по состоянию на 16 ноября 2015 года

Реклама
Мектеп басшыларына!!! Өте шұғыл!!!
Ақтөбе қаласының білім бөлімі Сіздерге Ақтөбе Облысының Білім
саласындағы бақылау департаментінің білім беру жүйесіне тексеру жүргізу
бойынша тәуекел дәрежесін бағалау критерийлеріне талдау жүргізу
мақсатында қоса беріліп отырған кестелер мен есептерді 2015 жылдың 19
қарашасында сағат 12.00-ден кешіктірмей электронды нұсқада
hamzina.sandugash@mail.ru мекенжайына жіберулеріңізді, қағаз жүзіндегі қол
қойылған нұсқасын да көрсетілген уақыттан кешіктірмей білім бөлімі, 32
кабинетке тапсыруларыңызды хабарлайды.
Бақылау департаментінің хаты және кестелері мен есептері қосымша
жолданады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, сол хаттың төменгі жағында
көрсетілген телефон нөмірлеріне (Г. Имангалиева, 96-01-28; 97-56-24)
хабарласып сұрауларыңызға болады.
С. Хамзина
21-31-99
1. Образовательные кредиты - Оплати обучение сегодня!
S без залога (в случае получения гарантии Финансового центра МОН
РК);
S срок кредита до 10 лет;
S погашение кредита через 6 мес. после окончания ВУЗа/колледжа;
S отсутствие ограничений по сумме кредита и ВУЗа/колледжа.
Система образовательного кредитования насчитывает порядка 7000 гарантий
(данные на ноябрь 2015 года).
2. Образовательные депозиты - Оплати обучение завтра!
S минимальный первый взнос от 3 МРП (5946 тг. в 2015 году);
S прибыль по образовательному депозиту от 15,5 % в год:
• вознаграждение банка 10,5 % годовых;
• премия государства 5 % или 7 % в год.
S оплата обучения, как в Казахстане, так и за рубежом.
Система образовательного накопления насчитывает более 13 000 вкладчиков
(данные на ноябрь 2015 года).
Консультация:
«Қаржы орталығы» АҚ:
Мекен-жайы: Астана қ, Орынбор
көшесі, 18
Тел/факс: 8 (7172) 695-060, 448-868 8
800 080 28 28 (тегін/бесплатно)
Сайт: www.fincenter.kz E-mail:
fincenter@fincenter.kz
«Қаржы орталығы» АҚ өкілдігі:
Мекен-жайы: Алматы қ, Аль-Фараби
проспектісі , 71
(Аль-Фараби атындағы ұлттық университеті,
1 қабат, 109 офис)
Тел:8(727)3773419, 3173630, 8(702)1396981
E-mail: fc_garant@mail.ru ________________
«Қаржы орталығы» АҚ
Қазакстан Республикасы білім және ғылым министрпігі
Білім беру кредиттері: Оқу ақысын бүгін төле!
V кепілзатсыз;
V кредит мерзімі 12 жылға дейін;
V кредитті өтеу ЖОО-ды бітіргеннен соң 6 айдан кейін;
/
•
v> •
V кредиттің сомасы шектелмейді;
V тек Қазақстан ЖОО-дарында оқу үшін кредит беру
Білім беру депозиттері: Балаңыздың келешек оқуына қаражат
жинақта!
V Салымның минималды сомасы - 3 АЕК
v Салымшы жарналардың мерзшділігі мен ұзақтылығын өзі белгілеңді
V Жинақтау мерзімі - 3-20 жыл.
V Қазақстан және шет елдерінде оқу ақысын төлеу;
V Салым бойынша 17,3% дейін жоғары табыстылық
V Банктің сыйақысы 10%;
V Мемлекет сыйлықақысы 5% немесе 7% (әлеуметтік категория);
Консультация:
«Қаржы орталығы» АҚ:
Мекен-жайы: Астана қ, Орынбор
көшесі, 18
Тел/факс: 8 (7172) 695-060, 448-868
8 800 080 28 28 (тегін)
Сайт: www.fincenter.kz E-mail:
fincenter@fincenter.kz
Директорам школ Казахстана.
«Қаржы орталығы» АҚ өкілдігі:
Мекен-жайы: Алматы қ, Аль-Фараби
проспектісі , 71
(Аль-Фараби атындағы ұлттық университеті,
1 қабат, 109 офис)
Тел:8(727)3773419, 3173630, 8(702)1396981
E-mail: fc_garant@mail.ru _______________
Финансовый центр Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее Финцентр) является оператором государственных программ финансирования образования,
инициированных Президентом РК:
- Государственная образовательная накопительная система (1-11);
- Программа гарантирования образовательных кредитов (9-11 классы).
В целях информирования родительской общественности школ Казахстана, просим Вас
довести до сведения родителей учеников о возможности обучения посредством указанных
государственных программ, а также установить на стенде школы.
Информация прилагается.
С уважением,
Туктыбаева Балнур Жарылкасынкызы
Департамента гарантирования образовательных кредитов и развития проектов
Ао "Финансовый центр" МОН РК
010000, г. Астана, ул. Орынбор 18
тел.: 8 7172 695 037
Моб.: 8707 550 04 48
E-mail: tuktvbaeva@,fincenter.kz
web-site: fincenter.kz
Барлық мектеп басшыларына!
АСА МАҢЫЗДЫ!!!!
Ақтөбе қаласының білім бөлімі, облыс әкімінің тапсырмасы бойынша
Сізден 2010-2015 жылдар аралығында жалпы білім беретін мектептер
түлектерінің шетелге, соның ішінде Ресей Федерациясына кеткені туралы
ақпаратты мұқият зерттеп, білім бөліміне көрсетілген кестелерге сәйкес
уақыттың тығыздығына байланысты ағымдағы жылдың 19 қараша күні
сағат 14.00-ге дейін venera 81 kz@mail.ru электрондық почтасына және қағаз
жүзінде №32 кабинетке жолдау қажет екендігін хабарлайды.
№ Мектеп
атауы
2010-2015 жылдар аралығында 11 сынып
түлектерінің шетелге кеткені туралы мәлімет
Қай жылы Шетелден оқу бітіріп
Шетелге Қай
мемлекетке кетті
келіп, Қазақстанға
кеткен
жұмысқа орналасты ма
түлектің кетті
аты-жөні
2010-2015 жылдар аралығында 11 сынып
№
түлектерінің шетелге кеткені ту ралы сандық мәлімет
11 сынып
Шетелге
Оның ішінде Шетелден оқу
Мектеп
оқуға
РФ
бітіріп келіп,
түлектер
атауы
кеткендер
Қазақстанға
саны
жұмысқа
орналасқандар
саны
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015жыл
В.Өмірбаева
тел
: 213199
Сведения
о деятельности « _____________________________ », предоставляемые в Департамент по контролю в сфере образования
Актюбинской области для определения степени риска организаций образования
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
№
1
Характеристика запрашиваемой информации
Сведения
об
учредительных
и
правоустанавливающих документах
2
Содержание предоставляемых сведений
1. Номер и дата утверждения Устава
2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации
3. Номер и дата документов, подтверждающих право пользование зданием (акт на землю, техпаспорт здания) (в случае
отсутствия - необходимо указать факт отсутствия того или иного документа)
Номер и дата лицензии (сведения о первичной выдаче, переоформлении, приложениях)
Сведения о лицензии на ведение образовательной деятельности
3
Сведения о регистрации в государственном электронном реестре разрешений и 1.
4
(для школ, при которых функционирует 2.
мини-центр)
Сведения
о
внутренних
распорядительных
документах, 1.
регламентирующих деятельность
2.
школы
3.
5
Сведения о деятельности коллегиальных органов управления школы
уведомлений
6
7
Отчет о деятельности школы, представленные в органы управления
Контингент учащихся
8
Сведения о штатной численности
9
Количественный
10
и
качественный
Номер и дата талона о приеме уведомления:
Уведомление не подано по причине (указать причину):
(заполняется соответствующий вариант)
Номер и дата утверждения Правил внутреннего распорядка (при наличии)
Номер и дата утверждения должностных инструкции работников (при наличии)
и другие документы
(в случае отсутствия - необходимо указать факт отсутствия того или иного документа)
Краткая информация о деятельности Педагогического совета (периодичность, основные вопросы, рассматриваемые на
педсоветах, и т.д.), Попечительского совета (при наличии)
Примечание: Необходимо прилагать копии всех протоколов заседаний Педсовета за 2014-2015 уч.г.
