20 лет мира и созидания - НБ КарГУ им. Е.А.Букетова

Реклама
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетті
Ғылыми кітапхана
Бейбітшілік пен жасампаздықтың
20 жылы
Библиографиялық көрсеткіш
20 лет
мира и созидания
Библиографический указатель
Қарағанды 2011
Оқырмандарға
Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының Егемендігінің 20 жылдығына
арналған әдебиеттердің библиографиялық көрсеткішін ұсынамыз.
Көрсеткіш Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылыми кітапханасының қорында бар және
2001-ші жылдан бастап 2011-ші жыл аралығында жарық көрген кітаптар мен журналдық
жарияланымдар туралы мәліметтерден тұрады. Барлық материал бойынша топтасқан
мағлұматтар үш бөлімнен тұрады: «Қазақстан Республикасының саяси және конституциялық
негізі»; «Қазақстан Республикасының әлеуметтік- экономикалық дамуы»; «Мәдениет. Ғылым.
Білім». Ақпарат әр бөлімнің ішінде басылым жылдары бойынша алдымен қазақ тілінде, сонан соң
орыс тілдерінде хронологиялық кері жүйемен берілген. Кітаптар туралы ақпараттан соң
журналдағы жарияланымдар туралы мәліметтер бар. Әрбір бөлімшенің шегінде (тіл және жыл)
деректер жайында ақпарат әліпбилік ретпен авторлары мен тақырыптары көрсетілген.
Жазулардың нөмірі әрбір бөлімнің соңында. Көрсеткіш үшін басылымдарды іріктеу 2011
жылдың 15-ші қазанында аяқталды.
Ақпараттарды іздеудегі қолайлылық
үшін библиографиялық құрал авторлар
көрсеткішімен жетістірілген.
Библиографиялық көрсеткіш Қазіргі Қазақстан тарихы жайлы қызығушылық танытқан
оқытушылар, студенттер, магистранттар, оқу дәрісіне дайындалушыларға, курстық, дипломдық
және басқа ғылыми жұмыстар жазуға, сонымен қатар әр түрлі саладағы оқырмандар қауымына
арналған.
К читателям
Вашему вниманию предлагается библиографический указатель литературы, посвященный 20летию Независимости Республики Казахстан.
Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за
период с 2001 по 2011 гг. и имеющихся в фондах научной библиотеки КарГУ им. Е.А. Букетова.
Весь материал сгруппирован по трем разделам: «Политические и конституционные основы
Республики Казахстан», «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан»;
«Культура. Наука. Образование». Внутри каждого раздела информация представлена по годам
издания, сначала на казахском языке, затем на русском в порядке обратной хронологии. После
информации о книгах даны сведения о журнальных публикациях. В пределах каждого подраздела
(год и язык) информация об источниках представлена в алфавите авторов и заглавий. Нумерация
записей – в пределах каждого раздела. Отбор изданий для указателя закончен 15 октября 2011г.
Для удобства поиска информации библиографическое пособие снабжено именным
указателем.
Библиографический указатель предназначен преподавателям, студентам, магистрантам для
подготовки к учебным занятиям, написанию курсовых, дипломных и других научных работ, а
также другим категориям читателей, интересующихся современной историей Казахстана.
2
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЯСИ ЖӘНЕ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Для правильного роста народа,
прежде всего, необходимы
свобода и знание.
Ч. Валиханов
Кітаптар
1.
Сыртқы саясат саласындағы терминдер және олардың қолданылуы :
сыртқы саясат саласындағы терминдерге арналған дөңгелек үстел
материалдары / Ш.Шаяхметов атын. тілдерді дамытудың респ. үйлестіруәдістемелік орталығы ; жауап. ред. Ш. Құрманбайұлы ; құраст.: Сәлемов
С., Г. Азанбаева, М. Мамбетов. - Астана, 2011. - 71 б.
2.
Бисембаев А.А.
Қазақстан Республикасындағы саяси жобалаудың негізгі элементтері :
қазақстандық реформаның әдіснамасы / А. А. Бисембаев, Ғ. Т.
Қойшыбаев. - Астана : Баспа-полиграфиялық орталығы, 2010. - 183 б. Библиогр.: 177-182 б.
3.
Кемеңгер: Н.Ә.Назарбаев әлем назарында = Кемеңгер: Н.А.Назарбаев:
феномен лидерства : ғылыми басылым. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы,
2010. - 318 б. : сурет.
4.
Қазақ жерінің зиялы азаматтары : ғылыми басылым / құраст. Ж. А.
Уралбаев. - Алматы : Дәуір, 2010. - 678 б. : фото. - (Ғұмырнамалық
жинақтар сериясы ; 10-ші кітап: Қазақстан Республикасы бойынша)
Перевод заглавия: Почитаемые люди земли Казахстанской
5.
Қазақстанның үздік адамдары : энциклопедия / рук. проекта А. В. Бруй. Алматы : ТОО "Редакция энциклопедии "Лучшие люди Казахстана". - 2010
2-ші басылым. - 2010. - 557 б. : фото.цв.
6.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті . Ғылыми қолжазбалар: Конституциялық
реформа және казіргі таңдағы заңнаманың дамуы : ғылыми басылым /
Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : Арқа және К. - 2010
1-ші басылым. - 2010. - 171 б.
Перевод заглавия: Ученые записки: Конституционная реформа и
развитие современного законодательства
7.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті .
Қазақстан Респуликасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның
дамуы және қалыптасуы = Становление и развитие гражданского
общества и правового государства в Республике Казахстан : ғылыми
еңбектер жинағы / Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : ҚарМУ
баспасы, 2010. - 122 б.
8.
Нұрсұлтан Назарбаев - Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті :
3
ретроспективтік библиографиялық көрсеткіш / құраст.: М. Әбілова,
А. Нұрсейітова, А. Өтебаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2010.
1-ші т. - 2010. - 735 б.
9.
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы :
ғылыми басылым / бас. ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясы, 2010. - 224 б. : сурет.
10. Президент және жастар : фотоальбом. - Астана : Шаңырақ - Медиа, 2010. 50 л. : цв.ил.
Перевод заглавия: Президент и молодежь
11. Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы : оқиғалар жылнамасы / құраст. Ш.
Әмірбеков [ж.б.]. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 462 б.
12. Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы : ғылыми басылым /
жобаның
авт. М. Жолдасбеков ; ғылыми кеңесші М. Қасымбеков. - Астана :
Күлтегін. - 2009. –
2-ші т. : 1992 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. - 2009. - 271 б.
3-ші т. : 1992 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. - 2009. - 303 б.
13. Қозыбаев М.
Киелі тәуелсіздік : ғылыми басылым / М. Қозыбаев. - Алматы : Баспалар
үйі, 2009. - 445 б. - (Сана)
14. Назарбаев Н. Елмен сырласу : ғылыми басылым / Н. Назарбаев. - Астана :
Күлтегін
2-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 254 б.
3-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 335 б.
4-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 327 б.
5-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 286 б.
6-шы т. - 2009. - 206 б.
15. Тәуелсіздік шежіресі : ғылыми басылым / жобаның авт. М. Жолдасбеков ;
ғылыми кеңесші М. Қасымбеков. - Астана : Күлтегін. – 2009
2-ші т. : 2001-2005 жж. - 2009. - 237 б. - Библиогр.: 236 б.
3-ші т. : 2006-2008 жж. - 2009. - 199 б. - Библиогр.: 198 б.
16. Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы : 1991 жыл: хроника,
оқиғалар, айғақтар / құраст. Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. 2008
1-ші т. - 2008. - 326 б
17. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы: саясат, билік, тағдырлар: республикалық
ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары = Декабрьские события
1986 года: политика, власть, судьбы: материалы научно-практ.
конференции : ғылыми басылым / Қазақ ұлттық ун-ті ; ред. Л. М. Иватова. Алматы : Қазақ университеті, 2008. - 166 б
18. Елбасы жолдады - елі қолдады : ғылыми басылым / құраст. Г.
Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008
1-ші т. - 2008. - 309 б.
4
19. Есмағамбетов К.Тарих таңдақтары : ғылыми басылым / К. Есмағамбетов. Алматы : Арыс. - 2008. - ISBN 9965-17-548-9
1-ші кітап. - 2008. - 414 б.
20. Қазақстан Республикасы: саяси жаңғыру : ғылыми бас. / ред.: А. С.
Сағынғали, Б. М. Каипова. - Алматы : Таймас, 2008. - 191 б
Перевод заглавия: Республика Казахстан: политическая модернизация
21. Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы = История становления
независимости Казахстана : ғылыми басылым / ред.: А. С. Сағынғали, Б.
М. Каипова. - Алматы : Таймас баспа үйі, 2008. - 262 б.
22. Қазақстан этностарына діни ұйымдардың әсері : халықаралық ғылыми практикалық конференциясының материалдар жинағы = Влияние
религиозных организаций на этносы Казахстана : сб. материалов
междунар. науч. - практ. конф. / РМК "Достық үйі- ҰҚПЗО", РГП "Дом
Дружбы - Центр по исследованию проблем межэтнических отношений". Алматы : Эверо, 2008. - 279 б.
23. Қазақстанның демографиялық жағдайының қалыптасуындағы әр түрлі
ұлттардың көші - қонының рөлі = Роль миграции различных
национальностей в формировании демографической ситуации Казахстана
: ғылыми басылым / РМК "Достық үйі - ЭҚПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр
по исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо,
2008. - 178 б.
24. Назарбаев Н. Елмен сырласу : сөздер, сұхбаттар / Н. Назарбаев ; құраст.
Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008
1-ші т. - 2008. - 279 б
25. Тәуелсіздік шежіресі : 1991- 2000 жж. / құраст. Г. Теңірбергенова [ж.б.]. Астана : Күлтегін. - 2008
1-ші т. - 2008. - 423 б. - Библиогр.: 421-422 б.
26. Тоқаев Қ.-Ж.
Беласу : ғылыми басылым / Қ. -Ж. Тоқаев. - Алматы : Дәуір, 2008. - 551 б. :
сурет
27. Тоқаев Қ. - Ж.
Нұр мен көлеңке : ғылыми басылым / Қ. Ж. Тоқаев. - Алматы : Дәуір, 2008.
- 575 б. : сурет.
28. Атабаев Қ.
Ұлт және тарих : (таңдамалы мақалалар жинағы) / Қ. Атабаев. - Алматы :
Қазақ энцикл., 2007. - 230 б. : сурет
29. Елбасы мәртебесі - ел мәртебесі = Награда Президенту - признательность
народу : ғылыми басылым / құраст.: М. Б. Қасымбеков, А. М.
Молдағаринов, Ә. С. Әлібеков. - Толық. 2-ші рет басылуы. - Алматы :
Өнер, 2007. - 120 б. : сурет.
30. Қазақстан және әлем елдері : кітап - альбом / құраст.: Н. Б. Ермекбаев, Г.
Т. Қойшыбаев, К. К. Лама Шариф. - Алматы : Өнер, 2007. - 303 б. : сурет.
5
31. Қазақстан : ұлттық энциклопедия / бас.ред.Б.Аяған. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясының . - ISBN 9965-9389-8-9
9-шы т. - 2007. - 686 б. : сур. - Есімдер көрсеткіші : 672- 684 б.
10-шы т.-2007.-701 б.:сур.-Есімдіктер көрсеткіші:693-701 б.
32. Kazakhstan : Encyclopedic Reference Book / ed. B. Ayagan. - Almaty : Kazakh
Encyclopedia, 2007. - 463 p. : il. - (Cultural Heritage = Культурное наследие)
Перевод заглавия: Казахстан: энциклопедический справочник
33. Назарбаев Н.А.
Қазақстан жолы : ғылыми басылым / Нұрсұлтан Назарбаев. - Астана :
[Арко], 2007. - 370 б.
34. Абдулпаттаев С.
Халықаралық қатынастар және Қазақстанның сыртқы саясаты : научное
издание / С. Абдулпаттаев. - Алматы : Қарасай, 2006. - 212 б.
35. Назарбаев Н. Ә.
Ой бөлістім халқыммен : научное издание / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы :
Мектеп, 2006. - 246 б.
36. Н. Назарбаев - этносаралық және конфессияаралық келісімнің
қазақстандық үлгісінің негізін қалаушы : научное издание. - Алматы : Жеті
жарғы, 2006. - 211 б.
37. Сейдін Н. Б.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы: қалыптасуы,
мәселелері және айқындалу барысы : научное издание / Н. Б. Сейдін. Алматы : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2006. - 171 б. - Библиогр.: 155165 б.
38. Табеев Қ. Т.
Қазақтың Желтоқсаны : (деректі хикаяттар мен мақалалар) / Қайым Мұнар Табеев. - Алматы : Дайк - Пресс, 2006. - 326 б.
39. Шахай Ш.
Тәуелсіздік: қас-қағым сәт : Егемен Қазақстанның фотошежіресі : кітапальбом / Ш. Шахай. - Астана : Атамұра корпорациясы, 2006. - 382 б. : сур.
40. 1990 жылдан бастап 2004 жыл аралығындағы кезеңде Қазақстан
Республикасының Парламенті бекіткен және күшін жойған халықаралық
шарттар тізбесі = Перечень международных договоров
ратифицированных и денонсированных Парламентом Республики
Казахстан за период с 1990 по 2004 годы : ғылыми басылым / құраст. Қ. З.
Ыдырысов [ж.б.]. - Астана : АкПол, 2005. - 301 б.
41. ХХІ ғасыр: Әлем саясаткерлері, руханият жетекшілері, зияткерлері мен
кәсіпшілері Н. Ә. Назарбаев туралы : научное издание / ред. Ә. Пірманов. Астана : Атамұра, 2005. - 288 б. : сур.
42. Қазақстан Республикасында балалар құқықтарының сақталуы туралы :
Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл
баяндамасы. - Астана : Астана полиграфия, 2005. - 195 б. : сур
6
43. Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл : заң актілерінің
жинағы = 10 лет Конституции Республики Казахстан : сб. законодат.актов /
құраст. Ғ. Сапарғалиев. - Алматы : Жеті жарғы, 2005. - 374 б.
44. Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы
конституцияның ролі : ҚР Конституциясынын 10 жылд. арн. халықаралық
ғылыми-практ. конф. матер. = Роль Конституции в становлении и развитии
независимой государственности в Казахстане : материалы междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Конституции РК / Қарағанды
мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2005. - 385 б.
45. Назарбаев Н. Ә.
Еуразия жүрегінде : научное издание / Н. Назарбаев. - Астана : Атамұра,
2005. - 192 б. : ил.
46. Назарбаев Н. А.
Қазақстан халықтарының ассамблеясы : 10 жыл = Ассамблея народов
Казахстана : 10 лет / Н. Назарбаев. - Астана : Елорда, 2005. - 439 б.
47. Сарыарқа – достықтың мекені : Қазақстан халықтары Ассамблеясына 10
жыл = Сарыарка-колыбель дружбы : 10 лет Ассамблее народов
Казахстана. - Павлодар : ЭКО, 2005. - 201 б. : сур.
48. Бәкір Ә.
Қазақстан Республикасы кәсіби Парламентінің қалыптасуы : научное
издание / Ә. Бәкір. - Астана : Елорда, 2004. - 284 б.
49. Қазақстан : ұлттық энциклопедия. - Алматы : Қазақ энцикл.
6-шы т. : Қ-Н / бас ред. Б. Аяған. - 2004. - 695 б. : сур.
50. Сартаев С.
Тәуелсіз Қазақстан - егеменді мемлекет : ғылыми басылым / С. Сартаев,
Д. Нүрпейісов. - Алматы : Дәуір, 2004. - 575 б.
51. Қазақстан : ұлттық энциклопедия. - Алматы : Қазақ энцикл.
5-ші т. : К-Қ / бас. ред. Б. Аяған. - 2003. - 719 б. : сур.
52. Қазіргі кезеңде құқықтық мемлекеттің қалыптасуының басты бағыттары =
Основные направления формирования правового государства в
современных условиях : сб. науч. трудов : ғылыми-еңбектер жинағы. Қарағанды : Фемида. - 2003
2-ші шығарылым. - 2003. - 398 б.
Перевод заглавия: The Main Ways of Forming of the Law State in the
Modern World
53. Назарбаев Н. Ә.
Бейбітшілік кіндігі : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев . - Алматы :
Атамұра, 2003. - 255 б. : сурет.
54. Назарбаев Н. Ә.
Сындарлы он жыл : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев . - Алматы :
Атамұра, 2003. - 239 б.
7
55. Назарбаев Н. Ә.
Тарих толқынында : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы :
Атамұра, 2003. - 286 б.
56. Назарбаев Н. Ә.
Тәуелсіздік белестері : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы :
Атамұра, 2003. - 335 б
57. Назарбаева Г.
Қазақстан: тарих пен тағдыр : мақалалар / Г. Назарбаева, Х. Әбжанов ; Л.
Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті. - Алматы : Кітап баспасы, 2003.
- 296 б.
58. Петухов В.Е.
Қарағанды : Сегодня:Фотоальбом посвящается 70-летию Караганды / В.Е.
Петухов. - Карағанды : РекСлайд, 2003. - 131 с. : фото.цв.
59. Тәуелсіздік жылнамасы : 1991-2001 / құраст. А. Ж. Жанғожин, Е. С.
Лұқпанов, М. С. Сембаев. - Қарағанды : [Арко], 2003. - 208 б. : сур.
60. Қазақстан : ұлттық энцикл. - Алматы : Қазақ энцикл.
4-ші т. : Ж-К / бас ред. Ә. Нысанбаев. - 2002. - 719 б. : сур.
61. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан-Түркия қатынастары : 1991-2001 жылдар /
ақпараттық шолуды баспаға әзірлеген А. Бурыбаева. - Алматы : Орталық
ғылыми кітапхана, 2002. - 162 б. - (Қазақстан және әлемдік қауымдастық =
Казахстан и мировое общество)
62. Абдрахманов С.А.
Тәуелсіздік шежіресі : научное издание / Абдрахманов С.А. - Астана :
Елорда, 2001. - 325б. с
63. Қазақстан Республикасы : 10 жыл шежіресі / ред.Нысанбаев Ә. - Алматы :
Қазақ энциклопедиясы, 2001. - 501б. с. : сурет.
64. Ким, В.
Жасампаз жылдар : Қазақстан Респ.Тұңғыш Президентінің саяси және
конституц.-құқықтық көзқарастарын талдау / Ким, В. - 2-ші толық.бас. Алматы : Эдельвейс, 2001. - 311б. с
65. Назарбаев Н. Ә.
Бейбітшілік кіндігі : научное издание / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : Елорда,
2001. - 301 б. : сурет.
66. Назарбаев, Н.Ә.
Қазақстан-2030:Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі,қауіпсіздігі
және әл-ауқатының артуы:Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы :
научное издание / Назарбаев, Н.Ә. - Алматы : Білім, 2001. - 94б. с
67. Оразалин, Н.
Азаттық айдыны : Сұхбаттар,сапарнамалық толғаныстар / Оразалин, Н. Алматы : Санат, 2001. - 294б. с. : сур.
8
Книги
68. Биекенов Н.А.
Национальная полиция Казахстана: конституционно-правовые основы
организации и деятельности : монография / Н. А. Биекенов. - Бишкек :
[Алтын принт], 2011. - 429 с.
69. Казахстан: 20 лет независимости : научное издание / пед. Ред. Б. К.
Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 403 с. : ил., табл.
70. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу
Казахстана "Построим будущее вместе!" : материалы круглого стола (8
февраля 2011 г., Алматы) / ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при
Президенте РК, 2011. - 134 б.
Перевод заглавия: Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы "Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз!" : "дөңгелек үстел"материалдары (8 ақпан 2011 ж., Алматы)
71. Современный Казахстан : общественное мнение / ред. Б. К. Султанов. Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 155 с.
72. Бисембаев А.А.
Основные элементы политического проектирования в Республике
Казахстан : методология казахстанских реформ / А. А. Бисембаев, Г. Т.
Койшыбаев. - Астана : Издательско-полиграфический центр, 2010. - 187 с.
- Библиогр.: с. 181-186
73. Бурханов К.Н.
Казахстанский путь в дилемме: Восток или Запад? : научное издание / К.
Н. Бурханов, С. Булекбаев. - Астана : Елорда, 2010. - 333 с. - Библиогр.: с.
330-332
74. Внешнеполитическая деятельность президента Республики Казахстан Н.
А. Назарбаева в 2009 году : научное издание / под ред. К. Ш. Сарыбай ;
сост.: К. Д. Исаев. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 430 с. :
фото.цв.
75. Внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Н. А.
Назарбаева : историко-документальное исследование / Г. Нурымбетова,
Р. Кудайбергенов ; под ред. А. Б. Гелманулы ; вступ. ст. С. В.
Селиверстова. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 382 с.
76. Дьяченко С.А.
Казахстан политический: история, практика, личный опыт : научное
издание / Сергей Дьяченко. - Астана : Елорда, 2010. - 263 с.
77. История Казахстана : Энциклопедический справочник / К. Алдажуманов [и
др.] ; пер.: Р. Жазыкбаева, С. Бакимбаева, М. Тнимов. - Алматы : Аруна,
2010. - 631 с. : ил. - (Культурное наследие). - Библиогр.: с. 630
78. Касымбеков М.Б.
Лидер и независимость : научное издание / М. Б. Касымбеков. - Алматы :
Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 199 с.
9
79. Кубеев Е.К.
Казахская советская автономия как форма национальной
государственности : Монография / Е. К. Кубеев, Г. З. Кожахметов. Алматы : Білім, 2010. - 351 с. - Библиогр.: с. 332-349
80. Назарбаев Н. А.Избранные речи / Н. А. Назарбаев. - Астана : Сарыарка. 2009. - ISBN 9965-536-90-2
Т.4, кн. 1 : 1999-2002. - 2010. - 519 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 498505. - Указ. имён: с. 506-510. - Указ. организаций и учреждений: с. 511-515
Т.4, кн. 2 : 2003-2005. - 2010. - 639 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с.
616-623. - Указ. имён: с. 624-627. - Указ. организаций и учреждений: с. 628634
Т.5, кн. 1 : 2006-2007. - 2010. - 526 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с.
507-512. - Указ. имён: с. 513-5114. - Указ. организаций и учреждений: с.
515-521
Т.5, кн. 2 : 2008-2009. - 2010. - 467 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с.
448-454. - Указ. имён: с. 455-456. - Указ. организаций и учреждений: с. 457463
81. Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель независимого государства
: научное издание / гл. ред. Б. О. Жакып. - Алматы : Қазақ эциклопедиясы,
2010. - 224 с.
82. Нарикбаев М.С.
Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев. Астана : ЦБО И МИ, 2010. - 541 с.
83. Нурсултан Назарбаев - Первый Президент Республики Казахстан :
ретроспективный библиографический указатель / сост.: М. Абилова, А.
Нурсеитова, А. Утебаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2010
Т.1 - 2010. - 735 б.
Т.2. - 2010. - 735 с. - Указ.: с. 696-733
84. Онучко М.Ю.
Государственно-конфессиональные отношения: мировой опыт и
Казахстан : научное издание / М. Ю. Онучко. - Алматы : Баспалар үйі,
2010. - 184 б. - Библиогр.: с. 170-183
85. Первый Президент Республики Казахстан и формирование правового
государства / Музей Первого Президента РК; под общ. ред.: А. С.
Сағынғали, Б. М. Каиповой, Г. Б. Карагизовой. - Алматы : Таймас. - 2008
Ч.2. - 2010. - 207 с. : портр. - Библиогр. в конце глав
86. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 1990-1991 годы : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ;
отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 489 с. :
фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)
87. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 1992-1993 годы : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ;
10
отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 635 с. :
фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)
88. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 1994-1995 годы : научное издание / руководитель М. Б.
Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана,
2010. - 527 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально
важных видов литературы)
89. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 1996-1997 годы : научное издание / руководитель М. Б.
Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана,
2010. - 597 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально
важных видов литературы)
90. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 1998-1999 годы : научное издание / руководитель М. Б.
Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана,
2010. - 511 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально
важных видов литературы)
91. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 2000 год : научное издание / руководитель М. Б.
Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана,
2010. - 233 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально
важных видов литературы)
92. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 2002 год : научное издание / руководитель М. Б.
Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана,
2010. - 350 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)
93. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 2003 год : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ; отв.
ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 367 с. :
фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Хроника деятельности)
94. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 2009 год : научное издание / руководитель М. Б.
Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана,
2010. - 381 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально
важных видов литературы)
95. Председательство Казахстана в ОБСЕ и региональные вызовы. Круглый
11
стол : сб. материалов "круглого стола" (г. Алматы, 14 июля 2010 г.) / отв.
ред. Б. К. Султанов. - Алматы : Казахстанский ин-т стратег. исслед. при
Президенте РК, 2010. - 73 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.
Перевод заглавия: Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға Төрағалығы және аймақтық
қауіп - қатерлер. "Дөңгелек үстел" : "Дөңгелек үстел" материалдарың
жинағы
96. Председательство Казахстана в ОБСЕ и укрепление взаимодействия с
международными организациями на Евразийском пространстве:
материалы международной научно-практической конференции (г.Алматы,
09.12.2009 г.) : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы :
КИСИ при Президенте РК, 2010. - 107 с.
Перевод заглавия: Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы және Еуразиялық
кеңістіктегі халықаралық ұйымдармен өзара ықпалдастықты нығайтуы:
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: конференция
материалдары, (Алматы, 09.12.2009)
97. Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: предварительные итоги
и перспективы : VIII Ежегодная Алматинская конференция: материалы
конференции ( г.Алматы, 28 мая 2010 г.) / отв. ред. Б. К. Султанов. Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 148 с.
Перевод заглавия: Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға төрағалығы:
алғашқы қорытындылар және келешегі: VIII Жылсайынғы Алматы
конференциясы (Алматы, 28.05.2010 ж.)
98. Президент Н. А. Назарбаев и современный Казахстан : сб. документов и
материалов: в 3 т. / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при
Президенте РК. - 2010
Т. 1 : Н. А. Назарбаев и социально-экономическое развитие Казахстана /
сост. А. Ж. Рахимжанова. - 2010. - 255 с.
Т.2 : Н. А. Назарбаев и казахстанская стратегия политических реформ /
сост. М. А. Абишева. - 2010. - 279 с.
Т. 3 : Н. А. Назарбаев и внешняя политика Казахстана / сост. Б. А.
Ауелбаев. - 2010. - 335 с.
99. Хан Г.Б.
Нурсултан Назарбаев : гуманизм и политическая воля (историкофилософский политический анализ) : научное издание / Г. Б. Хан, О. А.
Абдыкаримов, И. Г. Хан. - Алматы : Раритет, 2010. - 379 с.
100. Центральная Азия : 1991-2009 гг. : научное издание / под ред. Б. К.
Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 299 с. : рис. Библиогр. в конце глав
101. Элита Казахстана. Власть. Бизнес. Общество / рук. проекта Е. Сейтимов ;
ред. - корректор А. Жагпарова. - Алматы : Vox Populi. - 2010
Т.2. - 2010. - 316 с. : фот.
102. Зиманов С.
Проблемы государственно-правовой науки и юридическое высшее
образование в Казахстане : научное издание / Салык Зиманов. - Алматы :
Арыс, 2009. - 406 с. - (Лучшие образцы казахской науки)
103. К председательству Казахстана в ОБСЕ : сб. документов и материалов /
12
под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009.
- 336 с
104. Казахстан - Россия - Европейский Союз: перспективы стратегического
партнерства: междунар. научно-практ. конф. (г. Алматы, 22 октября 2009
г.) : научное издание / отв. ред.: Б. К. Султанов, А. А. Махлай, П. Линке. Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 197 с
Перевод заглавия: Қазақстан-Ресей-Еуропалық Одақ: стратегиялық
серіктестіктің болашағы: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.
Kazakhstan-Russia-European Union: prospects for strategic partership:
International Scientific-Practical Conference
105. Казахстан и ОБСЕ : монография / под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы
: КИСИ при Президенте РК, 2009. - 285 с. - Библиогр.: с. 269-276
106. Казахстан сегодня : научное издание. - Алматы : КИСИ при Президенте
РК, 2009. - 413 с. : ил.
107. Казахстанский опыт межнационального и межконфессионального
согласия: предложения для ОБСЕ: материалы международной
конференции,25.02.2009 : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 158 с
Перевод заглавия: Ұлтаралық және дінаралық келісімнің қазақстандық
тәжірибесі: ЕҚЫҰ үшін ұсыныстар: халықаралық конференция
материалдары, 25.02.2009
108. Казахстанско-российские отношения: состояние и перспективы :
материалы междунар. науч. конференции: Алматы, 22 сентября 2008 г. /
отв. ред. Б. К. Султанов ; ред. кол. Г. И. Чуфрин [и др.]. - Алматы : КИСИ
при Президенте РК, 2009. - 157 с.
Перевод заглавия: Қазақстан-Ресей қатынастары: жағдайы мен
келешегі: халықаралық конференция материалдары: 22.09.2008
109. Могильницкий В.М.
Наш Назарбаев : художественно-документальное издание / Валерий
Могильницкий. - Астана : Елорда, 2009. - 237 с. - Библиогр.: с. 236
110. "Молодежь-за здоровый образ жизни" : областная научно-практ.
конференция: сб. материалов / сост. А. С. Артакшинова ; ред.: И. Ю.
Любарская, Г. Б. Далабаева. - Караганда : НМЦ "Алсем - Астана", 2009. 200 с
111. Назарбаев Н. А.Избранные речи / Н. А. Назарбаев. - Астана : Сарыарка. 2009. - ISBN 9965-536-90-2
Т.1 : 1989-1991 гг. - 2009. - 546 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 528532. - Указ. имён: с. 533-535. - Указ. организаций и учреждений: с. 536-542
Т.2 : 1991-1995 гг. - 2009. - 670 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 644651. - Указ. имён: с. 652-658. - Указ. организаций и учреждений: с. 659-665
Т.3 : 1995-1998. - 2009. - 580 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 556-563. Указ. имён: с. 564-570. - Указ. организаций и учреждений: с. 571-576
112. Национальный план действий в области прав человека в Республике
Казахстан на 2009-2012 годы : научное издание. - Астана : [Б.и.], 2009. 13
135 с
113. ОБСЕ и процессы демократизации в контексте региональной
безопасности: материалы международной конференции, 28.05.2009 :
научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при
Президенте РК, 2009. - 117 с
Перевод заглавия: ЕҚЫҰ және аймақтық қауіпсіздік шеңберіндегі
демократияландыру үрдістері: халықаралық конференция материалдары,
28.05.2009
114. Общенациональная идея - как основа модернизации современного
Казахстана : (опыт политологического анализа) / Евразийский нац. ун-т им.
Л.Н. Гумилева. - Астана : Сарыарка, 2009. - 209 с
115. Первый Президент Республики Казахстан : хроника деятельности: 2005
год. / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. 387 с. : цв.ил. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев. Хроника деятельности)
116. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника
деятельности:2008 год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой
мир Астана, 2009. - 394 с. : цв.ил.
117. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника
деятельности:2007 год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой
мир Астана, 2009. - 343 с. : цв.ил.
118. Первый Президент Республики Казахстан. : хроника деятельности: 2006
год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. 355 с. : цв.ил. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев. Хроника деятельности)
119. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника
деятельности: 2004 год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой
мир Астана, 2009. - 348 с. : цв.ил. - (Первый Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)
120. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника
деятельности. 2001 год : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ; отв.
ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. - 307 с. :
фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Хроника деятельности)
121. Сабден О.
Конкурентоспособная экономика и инновации : монография / Оразалы
Сабден. - Алматы : Эксклюзив, 2009. - 152 с. - Библиогр.: с. 148-151
122. "Стратегия "Казахстан-2030 : возможности и перспективы нового
десятилетия для Казахстана" : материалы международной научнопрактической конференции (10 октября 2009 года) / сост. Б. Т. Абдишев [и
др.]. - Астана : Б.и., 2009. - 100 с. : фот.
123. Астана : энциклопедия / конс. Г. Айтбаева. - Алматы : Атамұра, 2008. - 575
14
с. : ил.
124. Верховенство Конституции и Закона: их роль в структуризации правовой
системы : материалы респ. науч.-теоретич. конференции: КазГЮУ,
Алматы, 21 ноября 2008 г. = Конституция және заңның үстемдігі: олардың
құқықтық жүйені құрылымдаудағы рөлі атты республикалық ғылымитеориялық конференциясының материалдары : КазГЗУ, Алматы, 2008 жыл
21 қараша / отв. ред. А. А. Салимгерей. - Алматы : КазГЮУ, 2008. - 316 с
125. Джаксыбеков А.
Так начиналась Астана : записки первого акима столицы / А. Джаксыбеков.
- Астана : Изд-во-фирма "Валери-ART", 2008. - 302 с.
126. Казахстан в современном мире: реалии и перспективы : научное издание /
отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 347
с
127. Казахстанский путь политического реформирования: круглый стол 12
декабря 2007 г. : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы :
КИСИ при Президенте РК, 2008. - 102 с. - Библиогр. в конце ст.
Перевод заглавия: Саяси реформалаудың Қазақстандық жолы: дөңгелек
үстел 12 желтоқсан 2007 ж.
128. Казахстанско-Российские отношения : сб. док. и материалов: 2007 / авт.сост. А. А. Алибеков [и др.]. - М. : Изд-во ВеГа, 2008. - 407 с
Перевод заглавия: Қазақстан-Ресей қатынастары : құжаттар мен
материалдар жинағы
129. Караганда. Карагандинская область : энциклопедия / гл. ред. А. Абдулин. Алматы : Атамұра, 2008. - 526 с. : ил.
130. Касымбеков М. Б.
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника
деятельности 01.01.2007-31.12.2007 / М. Б. Касымбеков. - Астана :
Сарыарка, 2008. - 318 с. : ил.
131. Касымбеков М. Б.
Первый. Очерки о Президенте Республики Казахстан : научное издание /
М. Б. Касымбеков. - Астана : Фолиант, 2008. - 298 с. : фото. цв.
132. Кубеев Е.К.
Конституция Республики Казахстан: теоретико-правовой анализ : научное
издание / Е. К. Кубеев, С. К. Амандыкова ; Карагандинский гос. ун-т . Алматы : Білім, 2008. - 300 с. - Библиогр.: с. 286-299
133. Могильницкий В. М.
Наш Назарбаев : художественно - документальная книга / Валерий
Могильницкий. - Караганда : Гласир, 2008. - 219 с. : цв.ил. - (Новая серия:
жизнь и дела замечательных людей). - Библиогр.: с. 218
134. Первый Президент Республики Казахстан и формирование правового
государства / Музей Первого Президента РК; под общ. ред.: А. С.
Сағынғали, Б. М. Каиповой, Г. Б. Карагизовой. - Алматы : Таймас. - 2008
15
Ч.1. - 2008. - 192 с. - Библиогр. в конце глав
135. Послания лидера нации к народу / сост.: Г. Танибергенова, К.
Калилаханова, Р. Алимбеков. - Астана : Күлтегін
Т.2. - 2008. - 303 с. - Библиогр.: с.301
136. Процесс политической трансформации в начале XXI века: опыт Европы и
Центральной Азии [Электронный ресурс] : научное издание. - Электрон.
текстовые дан.; 15,5МБ. - Караганда : Инновационно-технолог. центр,
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Перевод заглавия: The process of political transformation at the ouset of the
21 century: the experience of Eurupean and Central Asian countries: materials
of the international research conferense, Almaty, 30 october 2006
Экземпляры: всего:1 - 5м(1).
137. Сотрудничество НАТО и стран Центральной Азии в контексте
региональной безопасности в XXI веке: реалии и перспективы
[Электронный ресурс] : материалы круглого стола, 12 августа, 2005 г.,
Алматы / Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан.; 7,71МБ. Караганды : Инновационно-технолог. центр, 2008. - 1 эл. опт. диск (CDROM)
Экземпляры: всего:1 - 5м(1).
138. Токаев К. - Ж.Векторы внешней политики / К. - Ж. Токаев. - Алматы :
Жибек жолы. - (Таным). - ISBN 978-601-7152-00-0
Т.3. Кн. 1 : Восточное направление (девяностые годы XX века). - 2008. 268 с.
Т.4. Кн. 2 : Европейское направление (девяностые годы XX века). - 2008. 207 с.
139. Центральная Азия : состояние и перспективы регионального
взаимодействия : материалы VI Ежегод. Алмат. конф. (Алматы, 11 июня
2008 г.) : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов . - Алматы : КИСИ при
Президенте РК, 2008. - 259 с
Перевод заглавия: Орталық Азия: аймақтық өзараәрекеттесудің жағдайы
мен келешегі : VI Жылсайынғы Алматы конференциясы
140. ШОС в поисках нового понимания безопасности: междунар. науч. конф. 4
октября 2007 г. : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы :
КИСИ при Президенте РК, 2008. - 191 с.
Перевод заглавия: ШЫҰ қауіпсіздіктің жаңа түсінігінің ізденісінде:
халықаралық ғылыми конференция 4 қазан 2007 ж.
141. ШОС и проблемы безопасности и сотрудничества в Центральной Азии :
материалы науч. - практ. конф. (Алматы,15 апреля 2008 г.) / гл. ред. Б. К.
Султанов . - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 150 с. - Библиогр.
в конце глав
Перевод заглавия: ШЫҰ және Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің пен
ынтымактастық мәселелері : халық. ғылыми тәжірибелік конф.(Алматы, 15
сәуір 2008 ж.)
16
142. Актуальные проблемы юридических и общественных наук в Республике
Казахстан : материалы междунар. научно-теоретич. конф. - Караганда :
КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова. - 2007
Вып.7 / отв.ред.: Б. М. Нургалиев, С. З. Абдрахманов. - 2007
143. Амреев Б.
Восток и Запад : вызовы глобализации : научное издание / Багдат Амреев.
- Астана : Елорда, 2007. - 310 с
144. Исторические личности : научное издание / сост.: Б. Тогусбаев, А.
Сужикова ; пер.: Г. Н. Касабекова, А. К. Рысбаева. - Алматы : Алматыкітап,
2007. - 311 с. : ил., портр. - (Менің Қазақстаным). - Библиогр.: с. 310
145. Kazakhstan : Encyclopedic Reference Book / ed. B. Ayagan. - Almaty : Kazakh
Encyclopedia, 2007. - 463 p. : il. - (Cultural Heritage = Культурное наследие)
Перевод заглавия: Казахстан: энциклопедический справочник
146. Казахстан и Россия : экономические и политические аспекты
стратегического партнерства : мат. междунар. науч. конф. (5 апр. 2007 г.,
Москва). - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2007. - 116 с.
Перевод заглавия: Қазақстан және Ресей: стратегиялық серіктестіктің
экономикалық және саяси көріністері : халықаралық ғылыми
конференциясы Мәскеу қ, 5 сәуір 2007 ж.
147. Карагандинский гос. ун-т .
Центральная Азия в фокусе современных международных отношений :
материалы научно-практической конференции: Караганда, 16 ноября 2007
г. / Карагандинский гос. ун-т , Исторический факультет ; отв. ред.: Л. Л.
Батурина, Г. М. Смагулова. - Караганды : Гласир, 2007. - 208 с.
148. Касымбеков М. Б.
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника
деятельности 01.01.2006 - 01.01.2007 / М. Б. Касымбеков. - Астана :
Елорда, 2007. - 543 с
149. Конституционная реформа - новый этап в развитии Казахстана :
материалы "Круглого стола" (22 мая 2007 г.). - Алматы : КИСИ при
Президенте РК, 2007. - 148 с.
Перевод заглавия: Конституциялық реформа - Қазақстан дамуындағы
жаңа кезең : "Дөңгелек үстелдің" материалдары
150. "Конституция Республики Казахстан : стабильность и динамизм" : науч. практ. конф. 7 дек. 2006 г. = "Қазақстан Республикасының конституциясы :
тұрақтылық және динамизм" : ғылым. - практ. конф. 7 желтоқсан 2006 ж.
/ отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2007. - 74
с.
151. Кубеев Е. К.
Конституционное право на образование в Республике Казахстан : научное
издание / Е. К. Кубеев, Р. Р. Султанов. - Алматы : Білім, 2007. - 495 с.
17
152. Кыдыралина Ж. У.
Этнос и религия в Казахстане: история и судьбы : научное издание / Ж. У.
Кыдыралина. - Алматы : Елорда, 2007. - 221 с. - Библиогр.: с. 196-204
153. Мусырман А. Ш.
Казахстан в условиях модернизации : ХХ - начало ХХI веков / А. Ш.
Мусырман. - Петропавловск : Полиграфия, 2007. - 269 с. - Библиогр.: с.
235-269
154. Назарбаев Н. А.
Мыслями с народом поделюсь : научное издание / Н. А. Назарбаев. Алматы : Мектеп, 2007. - 286 с
155. Новый Казахстан в новом мире : послание Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. - Астана : Мирас. 2007
Ч. 1. - 2007. - 70 с.
156. Россия - Казахстан на пути к интеграции / отв. ред. Е. И. Пивовар. - М. :
Изд-во МГУ. – 2007
Т. 1 : ЕвроАзия : фев. 2007. - 141 с. : табл.
Т. 2 : ЕвроАзия : фев. 2007. - 2007. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 95
Т. 3 : Евро-Азия : сб. работ молодых ученых. - 2007. - 83 с. - Библиогр.:
с.82
157. Твердая поступь страны : К десятилетию Стратегии развития Казахстана
до 2030 года / авт.-сост. и гл. ред. А. С. Гурский. - Астана : Ин-т системных
исследований, 2007. - 439 с. : цв.ил
158. Токаев К.
Свет и тень : научное издание / Касым-Жомарт Токаев. - Астана : Астана
Полиграфия, 2007. - 574 с. : фото.цв.
159. Жумагулов Б.
Во что я верю : научное издание / Б. Жумагулов. - Астана : Корпорация
Атамұра, 2006. - 463 с. : цв.ил
160. Казахстан и страны мира : кн.-альбом / сост. Н. Б. Ермекбаев, Г. Т.
Койшыбаев, Лама Шариф К. К. - Алматы : Өнер, 2006. - 254 с. : ил.
161. Мониторинг нарушений свободы слова в Казахстане : итоги 2005 г.:
законы, конфликты, правонарушения / под ред. Г. Ким. - Алматы : Әділ
сөз, 2006. - 541 с.
162. Матаева М. Х.
Конституционная история Казахстана и стран Центральной Азии. ХХ век :
сравнительно - правовое исследование: монография / Майгуль Матаева. Алматы : Елорда, 2006. - 414 с. - Библиогр.: с. 393-412
163. Назарбаев Н. А.
Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии : стратегия
вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных
стран мира: послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана / Нурсултан Назарбаев. - Астана : Елорда, 2006. - 43 с
18
164. Назарбаев Н. А.
Казахстанский путь : научное издание / Нурсултан Назарбаев. - Караганда
: Арко, 2006. - 370 с. : портр.
165. Обеспечение конституционных прав граждан в досудебных стадиях
уголовного процесса : материалы междунар. научно-практ. конференции г.
Астана, 26-27 августа 2005 года / ред. кол. Р. Т. Тусупбеков [и др.]. Астана : Эдельвейс, 2006. - 295 с
166. "Опыт демократических реформ на Евразийском пространстве :
сравнительные модели и практические механизмы" : междунар. науч.
конф. = "Еуразиялық кеңістіктегі демократиялық реформалардың
тәжірибесі : салыстырмалы үлгілері мен қолданбалы тетіктері" : халық.
ғылыми конф. / отв. ред. А. М. Байменов, Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ
при Президенте РК, 2006. - 199 с.
167. Республика Казахстан 15 лет : достижения и перспективы : науч. - практ.
конф. = Қазақстан Республикасына 15 жыл : жетістіктері мен болашағы :
ғылыми-тәжірибелік конф. / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при
Президнте РК, 2006. - 203 c.
168. Траектория технологического развития металлургии Казахстана : научное
издание / Д. Муканов. - Алматы, 2006. - 294 с. : табл.
Экземпляры: всего:10 - 01(1), 2(2), 6н(3), 8(2), 10(2).
169. Управление качеством образования в вузе в контексте реализации
образовательных программ и требований работодателей : научное
издание / под ред.: Т. А. Кожамкулова, Г. К. Ахметовой ; сост.: Ш. Т.
Таубаева, А. А. Ульман. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2006. - 145 с.
170. 10 лет Ассамблее народов Казахстана = Қазақстан халықтарының
Ассамблеясына 10 жыл : научное издание. - Астана : Елорда, 2005. - 234
с. : ил.
171. XXI век: политики, духовные лидеры, интеллектуалы и бизнесмены мира о
Н. А. Назарбаеве : научное издание / ред. Н. Жиенгалиев. - Астана :
Атамұра, 2005. - 287 с. : ил. - Загл. обл. : XXI век : мировая элита о Н. А.
Назарбаеве
172. Казахстан сегодня : информ.-аналит. сб. / Под ред. К.С. Абдиева. - Алматы
: Агентство РК по статистике, 2005. - 407 с. : ил : табл.
173. Казахстан: история успеха глазами мирового сообщества : научное
издание / ред. Е. Дудка. - Алматы : Таймас, 2005. - 416 с. : ил.
174. Карагандинский гос. ун-т.
Республика Казахстан - суверенное демократическое государство : сб.
науч. тр. / Карагандинский гос. ун-т ; КарГУ; отв. ред. Н. С. Ахметова. Караганды : Изд-во КарГУ, 2005. - 221 с. - Библиогр. в конце ст.
175. Карагандинский гос. ун-т.
Современная экономика Казахстана: вопросы теории и практики : сб. науч.
тр. студентов и магистрантов экон. фак. / Карагандинский гос. ун-т ; под
19
общ. ред. Р. С. Каренова; КарГУ. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2005. - 154 c.
176. Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы
конституцияның ролі : ҚР Конституциясынын 10 жылд. арн. халықаралық
ғылыми-практ. конф. матер. = Роль Конституции в становлении и развитии
независимой государственности в Казахстане : материалы междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Конституции РК / Қарағанды
мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2005. - 385 б.
177. Ким В.
Эпоха созидания : анализ социально-политических и конституционноправовых взглядов Первого Президента Республики Казахстан / Владимир
Ким. - [3-е изд., доп. и испр.]. - Алматы : Дәуір, 2005. - 447 с. : портр.
178. Конституционное право Республики Казахстан : сб. конституционноправовых актов / сост. С. Г. Шеретов. - Алматы : Юрист, 2005. - 372 с
179. Мамонов В. В.
Парламент и Правительство Республики Казахстан : их взаимоотношения,
система сдержек и противовесов / Мамонов Василий Владимирович. Астана : Ин-т законодательства РК, 2005. - 32 с. - Библиогр.: с. 32
180. Мониторинг нарушений свободы слова в Казахстане : законы, конфликты,
правонарушения: итоги 2004 г. / под ред. О. Талановой . - Алматы : Әділ
сөз, 2005. - 515 с.
181. Н. Назарбаев - основатель казахстанской модели межэтнического и
межконфессионального согласия : научное издание / под общ. ред. Ж. А.
Алиева. - Алматы : Жеті жарғы, 2005. - 211 с.
182. Назарбаев Н.
В сердце Евразии : научное издание / Н. Назарбаев. - Алматы : Атамұра,
2005. - 191 с. : ил., фото
183. О соблюдении прав детей в Республике Казахстан : докл.
Уполномоченного по правам человека в РК. - Астана : Астана полиграфия,
2005. - 179 с
184. Сааданбеков Ж.
Нурсултан Назарбаев : законы лидерства / Жумагул Сааданбеков. Астана : Күлтегін, 2005. - 602 с. : ил.
185. Салимгерей А. А.
Конституция Республики Казахстан и формирование Парламента РК :
научное издание / Салимгерей Арон Аманжолович. - Астана : Ин-т
законодательства РК, 2005. - 36 с. - Библиогр.: с. 35-36
186. Сарыарқа - достықтың мекені : Қазақстан халықтары Ассамблеясына 10
жыл = Сарыарка-колыбель дружбы : 10 лет Ассамблее народов
Казахстана. - Павлодар : ЭКО, 2005. - 201 б. : сур.
187. Сафарова Т. С.
20
Законодательная деятельность Парламента Республики Казахстан :
научное издание / Сафарова Тамарахан Сериковна. - Астана : Ин-т
законодательства РК, 2005. - 24 с. - Библиогр.: с. 24
188. Сборник международных документов по правам человека : в 11 т. / сост.
Е. А. Жовтис. - Алматы : OST-XXI век. - ISBN 9965-490-69-4
Т. 5, ч. 2. - 2005. - 479 с
189. Шиллер С. В.
Парламент Республики Казахстан : структура, рабочие органы / Шиллер
Светлана Владимировна. - Астана : Ин-т законодательства РК, 2005. - 39
с. - Библиогр.: с. 39
190. Абдразаков , Талгатбек Абдрахманович. Карагандинский гос. ун-т.
Политико-экономические вопросы современности / Абдразаков, Т.А. ;
Караганд.гос.ун-т. - Караганды : Изд-во КарГУ, 2004. - 115с.
191. Алдонгаров А.А.
Геополитическая миссия Казахстана : научное издание / А.А. Алдонгаров,
А.Ш. Олжабай. - Караганда : Тэффи, 2004. - 345 с. - Библиогр.: с.341-343
192. Амрекулов Н. А.
Арманжер-мечта человечества : научное издание / Н. А. Амрекулов. Алматы : Галым, 2004. - 732 с.
193. Арыстанбекова А. Х.
Казахстан в ООН : история и перспективы / А. Арыстанбекова. - Алматы :
Дайк - Пресс, 2004. - 433 с. - Библиогр.: с. 399-423
194. Восточная Сарыарка. Каркаралинский регион в прошлом и настоящем :
научное издание / под ред. К. С. Алдажуманова, А. З. Бейсенова, редкол.
А. А. Абдакимов [и др.]. - Алматы : Эверо, 2004. - 563 с. : ил.
195. Дымов О. Г.
Мы, народ Казахстана... = We are the people of Kazakhstan : научное
издание / О. Г. Дымов. - Астана : Дизайн-бюро Проксима, 2004. - 629 с. :
цв.ил
196. Казахстан : национальная энцикл. / гл. ред. Б. Аяган. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясы. - 2004. - (Мәдени мұра). - (Культурное наследие). - ISBN
9965-9389-8-9
Т. 1 : А-В. - 2004. - 560 с. : ил., цв.ил, карты. - Имен. указ.: с. 535-557
197. Казахстан и современный мир : сб. ст. и выступлений / ред. А. Е. Абишев. Астана : Metromedia, 2004. - 255 c.
198. Конституция Республики Казахстан : научно-правовой коммент. / под ред.
Г. С. Сапаргалиева. - Алматы : Нұр-пресс, 2004. - 559 с.
199. Майлыбаев, Б.А.
Институт Президента в Казахстане : научное издание / Майлыбаев, Б.А.;
ред.Зиманов, С.З. - 2-е изд.,доп. - Алматы : Б.и., 2004. - 591с.
200. Майлыбаев, Б.А.
21
Послания Президента в потоке истории : Политический
анализ,документы,публицистика / Майлыбаев, Б.А. - Алматы : Б.и., 2004. 482с. : 1 л.портр.
201. Мами К. А.
Конституционная законность и судебная власть в Республике Казахстан :
основные тенденции и приоритеты / К. А. Мами. - М. : Наука, 2004. - 310 с.
- Библиогр.: с. 295-310
202. Могильницкий В. М.
Қарағанды : Худож.-документ.книга / В. М. Могильницкий, Г. М. Мукашев. Караганда : Карагандинская Полиграфия, 2004. - 137с. : ил.
Перевод заглавия: Караганда
203. Почетные граждане Караганды : научное издание / сост.Могильницкий
В.М., сост.Мукашев Г.М. - Караганда : Карагандинская полиграфия, 2004. 94с. : ил.
204. Религия в политике и культуре современного Казахстана : научное
издание / гл. ред. А. Н. Нысанбаев. - Астана : Елорда, 2004. - 309 с
205. Становление и развитие социально-экономических,политических и
правовых механизмов обеспечения безопасности личности,общества и
государства в современном Казахстане : Науч.изд. / Ашимбаев, М.С. Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2004. - 96с. : ил.
206. Аубакирова А.А.
Геополитические и географические факторы в формировании
внешнеполитической стратегии Республики Казахстан : научное издание /
А.А. Аубакирова; Под ред. Н.К. Мамыров. - Алматы : Экономика, 2003. 271с. - Библиогр.: с.264-269
207. Булеков, С.Б.
Знатные и деловые люди Казахстана : От древнейших времен до наших
дней:Историко-познавательный и энцикл.справ. / Булеков, С.Б. - Алматы :
Зерде:Бекет-Ата, 2003. - 431с. : ил.
208. Башимов М. С.
Институт омбудсмена : уполномоченного по правам человека в странах
СНГ и Балтии / М. С. Башимов. - Алматы : Данекер. - 2003
Т. 1 . - 2003. - 287 с.
Т. 2 . - 2003. - 261 с.
209. Башимов, М.С.
Институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека) : научное
издание / Башимов, М.С. - Астана : Фолиант, 2003. - 310с.
210. Видова, О.
Нурсултан Назарбаев : Портрет человека и политика / Видова, О. - 2-е
изд.,доп. - М. : Дрофа, 2003. - 430с. : ил.
211. Концепция прав и свобод человека и ее реализация в Республике
Казахстан (в помощь социальному педагогу и социальному работнику) /
22
Карагандинский гос. ун-т . - Петропавловск : Б. и., 2003. - 28 с
212. Карагандинский гос. ун-т.
Молодежь и актуальные проблемы современного мира: Материалы II
региональной науч. - практ. конф. молодых исследователей. 23 декабря =
Жастар және қазіргі заманның өзекті мәселелері: II - аймақтық жас
зерттеушілердің ғылыми - практикалық конф. материалдары. 23 желтоқсан
: научное издание / Карагандинский гос. ун-т. - Қарағанды : Изд-во КарГУ,
2003. - 314 с.
213. Мониторинг прав этнических меньшинств в Казахстане : Научноисслед.отчет / ред.Курганская В.Д. - Алматы : Центр гуманит.исслед.,
2003. - 99с. : табл.,диагр.
214. Назарбаев Н. А.
Критическое десятилетие : научное издание / Н. А. Назарбаев. - Алматы :
Атамұра, 2003. - 239 с. : ил.
215. Нурпеисов, Д.
Национальная безопасность: правовой аспект : Научно-справочное
издание / Нурпеисов, Д. - Алматы : Б.и., 2003. - 168с.
216. Концепция прав и свобод человека и ее реализация в Республике
Казахстан (в помощь социальному педагогу и социальному работнику) /
Карагандинский гос. ун-т . - Петропавловск : Б. и., 2003. - 28 с
217. Народы Казахстана : энцикл. справ. / сост. Г. Анес [и др.]. - Алматы : Арыс,
2003. - 349 с. : ил. - Библиогр.: с. 343-347
218. Отчет о человеческом развитии : Казахстан 2003. - Алматы : Taіmas
Prіntһose, 2003. - 123с. : табл.,ил.
219. Токаев, К.К.
Преодоление : Дипломатические очерки казахстанского министра /
Токаев, К.К. - М. : Мир, 2003. - 463с. : ил. - (Лидер:XXІ век)
220. Абайдельдинов Е.М.Политико-правовая история Республики Казахстан :
учебник / Е. М. Абайдельдинов. - Алматы : Данекер. - 2002
Ч.1. - 2002. - 293 с. : карт. - Библиогр.: с. 292
221. Арыстанбекова А. Х.
Объединенные Нации и Казахстан : научное издание / Арыстанбекова, А. Алматы : Дайк-Пресс, 2002. - 431с. : ил.
222. Ашимбаев М. С.
Политический транзит: от глобального к национальному измерению :
научное издание / М. С. Ашимбаев. - Астана : Елорда, 2002. - 303 с. Библиогр.: с. 286-293
223. Демократия.Государство.Право.XXІ век : Материалы науч.-практ.конф. /
ред.Сартаев С.С., ред.Жетписбаев Б.А. - Алматы : KRELS, 2001. - 338с.
224. Казахстан-2030 : научное издание. - Алматы : Юрист, 2002. - 131 с
23
225. Казахстанское и международное право образовательной деятельности :
сб. документов / сост. Д. В. Ветлугин , Д. Р. Тастайбеков. - Алматы :
Данекер, 2001. - 202 с
226. Карагандинский гос. ун-т.
Проблемы переходного общества : Сб.науч.тр. / Карагандинский гос.ун-т ;
ред.Есенгараев Е.Ж. - Караганда : Караганд.Полиграфия, 2001. - 74с.
227. Касымбеков М.
Институт президентства как инструмент политической модернизации :
научное издание / М. Касымбеков; Отв. ред. А.Н. Нысанбаев. - Астана :
Акмолинская полиграфия, 2002. - 278 с. - Библиогр.: с. 263-277
228. Политика и интересы мировых держав в Казахстане : научное издание / Б.
К. Султанов [и др.]. - Алматы : Дайк-Пресс, 2002. - 236 с.
229. Республика Казахстан : Энциклопед.справочник / ред.Нысанбаев А.Н. Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2001. - 582с. : ил.
230. Демократия.Государство.Право.XXІ век : Материалы науч.-практ.конф. /
ред.Сартаев С.С., ред.Жетписбаев Б.А. - Алматы : KRELS, 2001. - 338с.
231. Ертысбаев Е. К.
Казахстан и Назарбаев: логика перемен : научное издание / Ермухамет
Ертысбаев. - Астана : Елорда, 2001. - 574 с. - Библиогр.: с. 545-567 - Имен.
указ.: с. 568-573
232. Карагандинский гос. ун-т.
Проблемы реализации второго этапа государственно-правовой реформы
в Республике Казахстан : Материалы региональной науч.-практ.конф.15
мая 2001 г. / Карагандинский гос.ун-т ; ред.Кожахметов Г.З.,
ред.Калгужинова А.М. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2001. - 118с.
233. Политические элиты Центральной Азии : научное издание. - Тель-Авив :
Б.и., 2001. - 180 с. : табл.
234. Хан Г.Б.
Внешняя политика Республики Казахстан : Моногр. / Хан Г.Б., Суворов
Л.С., Рахманова Г.Б. - Алматы : Изд-во КазГЮА, 2001. - 511с.
235. Эволюция политической системы Казахстана : В 2 т. / авт. А. Нысанбаев,
авт. М. Машан, авт. Ж. Мурзалин, авт. А. Тулегулов. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясы. - 2001
Т.1. - 352с.
Т.2. - 543с.
24
Мақалар
Статьи
2011
236. Жанғазин Е.
Кінәсіздік презумпциясы / Е. Жанғазин // Заң. - 2011. - №7. -. 30-32 б. (Көзқарас)
237. Қарағаев Р.
Әйел құқығын қорғау және көтермелеу / Р. Қарағаев // Заңгер. - 2011. №3. - 53-54 б. - (Көкейтесті мәселелер).
238. Мінбар Ә.Т.
Адамның саяси, экономикалық және әлеуметтік құқықтыранының
халықаралық қырлары / Ә. Т. Мінбар // ҚазҰУ хабаршысы. Халықаралық
қатынас. ж/е халықаралық құқық сер.= Вестник КазНУ. Сер. междунар.
отношения и междунар. право. - 2011. - №1-2. - 189-196 б.
239. Тәуелсіз Қазақстанның даму хроникасы: қалыптасуының негізгі
кезеңдері // Дипломатия жаршысы = Вестник дипломатии = Diplomatic
herald. - 2011. - №2. - 49-51 б. - (VII. Қазақстан дипломатиясының
тарихынан).
