gen-dict-big

Реклама
.
2
2012
.
.
. 2- ,
.
:
15.
.
.–
.
, 2011. –156
:
.
110401 –
111201–
26.10.2011 .)
63-169
(
1000
–
,
,
,
,
,
,
-
.
-
111201 – «
–«
,
»
110401 – «
»,
03.00.15 – «
» 06.02.01
».
,
«
»,
»,
.
«
–
-
2012.
.
www.labogen.ru
:
.,
,
.,
.-
.,
.
-
.
.-
.,
,
-
:
–
–
–
(
(
(
,
4
2 13.10.2006 .);
2 20.10.2006 .);
13.12.2006 .)
.
,
-
.
©
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
.
-
3
,
.
,
,
,
,
,
.
,
.
50
.
, «
1967
»
,«
.
.
.
,
.
»
,
-
,
.
«
,
1983
,
.,
1999
»,
2001
»
-
.
.,
«
.
,
»
. «
.
,
.
,
,
,
,
,
-
.
,
06.02.07 – «
»
03.02.07 – «
,
»
.
,
,
,
,
-
.
«
«
»
»
«
-
»
.
.
,
,
,
.
,
,
.
,
.
:
–
–
–
,
;
;
,
;
–
(
,
,
,
),
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
4
.
119-120
.
( . 121-128).
,
,
-
.
.
«
» ( . 129-134)
» ( . 135-136).
,
»
«
»
-
.
.
,
,
.
-
,
,
–
,
:
«
».
.
,
,
,
.
,
,
,
,
-
.
-
.
,
:
69,
.
.,
.
.
. 2- ,
302019, .
,
.
.
,
. 205,
: ecogenet@mail.ru.
.
.
,
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
5
–
-
,
(
)
.
.
–
(antibody + enzyme = abzyme).
.
–
,
.
(
) –
,
.
–
.
–
,
,
.
-
–
(
,
)–
.
–
,
.
.
(
–
,
,
,
),
.
–
,
,
-
.
–
;
(
,
.),
,
,
.
–
,
,
,
.
–
,
;
.
.
. 2- ,
,
.
.
-
15.
.–
:
-
.
, 2011. –156 .
-
6
.
–
(
).
– 1)
.
,
-
; 2)
,
.
-
,
.
-
–
«
»
II,
.
) –
(
(
(
)
-
)
;
.
–
,
-
.
–
(
-
).
)
(
).
(
) – 1)
-
; 2)
( )
,
.
–
,
.
,
.
.
,
(
80
)
,
.
,
,
–
.
.
».
.: «
(
)–
,
,
;
.
(
) –
,
-
.
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
7
.) –
,
,
-
.
–
,
.
,
,
.
.
–
,
,
,
,
.
–
.
) –
,
-
.
.
,
.
– 1)
,
; 2)
,
.
–
–
,
,
.
,
.
,
,
,
.
.
,
,
.
–
,
;
)
-
(
.
;
,
–
-
.
–
,
.
–
,
-
,
(
.
).
–
:
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
8
,
.
–
,
,
.
–
,
.
(
) –
-
,
;
,
,
.
–
,
,
.
«
–
–
–
».
,
.
.
,
.
,
-
.
–
,
.
–
,
.
–
,
,
.
–
,
,
,
-
.
.
(
.: «
»).
–
,
-
;
,
.
–
,
.
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
9
(
) –
-
(
)
.
–
,
,
,
.
–
,
-
.
– 1)
-
,
,
; 2)
–
,
-
,
.
)
(
–
,
.
–
.: «
».
(
) –
-
,
,
,
.
,
.
4-5
–
,
.
3'.
,
–
.
,
,
(
)
-
.
,
–
,
, «
(
»
).
–
)
(–
,
(–NH2)
150
.
-
.
20
.
–
,
,
.
–
,
,
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
10
.
.
16-
17)–
(
-
.
;
-
.
–
,
,
–
,
(
);
.
–
,
-
.
–
,
.
–
,
«
»
–
(
,
:«
-
»).
–
(
:«
»).
–
.
.
–
.: «
».
–
,
.
-
(
, 5-
)
-
.
–
,
.
–
,
-
.
–
;
:
,
,
,
; 1 Å = 0,1
(Å) –
.
.
. 2- ,
.
.
.
= 10–8
15.
.–
.
,
:
= 10–7
.
, 2011. –156 .
.
-
11
–
,
,
(
),
; (
,
-
,
).
–
.
(
)
,
»
.
,
-
,
.
95%
,
.
.
–
,
.
-
,
.
60 %
40 %
, . .
.
,
.
-
,
(
HbS).
(
) –
,
.
(
)–
;
,
-
,
;
,
,
2n+1; 2n–1; 2n+2; 2n+3) (
(
) – 1)
,
(
:«
,
»).
,
; 2)
,
-
.
–
,
-
.
.
,
,
,
.
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
12
–
,
-
.
-
.
,
–
.
.
.
–
,
-
.
.
–
,
-
.
–
,
–
. 2)
(
,
,
,
),
,
;
,
-
.
–
.
–
(
,
-
)
.
.
–
.
-
(
:«
»).
(
) –
,
,
I
II
(
-
);
,
,
.
(
,
)
(
)–
-
,
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
13
(
).
– 1)
,
,
,
.
-2,
40
-
,
,
,
,
,
. 2)
-
,
-
-2.
I –
,
.
.
,
L
-2
,D
HLA
,
.
I
.
II – IaHLA-DR-
.
.
,
.
III –
Ss
.
Slp
,
.
4
-
.
.
IV.
(
15-30
)
.
.
-
,
,
-
I-A
–
( -2).
,
,
,
.
0
Rh-
.«
»).
–
,
.«
»).
,
–
;
.
–
,
-
,
.
–
3'
.
(5'
5')
.
. 2- ,
3'
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
14
–
,
.
– 1.
. 2.
(
)
,
.
–
-
.
–
,
,
.
–
(
),
.
–
–
,
.
–
;
(
(
)
(
–
,
),
).
,
.
–
(
.
)
-
,
,
.
–
,
,
.
-
,
)
.
,
-
.
– Arabidopsis thaliana,
-
;
.
,
–
,
,
:
,
,
,
.
.
.
–
.
.
. 2- ,
-
30%.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
15
–
(
,
,
),
,
.
–
.
–
(
–
,
),
-
.
–
(
,
)
-
,
.
–
(
)
-
.
–
,
,
-
.
–
,
.
(
)
–
,
.
–
.:
.
(
) –
,
-
–
-
.
,
(
»).
–
:«
,
-
(
4-6
);
,
,
;
(
«
,
:
»).
–
,
.
–
-
.
,
.
–
.
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
16
–
,
.
–
,
(
-
)
.
,
.
–
,
.
-
,
.
–
-
.
–
;
(
,
-
22
+ 1
).
–
.
–
,
.
,
.
,
.
.
-
.
(
)–
-
,
.
.
,
,
.
,
.
120
–
(
)
.
– 10,7×106.
,
.
–
.
,
,
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
17
–
,
.
–
,
-
.
–
,
-
.
–
.
,
–
;
,
(
,
-
,
,
»).
:«
–
,
-
,
(
).
.: «
».
–
.