Краткая информация о представленных отчетах по основной деятельности (дата и номер документа)
состав
педагогических кадров
Сведения об учителях - совместителях
1. Проектная мощность школы:
на
мест
2.
Общее количество учащихся:
чел.
3. Общее количество класс-комплектов:
4.
Наибольшее количество учеников в одном классе: чел.
5.
Наименьшее количество учеников в одном классе: чел.
1. Штат школы полностью укомплектован в соответствии с ПП РК от 30.01.2008 года №77
2.
Не предусмотрено
штатных единиц по причине:
дефицита пед.кадров(приравненныхлиц) (перечислить не предусмотренные шт.ед);
недофинансирования (перечислить не предусмотренные шт.ед).
Примечание: Необходимо прилагать копию штатного расписания
(заполняется соответствующий вариант)
Информация предоставляется согласно таблице №1 Примечание: данные предоставляются без учета совместителей
1. Общее количество совместителей:
2. Основное место работы совместителей:
3. Предметы, преподаваемые совместителями:
11
Сведения о лицах, которым педагогическая деятельность запрещена приговором
суда или медицинским заключением, а также имеющих судимость, которая не
Ф.И.О., должность, номер и дата принятия на работу работника школы (при наличии таковых)
погашена или не снята
12
Сведения
о
прохождении
аттестации
1. Номер и дата приказа о назначении на должность руководителя школы:
руководителем школы один раз в три года
13
Сведения о прохождении аттестации педагогами школы
14
Состояние работы по повышению квалификации руководителей и педагогов
15
Состояние
материально
-
технической
2. Дата последнего прохождения аттестации:
3.
Планируется прохождение аттестации в
г. (в случае не прохождения
в1.установленные
сроки)
Общее количество педагогов по состоянию на начало 2015 - 2016 уч.г.:
2. Количество педагогов, прошедших аттестацию за последние 5 лет:
3.
Имеется 1 педагог (указать данные), не прошедший аттестацию за последние 5 лет:, планируется
прохождение аттестации в
г. (заполняется при наличии таковых)
4.
Имеются 2 и более педагога (указать данные), не прошедшие аттестацию за последние 5
лет, планируется прохождение аттестации в
г. (заполняется при наличии таковых)
1. Дата предыдущего прохождения руководителем школы повышения квалификации:
2. количество педагогов, прошедших повышение(подтверждение) квалификации с 2000 года:
2. имеется 1 педагог, не прошедший повышения квалификации с 2000 года:
3. имеются 2 и более педагога, не прошедшие повышения квалификации с 2000 года:
Информация предоставляется согласно таблице №2
оснащенности школы
Информация предоставляется согласно таблице №3
16
Состояние обеспеченности учащихся учебной литературой и УМК
17
Сведения о состоянии освоения учебных нагрузок, предусмотренных ТУП
18
Сведения о рабочих учебных планах
19
Сведения о рабочих учебных программах по предметам учебного плана
20
Сведения о недельной учебной нагрузке обучающихся, включая все
21
классной и внеклассной работы (факультативы, кружки, и пр.)
Сведения о расписании учебных занятий
22
Сведения о второгодниках
23
Сведения о сменности
1. Учебные нагрузки по ТУП осваиваются полностью.
2. Учебные нагрузки по ТУП полностью не осваиваются по причине:
дефицита пед.кадров:
часов, по предметам:
недофинансирования:
часов, по предметам:
(заполняется соответствующий вариант)
РУП на 2015-2016 уч.г. утвержден руководителем школы и согласован с отделом образования (дата и номер),
количество часов в РУП соответствует ТУП
2.
Отклонение часов в
РУП от количества часов в ТУП имеется по 1 предмету, по причине:
(указать причину.
Например: недофинансирование, из-за отсутствия учителя, и пр.)
3.
Отклонение
часов в РУП от количества часов в ТУП имеется по 2 и более предметам, по причине:
(указать
Напр: недофинансирование,
из-заучебные
отсутствия
учителя,
и пр.)
1. Попричину.
всем предметам
РУП имеются рабочие
программы,
утверждены
(№ и дата приказа об утверждении)
(заполняется
2.
Отсутствует по 1 (одному)
предметусоответствующий
РУП:
(указать вариант)
название
предмета)
3.
Отсутствуют по 2 (двум) и более предметам РУП:
(указать название
предмета)
Недельная учебная нагрузка составляет
часов, из них факультативные,
кружковые
занятия
ч.
(заполняется соответствующий вариант)
(Информация предоставляется по классам)
виды
1.
1. Расписание уроков составлено в соответствии с РУП, дата утверждения
2. Продолжительность уроков по расписанию составляет
минут (например, 35 мин, 40 мин, 45 мин);
3. Продолжительность перерывов по расписанию между уроками составляет: (указать продолж. перерыва после каждого
урока)
4.
Количество уроков по расписанию (по дням недели, на каждый класс отдельно)
Примечание: прилагается копия расписаний уроков
1. Не имеются
2. Имеется 1 ученик
3.
Имеются 2 и более учеников (заполняется
соответствующий
вариант)
1.
Обучение ведется
в 1 смену
2. Обучение ведется в 2 смены (указать кол-во классов по сменам)
24
Сведения о совмещении классов
25
Сведения
об
обеспечении
3. Обучение ведется в 3 смены (кол-во классов и контингент учащихся, обучающихся в 3-ю смену)
(заполняется соответствующий вариант)
1. Не имеются
2.
Имеются: (предоставляется полная информация о совмещенных классах)
(заполняется соответствующий вариант)
1. Данные о штатном мед.работнике
2.
Сведения о медицинском кабинете (место расположения, площадь, оснащенность мед.препаратами и оборудованиями, и
т.д.)
3. Сведения о мед.лицензии
либо - отсутствует медицинский кабинет
Сведения о столовой/буфете (площадь помещения, кол-во посадочных мест, согласование меню, контроль за качеством питания,
номер и дата заключения органов защиты прав потребителей, и т.д.) либо - отсутствует столовая/буфет
обучающихся
медицинским обслуживанием
26
Сведения об обеспечении обучающихся питанием
27
Сведения о делении класса на подгруппы при проведении
в
зависимости
по казахскому языку
2. по русскому языку
3. по иностранному языку
Примечание: в случае не деления класса на подгруппы по отдельным предметам - необходимо указать причину. Например:
недофинансирование, дефицит пед.кадров, дефицит помещений, и т.д.
уроков 1.
от
наполняемости класса
28
Состояние
организации
индивидуального
Заполняется при наличии обучающихся, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать
школу: количество детей, наличие журналов, индивидуальных планов обучения, сведения об учителях, обучающих на дому
Заполняется при наличии обучающихся с ограниченными возможностями
бесплатного обучения на дому
30
Состояние работы по созданию условий для получения образования, коррекции
нарушения развития и социальной адаптации обучающимися с ограниченными
31
возможностями в развитии
Состояние работы по приему детей в школу
32
Состояние документального оформления приема детей в школу
33
Состояние работы по проведению текущей оценки уровня освоения
1. Кол-во детей, достигших 6(7) лет к началу 2015-2016 учебного года и проживающие на территории (участке), закрепленной
за школой
2. Кол-во детей, принятых в школу на начало 2015-2016 учебного года
3. Кол-во детей, проживающих на территории (участке), закрепленной за школой и не принятые в школу: (необходимо указать
причину)
1. Наличие личных дел учащихся
2. Наличие заявлений от родителей (законных представителей) учащихся
3. Дата и номер приказа о зачислении в школу
учебных Предоставляется краткая информация
материалов
34
Кол-во жалоб, обращений (при наличии)
2. Принятые меры по поступившим жалобам, обращениям
Сведения о жалобах и обращениях, поступивших от физических и юридических 1.