240. Тұрсынбеков А.
Ата Заңды ардақтай білейік! / А. Тұрсынбеков // Заң және заман=Закон
и время. - 2011. - №8. - 7-9 б. - (Конституция күні 16 жыл)
241. Алимгазинов К.Ш.
Развитие информационной политики суверенного Казахстана (19912010) / К. Ш. Алимгазинов // Отан тарихы. - 2011. - №1. - С. 26-38.
242. Амандыкова С.К.
Декларация о государственном суверенитете- новая эпоха в
конституционном развитии Казахстана / С. К. Амандыкова // Қарағанды
ун-тiнiң хабаршысы.Құқық сер. = Вестник Караганд.ун-та.Сер.право . 2011. - №1. - С. 11-18. - (Конституционное и международное право)
243. Арутюнян А.
Ограничение основных прав и ограничение государственной власти как
конституционный компромисс между свободой и государством / А.
Арутюнян // Заңгер. - 2011. - №9. - С. 36-40.
244. Балгимбекова Г.У.
К вопросу определения гражданства у несовершеннолетних детей по
законодательству Республики Казахстан / Г. У. Балгимбекова //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Құқық сер. = Вестник Караганд.унта.Сер.Право . - 2011. - №1. - С. 89-93
245. Бусурманов Ж.
Конституционный Совет - институт опосредованной защиты прав
человека и гражданина Республики Казахстан / Ж. Бусурманов //
Заңгер. - 2011. - №1. - С. 31-33.
246. Ескендиров А.
25
Конституция для всех, а закрепленные в ней права и свободы - для
каждого / А. Ескендиров // Заңгер. - 2011. - №9. - С. 52-55.
247. Калиева А.
Понятие и виды политических прав и свобод граждан Республики
Казахстан / А. Калиева // Фемида. - 2011. - №5. - С. 28-30. (Конституционное право)
248. Кравченко Ю.Л.
Некоторые аспекты эволюции представлений о государственном
суверенитете в условиях глобализации / Ю. Л. Кравченко // Ғылым.
Наука. - 2011. - №2. - С. 44-47
249. Кубеев Е.К.
Современные тенденции развития Республики Казахстан как
социального государства в свете новой Концепции правовой политики
/ Е. К. Кубеев // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Құқық сер. = Вестник
Караганд.ун-та.Сер.право . - 2011. - №1. - С. 4-10. - (Конституционное и
международное право)
250. Ставнийчук М.
Механизмы защиты прав и свобод человека при внесении
конституционных поправок / М. Ставнийчук // Заңгер. - 2011. - №9. - С.
25-28.
251. Сундетбаев Д.М.
Молодежные движения и социальные изменения в меняющемся мире /
Д. М. Сундетбаев, О. А. Атаев // ҚазҰУ хабаршысы. Психология және
социология сериясы = Вестник КазНУ имени Аль-Фараби. Серия
психологии и социологии. - 2011. - №1. - С. 104-106. - (Социология).
2010
252. Бекмырзаева Т.
Желтоқсан оқиғасының саяси-әлеуметтік маңызы / Т. Бекмырзаева //
ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сер. = Вестник
КазНУ.Сер.журналистика. - 2010. - № 1 (27). - 53-54 б.
253. Карашева Ж.
Қазақстан Республикасындағы азаматтардың конституциялық еңбек
құқықтары мен бостандықтарын қорғау / Ж. Карашева // ҚазҰУ
хабаршысы.Заң сер. = Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2010. - №2 . . 136-138 б.
254. Көбеев Е.Қ.
Мемлекеттің экономикалық негіздерінің конституциялық бекітілуі мен
құқықтық табиғаты / Е. Қ. Көбеев, Г. С. Базарова // Қарағанды ун-тiнiң
хабаршысы. Құқық сер. = Вестник Караганд.ун-та.Сер.Право . - 2010. №3 . - 5-12 б. - (Конституциялық және халықаралық құқықтың өзекті
мәселелері).
255. Кунебаева Г.Д.
Борыш және міндет ұғымының конституциялық құқықтық мәні / Г. Д.
26
Кунебаева // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2010. - №4. - 58-59 б.
256. Мырзабекова Д.М.
ЕҚЫҰ және Қазақстан: әлемдік ықпалдастықтың бірегей үлгісі / Д. М.
Мырзабекова // ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сер. = Вестник КазНУ.
Сер. Востоковедение. - 2010. - №4. - 10-14 б.
257. Алияров Е.К.
Место и роль конституции (основного закона) в общественнополитической системе Казахстана / Е. К. Алияров // Вестник КазНУ:Сер.
философия, политология, культурология. - 2010. - №2 (35). - С. 3-5. (Ата заңымыз жарқын болашақ кепілі)
258. Амандыкова С.К.
Роль новой концепции правовой политики в становлении правовой
системы Казахстана / С. К. Амандыкова // Қарағанды ун-тiнiң
хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2010. - № 1. - С. 155-159. - (Право)
259. Ауелбаев Б.
Председательство Казахстана в ОБСЕ: предварительные итоги / Б.
Ауелбаев // Analytic = Аналитическое обозрение. - 2010. - №2. - С. 5-7
260. Байзакова Ж.И.
Основные направления сотрудничества Казахстана с региональными
структурами безопасности в в военной сфере / Ж. И. Байзакова //
Казахстан-спектр. - 2010. - №3. - С. 26-35
261. Балгимбекова Г.У.
Основные принципы гражданства как института конституционного
права / Г. У. Балгимбекова, А. К. Ыбырай // Қарағанды ун-тiнiң
хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2010. - № 1. - С. 203-208. - (Право)
262. Бекманова Д.М.
Формирование и развитие внешнеполитического аппарата Республики
Казахстан / Д. М. Бекманова // ҚазҰУ хабаршысы.Тарих сер. = Вестник
КазНУ.Сер.историческая. - 2010. - № 2. - С. 169-172
263. Белиспаев А.М.
Некоторые теоретические вопросы государственной власти в
Республике Казахстан / А. М. Белиспаев // Қазақстанның ғылымы мен
өмірі=Наука и жизнь Казахстана. - 2010. - №1. - С. 159-163
264. Булуктаев Ю.
Конституция как выражение политического режима и фактор
модернизационных изменений / Ю. Булуктаев // Analytic=Аналитическое
обозрение. - 2010. - №5. - С. 120-125
265. Бусурманов Ж.Д.
Конституционные нормы как национальные стандарты в области прав
человека и гражданина Республики Казахстан / Ж. Д. Бусурманов //
Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының жаршысы=Вестник
27
Института законодательства Республики Казахстан. - 2010. - №3. - С. 59
266. Галиев А.Г.
Социкультурные и этнополитические проблемы Казахстана в свете
региональной самобытности / А. Г. Галиев // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2010. - № 3. - С. 169-177. (Политика)
267. Даренских Г.В.
Эволюция политических предпочтений интеллектуальной элиты
Казахстана периода политической трансформации анализ дискурса / Г.
В. Даренских // Саясат-Policy. - 2010. - №12. - С. 20-28. - (Политика)
268. Дауленов М.
Президент Республики Казахстан как субъект права законодательной
инициативы в свете доктрины и практики зарубежных стран / М.
Дауленов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық
сер.= Вестник КарГУ.Сер.история... . - 2010. - № 1. - С. 171-177. (Право)
269. Ержанова Ф.А.
Роль и значение конституционных принципов / Ф. А. Ержанова //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Құқық сер. = Вестник Караганд.унта.Сер.право . - 2010. - №3. - С. 31-36
270. Жалгасов Н.А.
Гарантии реализации института основ конституционного строя:
понятие, назначение, виды, реальность / Н. А. Жалгасов // ҚазҰУ
хабаршысы.Заң сер. = Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2010. - №1. С. 45-53
271. Жолдабаев А.А.
Место и роль по правам человека при Президенте Республики
Казахстан в правозащитной системе страны / А.А. Жолдабаев //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Құқық сер. = Вестник Караганд.унта.Сер.право . - 2010. - №3. - С. 88-94. - (Актуальные проблемы теории
и истории государства и права)
272. Жолдасбекова А. Н.
Политическая система Казахстан в контексте трансформации
президентской власти / А. Н. Жолдасбекова // ҚазҰУ
хабаршысы.Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық сер.=
Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. - 2010. №1-2 . - С. 25-29. - (Институту президенства -20 лет: политикоправовые вопросы развития Республики Казахстан)
273. Жунусканов Т.Ж.
Казахстанская модель конституции и особенности законодательства /
Т. Ж. Жунусканов // Ғылым. Наука. - 2010. - №2. - С. 23-26. (Сравнительное правоведение проблемы и перспективы)
28
274. Иватова Л.М.
Демократические преобразования как фактор повышения
международного имиджа и авторитет Республики Казахстан (К 15летию Конституции РК) / Л. М. Иватова // Вестник КазНУ:Сер.
философия, политология, культурология. - 2010. - №2 (35). - С. 6-9. (Ата заңымыз жарқын болашақ кепілі)
275. Казиева А.И.
Европейский вектор внешней политики Казахстана / А. И. Казиева, М.
А. Сарсембаев // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия,
құқық сер. = Вестник Караганд.ун-та.Сер.история,философия,право . 2010. - №2. - С. 270-275
276. Кайдарова А.С.
Предпосылки формирования национальной идеи в Казахстане / А. С.
Кайдарова // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2010. - № 3. - С. 155-158. - (Политика)
277. Капышев А.К.
Республика Казахстан: некоторые вопросы геополитики и
национальной безопасности / А. К. Капышев // Қарағанды ун-тiнiң
хабаршысы.Тарих, философия сер. = Вестник Караганд.унта.Сер.история,философия. - 2010. - №4. - С. 151-153
278. Козина В.В.
Нурсултан Абишевич Назарбаев - главный архитектор казахстанской
модели межэтнического согласия / В. В. Козина, С. В. Елеуханова //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия сер. = Вестник
Караганд.ун-та.Сер.история,философия. - 2010. - №3. - С. 66-70.
279. Косиченко А.Г.
Роль религии в современном мире и казахстанский опыт выстраивания
межрелигиозных отношений / А. Г. Косиченко // Казахстан спектр. 2010. - №4. - С. 35-41
280. Кубеев Е.К.
Политические права и свободы: юридическое содержание, сущность и
осуществление / Е. К. Кубеев // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих,
философия, құқық сер. = Вестник Караганд.унта.Сер.история,философия,право . - 2010. - №1(57) . - С. 151-154. (право)
281. Малиновский В.
Президент Республики Казахстан: Конституция и новый Казахстан в
меняющемся мире / В. Малиновский // Юрист. - 2010. - №8. – С.12-20 .
282. Медетова А.
Концепция прав человека и ее конституционное закрепление в системе
административно-правовых отношений / А. Медетова // Фемида. - 2010.
- №11. - С. 26-29
283. Медеубаева Ж.М.
Многовекторность - концептуальный фундамент внешнеполитической
29
доктрины Республики Казахстан / Ж. М. Медеубаева // ҚазҰУ
хабаршысы.Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық сер.=
Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. - 2010. №3-4. - С. 13-19.
284. Мухитденова А.Т.
Межэтнические процессы в Республике Казахстан в процесс
модернизации казахстанского общества / А. Т. Мухитденова // Вестник
КазНУ:Сер. философия, политология, культурология. - 2010. -№ 2 (35).
С. 36-39. - (Саясаттану)
285. Нукенов А.
Власть и гражданское общество в Казахстане: линия зрелости и
ответственности / А. Нукенов // Analytic = Аналитическое обозрение. 2010. - № 3. - С. 126-130. - (внутриполитические и социальные
процессы)
286. Нурсеитов А.
Роль Президента Нурсултана Назарбаева в прорыве Казахстана к
высотам мировой цивилизации / А. Нурсеитов // АльПари . - 2010. - №2.
- С. 4-14
287. Омельченко Е.
Проблемы национальной идентичности в политическом дискурсе
Казахстана / Е. Омельченко // Analytic = Аналитическое обозрение. 2010. - № 1. - С. 111-121
288. Оразалин Н.
Шаги исторического прорыва / Н. Оразалин // Простор. - 2010. - № 7. С. 3-13. - (очерк, публицистика)
289. Отарбаева Б.З.
Взаимодействие государственных структур и неправительственного
сектора (на примере г.Алматы) / Б. З. Отарбаева // Саясат-Policy. 2010. - №6. -57-60 с.
290. Пралиева Г.К.
Необходимость определения функций нации и национального
самосознания как одного из основныхх условий осмысления специфики
Казахстанского общества / Г.К. Пралиева // Қазақстанның ғылымы мен
өмірі=Наука и жизнь Казахстана. - 2010. - №5. - С. 35-39
291. Примашев Н.
Юридико-технический потенциал конституции Республики Казахстан
(постатейные критические заметки) / Н. Примашев // Юрист. - 2010. - №
11. - С. 44-51
292. Раимбекова Г.Ж.
Государственно-конфессиональные отношения: международный опыт
и Казахстан / Г. Ж. Раимбекова // Вестник КазНУ:Сер. философия,
политология, культурология. - 2010. - № 2 (35). - С. 29-32. (Саясаттану)
293. Рогов И.
30
Конституционная политика Республики Казахстан / И. Рогов // Заңгер. 2010. - №9. - С. 7-10
294. Салимбаева М.У.
Председательство Казахстана в ОБСЕ / М. У. Салимбаева // АльПари .
- 2010. - №2. - С. 14-19
295. Сулейменов М.
Конституция Республики Казахстан и развитие законодательства о
собственности / М. Суленйменов // Заңгер. - 2010. - №9. - С. 10-15
296. Султанов Б.К.
Президент РК Н.А.Назарбаев и актуальные проблемы развития ОБСЕ /
Б. К. Султанов // Казахстан спектр. - 2010. - №4. - С. 5-8
297. Султанов К.
Новая эпоха Казахстана / К. Султанов // Мысль. - 2010. - №8. - С. 2-14. (Общество)
298. Тагаев А.
Казахстан - президентско-парламентская республика / А. Тагаев //
Фемида. - 2010. - №8. - С. 5-13
299. Таналинова А.У.
Права женщин в системе прав человека / А. У. Таналинова // ҚазҰУ
хабаршысы.Заң сер. = Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2010. - №4. С. 22-25
300. Татаринов Д.В.
Обеспечение прав и свобод человека как основа развития социального
общества / Д. В. Татаринов // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер. = Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2010. - №4. - С. 19-22
301. Тугжанов Е.Л.
Общественное согласие в контексте консолидации общества: модели и
практика // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2010. - № 3. - С. 149-154. - (Политика)
302. Турлаев А.В.
Защита и обеспечение прав человека как основного института
гражданского общества в Республике Казахстан / А. В. Турлаев, А. Б.
Шакирова, А. С. Шин // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Құқық сер. =
Вестник Караганд.ун-та.Сер.право . - 2010. - №4. - С. 60-66
303. Файзуллаев Д.А.
На пути в ВТО / Д. А. Файзуллаев // Азия и Африка сегодня. - 2010. - №
6. - С. 28-34
304. Хамзин А.
Конституционные социальные права граждан: вопросы их реализации в
законодательстве и правоприменительной практике Казахстана / А.
Хамзин, Ж. Хамзина // Заңгер. - 2010. - №8. - С. 31-36
31
305. Хасенов Б.С.
Связь политической системы и партии / Б. С. Хасенов // Ғылым. Наука.
- 2010. - №1 . - С. 25-28
306. Эргашев Б.И.
К вопросу сравнительных исследований партийных систем в новых
независимых государствах / Б. И. Эргашев // Қазақ білім
академиясының баяндамалары- Доклады казахской академии наук. 2010. - № 2. -С.89-93
2009
307. Адилханова А.Б.
Қазақстандық адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметі және оны
ұйымдастырудың құқықтық негіздері / А. Б. Адилханова // ҚазҰУ
хабаршысы.Заң сер.= Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №2 . 74-77 б.
308. Ағдарбеков Т.
Конституция - әлеуметтік дамудың қайнар көзі / Т. Ағдарбеков, Г.
Баймұратова // Заң және заман. - 2009. - №11. - 62-65 б.
309. Асанова Б.
Егеменді Қазақстанның әлемі: жауапкершілік арқылы сұлулық пен
үйлесімділікке ұмтылу = Мир суверенного Казахстана: стремление к
красоте и гармонии через ответственность / Б. Асанова // Дипломатия
жаршысы = Вестник дипломатии = Diplomatic herald. - 2009. - №4
Перевод заглавия: The World of Sovereign Kazakhstan: Aspiration for
Beauty and Harmony trough Responsibility
310. Базарова Г.С.
Мемлекеттік меншіктің конституциялық-құқықтық негіздері / Г. С.
Базарова // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық
сер. = Вестник Караганд.ун-та.Сер.история,философия,право . - 2009. №4. - 195-206 б.
311. Бала құқықтары туралы конвенция. - (Нормативтік - құқықтық актілер) //
Мұғалім және Заң = Учитель и Закон. - 2009. - № 4-5. - 18-28 б.
312. Бюжеева Б.З.
Қазақстан Республикасының әйелдер құқығы жөніндегі құжаттарды
бекітуінің мәні мен маңыздылығы / Б. З. Бюжеева , Д. И. Момбекова //
ҚазҰУ хабаршысы.Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық сер.=
Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. - 2009. № 1-2. - 25-29 б.
313. Гаипов З.
Қазақстан және глобализациялық үрдістер / З. Гаипов // ҚазҰУ
хабаршысы.Тарих сер. = Вестник КазНУ.Сер.историческая. - 2009. №4. - 145-146 б.
314. Дәркенбаев А.И.
Қазақстан халқының конституциялық құқықтың субъектісі ретіндегі
жалпы сипаттамасы / А. И. Дәркенбаев // Заңгер. - 2009. - №12. - 33-36
32
б.
Экземпляры: всего:1 - 17(1).
315. Даркенбаев А.И.
Қазақстан халқы туралы конституциялық заңнаманың қалыптасуы және
даму кезеңдері / А. И. Даркенбаев // ҚазҰУ хабаршысы.Халықаралық
қатынас.ж/е халықаралық құқық сер.= Вестник
КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. - 2009. - №6. - 99103 б.
316. Дулатов Ғ.С.
Субъективтік құқытарға қатысты адам мен тұлға түсінігі / Ғ. С. Дулатов //
ҚазҰУ хабаршысы.Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық сер.=
Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. - 2009. №6. - 103-108 б.
317. Өтеулиев С.Қ.
Қазақстандағы электронды қызметті қалыптастырудың басымдықтары /
С. Қ. Өтеулиев // Саясат-Policy. - 2009. - №11 . - 35-37 б.
318. Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы // Заң
консультациялары = Юридические консультации. - 2009. - №12
Перевод заглавия: О правах ребенка в Республике Казахстан
319. Иватова Л.М.
Ұлттық идея: шетелдік тәжірибе және Қазақстан / Л. М. Иватова, Ә. С.
Қайдарова // ҚазҰУ хабаршысы.Саясаттану,философия,мәдениеттану
сер.= Вестник КазН.Сер.Политолог., философ., культуролог. - 2009. №2(33) . - 148-151 б. - (Саясаттану)
320. Нұрмахамбетов Ж.Р.
Адам құқықтарының мұсылмандық құқықтық жүйедені көрінісі және
оның ерекшеліктері / Ж. Р. Нұрмахамбетов // Заңгер. - 2009. - №6. 119-120 б.
321. Сұлтанова С.С.
Адам және азамат құқықтарын қорғау институтының қалыптасу және
даму кезеңдері, мәні / С. С. Сұлтанова, А. Б. Шәкірова // Қарағанды унтiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2009. - №1. - 210-216 б.
322. Тулегенов Е.М.
Еуразиялық одақ идеясы интеграциялық процестердің бастауы / Е. М.
Тулегенов // ҚазҰУ хабаршысы.Шығыстану сер. = Вестник КазНУ.
Сер.Востоковедение. - 2009. - №4. - 23-27 б.
323. Абишев М.
Казахстанская модель межэтнического согласия: опыт для ОБСЕ / М.
Абишев // Analytic=Аналитическое обозрение. - 2009. - № 1. - С. 5-10
324. Адильбеков С.
Политико-правовой аспект свободы СМИ в Казахстане / С. Адильбеков
33
// Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2009. - № 1. С. 15-20
325. Айтхожин К.
Реализация потенциала Конституции Республики Казахстан / К.
Айтхожин // Заң және заман. - 2009. - №8. - С. 5-8
326. Алдашов Б.
Проблемы реализации региональной молодежной политики / Б.
Алдашов, Р. Гафуров // Мысль. - 2009. - №3. - С. 34-36. - (Общество)
327. Амандыкова С.К.
О сущности и моделях конституции / С. К. Амандыкова // Қарағанды унтiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2009. - № 3. - С. 87-92
328. Амелина О.В.
Модель политического лидера современности / О. В. Амелина // Қазақ
өркениеті= Казахская цивилизация. - 2009. - №2. -С.5-10
329. Амелина О.В.
Роль Н.А.Назарбаева в становлении столицы Казахстана - Астаны / О.
В. Амелина // Вестник университета "Кайнар". - 2009. - №3/1 . - С. 5-10. (История, философия, политология)
330. Амирбеков Ш.А.
Особенности становления новых политических систем в постсоветских
обществах / Ш. А. Амирбеков // Казахстан-спектр. - 2009. - №3. - С. 2127
331. Ахметов Д.
Егеменді даму кезеңдегі Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі мен
аумақтық тұтастығын қамтамасыз етудің өзекті проблемалары туралы /
Д. Ахметов // Дипломатия жаршысы = Вестник дипломатии = Diplomatic
herald. - 2009. - №1
Перевод заглавия: Об актуальных проблемах обеспечения
безопасности и территориальной целостности Республики Казахстан
на этапе суверенного развития
332. Ашимова З.И.
К вопросу о политическом режиме Казахстана / З. И. Ашимова //
Актуальные проблемы современной науки . - 2009. - №6. - С. 57-60
333. Байдаров Е.У.
Межэтническая толерантность как фактор гражданской интеграции
Казахстана в условиях глобализации / Е. У. Байдаров // Казахстанспектр. - 2009. - №3. - С. 28-34
334. Бахтыбаев И.
Конституционные реформы в Казахстане - основа устойчивого
развития / И. Бахтыбаев // Юрист. - 2009. - №11. - С. 23-26
335. Билисбеков Н.
Потенциал конституции - источник права / Н. Билисбеков // Юрист. 34
2009. - №11. - С. 27-29
336. Булекбаев С.Б.
Казахстан в контексте глобализации / С. Б. Булекбаев // Хабаршы. ӘлФараби атындағы ҚазҰУ:Философия. Мәдениеттану. Саясаттану сер.=
Вестник КазНУ им. Аль-Фараби: Сер. Философия. Культурология.
Политология. - 2009. - № 1 . -С. 13-18
337. Габдыжамалов Н. М.
Обеспечение информационной безопасности как один из приоритеты
внутренней и внешней политики Республики Казахстан / Н. М.
Габдыжамалов // Саясат-Policy. - 2009. - № 10. - С. 39-43
338. Губайдуллина М.Ш.
Внешнеполитические приоритеты Республики Казахстан: ближайшая
перспектива в концептуальном отражении / М. Ш. Губайдуллина // Отан
тарихы. - 2009. - №3. - С. 51-61
339. Джакупов Н.К.
Основные факторы политической стабильности в Казахстане / Н. К.
Джакупов // Қазақ өркениеті= Казахская цивилизация. - 2009. - №2. - С.
11-15
340. Дуненкулова Г.
Женщины в политике Казахстана / Г. Дуненкулова // Analytic =
Аналитическое обозрение. - 2009. - №4. - С. 91-95
341. Дуненкулова Г.А.
К вопросу об особенностях гендерного равенства в Республике
Казахстан / Г. А. Дуненкулова // Қазақ өркениеті = Казахская
цивилизация. - 2009. - №4. - С. 45-49
342. Еркингожакызы И.
Казахстан независимое государство : законодательное закрепление /
И. Еркингожакызы // Мир закона . - 2009. - №9. - С. 30-33
343. Есполов Б. Т.
Политический портрет Президента Казахстана Н.А.Назарбаева / Б. Т.
Есполов // ҚР ҰҒА хабарлары=Известия НАН РК: Сер. общественных
наук. - 2009. - №6. - С. 80-86. - (Политология)
344. Жанузакова Л.Т.
Влияние норм международного права на национальное
конституционное законодательство в области личных (гражданских)
прав и свобод человека и гражданина: опыт Казахстана и других стран
Центральной Азии / Л. Т. Жанузакова // ҚР ҰҒА хабарлары=Известия
НАН РК: Сер. общественных наук. - 2009. - №4. - С. 10-15
345. Жолдыбаева А.
Многообразие форм индивидуального развития в условиях
современного Казахстана / А. Жолдыбаева // Мысль. - 2009. - № 1. - С.
33-38
35
346. Ильченко Л. Н.
Межнациональное согласие и гармоничное развитие этносов - основа
национальной политики в Республике Казахстан / Л. Н. Ильченко //
ҚазҰУ хабаршысы.Тарих сер.= Вестник КазНУ.Сер.историческая. 2009. - №1 . - С. 233-236.
347. Кабульдинов З.
Роль главы государства в консолидации народа Казахстана / З.
Кабульдинов // Менің елім. - 2009. - №1. - С. 60-63
348. Калашникова Н.
Новое научное наполнение деятельности Ассамблеи народа
Казахстана / Н. Калашникова // Менің елім. - 2009. - №1. - С. 56-57
349. Караев А.А.
Президент Республики Казахстан в механизме правовой охраны
конституции / А. А. Караев // ҚР ҰҒА хабарлары=Известия НАН РК: Сер.
общественных наук. - 2009. - №4. - С. 20-23
350. Карашева А.Р.
Развитие законодательной базы института наблюдателей в Республике
Казахстан / А. Р. Карашева // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №2. - С. 245-250
351. Карибаева Э.Т
К содержанию конституционных обязанностей человека и гражданина в
Республике Казахстан / Э.Т Карибаева // Правовая реформа в
Казахстане. - 2009. - №1. - С. 14-18
352. Кембаев Ж.
К вопросу о конституционных правах и свободах человека в Казахстане
/ Ж. Кембаев // Юрист. - 2009. - №8. - С. 40-43
353. Козырев Т.
Новые тенденции в развитии этноконфессиональной ситуации в
Казахстане / Т. Козырев // Analytic = Аналитическое обозрение. - 2009. №5. - С. 87-90
354. Концепция новой национальной политики Республики Казахстан на
2010-2020 годы // Қазақ альманағы. - 2009. - №4. - С. 24-36
355. Кумекова А.
История защиты прав человека / А. Кумекова // Әділ сот. - 2009. - №5. С. 65-68
356. Лаумулин М.
Проблемы модернизации Казахстана / М. Лаумулин // Мысль. - 2009. № 5. - С. 16-29
357. Макашева К.Н.
Эволюция внешнеполитических приоритетов Республики Казахстан в
ежегодных Посланиях Президента Н.Назарбаева / К. Н. Макашева //
ҚазҰУ хабаршысы.Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық сер.=
Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. - 2009. 36
№4-5 . - С. 114-119
358. Мекебаева М.
Положение молодежи в Республике Казахстан / М. Мекебаева //
Analytic = Аналитическое обозрение. - 2009. - №5(51) . - С. 91-96. (внутриполитические и социальные процессы)
359. Мусырман А.Ш.
Стратегия Казахстана в эпоху глобализации / А. Ш. Мусырман //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер. = Вестник
Караганд.ун-та.Сер.история,философия,право . - 2009. - № 4. - С. 5664
360. Назарбаев Н.А.
Национальное единство - наш стратегический выбор / Н. А. Назарбаев
// Мысль. - 2009. - №12 . - С. 2-9. - (Общество)
361. Мухаметкаримова С.Т.
К вопросу о сущности понятий "суверенитет" и "независимость" / С. Т.
Мухаметкаримова // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №2. - С. 64-67
362. Нукенов А.
Укрепление государственности как фактор единения нации, или об
активных задачах в сфере внутренней политики в новых условиях / А.
Нукенов // Analytic=Аналитическое обозрение. - 2009. - № 3. - С. 91-96
363. Нургалиева М. М.
Роль института президентства в процессе конструирования
национальной идентичности Казахстана / М. М. Нургалиева // ҚР ҰҒА
хабарлары=Известия НАН РК: сер.общественных наук. - 2009. - №5. С. 128-134
364. Нуржанов Б.
Нация, конституция, государство: компоненты национальной идеи / Б.
Нуржанов // Мысль. - 2009. - № 11. - С. 21-27
365. Нурмагамбетов Р. Г.
Реализация конституционно-правовых запретов и ограничений / Р. Г.
Нурмагамбетов // Ғылым. Наука. - 2009. - №3. - С. 29-33
366. Нурсултанова Л.Н.
Становление внешней политика РК / Л. Н. Нурсултанова // Отан
тарихы. - 2009. - №3. - С. 25-32
367. Нуртазина Р.А.
Политическое образование как фактор модернизации политического
процесса / Р. А. Нуртазина // Саясат-Policy. - 2009. - №6-7. - С. 74-79. (Политология)
368. Омарова Н.
Некоторые правовые вопросы в сфере защиты прав материнства и
детства в Казахстане / Н. Омарова // Фемида. - 2009. - № 3. - С. 33-35
37
369. Сартаев С.С.
К отдельным вопросам безопасного и суверенного развития
Республики Казахстан / С. С. Сартаев, Д. К. Нурпеисов // Қазақстанның
ғылымы мен өмірі. - 2009. - №5-6. - С. 10-14
370. Сарыбай К.
Казахстан в меняющемся мире : обзор внешнеполитической
деятельности Президента РК Н.А.Назарбаева в 2009 году / К. Сарыбай
// Analytic = Аналитическое обозрение. - 2009. - №6. - С. 8-19
371. Сейлеханов Е.
Межпартийные взаимоотношения в Казахстане: некоторые аспекты и
проблемы сотрудничества / Е. Сейлеханов // Analytic = Аналитическое
обозрение. - 2009. - №6. - С. 90-97
372. Сейлеханов Е.
Проблемы межэтнических отношений в Республике Казахстан / Е.
Сейлеханов // Мысль. - 2009. - № 1. - С. 17-22
373. Сейфуллина А.Б.
Государственные институты защиты прав человека в РК / А. Б.
Сейфуллина // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №1. - С. 151-153
374. Сембина Ж.Ж.
Молодежная политика в суверенном Казахстане / Ж. Ж. Сембина, Ж. К.
Ережепова // Психология. Социология. Политология. - 2009. - №2. С.27-32
375. Сергазинов Б.Р.
Юридическое значение, функции и эффективность применения
Конституции Республики Казахстан / Б. Р. Сергазинов // Мир закона . 2009. - №12. - С. 28-32
376. Сулейменов Т.С.
Европейский вектор внешней политики Республики Казахстан / Т. С.
Сулейменов // "Қайнар" университетінің хабаршысы=Вестник
университета "Кайнар". - 2009. - № 2/2 . -С. 75-82
Экземпляры: всего:1 - 12(1).
377. Татаринова Л.Ф.
Проблемные аспекты осуществления права человека на
неприкосновенность частной жизни в Республике Казахстан / Л. Ф.
Татаринова // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №3. - С. 64-66
378. Телеуова С.О.
Национальная идея и национальная политика: реалии и проблемы
Казахстана / С. О. Телеуова // ҚР ҰҒА хабаршысы=Вестник НАН РК. 2009. - № 3 . - С. 54-60
379. Токтаулов М.
Беречь и охранять ценности. провозглашенные Конституцией / М.
38
Токтаулов // Заң және заман. - 2009. - №8. - С. 9-12
380. Умырзакова Р.Д.
Права ребенка в Республике Казахстан / Р. Д. Умырзакова //
Әлеуметтік педагог=Социальный педагог. - 2009. - №1. -С.39-43
381. Ыбырайым Н.М.
Закрепление в конституционных нормах прав и свобод человека и
гражданина как условие построения правового государства / Н. М.
Ыбырайым
//
ҚазҰУ
хабаршысы.Заң
сер.
=
Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №4. - С. 16-20 б.
2008
382. Абиханова Г.Д.
Бала құқықтары және бала тәрбиесі / Г. Д. Абиханова // Қазақстан
кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2008. - № 12. - .33-35 б.
383. Айтбай Қ.
Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік басқару: жүйенің даму және
қалыптасу кезеңдері / Қ. Айтбай // Ақиқат . - 2008. - №12 . - 89-94 б.
384. Баймұханов Е. М.
Бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік-саяси институт ретінде / Е. М.
Баймұханов // "Қайнар" университетінің Хабаршысы=Вестник
университета "Кайнар". - 2008. - № 2/2 . - 27-31 б.
385. Дүйсекова А.
Адам құқытарының жалпыадамзаттық тұжырымын зерттеу туралы:
мемлекетшілік және халықаралық аспектілері / А. Дүйсекова //
Дипломатия жаршысы=Вестник дипломатии. - 2008. - №2
Перевод заглавия: Об изучении общечеловеческой концепции прав
человека: внутригосударственные и международные аспекты
386. Жексембекова В.
Қазақстандағы конституциялық реформалар және оның партиялық
жүйеге әсері / В. Жексембекова // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2008. - № 3. - 33-38 б.
387. Жексембиев Н.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы жалпы ұғым / Н.
Жексембиев // Заңгер. - 2008. - №6 . - 62-66 б. - (Құқықтық доктрина
көкейкесті мәселелер)
388. Кәлетаев Д.
Ұлтаралық келісім Қазақстан халқын біріктірудің саяси-әлеуметтік
саладағы маңызды факторы / Д. Кәлетаев // Ақиқат. - 2008. - №7. - 2427 б.
389. Кәріпбаев Ж.
Құқықтық мемлекеттің кейбір өзекті мәселелері / Ж. Кәріпбаев //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2008. - №3 . - 209-215 б.
39
390. Қайыпова Б.
Қазақстандық Парламент - елдің саяси жаңғыруының тұғырлы факторы
/ Б. Қайыпова // Мирас. - 2008. - №4. - 18-22 б.
391. Қаппасова Г.М.
Саяси теңдік - демократиялық қоғамның ең жоғарғы құндылығы / Г. М.
Қаппасова // Хабаршы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ:Философия сер.
Мәдениетану сер. Саясаттану сер.= Вестник КазНУ им. Аль-Фараби:
Сер. Философия. Сер. Культурология. Сер. Политология. - 2008. - № 2 .
- 181-183 б.
392. Кәріпбаев Ж.
Құқықтық мемлекеттің кейбір өзекті мәселелері / Ж. Кәріпбаев //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2008. - №3 . - 209-215 б.
393. Матаев Ғ.
Қазақстанда бизнес ортасын қалыптастыру бойынша саясат: саясиқұқықтық аспектісі / Ғ. Матаев // Қоғам және дәуір. - 2008. - № 4 . - 39-43
б.
394. Назарова Р.М.
Қазақстандағы азаматтық қоғам дамуының қайшылықтары мен оны
реттеу мәселелері / Р. М. Назарова // Хабаршы. Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ:Философия сер. Мәдениеттану сер. Саясаттану сер.= Вестник
КазНУ им. Аль-Фараби: Сер. Философия. Сер. Культурология. Сер.
Политология. - 2008. - № 1 . - 224-227 б
395. Өмешұлы Ә.
Ислам мәдениеті - ғылым мен білімге тура жол / Ә. Өмешұлы //
Мәдениет. - 2008. - №6. - 7-10 б.
396. Смағұлов А.
Шариат заңдарындағы адам құқығы мен бостандықтарының негізгі
қағидалары / А. Смағұлов // Тураби. - 2008. - №5. - 22-25 б.
397. Сұлтанбаева Г.
Саяси коммуникациялардың даму бағыттары: Еуразиялық кеңістік және
Қазақстан / Г. Сұлтанбаева // Қоғам және дәуір. - 2008. - № 4 . - 33-38 б.
398. Табанов С.А.
Қазақстан Республикасының конституциясы - заңдары жетілдірудің
қайнар көзі / С. А. Табанов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих,
философия, құқық сер.= Вестник КарГУ.Сер.история... . - 2008. - № 4. . 99-111 б.
399. Тәттібаев М.
Исламдағы адам құқығы / М. Тәттібаев // Мұсылман. - 2008. - № 7 . - 2829 б. - (Сана)
400. Айтхожин К.К.
Декларация Казахской ССР "О государственном суверенитете
Казахской ССР" -акт конституционного значения / К. К. Айтхожин //
40
ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2008. № 4. - С. 244-248
401. Алимпиева Т.Г.
Конституционная реформа и проблема реальности Конституции
Республики Казахстан / Т. Г. Алимпиева // Правовая реформа в
Казахстане. - 2008. - № 3. - С. 11-12
402. Аюпова З.К.
Концепция правовой политики Республики Казахстан: опыт пяти лет / З.
К. Аюпова // Правовая реформа в Казахстане. - 2008. - №1 . -С.13-18
403. Баймаханова Д.М.
Конституционный совет РК и его деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина / Д. М. Баймаханова // Правовая реформа в
Казахстане. - 2008. - № 2. -С.7-14
404. Бектепова З.
Основные этапы внешнеполитического сотрудничества суверенного
Казахстана с международными организациями / З. Бектепова //
Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2008. - № 2. С.23-28
405. Бектепова З.
Основные этапы внешнеполитического сотрудничества суверенного
Казахстана с международными организациями / З. Бектепова //
Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2008. - № 2. С.23-28
406. Воронова Т.Э.
Роль президентской формы правления в формировании казахстанской
модели политических реформ / Т.Э. Воронова // Қазақ өркениеті=
Казахская цивилизация. - 2008. - №1. -С.26-30
407. Габжалилов А.Х.
Институт Президентства и национальная политика Казахстана / А. Х.
Габжалилов // ҚР. ҰҒА Баяндмалары=Доклады НАН РК. - 2008. - №6. С. 120-125.
408. Габжалилов А.Х.
Эволюция президентской формы правления в Казахстане / А. Х.
Габжалилов // "Қайнар" университетінің хабаршысы=Вестник
университета "Кайнар". - 2008. - № 3/2 . -С. 22-29
409. Дьяченко С.
Стабильный вектор национальной политики государств / С. Дьяченко //
Мирас. - 2008. - №4. -С.69-73
410. Елубаева Ж.М.
Основные этапы формирования бюджетной политики за период
независимости Республики Казахстан / Ж.М. Елубаева // Қаржы
қаражат=Финансы Казахстана. - 2008. - №1. -С.3-9
41
411. Еркингожакызы И.
Казахстан - независимое государство (законодательное закрепление) /
И. Еркингожакызы // Мир закона . - 2008. - №12. - С. 26-29
412. Жаулин К.М.
Институт Президентства как гарант стабильного развития Казахстана в
период модернизационных изменений / К. М. Жаулин // ҚР ҰҒА
Баяндамалары=Доклады НАН РК. - 2008. - №1 . -С.109-114
413. Кусаинова М. Ж.
Значение декларации о государственном суверенитете Казахской ССР
в правовом становлении государства / М. Ж. Кусаинова // Ғылым.
Наука. - 2008. - № 2. -С.81-83
414. Мажитов С.Ф.
Евразийская доктрина Казахстана: исторические, социальные и
политические параметры / С. Ф. Мажитов // Отан тарихы. - 2008. - №3. С. 142-148
415. Мажренов Б.
На страже законности / Б. Мажренов // Заң және заман. - 2008. - № 7. С.27-28
416. Мамедов В.
Налоговые реформы в период независимости / В. Мамедов // Юрист. 2008. - № 12. - С. 78-82
417. Оспанова Д.А.
К вопросу о конституционном принципе ограничения ограничений прав
и свобод человека и гражданина в Республике Казахстан / Д. А.
Оспанова // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2008. - № 1. -С.218-220
418. Рахимжанова А.М.
Политическое реформирование в Казахстане институт президентства в
контексте демократизации общественных отношений / А.М.
Рахимжанова // Қазақ өркениеті= Казахская цивилизация. - 2008. - №1. С.93-99
419. Сман А.
О политических правах и свободах личности / А. Сман // Заңгер. - 2008.
- №6 . - С. 120-124
420. Сман А. С.
Принципы современной казахстанской теории правового положения
личности / А. С. Сман // Вестник Института законодательства
Республики Казахстан. - 2008. - № 1 . -С. 11-16
421. Сулейманов А.Ф.
О некоторых проблемах совершенствования взаимодействия
Президента, Парламента и Конституционного совета РК / А. Ф.
Сулейманов // Правовая реформа в Казахстане. - 2008. - №1 . -С.19-23
422. Сулейменов О.
42
Новый век - эпоха взаимозависимости / О. Сулейменов // Мирас. - 2008.
- №1. -С.28-35
423. Туранов А.
Эффективный механизм в сфере защиты прав человека / А. Туранов //
Заң және заман. - 2008. - №2. -С.6-7
424. Утельбаев К.
Идентичность в условиях глобализации / К. Утельбаев // Мысль. - 2008.
- № 4. -С.26-31
425. Хроника деятельности Президента Республики Казахстан // Мирас. 2008. - №1. -С.4-12
426. Шерьязданова К.Б.
Внешнеполитические приоритеты Республики Казахстан в свете
Послания Президента / К.Б. Шерьязданова // Казахстан-спектр. - 2008. №1. -С.5-11
2007
427. Ағыбаев А.
Адам, Қоғам, мемлекет мүддесінің қорғаушысы / А. Ағыбаев // Заң. 2007. - №2. - 29-32 б.
428. Балдыбекова А.
Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі парламенттік өкілетті
институтының (Омбудсмен институтының) пайда болуы мен дамуы / А.
Балдыбекова // Заң. - 2007. - №4. -33-37 б.
429. Ибраева А.
Құқықтық мемлекеттегі адамның құқықтары мен бостандықтарының
абсолюттігі / А. Ибраева // Тураби. - 2007. - №6. - 23-26 б.
430. Мадалиева А.А.
Қазақстан Республикасында Президенттік басқару нысанының
қалыптасуының кейбір қырлары / А.А. Мадалиева // ҚазҰУ хабаршысы.
Заң сер. = Вестник КазНУ. Сер. юридическая. - 2007. - №1. - 215-218 б.
431. Мұсатаев С.
Қазақстандағы билік пен азаматтық қоғам институттарының өзара
әрекеттесуінің кейбір мәселелері / С. Мұсатаев // Саясат-Policy. - 2007. №2. -.22-25б.
432. Айтхожин К.
О конституционных реформах: Казахстан и мировой опыт / К. Айтхожин
// Юрист. - 2007. - №2. -С.37-41
433. Абдуллина Л.М.
Личные права, обеспечивающие достоинство личности / Л.М.
Абдуллина // Правовая реформа в Казахстане. - 2007. - №4. -С.15-18
434. Баймурат А.
Идеологическая функция Конституции Республики Казахстан / А.
Баймурат // Фемида. - 2007. - №1. -С.19-23
43
435. Джакупов Н.К.
Конституционные права и свободы человека в правовой системе
Республики Казахстан / Н.К. Джакупов // Вестник Института
законодательства Республики Казахстан. - 2007. - №2. -С.131-134.
436. Дюков В.
О взаимосвязи права, государства, личности / В. Дюков // Юрист. 2007. - №4. -С.85-90
437. Жунисова В.Ш
Конституция Республики Казахстан: вопросы регулирования сферы
жилища и труда как сферы социальной политики / В.Ш Жунисова //
ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2007. №2. -С.162-167.
438. Кадыржанов Р.К.
Институт президентства как субъект модернизации и консолидации
современного казахстанского общества / Р.К. Кадыржанов, А.Н.
Нысанбаев // Казахстан-спектр. - 2007. - №3. -С.22-35
439. Караев А.
Конституционная модернизация некоторые проблемы / А. Караев //
Юрист. - 2007. - №2. -С.20-24
440. Кембаев Ж.
К вопросу о соотношении национальности и гражданства как
основополагающему фактору развития государственности Казахстана /
Ж. Кембаев // Юрист. - 2007. - №5. -С.61-63
441. Кожахмет А.
Пути развития конституционного права в странах СНГ / А. Кожахмет //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2007. - №2. -С.221-229.
442. Колдыбаев С.
Конституционная реформа: история и современность / С. Колдыбаев //
Мысль. - 2007. - №8. -С.29-31
443. Кубеев Е.К.
К вопросу о реализации конституционных прав и свобод человека и
гражданина в РК / Е. К. Кубеев, С. К. Амандыкова // Актуальные
проблемы современности. - 2007. - № 1. - С. 98-102
444. Мицкая Е.В.
Особенности конституционного права личности на обращение / Е.В.
Мицкая // Ғылым. Наука. - 2007. - №4. -С.47-51
445. Мицкая Е.В.
Совершенствование законодательства в области реализации
политических прав и свобод граждан Казахстана / Е.В. Мицкая //
Правовая реформа в Казахстане. - 2007. - №4. -С.3-8
44
446. Мицкая Е.
Проблемы реализации права граждан Республики Казахстан на
объединение в политические партии / Е. Мицкая // Правовая реформа в
Казахстане. - 2007. - №1. -С.3-7.
447. Сапаргалиев Г.С.
Модернизация конституции Республики Казахстан / Г.С. Сапаргалиев //
Вестник Института законодательства Республики Казахстан. - 2007. №2. -С.5-8.
448. Скакова А.С
Права человека: понятие, классификация и способы их защиты / А.С
Скакова // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2007. - №2. -С.224-226.
449. Сман А.
О естественных правах и свободах личности и их закрепление в
конституции Республики Казахстан / А. Сман // Юрист. - 2007. - №7. С.79-82
450. Сман А.С.
Личность и конституция Республики Казахстан / А.С. Сман // Вестник
Института законодательства Республики Казахстан. - 2007. - №2. -С.2225.
451. Тусупова А.
Становление и развитие конституционного законодательства
Республики Казахстан (историко-правовой анализ / А. Тусупова //
Фемида. - 2007. - №3. -С.2-8
452. Шинибеков Л.Н.
Защита прав и свобод человека как принцип правового государства /
Л.Н. Шинибеков // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник
КазНУ.Сер.юридическая. - 2007. - №2. -С.203-205.
2006
453. Бейсембеков А.С.
Қазақстанда әлеуметтік мемлекет құру жағдайындағы құқықтың
тиімділігі мен әлеуметтік мазмұнының кейбір теоретикалық сұрақтары /
А.С. Бейсембеков // ҚарМУ Хабаршысы. Тарих, Философия, Құқық
сериясы. - 2006. - №3. -206-208 б.
454. Қаратаев Т.
Сезікті мен айыпталушының конституциялық құқықтары мен
бостандықтарының кепілдіктері / Т. Қаратаев // Тураби. - 2006. - №5. 28-31 б.
455. Қонақбаева Г.
Балалардың табиғи құқықтарын қорғау мәселелері / Г. Қонақбаева //
Заңгер. - 2006. - №2. -39-41 б.
45
456. Мамашарипова Г.А.
Қазақстанда - БҰҰДБ: он жылдық ынтымақтастығы / Г.А. Мамашарипова
// ҚазҰУ хабаршысы.Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық
сер.= Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. 2006. - №4-6. - 71-74 б.
457. Мұхамеджанов М.
Мәдениет саласын аймақтық басқарудың кейбір мәселелері / М.
Мұхамеджанов // Саясат-Policy. - 2006. - №5. - 51-55 б.
458. Тұрсын Х.М.
XX ғ. басындағы ұлттық саяси элита қалыптасуының сипатты
ерекшеліктері / Х.М. Тұрсын // ҚазҰУ хабаршысы.Халықаралық
қатынас.ж/е халықаралық құқық сер.= Вестник
КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. - 2006. - №4-6. 75-81 б.
459. Шәкірова А.Б.
Қазақстандағы азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің өзара
байланысы / А.Б. Шәкірова // Қарағанды университетінің хабаршысы:
Тарих, философия, құқық сер. - 2006. - №4. - 113-118 б.
460. Абдуллина Л.
Личные права человека в конституциях стран СНГ / Л. Абдуллина //
Правовая реформа в Казахстане. - 2006. - №4. -С.11-13.
461. Абишева М.А.
Особенности развития демократических процессов в Казахстане / М.А.
Абишева // Казахстан-спектр. - 2006. - №4. -С.5-8
462. Айтмухамбетова Г.
Национальные интересы Республики Казахстан в контексте проблем
развития Каспийского региона / Г. Айтмухамбетова // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2006. - №4. -С.32-40
463. Алесин В.
Центральная Азия: интеграция как путь к стабильности / В. Алесин //
Analyting.Аналитическое обозрение. - 2006. - №5. -С.10-13
464. Аманбеков Н.Ж.
Национально-этнические установки казахстанцев / Н.Ж. Аманбеков,
Г.А. Жумасултанова // Вестник КарГУ:Сер.История,философия,право. 2006. - №2. -С.196-200.
465. Амандыкова С.К.
Конституционный закон Республики Казахстан "О государственной
независимости"- символ новой государственности Казахстана / С.К.
Амандыкова // Қарағанды университетінің хабаршысы: Тарих,
философия, құқық сер.=Вестник КарГУ:Сер.история,философия,право.
- 2006. - №4. -С.90-94
466. Аскаров Б.
Формирование партнерских отношений Казахстана с европейскими
государствами / Б. Аскаров // Евразийское
46
сообщество:общество,политика,культура. - 2006. - №3. -С.80-88
467. Бадалиев М.
Гарантии независимости Конституционного совета Республики
Казахстан / М. Бадалиев // Фемида. - 2006. - №6. -С.5-7
468. Байльдинов Е.
Культурно-языковые проблемы в контексте конкурентоспособности и
устойчивого развития Казахстана / Е. Байльдинов // Саясат-Policy. 2006. - №12. -С.26-28
469. Баймурат А.
реализация основных функций Конституции Республики Казахстан / А.
Баймурат // Тураби. - 2006. - №6. -С.31-35
470. Баймурзаева В.
Национальные и общеказахстанские ценности: состояние и
перспективы / В. Баймурзаева // Analyting. - 2006. - №6. -С.39-43
471. Балгимбаев А.С.
Казахстанская модель демократии: идеал и реальность / А.С.
Балгимбаев // Евразия. - 2006. - №6. -С.3-12
472. Есимхан Д.
Развитие институтов гражданского общества в Казахстане в контексте
общенациональной программы политических реформ / Д. Есимхан, С.
Шакирбаев // Analytiс. Аналитическое обозрение. - 2006. - №2. -С.42-47
473. Жабина Ж.Р.
Внешнеполитическая деятельность республики Казахстан в контексте
обеспечения международной безопасности / Ж.Р. Жабина // Хабаршы.
Абай атындағы ҚазҰПУ: Халықаралық өмір және саясат сер. = Вестник.
КазНПУ им. Абая: Международная жизнь и политика сер. - 2006. - № 2.
-С. 23-31
474. Жангазы Р.
О параметрах политизации молодежи Республики Казахстан / Р.
Жангазы // Analytiс. Аналитическое обозрение. - 2006. - №1. -С.43-46
475. Жолат Е.
О сущности конституционных обязанностей граждан / Е. Жолат //
Известия НАН РК:Сер.Общественных наук. - 2006. - №3. -С.26-30.
476. Жолат Е.
О сущности конституционных обязанностей граждан / Е. Жолат //
Известия НАН РК:Сер.Общественных наук. - 2006. - №3. -С.26-30.
477. Искакова Г.
Права и свободы человека в Казахстане: государственная политика и
общество / Г. Искакова // Саясат-Policy. - 2006. - №9. -С.21-23
478. Касенова М.
Правовое закрепление прав детей и гарантий их осуществления / М.
47
Касенова // Заң және заман=Закон и время. - 2006. - №11. -С.46-48
479. Кембаев Ж.М.
Об универсальной концепции прав человека, перспективах вступления
Республики Казахстан в Совет Европы и необходимости дальнейшего
углубления демократических реформ / Ж.М. Кембаев // Правовая
реформа в Казахстане. - 2006. - №4. -С.14-18
480. Кузнецов Е.А.
Из истории создания и развития интеграционных процессов в
Центральноазиатских государствах / Е.А. Кузнецов // Хабаршы. Абай
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті хабаршы
Халықаралық өмір және саясат сер.= Вестник КазНПУ им.Абая: Сер.
Международная жизнь и политика . - 2006. - №1. -С.3-11.
481. Кульжанова Г.
К вопросу о формировании национальной идентичности казахстанцев в
период становления и развития государственности / Г. Кульжанова //
Саясат-Policy. - 2006. - №12. -С.4-6
482. Мицкая Е.
Конституционно-правовые основы политических прав и свобод
человека и гражданина в Республике Казахстан / Е. Мицкая // Мир
закона. - 2006. - №12. -С.6-9
483. Мицкая Е.В.
Эволюция конституционного права граждан на свободу информации в
Республике Казахстан / Е.В. Мицкая // Қарағанды университетінің
хабаршысы: Тарих, философия, құқық сер.=Вестник
КарГУ:Сер.история,философия,право. - 2006. - №4. -С.84-89
484. Нукенов А.
Что день грядущий нам готовит? Реальность и перспективы
государственности / А. Нукенов // Мысль. - 2006. - №2. -С.8-11
485. Нурадил Г.Н.
Строительство новой модели управления для создания прочного мира
/ Г.Н. Нурадил // Казахстан-спектр. - 2006. - №2. -С.39-43
486. Подопригора Р.А.
Совершенствование законотворчества о свободе вероисповедания и
деятельности религиозных объединений / Р.А. Подопригора // Вестник
Института законодательства РК. - 2006. - №3. -С.19-22
487. Сабикенов С.
Еще раз о правах человека / С. Сабикенов // Мир закона. - 2006. - №4. С.19-23
488. Сарсекеев М.
Геополитика и модели стратегии внешней политики Казахстана / М.
Сарсекеев // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2006. - №4. -С.22-31
48
489. Сейтжанова Г.Б.
К вопросу об основополагающих принципах правового государства в
Республике Казахстан / Г.Б. Сейтжанова // Вестник КазНПУ им.Абая:
Сер.Юриспруденция . - 2006. - №1(7). -С.3-7
490. Сейфуллина А.Б.
Абсолютные права и ограничение прав человека / А.Б. Сейфуллина //
Вестник КазНУ: Сер. Юридическая. - 2006. - №1. -С.57-60
491. Сембинов М.К.
К проблеме политического лидерства Казахстана в Центральной Азии /
М.К. Сембинов // Хабаршы. Абай атындағы ҚазҰПУ: Халықаралық өмір
және саясат сер. = Вестник. КазНПУ им. Абая: Международная жизнь и
политика сер. - 2006. - № 2. -С. 55-60
492. Сман А.
Некоторые вопросы совершенствования законодательства в области
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Республике
Казахстан / А. Сман // Вестник Института законодательства Республики
Казахстан. - 2006. - №2. -С.29-40
493. Султанбеков Ч.С.
Роль историко - культурного наследия в формировании
межэтнического согласия в Республике Казахстан / Ч. С. Султанбеков //
Отан тарихы. - 2006. - №2 . -С.156-162
494. Султанов Б.
Казахстан и институты международного сотрудничества / Б. Султанов //
Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2006. - №4. С.15-21
495. Султанов С.
Особенности и основные факторы политической трансформации в
Республике Казахстан / С. Султанов // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2006. - №2. -С.5-16
496. Суюнова Г.
Толерантность как императив межэтнической коммуникации / Г.
Суюнова // Саясат-Policy. - 2006. - №6. -С.37-39
497. Токаев Т.-Ж.
Казахстан в современном мире / Т.-Ж. Токаев // Международная жизнь.
- 2006. - №11. -С.19-27
498. Утешева М.Ш.
Институт президента как инструмент обеспечения стратегических прав
и свобод человек и гражданина / М.Ш. Утешева // Правовая реформа в
Казахстане. - 2006. - №3. -С.21-25
499. Шерьязданова К.
Казахстан- ОБСЕ: приоритеты, проблемы,перспективы / К.
Шерьязданова // Analyting.Аналитическое обозрение. - 2006. - №5. -С.79
49
500. Шоманов А.
Особенности и промежуточные итоги проведенных административных
реформ в Казахстане / А. Шоманов, А. Тастенов // Analytiс.
Аналитическое обозрение. - 2006. - №2. -С.38-41
2005
501. Әмірбеков Ш.
Мемлекеттілік - қоғамдық сананың көрсеткіші ретінде / Ш. Әмірбеков //
Қоғам және Дәуір. - 2005. - №1. - 8-11 б.
502. Әуелғазина Т.
Қазақстан қоғамын демократияландыру жағдайындағы саяси
әлеуметтендіруді жүзеге асыру мәселелері / Т. Әуелғазина // Саясат. 2005. - №10. - 15-17 б.
503. Балаубаева Б.М.
Қазақстан-Ресей қарым-қатынастарындағы Ресейдегі қазақ
диаспорасының орны мен рөлі / Б.М. Балаубаева // ҚазҰУ хабаршысы:
Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық сер. - 2005. - №3. - 31-34
б.
504. Бопабаев Е.
Адам құқықтарын қорғаудың тетіктері / Е. Бопабаев // Заң және
заман=Закон и время. - 2005. - №5. - 38-39 б.
505. Бопабаев Е.Ч.
Атқару билігі жүйесіндегі адам құқықтарын қорғау механизмі / Е.Ч.
Бопабаев // ҚазҰУ хабаршысы: Заң сер. - 2005. - №1. - 72-78 б.
506. Кенжалиев З.Ж.
Қазақстан Республикасының конституциялық-құқықтық мұраттары,
құндылықтары, принциптері және олардың іске асыру ерекшеліктері /
З.Ж. Кенжалиев // ҚазҰУ хабаршысы:Заң сер. - 2005. - N3(35). - 3-6 б.
507. Қалиев Н.
Конституция- парламентаризм дамуының негізі / Н. Қалиев // Вестник
КазНУ:Сер.Политология,философия,культурология. - 2005. - №1. - 6268 б.
508. Қалимукашева А.
Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары бойыншща уәкілдің
мәртебесі / А. Қалимукашева // ҚазҰУ хабаршысы:Экономика сер. 2005. - №2(18). - 80-83 б.
509. Қарашин Ө.
Қазақстанның конституциялық дамуы / Ө. Қарашин // Ақиқат. - 2005. №7. - 11-17 б.
510. Қожахметұлы К.
Қазақстан жәнеҮндістан Республикасы ынтымақтасу жолында / К.
Қожахметұлы // ҚазҰУ хабаршысы: Халықаралық қатынас ж/е
халықаралық құқық сер. - 2005. - №3. - 12-15 б.
50
511. Қонақбаева Г.М.
Конституция нормаларында көзделген бала құқықтары / Г.М.
Қонақбаева // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы:Тарих, философия, құқық
сер.=Вестник Карагандинского университета:Сер.История, философия,
право . - 2005. - №1(37). - 107-110 б.
512. Мейірманов Е.
Демократияның демеушісі-Ата Заң / Е. Мейірманов // Заң және
заман=Закон и время. - 2005. - №8. - 6-7 б.
513. Нұрымбетова Г.Р.
Ел азаматтарының саяси қатысу ерекшеліктері / Г.Р. Нұрымбетова //
Саясат. - 2005. - №9. - 49-52 б.
514. Нұрымбетова Г.Р.
Қазақстандық партиялар қоғам мүддесін білдіре ала ма / Г.Р.
Нұрымбетова // Саясат. - 2005. - №11. - 25-28 б.
515. Сейдеш Б.Б.
Қазақстандағы конституционализм: қалыптасу теориясы мен тәжірибесі
және дамуы / Б.Б. Сейдеш // Хабаршы Абай атын. ҚазҰПУ.
