉȽƻÁÈÉÌÍ×ÃÍ¿ m
12
£ÌÊÉÆÈÀÈÃÚ
ÿÀÆÃÄ
¥»ÍÀ¾ÉËÃÚ
ÿÀÆÃÄ
®
°¦
®°¦
­
©
§
­§
©§
¢È»ÒÀÈÃÚÍÀÇÊÀË»ÍÎËֽɿÎлÊËÃØÅÌÊÆλͻÑÃÃj¬
«»¼ÉÒÃÀ
ªËÀ¿ÀÆ×ÈÖÀË»¼ÉÒÃÀ
½ÀËÐÈÀÀ
ÈÃÁÈÀÀ
ÌËÀ¿ÈÀÀ
½ÀËÐÈÀÀ
ÈÃÁÈÀÀ
ÂÈ»ÒÀÈÃÀ ÂÈ»ÒÀÈÃÀ ÂÈ»ÒÀÈÃÀ ÂÈ»ÒÀÈÃÀ ÂÈ»ÒÀÈÃÀ
®ÌÆɽÈɾ˻ÏÃÒÀÌÅÃÀɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ½ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐÌÐÀÇ»Ð
ªÉËÚ¿ÉÅ ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÚ ½ÈÎÍËÀÈÈÃÐ ÅÉÇÊÉÈÀÈÍɽ Ë»ÂÆÃÒÈÖÐ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ ÊËüÉËɽ à ÎÌÍËÉÄÌͽ
ÊËÃÈÚÍÉ ÃÂɼ˻Á»Í× Ì ÊÉÇÉÔ×Ù ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ ÌÐÀÇ ¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÀ ÌÐÀÇÖ ÇɾÎÍ ¼ÖÍ×
ÊËÃÈÑÃÊûÆ×ÈÖÀ r ÊÉÅ»ÂÖ½»ÙÔÃÀ ÎÌÍËÉÄÌÍ½É ÊËüÉË» Ì ÊÉÇÉÔ×Ù ÎÌÆɽÈɾ˻ÏÃÒÀÌÅÃÐ
ɼÉÂÈ»ÒÀÈÃÄ ®ž© ÇÉÈÍ»ÁÈÖÀ r ÊÉÅ»ÂÖ½»ÙÔÃÀ ÊËÉÊÉËÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÀ Ë»ÂÇÀËÖ ½ÈÎÍËÀÈÈÃÐ
ØÆÀÇÀÈÍɽÃÌÊÉÌɼÃÐÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÚ¼ÆÉÅÌÐÀÇÖrÊÉÅ»ÂÖ½»ÙÔÃÀØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÎÙÌÐÀÇÎÇÀÁ¼ÆÉÒÈÖÐ
ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃĽÈÎÍËÃÎÌÍËÉÄÌͽ»
¥ÉÇÊÉÈÀÈÍÖØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐÌÐÀÇÊɿ˻¿ÀÆÚÙÍÌÚȻʻÌÌýÈÖÀûÅÍýÈÖÀª»ÌÌýÈÖÇÃÌÒÃÍ»ÙÍÌÚ
ØÆÀÇÀÈÍÖ ÅÉÍÉËÖÀ ½ÈÉÌÚÍ Â»ÍÎлÈÃÀ ÉÌÆ»¼ÆÀÈÃÀ ½ ÌÃ¾È»Æ »ÅÍýÈÖÇà ØÆÀÇÀÈÍÖ É¼Æ»¿»ÙÔÃÀ
̽ÉÄÌͽÉÇÎÌÃÆý»Í×ÌþȻÆ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀ
ØÆÀÇÀÈÍ»
«ÀÂÃÌÍÉË
®ž©ØÆÀÇÀÈÍ»
ÀÆÃÒÃÈ»À¿ÃÈÃÑ»
ÃÂÇÀËÀÈÃÚ
ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ©Ç
¥ÉÈ¿ÀÈÌ»ÍÉË
ÀÇÅÉÌÍׯ»Ë»¿»
¥»ÍÎÓÅ»ÃÈ¿ÎÅÍýÈÉÌÍÃ
ÃÈ¿ÎÅÍýÈÉÌÍמÀÈËÃ
­Ë»ÈÌÏÉËÇ»ÍÉË
½ÐÉ¿ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÅÉØÏÏÃÑÃÀÈÍ
ÍË»ÈÌÏÉËÇ»ÑÃÃ
ªÆ»½ÅÃÄÊËÀ¿ÉÐË»ÈÃÍÀÆ×
»ËÃÌÍÉË
ªÉÆÎÊËɽɿÈÃÅɽÖÄ
¿ÃÉ¿
¬Í»¼ÃÆÃÍËÉÈ
¸ÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÉÀËÀÆÀ
ÍÉÅÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃڛ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃڝ
ɼ˻ÍÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÌÍ»¼ÃÆûÑÃÝ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃڝÍÉÅ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
ŸÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÀ
л˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
ÇÉÔÈÉÌÍםÍ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊËÉÍÀÅ»ÙÔÃÄÍÉÅ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
ÇÉÔÈÉÌÍ×ÍÉŽÍÉËÃÒÈÉÄ
ɼÇÉÍÅÃ
½ËÀÇÚÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÇÉÔÈÉÌÍ×ÊËÚÇÉÄÍÉÅ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÄÊËÚÇÉÄ
ÍÉś
ÇÉÔÈÉÌÍ×ÍÉÅ
ÌÍ»¼ÃÆûÑÃÃ
ÅÉÆÃÒÀÌͽÉÃËÉ¿
ÅÉÈÍ»ÅÍɽËÉ¿ÍÉÅ»
ËÀÌÎËÌ
m
13
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀ
ØÆÀÇÀÈÍ»
œÃÊÉÆÚËÈÖÄSQS
ÍË»ÈÂÃÌÍÉË
®ž©ØÆÀÇÀÈÍ»
œÃÊÉÆÚËÈÖÄQSQ
ÍË»ÈÂÃÌÍÉË
ªÉÆÀ½ÉÄQŻȻÆ×ÈÖÄ
ÍË»ÈÂÃÌÍÉË
ªÉÆÀ½ÉÄSŻȻÆ×ÈÖÄ
ÍË»ÈÂÃÌÍÉË
ÀÆÃÒÃÈ»À¿ÃÈÃÑ»
ÃÂÇÀËÀÈÃÚ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÅÉÆÆÀÅÍÉËØÇÃÍÍÀ˝
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÅÉÆÆÀÅÍÉËØÇÃÍÍÀ˝
È»ÊËÚÁÀÈÃÀÌÍÉÅ
ÃÌÍÉŝ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀÌÍÉÅ
ÃÌÍÉŝ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ»ÈÉ¿
Å»ÍÉ¿
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ»ÈÉ¿
Å»ÍÉ¿
ÅÉØÏÏÃÑÃÀÈÍÎÌÃÆÀÈÃÚ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
ÅËÎÍÃÂȻл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
ÅËÎÍÃÂȻл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÄÍÉÅ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÄÍÉÅ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
È»ÊËÚÁÀÈÃÀÊËɼÉÚ
ÅÉØÏÏÃÑÃÀÈÍÊÀËÀ¿»ÒÃ
¼ÖÌÍËÉ¿ÀÄÌͽÃÀ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÄÍÉÅ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
­ÃËÃÌÍÉË
¬ÃÇÃÌÍÉË
©ÊÍÉʻ˻
¥ÈÉÊÅ»ÍÎǼÆÀË
¬ÉÀ¿ÃÈÃÍÀÆ×
¬Ã¾È»Æ×È»ÚÆ»ÇÊ»
ȻŻÆý»ÈÃÚ
¥ÉÈÍ»ÅÍÅÆÀÇÇ»
žËÉÇÅɾɽÉËÃÍÀÆ×
¬ÃËÀÈ»
¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅ
¿ÉÊÎÌÍÃÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
Ë»¼ÉÒÀÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅ
ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ
ɼÇÉÍÅÃ
ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ
ɼÇÉÍÅÃ
¿ÉÊÎÌÍÃÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
«»ÂËÚ¿ÈÃÅ
ÊËɼýÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ž»ÂÉË»ÂËÚ¿È»ÚÆ»ÇÊ»
Ë»¼ÉÒÀÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¬½ÀÍÉ¿ÃÉ¿
Ë»¼ÉÒÃÄÍÉÅ
ÍÀÇÈɽÉÀ
ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ
ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇ»Ú
½ÀÆÃÒÃÈ»
¯ÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
£ÂÇÀËÃÍÀÆ×ÈÖÄÊËüÉË
›
£È¿ÎÅÍýÈÖÄ
ÒνÌͽÃÍÀÆ×ÈÖÄØÆÀÇÀÈÍ
¿»ÍÒÃÅ
ª×ÀÂÉØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÄ
ÃÆÃŽ»ËÑÀ½ÖÄ
ÒνÌͽÃÍÀÆ×ÈÖÄØÆÀÇÀÈÍ
ÇÅÉÌÍÈÉÄ
ÒνÌͽÃÍÀÆ×ÈÖÄØÆÀÇÀÈÍ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
ÇÉÔÈÉÌÍ×
Ë»¼ÉÒÃÄÍÉÅ
Ë»¼ÉÒÀÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀѽÀÍ
̽ÀÒÀÈÃÚÚËÅÉÌÍ×
Ë»¼ÉÒÃÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀÃ
ÍÉÅ
ÒνÌͽÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×
¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅ
žÀËÅÉÈ
­ÀËÇÉËÀÂÃÌÍÉË
ŸÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÀ
л˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
ÅÉØÏÏÃÑÃÀÈÍÎÌÃÆÀÈÃÚ
ÇÉÔÈÉÌÍ×
W
ÈÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀ
ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀ
Ë»¼ÉÒÃÀÍÉÅÃ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
Ë»¼ÉÒÃÀÍÉÅÃ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
Ë»¼ÉÒÃÀÍÉÅÃ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ËÉ¿ÍÉÅ»Òν
ÌͽÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×
¿ÃÈ»ÇÃÒÀÌÅÃĿûʻÂÉÈ
ËÉ¿ÍÉÅ»Òν
ÌͽÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×
¿ÃÈ»ÇÃÒÀÌÅÃĿûʻÂÉÈ
ËÉ¿ÍÉÅ»Òν
ÌͽÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×
¿ÃÈ»ÇÃÒÀÌÅÃĿûʻÂÉÈ
m
14
­»ÅÃÇɼ˻ÂÉÇÊËÃÈÑÃÊûÆ×È»ÚØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅ»ÚÌÐÀÇ»ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÀÍÌɼÉÄÌɽÉÅÎÊÈÉÌÍ×ÌÃǽÉÆ×ÈÖÐ
ÃÂɼ˻ÁÀÈÃÄ ØÆÀÇÀÈÍɽ à ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÄ ÇÀÁ¿Î ÈÃÇà ÅÉÍÉËÖÀ ÃÂɼ˻Á»ÙÍÌÚ ÆÃÈÃÚÇà ªËà ÊÀËÀÌÀÒÀÈÃÃ
¿½ÎÐ Ã ¼ÉÆÀÀ ÆÃÈÃÄ ¿ÆÚ É¼ÉÂÈ»ÒÀÈÃÚ ÅÉÈÍ»ÅÍ» ÇÀÁ¿Î ÈÃÇà ½ ÇÀÌÍÀ ÊÀËÀÌÀÒÀÈÃÚ ÌÍ»½ÃÍÌÚ ÍÉÒÅ» ªËÃ
ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉÌÍà ÃÂɼ˻ÁÀÈÃÚ ÇÈÉÁÀÌͽ» ÆÃÈÃÄ È»ÊËÃÇÀË ½ ÌÆÎÒ»À È»ÆÃÒÃÚ ÇÈɾÉÁÃÆ×ÈÉ¾É Å»¼ÀÆÚ È»
ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÉÄÌÐÀÇÀÃÂɼ˻Á»ÀÍÌÚÓÃÈ»ÌÌÉÉͽÀÍÌͽÎÙÔÃÇû¿ËÀÌ»ÇÃÈ»½ÐÉ¿ÀýÖÐÉ¿À
¬ÎÔÀÌͽÎÙÍ ÊË»½ÃÆ» È»ÒÀËÍ»ÈÃÚ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ ÌÐÀÇ Å»Å ÍÉ ½ÐÉ¿ ÌÐÀÇÖ ÃÆà ÃÌÍÉÒÈÃÅ ÌþȻƻ ¿ÉÆÁÀÈ
Ë»ÌÊÉÆ»¾»Í×ÌÚ ÌÆÀ½» » ½ÖÐÉ¿ ÃÆà ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÉÀ ÎÌÍËÉÄÌÍ½É ÌÊË»½» ÈÎÇÀË»ÑÃÚ ØÆÀÇÀÈÍɽ ÌÐÀÇÖ
ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÀÍÌÚÌÆÀ½»È»ÊË»½É̽ÀËÐνÈÃÂ
›È»ÆɾÃÒÈÖÀ ÊË»½ÃÆ» ¿ÀÄÌͽÎÙÍ ÊËà ÃÂɼ˻ÁÀÈÃà ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÐ ÌÐÀÇ Ã ÌÐÀÇ ÇÀÁ¼ÆÉÒÈÖÐ
ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÄ «»ÂÈÃÑ» ÌÉÌÍÉÃÍ ÆÃÓ× ½ ÌÍÀÊÀÈà ¿ÀÍ»ÆûÑÃà ¨» ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄ ÌÐÀÇÀ ÃÂɼ˻Á»ÙÍÌÚ
ØÆÀÇÀÈÍÖÎÌÍËÉÄÌͽ»¿ÆÚÊÉÚÌÈÀÈÃÚÊËÃÈÑÃʻ˻¼ÉÍÖ¨»ÌÐÀÇÀÇÀÁ¼ÆÉÒÈÖÐÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÄÃÂɼ˻Á»ÙÍÌÚ
ÅÉÈÍ»ÅÍÖ ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉ Â»ÅÉÈÒÀÈÈÖÐ ¼ÆÉÅɽ ÎÌÍËÉÄÌͽ» Ì ÌÉÉͽÀÍÌͽÎÙÔÃÇà »¿ËÀÌ»Çà à ÌÐÀÇ» ÃÐ
ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÚ
¬ÊÉÌɼÖÇÉÈÍ»Á»
¸ÆÀÅÍËÉÈÃŻŻÅÉÍË»ÌÆ×ÊËÉÇÖÓÆÀÈÈÉÌÍÃȻһƻ˻½ý»Í×Ìڽоɿ»Ð°°½ÀÅ»ªÀ˽ÖÀØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ
ÎÌÍËÉÄÌͽ» ÃÇÀÆà ½ ̽ÉÀÇ ÌÉÌÍ»½À Ë»ÂÈÉɼ˻ÂÈÖÀ ÅÉÇÊÉÈÀÈÍÖ ÅÉÍÉËÖÀ ¼ÖÆà ¾ËÉÇÉ¿ÅÃÇÃ Ã Ì ÑÀÆ×Ù
ØÅÉÈÉÇÃà ÇÀÌÍ» ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ ¿ÀÍ»ÆÀÄ ÌÐÀÇÖ ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÆÉÌ× ÊËɽɿ»Çà ÅÉÍÉËÖÀ ɼ˻Âɽֽ»ÆÃ
ÊËÉÌÍË»ÈÌͽÀÈÈÎÙÌÍËÎÅÍÎËέ»ÅÉÄÌÊÉÌɼÇÉÈÍ»Á»È»ÂÖ½»ÀÍÌÚɼÕÀÇÈÖÇ
 Ð ¾É¿»Ð °° ½ÀÅ» ¼ÖÆ ÃÂɼËÀÍÀÈ ÍË»ÈÂÃÌÍÉË Ã ØÍÉ ¿»ÆÉ ÈɽÖÄ ÃÇÊÎÆ×Ì Ë»Â½ÃÍÃÙ ØÆÀÅÍËÉÈÃÅà ­»Å
ŻŠÍË»ÈÂÃÌÍÉË ÊÉÍËÀ¼ÆÚÆ ¾ÉË»Â¿É ÇÀÈ×ÓÀ ØÈÀ˾Ãà ÒÀÇ Æ»ÇÊ» ÌÍ»ÆÉ ½ÉÂÇÉÁÈÖÇ ÎÇÀÈ×ÓÃÍ× ¾»¼»ËÃÍÖ
ÎÌÍËÉÄÌͽ à ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ ÅÉÇÊÉÈÀÈÍÖ ÌÍ»Æà ˻ÂÇÀÔ»Í× È» ÊÆ»ÌÍÃȻРàÃÂÉÆÚÑÃÉÈÈÉ¾É Ç»ÍÀËûƻ
¾ÀÍÃÈ»ÅÌ»ÃÆÃÍÀÅÌÍÉÆÃÍ» »ÌÉÀ¿ÃÈÃÍÀÆ×ÈÖÀÊËɽɿ»Â»ÇÀÈÃÆÃÊÉÆÉÌÅ»ÇÃÇÀ¿ÈÉÄÏÉÆ׾í»ÅÉÄÌÊÉÌɼ
ÇÉÈÍ»Á»È»Â½»ÆÃÊÀÒ»ÍÈÖÇûÌÐÉÁÀÌÍÃÊËÉÑÀÌ̻þÉÍɽÆÀÈÃÚÇÉÈÍ»ÁÈÖÐÊÆ»ÍÌÊÉÆþ˻ÏÃÒÀÌÅÉÄ
ÊÀÒ»Í×Ù
¨É à Ȼ ØÍÉÇ ÊËÉÑÀÌÌ ÇÃÈûÍÙËûÑÃà ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐ ÎÌÍËÉÄÌͽ ÈÀ ÉÌÍ»ÈɽÃÆÌÚ ªÉÌÅÉÆ×ÅÎ ÈÀÊËÀËÖ½ÈÉ
ÊËÉÃÌÐÉ¿ÃÆÉÎÇÀÈ×ÓÀÈÃÀË»ÂÇÀËɽÅÉÇÊÉÈÀÈÍɽȻÌÍ»ÆÇÉÇÀÈÍÅɾ¿»ÌÍ»ÆɽÉÂÇÉÁÈÖÇÃÑÀÆÀÌÉɼ˻ÂÈÖÇ
Ë»ÂÇÀÔ»Í׿ÀÍ»ÆÃÈÀÊÉÌËÀ¿ÌͽÀÈÈÉÌÉÌÍÉËÉÈÖÊËɽɿÈÃÅɽ­»ÅÉÄÌÊÉÌɼÇÉÈÍ»Á»È»Â½»ÆÃÊƻȻËÈÖÇ
ûÍɾÉÒÍÉØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀÅÉÇÊÉÈÀÈÍÖÃÌÉÀ¿ÃÈÃÍÀÆ×ÈÖÀÊËɽɿÈÃÅÃÈ»ÐÉ¿ÚÍÌÚÊË»ÅÍÃÒÀÌÅýɿÈÉÄ
ÊÆÉÌÅÉÌÍà  È»ÌÍÉÚÔÀÀ ½ËÀÇÚ Í»ÅÉÄ ÌÊÉÌɼ ÇÉÈÍ»Á» ÌÒÃÍ»ÀÍÌÚ È»Ã¼ÉÆÀÀ ÊÀËÌÊÀÅÍýÈÖÇ ªÉ Í»ÅÉÄ
ÍÀÐÈÉÆɾÃÃÌɼÃË»ÙÍÌÚÈ»ÊËÃÇÀËËÀÆÀÌÀËÃĝ¦,,ݦ,,,
¥Æ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÚØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃлÊʻ˻Íɽ
¸ÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÄ »ÊÊ»Ë»Í s ØÆÀÅÍËÉÍÀÐÈÃÒÀÌÅÉÀ ÎÌÍËÉÄÌÍ½É ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÈÉÀ ¿ÆÚ ÎÊË»½ÆÀÈÃÚ
ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÇà à ÈÀØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÇà ÎÌÍËÉÄÌͽ»Çà » ͻŠÁÀ ¿ÆÚ Â»ÔÃÍÖ ØÍÃÐ ÎÌÍËÉÄÌͽ ÉÍ ËÀÁÃÇɽ
Ë»¼ÉÍÖÉÍÆÃÒÈÖÐÉÍÈÉËÇ»Æ×ÈɾÉ
½Ã¿Î ¼ÉÆ×ÓÉ¾É Ë»ÂÈÉɼ˻ÂÃÚ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ »Êʻ˻Íɽ à ½ÉÂÇÉÁÈÉÌÍà ½ÖÊÉÆÈÀÈÃÚ É¿ÈÃÇ »Êʻ˻ÍÉÇ
ÈÀÌÅÉÆ×ÅÃÐ Ë»ÂÆÃÒÈÖÐ ÏÎÈÅÑÃÄ ÈÀÍ ½ÉÂÇÉÁÈÉÌÍà ÊËɽÀÌÍà ÌÍËɾÎÙ ÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÙ ÃÐ ÊÉ Å»ÅÉÇÎÍÉ
ÊËÃÂÈ»ÅÎ ©¼ÖÒÈÉ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÀ »Êʻ˻ÍÖ Ë»Â¿ÀÆÚÙÍ ÊÉ ÉÌÈɽÈÉÄ ½ÖÊÉÆÈÚÀÇÉÄ ÃÇà ÏÎÈÅÑÃà ­»ÅÃÇ
ɼ˻ÂÉÇÇÉÁÈɽֿÀÆÃÍ×¾ËÎÊÊÖ
¥ÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÀ »Êʻ˻ÍÖ ÌÆÎÁ»Í ¿ÆÚ Ë»ÂÆÃÒÈÉ¾É ËÉ¿» ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÄ ½ÅÆÙÒÀÈÃÄ ÉÍÅÆÙÒÀÈÃÄ ¥
ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÇ»Êʻ˻ͻÇÉÍÈÉÌÚÍÌÚË»ÂÕÀ¿ÃÈÃÍÀÆÃËμÃÆ×ÈÃÅÃÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÌÃÆɽÖÀ½ÖÅÆÙÒ»ÍÀÆÃ
ÃÍ¿
¢»ÔÃÍÈÖÀ »Êʻ˻ÍÖ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ ¿ÆÚ Â»ÔÃÍÖ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ ÑÀÊÀÄ ÉÍ ÈÀÈÉËÇ»Æ×ÈÖÐ ËÀÁÃÇɽ
Ë»¼ÉÍÖ Í»ÅÃРŻŠȻÊËÃÇÀË ÊÀËÀ¾ËÎÂÅ» ÃÆà ÅÉËÉÍÅÉÀ »ÇÖÅ»ÈÃÀ ¥ »ÔÃÍÈÖÇ »ÊÊ»Ë»Í»Ç ÉÍÈÉÌÚÍÌÚ
Ë»ÂÆÃÒÈɾÉËÉ¿»ÊËÀ¿ÉÐË»ÈÃÍÀÆÃ
©¾Ë»ÈÃÒý»ÙÔÃÀ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÀ »Êʻ˻ÍÖ s ÊËÃÇÀÈÚÙÍÌÚ ¿ÆÚ É¾Ë»ÈÃÒÀÈÃÚ ÍÉÅɽ ÅÉËÉÍÅɾÉ
»ÇÖÅ»ÈÃÚÃÊÀËÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÄ¥ØÍÃÇ»Êʻ˻ͻÇÉÍÈÉÌÚÍÌÚËÀ»ÅÍÉËÖÃË»ÂËÚ¿ÈÃÅÃ
ªÎÌÅÉËÀ¾ÎÆÃËÎÙÔÃÀ »Êʻ˻ÍÖ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ ¿ÆÚ ÎÊË»½ÆÀÈÃÚ Ë»ÂÆÃÒÈÉ¾É ËÉ¿» ØÆÀÅÍËÉÊËýɿ»ÇÃ
ÃÆà ¿ÆÚ ÎÊË»½ÆÀÈÃÚ ÊËÉÇÖÓÆÀÈÈÖÇà ÊÉÍËÀ¼ÃÍÀÆÚÇà ØÈÀ˾Ãà ¥ ØÍÉÄ ¾ËÎÊÊÀ ÉÍÈÉÌÚÍÌÚ ÅÉÈÍ»ÅÍÉËÖ
ÊÎÌÅ»ÍÀÆÃËÀÉÌÍ»ÍÖÃÊË
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÙÔÃÀ »Êʻ˻ÍÖ s ÊËÃÇÀÈÚÙÍÌÚ ¿ÆÚ ÅÉÈÍËÉÆÚ Â»¿»ÈÈÖРʻ˻ÇÀÍËɽ È»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÍÉÅ
ÍÀÇÊÀË»ÍÎË»¿»½ÆÀÈÃÀÃÊË ¥ØÍÉľËÎÊÊÀÉÍÈÉÌÚÍÌÚËÀÆÀÿ»ÍÒÃÅÃ
«À¾ÎÆÃËÎÙÔÃÀ »Êʻ˻ÍÖ r ÎÌÍËÉÄÌͽ» ØÍÉÄ ¾ËÎÊÊÖ ÌÆÎÁ»Í ¿ÆÚ ËÀ¾ÎÆÃËɽ»ÈÃÚ Â»¿»ÈÈÉ¾É Ê»Ë»ÇÀÍË»
ÌÃÌÍÀÇÖ¥ÈÃÇÉÍÈÉÌÚÍÌÚÈ»ÊËÃÇÀËÌÍ»¼ÃÆûÍÉËÖ
¥ËÉÇÀÍɾɽÉÂÇÉÁÈÉ˻¿ÀÆÀÈÃÀØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃлÊʻ˻Íɽ
m
15
ÊÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÙ
»Êʻ˻ÍÖÈÃÂÅɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ ¿É½ÅÆÙÒÃÍÀÆ×ÈÉ »Êʻ˻ÍÖ½ÖÌÉÅɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÉÍŝýÖÓÀ ÊÉËÉ¿ÎÍÉÅ»
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÊËÃÇÀÈÚÀÇÉÄØÆÀÇÀÈÍÈÉļ»ÂÀ
ØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ r »Êʻ˻ÍÖ ÃÇÀÙÔÃÀ ½ ̽ÉÀÇ ÌÉÌÍ»½À ÊÉ¿½ÃÁÈÖÀ Ò»ÌÍà ȻÊËÃÇÀË
ÅÉÈÍ»ÅÍÈÖÀÌÃÌÍÀÇÖ
ÌÍ»ÍÃÒÀÌÅÃÀ»Êʻ˻ÍÖÌÉ¿»ÙÍÌÚÌÃÌÊÉÆ×Âɽ»ÈÃÀÇÊÉÆÎÊËɽɿÈÃÅɽÖÐÃÇ»¾ÈÃÍÈÖÐØÆÀÇÀÈÍɽ
ÃÎÌÍËÉÄÌͽ
¾Ã¼ËÿÈÖÀ »Êʻ˻ÍÖ ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÙÍ ÌɼÉÄ ÅÉǼÃÈ»ÑÃÙ ØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÐ Ã ÌÍ»ÍÃÒÀÌÅÃÐ
»Êʻ˻Íɽ
ÊÉ ¿ËξÃÇ ÊËÃÂÈ»Å»Ç ¥ ØÍÃÇ ÊËÃÂÈ»Å»Ç ÇÉÁÈÉ ÉÍÈÀÌÍà ¼ÖÌÍËÉ¿ÀÄÌͽÃÀ ¾Ë»ÈÃÑÖ Â»ÔÃÔ»ÀÇÖÐ ÃÆÃ
ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÎÒ»ÌÍÅɽÃÊË
ªÉ¾ËÀÓÈÉÌÍÃËÀÆÀ
«»ÂÆÃÒÈÖǽÿ»ÇØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃлÊʻ˻ÍɽÃÌÊÉÆ×ÂÎÀÇÖǽŻÒÀÌͽÀÃÈ¿ÃÅ»ÍÉËɽÆüÉÃÂÇÀËÃÍÀÆ×ÈÖÐ
ÎÌÍËÉÄÌͽл˻ÅÍÀËÈÉÍ»ÅÉÀÚ½ÆÀÈÃÀÅ»ÅÊɾËÀÓÈÉÌÍ×ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