(1823-1899),
.
–
,
,
-
,
.
–
.: «
».
(
) –
-
.
–
,
.
–
,
.
–
-
,
.
–
,
.
–
,
(
.
.
. 2- ,
.
),
(
.
.
).
15.
.–
:
–
.
, 2011. –156 .
-
18
–
,
UAG, UAA, UGA,
.
ochre-
– UAG
opal-
, UGA –
–
amber-
, UAA –
.
,
-
,
.
–
,
;
-
,
.
(
,
)–
,
,
-
,
-
.
–
.
–
.: «
».
–
,
-
;
;
4
,
-
.
–
,
.
–
(
)
,
-
,
,
-
,
.
–
.
–
.
,
.
,
,
,
.
–
,
.
–
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
19
,
–
,
,
.
,
.
–
;
,
,
,
,
,
,
,
-
.
-
(
.
).
–
-
,
,
,
(
)
.
–
(
)
,
-
,
.
–
,
.
–
(
)
-
,
;
.
–
–
.
;
,
64
-
,
;
.
–
.
.
.
–
,
-
,
.
) –
(
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
20
(
,
) –
,
-
,
.
–
TATAAT
10
.
,
,
.
(
)–
,
.
25
8
:
TATA
A A
A .
T T
–
–
,
,
,
-
(
(
).
; blotting –
: blot –
)–
(
(
,
,
,
,
)
).
,
-
.
,
(
)
,
«
», «
»,
«
.
-
».
(
)(
)–
,
.
– .:
– .:
»
»
–
.
–
;
,
-
,
,
-
.
–
,
.
–
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
21
–
.: «
-
».
–
,
.
–
,
.
–
,
.
(
) –
,
-
,
,
.
,
;
,
-
.
–
-
,
Y-
,
-
.
–
,
-
.
–
.
–
,
,
.
,
.
,
,
,
,
,
,
.
,
10-15
-
,
.
–
.
.
–
.
–
,
,
);
.
–
.
.
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
22
(
)
–
.
» –
,
,
.
«
»
-
.
–(
)–
-
,
.
–
,
.)
,
,
(
-
).
– 1)
,
; 2)
(
)
,
–
;
-
,
N-
-
,
.
–
,
-
.
.
) –
,
,
.
(
) – 1)
,
;
,
2)
,
,
,
,
–
.
.
–
(
,
),
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
23
,
-
.
–
(
)
-
,
.
.
-
–
,
,(
,
.
-
,
).
–
,
,
-
,
,
.
–
,
,
.
.
–
,
.
-
,
,
–
,
,
,
,
,
-
,
.
–
–
.: «
.
».
–
.
– .: «
.: virus – ) –
(
».
,
-
.
(
) –
(
,
-
).
,
.
–
-
,
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
24
–
.: «
».
–
;
.
–
,
-
,
.
–
,
.
–
.
–
.: «
,
,
–
».
-
(
).
–
-
.
,
,
.
–
.
.
,
-
25%.
6
–
,
.
,
.
,
.
–
,
-
(
,
-
).
–
,
.
–
,
).
.
-1-1-
.
.
. 2- ,
-
),
;
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
25
.
-
,
,
.
-
.
1,25 %.
–
,
.
–
-
,
,
(
).
.
–
–
,
,
,
.
–
,
,
-
.
–
,
,
.
-
–
,
,
–
-
.
,
-
),
–
.
,
(1n)
–
.
,
(
),
.
–
(
)
)
(
;
,
-
;
(
,
,
,
-2-
-
;
-2-
).
–
,
-
.
) –
.
.
–
(6n).
.
.
. 2- ,
,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
26
–
,
.
–
–
.: «
».
-
,
.
–
,
(
,
.
)–
,
.
.
,
.
.
–
,
,
.
–
,
-
Y-
.
.
–
,
-
.
–
,
-
.
–
,
-
.
.
.
–
,
Rh
Rh
-Rh
,
Rh
,
;
-
.
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
27
.
,
.
-
,
.
–
,
;
,
,
.
–
,
-
(
(
)
:«
»).
(
),
.
» (house-keeping gene, household genes) –
,
–
«
(
–
:«
”»).
;
.: «
–
–
(
“
,
.
».
,
-
)
.
–
,
-
.
–
,
.
-«
» –
,
;
,
;
,
.
–
,
,
-
.
.
–
,
.
–
,
.
(
,
,
) –
.
,
,
,
.(
»–
.
. 2- ,
).
.
.
»).
,
(
.
:«
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
28
–
,
,
»
«
;
,
,
,
,
.
–
,
,
.
,
,
,
-
,
–
.
,
;
-
.
«
» –
,
.
«
,
-
»
(
: «
“
”»).
–
,
(
,
-
).
–
.
–
,
,
.
,
50%
-
50%
-
.
–
,
.
–
.: «
».
–
,
.
«
» –
.
,
(
,
)–
,
,
,
.
–
,
)
.
– 1)
,
2)
,
;
.
–
(
–
,
,
)
.
,
-
.
–
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
29
–
.
–
–
,
.
–
,
.
–
.
–
-
.
: 1)
,
; 2)
; 3)
.
–
,
,
(
).
-
,
.
-
.
–
in vitro
(
).
– 1)
,
(
-
); 2)
,
.
,
,
,
-
,
-
.
–
,
-
(
).
–
,
(
).
–
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
30
(
) –
,
.
–
,
,
-
.
–
(
.
-
),
.
–
,
.
–
,
-
.
,
– 1)
.
,
; 2)
,
.),
,
.
–
,
,
,
,
.
–
,
,
,
20
.
–
64
.
».
,
.: «
–
,
.
–
.
–
.
–
,
,
-
.
–
,
in vitro
;
.
.
. 2- ,
,
-
,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
31
,
(
),
.
–
,
-
,
:
ex vivo –
in
,
vitro
.
in vivo –
.
–
.
–
.
–
(
)
.
,
,
.
–
,
,
.
(
)
–
.
–
,
.
–
,
«
–
»).
,
(
)
-
,
.
–
.
:
-
,
.
–
,
–
-
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
32
–
,
-
-
,
,
.
–
.
(
) –
,
(
)
.
(
,
-
,
),
.
–
,
-
.
–
-
, . .
.
–
.: «
».
– 1)
,
(
(
»).
:«
-
; 2)
)
–
(
).
–
.
(
)–
,
.
–
,
.
–
.
«
»
,
.
.
»–
.
.
.
«
»–
(Ir;
.
.
. 2- ,
.
.
.:
)–
1928 .
«
,
I, K D
15.
.–
:
«
».
.
, 2011. –156 .
»
-
33
(
)
.
II
Ir-
.
(S-
) –
,
,
,
.
–
,
,
.
–
,
-
.
–
,
-
.
«
»–
.:
«
».
–
,
(
).
,
.
,
,
,
.
–
,
-
.
–
,
(
)
-
.
–
–
;
-
,
-
.
)
–
,
–
(
,
:«
»).
,
–
,
,
-
.
–
,
.
–
.: «
– .: «
».
»
,
,
,
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
)–
-
34
.
.
(
-
.
)
.
–
,
-
.
in vivo
,
in vitro
.
–
,
,
)
– 1)
.