Юриспруденция сериясы. - 2005. - №2. -. 14-18 б.
516. Айтимова Б.
Политическая консолидация народов Казахстана: особенности и
проблемы / Б. Айтимова // Саясат. - 2005. - №4. -С.61-63
517. Амребаев А.
Национальная идеология: трансформация и поиск / А. Амребаев //
Саясат. - 2005. - №4. -С.7-9
518. Байзакова К.
Конституция Республики Казахстан и международный опыт
президентских режимов / К. Байзакова // Аналитическое обозрение. 2005. - №5. -С.28-32
519. Байкенжеев А.С.
Защита прав и свобод человека как главный принцип деятельности
государства по обеспечению национальной безопасности / А.С.
Байкенжеев // Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. - 2005. - №4. -С.25-28.
520. Бусурманов Ж.
Конституционный Совет Республики Казахстан - институт
опосредованной защиты прав и свобод человека и гражданина / Ж.
Бусурманов // Вестник КазНУ: Сер.Юридическая. - 2005. - №1. -С.8-13.
521. Жакупова А.
Конституция - основа развития государства / А. Жакупова // Закон и
время. - 2005. - №9. -С.17-18
522. Жумагулова А.Б.
51
О вопросах конституционного обеспечения прав человека и
гражданина / А.Б. Жумагулова // Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. 2005. - №3(35). -C.6-9
523. Калмырзаев А.
Еще раз о национальной идее / А. Калмырзаев // Мысль. - 2005. - №9. С.2-13.
524. Карташева Ю.
Приоритет -правам и свободам человека / Ю. Карташева // Заң және
заман=Закон и время. - 2005. - №8. -С.18-19. - (10-летие Конституции
Республики Казахстан)
525. Касымбеков М.
Институт президентства и конституция Казахстана 1995 года / М.
Касымбеков // Аналитическое обозрение. - 2005. - №3. -С.29-31
526. Киязов К.
Конституция-главный источник права страны / К. Киязов // Заң және
заман=Закон и время. - 2005. - №8. -С.15-16.
527. Кубеев Е.К.
Конституция Республики Казахстан как гарант устойчивого развития
общества / Е.К. Кубеев // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы: Тарих,
философия, құқық сер. =Вестник Карагандинского университета:
Сер.История, философия, право. - 2005. - №3(39). -С.166-170.
528. Кудайбергенов У.
Потенциал Конституции РК и совершенствование правовой системы /
У. Кудайбергенов // Мысль. - 2005. - N7. -С.32-39. - (Общество)
529. Назарбаев Н.
Казахстанский путь: стабильность, модернизация и процветание / Н.
Назарбаев // Мысль. - 2005. - №10. -С.7-20
530. Омаров Т.
Государственный суверенитет Казахстана и становление
общеказахстанского патриотического сознания граждан / Т. Омаров //
Саясат. - 2005. - №2. -С.6-8
531. Сейфуллина А.Б.
Некоторые особенности конституционного регулирования статуса
личности на современном этапе / А.Б. Сейфуллина // Вестник
КазНУ:Сер.Юридическая. - 2005. - №3(35). -C.80-82. - ISSN 1729-5920
532. Утебаева Н.
Долг государства перед гражданами. Конституционный характер прав
личности в сфере социального обеспечения / Н. Утебаева // Мысль. 2005. - №11. -С.53-55
533. Шоманов А.
К вопросу о национальной государственности Казахстана в условиях
глобализации / А. Шоманов, А. Косиченко // Аналитическое обозрение. 2005. - №2. -С.3-7
52
2004
534. Иксатова С.Т.
Құқықтық қатынастардың құрылымы / С.Т. Иксатова // ПМУ хабаршысы:
Гуманитарлық сер. - 2004. - №3. - 71-77 б.
535. Иманбаев, М.
Қазақстан Республикасындағы демократиялық саяси мәдениеттің
қалыптасу процесі мен даму үрдістері / Иманбаев, М. // Қоғам және
дәуір. - 2004. - N2. -12-15 б.
536. Қуандық Е.
Қазақстандағы көппартиялық жүйе,әлемдік тәжірибемен үндесе ме? /
Е. Қуандық // Ақиқат . - 2004. - №12. - 36-41 б.
537. Омаров, Т.
Қазақстан халықтарының жаңа саяси санасының қалыптасуындағы
тарихи құндылықтардың рөлі / Омаров, Т. // Қоғам және дәуір. - 2004. N2. - 31-33 б.
538. Сансызбаев А.М.
Конституциялық нормалардың конституциялық принциптермен
байланысы / А.М. Сансызбаев // Право и государство=Құқық және
мемлекет. - 2004. - N3/1. - 49-51 б.
539. Стамбұлов С.
Қазақстандағы президенттік институттың құрылуы / С. Стамбұлов //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы:Тарих,философия,құқық сер. - 2004. №3. - 53-57 б.
540. Абдрахманова А.
Понятие прав человека и права человека на достойную жизнь / А.
Абдрахманова // Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. - 2004. - №4. -С.4547
541. Абсаттаров М.Р.
Партнерство между Европейским Союзом и Республики
Казахстан:политико-правовые проблемы / М.Р.Абсаттаров // Хабаршы
Абай атындағы ҚҰПУ:Әлеуметтану және саяси ғылымдар сер.=Вестник
КНПУ им.Абая:Сер.Социологические политические науки. - 2004. - №3.
-С.19-24
542. Азнабакиева З.М.
Основные аспекты внешнеполитического взаимодействия Казахстана и
ЕС / З.М. Азнабакиева // Европейский диалог. - 2004. - №2. -С.71-74
543. Айкимбаева А.
Рассмотрение граждан уполномоченным по правам человека
Республики Казахстан / Айкимбаева, А. // Фемида. - 2004. - N1. -С.39-49
53
544. Габдуалиев М.Т.
Место и роль права гражданина на участие в управлении делами
государства в системе конституционных прав и свобод / М.Т.
Габдуалиев // Вестник КазНУ:Сер.юридическая . - 2004. - №3. -С.106109
545. Даулбаев, А. К.
Об ограничении права человека на личную свободу / Даулбаев, А.К. //
Вестник НАН РК. - 2004. - N4. -С.42-47. 546. Жалыбин С.
Права человека в конституционном поле Республики Казахстан / С.
Жалыбин // Юрист. - 2004. - №4. -С.70-72
547. Жакупова Т.
Евразийство как фактор интеграции / Т. Жакупова // Саясат. - 2004. №12. -С.4-6
548. Искакова, Г. К.
Политические тенденции в утверждении прав человека :
Международный и национальный аспект / Искакова, Г.К. // КазахстанСпектр. - 2004. - N2. -С.93-100
549. Караев А.
Органы конституционного контроля в механизме защиты прав и свобод
граждан / А. Караев // Правовая реформа в Казахстане. - 2004. - N4. С.6-9. - (Конституционное право).
550. Карсаков И.Б.
Немецкие оценки современных политических процессов в Центральной
Азии
/ И.Б.
Карсаков // Казахстан-спектр. - 2004. - N4. -С.86-91
551. Котов А.
Действие и развитие Конституции РК / А. Котов // Юрист. - 2004. - №8. С.26-29
552. Кусаинов Д.О.
Конституционно-правовые основы взаимодействия законодательной и
исполнительной ветвей власти в обеспечении прав и свобод человека
и гражданина / Д.О. Кусаинов // Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. 2004. - №4. -С.98-104
553. Лепеха, А.
Формирование конституционного правосознания / Лепеха, А. // Мысль. 2004. - N8. -С.9-13.
554. Лупарев Г.П.
Конституционная характеристика государства / Г.П. Лупарев // Право и
государство=Құқық және мемлекет. - 2004. - N3/1. -С.10-17
555. Омаров Т.К.
54
Политическое сознание казахстанского общества в историческом и
современном измерениях / Т.К. Омаров // Доклады НАН РК. - 2004. №6. -С.224-227
556. Сабитов Р.
В поисках новой формулы общенациональной идентичности:Казахстан
между прошлым и будущим / Сабитов, Р., Сабитова, М. // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2004. - N1. -С.5-13
557. Сагатова А.К.
Конституционно-правовой институт Президента Республики Казахстан
(политико-правовые аспекты) / А.К. Сагатова // Вестник
КазНУ:Сер.Юридическая. - 2004. - №4. -С.91-93
558. Сман, А.
Этапы становления конституционного законодательства Республики
Казахстан и ее дальнейшее развитие / Сман, А. // Саясат. - 2004. - N3. С.-61-63
559. Сулейменова З.К.
Основные этапы вхождения РК в мировое сообщество / З.К.
Сулейменова // Вестник Павлодарского ун-та.сер.гуманитарных наук. 2004. - №3. -С.96-102
560. Султанов Р.Р.
Вопросы совершенствования конституционного права на образование в
Республике Казахстан / Р.Р. Султанов // Вестник
КазНУ:Сер.юридическая . - 2004. - №3. -С.109-114
561. Толегенова Г.Т.
Политические процессы в Республике Казахстан-общие подходы /
Г.Т.Толегенова // Хабаршы Абай атындағы ҚҰПУ:Сер.Әлеуметтану
және саяси ғылымдар сериясы= Вестник КНПУ
им.Абая:Сер.Социологические и политические науки . - 2004. - №4. С.49-53
562. Шеримкулова, Г.
Соотношение естественного и приобретенного права человека в
демократическом обществе / Шеримкулова, Г. // Правовая реформа в
Казахстане. - 2004. - N3. -С.18-21.
2003
563. Абдулпаттаев С.
Халықаралық қатынастардың қазіргі проблемалары / Абдулпаттаев С. //
Ақиқат. - 2003. - N1. - . 19-23 б. - (Саясат).
564. Ақтаев С.
Сыны зор,сыны мол он жыл : Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа кітабы
жайында / Ақтаев С. // Ақиқат. - 2003. - N4. - . 10-14 б. -
55
565. Әбдімомынова А.
Парсы шығанағындағы елдер және Қазақстан / Әбдімомынова А. //
Саясат. - 2003. - N10. - 52-55 б.
566. Әлдибеков Ж.
Конституциямыздың құқықтық мемлекетті қалыптастырудағы рөлі /
Әлдибеков Ж. // Заң. - 2003. - N8. - 32-35 б.
567. Әмірәлина Ә.
Адам құқығы жөніндегі уәкіл / Әмірәлина Ә. // Заң. - 2003. - N1. -. 56-58
б.
568. Бюжеева Б. З.
Адам құқықтарын қорғау мәселесіндегі бейүкіметтік ұйымдардың үлесі /
Бюжеева Б.З. // ҚазҰУ хабаршысы:Халықаралық қатынас ж/е
халықаралық құқық сер. - 2003. - N1(9). - 40-44 б.
569. Бюжеева Б. З.
Қазақстан Республикасы мен БҰҰ арасындағы ынтымақтастық /
Бюжеева Б.З. // ҚазҰУ хабаршысы:Халықаралық қатынас.ж/е
халықаралық құқық сериясы. - 2003. - N2. - 58-61 б.
570. Зиябеков Б.
Қазақстандағы банк жүйесінің дамуы / Зиябеков Б. // Заң. - 2003. - N3. 52-58 б.
571. Қалдыкенова Б.
"Адам құқығы және демократиялық қоғам" / Қалдыкенова Б. // Қазақстан
мектебі. - 2003. - N6. - 67-69 б.
572. Қалиев Н.
Қазақстан парламентаризмі және оның принциптері туралы / Н. Қалиев
// ПМУ хабаршысы. - 2003. - №2. - 338-351 б.
573. Қалимукашева А.
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен
бостандықтарының түсінігі / Қалимукашева А. // ҚазҰУ
хабаршысы:Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық құқық с. - 2003. N3. - 153-155 б.
574. Қошым-Ноғай Қ.
АҚШ-Қазақстан екіжақты қарым-қатынастары / Қошым-Ноғай Қ. //
Саясат. - 2003. - N10. -. 49-51б.
575. Мұсатаев С.
Қазақстандық жалпыұлттық идеяның азаматтық қоғам
қалыптастырудағы рөлі / Мұсатаев С. // Саясат. - 2003. - N10.-24-27б.
576. Мыңбаев М.
Баланы еңбекке мәжбүрлеуден қорғау мәселелері / Мыңбаев М. // Заң.
- 2003. - N4. - 60-64 б.
577. Оразалинов С.
56
Құқықтық мәдениетті қалыптастыру / Оразалинов С. // Заң. - 2003. - N5.
- 28-33 б.
578. Темірғали Ж.
Демократиялық қоғамдағы әйел орны / Темірғали Ж. // Заң. - 2003. - N3.
- 26-28 б. - (Заман және заң)
579. Тыныбеков С. Т.
Азаматтың білікті заң көмегін алу конституциялық құқығының мазмұны /
Тыныбеков С.Т. // Құқық және мемлекет=Право и государство. - 2003. N1. - 14-15 .
580. Абен Е.
Законодательное обеспечение территориального суверенитета
Казахстана / Абен Е. // Саясат. - 2003. - N9. -С.25-29
581. Алдабергенов А.
Некоторые аспекты совершенствования системы конституционных
гарантий свободы выборов в Парламент Республики Казахстан /
Алдабергенов А. // Правовая реформа в Казахстане. - 2003. - N3(21). С.9-13.
582. Алимова С.
Культурная траектория политической модернизации в Республике
Казахстан / Алимова С. // Саясат. - 2003. - N7. -С.32-35
583. Арынгазин, Т. М.
Внешняя политика Республики Казахстан:сущность и перспективы /
Арынгазин, Т.М. // Вестник АГУ им.Абая:Сер.Международная жизнь и
политика. - 2003. - N2. -С.77-83
584. Ахметолла А.
Меры прокурорского реагирования на нарушения прав и свобод
человека и гражданина / Ахметолла А. // Фемида. - 2003. - N10. -С.73-79
585. Байгельди Г.
Конституционно-правовые основы деятельности Президента РК в
сфере осуществления внешней политики / Байгельди Г. // Фемида. 2003. - N5. -С.47-51
586. Башимов М. С.
Национальная безопасность и институт омбудсмена / Башимов М.С. //
Вестник КазНУ:Сер.Международные отношения и междунар.право. 2003. - N3. -С.148-153.
587. Бижанов А.
Социально-политическая стабильность и актуальные вопросы
современности / Бижанов А. // Евразия. - 2003. - N3. -С.17-21
588. Бисенова, А. З.
К вопросу о формировании и развитии межнационального согласия в
Республике Казахстан / Бисенова, А.З. // Вестник АГУ
57
им.Абая:Сер.Социологические и политические науки. - 2003. - N3. -С.47-51
589. Досымбекова М.
Вопросы защиты прав человека и гражданина / Досымбекова М. //
Фемида. - 2003. - N5. -С.12-15
590. Елшибеков А. А.
Казахстан в системе внешнеполитических отношений / Елшибеков А.А.
// Вестник КазНУ:Сер.Историческая. - 2003. - N3. -С.149-152.
591. Зайниева Л. Ю.
Международная практика и некоторые аспекты реализации
государственной молодежной политики Казахстана / Зайниева Л.Ю. //
Казахстан-спектр. - 2003. - N3. -С.41-46
592. Искакова Г.
Национальные учреждения по защите прав человека в Казахстане:
проблемы становления и функционирования / Искакова Г. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2003. - N3. -С.121-128. - (Закон). 593. Искакова Г. К.
Национально-государственная концепция прав и свобод человека и
гражданина В Республике Казахстан / Искакова Г.К. // Вестник
КазНУ:Сер.Политология,философия,культурология. - 2003. - N1. С.163-167.
594. Илеуова Г.
Элита Казахстана:информация к размышлению / Илеуова Г., Юсупов Р.
// Технология управления. - 2003. - N2. -С.11-15. - (Государство)
595. Иренов Г.
К вопросу об истоках национальной политики / Иренов Г. // Саясат. 2003. - N7. -С.17-20
596. Кабыкенова Б.
Свобода и ее ограничения / Кабыкенова Б. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2003. - N1. -С.94-102.
597. Калетаев Д.
Вопросы институционализации механизмов сотрудничества
государства и молодежных организаций в Казахстане / Калетаев Д. //
Саясат. - 2003. - N3. -С.77-81
598. Калетаев Д. А.
Ценности молодежи Казахстана как фактор участия в молодежных
объединениях / Калетаев Д.А. // Казахстан-Спектр. - 2003. - N1. -С.84-89
599. Каримова А. Д.
Право на неприкосновенность частной жизни в контексте
конституционных прав и свобод человека и гражданина / Каримова А.Д.
// Право и государство=Құқық және мемлекет. - 2003. - N2. -С.18-21
58
600. Касымова, А. К.
Политика Республики Казахстан по преодолению противоречий в
межэтнических отношениях / Касымова, А.К. // Вестник АГУ
им.Абая:Сер.Международная жизнь и политика. - 2003. - N1. -С.51-59
601. Кожумратова Ф. А.
Права женщин на личную неприкосновенность и свободу /
Кожумратова Ф.А. // Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. - 2003. - N1. С.150-154.
602. Мами К.
Духовность и нравственность как качественные
категории,обеспечивающие конституционную законность правосудия /
Мами К. // Фемида. - 2003. - N2. -С.4-7
603. Мамонов В.
О некоторых аспектах политических прав и свобод личности / Мамонов
В. // Правовая реформа в Казахстане. - 2003. - N1. -С.7-12. (Конституционное право).
604. Мамонов В. В.
Некоторые аспекты совершенствования гарантий реализации
прав,свобод и обязанностей человека и гражданина в Республике
Казахстан / Мамонов В.В. // Вестник НАН РК. - 2003. - N3. -С.144-147
605. Марченко М. Н.
Государственный суверенитет:проблемы определения понятия и
содержания / Марченко М.Н. // Правоведение. - 2003. - N1. -С.186-196. 606. Муканова, Н.
Развитие многопартийности в Республике Казахстан / Муканова, Н. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2003. - N4. -С.109-114. –
607. Нугманова, К. Ж.
Неправительственные организации-базовая основа гражданского
общества / Нугманова, К.Ж. // Казахстан-Спектр. - 2003. - N4. -С.19-24. (Внутриполитические и социальные процессы
608. Нурша А. К.
Демократизация политической системы Республики
Казахстан:проблемы и перспективы / Нурша А.К. // Вестник
КазНУ:Сер.Международные отношения и междунар.право. - 2003. - N3.
-С.109-116. 609. Оразбаева А. А.
Роль политических партий в жизни общества / Оразбаева А.А. //
Вестник КарГУ. - 2003. - N2. -Вып.1.-С.241-245.
610. Райманов Д.
Стратегическая защита институтом президента политических прав и
свобод личности / Райманов Д. // Мир закона. - 2003. - N5. -С.20-24
611. Сабитов Р.
Традиционализм и массовое политическое сознание / Сабитов Р. //
59
Мысль. - 2003. - N10. -С.15-19
612. Сагатова, А. К.
Конституционная законность в Республике Казахстан / Сагатова, А.К. //
Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. - 2003. - N3. -С.46-47.
613. Сапаргалиев Г.
Некоторые проблемы реализации Конституции Республики Казахстан /
Сапаргалиев Г. // Правовая реформа в Казахстане. - 2003. - N2. -С.3-5. 614. Темиргалиев М. М.
О понятии конституционного права человека и гражданина на свободу
информации по законодательству Республики Казахстан / Темиргалиев
М.М. // Право и государство=Құқық және мемлекет. - 2003. - N2. -С.2527
615. Тлеубаева З.
Вопросы ограничений прав человека в конституционном праве /
Тлеубаева З. // Тураби. - 2003. - N4. -С.83-88
616. Усенова М.
Гарантии прав и свобод личности / Усенова М. // Мысль. - 2003. - N11. С.24-28
617. Чалых, Д.
Национальное законодательство Казахстана и вопросы защиты
конституционных прав и свобод человека и гражданина / Чалых, Д. //
Правовая реформа в Казахстане. - 2003. - N4. -С.16-19.
618. Шохимардонова, Н. И.
История становления молодежной политики в суверенном Казахстане /
Шохимардонова, Н.И., Ершова, О. // Вестник АГУ им. Абая: Сер.
Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования. - 2003. - N2. -С.4553
2002
619. Алдашев С.М.
Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы аясындағы құқықтық қатынастар /
Алдашев С.М. // ҚазҰУ хабаршысы:Заң сер. - 2002. - N4. - 47-49 б. 620. Әбдрасұлов Е.
Конституцияны түсіндірудің теориялық негіздері мен сатылары /
Әбдрасұлов Е. // Заң. - 2002. - N11. - 36-42 б. - (Пікір.Ұсыныс)
621. Бейбітов М.
Мемлекеттің Негізгі заңын құқықтық қорғау / Бейбітов М. // Тураби. 2002. - N4. - . 40-43 б. - (Заң және қоғам)
Экземпляры: всего:1 - 15(1)
622. Қалиев Н.
Қазақстандағы парламентаризм деңгейі туралы / Қалиев Н. //
Қарағанды ун-тінің хабаршысы:Гуманитар ғылымдар сер. - 2002. - N4. 2 шығарылым.-100-107 б.
60
623. Нарматов, С.З.
Қазақстан Республикасының жалпыұлттық идеяны қалыптастырудағы
саяси технологиясы / Нарматов, С.З. // Хабаршы Абай атындағы
АлМУ:Халықаралық өмір және саясат сер. - 2002. - N1-2. - 25-29 б.
624. Абсаттаров Г.
Конституция-основа правовой культуры населения / Абсаттаров Г. //
Мысль. - 2002. - N8. -С.9-14. - (Время).
625. Азимбаев А.К.
Политические реформы в Казахстане-важнейший фактор преодоления
коррупционной преступности / Азимбаев А.К. // Вестник АУ
им.Абая:Сер.Обществ.и истор.науки. - 2002. - N1. -С.15-24
626. Алимбаева А.А.
Правовая гарантия реализации свободы совести / Алимбаева А.А. //
Вестник КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2002. - N4(28). -Вып.2.-С.128135
627. Арыстанбекова А.
Десять лет в ООН / Арыстанбекова А. // Международная жизнь. - 2002. N5. -С.50-56.
628. Ашимбаев М.
Независимый Казахстан:новые вызовы,новые перспективы / Ашимбаев
М., Нысанбаев А., Шоманов А. // Саясат. - 2002. - N11. -С.12-16
629. Балатаев К.
Роль Конституции РК в развитии статуса личности / Балатаев К. // Мир
закона. - 2002. - N3. -С.12-14. - (Конституционное право)
630. Башимов М.
Институт омбудсмена как инструмент защиты прав и свобод человека /
Башимов М. // Вестник КазНУ:Сер.Международные отношения и
междунар.право. - 2002. - N1. -С.105-111. - (Международное право). 631. Бельгибаев С.Т.
Особенности политической элиты Казахстана / Бельгибаев С.Т. //
Саясат. - 2002. - N2. -С.16-19
632. Биекенов Н.А.
Национальное законодательство Республики Казахстан и вопросы
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина /
Биекенов Н.А. // Вестник КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2002. N4(28). -Вып.2.-С.121-128
633. Булуктаев Ю.
Казахстан в системе евразийских координат: : Поиск новой
идентичности в полиэтническом обществе / Булуктаев Ю. // Мысль. 2002. - N7. -С.34-40.
634. Гали Д.А.
Диаспоры Казахстана и ориентиры внешней политики Казахстана /
Гали Д.А. // Вестник КазНУ:сер.Юридическая. - 2002. - N2. -С.90-93.
61
635. Гендерное развитие в Казахстане // Саясат. - 2002. - N5. -С.4-5
636. Енин Р.В.
Обеспечение и охрана прав и свобод человека как важнейшая функция
государства : теоретический аспект / Енин Р.В. // Вестник КазНУ: сер.
Юридическая. - 2002. - N2. -С.75-77.
637. Жексембекова В.
Межэтнические отношения в Казахстане:консолидации во имя
прогресса / Жексембекова В. // Саясат. - 2002. - N11. -С.30-32
638. Заславская М.Б.
Современный миропорядок и место Казахстана в мировом сообществе
/ Заславская М.Б. // Вестник АГУ им.Абая:Сер.Междунар.жизнь и
политика. - 2002. - N1. -С.11-19
639. Искакова К.
Трансформация политического сознания молодежи в процессе
модернизации казахстанского общества / Искакова К. // ІзденісПоиск:Сер.Гуманитарная. - 2002. - N2. -C.216-223.
640. Касымбеков М.
Институт президентства как феномен модернизационного лидерства /
Касымбеков М. // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана.
- 2002. - N2. -С.240-248. - (Политология.Социология).
641. Котов А.
Конституционность - основание правовой идеологии и правовой
действительности / Котов А. // Правовая реформа в Казахстане. - 2002.
- N1. -С.3-9. - (Конституционное право)
642. Котов Д.
Целостность действующего права / Котов Д. // Мир закона. - 2002. - N7.
-С.6-9. - (Конституционное право)
643. Лаврентьев А.
Межпарламентское сотрудничество в Центрально-азиатском
регионе:реалии и перспективы / Лаврентьев А. // Саясат. - 2002. - N12. С.51-53
644. Лаумулин М.
Казахстан глазами иностранцев / Лаумулин М. // Континент. - 2002. N7. -С.47-49. - (Рецензии).
645. Мухамбедьярова, А.Т.
Политическая безопасность как проблема переходного периода
современного казахстанского общества / Мухамбедьярова, А.Т.,
Абуева, Н.А. // Вестник АГУ им.Абая:Сер.Международная жизнь и
политика. - 2002. - N1-2. -С.38-41
646. Мухтарова К.
Современная модель стратификации казахстанского общества /
Мухтарова К., Мухтар Е. // Саясат. - 2002. - N11. -С.17-22
62
647. Нургалиева М.М.
Проблемы формирования политической культуры молодежи
Республики Казахстан в переходный период / Нургалиева М.М. //
Вестник КазНУ:Сер.философия.Сер.культурология.Сер.политология. 2002. - N2. -С.56-59.
648. Обзор общественно-политической ситуации в Республике Казахстан за
1991-2001 гг. // Саясат. - 2002. - N 1. -С.4-26. - (Тема номера)
649. Оценка общественных преобразований за 10 лет независимости :
Результаты опроса жителей г.Алматы // Саясат. - 2002. - N 1. -С.39-40. (Общественное мнение)
650. Подопригора Р.
История, итоги и перспективы законодательства о свободе
вероисповедания и религиозных объединениях / Подопригора Р. //
Правовая реформа в Казахстане. - 2002. - N3. -С.10-15. (Конституционное право
651. Райманов Д.
Президент и конституция : Конституция и защита прав личности
президентом / Райманов Д. // Мир закона. - 2002. - N9. -С.14-17
652. Райманов Д.
Роль института президента в системе разделения власти по защите
прав и свободы личности / Райманов Д. // Фемида. - 2002. - N9. -С.65-67
653. Сабитов Р.
Феномен массового политического сознания в контексте суверенитета /
Сабитов Р. // Саясат. - 2002. - N6. -С.33-35
654. Садыкова А.
Конституционное право гражданина на благоприятную окружающую
среду / Садыкова А. // Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. - 2002. - N3. С.111-114.
655. Салимбаева Ж.
Конституционное государство:опыт,политико-правовой обзор на
примере Республики Казахстан / Салимбаева Ж. // Мир закона. - 2002. N4. -С.2-3. - (Конституционное право)
656. Сарсекеев М.
Национальные интересы и внешняя политика Казахстана / Сарсекеев
М. // Евразийское сообщество. - 2002. - N1. -С.13-23
657. Сарсекеев М.
Столица государства и устойчивость политической системы
постсоветского Казахстана / Сарсекеев М. // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2002. - N4. -С.16-23
658. Сарсекеев М.М.
Геополитика и параметры внешней политики Казахстана / Сарсекеев
М.М. // Вестник АУ им.Абая:Сер.Обществ.и истор.науки. - 2002. - N1. 63
С.10-14
659. Сарсенова Д.У.
Генезис гражданского общества в Республике Казахстан / Сарсенова
Д.У. // Вестник КазНУ:сер.Юридическая. - 2002. - N2. -С.93-97.
660. Сеитова, Н.З.
Конституционно-правовые гарантии граждан Республики Казахстан на
отдых / Сеитова, Н.З. // Материалы международной научнотеорет.конф.:Конституция РК:процесс формирования правового
государства. - Алматы. - 2002. -С.279-287
661. Сейтжанова Г.Б.
Защита прав и свобод человека как фактор формирования правового
государства в Республике Казахстан / Сейтжанова Г.Б. // Вестник АУ
им.Абая:Сер.Обществ.и истор.науки. - 2002. - N1. -С.92-95
662. Сулейменов М.К.
Правовая наука и законодательное обеспечение экономических
преобразований в Казахстане за годы государственной независимости
/ Сулейменов М.К. // Вестник Министерства образования и науки НАН
РК. - 2002. - N1. -С.43-48.
663. Турашев Е.Н.
Приоритет прав и свобод граждан как определяющий фактор
суверенного Казахстана / Турашев Е.Н. // Вестник
КазНУ:сер.Юридическая. - 2002. - N2. -С.65-67.
664. Усенова М.Б.
Права человека-важнейший институт конституционного права : К
вопросу о гражданских (личных) правах и свободах гражданина
Республики Казахстан / Усенова М.Б. // Заң және заман. - 2002. - N5. С.119-121. - (Научная тема)
665. Хасанова Р.
Проблемы развития гражданского сектора в Республике Казахстан /
Хасанова Р. // Саясат. - 2002. - N9-10. -С.103-105
666. Шаймаков Г.
Внешнеполитическая деятельность Республики Казахстан в
международных организациях / Шаймаков Г. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2002. - N4-. -.С.95-100
667. Шахаман З.
Государственная власть в Казахстане в XXІ веке:возможные варианты /
Шахаман З. // Саясат. - 2002. - N2. -С.47-50
2001
668. Айтхожин Қ.
Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына шек қоюдың
конституциялық негіздері / Айтхожин Қ., Қанағатова Қ. // Заң. - 2001. N6. - 67-71 б.
64
669. Еременко Н.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдары:адам құқықтарын жүзеге асыру /
Еременко Н. // Заң. - 2001. - N9. - 61-65 б.
670. Жаңабаева Р.
Қазақстан Республикасы конституциясында табиғи құқық теориясының
көрініс табуы / Жаңабаева Р. // ҚазМУ хабаршысы.Заң сериясы. - 2001.
- N3. - 11-15 бет.
671. Мақұлбеков Б.
Заң және заман / Мақұлбеков Б. // Тураби. - 2001. - N4. - 48-57 б. (Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл)
672. Омарова М.А.
Қазақстан мен Қытай арасындағы трансшекаралық өзендер мәселесі /
Омарова М.А. // ҚазМУ хабаршысы."Халықаралық қатынастар және
халықаралық құқық" сериясы. - 2001. - N2(6). - 109-112 б.
673. Тоқтыбеков Ә.
Айтып келді арызын алдыңызға... / Тоқтыбеков Ә. // Ақиқат. - 2001. N10. - . 58-63 б.;N5.-36-42 б. - (Әкімнің сырттай мектебі).
674. Абдиканов Н.А.
Независимый Казахстан - путь к демократии / Абдиканов Н.А. // Закон и
время. - 2001. - N1. -С.93-94. - (Государство и право)
675. Адайбаев Б.
Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в
странах Центральной Азии / Адайбаев Б. // Фемида. - 2001. - N10. -С.2426
676. Айдарбаев С.Ж.
Защита прав национальных меньшинств и контрольные механизмы
защиты прав человека / Айдарбаев С.Ж. // Вестник
КазГУ.Сер."Международные отношения и международное
право"=ҚазМУ хабаршысы."Халықаралық қатынастар және
халықаралық құқық" сериясы. - 2001. - N2(6). -С.135-138. (Международное право). 677. Айдарбаев С.Ж.
Проблемы международной защиты прав человека в Казахстане /
Айдарбаев С.Ж. // Вестник КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001. - N1. -С.4148.
678. Айтхожин К.
Конституционные основания ограничения прав и свобод человека и
гражданина в Республике Казахстан / Айтхожин К. // Фемида. - 2001. N3. -С.9-14
679. Айтхожин К.
Прямое действие Конституции Республики Казахстан / Айтхожин К. //
Фемида. - 2001. - N2. -С.2-6
65
680. Айтхожин К.К.
Конституционно-правовой статус Республики Казахстан как
суверенного государства / Айтхожин К.К. // Право и государство. - 2001.
- N3. -С.6-9. - (Конституционное право)
681. Акмамбетова А.Г.
Правовые и нравственные механизмы защиты прав человека /
Акмамбетова А.Г. // Право и государство. - 2001. - N3. -С.10-13. 682. Амирова А.А.
Маргинализация казахстанского общества : Социальный аспект /
Амирова А.А. // Саясат. - 2001. - N10-11. -С.60-65. - (Социальная
политика)
683. Артемьев А.
Религия в реалиях государственной политики Казахстана / Артемьев А.
// Континент. - 2001. - N7. -С.42-43
684. Ашимбаев М.С.
К вопросу о факторах и особенностях политического развития
Казахстана / Ашимбаев М.С. // Саясат. - 2001. - N3. -С.20-23.
685. Ащеулов А.Т.
Конституция Республики Казахстан и международные стандарты в
области прав человека / Ащеулов А.Т., Айтхожин К.К. // Вестник
КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001. - N1. -С.30-35.
686. Байгелди Г.
Высшие ценности : Основные направления конституц.механизма
осуществления внешней политики / Байгелди Г. // Мысль. - 2001. - N12.
-С.15-18. - (Время).
687. Байдельдинов Л.А.
Государственный суверенитет Республики Казахстан как политическая
ценность / Байдельдинов Л.А. // Саясат. - 2001. - N3. -С.9-12.
688. Бекишева С.Д.
Совершенствование механизма защиты прав человека в Республике
Казахстан / Бекишева С.Д., Пархоменко С.А., Тулегенова А.К. // Вестник
КарГУ:Сер.гуманитарных наук. - 2001. - N4. -Вып.1.-С.57-66.
689. Бексултанов М.
Молодежь за будущее Казахстана / Бексултанов М. // Үкімет
жаршысы=Правительственный вестник. - 2001. - N1. -С.34-40
690. Демеуова А.
Некоторые проблемы транзитного казахстанского общества / Демеуова
А. // Высшая школа Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2001. - N3.
-С.181-183.
691. Джусупова Г.С.
Права человека и социальная функция государства : На материалах
Республики Казахстан / Джусупова Г.С. // Вестник
КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001. - N1. -С.51-55.
66
692. Ертысбаев Е.
Избирательный процесс в Казахстане:тенденции и противоречия /
Ертысбаев Е. // Мысль. - 2001. - N3. -С.2-9. - (Время).
693. Жалыбин С.
Правам человека-надежную защиту / Жалыбин С. // Мир закона. - 2001.
- N4. -С.2-4
694. Жангалиева Г.
Конституционный статус парламентского
уполномоченного:становление и перспективы развития в Республике
Казахстан / Жангалиева Г. // Фемида. - 2001. - N1. -С.9-14
695. Жиренчин К.
Конституция Республики Казахстан и вопросы единства
государственной власти / Жиренчин К., Айтхожин К. // Фемида. - 2001. N4. -С.10-14
696. Жотабаев Н.
Профсоюзы в политической системе Казахстана / Жотабаев Н. //
Мысль. - 2001. - N1. -С.17-21. - (Общество).
697. Ибраева А.С.
Правовое государство и свободное гражданское общество как цель
конституционного процесса в Казахстане (философско-правовое
обоснование социальных процессов в суверенном Казахстане) /
Ибраева А.С. // Вестник КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001. - N3. -С.70-76.
.
698. Ишмухамедов А.
К формированию государственной национальной идеи в Казахстане /
Ишмухамедов А. // Саясат. - 2001. - N7-8. -С.42-45. .
699. Кадыржанов Р.
Институт президентства на постсоветском пространстве / Кадыржанов
Р. // Мысль. - 2001. - N8. -С.6-10. - (Время).
700. Кажымурат К.
Теория и стратегия экономической безопасности в системе
национальной безопасности Казахстан / Кажымурат К., Спанов М.У. //
Саясат. - 2001. - N9. -С.41-48
701. Казахстан:10 лет независимости // Нива. - 2001. - N11. -С.3-12. - (Наш
общий дом)
702. Казымбетова Д.К.
Конституция как гарант декриминализации общества в Республике
Казахстан / Казымбетова Д.К. // ҚазМУ Хабаршысы.Философия
сериясы.Мәдениеттану сериясы.Саясаттану сериясы=Вестник
КазГУ.Серия философия.Серия культурология.Серия политология. 2001. - N1. -С.87-91. - (Политические процессы:теория и практика). 703. Калашникова Н.
67
Права ребенка в Казахстане:реальные и правозглашаемые /
Калашникова Н. // Правовая реформа в Казахстане. - 2001. - N4. -С.2729;Вест.Евраз.нац.ун-т им.Л.Н.Гумилева.-2001.-N2. - (Права человека в
Казахстане)
704. Калмырзаев А.
Национальная идея и национальная идеология / Калмырзаев А. //
Мысль. - 2001. - N6. -С.18-27. - (Общество).
705. Калмырзаев А.
Независимость - не статичное состояние,а созидательный процесс /
Калмырзаев А. // Мысль. - 2001. - N2. -С.2-15. - (Время).
706. Капанов К.Х.
Номенклатурные механизмы власти как феномен политических
изменеий в Казахстане / Капанов К.Х. // Саясат. - 2001. - N9. -С.59-63
707. Касымбеков М.
Межнациональное согласие как стратегическое направление нашей
политики / Касымбеков М. // Мысль. - 2001. - N12. -С.26-30. (Общество).
708. Касымов С.М.
Третий путь партийного строительства в Казахстане:размышления и
взгляды / Касымов С.М. // Саясат. - 2001. - N3. -С.32-34.
709. Ким В.А.
Некоторые проблемы внедрения международных стандартов основных
прав и свобод человека в Республике Казахстан / Ким В.А., Ахметов
М.М. // Вестник КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001. - N1. -С.17-22.
.
710. Котов А.
Конституционное становление Казахстана как нового независимого
государства / Котов А. // Мысль. - 2001. - N7. -С.5-9. - (Время).
711. Кубеев Е.
Конституционно-правовая характеристика Республики Казахстан как
демократического,правового,социального и светского государства /
Кубеев Е. // Фемида. - 2001. - N4. -С.34-38
712. Кузьмин А.
Особенности общественного прогресса в Казахстане / Кузьмин А. //
Мысль. - 2001. - N12. -С.30-31. - (Общество). .
713. Курмангали А.К.
Некоторые аспекты становления института президентства в
Республике Казахстан / Курмангали А.К. // Саясат. - 2001. - N3. -С.3538. 714. Кусаинов Д.О.
68
Понятие конституционно-правового механизма защиты прав и свобод
гражданина / Кусаинов Д.О. // Вестник КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001.
- N4. -С.139-143
715. Кшибеков Т.Д.
Проблемы безопасности Республики Казахстан на современном этапе /
Кшибеков Т.Д. // ҚазМУ Хабаршысы.Философия сериясы.Мәдениеттану
сериясы.Саясаттану сериясы=Вестник КазГУ.Серия философия.Серия
культурология.Серия политология. - 2001. - N3. -С.110-114. (Политология)
716. Майлыбаев Б.
Понятие и сущность института Президента / Майлыбаев Б. // Высшая
школа Казахстана. - 2001. - N2. -С.224-230.
717. Макашев Е.
Политические и конституционные основы суверенизации Казахстана /
Макашев Е. // Мысль. - 2001. - N4. -С.11-14. - (Время)
718. Макашев Е.
Президентские системы : Теория и практика / Макашев Е. //
Евразийское сообщество. - 2001. - N2. -С.29-36. - (Политика)
719. Молдабеков Ж.
Интеллектуальное обеспечение независимости / Молдабеков Ж. //
Мысль. - 2001. - N10. -С.25-28. - (Общество
720. Момынбаев Ж.
Солидарность и социальное партнерство в Казахстане / Момынбаев Ж.
// Ізденіс.Гуманитарлық ғылымдар сериясы=Поиск.Серия гуманитарных
наук. - 2001. - N2. -С.217-222. - (Политология.Закон). 721. Муканова Г. К.
Международные отношения Казахского государства-новый взгляд /
Муканова Г.К. // Саясат. - 2001. - №12. -С.31-33. - (Тема номера)
722. Назаркулова Л.
Конституция Республики Казахстан как инструмент социальных
преобразований / Назаркулова Л. // Мир закона. - 2001. - N9. -С.6-9. (Конституционное право)
723. Нысанбаев А.
Межэтнические отношения как важнейший элемент политического
бытия современного Казахстана / Нысанбаев А. // Саясат. - 2001. - N1011. -С.24-29
724. Обзор общественно-политической ситуации в Республике Казахстан за
1991-2001 гг. // Саясат. - 2001. - N1. -С.4-26
725. Окушева Р.Т.
Контрассигнатура-новый институт конституционного права:проблемы
реализации / Окушева Р.Т. // Право и государство. - 2001. - N1. -С.7-9
726. Пакирдинов М.А.
69
Нарушения конституционных прав граждан / Пакирдинов М.А. // Закон и
время. - 2001. - N1. -С.8-11
727. Перуашев А.
Куда идет партийная система Казахстана / Перуашев А. // Саясат. 2001. - N5. -С.8-9
728. Ретивых А.В.
Евразия как геополитическая категория и концептуальная идея
Н.А.Назарбаева / Ретивых А.В. // Саясат. - 2001. - N1. -С.6-9
729. Саиров Е.Б.
О региональном развитии и региональной политике в Казахстане /
Саиров Е.Б. // Саясат. - 2001. - N2. -С.7-9
730. Симтиков Ж.
Молодежь и государственное строительство / Симтиков Ж. // Мысль. 2001. - N12. -С.43-48. - (Общество).
731. Сман А.
Политические свободы граждан Республики Казахстан:их состояние и
перспективы развития в законодательстве / Сман А. // Саясат. - 2001. N6. -С.63-65
732. Тасмагамбетов И.Н.
Независимость:чаяние предков-реальность потомков / Тасмагамбетов
И.Н. // Саясат. - 2001. - N3. -С.6-8
.
733. Тленчиева Г.
Права женщин в Казахстане и их соответствие международноправовому законодательству / Тленчиева Г. // Правовая реформа в
Казахстане. - 2001. - N4. -С.30-34. - (Права человека в Казахстане)
734. Токаев К.
Казахстан в мировом сообществе / Токаев К. // Международная жизнь. 2001. - N6. -С.41-50.
735. Толеубекова Б.Х.
Конституционно-правовая основа и сущность социальных функций
охраны защиты и обеспечения безопасности в Республике Казахстан /
Толеубекова Б.Х., Бишманов К.М. // Вестник КазГУ:Сер.Юридическая. 2001. - N3. -С.76-81.
736. Турлаев А.
Идеологические аспекты теории прав человека в правовом государстве
/ Турлаев А. // Правовая реформа в Казахстане. - 2001. - N3. -С.10-13. 737. Чеботарев А.
Особенности партийного строительства в Республике Казахстан /
Чеботарев А. // Саясат. - 2001. - N5. -С.13-16,N7-8.-С.86-88
70
738. Черняков А.А.
Ответственность в конституционном праве / Черняков А.А. // Фемида. 2001. - N3. -С.3-8. - (Теория)
739. Шайкенова А.Т.
Отношение казахстанцев к реформам в условиях современной
политической обстановки / Шайкенова А.Т. // Саясат. - 2001. - N1. -С.4852
740. Шакерова А.Д.
К вопросу политического лидерства в Казахстане / Шакерова А.Д. //
Саясат. - 2001. - N5. -С.46-47
741. Шалабаева Г.
Концептуальные основания национальных интересов / Шалабаева Г. //
Мысль. - 2001. - N3. -С.23-27. - (Общество).
742. Шауенов Е.
Политическая культура и устойчивость демократии в
Казахстане:подходы к изучению / Шауенов Е. // Саясат. - 2001. - N1. С.29-32
743. Хаджиев А.Х.
Актуальные проблемы развития национального законодательства
Республики Казахстан в области прав человека / Хаджиев А.Х.,
Назаркулова Л.Т. // Вестник КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001. - N1. С.98-106
744. Хроника обретения независимости // Мысль. - 2001. - N4. -С.2-4.;N5.С.14-17;N9.-С.2-4. - (Время).
71
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ЄЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫЌ
ДАМУЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахстан должен войти в число эффективно
развивающихся стран мира, создавая высокие стандарты
жизни для своих граждан.И мы сможем это сделать, когда
нация и экономика станут конкурентоспособными.
Н.А.Назарбаев
Кітаптар
1.
.
Ќараѓанды мемлекеттік ун-ті (Ќараѓанды).
Єлеуметтік трансформацияныњ посткењестік ‰лгілері: жиырма жылдыќ
тєжірибе:халыќаралыќ ѓылыми-теориялыќ конференция материалдары 1516 сєуір = Постсоветские модели социальных трансформаций: опыт
двадцатилетия: материалы международной научно-теоретической
конференции: 15-16 апреля : научное издание / Ќараѓанды мемлекеттік ун-ті
(Ќараѓанды). - Ќараѓанда : ЌарМУ басп., 2011. - 486 б.
Перевод заглавия: Post-soviet Patterns of social Transfomations: twenty years
experience: materials of the International scientific-theoretical conference: 15-16
april
2.
Жаћандыќ даѓдарыс жаѓдайындаѓы Ќазаќстан мен Ресейдіњ саудаэкономикалыќ жєне ќаржы ынтымаќтастыѓыныњ µзекті мєселелері: 5-ші
Ќазаќстан-Ресей ѓылыми-тєжірибелік конференциясы : Алматы, 21 сєуір
2010 ж. : ѓылыми басылым / ред.: Б. К. Султанов, Г. И. Чуфрин
. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 203 б.
Перевод заглавия: Актуальные проблемы торгово-экономического и
финансового сотрудничества Казахстана и России в условиях глобального
кризиса: 5-я казахстанско-российская научно-практическая конференция:
г.Алматы, 21 апреля 2010 г.
3.
Алањсыз ќарттыќ : научное издание. - Алматы : Б.к, 2008. - 160 б. - (¤з
ќаражатыњды басќаруды ‰йрен)
4.
Бєсекеге ќабілетті 50 мемлекеттіњ ќатарына кірудегі Ќазаќстан
этностарыныњ рµлі мен маѓынасы: мемлекеттіњ жєне ќоѓамныњ міндеттері =
Роль и значение этносов Казахстана при вхождении в число 50-ти
конкурентоспособных государств: задачи государства и общества : ѓылыми
басылым / РМК "Достыќ ‰йі- ЭЌПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по
исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо, 2008.
- 122 б.
5.
Ќазаќстанныњ демографиялыќ жаѓдайыныњ ќалыптасуындаѓы єр т‰рлі
±лттардыњ кµші - ќоныныњ рµлі = Роль миграции различных
национальностей в формировании демографической ситуации Казахстана :
ѓылыми басылым / РМК "Достыќ ‰йі - ЭЌПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по
72
исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо, 2008.
- 178 б.
6.
Ќазаќстан этностарына діни ±йымдардыњ єсері : халыќаралыќ ѓылыми практикалыќ конференциясыныњ материалдар жинаѓы = Влияние
религиозных организаций на этносы Казахстана : сб. материалов междунар.
науч. - практ. конф. / РМК "Достыќ ‰йі- ¦ЌПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по
исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо, 2008.
- 279 б.
7.
Ќазаќстан Республикасы халќыныњ гендерлік дамуы = Гендерное развитие
народа в Республике Казахстан : ѓылыми басылым / РМК "Достыќ ‰йіЭЌПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по исследованию проблем
межэтнических отношений" ; РМК "Достыќ ‰йі- ЭЌПЗО", РГП "Дом Дружбы Центр по исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы :
Эверо, 2008. - 161 б.
8.
‡сіпбаев Д.
Ќазаќстанныњ тењіз кµлік єлеуетін дамыту : ѓылыми басылым / Д. ‡сіпбаев. Алматы : Н±рлы Єлем, 2008. - 183 б. : сур.
9.
Шелекбай Є. Д.
Валюта нарыѓында операциялардыњ ж‰ргізілу теориясы мен тєжірибесі :
монография / Є. Д. Шелекбай, Н. А. Єлмереков . - Алматы : Экономика ,
2008. - 189 б.
10.
Ќазаќстан: табысќа жету тарихы єлемдік ќоѓамдастыќ кµзімен : научное
издание / ред. Р. Асанбай. - Алматы : Таймас, 2005. - 448 б. : сур.
11.
Каренов Р.С.Ќазаќстан экономикасы дамуыныњ нарыќќа кµшу мєселелері :
Монография / Р.С. Каренов;ЌарМУ. - Ќараѓанды : ЌарМУ баспасы
1-ші том. - 2004. - 359 б.
12.
Ќараѓанды мемлекеттік ун-ті.
Ќазаќстан Республикасыныњ экономикалыќ µсуініњ саясаты: теория жєне
іске асыру тєжірибесі: Респ. ѓылыми-тєжірибелік конф. материалдары, 27-28
ќараша 2003 ж. = Политика экономического роста Республики Казахстан:
теория и практика реализации: материалы респ. научно-практ. конф., 27 - 28
ноября 2003 г. : монография / Ќараѓанды мемлекеттік ун - ті. - Ќараѓанды :
КарМУ, 2003. - 372 б. : сурет
13.
Цалик С.
Каспий м±найыныњ табысы: пайда кімге т‰седі? = Каспийские нефтяные
доходы: кто окажется в выигрыше? : научное издание / Светлана Цалик. Алматы : S-Принт, 2003. - 101 б
14.
С‰ндет±лы Ж.
Єлеуметтік-экономикалыќ дамуды болжау жєне жоспарлау : Оќу ќ±ралы /
С‰ндет±лы Ж. - Алматы : Ѓылым, 2002. - 104б. с. : кесте
73
15.
Халыќаралыќ экономикалыќ ќатынастар : оќу ќ±ралы / жалпы ред. Р. Е.
Елемесов . - Алматы : Ќазаќ ун - ті, 2002. - 389 б.
Книги
16.
Додонов В. Ю.
Мировой кризис и тенденции экономического развития Казахстана : научное
издание / В. Ю. Додонов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 376 с.
17.
Карагандинский гос. ун-т.
Концептуальные основы и механизмы структурно-инновационной и
институциональной модернизации национальной экономики в условиях
глобальных технологических сдвигов : сб. науч. трудов / Карагандинский гос.
ун-т, МОН РК ; ред. кол. Р. К. Андарова [и др.]. - Караганда : Форма-плюс,
2011. - 154 с.
18.
Мухамеджанова Д.Ш.
Казахстан и международные интеграционные процессы : научное издание /
Д. Ш. Мухамеджанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 197 с. :
рис.
19.
Северный Казахстан: проблемы и решения : научное издание / Ю. А. Габов
[и др.]. - Астана ; [Караганда] : [АРКО], 2011. - 252 с. - Библиогр.: с. 239-252
20.
Современное экономическое развитие Казахстана : отраслевые,
региональные, внешнеэкономические приоритеты / под общ. ред. Б. К.
Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 235 с. : табл., рис.
21.
Центральный Казахстан: проблемы и решения : научное издание / Ю. А.
Габов [и др.]. - Караганда : [Арко], 2011. - 298 с. - Библиогр.: с. 281-298
22.
Алшанов Р.А.
Казахстан на мировом аграрном рынке: потенциал, проблемы и их решение :
научное издание / Р. А. Алшанов ; науч. ред. А. Т. Ашимбаева. - Алматы :
Раритет, 2010. - 624 с. - (Экономическая литература). - Библиогр.: с. 622-623
23.
Асылбеков М.Х.
Народонаселение Казахстана в условиях суверенитета : научное издание /
М. Х. Асылбеков, В. В. Козина. - Алматы : Тарих таѓылыми, 2010. - 179 с. (Современная история Казахстана). - Библиогр.: с. 161-173
24.
Ќазбек Б.Е.
Организация государственного управления : централизация децентрализация = Public Administration : Centralization and Decentralization :
научное издание / Б. Е. Ќазбек, А. Н. Ибраева. - Астана : [Центр Элит], 2010.
- 230 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 114-119, с.226-230
25.
Сейткасимов Г.С.
Макроэкономические проблемы современной экономики Казахстана :
монография / Г. С. Сейткасимов. - Астана : Изд-во КазУЭФМТ, 2010. - 349 с.
74
26.
Теоретические и практические аспекты социально-экономического и
политического развития стран Центральной Азии и СНГ: сб. материалов
междунар. научно-практ. конф.,14 мая 2010 г. : в 2 т. / под ред.: Б. С.
Бесбаева, Б. М. Бесбаевой, С. А. Жакишевой. - Алматы : TST company. 2010. - ISBN 978-601-7257-16-3
Т.1. - 2010. - 567 с.
Т.2. - 2010. - 666 с.
27.
Алшанов Р. А.
Глобальный кризис: последствия для Казахстана : научное издание / Р. А.
Алшанов ; науч. ред. Р. А. Ашимбаева. - Изд. 2-е, доп. - Алматы : Ун-т
"Туран", 2009. - 123 с. - Библиогр.: с. 121
28.
Аубакиров Я.А.
Национальная экономика: теоретико-методологические и практические
проблемы развития : сб. науч. тр. / Я. А. Аубакиров. - Алматы : Раритет,
2009. - 511 с
29.
Интеллектуальная экономика - технологические вызовы XXI века :
монография / С. Ю. Глазьев [и др.] ; науч. ред.: О. С. Сабден, Е. А. Наумов. Алматы : Эксклюзив, 2009. - 319 с. - Библиогр.: с. 315-319
30.
Кошанов А.
Национальные экономические интересы и отношения собственности :
монография / Аманжол Кошанов ; отв. ред. О. С. Сабден. - Алматы :
31.
Курганбаева Г.А.
Экономика Казахстана в ХХI веке : монография / Г. А. Курганбаева. - Алматы
: КИСИ при Президенте РК, 2009. - 140 с
32.
Мергалиева Л. И.
Государственная собственность в условиях глобализации экономики (на
материалах Республики Казахстан) : монография / Л. И. Мергалиева ; под
ред. Т. А. Есиркепова. - Алматы : Экономика, 2009. - 567 с. - Библиогр.: с.
545-565
33.
Мировой экономический кризис: последствия для Казахстана : материалы
"круглого стола": Алматы, 10 декабря 2008 г. / ред. кол. Б. К. Султанов [и др.]
; отв. исполн. Н. Б. Сейдин. - Алматы : КИКИ при Президенте РК, 2009. - 124
с.
Перевод заглавия: Єлемдік экономикалыќ даѓдарыс: Ќазаќстан ‰шін
салдары: "Дµњгелек ‰стел"
34.
Национальный отчет о человеческом развитии 2009 : от изолированности к
равенству: реализация прав инвалидов в Казахстане. - Астана : Агроиздат,
2009. - 171 с. : фото. - Библиогр.: с. 170-170
35.
Сабден О.
Конкурентоспособная экономика и инновации : монография / Оразалы
Сабден. - Алматы : Эксклюзив, 2009. - 152 с. - Библиогр.: с. 148-151
36.
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России: состояние, проблемы,
перспективы : монография / под общ.ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ
при Президенте РК, 2009. - 365 с. - Библиогр. в конце глав
75
37.
Беззаботная старость : научное издание. - Алматы, 2008. - 160 с. - (Учись
управлять своими деньгами )
38.
Есентугелов А. Е.
Экономика независимого Казахстана: история рыночных реформ : научное
издание / Арыстанов Есентугелов. - Алматы : Эксклюзив, 2008. - 355 с
39.
Еспаев С. С.
Инновационная экономика Казахстана и Китая : опыт и перспективы / С. С.
Еспаев. - Алматы : Эксклюзив, 2008. - 359 с. - Библиогр.: с. 353-355
40.
Казахстан в системе мировых экономических процессов : научное издание /
ред. Б. К. Султанов . - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 267 с. Библиогр.: с. 254-259
41.
Нурмуканова М.
Финансовая безопасность государства в условиях глобального
экономического кризиса: научные основы прогнозирования и обоснования
управленческих решений : научное издание / М. Нурмуканова. - Караганда :
КЭУК, 2008. - 163 с
42.
Опыт политической и экономической трансформации : казахстанская модель
: материалы круглого стола (Алматы, 03.04.2008) / отв. ред. Б. К. Султанов. Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 140 с
Перевод заглавия: Саяси жєне экономикалыќ µзгерістер тєжірибесі :
ќазаќстандыќ ‰лгі : дµњгелек ‰стел. материалдары (Алматы, 03.04.2008)
43.
Садуов А.Ж.
Перспективы развития туризма в Казахстане : монография / А. Ж. Садуов ;
Карагандинский гос. ун-т . - Караганда : Изд-во КарГУ, 2008. - 130 б. Библиогр.: с. 126-129
44.
Современные демократические преобразования в Республике Казахстан :
научное издание / под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при
Президенте РК, 2008. - 294 с.
45.
Сулейменов Е.З.
Государственное регулирование инновационной деятельности в Казахстане
: аналит. обзор / Е. З. Сулейменов, Н. В. Васильева. - Алматы : НЦ НТИ,
2008. - 54 с. - (Серия публикаций по проблемам научно-технического
развития)
46.
Экономические горизонты развития Казахстана и стран СНГ : сб. работ. Алматы : Эксклюзив, 2008. - 431 с
47.
Конкурентоспособность национальной экономики: критерии оценки и пути
повышения : научное издание / О. Сабден [и др.] ; под науч. ред. О. Сабдена.
- Алматы : Экономика, 2007. - 174 c
48.
Муканов Д.
Казахстан: прорыв в инновационную экономику : научное издание / Д.
Муканов. - Алматы, 2007. - 271 с
76
49.
Мустапаев Р.
Инновационный механизм повышения конкурентоспособности регионов :
научное издание / Рашит Мустапаев. - Астана : Елорда, 2007. - 206 с. Библиогр.: с. 197-205
50.
Тесленко А. Н.
Культурная социализация молодежи: Казахстанская модель : научное
издание / А. Н. Тесленко. - Саратов : Саратовский гос. техн. ун-т ; Астана :
ЦНТИ, 2007. - 369 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 259-274
51.
Урузбаева Н.А.
Интеллектуальная собственность в индустриально-инновационной сфере
Республики Казахстан: механизмы формирования и совершенствования :
научное издание / Н. А. Урузбаева ; Каз. нац. ун-т им. аль-Фараби. - Алматы :
Ќазаќ университеті , 2007. - 346 с. - Библиогр.: с. 331-343
52.
Жолдасбаев С. И.
Государственный фонд социального страхования: развитие и перспективы :
научное издание / С. И. Жолдасбаев. - Астана : Парасат Єлемі, 2006. - 311
б. - Библиогр.: с. 308-311
53.
Молодежь на рынке труда: образование, занятость, доходы, жизненные
ценности : научное издание / А. Алимбаев [и др.]. - Алматы : Проект
Междунар. Организации Труда, 2006. - 105 c
54.
Приоритеты национальной безопасности в условиях глобализации : научное
издание / Е. Б. Жатканбаев [и др.] ; отв. ред. Е. Б. Жатканбаев ; Каз. нац. ун-т
им. аль-Фараби. - Алматы : Ќазаќ университеті , 2006. - 329 с. - Библиогр.: с.
317-325
55.
Алимбаев А. А.
Формирование и развитие кластеров в условиях индустриальноинновационного развития Республики Казахстан : научное издание / А. А.