лиц
35
Результаты
предыдущей
государственной
аттестации
36
Сведения о предписаниях, выданных органами прокуратуры в связи
нарушениями в образовательной деятельности школы
1. Период проведения предыдущей государственной аттестации, дата и номер приказа об итогах государственной аттестации
1. Имеется (номер и дата акта органов прокуратуры, характер нарушений)
с 2. Не имеется
Таблица 1
Сведения
о количественном и качественном составе педагогических кадров ГУ « -----------------------» по состоянию на 16 ноября 2015 года
(без учета совместителей)
№
Ф.И.О.
учителя
№ и дата
трудового
договора
Базовое
образование
Уровень
Специальность
№ и дата
(квалификация) по выдачи диплома образования
диплому, место
об образовании
окончания
Категория
№ и дата приказа о
присвоении
(подтверждения)
категории
8
9
Преподаваемые
предметы
(приказа о приеме на
работу)
1
2
3
4
5
педагогическое /
либо не педагогическое
(указать)
6
7
высшее/
средне
специальное/
среднее
10
Название / кол-во часов
Высшее/ первое/
второе/ без
категории
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения о количественном и качественном составе учителей соответствуют
действительности, сверены с оригиналами документов»:
Директор КГУ « ____________________________ »
------------------------«»
Печать организации
2015 года
Таблица 2
Сведения
о материально - технической оснащенности ГУ « ----------------------- » по состоянию на 16 ноября 2015 года
№
1
Сведения о площади
здания школы
Общая
площадь,
м2
из них под
учебный
процесс
2
3
Сведения о кабинетах
Сведения об интерактивных досках
4
Имеются для всех классов /
либо
классов (перечислить и указать
причину)
Например:
1. по причине недофинансирования
2.
по причине дефицита площадей, и т.д.
Отсутствуют кабинеты для
Сведения о спортивном зале
Примечан
ие
5
6
7
Используется в учебном процессе /
либо
отсутствуют интерактивные доски
Площадь: м2
либо
отсутствует спортивный
зал, занятия проводятся в
приспособленных помещениях
Дополните
льные
сведения
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения о материально - технической оснащенности соответствуют
действительности»:
Директор ГУ «
»
«»
Печать организации
2015 года
Таблица 3
Сведения
о состоянии обеспеченности учебной литературой и учебно-методическими
комплексами ГУ « ---- » по состоянию на 16 ноября 2015 года
№
Сведения о
библиотеке
1
2
- Площадь: м2
- Кол-во мест в
читальном зале:
- кол-во
компьютеров в
библиотеке:
Либо:
Отсутствует
библиотека,
книжный фонд
расположен в
приспособленно м
помещении
Данные
работника
библиотеки
3
Общее количество
библиотечного фонда, ед.
всего:
из них
учебников:
4
5
Сведения об обеспеченности
учащихся по языкам обучения
контингент / кол-во литературы
на госязыке на русском языке
- Ф.И.О.
- образование
- № и дата
выдачи диплома,
где окончила
- стаж работы
- и т.д.
6
7
Сведения об
учебниках на
электронном
носителе
Сведения об
отсутствующих
учебниках
(при наличии таковых)
Сведения об обеспеченности
учащихся учебниками по
источникам
за счет
школы
8
- количество: ед.
- по каким
предметам:
9
10
- Кол-во
Например:
1. учебники имеются по учеников:
- % от общего
всем предметам
2. не хватает по 1 кол-ва учащихся:
предмету (указать)
3. не хватает по 2 и
более
предметам
(указать)
За счет
родителей
(спонсорской
помощи)
11
- Кол-во учеников:
- % от общего
кол-ва учащихся:
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения об обеспеченности учащихся учебниками соответствуют действительности,
сверены с данными суммарного учета литературы»:
Директор ГУ « ____________________________ »
-------------------------
Библиотекарь ГУ « _______________________ »
------------------------«»
Печать организации
2015 года
Сведения
о деятельности « _______________________________», предоставляемые в Департамент по контролю в сфере образования Актюбинской области для определения
степени риска организаций образования
ОСНОВНАЯ ШКОЛА
№
1
Характеристика запрашиваемой информации
Сведения
об
учредительных
и
правоустанавливающих документах
2
Содержание предоставляемых сведений
1. Номер и дата утверждения Устава
2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации
3. Номер и дата документов, подтверждающих право пользование зданием (акт на землю, техпаспорт здания) (в случае
отсутствия - необходимо указать факт отсутствия того или иного документа)
Номер и дата лицензии (сведения о первичной выдаче, переоформлении, приложениях)
Сведения о лицензии на ведение образовательной деятельности
3
Номер и дата талона о приеме уведомления:
(для школ, при которых функционирует 2. Уведомление не подано по причине (указать причину):
(заполняется соответствующий вариант)
мини-центр)
Сведения
о
внутренних
распорядительных
документах, 1. Номер и дата утверждения Правил внутреннего распорядка (при наличии)
регламентирующих деятельность
2. Номер и дата утверждения должностных инструкции работников (при наличии)
школы
3. и другие документы
(в случае отсутствия - необходимо указать факт отсутствия того или иного документа)
Сведения о деятельности коллегиальных органов управления школы
Краткая информация о деятельности Педагогического совета (периодичность, основные вопросы, рассматриваемые на
педсоветах, и т.д.), Попечительского совета (при наличии)
Примечание: Необходимо прилагать копии всех протоколов заседаний Педсовета за 2014-2015 уч.г.
Краткая информация о представленных отчетах по основной деятельности (дата и номер документа)
Сведения о регистрации в государственном электронном реестре разрешений и 1.
уведомлений
4
5
6
7
8
9
10
Отчет о деятельности школы, представленные в органы управления
Контингент учащихся
Сведения о штатной численности
Количественный
и
качественный
состав
педагогических кадров
Сведения об учителях - совместителях
1.
Проектная мощность школы:
на
мест
2. Общее количество учащихся:
чел.
из них: 1-4 классы чел. 5 - 9 классы чел.
3.
Общее количество класс-комплектов:
, из них 1-4 классы - ;
классы .
4.
Наибольшее количество учеников в одном классе: чел.
5. Штат школы полностью укомплектован в соответствии Наименьшее
количествогода
учеников
1.
с ПП РК от 30.01.2008
№77 в одном классе: чел.
2.
Не предусмотрено
штатных единиц по причине:
дефицита
пед.кадров(приравненныхлиц)
(перечислить не предусмотренные шт.ед);
недофинансирования - (перечислить не предусмотренные шт.ед).
Примечание: Необходимо прилагать копию штатного расписания
(заполняется соответствующий вариант)
Информация предоставляется согласно таблице №1 Примечание: данные предоставляются без учета совместителей
1. Общее количество совместителей:
2. Основное место работы совместителей:
3. Предметы, преподаваемые совместителями:
11
Сведения о лицах, которым педагогическая деятельность запрещена приговором
суда или медицинским заключением, а также имеющих судимость, которая не
Ф.И.О., должность, номер и дата принятия на работу работника школы (при наличии таковых)
погашена или не снята
12
Сведения
о
прохождении
руководителем школы один раз в три года
аттестации
1. Номер и дата приказа о назначении на должность руководителя школы:
2. Дата последнего прохождения аттестации:
5-9
-
13
Сведения о прохождении аттестации педагогами школы
14
Состояние работы по повышению квалификации руководителей и педагогов
15
Состояние
материально
-
технической
3. Планируется прохождение аттестации в
г. (в случае не прохождения в установленные сроки)
1. Общее количество педагогов по состоянию на начало 2015 - 2016 уч.г.:
2. Количество педагогов, прошедших аттестацию за последние 5 лет:
3.
Имеется 1 педагог (указать данные), не прошедший аттестацию за последние 5 лет:, планируется
прохождение аттестации в
г. (заполняется при наличии таковых)
4.