¯ÃÂÃÒÀÌÅÃÊɾËÀÓÈÉÌÍÃɼÎÌÆɽÆÀÈÖÈÀÌɽÀËÓÀÈÌͽÉÇÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÃýÉ¿ÀÄÌͽÃÀÇÏ»ÅÍÉËɽ½ÈÀÓÈÀÄ
ÌËÀ¿ÖœÉÆÀÀÊÉ¿ËɼÈÉË»ÌÌÇÉÍËÃÇÊɾËÀÓÈÉÌÍÃÈ»ÊËÃÇÀËÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
ËÀÇÀÈÈÉÄ ÃÈÍÀ˽»Æ ÌÏÉËÇÃËɽ»ÈÈÖÄ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ÇÉÁÀÍ ÉÍÆÃÒ»Í×ÌÚ ÉÍ Â»¿»ÈÈÉ¾É ÂÈ»ÒÀÈÃÚ
ŸÉÌÍɽÀËÈÉÌÍ×ÉÑÀÈý»ÙÍÊɾËÀÓÈÉÌÍ×ÙÅÉÍÉË»ÚÇÉÁÀͼÖÍ×½ÖË»ÁÀÈ»½»¼ÌÉÆÙÍÈÉÇÃÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×ÈÉÇ
½Ã¿»Ð
«»ÂÈÉÌÍ× ÇÀÁ¿Î Ï»ÅÍÃÒÀÌÅà ÌÏÉËÇÃËɽ»ÈÈÖÇ Ã Â»¿»ÈÈÖÇ ÂÈ»ÒÀÈÃÚÇà ȻÂÖ½»ÀÍÌÚ »¼ÌÉÆÙÍÈÉÄ
ÊɾËÀÓÈÉÌÍ×Ù
¨»ÊËÃÇÀË ÀÌÆà Ȼ »¿»ÍÒÃÅÀ ËÀÆÀ ÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÉ ÂÈ»ÒÀÈÃÀ Ì » ÉÈÉ ÌË»¼ÉÍ»ÆÉ ÊÉ ÃÌÍÀÒÀÈÃÃ Ì ÍÉ
»¼ÌÉÆÙÍÈ»ÚÊɾËÀÓÈÉÌÍ׼οÀÍ'­ ̨ÉØÍ»½ÀÆÃÒÃȻ̻ǻÊÉÌÀ¼ÀÈÀ¿ÉÌÍ»ÍÉÒÈÉÊÉŻ»ÍÀÆ×È»
ÊÉÌÅÉÆ×ÅÎ ØÍ» ½ÀÆÃÒÃÈ» ÇÉÁÀÍ ¼ÖÍ× ÊËÀÈÀ¼ËÀÁÃÇÉ Ç»ÆÉÄ ÊËà ½Ö¿ÀËÁÅÀ ½ ÇÃÈ Ã ÉÔÎÍÃÇÉÄ ÊËÃ
½Ö¿ÀËÁÅÀ̪ÉØÍÉÇν½É¿ÃÍÌÚÊÉÈÚÍÃÀÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×ÈÉÄÊɾËÀÓÈÉÌÍÃ
©ÍÈÉÌÃÍÀÆ×È»ÚÊɾËÀÓÈÉÌÍ×Ë»½È»½ÖË»ÁÀÈÈÉÇνÊËÉÑÀÈÍ»ÐÉÍÈÉÓÀÈÃÙ»¼ÌÉÆÙÍÈÉÄÊɾËÀÓÈÉÌÍÃÅ
»¿»ÈÈÉÇÎÂÈ»ÒÀÈÃÙ½ÀÆÃÒÃÈÖ
G '­­ n
ÊËýÀ¿ÀÈÈÉǽÖÓÀÊËÃÇÀËÀÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×È»ÚÊɾËÀÓÈÉÌÍ׼οÀÍ
G n ©ÌÈÉ½È»Ú ÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×È»Ú ÊɾËÀÓÈÉÌÍ× É¼ÎÌÆɽÆÀÈ» ½Ö¼Ë»ÈÈÖÇ ÇÀÍÉ¿ÉÇ ÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÚ ½ËÀÇÀÈÈÖÐ
ÃÈÍÀ˽»Æɽ » Í»ÅÁÀ ÌÊÉÌɼÉÇ ËÀ¾ÎÆÃËɽÅà ÎÌÍ»½Åà ½ËÀÇÀÈà ©ÌÈÉ½È»Ú ÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×È»Ú ÊɾËÀÓÈÉÌÍ×
ÈÉËÇÃËÎÀÍÌÚ ÊËà ÈÉËÇ»Æ×ÈÖÐ ÎÌÆɽÃÚÐ Ë»¼ÉÍÖ ªËà ÉÍÅÆÉÈÀÈÃà ÎÌÆɽÃÄ ØÅÌÊÆλͻÑÃà ÎÌÍËÉÄÌͽ» ÉÍ
ÈÉËÇ»Æ×ÈÖнÉÂÈÃÅ»ÙÍ¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÀÊɾËÀÓÈÉÌÍÃ̽Ú»ÈÈÖÀÌÃÂÇÀÈÀÈÃÀÇÍÀÇÊÀË»ÍÎËֽƻÁÈÉÌÍÃ
½ÉÂÈÃÅÈɽÀÈÃÀǽü˻ÑÃýÊËÀ¿ÀƻнÉÂÇÉÁÈÖÐÎÌÆɽÃÄØÅÌÊÆλͻÑÃÃÿÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÀÊɾËÀÓÈÉÌÍÃ
ÌÎÇÇÃËÎÙÍÌÚ Ì ÉÌÈɽÈÉÄ ÊɾËÀÓÈÉÌÍ×Ù ÀÌ ÉÍÈÉÌÃÍÀÆ×ÈÉÄ ÊɾËÀÓÈÉÌÍà ÈÀÊÉÌÍÉÚÈÀÈ Ã ÇÀÈÚÀÍÌÚ ½
»½ÃÌÃÇÉÌÍà ÉÍ ½ÀÆÃÒÃÈÖ Â»¿»ÍÒÃÅ» ½ËÀÇÀÈà «»ÌÌÇÉÍËÃÇ ÊɾËÀÓÈÉÌÍà ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ÍÃÊ» ¦,,, 
ÍÀÐÈÃÒÀÌÅÉÇÉÊÃÌ»ÈÃÃÊËýÀ¿ÀÈ»ÏÉËÇÎÆ»
G‡k
7PD[
7ÎÌÍ
 ¿»ÈÈÉÇ ÌÆÎÒ»À ÊɾËÀÓÈÉÌÍ× ÌÉÌÍÉÃÍ Ã ¿½ÎÐ ÌÉÌÍ»½ÆÚÙÔÃÐ ÊÀ˽»Ú ÉÊËÀ¿ÀÆÚÀÍÌÚ ÅÆ»ÌÌÉÇ ÍÉÒÈÉÌÍÃ
ÎÌÍËÉÄÌͽ»rÅÆ»ÌÌýÍÉË»Ú̽Ú»ÈÈ»ÚÌÊËÃÈÑÃÊÉÇÎÌÍ»ÈɽÅÃÍËÀ¼ÎÀÇÉĽÀÆÃÒÃÈÖ½ËÀÇÀÈíÎÌÍ
ªÉÇÃÇÉÊËýÀ¿ÀÈÈÖн¿»ÈÈÉÄÏÉËÇÎÆÀÊɾËÀÓÈÉÌÍÀÄËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÅ»ÅØÆÀÅÍËÉÈÈÉÀÎÌÍËÉÄÌͽɼοÀÍ
ÃÇÀÍ×ÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀÌÃÌÍÀÇ»ÍÃÒÀÌÅÃÀÊɾËÀÓÈÉÌÍÃ
m
16
ËÀÇÚ½ÅÆÙÒÀÈÃÚÎÌÍËÉÄÌͽ»­½ÅÆr½ËÀÇÚÉÍÇÉÇÀÈÍ»ÊÉ¿»ÒÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÊÃÍ»ÈÃÚ¿ÉÇÉÇÀÈÍ»½ËÀÇÀÈÃ
Åɾ¿»½ÈÎÍËÀÈÈÚÚÌÐÀÇ»ËÀÆÀÈ»ÒÃÈ»ÀÍË»¼ÉÍ»Í×½ÓÍ»ÍÈÉÇËÀÁÃÇÀÌÉÌÍ»½ÆÚÀÍÉÅÉÆÉÇÌ
ËÀÇÚ ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÉ¾É ËÀÆÀ ­ÌË Ú½ÆÚÙÔÀ¾ÉÌÚ ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÇ ØÆÀÇÀÈÍÉÇ ËÀÆÀ
½ËÀÇÀÈà ÌÉÌÍ»½ÆÚÀÍÉÅÉÆÉÇÌ
ËÀÇÚ ÌÈÚÍÃÚ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÊÃÍ»ÈÃÚ ­ÌÈ r ½ËÀÇÚ Ì ÇÉÇÀÈÍ» ÌÈÚÍÃÚ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÊÃÍ»ÈÃÚ ¿É ÇÉÇÀÈÍ»
Ë»ÂËÚ¿» ½ÈÎÍËÀÈÈÃÐ ÀÇÅÉÌÍÀÄ ÎÌÍËÉÄÌͽ» È»ÌÍÉÆ×ÅÉ ÒÍÉ ØÍÉ ÊËýÀ¿ÀÍ Å ÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÙ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈɾÉ
ËÀÆÀrÌÉÌÍ»½ÆÚÀÍÉÅÉÆÉÇÌ
ËÀÇÚÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÚØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈɾÉËÀÆÀ­ÉÍÊÌÉÌÍ»½ÆÚÀÍÉÅÉÆÉÇÌ
 »½ÃÌÃÇÉÌÍà ÉÍ »Æ¾ÉËÃÍÇ» ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÚ Â»¿ÀËÁÅ» ½ÅÆÙÒÀÈÃÚ ÃÆà ÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀ ÃÇÊÎÆ×Ì» ½
ÌÎÇÇ»ËÈÉÄ ÊɾËÀÓÈÉÌÍà ÇɾÎÍ ÎÒ»Ìͽɽ»Í× ÈÀ ½ÌÀ ÊÀËÀÒÃÌÆÀÈÈÖÀ ÌÉÌÍ»½ÆÚÙÔÃÀ ÌÍÀÌͽÀÈÈÉ ½ÆÃÚÈÃÀ
ØÍÃÐÊɾËÀÓÈÉÌÍÀļοÀÍÍÀǽÖÓÀÒÀÇÌÇÀÈ×ÓÃÇÃÃÈÍÀ˽»Æ»ÇýËÀÇÀÈÃË»¼ÉÍ»ÀÍËÀÆÀ
ž»Æ×½»ÈÃÒÀÌÅ»Ú˻½ÚÂÅ»
ž»Æ×½»ÈÃÒÀÌÅÉÄ Ë»Â½ÚÂÅÉÄ È»ÂÖ½»ÀÍÌÚ ÉÍÌÎÍÌͽÃÀ ÈÀÊÉÌËÀ¿ÌͽÀÈÈÉ¾É ÊÀËÀÍÀÅ»ÈÃÚ Â»Ëڿɽ ÉÍ É¿ÈɾÉ
ØÆÀÇÀÈͻſËξÉÇÎ
ž»Æ×½»ÈÃÒÀÌÅ»Ú˻½ÚÂÅ»ÊËÃÇÀÈÚÀÍÌÚ¿ÆÚ˻¿ÀÆÀÈÃÚØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐÑÀÊÀĽÍÉÇÒÃÌÆÀÃÊÉÌÉɼ˻ÁÀÈÃÚÇ
¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍÃÉÍÊÉË»ÁÀÈÃÚÍÉÅÉǝ¼ÉÆ×ÓÃÈÌͽÀÈÃÂÅɽÉÆ×ÍÈÖлÊʻ˻ÍɽÉȻɼÀÌÊÀÒý»ÀÍÌÚÌ»ÇÉÄ
ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÀÄÎÌÍËÉÄÌͽ Ë»ÂÇÀÔÀÈÃÀÇÌÉÌÍ»½ÈÖÐØÆÀÇÀÈÍɽȻÃÂÉÆÃËɽ»ÈÈÖпËξÉÍ¿Ëξ»Ò»ÌÍÚÐ ­»Å
È»ÊËÃÇÀ˽ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÐËÀÆÀÅ»ÍÎÓŻýÖÐÉ¿ÈÖÀÅÉÈÍ»ÅÍÖØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÈÀ̽Ú»ÈÖÒÍÉÊɽÉÆÚÀÍ
ÃÌÊÉÆ×Âɽ»Í×ÑÀÊÃÎÊË»½ÆÀÈÃÚ̼ÀÂÉÊ»ÌÈÖÇÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÇÿÆÚÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÃÌÀÍÀ½ÖÐÈ»ÊËÚÁÀÈÃÄ
­ÀÊÆɽֿÀÆÀÈÃÀØÆÀÅÍËÉÊËüÉËɽ
ªËà ˻¼ÉÍÀ ØÆÀÅÍËÉÊËüÉËɽ Ò»ÌÍ× ØÈÀ˾Ãà ÊËÀɼ˻ÂÎÀÍÌÚ ½ ÍÀÊÆÉ ŸÆÚ ¼ÉÆ×ÓÃÈÌͽ»
ØÆÀÅÍËÉÍÀÐÈÃÒÀÌÅÃРÿÀÆÃÄ Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÉ ¿ÉÊÎÌÍÃÇ»Ú ÍÀÇÊÀË»ÍÎË» ÌÉÌÍ»½ÆÚÀÍ ÊÉËÚ¿Å» j&
ÀÌÆÃØÍÉÈÀɾɽÉËÀÈÉÉÍ¿ÀÆ×ÈÉ ÌÆÎÒ»ÀÀÌÆÃÍÀÇÊÀË»ÍÎË»ÎÌÍËÉÄÌͽ»ÊËÀ½ÖÓ»ÀÍÎŻ»ÈÈÖÀÂÈ»ÒÀÈÃÚÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉÈ»ÄÍÃÊËÃÒÃÈÎ
È»¾ËÀ½»¥»ÅÊË»½ÃÆÉÈÀÓÍ»ÍÈÖÀÍÀÊÆɽÖÀËÀÁÃÇÖ½ÉÂÈÃÅ»ÙͽÎÌÍËÉÄÌͽ»Ð½ÌÆÀ¿ÌͽÃÀÉÓüÉÅ
ÊËÃÃÐÊËÉÀÅÍÃËɽ»ÈÃÃÃþÉÍɽÆÀÈÃÃ
m
17
ªËÉ¿ÎÅÑÃÚÅÉÇÊ»ÈÃÃg«ÀÆÀÛ½ÍÉÇ»ÍÃÅ»o
¬ÊÀÑûÆûÑÃÀÄ ÏÃËÇÖ «ÀÆÀ à ›½ÍÉÇ»ÍÃÅ» Ú½ÆÚÀÍÌÚ ÊËÉýɿÌÍ½É Ã ÊËÉ¿»Á» ÊËÉÇÖÓÆÀÈÈÖÐ
ËÀÆÀË»ÂÆÃÒÈɾÉÈ»ÂÈ»ÒÀÈÃÚÎÌÍËÉÄÌͽ»½ÍÉÇ»ÍÃÅÃÃÈÃÂÅɽÉÆ×ÍÈɾÉɼÉËοɽ»ÈÃڝȻÌÍÉÚÔÃÄ
ÇÉÇÀÈÍØÍÉÄÏÃËÇÉÄÌÀËÃÄÈɽÖÊÎÌÅ»ÀͼÉÆ×ÓÉÄÊÀËÀÒÀÈ×ËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃËÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÍÉÅ»Ã
È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ½ÍÉÇÒÃÌÆÀýÐÏ»ÂÈÖÐÑÀÊÚÐÊÃÍ»ÈÃÚ ÏÉÍÉËÀÆÀÍÀÇÊÀË»ÍÎËÈÖÐËÀÆÀÃÍÊ
¥Æ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÚËÀÆÀ
«ÀÆÀrØÍÉÎÌÍËÉÄÌͽ»ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÈÖÀ¿ÆÚÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÃÑÀÊÀĽÌÃÌÍÀǻл½ÍÉÇ»ÍÃÂÃËɽ»ÈÈɾÉ
ÎÊË»½ÆÀÈÃÚÃÅÉÈÍËÉÆڻͻÅÁÀ»ÔÃÍÖÍÀÐÈÉÆɾÃÒÀÌÅÃÐÎÌÍ»ÈɽÉÅ
ªÉ ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÇÎ ÊËÃÂÈ»ÅÎ Ë»ÂÆÃÒ»ÙÍ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ȻÊËÚÁÀÈÃÚ ÍÉÅ» ÊËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÀ
ËÀÆÀ ¿»½ÆÀÈÃÚ ËÀÆÀ ÎËɽÈÚ Ã Í Ê «ÀÆÀ ɼÀÌÊÀÒý»ÙÍ ÃÂÇÀËÀÈÃÀ ÅÉÈÍËÉÆ× ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ Ã
ÈÀØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃнÀÆÃÒÃÈÌþȻÆûÑÃÙÉÌÉÌÍÉÚÈÃÃÌÃÌÍÀÇÖÌÒÀÍÒÃÌÆ»¿ÃÌÅËÀÍÈÖÐØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ
ÃÈÀØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃнÀÆÃÒÃÈ
ªÉ ÊËÃÈÑÃÊÎ ¿ÀÄÌͽÃÚ ËÀÆÀ Êɿ˻¿ÀÆÚÙÍÌÚ È» ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀ ØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ
ØÆÀÅÍËÉÈÈÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀØÆÀÅÍËÉÍÀÊÆɽÖÀØÆÀÅÍËÉÊÈÀ½Ç»ÍÃÒÀÌÅÃÀÿËξÃÀ
¸ÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀ ËÀÆÀ ÌÉÌÍÉÚÍ Ã ǻ¾ÈÃÍÈÉÄ ÌÃÌÍÀÇÖ Ì Å»ÍÎÓÅÉÄ Ë»ÌÊÉÆÉÁÀÈÈÉÄ È»
ÀÀ ÈÀÊÉ¿½ÃÁÈÉÄ Ò»ÌÍà à ÊÉ¿½ÃÁÈÉ¾É ÚÅÉËÚ ÇÀлÈÃÒÀÌÅà ̽Ú»ÈÈÉ¾É Ì Â»ÇÖÅ»ÙÔÃÇà ÃÆÃ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÇÃÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇêËÃÊËÉÍÀÅ»ÈÃÃÍÉÅ»ÒÀËÀÂÅ»ÍÎÓÅÎÚÅÉË×ÊËÃÍھý»ÀÍÌÚýÉ¿ÀÄÌͽÎÀÍ
È»ÅÉÈÍ»ÅÍÖ»ÌÍ»½ÆÚÚÃлÇÖÅ»Í×ÌÚÃÆÃË»ÂÇÖÅ»Í×ÌÚ
ØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÐËÀÆÀÊËýɿÉÇÚ½ÆÚÀÍÌÚÈÀ¼ÉÆ×ÓÉÄ¿½Ã¾»ÍÀÆ× ËÀÁÀrØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍ Ì½Ú»ÈÈÖÄÒÀËÀÂËÀ¿ÎÅÍÉËÌÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇêËýÅÆÙÒÀÈÃÿ½Ã¾»ÍÀÆÚËÀ¿ÎÅÍÉËÊËýɿÃͽ¿ÀÄÌͽÃÀ
ÇÀлÈÃÂÇ ÅÉÍÉËÖÄ É¼ÀÌÊÀÒý»ÀÍ Â»ÇÖÅ»ÈÃÀ ÃÆà ˻ÂÇÖÅ»ÈÃÀ ÌÉÉͽÀÍÌͽÎÙÔÃÐ ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÈÉÄÊËɾ˻ÇÇÀ
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ ËÀÆÀ ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÙÍ ÌɼÉÄ ÌÐÀÇÖ ½ ÅÉÍÉËÖÐ ËÉÆ× ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ½ÖÊÉÆÈÚÙÍ
ÊÉÆÎÊËɽɿÈÃÅɽÖÀ ÊËüÉËÖ Ë»¼ÉÍ»ÙÔÃÀ ½ ÅÆÙÒÀ½ÉÇ ËÀÁÃÇÀ ÍË»ÈÂÃÌÍÉËÖ ÍÃËÃÌÍÉËÖ Ã ¿Ë
­»ÅÁÀ Å ØÍÉÄ ¾ËÎÊÊÀ ÉÍÈÉÌÚÍÌÚ Ã ÅÉǼÃÈÃËɽ»ÈÈÖÀ ËÀÆÀ r ÌɽÉÅÎÊÈÉÌÍ× ØÆÀÅÍËÉÈÈÉÄ ÌÐÀÇÖ
ÎÊË»½ÆÀÈÃÚ Ã ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÉ¾É ÃÆà ØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÉ¾É ËÀÆÀ ½ Å»ÒÀÌͽÀ ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈɾÉ
ØÆÀÇÀÈÍ»
¸ÆÀÅÍËÉÍÀÊÆɽÖÀËÀÆÀË»¼ÉÍ»ÅÉÍÉËÖÐÉÌÈɽ»È»È»ÍÀÊÆɽÉÇ¿ÀÄÌͽÃÃØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅɾÉÍÉÅ»
¸ÆÀÅÍËÉÊÈÀ½Ç»ÍÃÒÀÌÅÃÀrËÀÆÀÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÀÅÉÍÉËÖÐÊËÉÃÌÐÉ¿ÃÍÊÉ¿½É¿ÀÄÌͽÃÀÇ¿»½ÆÀÈÃÚ
¾»ÂɽÉÄÌËÀ¿Ö
ªÉËÉ¿ÎÍÉŻ˻ÂÆÃÒ»ÙÍËÀÆÀÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÃÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅɽ
«ÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃɼÔÀ¾ÉÈ»ÂÈ»ÒÀÈÃÚ
«ÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ¿ÆÚ
ÊÀËÀ¿»ÒÃÌþȻÆɽÃÂÉ¿ÈÉÄÑÀÊý¿ËξÎÙÌÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÈÖÇýֿÀËÁÅ»ÇýËÀÇÀÈÃ
½ËÀÇÀÈÈÉÄÌÀÆÀÅÑÃÃÃÇÊÎÆ×Ìɽ ÊÉ¿ÆÃÍÀÆ×ÈÉÌÍà ½ÅÆÙÒÀÈÃÚýÖÅÆÙÒÀÈÃÚÈ»¾ËÎÂÅÃÊÉ»¿»ÈÈÉÄÊËɾ˻ÇÇÀ
©¼Ô»ÚÌÐÀÇ»ÊÉÌÍËÉÀÈÃÚËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÃÂɼ˻ÁÀȻȻËÃÌÎÈÅÀ
m
18
«ÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÃÇÀÀÍÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÀÎÂÆÖ
£ªÃÌÍÉÒÈÃÅÊÃÍ»ÈÃÚÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈ¿ÆÚɼÀÌÊÀÒÀÈÃÚÊÃÍ»ÈÃÀÇÎÌÍËÉÄÌͽ»½ÑÀÆÉÇ
£¸ ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄ ØÆÀÇÀÈÍ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÉÀ ËÀÆÀ ¼ÀÌÅÉÈÍ»ÅÍÈÖÄ ÅÆÙÒ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈ¿ÆÚ½Ö¿»ÒÃÅÉǻȿ½É½ÈÀÓÈÃÀÑÀÊÃ
¢£ »¿»ÍÒÃÅ ½ËÀÇÀÈÈÖÐ ÃÈÍÀ˽»Æɽ à »Æ¾ÉËÃÍÇɽ Ë»¼ÉÍÖ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈ ¿ÆÚ ½Ö¿»ÒÃ
ÌÉÉͽÀÍÌͽÎÙÔÃÐÂÈ»ÒÀÈÃÄÎÌÍËÉÄÌͽÎÎÊË»½ÆÀÈÃÚ
®ÎÊË»½ÆÚÙÔÃĽÐÉ¿ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈ¿ÆÚÊÉÆÎÒÀÈÃÚÃÊÀËÀ¿»ÒÃÌþȻÆɽÎÊË»½ÆÀÈÃÚ
®® ÎÊË»½ÆÚÙÔÀÀ ÎÌÍËÉÄÌÍ½É ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÉ ¿ÆÚ É¼Ë»¼ÉÍÅà ¿»ÈÈÖÐ ÉÍ Â»¿»ÍÒÃÅɽ
½ËÀÇÀÈÈÖÐ ÃÈÍÀ˽»Æɽ à »Æ¾ÉËÃÍÇɽ Ë»¼ÉÍÖ Ã ½Ö¿»Òà ÌþȻƻ ÎÊË»½ÆÀÈÃÚ ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÇ
ØÆÀÇÀÈÍÉǽÌÉÉͽÀÍÌͽÃÃÌ»ÊËɾ˻ÇÇÃËɽ»ÈÈÖǻƾÉËÃÍÇÉÇ
¥»Á¿ÉÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃл˻ÅÍÀËÃÂÎÀÍÌÚ̽ÉÃÇÃʻ˻ÇÀÍË»ÇÃ
¨»ÒÈÀÇ Ì »Æ¾ÉËÃÍÇ» ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÚ ËÀÆÀ ÍÀ ÆɾÃÅà ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÌÍà À¾É Ë»¼ÉÍÖ
žË»ÏÃÒÀÌÅà »Æ¾ÉËÃÍÇ ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÚ ËÀÆÀ ÉÍɼ˻Á»ÀÍÌÚ È» ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÄ ¿Ã»¾Ë»ÇÇÀ
«»ÌÌÇÉÍËÃÇȻüÉÆÀÀË»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÈÖÀ»Æ¾ÉËÃÍÇÖ
»Â»¿ÀËÁÅ»½ÅÆÙÒÀÈÃÚrÊÉÌÆÀÊÉ¿»ÒÃÊÃÍ»ÈÃÚÈ»ËÀÆÀ½ÖÐÉ¿ÈÉÄÌþȻÆÊÉÚ½ÆÚÀÍÌÚÊÉÃÌÍÀÒÀÈÃÃ
ÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈɾɽËÀÇÀÈÃ
¼ÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀÃÇÊÎÆ×Ì»ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃr½ÖÐÉ¿ÈÉÄÌþȻÆÊÉÚ½ÆÚÀÍÌÚ½ÇÉÇÀÈÍÊÉ¿»ÒÃÊÃÍ»ÈÃÚ
È»ËÀÆÀÃÃÌÒÀ»ÀÍÒÀËÀÂÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈÉÀ½ËÀÇÚ
½rÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀÃÇÊÎÆ×Ì»ÊÉÌÆÀÌÈÚÍÃÚÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾ÉÌþȻƻrÊÉÌÆÀÊÉ¿»ÒÃÊÃÍ»ÈÃÚÈ»ËÀÆÀ
½ÖÐÉ¿ÈÉÄÌþȻÆÊÉÚ½ÆÚÀÍÌÚ½ÇÉÇÀÈÍÌÈÚÍÃÚÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾ÉÌþȻƻÃÃÌÒÀ»ÀÍÒÀËÀÂÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈÉÀ
½ËÀÇÚ
¾ »¿ÀËÁÅ» ½ÖÅÆÙÒÀÈÃÚ ÊÉÌÆÀ ÌÈÚÍÃÚ ÊÃÍ»ÙÔÀ¾É È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ½ÖÐÉ¿ÈÉÄ ÌÃ¾È»Æ ÊÉÚ½ÆÚÀÍÌÚ ½
ÇÉÇÀÈÍÊÉ¿»ÒÃÊÃÍ»ÈÃÚÈ»ËÀÆÀÃÃÌÒÀ»ÀÍÒÀËÀÂÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈÉÀ½ËÀÇÚÊÉÌÆÀÌÈÚÍÃÚÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
ÊÃÍ»ÈÃÚ
¿ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÃÄËÀÁÃÇ ÌÊ»ÎÂÖ ÊÉÌÆÀÊÉ¿»ÒÃÊÃÍ»ÈÃÚÈ»ËÀÆÀ½ÖÐÉ¿ÈÉÄÌþȻÆÊÉÚ½ÆÚÀÍÌÚÊÉ
ÃÌÍÀÒÀÈÃà ÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈÉ¾É ½ËÀÇÀÈà ʻÎÂÖ ­ ÊËÉÃÌÐÉ¿ÃÍ ½Ö¿ÀËÁÅ» ½ËÀÇÀÈà ÃÇÊÎÆ×Ì» ­ Ã
½ÖÐÉ¿ÈÉÄÌþȻÆÃÌÒÀ»ÀÍÊɽÍÉËÈɽֿÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÊ»ÎÂÖ ­ ÊÉÚ½ÆÚÀÍÌÚ½ÖÐÉ¿ÈÉÄÌþȻÆÃ
ÊËÉÃÌÐÉ¿ÃͽֿÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÃÇÊÎÆ×Ì» ­ ÃÍ¿¿ÉÌÈÚÍÃÚÊÃÍ»ÈÃÚ
©ÊÃÌ»ÈÈÖÀ »Æ¾ÉËÃÍÇÖ Ú½ÆÚÙÍÌÚ È»Ã¼ÉÆÀÀ ÊËÉÌÍÖÇà ¼»ÂɽÖÇà Ȼ ÃÐ ÉÌÈɽÀ ÌÍËÉÚÍÌÚ ¼ÉÆÀÀ
ÌÆÉÁÈÖÀ»Æ¾ÉËÃÍÇÖ
¨ÀÅÉÍÉËÖÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ÃÇÀÙÍ ÎÊË»½ÆÚÙÔÃÄ ½ÐÉ¿ r ÌÊÀÑûÆ×ÈÎÙ ÑÀÊ× ÉÍ ÌÉÌÍÉÚÈÃÚ ÅÉÍÉËÉÄ
»½ÃÌÃÍÃÐÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ®ÊË»½ÆÀÈÃÀÊÉÍ»ÅÉÄÑÀÊÃÊɽÉÆÚÀÍÌÉÅË»ÍÃÍ×½ËÀÇÚ¾ÉÍɽÈÉÌÍÃÅ
ÊɽÍÉËÈÉÇλÊÎÌÅÎ̼ËÉÌÃÍ×ÌÉÌÍÉÚÈÃÀËÀÆÀÉÌÍ»ÈɽÃÍ×ÉÍÌÒÀͽËÀÇÀÈÃÌÌÉÐË»ÈÀÈÃÀÇÍÀÅÎÔÃÐ
ÂÈ»ÒÀÈÃÄÃÍ¿
¬ÆÀ¿ÎÙÔÃÄ ÉÊËÀ¿ÀÆÚÙÔÃÄ Ê»Ë»ÇÀÍË r ØÍÉ ÅÉÆÃÒÀÌÍ½É ÑÀÊÀÄ Ì ÈÀ»½ÃÌÃÇÉÄ ËÀ¾ÎÆÃËɽÅÉÄ
