ОТЧЕТ Об основных результатах научной и научно

Реклама
ÎÒ×ÅÒ
Îá îñíîâíûõ ðåçóëüòàòàõ íàó÷íîé è íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè Èíñòèòóòà èñòîðèè ÍÀÍ ÐÀ çà 2001ã.
Êîëëåêòèâ èíñòèòóòà â 2001ã. ïðîäåëàë áîëüøóþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ
ðàáîòó ïî ôèíàíñèðóåìûì èç ãîñáþäæåòà 21 òåìàì. Ýòà ðàáîòà ïîñòîÿííî
íàõîäèëàñü â öåíòðå âíèìàíèÿ äèðåêöèè è íàó÷íîãî ñîâåòà èíñòèòóòà.Èçó÷àëèñü
ñëåäóþùèå òåìû:
1. Èñòîðèÿ äðåâíåàðìÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè (ðóêîâîäèòåëü-÷ëåí-êîðð.ÍÀÍ ÐÀ
Ñ. Êðêÿøàðÿí)
2. Àðìÿíñêàÿ Àïîñòîëüñêàÿ öåðêîâü â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå (ðóê.- ä. è. í. Ý. Äàíèåëÿí)
3. Ñðåäíåâåêîâàÿ èñòîðèÿ Àðìåíèè (ðóê.- àêàäåìèê Ã. Áàðòèêÿí)
4. Àðöàõ è àðìÿíî-ðóññêèå îòíîøåíèÿ (ðóê. -àêàäåìèê Â. Áàðõóäàðÿí)
5. Èñòîðèÿ àðìÿíñêîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè (ðóê.-ä. è. í.,ïðîô. À. Õàðàòÿí)
6. Íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûå äâèæåíèÿ â XIX íà÷àëå XX âåêà (ðóê.-÷ëåí-êîðð.ÍÀÍ
ÐÀ À. Àìáàðÿí)
7. Ýòíîãðàôè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â Àðìåíèè â XIX íà÷àëå XXâåêà (ðóê. - ê. è. í. À.
Ìåëêîíÿí)
8. Èñòîðèÿ àðìÿíñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé (êîíåö XIX íà÷àëî XXââ.) (ðóê. -ê. è. í. Ä.
Ìóðàäÿí)
9. Èñòîðèÿ àðìÿíñêèõ îáùèí (ðóê. - àêàäåìèê Â. Ìèêàåëÿí)
10. Ïðîáëåìû èñòîðèè Êèëèêèéñêèõ àðìÿí â XV-XXââ (ê. è. í. Ð. Ãàñïàðÿí)
11. Àðìÿíñêèé âîïðîñ è Ðîññèÿ â êîíöå XIX íà÷àëå XXâåêà (ðóê. ä. è. í. ïðîô. Ñ.
Ñòåïàíÿí)
12. Èñòîðèÿ (âíóòðåííÿÿ ïîëèòèêà) ïåðâîé Àðìÿíñêîé ðåñïóáëèêè (ðóê. -àêàäåìèê Ã.
Àâåòèñÿí)
13. Ïðîáëåìû èñòîðèè Ñîâåòñêîé Àðìåíèè (ðóê. - ä. è. í., ïðîô. Â Êàçàõåöÿí)
14. Ó÷àñòèå àðìÿíñêîãî íàðîäà âî II ìèðîâîé è âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (ðóê.- ä. è.
í. Ê. Àðóòþíÿí)
15. Èñòîðèÿ àðìÿíñêèõ îáùèí ñòðàí Âîñòîêà (1915-1995ãã.) (ðóê. - ä. è. í. Ç. Êàñàáÿí)
16. Äèàñïîðñêèå îðãàíèçàöèè (ðóê.- ä.ô. í. Ê. Äàëëàêÿí)
17. Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ â 1991-2000ãã. (ðóê.- ä. è. í., ïðîô. Ã. Ãåãàìÿí)
18. Èñòîðèîãðàôèÿ òåìû ,,Àðìåíèÿ â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû,, (àêàäåìèê Ã.
