הקדמה - משרד החינוך

Реклама
‫רוסית וספרות רוסית ‪ -‬תכנית הלימה‬
‫לחט"ב‬
‫הסבר‬
‫‪ ‬התכנית מיועדת לכיתות ז' – ח' – ט'‪.‬‬
‫‪ ‬היקף הלימודים – ‪ 3‬ש"ש‪ ,‬שנת לימוד ‪ 27 -‬שבועות‪.‬‬
‫‪ ‬בתכנית נכללו נושאי לימוד חובה ונושאים לבחירת המורה או בי"ס‪.‬‬
‫‪ ‬לכל נושא הוגדרו תת‪-‬נושאים ופרקים כיחידות הלימוד‪.‬‬
‫‪ ‬התוכנית מצביעה על חומרי לימוד נוספים‪ ,‬לרבות יצירות ספרותיות‪ ,‬סרטים‪ ,‬מצגות וחומרים‬
‫אינטראקטיביים‪.‬‬
‫‪ ‬לכל נושא צוין מס' שעות לימוד‪.‬‬
‫‪ ‬בתכנית לספרות רוסית צוינו יצירות ספרותיות ללימוד חובה ויצירות לבחירת תלמידים‬
‫ומורים לקריאה נוספת‪.‬‬
‫הקדמה‬
‫התכנית הלאומית ללמידה משמעותית הינה תכנית להטמעת מדיניות משרד החינוך‪ ,‬הדוגלת‬
‫בקידום למידה מעמיקה המעודדת למידה פעילה וחווייתית‪ ,‬עבודת צוות‪ ,‬חשיבה וחקר‪.‬‬
‫התאמת תכנית לימודים כוללת שלושה מהלכים עיקריים‪:‬‬
‫ יצירת הלימה בין היקף התכנית למסגרת שעות ההוראה במטרה לפנות זמן לתהליכי למידה‬‫משמעותית‬
‫ חלוקת התכנית למרכיב בסיס הידע והמיומנויות ולמרכיב של פרקי הרחבה והעמקה‬‫לבחירת המורה‪ /‬בית‪-‬הספר‬
‫ שילוב של היבטים המקדמים למידה משמעותית בכל חלקי התכנית‬‫מסמך זה משקף הלימה בין תכני הלימוד לבין מסגרת שעות ההוראה‪ ,‬בהתאם למדיניות‬
‫הלמידה המשמעותית‪ .‬לאור ההנחיות החדשות של משרד החינוך בתכנית זו ישנה הבחנה‬
‫בין בסיס הידע והמיומנויות (בהיקף של ‪ 70%‬מהחומר‪ ,‬סומנו בירוק) לבין התכנים‬
‫‪1‬‬
‫והמיומנויות להרחבה ולהעמקה ( ‪30%‬‬
‫מהחומר)‪.‬‬
‫התכנים והמיומנויות להרחבה‬
‫ולהעמקה בתכנית סומנו באדום‪.‬‬
‫רציונל‬
‫‪ ‬רוסית אינה רק שפה של מדינה רחבת ידיים ‪ -‬רוסיה‪ ,‬אלא שפתם של מיליוני אנשים‬
‫היושבים במדינות שונות בעולם‪ .‬זוהי שפה של תרבות‪ ,‬עסקים‪ ,‬ביחסים בינלאומיים ומורשת‬
‫עולמית‪ .‬בישראל מעל מיליון בני אדם מדברים בשפה זו‪.‬‬
‫‪ ‬בבתי ספר לימודי השפה בנויה בצורה קונצנטרית‪ .‬בחטיבת ביניים (רמה התחלתית)‬
‫תלמידים רוכשים את הידע הבסיסי‪ ,‬לומדים קרוא וכתוב‪ ,‬הבנת הנקרא ודיבור‪ .‬בתיכון‬
‫(רמה מתקדמת) על בסיס נושאים ומצבים שנלמדו מתבצעת הרחבת הכישורים הלשוניים‪.‬‬
‫‪ ‬התכנית בנויה על סמך גישה תקשורתית (‪ .)Communicative language teaching‬היא כוללת‬
‫נושאים ומצבים מגוונים‪ .‬דקדוק משתלב בנושאים שונים וזאת מתוך מטרה לאפשר‬
‫לתלמידים לתקשר בשפה‪.‬‬
‫‪I КОНЦЕНТР - БАЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ‬‬
‫‪2‬‬
7-9 КЛАССЫ
3 часа в неделю
1.
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ:
- овладение навыками чтения простых текстов газетно-публицистического стиля, официально-делового стиля и
адаптированной художественной литературы в мере, достаточной для свободного и целостного понимания текста (в
соответствии с изучаемыми темами);
- овладение навыками элементарного восприятия русской речи в повседневном общении, в учебной сфере, в сфере
культуры и общественной жизни (восприятие небольших по объему сообщений на семейные и школьные темы,
понимание коротких теле- и радиопередач);
- овладение навыками говорения в ситуациях повседневного общения (простые диалоги и монологи в рамках тем и
ситуаций, предусмотренных программой );
- овладение навыками письма, достаточными для построения несложного письменного высказывания на основе и в
рамках предложенных ситуаций;
- овладение знаниями лингвострановедческого характера в пределах изучаемых тем;
- овладение средствами элементарного анализа текстов.
2.
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
2.1.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ
Усвоение лексики предполагает поэтапное формирование у учащихся активного и пассивного словарного запаса (в
соответствии со списками слов, отобранными для данного года обучения). Примерный темп усвоения - 400
лексических единиц в год, из них 250 слов - для активного усвоения. Знакомство с фразеологизмами русского языка (в
связи с изучаемыми темами).
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА
Постановка звуков, обучение ритмико-интонационным особенностям русского языка, поэтапное формирование
слухо-произносительных навыков. Последовательное практическое знакомство учащихся со всеми русскими звуками
и буквами, а также основными закономерностями произношения и правилами чтения на уровне слога, слова,
словосочетания, предложения. Правильное написание прописных и строчных букв.
