Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Реклама
МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ВЫНІКОВАЙ АТЭСТАЦЫІ НАСТАПЎНІКАЎ
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ
(ВЫШЭЙШАЯ І ПЕРШАЯ КВАЛІФІКАЦЫЙНЫЯ КАТЭГОРЫІ)
Прыкладная тэматыка выпускных работ
1. Арганізацыя адукацыйнага працэсу па беларускай мове/літаратуры на
аснове выкарыстання актыўных форм і метадаў навучання.
2. Сістэма работы па фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці вучняў
пры вывучэнні мовы і літаратуры.
3. Сістэма работы настаўніка-філолага па развіцці літаратурна-творчых
здольнасцей вучняў.
4. Спосабы арганізацыі матывацыйнага і рэфлексіўнага этапаў урока
мовы/літаратуры.
5. Арганізацыя ўрокаў мовы і літаратуры на аснове інтэгратыўнай
тэхналогіі.
6. Асаблівасці выкарыстання тэставых заданняў на ўроках беларускай
мовы/літаратуры.
7. Выкарыстанне гульнёвых метадаў навучання ў працэсе выкладання
беларускай мовы /літаратуры.
8. Праектаванне
навучальнай
сістэмы
на
аснове
тэхналогіі
рознаўзроўневага навучання.
9. Магчымасці прымянення метадаў праблемнага навучання на ўроках
мовы/літаратуры.
10. Прымяненне здароўезберагаючых тэхналогій на ўроку беларускай
мовы/літаратуры.
11. Выкарыстанне метаду праектаў у арганізацыі адукацыйнага працэсу па
беларускай мове/літаратуры.
12. Інтэрактыўныя метады навучання беларускай мове і літаратуры.
13. Выкарыстанне тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення на ўроках/у
пазаўрочнай дзейнасці.
14. Выкарыстанне тэхналогіі мнагамерных дыдактычных інструментаў у
сістэме навучання мове/літаратуры.
15. Сістэма работы з пейзажам у мастацкім творы на ўроках мовы і
літаратуры.
16. Сістэма работы з партрэтам у мастацкім творы на ўроках мовы і
літаратуры.
17. Фарміраванне літаратурна-эстэтычных кампетэнцый вучняў пры
вывучэнні эпічных твораў.
18. Фарміраванне літаратурна-эстэтычных кампетэнцый вучняў пры
вывучэнні драматычных твораў.
19. Фарміраванне літаратурна-эстэтычных кампетэнцый вучняў пры
вывучэнні лірычных твораў.
20. Развіццё моўных і камунікатыўных уменняў вучняў пры навучанні
напісанню творчых работ.
21. Методыка вывучэння абноўленых правіл беларускай арфаграфіі і
пунктуацыі.
22. Сістэма падрыхтоўкі вучняў да конкурсу даследчых работ.
23. Вывучэнне класічнай спадчыны з улікам ідэйна-тэматычнай
своеасаблівасці твораў, спецыфікі часу напісання.
24. Чытанне – аналіз – інтэрпрэтацыя на ўроках літаратуры.
25. Методыка вывучэння аглядавых і манаграфічных тэм на ўроках
літаратуры.
МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ВЫНІКОВАЙ АТЭСТАЦЫІ НАСТАЎНІКАЎ
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ
(ДРУГАЯ КВАЛІФІКАЦЫЙНАЯ КАТЭГОРЫЯ І БЕЗ
КВАЛІФІКАЦЫЙНАЙ КАТЭГОРЫІ)
Прыкладныя пытанні да заліку
1.
Асаблівасці арганізацыі і асноўныя накірункі ідэалагічнай і выхаваўчай
работы ва ўстановах адукацыі.
2.
Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці вучняў у працэсе
вывучэння беларускай мовы і літаратуры.
3.
Нарматыўныя прававыя акты і дакументы, якія рэгламентуюць
дзейнасць настаўніка беларускай мовы і літаратуры.
4.
Факультатыўныя заняткі па беларускай мове і літаратуры: патрабаванні
да арганізацыі і правядзення, тэматыка, вучэбна-метадычныя комплексы.
5.
Сучасны урок: крытэрыі, тэхналогіі, умовы.
6.
Асаблівасці пабудовы дыдактычнай сістэмы з выкарыстаннем
педагагічных тэхналогій ( на прыкладзе канкрэтнай тэхналогіі).
7.
Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці вучняў у школе.
8.
Фарміраванне
камунікатыўных
(маўленчых,
моўных,
лінгвакультуралагічных) кампетэнцый вучняў на ўроках беларускай мовы.
