А р а б с б

Реклама
А р а б с ь к і н о ч і (*
Презентацію виконала
К а з а к о в а А. С.
У ч е н и ц я 11 – А к л а с у
Т и с я ч а і о д н а н і ч (*
Образи країн Сходу розмиті
і н е в л о в и м і. М о в т о н к и й
а р о м а т в и ш у к а н и х п а р ф у м і в,
мов чарівливий образ
ч о р н о о к о ї к р а с у н і, о п о в и т о ї
н и з к а м и п е р л і в, м о в
с п е к о т н и й в і т е р е ц ь,
долинаючий з пальмового
г а ю, м о в н е п о в т о р н о – т е р п к и й
с м а к г р а н а т о в о г о щ е р б е т у (*
С х і д н а м у д р і с т ь (*
С х і д – ц е н е с п і ш н а м у д р і с т ь,
п о в і л ь н а р о з с у д л и в і с т ь,
м л о с н о-с о л о д к і л і н о щ і. Т а й
к у д и с п і ш и т и? В і ч н і с т ь –
п о п е р е д у, в і ч н і с т ь – п о з а д у, а
людина–лише піщинка у
цьому бездонному океані
ч а с у... (*
С х і д н а ф і л о с о ф і я (*
Н е і с н у є т а к о г о, щ о м о г л о б
х о ч н е н а д о в г о з а с м у т и т и ж ит е л я С х о д у. А д ж е, я к к а з а л а
с в о є м у б а т ь к о в і Ш а х е р е з а д а:
“Х т о т у р б о т а м и г р и з е т ь с я,
Т и м с к а ж и :”Н е в і ч н е г о р е!”
Я к з а к і н ч у є т ь с я щ а с т я,
Т а к п р о х о д я т ь і т у р б о т и.” (*
П е р л и н а С х о д у (*
С м і ю ч и с ь, в о н а
ніб и показує нам
нитку перлів чи
г р а н а т о в и х з е р е н.
І л о к о н в о л о с с я,
м о в т е м і н ь н і ч н а,
с п у щ е н и й, і б л и с к
її ранку сяйво
б е н т е ж и т ь (*
Ш а х е р е з а д а (*
Я к о ю ж б у л а ц я д і в ч и н а, я к а н а с т і л ь к и с к о р и л а с у л т а н а, щ о в і н
с л у х а в ї ї і с т о р і ї, м о в з а ч а р о в а н и й,
т и с я ч у і о д н у н і ч? С к о р і ш з а в с е
вона повністю відповідала жіночому ідеалу того часу:високого
з р о с т у, к р а с и в а і п р е к р а с н а, б л и с к у ч а і д о с к о н а л а, з с я ю ч и м ч о л о м
і р у м’ я н и м о б л и ч ч я м, з о ч и м а с е р н и і б р і в м и, п о д і б н и м и д о с е р п а
м о л о д о г о м і с я ц я (*
О с ь я к с к а з а в п о е т (*
Ще не бачило око такого
к о н т р а с т у ч о р н о г о з б і л и м, я к
о б л и ч ч я й в о л о с с я її.
Р у м ‘я н а о б л и ч ч я м, к р а с о ю
с в о є ю г о в о р и т ь в о н а, х о ч
з а с л у г и ї ї у к р а с і ц і й н е м а.
В и г и н а є т ь с я д і в а, і з а х о п л ю ю с ь
с т и х а я с т е г н а м и, х о ч г о т о в и й
над станом цим сльози я
л и т ь (*
А м о ж е в о н а б у л а т а к а (*
“З ч у д о в и м и р и с а м и, м і с я ц е л и к а,
з о ч и м а ч а р і в л и в и м и,
підкресленими вигнутими дугами
б р і в. Ї ї с т а н б у в с х о ж и й н а б у к в у
а л і ф, і д и х а н н я ї ї н а г а д у в а л о
з а п а ш н у а м б р у, і к о р а л о в і в у с т а
б у л и с о л о д к и м и, і о б л и ч ч я ї ї
сяйвом своїм перекривало сяйво
с о н ц я. В о н а б у л а н е м о в о д н а з
н е б е с н и х з і р а б о к у п о л, з в е д е н и й
з з о л о т а, а б о ж я к н а р е ч е н а, з
я к о ї з н я л и д у в а к” (*
К а з к и о а з и (*
Ось і закінчився спекотний день
у п у с т е л і. О с т а н н і п р о м е н і з а х і дного сонця пестять стомлені
б а р х а н и. Р о з п р а в л я ю т ь з ж о в к л е
л и с т я с т р у н к і п а л ь м и; в і д н о в л е н а о а з а п о ч и н а є г о в о р и т и. А н а д
пустелею луна загадковий
в і д г о л о с о к: “З а к л и н а ю А л л а х о м,
р о з к а ж и щ о с ь, щ о б с к о р о т и т и
г о д и н и ц і є ї б е з с о н н о ї н о ч і!”
“ З л ю б о в’ ю і о х о т о ю...” (*
Д ж е р е л а : (*
“Т и с я ч а і о д н а н і ч”;
А р а б с ь к і н а р о д н і к а з к и;
Локальна мережа Інтернет;
Презентацію було створено з метою
зацікавлення людей арабською
л – р о ю. (*
Д ля тих, хто зацікавився, рекомендую знайти на
робочому столі папку “Арабские ночи-кадры из фильма»
і продивитись кадри з фільму С. Баррона “ Арабські ночі”
з А. Бейсом і М. Авітал у головних ролях .
Похожие документы
Скачать