; 2)
-
,
.
–
,
;
-
.
–
,
,
.
–
,
.
–
,
).
(
–
,
«
».
–
-
.
,
.
–
,
;
,
.
-
(
:
–
»).
.
–
–
.: «
».
,
.
–
.
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
35
in situ –
-
.
(
,
)–
-
,
,
,
(
).
–
in vitro
-
,
,
-
.
.
,
–
.
-
.
–
,
(
)
-
.
–
,
.
.
–
.
–
,
-
in vitro
)
(
.
:
.
(
.) –
,
,
-
,
,
,
-
.
–
,
,
–
–
.
,
.
–
.
.
. 2- ,
(
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
).
-
36
–
,
,
-
,
,
-
.
–
,
(
-
)
.
–
.
–
-
,
.
–
Y.
(
)
,
-
.
(
–
4)
,
2-3
.
-
.
(
–
1)
,
.
,
IgE,
-
.
3
) – «
,
.
–
»
,
.
–
,
,
,
.
–
(
,
,
)
.
.
-
.
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
37
–
,
,
.
,
.
–
-
.
,
.
.
–
,
.
,
,
–
.
(
)–
,
-
,
,
.
–
,
–
.
.:
».
(
)–
-
.
).
,
(I, II, III
IV),
(
I
(
II
)
.(
.: Major Histocompatibility
–
Complex).
–
-
.
–
,
.
,
,
,
.
–
Y-
,
;
–
(
.
.
. 2- ,
),
.
.
,
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
,
-
38
Y-
,
X-
.
–
,
-
,
,
.
–
,
..
–
.: «
»
–
,
(
)
.
– 1)
; 2)
,
.
–
.
–
,
,
.
–
,
.
–
–
;
.
–
,
,
–
.
,
–
.
.: «
».
–
,
,
,
.
-
,
,
.
(
-
).
),
),
.
,
I,
.
I0, IA IB.
(I0I0, IAIA, IAI0, IBIB, IBI0
,
,4
0, , ,
)
.
.
. 2- ,
.
.
6
IAIB),
(I, II, III
15.
.–
:
,
0.
.
, 2011. –156 .
4
IV
,
-
39
25
– 12,
–
– 9,
,
– 14
– 17,
– 16,
.
-
,
-
,
.
–
(
,
).
,
–
;
-
.
(
.: humor –
,
)–
-
,
.
–
.: «
».
–
.: «
».
–
.
–
1,661·10–24
,
12
1/12
,
-
.
–
,
,
-
.
–
,
.
–
-
,
–
.
(2n)
(3n).
–
,
.
–
–
,
: ( × )×( × ).
;
,
-
.
I, (
I) –
,
-
.
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
40
,
–
,
-
;
.
–
,
-
(
:«
(
», «
)–
-
,
– 1)
1500
»).
.
–
4000; 2)
.)
–
(
,
1-2
.
,
(
-
)–
.
–
.
–
,
-
,
.
–
,
–
.
,
,
,
-
.
.
–
,
(
-
)
.
–
I:
-
,
.
–
.
–
.
–
,
(
–
-
,
–
Bb).
,
.
,
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
41
– 1)
,
)
«
-
» (
; 2)
.
–
,
(2n)
.
–
–
«
».
I:
,
,
–
-
.
–
.
–
,
(
:
-
»).
–
,
,
.
(
) –
-
.
,
.
(
) –
,
.
-
.
.
).
–
-
,
.
(
) –
,
-
,
;
.
–
,
–
.
».
.:
–
,
-
,
(
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
:«
.
, 2011. –156 .
»).
-
42
(
,
)–
,
-
.
(
)–
,
-
.
,
–
.
.
–
,
–
-
,
.
–
.:
.
–
.
–
,
-
.
–
,
-
.
.
–
, «
»
,
.
-
3'5'.
.
–
,
.
–
,
3'-
q –
95 ° )
.
(
-
Thermus aquaticus.
.
(
) –
,
.
.
–
(XY)
,
(XX)
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
43
–
)
(
,
, )
-
.
150
.
(
)
).
– N,
,
-
-, -, (
)
.
–
-
,
.
–
,
-
(
–
:«
)
( > ).
(
,
-
»).
–
.
.
–
,
).
–
,
.
–
,
,
,
.
–
,
.
–
,
,
-
,
.
–
,
-
.
–
,
,
);
,
,
,
-
.
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
44
–
.: «
».
–
,
.
.
,
-
,
.
,
.
–
,
.
–
;
,
,
.
–
,
-
.
–
.
–
,
,
-
.
–
.
:
,
,
A
–
%,
%=
%–
,
%.
C,
– ,
,
.
.
%=
%+
-
.
:
«
.
.
. 2- ,
»
–
.
.
.
».
.: «
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
45
–
,
,
,
-
,
.
(
):
,
,
,
,
.
.
(
) –
,
-
,
3:1
1:2:1 –
.
(
)–
-
,
.
9:3:3:1
1:1:2:2:4:2:2:1:1 –
.
–
.: «
).
–
.: «
).
.
) –
(
,
.
–
,
-
.
q,
2
,
(
, 2pq
) –
q2,
(
.
),
;
3
,
-
.
–
«
–
».
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
46
–
I:
,
(
–
-
).
.
–
.
,
.
-
14-16
.
–
-
–
(
)
L,
.
.
,
,
,
.
-
.
–
(
),
;
,
;
.
–
,
;
(
-
).
–
,
.
–
,
-
.
–
-
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
47
–
,
.
–
,
«
-
»
–
,
-
.
–
,
–
(
,
.
».
«
)–
1,5
.
.
–
)
.
–
(
)
,
;
IgA,
IgM,
(IgG1,
.
IgD,
5
– IgG,
IgE.
–
7
IgAl, IgA2, IgM, IgD, IgE),
–
(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgAl, IgA2, IgM, IgD, IgE).
(
)–
,
( ,
,
).
IgG2,
9
–
,
.
.
-
300
.
.
–
.
–(
)–
,
,
GC–
.
–
(
.
.
. 2- ,
.
.
,
15.
.–
:
.
)
.
, 2011. –156 .
,
-
48
.
–
,
20
,
.
-
.
–
,
(
(
)
),
–
.
,
.
–
,
;
;
-
–
.
(
) –
,
.
:
-
,
.
(
) –
AT (
(
,
)
).
–
(
).
–
.
–
.
(
)–
.
(
)–
-
.
–
,
-
,
,
-
.
–
)
)
.
-
,
,
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
, 2011. –156 .
49
–
.
-
(IgG; IgA; IgM; IgD; IgE). 70%
IgG.
,
,
,
–
-
.
–
(
)
(
)
( (
,
)
,
,
).
–
(
)
.
–
.
–
.
–
.
(
.: tolerantia –
,
)–
(
)
;
,
-
.
–
,
.
-
.
–
,
-
,
.
–
,
.
–
,
,
-
.
–
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
50
– 1)
-
; 2)
.
–
,
-
,
.
–
(
,
).
–
.
–
.
–
,
.
(
) –
-
,
,
.
(
) –
,
(
)
.
–
,
180°
,
,
.
.
–
,
.
.
–
(%).
–
,
-
.
–
.
–
,
.