½Ö¿ÀËÁÅà ½ËÀÇÀÈà ÅÉÆÃÒÀÌÍ½É ÈÀ»½ÃÌÃÇÖÐ ¿Ëξ ÉÍ ¿Ëξ» ŻȻÆɽ ÌÉ Ì½ÉÃÇà ̻ÇÉÌÍÉÚÍÀÆ×ÈÉ
ÎÌͻȻ½Æý»ÀÇÖÇýֿÀËÁÅ»ÇýËÀÇÀÈÃ
ŸÆÚÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃÃÑÀÊÀÄǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ Ò»ÔÀ½ÌÀ¾ÉÉÈÃÃÌÊÉÆ×ÂÎÙÍÌÚ¿ÆÚ
ÌþȻÆûÑÃýÅÆÙÒÀÈÃÚËÀÆÀ½ËÀÇÀÈà ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉÂÈ»Í×ÅÉÆÃÒÀÌͽÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ»Í»ÅÁÀÃÐ
ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÀл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
m
19
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÃÍ»ÈÃÚ ËÉ¿ ÍÉÅ» à ÊÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú ÇÉÔÈÉÌÍ× ÉÊËÀ¿ÀÆÚÙÍ ÍËÀ¼É½»ÈÃÚ Å ÃÌÍÉÒÈÃÅÎ
ÊÃÍ»ÈÃÚÈÀɼÐÉ¿ÃÇÖÀ¿ÆÚÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÚËÀÆÀ
®ÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃÉÊËÀ¿ÀÆÚÙͿûʻÂÉÈýÿ½ÈÀÓÈÃнÉ¿ÀÄÌͽÃÄ ÍÀÇÊÀË»ÍÎË»½Æ»ÁÈÉÌÍ×
ÎËɽÀÈ׽ü˻ÑÃûÊÖÆÀÈÈÉÌÍ×ÃÍ¿ ÊËÃÅÉÍÉËÖÐɼÀÌÊÀÒý»ÀÍÌÚ¼ÀÂÉÍÅ»ÂÈ»ÚË»¼ÉÍ»
«ÀÆÀ ½ËÀÇÀÈÃ Ì ¼ÆÃÂÅÃÇà л˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅ»Çà ÇɾÎÍ ÃÇÀÍ× Ë»ÂÆÃÒÈÖÀ ÌÐÀÇÉÍÀÐÈÃÒÀÌÅÃÀ ËÀÓÀÈÃÚ
ÊÉØÍÉÇοÆÚÃÐÉÊÍÃÇ»Æ×ÈɾɽּÉË»ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉÉÌÍ»ÈɽÃÍ×ÌÚÈ»ÅÆ»ÌÌÃÏÃÅ»ÑÃÃØÍÃÐÎÌÍËÉÄÌͽ
ÊÉÊËÃÈÑÃÊοÀÄÌͽÃÚ
¨»Ã¼ÉÆÀÀ Ë»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÖ ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ªËÉÌÍÀÄÓÃÀ ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈÃ
¼ÖÆà ÊÉÌÍËÉÀÈÖ È» ÉÌÈɽÀ ÅÉÈ¿ÀÈÌ»ÍÉËɽ ÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÈÖÇ É¼Ë»ÂÉÇ ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÈÖÐ Ì É¼ÇÉÍÅÉÄ
ËÀÆÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈÉ¾É ÍÉÅ» ©¿È»ÅÉ ÍÉÒÈÉÌÍÈÖÀ л˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅà ͻÅÃÐ ÎÌÍËÉÄÌͽ ¼ÖÆà ÈÀ½ÖÌÉÅà »
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÀ½Ö¿ÀËÁÅÿÉÌÍþ»ÆÃÂÈ»ÒÀÈÃÄÊÉËÚ¿Å»ÌÀÅÎÈ¿Ÿ»Æ×ÈÀÄÓÃÇÃØͻʻÇÃ˻½ÃÍÃÚ
¼ÖÆÃËÀÆÀ½ÖÊÉÆÈÀÈÈÖÀÌȻһƻȻ¼»ÂÀØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐÆ»Çʻ»ÍÀÇÊÉÆÎÊËɽɿÈÃÅɽ ÍË»ÈÂÃÌÍÉËɽ
à ÇÃÅËÉÌÐÀÇ ªËÃÇÀÈÀÈÃÀ ÊÉÆÎÊËɽɿÈÃÅɽ ÊɽÉÆÃÆÉ ÎÆÎÒÓÃÍ× ÍÉÒÈÉÌÍÈÖÀ л˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
Ë»ÌÓÃËÃÍ× ¿Ã»Ê»ÂÉÈ ½Ö¿ÀËÁÀÅ » Í»ÅÁÀ ÎÇÀÈ×ÓÃÍ× ¾»¼»ËÃÍÖ Ã ÊÉÍËÀ¼ÆÚÀÇÎÙ ÇÉÔÈÉÌÍ× ËÀÆÀ
¬É½ËÀÇÀÈÈÖÀØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÌÍËÉÚÍÌÚÈ»¼»ÂÀÇÃÅËÉÅÉÈÍËÉÆÆÀËɽɼÀÌÊÀÒý»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÈÉɼ˻ÂÈÖÀ »Æ¾ÉËÃÍÇÖ Ë»¼ÉÍÖ ÓÃËÉÅÃÄ ¿Ã»Ê»ÂÉÈ ½Ö¿ÀËÁÀÅ ½ËÀÇÀÈà ɼƻ¿»ÙÔÃÐ ½ÖÌÉÅÉÄ
ÍÉÒÈÉÌÍ×ÙÃÈ»¿ÀÁÈÉÌÍ×Ù
ŸËξ»Ú Ë»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÈ»Ú ¾ËÎÊÊ» r ØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà  ØÍÃÐ ËÀÆÀ ½ Å»ÒÀÌͽÀ
ÊËýɿ»ÃÌÊÉÆ×ÂÎÀÍÌÚØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆ×ÆüÉØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍ»½Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃɼÀÌÊÀÒý»ÀÍÌÚ
ËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇÖÇ ËÀ¿ÎÅÍÉËÉÇ ÆÃ¼É ÌÊÀÑûÆ×ÈÖÇ Ò»ÌɽÖÇ ÇÀлÈÃÂÇÉÇ «ÀÆÀ ØÍÉÄ ¾ËÎÊÊÖ
ÈÀÍËÀ¼É½»ÍÀÆ×ÈÖ Å Å»ÒÀÌͽΠÊÃÍ»ÙÔÀÄ ÌÀÍà ÇɾÎÍ Ë»¼ÉÍ»Í× ½ ÎÌÆɽÃÚÐ ÊÉÇÀÐ Ã ÃÉÈÃÂÃËÎÙÔÃÐ
ÃÂÆÎÒÀÈÃÄ È»ÊËÃÇÀËÈ»›¸¬ ÈÉÊÉÌË»½ÈÀÈÃÙÌØÆÀÅÍËÉÈÈÖÇÃÃÇÀÙͼÉÆÀÀÈÃÂÅÎÙÍÉÒÈÉÌÍ×Ã
È»ÇÈɾɼÉÆ×ÓÃÀ¾»¼»ËÃÍÖ
©Í¿ÀÆ×ÈÉÄ ¾ËÎÊÊÉÄ ÇÉÁÈÉ ½Ö¿ÀÆÃÍ× ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇ»Ú ½Ö¿ÀËÁÅ» ½ ÅÉÍÉËÖÐ
ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÀÍÌÚ Â» ÌÒÀÍ ÊËÉÐÉÁ¿ÀÈÃÚ ÁÿÅÉÌÍà ÃÆà ¾»Â» ½É¿Îл ÒÀËÀ ÉͽÀËÌÍÃÀ ÃÂÇÀÈÚÀÇɾÉ
ÌÀÒÀÈÃÚ  È»ÌÍÉÚÔÀÀ ½ËÀÇÚ ½ÖÊÎÌÅ»ÙÍÌÚ ÍÉÆ×ÅÉ ØÆÀÅÍËÉÊÈÀ½Ç»ÍÃÒÀÌÅÃÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ÅÉÍÉËÖÀ
ÊËýɿÚÍÌÚ½¿ÀÄÌͽÃÀØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÉǸÍɼÀÌÓÅ»Æ×ÈÖÀËÀÆÀÍÀ½ËÀÇÚ½Ö¿ÀËÁÅÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÎÈÃÐÇÉÁÈÉÉÊËÀ¿ÀÆÃÍ×ÍÉÆ×ÅÉÉÊÖÍÈÖÇÊÎÍÀÇÊÉÆ×ÂÎÚÌ×ÌÀÅÎÈ¿ÉÇÀËÉÇ­ÉÒÈÉÌÍ×ÎÈÃÐÈÀ½ÖÌÉÅ»
ÈÉÈÀÌÉÇÈÀÈÈÖÇÊÆÙÌÉÇÚ½ÆÚÀÍÌÚÊËÉÌÍÉÍ»ÅÉÈÌÍËÎÅÑÃÃÃÈ»¿ÀÁÈÉÌÍ×
©ÊËÀ¿ÀÆÀÈÈÎÙɼƻÌÍ×ÊËÃÇÀÈÀÈÃÚ ½Ò»ÌÍÈÉÌÍÃÈ»ÍË»ÈÌÊÉËÍÀȻɼÕÀÅÍ»ÐØÈÀ˾ÀÍÃÅà ȻÐÉ¿ÚÍ
ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ½ ÅÉÍÉËÖÐ ÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÀ ½ËÀÇÀÈÈÉÄ Â»¿ÀËÁÅà ÉÌÈɽ»ÈÉ
È» ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÉÇ ÊËÃÈÑÃÊÀ r ÊÉÌÆÀ ÊÉ¿»Òà ÌÈÚÍÃÚ ÊÃÍ»ÙÔÀ¾É È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÚÅÉË× ËÀÆÀ
οÀËÁý»ÀÍÌÚ ½ ½ÖÅÆÙÒÀÈÈÉÇ ½ÅÆÙÒÀÈÈÉÇ ÌÉÌÍÉÚÈÃà » ÌÒÀÍ ÍÉÅɽ Ì»ÇÉÃÈ¿ÎÅÑÃà Ȼ½É¿ÃÇÖÐ
½ ÇÀ¿ÈÉÄ »ÆÙÇÃÈÃÀ½ÉÄ ÍËμÀ É¿ÀÍÉÄ È» ÌÀË¿ÀÒÈÃÅ ¸ÍÉÍ ÍÃÊ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà л˻ÅÍÀËÃÂÎÀÍÌÚ
¼ÉÆ×ÓÉÄ Ç»ÌÌÉÄ Ã ¾»¼»ËÃÍ»Çà ÒÍÉ ÈÀɼÐÉ¿ÃÇÉ ¿ÆÚ É¼ÀÌÊÀÒÀÈÃÚ ÍËÀ¼ÎÀÇÖÐ ½Ö¿ÀËÁÀÅ ½ËÀÇÀÈÃ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÀÂÈ»ÒÀÈÃÚrÊÉËÚ¿Å»}ÌÀÅÎÈ¿ ¬ÎÔÀÌͽÎÀͼÉÆ×ÓÉÀË»ÂÈÉɼ˻ÂÃÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈà ÌÇÍ»¼ÆÃÑÎÈÃÁÀ ËÀ»ÆÃÂɽ»ÈÈÖÐȻ˻ÂÆÃÒÈÖÐ
ÊËÃÈÑÃʻРÈÉ ÃÇÀÙÔÃÐ ÌÐÉÁÃÀ »Æ¾ÉËÃÍÇÖ ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÚ ©ÊÃÌÖ½»ÙÔÃÀ ÃÐ ¿Ã»¾Ë»ÇÇÖ
ÊËýÀ¿ÀÈÖÊÉÌÆÀÍ»¼ÆÃÑÌÉÌÈɽÈÖÇÃл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅ»ÇÃÈ»ÌÍË
m
20
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¦§
ÆÀÌÍÈÃÒÈÖÄ
½ÖÅÆÙÒ»ÍÀÆ×
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¦§
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆ×
g½À¿»r
ÍËÀξÉÆ×ÈÃÅo
¦§
ÇÈɾÉÏÎÈÅ
ÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
}ÇÃÈ
}Ì
}Ì
}ÇÃÈ
}ÇÃÈ
}Ò}Ò
}Ì
}Ì
}ÇÃÈ
}ÇÃÈ
}Ò}Ò
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
s
}
}
}
}
ÀÌÍ×
}
}
}
}
}
}
g¢o
g¢ogªo
g¢ogªo
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
21
¦§
¦§
¦§
ÍËÀÐŻȻÆ×ÈÉÀ
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
½Ö¼É˽ֿÀËÁÅÃÃÇÊÎÆ×Ì»
Ê»ÎÂÖÿûʻÂÉÈɽ
}Ì}Ì}
ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò
}Ò
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
}
}
}
}
}
}
ÀÌÍ×
}
}
}
}
}
}
gªo½Å»Á¿ÉÇŻȻÆÀ
g¢ogªo
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
m
22
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¦§
¦ ÇÈɾÉÏÎÈÅ
ÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÉÍÌÒÀͽËÀÇÀÈÃÊÉÌÆÀ
ÌÈÚÍÃÚÊÃÍ»ÈÃÚ
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
Ì}Ì
Ì}ÇÃÈÌ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÇÀ»È¿Ë ÇÀ»È¿Ë
}
}
}
}
}
}
}
}
gªo
gªo
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ» ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
23
¦§
¦§
¦§
ÉÍÌÒÀͽËÀÇÀÈÃÊÉÌÆÀ
ÌÈÚÍÃÚÊÃÍ»ÈÃÚ
ÍËÀÐŻȻÆ×ÈÉÀ
ÍËÀÐŻȻÆ×ÈÉÀ
}Ì
}Ì
}Ì
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢ogªo
gªo½Å»Á¿ÉÇŻȻÆÀ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1
ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
gªo½Å»Á¿ÉÇŻȻÆÀ
g¢o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1
ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
m
24
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¦
¦ ©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}Ì}Ì}Ì
}Ì}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}Ò
}Ò}Ò}Ò
}Ì}Ì}Ì
}Ì}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}Ò
}Ò}Ò}Ò
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÈÀÍ
ÈÀÍ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ» ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
25
¦§
¦§
¦¨
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÇÈɾɿûʻÂÉÈÈÉÀ
}Ì}Ì}Ì
}Ì}Ì}ÇÃÈ }Ì}Ì}ÇÃÈ }Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}Ò}Ò
}ÇÃÈ}Ò
}ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò
}Ò}Ò}Ò
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÇÀ»È¿Ë ÇÀ»È¿Ë
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢ogªo
g¢og«o
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
m
26
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¦¨
¦¨
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀ
ÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
½Ö¼É˽ֿÀËÁÅÃÃÇÊÎÆ×Ì»
Ê»ÎÂÖÿûʻÂÉÈɽ
}Ì}Ì
}Ì}Ì}Ì
}ÇÃÈ
}Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ }ÇÃÈ}Ò
}Ò
}ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò
}Ò}Ò}Ò
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÈÀÍ
}
}
}
ÀÌÍ×
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
gªo
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
27
¦¨
¦¨
¦¨
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀ
ËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃrÌÒÀÍÒÃÅ
ÃÇÊÎÆ×Ìɽ
}Ì}Ì}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}Ò
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
}Ì}Ì
}ÇÃÈ
}ÇÃÈ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÇÀ»È¿Ë ÇÀ»È¿Ë
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
gªo½Å»Á¿ÉÇŻȻÆÀ
g¢og«o
gªo
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
m
28
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¦,,
¦,,,
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÇÀ»È¿Ë ÇÀ»È¿Ë
ÇÀ»È¿Ë ÇÀ»È¿Ë
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇýÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
29
¦
¦
¦
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÉÍÌÒÀͽËÀÇÀÈÃÊÉÌÆÀÌÈÚÍÃÚ
ÊÃÍ»ÈÃÚ
ÍËÀÐÑÀÊÈÉÀ
Ì}ÇÃÈÇÃÈ}Ò
}Ì
}ÌÌ}ÇÃÈ
ÇÃÈ}ÒÒ
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÈÀÍ
s
}
}
}
}
}
}
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
gªo½Å»Á¿ÉÇŻȻÆÀ
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
m
30
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¦
¦
ËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃrÌÒÀÍÒÃÅ
ÃÇÊÎÆ×Ìɽ
ÌÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍËÃÒÀÌÅÃÇ
»¿»ÍÒÃÅÉÇ
}Ì
}Ì
}ÌÇÃÈÒ}Ì
ÇÃÈÒ}ÌÇÃÈÒ
}ÌÇÃÈÒ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
31
¦
¦
¦
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀ
ÌÑÃÏËɽÖÇ»¿»ÍÒÃÅÉÇ
ÌÑÃÏËɽÖÇ»¿»ÍÒÃÅÉÇ
}Ì}Ì}ÇÃÈ }Ì}Ì}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}Ò}Ò
}ÇÃÈ}Ò}Ò
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
s
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
g¢og«o
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
g¢og«o
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}Ì}Ì}Ì}Ì}Ì}ÇÃÈ}Ì}Ì}Ì}Ì}Ì}
ÇÃÈ}Ì}Ì}Ì}ÇÃÈ}Ì}ÇÃÈ}Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}ÇÃÈ }ÇÃÈ}ÇÃÈ }ÇÃÈÇÃÈ }Ò}Ò }Ò}Ò
}Ò}Ò}Ò}Ò}Ò}Ò}Ò}Ò}Ò}Ò
m
32
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¦
¦
ÌÑÃÏËɽÖÇ»¿»ÍÒÃÅÉÇ
̽ÉÂÇÉÁÈÉÌÍ×Ù
ÊÆÉǼÃËɽÅÃ
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò}Ò
ÈÀÍ
ÈÀÍ
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
33
«ª
«ª
«ª
½Ö¿ÀËÁÅ»ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÏÉËÇÃËɽ»ÍÀÆ×ÃÇÊÎÆ×Ì»Ì
ÎÊË»½ÆÚÙÔÃǽÐÉ¿ÉÇ
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀ ÇÀ»È¿Ë
}Ì}Ì}Ì}
Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ì}Ì}Ì}
Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ì}Ì}Ì}
Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÇÀ»È¿Ë
}
}
}
}
}
}
gªo
Ê»ÄÅÉÄÈ»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
gªo
Ê»ÄÅÉÄÈ»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
gªo
Ê»ÄÅÉÄÈ»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
m
34
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«
«
½Ö¿ÀËÁÅ»ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÉÍÌÒÀͽËÀÇÀÈÃÊÉÌÆÀ
ÌÈÚÍÃÚÊÃÍ»ÈÃÚ
}Ì}Ì
}Ì}Ì}Ì
ÈÀÍ
ÈÀÍ
} } }
s
}
}
}
gªo
g«oȻŻȻÆ
gªo
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
35
«¬
«¬
«¬
½Ö¿ÀËÁÅ»ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇǾÈɽÀÈÈɾÉ
¿ÀÄÌͽÃÚ
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀ
}Ì}Ì}Ì}Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò}Ò}Ò}Ò
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
g¢og«o
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
Ö¿ÀËÁÅýËÀÇÀÈÃÃÇÊÎÆ×Ì»ÃÊ»ÎÂÖ½Ö¼ÃË»ÙÍÌÚÃÂÂÈ»ÒÀÈÃÄ}Ì}Ì}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ}ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò}Ò}Ò}Ò
m
36
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÏÉËÇÃËɽ»ÍÀÆ×ÃÇÊÎÆ×Ì»
}Ì}Ì}Ì}Ì}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò}Ò
}Ò}Ò
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
}
}
}
}
}
}
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
«¬
ÏÉËÇÃËɽ»ÍÀÆ×
ÃÇÊÎÆ×Ì»Ì
ÎÊË»½ÆÚÙÔÃǽÐÉ¿ÉÇ
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
37
«¬
«¬
«¬
½Ö¿ÀËÁÅ»ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇǾÈɽÀÈÈɾÉ
¿ÀÄÌͽÃÚ
ËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃrÌÒÀÍÒÃÅ
ÃÇÊÎÆ×Ìɽ
}Ì}Ì}
ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò
}Ì}Ì}
ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò
}Ì}Ì
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
g¢og«o
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