МОРФЕМИКА
Состав слова. Корень, приставка, суффикс и окончание.
ГРАММАТИКА
Грамматический материал, предлагаемый для изучения, обеспечивает выработку навыков
грамматического оформления высказываний на русском языке (на основе речевых образцов).
правильного
МОРФОЛОГИЯ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Понятие о роде и числе - основных лексико-грамматических категориях имен существительных. Основные значения
падежей и их формы. Усвоение функционирования существительных с предлогами. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Согласование прилагательных с существительными в числе, роде и падеже. Полная и краткая форма, степени
сравнения. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Основные случаи словообразования имен
прилагательных.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Количественные и порядковые числительные. Сочетание существительных с количественными числительными.
Согласование порядковых числительных с существительными. Числительные с морфологическими признаками существительного (типа "тысяча").
3
МЕСТОИМЕНИЕ
Личные, притяжательные и указательные местоимения, их роль в предложении и тексте. Общие сведения о
вопросительных и относительных местоимениях.
НАРЕЧИЕ
Наречия времени, места и образа действия, их роль в предложении и тексте.
ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ
Общее понятие о формах глагола. Вид и время глагола. Наклонение глагола. Спряжение глаголов. Синтаксическая
роль глагола в предложении.
Особые формы глагола - причастие и деепричастие (общее понятие). Их функции в предложении.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Предлог. Союз. Частица. Их функции в предложении и тексте.
СИНТАКСИС
Синтаксические конструкции, отобранные для изучения, позволяют обеспечить коммуникативную направленность и
правильный строй русской речи учащихся.
ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Выражение субъектно-предикатных отношений, объектных, определительных, временных и пространственных
отношений. Некоторые случаи выражения причинно-следственных, уступительных, условных и целевых отношений.
Способы передачи чужой речи (прямая и косвенная речь, цитирование).
ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ
Умения
и
навыки
правильного
орфографического
и
пунктуационного
оформления
изученного
лексико-грамматического материала и синтаксических конструкций в соответствии с программными требованиями.
СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ
Учебная, социально-бытовая и социально-культурная. Отбор данных сфер общения обеспечивает реализацию
основных коммуникативных намерений учащихся в условиях Израиля и соответствует целям обучения.
2.2.
ТЕМЫ И СИТУАЦИИ
Представленные в программе темы и ситуации формируют определенный уровень развития речевых навыков и умений
для общения на русском языке в устной и письменной форме. Отбор тем и ситуаций определяется практической
направленностью изучения русского языка в школах Израиля.
Все темы, предлагаемые для изучения, целесообразно распределить по трем группам:
1. "Темы, изучаемые на одном определенном этапе, такие, как “Приветствие", "Русская кухня", “С днем рождения".
2. Темы, которые повторяются в каждом классе, но изучаются в разных аспектах - “Спорт и здоровье”, “Покупки",
“Природа”.
2.3.
3. Темы, изучение которых предусматривается на протяжении всего процесса обучения русскому языку как
иностранному - “Новости”, “Я изучаю русский язык”, “Русская литература”.
2.4.
СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Цель введения страноведческого материала - формирование общих представлений о стране изучаемого языка:
культурно-исторические, социальнопсихологические и поведенческие особенности носителей языка, а также представление о соответствующем речевом поведении в ситуациях повседневного общения.
2.5.
ЛИТЕРАТУРА
Русская литература изучается на данном этапе на базе адаптированных отрывков из произведений русской
классической и современной литературы, представленной в виде учебных текстов, соответствующих данной
возрастной группе и уровню владения изучаемым языком.
2.6.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Одной из задач, вытекающих из коммуникативной направленности программы, является овладение навыками и
умениями восприятия простых теле- и радиопередач, начиная с отрывков, записанных в учебных целях на кассеты,
4
кончая оригинальными фрагментами теле- и радиопрограмм ("Новости", "Спорт"). Наряду с этим учащиеся
овладевают навыками чтения и восприятия простых газетно-публицистических текстов информационного характера.
7 КЛАСС ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель курса - сформировать знания, умения и навыки, которые явятся исходной базой для дальнейшего изучения
русского языка.
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Ударный и безударный гласный. Звукобуквенное соответствие и правила чтения гласных звуков. Соблюдение
редукции гласных в безударном положении .
СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Звукобуквенное соответствие и правила чтения согласных звуков. Обозначение твердости/мягкости согласных на
письме. Оглушение звонких согласных в конце слова. Уподобление согласных по глухости и звонкости.
СТРОЧНАЯ И ПРОПИСНАЯ БУКВЫ
Графика и основные случаи использования прописной буквы.
ПОНЯТИЕ ОБ ИНТОНАЦИИ
Интонация коротких повествовательных и вопросительных предложений. Интонация простого и сложного
предложения. Интонация вопросно-ответного диалогического единства. Интонация связного текста.
Понятие о корне слова. Однокоренные слова.
МОРФЕМИКА
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Понятие о роде существительных (формальные признаки существительных мужского, женского и среднего рода).
Согласование прилагательных и глаголов прошедшего времени в роде с существительными. Единственное и множественное число существительных. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные имена
существительные - общее понятие. Правописание прописной буквы в именах собственных.
Падежные конструкции*
Именительный падеж имен существительных в роли подлежащего и сказуемого, главного члена назывного
предложения.
Родительный падеж в значении субъекта обладания.
Родительный падеж при отрицании.
Порядок изучения падежей - но усмотрению учителя.
Родительный падеж даты.
Родительный падеж в значении количества.
Родительный падеж в значении места, начала движения.
Дательный падеж адресата.
Дательный надел? возраста.
Винительный падей? имен существительных в значении объекта при переходных глаголах.