Имеются 2 и более педагога (указать данные), не прошедшие аттестацию за последние 5
лет, планируется прохождение аттестации в
г. (заполняется при наличии таковых)
1. Дата предыдущего прохождения руководителем школы повышения квалификации:
2. количество педагогов, прошедших повышение(подтверждение) квалификации с 2000 года:
2. имеется 1 педагог, не прошедший повышения квалификации с 2000 года:
3. имеются 2 и более педагога, не прошедшие повышения квалификации с 2000 года:
Информация предоставляется согласно таблице №2
оснащенности школы
Информация предоставляется согласно таблице №3
16
Состояние обеспеченности учащихся учебной литературой и УМК
17
Сведения о состоянии освоения учебных нагрузок, предусмотренных ТУП
18
Сведения о рабочих учебных планах
19
Сведения о рабочих учебных программах по предметам учебного плана
20
Сведения о недельной учебной нагрузке обучающихся, включая все
1. Учебные нагрузки по ТУП осваиваются полностью.
2. Учебные нагрузки по ТУП полностью не осваиваются по причине:
дефицита пед.кадров:
часов, по предметам:
недофинансирования:
часов, по предметам:
(заполняется соответствующий вариант)
РУП на 2015-2016 уч.г. утвержден руководителем школы и согласован с отделом образования (дата и номер),
количество часов в РУП соответствует ТУП
2.
Отклонение часов в
РУП от количества часов в ТУП имеется по 1 предмету, по причине:
(указать причину.
Например: недофинансирование, из-за отсутствия учителя, и пр.)
3.
Отклонение
часов в РУП от количества часов в ТУП имеется по 2 и более предметам, по причине:
(указать
Напр: недофинансирование,
из-заучебные
отсутствия
учителя,
и пр.)
1. Попричину.
всем предметам
РУП имеются рабочие
программы,
утверждены
(№ и дата приказа об утверждении)
(заполняется
2.
Отсутствует по 1 (одному)
предметусоответствующий
РУП:
(указать вариант)
название
предмета)
3.
Отсутствуют по 2 (двум) и более предметам РУП:
(указать название
предмета)
Недельная учебная нагрузка составляет
часов, из них факультативные,
кружковые
занятия
ч.
(заполняется соответствующий вариант)
(Информация предоставляется по классам)
виды
1.
классной и внеклассной работы (факультативы, кружки, и пр.)
21
Сведения о предметах, изучаемых в углубленном порядке
1.
Название предмета: (например, химия, физика, биология, языки)
2. Сведения о специализированном кабинете по данному предмету (место расположения, площадь, год приобретения учебнолабораторного оборудования) /либо: отсутствует специализированный кабинет, занятия проводятся в обычных кабинетах
22
Сведения о расписании учебных занятий
23
Сведения о второгодниках
1. Расписание уроков составлено в соответствии с РУП, дата утверждения
2. Продолжительность уроков по расписанию составляет
минут (например, 35 мин, 40 мин, 45 мин);
3. Продолжительность перерывов по расписанию между уроками составляет: (указать продолж. перерыва после каждого
урока)
4.
Количество уроков по расписанию (по дням недели, на каждый класс отдельно)
Примечание: прилагается копия расписаний уроков
1. Не имеются
2. Имеется 1 ученик
3.
Имеются 2 и более учеников (заполняется
соответствующий вариант)
24
Сведения о сменности
25
Сведения о совмещении классов
26
Сведения о трудоустройстве выпускников после 9 класса
27
Сведения
об
обеспечении
1. Обучение ведется в 1 смену
2. Обучение ведется в 2 смены (указать кол-во классов по сменам)
3. Обучение ведется в 3 смены (кол-во классов и контингент учащихся, обучающихся в 3-ю смену)
(заполняется соответствующий вариант)
1. Не имеются
2.
Имеются: (предоставляется полная информация о совмещенных классах)
(заполняется соответствующий вариант)
1. Количество выпускников 9 класса 2014-2015 уч.г.
чел.
из них: продолжают обучение в школах(в т.ч. вечерних):
чел.
продолжают обучение в колледжах:
чел.
трудоустроены на работу в предприятиях, самозанятость:
чел.
нигде не учатся, не работают:
чел.
1. Данные о штатном мед.работнике
2.
Сведения о медицинском кабинете (место расположения, площадь, оснащенность мед.препаратами и оборудованиями, и
т.д.)
3. Сведения о мед.лицензии
Сведения о столовой/буфете (площадь помещения, кол-во посадочных мест, согласование меню, контроль за качеством питания,
номер и дата заключения органов защиты прав потребителей, и т.д.) либо - отсутствует столовая/буфет
обучающихся
медицинским обслуживанием
28
Сведения об обеспечении обучающихся питанием
29
Сведения о делении класса на подгруппы при проведении
в
зависимости
уроков 1.
от
наполняемости класса
30
Состояние
организации
2.
3.
4.
5.
6.
по казахскому языку и казахской литературе
по русскому языку
по иностранному языку
по информатике
по технологии
по физической культуре
Примечание: в случае не деления класса на подгруппы по отдельным предметам - необходимо указать причину. Например:
недофинансирование, дефицит пед.кадров, дефицит помещений, и т.д.
индивидуального
бесплатного обучения на дому
31
Заполняется при наличии обучающихся, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать
школу: количество детей, наличие журналов, индивидуальных планов обучения, сведения об учителях, обучающих на дому
Заполняется при наличии обучающихся с ограниченными возможностями
Состояние работы по созданию условий для получения образования, коррекции
нарушения развития и социальной адаптации обучающимися с ограниченными
возможностями в развитии
32
Состояние работы по приему обучающихся в 5-9 классы
33
Состояние документального оформления приема обучающихся в школу
34
Состояние работы по проведению оценки уровня освоения учебных материалов
1. Кол-во обучающихся 1-9 классов, проживающих на территории (участке), закрепленной за школой:
2. Кол-во детей, принятых в 1 - 9 классы на начало 2015-2016учебного года
3. Кол-во детей, проживающих на территории (участке), закрепленной за школой и не принятые в школу: (необходимо указать
причину)
1. Наличие личных дел учащихся
2. Дата и номер приказа о приеме обучающихся в 1-9 классы /либо отсутствует приказ о приеме.
Дата и номер решения комиссии о приеме обучающихся в 5-9 классы /либо отсутствует решение комиссии по приему
обучающихся в 5-9 классы, закончивших уровень начального образования.
1. Информация о проведении текущего контроля успеваемости обучающихся (по классам)
2. Порядок допуска обучающихся к промежуточной аттестации
3. Информация о проведении промежуточной аттестации обучающихся (по классам)
4. Кол-во учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по 1-2 предметам по результатам промежуточной
аттестации:
чел. (по классам)
35
36
37
5. Порядок перевода учащихся в следующий класс
6. Информация о проведении итоговой аттестации учащихся (по классам)
7. Кол-во учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по 1-2 предметам по результатам итоговой
аттестации:
чел. (по классам)
Сведения о выдаче документов об образовании
1.
Общее кол-во выпускников 9 класса 2014-2015
учебного года:
.
из них: успешно прошедшие итоговую аттестацию:
чел.; получившие неудовлетворительные оценки по 1-2
предметам:
чел.
кол-во выпускников 9 класса, получивших документ об образовании:
чел.
Результаты ВОУД
2. Сведения о журнале учета выдачи документов строгой
1.
Кол-воотчетности
обучающихся, получившие 0 баллов:
чел.
2.
Кол-во
набравшие
менее
50%
правильных
ответов
от
общего
кол-ва
вопросов
ВОУД:
чел.
Сведения о жалобах и обращениях, поступивших от физических и юридических обучающихся,
1.
Кол-во жалоб, обращений (при наличии)
2. Принятые меры по поступившим жалобам, обращениям
лиц
38
Результаты
предыдущей
государственной
аттестации
39
Сведения о предписаниях, выданных органами прокуратуры в связи
нарушениями в образовательной деятельности школы
Период проведения предыдущей государственной аттестации, дата и номер приказа об итогах государственной аттестации
1. Имеется (номер и дата акта органов прокуратуры, характер нарушений)
с 2. Не имеется
Таблица 1
Сведения
о количественном и качественном составе педагогических кадров ГУ « ---------------------- » по состоянию на 16 ноября 2015 года
(без учета совместителей)
№
Ф.И.О.
