Proiect - Particip.gov.md

Реклама
Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr. ____
din ___________________ 2012
Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea
Convenţiei de Cooperare Poliţienească în Europa de Sud-Est, semnată la
Viena la 05 mai 2006
Guvernul H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Se ia act de proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul României privind implementarea Convenţiei de Cooperare Poliţienească
în Europa de Sud-Est, semnată la Viena la 05 mai 2006.
2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Convenţiei de
Cooperare Poliţienească în Europa de Sud-Est, semnată la Viena la 05 mai 2006.
PRIM-MINISTRU
Vladimir FILAT
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul
afacerilor externe şi
integrării europene
Iurie LEANCĂ
Ministrul afacerilor interne
Dorin RECEAN
Перевод
проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №______
от _____________________2012 г.
об инициировании переговоров по проекту Соглашения между
Правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о
реализации Конвенции полицейского сотрудничества в Юго-
Восточной Европе, подписанной в Вене 5 мая 2006 г.
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению проект Соглашения между Правительством
Республики Молдова и Правительством Румынии о реализации Конвенции
полицейского сотрудничества в Юго-Восточной Европе, подписанной в
Вене 5 мая 2006 г.
2. Инициировать переговоры по проекту Соглашения между
Правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о
реализации Конвенции полицейского сотрудничества в Юго-Восточной
Европе, подписанной в Вене 5 мая 2006 г.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
Владимир ФИЛАТ
Контрассигнуют:
Заместитель Премьер-министра,
министр иностранных дел и
европейской интеграции
Юрие ЛЯНКЭ
Министр внутренних дел
Дорин РЕЧАН
Скачать