9.
Арганізацыя рэфлексіўнай дзейнасці вучняў на ўроку мовы/літаратуры
як умова станаўлення і развіцця школьніка як суб’екта вучэбнай дзейнасці.
10. Тэставыя заданні як сучасная форма кантролю ведаў вучняў па
беларускай мове/літаратуры.
11. Складаныя пытанні сучаснай беларускай мовы і іх адлюстраванне
ў школьным курсе.
12. Абноўленыя правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі і методыка іх
вывучэння.
13. Метадалагічныя прынцыпы выкладання літаратуры.
14. Актуальныя пытанні гісторыі і тэорыі беларускай літаратуры і іх
адлюстраванне ў школьным курсе.
15. Методыка выкарыстання камп’ютара і мультымедыйных тэхналогій
пры арганізацыі адукацыйнага працэсу.
16. Метады і прыёмы школьнага аналізу літаратурных твораў.
17. Асаблівасці вывучэння эпічных твораў у сярэдніх/старшых класах.
18. Спецыфіка вывучэння драматычных твораў.
19. Методыка вывучэння лірычных твораў у сярэдніх/старшых класах.
20. Методыка навучання школьнікаў напісанню творчых работ
(сачыненняў/пераказаў/водгукаў/эсэ – на выбар).
21. Фарміраванне арфаграфічнай / пунктуацыйнай граматнасці вучняў на
ўроках беларускай мовы.
22. Рэалізацыя функцыянальнага і камунікатыўна-дзейнаснага падыходаў
да выкладання мовы.
23. Метады выкарыстання комплекснага аналізу тэкстаў на ўроках мовы і
літаратуры
24. Асоба педагога як фактар стварэння псіхалагічна бяспечнага
адукацыйнага асяродзя.
25. Арганізацыя дзейнасці настаўніка па падрыхтоўцы да алімпіяд
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
(ПЕРВАЯ И ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ)
Примерная тематика выпускных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка.
Лингвистический анализ художественного текста на уроках словесности
в старших классах.
Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и
литературы.
Внеклассная работа по русскому языку и литературе.
Использование информационно-коммуникационных технологий на
уроках русского языка и литературы.
Гражданское и патриотическое воспитание на уроках русского языка и
литературы.
Реализация функционального подхода в процессе обучения русскому
языку.
Формирование лингвокультурологических компетенций учащихся при
изучении русского языка и литературы.
Методика изучения обзорных и монографических тем в курсе
литературы.
Организация образовательного процесса в системе урок-факультатив.
Организация уроков языка и литературы на основе интегративной
технологии.
Система подготовки учащихся к конкурсу исследовательских работ.
Формирование и развитие читательской культуры учащихся.
Чтение-анализ-интерпретация на уроках литературы.
Формирование литературно-эстетических компетенций учащихся при
изучении эпических произведений.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Формирование литературно-эстетических компетенций учащихся при
изучении драматических произведений.
Формирование литературно-эстетических компетенций учащихся при
изучении лирических произведений.
Развитие орфографических (пунктуационных) навыков на основе
межуровневых связей.
Развитие речевых и коммуникативных умений учащихся при обучении
написанию творческих работ.
Система работы по формированию у учащихся словообразовательных
умений.
Организация образовательного процесса по русскому языку и литературе
на основе использования активных форм и методов обучения.
Способы организации мотивационного и рефлексивного этапов урока
языка/литературы.
Система работы учителя-филолога по развитию литературно-творческих
способностей учащихся.
Особенности использования тестовых заданий на уроках русского
языка/литературы.
Использование технологии коллективного взаимообучения на уроках
языка (литературы) как средство активизации познавательной
деятельности учащихся.
Технология педагогических мастерских как средство развития
литературно-творческих способностей учащихся.
Проектирование обучающей системы на основе технологии
разноуровневого обучения.
Использование игровых методов обучения в процессе обучения русскому
языку и литературе.
Возможности применения методов проблемного обучения на уроках
языка/литературы.
Организация учебного процесса по русскому языку/литературе на основе
здоровьесберегающих технологий.
Использование метода проектов в организации образовательного
процесса по русскому языку/литературе.
Использование технологии развития критического мышления на уроках /
во внеурочной деятельности.
Использование интерактивных методов обучения в процессе обучения
русскому языку и литературе.
МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
( ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИИ И БЕЗ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ)
Вопросы к зачету
1.
Активные формы и методы обучения в языковом и литературном
образовании учащихся.
2.
Организация рефлексивной деятельности учащихся на уроке
языка/литературы как условие становления и развития учащегося как
субъекта учебной деятельности.