учителя
№ и дата
трудового
договора
Базовое
образование
Уровень
Специальность
№ и дата
образования
(квалификация) по выдачи диплома
диплому, место
об образовании
окончания
Категория
№ и дата приказа о
присвоении
(подтверждения)
категории
8
9
Преподаваемые
предметы
(приказа о приеме на
работу)
1
2
3
4
5
педагогическое /
либо не педагогическое
(указать)
6
7
высшее/
средне
специальное/
среднее
10
Название / кол-во часов
Высшее/ первое/
второе/ без
категории
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения о количественном и качественном составе учителей соответствуют
действительности, сверены с оригиналами документов»:
Директор ГУ « ____________________________ »
Заместитель директора по учебной работе
ГУ «
»
-------------------------
-----------------------«»
Печать организации
2015 года
Таблица 2
Сведения
о материально - технической оснащенности ГУ « ----------------------- » по состоянию на 16 ноября 2015 года
№
Сведения о площади Сведения о предметных кабинетах
здания школы
химия
Общая
из них под
площа дь, учебн ый
м2
процес
с
1
2
3
Сведения о лабораториях
4
5
Имеется
Имеются по всем предметам /
/
либо не
Отсутствуют по предметам
имеется
(перечислить и указать причину)
Например:
1. кабинет математики — причина:
отсутствие финансирования
2. кабинет географии — причина:
дефицит площадей, и т.д.
физика
6
Имеется
/
не
имеется
биология
7
Имеется
/
не
имеется
Сведения об оснащенности учебнолабораторным оборудованием
химия
физика
биология
8
9
10
Оснащены
Оснащены
Оснащены
полностью /
полностью /
полностью /
либо
либо
либо
недооснащ ены недооснащ ены недооснащ ены
(указать
(указать
(указать
причины)
причины)
причины)
Сведения о кабинетах
технологии, их
оснащенность
Для
Для
девочек
мальчик
ов
11
Имеется
/
не
имеется
(инф.
оснащен
ности )
12
Имеется
/
не
имеется
об (инф.
оснащен
ности )
об
Сведения
о
кабинете
информат
ики
Сведени я о Сведени я об Сведения
интерак
о
ЛМК
тивных
спортивно м
досках
зале
13
Кол-во
компьюте
ров:
,
из них
подключен
ные к сети
Интернет
14
15
16
Использу
Использу Площадь:
ется в
ется в
м2
уч.проце ссе / уч.проце ссе /
либо
либо
либо
отсутств
отсутс
отсутс
ует
твует
твуют
спортивны й
ЛМК
интерак.
зал, занятия
доски
проводятс я в
приспособл
енных
помещения
х
Кол-во
неисправн
ых
компьтеро
в:
Сведения
об
актовом
зале
17
Площадь:
м2
либо
отсутств
ует
актовый
зал,
мероприят
ия
проводятс я в
приспособл
енных
помещения
х
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения о материально - технической оснащенности соответствуют действительности»:
Директор КГУ « ____________________________ »
-------------------------
Заместитель директора по учебной работе
ГУ « ____________________________ »
-------------------------
Заместитель директора по хозяйственной части
ГУ «
»
-------------------------
«»
Печать организации
2015 года
Таблица 3
Сведения
о состоянии обеспеченности учебной литературой и учебно-методическими
комплексами ГУ « ---- » по состоянию на 16 ноября 2015 года
№
Сведения о
библиотеке
1
2
- Площадь: м2
- Кол-во мест в
читальном зале:
- кол-во
компьютеров в
библиотеке:
Либо:
Отсутствует
библиотека,
книжный фонд
расположен в
приспособленно м
помещении
Данные
работника
библиотеки
3
Общее количество
библиотечного фонда, ед.
всего:
из них
учебников:
4
5
Сведения об обеспеченности
учащихся по языкам обучения
контингент / кол-во литературы
на госязыке на русском языке
- Ф.И.О.
- образование
- № и дата
выдачи диплома,
где окончила
- стаж работы
- и т.д.
6
7
Сведения об
учебниках на
электронном
носителе
Сведения об
отсутствующих
учебниках
(при наличии таковых)
Сведения об обеспеченности
учащихся учебниками по
источникам
за счет
школы
8
- количество: ед.
- по каким
предметам:
9
10
- Кол-во
Например:
1. учебники имеются по учеников:
- % от общего
всем предметам
2. не хватает по 1 кол-ва учащихся:
предмету (указать)
3. не хватает по 2 и
более
предметам
(указать)
За счет
родителей
(спонсорской
помощи)
11
- Кол-во учеников:
- % от общего
кол-ва учащихся:
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения об обеспеченности учащихся учебниками соответствуют действительности,
сверены с данными суммарного учета литературы»:
Директор ГУ « ____________________________ »
-------------------------
Библиотекарь ГУ « _______________________ »
------------------------«»
Печать организации
2015 года
Сведения
о деятельности « _______________________________ », предоставляемые в Департамент по контролю в сфере образования Актюбинской области для определения
степени риска организаций образования
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
№
1
Характеристика запрашиваемой информации
Сведения
об
учредительных
и
правоустанавливающих документах
2
Содержание предоставляемых сведений
1. Номер и дата утверждения Устава
2. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации
3. Номер и дата документов, подтверждающих право пользование зданием (акт на землю, техпаспорт здания) (в случае
отсутствия - необходимо указать факт отсутствия того или иного документа)
Номер и дата лицензии (сведения о первичной выдаче, переоформлении, приложениях)
Сведения о лицензии на ведение образовательной деятельности
1. Номер и дата талона о приеме уведомления:
Уведомление не подано по причине (указать причину):
3
Сведения о регистрации в государственном электронном реестре разрешений и 2.
(для школ, при которых функционирует
миницентр)
(заполняется соответствующий вариант)
уведомлений
4
Сведения
о
внутренних
распорядительных
Номер и дата утверждения Правил внутреннего распорядка (при наличии)
2. Номер и дата утверждения должностных инструкции работников (при наличии)
3. и другие документы
(в случае отсутствия - необходимо указать факт отсутствия того или иного документа)
Краткая информация о деятельности Педагогического совета (периодичность, основные вопросы, рассматриваемые на
педсоветах, и т.д.), Попечительского совета (при наличии)
Примечание: Необходимо прилагать копии всех протоколов заседаний Педсовета за 2014-2015 уч.г.
Краткая информация о представленных отчетах по основной деятельности (дата и номер документа)
документах, 1.
регламентирующих деятельность
школы
5
6
7
8
9
10
Сведения о деятельности коллегиальных органов управления школы
Отчет о деятельности школы, представленные в органы управления
Контингент учащихся
Сведения о штатной численности
Количественный
и
качественный
состав
педагогических кадров
Сведения об учителях - совместителях
1. Проектная мощность школы:
на
мест
2.
Общее количество учащихся:
чел.
из них: 1-4 классы чел. 5 - 9 классы чел. 10-11 классы:
чел.
3.
Общее количество класс-комплектов:
, из них 1-4 классы - ;
классы . 10-11 классы 4.
Наибольшее количество учеников в одном классе: чел.
5. Штат школы полностью укомплектован в соответствии Наименьшее
количествогода
учеников
1.
с ПП РК от 30.01.2008
№77 в одном классе: чел.
2.
Не предусмотрено
штатных единиц по причине:
дефицита
пед.кадров(приравненныхлиц)
(перечислить не предусмотренные шт.ед);
недофинансирования - (перечислить не предусмотренные шт.ед).
Примечание: Необходимо прилагать копию штатного расписания
(заполняется соответствующий вариант)
Информация предоставляется согласно таблице №1 Примечание: данные предоставляются без учета совместителей
1. Общее количество совместителей:
2. Основное место работы совместителей:
3. Предметы, преподаваемые совместителями:
11
Сведения о лицах, которым педагогическая деятельность запрещена приговором
суда или медицинским заключением, а также имеющих судимость, которая не
Ф.И.О., должность, номер и дата принятия на работу работника школы (при наличии таковых)
погашена или не снята
12
Сведения
о
прохождении
аттестации
1. Номер и дата приказа о назначении на должность руководителя школы:
5-9
-
руководителем школы один раз в три года
13
2. Дата последнего прохождения аттестации:
3.