m
38
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬
«¬
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ÏÉËÇÃËɽ»ÍÀÆ×ÃÇÊÎÆ×Ì»
ÍËÀÐÑÀÊÈÉÀ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò
}Ì}Ì
}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}Ò
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÈÀÍ
ÈÀÍ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
}
}
}
}
g¢og«o
gªo½Å»Á¿ÉÇŻȻÆÀ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
39
«¬
«¬
«¬
ÍËÀÐÑÀÊÈÉÀÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
½Ö¿ÀËÁÅ»ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇǾÈɽÀÈÈɾÉ
¿ÀÄÌͽÃÚ
}Ì}Ì}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}Ò
}Ì}Ì}Ì
}Ì
}Ì}Ì}Ì
}Ì
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
}
}
}
}
}
}
gªo½Å»Á¿ÉÇŻȻÆÀ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
g¢o
g¢o
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
m
40
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«¬
ÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
ÃÊËÉÌÅ»Æ×ÂÖ½»ÙÔÃÇ
ÅÉÈÍ»ÅÍÉÇ
«¬
ÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
ÃÊËÉÌÅ»Æ×ÂÖ½»ÙÔÃÇ
ÅÉÈÍ»ÅÍÉÇ
}Ì}Ì}Ì
}Ì
}Ì}Ì}Ì
}Ì
ÈÀÍ
ÈÀÍ
}
}
}
}
}
g¢o
gªo
g¢o
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
41
«¬
«¬
«¬
½Ö¿ÀËÁÅ»ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇǾÈɽÀÈÈɾÉ
¿ÀÄÌͽÃÚ
ÏÉËÇÃËɽ»ÍÀÆ×ÃÇÊÎÆ×Ì»Ì
ÎÊË»½ÆÚÙÔÃǽÐÉ¿ÉÇ
}Ì}Ì}Ì
}ÇÃÈ
}Ì}Ì}Ì
}ÇÃÈ
}Ì}Ì}Ì
}ÇÃÈ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
m
42
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÏÉËÇÃËɽ»ÍÀÆ×ÃÇÊÎÆ×Ì»ÌÎÊË»½ÆÚÙÔÃǽÐÉ¿ÉÇÃ
ÅÉÈÍ»ÅÍÉÇǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
}Ì}Ì}Ì}ÇÃÈ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÀÌÍ×
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
43
«¬
«¬
«©
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃÊËûÇÖÅ»ÈÃÃ
ÃË»ÂÇÖÅ»ÈÃÃÎÊËÅÉÈÍ»ÅÍ»
ÇÉ¿ÎÆ×ÈÉÀ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
ÇÉ¿ÎÆ×ÈÉÀ
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
}Ì}Ì}Ì
}ÇÃÈ
}Ì}Ì}Ì
}Ì}ÇÃÈ}ÇÃÈ
}ÇÃÈ}ÇÃÈ}Ò
}Ò}Ò}Ò
ÌÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
ÒÒ
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÇÀ»È¿Ë ÇÀ»È¿Ë
}
}
}
}
ÀÌÍ×
ÇÀ»È¿Ë }
}
g¢og«o½Å»Á¿ÉÄÑÀÊÃ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
S +А1
15
25
Y1
А2 16 18 26 28
m
44
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«©
«©
ÇÉ¿ÎÆ×ÈÉÀ
ÉÍÌÒÀͽËÀÇÀÈÃÊÉÌÆÀ
ÌÈÚÍÃÚÊÃÍ»ÈÃÚ
ÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
Ò
ÌÌ
ÇÃÈ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÈÀÍ
ÈÀÍ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
gªo
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
ÐÐ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
А1 +А3
15
25
+А1
15
25
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
А2 16 18 26 28
А2 16 18 26 28
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
45
«©ª§
«©ª¬
«©ª®
ÇÈɾÉÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÉÀ
¿ÆÚɼÕÀÅÍɽ«¡Ÿ
ÇÉ¿ÎÆ×ÈÉÀ
ÌÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
ÇÃÈ
ÒÒ
ÇÃÈ
ÌÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
ÇÃÈ
ÒÒ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÇÀ»È¿Ë ÇÀ»È¿Ë s
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
S +А1
15
25
Y1
S +А1
15
25
А1 +А3
15
25
Y1
А2 16 18 26 28
А2 16 18 26 28
А2 16 18 26 28
m
46
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«©ª®
«
ÌÍÉÒÈÉÄÎÌÍ»ÈɽÅÉÄ
½ËÀÇÀÈÃ
ÍËÛÐÑÀÊÈÉÀ
ÌÌ
ÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
ÇÃÈÒ
ÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
Ò
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÈÀÍ
ÈÀÍ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
gªo
gªo
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
ÐÐ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
+А1
15
25
41 А1 +А3
15
25
35
МК
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
А2 16 18 26 28
42 44
А2 16 18 26 28 36 38
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
47
«±
«±
«ª«
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀ
ÑÃÅÆÃÒÀÌÅÉÀÌÅÉÈÍ»ÅÍÉÇ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆ×
w½À¿»xwÍËÀξÉÆ×ÈÃÅx
ÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
Ò
ÌÌ
Ì
ÇÃÈÇÃÈ
ÌÌÌ
ÇÃÈÇÃÈ
ÇÃÈÒÒ
ÀÌÍ×
É¿ÈÉÅË»ÍÈÉ É¿ÈÉÅË»ÍÈÉ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
gªo
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
S +А1
15
25
41 А1
+А3
15
25
35
А2 16 18 26 28
42 44
15
25
2
МК
Y1
А1 +А3
А2
16 18 26 28 36 38
А2
16 18 26 28
m
48
¸ÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÌÊËýɿÉÇÉÍØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÚ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¬
¬
É¿ÈÉÑÀÊÈÉÀ
É¿ÈÉÑÀÊÈÉÀ
}Ì}ÇÃÈ
}Ò
}Ì}ÇÃÈ
}Ò
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
ÈÀÍ
ÈÀÍ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
s
}
s
}
}
}
g¢og«o
gªo
g¢og«o
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
ÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
49
¬
¬
ÍËÀÐÑÀÊÈÉÀ
ÓÀÌÍÃÑÀÊÈÉÀ
¬
¬
¬
¬
¬
}Ì
}ÇÃÈ
}ÇÃÈ
}Ò
}Ò
¬
¬
¬
¬
¬
}Ì
}ÇÃÈ
}ÇÃÈ
}Ò
}Ò
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
s
}
s
}
}
}
gªo
gªo
gªo
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
m
50
¸ÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÌÊËýɿÉÇÉÍØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍ»Ã
Ò»ÌɽÖÇÇÀлÈÃÂÇÉÇ
­ÃÊËÀÆÀ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¨»ÆÃÒÃÀÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½ÐÉ¿»
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÃÍ»ÈÃڝ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ֿ̽ÀËÁÅÉÄ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ
½ËÀÇÀÈÃ
¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅ
ǾÈɽÀÈÈɾÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
¿ÀÄÌͽÃÚ
«
«
««««««
}Ì
«««««« }Ì
««««««
}Ì
««««««
}Ì
««««««
««««««
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃrÌÅÉÆ×ÂÚÔÃÄg¢o
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚrgªo
««««
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃrg¢o
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚrgªog«o ÃÌÊÉÆ×ÂÎÀÍÌÚ½
ÑÀÊÃÊÃÍ»ÈÃÚËÀÆÀ ««««««««
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃrg¢o
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚrgªo
ÈÀÍ
ÈÀÍ
««««
««««
««««
««««
««««
««««
s
s
}
}
}
}
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
51
­ÃÊËÀÆÀ
«
ËÀÇÚ»ÇÅÈÎÍɾÉÌÉÌÍÉÚÈÃÚ
ÌÅÉÆ×ÂÚÔÃÐÅÉÈÍ»ÅÍɽÊËÃ
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃËÀÆÀÌÊËÀ¿ÀÆ»ÇÃ
ÎÌÍ»½ÉÅÌÈÀÇÀÈÀÀ
}}}
}
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
«
ÈÀËÀ¾Æ»ÇÀÈÍÃËÎÀÍÌÚ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
ÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
»r««««È»Ã««««
¼r««««È»
½r««««
¾r««««›È»Ã««««
¿r««««È»
Àr««««
m
52
ªÈÀ½Ç»ÍÃÒÀÌÅÃÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
­ÃÊËÀÆÀ
«ª
«ª
}Ì
}Ì
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
s
s
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ǾÈɽÀÈÈɾÉ
¿ÀÄÌͽÃÚ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
53
«ª
«ª
«ª
}Ì
}Ì
}Ì
s
s
s
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
g¢og«oȻŻȻÆ
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
54
¸ÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
­ÃÊËÀÆÀ
«¸
«¸
}Ì}Ì
}Ì}Ì
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
g¢og«o
g¢og«o
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÆÎÒÀÈÈÖÀÉÍÅÆÙÒÀÈÃÀÇ
»ÅÉË»Òý»ÈÃÀÇÅ»ÍÎÓÅÃ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
55
«¸
«¸
«¸
}Ì}Ì
}Ì}Ì
}Ì}Ì
g¢og«o
g¢og«o
g¢og«o
s
s
s
}
}
}
}
}
}
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
56
­ÃÊËÀÆÀ
«¸
«¸
}Ì}Ì
}Ì}Ì
ֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
g¢og«o
g¢og«o
ǾÈɽÀÈÈɾɿÀÄÌͽÃÚ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÖ½Ö¿ÀËÁÀŽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÆÎÒÀÈÈÖÀÉÍÅÆÙÒÀÈÃÀÇ
»ÅÉË»Òý»ÈÃÀÇÅ»ÍÎÓÅÃ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
²ÃÌÆÉÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×Ȼڿû¾Ë»ÇÇ»
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×Í ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
57
«¸
«¸
«¸
}Ì}Ì
}}Ì
}}Ì
g¢og«o
g¢og«o
g¢og«o
s
s
s
}
}
}
}
}
}
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
58
¯ÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÀ¿Ã»¾Ë»ÇÇÖËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
«ÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÌÎÊË»½ÆÀÈÃÀÇÊÉÊÃÍ»ÈÃÙ
8ÊÃÍ
ÖÐ
8ÊÃÍ
ÖÐ
7
7
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
7
7
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
7
8ÊÃÍ
ÖÐ
8ÊÃÍ
ÖÐ
7
8ÊÃÍ
7
7
7
7
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
ÖÐ
7
7
ÖÐ
7
8ÊÃÍ
ÖÐ
7
7
ÇÌ
7
ÇÌ
sÊÃÍ»ÈÃÀ VXSSO\
s½ÖÐÉ¿ RXWSXW
s½Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈà WLPHGHOD\
m
59
«ÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ̽ÈÀÓÈÃÇÎÊË»½ÆÚÙÔÃÇÌþȻÆÉÇ
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
7
7
7
7
7
ÖÐ
7
7
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
7
7
7
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
7Ê
7Ã
7Ã
7É
7Ã
7Ê
7Ê
7
7Ê
7É
7Ã
7Ã7R
7Ê7R
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
®ÊË
®ÊË
®ÊË
®ÊË
7
7É
7
7Ê7R
7É
7Ê7R
8ÊÃÍ
sÊÃÍ»ÈÃÀ VXSSO\
­ Ã
s¿ÆÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×ÃÇÊÎÆ×Ì»
ÖÐ
s½ÖÐÉ¿ RXWSXW
­Ê
s¿ÆÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×Ê»ÎÂÖ
®ÊË
sÎÊË»½ÆÀÈÃÀ FRQWURO
­ É
s½ËÀÇÚÉÌÍ»Èɽ»
7
s½Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈà WLPHGHOD\
m
60
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
ÖÐ
ÖÐ
®ÊË
®ÊË
®ÊË
®ÊË
W
7É
W
ÇÌ
W
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
®ÊË
®ÊË
®ÊË
®ÊË
7
7É
7É
W
7
ÇÌ
7É
7Ê7R
7Ê7R
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
®ÊË
®ÊË
®ÊË
®ÊË
7
7É
7
7É
7Ê7R
7Ê7R
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
7
7
7
7
7
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
ÖÐ
ÖÐ
®ÊË
®ÊË
®ÊË
®ÊË
7Ê
7Ã
7É
7Ã
7Ã
7
7
7Ê
7Ê7R
7É
7
7ª
7£7R
8ÊÃÍ
sÊÃÍ»ÈÃÀ VXSSO\
­ Ã
s¿ÆÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×ÃÇÊÎÆ×Ì»
ÖÐ
s½ÖÐÉ¿ RXWSXW
­Ê
s¿ÆÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ×Ê»ÎÂÖ
®ÊË
sÎÊË»½ÆÀÈÃÀ FRQWURO
­ É
s½ËÀÇÚÉÌÍ»Èɽ»
7
s½Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈà WLPHGHOD\
m
61
¬ÒÀÍÒÃÅÃÇÊÎÆ×Ìɽ
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
1ÎÌÍ 1ÎÌÍ 8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
1ÎÌÍ 1ÎÌÍ 8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
1ÎÌÍ 1ÎÌÍ 8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
ÖÐ
ÖÐ
1ÎÌÍ 1ÎÌÍ ¥ÉÈÍËÉÆ×ÊÀËÃÉ¿»
8ÊÃÍ
8ÊÃÍ
®ÊË
®ÊË
7
7
ÖÐ
ÖÐ
8ÊÃÍ
ÖÐ
®ÊË
7
1ÎÌÍ
sÊÃÍ»ÈÃÀ VXSSO\
s½ÖÐÉ¿ RXWSXW
sÎÊË»½ÆÀÈÃÀ FRQWURO
s½Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈà WLPHGHOD\
sÂÈ»ÒÀÈÃÀÌÒÀÍÒÃÅ»ÃÇÊÎÆ×Ìɽ
m
62
¬ÎÍÉÒÈÖÀÈÀ¿ÀÆ×ÈÖÀÇÀÌÚÒÈÖÀþɿɽÖÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
ŸÆÚ »½ÍÉÇ»ÍûÑÃà ÊËÉÑÀÌÌɽ ÍËÀ¼ÎÙÔÃÐ ½ÅÆÙÒÀÈÃÚ Ã ½ÖÅÆÙÒÀÈÃÚ É¼ÉËοɽ»ÈÃÚ ½ ÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÈÉÀ
½ËÀÇÚÃÌÊÉÆ×ÂÎÙÍÌÚÌÎÍÉÒÈÖÀÈÀ¿ÀÆ×ÈÖÀÇÀÌÚÒÈÖÀþɿɽÖÀËÀÆÀ½ËÀÇÀÈà ¬¨§ž« ŸÆÚÊË»½ÃÆ×ÈɾɽּÉË»¬¨§ž«ÍËÀ¼ÎÀÍÌÚÂÈ»Í×
¿ÆÃÍÀÆ×ÈÉÌÍ× ÑÃÅÆ» ÌÎÍÅà ÈÀ¿ÀÆÚ Ã Í¿ ÊËÉÇÀÁÎÍÉÅ ½ËÀÇÀÈà ½ ÍÀÒÀÈÃÀ ÅÉÍÉËÉ¾É ½ÖÊÉÆÈÚÀÍÌÚ
»¿»ÈÈ»ÚÊËɾ˻ÇÇ»
ÅÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄÅÉÆÃÒÀÌͽÉÈÀ»½ÃÌÃÇÖпËξÉÍ¿Ëξ»Å»È»ÆɽÌÈÀ»½ÃÌÃÇÉÎÌͻȻ½Æý»ÀÇÖÇÃ
ÊËɾ˻ÇÇ»ÇÃÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÚ
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈÖÄ ¿Ã»Ê»ÂÉÈ ÊÀËÀÅÆÙÒÀÈÃÚ ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈÉÀ ½ËÀÇÚ ÇÀÁ¿Î ½ÅÆÙÒÀÈÃÀÇ Ã ½ÖÅÆÙÒÀÈÃÀÇ
ÑÀÊÃ
ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÀл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃrÅÉÆÃÒÀÌͽÉÃËÉ¿½ÖÐÉ¿ÈÖÐÅÉÈÍ»ÅÍɽ¿Ã»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÍÉÅɽÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÄ
ÍËÀ¼É½»ÈÃÚÅÃÌÍÉÒÈÃÅÎÊÃÍ»ÈÃÚÈÀɼÐÉ¿ÃÇÖÀ¿ÆÚÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÚËÀÆÀ
ÎÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃÅÉÍÉËÖÀÉÊËÀ¿ÀÆÚÙͿûʻÂÉÈ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖнÈÀÓÈÃнÉ¿ÀÄÌͽÃÄ ÍÀÇÊÀË»ÍÎË»
½Æ»ÁÈÉÌÍ×ÎËɽÀÈ׽ü˻ÑÃûÊÖÆÀÈÈÉÌÍ×ÃÍ¿ ¥ËÉÇÀ ÍÉ¾É ¿ÆÚ ÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÃÚ ½ÉÂÇÉÁÈÉÌÍà ØÅÌÊÆλͻÑÃà ¬¨§ž « ½ ÇÀÌÍ»Ð Ì ÈÃÂÅÃÇ Å»ÒÀÌͽÉÇ
ÊÃÍ»ÙÔÀÄÌÀÍÃÇÉÁÀÍÊÉÍËÀ¼É½»Í×ÌÚÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÉ»ʻÌÀÐÉ¿»r½ËÀÇÀÈýÍÀÒÀÈÃÀÅÉÍÉËɾÉËÀÆÀ
ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËÎÀͼÀ½ÈÀÓÈÀ¾ÉÃÌÍÉÒÈÃÅ»ÊÃÍ»ÈÃÚ
È»ÌÍÉÚÔÀÀ½ËÀÇÚȻüÉÆ×ÓÀÀË»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÃÀÊÉÆÎÒÃÆÃØÆÀÅÍËÉÈÈÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀÃØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ
¬¨§ž«
ØÆÀÅÍËÉÈÈÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃЬ¨§ž«½Å»ÒÀÌͽÀÊËýɿ»ÃÌÊÉÆ×ÂÎÙÍÓ»¾É½ÖÄ¿½Ã¾»ÍÀÆ×ÎÊË»½ÆÚÀÇÖÄ
¾ÀÈÀË»ÍÉËÉÇ ÃÇÊÎÆ×Ìɽ ²ÀËÀ ÌÃÌÍÀÇÎ ÓÀÌÍÀËÀÈ ¿½ÃÁÀÈÃÀ ÊËýɿ» ÊÀËÀ¿»ÀÍÌÚ È» ÅÉÇÇÎÍÃËÎÙÔÃÄ
ØÆÀÇÀÈÍ
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ ¬¨§ž « ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÙÍ ÌɼÉÄ ÌÊÀÑûÆÃÂÃËɽ»ÈÈÖÄ ÇÃÅËÉÊËÉÑÀÌÌÉË Ì ÎÌÍËÉÄÌͽ»ÇÃ
ÎÊË»½ÆÀÈÃÚÃÃÈ¿ÃÅ»ÑÃÃ
ØÆÀÅÍËÉÈÈÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÐÃØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐËÀÆÀ½ÌÆÎÒ»ÀÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚÊÃÍ»ÙÔÀ¾ÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÃÆÃÀ¾É
ÂÈ»ÒÃÍÀÆ×ÈÉ¾É ÌÈÃÁÀÈÃÚ ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀ ɼÀÌÊÀÒý»ÀÍÌÚ ËÀÂÀ˽ÈÖÇ »ÅÅÎÇÎÆÚÍÉËÉÇ ÈÀ¼ÉÆ×ÓÉÄ
ÀÇÅÉÌÍà ªËÃÒÀÇ ØÆÀÅÍËÉÈÈÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ ËÀÆÀ ÅÉÇÇÎÍÃËÎÙÍ ½ÈÀÓÈÃÀ ÑÀÊà ½ÊÆÉÍ× ¿É ÇÉÇÀÈÍ»
ÊÉÆÈÉÄË»ÂËÚ¿ÅûÅÅÎÇÎÆÚÍÉË»ÃÉÌÍ»ÈɽÅøÆÀÅÍËÉÈÈÖÀÁÀ¬¨§ž«½ÌÆÎÒ»ÀÊËÉÊ»¿»ÈÃÚÊÃÍ»ÈÃÚ
ÌÉÐË»ÈÚÙÍ ÊËɾ˻ÇÇÎ Ã ÉÍɼ˻Á»ÙÍ ÍÀÅÎÔÀÀ ÌÉÌÍÉÚÈÃÀ ÊËà ȻÆÃÒÃà ÁÿÅÉÅËÃÌÍ»ÆÆÃÒÀÌÅɾÉ
ÃÈ¿ÃÅ»ÍÉË» ¥ÉÇÇÎÍ»ÑÃÚ½ÈÀÓÈÃÐÑÀÊÀĽÉÂÇÉÁÈ»ÍÉÆ×ÅÉÊËÃÈ»ÆÃÒÃÃÉÌÈɽÈɾÉÊÃÍ»ÈÃÚ
Ÿ»ÈÈÖÀÍÃÊÖ¬¨§ž«Ð»Ë»ÅÍÀËÃÂÎÙÍÌÚÇ»ÆÖÇþ»¼»ËÃÍ»ÇýÖÌÉÅÉÄÍÉÒÈÉÌÍ×ÙÐÉ¿»ÃÈ»¿ÀÁÈÉÌÍ×Ù
¼ÉÆ×ÓÃÇ ÊÉËڿŻһÌɽ »ʻÌÉÇÐÉ¿»¨À¿ÉÌÍ»ÍÉÅrÎÇÈɾÃÐËÀÆÀØÍɾÉÍÃÊ»ÈÃÁÈÚÚÍÀÇÊÀË»ÍÎË»
¿Ã»Ê»ÂÉÈ» ØÅÌÊÆλͻÑÃà ɾ˻ÈÃÒÀÈ» ÂÈ»ÒÀÈÃÚÇà ÊÉËÚ¿Å» j¬ ÊËÀ¿ÀÆ×È»Ú ÍÀÇÊÀË»ÍÎË» ¿ÆÚ
ÁÿÅÉÅËÃÌÍ»ÆÆÃÒÀÌÅɾɿÃÌÊÆÀÚÃËÀÂÀ˽ÈɾɻÅÅÎÇÎÆÚÍÉË» «ÀÁÀ ½ÌÍËÀÒ»ÙÍÌÚ ØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ ÌÎÍÉÒÈÖÀ à ÈÀ¿ÀÆ×ÈÖÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà  É¿ÈÉÇ ÌÆÎÒ»À r ØÍÉ
ÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀÒ»ÌÖÃÇÀÙÔÃÀÎÌÍËÉÄÌͽÉØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅɾÉÊɿ»½É¿»½¿ËξÉÇrÇÀлÈÃÂÇÊÉÌÍËÉÀÈÈÖÄ
È» ÉÌÈɽÀ ØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÚ Ò»ÌÍÉÍ» ½Ë»ÔÀÈÃÚ ÅÉÍÉËÉ¾É ÉÊËÀ¿ÀÆÚÀÍÌÚ Ò»ÌÍÉÍÉÄ ÊÃÍ»ÙÔÀÄ ÌÀÍÃ
¸ÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ ËÀÆÀ ½ËÀÇÀÈà ÊËÃÇÀÈÚÙÍÌÚ ½ ÎÌÆɽÃÚÐ ¾¿À ÍËÀ¼ÎÀÍÌÚ ÓÃËÉÅÃÄ ¿Ã»Ê»ÂÉÈ
ÍÀÇÊÀË»ÍÎËØÅÌÊÆλͻÑÃà }j¬ »ÍÉÒÈÉÌÍ×ÐÉ¿»ÃÇÀÀͽÍÉËÉÌÍÀÊÀÈÈÉÀÂÈ»ÒÀÈÃÀ
È»ÌÍÉÚÔÀÀ½ËÀÇÚÊËÉýɿÌͽÉØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÐÌÎÍÉÒÈÖÐÃÈÀ¿ÀÆ×ÈÖÐËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÊËÀÅË»ÔÀÈÉ
«»ÌÌÇÉÍËÃÇл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃÈÀÅÉÍÉËÖÐÇÉ¿ÀÆÀĬ¨§ž«
m
63
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¬«¥ÌÎÍÉÒÈÉÀ
¬«§ÌÎÍÉÒÈÉÀ
ÇÃÈ
ÇÃÈ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÊËɾ˻ÇǽÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ
s
s
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
kÌ
kÌ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
}
}
gªo
g¢o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
§ÃÈÃÇ»Æ×ÈÖĿûʻÂÉÈÇÀÁ¿Î
ÅÉǻȿ»ÇýÅÆÙÒÀÈÃÚÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÉÂÇÉÁÈÉÌÍ×ÊËÃÈοÃÍÀÆ×ÈɾÉ
½ÅÆÙÒÀÈÃÚÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚÈ»¾ËÎÂÅÃ
¬ÎÍÉÒÈÖÄÐÉ¿ÊËÃÍÀÇÊÀË»ÍÎËÀj¬
ÈÀ¼ÉÆÀÀ
«ÀÂÀ˽ÊÃÍ»ÈÃÚ Â»Ê»ÌÐÉ¿» Ò
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
64
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¬«¥ÌÎÍÉÒÈÉÀ
«§ÌÎÍÉÒÈÉÀ
ÇÃÈ¿ÆÚÈ»ËÎÁÈɾÉ
¿ÃÌÅ»ÇÃÈ¿ÆÚ
½ÈÎÍËÀÈÈÀ¾É¿ÃÌÅ»
ÇÃÈ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÊËɾ˻ÇǽÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ
s
s
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄ
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
kÌ
kÌ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
}
}
gªo½Å»Á¿ÉÄÑÀÊÃ
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
§ÃÈÃÇ»Æ×ÈÖĿûʻÂÉÈÇÀÁ¿Î
ÅÉǻȿ»ÇýÅÆÙÒÀÈÃÚÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÉÂÇÉÁÈÉÌÍ×ÊËÃÈοÃÍÀÆ×ÈɾÉ
½ÅÆÙÒÀÈÃÚÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚÈ»¾ËÎÂÅÃ
¬ÎÍÉÒÈÖÄÐÉ¿ÊËÃÍÀÇÊÀË»ÍÎËÀj¬
ÈÀ¼ÉÆÀÀ
«ÀÂÀ˽ÊÃÍ»ÈÃÚ Â»Ê»ÌÐÉ¿» Ò
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
65
­¸§ÌÎÍÉÒÈÉÀ
¨«§ÈÀ¿ÀÆ×ÈÉÀ
ž«§¾É¿É½ÉÀ
ÇÃÈ
Ì
Ì
s
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
kÌ
kÌ
kÌ
¾É¿»
¾É¿»
s
s
s
}
}
}
}
}
}
gªo
gªo
gªo
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
j&
j&
ÐÐ
[[Ç
[[Ç
m
66
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ¬¨§ž«
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¨«›ÈÀ¿ÀÆ×ÈÉÀ
­¸ÈÀ¿ÀÆ×ÈÉÀ
ÇÃÈ
ÇÃÈ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÊËɾ˻ÇǽÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉÑÀÊÀÄ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
kÌ
kÌ
§ÃÈÃÇ»Æ×ÈÖĿûʻÂÉÈÇÀÁ¿ÎÅÉǻȿ»ÇÃ
½ÅÆÙÒÀÈÃÚÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÉÂÇÉÁÈÉÌÍ×ÊËÃÈοÃÍÀÆ×ÈɾɽÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚÈ»¾ËÎÂÅÃ
¬ÎÍÉÒÈÖÄÐÉ¿ÊËÃÍÀÇÊÀË»ÍÎËÀj¬ÈÀ
¼ÉÆÀÀ
«ÀÂÀ˽ÊÃÍ»ÈÃÚ Â»Ê»ÌÐÉ¿» Ò
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
gªo
gªo
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
}
}
«»ÂÇÀËÖÇÇ
ÐÐ
ÐÐ
ŸÆÃÍÀÆ×ÈÉ¿ÉÊÎÌÍÃÇÖÄÍÉÅÅÉÈÍ»ÅÍɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
67
«ÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
«ÀÆÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ ¿ÆÚ ÅÉÈÍËÉÆÚ ½ÀÆÃÒÃÈÖ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ½ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ ÑÀÊÚÐ Ã
ÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÚÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É½É¿ÀÄÌͽÃÚ¿ÆÚÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚØÆÀÅÍËÉÎÌÍ»ÈɽÉÅÃØÆÀÅÍËÉÊËüÉËɽ
ÊËà ÉÍÅÆÉÈÀÈÃà ȻÊËÚÁÀÈÃÚ Â» ÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈÖÀ ÊËÀ¿ÀÆÖ ¥»Å ÊË»½ÃÆÉ ÊÃÍ»ÈÃÀ Ì»ÇÃÐ ËÀÆÀ
ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÀÍÌÚÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
«ÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÃÇÀÙÍÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀÉÌÈɽÈÖÀл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
¿Ã»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÈ»ÊËÚÁÀÈÃÄs˻¼ËÉÌÇÀÁ¿ÎÇÃÈÃÇ»Æ×ÈÖÇÃÇ»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÇ
ÂÈ»ÒÀÈÃÚÇÃÊËÃÅÉÍÉËÖÐËÀÆÀË»¼ÉÍ»ÀÍÌ»ڽÆÀÈÈÖÇÃʻ˻ÇÀÍË»ÇÃ
ÈÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÀ r ½ÀÆÃÒÃÈ» È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ËÀÅÉÇÀȿɽ»ÈÈ»Ú ÊËÉýɿÃÍÀÆÀÇ
¾»Ë»ÈÍÃËÎÙÔ»Ú¿ÆÃÍÀÆ×ÈÎÙ¼ÀÂÉÍÅ»ÂÈÎÙË»¼ÉÍÎÎÌÍËÉÄÌͽ»
ËÉ¿ÍÉÅ»ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊà ÊÉÌÍÉÚÈÈÖÄÊÀËÀÇÀÈÈÖÄ ÎÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃ
¥ÉÈÌÍËÎÅÑÃÚ ËÀÆÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ Â»½ÃÌÃÍ ÉÍ ÊËÃÇÀÈÚÀÇÉÄ ØÆÀÇÀÈÍÈÉÄ ¼»ÂÖ ÍÀÇ ÈÀ ÇÀÈÀÀ ½
ÃÐ ÌÍËÎÅÍÎËÀ ÇÉÁÈÉ ½Ö¿ÀÆÃÍ× ÍËà ÉÌÈɽÈÖÐ ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÐ ØÆÀÇÀÈÍ» ½ÉÌÊËÃÈÃÇ»ÙÔÃÄ
ÊËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÄÃÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄ
ÉÌÊËÃÈÃÇ»ÙÔÃÄ ÊÀ˽ÃÒÈÖÄ ØÆÀÇÀÈͽÉÌÊËÃÈÃÇ»ÀÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÎÙ½ÀÆÃÒÃÈÎÃÊËÀɼ˻ÂÎÀÍ
ÀÛ½¿ËξÎÙÏÃÂÃÒÀÌÅÎÙ½ÀÆÃÒÃÈÎ Ò»ÔÀ½ÌÀ¾É½ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÎÙ ªËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÄØÆÀÇÀÈÍÌË»½Èý»ÀÍÂÈ»ÒÀÈÃÀØÍÉĽÀÆÃÒÃÈÖÌ»¿»ÈÈÖÇÂÈ»ÒÀÈÃÀÇÃÊËÃÀ¾É
ÊËÀ½ÖÓÀÈÃà ÆüÉÌÈÃÁÀÈÃà ÊÀËÀ¿»ÀÍÊÀ˽ÃÒÈÉÀ½É¿ÀÄÌͽÃÀÈ»ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄØÆÀÇÀÈÍ
£ÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄØÆÀÇÀÈÍÉÌÎÔÀÌͽÆÚÀÍÊÀËÀ¿»ÒνÉ¿ÀÄÌͽÃÚÉÍËÀÆÀ½ÎÊË»½ÆÚÀÇÖÀÑÀÊÝÌÀ
ØÍÃØÆÀÇÀÈÍÖÇɾÎͼÖÍ×Ú½ÈɽÖË»ÁÀÈÈÖÇÃÃÆÃɼÕÀ¿ÃÈÛÈÈÖÇÿËξ̿ËξÉÇ
²»ÔÀ ½ÌÀ¾É ½ Å»ÒÀÌͽÀ ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐ ØÆÀÇÀÈÍɽ ¼Æ»¾É¿»ËÚ ÊËÉÌÍÉÇÎ ÊËÃÈÑÃÊÎ ¿ÀÄÌͽÃÚ Ã
½ÖÌÉÅÉÄ È»¿ÀÁÈÉÌÍà ½ ÌÃÌÍÀǻР»½ÍÉÇ»ÍÃÅà à ½ ÌÐÀǻР»ÔÃÍÖ ØÆÀÅÍËÉÎÌÍ»ÈɽÉÅ ÊËÃÇÀÈÚÙÍ
ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀ ËÀÆÀ «»¼ÉÍ» ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÐ ËÀÆÀ ÉÌÈɽ»È» È» ÃÌÊÉÆ×Âɽ»ÈÃÃ
ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÐ ÌÃÆ ½ÉÂÈÃÅ»ÙÔÃÐ ½ ÇÀÍ»ÆÆÃÒÀÌÅÉÇ ÌÀË¿ÀÒÈÃÅÀ ÊËà ÊËÉÐÉÁ¿ÀÈÃà ÍÉÅ» ÊÉ
½ÃÍÅ»ÇÀ¾ÉÅ»ÍÎÓÅÃ
©ÌÈɽÈÖÇ ÊËÀÃÇÎÔÀÌͽÉÇ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÐ ËÀÆÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ Ú½ÆÚÀÍÌÚ ÎÌÍÉÄÒýÉÌÍ× Å
ÃÇÊÎÆ×ÌÈÖÇÊÉÇÀлÇ
ŸËξÉÄ ¿ÃÈ»ÇÃÒÈÉ Ë»Â½Ã½»ÙÔÀÄÌÚ ¾ËÎÊÊÉÄ ËÀÆÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ Ú½ÆÚÙÍÌÚ ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀ ËÀÆÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÚ£ÐË»¼ÉÍ»ÉÌÈɽ»È»È»É¼Ë»¼ÉÍÅÀÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚØÆÀÅÍËÉÈÈÉÄÌÐÀÇÉÄ
ÎÊË»½ÆÚÙÔÀÄ ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÇ ØÆÀÇÀÈÍÉÇ ªËÀÃÇÎÔÀÌͽÉÇ ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐ ËÀÆÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ
Ú½ÆÚÙÍÌÚ¼ÉÆÀÀ½ÖÌÉÅÃÀÍÉÒÈÉÌÍÈÖÀл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃÇÀÈ×ÓÃÀ¾»¼»ËÃÍÖÃØÈÀ˾ÉÊÉÍËÀ¼ÆÀÈÃÀ
«»ÌÌÇÉÍËÃÇÉÌÈɽÈÖÀл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐËÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
m
68
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀËÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÃÍ»ÈÃÀ
Ǭ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÃÇÃÈÃ
Ç»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄ
}
È»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐ
}
ÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉ
}
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
s
Ö¿ÀËÁÅ»
½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
s
Í
s
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
',1ËÀÄÅÎ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
}
«»ÂÇÀËÖÇÇ
ÐÐ
§»Ì̻ž
«¨§
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÃ
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
}
}
}
}
}
}
}
}
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
s
s
s
}
}
}
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
69
«¨§
«¨§
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÃÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
ËÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÎÌÍËÉÄÌͽÉ»ÔÃÍÖ
s
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
}
}
ÊËɾ˻ÇÇÃËÎÀÍÌÚÊÉÆ×Âɽ»ÍÀÆÀÇ
}
s
s
}
ÊËɾ˻ÇÇÃËÎÀÍÌÚÊËÃþÉÍɽÆÀÈÃÃ
s
s
}
}
gªo
g¢o
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
Lвх
Lвых
U
N
N
m
70
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
«¥¨
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÃÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
žÑÊÉÌÍ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
È»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
71
®¢§
ËÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÎÌÍËÉÄÌͽÉ»ÔÃÍÖ
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
WÌË»¼Ì
WÌË»¼Ì
«¬¨
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÊÉÌÍ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
s
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
}
}
}
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
! WÌË»¼Ì
! WÌË»¼Ì
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
s
s
s
s
g¢o
È»',1ËÀÄÅÎ
ÐÐ
шунт
Lвх
Lвых
U
N
N
m
72
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬¨
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
È»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
žÑ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
s
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÃÌÊ
}}
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
}
}
}
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
73
«¬¨
«¬¨
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÊÉÌÍ
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
žÑ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
}}
}}
}}
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
}}
}}
}}
s
s
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
m
74
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬¨§
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
È»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÊÉÌÍ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
s
ÃÌÊ
}
ÃÌÊ
}
ÃÌÊ
}
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
}
}
}
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
75
«¬¨§
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