Винительный падеж с предлогом “в” в значении направления движения. Творительный падеж в обозначении
совместности.
Предложный падеж в значении места.
Раздельное написание, имен существительных с предлогами и союзами, состоящими из одной буквы.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Согласование прилагательных с именами существительными в числе роде и падеже. Нормативное употребление форм
родовых и падежных окончаний в ед. и мн.ч. Препозиция прилагательного по отношению к существительному в
словосочетании и предложении.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Количественные числительные. Сочетание количественных числительных с существительными. Место
количественного числительного в словосочетании и предложении.
Порядковые числительные. Согласование порядковых числительных с существительными в роде, числе и падеже.
Препозиция порядковых числительных по отношению к существительному.
Правописание имен числительных в изученных случаях.
5
МЕСТОИМЕНИЕ
Личные местоимения. Местоимение “Вы” в формулах речевого этикета. Особенности употребления форм
родительного и винительного падежей личных местоимений.
Притяжательные местоимения. Особенности сочетания притяжательных местоимений с именами существительными.
Падежные формы притяжательных местоимений.
Вопросительные и относительные местоимения - общие сведения.
Раздельное написание местоимений с однобуквенными предлогами и союзами.
ГЛАГОЛ
Общее понятие о глаголе и его формах.
Понятие о видах глагола. Зависимость форм времени от вида глагола. Употребление видов глагола для обозначения
регулярных, повторяющихся и единичных результативных действий и процессов. Значение глагольных приставок.
Настоящее время глагола. Будущее время глагола - простое и составное (общие сведения). Личные окончания глаголов
1 и 2 спряжений в единственном и множественном числе настоящего времени (на изучаемом лексикограмматическом
материале).
Прошедшее время глагола. Род и число глаголов прошедшего времени.
Инфинитив. Употребление личных форм глагола в сочетании с инфинитивом.
Повелительное наклонение глагола (единственное и множественное число).
Синтаксическая роль глагола в двусоставном и односоставном простом предложении (общие сведения).
Раздельное написание глагола с частицей “НЕ”, правописание личных окончаний глаголов (на изучаемом лексическом
материале).
НАРЕЧИЕ
Наречия места, времени, причины, цели, образа действия.
ПРЕДЛОГ
Употребление предлогов “в”, “на” с предложным падежом, употребление предлога “о” с предложным падежом.
Употребление предлогов “из”, “с”, “от” с родительным падежом. Употребление предлога “к” с дательным падежом.
Раздельное написание предлогов с существительными и местоимениями.
СОЮЗ
Сочинительные союзы “и”, “а”, “но”, “тоже”.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Порядок слов в словосочетании и предложении.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Указательное предложение со словом “это”.
Вопросительные предложения с вопросительными словами “кто”, “что”, “как”, “где”, “куда”, “откуда”.
Простое предложение с двумя главными членами. Типы сказуемого (простое и составное именное).
Предложение с составным именным сказуемым. Отрицательное предложение. Порядок слов при отрицании.
Однородные члены предложения. Интонационная и интонационно-союзная связь однородных членов предложения.
Запятая при однородных членах - общие слушай.
Точка и вопросительный знак в повествовательном и вопросительном предложении. Восклицательный знак.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложносочиненное
предложение.
Союзы
“и”,
“а”,
“но”
между
двумя
частями
сложного
предложения.Сложноподчиненное предложение с союзами “что”, “потому что”, с союзными словами “где”, “куда”,
“откуда”, “кому”, “с кем”, “о ком”.
Прямая и косвенная речь. Перевод прямой речи в косвенную (практический аспект).
Запятая между частями сложного предложения. Знаки препинания
Точка, вопросительный знак в повествовательных и вопросительных предложениях. Восклицательный знак.
6
ТЕМЫ И СИТУАЦИИ
1. Первая встреча
Знакомство
В классе.
Расширение. Разрешите представить
4
1
В школе и дома
День начинается.
В школе.
После уроков
Свободное время.
Мои любимые занятия (хобби).
6
2
2. Моя семья
Мои родители.
Брат и сестра.
Мои родственники.
р. - История моей семьи.
4
3. Мои друзья и знакомые
Мой лучший друг (подруга).
Приглашение в гости.
Разговор по телефону.
р. - 1. Письмо другу.
4
4. Мой город (село)
Где вы живете?
Городской транспорт
На улицах города.
р. -2 Город, где я родился.
4
1
5
3
5. Времена года
Который час? (единицы времени).
4
Четыре времени года.
Погода.
р. - Погода в России в разные времена года
.2
6. В магазине
Покупаем продукты.
В книжном магазине.
В магазине спортивных товаров.
В киоске и в кафе, р. - Все для школы.
5
2
7. Будьте здоровы!
У врача.
В аптеке.
Беседа врача р. - Спорт и здоровье.
8. Отдых (наши развлечения)
В музее.
В кино.
3
2
5
На экскурсии.
р. - Новый фильм.
2
7
9. Праздники
С днем рождения.
День независимости
6
Новый год (в Израиле и в России), р.-День Победы 3
10. Спорт
Урок физкультуры.
Виды спорта р.- Спортивные игры.
4
2
11. Радио и телевидение
м. - 1. Мой любимый мультфильм.
Любимый певец (певица).
5
Любимая программа., р. - Радио и телепрограммы.
2
СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Учащиеся знакомятся с нормами русского речевого этикета, отдельными сведениями о климатических условиях
страны изучаемого языка, о праздниках в России.
ЛИТЕРАТУРА
Адаптированные отрывки из произведений русской детской литературы (современной и классической). Материал этих
отрывков должен соответствовать задачам овладения навыками чтения и элементарного анализа художественных
произведений, развитию навыков монологической речи, а также учитывать возрастные особенности учащихся.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Адаптированные для учебных целей отрывки газетных текстов информационного характера (в связи с изучаемыми
темами). Слушание и воспроизведение небольших по объему и несложных по содержанию и наполнению языковым
материалом фрагментов телепрограмм и радиопередач.