Алимбаев, Т. П. Притворова, А. А. Таубаев ; отв. ред. Е. Б. Аймагамбетов. Караганда : САНАТ-Полиграфия, 2005. - 212 с. - Библиогр.: с. 209-212
Перевод заглавия: Ќазаќстан Республикасы индустриалдыќ инновациалыќ дамуы жаѓдайында кластерлердіњ ќалыптасуы жєне дамуы
56.
Алшанов Р. А.
Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их
решение : анализ и прогноз / Р. А. Алшанов; науч. ред. А. Т. Ашимбаева. Изд. 2-е, доп. - Алматы : Print-S, 2005. - 422 с. - Библиогр.: с. 421-422
57.
Баймуратов У.
Деньги и финансы: нелинейная система : избранные научные труды в 7 т. /
У. Баймуратов. - Алматы : Экономика. - 2005. - (Мировая экономическая
наука). - ISBN 9965-685-79-7
Т.1. - 2005. - 319 с.
58.
Баймуратов У.
Инвестиции и инновации: нелинейный синтез : Избранные научные труды в
7 т. / У. Баймуратов. - Алматы : БИС. - 2005. - (Мировая экономическая
наука)
Т.3. - 2005. - 319 с.
77
59.
Баймуратов У.Социальная экономика : избранные науч. труды в 7 т. / У.
Баймуратов. - Алматы : БИС. - (Мировая экономическая наука)
Т.4. - 2005. - 319 с.
60.
Баймуратов У.Финансы Казахстана : избранное в 7 т. / Ураз Баймуратов. Алматы : БИС. - 2005. - (Мировая экономическая наука)
Т.2. - 2005. - 320 с.
61.
Бопиева Ж. К.
Модернизация экономики Казахстана : теоретические основы, потенциал,
механизмы / Ж. К. Бопиева; отв. ред. А. А. Алимбаев. - Караганды : СанатПолиграфия, 2005. - 264 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 255-264
62.
Жумасултанов Т. Ж.
Народ Казахстана : современное состояние народонаселения в Республике
Казахстан / Т. Ж. Жумасултанов. - Алматы : Классика, 2005. - 103 с.
63.
Карагандинский гос. ун-т.
Современная экономика Казахстана: вопросы теории и практики : сб. науч.
тр. студентов и магистрантов экон. фак. / Карагандинский гос. ун-т ; под общ.
ред. Р. С. Каренова; КарГУ. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2005. - 154 c.
64.
Кошанова Д. А.
Либерализация внешнеторговой политики Республики Казахстан в условиях
глобализации : научное издание / Дамель Аманжоловна Кошанова. - Астана
: Елорда, 2005. - 173 с. - Библиогр.: с. 155-161
65.
Муканов Д.
Металлургия Казахстана: состояние, инновационный потенциал, тренд
развития : научное издание / Д. Муканов; под ред. А. А. Жарменова. Алматы, 2005. - 288 c. : ил. - Библиогр.: с. 271-274
66.
Сембеков А. К.
Теория и приоритеты устойчивого развития страхового рынка в Республике
Казахстан : научное издание / Сембеков Амир Катеевич. - Караганда :
Карагандинская Полиграфия, 2005. - 263 с. - Библиогр.: с. 258-263
67.
Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации = Жедел
жањару жолындаѓы экономикалыќ баѓдарлар : халыќаралыќ ѓылымитєжірибелік конференция материалдары : материалы международной науч. практич. конференции : 18-20 мая 2005 г. / ред. Н. К. Мамыров. - Алматы :
Экономика. - 2005. - ISBN 9965-685-55-X
Ч. 3. - 2005. - 383 с.
Ч . 4. - 2005. - 439 с.
Ч. 6. - 2005. - 399 с.
Ч. 7. - 2005. - 407 с.
68.
Актуальные вопросы социально-экономического развития Республики
Казахстан на современном этапе : научное издание / Отв.ред. М.С.
Ашимбаев. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2004. - 143 с. - Библиогр.: с.
134-135
78
69.
Алшанов Р. А.
Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке : проблемы и их
решение: аналитический обзор / Р. А. Алшанов. - Алматы : Prіnt-S, 2004. 219 с
70.
Жаназарова З. А.
Современная семья в Казахстане и ее проблемы : научное издание / З. А.
Жаназарова. - Алматы : Ќазаќ ун-ті, 2004. - 265 с. - Библиогр.: с. 258-264
71.
Искакова З.Д.
Финансово-кредитная система Казахстана в условиях рыночной экономики :
научное издание / З.Д. Искакова. - Алматы : Компьютерно-изд.центр Ин-та
филос.и политологии МОН РК, 2004. - 237 с. - Библиогр.: с.230-236
72.
Муканов Д.
Индустриально-инновационное развитие Казахстана: потенциал и
механизмы реализации / Д. Муканов. - Алматы : Print-S, 2004. - 272 c. Библиогр.: с. 258-261
73.
Основные внешнеэкономические приоритеты Республики Казахстан на
современном этапе : научное издание / М.С. Ашимбаев, Г.А. Курганбаева,
Л.Ю. Гусева. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2004. - 213 с. : табл. Библиогр.: с.198-204
74.
Сагадиев К.
Экономика Казахстана: очерки актуальных проблем : выступления, статьи,
интервью / К. Сагадиев. - Алматы : Б. и., 2004. - 312 с. : ил
75.
Экономическое стимулирование индустриально-инновационного роста
Казахстана:Материалы II Международного экономического Конгресса.23-24
сентября = Ќазаќстанныњ индустриалдыќ-инновациялыќ µсуін экономикалыќ
ынталандыру:II Халыќаралыќ экономикалыќ Конгрестіњ материалдары,23-24
ќырќ±йек : научное издание / Отв.ред. Н.К. Кучукова. - Ќараѓанды : Тэффи,
2004. - 483 с. - Указ. авторов: с. 482-483
76.
Актуальные проблемы экономики и финансов Республики Казахстан : Труды
Международного экономического конгресса:25-26 сентября 2003 г. /
ред.Кучукова, Н.К., ред.Сатубалдин, С.С. - Ќараѓанды : Ассоциация
Экономистов Казахстана, 2003. - 490с.
77.
10 лет тенге : научное издание / ред.Айманбетова, Г.З., ред.Бобух, Т.Н.,
ред.Смирнова, М.С. - Алматы : ПрессАТАше, 2003. - 70с. : ил.
78.
Казахстан : Качество жизни для всех. - Алматы : Unicef, 2003. - 141 с.
79.
Казахстан. : Обзор государственных расходов в социальном секторе. Алматы : ЮНИСЕФ ЦАРК. - 2003
Ч.I. - 2003. - 97 с.
80.
Карагандинский гос. ун-т.
Устойчивое социально - экономическое развитие региона : методология и
практика / С. Н. Алпысбаева [и др.]; Караганд. гос. ун-т; отв. ред. А. К.
Кошанов ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2003. - 464
с. - Библиогр.: с. 452-461
79
81.
Каспийский регион на современном этапе:проблемы,тенденции,перспективы
: научное издание / сост.Ашимбаев М.С. - Алматы : Казахстанский ин-т
стратег.исслед.при Президенте РК, 2003. - 243с. : ил.
82.
Кожамкулова Л. Т.
Социальная работа города: принципы и направления : научное издание / Л.
Т. Кожамкулова. - Алматы : Ќазаќ университеті, 2003. - 307 с. - Библиогр.: с.
263-271
83.
Проблемы устойчивого экономического развития в условиях глобализации :
в 2 т. / отв. ред. М. Б. Кенжегузин. - Алматы : ИЭ МОН РК
Т. 1. - 2003. - 399 с. - Библиогр. в конце ст.
Т. 2. - 2003. - 381 с. - Библиогр. в конце ст.
84.
Проблемы эффективности использования средств государственного
бюджета Республики Казахстан в условиях развития рыночных отношений /
Кулекеев, Ж.А., Султангазин, А.Ж., Зейнельгабдин, А.Б., Мухаметкарим, А.М.
- Астана : Академия гос.службы при Президенте РК, 2003. - 192с.
85.
Саханова, А.Н.
Проблемы и перспективы развития фондового рынка Казахстана / Саханова,
А.Н. - Алматы : Экономика, 2003. - 143с. : табл.
86.
Турысов, К.
Казахстан:Становление рыночной экономики : научное издание / Турысов, К.
- Астана : Елорда, 2003. - 543с.
87.
Шокаманов, Ю.К.
Человеческое развитие в Казахстане:методология измерения и анализ /
Шокаманов, Ю.К. - Алматы : Казстатинформ, 2003. - 371с. : табл.,рис.
88.
Бизнес и образование:вектор развития : Материалы ІІ Международной
научно-практической конференции / ред.Байсеркеев О.Н. - Алматы :
Международжная Академия Бизнеса, 2002. - 496с.
89.
Гамарник Г. Н.
Управление экономикой Казахстана: методология, подходы, пути
реализации : монография / Г. Н. Гамарник. - Алматы : Экономика, 2002. - 280
с. : табл. - Библиогр.: с. 272-278
90.
Джумабаев С.К.
Социальная политика : научное издание / Джумабаев С.К. - Алматы : Ќазаќ
университеті, 2002. - 94с.
91.
Мамыров Н. К.
Финансирование образования в Республике Казахстан : опыт, проблемы и
перспективы: монография / Н. К. Мамыров , М. Х. Тусеева . - Алматы :
Экономика, 2002. - 209 с. - Библиогр.: с.203-208
92.
Национальная экономика Республики Казахстан в условиях глобализации :
Материалы междунар.научно-практической конф. / ред. Н.К. Мамыров. Алматы : Экономика. - 2002
80
Ч.1. - 353с.
Ч.3. - 301с.
Ч.4. - 318с.
93.
Нефтегазовые ресурсы Казахстана в системе мировых и региональных
отношений : научное издание / ред. М.С. Ашимбаев . - Алматы : Изд-во
КИСИ при Президенте РК, 2002. - 215 с.
94.
Орманбаев А.Ж.
Трансформация экономической системы обществ переходного
периода:мировой опыт и Казахстан : научное издание / Орманбаев А.Ж. Алматы : РОСТ, 2002. - 295с. : табл.,ил.
95.
Основы управления рыночной экономики : научное издание. - Алматы :
Болашак-Баспа, 2002. - 339с. : табл.,рис.
96.
Региональная социально-экономическая система / Алимбаев А.А.,Утешев
С.Б.,Ахметов С.Н.,Таубаев А.А. - Караганда : Санат. - 2002
Т.1. - 2002. - 514 с.
97.
Сейдуманов, С.Т.
Этническое взаимодействие в Казахстане : научное издание / Сейдуманов,
С.Т., Калмыков, С.К., Шаукенова, З.К. - Астана : Парламент Республики
Казахстан, 2002. - 95с.
98.
Шиликбаев С.
Меры по решению экономических проблем : научное издание / Шиликбаев С.
- Астана : Фолиант, 2002. - 141с.
99.
Асылбеков М. Х.
Демографическое развитие Республики Казахстан в условиях суверенитета :
научное издание / М. Х. Асылбеков, В. В. Козина. - Алматы : ¤ркениет, 2001. 111 с. - Библиогр.: с. 105-111
100. Ахметгалиев Б.
10 лет: Казахстан и интеграция : научное издание / Б. Ахметгалиев. - Алматы
: Эдельвейс, 2001. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 182-188
101. Бопиева Ж.К.
Экономические основы системной трансформации экономики Казахстана :
Опыт реформирования и проблемы модернизации /
Ж.К.Бопиева;Отв.ред.А.А.Алимбаев. - Караганда : Арко, 2001. - 283 с. : табл.
- Библиогр.:с.267-282
102. Города,районы Карагандинской области за годы независимости Республики
Казахстан : Стат.сб. / ред.Колесова Л.В. - Караганда : Б.и., 2001. - 127с. : ил.
103. Казахстан на пути к новой модели развития:тенденции,потенциал и
императивы роста : Материалы междунар.студ.науч.-практич.конференции /
ред. О.А. Яновская. - Алматы : Экономика. – 2001.- (Ч.1-Ч.8)
Перевод заглавия: Ќазаќстан жања ‰лгідегі даму
жолында:‰рдістер,єлеует жєне µсу императиві
81
104. Казахстанское общество и социальное прогнозирование: социологическое
измерение : научное издание / Г. В. Малинин, В. Ю. Дунаев, С. Е.
Нурмуратов . - Алматы : Ин - т философии и политологии МОН РК, 2001. 186 с. - Библиогр.: с. 179-184
105. Карагандинская область за годы Независимости Республики Казахстан :
Стат.сб. / ред.Колесова Л.В. - Караганда : Б.и., 2001. - 118с. : ил.
106. Малое предпринимательство:теория,мировой опыт и Казахстан : Под
ред.Е.Б.Жатканбаева / ред.Жатканбаев Е.Б. - Алматы : Ќазаќ ун-ті, 2001. 188с.
107. Мамыров Е. Н.
Время в экономике:содержание,использование,стратегическая
результативность : научное издание / Мамыров Е.Н. - Алматы : Экономика,
2001. - 161с.
108. Оптимальная модель социального лоббирования в Казахстане : Мнение
экспертов / Баишев, Ж.Н.; ред.Сатпаев, Д.А. - Алматы : Б.и., 2001. - 120с.
109. Реформирование Казахстанской экономики: уроки, теория и практика : сб.
науч. тр. / под общ. ред. Н. К. Мамырова. - Алматы : Экономика. – 2001.(Вып.5-7)
110. Рыночная экономика Казахстана:проблема становления и развития : В 2 т. /
ред. М.Б. Кенжегузин. - Алматы : Изд-во ин-та экономики МОН РК. – 2001.(Т.1-2)
111. Формирование модели социально-ориентированной экономики в Казахстане
: региональный аспект / Ин-т рыночных отношений при КарГУ им. Букетова. Караганда : Алем, 2001. - 213 с. - Библиогр.: с. 206-212
112. Шокаманов Ю.К
Тенденции человеческого развития в Казахстане : научное издание / Ю.К
Шокаманов. - Алматы : Агентство РК по статистике, 2001. - 347с. : табл.
82
Маќалалар
Статьи
2011
113. Атабаев, Ќ.
Тєуелсіздік тарихыныњ дєйекті дерек кµздері / Атабаев, Ќ. // Ќаз¦У
хабаршысы.Тарих сер. = Вестник КазНУ.Сер.историческая. - 2011. - №2. - 612 б. - (Деректану мен тарихнама)
114. Егеубаев Є.
Тєуелсіз Ќазаќстанныњ саяси тарихыныњ зерттелуі / Є. Егеубаев // Ќаз¦У
хабаршысы. Тарих сер.= Вестник КазНУ. Сер. историческая. - 2011. - №1. 170-174 б. - (Магистрлік зерттеулер)
115. Ж‰нісова Б.Т.
Ќазаќстан экономикасындаѓы инновациялыќ-инвестициялыќ жобалардыњ
ж‰зеге асырылуы / Б. Т. Ж‰нісова // Банки Казахстана. - 2011. - №4. - 4648 б.
116. Иманбекова Б.
Тєуелсіз Ќазаќстанныњ ѓылыми-инновациялыќ дамуыныњ жања баѓыттары
(биотехнология мен нанотехнология жєне ѓарышты игеру) / Б. Иманбекова //
Аќиќат. - 2011. - №7. - 16-18 б. - (Ќазаќстан тєуелсіздігіне-20 жыл).
117. Ќожакеева Л.Т.
Тєуелсіздік негізі - этносаралыќ ќатынастар / Л. Т. Ќожакеева // Отан
тарихы. - 2011. - №1. - 70-77 б.
118. Н±рмаѓамбетова А.
Тєуелсіз Ќазаќстан: µткені мен б‰гінгі жетістіктері / А. Н±рмаѓамбетова //
Ќазаќ тарихы. - 2011. - №2. - (Ќазіргі заман: тарих жєне ќоѓам)
119. Н±рсейтова Г.Б.
¤ндіріс салаларыныњ инновациялыќ дамуыныњ алѓы шарттары / Г. Б.
Н±рсейтова, Д. Р. Ќорѓасбеков // Ќаз¦У хабаршысы Экономика сериясы =
Вестник КазНУ, Сер. Экономическая. - 2011. - №2. -34-37 б.
120. Н±рмаѓамбетова А.
Тєуелсіз Ќазаќстан: µткені мен б‰гінгі жетістіктері / А. Н±рмаѓамбетова //
Ќазаќ тарихы. - 2011. - №2. - (Ќазіргі заман: тарих жєне ќоѓам)
121. Аймакова Г.
Борьба с бедностью - важное условие социально-экономического роста
страны в посткризисный период / Е. Косачев // Экономика и статистика. 2011. - №1. - С. 16-21
122. Беккожаева А.Г.
Развитие торгово - посреднического предпринимательства в РК / А. Г.
Беккожаева // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2011. - №2. - С. 116-119
123. Бердыбекова А.
Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности национальной
83
экономики / А. Бердыбекова // Труд в
Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2011. - №1. - С. 2-4. (Актуальные проблемы труда)
124. Бердыбекова А.Л.
К вопросу продовольственного обеспечения в Республике Казахстан / А. Л.
Бердыбекова // Саясат-Policy. - 2011. - №2. - С. 40-42. - (Экономика)
125. Досбаева Ж.А.
Особенности инвестиционной деятельности в накопительной пенсионной
системе Республики Казахстан / Д. Асанова // Банки Казахстана. - 2011. №6. - С. 28-32
126. Жаркынбаева Р.С.
Особенности социального развития Республики Казахстан в период
независимости / Р. С. Жаркынбаева // Отан тарихы. - 2011. - №1. - С. 78-87.
- ISSN 1814-6961
127. Жетигенова М.
Конкурентный анализ и его влияние на развитие туристического бизнеса в
Республике Казахстан / М. Жетигенова // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.=
Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2011. - №3. - С. 78-82
128. Зарипов К.С.
Развитие экономики Казахстана: инновационный подход / К. С. Зарипов //
Банки Казахстана. - 2011. - №8. - С. 11-13. - (Мнение)
129. Искакова З.Д.
Факторы стабильности финансового сектора Казахстана: вопросы теории и
практики / З. Д. Искакова // Финансы Казахстана. - 2011. - №3. - С. 40-43. (Азбука финансов)
130. Казбеков Т.Б.
Место и роль инноваций в процессах развития социально-экономических
систем / Т. Б. Казбеков // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер.=
Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2011. - №1. - С. 12-17. - (Эффективность
реализации инновационной и индустриальной политики в Казахстане)
131. Конакбаев А.Г.
Развитие региональной банковской системы: текущее состояние, проблемы
и перспективы (на примере Карагандинского региона) / А. Г. Конакбаев, А.
М. Рахметова // Банки Казахстана. - 2011. - №8. - С. 18-22. - (Мнение)
132. Кенчинбаев Р.Р.
Топливно-энергетический комплекс Республики Казахстан и его экспортный
потенциал / Р. Р. Кенчинбаев // Де-Юре. Журн. юриста и нотариуса. - 2011. №10. - С. 19-25
133. Кубеева А.Е.
Анализ нефтегазового комплекса Республики Казахстан / А. Е. Кубеева //
Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер.= Вестник
КарГУ.Сер.экономика. - 2011. - №1. - С. 24-31. - (Актуальные проблемы
современного менеджмента и маркетинга).
84
134. Музапарова Л.
Экономическое развитие Казахстана в 2010 году / Л. Музапарова //
Analytic=Аналитическое обозрение. - 2011. - №1. - С. 55-69. - (Экономика)
135. Нурлихина Г.Б.
Экономический рост Казахстана: проблемы и перспективы / Г. Б. Нурлихина
// Евразийское сообщество:экономика,политика,культура. - 2011. - №1. - С.
4-9
136. Оразбек Е.
Финансовая система Казахстана / А. Кошанов // Мысль. - 2011. - №5. - С. 4753. - (Ќазаќстан тєуелсіздігіне 20 жыл)
137. Оспанов Г.М.
Современный этап развития Великого Шелкового пути / Г. М. Оспанов //
Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер.= Вестник
КарГУ.Сер.экономика. - 2011. - №1. - С. 97-103. - (трибуна молодого
ученого)
138. Рысбекова Л.Т.
Развитие пенсионной системы в Казахстане / Л. Т. Рысбекова // Ќаз¦У
хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2011. №2. - С. 64-67
139. Ситенко Д.А.
Перспективные направления инновационного развития Казахстана / Д. А.
Ситенко, // Саясат-Policy. - 2011. - №2. - С. 8-12. - (Экономика)
140. Сулейменова Г.Г.
Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании /
Г. Г. Сулейменова // Ќазаќстанныњ ѓылымы мен µмірі=Наука и жизнь
Казахстана. - 2011. - №1. - С. 222-226
141. Тастанов М.Г.
Концепция благосостояния и бедности в современной системе
государственного регулирования / М. Г. Тастанов // Евразийское
сообщество:экономика,политика,культура. - 2011. - №1. - С. 24-26
142. Тулепбаев К.М.
Вклад Н.А. Назарбаева в реформирование системы пенсионного
обеспечения / К. М. Тулепбаев // Казахстан-спектр. - 2011. - №1. - С. 52-60. (Экономика)
143. Хисматулин Р.А.
Социальные риски в современной экономике Казахстана / Р. А.
Хисматулин, Л. П. Кривощекова, Р. Т. Байдильдин // Евразийское
сообщество:экономика,политика,культура. - 2011. - №1. - С. 24-26. (Экономика)
2010
144. Єбілшайыќов Н.Б.
85
Индустриалды-инновациялыќ даму стратегиясы-Ќазаќстан Республикасы
экономикасын модернизациялау негізі / Н. Б. Єбілшайыќов // Вестник
университета "Ќайнар". - 2010. - № 4/2. - 5-9 б. - (экономика,
юриспруденция)
145. Єділова Ж.
Ќазаќстан республикасында индустриялыќ - инновациялыќ стратегияны
дамыту мєселелері / Єділова Ж. // Мемлекеттік аудит=Государственный
аудит. - 2010. - №2. – 50 б.
146. Єділова Ж.Ж.
Индустриалды-инновациялыќ дамытудыњ стратегиялыќ механизмі / Ж. Ж.
Єділова // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер. = Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2010. - №4 . - 23-27 б.
147. ¤мір А.Ж.
Инвестициялыќ ќорлардыњ экономикадаѓы ролі / А. Ж. ¤мір // АльПари . 2010. - №4. - 48-50 б.
148. Ќ±сбеков Д.К.
Нарыќтыќ экономикадаѓы мемлекеттіњ єлеуметтік ќызметі жєне рµлі / Д. К.
Ќ±сбеков // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы.Тарих, философия, ќ±ќыќ сер. =
Вестник Караганд.ун-та.Сер.история,философия,право . - 2010. - №1. - 122127 б.
149. Туганбекова К.М.
Ќазаќстан Республикасындаѓы ±лтаралыќ саясаттыњ єлеуметтік негіздері /
К. М. Туганбекова, С. С. Нурланова // Білім єлемінде=В мире образования. 2010. - № 1. - 35-37 б.
150. Хасенов С.Б.
Зейнетаќымен ќамсыздандыру ж‰йесін ќалыптастыру / С. Б. Хасенов //
Ѓылым. Наука. - 2010. - №2. - 61-66 б.
151. Абдибеков С.У.
Рациональное природопользование и устойчивое развитие экономики на
современном этапе / С. У. Абдибеков // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер. =
Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2010. - №2. - С. 13-16
152. Аймурзина Б.
Механизмы активизации инвестиционного развития сельского хозяйства
Казахстана / Б. Аймурзина // Экономика и статистика. - 2010. - №1 . - С. 99101
153. Алиева Ж.
Развитие туризма в Казахстане / Ж. Алиева, Г. Калтаева // Ќазаќстанныњ
ѓылымы мен µмірі=Наука и жизнь Казахстана. - 2010. - №2. - С. 88-91
154. Аманбаев М.
Пенсионная система: состояние, проблемы, пути развития / М. Аманбаев //
Экономика и статистика. - 2010. - № 2. - С. 68-71
155. Аубакирова Г.М.
Методический подход к поиску резервов развития промышленного
86
предприятия / Г. М. Аубакирова // АльПари . - 2010. - №1. - С. 64-68
156. Байдаулетова Г.О.
Развитие финансовой системы в современных условиях / Г. О.
Байдаулетова // АльПари . - 2010. - №3. - С. 123-125. - (Инвестиции и
финансы). - ISSN 1562-5397
157. Барлыбаева Н.
Инновационные технологии как инструменты природосберегающего
развития экономики / Н. Барлыбаева // Экономика и статистика. - 2010. - №
1. - С. 30-34
158. Гриднева Е.Е.
Инновации как направление государственной стратегии развития
Республики Казахстан / Е. Е. Гриднева, А. Омирзак // "Ќайнар"
университетініњ хабаршысы = Вестник университета "Кайнар". - 2010. - С.
58-61. - (Юриспруденция, экономика)
159. Егембердиева С.М.
Корпоративное развитие в нефтегазовом секторе РК / С. М. Егембердиева
// Евразийское сообщество:экономика,политика,культура. - 2010. - №1. - С.
54-59
160. Елеусиз Л.
К вопросу развития налогооблагаемой базы экономики Казахстан / Л.
Елеусиз // Экономика и статистика. - 2010. - № 1. - С. 35-41
161. Жакипбекова М.
Развитие свободных экономических зон в Республике Казахстан / М.
Жакипбекова // Экономика и статистика. - 2010. - №1 . - С. 134-138
162. Жусупбекова А.Р.
Основы регулирования экономического роста на этапе посткризисного
развития Казахстана / А. Р. Жусупбекова // Ќаз¦У хабаршысы Экономика
сериясы = Вестник КазНУ, Сер. Экономическая. - 2010. - №4. - С. 27-31
163. Иватова Л.
О внутренних и внешних угрозах обеспечения экономической безопасности
Казахстана (по результатам экспертного опроса) / Л. Иватова, Н. Уранхаев,
А. Жубаниязова // Analytic=Аналитическое обозрение. - 2010. - №4. - С. 4352. - (Международное отношения и безопасность)
164. Калиева Г.Т.
Региональные приоритеты внешнеэкономической деятельности Казахстан /
Г. Т. Калиева // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер. = Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2010. - № 3. - С. 11-18
165. Каренов А.Р.
Проблемы и приоритеты перехода казахстанской экономики к
индустриально-инновационному типу развития / А. Р. Каренов // Ќараѓанды
ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер. = Вестник Караганд.унта.Сер.экономика. - 2010. - № 2. - С. 33-39
166. Каренов Р.С.
87
Концептуальные аспекты развития угольного сектора экономики в мире и
Казахстане / Р. С. Каренов // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика
сер. = Вестник Караганд.ун-та.Сер.экономика. - 2010. - № 2. - С. 4-14. - (К
20-летию независимости Республики Казахстан)
167. Каренов Р.С.
Состояние и приоритеты дальнейшего развития газового бизнеса в
Казахстане / Р. С. Каренов // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика
сер.= Вестник Караганд.ун-та.Сер.экономика. - 2010. - №1. - С. 65-72. (Эффективность реализации инновационной и индустриальной политики в
Казахстане)
168. Касенова А.Ж
Регулирование развития пищевой отрасли в условиях современного
Казахстана / А.Ж Касенова // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2010. - №5. - С. 95-100. - ISSN 1563-0358
169. Кичигина М.
Потенциал развития казахстанских пенсионных фондов / М. Кичигина // ФБ Кадры. . - 2010. - № 7-8. - С. 36-37
170. Комекбаева Л.С.
Роль природной ренты в устойчивом развитии Казахстана инновационной
системы / А. К. Саурукова // Ќаз¦У хабаршысы Экономика сериясы =
Вестник КазНУ, Сер. Экономическая. - 2010. - №4. - С. 36-40
171. Кудайбергенова З.У.
Развитие государственного частного партнерства в трансформирующиеся
экономике Республики Казахстан / З. У. Кудайбергенова, А. С. Канатбаева //
Евразийское сообщество:экономика,политика,культура. - 2010. - №1. - С.
30-33
172. Кусаинова Л.
Некоторые проблемы развития накопительной пенсионной системы в РК /
Л. Кусаинова // ФБ - Кадры. . - 2010. - № 7-8. - С. 42-44
173. Лимарь К.В.
Управление организацией на современном этапе развития экономики:
постановка проблемы / К. В. Лимарь // АльПари . - 2010. - №3. - С. 6-8. ISSN 1562-5397
174. Мекебаева М.
Роль и место молодежи в социально-экономической и общественнополитической жизни казахстанского общества / М. Мекебаева //
Analytic=Аналитическое обозрение. - 2010. - №4. - С. 135-138
175. Мухамеджанова Д.Ш.
Экономические приоритеты нового десятилетия в Послании Президента РК
Н.А.Назарбаева народу Казахстана / Д. Ш. Мухамеджанова // Казахстанспектр. - 2010. - №3. - С. 5-8
176. Омарханова Ж.
Развитие пенсионной системы Республики Казахстан как фактор
обеспечения социальных гарантий / Ж. Омарханова // Труд в Казахстане:
88
проблемы, факты, комментарии. - 2010. - №4. -24-29 с.
177. Орынбасарова С.Е.
Современное состояние и основные направления реформ системы
здравоохранения в Казахстане / С. Е. Орынбасарова // Ќаз¦У
хабаршысы.Экономика сер. = Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2010. №4. - С. 104-107
178. Пралиев Г.С.
Факторы воздействия на эффективное развитие продовольственного рынка
Республики Казахстан / Г. С. Пралиев, С. К. Сураганова // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2010. - №2. - С. 66-72
179. Сарсембаева Г.
Инновационный путь - основа устойчивого развития экономики Республики
Казахстан / Г. Сарсембаева // Экономика и статистика. - 2010. - № 2. - С.
113-122
180. Сырлыбаева Б.
Интеграция природных и инновационных ресурсов как фактор устойчивого
развития Республики Казахстан / Бэла Сырлыбаева // Analytic =
Аналитическое обозрение. - 2010. - № 1. - С. 90-96
181. Тусупова Л.А.
Устойчивое развитие:социальная парадигма / Л. А. Тусупова // АльПари . 2010. - №2. - С. 19-22
182. Шалтыков А.
К вопросу вступления Казахстана в ВТО / А. Шалтыков //
Analytic=Аналитическое обозрение. - 2010. - №6. - С. 89-94. - (Экономика)
2009
183. Байм±ратова Г.Є.
Ќазаќстан Республикасыныњ єлеуметтік саясатын орныќтырудаѓы
мемлекеттіњ ќызмет істеу баѓыттары / Г. Є. Байм±ратова // Ќаз¦У
хабаршысы.Зањ сер. = Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №4. 168-172 б.
184. Бисекенов О.
Еліміздіњ экономикалыќ ќауіпсіздігін ќамтамасыз етудіњ µзекті мєселелері /
О. Бисекенов // Зањ. - 2009. - №9. - 16-17 б. - (Зерттеу. Зерделеу)
185. Дєуренбекова Є.Н.
Ќазаќстан µнеркєсібініњ индустриялыќ-инновациялыќ дењгейін кµтерудіњ
экономикалыќ механизмі / Є. Н. Дєуренбекова // Халыќаралыќ бизнес
Университетініњ хабаршысы=Вестник Университета Международного
Бизнеса. - 2009. - №4. - 38-41 б.
186. Д‰йсенова У.Б.
Ќазаќстан Республикасындаѓы инновациялыќ ќызметтіњ ќалыптасу
ерекшелігі / У. Б. Д‰йсенова // Саясат-Policy. - 2009. - №11 . - 19-22 б.
89
187. Исагулова Г.Д.
Ќызмет кµрсету аясы - ќоѓамныњ єлеуметтік-экономикалыќ дамуыныњ
мањызды факторы / Г. Д. Исагулова // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.=
Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. - №5. - 89-94 б.
188. Кадыров Б.
Ќазаќстан Республикасындаѓы салыќтыќ реформалардыњ негізгі кезењдері
/ Б. Кадыров // Промышленность Казахстана. - 2009. - №12. - 24-26 б.
189. Ќойшыбаев Б.
Ќасіретті ќастерлі желтоќсан хаќында / Б. Ќойшыбаев // Алаш. - 2009. - №6.
- 30-45 б.
190. Мейрбаев Б.Б.
Ислам єлеуметтік-экономикалыќ доктринасыныњ ќалыптасуы / Б. Б.
Мейрбаев // Хабаршы. Єл-Фараби атындаѓы Ќаз¦У:Философия.
Мєдениеттану. Саясаттану сер.= Вестник КазНУ им. Аль-Фараби: Сер.
Философия. Культурология. Политология. - 2009. - № 1 . -178-180 б.
191. Тлеужанова Д.А.
Ќазаќстанныњ зейнетаќы ж‰йесініњ ќазіргі жаѓдайы: проблемалары жєне
шешу жолдары / Д. А. Тлеужанова // Банки Казахстана. - 2009. - № 2. - 4144 б.
192. Хасенов С.Б.
Зейнатаќы зањдары мен ќарым-ќатынастарды реттеу негіздері / С. Б.
Хасенов // Зањгер. - 2009. - №4. - 13-16 б.
193. Шалболова У.Ж.
Индустриалды-инновациялыќ ќызметтіњ стратегиясын ќалыптастыру
негіздері / У. Ж. Шалболова, У. Б. Д‰йсенова // Саясат-Policy. - 2009. - №12
. - С. 17-19 б.
194. Абзалова Р.А.
Социальные услуги как ответ системы здравоохранения на потребности
населения / Р. А. Абзалова // Ќазаќ білім академиясыныњ баяндамалары Доклады казахской академии образования. - 2009. - № 3. -С.160-165
195. Андарова Р.К.
Экономический рост-основа социальной защиты населения / Р. К.
Андарова, А. Я. Исабаева // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика
сер.= Вестник Караганд.ун-та.Сер.экономика. - 2009. - № 4. - С. 33-39
196. Аскарова М.
Анализ особенностей развития регионов Казахстана / М. Аскарова // Ќаз¦У
хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. №2. - С. 146-150
197. Ахмеджанова Т.К.
Экономика нефти Казахстана сегодня : развитие и проблемы / Т. К.
Ахмеджанова // ЌР ¦ЃА хабаршысы=Вестник НАН РК. - 2009. - №1. - С. 31-34
198. Ахметжанов Б. Ф.
Проблемы развития горно-металлургического комплекса Казахстана / Б. Ф.
90
Ахметжанов, А. Т. Суесинова // Индустрия Казахстана. - 2009. - № 2. - С. 1416
199. Багланов Т. С.
Парламент РК как способ выражения и реализации различных социальных
интересов: некоторые теоретические аспекты / С. Р. Ушурова // Ќаз¦У
хабаршысы.Зањ сер.= Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №3. - С.
36-40
200. Баймуратов У.
Новая социальная экономика: парадигма и перспективы / У. Баймуратов //
Ќазаќстанныњ ѓылымы мен µмірі=Наука и жизнь Казахстана. - 2009. - №4. С. 122-129. - (Экономика)
201. Балхыбекова К.С.
Роль инвестиций в развитии экономики / К. С. Балхыбекова // АльПари . 2009. - №1-2. - С. 159-162. - (Инвестиции и финансы)
202. Бигалиева Ш.А.
Участие казахстанского бизнеса в программах развития социальной
ответственности в РК / Ш. А. Бигалиева // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика
сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. - №4. - С. 62-70
203. Бижанова Д. Е.
Макроэкономический анализ инновационного развития Казахстана / Д. Е.
Бижанова // Саясат-Policy. - 2009. - № 3 . - С. 23-29
204. Борангалиев А.
Состояние и тенденции развития рынкам труда РК в 2007-2008 гг. / А.
Борангалиев, А. Рахимжанова // Analytic=Аналитическое обозрение. - 2009.
- № 1. - С. 74-79
205. Дуламбаева Р.Т.
Конкурентное развитие национальной экономики: новая парадигма / Р. Т.
Дуламбаева // Евразийское сообщество:экономика,политика,культура. 2009. - №3. - С. 11-16
206. Жакыпова Ф.Н.
Проблемы развития банковской системы Казахстана на современном этапе
/ Ф. Н. Жакыпова // Халыќаралыќ Бизнес университетініњ Хабаршысы =
Вестник университета международного бизнеса Бизнеса . - 2009. - № 4. - С.
101-104
207. Жумагулов Р.Б.
Влияние нефтегазового комплекса на состояние социальной сферы / Р. Б.
Жумагулов // Халыќаралыќ Бизнес Университетініњ хабаршысы = Вестник
университета международного бизнеса . - 2009. - № 3. - С. 30-33
208. Жумагулов Р.Б.
Нефтеперерабатывающая промышленность Казахстана: направления
развития / Р. Б. Жумагулов // ЌР ¦ЃА хабаршысы=Вестник НАН РК. - 2009. №4 . - С. 53-56
209. Идрисова А.М.
91
Принципы внешнеэкономической деятельности в Республике Казахстан / А.
М. Идрисова // Зањгер. - 2009. - №3. - С. 90-93
210. Илларионова Г.
Состояние и развитие экспортного направления в Казахстане / Г.
Илларионова // Импорт-экспорт . - 2009. - №7-8. - С. 23-26
211. Казимбетова Г.К.
Новые слои социальной структуре Казахстана / Г. К. Казимбетова // Ќаз¦У
хабаршысы.Психология,социология сер. = Вестник
КазНУ.Сер.Психология,социология. - 2009. - №3(30) . - С. 100-103. (Єлеуметтану)
212. Калиев Д.
Социальное государство в Казахстане: постановка проблемы / Д. Калиев //
Analytic=Аналитическое обозрение. - 2009. - № 2. - С. 89-101
213. Караев А.А.
Президент Республики Казахстан в механизме правовой охраны
конституции / А. А. Караев // ЌР ¦ЃА хабарлары=Известия НАН РК: Сер.
общественных наук. - 2009. - №4. - С. 20-23
214. Каренов Р.С.
Технологические уклады как основа инновационного развития Республики
Казахстан / Р. С. Каренов // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика
сер.= Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2009. - № 1. - С. 124-142
215. Куница С.
Анализ основных социально-экономических условий повышения уровня
жизни населения в Казахстане: факторы снижения бедности и роль
государства / С. Куница // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер. = Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. - №6. - С. 31-37
216. Куница С.М.
Бедность в Казахстане: повышение эффективности проведения
социальных программ через применение методов косвенной оценки
нуждаемости / С.М. Куница // АльПари . - 2009. - №4. - С. 156-162
217. Куница С.М.
Моделирование и оценка жизни населения в Республике Казахстан / С. М.
Куница // Ќазаќ білім академиясыныњ баяндамалары- Доклады казахской
академии образования. - 2009. - № 3. -С.199-203
218. Курманова Г. К.
Современное состояние и перспективы развития экономики сельского
хозяйства / Г. К. Курманова // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. - №2. - С. 11-21, № 3. - С. 152-161
219. Масалимов А.Р.
Особенности формирования социальной политики государства / А. Р.
Масалимов // Казахстан-спектр. - 2009. - №3. - С. 35-39
220. Мекебаева Д.Ж.
Развитие экономики Казахстана в условиях глобализации / Д. Ж. Мекебаева
// Зањгер. - 2009. - №4 . - С. 106-108
92
221. Мирзандаева Р. Ж.
Социальные услуги - как неотъемный атрибут современного социального
государства (теоретические вопросы : сущность, признаки и виды
социальных услуг) / Р. Ж. Мирзандаева // Ќаз¦У хабаршысы.Зањ сер.=
Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №3. - С. 83-88
222. Мирсаякова В. А.
Организация инвестиционного процесса в социальной сфере / В. А.
Мирсаякова // Халыќаралыќ Бизнес университетініњ Хабаршысы = Вестник
университета международного бизнеса Бизнеса . - 2009. - № 4. - С. 108-111
223. Морозова Т.А.
Развитие инновационных кластеров в системе высшего образования
Республики Казахстан / Т. А. Морозова // Ќаз¦У
хабаршысы.Психология,социология сер. = Вестник
КазНУ.Сер.Психология,социология. - 2009. - №3(30) . - С. 68-72. (Социология)
224. Муканов Б.О.
Принципы развития туризма в Центральном Казахстане / Б. О. Муканов //
Саясат-Policy. - 2009. - № 12. - С. 58-59
225. Мухамеджанова Д.
Новые аспекты экономической политики в условиях Единого
экономического пространства / Д. Мухамеджанова // Analytic =
Аналитическое обозрение. - 2009. - №6. - С. 71-77
226. Нурланова Н.К.
Экономические вызовы глобализации и посткризисное развитие Казахстана
/ Н. К. Нурланова // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. - №3. - С. 57-64
227. Нурмуханова Г.Ж.
Развитие национальной экономики Казахстана: внешнеэкономический
аспект / Г. Ж. Нурмуханова // Халыќаралыќ Бизнес университетініњ
Хабаршысы = Вестник университета международного бизнеса . - 2009. №4. - С. 33-37
228. Оташева Д.М.
Развитие малого бизнеса в Казахстане / Д. М. Оташева // Ќаз¦У
хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. №2. - С. 129-133
229. Полева И.А.
Некоторые проблемы механизма реализации государственных социальных
льгот и гарантий в Республике Казахстан / И. А. Полева // Ќараѓанды унтiнiњ хабаршысы.Тарих, философия, ќ±ќыќ сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2009. - № 1. - С. 204-210
230. Притворова Т.
Факторы и механизмы социального обслуживания населения в
современной экономике / Т. Притворова, М. Джамбурбаева // Труд в
Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2009. - № 10. - С. 2-7
93
231. Садуов А.Ж.
Моделирование развития туризма в Казахстане / А. Ж. Садуов // Ќараѓанды
ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер.= Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2009.
- № 3. - С. 41-46
232. Сарсембаева Р.Б.
Реализация социальной политики в отношении женщин и семьи в
Казахстане / Р. Б. Сарсембаева // Хабаршы. Єл-Фараби атындаѓы
Ќаз¦У:Психология и социология сер.= Вестник КазНУ им. Аль-Фараби: Сер.
Психологии и социологии. - 2009. - № 1 . -С. 103-106
233. Табулдин С.
Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг. в
Карагандинской области / С. Табулдин // Индустрия Казахстана. - 2009. - №
1. - С. 5-11
234. Тлеубердиева С.С.
Модели социальной политики зарубежных стран и Казахстана / С. С.
Тлеубердиева // Евразийское сообщество:экономика,политика,культура. 2009. - №3. - С. 122-127
235. Тлеубердинова А.Т.
Развитие экспортоориентированной отрасли-обеспечение
конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке / А. Т.
Тлеубердинова, Г. Т. Шаталова // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы.
Экономика сер.= Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2009. - № 3. - С. 69-75
236. Тлеужанов Е.К.
Условия обеспечения устойчивого экономического развития страны / Е. К.
Тлеужанов // Транзитная экономика. - 2009. - №3-4. - С. 80-86
237. Тулембаева А.Н.
Государство и инновационное развитие в РК / А. Н. Тулембаева // Ќаз¦У
хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2009. №3. - С. 95-102
238. Часовский В.И.
Региональные структурные изменения в промышленности Содружества
Независимых Государств в начале XXI века / В. И. Часовский // Проблемы
региональной экологии. - 2009. - № 4. - С. 124-129
239. Чистякова Г.Н.
Состояние развития малого и среднего бизнеса в Центрального Казахстане
/ Г. Н. Чистякова // Ќаз¦У хабаршысы. География сер. = Вестник
КазНУ.Сер.географическая. - 2009. - № 1. - С. 4-10
240. Шевелев С.А.
Модернизация социально-рекреационного комплекса Казахстана / С. А.
Шевелев // Халыќаралыќ Бизнес университетініњ Хабаршысы = Вестник
университета международного бизнеса . - 2009. - №4. - С. 13-17
2008
94
241. Байм±ханов Е. М.
Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары єлеуметтік-саяси институт ретінде / Е. М.
Байм±ханов // "Ќайнар" университетініњ Хабаршысы=Вестник университета
"Кайнар". - 2008. - № 2/2 . - 27-31 б.
242. Ќалымбетов ¤.
Ќазаќстандаѓы инвестициялыќ ќызмет пен инвестициялыќ саясат :
теориялыќ аспектілері мен ќолданбалы жаќтары / ¤. Ќалымбетов //
Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер.= Вестник
КарГУ.Сер.экономика. - 2008. - №4. - 143-148 б.
243. Кєлетаев Д.
¦лтаралыќ келісім Ќазаќстан халќын біріктірудіњ саяси-єлеуметтік саладаѓы
мањызды факторы / Д. Кєлетаев // Аќиќат. - 2008. - №7. - . 24-27 б.
244. Маханбет Н.Р.
Ќызмет кµрсету саласыныњ єлеуметтік-экономикалыќ мањыздылыѓы / Н.Р.
Маханбет // Саясат-Policy. - 2008. - №2. - . 61-65 б.
245. М±ратова А.
¤њірлік дењгейдегі єлеуметтік саясат / А. М±ратова // Экономика и
статистика. - 2008. - №2. - . 69-71 б.
246. Нєрібаев М.
Ќазіргі кезењдегі Ќазаќстан экономикасы: экономикалыќ т±раќтылыќтыњ
кепілдері / М. Нєрібаев // Ќоѓам жєне дєуір. - 2008. - № 4 . -. 44-47 б.
247. Оралбаев Н.К.
Мемлекет ќазаќ ќоѓамыныњ саяси элементі ретінде / Н. К. Оралбаев, Ж. О.
Ѓалы // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы.Тарих, философия, ќ±ќыќ сер.=
Вестник КарГУ.Сер.история... . - 2008. - №3 . -. 169-176 б.
248. Рахымжанов Є.
Єлеуметтік жєне саяси капитал табысты реформалаудыњ ќ±рамдас бµлігі /
Є. Рахымжанов // Ќоѓам жєне дєуір. - 2008. - №1. - 33-38 б.
249. Сабыржанова С.
Желтоќсан оќиѓалары / С. Сабыржанова // Ќазаќстан тарихы. Єдістемелік
журнал. - 2008. - №11 . - 54-58 б.
250. Абдирайымова Г.
Наука как ценность в социальной ориентации молодых ученых Казахстана /
Г. Абдирайымова // Саясат-Policy. - 2008. - № 5. -С.109-111
251. Абишева Г.О.
Анализ современного развития гостиничного сектора в Казахстане / Г. О.
Абишева // С.Сейфуллин атындаѓы Ќазаќ агротехникалыќ университетініњ
ѓылым жаршысы=Вестник науки Казахского агротехнического университета
им. С.Сейфуллина. - 2008. - №3. - С. 295-302
252. Айтаханов К.
Текущее состояние и перспективы развития перерабатывающей
95
промышленности в Республике Казахстан / Куаныш Айтаханов //
Analytic=Аналитическое обозрение. - 2008. - № 2. -С.76-80
253. Айтжанова Д.
Проблемы и приоритеты перехода национальной экономики к
инновационной модели развития / Д. Айтжанова // Промышленность
Казахстана. - 2008. - № 4. -С.8-10
254. Аманжолов С.А.
Корпоративные стратегии развития государственных органов Казахстана /
С. А. Аманжолов // Транзитная экономика. - 2008. - № 3. -С.69-83
255. Анафияева Ж.
Социально-экономические основы реформирования пенсионной системы /
Ж. Анафияева, Н. Курманов // Труд в
Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2008. - № 9. -С.13-20
256. Андиржанова Г.А.
Роль экономической политики государства в инновационном развитии
Казахстана / Г. А. Андиржанова // Ќазаќ µркениеті= Казахская цивилизация.
- 2008. - № 4. - С. 19-22
257. Базарбаева Г.
Эволюция социальной парадигмы казахстанского государства / Г.
Базарбаева // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2008. - № 3. -С.45-53
258. Базарбаева Г.А.
Социальная политика и гендерные аспекты бедности / Г.А. Базарбаева //
Ќазаќ µркениеті= Казахская цивилизация. - 2008. - №1. -С.16-22
259. Баймуратов У.Б.
Влияние транснациональных корпораций на развитие экономики
Казахстана / У. Б. Баймуратов, Б. Сапарова // Транзитная экономика. - 2008.
- №2. -С.5-10. - (Концентрация капитала)
260. Балтабаева Л.
Роль социального фактора в современной экономике Казахстана / Л.
Балтабаева // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2008. - №4. - С. 24-31
261. Балтабаева Л.
Эффективность вложения капитала в социальную сферу: теоретический
обзор / Л. Балтабаева // Саясат-Policy. - 2008. - № 12. - С. 63-66.
262. Балтабаева Л.Б.
Социальная сфера в рамках государственной инвестиционной политики / Л.
Б. Балтабаева // Транзитная экономика. - 2008. - № 5-6. - С. 15-22
263. Барлыбаева Н.А.
Стратегические приоритеты индустриально - инновационной политики / Н.
А. Барлыбаева // Экономика: стратегия и практика. - 2008. - №1. -С.16-24
264. Баяндин М.А.
96
Анализ проблем производственной и социальной инфраструктуры малых
городов Казахстана / М. А. Баяндин // С.Сейфуллин атындаѓы Ќазаќ
агротехникалыќ университетініњ ѓылым жаршысы=Вестник науки
Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина. - 2008. - №2.
- С. 249-256
265. Бейсембаев А.
Концепция правовых основ пенсионного страхования в Республике
Казахстан / А. Бейсембаев, К. Тулепбаев, М. Тулепбаев // Фемида. - 2008. № 7 . -С. 4-8
266. Бейсенова Ж.Ж.
Проблемы обеспечения устойчивости развития и конкурентоспособности
аграрного сектора на основе индустриализации сельскохозяйственного
производства / Ж.Ж. Бейсенова // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы.
Экономика сер.= Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2008. - №1. -С.28-33.
267. Бекмуханбетова У.Р.
Конкурентоспособность молодежи на рынке труда и проблемы развития
человеческого капитала / У. Р. Бекмуханбетова // Экономика: стратегия и
практика. - 2008. - №2. -С.31-35
268. Бектлеева Д.
Оценка индикаторов достойного труда в регионах Казахстана / Д.
Бектлеева, А. Ильясова // Саясат-Policy. - 2008. - № 6. -С.25-32
269. Берентаев К.
Нужна программа развития Казахстана / К. Берентаев // Маркетинг товаров
и услуг. - 2008. - № 7-8 . -С. 4-11
270. Бримбетова Н.Ж.
Конкурентоспособность регионов и усиление социального партнерства / Н.
Ж. Бримбетова // Экономика: стратегия и практика. - 2008. - № 2. -С.7-11
271. Далабаева Ж.
Свободные экономические зоны в мировой экономике и перспективы их
развития в Казахстане / Ж. Далабаева // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.=
Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2008. - № 5. - С. 12-18
272. Ерниязов Р. А.
Развитие привлечения инвестиций в пищевую промышленность Казахстана
/ Р. А. Ерниязов, А. А. Ерниязова // Банки Казахстана. - 2008. - №3. -С.35-41
273. Есымханова З.К.
Инвестиций и их влияние на экономический рост в условиях
индустриально-инновационного развития / З. К. Есымханова // Ќаржы
ќаражат = Финансы Казахстана. - 2008. - № 5-6. - С. 47-48
274. Ешпанова Д. Д.
Молодежь Казахстана-проблемы ее социального развития / Д. Д.
Ешпанова, К. О. // Социс.Социолог.исследования. - 2008. - № 5. -С. 58-66
275. Ешпанова Д. Д.
Динамика социального развития молодежи в современном Казахстане /
97
Д.Д. Ешпанова, К.О. Айтбай, З.С. Айдарбеков // Казахстан-спектр. - 2008. №1. -С.71-83
276. Жаназарова З.
Социальное значение изменений современной семьи в Казахстане / З.
Жаназарова // Саясат-Policy. - 2008. - № 5. -С.129-131
277. Жанатаева У.
Актуальные проблемы социальной политики Республики Казахстан / У.
Жанатаева // Ќаз¦У хабаршысы.Тарих сер.= Вестник
КазНУ.Сер.историческая. - 2008. - №3. -С.124-126
278. Жанатаева У.
Особенности системы социальной защиты населения Республики
Казахстан при переходе к рыночным отношениям / У. Жанатаева // "Ќайнар"
университетініњ хабаршысы=Вестник университета "Кайнар". - 2008. - №
3/1 . -С. 28-32
279. Жолдасбаев С. И.
Мировой опыт функционирования трехуровневых систем социальной
защиты населения / С. И. Жолдасбаев // Банки Казахстана. - 2008. - № 6. С.43-46
280. Жунусов Б.А.
Проблемы социальной защиты населения Казахстана в условиях
модернизации национальной экономики / Б. А. Жунусов, Н. В. Калюжная //
Банки Казахстана. - 2008. - №9 . -С.37-40
281. Избастин К.
Методологические основы развития государственного
предпринимательства / К. Избастин // Транзитная экономика. - 2008. - №1. С.76-83
282. Исмагулова Г.
Оценка конкурентоспособности угольной промышленности Казахстана / Г.
Исмагулова // Analytic=Аналитическое обозрение. - 2008. - № 3. -С.82-93
283. Исмаилова Г.Б.
Эволюция развития взглядов и формирование современных концепций
социальной защиты населения / Г. Б. Исмаилова // Ќаз¦У
хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2008. - №
6. - С. 97-104
284. Казбеков Е.К.
Состояние и особенности развития малого бизнеса в региональном аспекте
/ Е.К. Казбеков // Транзитная экономика. - 2008. - №1. -С.87-92
285. Каймулдаева А.К.
Обзор изменений по социальному обеспечению работников / А.К.
Каймулдаева // Ќазаќстандаѓы мамандар аныќтамалыѓы=Справочник
кадровика Казахстана. - 2008. - №2. - (Трудовые отношения ). - ISSN 1996207X
Перевод заглавия: Ќызметкерлерді єлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты
µзгерістерге шолу
98
286. Калетаев Д.
Социальные предпосылки консолидации казахстанского народа / Д.
Калетаев // Саясат-Policy. - 2008. - № 5. -С.136-140
287. Калетаев Д.
Интернационализация экономической жизни народов: политологический
анализ / Д. Калетаев // Саясат-Policy. - 2008. - № 5. -С.141-148
288. Калетаев Д.А.
Теоретические проблемы социально-политической консолидации народов
Казахстана / Д. А. Калетаев // Казахстан спектр. - 2008. - № 2. -С.26-31
289. Каренов Р.С.
Исследование проблем эффективного развития рынка нефти в Казахстане /
Р.С. Каренов // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер.= Вестник
КарГУ.Сер.экономика. - 2008. - №1. -С.19-24. - ISSN 0142-0843
290. Кошебаева Г.К.
Мониторинг предприятий - система независимой оценки
конкурентоспособности экономики / Г.К. Кошебаева // Банки Казахстана. 2008. - №2. -С.32-34
291. Кошебаева Г.К.
Финансовое обеспечение экономического развития Карагандинской
области / Г. К. Кошебаева // Банки Казахстана. - 2008. - № 11. -С.25-28
292. Кучукова Н.К.
Повышение конкурентоспособности казахстанской экономики / Н.К.
Кучукова // Финансы. - 2008. - №1. -С.73-75
293. Лесбеков Г.
О некоторых вопросах развития и финансового обеспечения приоритетных
отраслей обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан / Г.
Лесбеков // Финансы. Кредиты. - 2008. - №1. -С.20-24
294. Нурмашова Ф.А.
Региональное социально-экономическое развитие Казахстана: приоритеты
и пути их достижения / Ф. А. Нурмашова // АльПари . - 2008. - №4. - С. 157160. - (Отраслевая и региональная политика)
295. Нурпеисова А. А.
Особенности формирования и развития внешнеэкономических связей
стран / А. А. Нурпеисова // Экономика: стратегия и практика. - 2008. - №2. С.41-47
296. Нысанбаев С.Н.
Состояние и развитие маркетинга в Республике Казахстан / С. Н.
Нысанбаев // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2008. - № 3. - С. 98-101
297. Ракишева Б.И.
Социально-демографические, экономические и культурные аспекты
реализации диаспоральной политики Республики Казахстан / Б. И.
99
Ракишева, Е. К. Уйсимбаева // Психология.Социология.Политология. - 2008.
- № 9 . -С. 21-27
298. Рогачева Т. М.
Экономика Казахстана в контексте конкурентоспособности / Т. М. Рогачева
// Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ ѓылым академиясыныњ
баяндамалары=Доклады Национальной академии наук Республики
Казахстан. - 2008. - № 2 . -С. 60-65. - (Экономика)
299. Садыков А. С.
Стратегия инновационной модели модернизации экономики Казахстана / А.
С. Садыков // Ќазаќстан Республикасыныњ ¦лттыќ ѓылым академиясыныњ
баяндамалары=Доклады Национальной академии наук Республики
Казахстан. - 2008. - № 2 . -С. 66-71
300. Садыков А.С.
Роль стратегии индустриально-инновационного развития в обеспечении
модернизации экономики / А. С. Садыков // ЌР ¦ЃА Баяндамалары=Доклады
НАН РК. - 2008. - №1 . -С.104-109
301. Сайлаубеков Н.
Мировые тенденции и проблемы развития нефтехимической отрасли в
Казахстане / Н. Сайлаубеков // Саясат-Policy. - 2008. - № 6. -С.8-11
302. Сапарбаев А.Д.
Особенности развития инновационной экономики в Казахстане / А. Д.
Сапарбаев // "Ќайнар" университетініњ хабаршысы=Вестник университета
"Кайнар". - 2008. - № 4/1 . -С. 113-121
303. Сахиев С.Е.
Угрозы социальной безопасности Республике Казахстан, исходящие из
региона Центральной Азии / С. Е. Сахиев // Ќаз¦У хабаршысы.Тарих сер.=
Вестник КазНУ.Сер.историческая. - 2008. - №3. -С.153-156
304. Силаева Л.П.
Региональный агропродовольственный рынок - основные направления
развития / Л. П. Силаева // С.Сейфуллин атындаѓы Ќазаќ агротехникалыќ
университетініњ ѓылым жаршысы=Вестник науки Казахского
агротехнического университета им. С.Сейфуллина. - 2008. - №3. -С.146-152
305. Сихимбаев М.
Анализ влияния инновационных факторов на экономический рост / М.
Сихимбаев // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2008.
- №1. -С.13-19
306. Спанова Б.Ж.
Индустриально-инновационное развитие регионов Казахстана:
прогнозирование по макроэкономическим показателям / Б. Ж. Спанова //
АльПари . - 2008. - №4. - С. 26-33. - (Экономика и политика)
307. Султанов Б.
Экономика Казахстана: стабильность развития / Б. Султанов // Экономика и
статистика. - 2008. - №3. -С.28-31. - ISSN 1608-2192
100
308. Тажибаева Р.М.
Эффективность развития черной металлургии как одной из ключевых
отраслей отечественной экономики / Р.М. Тажибаева // Ќараѓанды ун-тiнiњ
хабаршысы. Экономика сер.= Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2008. - №1. С.37-44
309. Тержанова А.Ж.
Сущность трансформации социально-экономической системы / А. Ж.
Тержанова // АльПари . - 2008. - № 3. - С. 183-186
310. Тлеуберген Д.М.
Основные тенденции развития структуры экономики Республики Казахстан
/ Д. М. Тлеуберген // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы. Экономика сер.=
Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2008. - № 3. -С.22-29
311. Тулепбаев К.
Социально-экономические приоритеты инвестиции активов пенсионных
фондов в человеческий капитал / К. Тулепбаев // Банки Казахстана. - 2008. №1. -С.38-42
312. Фаттахова О.
Развитие женского предпринимательства в Карагандинской области / О.
Фаттахова // Бизнес.KZ. - 2008. - №9 . -С.10-11
313. Халитова М.М.
Модели социально ориентированной рыночной экономики / М. М. Халитова
// Ќазаќстан Республикасы ¦ЃА Хабарлары = Известия НАН Республики
Казахстан. - 2008. - №4 . -С.28-30.