3.
Формирование и развитие читательской культуры учащихся.
4.
Методы работы с художественным произведением в школе: чтение,
анализ, интерпретация.
5.
Развитие литературно-творческих способностей учащихся средствами
урока русского языка и литературы и внеклассной работы по предмету.
6.
Методы и приемы школьного анализа литературных произведений.
7.
Лингвистический анализ художественного текста как основа
формирования читательских умений.
8.
Формирование
коммуникативных
(речевых/языковых
/лингвокультурологических) компетенций учащихся на уроках языка.
9.
Формирование
орфографической/пунктуационной
грамотности
учащихся на уроках русского языка.
10. Методика обучения школьников написанию творческих работ
(сочинений, изложений, отзывов, эссе – по выбору).
11. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся в
школе.
12. Методика изучения словообразования в средней школе.
13. Интегрированный урок в системе развития личности учащихся.
14. Тестовые задания как современная форма контроля знаний учащихся
по русскому языку/литературе.
15. Методика организации учебной деятельности учащихся школьников на
основе применения современных образовательных технологий (по выбору).
16. Система работы учителя по подготовке учащихся к олимпиаде.
17.
Система работы учителя по подготовке учащихся к конкурсу
исследовательских работ .
18.
Использование информационно-коммуникационных технологий в
практике работы учителя-филолога.
19. Трудные вопросы современного русского языка и их отражение в
школьном курсе.
20.
Современный литературный процесс и его отражение в школьном
курсе
21.
Жанровое
разнообразие современной русской прозы, поэзии и
драматургии.
22.
Направления
работы
с
филологически
одаренными
и
высокомотивированными учащимися.
23. Требования к содержанию, структуре и оформлению конкурсной
исследовательской работе.
24. Техники и приемы, направленные на развитие рефлексивных умений.
25. Идейно-воспитательная работа
в системе педагогической
деятельности учителя.
26.
Нормативное правовое обеспечение деятельности педагога.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ
(ПЕРВАЯ И ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ)
Примерная тематика выпускных работ
1.
Методы организации и осуществления учебной деятельности на
уроке истории (обществоведения).
2.
Методы стимулирования и мотивации учения на уроке истории
(обществоведения).
3.
Методы контроля и самоконтроля на уроке истории
(обществоведения).
4.
Проблемное обучение истории (обществоведению).
5.
Развитие
мышления
учащихся
на
уроках
истории
(обществоведения).
6.
Роль обучения истории (обществоведению) в развитии личности.
7.
Методы и формы процесса воспитания и самовоспитания.
8.
Гражданское воспитание на уроках истории (обществоведения).
9.
Технологии дифференцированного обучения на уроках истории
(обществоведения).
10. Организация творческой деятельности на уроках истории
(обществоведения).
11. Формирование общеучебных умений учащихся на уроках истории
(обществоведения).
12. Формирование специальных умений учащихся на уроках истории.
13. Формирование познавательной активности учащихся в процессе
обучения истории (обществоведению).
14. Проверка и оценка результатов учебной деятельности на уроках
истории (обществоведения).
15. Использование внутрипредметных и межпредметных связей в
процессе обучения истории (обществоведению).
16. Использование внеурочных форм организации обучения истории
(обществоведению).
17. Организация
внеклассной
работы
по
истории
(обществоведению).
18. Использование краеведческого материала на уроках истории.
19. Использование материалов школьного музея в процессе
обучения истории.
20. Организация учебно-исследовательской деятельности в процессе
обучения истории (обществоведения).
21. Реализация метода проектов (проектной технологии) на уроках
истории (обществоведения).
22. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках
истории (обществоведения).
23. Использование информационных технологий в процессе
обучения истории (обществоведению).
24. Нетрадиционные формы уроков истории (обществоведения).
25. Школьное краеведение как средство воспитания патриота и
гражданина.
МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ
(ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИИ И БЕЗ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ)
Вопросы к зачету
1. 1 Урок как организационная форма процесса обучения.
2. Пути усиления воспитательной, образовательной и развивающей
функций урока.
3. Связь урока с фругими формами обучения.
4. Целеобразование и целеполагание в деятельности учащихся.
5. Диагностика в обучении.
6. Система способов оптимизации обучения.
7. Методы организации и осуществления учебной деятельности.
8. Методы стимулирования и мотивации учения.
9. Методы контроля и самоконтроля.
10.Система методов проблемно-развивающего обучения.
11.Роль обучения в развитии личности.
12.
Сущность, закономерности и принципы процесса воспитания и
самовоспитания.