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
51
–
,
;
,
,
.
(
)–
-
.
–
.
–
-
.
–
,
-
.
–
.
– 1)
(
)
,
2)
,
-
.
–
,
.
–
,
,
-
,
.
,
–
-
(Sd)
( )
.
–
,
,
.
–
(
)
,
-
;
.
–
(
,
–
)
–
,
-
.
,
,
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
52
–
,
.
(
.
),
(
.
–
).
,
-
(
–
).
–
;
,
.
–
-
,
.
.
–
,
,
-
,
.
-
,
.
,
-
.
–
;
.
–
,
,
-
.
,
),
,
,
-
,
,
.
–
,
;
-
,
)
.
–
–
.: «
».
,
.
«
.
,
-
»
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
53
,
-
,
.
,
,
-
.
–
–
(
).
(
,
)
.
.
.
:
-
.
.
–
.
(
)–
-
,
.
–
.
–
,
.
–
,
-
.
.
,
.
.
-
.
–
,
(
-
),
.
–
.
,
-
.
–
.
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
54
–
.
-
.
–
.
-
,
–
,
».
,
.: «
–
,
.
.
,
,
–
,
,
,
.
–
.: «
».
–
,
-
(
8
.).
–
,
.
–
,
.
–
,
,
(
,
);
.
–
,
.
–
.
–
,
-
.
–
,
;
-
,
–
(
.
)
–
,
;
,
-
.
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
, 2011. –156 .
55
–
,
-
,
.
–
,
;
,
.
:
-
.
–
,
in vivo
: «
.
«
»
».
(kb) –
,
.
–
,
,
CD8
–
-
,
-
.
–
(
:«
»).
–
,
,
,
.
–
,
-
.
–
.
.
10-20
–
-
,
,
,
.
–
,
(
F+ –
).
,
,
.
F– –
,
,
.
–
,
.
–
,
-
.
(
,
) –
,
(
.
.
. 2- ,
).
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
56
: 1)
, 2)
3)
-
.
–
.
(
)
,
,
.
–
.:
.
–
(
)
-
.
–
(
–
).
)
.
–
,
.
–
in vitro
-
,
.
–
,
,
-
,
.
–
,
.
–
,
(
):
,
(
,
),
-
.
–
;
.: «
».
–
,
-
.
–
2
(
16
-
).
– 1)
; 2)
,
,
; 3)
;
,
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
57
–
.
–
,
(
-
)
).
,
,
-
.
–
(
)
.
–
,
,
.
A1A2
–
.
-
,
.
–
,
–
-
,
,
.
(
) –
,
,
,
.
– .: «
–
».
-
.
(
)
–
,
,
.
–
,
.
–
,
.
,
,
,
.
–
–
.
-
,
.
(
) –
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
58
) –
(
)
,
.
) –
(
)
)
(
.
–
-
,
.
.
(
(
,
).
,
),
,
.
–
,
.
(
,
ch
/c).
–
– 1) (
,
».
)
(
); 2) (
)
,
-
–
,
,
.
20
– 1)
,
-
,
.
1, 2,
. 2)
.
,
3
,
,
-
.
,
.
.
–
-
,
,
.
(
)–
.: «
».
(
,
) –
-
.
-
,
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
, 2011. –156 .
59
,
,
-
.
–
,
(
-
_)
( _bb
_).
)
–
,
.
,
.
,
)
–
.:
«
».
–
.
–
,
,
-
(
).
–
,
,
,
,
,
-
.
–
(
–
),
,
;
-
–
.
–
.
-
,
,
,
,
.
–
,
,
)
.
–
.
–
,
,
-
.
.
–
,
,
(
.
.: contiguous –
)–
,
.
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
60
–
,
.
–
(
)
(
-
)
.
–
I.
– 1)
,
.
–
.
–
,
cos-
(
,
-
).
40
.
–
–
,
,
.
.
,
–
,
.
(
-
).
,
–
.
(
)–
.
–
.
-
,
.
–
,
,
.
,
,
.
-
.
–
,
.
-
,
,
.
,
–
,
,
,
.
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
61
–
,
(
).
:«
–
;
,
-
;
».
,
(
.
) –
,
-
.
–
(
)
,
,
-
,
,
.
–
I,
.
–
,
.
(
) –
,
-
,
.
–
,
.
–
,
,
–
-
.
–
,
.
–
.: «
–
».
,
(
)
(
)
).
,
.
-
.
,
–
–
.
,
(
,
)
.
–
,
.
–
,
.
–
(
2-
)
–
1-
)
.
,
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
62
(
) –
-
.
–
,
in vitro.
5'-
–
.
–
-
5'-
–
,
.
–
.
.
–
,
(
-
),
;
-
,
.
–
;
,
–
,
.
,
-
).
–
I:
,
–
.
–
,
-
,
,
;
–
,
.
.
.
(
),
.
–
,
,
.
–
,
–
.
100%-
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
,
-
63
3-5
343].
–
–
[
,«
,
, 1996, .
»
.
,
,
.
–
,
.
-
.
–
,
.
–
;
,
,
,
-
,
(
–
,
)
.
)
,
-
–
)
–
(
–
.
–
,
).
.
–
,
.
–
,
–
,
.
(
)–
,
.
–
,
,
.
-
(
)
.
–
– (
.
,
)
-
,
.
–
:
(
-
)
-
.
–
,
,
;
,
,
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
64
,
,
–
-
.
–
,
,
-
,
.
–
,
-
.
–
–
,
-
(
).
(
) –
(
)
-
,
.
–
,
-
.
)
:
)
–
.
–
,
-
,
,
-
.
(
).
–
,
.
.
-
–
.
–
-
,
.
–
,
(
(
).
)
-
.
–
,
-
in vitro;
.
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
65
–
,
;
.
–
;
,
.
–
,
-
.
–
90–95%.
,
(
)–
,
(
(
),
(90-330
10%).
) –
.
.
(
)–
(63-22
),
,
-
;
(
)–
,
.
–
-
,
,
(
(
.
)–
).
,
-
,
.
–
,
.
–
,
;
,
.
–
,
.
–
.
.
.
21
,
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
66
–
-
,
;
.
:«
,
.
–
».
-
–
.
–
(
,
–
).
.:
.
–
,
-
.
–
,
(
-
)
.
(
)–
,
,
,
),
.
(
-
)
,
,
.
–
,
;
.
,
–
,
;
.
,
,
-
,
.
) –
-
.
(Mb) –
,
.
–
,
,
,
.
–
,
-
.
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
67
.
,
,
-
.
–
(
-
),
(
– 1)
; 2)
)
.
-
.
–
-
,
.
–
,
.
,
–
-
.
,
.
–
,
,
–
,
.
,
,
-
(–
3)
.
.
–
–
.
,
.
–
.
.
–
.
.
.
2
–
.
–
-
,
.
–
:
,
-
.
–
,
(
–
.
.
. 2- ,
).
,
.
.
15.
.–
-
.
:
.
, 2011. –156 .
-
68
,
.
–
(
;1
= 10–6 .
)–
=1
(
);
-
;
.
–
(
,
)
,
-
; 2)
,
.
,
–
-
.
)–
-
.
6-100
0,2-20
.
.
(
-
);
,
.