Планируется прохождение аттестации в
в1.установленные
сроки)
Общее количество
педагогов по состоянию на начало 2015 - 2016 уч.г.:
Сведения о прохождении аттестации педагогами школы
14
Состояние работы по повышению квалификации руководителей и педагогов
15
Состояние
материально
-
технической
г. (в случае не прохождения
2. Количество педагогов, прошедших аттестацию за последние 5 лет:
3.
Имеется 1 педагог (указать данные), не прошедший аттестацию за последние 5 лет:, планируется
прохождение аттестации в
г. (заполняется при наличии таковых)
4.
Имеются 2 и более педагога (указать данные), не прошедшие аттестацию за последние 5
лет, планируется прохождение аттестации в
г. (заполняется при наличии таковых)
1. Дата предыдущего прохождения руководителем школы повышения квалификации:
2. количество педагогов, прошедших повышение(подтверждение) квалификации с 2000 года:
2. имеется 1 педагог, не прошедший повышения квалификации с 2000 года:
3. имеются 2 и более педагога, не прошедшие повышения квалификации с 2000 года:
Информация предоставляется согласно таблице №2
оснащенности школы
Информация предоставляется согласно таблице №3
16
Состояние обеспеченности учащихся учебной литературой и УМК
17
Сведения о состоянии освоения учебных нагрузок, предусмотренных ТУП
18
Сведения о рабочих учебных планах
19
Сведения о рабочих учебных программах по предметам учебного плана
20
Сведения о недельной учебной нагрузке обучающихся, включая все
1. Учебные нагрузки по ТУП осваиваются полностью.
2. Учебные нагрузки по ТУП полностью не осваиваются по причине:
дефицита пед.кадров:
часов, по предметам:
недофинансирования:
часов, по предметам:
(заполняется соответствующий вариант)
РУП на 2015-2016 уч.г. утвержден руководителем школы и согласован с отделом образования (дата и номер),
количество часов в РУП соответствует ТУП
2.
Отклонение часов в
РУП от количества часов в ТУП имеется по 1 предмету, по причине:
(указать причину.
Например: недофинансирование, из-за отсутствия учителя, и пр.)
3.
Отклонение
часов в РУП от количества часов в ТУП имеется по 2 и более предметам, по причине:
(указать
Напр: недофинансирование,
из-заучебные
отсутствия
учителя,
и пр.)
1. Попричину.
всем предметам
РУП имеются рабочие
программы,
утверждены
(№ и дата приказа об утверждении)
(заполняется
2.
Отсутствует по 1 (одному)
предметусоответствующий
РУП:
(указать вариант)
название
предмета)
3.
Отсутствуют по 2 (двум) и более предметам РУП:
(указать название
предмета)
Недельная учебная нагрузка составляет
часов, из них факультативные,
кружковые
занятия
ч.
(заполняется соответствующий вариант)
(Информация предоставляется по классам)
виды
1.
классной и внеклассной работы (факультативы, кружки, и пр.)
21
Сведения о предметах, изучаемых в углубленном порядке
1.
Название предмета: (например, химия, физика, биология, языки)
2. Сведения о специализированном кабинете по данному предмету (место расположения, площадь, год приобретения учебнолабораторного оборудования) /либо: отсутствует специализированный кабинет, занятия проводятся в обычных кабинетах
22
Сведения о расписании учебных занятий
23
Сведения о второгодниках
1. Расписание уроков составлено в соответствии с РУП, дата утверждения
2. Продолжительность уроков по расписанию составляет
минут (например, 35 мин, 40 мин, 45 мин);
3. Продолжительность перерывов по расписанию между уроками составляет: (указать продолж. перерыва после каждого
урока)
4.
Количество уроков по расписанию (по дням недели, на каждый класс отдельно)
Примечание: прилагается копия расписаний уроков
1. Не имеются
2. Имеется 1 ученик
24
Сведения о сменности
25
Сведения о совмещении классов
26
Сведения о трудоустройстве выпускников после 9 и 11 классов
27
Сведения
об
обеспечении
3. Имеются 2 и более учеников
(заполняется соответствующий вариант)
1. Обучение ведется в 1 смену
2. Обучение ведется в 2 смены (указать кол-во классов по сменам)
3. Обучение ведется в 3 смены (кол-во классов и контингент учащихся, обучающихся в 3-ю смену)
(заполняется соответствующий вариант)
1. Не имеются
2.
Имеются: (предоставляется полная информация о совмещенных классах)
(заполняется соответствующий вариант)
1.
Количество выпускников 9 класса 2014-2015 уч.г.
чел.
из них: продолжают обучение в школах(в т.ч. вечерних):
чел.
продолжают обучение в колледжах:
чел.
трудоустроены на работу в предприятиях, самозанятость:
чел.
нигде не учатся, не работают:
чел.
2.
Количество выпускников 11 класса 2014 - 2015 уч.г.
чел.
из них: продолжают обучение в колледжах:
чел.
продолжают обучение в вузах:
чел.
трудоустроены
на работу
в предприятиях, самозанятость:
чел.
1. Данные о штатном
мед.работнике
нигде
не
учатся,
не
работают:
чел.
2.
Сведения о медицинском кабинете (место расположения, площадь, оснащенность мед.препаратами и оборудованиями, и
т.д.)
3. Сведения о мед.лицензии
Сведения о столовой/буфете (площадь помещения, кол-во посадочных мест, согласование меню, контроль за качеством питания,
номер и дата заключения органов защиты прав потребителей, и т.д.) либо - отсутствует столовая/буфет
обучающихся
медицинским обслуживанием
28
Сведения об обеспечении обучающихся питанием
29
Сведения о делении класса на подгруппы при проведении
в
зависимости
уроков 1.
от
наполняемости класса
30
Состояние
организации
2.
3.
4.
5.
6.
7.
по казахскому языку и казахской литературе
по русскому языку
по иностранному языку
по информатике
по профильным предметам
по технологии
по физической культуре
Примечание: в случае не деления класса на подгруппы по отдельным предметам - необходимо указать причину. Например:
недофинансирование, дефицит пед.кадров, дефицит помещений, и т.д.
индивидуального
бесплатного обучения на дому
31
Заполняется при наличии обучающихся, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать
школу: количество детей, наличие журналов, индивидуальных планов обучения, сведения об учителях, обучающих на дому
Заполняется при наличии обучающихся с ограниченными возможностями
Состояние работы по созданию условий для получения образования, коррекции
нарушения развития и социальной адаптации обучающимися с ограниченными
возможностями в развитии
32
Состояние работы по приему обучающихся в школу
33
Состояние документального оформления приема
Кол-во обучающихся 1 - 9 классов, проживающих на территории (участке), закрепленной за школой
- кол-во детей, принятых в 1 - 9 классы на начало 2015-2016учебного года
- кол-во детей, проживающих на территории (участке), закрепленной за школой и не принятые в школу: (необходимо
указать причину)
2. Кол-во детей, принятых в 10-11 классы профильной школы на начало 2015-2016 учебного года
1. Наличие личных дел учащихся
1.
обучающихся в школу
34
35
36
37
38
39
40
41
2. Дата и номер приказа о приеме обучающихся в 1-9 классы /либо отсутствует приказ о приеме
дата и номер решения комиссии о приеме обучающихся в 5-9 классы /либо отсутствует решение комиссии по приему
обучающихся в 5-9 классы, закончивших уровень начального образования
3. Дата и номер приказа о приеме обучающихся в 10-11 классы, наличие заявлений обучающихся или их родителей /либо
отсутствует приказ о приеме, отсутствует заявление о приеме
Состояние работы по проведению оценки уровня освоения учебных материалов 1. Информация о проведении текущего контроля успеваемости обучающихся (по классам)
2. Порядок допуска обучающихся к промежуточной аттестации
3. Информация о проведении промежуточной аттестации обучающихся (по классам)
4. Кол-во учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по 1-2 предметам по результатам промежуточной
аттестации:
чел. (по классам)
5. Порядок перевода учащихся в следующий класс
6. Информация о проведении итоговой аттестации учащихся (по классам)
7. Кол-во учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по 1-2 предметам по результатам итоговой
аттестации:
чел. (по классам)
Сведения о выдаче документов об образовании
1.