13.Методы и формы процесса воспитания и самовоспитания.
14.Гражданское воспитание учащихся.
15.Технологии дифференцированного обучения.
16.Технологии развития творческого потенциала личности.
17.Здоровьесберегающие технологии в школьном образовании.
18.
Формирование исторических понятий у учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности.
19.
Формирование умений учащихся в процессе обучения истории
(обществоведению).
20.Средства обучения истории (обществоведению).
21.
Проверка и оценка результатов учебной деятельности по истории
(обществоведению).
22.
Внутрипредметные и межпредметные связи в процессе обучения
истории (обществоведению).
23.
Внеурочные
формы
организации
обучения
истории
(обществоведению).
24.Внеклассная работа по истории (обществоведению).
25.
Краеведение
как
средство
приобретения
учащимися
исторических знаний.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(ПЕРВАЯ И ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ)
Примерная тематика выпускных работ
1. Реализация социокультурного компонента содержания обучения
иностранному языку.
2. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в
контексте диалога культур.
3. Реализация национального компонента в образовательном процессе
по иностранному языку.
4. Реализация коммуникативно-когнитивного подхода в овладении
иностранным языком как средством межкультурной коммуникации.
5. Организация исследовательской работы учащихся по иностранному
языку.
6. Формирование положительной мотивации у учащихся к изучению
иностранного языка.
7. Реализация коммуникативного подхода в обучении грамматике на
уроке иностранного языка.
8. Обучение
грамматике
иностранного
языка
на
основе
коммуникативно-когнитивного подхода.
9. Обучение восприятию и пониманию речи на слух на уроке
иностранного языка.
10. Работа с аутентичным текстом на уроке иностранного языка.
11. Организация обучения иностранному языку на основе игровой
модели.
12. Формирование
страноведческой
и
лингвострановедческой
компетенции учащихся.
13. Разработка и проведение нестандартных уроков иностранного
языка.
14. Составление разноуровневых заданий для контроля и оценки
знаний учащихся на уроке иностранного языка.
15. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке
иностранного языка.
16. Организация внеклассной работы по иностранному языку как
средство развития творческих способностей учащихся.
17. Формирование ценности национального самосознания на уроках
иностранного языка.
18. Реализация исследовательского потенциала учащихся на уроках
иностранного языка.
19. Конструирование учебного процесса по иностранному языку с
использованием образовательных технологий.
20. Практика конструирования образовательных ситуаций на уроках
иностранного языка.
21. Реализация модульного обучения на уроке иностранного языка.
22. Использование метода проектов в преподавании иностранного
языка.
23. Реализация проектной деятельности в условиях образовательного
процесса по иностранному языку.
24. Применение
информационных
технологий
на
уроках
иностранного языка.
25. Использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе
по иностранному языку.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(ВТОРАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИИ И БЕЗ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ)
Вопросы к зачету
1. Нормативные правовые документы, регулирующиt деятельность
учителя английского языка.
2. Цели и задачи межкультурного подхода к обучению иностранным
языкам.
3. Приемы формирования лингвострановедческих навыков и умений.
4. Требования к планированию урока английского языка
5. Структура урока иностранного языка.
6. Создание оптимальных возможностей для речевого поведения
учащихся на уроке.
7. Восприятие и понимание речи на слух как способ определения
уровня речевой компетенции учащихся.
8. Коммуникативный подход в обучении грамматике иностранного
языка.
9. Особенности методики обучения различным видам чтения.
10. Формы, способы и приемы контроля навыков и умений чтения
иноязычного текста.
11. Игры на уроке иностранного языка на начальном этапе обучения.
12. Роль нестандартных уроков в формировании положительной
мотивации школьников.
13. Теоретические
основы
развития
лингвострановедческой
компетенции в процессе обучения устному иноязычному общению.
14. Самостоятельная работа учащихся в условиях формирования
поликультурной многоязычной личности.
15. Роль самостоятельной работы в развитии творческого потенциала
школьников.
16. Виды самостоятельной работы на уроке иностранного языка.
17. Способы управления самостоятельной работой учащихся.
18. Методика организации самостоятельной работы на уроке
иностранного языка.
19. Внеклассная работа по иностранному языку.
20. Региональный компонент культуры как составляющая содержания
обучения иностранному языку.
21. Исследовательская деятельность как средство и условие развития
творческих способностей учащихся.
22. Современные
образовательные
технологии
в
обучении
иностранному языку.
23. Проектное обучение на уроках иностранного языка.
24. Информационные технологии в практике работы учителя
иностранного языка.