314. Халитова М.М.
Приоритетные направления решения социальных проблем в Республике
Казахстан / М. М. Халитова, Д. К. Турсынбаева // Экономика. - 2008. - №4. С. 31-36
315. Хамзина Ж.
Компенсация местных исполнительных органов в социальной сфере / Ж.
Хамзина // Мир закона. - 2008. - № 4. -С.7-10
316. Шаекина Ж.М.
Развитие консалтинговых компаний в Казахстане / Ж. М. Шаекина, Н. Б.
Оспанова // АльПари . - 2008. - № 3. -C.33-34
317. Шеломнецева В.
Уровень жизни населения: мониторинг, тенденции, управление / В.
Шеломнецева // Саясат-Policy. - 2008. - № 5. -С.38-42
2007
318. Биназарова С.
Ќазаќстанныњ индустриализация кезіндегі єлеуметтік-экономикалыќ дамуы
/ С. Биназарова // Абай атындаѓы Ќазаќ ±лттыќ педагогикалыќ университеті
хабаршысы: Тарих жєне саяси-єлеуметтік ѓылымдар сер. - 2007. - №2. - .
62-66 б.
101
319. Ермухаметова С.Р
Инновациялыќ ќызметтіњ ќ±ќыќтыќ мєселелері / С.Р Ермухаметова // Ќаз¦У
хабаршысы.Зањ сер.= Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2007. - №2. -127129б.
320. Жапаров Е.
Жаћандану жаѓдайындаѓы жастардыњ єлеуметтенуініњ ерекшеліктері / Е.
Жапаров // Саясат-Policy. - 2007. - №10. - 59-61 б.
321. Жаќиянов Т.
Ќазаќстандаѓы жастар саясаты жєне оныњ єлеуметтік-ќ±ќыќтыќ мєселелері
/ Т. Жаќиянов // Саясат-Policy. - 2007. - №8. -. 74-76 б.
322. М±сатаев С.Ш.
Кєсіподаќтар - ќазаќстандаѓы азаматтыќ ќоѓамныњ єлеуметтік институттары
/ С.Ш. М±сатаев // Хабаршы. Абай атындаѓы АУ:Халыќаралыќ µмiр жєне
саясат сер.= Вестник АУ им.Абая: Сер. Межд. жизнь и политика . - 2007. №1. -. 26-31 б.
323. Ысќаќов Е.Р.
Ќазаќстандыќ патриотизм саяси-єлеуметтік ќ±былыс ретінде / Е.Р. Ысќаќов
// Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы.Тарих, философия, ќ±ќыќ сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2007. - №2. - . 108-112 б.
324. Абдулвалиева Т.В.
Финансовые аспекты регулирования развития обрабатывающей
промышленности Казахстана / Т.В. Абдулвалиева // ЌР ¦ЃА
хабарлары=Известия НАН РК.Сер.общественных наук. - 2007. - №2. -С.2427
325. Айкио Д.Д.
Развитие туризма в Казахстане / Д.Д. Айкио // АльПари . - 2007. - №3/4. С.223-225
326. Акишев А.
Тенденции и перспективы регионального развития в Республике Казахстан
/ А. Акишев, Р. Арын // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2007. -С.99-103
327. Алдашов Б.А.
Развитие инновационного предпринимательства в Республике Казахстан /
Б.А. Алдашов, Е.В. Ткач // Ќазаќстан Республикасы ¦ЃА Хабаршысы =
Вестник НАН РК. - 2007. - №1. -С.39-42
328. Алимухамбетов Н.
Развитие пенсионной системы в Казахстане / Н. Алимухамбетов // ФБ Кадры. . - 2007. - №4. -С.21-23
329. Алинов М.Ш.
Факторы устойчивого развития национальной экономики в условиях
глобализации / М.Ш. Алинов // Транзитная экономика. - 2007. - №1. -С.2736. - (Стратегия развития)
330. Анисимова Н.М.
102
Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию / Н.М.
Анисимова // Экология и устойчивое развитие. - 2007. - №3. -С.7-11
331. Антонова Н.М.
Тенденции экономического развития Казахстана в современных условиях /
Н.М. Антонова // АльПари . - 2007. - №3/4. -С.5-9
332. Аубакиров Я.А.
Казахстанская модель экономической трансформации / Я.А. Аубакиров //
Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. 2007. - №5. -С.3-9
333. Аукен В.М.
Взаимосвязь социальных институтов экономики / В.М. Аукен // Вестник
КазНПУ: серия экономическая=Ќаз ¦ПУ хабаршысы. экономика сериясы. 2007. - №3. -С.15-23. - (Макроэкономическое регулирование)
334. Ахмедьярова М.
О совершенствовании методики проведения мониторинга реализации
региональных социальных программ / М. Ахмедьярова, А. Ильясова // Труд
в Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2007. - №4. -С.18-21
335. Бейсенбина А.Ш.
Кластерное развитие Казахстан: проблемы и пути их решения / А.Ш.
Бейсенбина // Банки Казахстана. - 2007. - №2. -С.25-31
336. Биримбетова Н.
Модернизация региональной социальной системы: теоретические аспекты
ее направления / Н. Биримбетова // Саясат-Policy. - 2007. - №1. -С.17-21
337. Дуйсенгалиева М.
Теоретические вопросы применения адресности в социальной политике
государства / М. Дуйсенгалиева // Ќаржы ќаражат=Финансы Казахстана. 2007. - №4. -С.24-34
338. Гусева Л.
Развитие транспортного транзитного потенциала Казахстана: достижения,
проблемы и перспективы / Л. Гусева // Analytic=Аналитическое обозрение. 2007. - №4. -С.44-52
339. Джаркимбаев Ж.А.
Факторы роста экономики Казахстана / Ж.А. Джаркимбаев // Транзитная
экономика. - 2007. - №5. -С.15-24
340. Джуманазаров М.С.
Эволюция и современное состояние казахстанского фондового рынка / М.С.
Джуманазаров // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2007. - №5. -С.36-38
341. Егоров О. И.
О стратегии развития нефтяной промышленности Республики Казахстан /
О. И. Егоров // Экономика: стратегия и практика. - 2007. - № 3-4. -С.22-27
342. Есенгараева Г.
103
Концессионный механизм развития транспортной инфраструктуры / Г.
Есенгараева // Саясат-Policy. - 2007. - №6. -С.62-64
343. Ескараева О.К.
Механизм устойчивого развития национальной экономики Республики
Казахстан / О.К. Ескараева, Ж.К. Батмусаева // Транзитная экономика. 2007. - №4. -С.15-27
344. Ескараева О.К.
Модель устойчивого роста и развития экономики Казахстана / О.К.
Ескараева, Ж.К. Батмусаева // Транзитная экономика. - 2007. - №5. -С.60-69
345. Жанбирова Б.А.
Совершенствование инновационной политики Республики Казахстан на
современном этапе / Б.А. Жанбирова // Транзитная экономика. - 2007. №6. -С.18-22
346. Жарменов А.
Необходимость разработки стратегии устойчивого развития горной
промышленности / А. Жарменов, С. Галиев // Промышленность
Казахстана. - 2007. - №8. -С.6-7
347. Жуланова Л.
Роль социальных стандартов в оценке уровня жизни / Л. Жуланова //
Мысль. - 2007. - №12. -С.14-23
348. Золоторева С.В.
Социальная защита населения: понятия, сущность, значение,
необходимость, формы / С.В. Золоторева // Ќаржы ќаражат=Финансы
Казахстана. - 2007. - №1. -С.73-77
349. Имангазиев Б.
Факторы и инвестиционные приоритеты устойчивого территориального
развития Казахстана в контексте мировых трендов / Б. Имангазиев // ЌР ¦ЃА
хабарлары=Известия НАН РК.Сер.общественных наук. - 2007. - №2. -С.3235
350. Индустриально-инновационное развитие: региональный аспект // Мысль. 2007. - №3. -С.41-44
351. Исаева А.Б.
Проблемы развития банковской системы Казахстана на современном этапе
/ А.Б. Исаева // Хабаршы. Абай атындаѓы Ќаз¦ПУ :Экономика сер.= Вестник
АУ им.Абая: Сер. Экономическая. - 2007. - №4. -С.67-72. - ISSN 1728-5402
352. Исмагулова Г.Е.
Устойчивое развитие в отраслях экономики Казахстана / Г.Е. Исмагулова //
Экология и устойчивое развитие. - 2007. - №3. -С.38-42
353. Кабдуллина Г.К.
Региональное развитие социальной инфраструктуры агропромышленного
комплекса / Г.К. Кабдуллина // Транзитная экономика. - 2007. - №6. -С.73-77
354. Казыбаев М. Т.
104
Социально-экономические преобразования в странах Центральной Азии и
проблема обеспечения стабильности / М. Т. Казыбаев, А. Т. Ибраев, Т. А.
Турсунбаев // Ќаз¦У хабаршысы.Халыќаралыќ ќатынас.ж/е халыќаралыќ
ќ±ќыќ сер.= Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. 2007. - №5-6. -С.51-56
355. Касенов М.Р.
Современное состояние и перспективы развития химической
промышленности Казахстана / М.Р. Касенов, С.А. Клышбаева // Ќаз¦У
хабаршысы. Экономика сер. = Вестник КазНУ. Сер. экономическая. - 2007. №2. -С.80-84
356. Кенжебаева З.С.
Формирование новой стратегии развития национальной экономики
Республики Казахстан / З.С. Кенжебаева // Транзитная экономика. - 2007. №2. -С.5-13
357. Кенжебекова Н.Д
Стратегия развития черной металлургии Республики Казахстан / Н.Д
Кенжебекова, Ж.К Туткушева // АльПари . - 2007. - №1. -С.169-173
358. Ким А.С.
Инновационная деятельность предпринимательства как движущий фактор
развития экономики / А. С. Ким // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.=
Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2007. - №6 . -С.70-74
359. Коржов А.
Стратегические приоритеты инновационного развития Казахстана / А.
Коржов // Экономист. - 2007. - №12. -С.59-69
360. Кочербаева А.А.
Методологические основы социальной политики / А.А. Кочербаева //
АльПари . - 2007. - №3/4. -С.209-214. - ISSN 1562-5397
361. Кубаев К.Е.
Формирование и развитие стратегического управления страной первым
президентом Казахстана / К.Е. Кубаев // Халыќаралыќ Бизнес
Университетініњ хабаршысы = Вестник университета международного
бизнеса. - 2007. - Вып.4. -С.20-27
362. Курманалиев Е.К.
Приватизация объектов социальной сферы: торговля, общественное
питание и услуги / Е.К. Курманалиев // Абай атынд. Ќаз¦ПУ Хабаршысы
Экономика сериясы=Вестник КазНПУ им. Абая Сер. Экономическая. - 2007.
- №1. -С.52-57
363. Кушербаева А.Е.
Динамика экономического развития Казахстана в конкурентном измерении /
А.Е. Кушербаева // Транзитная экономика. - 2007. - №1. -С.101-107
364. Кушербаева А.Е.
Оценка конкурентоспособности производительных сил Казахстана / А.Е.
Кушербаева // Транзитная экономика. - 2007. - №2. -С.84-91
105
365. Кушербаева А.Е.
Оценка уровня технологического развития Казахстана: конкурентные
аспекты / А.Е. Кушербаева // Абай атынд. Ќаз¦ПУ хабаршысы Экономика
сериясы=Вестник КазНПУ им. Абая Сер. Экономическая. - 2007. - №2. С.29-37
366. Майдырова А.Б.
Основные принципы развития рынка интеллектуальной собственности /
А.Б. Майдырова, Б.С. Есенгельдин // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы.
Экономика сер.= Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2007. - №4. -С.93-97
367. Мараим М.З.
Вхождение Казахстана во Всемирную торговую организацию и его влияние
на развития молочной отрасли / М.З. Мараим // Ќаржы ќаражат=Финансы
Казахстана. - 2007. - №2. -С.21-25
368. Мустафаев Н.
Жить по-человечески в Казахстане / Н. Мустафаев // Busness women. 2007. - №1. -C.88-92
369. Мухамбетов Г.
Социально-экономическое развитие региона / Г. Мухамбетов // СаясатPolicy. - 2007. - №9. -С.24-33
370. Нарибаев М.
Инвестиции в основной капитал как фактор экономического развития
Казахстана: отраслевой анализ / М. Нарибаев, А. Кажмуратова //
Analytic=Аналитическое обозрение. - 2007. - №4. -С.53-59
371. Нурлихина Г.Б.
Сравнительные характеристики структурных сдвигов в Казахстанской и
мировой экономике / Г.Б. Нурлихина // Абай атынд. Ќаз¦ПУ хабаршысы
Экономика сериясы=Вестник КазНПУ им. Абая Сер. Экономическая. - 2007.
- №1. -С.19-28
372. Омурзаков Т.
Развитие конкурентных отношений в сфере хозяйствования естественной
монополии / Т. Омурзаков // Саясат-Policy. - 2007. - №9. -С.43-45
373. Омурзаков Т.К.
Формирование организационно-правового механизма развития
конкурентной среды в экономике Казахстана / Т.К. Омурзаков // Транзитная
экономика. - 2007. - №4. -С.28-34
374. Ондасынова А.И.
Развитие пенсионной системы Республики Казахстан как фактор
обеспечения социальных гарантий / А.И. Ондасынова // Хабаршы.
Халыќаралыќ бизнес университеті=Вестник университета международного
бизнеса. - 2007. - Вып.№4. -С.106-112
375. Рамазанов А.
Концепция корпоративной социальной ответственности / А. Рамазанов //
Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №12. -С.38-46
106
376. Рахматулина Г.Г.
Приоритеты промышленного развития Казахстана / Г.Г. Рахматулина //
Казахстан-спектр. - 2007. - №2. -С.55-65
377. Сегизбаева А.Р.
Современная концепция социального развития общества / А.Р. Сегизбаева
// АльПари . - 2007. - №3/4. -С.248-252
378. Ташенев М.Ж.
Социально-экономические перспективы развития суверенного Казахстана /
М.Ж. Ташенев // Ќаз¦У хабаршысы.Тарих сер.= Вестник
КазНУ.Сер.историческая. - 2007. - №1. -С.93-96
379. Тонкопий М.С.
Экономическое развитие Казахстана на основе природных ресурсов / М.С.
Тонкопий // Халыќаралыќ Бизнес Университетініњ хабаршысы = Вестник
университета международного бизнеса. - 2007. - Вып.4. -С.44-51
380. Тулепбаев К.
О ходе пенсионной реформы в Казахстане / К. Тулепбаев // Труд в
Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2007. - №12. -С.17-19
381. Тусупбекова Д.Т.
Перспективы государственного финансового регулирования
экономического развития Республики Казахстан / Д.Т. Тусупбекова // Ќаз¦У
хабаршысы. Экономика сер. = Вестник КазНУ. Сер. экономическая. - 2007. №3. -С. 23-25
382. Халитова М.М.
Социальная ориентация рыночного хозяйства / М. М. Халитова //
Экономика: стратегия и практика. - 2007. - №3-4 . -C.38-47
383. Хан В.А.
Управление инновациями в повышении конкурентоспособности экономики
Казахстана / В.А. Хан // Менеджмент в России и за рубежом. - 2007. - №2. С.60-65
384. Шамсадова Я.Ч.
Теоретико-методологические аспекты формирования системы социальной
защиты населения Республики Казахстана / Я.Ч. Шамсадова // Ќаз¦У
хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2007. №5. -С.17-22
385. Шарипов А.К.
Проблемы развития сельского хозяйста Респблики Казахстан / А.К.
Шарипов, Ж.А Асанова // Ќаз¦У хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2007. - №3. -С.85-87
386. Эрназаров Т.Я.
Инвестиционные направления формирования социальной политики
государства / Т.Я. Эрназаров // Транзитная экономика. - 2007. - №1. -С.3743
2006
107
387. Арын Е.М.
Ќазаќстандаѓы экономикалыќ билікті орталыќсыздандырудыњ
алѓышарттары / Е.М. Арын, В.Е. Есмаѓзам // ПМУ
хабаршысы.Экономикалыќ сер.=Вестник ПГУ.Сер.экономическая. - 2006. №2. -. 15-25 б.
388. Ахметова Г.М.
Аймаќтардыњ экономикасыныњ даму мєселелері / Г.М. Ахметова, А.А.
Н±рѓалиева // ПМУ хабаршысы.Экономикалыќ сер.=Вестник
ПГУ.Сер.экономическая. - 2006. - №2. -. 75-81 б.
389. Исахова П.
Халыќты єлеуметтік ќорѓау ж‰йесініњ єлеуметтік-экономикалыќ тиімділігі
жєне оны реформалау баѓыттары / П. Исахова // АльПари. - 2006. - №1. –
179-183 б.
390. Ќасымбеков М.
Жадымыздасыњ,желтоќсан / М. Ќасымбеков // Научный мир
Казахстана=Ќазаќстанныњ ѓылыми єлемі. - 2006. - №5-6. – 5-13 б.
391. Медешева И.Б.
Астана ќаласыныњ ќалыптасуыныњ тарихнамасы / И.Б. Медешева // Ќаз¦У
хабаршысы: тарих сер. - 2006. - №4. -16-20 б. .
392. Омарбекова Г.С.
Экономикалыќ ж‰йеніњ конституциялыќ ќаѓидалары / Г.С. Омарбекова //
ЌарМУ Хабаршысы. Тарих, Философия, Ќ±ќыќ сериясы. - 2006. - №1. - 154163 б.
393. Сєтбай Д.
Желтоќсан: аќиќат пен ањыз / Д. Сєтбай // Ќазаќ тарихы. - 2006. - №6. - 101105 б.
394. Абаева А.А.
Концепция устойчивого социально-экономического развития национальной
экономики / А.А. Абаева // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2006. - №4.
-С.11-13
395. Алимбаев А.
Внедрение концепции устойчивого развития как фактор экологизации
развития экономики / А. Алимбаев // Саясат-Policy. - 2006. - №5. -С.39-42
396. Ахмедьярова М.
Высокий образовательный уровень как гарантия соответствующего
экономического развития / М. Ахмедьярова // Финансы Кредиты. - 2006. №10. -С.22-25
108
397. Ахметова Г.Р.
Переход инновационной экономике и устойчивое развитие Республики
Казахстан / Г.Р. Ахметова // Вестник КазНУ:Сер.Международные отношения
и междунар.право. - 2006. - №1. -С.104-105.
398. Ахметтаев А.
Социальные факторы реформирования как средство преобразования
общества / А. Ахметтаев // Саясат-Policy. - 2006. - №1. -С.40-42
399. Бейсенова Ж.Ж.
Статус и приоритетные направления деятельности научно-технологических
парков / Ж.Ж. Бейсенова // Вестник КарГУ:Сер.Экономика. - 2006. - №4. С.8-16.
400. Галиев С.
Развитие научно-технического потенциала горного производства / С.
Галиев // Промышленность Казахстана. - 2006. - №8. -С.36-37.
401. Додонов В.Ю.
Стабилизаторы процессов устойчивого развития в системе механизмов
государственного регулирования экономики / В.Ю. Додонов // Известия НАН
РК:Сер.Общественных наук. - 2006. - №2. -С.18-21
402. Дуйсен Г.М.
Туристская политика в Казахстане: оценка и направления развития / Г.М.
Дуйсен // Доклады НАН РК. - 2006. - №3. -С.63-68.
403. Елюбай И.Б.
Развитие нефтегазового сектора и его влияние на экономику Казахстана /
И.Б. Елюбай // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2006. - №3. -С.121-125.
404. Емелина Н.
Потребление товаров на современном этапе развития рыночной экономики
в Казахстане / Н. Емелина; Е. Абельдинов // Транзитная экономика. - 2006. №2. -С.27-33
405. Ескараев О.
Роль рынка в экономическом развитии Республики Казахстан / О. Ескараев,
Ж. Батмусаева // Транзитная экономика. - 2006. - №5-6. -С.23-32
406. Есмаханова А.С.
Перспективы развития туризма в Республике Казахстан / А.С. Есмаханова //
Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2006. - №1. -С.116-119
407. Жангазы Р.
Повышение конкурентоспособности как ответ Казахстана на вызовы
глобализации / Р. Жангазы // Analyting. - 2006. - №4. -С.4-6
408. Жолдасбаев С.
Три уровня социальной защиты населения при наступлении случаев
социального риска / С. Жолдасбаев // Экономика и статистика. - 2006. - №2.
-С.100-104
109
409. Жусипов Б.С.
Политика государственного регулирования социальной сферы в
Республике Казахстан / Б.С. Жусипов // Известия НАН
РК:Сер.Общественных наук. - 2006. - №5. -С.52-54
410. Ибраимкулов К.
Современные тенденции развития строительной отрасли в Республике
Казахстан / К. Ибраимкулов // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2006. - №2. -С.40-48
411. Иванов Л.
О задачах управления пропорциональностью экономического развития
Республики Казахстан / Л. Иванов // Экономика и статистика. - 2006. - №3. С.4-20.
412. Искаков Н.А.
Парадигма устойчивого развития в контексте перспектив вхождения
Республики Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран
мира / Н.А. Искаков // Экономика: стратегия и практика. - 2006. - №1. -С.3739
413. Кабиева А.А.
Рынок недвижимости в Казахстане: проблемы и перспективы развития /
А.А. Кабиева // Вестник Карагандинского университета: Сер.Экономика. 2006. - №4. -С.16-19.
414. Калдияров Д.А.
Анализ современной социальной политики в Республике Казахстан / Д.А.
Калдияров, А. Житкеев // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2006. - №4. С.40-45
415. Каракулова М.
Развитие регионов Казахстана за годы независимости / М. Каракулова, О.
Тимофеева // Экономика и статистика. - 2006. - №4. -С.160-168
416. Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан на 20072009 годы // Мир финансов. - 2006. - №11. -С.4-28
417. Кушербаев К.
Критерии и принципы регионального экономического развития / К.
Кушербаев // Саясат-Policy. - 2006. - №8. -С.14-19
418. Мамраева Д.Г.
Прогнозирование тенденций развития Казахстанского рынка
интеллектуальных продуктов / Д.Г. Мамраева // Вестник НАН РК = ЌР ¦ЃА
Хабаршысы. - 2006. - №4. -С.115-120.
419. Медведев Р.
Казахстанская модель / Р. Медведев // Евразия сегодня. - 2006. - №6. -С.7680.
110
420. Муканова А.
Основные тенденции инновационного (научно-технического) развития
Казахстана / А. Муканова // Транзитная экономика. - 2006. - №5-6. -С.42-47
421. Мусина К.Р.
Значение формирования стратегии развития национальной экономики в
условиях глобализации / К.Р. Мусина // Вестник КазНУ: Сер.
Международные отношения и междунар.право. - 2006. - №1. -С.102-103.
422. Мустапаев Р.
Факторы конкурентоспособности регионов Казахстана / Р. Мустапаев //
Транзитная экономика. - 2006. - №4. -С.102-111
423. Мухитов К.
Индустриализация в Казахстане: предпосылки и результаты / К. Мухитов //
Вестник КазНУ:Сер.Историческая. - 2006. - №1. -С. 24-27.
424. Нарибаев М.
Экономические интересы Казахстана и перспективы регионального
сотрудничества со странами Центральной Азии / М. Нарибаев //
Analyting.Аналитическое обозрение. - 2006. - №5. -С.18-23
425. Нургалиева С.Ж.
Региональные особенности развития социальной сферы / С.Ж. Нургалиева,
Е.М. Арын // ПМУ хабаршысы.Экономикалыќ сер.=Вестник
ПГУ.Сер.экономическая. - 2006. - №3. -С.64-73.
426. Нургалиева С.Ж.
Основные направления социальной политики Республики Казахстан / С.Ж.
Нургалиева, Е.М. Арын // ПМУ хабаршысы.Экономикалыќ сер.=Вестник
ПГУ.Сер.экономическая. - 2006. - №3. -С.56-64.
427. Нур-Мухамед М.К.
Социально экономическое развитие Республики Казахстан в период с 1990
по 2005 гг. / М.К. Нур-Мухамед // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2006.
- №1. -С.113-116
428. Нурумов А.
Финансовые аспекты развития национальной экономики Казахстана / А.
Нурумов // Ќаржы ќаражат=Финансы Казахстана. - 2006. - №2. -С.3-8
429. Нурымбетов Т.
Предпосылки развития ипотечного кредитования в Республике Казахстан /
Т. Нурымбетов, Д.Е. Пернебеков // Ќазаќстанныњ ѓылыми єлемі = Научный
мир Казахстана. - 2006. - №2. -С.106-111.
430. Осокина В.
Анализ влияния источников дохода и социальных программ на снижение
бедности в Республике Казахстан / В. Осокина // Экономика и статистика. 2006. - №1. -С.49-52.
431. Осокина В.
111
Анализ влияния источников дохода и социальных программ на снижение
бедности в Республике Казахстан / В. Осокина // Экономика и статистика. 2006. - №1. -С.49-52.
432. Оспанов Г.Б.
Современное состояние пенсионной системы Казахстана и пути ее
совершенствования / Г.Б. Оспанов // Вестник Нац. Академии наук РК. 2006. - №4. -С.90-94.
433. Рахимов Б.
Проблемы развитие современной сферы услуг в Казахстане / Б. Рахимов //
АльПари. - 2006. - №1. -С.53-55.
434. Сальжанова З.
Важнейшие принципы технологического развития экономики Казахстана / З.
Сальжанова // Саясат-Policy. - 2006. - №5. -С.6-10
435. Сатыбалдинова У.Б.
Особенности социально - экономического положения женщин в Казахстане
/ У.Б. Сатыбалдинова // Вестник КарГУ. сер. Экономика. - 2006. - №2. -С.7276.
436. Саханова А.
Государственный сектор экономики Республики Казахстан / А. Саханова //
Экономика и статистика. - 2006. - №4. -С.45-52
437. Сергебаев Е.Б.
Предпосылки индустриально-инновационного развития машиностроения
Республики Казахстан / Е.Б. Сергебаев // Вестник КазГУ: Сер.
Экономическая. - 2006. - №2. -С.82-90.
438. Состояние и потенциал развития животноводческой продукции //
Статистическое обозрение Казахстана. - 2006. - №5. -С.49-51
Экземпляры: всего:1 - 5(1).
439. Спанов М.
Конкурентоспособность Казахстана: современные вызовы и общественные
инициативы / М. Спанов // Саясат. - 2006. - №10. -С.16-18
440. Стратулат И.
Факторы развития и реализации социальной политики в Казахстане (на
примере Карагандинской области) / И. Стратулат // Саясат-Policy. - 2006. №8. -С.20-25
441. Сулеев Е.Д.
Аспекты развития нефтегазового сектора Республики Казахстан / Е.Д.
Сулеев // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2006. - №3. -С.98-103.
442. Тасекеев М.
Развитие биоиндустрии Казахстана / М. Тасекеев // Промышленность
Казахстана. - 2006. - №5. -С.28-33
443. Татибеков Б.
112
Функционирование и регулирование казахстанского рынка труда в условиях
глобализации / Б. Татибеков // Саясат-Policy. - 2006. - №9. -С.47-52
444. Ташимова Н.
Развитие рынка информационных услуг / Н. Ташимова // Транзитная
экономика. - 2006. - №4. -С.97-101
445. Теплухин А.
В сторону нанотехнологий : Перспективы РК в следующем цикле развития
мировой экономики / А. Теплухин // Маркетинг товаров и услуг. - 2006. №10. -С.12-20
446. Токбаев А.А.
Организация социальной защиты населения в Республике Казахстан / А.А.
Токбаев // Вестник КарГУ:Сер. Экономика. - 2006. - №1. -С.108-114.
447. Тургинбаева А.
Особенности государственного регулирования индустриальноинновационного развития в Казахстане / А. Тургинбаева // Экономика и
статистика. - 2006. - №4. -С.96-99
448. Утебаева Ж.
Тенденции развития молочной промышленности Казахстана / Ж. Утебаева
// Экономика и статистика. - 2006. - №2. -С.123-128
449. Цой О.
Условия применения модели устойчивого экономического развития в
Казахстане / О. Цой // Саясат-Policy. - 2006. - №12. -С.54-56
450. Шайкин Д.
Интегральная модель институционального регулирования молодежного
рынка труда / Д. Шайкин // Труд в Казахстане: проблемы, факты,
комментарии. - 2006. - №5. -С.6-9
451. Шибутов Д.Х.
Проблема развития накопительной пенсионной системы Казахстана / Д.Х.
Шибутов // Вестник КазНУ: Сер. экономическая. - 2006. - №2. -С.35-39.
452. Школьник В.
Перспективы развития страны / В. Школьник // Промышленность
Казахстана. - 2006. - №1. -С.12-16.
453. Юшко В.
Развитие экономики промышленности в условиях глобализации / В. Юшко //
АльПари . - 2006. - №3/4. -С.199-203.
454. Яушев Р.А.
Сервисно-технологическая экономика :признаки и тенденции развития в
Казахстане / Р.А. Яушев // Вестник КарГУ. сер. Экономика. - 2006. - №2. С.50-55.
2005
455. Абралиев О.А.
Ќазаќстан Республикасында б±зылѓан жерлерді ауыл шаруашылыѓына
113
ќайтарудыњ экономикалыќ тиімділігі / О.А. Абралиев // Ќаз¦У хабаршысы:
Экономика сер. - 2005. - №5. - 34-36 б.
456. Аубакирова Ж.Я.
Еуразиялыќ интеграцияныњ теориясы жєне тєжірибесі / Ж.Я. Аубакирова,
Н.А. Маженова // Вестник КазНПУ им.Абая Сер: экономика=Хабаршы Абай
атындаѓы Ќаз¦ПУ экономика сериясы. - 2005. - №2. - 73-78 б.
457. Ерешев Д.
Ќазаќстан зањнамасындаѓы инновация т‰сінігі / Д. Ерешев // Зањ. - 2005. №9. - . 22-25 бет.
458. Ќожабек Ќ.М.
Ќазаќстан Республикасы экономикасыныњ басым секторларында
инвестициялыќ ќызметтерді ж‰зеге асырушы инвесторларѓа
инвестициялыќ преференциялар берудіњ ќ±ќыќтыќ негіздері / Ќ.М. Ќожабек
// Вестник КазНУ:Сер.Юридическая. - 2005. - N2(34). - 55-59 б.
459. Н±рымбетова Г.Р.
Ќазаќстандыќ партиялар ќоѓам м‰ддесін білдіре ала ма / Г.Р. Н±рымбетова
// Саясат. - 2005. - №11. -. 25-28 б.
460. Телеуова Э.Т.
Ќазаќтыњ єдеттегі ќ±ќыќ негіздерніњ тарихи бастаулары / Э.Т. Телеуова //
Ќаз¦У хабаршысы:Тарих сер. - 2005. - №2. - 42-45 бет.
461. Алимбекова Г.Т.
Качество жизни в современном обществе / Г.Т. Алимбекова // Білім Образование. - 2005. - №5. -С.106-108
462. Аскаров Е.
Перспективы развития машиностроения / Е. Аскаров // Промышленность
Казахстана. - 2005. - №2. -С.42-45
463. Ахметова Г.И.
Экономическая сущность социальной инфраструктуры и механизм ее
функционирования / Г.И. Ахметова // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. 2005. - №3. -С.16-19
464. Байтулинов Д.
Устойчивое развитие экономики / Д. Байтулинов // Вестник
КазНУ:Сер.Экономическая. - 2005. - №3. -С.83-86.
465. Балгинова К.
Перспективы развития зернового производства в Казахстане / К. Балгинова
// Саясат. - 2005. - №3. -С.55-56
466. Бимендиева Л.А.
Развитие инновационной деятельности в экономике Казахстана / Л.А.
114
Бимендиева, Г.У. Макенова // Вестник КазНУ: Сер. Экономическая. - 2005. №6. -С.96-98
467. Джапаркулов Д.
Внешняя торговля как фактор проявления государственной независимости /
Д. Джапаркулов // Фемида. - 2005. - №10. -С.24-25
468. Джумабеков А.
Накопительная пенсионная система Республики Казахстан : Динамика
развития / А. Джумабеков // Рынок ценных бумаг Казахстана. - 2005. - №16.
-С.13-17
469. Досмагамбетов Е.С.
Экономические и социальные проблемы регионального воспроизводства в
условиях рыночной трансформации (на материалах ЦентральноКазахстанского региона) / Е.С. Досмагамбетов // Вестник КазНУ: Сер.
Экономическая. - 2005. - №5. -C.86-93.
470. Жандаулетов В.
На идеях независимости / В. Жандаулетов // Промышленность Казахстана.
- 2005. - №2. -С.2-5
471. Ибраимова С.
Социальная политика и социальная защита населения в системе
жизнеобеспечения населения / С. Ибраимова, О. Стаценко // Экономика и
статистика. - 2005. - №2. -С.105-108.
472. Икранбеков А.
Некоторые аспекты развития финансовой политики Республики Казахстан /
А. Икранбеков, // Евразийское сообщество: общество, политика, культура. 2005. - №1. -С.79-83
473. Кабдыбай А.К.
Металлургический кластер Центрального Казахстана :формирование и
развитие / А.К. Кабдыбай // Индустрия Казахстана. - 2005. - №7. -С.14-17
474. Казбеков Б.
Интеграционные возможности развития экономики Казахстана / Б. Казбеков
// Транзитная экономика. - 2005. - №5-6. -С.116-124
475. Кенжебеков Н.Д.
Основные тенденции развития металлургического комплекса Казахстана /
Н.Д. Кенжебеков // Ќараѓанды ун-тiнiњ хабаршысы:Экономика сер. =Вестник
Карагандинского университета:Сер.Экономика. - 2005. - №2(38). -С.27-31.
476. Кинбаева К.Н.
Формирование кластерного подхода в пищевой промышленности
Республики Казахстан / К.Н. Кинбаева // Ќараѓанды ун-тiнiњ
хабаршысы:Экономика сер.=Вестник Карагандинского
университета:Сер.Экономика . - 2005. - №2(38). -С.39-48.
477. Куанышбаев А.
115
Инновационная инфраструктура развития экономики / А. Куанышбаев //
Саясат-Policy. - 2005. - №12. -С. 7-10
478. Кунязова С.К.
Основные направления социальной политики Республики Казахстан / С.К.
Кунязова, С.А. Сафиулина // Вестник Павлодар.ун-та Сер.Гуманитарная. 2005. - №1. -С.91-99.
479. Курганбаева Г.
Перспективы развития инновационной конкурентоспособной экономики
Казахстана / Г. Курганбаева // Аналитическое обозрение. - 2005. - №1. С.39-42
480. Курманов О.
Казахстан в глобальной "экономике угля и стали" / О. Курманов //
Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2005. - №2. -С.3947
481. Кусаинов А.М.
Создание и развитие технопарков в Казахстане / А.М. Кусаинов // АльПари.
- 2005. - №3. -С.42-43.
482. Кусаинов Н.
Стратегии развития страны: этапы их реализации / Н. Кусаинов //
Индустрия Казахстана. - 2005. - №6(38). -С.4-7
483. Металлургия Казахстана :состояние ,инновационный потенциал ,тренд
развития // Промышленность Казахстана. - 2005. - №6. -С.35-37
484. Муканов Д.
Инновационное развитие металлургического комплекса
/ Д. Муканов // Промышленность Казахстана. - 2005. - N1. -С.38-40
485. Мухсина К.
Развитие аграрного сектора экономики Казахстана / К. Мухсина // Саясат. 2005. - №3. -С.59-61
486. Назарбаев Н.А.
В рамках реализации стратегии индустриально-инновационного развития
Казахстана / Н.А. Назарбаев // Вестник по Налогам, Инвестициям и
Таможенному делу. - 2005. - №1-3. -С.4-7
487. Нуртаева Г.
Состояние газовой отрасли Казахстана на современном этапе,проблемы ее
правового регулирования и основные тенденции ее развития / Г. Нуртаева
// Предприниматель и право. - 2005. - №6. -С.12-16.
488. Рогачева Т.М.
Тенденции развития реального сектора экономики Казахстана / Т.М.
Рогачева // Вестник КазНПУ им.Абая:Сер.Экономическая. - 2005. - №1. -С.818
489. Салимова Г.
116
Инновационные факторы развития промышленности Казахстана / Г.
Салимова // Саясат. - 2005. - №3. -С.31-34
490. Сатымбекова К.
Особенности экономического развития Казахстана в условиях
глобализации и интеграции / К. Сатымбекова // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2005. - №4. -С.5-9
491. Урузбаева Н.
Основа индустриально-инновационного развития страны / Н. Урузбаева //
Промышленность Казахстана. - 2005. - №2. -С.36-37
492. Хасенов Ж.Х.
Основные направления развития нефтегазовой отрасли Казахстана / Ж.Х.
Хасенов // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2005. - N1. -С.60-64. - ISSN
1563-0358
493. Эрназаров Т.Я.
Научно-технологическая инфраструктура развития экономики / Т.Я.
Эрназаров, А.Т. Куанышбаев // Вестник Павлодар.ун-та Сер.
экономическая. - 2005. - №1. -С.174-184.
2004
494. Айтуган А.
Зейнетаќыны жинаќтау ќорларындаѓы тєуекелдіктерді басќару ж‰йесініњ
ќызметіне рейтингтік баѓа беру / Айтуган, А. // Ќаржы-ќаражат=Финансы
Казахстана. - 2004. - N5. -.58-63 б.
495. Алтыбасарова М.
Ќазаќстанда мемлекеттік басќаруды орталыќсыздандыру жєне жергілікті
µзін-µзі басќарудыњ дамуы / Алтыбасарова, М. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2004. - N2. - 13-17 б
496. Басшиева, Ж.
М±най µндіруші кєсіпорындарындаѓы µткізу каналдарыныњ дамуы жєне
стратегиялары / Басшиева, Ж. // Экономика и статистика. - 2004. - N1. - 8283 б.
497. Блеутаева, К. Б.
Ќазаќстандаѓы азыќ-т‰лік ќауіпсіздігі проблемасыныњ мєні / Блеутаева,
К.Б. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2004. - N3(43). - 6-10 б.
498. Дебердеев, А.
Жеке ќосалќы шаруашылыќ жєне оларды шешудіњ жолдары / Дебердеев,
А. // Аќиќат. - 2004. - N2. - 30-34 б.
499. Д‰йсенов, Б.
Нарыќтыќ ќатынастарды ќалыптастырудаѓы жекешелендіру / Д‰йсенов, Б.
// Саясат. - 2004. - N8. - 49-50 б.
500. Дєуренбекова, Є. Н.
Бєсекеге ќабілетті µнеркєсіпті дамыту-индустриялыќ-инновациялыќ
стратегияныњ басты баѓыты / Дєуренбекова, Є.Н. // АльПари. - 2004. - N2-3.
- 118-121 б.
117
501. Елубаева, Ж.
Ќазаќстан Республикасындаѓы мемлекеттік шыѓыстар µкілеттігін бµлу
саясаты / Елубаева, Ж. // Ќаржы-ќаражат=Финансы Казахстана. - 2004. - N1.
- 29-34 б.
502. Есенжігітова, Р. Ѓ.
Ќазаќстанныњ ењбек ресурстарыныњ гендерлік негіздері / Есенжігітова, Р.Ѓ.
// Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2004. - N2(42). - 60-63 б.
503. Жалѓасбаева, А.
М±найгаз кешенін инвестициялаудыњ негізгі баѓыттары / Жалѓасбаева, А. //
Ќазаќстан жоѓары мектебі. - 2004. - N2. - С. 237-241 б.
504. Исабеков, Б,Н.
Индустриялыќ-инновациялыќ саясаттыњ ќ±рылымдыќ ќарым-ќатынастары /
Исабеков, Б,Н. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2004. - N2(42). - 73-76
б.
505. Мадиярова, А. С.
Халыќаралыќ экономикалыќ ќатынастарда ќосарлы салыќ салуды
болдырмау мєселелері жєне ќ±ќыќтыќ негіздері / Мадиярова, А.С. // Ќаз¦У
хабаршысы:Зањ сер. - 2004. - N2. - 234-238 б.
506. М±хамеджанова, А.
Єйелдер ж±мыссыздыѓыныњ µњірлік ерекшеліктері / М±хамеджанова, А.,
Сегізбаева, Д. // Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2004. - N1. - 47-49 б.
507. Райхан Н.
Дамудыњ индустриялыќ-инновациялыќ стратегиясы / Райхан, Н. // Аќиќат. 2004. - N7. - 20-29 б.
508. Райхан±лы Н.
Экономикалыќ стратегия:б‰гін жєне ертењ / Райхан±лы, Н. // Аќиќат. 2004. - N3. - 4-10б.
509. Райхан±лы Н.
¤ткен жыл ќорытындысы не кµрсетті? / Райхан±лы, Н. // Аќиќат. - 2004. - N4.
- 28-32 б.
510. Сарсенбаев А.
Т±тыну тауарлары нарыќтарындаѓы табыстыќ стратегиялыќ факторлары /
Сарсенбаев, А. // Ќаржы-ќаражат=Финансы Казахстана. - 2004. - N4. - 91-95
б.
511. Сатыбалдиев М.
Ќазаќстан м±найы:Мањѓыстау м±наралары / Сатыбалдиев, М. // Білім
берудегі менеджмент. - 2004. - N6. - 55-92 б.
512. Тµлешова, Г. Б.
Экономиканы дамытудаѓы мемлекеттіњ ролі туралы ќазаќ ойшылдарыныњ
кµзќарастары / Тµлешова, Г.Б. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2004. N2(42). - 19-21 б.
118
513. Шµптібаева, Г.
Єлеуметтік-инвестициялыќ ‰рдістіњ адам капиталын ќалыптастырудаѓы
рµлі / Шµптібаева, Г. // Ќазаќстан жоѓары мектебі. - 2004. - N2. - 154-156 б.
514. Абдрахманова Г. А.
Инвестиционные фонды в Казахстане:проблемы институционального
развития / Абдрахманова, Г.А. // Вестник КазНУ:Сер.Международные
отношения и междунар.право. - 2004. - N2. -С.95-105.
515. Абишева Ж.Б.
Основные тенденции развития регионов Казахстана / Ж.Б. Абишева //
Аналитическое обозрение. - 2004. - №5. -С.37-41
516. Акишев А.А.
Влияние инвестиционной и региональной политики на развитие регионов
Республики Казахстан / А.А. Акишев // Вестник Павлодарского унта.сер.гуманитарных наук. - 2004. - №2. -С.179-186
517. Алямова З.
Современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства в
Казахстане / Алямова, З. // Саясат. - 2004. - N1. -С.81-84. - (Экономика)
518. Апсалямов Н.
Тенденции развития пищевой промышленности в Республики Казахстан /
Апсалямов, Н. // Транзитная экономика. - 2004. - N5. -С.39-46
519. Апсалямов Н.
Вступление Республики Казахстан в ВТО как основа устойчивого развития
агропродовольственного сектора / Н. Апсалямов, Е.Н. Апсалямов //
Доклады НАН РК. - 2004. - №6. -С.203-213
520. Ахметов Д.
Развитие автомобильного транспорта в регионах Республики Казахстан / Д.
Ахметов // Транзитная экономика. - 2004. - №6. -С.97-104
521. Бейсенбаева, Н.
Инфраструктурный комплекс в развитии экономи Казахстан / Бейсенбаева,
Н. // Транзитная экономика. - 2004. - N1. -С.101-107. - (Регулирование)
522. Бопиева, Ж. К.
Технологическое развитие экономики Казахстана / Бопиева, Ж.К. //
Аналитическое обозрение. - 2004. - N3. -C.45-47
523. Войтенко О.
Интеграция финансовых рынков и их развитие в Республике Казахстан / О.
Войтенко // Вестник КазНУ: Сер. Экономическая. - 2004. - №4. -С.86-90
524. Давильбекова Ж.Х.
Инновационное развитие экономики Казахстана : Проблемы и перспективы
/ Ж.Х. Давильбекова, // АльПари . - 2004. - №4. -С.64-71
525. Елубаева Ж.
Финансовые механизмы стимулирования индустриально-инновационного
119
развития Казахстана / Ж. Елубаева // Евразийское сообщество: общество,
политика, культура. - 2004. - N4. -С.42-46
526. Еманакова Ю.С.
Инновации как главная движущая сила развития современной экономики
Казахстана / Ю.С. Еманакова // Вестник Ассоциации экономистов
Казахстана. - 2004. - N1. -С.81-88
527. Есекина, Б.
Проблемы интеграции принципов устойчивого развития в национальную
экономику / Есекина, Б. // Саясат. - 2004. - N7. -С.11-14
528. Жанакова, Н.
К вопросу об уровне экономического развития Республики Казахстан в
условиях глобализации / Жанакова, Н. // Саясат. - 2004. - N6. -С.62-65
529. Искакова, З.
Прочность финансовой системы Казахстана и ее факторы / Искакова, З. //
Ќаржы-ќаражат=Финансы Казахстана. - 2004. - N5. -С.3-6
530. Исмагулова Г.Е.
Особенности развития казахстанской угольной промышленности
/ Г.Е. Исмагулова // Казахстан-спектр. - 2004. - N4. -С.17-23
531. Кажыкен, М. З.
Тенденции мировой экономики и перспективы развития промышленности
Казахстана / Кажыкен, М.З. // Аналитическое обозрение. - 2004. - N4. -C.3538
532. Калиева, А.
Вопросы развития села в Казахстане / Калиева, А. // Транзитная экономика.
- 2004. - N5. -С.58-61
533. Калимуллин, И. М.
Инновационное развитие Республики Казахстан на современном этапе /
Калимуллин, И.М., Койлюбаева, А.Ж. // АльПари. - 2004. - №1. -С.68-72. ISSN 1562-5397
534. Карагусова Г.
Дальнейшее углубление социальных реформ / Г. Карагусова // Рынок
ценных бумаг Казахстана. - 2004. - №11. -С.76-79
535. Келимбетов, К.
Результаты социально-экономического развития Республики Казахстан /
Келимбетов, К. // Промышленность Казахстана. - 2004. - N2. -С.44-45
536. Кобжасов, А.
Потенциал развития цветной металлургии / Кобжасов, А. //
Промышленность Казахстана. - 2004. - N3. -С.49-51
537. Курманов О.
Мировые тенденции экономического развития / О. Курманов, Д. Намазбаев
// Евразийское сообщество: общество, политика, культура. - 2004. - N4. С.13-24
120
538. Махашев, А.
Структурные сдвиги в экономическом развитии Казахстана / Махашев, А. //
Транзитная экономика. - 2004. - N2. -С.111-117
539. Махашев, А.
Эффективность управления экономикой / Махашев, А. // Транзитная
экономика. - 2004. - N1. -С.96-100. - (Регулирование)
540. Морозов, А. А.
Основные проблемы в предупреждении роста социальной напряженности в
Казахстане / Морозов, А.А. // Казахстан-Спектр. - 2004. - N2. -С.43-50
541. Мурзатаева М.Т.
Социальная защита населения Республики Казахстан / М.Т. Мурзатаева, //
АльПари . - 2004. - №4. -С.147-149
542. Нигматулина, М.
Реструктуризация форм собственности как фактор развития экономики и
обеспечения экономической безопасности Казахстана / Нигматулина, М. //
Саясат. - 2004. - N5. -С.4-7. - (Экономическая безопасность)
543. Нурсултанова, Л.
Развитие отечественной нефтяной промышленности / Нурсултанова, Л. //
Вестник КазНУ:Сер.Востоковедение. - 2004. - N4. -С.95-106. - (Экономика).
544. Нуртазин С.Р.
Проблемы развития малого бизнеса на современном этапе рыночных
преобразований / С.Р. Нуртазин // Вестник Министерства образования и
науки НАН РК. - 2004. - N3. -С.182-184.
545. Нысанбек, У. М.
Нефтегазовый комплекс Республики Казахстан:итоги и перспективы
развития / Нысанбек, У.М. // Аналитическое обозрение. - 2004. -N2.-C.35-39.
- (Экономика)
546. Олжабаев, Б. Х.
Модель социальной защиты:нелегкий путь выбора / Олжабаев, Б.Х. //
Право и государство=Ќ±ќыќ жєне мемлекет. - 2004. - N1/2. -С.31-33
547. Османов Ж.
Качественное использование нефтегазовых ресурсов как фактор развития
экономики Казахстана / Ж. Османов // Саясат. - 2004. - №11. -С.56-58
548. Сансызбаева Х. Н.
Занятость населения в контексте человеческого развития / Сансызбаева,
Х.Н. // Казахстан-Спектр. - 2004. - N3. -С.71-75
549. Сапиев Б.
Сбалансированность развития экономической системы / Сапиев, Б. //
Транзитная экономика. - 2004. - N5. -С.47-52
550. Сауленова А.К.
Формирование отраслевых приоритетов в стратегии развития
121
промышленной политики в РК / А.К. Сауленова // Доклады НАН РК. - 2004. №6. -С.165-170
551. Сидорец, Г.
Механизм реализации устойчивого социального развития / Сидорец, Г. //
Труд в Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2004. - N8. -С.4-12
552. Становление и развитие накопительной пенсионной системы // Рынок
ценных бумаг Казахстана. - 2004. - №11. -С.42-49
553. Танатаров, К.
Газовая отрасль в Республике Казахстан:проблемы и пути развития /
Танатаров, К. // Саясат. - 2004. - N5. -С.12-14. - (Энергетические ресурсы)
554. Ташимова, Н.
Региональные аспекты экономического развития / Ташимова, Н. //
Транзитная экономика. - 2004. -N3-C.143-145
555. Толысбаев, Б.
Проблемы экономического обоснования решений по техническому
обеспечению материальных потоков пищевого производства / Толысбаев,
Б. // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2004. - N3. C.45-51
556. Турсынбаева, Д.
Казахстан:инвестиции в устойчивое экономическое развитие /
Турсынбаева, Д. // Саясат. - 2004. - N5. -С.24-26. - (Инвестиции)
557. Фрезоргер, Е.
Институциональные предпосылки устойчивого роста экономики Казахстана
/ Фрезоргер, Е. // Транзитная экономика. - 2004. - N4. -С.13-19
558. Хисматулин Р.А.
Развитие социальной сферы и социальная ориентация экономики / Р.А.
Хисматулин // Вестник Павлодарского гос. ун-та: сер. Экономическая. 2004. - №2. -С.106-114
559. Чеботарева А.В.
Факторы развития внешнеторговой деятельности Казахстан / А.В.
Чеботарева // Вестник КазНУ: Сер. Экономическая. - 2004. - №5. -С.16-19
560. Шамрай И.Н.
Особенности индустриальной политики Казахстана / И.Н. Шамрай, Г.С.
Дюсембекова // Вестник Павлодар.ун-та:Сер.экономическая. - 2004. - №4. С.126-131.
561. Шоманов, А. Ж.
О некоторых аспектах обеспечения социальной стабильности в Казахстане
/ Шоманов, А.Ж. // Аналитическое обозрение. - 2004. -N2.-C.15-19. (Внутриполитические и социальные процессы)
2003
122
562. Зиябеков Б.
Ќазаќстандаѓы банк ж‰йесініњ дамуы / Зиябеков Б. // Зањ. - 2003. - N3. 52-58 б.
563. Серикбаева Ж.
Экономиканы аќша-несиелік реттеудіњ кейбір аспектілері / Серикбаева Ж. //
Ќаржы-ќаражат=Финансы Казахстана. - 2003. - N3. - 18-21 б.
564. Т±рсын, Ќ.
БАЌ экономикалыќ жєне саяси тєуелсіздік жаѓдайында / Т±рсын, Ќ. //
Ізденіс=Поиск:Гуманитарлыќ ѓылымдар сер. - 2003. - N4. -187-191б.
565. Абишев А. А.
Развитие потребностей личности как высшая цель экономической
деятельности общества / Абишев А.А. // Евразия. - 2003. - N3. -С.32-38
566. Абишева М.
Социальная стабильности-основной элемент национальной безопасности /
Абишева М., Бекбутаев Б. // Мысль. - 2003. - N11. -С.18-23
567. Абсалямова, Н.
Индустриально-инновационная перестройка экономики / Абсалямова, Н. //
Байтерек. - 2003. - N1(Апрель). -С.33-35
568. Акшулаков У. С.
Некоторые перспективы участия Казахстана в международных
экономических организациях / Акшулаков У.С. // Закон и время. - 2003. - N1.
-С.107-110
569. Алибаев, А. Б.
О ходе развития накопительной пенсионной системы / Алибаев, А.Б. //
Вестник Ассоциации экономистов Казахстана. - 2003. - N2. -С.157-160
570. Алимова С. Б.
Аутсайдеры модернизации и стратегические приоритеты социальной
политики государства / Алимова С.Б. // Казахстан-спектр. - 2003. - N3. -С.4651
571. Ахметов Н.
Системный подход - методологическая основа создания эффективной
модели национальной экономики / Ахметов Н. // Транзитная экономика. 2003. - N1. -С.11-24. - (Вопросы управления)
572. Аяпова, Г.
Сырьевой сектор-мультипликатор развития экономики Казахстана :
Возможности и реалии / Аяпова, Г. // Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. 2003. - N4. -С.78-86.
573. Баймагамбетов, К. Ж.
Социальная сфера Казахстана:опыт и проблемы / Баймагамбетов, К.Ж. //
Казахстан-спектр. - 2003. - N4. -С.24-31
574. Бекмагамбетов М.
123
Особенности экономического развития Республики Казахстан и
формирование транспортных потоков / Бекмагамбетов М., Беккайыров С. //
Транзитная экономика. - 2003. - N1. -С.25-40. - (Транспортный комплекс)
575. Бижанов А.
Социально-политическая стабильность и актуальные вопросы
современности / Бижанов А. // Евразия. - 2003. - N3. -С.17-21
576. Бижанова, Д.
Современные тенденции и перспективы развития инвестиционного
процесса в Республике Казахстан / Бижанова, Д. // Саясат. - 2003. - N12. С.4-9
577. Бисембаев, Н.
Формирование условий для экономического роста / Бисембаев, Н. //
Транзитная экономика. - 2003. - N6. -С.122-124
578. Болиева, Ж.
Экономические трансформации в странах с переходной экономикой /
Болиева, Ж. // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2003. - N4. -С.172-178
579. Бопиева Ж. К.
Перспективы модернизации экономики Казахстана с учетом современных
тенденций мирового развития / Бопиева Ж.К. // Вестник
КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2003. - N2. -Вып.1.-С.44-51.
580. Гарантированность доходов и социальная защита : Материалы МОТ // Труд
в Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2003. - N4. -С.43-49
581. Джунусова, А. М.
Анализ структурных сдвигов в программах экономического развития
Казахстана / Джунусова, А.М. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2003. N5. -С.118-120.
582. Егоров, О. И.
Роль нефтегазовых ресурсов в стратегии развития экономики Казахстана /
Егоров, О.И., Баймуханов, А.С. // Вестник АГУ им.Абая:Сер.Экономическая.
- 2003. - N1(3). -С.22-31
583. Елубаева Ж. М.
Анализ государственных расходов в Республике Казахстан:состояние и
направления развития / Елубаева Ж.М. // Финансы и кредит. - 2003. - N8. С.62-67. - (Управление финансами)
584. Есенжолова Ш.
Экономические аспекты развития малого предпринимательства в условиях
рынка / Есенжолова Ш. // Саясат. - 2003. - N7. -С.80-84
585. Жалелева Р.
Развитие потребительских рынков Казахстана и особенности
формирования потребительского спроса / Жалелева Р. // Труд в
Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2003. - N4. -С.36-39
124
586. Жоламанов Е.
Роль казахстанско-российских отношений в развитии экономической
интеграции в рамках стран Содружества / Жоламанов Е. // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2003. - N3(N43). -С.61-66
587. Кажымурат К.
Индустриально-инновационное развитие Казахстана :проблемы и их
решение / Кажымурат К., Кравцов А., Даримбетов Б. // Саясат. - 2003. - N6. С.61-74
588. Кенжалиев А. Д.
Развитие инновационных процессов в Казахстане: : Проблемы и
перспективы / Кенжалиев А.Д. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2003.
- N3. -С.84-94. - (Управление за рубежом).
589. Кокеева С.
Современное состояние и перспективы развития нефтегазового
строительства в Республике Казахстан / Кокеева С. // Транзитная
экономика. - 2003. - N3. -С.116-123
590. Кох В.
Объекты социального инфраструктурного комплекса в развитии
национальной экономики / Кох В. // Транзитная экономика. - 2003. - N5. С.107-114
591. Курбанова Р.
Современное состояние туризма в Казахстане:проблемы и перспективы
развития / Курбанова Р. // Транзитная экономика. - 2003. - N1. -С.104-108
592. Кусаинов, Х. К.
Реформы и фактор общественного сознания / Кусаинов, Х.К. // АльПари. 2003. - N2. -С.6-7.
593. Музапарова Л. М.
Проблемы устойчивого развития в Казахстане / Музапарова Л.М. //
Аналитическое обозрение. - 2003. - N5. -С.25-28. - (Экономика)
594. Мурзатаева, Г. К.
Организационно-правовая база социальной защиты населения Казахстана /
Мурзатаева, Г.К. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2003. - N4. -С.2226. 595. Ниязбекова Р.
Интеграция как способ повышения устойчивости банковской системы /
Ниязбекова Р., Даржанова М., Дауылова Ж. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2003. - N3. -С.107-109.
596. Нугманова К. Ж.
Гражданское общество как система социальных связей / Нугманова К.Ж. //
Евразия. - 2003. - N4. -С.58-65. - (Социальные науки и образование)
597. Основные направления денежно-кредитной политики Национального Банка
Казахстана на 2003-2005 годы // Банки Казахстана. - 2003. - N1. -С.8-12. (Национальный банк)
125
598. Попп Л.А.
Роль налоговой системы в реформе экономики / Л.А. Попп, Е.А. Лысикова //
Вестник Павлодарского ун-та=Павлодар мемл.ун-тініњ хабаршысы. - 2003. №1. -С.104-111
599. Притворова Т. П.
Концепция социального механизма развития экономики / Притворова Т.П. //
Вестник КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2003. - N2. -Вып.1.-С.110-121.
600. Раджибаев, М.
Развитие машиностроения Казахстана и ЕврАзЭС / Раджибаев, М.,
Савченко, В., Айсаутов, М. // Промышленность Казахстана. - 2003. - N6. С.32-37.
601. Рахимова Б.
Инвестиционные ресурсы как фактор развития импортозамещающих
отраслей промышленности / Рахимова Б. // Транзитная экономика. - 2003. N1. -С.87-97
602. Садыкова А.
Системный анализ развития экономики / Садыкова А. // Труд в
Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2003. - N5. -С.4-8
603. Сейсенова А.
Налоговая политика Республики Казахстан и социальная защита населения
/ Сейсенова А. // Саясат. - 2003. - N1. -С.64-68. - (Экономика)
604. Стеблякова Л. П.
Предпосылки и проблемы модернизации экономики Казахстана /
Стеблякова Л.П. // Вестник КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2003. - N2. Вып.1.-С.51-60. 605. Тажиева З.
Современное состояние и тенденции развития легкой промышленности
Республики Казахстан / Тажиева З. // Транзитная экономика. - 2003. - N3. С.127-138
606. Тазабеков, Д. И.
Механизмы региональной политики устойчивого развития / Тазабеков, Д.И.
// Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2003. - N3. -С.80-83. - ISSN 15630358
607. Тасмагамбетова, А. Ж.
Региональные особенности показателей человеческого развития :
Аналитическая динамика / Тасмагамбетова, А.Ж. // Вестник
КазНУ:Сер.Экономическая. - 2003. - N4. -С.42-47.
608. Темирова Ж.