Общее кол-во выпускников 9 класса 2014-2015
учебного года:
.
из них: успешно прошедшие итоговую аттестацию:
чел.; получившие неудовлетворительные оценки по 1-2
предметам:
чел.
кол-во выпускников 9 класса, получивших документ об образовании:
чел.
2.
Общее кол-во выпускников 11 класса 2014-2015
учебного года:
.
из них: успешно прошедшие итоговую аттестацию:
чел.; получившие неудовлетворительные оценки по 1-2
предметам:
чел.
кол-во
выпускников
класса, получивших документ об образовании:
чел.
1. Имеется
(кол-во,11причины)
3.
Сведения
о
журнале
учета
выдачи
документов
строгой
отчетности
Сведения о выпускниках 11 класса, получивших справку с записью «прослушал» 2. Не имеется
по итогам завершения учебного года
(заполняется соответствующий вариант)
Результаты ВОУД
1.
Кол-во обучающихся, получившие 0 баллов:
чел.
2.
Кол-во
Результаты ЕНТ
обучающихся,
менее
50% правильных ответов от общего кол-ва вопросов ВОУД:
чел.
1.
% участия набравшие
выпускников
в ЕНТ:
в 2013-2014 уч.г.-всего выпускников
чел, из них участвовали в ЕНТ:
чел.
%;
в 2014 - 2015 уч.г. - всего выпускников
чел, из них участвовали в ЕНТ:
чел.
%.
2.
Кол-во выпускников, получивших 100 и более
баллов в ЕНТ 2014-2015 уч.г.
чел.
3.
Кол-во выпускников, получивших «2»
предмету
2014-2015
чел.
Сведения о жалобах и обращениях, поступивших от физических и юридических по
1. 1 (одному)
Кол-во
жалоб, ЕНТ
обращений
(приуч.г.
наличии)
4.
Кол-во
выпускников,
лиц
2. Принятые меры по поступившим жалобам, обращениям
получивших
«2»
по
2
(двум)
и
более
предметам
ЕНТ
2014-2015
уч.г.
чел.
Результаты
предыдущей
государственной
аттестации
Период проведения предыдущей государственной аттестации, дата и номер приказа об итогах государственной аттестации
1. Имеется (номер и дата акта органов прокуратуры, характер нарушений)
Сведения о предписаниях, выданных органами прокуратуры в связи с 2. Не имеется
нарушениями в образовательной деятельности школы
Таблица 1
Сведения
о количественном и качественном составе педагогических кадров ГУ « ---------------------- » по состоянию на 16 ноября 2015 года
(без учета совместителей)
№
Ф.И.О.
учителя
№ и дата
трудового
договора
Базовое
образование
Уровень
Специальность
№ и дата
образования
(квалификация) по выдачи диплома
диплому, место
об образовании
окончания
Категория
№ и дата приказа о
присвоении
(подтверждения)
категории
8
9
Преподаваемые
предметы
(приказа о приеме на
работу)
1
2
3
4
5
педагогическое /
либо не педагогическое
(указать)
6
7
высшее/
средне
специальное/
среднее
10
Название / кол-во часов
Высшее/ первое/
второе/ без
категории
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения о количественном и качественном составе учителей соответствуют
действительности, сверены с оригиналами документов»:
Директор ГУ « ____________________________ »
Заместитель директора по учебной работе
ГУ «
»
-------------------------
-----------------------«»
Печать организации
2015 года
Таблица 2
Сведения
о материально - технической оснащенности ГУ « ------------------------ » по состоянию на 16 ноября 2015 года
№
1
Сведения о площади Сведения о предметных кабинетах
здания школы
Общая
площа дь,
м2
из них под
учебн ый
процес
с
3
2
Сведения о лабораториях
химия
4
5
Имеются по всем предметам /
Имеется
либо /
Отсутствуют по предметам
не
(перечислить и указать причину)
имеется
Например:
1. кабинет математики — причина:
отсутствие финансирования
2. кабинет географии — причина:
дефицит площадей, и т.д.
физика
6
Имеется
/
не
имеется
биология
7
Имеется
/
не
имеется
Сведения об оснащенности учебнолабораторным оборудованием
химия
8
Оснащены
полностью
/либо
недооснащ
ены
(указать
причины)
физика
биология
9
Оснащены
полностью
/либо
недооснащ
ены
(указать
причины)
10
Оснащены
полностью
/либо
недооснащ
ены
(указать
причины)
Сведения о кабинетах
технологии, их
оснащенность
Для
Для
девочек
мальчик
ов
11
Имеется
/
не
имеется
(инф.
оснащен
ности )
об
12
Имеется
/
не
имеется
(инф. об
оснащен
ности )
Сведения
о
кабинете
информат
ики
Сведения
Сведени я о Сведени я об Сведения
интерак
о
об
ЛМК
тивных
спортивно м
актовом
досках
зале
зале
13
Кол-во
компьюте
ров:
,
из них
подключен
ные к сети
Интернет
14
15
17
16
Использу
Использу Площадь:
Площадь:
ется в
ется в
м2
м2
уч.проце ссе / уч.проце ссе /
либо
либо
либо
либо
отсутств
отсутств
отсутс
отсутс
ует
ует
твует
твуют
спортивны й
актовый
ЛМК
интерак.
зал, занятия
зал,
доски
проводятс я в мероприят
приспособл
ия
енных
проводятс я в
помещения
приспособл
х
енных
помещения
х
Кол-во
неисправн
ых
компьтеро
в:
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения о материально - технической оснащенности соответствуют действительности»:
Директор ГУ « ____________________________ »
-------------------------
Заместитель директора по учебной работе
ГУ « ____________________________ »
-------------------------
Заместитель директора по хозяйственной части
ГУ «
»
-------------------------
«»
Печать организации
2015 года
Таблица 3
Сведения
о состоянии обеспеченности учебной литературой и учебно-методическими
комплексами ГУ « ---- » по состоянию на 16 ноября 2015 года
№
Сведения о
библиотеке
1
2
- Площадь: м2
- Кол-во мест в
читальном зале:
- кол-во
компьютеров в
библиотеке:
Либо:
Отсутствует
библиотека,
книжный фонд
расположен в
приспособленно м
помещении
Данные
работника
библиотеки
3
Общее количество
библиотечного фонда, ед.
всего:
из них
учебников:
4
5
Сведения об обеспеченности
учащихся по языкам обучения
контингент / кол-во литературы
на госязыке на русском языке
- Ф.И.О.
- образование
- № и дата
выдачи диплома,
где окончила
- стаж работы
- и т.д.
6
7
Сведения об
учебниках на
электронном
носителе
Сведения об
отсутствующих
учебниках
(при наличии таковых)
Сведения об обеспеченности
учащихся учебниками по
источникам
за счет
школы
8
- количество: ед.
- по каким
предметам:
9
10
- Кол-во
Например:
1. учебники имеются по учеников:
- % от общего
всем предметам
2. не хватает по 1 кол-ва учащихся:
предмету (указать)
3. не хватает по 2 и
более
предметам
(указать)
За счет
родителей
(спонсорской
помощи)
11
- Кол-во учеников:
- % от общего
кол-ва учащихся:
«Настоящим подтверждаем, что вышеприведенные сведения об обеспеченности учащихся учебниками соответствуют действительности,
сверены с данными суммарного учета литературы»:
Директор ГУ « ____________________________ »
-------------------------
Библиотекарь ГУ « _______________________ »
------------------------«»
Печать организации
2015 года
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША
БҰЙРЫҚ
Ақтөбе қаласы
№_1184_
«_16_» 11 _______ 2015 жыл
Сабақтан босату туралы
№10 облыстық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі 2015 жылғы 16 қарашадағы
№01-121245 шығыс хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:
1.