Ñèìîíÿí)
1
19. Âîïðîñû ïðåîáüåäèíåíèÿ Àðìåíèè è îáðàçîâàíèÿ íîâîãî àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà è
âåëèêèå äåðæàâû (ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü XIX- 1918ã.) (àêàäåìèê Ã. Ãàëîÿí)
20. Èñòîðèÿ àðìÿíñêîé íàóêè è òåõíèêè (ê. è. í. Ð. Àìáàðöóìÿí)
21. Èñòîðèÿ àðìÿíñêîé öåíçóðû (ñò.íàó÷íûé ðàáîòíèê Ã. Ìàðòèðîñÿí)
Áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîäåëàíà ïî èçó÷åíèþ òåìû “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè
äðåâíåé Àðìåíèè” (ðóê.- ÷ëåí-êîðð. ÍÀÍ ÐÀ Ñ. Êðêÿøàðÿí(. Èçäàíà ðàáîòà Ñ. Êðêÿøàðÿíà
,,Ãîñóäàðñòâåííîå
óñòðîéñòâî
Äðåâíåé
Àðìåíèè,,,
ãäå
âïåðâûå
öåëîñòíî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Àðìåíèè ñ 6-ãî â. ä.í.ý ïî 5-ûé â.. Âûøëè â ñâåò ðàáîòà Êñåíîôîíà “Ñîêðàòîâñêèå
ïðîèçâåäåíèÿ” è Ïëóòàðõà-“Áèîãðàôèè” â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî íà àðìÿíñêèé è
ïðèìå÷àíèÿìè Ñ. Êðêÿøàðÿíà.  ïîñëåäíåé èìåþòñÿ öåííûå ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè è
êóëüòóðå àðìÿíñêîãî íàðîäà.
Òåìàòè÷åñêàÿ ãðóïïà, èçó÷àþùàÿ èñòîðèþ àðìÿíñêîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè
(ðóê.-ä.è.í., ïðîô. À.À.Õàðàòÿí) â îñíîâíîì çàâåðøèëà ðàáîòû è ïðåäñòàâèëà ê èçäàíèþ
2-îé òîì “Èñòîðèè ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè Àðìåíèè (1900-1920ãã.)”. Ïðîäåëàíà áîëüøàÿ
ðàáîòà, âïåðâûå îáîáùåííî ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî÷òè âñå íàïðàâëåíèÿ àðìÿíñêîé ïå÷àòè
íà÷àëà 20-ãî âåêà.
Íàó÷íûå
ðàáîòíèêè
èíñòèòóòà,
èçó÷àþùèå
òåìó
“Èñòîðèÿ
àðìÿíñêèõ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé (êîíåö 19-ãî-íà÷àëî 20-ãî â.” (ðóê.- ê. è. í. Ä. Ìóðàäÿí)
ïîäãîòîâèëè ê èçäàíèþ ñáîðíèê “Èñòîðèÿ àðìÿíñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé îò
îáðàçîâàíèÿ
äî
1914ã.”.
Íà
îñíîâå
íîâûõ
àðõèâíûõ
äîêóìåíòîâ,
ìàòåðèàëîâ
ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è íàó÷íîé ëèòåðàòóðû äåëàåòñÿ ïîïûòêà ïðåäñòàâèòü ïî
íîâîìó èñòîðèþ àðìÿíñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ðàáîòà èìååò áîëüøîå àêòóàëüíîå
çíà÷åíèå, îíà áóäåò èçäàíà ñèëàìè èíñòèòóòà.
Ïðîäîëæàëèñü ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ òåìû “Ýòíîãðàôè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â
Àðìåíèè â 19-íà÷àëå 20 ââ” (ðóê.- ê. è. í. À. Ìåëêîíÿí). À. Ìåëêîíÿí çàâåðøèë òåìó
“Äæàâàõê: èñòîðèêîýòíîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå”. Èññëåäîâàíû ìíîãèå ïðîáëåìû
ýòíîãðàôèè Äæàâàõêà, êàê äî íà÷àëà ïåðåñåëåíèÿ çàïàäíûõ àðìÿí 1830-ãî ã., òàê è
ïîñëå íåãî.