Анализ и проблемы социальной защиты населения / Темирова Ж. //
Транзитная экономика. - 2003. - N1. -С.63-71
609. Тулепбаев К.
Проблемы финансирования социальной сферы в Казахстане / Тулепбаев К.
126
// Труд в Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2003. - N11. -С.13-17
610. Тусупбекова Р. С.
Экономические основы социальной защиты населения / Тусупбекова Р.С. //
Транзитная экономика. - 2003. - N3. -С.162-165
611. Шиликбаев С.
Задачи дальнейшего реформирования экономики Казахстана / Шиликбаев
С. // Ќаржы-ќаражат=Финансы Казахстана. - 2003. - N2. -С.53-56. (Экономика)
612. Шоманов А. Ж.
Потенциал институтов гражданского общества в обеспечении социальной
стабильности в Казахстане / Шоманов А.Ж., Морозов А.А. // Аналитическое
обозрение. - 2003. - N5. -С.37-42
613. Юльчиева, Г. Н.
Качество-важнейший элемент конкурентоспособности Казахстана в
условиях развития глобальной экономики / Юльчиева, Г.Н. // Вестник
КазНУ:Сер.Экономическая. - 2003. - N6. -С.45-49.
2002
614. Байгісиев М.Є.
Ќазаќстан Республикасында экспорт-импорт валюта баќылауын
±йымдастыру мєселелері / Байгісиев М.Є. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика
сер. - 2002. - N5. - . 20-23 б.
615. Ешімова А.Ѓ.
Экономикалыќ категория ретіндегі кєсіпорынныњ т±раќтылыѓы / Ешімова
А.Ѓ. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2002. - N3. -.44-45 б.
616. Жамбылов Д.
Ќазаќ менталитетіндегі еркіндік пен тєуелсіздік идеялары / Жамбылов Д. //
Саясат. - 2002. - N9-10. - 97-99 б. - (Тарихи-рухани м±ра)
617. Иляшова Г.К.
Экономикалыќ зерттеудіњ методологиялыќ шектері / Иляшова Г.К. // Білім
берудегі менеджмент. - 2002. - N2. - 34-39 б.
618. Имандосов М.С.
Ќазаќстандаѓы банктік жєне µнеркєсіптік капиталдыњ даму тенденциялары /
Имандосов М.С. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2002. - N5. -60-62 б. 619. Исабеков Б.Н.
Аралас экономиканы ќ±рудыњ проблемасы жєне оны шешудіњ жолы /
Исабеков Б.Н. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2002. - N5. - 92-95 б
620. Исабеков Б.Н.
¤тпелі кезењдегі мемлекеттіњ єлеуметтік-экономикалыќ саясаты жєне
негізгі баѓыты / Исабеков Б.Н. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2002. N6. - 64-69 б.
127
621. Молдаѓазиев Н.Ы.
Жинаќтаушы зейнетаќы ж‰йесі:жаѓдайы мен болашаѓы / Молдаѓазиев Н.Ы.
// Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2002. - N5. - 112-114 б.
622. Мухамбетова З.С.
Мемлекетаралыќ дењгейдегі инвесторларѓа салыќ салу процесін дамыту /
Мухамбетова З.С., Матаева Б.Т. // Ќаз¦У хабаршысы:Зањ сер. - 2002. - N4. 104-105 б.
623. Райымбекова А.Т.
Экономикалыќ µсудегі экологиялыќ мєселелер / Райымбекова А.Т.,
Шањдыбаев А. // Ќаз¦У хабаршысы:Зањ сер. - 2002. - N4. - 105-107 б.
624. Текенов ¦.А.
Ќазаќстан аймаќтарыныњ сыртќы экономикалыќ байланыстарыныњ
тиімділігі / Текенов ¦.А. // Ќаз¦У хабаршысы:Экономика сер. - 2002. - N5. - 7883 б.
625. Тµлешов К.Б.
Ќазаќстандаѓы агросервис мєселелері / Тµлешов К.Б. // Ќаз¦У
хабаршысы:Экономика сер. - 2002. - N5. - 65-67 б.
626. Абилаев А.Е.
Совершенствование системы адресной социальной помощи в условиях
углубления рыночных преобразований / Абилаев А.Е., Крюкова Н.А. //
Вестник КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2002. - N2. -Вып.1.-С.100-108.
627. Абишева М.А.
К вопросу о социальной безопасности / Абишева М.А. // ЌазМУ
Хабаршысы.Философия сериясы.Мєдениеттану серия. - 2002. - N1. -С.105108. - (Политология).
628. Алпысбаева С.Н.
Методологические основы устойчивого экономического развития
национальной экономики Казахстана / Алпысбаева С.Н. // Вестник
КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2002. - N4(28). -Вып.2.-С.14-22
629. Арын Е.М.
Реформы в Казахстане :социально-экономический и политический аспекты
/ Арын Е.М. // Саясат. - 2002. - N11. -С.6-11
630. Ахметова А.Р.
Развитие инновационной политики ,как способ защиты долгосрочных
интересов страны / Ахметова А.Р. // Бухгалтерский учет и аудит. - 2002. N5. -С.42-45
631. Баймагамбетов С.
Социальная политика:ход преобразований в странах СНГ и Казахстане /
Баймагамбетов С. // АльПари. - 2002. - N1. -С.43-46. - (Социальная
политика). 632. Баймуратов У.Б.
Пенсионная реформа Казахстана:итоги,проблемы / Баймуратов У.Б.,
Тулепбаев К.М. // Банки Казахстана. - 2002. - N7. -С.36-42. - (Пенсионная
128
реформа)
Экземпляры: всего:1 - 15(1)
633. Бекмагамбетов М.
Перспективы развития автотранспортной отрасли в Казахстане /
Бекмагамбетов М. // Транзитная экономика. - 2002. - N1. -С.70-76. (Транспортный комплекс)
634. Бимендиева Л.А.
Продовольственная безопасность:проблемы и пути ее решения /
Бимендиева Л.А. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2002. - N1. -С.1416.
635. Гамарник Г.
Управление социально-экономическим развитием региона как фактор
экономического роста / Гамарник Г. // Высшая школа Казакстана=Ќазаќстан
жоѓары мектебі. - 2002. - N2. -С.148-151. - (Экономическое образование).
636. Джамамбаев С.
Анализ социально-экономического развития Казахстана с применением
метода главных компонентов / Джамамбаев С., Родионов А., Абишева Ж. //
Экономика и статистика. - 2002. - N4. -С.69-73.
637. Дзекунов В.
Обследование развития инновационной деятельности на промышленных
предприятиях Казахстана / Дзекунов В., Пердебаева Р., Батпенов Т.,
Кречетова О., Тамабаева С. // АльПари. - 2002. - N2-3. -С.76-80. (Инвестиционная и инновационная политика).
638. Жакупов Н.
Пути и механизмы развития нефтегазового комплекса Республики
Казахстана / Жакупов Н. // Транзитная экономика. - 2002. - N2. -C.58-63
639. Жапакова Б.
Процессы определяющие особенности функционирования и развития
сферы пассажирского автотранспорта / Жапакова Б. // Транзитная
экономика. - 2002. - N3. -С.38-40. - (Транспортный комплекс)
640. Жапбасова Б.А.
Анализ и тенденции развития пищевой промышленности Казахстана /
Жапбасова Б.А. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2002. - N1. -С.48-51.
641. Жунусова Н.А.
Основные приоритеты социально-экономического развития региона /
Жунусова Н.А. // Вестник Семипалатинского гос.ун-та
им.Шакарима=Шєкєрім атындаѓы Семей мемл.ун-ніњ хабаршысы. - 2002. N1. -С.55-58.
642. Искаков Н.
Индекс человеческого развития и система социальной защиты населения
на региональном уровне / Искаков Н. // Альпари. - 2002. - N4-5. -С.78-82. (Социальная политика).
643. Искаков Н.
129
Индекс человеческого развития и система социальной защиты населения
на региональном уровне / Искаков Н. // Альпари. - 2002. - N4-5. -С.78-82. (Социальная политика).
644. Кемельбаева С.С.
Социальная политика :противоречия и пути преодоления / Кемельбаева
С.С. // Вестник КазНУ:Серия экономическая. - 2002. - N6. -С.72-75.
645. Ким С.
Развитие туризма в РК / Ким С. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. 2002. - N3. -С.77-80.
646. Кошанов А.К.
Устойчивое развитие Казахстана в условиях глобализации / Кошанов А.К. //
Вестник Министерства образования и науки НАН РК. - 2002. - N1. -С.25-28. 647. Кравцов А.
Топливно-энергетический комплекс:проблемы и решения / Кравцов А.,
Кажымурат К. // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2002. - N4. -С.46-66
648. Куатбаева Г.
Институциональные проблемы развития здравоохранения / Куатбаева Г. //
Альпари. - 2002. - N4-5. -С.83-88. - (Социальная политика).
649. Кубеев, Р.
Проблемы занятости и рынка труда в Республике Казахстан : 1998-2001
годы / Кубеев, Р. // Вестник АГУ им.Абая:Сер.Исторические и социальнополитические науки. - 2002. - N2. -С.65-71
650. Кучукова Н.К.
Реформы и экономическая ситуация в Республике Казахстан / Кучукова
Н.К. // Вестник Министерства образования и науки НАН РК. - 2002. - N1. С.52-68.
651. Кыдырбек-±лы А.
Развитие инфраструктуры - фактор интеграции Казахстана в мировую
экономику / Кыдырбек-±лы А. // Вестник КазНУ:Сер.Международные
отношения и междунар.право. - 2002. - N1. -С.125-129. - (Мировая
экономика).
652. Мадина С.
Особенности экономического развития Казахстана и Кыргызстана : В
статистических данных / Мадина С., Мадин Ч. // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2002. - N2. -С.83-92
653. Маринов И.И.
Малые предприятия:перспективы развития / Маринов И.И. // Бизнес класс. 2002. - N5. -С.20-21
654. Марченко Г.А.
Пути развития банковской системы Казахстана / Марченко Г.А. // Банки
Казахстана. - 2002. - N10. -С.2-5
130
655. Муканов Д.
Развитие горно-металлургического комплекса до 2010 года / Муканов Д.,
Айсаутов М., Дайрабаева Г. // Промышленность Казахстана. - 2002. - N12. С.34-38. - (Стратегия-2030).
656. Мурзатаева Г.
Мероприятия и этапы по реформированию системы социальной защиты
населения / Мурзатаева Г. // Саясат. - 2002. - N11. -С.23-24
657. Назина Т.
Экономическое содержание создания финансово-промышленных групп в
Казахстане / Назина Т. // Рынок ценных бумаг Казахстана. - 2002. - N4. С.42-50. - (Корпоративное управление)
658. Обзор социально-экономической ситуации в Республике Казахстан за 19912001 гг. // Саясат. - 2002. - N 1. -С.27-38. - (Тема номера)
659. Сабден О.
Приоритеты экономического развития Казахстана в среднесрочной
перспективе / Сабден О. // Саясат. - 2002. - N9-10. -С.6-10
660. Садыков А.
Некоторые проблемы развития машиностроительной отрасли Казахстана /
Садыков А. // Транзитная экономика. - 2002. - N3. -С.5-11
661. Смаилов А.
Экономика Республики Казахстан:состояние и перспективы роста /
Смаилов А., Шокаманов Ю. // Экономика и статистика. - 2002. - N1. -С.14-24.
662. Темирханов Е.
Развитие промышленности Казахстана / Темирханов Е. // Транзитная
экономика. - 2002. - N6. -С.27-33
663. Темирханов Е.
Развитие электроэнергетической отрасли Казахстана / Темирханов Е. //
Транзитная экономика. - 2002. - N3. -С.12-21
664. Тимошенко Л.
Четыре шага на пути к реформированию организации заработной платы в
Республике Казахстан / Тимошенко Л. // Труд в Казахстане. - 2002. - N12. С.11-13
665. Тулегенов А.Р.
Рынок социальных услуг как элемент регионального рынка услуг / А.Р.
Тулегенов // Вестник Павлодар.ун-та. - 2002. - №2. -С.78-85
666. Тулепбаев К.
Социально-экономические и организационно-правовые проблемы
действующей пенсионной системы / Тулепбаев К. // Вестник Министерства
образования и науки НАН РК. - 2002. - N2. -С.73-81.
667. Уркунчиев Е.
Денежно-кредитная система и фондовый рынок Казахстана :итоги 10 лет
реформ / Уркунчиев Е. // Рынок ценных бумаг Казахстана. - 2002. - N1. 131
С.10-15
668. Шаханова К.
Факторы развития приграничной торговли в Республике Казахстан /
Шаханова К. // АльПари. - 2002. - N6. -С.52-55.
669. Шустов А.В.
Социально-демографические процессы и изменения в этносоциальной
структуре независимого Казахстана / Шустов А.В. // Вестник
МГУ:Сер.13,Востоковедение. - 2002. - N2. -С.3-24. - (История и экономика).
2001
670. Єшімах±н А.Є.
Отандыќ кєсіпорындарды дамытуда инновацияныњ ќосатын ‰лесі /
Єшімах±н А.Є. // Саясат. - 2001. - N2.-57-59 б.
671. Жумина Г.Е.
Кєсіпорынныњ маркетинг іскерлігін ±йымдастыру / Жумина Г.Е. // Вестник
КазГУ.Сер.Экономическая. - 2001. - N4. - С. 113-119 б.
672. Копешева С.Т.
Ѓылыми-технологиялыќ жєне инновациялыќ саладаѓы мемлекеттіњ орны /
Копешева С.Т. // Саясат. - 2001. - N2.-64-67 б.
673. Мыњбай Д.
Кешегіге ‰њіліп,келешекке ж‰гіну / Мыњбай Д. // Саясат. - 2001. - N2. - 4549 б.
674. Ысќаќов Н.
Єлеуметтік саясат нарыќ экономикасында(экономикалыќ ойдыњ тарихынан)
/ Ысќаќов Н. // Саясат. - 2001. - №12. - 81-87 б. - (Экономика)
675. Аби Н.
Экономическое развитие Казахстана:проблемы и перспективы / Аби Н. //
Вестник КазГУ:Сер.Экономическая. - 2001. - N4. -С.11-20.
676. Арыстанов А.
Пенсионная система в решении социальных задач государства / Арыстанов
А. // Бюллетень Министерства труда и социальной защиты населения РК. 2001. - N12. -С.29-32. - (Пенсионное обеспечение)
677. Асаров А.
Мотивационный сдвиг в условиях реформ / Асаров А. // Мысль. - 2001. - N9.
-С.45-48. - (Экономика).
678. Ахметжанов А.
Ресурсы и резервы развития нефтегазового комплекса Республики
Казахстан / Ахметжанов А. // Транзитная экономика. - 2001. - N1. -С.91-96
679. Аяган Б.Г.
Социально-экономические и политические последствия трансформации
казахстанского общества / Аяган Б.Г. // Саясат. - 2001. - N3. -С.16-19.
132
680. Байганин Е.
Казахстанский финансовый рынок: обзор конъюнктуры рынка / Байганин Е.,
Иванов М., Садыков А. // Транзитная экономика. - 2001. - N2. -С.88-98. (Финансовый рынок)
681. Байдуйсенов А.Д.
Налоговая система Казахстана / Байдуйсенов А.Д. // Ќаржыќаражат=Финансы Казахстана. - 2001. - N4. -С.23-31
682. Баймагамбетов С.
Социальная политика:опыт и проблемы реформирования / Баймагамбетов
С. // Евразийское сообщество. - 2001. - N3. -С.8-15.
683. Барсуков Ю.
Банковская сфера:углубление реформ / Барсуков Ю. // Мысль. - 2001. - N5.
-С.56-59. - (Экономика).
684. Барсуков Ю.
Малый бизнес : Развитие инфраструктуры / Барсуков Ю. // Мысль. - 2001. N6. -С.43-48. - (Экономика).
685. Бейсенова Л.
Совершенствование механизмов развития транснациональных корпораций
(ТНК) / Бейсенова Л. // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2001. - N 4(36). -С.61-67. (Траектории экономики)
686. Бекмагамбетов М.
К вопросу о приоритетах развития транспортного комплекса Казахстана /
Бекмагамбетов М. // Транзитная экономика. - 2001. - N3. -С.33-46
687. Бекмагамбетов М.
К проблеме развития транзитного потенциала Казахстан / Бекмагамбетов
М. // Транзитная экономика. - 2001. - N4. -С.16-30.
688. Бекназарова А.Т.
Современное состояние ,тенденции и перспективы развития
предпринимательства в Республике Казахстан / Бекназарова А.Т. // Вестник
КазГУ.Серия экономическая. - 2001. - N5. -С.77-83.
689. Берешев С.
Развитие социального партнерства в Казахстане:перспективы и проблемы /
Берешев С. // Труд в Казахстане. - 2001. - N4. -С.4-6. - (Социальное
партнерство)
690. Горбатовский Е.
Регулирование развития объектов инфраструктуры рынка / Горбатовский Е.
// Транзитная экономика. - 2001. - N1. -С.97-102
691. Джумамбаев С.К.
Увеличение внутреннего спроса как фактор качественного роста экономики
/ Джумамбаев С.К. // Вестник КазГУ:Сер.Экономическая. - 2001. - N4. С.101-106.
133
692. Егармин И.
Стратегическое управление крупными корпорациями в условиях транзитной
экономики / Егармин И. // Транзитная экономика. - 2001. - N2. -С.34-46. (Стратегическое планирование)
693. Ермекова Э.М.
Состояние и перспективы развития социальной сферы в Казахстане
:занятость и уровень жизни населения / Ермекова Э.М. // Вестник
КазГУ.Серия экономическая. - 2001. - N5. -С.42-46.
694. Есентугелов А.
Путь Казахстана к рынку был долгим и тернистым,но не напрасным /
Есентугелов А. // Экономика и статистика. - 2001. - N2. -С.10-17. - (К 10летию экономических реформ)
695. Есимжанова С.Р.
Особенности развития маркетинга в переходной экономике Казахстана /
Есимжанова С.Р. // Вестник КазГУ.Сер.Экономическая. - 2001. - N2-3. -3.С.117-121.
696. Жамаубаев Е.К.
Развитие банковской системы Республики Казахстан за 10 лет
независимости / Жамаубаев Е.К. // Экономическое обозрение Нац.банка
Казахстана. - 2001. - N2. -С.11-15
697. Жанузаков З.
Глобализация мировой экономики и судьба Казахстана / Жанузаков З. //
Саясат. - 2001. - №12. -С.23-25. - (Тема номера)
698. Жунусбеков С.Б.
Развитие почтово-сберегательной системы в Республике Казахстан /
Жунусбеков С.Б., Калиева А.Б. // Банки Казахстана. - 2001. - N7. -С.13-16. (Мнение)
699. Злобин О.
Платежная система Республики Казахстана:ее становления и развитие /
Злобин О., Ашыкбеков Е., Хайбуллин Д. // Экономическое
обозрение:Национальный Банк Казахстана. - 2001. - N2. -С.28-33
700. Игембаева З.К.
Экономический рост в развитых странах мира ,модель экономического
развития Казахстана в XX веке / Игембаева З.К. // Статистика,учет и аудит.
- 2001. - №4. -С.3-4.
.
701. Кажымурат К.
Теория и стратегия экономической безопасности в системе национальной
безопасности Казахстан / Кажымурат К., Спанов М.У. // Саясат. - 2001. - N9.
-С.41-48
702. Калнгараев А.
Перспективы развития нефтехимической промышленности / Калнгараев А.
// АльПари. - 2001. - N1-2. -С.15-16. - (Промышленность).
134
703. Канатчинова А.К.
Развитие инновационно -инвестиционного процесса -главный фактор роста
экономики / Канатчинова А.К. // Саясат. - 2001. - №12. -С.71-74. (Экономика)
704. Каримова З.
Промышленность Казахстана за годы независимости / Каримова З.,
Тримасова Л. // Экономика и статистика. - 2001. - N2. -С.44-53
705. Касымов С.
Национальная экономическая идея:поиск модели,выбор направления
развития / Касымов С. // Транзитная экономика. - 2001. - N1. -С.33-38
706. Кенжегузин М.
Экономические реформы в Казахстане:этапы,проблемы,итоги / Кенжегузин
М., Додонов В. // Экономика и статистика. - 2001. - N2. -С.3-9
707. Коржова Н.
Пенсионная реформа:цель достигнута / Коржова Н. // Ќаржыќаражат=Финансы Казахстана. - 2001. - N5. -С.30-32
708. Кошанов А.К.
Устойчивое развитие экономики Казахстана в условиях глобализации /
Кошанов А.К. // Саясат. - 2001. - N12. -С.14-18
709. Кошкаров Ж.
Анализ становления и развития молодежного рынка труда в Казахстане /
Кошкаров Ж., Махинова Н. // Ќазаќстан жоѓары мектебі=Высшая школа
Казахстана. - 2001. - N3. -С.137-152. - (Научные статьи и заметки).
710. Кошанов А.К.
Устойчивое развитие экономики Казахстана в условиях глобализации /
Кошанов А.К. // Саясат. - 2001. - N12. -С.14-18
711. Крымова В.
Занятость и безработица: некоторые аспекты проблемы / Крымова В. //
Транзитная экономика. - 2001. - N2. -С.82-87. - (Социальная политика)
712. Кубаев К.
Экономическая модель эффективного государства / Кубаев К. // Транзитная
экономика. - 2001. - N4. -С.49-57.
713. Марченко Г.
Этапы развития тенге / Марченко Г. // Правительственный вестник. - 2001. N11. -С.41-47
714. Марченко Г.А.
Банковский сектор Казахстана:состояние и перспективы развития /
Марченко Г.А. // Банки Казахстана. - 2001. - N10. -С.2-11
715. Мусина А.
Рынок государственных ценных бумаг в Казахстане: итоги формирования и
перспективы развития / Мусина А. // АльПари. - 2001. - N1-2. -С.23-26. (Финансовый сектор).
135
716. Мухамеджанова А.Г.
Состояние здоровья населения как фактор риска для развития
человеческого капитала республики / Мухамеджанова А.Г. // Вестник
КазНУ:Сер.Экономическая. - 2001. - N6. -С.29-35.
717. Мухамедиев Б.
Внешняя торговля Республики Казахстан за годы независимости /
Мухамедиев Б., Бордоусов О. // Экономика и статистика. - 2001. - N2. -С.5458
718. Мырзахмет М.
Перспективы развития микроэнергетики / Мырзахмет М., Мырзахмет Б. //
АльПари. - 2001. - N1-2. -С.70-72
719. Нигматулин Н.З.
Политика социальной защиты малообеспеченных и обездоленных слоев
населения в Республике Казахстан / Нигматулин Н.З. // Саясат. - 2001. N5.-С.37-40;N7-8.-С.89-91
720. Нурманов А.О.
Вопрос о критериях экономического роста Республики Казахстан /
Нурманов А.О. // Вестник КазГУ:Сер.Экономическая. - 2001. - N4. -С.73-76.
721. Ордабаева Ж.
Процесс реформирования экономики РК :теория и практика / Ордабаева Ж.
// Статистика,учет и аудит. - 2001. - №4. -С.22-23.
722. Притворова Т.
Динамика уровня жизни в Казахстане : На материалах Карагандинского
региона / Притворова Т. // АльПари. - 2001. - N4. -С.20-27. - (Социальная
политика)
723. Сапарбаев М.М.
Основные аспекты государственного регулирования высшего образования /
Сапарбаев М.М. // Вестник КазГУ.Сер.Экономическая. - 2001. - N2-3. -С.3-7.
724. Сахариева У.Б.
Современное состояние и перспективы развития Республики Казахстан /
Сахариева У.Б., Исин Ж.М. // Банки Казахстана. - 2001. - N12. -С.43-48. (Интеллектуальная собственность)
725. Смирнов С.
Нефть и газ Казахстана:10 лет самостоятельного развития / Смирнов С. //
Континент. - 2001. - N18. -С.20-23
726. Спатаева Н.М.
Итоги пройденного пути Карагандинского региона:факты,люди и
перспективы развития. / Спатаева Н.М., Араева Е.М. // Экономическое
обозрение:Национальный Банк Казахстана. - 2001. - N2. -С.68-71.
727. Стратегия и тактика реформ / Днишев Ф., Тулепбаев К., Нурланова Н.,
136
Бейсенбина // Экономика и статистика. - 2001. - N3. -С.29-39.
728. Сулейменов М.К.
Становление и развитие права внешнеэкономической деятельности
Республики Казахстан / Сулейменов М.К. // Вестник
КазГУ:Сер.Юридическая. - 2001. - N3. -С.31-38.
729. Такежанов С.
На пути к свободной экономике / Такежанов С. // Ќаржы ќаражат=Финансы
Казахстана. - 2001. - N1. -С.69-72
730. Ташенова С.Д.
Эффективность внешнеэкономической помощи для стабилизации
экономики Казахстана / Ташенова С.Д. // Вестник
КазГУ:Сер.Экономическая. - 2001. - N4. -С.62-69.
731. Тулепбаев К.
Пенсионная реформа:итоги,проблемы,перспективы / Тулепбаев К. //
Транзитная экономика. - 2001. - N4. -С.94-117.
732. Тулепбаев К.М.
Государственное регулирование пенсионной реформы / Тулепбаев К.М. //
Ќаржы-ќаражат=Финансы Казахстана. - 2001. - N6. -С.30-34
733. Шиликбаев С.
Принципы ведения внешнеэкономической политики / Шиликбаев С. //
Транзитная экономика. - 2001. - N1. -С.103-114
734. Шиликбаев С.
Проблемы экономики и пути их решения / Шиликбаев С. // АльПари. - 2001.
- N4. -С.35-39. - (Экономика и политика)
735. Шокаманов Ю.
Динамика экономического развития Казахстана и отдельных отраслей в
региональном разрезе за десять лет независимости / Шокаманов Ю. //
Экономика и статистика. - 2001. - N2. -С.36-43
736. Шокаманов Ю.К.
Состояние и перспективы экономического развития Казахстана в
переходный период / Шокаманов Ю.К. // Вестник КазГУ:Сер.Экономическая.
- 2001. - N4. -С.38-44.
МӘДЕНИЕТ. ҒЫЛЫМ. БІЛІМ
137
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ
Будущее страны – за
всесторонне образованными
людьми ...
Н.А.Назарбаев
Кітаптар
1.
Білім берудегі қашықтықтан оқыту технологиялары-2011 : халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары : 16-17 наурыз 2011
ж. = Дистанционные технологии в образовании - 2011 : материалы
международной научно-практической конференции : 16-17 марта 2011 г. / ҚР
білім және ғылым министрлігі, Қазтұтынуодағы ҚЭУ, Мәскеу мемлекеттік
экономика, статистика және информатика ун-ті. - Қарағанды :
[Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық ун-ті], 2011. - 222 б. : сурет.
2.
Қазақстанның ғылымы және инновациялық қызметі : 2005-2009 :
статистикалық жинақ = Наука и инновационная деятельность Казахстана :
2005-2009 : стат. сб. / ред. басқ. Ә. А. Смайылов. - Астана : Қазақстан
Республикасы Статистика агенттігі, 2010. - 79 б.
3.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті .
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті аспиранттары,
магистранттары және студенттерінің XXXIII ғылыми-тәжірибелік
конференциясының материалдары : ғылыми басылым / Қарағанды
мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2010. - 237 б.
Перевод заглавия: Материалы XXXIII научно-практической конференции
аспирантов, магистрантов и студентов Карагандинского государственного
университета им.Е.А.Букетова
4.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті .
Тәуелсіздік тұлғалары: кеше мен бүгін атты студенттер мен жас ғалымдарға
арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары :
28 сәуір / Қарағанды мемлекеттік ун-ті ; жауап.ред. М. І. Әбдуов. - Қарағанды
: ҚарМУ баспасы , 2010. - 247 б.
5.
Қазақстан Республикасындағы білім және ғылым = Образование и наука в
Республике Казахстан : научное издание. - Астана : [Б.ж.], 2010. - 83 б. :
сурет. - (Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі)
6.
Қарабаев Ш.Қ.
Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның тұрақты дамуының
әлеуметтік - мәдени негіздері : монография / Ш. Қ. Қарабаев. - Алматы :
Экономика , 2010. - 543 б. - Библиогр.: 528-541 б.
7.
Сейдуманов Ж.Т.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарындағы баспасөзі (19912008) : ақпараттық - аналитикалық жинақ = Печать Республики Казахстан за
138
годы независимости (1991-2008гг.) : информационно-аналитический сб. / Ж.
Т. Сейдуманов, Қ. М. Мұқатаева, А. Б. Қыизбаева. - Алматы : "ISBN Агенттігі"
ҚҚ : ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы, 2010. - 534 б. - Библиогр.: 523-530
б.
8.
Қазақстан ғылымы : энциклопедия / бас ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ
энциклопедиясы. - 2010. - (Мәдени мұра)
1-ші т. : А - К. - 2009. - 535 б. : сурет. - Библиогр.: 535 б.
2-ші т. : Қ-Я. - 2010
9.
Әбжанов Х.
Тәуелсіз Қазақстан: жоғары білім, ғылым, саясат : ғылыми басылым / Х.
Әбжанов, Ғ. Кенжебаев. - Алматы : Баспалар үйі, 2009. - 310 б.
10.
Жұмашев Р.М.
Сарыарқа мәдениеті : монография / Р. М. Жұмашев, Л. Р. Золотарева, Қ. С.
Өскембаев ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : ҚарМУ баспасы,
2009. - 415 б. : сурет. - Библиогр.: 390-413 б.
11.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті .
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті аспиранттары,
магистранттары және студенттерінің XXXII ғылыми-тәжірибелік
конференциясының материалдары: 14-15 мамыр : ғылыми басылым /
Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2009. - 218 б.
Перевод заглавия: Материалы XXXII научно-практической конференции
аспирантов, магистрантов и студентов Карагандинского государственного
университета имени Е. А. Букетова:14-15мая
12.
Қазақ ұлттық музыка академиясы : 10 жыл : (кітап-альбом) = Казахская
национальная академия музыки : 10 лет : (книга-альбом) / жалпы ред. А. Қ.
Мұсақожаева ; құраст. Г. В. Бодарева. - Алматы : Өнер, 2008. - 167 б. : фото
13.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті .
Қазіргі заманғы университеттегі ғылыми кітапхана : жоғарғы оқу орындары
аралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары : 25 сәуір =
Научная библиотека в современном университете : материалы межвузовской
научно-практической конференции: 25 апреля / Қарағанды мемлекеттік ун-ті
. Карагандинский гос. ун-т ). - Караганда : ҚарМУ баспасы, 2008. - 167 б.
14.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті .
Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті =
Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова =
Academician E. A. Buketov Karaganda State University : ғылыми басылым /
Қарағанды мемлекеттік ун-ті ; рук. проекта Р. М. Жумашев ; редкол.: М. И.
Абдуов, О. Т. Аринова, А. А. Аралина. - Қарағанды : КарМУ баспасы, 2008. 75 б.
15.
Орталық Қазақстандағы ғылым мен білімнің қазіргі жағдайы мен даму
бағыттамалары: халықаралық ғылыми-практикалық конференция
материалдары,1-2 қазан 2008 ж. : ғылыми басылым / орг.комитет З. М.
Мулдахметов [ж.б.]. - Қарағанды : ҚРУ баспасы, 2008. - 652 б
Перевод заглавия: Современное состояние и перспективы развития
науки,образования в Центральном Казахстане: материалы Междунар.
научно-практической конференции,1-2 октября 2008 г.
139
16.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті аспиранттары,
магистранттары және студенттерінің XXX мерейтойлық аймақтық ғылымитәжірибелік конференциясының материалдары : 24-25 мамыр = Материалы
XXX юбилейной региональной научно-практической конференции
аспирантов, магистрантов и студентов Карагандинского государственного
университета имени Е. А. Букетова : 24-25 мая / Қарағанды мемлекеттік ун-ті
; жауап. төраға Е. К. Кубеев . - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2007. - 209 б.
17.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
"Білім беру мекемелерінің оқу үдерісіндегі инновациялық технологиялар"
атты аймақтық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары : 25
мамыр = Материалы региональной научно-практической конференции
"Инновационные технологии в учебном процессе образовательных
учреждений" : 25 мая / Қарағанды мемлекеттік ун - ті ; жауп. тораға С. Т.
Каргин. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2007. - 260 б.
18.
Жоғары оқу орнында білім берудің жаңа технологиялары: теориясы мен
практикасы":I ғылыми-практикалық халықаралық дистанциялық
конференция: конф. материал. жинағы : ғылыми басылым / ред. Ү. Байзак. Туркестан : Тұран, 2006. - 529 б.
Перевод заглавия: "Новые образовательные технологии в вузе: теория и
практика": сб материалов I международной дистанционной научнопрактической конференции (Туркестан, 15.03.2006 г.)
19.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті =
Карагандинский государственный университет имени академика Е. А.
Букетова = Academician E. A. Buketov Karaganda State University : научное
издание / Қарағанды мемлекеттік ун-ті ; жобаның жетекшісі Р. М. Жумашев,
сарашылар алқасы Н. Н. Яковлева, О. Т. Аринова, Т. А. Голубцова, дизайн
мен қалыптауы М. А. Сподыряк. - Караганды : ТАиС, 2006. - 83 б. : сур.
20.
Ғылым және жастар : академик Е. А. Бөкетовтың 80 жылдық мерейтойына
арналған IV Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциялардың
материалдары . - Ақтау : Эверо, 2005. - 460 б.
21.
Қазақ мәдениеті : энциклопедиялық анықтамалық / бас ред. И. Н.
Тасмағамбетов, бас сарапшы Ә. Сығай. - Алматы : Аруна, 2005. - 654 б. : сур.
- (Мәдени мұра)
22.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
Білім саласындағы инновациялық технологиялар: қазіргі кездегі дамуы және
келешегі: атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция
материалдары 17 наурыз = Инновационные технологии в образовании:
современные тенденции и перспективы: материалы респ. научно методической конференции 17 марта : научное издание / Қарағанды
мемлекеттік ун-ті ; ред. Е. К. Кубеев. - Караганды : ҚарМУ баспасы, 2005. 379 б.
23.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
Ел Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына "Қазақстан-2030.
Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының
140
артуы "жолдауы тұрғысынан Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университетінің 2005-2007 жылдарға арналған стратегиясын жүзеге асыру
бойынша бірыңғай бағдарламасы : научное издание / Қарағанды мемлекеттік
ун-ті ; қураст. Е. Қ. Көбеев, Р.М. Жұмашев, А. С. Масалимов, С.Т. Каргин,
О.Т. Аринова, А.Н. Сакаева, М.М. Иманбеков. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы,
2005. - 105 б.
24.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті.
"Қазіргі кезең дамуы жағдайындағы білім беру сапасын көтерудің өзекті
мәселелері" : аймақтық ғылыми-практикалық конф. материалдары, 12-13
мамыр: "Қамзабаев тығылымы" = "Актуальные проблемы повышения
качества образования на современном этапе" : материалы региональной
научно-практической конф., 12-13 мая / Қарағанды мемлекеттік ун - ті. Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2005. - 251 б.
25.
Қазақстан Республикасындағы білім және ғылым: съезден съезге дейін :
цифрлар мен деректер. - Астана : [Б.ж.], 2004. - 104 б. : кестелер
26.
Қазақтың дәстүрлі мәдениеті: ғылыми мақалалар жинағы = Традиционная
культура казахов : ғылыми басылым. - Алматы : Зият пресс, 2004. - 159 б.
27.
Қазіргі психология және педагогика ғылымдарының өзекті мәселелері : әлФараби атын. Қазақ ұлттық ун-нің 70 жыл. арналған респ. ғылыми-теориялық
конф. және IV Тәжібаев оқуларының материалдары = Актуальные проблемы
современной психолого-педагогической науки : респ. науч.-теорет. конф. и IV
Тажибаевских чтений, посвящ. 70-летию Каз. нац. ун-та / ред. К. Б.
Жарикбаев. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2004. - 174 б. - (Сериялы ғылыми жинақ). Загл. обл. : Этнопсихология және этнопедагогика
28.
Білім сапасын бағалаудың Ұлттық жүйесі: стратегия, технология және
проблемалар : Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның
материалдары (22-23 мамыр, 2003 жыл) = Национальная оценка качества
образования : проблемы, стратегия, технология : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (22-23 мая, 2003 год ). - Тараз : Тараз ун-ті, 2003. - 337 б.
29.
Қазіргі Қазақстан өнерінің даму үрдістері : Ғылыми-практикалық
конф.материалдары / ред.Исабеков, Д. - Алматы : ҚазМӨЗҒЗИ, 2002. - 347б.
с
30.
Қарағанды мемлекеттік Е. А. Бөкетов атындағы университет: анықтама =
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова: справ. :
научное издание / ред. Ж. С. Ақылбаев . - Қарағанды : Экожан, 2002. - 102 б. :
сурет.
31.
Қарағанды мемлекеттік ун – ті. XXI ғасырдағы жоғары білім мен ғылымның
өзекті мәселелері : Қарағандының мемлекеттік Е.А.Бөкетов атындағы ун-тінің
30 жыл. арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның
материалда- ры,19-20 қыркүйек:2 бөлім / ; ред. Ж.С. Акылбаев, ред. Б.С.
Абдрасилов, ред. Н.Т. Ержанов. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы. - 2002
1-бөлім. - 402б. с
Перевод заглавия: Актуальные проблемы высшего образования и науки в
XXІ веке
141
32.
Қарағанды мемлекеттік ун-ті. XXI ғасырдағы жоғары білім мен ғылымның
өзекті мәселелері = Актуальные проблемы высшего образования и науки в
XXІ веке : Қарағандының мемлекеттік Е. А. Бөкетов атындағы ун-тінің 30 жыл.
арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 19-20 қыркүйек: 2 бөлім / редкол.: Ж. С. Акылбаев и [др.]. - Қарағанды :
ҚарМУ баспасы
2-бөлім. - 2002. - 401 б.
33.
Сатершинов Б.М.
Қазақстан мәдениетінің тарихы мен теориясының кейбір мәселелері : ғылыми
басылым / Сатершинов Б.М. - Алматы : Атамұра, 2001. - 159б. с
Книги
34.
Анализ состояния дистанционного обучения в Республике Казахстан :
научное издание / МОН РК, Караганд. экон. ун-т Казпотребсоюза, Моск. Гос.
Ун-т экономики, статистики и информатики. - Караганда : [Караганд. экон. унт Казпотребсоюза], 2011. - 161 с. : ил.
35.
Сакаева А.Н.
Дистанционное обучение: теория и практика реализации в высшем учебном
заведении : монография / А. Н. Сакаева ; Карагандинский гос. университет. Караганда : Изд-во КарГУ, 2011. - 175 с.
36.
"Казахстан в XXI веке: образование, наука, общество" : программа IX
ежегодной международной научно-практической конференции студентов,
магистрантов, соискателей и аспирантов: 30 марта 2010 г. / МОН РК, Казах.
Академия труда и социальных отношений. - Алматы : [Б.и.], 2010. - 44 с.
37.
Казахстан в XXI веке: образование, наука, общество. Этюды молодых : Мат.
IX ежегодной междунар. науч. конференции студ., магистрантов, аспирантов
и соискателей / Каз. академия труда и социальных отношений; гл. ред. М. С.
Бесбаев ; отв. ред. Б. М. Бесбаева ; ред.: С. А. Жакишева, В. Н. Козлов. Алматы : TST Company. - 2010. - ISBN 978-601-7257-06-4
Т. 1 : выпуск 9. - 2010. - 610 с.
Экземпляры: всего:4 - 01(1), 14ч(1), 12ч(1), 9(1).
Т. 2 : выпуск 9. - 2010. - 639 с.
38.
Культура Казахстана : Энциклопедический словарь / С. Ажигалиев [и др.] ;
пер. Р. Байгужаева [и др.]. - Алматы : Аруна, 2010. - 654 с. : ил. - (Культурное
наследие). - Библиогр.: с. 653
39.
Материалы Международного семинара "Академическая мобильность в
контексте Болонского процесса" = "Болон процесіндегі академиялық
ұтқырлық" атты халықаралық семинар материалдары (13-15 мамыр 2010
жыл) : 13-15 мая 2010 год. - Талдықорған : Жетісу ун-ті, 2010. - 162 б.
Перевод заглавия: Materials of the international workshop "Academic Mobility
in the Context of Bologna Process" (13-15 of May, 2010)
40.
Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и
болонские измерения : научное издание / Исслед. центр проблем качества
подготовки специалистов гос. техн. ун-та "Московский институт стали и
сплавов", Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества
образования (НКАОКО) ; науч. ред. В. И. Байденко. - Астана : [ТОО
142
"Классика"], 2010. - 350 с.
41.
Сериков Э.А.
Система высшего технического образования Казахстана : взгляд изнутри :
научное издание / Э. А. Сериков. - Алматы : Алматинский институт
энергетики и связи, 2010. - 183 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 181-182
42.
Сулейменов Е.З.
Системный анализ развития науки в Республике Казахстан : научное издание
/ Е. З. Сулейменов. - Алматы : НЦ НТИ, 2010. - 382 с.
43.
Дружи с нами : научное издание. - [СПб.] : Б.и., 2009. - 70 с. : фото
44.
Кадровое обеспечение экономического роста Казахстана на пути вхождения
в ряды конкурентоспособных стран мира : материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 70-летию видного ученогоэкономиста, ректора ЕврАзИРа Нурсеита А.Ш.: кн.-сб.1 / науч.ред.: А. Ш.
Нурсеит, С. С. Сатубалдин, А. А. Абишев. - Алматы : Экономика , 2009. - 523
с
45.
Панин М.С.
Казахстанское образование: взгляд ученого, педагога, руководителя :
научное издание / М. С. Панин ; под ред. Е. Б. Сыдыкова ; Семипалатинский
гос. пед. ин-т. - Алматы : Раритет, 2009. - 615 с. : ил.
Перевод заглавия: Қазақстандық білім: ғалым, педагог, басшының
көзқарасы
46.
Зиманов С. З.
Казахский академический университет и государственно-правовая наука :
научное издание / С. З. Зиманов. - Алматы : Дайк Пресс, 2008. - 315 с. : ил.
47.
Карагандинский гос. ун-т.
Концепция развития полиязычного образования в Республике Казахстан :
проект / Карагандинский гос. ун-т ; разработчик Е. К. Кубеев [и др.]. Караганда : Изд-во КарГУ, 2008. - 21 с.
48.
Карагандинский гос. ун-т (Караганда).
Хроника культурной жизни Карагандинской области 1936-2006 годов :
научное издание / Р. М. Жумашев [и др.] ; Карагандинский гос. ун-т
(Караганда). - Караганды : Изд - во КарГУ, 2008. - 320 с
49.
Кенжин К.
Экологическое образование и воспитание как компоненты воспитательнообразовательной функции общества : научное издание / Кайрат Кенжин. Алматы : Жибек жолы, 2008. - 159 с. - Библиогр.: с. 151-155
50.
Кульевская Ю. Г.
Состояние исследований в Казахстане по приоритетам научнотехнологического развития : нанотехнологии: аналитический обзор / Ю. Г.
Кульевская. - Алматы : НЦ НТИ, 2008. - 109 с. - (Серия публикаций по
проблемам научно-технического развития)
143
51.
Мухтарова Ш. М.
Этнокультурное образование будущих педагогов : поиск и решение
проблемы / Ш. М. Мухтарова. - Караганда : Санат, 2008. - 417 с. - Библиогр.:
с. 393-415
52.
Нурсеит А.
Казахстан на пути к великим свершениям: Раздумья экономиста / А. Нурсеит.
- Алматы : Эверо. - 2008
Кн.2. - 2008. - 601 с. : фото.цв.
53.
Стипендии "Болашақ"-15 лет : фотокнига / сост.: О. Таланова, Б. Есимова ;
ред. кол. Б. Есимова [и др.]. - Астана : Эдельвейс, 2008. - 240 с. : фото. цв.
54.
Ахметова Г.
Образование - дело моей жизни : статьи, публикации, выступления / Гульназ
Ахметова. - Алматы : Қаз. ун-ті, 2007. - 250 с. : ил.
55.
Инновационные технологии в системе подготовки современного специалиста
: материалы конференции молодых ученых. - Усть-Каменогорск : Изд-во
ВКГУ им. С. Аманжолова, 2007. - 279 с
56.
Историко - культурное наследие Сарыарки : сб. науч. ст. / Караганд. обл.
инспекция по охране и использованию историко - культурного наследия,
Караганд. гос. ун-т ; отв. ред. В. Г. Ломан. - Караганда : Б. и., 2007. - 213 с. :
ил. - (Культурное наследие)
57.
Карагандинский гос. ун-т.
Научные исследования в Карагандинском государственном университете
имени академика Е. А. Букетова : научное издание / под ред. Е. К. Кубеева ;
Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2007. - 230 с.
58.
Карагандинский гос. ун-т.
Программа стратегического развития Карагандинского государственного
университета имени академика Е. А. Букетова на 2008-2010 гг. в свете
Послания Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу
Казахстана "Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев" : научное издание / Карагандинский гос.
ун-т ; сост. Е. К. Кубеев [и др.]. - Караганды : Изд-во КарГУ , 2007. - 103 с
59.
Коханец А. И.
Неотложные проблемы развития человека и общества в Казахстане : аспект
реформы образования / А. И. Коханец. - Астана, 2007. - 19 с.
60.
Коханец А. И.
Условия эффективности кредитной системы обучения в Казахстане : единая
национальная система оценки и управления качеством образования / А. И.
Коханец ; Ин - т развития человека. - Астана : [Б. и.], 2007. - 186 с.
61.
Национальная система оценки качества образования Республики Казахстан:
принципы и перспективы развития : научное издание / Ж. К. Туймебаев [и
др.]. - Астана : Сарыарка, 2007. - 271 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 244-253
62.
Сборник выступлений Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
по вопросам образования и науки : научное издание / М - во образования и
144
науки РК. - Астана : [Б. и.], 2007. - 110 с.
Перевод заглавия: Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә.
Назарбаевтың білім және ғылым мәселелерін қамтитын сөйлеген сөздерінің
жинағы
63.
Science and Technoiogy in Kazakhstan. Current Status and Future Prospects :
научное издание. - Washington : The National Academies Press, 2007. - 118 p.
Перевод заглавия: Наука и техника в Казахстане. Текущий статус и
будущие перспективы
64.
Тажигулова Г. О.
Интеграция информационных технологий и образования : научное издание /
Г. О. Тажигулова. - Қарағанды : САНАТ - Полиграфия, 2007. - 146 с. Библиогр.: с. 138-145
65.
Казахстанско-Российский Университет. Научные труды = Ғылыми еңбектер =
Scientific Works / гл. ред. З. М. Молдахметов. - Караганда : Изд-во КРУ . - 2006
№ 3. - 2006. - 174 с.
№ 4. - 2006. - 265 с.
66.
Национальный доклад по науке "О состоянии и тенденциях развития
мировой и отечественной науки за 2006 год" / ред. кол. М. Ж. Журинов [и др.].
- Астана; Алматы : Нац. акад. наук РК. - 2006
Т. 3. - 2006. - 622 с
67.
Президент Нурсултан Назарбаев и Евразийский национальный университет
имени Л. Н. Гумилева : научное издание / сост.: С. Абдыманапов, С.
Селиверстов. - Астана : Атамұра, 2006. - 115 с. : фото.цв.
68.
Система образования Казахстана в цифрах / ред. кол. Б. К. Дамитов, А. Б.
Бекенова, А. Г. Жаныбекова. - Астана : НЦОКО, 2006. - 38 с
69.
Сырымбетова Л. С.
Казахская женская гимназия: этнопедагогическая модель гендерного
образования : научное издание / Л. С. Сырымбетова. - Алматы : Білім, 2006. 199 с. - Библиогр.: с. 186-197
70.
Управление качеством образования в вузе в контексте реализации
образовательных программ и требований работодателей : научное издание /
под ред.: Т. А. Кожамкулова, Г. К. Ахметовой ; сост.: Ш. Т. Таубаева, А. А.
Ульман. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2006. - 145 с.
71.
Экологическая культура и образование: опыт России и Казахстана : научное
издание / под ред. С. Н. Глазачева, С. Т. Шалгымбаева. - Алматы : Қазақ унті, 2006. - 503 с. - (Экологическая культура мира)
72.
Внедрение системы менеджмента качества в вузе: проблемы и пути решения
: международная науч. - практич. конф. 28-29 апр. 2005 г. = Жоғары оқу
орнында сапа менеджменті жүйесін енгізу : мәселелері және оларды шешу
жолдары : халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы : Экономика, 2005. - 431 с.
73.
Времен связующая нить : научное издание / Павлодарский гос. ун-т ; Сост. М.
145
Рахимжанова, Е. Симбаева. - Павлодар : ЭКО, 2005. - 137 с. : ил.
74.
Кредитная система обучения: опыт внедрения, проблемы и перспективы :
научное издание / Б. А. Мырзалиев, Е. Ж. Махашов, К. К. Нурашева и др. ;
ун-т МИРАС. - Шымкент : Гасыр-Ш, 2005. - 225 с.
75.
Кунанбаева С. С.
Современное иноязычное образование: методология и теории : научное
издание / С. С. Кунанбаева. - Алматы : Эдельвейс, 2005. - 262 с.
76.
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых "Ломоносов - 2005", посвященная 250 - летию МГУ : 2 - 3 апреля
2005: тезисы док. : в 2 ч. - Астана : Изд. дом TI
Ч. І : Современные проблемы математики. Математическое моделирование
и информатика. - 2005. - 96 с.
Ч. 2 : Глобализация мирового хозяйства и развитие национальных экономик
Казахстана и России. Актуальные вопросы языкознания и
литературоведения. - 2005. - 224 с.
77.
Наука: день сегодняшний, завтрашний : научно - популярный сб. / редкол. З.
А. Мансуров [и др.]. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2005. - 283 с. : ил.
78.
Национальный доклад по науке "О состоянии и тенденциях развития
мировой и отечественной науки за 2005 год" / ред. кол. М. Ж. Журинов [и др.].
- Астана; Алматы : Нац. акад. наук РК. - 2005
Т. 2. - 2005. - 477 с
Т. 3. - 2006. - 622 с
79.
Форум работников образования и науки : г. Алматы, 4 октября 2005 г. Алматы : [Б.и.], 2005. - 152 с. : ил.
80.
Шалгымбаев С. Т.
Тенденции развития экологического образования на современном этапе :
научное издание / С. Т. Шалгымбаев ; под ред. А. Г. Сармурзиной. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2005. - 233 с. : рис. - Библиогр.: с. 189-204
81.
Актуальные проблемы современности : международный сб. науч. тр. / гл.
ред. Н. О. Дулатбеков. - Караганда : Болашак-Баспа. - 2004
Вып.2. - 2004. - 266 с.
82.
Карагандинский гос. ун-т .
Педагогические проблемы информационно-технологической подготовки
специалистов высшей школы : сб. науч. трудов / Карагандинский гос. ун-т ;
отв. ред. В. В. Егоров. - Караганды : Изд-во КарГУ, 2004. - 284 с.
83.
Карагандинский гос. ун-т.
Технология организации кредитной системы обучения в высшем учебном
заведении : материалы респ.семинара-совещания проректоров по
учеб.работе и учеб.-метод.объединений вузов.16 марта 2004 г. /
Карагандинский гос.ун-т ; ред.Кубеев, Е.К., ред.Омирбаев, С.М., ред.Каргин,
С.Т. - Қарағанды : Изд-во КарГУ, 2004. - 109 с.
Перевод заглавия: Жоғары оқу орнында несиелік оқыту жүйесін
ұйымдастыру технологиясы
146
84.
Кредитная система обучения : опыт внедрения и перспективы / под ред. Г. К.
Ахметовой. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2004. - 90 с
85.
Лидер образования Казахстана : Фотоальбом. - Алматы : Золотая Книга,
2004. - 432 с. : фото.цв.
86.
Нуртазина Р. А.
Образовательная политика Республики Казахстан в условиях глобализации :
научное издание / Р. А. Нуртазина ; отв. ред. А. Н. Нысанбаев. - Алматы :
Ғылым, 2004. - 319 с. - Библиогр.: с. 306-318
87.
Основы кредитной системы обучения в Казахстане : монография / С. Б.
Абдыгаппарова [и др.]; под общ. ред. Ж. А. Кулекеева, Г. Н. Гамарника, Б. С.
Абдрасилова. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2004. - 198 с. : табл. - Библиогр.: с.194196
88.
Основные тенденции развития образования в мире и пути модернизации
системы образования Казахстана : научное издание / Казахская академия
образования им. Ы.Алтынсарина ; науч.руководитель К. Т. Арынов ; редкол.
А. Т. Дуйсебек [и др.]. - Астана : Б.и., 2004. - 226 с. - Библиогр.: с. 218-226
89.
Тенденции развития науки в мире, состояние и перспективы ее развития в
Казахстане : национальный доклад по науке (сводный отчет). - Астана;
Алматы, 2004. - 208 с.
90.
Ишмухамедов Н. К.
Высшее образование: развитие, тенденции : научное издание / Н. К.
Ишмухамедов. - Караганда : Арко, 2003. - 60 с.
91.
Казахстан : Качество жизни для всех. - Алматы : Unicef, 2003. - 141 с.
92.
Наука Казахстана / ред.Абдиев, К. - Алматы : Казстатинформ, 2003. - 58с. :
рис.
93.
Душа Казахстана : научное издание. - Нью-Йорк : Истен Пресс, 2001. - 264с. :
ил.
94.
Жарылгапов Ш.М.
Педагогические основы формирования экономической культуры личности в
условиях становления рыночных отношений : Вопросы теории и практики /
Жарылгапов Ш.М. - Кокшетау : Изд-во Кокшетауского ун-та, 2002. - 280с.
95.
Карагандинский гос. ун-т.
Молодежь и актуальные проблемы современного мира : Материалы
региональной научно-практ.конф.молодых ученых, аспирантов и
студ.,посвященной 30-летию Караганд.гос.ун-та им.Е.А.Букетова:20 декабря /
Карагандинский гос.ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2002. - 192с. : табл.
Перевод заглавия: Жастар және қазіргі заманның өзекті мәселелері
96.
Карагандинский гос. ун-т.
147
Ведущие ученые Карагандинского государственного университета имени
Е.А.Букетова : Биогр.справ. / Карагандинский гос.ун-т ; ред.Акылбаев Ж.С. Караганда : Изд-во КарГУ, 2002. - 179с. : ил.
97.
Карагандинский гос. ун-т.
Инновационный центр : научное издание / Карагандинский гос. ун-т ; КарГУ;
сост. А. С. Масалимов, Н. Т. Ержанов , К. Н. Турдыбеков, под общ. ред. Ж.
С. Акылбаева. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2002. - 38 с. : ил.
98.
Карагандинский гос. ун-т.
Программа "Этнокультурные исследования Сары Арки" : 2001-2010 гг. /
Карагандинский гос.ун-т ; ред.Акылбаев Ж.С., сост.Момынова Ш.Р. Караганда : Изд-во КарГУ, 2001. - 94с. : ил.
99.
Наурызбай Ж. Ж.
Жезказганский университет : устремленность в будущее / Ж. Ж. Наурызбай. Алматы : Эверо, 2002. - 88 с : фото.цв.
100. Современность,информационный мир и молодежь : Тезисы
докл.междунар.науч.-практ.конф. / ред. Н.О. Дулатбеков. - Караганда :
Болашак-Баспа. - 2002
Ч.1. - 324с.
Ч.2. - 297с.
101. Тесленко, А.Н.
Социализация молодежи:смена парадигм : научное издание / Тесленко, А.Н.
- Астана : Изд-во ЕНУ, 2002. - 172с. : табл.,рис.
102. Батырбеков М.
Высшая школа Казахстана в лицах / М. Батырбеков. - Алматы : РОНД. - 2001
Кн.3. - 727с. : ил.
103. Дистанционное образование в Казахстане:проблемы внедрения
инновационных технологий и формирования оптимальной образовательной
среды : Мат.Междунар.науч.-практ.конф.12-13 окт. / ред.Газалиев А.М. Караганда : Изд-во РК СГУ, 2001. - 167с. : ил.
Перевод заглавия: Қазақстандағы дистанциялық оқыту:жаңартушылық
технологияларын енгізу және білім берудің оңтайлы кеңістігін қалыптастыру
мәселелері
104. Исаева К. Р.
Основы социально - экономической подготовки молодежи : научное издание /
К. Р. Исаева, С. К. Омаров, С. А. Кипшаков. - Караганда : Изд - во КарГУ,
2001. - 109 с. - Библиогр.: с.63-70
105. Лидер образования : образование в двух столицах : посвящается 10-летию
Независимости Республики Казахстан / сост. В. Титенев. - Алматы : Кайнар :
Редакция "Золотая книга", 2001. - 192 с. : ил.
Перевод заглавия: Үздік білім ордасы
106. Спектор М. Д.
148
ВУЗ в рыночной экономике : научное издание / М. Д. Спектор. - Алматы :
Өнер, 2001. - 193 с. - Библиогр.: с. 190-192
107. Тесленко, А.Н.
Проблемы социальной адаптации молодежи в условиях плюрализма и
конкурентности : научное издание / Тесленко, А.Н. - Астана : Изд-во ЦНТИ,
2001. - 75с. : табл.,рис.
Мақалалар
Статьи
2011
108. Абатова М.
Білім сапасын арттырудың негізгі шарты / М. Абатова. - (Жаңа
инновациялық технология) // Қазақстан мұғалiмi. - 2011. - №7-8. -2 б.
109. Абатова М.
Жаңа инновациялық технологияларды пайдалану - білім сапасын
арттырудың негізгі шарты / М. Абатова // Қазақ тілі мен әдебиеті орыс
мектебінде. - 2011. - Ст. №5. - 57-61 б. - (Тиімді әдіс-баршаға ортақ)
110. Абдыгулова А.
Ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру / А. Абдыгулова //
Информатика негіздері. - 2011. - №3. - 2-3 б. - (Ақпараттық жаңа технология)
111. Әбдіхалықова Ғ.
ЕҚЫҰ және Қазақстан / Әбдіхалықова Ғ. // Қазақстан тарихы. Әдістемелік
журнал. - 2011. - №3. - (Әлем және Қазақстан)
112. Бейсенова Д.Р.
MS Power Point қосымшасын мультимедиалық сабақтар дайындауға қолдану
/ Д. Р. Бейсенова, Н. Қ. Сыздықова // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.
Педагогика сер.= Вестник КарГУ.Сер.педагогика. - 2011. - №1. -50-56 б. (Білім беру саласындағы ақпараттық технолоиялар)
113. Иманбаева С.
Жаңа оқыту технологияларын қолдану / С. Иманбаева, А. Рысбаева. (Тәуелсіз елге - білікті маман) // Қазақстан мектебi. - 2011. - №1. - 4-7
114. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы // Қазақстан тарихы. Әдістемелік
журнал. - 2011. - №3
115. Қаплиева А. Қ.
Біліктілікті арттырудағы ересектерді оқытудың маңызы : андрагогикалық
тұрғыдан / А. Қ. Қаплиева. - (Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және
технология) // Білім = Образование. - 2011. - № 2. - 25-27 б.
116. Қосыбаева У.А.
Интеллектуалды жүйелердің қазіргі даму жағдайы және олардың жоғары оқу
орында оқытылуы / У. А. Қосыбаева, Д. К. Шегірова // Қарағанды ун-тiнiң
149
хабаршысы. Педагогика сер.= Вестник КарГУ.Сер.педагогика. - 2011. - №1. 39-45 б. - (Білім беру саласындағы ақпараттық технолоиялар)
117. Кубаева Ж.Ж.