8
8 КЛАСС
ВТОРОй ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель курса - поэтапное развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности на синтаксической основе. Этим
определяется выбор единиц организации материала на уроке - речевой образец, микротекст, текст.
В течение учебного года каждый речевой образец должен пройти поэтапно все стадии: формирование, закрепление,
автоматизация, обобщение и включение в изученный контекст, что позволит ввести его в речевые умения самостоятельной неподготовленной речи.
ФОНЕТИКА И ГРАФИКА
Повторение изученного. Обозначение звука "йот" на письме.
МОРФЕМИКА
Понятие о значащих частях слова (корне, приставке, суффиксе и окончании ).
ГРАММАТИКА
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Падежные конструкции*
Родительный падеж в конструкциях, выражающих количество и часть целого.
Родительный падеж в значении определения.
Родительный падеж с предлогами “до” и “после”.
Родительный падеж с предлогом “у” для обозначения местонахождения. Дательный субъекта в безличном предложении,
включающем конструкции “нужно”, “надо”, “можно”, “нельзя” 4- инфинитив.
Дательный падеж для обозначения цели движения.
Дательный падеж для обозначения места движения.
Винительный падеж для обозначения направления и цели движения. Винительный падеж существительных с предлогом
“через”.
Винительный падеж для обозначения времени.
Творительный падеж существительных для обозначения профессии (с глаголами “быть”, “стать”).
Творительный и родительный падежи с предлогами “с” и “без”.
Предложный падеж для обозначения места действия и местонахождения человека или предмета.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Общее понятие о полной и краткой форме прилагательных. Прилагательные, обозначающие признак предмета по
качеству. Простая сравнительная и
Порядок изучения падежей - по усмотрению учителя.
составная сравнительная степень прилагательного. Образование прилагательных от других частей речи.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Разряды числительных по составу - простые, сложные, составные. Склонение количественных числительных. Склонение
порядковых числительных.
МЕСТОИМЕНИЕ
Указательные местоимения единственного и множественного числа. Возвратное местоимение "себя". Неопределенные,
отрицательные, определительные местоимения.
ГЛАГОЛ
Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида для обозначения одновременности или
последовательности действий в прошедшем времени. Фазовые глаголы “начинать”, “продолжать”, “кончать”.
Спряжение различных классов глаголов.
Будущее время глаголов - простое и сложное.
Глаголы движения (кратные и некратные). Значения пространственных и временных приставок.
Глаголы движения с приставкой “под”, требующие дательного падежа с предлогом “к”.
Сочетание глаголов несовершенного вида (процесс) и совершенного вида (наступление факта) в простом и сложном
предложении.
НАРЕЧИЕ
Простая сравнительная степень наречий. Правописание наречий.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
29
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Второстепенные члены предложения - дополнение, определение, обстоятельство (общие сведения) - и их место в
предложении.
Прямое и косвенное дополнение.
Однородные члены предложения и знаки препинания при них.
Простое предложение с однородными сказуемыми, обозначающими одновременность и последовательность действий.
Простое предложение с однородными сказуемыми со значением противопоставления (с союзами “а”, “но”).
Согласованное и несогласованное определение.
Односоставные предложения. Определенно-личные, неопределенно-личные, безличные предложения. Сказуемое в
предложениях такого типа. Назывные предложения.
Предложения с обращениями. Знаки препинания при обращениях.
Предложения с прямой речью до и после слов автора.
Знаки препинания при прямой речи (в данных конструкциях).
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Бессоюзное сложное предложение с интонацией перечисления. СПП с придаточным определительным (союзное слово
"который"). СПП с придаточным причины (союзное слово "потому что").
СПП с придаточным следствия (союз “так что”).
СПП с придаточным времени (союзное слово “когда”).
СПП с придаточным условия (союз “если”).
СПП с придаточным цели (союз “чтобы”).
Запятая между частями сложного предложения.
Косвенная речь. Перевод прямой речи в косвенную.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АУДИРОВАНИЕ
Умение понять смысл реплик собеседника в диалоге. Понимание прослушанного сообщения, построенного на знакомом
лексико-грамматическом материале (объемом до 200 слов). Воспроизведение прослушанного текста после одного-двух
предъявлений.
Выделение в прослушанном сообщении предложения, словосочетания и слова.
ГОВОРЕНИЕ
Построение диалога из 3-4 реплик на базе основных типов диалогических единств. Воспроизведение заученных речевых
образцов в диалогических и монологических высказываниях (в изученных ситуациях).
Умение использовать речевые образцы в ситуации, аналогичной изученной.
Умение построить высказывания по изученным темам - из 3-5 предложений в монологе и 3-4 реплик в диалоге.
Соблюдение правил русского речевого этикета (встреча, прощание, обращение, благодарность, отказ, извинение и др.).
ЧТЕНИЕ
Умение прочитать про себя и понять содержание текста, построенного на знакомом лексико-грамматическом материале
(объемом до 250 слов).
Умение выделить главную мысль текста, устно ответить на вопросы по содержанию. Составление простого плана текста.
ПИСЬМО
Умение зафиксировать в письменной форме воспринимаемую на слух или прочитанную информацию (диалог и
монолог). Умение правильно написать изученные слова, пунктуационно правильно оформить предложение. Выделение
абзаца на письмe.
ТЕМЫ И СИТУАЦИИ
Человек и его профессия
Биография.
Внешность
Характер.
Специальности.
Расширение: Автобиография.
В мире животных
Домашние животные.
Дикие животные.
Птицы.
р. - Живой уголок (мой любимец).
6
2
5
2
30
В мире искусства
Любимые книги.
Песни и танцы.
Художественная выставка.
р. - Любимый композитор, писатель, художник.
8
3
У карты мира
Путешествие в СНГ.
Россия и ее столица.