žÑ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
s
«¬¨§
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÊÉÌÍ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
}
}
}
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
}
ÃÌÊ
}
ÃÌÊ
}
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
}
}
}
gªo
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
}
}
}
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
s
m
76
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬¨§
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
È»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
žÑ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
ÃÌÊ
}
}
}
s
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
}
}
}
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
77
«¬¨
«¬¨
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
s
s
}
}
}
}
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
m
78
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬¨
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
È»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
}
}
}
s
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
s
s
s
}
}
}
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
79
«¬¨
«¬¨
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
}
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
}
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
}
s
}
s
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
m
80
¸ÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀËÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
 ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
Ǭ
Ǭ
ÅÉÈÍËÉÆ×ÑÀÊÀÄÃÂÉÆÚÑÃÃ
}
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
s
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÎŻ»ÍÀÆ×ÎÌÍ»½ÅÃ
s
s
s
}
}
}
g¢o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
ÐÐ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
È»ÊËÚÁÀÈÃڝ ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
81
Ǭ
Ǭ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
Ÿ ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
s
Ǭ
Ǭ
ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
s
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
Ÿ ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
s
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÎŻ»ÍÀÆ×ÎÌÍ»½ÅÃ
ÎŻ»ÍÀÆ×ÎÌÍ»½ÅÃ
s
s
s
s
s
s
¿ÆÚËÀÆÀÌÃÈ¿ÀÅÌÉÇgŸo
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
82
«ÀÆÀÍÉÅ»
«ÀÆÀ ÍÉÅ» ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ ¿ÆÚ ÅÉÈÍËÉÆÚ ½ÀÆÃÒÃÈÖ ÍÉÅ» ½ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ ÑÀÊÚÐ Ã ÏÉËÇÃËɽ»ÈÃÚ
ÎÊË»½ÆÚÙÔÀ¾É ½É¿ÀÄÌͽÃÚ ¿ÆÚ ÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐ Ç»ÓÃÈ ÍË»ÈÌÏÉËÇ»ÍÉËɽ ÆÃÈÃÄ
ÊÀËÀ¿»ÒÊËÃÅÉËÉÍÅÃлÇÖÅ»ÈÃÚÐÃÆÃÊÀËÀ¾ËÎÂŻХ»ÅÊË»½ÃÆÉÊÃÍ»ÈÃÀØÍÃÐËÀÆÀÉÌÎÔÀÌͽÆÚÀÍÌÚ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
«ÀÆÀÍÉÅ»ÃÇÀÙÍÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀÉÌÈɽÈÖÀл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃ
¿Ã»Ê»ÂÉÈ ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐ ÍÉÅɽ s ˻¼ËÉÌ ÇÀÁ¿Î ÇÃÈÃÇ»Æ×ÈÖÇ Ã Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈÖÇ
ÂÈ»ÒÀÈÃÚÇÃÊËÃÅÉÍÉËÖÐËÀÆÀË»¼ÉÍ»ÀÍÌ»ڽÆÀÈÈÖÇÃʻ˻ÇÀÍË»ÇÃ
ÈÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄ ÍÉÅ r ½ÀÆÃÒÃÈ» ÍÉÅ» ËÀÅÉÇÀȿɽ»ÈÈ»Ú ÊËÉýɿÃÍÀÆÀÇ ¾»Ë»ÈÍÃËÎÙÔ»Ú
¿ÆÃÍÀÆ×ÈÎÙ¼ÀÂÉÍÅ»ÂÈÎÙË»¼ÉÍÎÎÌÍËÉÄÌͽ»
ËÉ¿ÍÉÅ»ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊà ÊÉÌÍÉÚÈÈÖÄÊÀËÀÇÀÈÈÖÄ ÎÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃ
«ÀÆÀ ÍÉÅ» ½ ̽ÉÀÇ ÎÌÍËÉÄÌͽÀ ŻŠà ËÀÆÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÃÇÀÙÍ ÍËà ÉÌÈɽÈÖÐ ÏÎÈÅÑÃÉÈ»Æ×ÈÖÐ
ØÆÀÇÀÈÍ»½ÉÌÊËÃÈÃÇ»ÙÔÃÄÊËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÄÃÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄ
ÉÌÊËÃÈÃÇ»ÙÔÃÄ ÊÀ˽ÃÒÈÖÄ ØÆÀÇÀÈͽÉÌÊËÃÈÃÇ»ÀÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄÍÉÅÃÊËÀɼ˻ÂÎÀÍÀ¾É½
¿ËξÎÙÏÃÂÃÒÀÌÅÎÙ½ÀÆÃÒÃÈÎ Ò»ÔÀ½ÌÀ¾É½ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÎÙ ªËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÄ ØÆÀÇÀÈÍ ÌË»½Èý»ÀÍ ÂÈ»ÒÀÈÃÀ ØÍÉÄ ½ÀÆÃÒÃÈÖ Ì Â»¿»ÈÈÖÇ ÂÈ»ÒÀÈÃÀÇ Ã ÊËà À¾É
ÊËÀ½ÖÓÀÈÃà ÆüÉÌÈÃÁÀÈÃà ÊÀËÀ¿»ÀÍÊÀ˽ÃÒÈÉÀ½É¿ÀÄÌͽÃÀÈ»ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄØÆÀÇÀÈÍ
£ÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄ ØÆÀÇÀÈÍ ÉÌÎÔÀÌͽÆÚÀÍ ÊÀËÀ¿»ÒÎ ½É¿ÀÄÌͽÃÚ ÉÍ ËÀÆÀ ½ ÎÊË»½ÆÚÀÇÖÀ ÑÀÊà ÌÀ
ØÍÃØÆÀÇÀÈÍÖÇɾÎͼÖÍ×Ú½ÈɽÖË»ÁÀÈÈÖÇÃÃÆÃɼÕÀ¿ÃÈÛÈÈÖÇÿËξ̿ËξÉÇ
¥»Å à ΠËÀÆÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ½ Å»ÒÀÌͽÀ ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÉ¾É ØÆÀÇÀÈÍ» ¼Æ»¾É¿»ËÚ ÊËÉÌÍÉÇÎ ÊËÃÈÑÃÊÎ
¿ÀÄÌͽÃÚ Ã ½ÖÌÉÅÉÄ È»¿ÀÁÈÉÌÍà ȻüÉÆ×ÓÀÀ Ë»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÃÀ ÃÇÀÙÍ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀ ËÀÆÀ
ÍÉÅ»
©ÌÈɽÈÖÇ ÊËÀÃÇÎÔÀÌͽÉÇ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÐ ËÀÆÀ ÍÉÅ» Ú½ÆÚÀÍÌÚ ÎÌÍÉÄÒýÉÌÍ× Å ¼ËÉÌÅ»Ç ÍÉÅ» ½
ÑÀÊÚÐÊÉÚ½ÆÚÙÔÃÇÌÚ½ËÀÂÎÆ×Í»ÍÀÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÐÊËÉÑÀÌÌɽÃÍÊ
® ØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐ ËÀÆÀ ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄ ÍÉŠɼ˻¼»ÍÖ½»ÀÍÌÚ ØÆÀÅÍËÉÈÈÉÄ ÌÐÀÇÉÄ ÎÊË»½ÆÚÙÔÀÄ
ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÇØÆÀÇÀÈÍÉÇ
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀËÀÆÀÍÉŻɼƻ¿»ÙͼÉÆÀÀ½ÖÌÉÅÃÇÃÍÉÒÈÉÌÍÈÖÇÃл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅ»ÇÃÃÇÀÙÍÇÀÈ×ÓÃÀ
¾»¼»ËÃÍÖÃØÈÀ˾ÉÊÉÍËÀ¼ÆÀÈÃÀ
«»ÌÌÇÉÍËÃÇл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅÃØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐËÀÆÀÍÉÅ»
m
83
¸ÆÀÅÍËÉÈÈÖÀËÀÆÀÍÉÅ»
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«­
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀ
ÇÖÄÍÉÅ
› ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«­§
¿½ÎÐÎËɽÈÀ½ÉÀ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
Ç»ÅÌÍÉÅ»Ì
½Ö¿ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄÍÉś ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐ
ÌÈÃÁÀÈÃÄÍÉÅ»› ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐ
ÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄÍÉÅ»› ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»
ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»
½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌ
Å»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇ ÍÉÅ»
ÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
«­¨
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉ
ÍÉŻֿ̽ÀËÁÅÉÄ
½ËÀÇÀÈÃ
s
s
s
}
}
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄ
ÑÀÊÃ
ÉͽÈÀÓÈÀ¾ÉÃÌÍÉÒ
ÈÃÅ»žÑ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄ
ÑÀÊÃ
s
s
s
}
}
}
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
s
}
}
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
Í»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
Í»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
gªo
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
m
84
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«­§
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»Ì
½Ö¿ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
«­§
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉŻֿ̽ÀËÁ
ÅÉĽËÀÇÀÈÃÊÉ¿ÅÆÙÒ»ÀÇÉÀ
¼ÀÂË»ÂËÖ½»ÑÀÊÃ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀ
ÇÖÄÍÉÅ
› ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÃÍ»ÈÃÀ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÃÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄÍÉś ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐ
ÌÈÃÁÀÈÃÄÍÉÅ»› ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐ
ÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄÍÉÅ»› ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»
ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»
½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌ
Å»ÈÃÃ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
s
s
s
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆ×
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
s
}
}
}
}
}
gªo
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
È»',1ËÀÄÅÎ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
s
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú Í
ÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇ ÍÉÅ»
ÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉ
ÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
}
ÐÐ
m
85
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬­
«¬­
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
žÑ
ÊÉÌÍ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄÍÉś
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄÍÉś ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÍÉÅ»›
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄÍÉÅ»
› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
s
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÍÀÆÃÎÌÍ»½ÉÅ
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
m
86
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¬­
«¬­
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»Ì
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
½Ö¿ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄÍÉś
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ªÃÍ»ÈÃÀ
žÑÃÆÝÊÉÌÍ žÑÃÆÝÊÉÌÍ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄÍÉś ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÍÉÅ»
s
s
› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}
}
}
}
}
}
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
}
}
ÍÉÅ»› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
}
}
}
}
}
}
}
}
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
} }}
ÊËÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÃ
s
}}
Ö¿ÀËÁÅ»½ËÀÇÀÈÃÌ
ÊËÃÉÍÊÎÌÅ»ÈÃÃ
s
s
Í
s
s
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
}
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
}
}
«»ÂÇÀËÖÇÇ
ÐÐ
ÐÐ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
¿ÆÚ«¬­°
m
87
«¬­
¿½ÎÐÏ»ÂÈÉÀ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
s
}
žÑÃÆÝÊÉÌÍ
«¬­
¿½ÎÐÏ»ÂÈÉÀÇ»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»Ì
½Ö¿ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
s
}
žÑÃÆÝÊÉÌÍ
s
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
}
s
s
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
}
}
}
}
}
}
}
}
}
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
«¬­
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
}
}
}
}
}
}
}
}
}
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÈÍË
s
} }}}}
s
s
s
}
s
s
}
s
s
}
}
}
}
}
g¢og«o
}
g¢og«o
}
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
}
ÐÐ
m
88
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«­Ÿ
«­Ÿ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÉÌÍ
žÑ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄÍÉś ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÍÉÅ»
› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
s
s
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄÍÉś
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÃÍ»ÈÃÀ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
ÍÉÅ»› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
s
s
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
Í
s
›
s
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
}
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
g¢o
g¢o
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»Çà ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
ÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ ÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇ
ÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËɽɿÈÃÅɽ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
}
}
ÐÐ
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
89
¸ÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀËÀÆÀÍÉÅ»
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄÍÉś ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄÍÉś ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄ
ÍÉÅ»› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«­
«­
s
s
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
s
}
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ʻ˻ÆÆÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ÊÉÌÆÀ¿É½»ÍÀÆ×ÈÉÀÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀ}
ËÀ¾ÎÆÚÍÉËÎÌÍ»½ÅÃ
s