Білімді бағалау, сараптауда мониторинг әдісін қолдану / Ж.Ж.Кубаева //
Ағылшын тілі мектепте=Английский язык в школе. - 2011. - № 1. - 33-34 б.
118. Қыпшақов С.А.
Кәсіби оқыту педагогтарын бейіндік мектепте кәсіпкерлік іс-әрекет негіздерін
оқытуға даярлау / С. А. Қыпшақов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.
Педагогика сер.= Вестник КарГУ.Сер.педагогика . - 2011. - №1. - 9-13 б.
119. Мұстафина М.
Біліім берудіі ақпараттандырудың тиімділігі / М. Мұстафина // Қазақ тілі мен
әдебиеті орыс мектебінде. - 2011. - Ст. №4. - 3-8 б. - (Педагог пайымы)
Экземпляры: всего:1 - 12ч.(1).
120. Нұржанов Е.
Ақпараттық технологияны қолдану / Е. Нұржанов // Қазақстан мұғалiмi. - 2011.
- №5-6. – 4 б.
121. Рысбаева А.Қ.
Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар / А. Қ. Рысбаева //
Қазақстанның ғылымы мен өмірі=Наука и жизнь Казахстана. - 2011. - №2. 264-269 б.
122. Тлеужанова Г.К.
Студенттердің ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыру мәселелері / Г. К.
Тлеужанова, Д. Д. Шалдыбаева // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Педагогика
сер.= Вестник КарГУ.Сер.педагогика. - 2011. - №1. - 19-23 б. - (Жоғарғы
мектеп педагогикасы)
123. Уәлиева Т.
Педагогикадағы жаңа технологиялар - дамытушы алғышарттар / Т. Уәлиева. (Қазақстан - 2030: болашақ - бүгіннен) // Қазақстан мектебi. - 2011. - №3. - С.
6-10
124. Алауханов Е.О.
Проблемы юридического образования в Казахстане / Е. О. Алауханов //
Қазақстанның ғылымы мен өмірі=Наука и жизнь Казахстана. - 2011. - №4. - С.
32-34
125. Ахметова А.И.
Особенности политической социализации учащейся молодежи в условиях
вуза / А. И. Ахметова // ҚР ҰҒА хабарлары = Известия НАН РК.Сер
общественных и гуманитарных наук. - 2011. - №2. - С. 114-118. - (Научные
статьи)
126. Есенгельдин Б.С.
Развитие университета в рамках формирования инновационной экономики /
Б. С. Есенгельдин, Д. А. Ситенко // Саясат-Policy. - 2011. - №2. - С. 4-7. (Экономика)
127. Жұрынов М.
150
Қазақстан ғылымы XXI ғасырдағы инновациялар мен жаңалықтар жолында =
Kazakhstan s Science on the Way to Innovations and Discoveries in the 21 st
Century / М. Жұрынов // Дипломатия жаршысы=Вестник
дипломатии=Diplomatic herald. - 2011. - №3. - (Өзекті проблемалар: пікірлер,
позициялар және тәжірибе...)
Перевод заглавия: Казахстанская наука на пути к инновациям и открытиям
в XXI веке
128. Калиакпар Д.К.
Особенности инновационного образования вуз-ов / Д. К. Калиакпар // ҚР ҰҒА
хабарлары = Известия НАН РК.Сер общественных и гуманитарных наук. 2011. - №2. - С. 110-113. - (Научные статьи). 129. Капаров С.
На пути к электронному вузу / С. Капаров // Наука и образование Казахстана.
- 2011. - №1. - С. 26-31
130. Ким Л.Н.
Некоторые аспекты системы образования в Республике Казахстан / Л. Н. Ким
// Евразийское сообщество:экономика,политика,культура. - 2011. - №1. - С.
54-56. - (Экономика).
131. Кубеев Е.
Науке потребная юность / Е. Кубеев // Наука и образование Казахстана. 2011. - №3. - С. 38-41
132. Маульшариф М.
Рынок труда и высшее образование / М. Маульшариф // Мысль. - 2011. - №2.
- С. 61. - (К 20-летию независимости Казахстана)
133. Маянлаева Г.И.
Особенности финансирования высшего образования / Г. И. Маянлаева //
Саясат-Policy. - 2011. - №1. - С. 4-6. - (Экономика).
134. Мухаметкалиев Т.М.
Болонский процесс в Казахстане: объективный взгляд / Т. М. Мухаметкалиев
// Столичное образование. - 2011. - № 1. - С. 20-24. - (Реформа )
135. Сармурзина Г.А.
Культура Казахстана в 1991-2001 гг. / Г. А. Сармурзина // Вестник
университета "Кайнар". - 2011. - №11. - С. 33-46. - (история, философия,
политология)
136. Смайлов С.
Призвание - учить и учиться / С. Смайлов // Наука и образование Казахстана.
- 2011. - №1. - С. 18-21
137. Усов А.
Творчество.Личность.Будущее / А. Усов // Наука и образование Казахстана. 2011. - №2. - С. 20-25
138. Шиленко О.
Образование в Казахстане: региональный срез / Г. А. Джапарова //
Столичное образование. - 2011. - № 2. - С. 40-42. - (Рейтинг-2011)
151
2010
139. Азамат Ж.
Қазақстан әлемдік қауымдастықта / Ж. Азамат // ҚазҰУ хабаршысы.
Журналистика сер. = Вестник КазНУ.Сер.журналистика. - 2010. - № 2 (28). 63-66 б. - (Әлем және ақпарат. Мир информации)
140. Баянғалиева Р.
"Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті" курсының міндеттері және әдістері / Р.
Баянғалиева // Қазақстан мектебi. - 2010. - №11. - 18-19
141. Дағарова Ж.У.
Қазіргі заманғы мәдениеттің жетекші факторы ретіндегі ғылым мен білім / Ж.
У. Дағарова, Б. Қ. Дюсалинова // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих,
философия, құқық сер. = Вестник Караганд.унта.Сер.история,философия,право . - 2010. - №2. - 136-142 б.
142. Жусанбаева Г.
Мәдени мұра және тарихи сананың жаңғыруы / Г. Жусанбаева // Білім
көкжиегі - Горизонты образования. - 2010. - №5. -7-9
143. Қалмырзаев Ә.
Мәдениет пен өркениет хақында / Ә. Қалмырзаев. - (Дүниетаным
диалектикасы) // Ақиқат. - 2010. - №3. - 48-54 б.
144. Карбозов Ә. Е.
Тәуелсіз Қазақстанның мәдени-рухани дамуындағы түбегейлі
бетбұрыстар,жетістіктер / Ә. Е. Карбозов // ҚазҰУ хабаршысы.Тарих сер. =
Вестник КазНУ.Сер.историческая. - 2010. - №3 (58). - 135-141 б.
145. Касенуалиева З.Е.
Жоғары және жоғары оқудан кейінгі білім беру проблемалары / З. Е.
Касенуалиева // ҚазҰУ хабаршысы Экономика сериясы = Вестник КазНУ, Сер.
Экономическая. - 2010. - №5. - 11-14 б.
146. Кемелбеков Қ.Б.
ХХ ғасырдағы қазақ әдеп мәдениеті / Қ. Б. Кемелбеков, Д. Сихимбаева //
ҚазҰУ хабаршысы.Саясаттану,философия,мәдениеттану сер.= Вестник
КазН.Сер.Политолог., философ., культуролог. - 2010. - № 1 (34). -195-198 б. (Мәдениеттану)
147. Манасова М.М.
Жаһандану феномені және мәдениет мәселесі / М. М. Манасова, Б. Қ.
Рақымжанов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.
= Вестник Караганд.ун-та.Сер.история,философия,право . - 2010. - №1. -315321 б.
148. Нуриев М.А.
Қазақстанда білім беру процесін жетілдіру және оның траекториясын анықтау
мәселесі / М. А. Нуриев, Қ. Ж. Аганина, Ж. А. Сейсенбаева // Педагогика және
психология = Педагогика и психология. - 2010. - № 4. - 9-13 б.
152
149. Тунгатарова Г.Қ.
"Мәдени мұра" бағдарламасы басылымдарының ұлттық тәрбиені
қалыптастырудағы ғылыми-педагогикалық негіздері / Г. Қ. Тунгатарова, Н. А.
Тасилова // ҚазҰУ хабаршысы.Тарих сер. = Вестник КазНУ.Сер.историческая.
- 2010. - №2. - 141-145 б.
150. Бейсенова Г.А.
Национальная, культурная и цивилизационная идентичность: проблемные
вопросы развития в Казахстане / Г. А. Бейсенова // Саясат-Policy. - 2010. №3. - С. 60-65. - (Философия)
151. Жаксыбеков А.
Образование как сфера государственной политики Республики Казахстан / А.
Жаксыбеков // Analytic = Аналитическое обозрение. - 2010. - № 1. - С. 132136. - (внутриполитические и социальные процессы)
152. Жумашев Р.
Классики новые грани / Рымбек Жумашев // Наука и образование Казахстана.
- 2010. - № 5. - С. 12-15
153. Кентбек С.
И молодость, и творчество, и труд / Салават Кентбек // Наука и образование
Казахстана. - 2010. - № 5. - С. 24-27
154. Саиров Е.Б.
Приоритетные направления концепции культурной политики Республика
Казахстан: анализ и перспективы / Е. Б. Саиров // Евразийское
сообщество:экономика,политика,культура. - 2010. - №1. - С. 144-148
155. Табынбаева З. С.
К истории сотрудничества Республики Казахстан с ЮНЕСКО по
продвижению концепции культуры мира посредством образования / З. С.
Табынбаева // ҚазҰУ хабаршысы.Халықаралық қатынас.ж/е халықаралық
құқық сер.= Вестник КазНУ.Сер.междунар.отношения и междунар.право. 2010. - №1-2 . - С. 15-19
2009
156. Дармишев Е.Е.
Білім беру жүйесінде адами ресурстарын дамытуды басқару / Е. Е. Дармишев
// Педагогика мәселелері=Вопросы педагогики. - 2009. - № 3-4. - 169-173 б.
157. Жардамалиева Ж. Б.
Ұлттық мәдениет - ұлтаралық қарым - қатынасты қалыптастырудың негізгі
құралы ретінде / Ж. Б. Жардамалиева. - (Ғылыми ізденістер) // Білім =
Образование. - 2009. - № 4. - 85-86 б.
158. Жапбаров Н.А.
Білім беру жүйесін ақпараттандыруда электронды оқыту кешенін пайдалану
тиімділігі / Н. А. Жапбаров // Білім=Образование. - 2009. - №1. - 14-17 б.
159. Жұмағұлов Б.
Егемендік және әлемдік қауымдастыққа ену дәуіріндегі қазақстандық
ғылымды дамытудың ерекшеліктері туралы = On development peculiiarities of
153
Kazakhstan science in the epoch of sovereignty and entry into the world
community / Б. Жұмағұлов // Дипломатия жаршысы. - 2009. - №3 . - (Қазақстан
Республикасы әлемдік қоғамдастықпен халықаралық байланыстары)
160. Исабек Н.
Жоғары білім беру жүйесінде компьютерлік технологияны пайдалану / Н.
Исабек // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2009. - № 8 . - 62-71 б.
161. Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие
тұжырымдамасы // Қосымша білім және тәрбие. - 2009. - № 4. - 2-9 б.
162. Камасова Ж.
Менің Отаным - Тәуелсіз Қазақстан / Ж. Камасова. - (Тәрбие-тал бесік) //
Сыныптағы тәрбие. - 2009. - № 6. - 8-11 б.
163. Көбеев Е.
Білім мен ғылымның қара шаңырағы / Е. Көбеев // Мәдени мұра. - 2009. №6(27) . - 7-11 б. - (Темірқазық)
164. Нұрғожина Б.
Қазақстандық патриотизм мен азаматтық тәрбиені қалыптастыру жолдары /
Б. Нұрғожина // Воспитание школьника = Оқушы тәрбиесі. - 2009. - № 11. - 2123 б.
165. Абдирайымова Г.С.
Социальные установки и жизненные ценности молодых ученых казахстана индикатор возможных изменений общества / Г. С. Абдирайымова, С. С.
Серикжанова // ҚазҰУ хабаршысы.Психология,социология сер. = Вестник
КазНУ.Сер.Психология,социология. - 2009. - №3(30) . - С. 56-60.
166. Абдразакова А.Т.
Государственные образовательные стандарты нового поколения / А. Т.
Абдразакова // ҚР ҰҒА Хабарлары = Известия НАН РК. Сер.общественных
наук. - 2009. - №3 . - С. 28-30.
167. Абдразакова А.Т.
Модернизация системы образования Казахстана в условиях становления
экономики знаний / А. Т. Абдразакова // ҚР ҰҒА хабарлары=Известия НАН РК:
Сер. общественных наук. - 2009. - №6. - С. 50-52
168. Алимова С.Б.
Современные универcитеты как генераторы интеллектуальной мощи нации /
С. Б. Алимова // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық
сер.= Вестник КарГУ.Сер.история... . - 2009. - № 1. - С. 128-133
169. Альжанова Ф.Г.
Институциональные условия развития науки в Казахстане / Ф. Г. Альжанова //
Экономика: стратегия и практика. - 2009. - №1. - С. 51-56
170. Альмагамбетова Д. Р.
Особенности развития электронных ресурсов в научной библиотеке КарГУ
им.Е.А.Букетова / Д. Р. Альмагамбетова // Кiтапхана әлемі=Мир библиотеки. 2009. - № 1. - С. 33-35
154
171. Альмагамбетова Д. Р.
Сокровищница знаний / Д.Р. Альмагамбетова // Наука и образование
Казахстана. - 2010. - № 5. - С. 42-45
172. Аукен В.М.
Перспективы института образования / В. М. Аукен // АльПари . - 2009. - №1-2.
- С. 38-43
173. Балгабаева В.
Дальнейшие шаги институциональной аккредитации / В. Балгабаева //
Высшее образование в Казахстане. - 2009. - №4. - С. 64-67
174. Балыкбаев Т.
Переход к 12-летнему образованию - ключевая задача системы образования
Республики Казахстан / Т. Балыкбаев // Высшее образование в Казахстане. 2009. - №4. - С. 28-31
175. Есимова А.
Высшее образование в условиях глобализации / А. Есимова // ҚазҰУ
хабаршысы.Тарих сер.= Вестник КазНУ.Сер.историческая. - 2009. - №1 . - С.
140-143. - ISSN 1563-0269
176. Жаксыбеков А.С.
Правовая основа государственной политики в области образования
Республики Казахстан / А. С. Жаксыбеков // Саясат-Policy. - 2009. - № 5. - С.
73-76
177. Кайдарова А.Д.
К вопросу о реформированию системы высшей школы в условиях
независимости РК (1991-2001гг.) / А. Д. Кайдарова // Педагогика и
Психология. - 2009. - №1. -С.46-50
178. Каргин С.Т.
Профилизация обучения в инновационных школах Казахстана: историкопедагогический анализ (1992-2005 гг.) / С. Т. Каргин // Перспективы развития
современной школы=Научно-методический журнал. - 2009. - №1. -С.33-36
179. Кубеев Е.К.
Карагандинский государственный университет имени академика
Е.А.Букетова: образование, ориентированное на успех! : [На вопросы
журнала "Современное образование" о развитии и истории вуза, о планах и
перспективах отвечает ректор университета, Е. Кубеев] / Е. К. Кубеев //
Современное образование. - 2009. - №2. - С. 30-33
180. Кусаинов А.К.
Формирование интеллектуальной нации в контексте мировой интеграции / А.
К. Кусаинов // Қазақ білім академиясының баяндамалары - Доклады
казахской академии образования. - 2009. - № 2. -С.7-10
181. Мамбетказиев Е.А.
Качеству образования - гражданскую ответственность / Е. А. Мамбетказиев //
155
Высшее образование в Казахстане. - 2009. - №4. - С. 46-51
182. Масалимова А.Р.
Роль образования в формировании ценностных ориентаций Казахстанской
молодежи / А. Р. Масалимова, А.М: Канагатова // ҚазҰУ
хабаршысы.Саясаттану,философия,мәдениеттану сер.= Вестник
КазН.Сер.Политолог., философ., культуролог. - 2009. - №2(33) . - С. 85-88. (Культурология)
183. Молдабеков Ж.
Культуре и цивилизации - новый концептуальный подход / Ж. Молдабеков //
Мысль. - 2009. - №6. -С.63-66
184. Морозова Т.А.
Развитие инновационных кластеров в системе высшего образования
Республики Казахстан / Т. А. Морозова // ҚазҰУ
хабаршысы.Психология,социология сер. = Вестник
КазНУ.Сер.Психология,социология. - 2009. - №3(30) . - С. 68-72. (Социология)
185. Муканова С.
Контекст организации компетентностно-ориентированного образования в
Казахстане / С. Муканова // Высшее образование в Казахстане. - 2009. - №4. С. 32-36
186. Мукушев Б.А.
Модернизация содержания правового образования в педагогическом вузе /
Б. А. Мукушев, М. С. Малибекова, С. Б. Мукушев // Alma mater=Вестник
высшей школы. - 2009. - № 9. - С. 46-50
187. Нарикбаев М. С.
Система образования Казахстана: проблемы, резервы развития, задачи на
завтра / М. С. Нарикбаев, С. Ф. Ударцев // Заңгер. - 2009. - №8. - С. 9-20
188. Нурбатырова Т. С.
Информационные технологии в образовательном пространстве вуза инструмент повышения качества учебного процесса / Т. С. Нурбатырова //
ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.= Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2009. - №3. С. 69-70
189. Нурпеисова Л.С.
Интеграция высшего образования Республики Казахстан в национальную
инновационную систему / Л. С. Нурпеисова // Халықаралық Бизнес
Университетінің хабаршысы = Вестник университета международного
бизнеса . - 2009. - № 3. - С. 123-127
190. Сагина Н.
Болонский процесс 2009 / Н. Сагина // Современное образование. - 2009. - №
3-4. - С. 8-10
191. Саханова А.Н.
ВУЗовская наука и экономика знаний / А. Н. Саханова, М. Ж. Садыкова //
156
Транзитная экономика. - 2009. - №2. - С. 5-11
192. Сидорович А.
Постичь науку Евразийства / А. Сидорович // Наука и образование
Казахстана. - 2009. - №3. - С. 8-9
193. Султанбеков Ш.Ч.
К вопросу обеспечения качества высшего образования / Ш. Ч. Султанбеков //
Қазақстанның ғылыми әлемі = Научный мир Казахстана. - 2009. - №6(28) . С. 133-139. - (Педагогика)
194. Туймебаев Ж.
Модернизация высшего образования Республики Казахстан в контексте
международных тенденций / Ж. Туймебаев // Высшее образование в
Казахстане. - 2009. - №4. - С. 19-23
195. Туймебаев Ж. К.
Качество знаний определяет будущее / Ж. К. Туймебаев // Менеджмент
качества . - 2009. - №2. - С. 8-10
196. Ясинский В.Б.
Проблемы контроля качества обучения в высшей школе / В. Б. Ясинский, К.
Н. Арынгазин // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2009. №11. -С.37-38.
2008
197. Астемесова Н.
Қазақстан-тәуелсіз көп ұлтты мемлекет / Н. Астемесова // Бастауыш мектепте
оқыту=Обучение в начальной школе. - 2008. - №6. - 5-7 б.
198. Әбжанов Х.
Мәдениет, мәдени мұра және тәуелсіздік / Х. Әбжанов // Қазақ тарихы. - 2008.
- №2. - 3-8 б.
199. Кунтуова И.
Мәдениеттің әлеуметтік-ғылыми болмысы / И. Кунтуова // Хабаршы. ӘлФараби атындағы ҚазҰУ:Философия сер. Мәдениеттану сер. Саясаттану
сер.= Вестник КазНУ им. Аль-Фараби: Сер. Философия. Сер. Культурология.
Сер. Политология. - 2008. - № 1 . - 143-145 б.
200. Мәженқызы Р.
"Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасы - ел тәуелсіздігінің жемісі / Р.
Мәженқызы // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Филология сер.= Вестник
КарГУ.Сер.филология . - 2008. - №2. - 118-121 б.
201. Төлегенова Б.
Жастарға құқықтық тәрбие беру - жаңа қазақстандық азамат
қалыптастырудың алғы шарттарының бірі / Б. Төлегенова // Қазақстан
тарихы. Әдістемелік журнал. - 2008. - №11 . - 76-80 б.
202. Абдирайымова Г.
Наука как ценность в социальной ориентации молодых ученых Казахстана /
157
Г. Абдирайымова // Саясат-Policy. - 2008. - № 5. -С.109-111
203. Аллахвердиева Л. М.
Новые тенденции развития системы высшего образования / Л. М.
Аллахвердиева // АльПари . - 2008. - № 1-2. -С.173-175
204. Алтынбасов Б. О.
Некоторые вопросы правового регулирования высшего образования в
Республики Казахстан / Б. О. Алтынбасов // ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер.=
Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2008. - № 3. - С. 219-220
205. Ахметова Г.Б.
Дистанционное образование в Республике Казахстан: анализ опыта и
перспективы развития / Г.Б. Ахметова // Педагогика мәселелері=Вопросы
педагогики. - 2008. - №1. -С.208-213
206. Гуревич Л.
Проблемы общественного восприятия и социальной поддержки реформ
образования и науки в Республике Казахстан / Л. Гуревич // Саясат-Policy. 2008. - № 5. -С.100-103
207. Домашевич Т.
Наука, как условие инновационного развития, и роль технопарков в этом
процессе / Т. Домашевич // Бизнес KZ . - 2008. - 2 мая (№15). -С.12-13
208. Каргин С.Т.
Новое качество образования - главная цель реформирования современной
школы / С. Т. Каргин, Л. Б. Маликова // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.
Педагогика сер.= Вестник КарГУ.Сер.педагогика . - 2008. - № 4. - С. 123-128
209. Каренов Р.С.
Национальная научная политика Казахстана в современных условиях и
перспективе / Р. С. Каренов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Экономика
сер.= Вестник КарГУ.Сер.экономика. - 2008. - № 4. - С. 4-18
210. Куанышева Б.К.
Проблемы образования по кредитной системе / Б. К. Куанышева, А. Р.
Халенова // Білім әлемінде=В мире образования. - 2008. - №3. -С.28-30
211. Куатбекова Р.А.
Основы обеспечения жизнеспособности инновационных технологий в вузах
на современном этапе / Р.А. Куатбекова // Білім=Образование. - 2008. - №2. С.100-102
212. Кубеев Е.К.
Академическая свобода - как импульс развития ведущих вузов Республики /
Е. К. Кубеев // Юрист. - 2008. - №7 . -С. 4-11
213. Кусаинов А.
Состояние и задачи педагогической науки Казахстана / А. Кусаинов //
Білім=Образование. - 2008. - №3. -С.5-12
214. Молдашев Г.
158
Процессный подход в системе менеджмента качества вуза / Г. Молдашев, Л.
Таршилова // Менеджмент качества. - 2008. - №2. -С.28-30
215. Нарикбаев К.Н.
Основные принципы интеграции высшего образования в международное
образовательное пространство / К.Н. Нарикбаев // Білім кілті= Ключ знаний. 2008. - №2. -С.3-5
216. Нарибаев К.
Научные и нормативно-правовые основы реформирования высшего
образования / К. Нарибаев // Білім=Образование. - 2008. - №1. -С.8-21
217. Нарибаева К.Н.
Научные основы формирования национальной модели высшего образования
/ К.Н. Нарибаева // Білім кілті=Ключ знаний. - 2008. - №1. -С.3-7
218. Сабитов Д.
Болонский процесс пошел? / Д. Сабитов, Ю. Семыкина // Континент. - 2008. №14 . -С.44-45
219. Садырова М.
Эффективность казахстанской системы образования / М. Садырова //
Саясат-Policy. - 2008. - № 5. -С.104-108
220. Сейтешев А.
Пути улучшения подготовки национальных кадров / А. Сейтешев // Мысль. 2008. - № 6. -С.32-35
221. Томилин А.К.
Инновационное образование и проблемы качества / А.К. Томилин, Г.М.
Мутанов // Менеджмент качества. - 2008. - №1. -С.36-38
222. Туймебаев Ж.
Формирование "умной экономики":качество в образование и науку / Ж.
Туймебаев // Менеджмент качества. - 2008. - № 3. -С.8-10
223. Тулеов Т.С.
Сохранение историко-культурного наследия как составная часть
государственной политики Республики Казахстан в области культуры ( на
примере Карагандинской области) / Т. С. Тулеов // ҚазҰУ хабаршысы.Тарих
сер.= Вестник КазНУ.Сер.историческая. - 2008. - №4 . - С. 133-137
224. Тургинбаева А.
Роль национальной образовательной системы Казахстана в обеспечении
эффективного инновационного пространства / А. Тургинбаева // Труд в
Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2008. - № 9. -С.2-7
225. Утельбаева К. Т.
Поиск духовных оснований в культуре Казахстанского общества / К. Т.
Утельбаева // "Қайнар" университетінің Хабаршысы=Вестник университета
"Кайнар". - 2008. - № 2/2 . -С. 74-80
226. Фрезоргер Л.
Роль высшей школы в формировании интеллектуального капитала общества
159
/ Л. Фрезоргер // Труд в Казахстане:проблемы,факты,комментарии. - 2008. №4 . -С.9-11
227. Хамитова А.Б.
Проблемы человеческих ценностей в казахской культуре / А. Б. Хамитова //
Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник
КарГУ.Сер.история... . - 2008. - №1. -С.100-106. - ISSN 0142-0843
228. Хасенова С.
Публикации казахстанских ученых в области нанотехнологий / С. Хасенова,
Л. Васильянова , С. Сейткалиева // Промышленность Казахстана. - 2008. - №
3. -С.18-22
2007
229. Әбдікәрімұлы Б.
Болашақ кәсіби оқыту педагогын инновациялық технологияны қолдануға
дайындау / Б. Әбдікәрімұлы, Г. Әбілқасымова // Қарағанды ун-тiнiң
хабаршысы. Педагогика сер.= Вестник КарГУ.Сер.педагогика . - 2007. - №1.
- 91-95 б.
230. Әлімқұлова Э.Ж.
Оқытудың жаңа технологияларын сабақ үдерісінде қолдану / Э.Ж.
Әлімқұлова // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Педагогика сер.= Вестник
КарГУ.Сер.педагогика . - 2007. - №1. - 46-49 б.
231. Қалназаров Б.
12 жылдық білім жүйесіндегі технология пәні әдістемелігін жетілдіруге
бағытталған төрт ұсыныс / Б. Қалназаров // Педагогика мәселелері=Вопросы
педагогики. - 2007. - №1-4.- 114-122 б.
232. Кенжеғали Ж.М.
"Темпус" бағдарламасының Қазақстан мен Орталық Азия мемлекеттерінде
жүзеге асуы / Ж.М. Кенжеғали // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы.Тарих,
философия, құқық сер.= Вестник КарГУ.Сер.история... . - 2007. - №2. - 51-53
б.
233. Өмірзақов К.
Бәсекелік қабілетті білім жүйесіне көшу: Жоғары білімді модернизациялау
және оқу үрдісіне инновациялық білім беру технологияларын енгізу арқылы
жүзеге асыру / К. Өмірзақов // Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебi=Наука и
высшая школа Казахстана. - 2007. - 1 қаңтар (№1)
234. Тәжібаев Р.
Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан: Жаңа мәдени-рухани ұстаным / Р. Тәжібаев //
Таң - Шолпан. - 2007. - №3. - 3-26 б.
235. Уалиева Т.
Инновациялық технологияларды білім беру процесінде пайдалану / Т.
Уалиева // Хабаршы. Абай атындағы ҚазҰПУ "Педагогикалық ғылымдары"
сер.=Вестник КазНПУ им. Абая сер. "Педагогические науки". - 2007. - №4. 53-55 б.
160
236. Абдина А.
О глобализации и культуре / А. Абдина // Саясат. - 2007. - №2. -С.29-31
237. Абдина А.К.
О приоритетах духовного и культурного развития / А.К. Абдина // Евразия. 2007. - №1. -С.17-27
238. Акулова Н.
Новая веха в науке Казахстана / Н. Акулова // Digital Kazakhstan. Журн.
цифровой цивилизации. - 2007. - №6. -С.14-15. - ISSN 1819-2521
239. Алшанов Р.А.
Частное образование в Казахстане: становление и проблемы развития / Р.А.
Алшанов // Хабаршы. Халықаралық бизнес университеті=Вестник
университета международного бизнеса. - 2007. - Вып.№4. -С.132-138
240. Аукен В.
Глобализация и образование / Вильмур М.Аукен // ҚазҰУ
хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2007. №5. -С.23-26
241. Аукен В.
Институт образования в условиях устойчивого экономического развития
страны / В. Аукен // Саясат. - 2007. - №2. -С.58-60
242. Аукен В.
Наука - наивысшее звено института образования / В. Аукен // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2007. - №3. -С.32-36
243. Бегалинова К.К.
Казахстан - территория мира и согласия / К. К. Бегалинова // Дін және
құқық=Религия и право. - 2007. - №4. - С. 114-117
244. Божевольная Н.В.
Требования потребителя как инструмент совершенствования высшего
образования в условиях устойчивого развития экономики / Н.В. Божевольная
// АльПари . - 2007. - №2. -С.205-210.
245. Буханова Г.
О роли элитарного образования на современном этапе развития общества /
Г. Буханова // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Педагогика сер.= Вестник
КарГУ.Сер.педагогика . - 2007. - №2. -С.53-57
246. Даулетбаева Г.Ж.
Особенности непрерывного образования в условиях многонационального
Казахстана / Г. Ж. Даулетбаева // Өлкетану=Краеведение. Павлодар. гос. ун.т им.С.Торайгырова. - 2007. - №4. - С. 30-33
247. Джусубалиева Д.
Модели и составляющие престижного высшего образовательного
учреждения / Д. Джусубалиева, Н. Анарбек // Бiлiм берудегi
менеджмент=Менеджмент в образовании. - 2007. - №3. -С.137-144
248. Дуйсебек А.Т.
Некоторые аспекты трансформации науки и образования в целях
161
устойчивого развития / А.Т. Дуйсебек // Экологическое образование в
Казахстане. - 2007. - №2. -С.12-15
249. Жасимов М.М.
Новая парадигма образования ( на примере Казахстана) / М.М. Жасимов //
Alma mater=Вестник высшей школы. - 2007. - №1. -С.8-10
250. Кенжебаев Г.К.
Проблемы финансирования системы высшего образования в Республике
Казахстан: сопоставительный анализ / Г.К. Кенжебаев // Вестник КазНПУ:
серия экономическая=Абай атындағы Қаз ҰПУ хабаршысы. экономика
серисы. - 2007. - №3. -С.51-57. - ISSN 1728-5402
Экземпляры: всего:1 - 5(1).
251. Кентбеков А.С.
Конституционно-правовые основы обеспечения информационной
безопасности в Республике Казахстан / А.С. Кентбеков // Қарағанды ун-тiнiң
хабаршысы.Тарих, философия, құқық сер.= Вестник КарГУ.Сер.история... . 2007. - №4. -С.
252. Кожабаева А.
Культурные права граждан в Республике Казахстан / А. Кожабаева //
Психология. Социология. Политология. - 2007. - № 12. -С. 74-78
253. Кошанов А.
Наука как стратегический приоритет формирования инновационной
экономики / А. Кошанов // Саясат-Policy. - 2007. - №1. -С.4-6
254. Краснова В.М.
Техника подхода к разработке системы менеджмента качества по
требованиям стандарта ИСО 9001:2000 / В.М. Краснова, А.И. Чучалина //
Менеджмент качества. - 2007. - №1. -С.48-50
255. Кужимов М.Т.
Развитие профессионального образования в регионах Республики Казахстан
/ М.Т. Кужимов // АльПари . - 2007. - №2. -С.177-178. - ISSN 1562-5397
256. Магауова А.
Социальная роль высшей школы в воспитании Казахстанской элиты / А.
Магауова // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. - 2007. №2. -С.71-78
257. Малдыбаева Р.С.
Культура казахстана ХХІ века (комментарии к Закону о культуре Республики
Казахстан) / Р.С. Малдыбаева // Психология.Социология.Дефектология. 2007. - №6-7. -С.3-6
258. Мамыканова Б.К.
Проблемы институционализации высшего технического образования в
условиях вхождения Республики Казахстан в глобальное мировое
сообщество / Б. К. Мамыканова // ПМУ хабаршысы.Гуманитарлық
сер.=Вестник ПГУ.Сер.гуманитарная. - 2007. - №2 . - С. 72-84
259. Мусина Э.
162
Современное состояние рынка образовательных услуг в Республике
Казахстан / Э. Мусина // Саясат-Policy. - 2007. - №9. -С.9-14
260. Мякенькая Г.С.
Современный образовательный процесс: цели, технологии, приоритеты / Г.С.
Мякенькая, Р.К. Казиева // АльПари . - 2007. - №2. -С.181-184
261. Ниязов А. К.
История формирования и развития художественных центров в Казахстане.
Новые источники и материалы / А. К. Ниязов // Хабаршы. Абай атындағы
АУ:Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сер.= Вестник АУ им.Абая: Сер.
Историч. и соц.-полит.науки. - 2007. - №2. -С.67-70
262. Омирбаев С.М.
Закономерности развития высшего образования в условиях рыночных
отношений / С.М. Омирбаев // Қаржы қаражат=Финансы Казахстана. - 2007. №6. -С.6-11
263. Пивовар Е.
Некоторые аспекты реформы высшей школы на постсоветском пространстве
/ Е. Пивовар, А. Власов // Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебi. - 2007. - 1
февраля (№2-3)
264. Сабитов Д.
Высшее преобразование / Д. Сабитов // Континент. - 2007. - №17. -С.30-32
265. Садыкова Ж.Е.
Пути оптимизации качества образования в Республике Казахстан / Ж.Е.
Садыкова // Хабаршы. Абай атындағы ҚазҰПУ:Экономика сер.= Вестник
КазНПУ им.Абая: Сер. Экономическая. - 2007. - №4. -С.47-51
266. Таубаев А.
Анализ основных тенденций в развитии научного потенциала
Карагандинской области / А. Таубаев // Экономика и статистика. - 2007. - №2.
-С.82-85. - ISSN 1608-2192
267. Тесленко А.
Казахстанское образование: в стороне от нормы, идеала и реальности / А.
Тесленко // Мысль. - 2007. - №10. -С.29-35
268. Тулегенова М.С.
Качество образования как фактор повышения конкурентоспособности нации /
М.С. Тулегенова // ҚазҰУ хабаршысы.Экономика сер.= Вестник
КазНУ.Сер.экономическая. - 2007. - №5. -С.30-33
269. Туймебаев Ж.К.
Интеграция Казахстана в международное образовательное пространство /
Ж.К. Туймебаев // Столичное образование. - 2007. - №2. -С.7-11
270. Тягунов А.А.
Культура как высшая ценность построения будущего / А. А. Тягунов // Дін
және құқық=Религия и право. - 2007. - №4. - С. 58-61
271. Шеденов У.К.
163
Рынок научно-образовательных услуг Казахстана в новом мире / У.К.
Шеденов // Халықаралық Бизнес Университетінің хабаршысы = Вестник
университета международного бизнеса. - 2007. - Вып.4. -С.16-19
2006
272. Бейсембеков А.С.
Қазақстанда әлеуметтік мемлекет құру жағдайындағы құқықтың тиімділігі мен
әлеуметтік мазмұнының кейбір теоретикалық сұрақтары / А.С. Бейсембеков //
ҚарМУ Хабаршысы. Тарих, Философия, Құқық сериясы. - 2006. - №3. - 206208 б.
273. Дағарова Ж.Ө.
XXI ғасырдың басындағы мәдениет / Ж.Ө. Дағарова // Қарағанды
университетінің хабаршысы: Тарих, философия, құқық сер. - 2006. - №2. - 6569 б.
274. Дюсупова Н.
Қазақстандағы мәдениеттің дамуы / Н. Дюсупова // Бейнелеу өнері және
сызу=Изобразительное искусство и черчение . - 2006. - №3. - 2-5б. (Мұрадан қалған өнер озады)
275. Мұқажанова, А. Ж.
Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні мен ұғымы / Мұқажанова А.Ж. //
Абай атын. ҚазҰПУ Хабаршы: Әлеуметтану және саяси ғылымдар
сер.=Вестник КазНПУ им. Абая: Сер. социологические и политические науки.
- 2006. - №1. - 16-21 б.
276. Абдрасулов Е.Б.
Образование и наука - глобальные факторы перспективного развития
общества / Е.Б. Абдрасулов // Фемида. - 2006. - №5. -С.12-14
277. Абишева М.
Культурно-идеологические основания развития казахстанского общества /
М. Абишева // Analytic. Аналитическое обозрение. - 2006. - №3. -С.4-6
278. Алямова Р.
Концепция современного курса дистанционного обучения / Р. Алямова //
Вестник Академии педагогических наук Казахстана=Қазақстан педагогикалық
ғылымдар академиясының хабаршысы. - 2006. - №5. -С.61-63
279. Аршабеков Н.
Культурная политика как механизм системной трансформации общества / Н.
Аршабеков // Саясат-Policy. - 2006. - №6. -С.55-58
280. Атыгаева З.
Особенности экономического регулирования рынка образовательных услуг /
З. Атыгаева // Транзитная экономика. - 2006. - №5-6. -С.122-130
281. Бабосов Е.М.
Основные тренды развития национальных культур в условиях глобализации
/ Е.М. Бабосов // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика = Этнопедагогика в
системе образования . - 2006. - №05. -С.8-14
164
282. Барлыбаева Н.
Развитие наукоемких и высокотехнологических отраслей в Казахстане / Н.
Барлыбаева // Экономика и статистика. - 2006. - №1. -С.100-103. - ISSN 16082192
283. Еримбетова А.Т.
Гуманистические тенденции развития общества в контексте инновационного
культурно-образовательного пространства / А.Т. Еримбетова // Қазақстанның
ғылыми әлемі = научный мир Казахстана. - 2006. - №2. -С.134-138. - ISSN
1815-9486
284. Ерниязова Ж.Н.
Управление системой образования в РК / Ж.Н. Ерниязова // Бiлiм берудегi
менеджмент=Менеджмент в образовании. - 2006. - №1. -С. 45-48
285. Есеева М.
К проблеме реконструкции методологического строя современного
образования / М. Есеева // Вестник Академия Педагогических Наук
Казахстана=Хабаршы Қазақстанның педагогикалық Ғылымдар Академиясы. 2006. - №3. -С.28-36
286. Ерниязова Ж.Н.
Управление системой образования в РК / Ж.Н. Ерниязова // Бiлiм берудегi
менеджмент=Менеджмент в образовании. - 2006. - №1. -С. 45-48
287. Есеева М.
К проблеме реконструкции методологического строя современного
образования / М. Есеева // Вестник Академия Педагогических Наук
Казахстана=Хабаршы Қазақстанның педагогикалық Ғылымдар Академиясы. 2006. - №3. -С.28-36
288. Жумагазиева Р.
Проектная система обучения - основа становления молодого ученого / Р.
Жумагазиева // Вестник Академии Педагогических наук Казахстана=
Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының Хабаршысы. - 2006. №5. -С.44-49
289. Кусаинов А.
Развитие образования в XXІ веке / А. Кусаинов // Білім кілті - ключ знаний. 2006. - №1. -С.5-6
290. Назарбаев Н.А.
К экономике знаний через инновации и образование : Лекция Президента РК
Н.А.Назарбаева в Евразийском национальном университете
им.Л.Н.Гумилева / Н.А. Назарбаев ; Информационные технологии в высшем
образовании.-2006.-Т.3.-№2.-С.3-15 Перевод заглавия: Инновациялар мен
оқу-білімді жетілдіру арқылы білім экономикасына
291. Наурызбай, B. Ж.
Региональный университет : Равноправный партнер на рынке образования /
Ж. Наурызбай // Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - 2006. № 4 . -С. 4-9
292. Нигметов К.К.
165
Способы финансирования высшего образования / К.К. Нигметов // БілімОбразование. - 2006. - №4. -С.147-149
293. Нургужин М.Р.
Состояние и тенденции информатизации системы образования Республики
Казахстан / М.Р. Нургужин // Информационные технологии в высшем
образовании. - 2006. - Т.3.-№2. -С.24-27.
294. Сулима С.
Развитие системы высшего образования в Казахстане / С. Сулима // Вестник
Академии педагогических наук Казахстана = Қазақстан Педагогикалық
ғылымдар академиясының хабаршысы. - 2006. - №5. -С.37-43
295. Султанбеков Ч.С.
Роль историко - культурного наследия в формировании межэтнического
согласия в Республике Казахстан / Ч. С. Султанбеков // Отан тарихы. - 2006. №2 . -С.156-162
296. Шкутина Л.А.
Диалог культур как фактор межэтнической и межконфессиональной
стабильности / Л.А. Шкутина, О.Г. Раганина // Қарағанды университетінің
хабаршысы: Педагогика сер.=Вестник КарГУ:Сер.педагогика. - 2006. - №3. С.188-192
297. Эрназаров Т.Я.
Актуальные вопросы интеграции науки и высшего образования в Республике
Казахстан / Т.Я. Эрназаров, А.Ж. Мукантаева, Т.Н. Ержанов // ПМУ
хабаршысы.Экономикалық сер.=Вестник ПГУ.Сер.экономическая. - 2006. №3. -С.166-174
2005
298. Ғаппасова Ә.Ғ.
Қазіргі кездегі білім мен тәрбиенің өзекті мәселелері / Ә.Ғ. Ғаппасова //
Қарағанды университетінің хабаршысы: тарих, философия, құқық сер. . 2005. - №4. - 99-102 б.
299. Жарықбаева Д.Р.
Педагогикалық жоғары оқу орын студенттеріне құқықтық білім мен тәрбие
берудің арнайы формалары / Д.Р. Жарықбаева // Хабаршы ҚазҰПУ. Абай
атын. Юриспруденция сериясы. - 2005. - №2. - 62-64 б.
300. Омаров Е.С.
Жаңа ғылыми бағыт-қазақ өркениеті жайында / Е.С.Омаров // Қазақ
өркениетi=Казахская цивилизация. - 2005. - №1. - 40-47 б.
301. Оспанова Б.А.
Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби даярлығын қалыптастыру / Б.А.
Оспанова // Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в образовании. - 2005. №1. - 24-29 б.
302. Каргин С.Т.
Қазақстандық патриотизм мен интернационализм қарыштап дамудың кепілі /
166
С.Т. Каргин, Г.Қ. Белгібаева // Бiлiм берудегi менеджмент=Менеджмент в
образовании. - 2005. - №2. -196-200 б.
303. Сәдуақасұлы Ә.
Білім беру мекмелеріндегі рухани келісім еліміздегі ұлтаралық түсініктің кепілі
/ Ә. Сәдуақасұлы // Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика=Этнопедагогика в
системе образования. - 2005. - №6. -2-14
304. Абдикерова Г. О.
Высшая школа Казахстан: интеграция в международное образовательное
пространство / Г. О. Абдикерова, Ж. К. Каримова // Хабаршы ҚазҰУ:
Психология және социология сер.=Вестник КазНУ:Сер. Психологии и
социологии. - 2005. - №1. -С.96-102
305. Абдыкаримов Б.
Некоторые вопросы модернизации профессионального образования в
Казахстане / Б. Абдыкаримов // ҚарМУ хабаршысы.Педагогика
сериясы=Вестник КарГУ.Сер. Педагогика. - 2005. - №3. -С.5-10
306. Абдымомунов А.
Новая повестка дня казахстанской науки / А. Абдымомунов, Е. Сулейменов,
Е. Раманкулов // Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебi=Наука и высшая
школа Казахстана. - 2005. - №19
307. Бектуков Н.С.
Место науки в индустриально-инновационном развитии экономики / Н.С.
Бектуков // Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебi=Наука и высшая школа
Казахстана. - 2005. - №19
308. Булегенова А.
Критерий сегментаций рынка образовательных услуг / А. Булегенова //
Транзитная экономика. - 2005. - №3. -С.97-100
309. Джалилов У.
Объекты культурного наследия Республики Казахстан в списке Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО / У. Джалилов // Мир закона. 2005. - №1. -С.8-10
310. Елемесов Р.Е.
Экономические науки: состояние, проблемы, перспективы / Р.Е. Елемесов //
Наука: день сегодняшний, завтрашний (науч.-попул.сб).-Алматы. - 2005. С.194-209
311. Кайыржанов Б.Т.
Мониторинг качества образования учебного заведения / Б.Т. Кайыржанов //
Бiлiм берудегi менеджмент=Менеджмент в образовании. - 2005. - №4. -С. 9194
312. Курманова М.С.
К вопросу изменения системы высшего образования в рамочных параметрах
Болонской декларации / М.С. Курманова // Вестник
КазНУ:Сер.Востоковедение. - 2005. - N1. -C.90-93
313. Кусаинов А.
167
Реформа образования в Казахстане: проблемы и перспективы / А. Кусаинов
// Высшее образование в России. - 2005. - №12. -С. 146-153
314. Мухамедиева А.
Отраслевые аспекты развития системы образования / А. Мухамедиева //
Экономика и статистика. - 2005. - №4. -С. 4-7
315. Мухамеджанова А.
Перспективное дистанционное образование / А. Мухамеджанова //
Транзитная экономика. - 2005. - №5-6. -С.146-149
316. Нарибаев К.
Интеграционная политика в области высшего образования / К.Нарибаев //
Вестник Акамедии педагогических наук Казахстан. - 2005. - №1. -С.14-21
317. Пивень Г.
Казахстанская высшая школа и Болонский процесс / Г. Пивень // Высшее
образование в России. - 2005. - №9. -С.15-19
318. Рахимбек Х.
Перспективы компетентностного подхода в национальных моделях высшего
образования / Х. Рахимбек // Қазақстан педагогикалық ғылымдар
Академиясының Хабаршысы = Вестник Академии педагогических наук
Казахстана. - 2005. - №4-5. -С.39-45
319. Садыков Т.С.
Приоритеты ускоренной модернизации и актуальные проблемы развития
отечественной науки и образования / Т.С. Садыков // Вестник Национальной
Академии наук РК. - 2005. - №3. -С.16-20
320. Садыков Т.С.
Глобализация и высшая школа / Т.С. Садыков // Саясат. - 2005. - №11. -С.911
2004
321. Асанов, Н. А.
Білім беру ұйымдарында маман дайындаудың сапасын бағалау / Асанов,
Н.А. // Евразия. - 2004. - N1. - 31-37 б.
322. Әбдікәрімов Б.
Оқыту технологияларының білім сапасын көтерудегі ықпалы / Әбдікәрімов,
Б., Соколова, М. // Қазақстан жоғары мектебі. - 2004. - N1. -57-62
323. Ізғұттынова Р. О.
Білімнің сапалық деңгейін қамтамасыз ету мәселелері / Ізғұттынова, Р.О. //
Білім=Образование. - 2004. - N3. - 69-71 б.
324. Иманбаев, М.
168
Қазақстан Республикасындағы демократиялық саяси мәдениеттің қалыптасу
процесі мен даму үрдістері / Иманбаев, М. // Қоғам және дәуір. - 2004. - N2. 12-15 б.
325. Құлекеев Ж.
Білім беруді дамыту:жаңа кезең және жаңа талаптар / Құлекеев, Ж.,
Төлепбергенов, М. // Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебі=Наука и высшая
школа Казахстана. - 2004. - 15 қаңтар(N2)
326. Құлекеев Ж.
Білім берудің бүгіні мен болашағы / Құлекеев, Ж., Ақтаев, С. // Ақиқат. - 2004.
- N7. - 3-10 б.
327. Мұсағалиева А.С.
Қазақстандағы жоғары оқу жүйесінің қалыптасуы туралы тарихи дерек көздері
/ А.С. Мұсағалиева // ҚазҰУ хабаршысы.Тарих сер. - 2004. - №3. - 3-7 б.
328. Нуайқызы, Ж.
Жоғары мектепте болашақ маманның теориялық даярлығын
қалыптастырудың дидактикалық ұстанымдары / Нуайқызы, Ж. //
Білім=Образование. - 2004. - N3. - 63-67 б.
329. Сәрсенбекова Г.
Мәдениет пен өркениет аясындағы ұлттық тәрбие / Сәрсенбекова, Г. //
Саясат. - 2004. - N3. - 58-60 б.
330. Шәкілікова, С. Е.
Білім беру бағыттарын дамыту және компетенция / Шәкілікова, С.Е.,
Қазақбаева, Д.М., Кәрібаева, Ш.Ш., Жұмағұлова, Қ.Ә. // Білім=Образование. 2004. - N3. - 61-63 б.
331. Абжанов Х.
Культурное наследие и независимость республики / Абжанов, Х.,
Селиверстов, С. // Мысль. - 2004. - N9. -С.2-7
332. Адельбаева Н.
О некоторых аспектах монитронга качества образования в высшей школе /
Адельбаева, Н. // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. 2004. - N4. -С.72-76
333. Адилов Ж.
Система государственного контроля качества высшего образования в
Республике Казахстан / Адилов, Ж., Каланова, Ш. // Alma mater=Вестник
высшей школы. - 2004. - N4. -С.10-14
334. Алданазарова А.
Инновационные технологии как фактор повышения качества образования /
Алданазарова, А. // Высшая школа Казахстана. - 2004. - N1. -С.48-52
335. Аралбаева Р.
Специфика подготовки специалистов с высшим образованием / Р.Аралбаева
; Т.Толкынбаев // Iзденiс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2004. - N4. -С.206-208
169
336. Баширова, Ж.
О методологическом базисе новой модели образования / Баширова, Ж. //
Высшая школа Казахстана. - 2004. - N1. -С.62-71
337. Джусубалиева, Д.
Организация непрерывного профессионального образования с применением
дистанционной формы обучения / Джусубалиева, Д., Есполова, А. // Высшая
школа Казахстана. - 2004. - N2. -С.106-109.
338. Добрица, В.
Урезанная многоступенчатость высшего образования / Добрица, В.,
Керимбаев, Р., Лата, В. // Высшая школа Казахстана. - 2004. - N2. -С.17-18
339. Ерниязова, Ж.
Реформирование в области системы образования Республики Казахстан /
Ерниязова, Ж. // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. 2004. - N4. -С.387-393
340. Жатканбаева Е.Б.
Национальные интересы Казахстана и вестернизация культуры
/ Е.Б. Жатканбаева // Казахстан-спектр. - 2004. - N4. -С.59-65
341. Исаев, К.
Реформы в системе образования Республики Казахстан:проблемы
подготовки специалиста будущего / Исаев, К., Акчурин, А. // Высшая школа
Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2004. - N3. -С.33-38. - (Обсуждаем
концепцию)
342. Капекова А.С.
Образовательная политика в системе социально-экономического
переобустройства современного общества / А.С. Капекова // Доклады НАН
РК. - 2004. - №6. -С.193-196
343. Каргин С.Т.
Роль структуры ВУЗа в системе менеджмента качества образования (опыт
КарГУ им.Е.А.Букетова) / С.Т. Каргин, О.Т. Аринова, Д.В. Дьяков // Вестник
CAMAN. - 2004. - №1. -С.6-9
344. Карстина С.Г.
Послевузовское образование в системе многоуровневой подготовки
специалистов / С.Г. Карстина // Вестник CAMAN. - 2004. - №1. -С.66-67
345. Клишина, М.
Информатизация и наукоемкие технологии образования-условие
эффективности его реформирования / Клишина, М. // Высшая школа
Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2004. - N3. -С.101-108. (Современные технологии)
346. Кубеев Е.К.
КарГУ:курсом реформ / Е.К. Кубеев // Вестник CAMAN. - 2004. - №1. -С.3-5
170
347. Кубеев Е.К.
Кредитная система обучения в классическом университете / Е.К. Кубеев //
Вестник CAMAN. - 2004. - №1. -С.10-12
348. Кудышева, Б. К.
Развитие высшего образования в Казахстане в условиях глобализации /
Кудышева, Б.К. // Менеджмент в образовании. - 2004. - N2. -С.25-32
349. Литарова Н.В.
Качество образования как критерий конкурентоспособности ВУЗов / Н.В.
Литарова, Н.И. Храпченкова // Вестник КарГУ. Сер. Педагогика. - 2004. - №3. С. 57-61
350. Маликов, Т.
О рейтинге преподавателей вузов / Маликов, Т. // Высшая школа Казахстана.
- 2004. - N2. -С.34-39
351. Нуржанов Т.
Рынок образования в Казахстане:сущность и перспективы развития / Т.
Нуржанов // Саясат. - 2004. - №12. -С.29-31
352. Нуржанов Т.Б.
О формировании спроса на высшее образование в Казахстане / Т.Б.
Нуржанов // Хабаршы Абай атындағы ҚазҰПУ: Экономика сер.=Вестник
КазНПУ им.Абая: сер. Экономическая. - 2004. - №2. -С.15-22
353. Нурмагамбетов, А. А.
Интеграция Казахстана в Европейское образовательное пространство /
Нурмагамбетов, А.А. // Казахстан-Спектр. - 2004. - N2. -С.64-68
354. Паньшина, Т.
Субъектные позиции участников образовательного процесса и качество
образования в ВУЗе / Паньшина, Т. // Высшая школа Казахстана=Қазақстан
жоғары мектебі. - 2004. - N3. -С.49-52. - (Вопросы высшего образования)
355. Сююмбаева, А.
Казахская традиционная культура:история и современность / Сююмбаева, А.
// Ұлт тағылымы. - 2004. - N2. -С.239-242
356. Тусупова, Л.
Обновление казахстанской системы образования / Тусупова, Л. // Маркетинг
товаров и услуг. - 2004. - N5. -С.30-31
357. Фрезоргер, Л.
Функционирование высшей школы в условиях рынка:региональный аспект /
Фрезоргер, Л. // Евразийское сообщество:общество,политика,культура. 2004. - N1. -С.182-190
358. Шаяхметов Т.К.
О некоторых проблемах современной системы образования в РК / Т.К.
Шаяхметов // Қазақстан педагогикалық хабаршысы=Педагогический вестник
171
Казахстана. - 2004. - №1. -С.14-21
2003
359. Ақтаев С.
Сыны зор,сыны мол он жыл : Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа кітабы жайында
/ Ақтаев С. // Ақиқат. - 2003. - N4. - 10-14 б.
360. Елікбаев Н.
Саяси және құқықтық мәдениетті орнықтыру / Елікбаев Н. // Заң. - 2003. - N9. 32-35 б.
361. Молдағалиев Б.
Студент жастар және нарықтық экономика / Молдағалиев Б., Есенова Л.,
Мұқанова С., Молдағалиев А. // Қазақстан мектебі. - 2003. - N8. - 8-9 б. (Тәуелсіз елге-білікті маман)
362. Мүтәліпов Ж.
Қазақ өркениеті дамуының бүгінгі таңдағы кейбір өзекті мәденифилософиялық мәселелері / Мүтәліпов Ж. // Ұлт тағылымы. - 2003. - N3. 151-154 б. - (Мәдениеттану.Әлеуметтану.Саясаттану.)
363. Абдрахманова А.
Образование:вчера и сегодня / Абдрахманова А. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2003. - N2. -С.89-93. - (Экономика)
364. Агатаева Б.
Актуальные научно-педагогические проблемы высшего образования в
Казахстане / Агатаева Б. // Ұлағат. - 2003. - N1. -С.52-58. - (Проблемы высшей
школы)
365. Аралбаева Р.
Высшее образование как социальный институт / Аралбаева Р. // Евразийское
сообщество:общество,политика,культура. - 2003. - N3(N43). -С.161-166
366. Атыханов А.
Актуальные вопросы подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации в системе высшего образования Казахстана / Атыханов А. //
Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2003. - N1. -С.18-20
367. Атыханов А.
Актуальные вопросы высшего образования Казахстана / Атыханов А.,
Муйтунова А. // Қазақстан жоғары мектебі. - 2003. - N3. -С.18-22
368. Габдуллина Б. Т.
Основные тенденции развития научного потенциала региона / Габдуллина
Б.Т. // Вестник КарГУ:Сер.Гуманитарных наук. - 2003. - N2. -Вып.1.-С.5-49
369. Гамарник Г.
Вопросы внутривузовской системы контроля качества обучения / Гамарник
172
Г., Хон Н. // Қазақстан жоғары мектебі. - 2003. - N3. -С.23-28
370. Игалиев М. Н.
Процессы элитообразования в Республике Казахстан в 1991-2002 гг. /
Игалиев М.Н. // Казахстан-Спектр. - 2003. - N1. -С.76-83
371. Искаков Б.
Об определении рейтинга вузов Казахстана / Искаков Б., Искакова К.,
Сулеева Л. // Қазақстан жоғары мектебі. - 2003. - N3. -С.29-34
372. Кажымурат К.
Реформирование сферы образования Республики Казахстан / Кажымурат К.
// Саясат. - 2003. - N9. -С.19-24
373. Лаптенко М. Л.
Миссия ЮНЕСКО в Республике Казахстан в области образования / Лаптенко
М.Л. // Вестник КазНУ:Сер.Историческая. - 2003. - N1. -С.156-159
374. Мажитова, С. К.
Высшее образование как фактор развития человеческого потенциала /
Мажитова, С.К. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2003. - N3. -С.11-15
375. Мутанов Г.
О реализация стратегической задачи повышения качества образования в
Казахстане / Мутанов Г. // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа
Казахстана. - 2003. - N1. -С.8-17
376. Набиев Е.
Актуальные проблемы развития теории высшего профессионального
педагогического образования в Республике Казахстан / Набиев Е. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2003. - N2. -С.219-223. (Педагогика.Методика)
377. Нуртазина Р.
Современные требования к образовательной политике в информационном
обществе / Нуртазина Р. // Саясат. - 2003. - N2. -С.68-73
378. Фрезоргер Л.
Пути государственного регулирования сферы высшего образования /
Фрезоргер Л. // Транзитная экономика. - 2003. - N4. -С.79-91
2002
379. Әбенбаев С.
Болашақ маманның мәдениетін қалыптастыру / Әбенбаев С. //
Білім=Образование. - 2002. - N3. -25-26. - (Кадр дайындау кілтипандары)
380. Дөрбетханұлы Т.
Қазақ мәдениетін дамытудың ерекшелігі мен болашағы : Ғаламдасу
173
жағдайында / Дөрбетханұлы Т. // Саясат. - 2002. - N6. - 18-20 б.
381. Есполов Т.
Университет және студент / Есполов Т. // Ақиқат. - 2002. - N12. - 21-28 б. (Президент жолдауына орай)
382. Тлеубердиева А.
Мәдени орта - педагогикалық зерттеу объектісі / Тлеубердиева А. //
Білім=Образование. - 2002. - N4. -17-20 б. - (Жаңа технология)
383. Алтыбасаров М.
О некоторых проблемах высшего образования / Алтыбасаров М. // Қазақстан
жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2002. - N1. -С.18-21. (Актуальные проблемы высшей школы)
384. Атыханов А.
О многоуровневой структуре высшего и послевузовского профессионального
образования Казахстана / Атыханов А. // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая
школа Казахстана. - 2002. - N4. -С.25-30
385. Атыханов А.
О подходах к разработке государственных стандартов высшего
профессионального образования / Атыханов А. //
Ізденіс=Поиск:Сер.Гуманитарная. - 2002. - N3. -С.4-6
386. Балабиев К.
Концептуальные подходы к развитию системы юридического образования /
Балабиев К. // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2002. N1. -С.21-23. - (Актуальные проблемы высшей школы)
387. Бегаилов Е.