Израиль и его столица.
8
Тель-Авив - "город без перерыва".
Петербург - город искусства, р. - Куда я хотел (а) бы поехать?
2
У голубого экрана
Новости.
Молодежные передачи.
Музыкальные программы.
5
Спортивные программы, р. - Мои любимые фильмы.
3
Праздники и традиции
Русские праздники.
Еврейские праздники.
Традиции двух народов (сравнение).
р. - Современные (новые) праздники двух народов.
6
Мудрость народа
Русские народные сказки.
Пословицы и поговорки.
Русские богатыри.
р. - Рассказы об истории народа (еврейского, русского
2
6
5
Русский язык
Кто говорит по-русски?
Русский язык в Израиле
4
Русский язык в семье языков.
р. - Мы изучаем русский язык.
2
Письмо другу
Почта.
Поздравление,
Приглашение в гости (письмо).
р. - Напиши мне о себе.
5
2
Читаем газету
Разделы газеты.
Актуальные события.
Культурная жизнь.
Новости спорта.
Объявления и реклама.
р. - Письмо в газету.
4
1
СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Учащиеся расширяют сведения о русском речевом этикете, праздниках, обычаях русского народа, природе и животном
мире России.
ЛИТЕРАТУРА
На базе адаптированных отрывков из русских народных сказок и художественной литературы для юношества
расширяются и совершенствуются навыки чтения, пересказа, элементарного анализа художественных произведений
(определение основной темы, составление простого плана).
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Изучение на данном этапе таких тем, как "Читаем газету", "У голубого экрана" позволяет совершенствовать навыки
восприятия звучащего текста, отрывков из теле- и радиопередач, а также чтения и восприятия на слух адаптированных
текстов газетно-публицистического стиля. 9 КЛАСС - ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Цель обучения на данном этапе определяется общими целями обучения на этапе 7-9 классов. Вместе с тем, в
рассматриваемый период обучения происходит изменение приоритетов в определении ведущей цели обучения (по
сравнению с 7-8 классами). В 9 классе преимущественное внимание уделяется развитию навыков и умений устной речи,
а в 10 классе - письменной речи.
31
В 9 классе идет опережающее развитие таких видов речевого общения, как монологическая и диалогическая речь. При
этом особый акцент делается на развитии навыков и умений диалогической речи.
Основой для формирования навыков и умений монологической речи в условиях израильской школы являются текст и
речевые задания к нему (вопросно-ответная беседа по тексту, пересказ, характеристика и оценка персонажей
прочитанных произведений, самостоятельное высказывание по теме и основным проблемам произведения).
Для выработки навыков и умений диалогической речи используются диалоги различных функционально-структурных
типов, которые являются типичными образцами отрабатываемых лексико-грамматических конструкций. Формируется
возможность строить диалоги в соответствии с целью высказывания , учетом эмоциональной реакции собеседников.
Подраздел “Формы речевого этикета” носит страноведческий характер. Он позволяет правильно в речевом и
поведенческом плане вести себя в русскоязычной среде, что особенно важно в условиях иврит-русского двуязычия.
Письменная речь на данном этапе обучения выполняет роль письменного подкрепления, способствуя дальнейшему
развитию устной речи.
В области чтения как вида речевой деятельности в 9 классе преобладает выработка навыков чтения про себя в двух
видах - изучающем и ознакомительном. Приоритетным является изучающее чтение. Ознакомительное чтение
используется при чтении газеты, журнала и произведений художественной литературы (небольших по объему
произведений современной литературы или адаптированного художественного текста).
9 КЛАСС
ГРАММАТИКА
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Род имен существительных. Твердая и мягкая основа.
Определение рода имен существительных с основой на парный мягкий согласный и шипящий.
Мужской род - существительные с суффиксом -тель (писатель, представитель, преподаватель, учитель).
Женский род - существительное с суффиксом -ость (радость, новость, безопасность, особенность).
Существительные среднего рода на -мя.
Число существительных. Особые случаи образования форм множественного числа.
а) брат - братья, друг - друзья, сын - сыновья, стул - стулья, лист - листья (на дереве), листы (бумаги).
б) человек - люди, ребенок - дети.
в) дочь - дочери, мать - матери.
г) гражданин - граждане, крестьянин - крестьяне.
д) хозяин - хозяева, счет - счета (в банке).
е) сосед - соседи.
ж) дерево - деревья
з) имя - имена.
Употребление предлогов с различными падежами имен существительных.
Неизменяемые существительные типа кино, метро, пальто, радио, кафе.
Существительные, употребляемые только в форме единственного числа: молодежь, дружба, север, интеллигенция,
воздух, вес, безопасность и т. а.
Существительные, употребляемые только в форме множественного числа, типа деньги, сутки, очки, брюки и др.
Беглые гласные о, е при образовании форм множественного числа от существительных, имеющих на конце суффикс
-ок, -ем,.' подарок - подарки, конец - концы.
Склонение существительных мужского рода на твердый и мягкий согласный; среднего рода на -о (-е) и женского рода на
-а (-я) в единственном и множественном числе.
Склонение существительных мать, дочь.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Склонение прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе (твердая,
мягкая и смешанная основы). Степени сравнения прилагательных. Образование сравнительной степени прилагательных
(простая и сложная формы). Образование превосходной степени (простая и сложная формы).
Краткие прилагательные. Согласование кратких прилагательных с существительным и местоимением в роде и числе.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Склонение простых количественных числительных (повторение и закрепление). Склонение и употребление
32
числительного один (одна, одно, одни). Употребление форм два, две и их склонение. Склонение числительных три,
четыре пять - десять. Склонение порядковых числительных. Дробные числительные. Чтение простых и десятичных
дробей.
Сочетание количественных числительных с существительными (повторение и закрепление).
МЕСТОИМЕНИЕ
Склонение личных местоимений. Употребление местоимений 3-го лица с начальным “н” после предлогов (к нему).