2-6
20-60
.
(
,
,
,
.),
-
.
–
.
(
-
),
,
.
–
,
,
-
.
(
)–
–
– (
-,
).
–
.:
–
-,
-,
.
,
;
.
–
,
,
,
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
69
–
,
.
–
.
-
.
(MI) –
,
,
,
,
(‰).
–
.: «
(
».
)–
,
-
.
.
13
– .: «
, 22 (
)
,2
.
».
MHC
–
Major Histocompatibility Complex –
.: «
MHC,
».
–
,
-
.
–
.
.: «
–
-
».
–
–
.: «
».
,
,
.
–
(
),
-
.
–
(
(
,
.
,
)
)
-
.
2-10
.
–
-
,
,
.
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
70
–
.
-
,
.
–
,
.
–
,
.
–
,
,
.
,
–
.
,
,
.
–
,
;
,
(
–
,
.
–
).
,
,
,
(2n–1).
–
,
.
–
.: «
».
–
,
;
.
–
);
.
–
.: «
».
–
,
(
),
-
.
–
-
,
.
–
(
)
,
.
.
,
-
.
–
.
.
. 2- ,
.:
».
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
71
–
,
,
-
.
–
,
.
–
,
-
.
–
,
,
.
.
–
,
-
(
).
–
,
-
.
–
(
(
(
)
).
)–
.
–
–
(
.
,
-
)
–
.
(
)–
(
,
,
,
-
,
,
),
.
–
)
–
,
,
(
,
(
).
.
–
–
).
,
.
,
–
,
.
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
72
–
,
.
–
.
(
) –
,
-
;
,
.
–
,
,
,
-
.
–
,
,
.
–
,
-
,
.
–
(
:«
-
»).
–
(
,
,
)
-
.
(
).
–
–
,
.
,
.
–
,
(
),
(
(
).
)–
.
–
,
.
–
-
,
,
. qA > q
qa > qA.
–
,
-
.
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
73
–
,
-
.
–
;
–
-
.
–
.
,
,
,
,
,
.
:
–
.:
».
,
.
,
,
–
-
.
,
–
,
-
.
–
,
–
,
,
,
-
–
,
,
;
,
.
–
,
,
.
–
,
.
–
,
,
,
,
,
.
–
-
;
(h 2).
;
–
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
74
–
,
;
-
.
–
,
,
-
.
.
–
F2,
,
,
,
.
.
–
.
–
,
(
XXX
,
:
Y).
–
-
,
(
:«
»).
–
4-6
,
,
-
,
.
–
)–
(
.: «
».
.
–
.: «
-
».
(
–
5'-P–
)
–
.: «
3'-
;
–
«
–
.
»
(«
»)
,
: 1) 5
.
2) 5
in situ –
.
–
,
.(
,
).
–
,
-
,
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
75
,
.
–
.
–
,
-
,
.
(
)–
,
,
,
,
(
-
).
.
–
.
–
,
.
–
,
,
.
–
,
(
,
( .:
–
).
,
–
-
).
,
.
–
;
8
,
.
–
,
:
-
,
(
)
( .:
–
).
,
(2n – 2).
)–
.
(
.
–
,
.
–
,
,
,
,
.
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
76
–
,
,
,
.
,
) –
,
,
,
-
.
–
,
).
,
–
.
(
(
).
)–
.
–
–
.
,
(8n).
,
–
(
.
–
.
(
)
,
,
:
»).
–
.
–
,
-
;
.
–
,
,
)
-
.
–
,
,
-
,
.
–
,
(
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
-
).
:
.
, 2011. –156 .
-
77
–
,
–
–
.
,
,
.
–
-
,
,
-
.
–
,
,
-
.
– 1)
–
; 2)
-
,
.
–
(
,
),
.
,
,
) –
,
-
,
.
–
(
),
–
(
(ori) –
(
:«
.
»).
)–
;
(
).
,
(
,
)
= 7.
–
.
.
,
,
(
,
,
,
:
)
.
,
–
-
,
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
78
(
) –
,
.
,
.
.
–
,
,
,
,
.
.
-
(1970)
.
,
.
-
,
,
,
.
-
.
,
.
(
.:
) –
,
(
)
(
)
(
-
).
– 1)
,
; 2)
,
.
–
-
,
.
–
-
,
(
–
:«
,
»).
.
–
(
)
-
.
–
.
.
. 2- ,
.
.
,
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
79
.
.
,
–
,
.
–
,
.
.
–
,
,
-
.
–
(
)
-
;
,
.
–
(
)
-
,
(
,
,
-
.).
–
,
,
(
)
,
-
.
.: «
».
–
,
-
.
–
,
.
–
in vitro
(
)
.
)–
,
.
-
.
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
80
–
,
,
3'-
,
:
–
–
–
.
,
-
-
.
–
,
;
,
(
).
–
.
(
).
–
,
-
.
–
,
.
-
,
(
)
.
–
,
.
–
,
-
(
–
–
).
.
,
,
,
.
–
-
,
.
–
.
,
).
.:
.
.
. 2- ,
».
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
81
(
)–
I,
,
–
-
–
.
.: «
».
–
.
–
.
-
–
;
,
,
,
;
,
,
.
(%)
,
,
.
.
–
-
.
,
–
,
.
,
,
,
.
–
,
NH2
,
.
2
–
.
–
-
,
.
–
,
,
-
.
–
M
,
IgG
-
IgA.
) –
(
,
-
.
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
82
–
(
,
:
12
).
,
-
(
40
– 40
12
)
(
).
–
.
.
28
–
7
–
)
.
(
.
(
.:
,
,
) –
-
,
(
)
(
)
: 1)
5
, 3)
, 2)
, 5)
, 4)
.
–
;
3
.
:
,
–
(
)
;
.
–
,
,
-
.
–
:
,
,
.
.
–
.:
.
–
,
.
-
.
.
–
,
,
.
–
,
.
.
. 2- ,
.
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
83
–
,
,
:
.
–
-
,
.
– 1)
-
(
); 2)
–
,
.
–
(
:«
»).
–
,
-
,
.
–
-
,
;
-
.
–
20
3
,
.
–
(
200
)
-
;
,
10%
;
.
–
.
-
.
–
,
,
,
-
,
,
;
,
.
–
,
,
.
,
–
(
–
.
.
. 2- ,
.
.
-
).
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
84
–
,
,
,
-
,
.
.
–
,
.
–
,
.
.: «
– ( .: «
–
».
»).
–
.
–
(
)
.
3'-
–
.
–
,
-
(
),
.
–
,
,
;
-
,
(
)
.
,
.
;
,
-
.
.
«
–
»
«
»!
,
(
),
-
.
–
,
-
.
–
.
,
,
-
.
–
(
.
(
)
) –
.
6
,
.
.
. 2- ,
.
-
,
.
7
.
.
-
!
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
85
–
–
.
-
in vitro
,
,
.
50
.
–
–
.
,
-
.
(
) – 1)
,
. 2)
,
,
(
).
–
-
,
.
–
,
.
(
,
) –
-
,
.
–
-
.
(
) –
,
.
–
,
,
,
1% (
.
-
).
(
) –
-
,
.
–
,
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
86
–
,
.
–
,
20
,
-
.
