Ювенальная юстиция

Реклама
Ювенальная
юстиция
Ювенальная юстиция
Основанная на специфических принципах
работы особая система защиты прав
несовершеннолетних, включающая в себя
совокупность государственных органов,
деятельность которых осуществляется
совместно с соответствующими методикопсихологическими, социальными службами
помощи детям и подросткам, посредством
механизма защиты прав ребёнка.
1991 г.
Латвия ратифицирует конвенцию:
• Международная
конвенция ООН о
правах ребёнка
(1989 г.)
• The United
Nations’
Convention on the
Rights of the Child
(1989)
Представление о ребёнке
искажено!
• Согласно нашей культуре, традициям:
Беззащитный ребёнок, имеющий
определённые потребности
• По установлению ювенальной юстиции:
Компетентный ребёнок, имеющий
собственные права
1998.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Закон о защите прав детей
• 9.pants.
(1) Bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un
korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un
brīvību.
(2) Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt
un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu.
• 10.pants.
(1) Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu
sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo
attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs,
apģērbs un pajumte.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Закон о защите прав детей
27.pants. Bērna šķiršana no ģimenes
(41) Ja policija šķir bērnu no ģimenes sakarā ar šā
panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem apstākļiem
un vēl nav pieņemts lēmums par viņa ārpusģimenes
aprūpi, policija var atteikties paziņot bērna atrašanās
vietu viņa vecākiem, kā arī brāļiem, māsām,
vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku
ir dzīvojis nedalītā saimniecībā.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Закон о защите прав детей
Изменения 2001 г.
• 24.pants
(5) Vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu
var noteikt ierobežojumus neatkarīgi no viņu
uzskatiem un reliģiskās pārliecības, ja ir
konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt
bērna turpmākajai attīstībai.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Закон о защите прав детей
25.pants.
Vecāku tiesības ierobežot bērna brīvības
(1) Bērna tiesības uz privāto dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību
vecāki var ierobežot atkarībā no viņa brieduma pakāpes, lai:
1) nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību
un dzīvību;
2) aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un
veselību;
3) aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Закон о защите прав детей
Изменения 2003 г.
• aizstāt vārdus “vecāku vara” ar vārdiem
“aizgādības tiesības”.
• «власть родителей» заменена на
«право опеки»
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Закон о защите прав детей
• Изменения 2005 г.
25.pants. (2)
Bērns var griezties pēc palīdzības
bāriņtiesā, ja vecāki, viņaprāt, noteikuši
nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas
domstarpības viņu attiecībās.
• Изменения 2011 г.
651.pants. …Valsts
bērnu tiesību aizsardzības
inspektoriem ir tiesības veikt pārrunas un
iztaujāt bērnu bez citu personu klātbūtnes.
Ювенальные учреждения
• Гос.учреждения должны делать всё возможное,
чтобы помочь семье справиться с проблемами:
консультировать, информировать, оказывать
материальную и др. помощь.
• На самом деле они могут стать злейшими врагами
семьи (в случае заинтересованности).
1. Социальная служба
2. Сиротский суд
3. Психологи, юристы, врачи
Bāriņtiesa - Сиротский суд
Зачастую родителям приходится участвовать в длительных
юридических сражениях.
Сиротский суд не является судом!
• 10.pants. (Bāriņtiesu likums)
(2) Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 25 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā
akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai
tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa
profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā
darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kura prot valsts valodu.
Bāriņtiesu darbība
Деятельность сиротских судов
• У сиротских судов подход к делу оторван от сути
закона. Всё интерпретируется не в пользу
родителей, документы пишутся «как надо» и часто
даже фальсифицируются.
• В суде бесстыдным цинизмом выводят женщину из
равновесия, чтобы можно было назначить
психиатрическую экспертизу.
• В случае сопротивления дела «улаживают»
вышестоящие чиновники.
Bāriņtiesu likums
Член сиротского суда может принять единоличное
решение об изъятии, но вернуть ребёнка
родители могут только через настоящий суд!
23.pants. Vienpersoniska lēmuma pieņemšana
(1) Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns
atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja
bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa pilnvērtīgu
attīstību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par:
1) bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem;
2) bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa
atstādināšanu no pienākumu pildīšanas;
3) bērna izņemšanu no audžuģimenes.
Ювенальный абсурд
• ЮЮ следит за неукоснительным соблюдением
родителями прав детей
• «Права» детей – в ущерб прав родителей
• Чиновники решают, как содержать и воспитывать
ребёнка (грубое вмешательство во внутренние
дела семьи)
• Детям придают «взрослый» статус как можно
раньше. Зачем?
• Разрушают понятие семьи и авторитет родителей
• Ребёнок не принадлежит семье – он
собственность государства
• Ребёнка как можно раньше надо «сексуально
просвещать»
Международные организации
В принятии ювенальных законов и трактовок к ним
активно «участвуют» представители следующих
организаций:
• ООН
• Департамент юстиции США
• ЮНЕСКО
• ЮНИСЕФ
Легальная торговля детьми
Категории заказчиков
• Семьи, у которых не может быть детей
• Искатели пособий и бесплатной рабочей
силы
• Извращенцы (содомиты и пр.)
• Представители детской проституции и
порнобизнеса
• Военные и террористические организации
• Торговцы органами
Латвийская статистика
• За 2010 и 2011 гг. из латвийских семей изъято 4250
детей. Насилие было доказано лишь в каждом
десятом случае.
Усыновлено
В Латвии
За границу
2010 г.
99
136
2011 г.
128
128
2012 г.
110
144
В Риге в 2010 году решением Рижского сиротского
суда права опеки были отняты у 232 лиц, в 2012
году — у 403 лиц. В первом полугодии 2013 г. из семей
изъято 100 детей.
Планы ювеналов
• Облегчить процедуру изъятия понравившихся детей
• Узаконить однополые браки
• Облегчить процедуру усыновления ЛГБТ парами.
• Узаконить педофилию и инцест
• Преследовать духовно здоровую часть общества за
«гомофобию», «инцестофобию» и пр.
• Воспитывать детей «полноценными» членами ЛГБТ
Воздействие на детское сознание
• Projekts «Redzi. Dzirdi. Paziņo.»
Уважай своего ребёнка так же, как ты уважаешь любого
другого взрослого человека.
• Projekts «Džimba». www.dzimba.lv
Понятие безопасной школы, безопасной дружбы,
безопасного общения со врзослыми.
Эти и другие латвийские проекты
финансируются Европейскими фондами.
Часто изображена радуга – символ ЛГБТ.
Чем опасно гей-сообщество
1. Кричат об ущемлении своих прав.
2. Добиваются разрешения проводить т.н.
«парады любви».
3. Добиваются легализации однополых браков.
4. Вводят т.н. «гендерную теорию»: право
ребёнка на выбор сексуальной ориентации.
5. Вводят ювенальную юстицию.
6. Арестовывают «гомофобов».
7. Воспитывают НАШИХ детей на СВОЙ лад.
Информационные источники
•
•
•
•
www.rod.lv
www.bernutiesibas.lv
www.antijujuagency.org
www.infoagentura.wordpress.com
• http://advokatslv.wordpress.com/juvenalajusticija-pie-mums-lv-jau-ir-realitate/
Скачать