Склонение притяжательных местоимений. Употребление неизменяемых форм его, ее, их для обозначения принадлежности 3-му лицу. Отсутствие начального “н” у этих форм после предлога. Склонение и употребление возвратного
местоимения себя. Склонение вопросительных местоимений (кто? что? который?). Склонение отрицательных
местоимений.
ГЛАГОЛ И ЕГО ФОРМЫ
Две основы глагола: основа инфинитива и основа настоящего (будущего) времени.
Продуктивные и непродуктивные глаголы. Спряжение глаголов "есть" и "дать".
Времена глагола и их образование.
Виды глагола. Образование форм времени в зависимости от вида глагола. Глаголы движения. Употребление глаголов с
частицей -ся (собственно-возвратное значение - оделся: общевозвратное значение - удивился).
Причастие как особая форма глагола (общие сведения). Роль в предложении. Действительные причастия настоящего и
прошедшего времени. Суффиксы причасти й.
Деепричастие как особая форма глагола (общие сведения). Деепричастия настоящего времени совершенного вида и
прошедшего времени несовершенного вида.
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Модели структурной основы предложения.
1. Местоимение все, кто-то + глагол в личной форме (Все поют, кто- то рисует). Личное местоимение мы, вы, они
(имя существительное) в именительном падеже + личное местоимение (или существительное) в творительном падеже с
предлогом с + глагол в форме множественного числа (Мы с вами будем читать, отец с сыном, работают ).
2. Числительные один (одна, одно) или слова многие, некоторые + личное местоимение или существительное в
родительном падеже с предлогом из + глагол в личной форме. (Один из туристов фотографирует, многие из них
приедут, некоторые из нас вернутся).
3. Отрицательное местоимение никто + глагол в личной форме с отрицанием “не” (Никто не услышал).
4. Личное местоимение или существительное в именительном надела; + глагол в личной форме + существительное в
творительном падеже без предлога. Глаголы быть, стать, являться (Он был врачом, мальчик станет юношей, такая
температура является исключением).
5. Личное местоимение или существительное в именительном падеже + был, была, было, будет, будут, + полное
прилагательное в именительном падеже (Спектакль был (будет) интересный).
6. Личное местоимение или существительное в именительном падеже + был, была, было, будет, будут + краткое
прилагательное (Он был занят, он будет занят). Краткие прилагательные: болен, здоров, виноват, готов, доволен,
занят, здоров, рад, свободен, согласен, уверен.
7. Личное местоимение или существительное в именительном падеже + краткое прилагательное 4- существительное в
косвенном падеже (Он будет похож па брата, икс равен единице). Краткие прилагательные: готов (к чему?), доволен
(кем? чем?), нужен (кому?), похож (на кого?, на что?), равен (чему?), подобен (чему?), рад (чему?), согласен (с кем? с
чем?), уверен (в чем?).
8. а) Личное местоимение или существительное в именительном падеже + был, была, было, будет, будут; стал, стала,
стало, стали, станет, станут + прилагательное в сравнительной степени + личное местоимение или существительное в
родительном падеже (Брат был (будет) выше сестры).
б) Личное местоимение или существительное в именительном падеже + был, была, было, будет, будут; стал, стала.,
стало, стали, станет, станут + прилагательное в сравнительной степени + чем + личное место- имение или
существительное в именительном падеже (Брат был (будет) выше, чем сестра),
9. а) Существительное в именительном падеже + глагол несовершенного вида в пассивной форме с частицей -ся +
существительное в творительном падеже - объект действия (Задание выполняется учениками).
б) Существительное в именительном падеже + был, была, было, были, будет, будут + краткое страдательное причастие:
восстановлен, выключен, выполнен, закрыт, написан, организован, освобожден, открыт, построен, приготовлен,
решен, сделан, создан (Картина была, восстановлена художниками. Свет не выключен). а) Пойдем(те)! Поедем/те)!
Пошли! Поехали! + глагол совершенного вида в форме 1-го лица множественного числа будущего времени (Пойдем.
искупаемся!).
б) Пойдем/те)! Поедем(те)! Пошли! Поехали! + глагол несовершенного вида в форме инфинитива (Поедемте
купаться!).
33
Зависимые члены модели предложения
1. Выражение объектных отношений.
1. Отрицательное местоимение + глагол с отрицанием "не" (ничего не знать, пи с кем. ие разговаривать).
2. Переходный глагол совершенного вида + существительное в родительском падеже бел предлога (Купить хлеба).
Глаголы: взять, выпить, дать, купить, отрезать, принести. Существительные: вода, колбаса, масло, рис, сахар, сыр,
соль, хлеб.
3. Глагол + существительное в творительном падеже с предлогом с (Поздороваться с другом). Глаголы: бороться,
здороваться - поздороваться, знакомиться - познакомиться, ссориться - поссориться.
4. СПП с придаточным изъяснительным (Он хотел узнать, что произошли ).
2. Выражение пространственных отношений.
Конструкции, отвечающие на вопрос ГДЕ?
1. а) Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом вокруг, посреди, напротив, у (около, возле). (Гулять
вокруг озера, стоять посреди. комнаты, жить напротив театра, стоять у окна).
б) Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом мимо. Глаголы: идти, проходить-пройти, ехать,
бежать и другие (Проехать мимо здания, пройти мимо магазина).
2. Глагол + существительное в творительном падеже с предлогом над, под, перед, за, между (Лететь над городом,
.жить под водой, стоять перед театром, спрятаться за домом, находиться .между рекой и лесом).
3. Глагол + существительное в винительном падеже с предлогом через. Глаголы: идти, ехать, пройти, проехать и другие
(Идти через поле, ехать через лес).
4. СПП с придаточным места с союзом где (Он был там, где еще никто ие бывал).
Конструкции, отвечающие на вопрос КУДА?