.
–
.
,
,
–
,
.
–
,
.
–
.: «
– .: «
–
,
».
».
,
,
.
–
,
«
»
.
, «
»
-
.
–
:
.
.
–
(
,
,
-
).
–
;
(
)
-
.
–
,
(
-
2000),
,
-
.
,
,
.
–
,
;
,
.
.
–
,
,
-
.
(FF+
.
(
.
. 2- ,
F.
.
) –
)
,
F–- (
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
87
F-
).
(Hfr-
F-
),
F–
.
(
) –
,
-
.
–
,
,
-
,
.
–
-
,
.
–
,
.
(
)–
,
-
.
–
,
(
-
: «
»).
–
,
,
:«
(
,
»).
–(
)
,
,
,
,
,
– 1)
.
,
(
)
,
-
; 2)
,
.
.
–
,
(
,
).
-
,
,
.
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
88
,
.
.
–
,
,
.
-
.
(
)–
,
(
-
,
.
–
–
)
-
,
,
.
» (1993 .)
–
«
«
,
,
.
,
-
».
–
,
,
,
,
-
.
–
(
)
-
,
.
«
» – 1)
(
)
,
; 2)
«
»
-
.
–
( 20
),
.
–
,
.
,
.
. present –
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
)–
.
, 2011. –156 .
-
89
(
)
.
I
II
,
,
–
,
(
.
).
(
-
)
.
(
)–
.
–
,
.
–
(
-
).
–
.
–
.
–
(
–
.:«
».
),
.
–
,
.
)
,
,
(
.
) –
-
,
;
.
–
,
-
.
–
(
.:
».
) –
,
-
;
.
–
.: «
–
,
»
.: «
–
».
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
90
,
–
(
,
,
-
,
,
).
,
(
)–
,
.
–
27000-30000
.
,
,
.
-
,
.
–
,
(
-
)
–
.
,
.
–
«
.: «
».
» («
») –
.
.
-
.
,
50-100
«
.
»–
,
.
–
,
-
(
).
–
(
,
-
:
»).
–
(
.
. pro mille –
‰;
0,1%.
)–
,
–
–
,
;
-
,
;
5'-
.
–
;
(
.
.
. 2- ,
,
)
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
91
.
,
,
,
.
–
,
.
(
) –
(
),
,
-
(
:«
–
»).
,
;
,
.
–
,
.
–
.
–
.
,
(
)
,
,
,
,
(
-
).
–
(
-
).
,
.
,
,
.
–
,
-
,
.
– 1)
,
-
,
; 2)
,
.
–
(
.
. 2- ,
.
.
–
.
),
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
92
–
,
:
-
.
.
–
,
–
.
–
,
;
,
,
.
,
-
.
(
) –
,
(
,
)
.
–
dose –
.
radiation absorbed
.
,
–
-
.
(100
)
,
.
500-1500
,
.
.
1
6-7
.
–
-
.
,
,
.
– 1)
,
; 2)
,
;
.
,
,
,
,
.
–
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
93
–
.
–
,
.
–
.
(
)–
,
.
(
) –
,
.
–
,
-
,
.
–
,
,
.
–
,
;
(
,
–
,
-
)
(
:«
»).
–
;
»,
.: «
».
,
–
-
,
.
–
,
.
–
(
.: «
»).
.
–
,
,
.
–
,
-
in vitro
,
,
–
–
,
.
,
-
.
– 1)
,
; 2)
-
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
94
–
.
–
.
–
;
–
-
.
–
.:
.
–
,
3
0°
.
(2,1 109)
.
–
,
760
.
1
-
.
)
(
.
–
.
–
,
.
–
.
–
»
,
-
,
,
.
–
.:
».
–
.
(
–
)
;
,
.
–
;
,
,
-
.
–
–
,
,
-
.
,
3000
–
,
.
.
.
. 2- ,
E. coli
.
,
,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
95
,
.
–
,
.
–
.
–
,
-
.
–
(
),
(
)
-
.
–
4-12
,
;
.
–
,
;
,
.
–
,
-
.
–
–
-
.
–
,
.
–
,
-
,
.
–
.
–
,
(
–
:«
»).
,
.
– .: «
.: reciprocus) –
(
)–
–(
».
.
,
,
,
,
,
4
.
,
–
–
,
,
-
;
).
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
96
(
) –
– 5S, 16S
,
23S
5S, 18S
28S
.
–
.:
».
–
,
–
-
.
–
,
«
».
–
,
.
–
,
(
–
)
.: «
.
».
(
. silence –
)–
,
,
-
.
–
(
–
).
,
(
).
–
,
.
–
.
–
,
,
,
.
(
;1
= 1%
106
) –
= 1%
.
= 1%
-
1
.
) –
,
,
),
(
,
-
,
.
;
.
.
.
. 2- ,
.
.
:
15.
.–
:
.
.
, 2011. –156 .
-
97
––
.: «
»,
–
–
.: «
.: «
»,
».
–
(S), .
; 1S = 10 –13
,
.
,
.
–
,
.
–
1,5.
–
0,33.
.
–
,
.
–
,
-
.
–
(
)
. 2)
,
)
(
.
–
(F+
,
).
–
.
–
,
,
-
.
(R) –
,
,
.
– 1)
,
; 2)
,
,
(
.
.
,
; 3)
)
–
.
,
-
.
–
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
98
–
.
–
,
-
.
–
,
,
.
–
,
(
)
,
-
.
–
,
.
–
,
-
.
–
,
;
.
-
,
–
,
,
–
.
(
)–
-
.
.
,
–
«
».
,
–
,
–
,
.
–
(
).
,
,
,
.
.
-
.
–
(
)
–
.
,
;
-
.
–
.
–
–
.: «
,
».
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
99
–
(
)
,
-
–
;
,
-
:
,
.
,
.
7
.
–
26
60%;
100%.
44%.
–
29
63%;
–
–
-
,
4-
.
–
21-
,
-
.
,
.
–
,
-
Y-
(XXY, XXXY, XYY).
–
-
,
5-
.
–
,
.
–
XY
.
–
,
.
,
13–
13-
.
) –
(
,
(44A,X0);
.
–
,
.
(
)–
,
,
.
.
,
.
,
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
100
.
.
(
)
–
,
,
q28.
–
-
.
–
.: «
».
–
-
,
18-
.
–
,
.
–
,
.
,
–
,
.
.: «
».
–
,
;
)
.
–
(
,
),
.
–
,
.
(
(
),
)
,
(
:
»).
–
,
.
.
,
.
-
–
«
»
,
-
,
–
.
,
(
(
).
)
–
.
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
101
–
,
.
–
,
,
-
.
(
) –
-
,
.
-
.
(
) –
,
-
.
(
)
,
-
.
(
) –
,
(
( A
(
(
A),
×
)
),
(
)–
,
)
(
×
).
–
.: screen –
(
.: «
».
,
) – 1)
,
; 2)
,
.
–
,
,
-
.
–
,
,
.
–
-
.
–
(
,
.
.
. 2- ,
,
– 1)
; 2)
,
;
.
.
(
V-
15.
.–
:
-
).
.
, 2011. –156 .
-
)–
-
102
.
–
,
.
;
–
.