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇ
ÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄ
ÍÉÅ»› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
m
90
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄÍÉś ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ªÃÍ»ÈÃÀ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄÍÉś ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«¸©­Ÿ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
s
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÌÈÃÁÀÈÃÄÍÉÅ»›
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÊËÀ½ÖÓÀÈÃÄÍÉÅ»
› ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
Í
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
«¸©­Ÿ
Ç»ÅÌÃÇ»Æ×ÈɾÉÍÉÅ»
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
ÊÉ¿½ÃÁÈÖÄÚÅÉË×
s
}
}
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
ÊÉ¿½ÃÁÈÖÄÚÅÉË×
s
}
}
}
}
g«o
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
91
¯ÉÍÉËÀÆÀ
¯ÉÍÉËÀÆÀ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ ¿ÆÚ »½ÍÉÇ»ÍÃÒÀÌÅÉ¾É ½ÅÆÙÒÀÈÃÚ Ã ÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚ ÊÉ ÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈÉÄ
É̽ÀÔÀÈÈÉÌÍÃË»ÂÆÃÒÈÖÐÎÌÍËÉÄÌͽÉ̽ÀÔÀÈÃÚÃÎÌÍËÉÄÌͽ»½ÍÉÇ»ÍÃÅÃ
 ÏÉÍÉËÀÆÀ ½ÉÌÊËÃÈÃÇ»ÙÔÃÄ ØÆÀÇÀÈÍ ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÀÍ ÌɼÉÄ ÏÉÍÉ¿»ÍÒÃÅ ÍÀ ÎÌÍËÉÄÌͽÉ
ÊËÀɼ˻ÂÎÙÔÀÀØÈÀ˾ÃÙ̽ÀÍɽɾÉÊÉÍÉÅ»½ØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÎÙ½ÀÆÃÒÃÈÎ ÌÉÊËÉÍýÆÀÈÃÀÍÉÅÃÍ¿ ªËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÄ ØÆÀÇÀÈÍ ØÍÉ ØÆÀÅÍËÉÈÈ»Ú ÌÐÀÇ» ÅÉÍÉË»Ú É¼Ë»¼»ÍÖ½»ÀÍ ÊÉÆÎÒÀÈÈÖÄ ÌÃ¾È»Æ Ã
ÏÉËÇÃËÎÀÍ ÎÊË»½ÆÚÙÔÀÀ ½É¿ÀÄÌͽÃÀ È» ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÄ ØÆÀÇÀÈÍ  Å»ÒÀÌͽÀ ÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈɾÉ
ØÆÀÇÀÈÍ»¼Æ»¾É¿»ËÚÊËÉÌÍÉÍÀÃÈ»¿ÀÁÈÉÌÍÃÃÌÊÉÆ×ÂÎÀÍÌÚØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÉÀËÀÆÀ
¯ÉÍÉ¿»ÍÒÃÅÇÉÁÀͼÖÍ×½ÇÉÈÍÃËɽ»ÈÈÀÊÉÌËÀ¿ÌͽÀÈÈɽØÆÀÅÍËÉÈÈÖļÆÉÅÆüɼÖÍ×½ÖÈÀÌÀÈÈ»
ÍËÀ¼ÎÀÇÉÀË»ÌÌÍÉÚÈÃÀ
¯ÉÍÉËÀÆÀл˻ÅÍÀËÃÂÎÙÍÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀÉÌÈɽÈÖÀʻ˻ÇÀÍËÖ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐ ÎËɽÈÀÄ É̽ÀÔÀÈÈÉÌÍà ¿Ã»Ê»ÂÉÈ É̽ÀÔÀÈÈÉÌÍà ½ ÅÉÍÉËÉÇ
ÊËÉÃÌÐÉ¿ÃÍ ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÀ ÏÉÍÉËÀÆÀ ªËà ȻÌÍËÉÄÅÀ ÏÉÍÉËÀÆÀ ÊËÉýɿÃÍÌÚ ËÀ¾ÎÆÃËɽŻ
ÎËɽÈÚÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚÃÌÐÉ¿ÚÃÂÅÉÈÅËÀÍÈÉÄÌÃÍλÑÃÃ
¨»ÆÃÒÃÀ ÆÃ¼É ÉÍÌÎÍÌͽÃÀ ½ËÀÇÀÈÈÉÄ Â»¿ÀËÁÅà ÅÉÍÉË»Ú ½½É¿ÃÍÌÚ ½ ÏÉÍÉËÀÆÀ Ì ÑÀÆ×Ù
ÃÌÅÆÙÒÀÈÃÚ ÆÉÁÈÖÐ ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÄ ÊËà ÅË»ÍÅɽËÀÇÀÈÈÖÐ ÃÂÇÀÈÀÈÃÚÐ É̽ÀÔÀÈÈÉÌÍÃ
È»ÊËÃÇÀËÊËû̽ÀÍÅÀ¿»ÍÒÃŻϻ˻Çû½ÍÉÇɼÃÆÚ ¨»ÊËÚÁÀÈÃÀÃËÉ¿ÍÉÅ»ÊÃÍ»ÙÔÀÄÌÀÍÃ
¥ÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÀʻ˻ÇÀÍËÖÃÌÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈɾÉØÆÀÇÀÈÍ»
¨»ÆÃÒÃÀ¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐÉÊÑÃÄ ËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃÃÍ¿ ®ÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃËÀÆÀ
m
92
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¯«
¯«¨
̽ÖÈÉÌÈÖÇ¿»ÍÒÃÅÉÇ
̽ÖÈÉÌÈÖÇ¿»ÍÒÃÅÉÇ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÊËÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÃ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ÏÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
ÏÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
Í
s
s
›
g¢o
g¢o
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÎËɽÈÀÄ
É̽ÀÔÀÈÈÉÌÍæÅ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ËÀÇÀÈÈ»Ú
»¿ÀËÁÅ»Ì
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
­ÃÊÏÉÍÉ¿»ÍÒÃÅ»
§»ÅÌÃÇ»Æ×ȻڿÆÃȻŻ¼ÀÆÚÏÉÍÉ¿»ÍÒÃÅ»Ç
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
}
}
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
}
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃÄ
½ÃÈÍ»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
93
¯«§
¯«
¯«­
̽ÖÈÉÌÈÖÇ¿»ÍÒÃÅÉÇÃËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇÖÇÃ
»¿ÀËÁÅ»ÇÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚýÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÌɽÌÍËÉÀÈÈÖÇ¿»ÍÒÃÅÉÇ
ÌɽÌÍËÉÀÈÈÖÇ¿»ÍÒÃÅÉÇ
ÃÆÃ
½Ö¼ÃË»ÀÍÌÚÊÀËÀÇÒÅÉÄ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
FÇÃÈÇÃÈÇÃÈ
FÇÃÈÇÃÈÇÃÈ
s
s
ÏÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
ÏÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
ÏÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
s
s
s
s
gªo
g¢o
g¢o
}
s
s
}
}
}
È»',1ËÀÄÅÎ
È»ÊÆÉÌÅÉÌÍ×
È»ÊÆÉÌÅÉÌÍ×
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
T1
T2 Y1
(L)
A1 +A3
A2
(N)
15
16 18
m
94
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÐÎËɽÈÀÄ
É̽ÀÔÀÈÈÉÌÍæÅ
«À¾ÎÆÃËɽŻÊÉËɾ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
¯«§
«¯¬§
ÌÈÀ¿ÀÆ×ÈÖÇËÀÆÀ½ËÀÇÀÈÃ
ýÖÈÉÌÈÖÇ¿»ÍÒÃÅÉÇ
̽ÖÈÉÌÈÖÇ¿»ÍÒÃÅÉÇ
ÊËɾ˻ÇÇÈÉ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ËÀÇÀÈÈ»Ú
»¿ÀËÁÅ»Ì
ÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
s
ÊËÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÃ
s
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ÏÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
ÏÉÍÉËÀÂÃÌÍÉË
Í
s
s
›
gªo
gªo
­ÃÊÏÉÍÉ¿»ÍÒÃÅ»
§»ÅÌÃÇ»Æ×ȻڿÆÃȻŻ¼ÀÆÚ
ÏÉÍÉ¿»ÍÒÃÅ»Ç
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
}
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
}
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
ÐÐ
ÐÐ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
m
95
«ÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÍËÀÐÏ»ÂÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
«ÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÍËÀÐÏ»ÂÈɾÉÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ ËÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚϻ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ¿ÆÚÉÑÀÈÅýÀÆÃÒÃÈÖ
ÌÃÇÇÀÍËÃÃÊÉËÚ¿Å»ÒÀËÀ¿É½»ÈÃÚà ½ÈÀÅÉÍÉËÖÐÌÆÎÒ»ÚРξƻÇÀÁ¿Îϻ»ÇýØÆÀÅÍËÃÒÀÌÅÃÐÑÀÊÚÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉŻûÔÃÍÈɾÉÉÍÅÆÙÒÀÈÃÚØÆÀÅÍËÉÎÌÍ»ÈɽÉÅÃØÆÀÅÍËÉÊËüÉËɽÊËÃÉÍÅÆÉÈÀÈÃÃ
ÎŻ»ÈÈÖнÀÆÃÒÃÈ»ÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÈÖÀÊËÀ¿ÀÆÖ
¥ÉÈÌÍËÎÅÍýÈÉËÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÏ»ÂÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÙÍÌɼÉÄÍËÃËÀÆÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚÅÉÍÉËÖÀÇɾÎͼÖÍ×
¿ÉÊÉÆÈÀÈÖÌÐÀÇ»ÇÃÅÉÈÍËÉÆÚÊÉËÚ¿Å»ÒÀËÀ¿É½»ÈÃÚÏ»ÂÃÉÑÀÈÅÃξƻÇÀÁ¿ÎÈÃÇÃ
«ÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÏ»Âл˻ÅÍÀËÃÂÎÙÍÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀÉÌÈɽÈÖÀʻ˻ÇÀÍËÖ
ÈÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀ Ë»¼ÉÒÀÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÀ r ½ÀÆÃÒÃÈ» È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ËÀÅÉÇÀȿɽ»ÈÈ»Ú
ÊËÉýɿÃÍÀÆÀǾ»Ë»ÈÍÃËÎÙÔ»Ú¿ÆÃÍÀÆ×ÈÎÙ¼ÀÂÉÍÅ»ÂÈÎÙË»¼ÉÍÎÎÌÍËÉÄÌͽ» ÊËÃÉÊÃÌ»ÈÃÃ
ËÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ¿ÆÚÌÀÍÀÄÌÃÂÉÆÃËɽ»ÈÈÉÄÈÀÄÍË»Æ×ÙÎÅ»ÂÖ½»ÀÍÌÚÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÇÀÁ¿Î ÆÙ¼ÖÇà ÇÚ Ï»Â»Çà ¿ÆÚ ÌÀÍÀÄ Ì Â»ÂÀÇÆÛÈÈÉÄ ÈÀÄÍË»Æ×Ù È»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÇÀÁ¿Î
ÈÎÆÛÇÃÆÙ¼ÉÄÏ»ÂÉÄ ÊÀËÀÒÀÈ× ÏÎÈÅÑÃÄ ËÀÆÀ ÅÉÈÍËÉÆ× ÌÈÃÁÀÈÃÚ ÊËÀ½ÖÓÀÈÃÚ È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÈÀ¿ÉÊÎÌÍÃÇ»Ú
»ÌÃÇÇÀÍËÃÚÃÍ¿ È»ÆÃÒÃÀ ÆÃ¼É ÉÍÌÎÍÌͽÃÀ ½ËÀÇÀÈÈÉÄ Â»¿ÀËÁÅà ÅÉÍÉË»Ú ½½É¿ÃÍÌÚ Ì ÑÀÆ×Ù ÃÌÅÆÙÒÀÈÃÚ
ÆÉÁÈÖÐ ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÄ ËÀÆÀ ÊËà ½ÉÂÈÃÅÈɽÀÈÃà ÅË»ÍÅɽËÀÇÀÈÈÖÐ ½ ¿Ã»Ê»ÂÉÈÀ Ì »½»ËÃÄÈÖÐÌÃÍλÑÃÄ
È»ÆÃÒÃÀÆüÉÉÍÌÎÍÌͽÃÀ½ÈÀÓÈÀ¾ÉÉÊÀË»ÍýÈɾÉÊÃÍ»ÈÃÚËÀÆÀ
ÎÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃÅÉÍÉËÖÀÉÊËÀ¿ÀÆÚÙͿûʻÂÉȽÈÀÓÈÃнÉ¿ÀÄÌͽÃÄ ÍÀÇÊÀË»ÍÎË»
½Æ»ÁÈÉÌÍ× ÎËɽÀÈ× ½Ã¼Ë»ÑÃà »ÊÖÆÀÈÈÉÌÍ× Ã Í ¿ ÊËà ÅÉÍÉËÖРɼÀÌÊÀÒý»ÀÍÌÚ
ÏÎÈÅÑÃÉÈÃËɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¨»Ã¼ÉÆ×ÓÀÀË»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÃÀÊÉÆÎÒÃÆÃØÆÀÅÍËÉÈÈÖÀËÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÏ»Â
m
96
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¦
¦
ÅÉÈÍËÉÆ×ÃÌÍÉÒÈÃÅɽÍÉÅ»
»ÔÃÍ»ÈÀËÀ½ÀËÌýÈÖÐ
ØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÀÄ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
¬Ë»¼»ÍÖ½»ÈÃÀÊËÃÉ¿ÈÉÏ»ÂÈÉÇ
ÌÈÃÁÀÈÃÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
8ÏÈ
8ÏÈ
¬Ë»¼»ÍÖ½»ÈÃÀÊËÃÌÃÇÇÀÍËÃÒÈÉÇ
ÌÈÃÁÀÈÃÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
8ÏÈ
8ÏÈ
¥ÉÈÍËÉÆ×ɼËÖ½»Ï»ÂÖ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
¥ÉÈÍËÉÆ×ÊÉËÚ¿Å»ÒÀËÀ¿É½»ÈÃÚÏ»Â
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
¥ÉÈÍËÉÆ×ÌÆÃÊ»ÈÃÚÏ»Â
ÈÀÍ
ÈÀÍ
¥ÉÈÍËÉÆ×ÊɽÖÓÀÈÃÚÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÃÍ»ÈÃÀËÀÆÀ
¢»¿ÀËÁÅ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚÌ
«À¾ÎÆÃËɽŻ»¿ÀËÁÅÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍם›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
}
}
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
}
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÀֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
m
97
¦
¦§
¦§
»ÔÃÍ»ÅË»ÈɽÖÐ
ØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÀÄ
ÅÉÈÍËÉÆ×ÃÌÍÉÒÈÃÅɽÍÉÅ»
»ÔÃÍ»ÈÀËÀ½ÀËÌýÈÖÐ
ØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÀÄ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
!8ÏÈ
!8ÏÈ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
}
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
98
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
¦§
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
»ÔÃÍ»ÅË»ÈɽÖÐ
ØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÀÄ
¦
ËÀÆÀÅÉÈÍËÉÆÚÍËÀÐÏ»ÂÈɾÉ
È»ÊËÚÁÀÈÃÚÌËÀ¾ÎÆÃËÎÀÇÖÇÃ
ÊÉËɾ»ÇÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÃÍ»ÈÃÀËÀÆÀ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
¬Ë»¼»ÍÖ½»ÈÃÀÊËÃÉ¿ÈÉÏ»ÂÈÉÇ
ÌÈÃÁÀÈÃÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
8ÏÈ
8ÏÈ
¬Ë»¼»ÍÖ½»ÈÃÀÊËÃÌÃÇÇÀÍËÃÒÈÉÇ
ÌÈÃÁÀÈÃÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
8ÏÈ
8ÏÈ
¥ÉÈÍËÉÆ×ɼËÖ½»Ï»ÂÖ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
¥ÉÈÍËÉÆ×ÊÉËÚ¿Å»ÒÀËÀ¿É½»ÈÃÚÏ»Â
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
¥ÉÈÍËÉÆ×ÌÆÃÊ»ÈÃÚÏ»Â
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
!8ÏÈ
!8ÏÈ
¢»¿ÀËÁÅ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚÌ
«À¾ÎÆÃËɽŻ»¿ÀËÁÅÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ÈÀÍ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
¥ÉÈÍËÉÆ×ÊɽÖÓÀÈÃÚÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍם›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
}
}
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
}
g¢og«o
g¢og«o
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÀֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
m
99
«¬¨§
«¬¨§
«¬¨§
ÅÉÈÍËÉÆ×ÃÌÍÉÒÈÃÅɽÍÉÅ»
»ÔÃÍ»ÈÀËÀ½ÀËÌýÈÖÐ
ØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÀÄ
»ÔÃÍ»ÅË»ÈɽÖÐ
ØÆÀÅÍËÉ¿½Ã¾»ÍÀÆÀÄ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
8ÏÈ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÈÀÍ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÈÀÍ
}
}
}
}
}
}
}
}
}
g¢og«o
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»
',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
100
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¥¨
«¥¨
ÅÉÈÍËÉÆ×È»ÊËÚÁÀÈÃÚ½
ÌÀÍÚÐÌ»ÂÀÇÆÈÀÄÍË»Æ×Ù
ÅÉÈÍËÉÆ×È»ÊËÚÁÀÈÃÚ½
ÌÀÍÚÐÌ»ÂÀÇÆÈÀÄÍË»Æ×Ù
8ÏÈ
8ÏÈ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
¬Ë»¼»ÍÖ½»ÈÃÀÊËÃÉ¿ÈÉÏ»ÂÈÉÇ
ÌÈÃÁÀÈÃÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
8ÏÈ
8ÏÈ
¬Ë»¼»ÍÖ½»ÈÃÀÊËÃÌÃÇÇÀÍËÃÒÈÉÇ
ÌÈÃÁÀÈÃÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
8ÏÈ
8ÏÈ
¥ÉÈÍËÉÆ×ɼËÖ½»Ï»ÂÖ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
¥ÉÈÍËÉÆ×ÊÉËÚ¿Å»ÒÀËÀ¿É½»ÈÃÚÏ»Â
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
¥ÉÈÍËÉÆ×ÌÆÃÊ»ÈÃÚÏ»Â
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
!8ÏÈ
!8ÏÈ !8ÏÈ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
©ÌÈɽÈÖÀÉÌɼÀÈÈÉÌÍÃ
¨ÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀÈ»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÃÍ»ÈÃÀËÀÆÀ
¥ÉÈÍËÉÆ×ÊɽÖÓÀÈÃÚÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
¢»¿ÀËÁÅ»ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚÌ
«À¾ÎÆÃËɽŻ»¿ÀËÁÅÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»ÚÇÉÔÈÉÌÍם›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
}
}
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
}
}
gªo
gªo
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
}
}
«»ÂÇÀËÖÇÇ
ÐÐ
ÐÐ
²ÃÌÆÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