25. Интернет-ресурсы и познавательная деятельность учащихся на
уроках иностранного языка.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Примерная тематика выпускных работ
1. Место школьной библиотеки в информационно-образовательном
пространстве.
2. Организация обслуживания читателей в школьной библиотеке.
3. Формирование информационной культуры учащихся средствами
библиотечно-библиографической деятельности.
4. Использование информационно-коммуникационных технологий в
обслуживании читателей школьной библиотеки.
5. Библиотека-медиатека
как
часть
единого
информационнообразовательного пространства школы.
6. Формирование познавательной и информационной культуры учащихся
с помощью информационно-компьютерных технологий.
7. Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном становлении
личности школьника.
8. Место школьной библиотеки в системе воспитательной работы
современной школы.
9. Роль школьной библиотеки в патриотическом воспитании учащихся.
10. Организация краеведческого воспитания учащихся в условиях
школьной библиотеки.
11. Использование электронных ресурсов в работе школьной библиотеки.
12. Организация выставочной работы в школьной библиотеке.
13. Организация проектной деятельности учащихся в условиях школьной
библиотеки.
14. Деятельность школьной библиотеки по популяризации здорового
образа жизни в ученическом социуме.
15. Организация работы школьного библиотекаря с библиотечным
активом.
16. Роль школьной библиотеки в организации семейного чтения.
17. Развитие позитивного отношения к чтению у учащихся с помощью
инновационных технологий.
18. Совместная работа школьного библиотекаря с учителямипредметниками по формированию устойчивого интереса к чтению.
19. Справочно-библиографический аппарат школьной библиотеки –
основная база библиографической деятельности.
20.Организация информационно-рекламной деятельности школьной
библиотеки.
21. Интерактивные формы и методы работы с книгой.
22. Организация и проведение Недели детской книги в школьной
библиотеке.
23. Использование инновационных форм работы в деятельности
библиотеки.
24. Роль школьной библиотеки в обеспечении образовательного процесса
современной школы.
25. Использование интернет-ресурсов в информационно-библиотечной
работе.
26. Безопасность детей в интернете: организация безопасного интернетпространства для детей и подростков на базе школьной библиотеки.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
МУЗЫКИ
Примерная тематика выпускных работ
1. Активизация музыкального восприятия учащихся на первой ступени
общего среднего образования.
2. Развитие музыкальных способностей учащихся на уроках музыки и
факультативных занятиях.
3. Формирование эмоционально-осознанного восприятия музыки
учащимися.
4. Организация вокально-хорового коллектива и его роль в
музыкальном воспитании детей.
5. Роль песенного репертуара в музыкальном развитии учащихся.
6. Использование творческих заданий на уроках музыки как фактор
развития индивидуальности личности.
7. Активизация творческой деятельности учащихся на уроках музыки.
8. Речевая, вокальная, инструментальная импровизация как основа
творческой деятельности учащихся на уроках музыки.
9. Использование белорусского музыкального фольклора на уроках
музыки и во внеклассной работе.
10. Особенности разучивания белорусских народных песен с детьми
школьного возраста.
11. Специфика организации музыкального образования детей
шестилетнего возраста.
12. Развитие музыкальности и творческой активности детей в процессе
элементарного музицирования.
13. .Специфика организации мониторинга музыкального развития
учащихся в учреждении общего среднего образования.
14. Особенности организации контрольно-оценочной деятельности
учащихся при обучении музыке в условиях безотметочного обучения.
15. Использование межпредметных связей в процессе музыкального
обучения.
16. Взаимосвязь искусств на уроках музыки.
17. Использование интерактивных методов обучения на уроках музыки
как средство повышения эффективности урока.
18. Использование дидактических музыкальных игр и упражнений на
уроках музыки.
19. Развитие творческих способностей учащихся в разнообразных
видах музыкальной деятельности.
20. Развитие нравственно-патриотических чувств учащихся средствами
музыки.
21. Особенности развития вокально-хоровых навыков у детей
младшего школьного возраста.
22. Особенности обучения детей школьного возраста элементарному
музицированию.
23. Развитие музыкально-двигательных способностей учащихся
посредством музыкально-ритмической деятельности.
24. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках музыки
и факультативных занятиях.
25. Использование современных образовательных технологий на
уроках музыки.
26. Использование информационно-коммуникационных технологий в
деятельности учителя музыки.
27. Взаимодействие семьи и школы в музыкальном воспитании
школьников.
28. Морально-патриотическое воспитание учащихся средствами
народной педагогики, национальной культуры и искусства.
29. Воспитание у школьников любви к родному краю, родной
природе средствами музыки.
Скачать