,
,
–
,
.
–
(
),
(
-
)
).
–
,
-
,
.
–
.: «
».
–
,
-
.
–
,
.
–
,
,
:«
,
-
(
»).
–
–
.
,
,
–
–
.
.
.: «
».
–
,
I
-
.
–
I
.
–
.
-
(LAV),
,
,
,
.
,
-
10 %
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
103
(
)
–
,
;
.
5
-
:
.
-
–
–
»
«
(
.
),
.
–
-
,
.
-
.
–
;
-
.
–
,
.
–
-
.
–
.
.
–
,
,
.
–
,
«
».
–
,
-
.
(
.:
)
–
-
,
.
–
.
–
,
.
–
–
,
,
,
,
-
.
.
–
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
104
–
,
,
(
).
-
.
–
,
)
(
(
,
,
,
,
.).
–
,
-
.
–
.: «
–
,
», «
– .: «
,
«
–
».
; (
:
»).
».
.
–
,
,
,
.
–
,
-
,
.
–
(
),
–
-
.
–
.
)–
(
,
.
–
,
,
-
.
–
,
.
(
).
–
,
,
–
-
.
,
,
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
105
–
,
,
-
,
.
–
,
,
.
–
,
.
,
-
Y
,
–
.
.
,
.
,
-
.
),
(
( -
).
,
.
–
,
.
–
,
-
-
.
–
,
,
,
.
–
,
-
.
–
-
,
,
,(
)n , (
G)n
.
,
.
.
–
.: «
».
–
.
–
,
.
–
,
–
.
.
. 2- ,
-
.:
».
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
106
–
,
.
,
:
-
.
–
,
-
,
,
,
.
.
,
,
«
-
»
.
,
-
.
,
1968-1980
–
.
.
.
.
.
,
.
–
,
,
.
–
.: «
».
–
,
(
),
-
.
–
–
–
.
.:
».
,
-
Salmonella typhimurium.
(
)–
,
–
,
,
.
–
.
-
(
.
.
. 2- ,
.
.
) –
15.
.–
:
;
.
, 2011. –156 .
-
107
,
.
–
,
.
–
,
(
)
-
(4n).
–
,
,
.
–
,
;
.
–
.
–
,
–
,
-
.
–
,
.
–
,
:
–
(
)
-
.
(
) –
1.
.,
–
,
-
.
.: «
».
–
(
-
)
.
–
-
«
».
–
,
(
)
(
,
).
–
.
) –
(
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
108
(
,
) –
,
,
-
.
– 1)
-
; 2)
,
.
(
)
–
,
-
.
–
;
-
.
–
,
-
.
–
,
(
).
–
,
,
.
–
.
–
.
–
,
,
,
,
-
.
,
.
–
,
.
–
-
,
.
,
.
–
.: «
».
–
,
.
–
;
,
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
109
–
,
-
in vitro.
–
-
,
.
–
.
–
.
–
(
–
).
,
,
-
.
–
,
.
–
.: «
»
–
,
in vitro.
-
–
.
–
,
-
.
–
(
(
-
),
).
–
,
.
–
,
;
,
-
.
-,
-,
.
–
(
-
)
(
–
).
,
(
)
–
-
.
(
»
(«
:
) –
»).
;
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
110
,
,
,
,
(
).
–
,
,
(Ab // aB).
,
–
:«
».
.
–
;
–
.
–
,
-
.
–
.
–
-
.
.
:
».
–
,
.
–
,
-
,
.
–
(3n).
–
,
-
,
,
-
.
–
,
.
56-
–
42-
.
–
,
;
–
2-5
.
–
,
.
-
,
.
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
111
–
,
,
.;
.
–
,
,
(
).
») –
(«
.
,
II.
-
,
.
–
,
-
,
.
–
,
,
,
,
).
–
-
.
–
60
,
500
,
-
.
.
,
.
–
,
10-10000
: )
»(
, )
,
,
.
–
«
-
); )
,
,
–
.
.
».
.:
,
.
–
,
.
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
112
(
) –
,
,
-
,
,
(
,
).
–
,
-
,
.
(
)–
,
-
.
–
,
-
.
–
,
)
–
,
.
–
,
-
,
;
,
,
,
.
–
«
–
».
,
-
.
–
,
«
–
».
,
-
.
–
.
–
.:
».
–
,
.
–
,
-
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
113
–
,
(
(
)
:
,
–
–
»)
.
.
(
) –
,
(
,
,
,
,
,
).
(
)–
,
. flank –
-
,
.
(
) –
,
–
,
.
,
.
–
,
.
(
);
) –
–
.
–
,
5'-
3'-
.
.
–
,
-
,
-
.
.
–
–
,
,
-
.
q,
2
,
(
,
.
.
. 2- ,
2
, 2pq q ,
) – )
; )
.
.
15.
.–
:
.
.
.
, 2011. –156 .
-
114
–
I
-
,
I.
–
I.
– 1)
,
–
. 2)
,
; 3)
,
,
,
,
.
–
.
–
,
-
.
–
,
-
.
–
;
-
,
.
–
,
-
,
.
Y-
. YY-
–
,
.
,–
-
(
0,7-1,2
),
–
.
, 11.
–
,
.
(
-
)–
,
,
,
;
-
.
–
,
.
–
,
-
,
,
–
.
–
.
.
. 2- ,
.
.
.: «
».
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
115
–
,
-
.
–
,
,
.
–
.: «
».
–
,
,
,
–
,
,
.
–
,
-
.
.
–
.
-
,
.
,
.
–
-
,
.
–
.
–
,
,
.
–
,
,
-
.
–
,
.
–
.
–
,
:
.
:
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
116
–
.
.
-
.
.
.
(
.:
) –
.
–
–
,
-
,
.
–
,
,
-
.
–
,
;
,
.
–
.
-
.
–
.
–
,
,
,
-
.
.
–
,
(AB//ab).
:
».
–
.:
–
».
,
,
;
,
-
.
–
,
,
-
,
.
–
.
–
.
.
. 2- ,
,
.
.
15.
.–
:
-
.
, 2011. –156 .
-
117
–
(
(
)
,
,
,
-
.).
–
.: «
-
».
(
)–
-
,
.
–
«
-
».
–
,
.
–
;
:
=1;
:
=1.
–
.
–
–
.: «
.: «
».
».
–
.: «
–
.
».
–
.: «
».
–
–
.
–
5-8
,
.
,
.
–
3'-
,
16S
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
118
–
,
,
-
.
.
,
–
,
.
,
,
-
.
–
,
.
,
,
-
.
–
.
–
.: «
-
».
–
,
-
.
–
–
5'-
3'–
;
.: «
».
,
)
(
:
»).
,
.
–
,
,
-
.
–
.
–
,
.
– 1)
,
; 2)
,
-
.
.
(
)–
,
.
–
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
, 2011. –156 .
.
-
.
-
119
.
–
,
.
–
,
.
-
–
(
(
,
)
-
),
.
,
.
–
-
;
.
–
,
.
,
.
.
.
–
.
–
-
.
(
)–
(
-
)
;
.
–
;
,
.
(
)–
,
-
,
4 –12
(
).
–
,
-
,
.
–
,
,
-
.
– 1)
(
),
,
(
.