Білім беру ұйымдарының басшыларына: №6 ОМ (Жанғалиева Ш.С.), №8
ОМ (Жақсыбаева А.Б.), №31 ОМ (Баймағамбетова С.М.), №35 ОМ (Ержанов Б.Д.), №52
НМ (Джамбулова А.С.), №55 ОМ (Касымова А.Т.), Қызылжар ОМ (Қоңыров Қ.Қ.),2015
жылдың 18-20 қараша күндері Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Қарашатау ауылында
өтетін 2015-2016 оқу жылында аудан оқушылары арасында қазақ күресінен Еңбек Қызыл
Ту иегері Ұзақұлы Мұқан атындағы жүлдесіне арналған туринирге қатысу үшін төмендегі
аты-жөні көрсетілген оқушылар сабақтан босатылсын:
1) Мейрамбекұлы Ғ. - №6 ОМ, 7 класс;
2) Мейрамбеков Н. - №52 НМ, 6 класс;
3) Ғабидоллаұлы А. - №55 ОМ, 5 класс;
4) Байжанов Б. - №55 ОМ, 5 класс;
5) Амангелді Е. - №31 ОМ, 7 класс;
6) Жарбақов Е. - №8 ОМ, 5 класс;
7) Төлеубаев Д. - №31 ОМ, 6 класс;
8) Қалихан А. - №35 ОМ, 7 класс;
9) Қайыржан А. - №52 НМ, 6 класс;
10)
Базарбаев Ж. - №55 ОМ, 8 класс;
11) Болатұлы Н. - №55 ОМ, 6 класс;
12) Әлмембетов Н. - №55 ОМ, 6 класс;
13) Жетібаев С. - Қызылжар ОМ, 6 класс;
14) Ғалымжан Ә. - №55 ОМ, 7 класс;
15) Төреғалиев Д. - №55 ОМ, 6 класс;
16) Қайратұлы Р. - №55 ОМ, 7 класс;
17) Болат Д. - №55 ОМ, 4 класс;
18) Силағанов Б. - №55 ОМ, 7 класс;
19) Абатов А. - №52 НМ, 8 класс,
20) Асанов Т. - №55 ОМ, 7 класс;
21) Талғатов Ә. - №55 ОМ, 7 класс;
22) Қуанбай Ғ. - №52 НМ, 8 класс.
2. Жол жүру және жарыс кезінде оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен
денсаулығына жауапкершілік жаттықтырушысы А.Абишовқа жүктелсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жалпы орта және мектепке дейінгі білім
беру секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.
Ақтөбе
қаласы
білім
бөлімінің басшысы
Л.Уразбаева
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША
БҰЙРЫҚ
Ақтөбе қаласы
№_1185_
«_16_» 11 _______ 2015 жыл
Сабақтан босату туралы
Балалар және жасөспірімдер шығармашылық Үйінің 2015 жылғы 16 қарашадағы
№124 шығыс хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:
І.Білім беру ұйымдарының басшыларына: №9 ОМГ (Медетбаева Б.А.), №12 ОМ
(Естлеуова А.С.), №31 ОМ (Баймағамбетова С.М.), №32 ОМГ (Малайдар М.Е.), №33 ОМ
(Қуанышбаева Г.К.), №49 ОМ (Нұрмахан Е.Ә.), №»53 ОМ (Романова Ж.О.), №»56 ОМ
(Абдыгалиева Г.Б.), 2015 жылдың 20-22 қараша күндері Ақтөбе қаласында өтетін «Танцы
без границ» атты би фестиваліне қатысу үшін төмендегі аты-жөні көрсетілген оқушылар
сабақтан босатылсын:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Оқушының аты-жөні
Каржау Анель
Кадырбаева Ботагоз
Орынбасарова Диана
Жалғасбаева Айшат
Конакбаева Динара
Тасмагамбетова Меруерт
Севрюк Арина
Куанышпаева Камила
Абубакирова Азиза
Мырзабаева Инкарим
Мухамбеткул Гульсезим
Алдрапекова Диана
Мектебі, класы
№31, 0 «Ә» сынып
№33, 2 сынып
№56, 3 сынып
№32, 3 сынып
№9, 2 сынып
№56, 2 сынып
№12, 2 сынып
№56, 3 сынып
№32, 2 сынып
№12, 2 сынып
№49, 4 сынып
№53, 8 сынып
2. Жол жүру және жарыс кезінде оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулығына
жауапкершілік БЖШҮ директоры С.Д.Казинаға жүктелсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жалпы орта және мектепке дейінгі білім
беру секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.
Ақтөбе қаласы білім
бөлімінің басшысы
Л.Уразбаева
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША
БҰЙРЫҚ
Ақтөбе қаласы
№_1187_
«_17_»____ 11 2015 жыл
Сабақтан босату туралы
Ақтөбе облысы білім басқармасының 2015 жылғы 12 қарашадағы №1032
бұйрығының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:
1.
Білім беру ұйымдарының басшыларына: №2 ОМГ (Данишева С.Ш.), №22
ОМ (Алдиярова А.Т.), №31 ОМ (Баймағамбетова С.М.), №47 ОМ (Абдиева Т.У.), Новый
ОМ (Кисикова А.М.), 2015 жылдың 17-23 қараша аралығында Щучинск қаласында өтетін
еркін және әйелдер күресінен 1999-2000 ж.т. жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында
ҚазССр еңбегі сіңген жаттықтырушы А.Қазымбетовты еске алуға арналған дәстүрлі
турнирге қатысу үшін төмендегі аты-жөні көрсетілген оқушылар сабақтан босатылсын:
1) Нұрғали Дастан - №2 ОМГ, 10 класс;
2) Тұрабаев Әлішер - №47 ОМ, 11 класс;
3) Сабанбай Ерсұлтан - Новый ОМ, 10 класс;
4) Құдайбергенов Рауан - №31 ОМ, 10 класс;
5) Әділханов Данияр - №22 ОМ, 10 класс.
2. Жол жүру және жарыс кезінде оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулығына
жауапкершілік жаттықтырушысы Ә.Аманжоловқа жүктелсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жалпы орта және мектепке дейінгі білім
беру секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.
Ақтөбе қаласы білім
бөлімінің басшысы
Л.Уразбаева
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ БОЙЫНША
БҰЙРЫҚ
Ақтөбе қаласы
№_1188_
«_17_» 11 2015 жыл
Сабақтан босату туралы
«Қазанғап атындағы балалар өнер мектебі» МКҚК 2015 жылғы 16 қарашадағы
№202 шығыс хатының негізінде
БҰЙЫРАМЫН:
1.
Білім беру ұйымдарының басшыларына: №1 ОМ (Мұханова Ж.И), №22 ОМ
(Алдиярова А.Т.), №23 ОМЛ (Наримбетова Г.М.), №40 ОМ (Сары Б.Ө.), №51 Г (Бегимова
А.Б.), Новый ОМ (Кисикова А.М.), 2015 жылдың 18 қараша күні Ақтөбе қаласында облыс
әкімінің қатысуымен «Нұр Отан» партиясының ғимаратынада өтетін «Қосымша білім
берудің ғылыми техникалық бағыттағы бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру
ұйымдары басшыларының республикалық үйлестіру кеңесінің» кеңейтілген отырысының
мерекелік бағдарламасына қатысу үшін төмендегі аты-жөні көрсетілген оқушылар
сабақтан босатылсын:
1) Ли Геннадий - Новый ОМ, 8 класс;
2) Рамазановна Армангул - №1 ОМ, 8 класс;
3) Аманкелдіқызы Назерке - №23 ОМЛ, 9 класс;
4) Өтемұратова Жангүл - №40 ОМ, 8 класс;
5) Аманқос Гүлсезім - №22 ОМ, 7 класс;
6) Раматолла Мирас - №51 Г, 8 класс.
2. Жол жүру және жарыс кезінде оқушылардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулығына
жауапкершілік домбыра класының оқытушылары Салина А.М., Айтмағамбетова Д.Қ.,
Аманжолова А.М., жүктелсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жалпы орта және мектепке дейінгі білім
беру секторының меңгерушісі И.В.Исаеваға жүктелсін.
Ақтөбе қаласы білім
бөлімінің басшысы
Л.Уразбаева
Скачать