5. Глагол + существительное в дательном падеже с предлогом к. Глаголы: идти, подойти, подъехать, подбежать и
другие (Подойти к доске, к остановке, к учителю, к площади).
6. Глагол + существительное в винительном падеже с предлогом под или за (Упасть за диван, спуститься под землю,
заглянуть за шкаф, под диван).
7. СПП с придаточным места с союзом куда (Мы приехали туда, куда стремились много лет). Конструкции,
отвечающие на вопрос ОТКУДА?
8. Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом от. Глаголы: отойти, отъехать, отбежать и другие
(Отойти от дома, отъехать от города, отбежать от двери).
9. Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом из-за, из-под. Глаголы: подниматься - подняться,
выглядывать -выглянуть, показаться. - показываться, выходить - выйти и другие. (Выйти из-за облаков. выглянуть
из-под снега, показаться из-за горы).
10.
СПИ с придаточным места с союзом откуда. (Она вернулась оттуда, откуда редко кто приходил).
3. Выражение временных отношений
Конструкции, отвечающие на вопрос КОГДА?
1. Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом до. Сочетания с предлогом до: до войны, до
восстановления, до выборов, до освобождения, до реформы и т.д. (Родился до войны, оставался до освобождения).
2. Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом после. Сочетания с предлогом после (Приехал после
каникул, родился после победы).
3. Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом во время: во время войны, восстания, выборов,
демонстрации, беседы, болезни концерта, и т.д. (Сражаться, во время войны, присутствовать в классе во время урока).
4. Глагол + существительное в творительном падеже предлогом перед. Сочетания с предлогом перед: перед отъездом,
перед началом (чего-либо), ужином., концертом, перед концом (чего-либо), перед выборами и т.д. (Встретиться перед
спектаклем, проститься перед отъездом).
5. Глагол + существительное (ветер, луна, шторм, дети, родители, демократия, социализм.) в предложном падеже с
предлогом (Гулять при луне, говорить при детях).
6. Предложение с деепричастным оборотом или одиночным деепричастием (Заверите программу полета, космический
корабль вернулся на Землю. Закончив дела, мы пошли на концерт).
7. Сложноподчиненное предложение (с придаточным времени) с союзом когда (Мы пришли, когда все уже были на
месте. Брат уехал, когда, я учился во втором, классе).
Конструкции, отвечающие на вопрос С КАКОГО ВРЕМЕНИ? ДО КАКОГО ВРЕМЕНИ?
8. Глагол + существительное или количественное числительное в сочетании со словом час (учиться с восьми, до двух
часов, продолжаться с часа до трех часов).
Конструкции, отвечающие на вопрос КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ЧАС?
9. а) Час дня, ночи, два, (три, четыре) часа дня, ночи, пять (шесть) часов вечера, утра и так далее. б)
Пять
минут первого, десять минут второго, пятнадцать минут (четверть) третьего, двадцать минут пятого, половина
седьмого, тридцать пять минут восьмого.
34
в)Бея двадцати минут девять, бея пятнадцати минут (бея четверти) десять, бея десяти (минут) одиннадцать, бея
пяти (минут) двенадцать.
4. Выражение целевых отношений
1. Переходный глагол + существительное в винительном падеже + существительное в родительном падеже с предлогом
для (Использовать глину для лепки).
2. Глагол + существительное в родительном падеже с предлогом для (Приехать для заключения договора).
5. Выражение условных отношений
1. Сложноподчиненное предложение с союзом если бы и глаголом в форме условного наклонения (Если бы ты завтра
приехал ко мне, мы noiu.au бы на пляж. Если бы ты купила билеты, мы пошли бы в театр).
6. Выражение дополнительного действия
1. Предложение с деепричастным оборотом или одиночным деепричастием (Он рисовал, сидя на берегу моря. Мальчик
чертил, напевая песенку).
7. Выражение атрибутивных отношений
]. Отглагольное существительное в любом падеже + существительное в родительном падеже без предлога. Сочетания
существительных: приезд президента; визит министра; борьба парода; возвращение сестры, отъезд брата, товарища,
посла, учителя, артиста и т.д.; выступление, заявление, доклад, речь президента, министра, посла и т.д.; ответ друга;
остановка автобуса, поезда и т.д.; победа восстания, революции, спортсмена и т.д.)
2. Существительное в любом падеже + существительное в дательном падеже с предлогом по. Сочетания
существительных: задание по русскому языку, истории, математике и т.д.; задача по математике, физике и т.д.;
учебник по литературе, по русскому языку и т.д.; конференция по мирному урегулированию и т.д.
3. Существительное в любом падеже + существительное в творительном падеже с предлогом с. Сочетания
существительных: суп с рисом, с мясом; чай с сахаром., лимоном; кофе с молоком, лимоном; пирожки с мясом,
капустой, картошкой, рисом.; хлеб с миелом; конверт с маркой и т.д.
4. Существительное в любом падеже + существительное в родительном падеже с предлогом без. Сочетания
существительных: суп без мяса; чай без сахара, лимона; кофе без молока, лимона; конверт без марки и т.д.
5. Существительное в любом падеже + существительное в предложном падеже с предлогом о (об). Сочетания
существительных:книга о туризме, омире, об искусстве и т.д.; фильм о космонавтах, о животных, о туристах', беседа о
выборах, о космосе, об экономике, о литературе и т.д.; песня о родине, о счастье и т.д.; статья о молодежи, о .животных,
об истории страны и т.д.
6. Прилагательное в форме превосходной степени, согласованное с последующим существительным в роде, числе и
падеже. (Лучший ученик, самая интересная статья, самая милая девушка).
7. Существительное в любом падеже + причастие (одиночное или в причастном обороте), согласованное с ним в роде,
числе и падеже. (Девушка, рисующая пейзаж, стоит у окна).