.
. 2- ,
.
.
),
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
120
;
2)
.
(
) –
-
,
,
,
b> .
–
,
(
): A>B,
-
A>b.
–
,
-
,
,
,
:
_
>bb.
–
(
.: «
)–
:
».
,
(
;
(
)
)
.
(
–
).
(
)
,
-
.
–
,
.
–
,
.
.
–
,
,
-
.
–
,
,
.
–
,
-
;
.
«
»–
.
–
-
,
.
–
,
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
121
–
–
.: «
».
,
,
.
–
,
-
.
–
,
-
,
(
.: «
-
»).
–
,
,
.
.
.
.
,
–
-
.
–
,
.
–
,
–
-
.
,
– 2-3,
–
.
-
,
,
.
.
(
)
.
–
,
,
-
.
.
–
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
122
,
Alu-
–
-
300
,
;
,
7
20
,
-
.
ARMS –
,
,
.
CMC (Chemical Mismatch Cleavage) –
;
-
.
DGGE (Denaturation Gradient Gel Electrophoresis) –
;
G–C
.
Ex vivo –
F1, F2, F3 –
,
,
,
-
,
.
FISH (fluorescein in situ hybridisation) –
situ,
.
F –
.
HLA (Human Leukocyte Antigens) –
,
Histocompatibility Complex),
.
In situ –
In vitro –
( .
),
In vivo –
.
LD50 (
)–
,
50%
MHC
Major Histocompatibility Complex –
)
.: «
»
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
in
-
,
(Major
.
.
-
-
123
OLA (oligonucleotide ligation assay) –
,
,
.
RT-PCR –
,
,
,
,
SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) –
;
.
-
,
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
124
–
.
(
)–
,
.
-
0,
.
–
–
.: «
.: «
»
»
–
;
,
,
,
.
-
.
( 2) –
,
-
,
.
( xi
2
x)
2
n 1
–
.
(
) –
,
,
,
.
–
1-
; 2-
;
:
-
–
.
–
–
,
.
.
,
–
,
,
-
.
–
,
.
–
.
.
. 2- ,
,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
125
.
–
;
,
-
,
.
–
,
,
.
(
) –
,
–
,
.
,
.
–
,
,
.
(rG) –
,
-
).
–
,
(
,
)
.
–
,
,
( )–
.
,
-
( )
,
,
.
–
(
;
),
.
–
(
,
,
).
(
–
.: analysis of vari-
ance) –
,
. dispersio –
(
.
),
,–
.
–
(
,
)
(
,
,
).
) –
.
,
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
,
.
, 2011. –156 .
-
126
) –
,
.
( )–
,
95, 99
5, 1
–
,
3
.
99,9%;
0,1%.
,
.
-
,
,
–
,
.
–
,
.
–
,
x
,
( .
.
, k) –
,
.
–
,
(
( v)
x
:
)
.
,
Cv
x
100%
.
v
–
,
-
,
.
td –
-
,
x1
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
x2
-
127
m12
m 22
.
F-
–
,
-
(
)
,
,
-
.
(
2
,
) –
-
,
(lim) –
.
( )–
,
.
(
)–
.
(
(t ) –
)
,
:
(
0)
xi
t
x
.
–
,
(
,
-
)
,
.
,
.
(n,
(n)
.
n >30
;
) –
n <30
-
.
–
,
-
:
m
n
.
,
.
. poly –
(
gonia –
–
.
».
:. «
,
.
.
. 2- ,
.
.
) –
–
15.
.–
:
,
.
, 2011. –156 .
-
128
(
)
.
–
3 .
–
.
(
) –
,
,
,
,
.
(
) –
,
-
,
.
–
.
–
,
-
)–
-
,
.
. ranger –
(
,
.
–
,
(
.
").
,
,
"
"
–
q–
,
-
:
f(x) = [n!/(x!·(n–x)!)] · px · qn-x
x = 0, 1, 2, .., n,
p–
;
,
1-p; n –
–
,
1
f ( x)
e
(x
2
–
(2,71…);
;
–
2
a) / 2
.
2
– <x+ ,
; –
–
(3,14…)
–
f(x) = ( x·e )/x!
–
,
:
=0, 1, 2,…, 0<
); –
(2,71…).
–
.
.
. 2- ,
.
.
-
.
,
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
129
,
(
–(
).
)
,
;
,
-
.
( )–
,
-
:
( ),
(z).
(
)–
-
,
,
.
(
. represento –
) –
-
.
–
,
.
–
(
(
,
(
),
-
)
)
.
(
) –
,
,
(
–
)
-
.
,
,
–
)
,
;
.
–
,
,
.
–
,
,
.
-
,
.
( ,
) –
-
.
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
130
.
–
,
.
( )–
,
n
1
xi
H
,
.
(G) –
(
,
-
)
:
n
G
x1 x2 x3 ... xn
.
(S) –
x
S
2
i
n
.
,
,
-
.
(
, ) –
-
,
,
.
.
,
-
:
( xi x ) 2
n 1
.
2
–
xi
–
fi
.
,
,
.
–
-
.
–
,
-
(
)
.
.
. 2- ,
.
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
131
–
,
,
-
,
.
–
,
,
,
,
,
.
–
,
-
,
,
.
,
.
5%( =0,05
95
1%-
=0,01),
99%.
,
0,1%.
–
.
–
,
,
.
–
(
(
. excessus –
,
,
,
»).
.: «
)–
(
-
).
,
,
,
(
.
.
. 2- ,
3).
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
132
,
»
«
»
-
«
»
)
«
»
-
(
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
)
.
, 2011. –156 .
-
133
.
(
)
(
)
)
,
(
.
.
. 2- ,
)
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
134
(
)
,
-
-
(
-
)
,
-
(
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
)
.
, 2011. –156 .
-
135
(
,
-
)
(
)
(
(
)
-
)
(
,
)–
«
»
,
,
,
(
.
.
. 2- ,
)
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
136
(
)
,
(
)
,
(
-
)
(
.
.
. 2- ,
)
.
.
-
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
137
(
)
(
)
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
138
(k)
2
( )
-
(
)
-
-
-
(
-
)
,
td
, F-
-
(
,
-
2
)
(lim)
(
(
)
)
(t )
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
139
-
( )
(G)
(S)
,
(
(
-
)
)
(
.
.
. 2- ,
)
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
.,
–408 .
.,
.,
.- .
.
.
,
.
.,
. – .:
.,
.,
, 1996. – 384 .
– 111201,
.
.
.
.
. //
. ,
. –
:
.,
.,
, 1991, – 446 .
– 110401,
.
. – .:
, 2006.
110401 –
.
. – .:
, 2007. –894 .
.
. – 2. .- .
.
.
.
.- .
,
110401,
.
.,
2007. –628 .
.,
.
. – .:
. .- ,
.
.
-
www.labogen.ru
1
2
3
4
.
.
.
.
141
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
26
27
28
.
).
.
,
,
.,
.; 160
( 2002 ).
», «
(2011),
».
«
2007-2010
–
,
2011 –
.
www.labogen.ru
.
.
. 2- ,
.
.
15.
.–
:
.
, 2011. –156 .
-
Скачать
Похожие карточки
Создать карточки