Введение стандартов - закономерный процесс / Бегаилов Е., Тулегенова Р. //
Высшая школа Казахстана. - 2002. - N4. -С.39-44
388. Дамитов Б.
Интеграция в мировом образовательном простанстве через повышение
качества образования / Дамитов Б., Мельников В. // Қазақстан жоғары
мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2002. - N1. -С.8-13. - (Жоғары мектептің
өзекті мәселелері=Актуальные проблемы высшей школы)
389. Даулиева Г.Р.
Сфера образования и экономическая безопасность государства / Даулиева
Г.Р. // Вестник КазНУ:Сер.Экономическая. - 2002. - N5. -С.48-51
390. Жакенова К.А.
Реформа системы высшего образования в Республике Казахстан / Жакенова
К.А. // Вестник КазНУ:Сер.Психология,социология. - 2002. - N1. -С.109-117
391. Муканов Г.М.
О некоторых проблемах педагогики высшей школы / Г.М. Муканов, Ж.Г.
Муканова // Вестник Павлодар.ун-та=Павлодар мемл.ун-тінің хабаршысы. 2002. - №3. -С.33-38
392. Нурмагамбетов А.А.
174
Основные факторы,функции и механизм взаимоотношений политики и
образования / Нурмагамбетов А.А. // Вестник
КазНУ:Сер.философия.Сер.культурология.Сер.политология. - 2002. - N2. С.9-14
393. Нурмагамбетов А.А.
Специфика образования как института политической социализации /
Нурмагамбетов А.А. // ҚазМУ Хабаршысы.Философия сериясы.Мәдениеттану
серия. - 2002. - N1. -С.91-96. - (Политология)
394. Омарова В.К.
Поликультурный подход как одна из современных тенденций развития
образовательных система в Казахстане / В.К. Омарова, Н.В. Медведенко //
Вестник Павлодар.ун-та=Павлодар мемл.ун-тінің хабаршысы. - 2002. - №3. С.124-131
395. Романова, Н.В.
Политико-культурные аспекты воспитания студенческой молодежи /
Романова, Н.В., Курмангали, А.К. // Вестник АГУ
им.Абая:Сер.Международная жизнь и политика. - 2002. - N1-2. - С. 2.-30-34 б.
396. Сапарбаев М.
Развитие негосударственного образования в Казахстане / Сапарбаев М. //
Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2002. - N1. -С.129133. - (Мемлекеттік емес жоғары оқу орындары=Негосударственные вузы)
397. Сапарбаева Г.
Проблемы образования:реалии,перспективы / Сапарбаева Г. // Қазақстан
жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2002. - N1. -С.13-17. (Актуальные проблемы высшей школы)
398. Сокольская Л.В.
Совершенствование юридического образования-необходимое условие
укрепления государственной независимости Республики Казахстан /
Сокольская Л.В. // Вестник КазНУ:сер.Юридическая. - 2002. - N2. -С.56-59
399. Урузбаева Н.А.
Развитие рынка научной продукции в Казахстане / Урузбаева Н.А. // Вестник
КазНУ:Сер.Экономическая. - 2002. - N1. -С.55-59
400. Шойкин Г.
Научный потенциал молодежи / Шойкин Г. // Мысль. - 2002. - N2. -С.66-67. (Культура)
2001
401. Әбжаппаров Ә.
Жоғары білім: бүгіні мен болашағы / Әбжаппаров Ә. // Қазақстанның ғылымы
175
мен жоғары мектебі=Наука и высшая школа Казахстана. - 2001. -N0(0).-20
января
402. Құтпанбаев Ә.
Он екі жылдық білімнің қажеттілігі / Құтпанбаев Ә. // Ұлт тағылымы. - 2001. N4-5. - 73-79 б. - (Көзқарас)
403. Найманбаева П.
Тәуелсіз елге - білімді ұрпақ / Найманбаева П. // Бастауыш мектеп. - 2001. N11. - 45-46 б. - (Тәуелсіз Қазақстанға - 10 жыл!)
404. Нәрібаев К.
Университеттің өтпелі қоғамдағы ролі / Нәрібаев К. // Қазақстан жоғары
мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2001. - N3. - 8-11 бет. - (Жоғары
мектептің өзекті мәселелері)
405. Пірәлиев С.
Жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие процесінде болашақ мұғалімнің кәсіби
бейімделуі / Пірәлиев С. // Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа
Казахстана. - 2001. - N2. - 71-76 б.
406. Темірбеков С.
Мәдениет пен өркениет / Темірбеков С. // Ұлағат. - 2001. - N3. - 38-39 б. (Сүйінші!)
407. Топанбаева Г.
Студенттің тұлғалық ерекшелігі және тәрбие / Топанбаева Г. // Қазақстан
мектебі. - 2001. - N2. - 20-21 б. - (Жоғары және арнаулы орта оқу
орындарында)
408. Абдукаримова Ш.
Системность в образовании / Абдукаримова Ш. // Высшая школа
Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2001. - N1. -С.81-84
409. Абдыманапов С.А.
Основные направления развития и формы организации научных
исследований в современных университетах / С. А. Абдыманапов // Наука и
техника Казахстана. - 2001. - № 1. -С.90-94
410. Алимжанов Б.
К аттестации вуза и его подразделений / Алимжанов Б., Нургалиев Т. //
Қазақстан жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2001. - N3. -С.16-19. (Актуальные проблемы высшей школы)
411. Альмухамбетов Б.
Современная система повышения квалификации работников образования
Казахстана:новые функции и подходы / Альмухамбетов Б. // Высшая школа
Казахстана. - 2001. - N1. -С.39-42
412. Аязбекова Р.
Научная деятельность в вузе глазами молодых преподавателей / Аязбекова
Р. // Қазақстан жогары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2001. - N4-5. -5.С.12-17. - (Жоғары мектептің өзекті міселелері)
176
413. Бабакумаров Е.
Казахстан:феномен единства культурного многообразия / Бабакумаров Е.,
Прокопенко Л., Темирболат Б., Аргынов А. // Мысль. - 2001. - N8. -С.58-61. (Культура)
414. Бектурганов Н.
Аккредитация - гарантия качества образования / Бектурганов Н. // Қазахстан
жоғары мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2001. - N 6. -С.10-14
415. Достияров А.
Образовательные услуги в Республике Казахстан / Достияров А. // Высшая
школа Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2001. - N2. -С.153-156
416. Жумагулов Б.
Проблемы негосударственных вузов / Жумагулов Б. // Қазақстан жоғары
мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2001. - N3. -С.196-198. (Негосударственные вузы:настоящее и будущее)
417. Иватова Л.М.
Актуальные проблемы политологического образования в Республике
Казахстан / Иватова Л.М., Нурмагамбетов А.А. // ҚазМУ
Хабаршысы.Философия сериясы.Мәдениеттану сериясы.Саясаттану
сериясы=Вестник КазГУ.Серия философия.Серия культурология.Серия
политология. - 2001. - N1. -С.47-52. - (Политические процессы:теория и
практика)
418. Имандосова Б.
Значение образовательных технологий в реформировании казахстанской
высшей школы / Имандосова Б. // Высшая школа Казахстана=Қазақстан
жоғары мектебі. - 2001. - N1. -С.74-77
419. Исаева М.
Инновационная политика государства в системе высшего образования
Республики Казахстан / Исаева М. // Высшая школа Казахстана. - 2001. - N1. С.46-73
420. Карешов Х.
Рейтинговая система контроля и оценки деятельности вузов / Карешов Х. //
Высшая школа Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2001. - N2. -С.20-27
421. Мартынов Н.
Воспитание человека и гражданина / Мартынов Н. // Қазақстан жогары
мектебі=Высшая школа Казахстана. - 2001. - N4-5. -5.-С.200-205. - (Редакция
почтасынан=Из редакционной почты)
422. Махмеджанова Л.Н.
Инновационная политика государства в системе высшего образования
Республики Казахстан / Махмеджанова Л.Н., Исаева М.К. // Вестник
КазГУ:Сер.Экономическая. - 2001. - N4. -С.56-62
423. Нарибаев К.
177
Интеграционные процессы в высшем образовании / Нарибаев К. // Высшая
школа Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2001. - N2. -С.8-11
424. Нугманова К.
Духовное наследие казахов / Нугманова К. // Высшая школа
Казахстана=Қазақстан жоғары мектебі. - 2001. - N3. -С.52-55. - (Десятилетие
независимости)
425. Садыков Е.Б.
Высшее профессиональное образование в Казахстане:перспективы развития
/ Садыков Е.Б. // Вестник Семипалатинского гос.ун-та. - 2001. - N1. -С.9-13
426. Сатубалдин С.
Бизнес-образование в Республике Казахстан:проблемы и статистические
ориентиры на XXІ век / Сатубалдин С. // Высшая школа Казахстана. - 2001. N1. -С.30-36
427. Сейтешев А.
Национальный характер образования и особенности его становления /
Сейтешев А. // Мысль. - 2001. - N5. -С.66-69. - (Культура)
428. Сейткасимов Г.Б.
Некоторые проблемы высшей школы / Сейткасимов Г.Б. // Образование и
наука Казахстана. - 2001. - N5. -С.2
429. Сыроежкин К.
Будущее казахстанской науки / Сыроежкин К. // Континент. - 2001. - N13. С.14-17
430. Тодорова Н.
Наука должна служить народу : Таков лейтмотив выступления Н.Назарбаева
на юбилейной сессии Национальной академии наук / Тодорова Н. //
Казахстанская правда. - 2001. - 8 ноября;Әль-Фараби атындағы Қазақ мемл. Фараби атындағы Қазақ мемл.ун-ті.Ақпарат сериясы=Вестник КазНУ им.альФараби.Серия информационная.-2001.-N1(6).-С.4-9
АВТОРЛАР КӨРСЕТКІШІ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
A
Ayagan B., 7, 18
178
А
Абева А.А., 110
Абайдельдинов Е.М., 25
Абатова М., 150
Абдибеков С.У., 88
Абдиев К., 149
Абдиканов Н.А., 67
Абдикерова Г. О., 168
Абдина А., 162
Абдина А.К., 162
Абдирайымова Г., 97, 159
Абдирайымова Г.С., 155
*Абдишев Б.Т., 16
*Абдразаков Т.А., 22
Абдразакова А.Т., 155
Абдрасилов Б.С., 143
Абдрасулов Е.Б., 165
Абдрахманов С.А., 9
Абдрахманова А., 55, 173
Абдрахманова Г. А., 120
Абдукаримова Ш., 177
Абдулвалиева Т.В., 103
Абдулин А., 16
Абдуллина Л., 48
Абдуллина Л.М., 45
Абдулпаттаев С., 7, 57
Абдыгаппарова С.Б., 149
Абдыгулова А., 150
Абдыкаримов Б., 168
Абдыкаримов О.А., 13
Абдыманапов С., 146
Абдыманапов С.А., 177
Абдымомунов А., 168
Абен Е., 59
Абжанов Х., 171
Абзалова Р.А., 92
Аби Н., 133
Абилаев А.Е., 129
Абилова М., 11
Абиханова Г.Д., 41
Абишев А. А., 124
Абишев А.Е., 23, 35
Абишева А.М., 13, 48
Абишева Г.О., 97
Абишева Ж.Б., 120
Абишева М., 124, 165
Абишева М.А., 129
Абралиев О.А., 115
Абсалямова, Н., 124
Абсаттаров Г., 63
Абсаттаров М.Р., 55
Агатаева Б., 173
Ағдарбеков Т., 34
Ағыбаев А., 45
Адайбаев Б., 67
Адельбаева Н., 170
Адилов Ж., 170
Адилханова А.Б., 34
Адильбеков С., 36
Ажигалиев С., 143
Азамат Ж., 153
Азанбаева Г., 4
Азимбаев А.К., 63
Азнабакиева З.М., 55
Айдарбаев С.Ж., 67
Айдарбеков З.С., 99
Айкимбаева А., 55
Айкио Д.Д., 104
Аймакова Г., 85
Айманбетова Г.З., 81
Аймурзина Б., 88
Айсаутов М., 127
Айтаханов К., 97
Айтбаева Г., 16
Айтбай Қ., 41
Айтбай К.О., 99
Айтжанова Д., 97
Айтимова Б., 53
Айтмухамбетова Г., 48
Айтуган А., 118
Айтхожин К., 36, 45, 67, 69
Айтхожин Қ., 66
Айтхожин К.К., 42, 68
Акишев А., 104
Акишев А.А., 120
Акмамбетова А.Г., 68
Акулова Н., 162
Акчурин А., 172
Акшулаков У. С., 124
*Акылбаев Ж.С., 142, 143,149, 150
Ақтаев С., 57, 173
Алауханов Е.О., 151
Алдабергенов А., 59
Алдажуманов К., 10
Алданазарова А., 170
Алдашев С.М., 62
Алдашов Б., 36
Алдашов Б.А., 104
Алдонгаров А.А., 22
Алесин В., 48
Алибаев, А. Б., 124
Алиева Ж., 88
Алимбаев А., 79, 110
Алимбаев А. А., 79
Алимбаева А.А., 63,83
Алимбеков Р., 17
Алимбекова Г.Т., 115
Алимгазинов К.Ш., 27
Алимжанов Б., 177
*Алимова С., 59, 124
*Алимова С.Б., 124, 155
Алимпиева Т.Г., 43
Алимухамбетов Н., 104
Алинов М.Ш., 104
Алияров Е.К., 29
Аллахвердиева Л. М., 159
*Алпысбаева С.Н., 81, 129
Алтыбасаров М., 175
Алтыбасарова М., 118
Алтынбасов Б. О., 159
Алшанов Р. А., 76, 77, 79, 81, 162
Альжанова Ф.Г., 156
Альмухамбетов Б., 178
*Альмагамбетова Д.Р., 155, 156
Алямова З., 120
Алямова Р., 165
Аманбаев М., 88
*Аманбеков Н.Ж., 48
*Амандыкова С.К., 27, 29, 36, 48
Аманжолов С.А., 97
Амелина О.В., 36
Амирбеков Ш.А., 36
Амирова А.А., 68
Амребаев А., 53
179
Амреев Б., 18
Амрекулов Н. А., 22
Анафияева Ж., 97
*Андарова Р.К.,76, 92
Андиржанова Г.А., 97
Анисимова Н.М., 104
Антонова Н.М., 104
Апсалямов Н., 120
Араева Е.М., 138
Аралбаева Р., 171, 173
*Аринова О.Т., 142, 172
*Артакшинова А.С., 14
Артемьев А., 68
Арутюнян А., 27
Аршабеков Н., 165
Арын Е.М., 109, 129
Арынгазин Т. М., 59
Арынов К.Т., 148
Арыстанбекова А., 22, 25, 63
Арыстанов А., 133
Асанбай Р., 75
Асанов Н. А., 169
Асанова Б., 34
Асаров А., 133
Аскаров Б., 48
Аскаров Е., 116
Аскарова М., 92
Астемесова Н., 158
Асылбеков М.Х., 76,83
Атабаев Қ., 6
Атабаев, Ќ., 84
Атаев О.А., 28
Атыгаева З., 165
Атыханов А., 173, 175
Аубакиров Я.А., 77, 104
Аубакирова Г.М., 88
Аубакирова Ж.Я., 115
Ауелбаев Б.А., 13, 29
Аукен В., 162, 163
Аукен В.М., 104, 156
Ахмеджанова Т.К, 92
Ахмедьярова М., 104, 110
Ахметгалиев Б., 83
Ахметжанов А., 134
Ахметжанов Б. Ф., 92
*Ахметов Д., 36, 120
Ахметов Н., 125
Ахметов С.Н., 83
Ахметова А.И., 151
Ахметова А.Р., 130
Ахметова Г., 109, 110, 116, 145, 159
Ахметова Г.И., 116
Ахметова Г.К.,146, 148
Ахметова Г.М., 109
Ахметова Г.Р., 110
*Ахметова Н.С., 21
Ахметолла А., 59
Ахметтаев А., 110
Ашимбаев А.С., 80
Ашимбаев М., 25, 63
Ашимбаев М.С., 23, 25, 68, 80, 82, 83
Ашимова З.И., 36
Ащеулов А.Т., 68
Аюпова З.К., 43
Аяған Б., 7, 8,23
Аяган Б.Г., 134
Аязбекова Р., 177
Аяпова Г., 125
Ә
Әбдікәрімов Б., 169
Әбдікәрімұлы Б., 161
Әбдімомынова А., 58
Әбдіхалықова Ғ., 150
Әбдрасұлов Е., 62
Әбенбаев С., 174
Әбжанов Х., 9, 141, 158
Әбжаппаров Ә., 176
*Әбілқасымова Г., 161
Әбілова М., 4
Єбілшайыќов Н.Б., 87
Әділова Ж.Ж., 87
Әлдибеков Ж., 58
Әлімқұлова Э.Ж., 161
Єлмереков Н.А., 75
Әмірбеков Ш., 5, 52
Әмірәлина Ә., 58
Әуелғазина Т., 52
Єшімах±н А.Є., 133
Б
Бабакумаров Е., 178
Бабосов Е.М., 165
Багланов Т. С., 92
Бадалиев М., 49
Базарбаева Г., 98
Базарбаева Г.А., 98
*Базарова Г.С., 28, 34
Баишев Ж.Н, 84
Байганин Е., 134
Байгелди Г., 68
Байгельди Г., 59
Байгісиев М.Є., 128
Байдаров Е.У., 36
Байдаулетова Г.О., 88
Байдельдинов Л.А., 68
Байденко В.И., 143
Байдильдин Р.Т., 87
Байдуйсенов А.Д., 134
Байзак Ү., 142
Байзакова Ж.И., 29
Байзакова К., 53
Байкенжеев А.С., 53
Байльдинов Е., 49
Байм±ратова Г.Є., 91
Байм±ханов Е. М., 96
Баймагамбетов С., 130, 134
Баймагамбетов К., 125
Баймаханова Д.М., 43
Баймурат А., 45, 49
Баймуратов У., 79, 80, 92, 98, 130
Баймурзаева В., 49
Баймұратова Г., 34
Баймұханов Е. М., 41
Байсеркеев О.Н., 82
Байтулинов Д., 116
Балабиев К., 175
Балатаев К., 63
Балаубаева Б.М., 52
Балгабаева В., 156
Балгимбаев А.С., 49
*Балгимбекова Г.У., 27, 29
Балгинова К., 116
Балдыбекова А., 45
Балтабаева Л., 98
Балтабаева Л.Б., 98
Балхыбекова К., 92
Балыкбаев Т., 156
Барлыбаева Н., 88, 166
Барлыбаева Н.А., 98
Барсуков Ю., 134
180
Басшиева Ж., 119
Батпенов Т., 130
*Батурина Л.Л., 18
Батырбеков М., 149
Бахтыбаев И., 36
Башимов М., 24, 59, 63
Баширова Ж., 171
Баянғалиева Р., 153
Баяндин М.А, 98
Бәкір Ә., 8
Бегаилов Е., 175
Бегалинова К.К., 162
Бейбітов М., 62
Бейсембаев А., 98
*Бейсембеков А.С., 47, 165
Бейсенбаева Н., 121
Бейсенбина А.Ш., 104
Бейсенова Г.А., 154
*Бейсенова Д.Р., 150
*Бейсенова Ж.Ж., 98, 110
Бейсенова Л., 134
Бекенова А.Б., 146
Бекишева С.Д., 68
Беккожаева А.Г., 85
Бекмагамбетов М., 125, 130, 134
Бекманова Д.М., 29
Бекмуханбетова У.Р., 98
Бекмырзаева Т., 28
Бекназарова А.Т., 134
Бексултанов М., 68
Бектепова З., 43
*Бектлеева Д., 99
Бектуков Н.С., 168
Бектурганов Н., 178
Белиспаев А.М., 29
Бельгибаев С.Т., 63
Бердыбекова А., 85
Бердыбекова А.Л., 85
Берентаев К., 99
Берешев С., 134
Бесбаева Б.М., 77
Бесбаев Б.С., 77
Бесбаев М.С., 143
Бигалиева Ш.А., 92
Биекенов Н.А., 10, 63
Бижанов А., 59, 125
Бижанова Д. Е., 93,125
Билисбеков Н., 37
Бимендиева Л.А., 116, 130
Биназарова С., 103
Биримбетова Н., 105
Бисекенов О., 91
Бисембаев А.А., 4, 10
Бисембаев Н., 125
Бисенова А. З., 59
Блеутаева К.Б., 119
Божевольная Н.В., 162
Болиева Ж., 125
Бопабаев Е., 52
Бопабаев Е.Ч., 52
*Бопиева Ж. К., 80, 83, 121, 125
Борангалиев А., 93
Бримбетова Н.Ж., 99
Бруй В.А., 4
Булегенова А., 168
Булекбаев С.Б.,10, 37
Булеков С.Б., 24
Булуктаев Ю., 29, 63
Бурханов К.Н., 10
Бурыбаева А., 9
Бусурманов Ж., 27, 53
Бусурманов Ж.Д., 29
Буханова Г., 162
Бюжеева Б.З., 34,58
В
Ветлугин Д.В., 25
Видова О., 24
Власов А., 164
Войтенко О., 121
Воронова Т.Э., 43
Г
Габдуалиев М.Т., 56
Габдуллина Б. Т., 173
Габдыжамалов Н. М., 37
Габжалилов А.Х., 43
Габов Ю.А., 76
Газалиев А.М., 149
Гаипов З., 34
Гали Д.А., 63
Галиев А.Г., 30
Галиев С., 110
Гамарник Г., 82, 130, 174
Гелманулы А.Б., 10
Глазачев С.Н., 146
Глазьев С.Ю., 77
Горбатовский Е., 135
Гриднева Е.Е., 88
Губайдуллина М.Ш., 37
Гуревич Л., 159
Гурский А.С., 19
Гусева Л., 105
Гусева Л.Ю., 81
Ғ
Ғаппасова Ә.Ғ., 167
Д
Давильбекова Ж.Х., 121
*Дағарова Ж.Ө., 165
Дағарова Ж.У., 153
Далабаева Г.Б., 14
Далабаева Ж., 99
Дамитов Б.К., 146. 175
Даренских Г.В., 30
Даркенбаев А.И., 35
Дармишев Е.Е., 154
Даулбаев А. К., 56
Дауленов М., 30
Даулетбаева Г.Ж., 162
Даулиева Г.Р., 175
Дәркенбаев А.И., 34
Дєуренбекова Є. Н.,91, 119
Дебердеев, А., 119
Демеуова А., 68
Джаксыбеков А., 16
Джакупов Н.К., 37, 46
Джалилов У., 168
Джамамбаев С., 130
Джамбурбаева М., 95
Джапаркулов Д., 116
Джаркимбаев Ж.А., 105
Джумабаев С.К., 82
Джумабеков А., 116
Джумамбаев С.К, 135
Джуманазаров М.С., 105
Джунусова А. М., 125
181
Джусубалиева Д., 162 171
Джусупова Г.С., 68
Дзекунов В., 130
Добрица В., 171
Додонов В., 76, 110, 136
Домашевич Т., 159
Досбаева Ж.А., 85
Досмагамбетов Е.С., 116
Достияров А., 178
Досымбекова М., 60
Днишев Ф., 138
Дөрбетханұлы Т., 175
Дудка Е., 21
Дуйсебек А.Т., 149, 163
Дуйсен Г.М., 110
Дуйсенгалиева М., 105
Дуламбаева Р.Т., 93
Дулатбеков Н.О., 147, 149
Дулатов Ғ.С., 35
Дунаев В.Ю., 84
Дуненкулова Г.А., 37
Д‰йсенов Б., 119
Дүйсекова А., 41
Д‰йсенова У.Б., 91
Д‰йсенова У.Д., 91, 92
Дымов О. Г., 23
*Дьяков Д.В., 172
Дьяченко С., 43
Дьяченко С.А., 10
Дюков В., 46
*Дюсалинова Б.Қ., 154
Дюсупова Н., 165
Е
Егармин И., 135
Егембердиева С.М., 88
Егеубаев Є., 84
Егоров В.В., 147
Егоров О. И., 105,125
Елемесов Р.Е.,76, 168
Елеусиз Л., 89
*Елеуханова С.В., 31
Елікбаев Н., 173
Елубаева Ж., 119, 121, 126
Елшибеков А. А., 60
Елюбай И.Б., 110
Еманакова Ю.С., 121
Емелина Н., 111
*Еременко Н., 67
Ерешев Д., 115
Ержанов Н.Т., 143, 149
Ержанов Т.Н., 168
Ержанова Ф.А., 30
Еримбетова А.Т., 166
Еркингожакызы И., 37, 44
Ермекбаев Н.Б., 6, 19
Ермекова Э.М., 135
Ермухаметова С.Р., 103
Ерниязов Р. А., 99
Ерниязова А.А., 99
Ерниязова Ж.Н., 166, 167
Ерниязова Ж., 171
Ертысбаев Е., 25, 69
Ершова О., 62
Есеева М., 166
Есеева М.К., 166
Есекина Б., 121
Есенгараев Е.Ж., 25
Есенгараева Г., 105
*Есенгельдин Б.С., 151
Есенжігітова Р. Ѓ., 119
Есенжолова Ш., 126
Есенова Л., 173
Есентугелов А., 78, 135
Есентугелов А. Е., 78
Есимжанова С.Р., 135
Есимова А., 156
Есимхан Д., 49
Ескараев О., 111
Ескараева О.К., 105
Ескендиров А., 28
Есмағамбетов К., 5
Есмаханова А.С., 111
Еспаев С. С., 78
Есполов Б. Т., 37
Есполов Т., 175
Есполова А., 171
Есымханова З.К., 99
Ешімова А.Ѓ., 128
Ешпанова Д. Д., 99
Ж
Ж‰нісова Б.Т., 84
Жабина Ж.Р., 49
Жагпарова А., 13
Жакенова К.А., 175
Жакипбекова М., 89
Жаќиянов Т., 103
Жаксыбеков А., 154,156
Жакупов Н., 130
Жакупова А., 53
Жакупова Т., 56
Жақып Б.Ө., 5, 141
Жакып О.П., 11
Жакыпова Ф.Н., 93
Жалѓасбаева А., 119
Жалгасов Н.А., 30
Жалелева Р., 126
Жалыбин С., 56, 69
Жамаубаев Е.К., 135
Жамбылов Д., 128
Жаңабаева Р., 67
Жаназарова З., 81, 99
Жанакова Н., 121
Жанатаева У., 99
Жанбирова Б.А., 105
Жанғазин Е., 27
Жангазы Р., 49, 111
Жангалиева Г., 69
Жанғожин А.Ж., 9
Жандаулетов В., 116
Жанузаков З., 135
Жанузакова Л.Т., 37
Жаныбекова А.Г., 146
Жапакова Б., 130
Жапаров Е., 103
Жапбаров Н.А., 154
Жапбасова Б.А., 130
Жардамалиева Ж. Б., 154
Жарикбаев К.Б., 143
Жаркынбаева Р.С., 85
Жарменов А., 105
Жарықбаева Д.Р., 167
Жарылгапов Ш.М., 148
Жасимов М.М., 163
*Жатканбаева Е.Б.,79, 84, 171
Жаулин К.М., 44
Жексембекова В., 41, 64
Жексембиев Н., 41
Жетигенова М., 86
Жиенгалиев Н., 20
Жиренчин К., 69
182
Жовтис Ж.С., 22
Жоламанов Е., 126
Жолат Е., 49
Жолдабаев А.А., 30
Жолдасбаев С., 79, 99, 111
Жолдасбеков М., 5
Жолдасбекова А. Н., 30
Жолдыбаева А., 37
Жотабаев Н., 69
Жуланова Л., 105
Жумагазиева Р., 166
Жумагулов Б., 19,178
Жумагулов Р.Б., 93
Жумагулова А.Б., 54
Жумасултанов Т. Ж., 80
*Жумашев Р.М., 141, 142, 144,154
Жумина Г.Е., 133
Жунисова В.Ш., 46
Жунусканов Т.Ж., 30
Жунусов Б.А., 100
*Жунусова Н.А., 131
Журинов М.Ж., 146, 147, 148
Жусанбаева Г., 153
Жусипов Б.С., 111
Жусупбекова А.Р., 89
Жүнісова Б.Т.,84
Жұмағұлов Б., 154
Жұмағұлова Қ.Ә., 171
*Жұмашев Р.М., 141, 142
Жұрынов М., 152
З
Зайниева Л. Ю., 60
Зарипов К.С., 86
Заславская М.Б., 64
Зейнельгабдин А.Б., 82
Зиманов С., 14
Зиманов С. З., 144
Зиябеков Б., 58, 124
Злобин О., 135
*Золотарева Л.Р., 141
Золоторева С.В., 106
И
Ибраева А., 45
Ибраева А.Н., 76
Ибраева А.С., 69
Ибраимкулов К., 111
Ибраимова С., 116
Иванов Л., 111
Иванов М., 134
Иватова Л., 89
Иватова Л.М., 5, 31, 35, 178
Игалиев М. Н., 174
Игембаева З.К, 135
Идрисова А.М., 93
Икранбеков А., 116
Иксатова С.Т., 55
Илеуова Г., 60
Илларионова Г., 93
Ильченко Л. Н., 38
Ильясова А., 99, 104
Иляшова Г.К., 128
Иманбаев, М., 55, 170
Иманбаева С., 150
Иманбеков М.М., 142
Иманбекова Б., 85
Имангазиев Б., 106
Имандосов М.С., 129
Имандосова Б., 178
Иренов Г., 60
Исабек Н., 155
Исабеков Б.Н., 129
Исабеков Д., 143
Исабеков Б,Н., 119
Исагулова Г.Д., 91
Исаев К., 171
Исаев К.Д., 10
Исаева А.Б., 106
*Исаева К.Р., 106, 149
Исаева М.,178
Исахова П., 109
Исин Ж.М., 137
Искаков Б., 174
Искаков Н., 131
Искаков Н.А., 111
Искакова Г., 49, 60
Искакова Г. К, 56
Искакова, З., 121
Искакова З.Д., 81, 86
Исмагулова Г., 100
Исмагулова Г.Е., 106, 121
Исмаилова Г.Б., 100
Ишмухамедов Н. К., 148
І
Ізғұттынова Р. О., 169
К
Кабдуллина Г.К., 106
Кабдыбай А.К., 117
*Кабиева А.А., 111
Кабульдинов З., 38
Кабыкенова Б., 60
Кадыржанов Р., 69
Кадыржанов Р.К., 46
Кадыров Б., 91
Кажыкен М. З., 121
Кажымурат К., 126, 131, 136, 174
Казбеков Б., 117
Казбеков Е.К, 100
*Казбеков Т.Б., 86
Казиева А.И., 31
Казимбетова Г.К., 93
Казыбаев М. Т., 106
Казымбетова Д.К., 69
Каипова Б.М., 6,.11, 17
Кайдарова А.Д., 156
Кайдарова А.С., 31
Каймулдаева А.К., 100
Кайыржанов Б.Т., 168
Калашникова Н., 38, 70
Калдияров Д.А., 111
Калетаев Д., 60, 100
Калетаев Д.А., 60, 100
Калиакпар Д.К., 152
Калиев Д., 93
Калиева А., 28,121
Калиева Г.Т., 89
Калилаханова К., 17
Калимуллин, И. М., 121
Калмыков, С.К., 83
Калмырзаев А., 54, 70
Калнгараев А., 136
Камасова Ж., 155
Канагатова А.М., 157
Канатчинова А.К., 136
Капанов К., 70
Капаров С., 152
Капекова А.С., 171
183
*Капышев А.К., 31
Карагизова Г.К., 11, 17
Карагусова Г., 122
Караев А., 46, 56
Караев А.А., 38, 93
Каракулова М., 112
Карашева А.Р., 38
Карашева Ж., 28
Карбозов Ә. Е., 153
*Каргин С.Т., 142, 148, 156, 159, 168, 171
Каренов А.Р., 89
*Каренов Р.С., 75, 80, 89, 94, 100, 159
Карешов Х., 178
Карибаева Э.Т., 38
Каримова А. Д., 60
Каримова Ж.К., 168
Каримова З., 136
Карсаков И.Б., 56
*Карстина С.Г., 171
Карташева Ю., 54
Касенов М.Р., 106
Касенова А.Ж., 89
Касенова М., 50
Касенуалиева З.Е., 153
Касымбеков М.Б., 11, 12, 15, 16, 18, 25, 54, 64, 70
Касымов С., 136
Касымов С.М., 70
Касымова А. К., 61
Кәрібаева Ш.Ш., 171
Кәріпбаев Ж., 41, 42
Кєлетаев Д.,41, 96
Келимбетов К., 122
Кембаев Ж., 38, 46
Кембаев Ж.М., 50
Кемелбеков Қ.Б., 153
Кемельбаева С.С., 131
Кенжалиев А. Д., 126
Кенжалиев З.Ж., 52
Кенжебаев Г.К.,163
Кенжебаева З.С., 106
Кенжебеков Н.Д., 117
Кенжебекова Н.Д, 106
*Кенжеғали Ж.М., 161
Кенжегузин М., 136
Кенжегузин М.Б., 82, 84
Кенжин К., 144
Кентбек С., 154
Кентбеков А.С., 163
Кенчинбаев Р.Р., 86
Ким А.С., 106
Ким Л.Н., 152
Ким Г., 9, 20, 21, 70
Ким С., 131
Ким, В., 9
Кинбаева К.Н., 117
*Кипшаков С.А., 150
Кичигина М., 89
Киязов К., 54
Клишина М., 172
Кобжасов А., 122
Кожабаева А., 163
Кожамкулов Т.А., 20
Кожамкулова Л. Т., 82
Кожамкулова Т.А., 146
Кожахмет А., 46
Кожахметов К.З., 11, 25
Кожумратова Ф. А., 61
*Козина В.В., 31, 76
Козырев Т., 38
Койшыбаев Г.Т., 10
Кокеева С., 126
Колдыбаев С., 46
Колесова Л.В, 83, 84
*Комекбаева Л.С., 90
Конакбаев А.Г., 86
Копешева С.Т., 133
Коржов А., 106
Коржова Н., 136
Косиченко А.Г., 31
Котов А., 56, 64, 70
Котов Д., 64
Кох В., 126
Коханец А. И., 145
Кочербаева А.А., 107
Кошанов А., 77, 163
Кошанов А.К, 131, 136
Кошанова Д. А., 81
Кошебаева Г.К., 100
Кошкаров Ж., 136
*Көбеев Е.Қ., 28, 142,155
Кравцов А., 126, 131
Кравченко Ю.Л., 28
Краснова В.М., 163
Кречетова О., 130
Кривощекова Л.П., 87
Крымова В., 136
Куанышбаев А., 117
Куанышева Б.К., 159
Куатбаева Г., 131
Куатбекова Р.А., 159
Кубаев К., 136
Кубаева Ж.Ж., 151
*Кубеев Е.К., 11, 16, 19, 28, 31, 46, 54,70, 142, 144 ,145,
148, 152, 156, 159, 172
Кубеев Р., 19, 131
*Кубеева А.Е., 86
Кудайбергенов Р., 10, 54
Кудайбергенова З.У., 90
Кудышева, Б. К., 172
Кужимов М.Т., 163
Кузнецов Е.А., 50
Кузьмин А., 70
Кулекеев Ж.А., 82, 148
Кульевская Ю. Г., 144
Кумекова А., 38
Кунанбаева С. С., 147
Кунебаева Г.Д., 28
Куница С., 94
Кунтуова И., 158
Курбанова Р., 126
Курганбаева Г., 117
Курганбаева Г.А., 77, 81
Курганская В.Д., 24
Курманалиев Е.К., 107
Курмангали А.К., 70
Курманов О., 117, 122
Курманова М.С., 169
Кусаинов А., 159, 166, 168
Кусаинов А.К., 156
Кусаинов А.М., 117
Кусаинов Д.О., 56, 71
Кусаинов Н., 117
Кусаинов, Х. К., 126
Кусаинова Л., 90
Кусаинова М. Ж., 44
Кучукова Н.К., 81, 101, 131
Кушербаев К., 112
Кушербаева А.Е., 107
Кшибеков Т.Д., 71
Кыдыралина Ж. У., 19
Кыдырбек-±лы А., 131
184
Қ
Қайдарова Ә.С., 35
Қайыпова Б., 42
Қазақбаева Д.М., 171
Ќазбек Б.Е., 76
Қалдыкенова Б., 58
Қалиев Н., 52, 58, 62
Қалимукашева А., 52, 58
Қалмырзаев Ә., 153
Қалназаров Б., 161
Ќалымбетов ¤., 96
Қаплиева А. Қ., 150
Қаппасова Г.М., 42
Қарабаев Ш.Қ., 140
Қарағаев Р., 27
Қаратаев Т., 47
Қарашин Ө., 52
Қасымбеков М.Б., 5, 6,109
Ќойшыбаев Б., 91
Қойшыбаев Г.Т., 4, 6
Қозыбаев М., 5
Ќожабек Ќ.М., 115
Ќожакеева Л.Т., 85
Қожахметұлы К., 52
Қонақбаева Г., 47, 53
*Қосыбаева У.А., 150
Қошым-Ноғай Қ., 58
Қуандық Е, 55
Құлекеев Ж., 170
Құрманбайұлы Ш., 4
*Ќ±сбеков Д.К., 87
Құтпанбаев Ә., 177
Қыизбаева А.Б., 140
Қыпшақов С.А., 151
Л
Лаврентьев А., 64
Лама Шариф Г., 6, 19
Лаптенко М. Л., 174
Лаумулин М., 38, 64
Лепеха А., 56
Лесбеков Г., 101
Лимарь К., 90
Линке П., 14
Литарова Н.В., 172
Ломан В.Г., 145
Лупарев Г.П., 56
Лысикова Е.А., 127
Любарская И.А., 14
М
Магауова А., 163
Мадалиева А.А., 45
Мадина С., 131
Мадиярова, А. С., 119
Мажитов С.Ф., 44
Мажитова, С. К., 174
Мажренов Б., 44
Майдырова А.Б., 107
Майлыбаев Б., 71
Майлыбаев, Б.А., 23
Макашев Е., 71
Макашева К.Н., 38
Макенова Г.У., 116
Мақұлбеков Б., 67
*Малдыбаева Р.С., 163
Малибекова М.С., 158
Маликов, Т., 172
Маликова Л.Б., 160
Малинин Г.В., 84
Малиновский В., 31
Мамашарипова Г.А., 48
Мамбетказиев Е.А., 157
Мамбетов М., 4
Мамедов В., 44
Мами К., 23, 61
Мамонов В., 21, 61
*Мамраева Д.Г., 112
Мамыканова Б.К, 163
Мамыров Е. Н., 84
Мамыров Н.К., 80, 82, 84
Манасова М.М., 153
Мансуров З.А., 147
Мараим М.З., 107
Маринов И.И., 132
Мартынов Н., 178
Марченко Г., 136
Марченко Г.А., 132, 137
Марченко М. Н., 61
Масалимов А.Р., 94
*Масалимов А.С., 142, 149
Масалимова А.Р., 157
Матаев Ғ., 42
Матаева М. Х., 20
Маульшариф М., 152
Маханбет Н.Р., 96
Махашев, А., 122
Махашов Е.Ж., 147
Махинова Н., 136
Махлай А.А., 14
Махмеджанова Л.Н., 179
Маянлаева Г.И., 152
Медведев Р., 112
Медетова А., 31
Медеубаева Ж.М., 31
Медешева И.Б., 109
Мәженқызы Р., 158
Мейірманов Е., 53
Мейрбаев Б.Б., 91
Мекебаева Д.Ж., 94
Мекебаева М., 39, 90
Мергалиева Л. И., 77
Мирзандаева Р. Ж., 94
Мирсаякова В. А., 94
Мицкая Е., 47, 50
Мицкая Е.В., 46, 50
Мінбар Ә.Т., 27
Могильницкий В.М., 14, 17, 23
Молдабеков Ж., 71, 157
Молдаѓазиев Н.Ы., 129
Молдағалиев Б., 173
Молдағаринов А.М., 6
Молдахметов З.М., 147
Молдашев Г., 160
Момбекова Д., 34
Момынбаев Ж., 71
Морозов А. А., 122
Морозова Т.А, 94, 157
Музапарова Л., 86, 126
*Муканов Б.О., 94
Муканов Г.М., 175
Муканов Д., 20, 78, 80, 81, 117, 132
*Муканова А., 112
Муканова Г. К., 71
Муканова Н., 61
Муканова С., 157
Мукантаева А.Ж., 168
Мукушев Б.А., 157
Мукушев С.Б., 158
185
Мурзатаева Г., 132
Мурзатаева Г. К., 127
Мурзатаева М.Т., 122
Мусина А., 137
Мусина К., 112
Мусина Э., 164
Мустапаев Р., 79, 112
Мустафаев Н., 107
Мусырман А. Ш., 19, 39
Мутанов Г., 174
Мухамбедьярова А.Т., 64
Мухамбетов Г., 107
Мухамбетова З.С., 129
Мухамеджанова А., 169
Мухамеджанова А.Г., 137
Мухамеджанова Д., 95
Мухамеджанова Д.Ш., 76, 90
Мухамедиев Б., 137
Мухамедиева А., 168
Мухаметкалиев Т.М., 152
Мухаметкарим, А.М, 82
Мухаметкаримова С.Т, 39
Мухитденова А.Т., 32
Мухитов К., 112
Мухсина К., 118
Мухтарова К., 64
*Мухтарова Ш. М., 145
Мүтәліпов Ж., 173
Мұқажанова А. Ж., 165
Мұқанова С., 173
Мұқатаева Қ.М., 140
М±ратова А., 97
М±сатаев С.Ш., 103
Мұсағалиева А.С., 170
Мұсақожаева А.Қ., 141
Мұсатаев С., 45, 58
Мұстафина М., 151
М±хамеджанова А., 119
Мұхамеджанов М., 48
Мыңбаев М., 58
Мыњбай Д., 133
Мырзабекова Д.М., 29
Мырзалиев Б.А., 147
Мырзахмет М., 137
Мякенькая Г.С., 164
Н
*Набиев Е., 174
Назарбаев Н, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 24, 39, 54
Назарбаев Н.А., 118, 166
Назарбаев Н.Ә.,8, 9
Назарбаева Г., 9
Назаркулова Л., 71
Назарова Р.М., 42
Назина Т., 132
Найманбаева П., 177
Нарибаев К., 107, 112, 160, 168, 178
Нарибаев М., 107, 112
Нарибаева К.Н., 160
Нарикбаев М.С, 11, 157
Нарматов С.З., 63
Наумов Е.А., 77
*Наурызбай Ж. Ж., 149
Наурызбай B. Ж., 166
Нәрібаев К., 177
Нєрібаев М., 97
Нигматулин Н.З., 137
Нигматулина, М., 122
Нигметов К.К., 167
Ниязбекова Р., 127
Ниязов А. К., 164
Нуайқызы, Ж., 171
Нугманова К., 179
Нугманова К.Ж.,61, 127
Нукенов А., 32, 39, 50
Нурадил Г.Н., 50
Нурашева К., 147
Нурбатырова Т. С., 157
Нургалиева М.М., 39, 65
Нургалиева С.Ж., 112
Нургужин М.Р., 167
Нуржанов Б., 39
Нуржанов Т., 172
Нуржанов Т.Б., 172
Нуриев М.А., 153
Нурланова Н., 138
Нурланова Н.К, 95
Нурлихина Г.Б., 86, 108
Нурмагамбетов А.А., 172, 176, 178
Нурмагамбетов Р. Г, 39
Нурманов А.О., 137
Нурмашова Ф.А., 101
Нурмуканова М., 78
Нурмуратов С.Е., 84
Нур-Мухамед М., 113
Нурмуханова Г.Ж., 95
Нурпеисов Д.К., 40
Нурпеисов, Д., 24
Нурпеисова А. А., 101
Нурпеисова Л.С., 157
Нурсеит А., 145
Нурсеит А.Ш., 144
Нурсеитов А., 32
Нурсеитова А., 11
Нурсултанова, Л., 122
Нурсултанова Л.Н., 39
Нуртаева Г., 118
Нуртазин С.Р., 122
Нуртазина Р., 149, 174
Нуртазина Р. А., 39, 148
Нурумов А., 113
Нурша А. К., 61
Нурымбетов Т., 113
Нурымбетова Г., 10
Нұрғожина Б., 155
Нұржанов Е., 151
Н±рмаѓамбетова А., 85
Нұрмахамбетов Ж.Р., 35
Н±рсейтова Г.Б., 85
Нұрсейітова А., 4
Нұрымбетова Г.Р., 53, 115
Нысанбаев А.Н., 9, 23, 25, 26, 46, 63, 71
Нысанбаев Ә., 9
Нысанбаев С.Н., 101
Нысанбек, У. М., 122
О
Окушева Р.Т., 71
Олжабаев Б. Х., 123
Омарбекова Г.С., 109
Омаров Е.С., 167
Омаров С.К., 150
Омаров Т., 54 ,55
Омаров Т.К., 57
Омарова В.К, 176
Омарова М.А., 67
Омарова Н., 39
Омарханова Ж., 90
Омельченко Е., 32
Омирбаев С.М, 147, 164
Омурзаков Т., 108
Омурзаков Т.К, 108
186
Ондасынова А.И, 108
Онучко М.Ю., 11
Оразалин Н.,9, 32
Оразалинов С., 59
Оразбаева А. А., 61
Оразбек Е., 86
*Оралбаев Н.К., 97
Ордабаева Ж., 137
Орманбаев А.Ж., 83
Орынбасарова С.Е., 90
Османов Ж., 123
Осокина В., 113
Оспанов Г.Б., 113
Оспанов Г.М., 86
Оспанова Б.А., 167
*Оспанова Д.А., 44
Отарбаева Б.З., 32
Оташева Д.М., 95
Ө
Өмешұлы Ә., 42
¤мір А.Ж., 87
Өмірзақов К, 161
*Өскембаев Қ.С., 141
*Өтебаева А., 4
Өтеулиев С.Қ., 35
П
Пакирдинов М.А., 72
Панин М.С., 144
Паньшина, Т., 172
Пархоменко С.А.,, 68
Пердебаева Р., 130
Перуашев А., 72
Петухов В.Е., 9
Пивень Г., 169
Пивовар Е., 164
Пивовар Е.И., 19
Пірәлиев С., 177
Пірманов Ә., 7
Подопригора Р., 65
Подопригора Р.А., 50
*Полева И.А., 95
Попп Л.А., 127
Пралиев Г.С., 90
Пралиева Г.К., 32
Примашев Н., 32
*Притворова Т., 95, 127, 137
Прокопенко Л., 178
Р
Раганина О.Г., 167
Раджибаев М., 127
Раимбекова Г.Ж., 32
Райманов Д., 61, 65
Райхан Н., 119
Райхан±лы Н., 119, 120
Райымбекова А.Т., 129
Ракишева Б.И., 101
Рамазанов А., 108
Рахимбек Х., 169
Рахимжанов М., 147
Рахимжанова А.Ж., 13, 44
Рахимов Б., 113
Рахимова Б., 127
Рахматулина Г.Г., 108
Рахметова А.М., 86
Рахымжанов Є., 97
Ретивых А.В., 72
Рогачева Т. М., 101, 118
Рогов И., 33
Романова, Н.В., 176
Рысбаева А.Қ., 151
Рысбекова Л.Т., 87
С
Сааданбеков Ж., 22
Сабден О., 16, 77, 132
Сабден О.С., 77
Сабикенов С., 50
Сабитов Д., 160, 164
*Сабитов Р., 57, 62, 65
Сабитова Р., 57
Сабыржанова С., 97
Савченко В., 127
Сагадиев К., 81
Сагатова А.К., 57,62
Сагина Н., 157
Сағынғали А.Г., 6, 11, 17
*Садуов А.Ж., 78, 95
Садыков А., 101, 132, 134
Садыков А. С., 101
Садыков Е.Б., 179
Садыков Т.С., 169
Садыкова А., 65, 127
Садыкова Ж.Е., 164
Садырова М., 160
Саиров Е.Б., 72, 154
Сайлаубеков Н., 101
Сакаева А.Н., 142, 143
Салимбаева Ж., 65
Салимбаева М.У., 33
Салимгерей А. А., 16, 22
Салимова Г., 118
Сальжанова З., 113
Сансызбаев А.М., 55
Сансызбаева Х. Н., 123
Сапарбаев А.Д., 101
Сапарбаев М., 176
Сапарбаев М.М., 137
Сапарбаева Г., 176
Сапаргалиев Г., 23, 47, 62
Сапарғалиев Ғ., 8
Сапиев Б., 123
Сармурзина Г.А., 152
Сарсекеев М., 50, 65
Сарсекеев М.М., 65
Сарсембаев М.А., 31
Сарсембаева Г., 90
Сарсембаева Р.Б., 95
Сарсенбаев А., 120
Сарсенова Д.У., 66
Сартаев С., 8
Сартаев С.С., 25, 40
Сарыбай К., 40
Сарыбай К.Ш., 10
Сатершинов Б.М., 143
Сатубалдин С., 179
Сатыбалдиев М., 120
Сатыбалдинова У.Б., 113
Сатымбекова К., 118
Сауленова А., 123
Саурукова А.К., 90
Сафарова Т. С., 22
Саханова А., 113
Саханова А.Н., 82, 158
Сахариева У.Б., 137
Сахиев С.Е., 102
Сегизбаева А.Р., 108
Сәдуақасұлы Ә., 168
187
Сеитова, Н.З., 66
Сейдеш Б.Б., 53
Сейдін Н. Б., 7
Сейдуманов Ж.Т., 139
Сейдуманов, С.Т., 83
Сейлеханов Е., 40
Сейсенова А., 127
Сейтешев А., 161, 179
Сейтжанова Г.Б., 51, 66
Сейтимов Е., 13
Сейткасимов Г.Б., 179
Сейткасимов Г.С., 76
Сейфуллина А.Б., 40, 51, 54
Сәлемов С., 4
Селиверстов С., 146, 171
Селиверстов С.В., 10
Сембаев М.С., 9
Сембеков А. К, 80
Сембина Ж.Ж., 40
Сембинов М.К., 51
Семыкина Ю., 160
Сергазинов Б.Р., 40
Сергебаев Е.Б., 113
Серикбаева Ж., 124
Серикжанова С.С., 156
Сериков Э.А., 144
Сәрсенбекова Г., 170
Сєтбай Д., 110
Сидорец Г., 123
Сидорович А., 158
Силаева Л.П., 102
Симтиков Ж., 72
*Ситенко Д.А., 87
Сихимбаев М., 102
Сихимбаева Д., 154
Скакова А.С., 47
*Смагулова Г.М., 18
Смағұлов А., 42
Смаилов А., 132
Смайлов С., 153
Cмайылов Ә.А., 140
Сман А., 44, 47, 51, 57, 72
Сман А.С., 47
Смирнов С., 137
Сокольская Л.В., 176
Спанов М., 114
Спанов М.У., 69, 136
Спанова Б.Ж., 102
Спатаева Н.М., 138
Спектор М. Д., 150
Ставнийчук М., 28
Стамбұлов С., 55
Стеблякова Л. П., 127
Стратулат И., 114
Сужикова А., 18
Сулеев Е.Д., 114
Сулейманов А.Ф., 44
Сулейменов Е.З., 78, 144
Сулейменов М., 33
Сулейменов М.К, 138
Сулейменов О., 45
Сулейменов Т.С., 40
Сулейменова Г.Г., 87
Сулейменова З.К., 57
Сулима С., 167
Султанбеков Ш.Ч., 158
Султанбеков Ч.С., 51, 167
Султангазин, А.Ж., 82
Султанов Б., 102
Султанов Б., 51
Султанов Б.К., 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 33,
74, 77
Султанов К., 33
Султанов Р.Р., 57
Султанов С., 51
Султанова Б.К., 10, 13, 14
Сундетбаев Д.М., 28
Сураганова С.К., 90
Суюнова Г., 51
Сұлтанбаева Г., 42
Сұлтанова С.С., 35
С‰ндет±лы Ж., 75
*Сыздықова Н.Қ., 151
Сырлыбаева Б., 90
Сыроежкин К., 179
Сырымбетова Л. С., 146
Сююмбаева, А., 172
Т
Табанов С.А., 42
Табеев Қ. Т., 7
Табулдин С., 95
Табынбаева З. С., 154
Тагаев А., 33
Тажибаева Р.М., 102
*Тажигулова Г. О., 146
Тажиева З., 127
Тазабеков, Д. И., 128
Такежанов С., 138
Таланова О., 145
Тамабаева С., 130
Таналинова А.У., 33
Танатаров К., 123
Танибергенова Г., 17
Тасекеев М., 114
Тасилова Н.А., 154
Тасмагамбетов И.Н., 72
Тасмағамбетов И.Н., 142
Тасмагамбетова А. Ж., 128
Тастайбеков Д.Р., 25
Тастанов М.Г., 87
Тастенов А., 52
Татаринов Д.В., 33
Татаринова Л.Ф., 40
Татибеков Б., 114
Таубаев А., 164
Таубаев А.А., 83
Таубаева Т., 20
Ташенев М.Ж., 108
Ташенова С.Д., 138
Ташимова Н., 114
Ташимова, Н., 123
Тәжібаев Р., 161
Текенов ¦.А., 129
Телеуова С.О., 40
Телеуова Э.Т., 115
Темирболат Б., 178
Темирболат Б.Б., 11, 12, 15
Темиргалиев М. М., 62
Темирова Ж., 128
Темирханов Е., 132
Темірбеков С., 177
Темірғали Ж., 59
Тәңірбергенов Т., 5, 6
Теплухин А., 114
Тержанова А.Ж., 102
Тесленко А. Н., 79, 149, 164
Тәттібаев М., 42
Тимошенко Л., 132
Титенев В., 149
Тленчиева Г., 72
Тлеубаева З., 62
Тлеуберген Д.М., 102
188
Тлеубердиева А., 175
Тлеубердиева С.С., 95
*Тлеубердинова А.Т., 96
Тлеужанов Е.К., 96
*Тлеужанова Г.К., 151
Тлеужанова Д.А., 91
Тогусбаев Б., 18
Тодорова Н., 179
Токаев К., 17, 19, 72
Токаев К. - Ж., 17,51
Тоқаев Қ. - Ж., 6
Токаев, К.К., 25
Токбаев А.А., 114
Токтаулов М., 41
Тоқтыбеков Ә., 67
Толегенова Г.Т., 57
Толеубекова Б.Х., 72
Толысбаев, Б, 123
Томилин А.К, 160
Тонкопий М.С., 108
Топанбаева Г., 177
Төлегенова Б., 158
Тµлешов К., 129
Тµлешова Г. Б., 120
*Туганбекова К., 88
Тугжанов Е.Л., 33
Туймебаев Ж. К., 145,158, 160, 164
Тулегенов А.Р., 132
Тулегенов Е.М., 35
Тулегенова А.К., 68
Тулегенова М.С., 164
Тулегенова Р., 175
Тулембаева А.Н., 96
Тулеов Т.С., 160
Тулепбаев К., 102, 108, 128, 133, 138
Тулепбаев К., 98
Тунгатарова Г.Қ., 154
Туранов А., 45
Турашев Е.Н., 66
Тургинбаева А., 114, 160
*Турлаев А., 72
*Турлаев А.В., 33
Турсынбаева Д., 123
Турысов К., 82
Тусупбекова Д.Т., 108
Тусупбекова Р. С., 128
Тусупова А., 47
Тусупова Л.А., 91
Тусупова Л., 172
Т±рсын, Ќ., 124
Тұрсын Х.М., 48
Тұрсынбеков А., 27
Тыныбеков С. Т., 59
Тягунов А.А., 164
У
Уалиева Т., 161
Уәлиева Т., 151
Ударцев С.Ф., 158
Уйсимбаева Е.К., 101
Ульман А.А., 20
Умырзакова Р.Д., 41
Уралбаев Ж.А., 4
Уркунчиев Е., 133
Урузбаева Н., 118
Урузбаева Н.А., 79, 176
Усенова М., 62
Усенова М.Б., 66
Усов А., 152
Утебаева Ж., 114
Утебаева У., 11, 54
Утельбаев К., 45
Утельбаева К.Т., 160
Утешев С.Б., 83
Утешева М.Ш., 51
‡сіпбаев Д., 75
Ф
Файзуллаев Д.А., 33
Фаттахова О., 102
Фрезоргер Л., 161, 172, 174
Фрезоргер Е., 123
Х
Хаджиев А.Х., 73
Халитова М.М., 102, 103, 109
Хамзин А., 33
Хамзина Ж., 103
Хамитова А.Б., 161
Хан В.А., 109
Хан Г.Б., 13, 26
Хан И.Г., 13
Хасанова Р., 66
Хасенов Б.С., 34
Хасенов Ж.Х., 118
Хасенов С.Б., 88, 92
Хасенова С., 161
Хисматулин Р.А., 87, 123
Ц
Цалик С., 75
Цой О., 114
Ч
Чалых Д., 62
Часовский В.И., 96
Чеботарев А., 72
Чеботарева А.В., 124
Черняков А.А., 73
*Чистякова Г.Н., 96
Чуфрин Г.И., 74
Чуфрин И.Г., 14
Ш
*Шаекина Ж.М., 103
Шайкенова А.Т., 73
Шайкин Д., 114
Шаймаков Г., 66
Шакерова А.Д., 73
Шакирбаев С., 49
*Шакирова А.Б., 33
Шалабаева Г., 73
Шалболова У.Ж., 92
Шалгымбаев С. Т., 146,147
*Шалдыбаева Д.Д., 152
Шалтыков А., 91
Шамрай И.Н., 124
Шамсадова Я.Ч., 109
Шарипов А.К., 109
Шауенов Е., 73
Шаукенова З.К, 83
Шахай Ш., 7
Шахаман З., 66
Шаханова К., 133
189
Шаяхметов Т.К., 173
Шевелев С.А., 96
*Шегірова Д.К. , 151
Шеденов У.К., 165
Шәкілікова, С. Е., 171
Шәкірова А.Б., 35, 48
Шелекбай Є. Д., 75
Шеломнецева В., 103
Шеретов С.Г., 21
Шеримкулова, Г., 57
Шерьязданова К., 51
Шерьязданова К.Б., 45
Шибутов Д.Х., 115
Шиленко О., 152
Шиликбаев С., 83, 128, 138
Шиллер С. В., 22
Шин А.С., 33
Шинибеков Л.Н., 47
Школьник В., 115
*Шкутина Л.А., 167
Шойкин Г., 176
Шокаманов Ю., 132, 138
Шокаманов Ю.К., 82, 84, 138
Шоманов А., 52, 54, 63, 128
Шоманов А. Ж., 124
Шохимардонова Н., 62
Шµптібаева, Г., 120
Шустов А.В., 133
Ы
Ысќаќов Н., 133
Э
Эргашев Б.И., 34
Эрназаров Т.Я., 109, 118, 167
Ю
Юльчиева Г. Н., 128
Юшко В., 115
Я
Яновская О.А.,86
Ясинский В.Б., 158
*Яушев Р.А., 115
________________
* Авторы КарГУ им. Е.А.Букетова
Ыбырайым Н.М., 41
Ыдырысов Қ.З., 7
Ысќаќов Е.Р., 103
МАЗМҰНЫ
190
СОДЕРЖАНИЕ
ОҚЫРМАНДАРҒА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
К ЧИТАТЕЛЯМ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЯСИ ЖӘНЕ
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗІ. . . . . . . . . . .
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
.
.
.
.
. 3
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ . . . . . . . . . . . . . . 72
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МӘДЕНИЕТ. ҒЫЛЫМ. БІЛІМ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КУЛЬТУРА. .НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ
АВТОРЛАР КӨРСЕТКІШІ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
138
. . . . 179
191
Скачать