8. Сложноподчиненное предложение с союзными словами где, куда, откуда, когда. (Дом., где мы живем, светлый и
удобный. Мама часто вспоминает город, откуда она приехала. Сад, куда мы вошли, был большой и тенистый. Отец
вспоминал дни, когда мы приехали).
8.
Выражение качественной характеристики действия
1. Глагол + наречие в форме сравнительной степени + существительное или личное местоимение в родительном падеже
без предлога. Наречия: быстрее, медленнее, интереснее, красивее, скорее, осторожнее, подробнее, спокойнее, громче,
дороже, дешевле, лучше, хуже, увереннее (Читать лучше меня, бегать быстрее брата).
2. Глагол + наречие в форме сравнительной степени + сравнительный оборот со словом чем (Рассказывать интереснее,
чем. товарищ; петь лучше: чем, сестра.)
3. Глагол + так же + наречие качественной характеристики + сравнительный оборот со словом как (Писать так же
правильно, как они,. Рассказывать так же хорошо, как отец).
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АУДИРОВАНИЕ
Умение понять основное содержание незнакомого сообщения монологического, диалогического или
диалого-монологического характера (непосредственное общение, фонозапись) объемом 300-400 слов и воспроизведение
после двух предъявлений в виде пересказа основных событий или ответов на вопросы, касающиеся основных
компонентов аудиотекста, и общего вопроса по его основному содержанию.
Требования к аудиотекстам - учебные сюжетные и описательные тексты, а также адаптированные произведения
современной художественной литературы; основа - нейтральная лексика: адаптированные информационные тексты,
построенные с учетом особенностей языка газеты или журнала (лексико-грамматический материал
газетно-публицистического стиля).
35
Монологическая речь
Умение передать содержание и основную идею прочитанного или прослушанного текста (смотри “Аудирование” и
“Чтение”). Умение построить собственное монологическое высказывание по теме или на основе изобразительного
материала (в соответствии с темами данного года обучения) - в объеме 5-6 высказываний.
Диалогическая речь
Умение принять участие в диалоге (на основе заданной ситуации), используя различные виды диалогических единств
(получить информацию о человеке, событии, поддержать общение, выразить свое отношение). Объем - 5-6 реплик в
диалоге.
Формы речевого этикета:
I. Знакомство. 2. Приветствие (радость при встрече, заинтересованность, внимание). 3. Приглашение (согласие или отказ
от приглашения). 4. Формы запрещения (или совета не делать чего-либо). 5. Вопросы о времени, о сроках чего-либо. 6.
Формы выражения просьбы (пожелания). 7. Формы выражения удивления. 8. Формы вежливого обращения. 9. Совет
(как получают и дают совет в соответствии с ситуацией общения). 10. Желание (выражение желания). 11. Формы
выражения радости и удовольствия. 12. Извинение. Формы выражения извинения. 13. Поздравление. Формы и речевые
стереотипы, которые употребляются при поздравлении. 14. Благодарность. Формы выражения благодарности.
ЧТЕНИЕ
Умение понять содержание текста при чтении про себя с различными целевыми установками (ознакомительное и
изучающее) адаптированных текстов.
Объем текста для чтения - от 150 до 200 слов. Тематика определяется программой данного года обучения.
ПИСЬМО
Умение представить в письменной форме план (краткий конспект) прочитанного или прослушанного текста (смотри
“Аудирование” и “Чтение”). Умение письменно изложить основное содержание прочитанного или прослушанного
текста. Умение составить письменный рассказ (на изученную тему). Умение написать письмо, поздравительную
открытку. Умение правильно написать знакомые слова (сверить незнакомые слова по словарю), умение пунктуационно
правильно оформить предложение, выделить абзац и смысловые части текста. Объем - 5-6 предложений.
ТЕМЫ И СИТУАЦИИ
1. Школьная жизнь
На уроках.
На перемене.
Школьные кружки.
Мой любимый предмет.
Расширение. - Система образования в Израиле и в России.
2. Друзья и знакомые
Что мне нравится в моих друзьях.
Новые знакомые.
р. - Как мы с друзьями проводим время.
7
3
6
3
3. Путешествия
Школьная экскурсия.
Природа края.
Исторические памятники, р. -Поездка за границу.
7
2
4.Защитники природы
Человек и природа.
Природа Израиля.
Природа России.
Люби природу, р. - Экология.
7
3
5.Наука
Важные научные открытия.
Наука помогает человеку.
Наука и война.
р. - История научных открытий (радио, электричество, колесо и т.д.)
36
8
3
6. Литература
Литературные жанры (рассказ, повесть, роман).
Литература и юмор.
Литература и театр (комедия, трагедия и т.д.).
9
р. Мой любимый писатель.
4
7. В театре и на концерте
Куда пойти?
На концерте.
В драматическом театре.
В оперном театре.
р. - Мой любимый актер.
8
3
8. Современная мода
Модная одежда.
В магазине одежды.
В парикмахерской. Прическа, р. - Мода и вкус.
6
2
СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Формы речевого этикета. Расширение сведений о русской природе, истории России, памятниках ее культуры, системе
образования, традициях театральной жизни и т. д. (на базе изучаемых тем, отрывков из произведений художественной и
публицистической литературы).
ЛИТЕРАТУРА
На данном этапе учащиеся владеют уже достаточным лексическим запасом и навыками чтения, что позволяет включить
в программу слегка адаптированные фрагменты произведений русской классической и современной художественной
литературы, соответствующие изучаемому лексико-грамматическому и страноведческому материалу, особенностям
данной возрастной группы учащихся.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В 9 классе учащиеся знакомятся как с адаптированными отрывками из газетно-публицистических произведений, так и с
небольшими по объему (5-6 простых предложений) оригинальными произведениями информационного характера.
Материалом обучения на этом этапе служат также отрывки из теле- и радиопередач (адаптированные и небольшие по
объему - до 10 высказываний - оригинальные записи).
37
38
Скачать