Ó÷åíûå èíñòèòóòà äîáèëèñü çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïî èññëåäîâàíèþ è
îñâåùåíèþ îñíîâîïîëàãàþùèõ âîïðîñîâ ïî òåìàì Àðìÿíñêîãî âîïðîñà è Ãåíîöèäà
àðìÿí. Àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â âûðàáîòêå êîíöåïöèè ñîâðåìåííûõ àðìÿíî-òóðåöêèõ
ìåæãîñóäàðñòâåííûõ è íàó÷íûõ îòíîøåíèé, ÷òî èìååò ñàìîå àêòóàëüíîå çíà÷åíèå.
2
Ñóùåñòâåííûå ðàáîòû ïî îñâåùåíèþ ñâîèõ òåì ïðîäåëàëè íàó÷íûå ðàáîòíèêè
òåìàòè÷åñêîé
ãðóïïû
“Èñòîðèÿ
Ïåðâîé
Àðìÿíñêîé
ðåñïóáëèêè”
(ðóê.-àêàä.
Ã.À.Àâåòèñÿí. Ïîäãîòîâëåíà ê èçäàíèþ ðàáîòà Ã.À.Àâåòèñÿíà ,,Àðìÿíå â çàùèòå
Áàêó,,, ãäå íà îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ ïîêàçûâàåòñÿ èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ
àðìÿíñêèõ âîîðóæåííûõ ÷àñòåé è èõ äåéñòâèÿ. Ïîäãîòîâëåíà ê èçäàíèþ ðàáîòà
Ã.Ã.Ìàõìóðÿíà “Ïîëèòèêà Âåëèêîáðèòàíèè ïî îòíîøåíèþ Àðìåíèè è Çàêàâêàçüÿ,,.
Çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü íàó÷íûå ðàáîòíèêè òåìû “Ïðîáëåìû
èñòîðèè Ñîâåòñêîé Àðìåíèè” (ðóê.- ä. è. í., ïðîô. Â. Êàçàõåöÿí). Èçäàíû çíà÷èìûå
ìîíîãðàôèè Â. Êàçàõåöÿíà “Ã. Íæäý â Çàíãåçóðå (êîíåö 1920-1921ãã.)” è ê. è. í. À.
Âèðàáÿíà “Àðìåíèÿ îò Ñòàëèíà äî Õðóùåâà: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü â 19451957ãã”.  ðàáîòàõ íà îñíîâå íîâûõ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, ìàòåðèàëîâ ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè, ìåìóàðíîé ëèòåðàòóðû âïåðâûå îñâåøàþòñÿ ìíîãèå îñíîâîïîëàãàþùèå
âîïðîñû èñòîðèè Àðìåíèè.
Ïî òåìå “Ó÷àñòèå àðìÿíñêîãî íàðîäà âî II ìèðîâîé è Îòå÷åñòâåííîé âîéíå”
(ðóê.- ä. è. í. Ê. Àðóòþíÿí) âûøëè ñâåò 2 ìîíîãðàôèè è 2 ðàáîòû (ñîàâòîðû- ä. è. í. Ã.
Ìàíóêÿí è Ì. Ñààêÿí) Ê. Àðóòþíÿíà.  íèõ âûÿâëåíû íîâûå ôàêòû ïî ó÷àñòèþ è ðîëè
àðìÿíñêîãî íàðîäà â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã., óòî÷íåíà ÷èñëåííîñòü
ãåðîåâ àðìÿí è ãåíåðàëîâ- ó÷àñòíèêîâ âîéíû. Îòìåòèì ðàáîòó Ê. Àðóòþíÿíà è Ì.
Ñààêÿíà “Ó÷àñòèå ñîòðóäíèêîâ ÍÀÍ ÐÀ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945ãã.”.
Ìíîãèå ó÷åíûå èíñòèòóòà â 2001ã. áûëè âîâëå÷åíû â ðàáîòàõ ïî ïîäãîòîâêå è
èçäàíèþ øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Îòìåòèì 3 èçäàíèÿ: “Èñòîðèÿ:
èñòîðèÿ Àðìåíèè â êîíòåêñòå âñåìèðíîé èñòîðèè”, ó÷åáíèê äëÿ 10-ûõ êëàññîâ;
“Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ”, ó÷åáíèê äëÿ 8-ãî êëàññà , “Ðîäèíà è Ñëóæáà”, ó÷åáíèê äëÿ
îôèöåðñêîãî ñîñòàâà Àðìÿíñêîé Àðìèè (êîëëåêòèâ àâòîðîâ).