g¢o»ÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉË»ÂÉÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
g«oË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÄ ÈÉËÇ»Æ×ÈÉ»ÇÅÈÎÍÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ
gªoÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÄÅÉÈÍ»ÅÍ
ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÀֿ̽ÀËÁÅÉĽËÀÇÀÈÃ
m
101
«¥¯§
«¥¯§
«¥¯§
ËÀÆÀÒÀËÀ¿É½»ÈÃÚϻ½ÌÀÍÚÐÌ ÅÉÈÍËÉÆ×È»ÊËÚÁÀÈÃÚ½ÌÀÍÚÐÌ ÅÉÈÍËÉÆ×È»ÊËÚÁÀÈÃÚ½ÌÀÍÚÐÌ
ÃÂÉÆÃËɽ»ÈÈÉÄÈÀÄÍË»Æ×Ù
ÃÂÉÆÃËɽ»ÈÈÉÄÈÀÄÍË»Æ×Ù
ÃÂÉÆÃËɽ»ÈÈÉÄÈÀÄÍË»Æ×Ù
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
ÉÍÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÄÑÀÊÃ
s
8ÏÈ
8ÏÈ
s
8ÏÈ
8ÏÈ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÈÀÍ
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
ÀÌÍ×
s
!8ÏÈ
!8ÏÈ
ÈÀÍ
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
ÊÉÍÀÈÑÃÉÇÀÍË
}
}
}
}
}
}
}
}
}
gªo
g¢og«o
g¢og«o
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
È»',1ËÀÄÅÎ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
102
«ÀÆÀÎŻ»ÍÀÆ×ÈÖÀ
®Å»Â»ÍÀÆ×ÈÖÀËÀÆÀÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ¿ÆÚÃÈ¿ÃÅ»ÑÃÃÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚÌÐÀÇ»ÔÃÍÖû½ÍÉÇ»ÍÃÅûͻÅÁÀ
ÌþȻÆûÑÃû½»ËÃÄÈɾÉÌÉÌÍÉÚÈÃÚ½ÑÀÊÚÐÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÃÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
®Å»Â»ÍÀÆ×ÈÖÀËÀÆÀÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÙÍÌɼÉÄØÆÀÅÍËÉÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀÎÌÍËÉÄÌͽ»ÃÇÀÙÔÃÀ¿½»ÌÍ»¼ÃÆ×ÈÖÐ
ÌÉÌÍÉÚÈÃÚ ½Â½À¿ÀÈÈÉÀ à ÌË»¼ÉÍ»ÈÈÉÀ  Å»Á¿ÉÇ Ã ÌÉÌÍÉÚÈÃÄ É¼ÀÌÊÀÒý»ÀÍÌÚ À¾É É¿ÈÉÂÈ»ÒÈÉÀ
½ÃÂλÆ×ÈÉÀÉÊËÀ¿ÀÆÀÈÃÀÂ½É¿ËÀÆÀÊÉÌÆÀÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚÉÌÎÔÀÌͽÆÚÀÍÌÚ½ËÎÒÈÎÙ
®Å»Â»ÍÀÆ×ÈÖÀ ËÀÆÀ ½ÖÊÎÌÅ»ÙÍÌÚ ¿ÆÚ ÅÉÈÍËÉÆÚ ÆÃ¼É È»ÊËÚÁÀÈÃÚ ÆÃ¼É ÍÉÅ» ©¼À ½ÀÆÃÒÃÈÖ
É¿ÈɽËÀÇÀÈÈÉÈÀÅÉÈÍËÉÆÃËÎÙÍÌÚ
«ÀÆÀÌÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇÃÌËÎÒÈÖǽ½ɿÉǽÖÊÎÌÅ»ÙÍÌÚÅ»ÅÈ»ÊÉÌÍÉÚÈÈÖÄÍ»ÅÃÈ»ÊÀËÀÇÀÈÈÖÄÍÉÅ
«ÀÆÀÌÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇÃÌÌ»Çɽɽ˻ÍÉÇ Ì¾ÀËÅÉÈ»Çà ½ÖÊÎÌÅ»ÙÍÌÚÍÉÆ×ÅÉÈ»ÊÉÌÍÉÚÈÈÖÄÍÉÅ
®Å»Â»ÍÀÆ×ÈÖÀËÀÆÀл˻ÅÍÀËÃÂÎÙÍÌÆÀ¿ÎÙÔÃÀÉÌÈɽÈÖÀʻ˻ÇÀÍËÖ
ÈÉÇÃÈ»Æ×ÈÖÄ ÍÉÅ ÃÆà ȻÊËÚÁÀÈÃÀ ÌË»¼»ÍÖ½»ÈÃÚ ½ÀÆÃÒÃÈ» ÍÉÅ» ÃÆà ȻÊËÚÁÀÈÃÚ ÎŻ»ÈÈ»ÚÊËÉýɿÃÍÀÆÀǾ»Ë»ÈÍÃËÎÙÔ»Ú¿ÆÃÍÀÆ×ÈÎÙ¼ÀÂÉÍÅ»ÂÈÎÙË»¼ÉÍÎÎÌÍËÉÄÌͽ»
ËÉ¿ÍÉÅ»ÅÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉĽÀÆÃÒÃÈÖ
ÅÉÆÃÒÀÌͽÉÃËÉ¿½ÖÐÉ¿ÈÖÐÅÉÈÍ»ÅÍɽ
ÎÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃ
m
103
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«¸®
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄ
ÍÉś
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
ɼÇÉÍÅÃ
¿ÆÚÅÉÈÍ»ÅÍ»ÌÌ»Çɽɽ˻ÍÉÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
»ÇÖÅ»ÙÔÃмÀÂ
Ì»Çɽɽ˻ͻ
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐÌ
Ì»Çɽɽ˻ÍÉÇ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃмÀÂ
Ì»Çɽɽ˻ͻ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃÄÃÆÃÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
}
«»ÂÇÀËÖÇÇ
ÐÐ
§»Ì̻ž
1
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
6
2
4
а) РЭУ11-20
5
3
1
6
5
8
2
4
3
б) РЭУ11-30
7
1
6
5
8
2
4
3
г) РЭУ11-21
7
6
5
2
4
3
в) РЭУ11-11
1
6
5
2
4
3
д) РЭУ11-02
1
7
1
6
5
8
2
4
3
е) РЭУ11-12
«¸®Ã«¸ª®§Ì»ÇÖÅ»ÙÔÃÇÃÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇÃÌÌ»Çɽɽ˻ÍÉǽÖÊÎÌÅ»ÙÍÌÚÍÉÆ×ÅÉ¿ÆÚ
ÅÉÈÍËÉÆÚÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»ÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
m
104
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
«®
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
¥ÉÈÍËÉÆÃËÎÀÇÖÄ
ÍÉś
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
ŸÃ»Ê»ÂÉÈ
ÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐ
È»ÊËÚÁÀÈÃĝ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
ɼÇÉÍÅÃ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
»ÇÖÅ»ÙÔÃмÀÂ
Ì»Çɽɽ˻ͻ
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐÌ
Ì»Çɽɽ˻ÍÉÇ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃмÀÂ
Ì»Çɽɽ˻ͻ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃÄÃÆÃÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
«¸®Ã«¸ª®§Ì»ÇÖÅ»ÙÔÃÇÃÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇÃÌÌ»Çɽɽ˻ÍÉǽÖÊÎÌÅ»ÙÍÌÚÍÉÆ×ÅÉ¿ÆÚ
ÅÉÈÍËÉÆÚÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»ÃÈ»ÊËÚÁÀÈÃÚ
«®Ã«®¿ÉÊÎÌÅ»ÙÍÊÀËÀÌÍ»ÈɽÅÎÅÉÈÍ»ÅÍÈÖÐÇÉÌÍÃÅɽ¿ÆÚÊÉÆÎÒÀÈÃÚËÀÆÀÌ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÇÃÅÉÈÍ»ÅÍ»ÇÃ
m
105
«®
«¸ª®§
—
—
¿ÆÚÅÉÈÍ»ÅÍ»Ì
Ì»Çɽɽ˻ÍÉÇ
¿ÆÚÅÉÈÍ»ÅÍ»Ì
Ì»Çɽɽ˻ÍÉÇ
}
}
—
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃÄÃÆÃÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆà ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃÄÃÆÃÎÍÉÊÆÀÈÈÖĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÐÐ
ÐÐ
ÌÇÌÐÀÇÖÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚÈ»ÌÍË
m
106
¬ÐÀÇÖÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ«¸ª®§
m
107
ªËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÀËÀÆÀ
ªËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÀ ËÀÆÀ ÊËÀ¿È»ÂÈ»ÒÀÈÖ ¿ÆÚ ¾»Æ×½»ÈÃÒÀÌÅÉÄ Ë»Â½ÚÂÅà ÑÀÊÀÄ Ã Î½ÀÆÃÒÀÈÃÚ
ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÉÄÌÊÉÌɼÈÉÌÍÃÃÆÃÒÃÌÆ»ÅÉÈÍ»ÅÍɽÉÌÈɽÈÖÐËÀÆÀ
¨»Ã¼ÉÆ×ÓÀÀ Ë»ÌÊËÉÌÍË»ÈÀÈÃÀ ÃÇÀÙÍ ØÆÀÅÍËÉÇ»¾ÈÃÍÈÖÀ ÊËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÀ ËÀÆÀ «ÀÆÀ ØÍÉ¾É ÍÃÊ»
ÊɽÉÆÚÙÍ ÅÉÇÇÎÍÃËɽ»Í× ÍÉÅà ¿É ¿ÀÌÚÍÅɽ »ÇÊÀË ÊËà ȻÊËÚÁÀÈÃà ¿É ÈÀÌÅÉÆ×ÅÃÐ ÌÉÍÀÈ ½ÉÆ×Í
ÃÇÀÙÍ ¼ÉÆ×ÓÉÀ Ë»ÂÈÉɼ˻ÂÃÀ ¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐ ÉÊÑÃÄ ÎÌÍËÉÄÌͽ» ÃÈ¿ÃÅ»ÑÃà ÇÀлÈÃÒÀÌÅÃÀ
¼ÆÉÅÃËɽÅÃÃÍ¿ ŸÆÚ ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃà ǻÆÖÐ ÍÉÅɽ À¿ÃÈÃÑÖ ÇÃÆÆûÇÊÀË Ã È»ÊËÚÁÀÈÃÄ ÊËÃÇÀÈÚÙÍÌÚ ¾ÀËÅÉÈɽÖÀ
ÊËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÀ ËÀÆÀ ¾ÀËÅÉÈ ¾ÀËÇÀÍÃÂÃËɽ»ÈÈÖÄ ÅÉÈÍ»ÅÍ ÃÂÇÀÈÚÙÔÃÄ ÌÉÌÍÉÚÈÃÀ ÊÉ¿
½É¿ÀÄÌͽÃÀÇ Ç»¾ÈÃÍÈÉ¾É ÊÉÆÚ ¥ÉÈÌÍËÎÅÍýÈÉ ØÍÉÍ ÍÃÊ ËÀÆÀ ÊËÀ¿ÌÍ»½ÆÚÙÍ ÌɼÉÄ É¿ÃÈ ÃÆÃ
ÈÀÌÅÉÆ×ÅɾÀËÅÉÈɽ˻ÌÊÉÆÉÁÀÈÈÖнÈÎÍËÃÇ»¾ÈÃÍÈÉÄÌÃÌÍÀÇÖÌÅ»ÍÎÓÅÉÄ
œÀÌÅÉÈÍ»ÅÍÈÖÀÊËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÀËÀÆÀÊËÃÇÀÈÚÙÍÌÚ½ÍÀÐÌÆÎÒ»ÚÐÅɾ¿»ÈÀɼÐÉ¿ÃÇ»½ÖÌÉÅ»ÚÒ»ÌÍÉÍ»
ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÄüÉÆ×ÓÉÄËÀÌÎËÌ«ÀÆÀÍ»ÅɾÉÍÃÊ»½ÖÊÉÆÈÚÙÍÌÚÈ»ÉÌÈɽÀÉÊÍÉØÆÀÅÍËÉÈÈÖÐÅÆÙÒÀÄ
ÉÊÍÉÌÃÇÃÌÍÉËɽÉÊÍÉÍË»ÈÂÃÌÍÉËɽÃÍÊ ªËÉÇÀÁÎÍÉÒÈÖÀËÀÆÀÉÊËÀ¿ÀÆÚÙÍÌÚÌÆÀ¿ÎÙÔÃÇÃÉÌÈɽÈÖÇÃл˻ÅÍÀËÃÌÍÃÅ»ÇÃ
ÈÉÇÃÈ»Æ×ÈÉÀ È»ÊËÚÁÀÈÃÀ ÆÃ¼É ÍÉÅ ÎÊË»½ÆÚÙÔÀÄ ÑÀÊà à À¾É ËÉ¿ ÊÉÌÍÉÚÈÈÖÄ ÆüÉ
ÊÀËÀÇÀÈÈÖÄ ÅÉÆÃÒÀÌͽÉÃËÉ¿ÅÉÈÍ»ÅÍɽ »ÇÖÅ»ÙÔÃÐË»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ ÅÉÇÇÎÍ»ÑÃÉÈÈÖÀʻ˻ÇÀÍËÖÅÉÈÍ»ÅÍɽ
È»ÆÃÒÃÀ¿ÉÊÉÆÈÃÍÀÆ×ÈÖÐÉÊÑÃÄ ½ËÀÇÀÈÈÖл¿ÀËÁÀÅØÆÀÇÀÈÍɽÃÈ¿ÃÅ»ÑÃÃÃÍ¿ ÎÌÆɽÃÚØÅÌÊÆλͻÑÃÃËÀÆÀ
m
108
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
ǻ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
ËÉÂÀÍŻȻÊÆÉÌÅÉÌÍ×Ã
',1ËÀÄÅÎ
ËÉÂÀÍŻȻÊÆÉÌÅÉÌÍ×Ã
',1ËÀÄÅÎ
}
ÐÐ
ÐÐ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
m
109
ǻ
ǻ
«¸ª
s
s
s
s
s
s
«¸ª
«¸ª
ËÉÂÀÍŻȻÊÆÉÌÅÉÌÍ×Ã
',1ËÀÄÅÎ
ËÉÂÀÍŻȻÊÆÉÌÅÉÌÍ×Ã
',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÃÆÃ
Ê»ÄÅÉÄ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÌÅÉÆÉ¿ÅÉÄ
ÐÐ
¼ÀÂÅÉÆÉ¿ÅÃ
m
110
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
ǻ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
È»ÊÆÉÌÅÉÌÍ×
È»ÊÆÉÌÅÉÌÍ×
[[
[[
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
m
111
ª¸
ǻ
s
s
s
s
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÈ»',1ËÀÄÅÎ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌ»¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÐÐ
ÐÐ
m
112
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
}
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌ»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇ
ÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
m
113
ǻ
ǻ
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
m
114
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
}
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
s
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇ
ÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚ¿½ÀοÀËÁý»ÙÔÃÐɼÇÉÍÅÃÍÉÅ»
m
115
ǻ
ǻ
ǻ
s
s
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
s
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
Í»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËÉ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËÉ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀ
½É¿ÈÃÅɽ
½É¿ÈÃÅɽ
ÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
116
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
ǻ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
}
}
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌ
ÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃ
ÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃ
ÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽÉ
¿ÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚ¿½ÀοÀËÁý»ÙÔÃÐɼÇÉÍÅÃÍÉÅ»
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚÍËÃοÀËÁý»ÙÔÃÐɼÇÉÍÅÃÍÉÅ»
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍÅ»ÍÉŻɿȻοÀËÁý»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚ
m
117
ǻ
ǻ
ǻ
ǻ
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
s
s
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
Í»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀ
ÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
Í»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀ
ÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
Í»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀ
ÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
Í»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆÃ
»¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀ
ÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
118
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
s
}
}
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
}
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈ
Í»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇ
ÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉ
À¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽÉ
¿ÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿
ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀ
ÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚ¿½ÀοÀËÁý»ÙÔÃÐɼÇÉÍÅÃÍÉÅ»
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚÍËÃοÀËÁý»ÙÔÃÐɼÇÉÍÅÃÍÉÅ»
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍÅ»ÍÉŻɿȻοÀËÁý»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚ
m
119
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËýÅÆÙÒÀÈÃÃ
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÃ
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
}
}
}
s
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌ
ÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ
¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌ
ÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ
¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌ
ÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉÀ
¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
}
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
m
120
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÃ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
}
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
s
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉ
À¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
m
121
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÃ
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÃ
s
s
s
s
s
s
}
}
}
}
}
}
s
s
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ ½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ÊËÃÌÉÀ¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
}
}
ÐÐ
ÐÐ
m
122
¨»ÃÇÀÈɽ»ÈÃÀËÀÆÀ
ǻ
»ÇÀ¿ÆÀÈÈÖÀÊËÃÉÍÅÆÙÒÀÈÃÃ
¨»ÊËÚÁÀÈÃÀ
ÊÃÍ»ÈÃڝ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
­ÉÅɼÇÉÍÅÛ
ÊÉÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
s
ŸÃ»Ê»ÂÉÈÅÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÖÐÍÉÅɽ›
¥ÉÇÇÎÍÃËÎÀÇÉÀ
È»ÊËÚÁÀÈÃÀ
¥ÉÆÃÒÀÌͽÉ
ÅÉÈÍ»ÅÍɽ ÊÉ
ÃÌÊÉÆÈÀÈÃÚÇ
ªÉÍËÀ¼ÆÚÀÇ»Ú
ÇÉÔÈÉÌÍ×
}
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»
}
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»
}
»ÇÖÅ»ÙÔÃÐ
Ë»ÂÇÖÅ»ÙÔÃÐ
ÊÀËÀÅÆÙÒ»ÙÔÃÐ
ÊÉÌÍÉÚÈÈɾÉÍÉÅ»Í
s
ÊÀËÀÇÀÈÈɾÉÍÉÅ»›
¬ÊÉÌɼÅËÀÊÆÀÈÃÚ
½ÖÌÍÎÊ»ÙÔÃĽÃÈÍ»ÇÃÌÊÀËÀ¿ÈÃÇÃÆû¿ÈÃÇÊËÃÌÉ
À¿ÃÈÀÈÃÀÇÊËɽɿÈÃÅɽ
ŸÃ»Ê»ÂÉÈË»¼ÉÒÃÐÍÀÇÊÀË»ÍÎËj¬
«»ÂÇÀËÖÇÇ
§»Ì̻ž
}
ÐÐ
¬ÐÀÇ»ÊÉ¿ÅÆÙÒÀÈÃÚ
É¿È»½ÅÆÙÒ»ÙÔ»ÚɼÇÉÍŻȻÊËÚÁÀÈÃÚ
m
123
«&ordf