 2001 ã. ðàáîòíèêè èíñòèòóòà ïðîäåëàëè çíà÷èòåëüíûå ðàáîòû ïî
ïîäãîòîâêå ê èçäàíèþ àêàäåìè÷åñêîãî 4-åõ òîìíèêà ïî Èñòîðèè àðìÿíñêîãî íàðîäà.
Èíñòèòóò
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè èçäàë 2-îé ñáîðíèê íàó÷íûõ äîêëàäîâ ó÷åíûõ
èíñòèòóòà:“Âîïðîñû èñòîðèè Àðìåíèè”.
Áîëüøèì äîñòèæåíèåì èíñòèòóòà â 2001ã. â íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííîì ïëàíå
ÿâëÿåòñÿ è ïðèåì íà ðàáîòó ìîëîäûõ íàó÷íûõ êàäðîâ, àñïèðàíòîâ.
3
Ìîíîãðàôèè è ðàáîòû, èçäàííûå ó÷åíûìè èíñòèòóòà çà 2001ã.
1. Àáðàìÿí Ã.Ñ., Ïûëàþùèé Êåð÷åíñêèé ïîëóîñòðîâ, Ìîñêâà.
2. ÎñÏ۳߳ñÛ³Ý
ê.Ø.,
äÉáõï³ñùáë,
§Î»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦
(óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ
ÑÇÝ
Ñáõݳñ»ÝÇó, ³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ),ºñ¨³Ý, §ê³ñ·Çë ʳã»Ýó¦:
3. ÎñÏ۳߳ñÛ³Ý ê.Ø., øë»Ýá÷áÝ, §êáÏñ³ïÛ³Ý »ñÏ»ñ¦, (óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ ÑÇÝ Ñáõݳñ»ÝÇó,
³é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ),ºñ¨³Ý, §ê³ñ·Çë ʳã»Ýó¦:
4. Àðóòþíÿí Ê.À.,Ñààêÿí Ì.Ã., Ó÷àñòèå ñîòðóäíèêîâ ÍÀÍ ÐÀ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
(1941-1945), Åðåâàí, ,,Ãèòóòþí,, ÍÀÍ ÐÀ.
5. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Î.²., سÝáõÏÛ³Ý Ð.Ð., Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³í³Ý¹Á гÛñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í
å³ï»ñ³½ÙáõÙ ï³ñ³Í ѳÕóݳÏáõÙ(1941-1945), ºñ¨³Ý, §¼³Ý·³Ï-97¦:
6. гÛáó å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ (¶Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõª 2), ÐÐ ¶²²
å³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï, ºñ¨³Ý, ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõݦ:
7. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Î.²., Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ »ñÏñáñ¹ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ
å³ï»ñ³½ÙÇÝ (1939-1945), ºñ¨³Ý, §Ðñ³½¹³Ý¦:
8. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý
Î.².,
¶.².гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ
гÛñ»Ý³Ï³Ý
Ù»Í
å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1941-1945), ºñ¨³Ý, ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõݦ:
9. ìÇñ³µÛ³Ý ².ê., г۳ëï³ÝÁ êï³ÉÇÝÇó ÙÇÝ㨠Êñáõßãáí. ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÁ 1945-1957ÃÃ., ºñ¨³Ý, ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõݦ:
10. Ô³½³Ë»óÛ³Ý
ì.Ü.,
¶.ÜŹ»ÑÁ
¼³Ý·»½áõñáõÙ
(1920Ã.í»ñç-1921Ã.),
ºñ¨³Ý,
§¼³Ý·³Ï-97¦:
11. ´³ñËáõ¹³ñÛ³Ý ì.´. ¨ Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ ÏáÉ»ÏïÇí, ä³ïÙáõÃÛáõÝ. гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ¹³ë³·Çñù ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÇ
10-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¨³Ý, §¼³Ý·³Ï-97¦:
12. ¶»Õ³ÙÛ³Ý ¶.Ø., ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý Ü.Ð., Üáñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¹³ë³·Çñù 8-ñ¹
¹³ë³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ºñ¨³Ý, §¼³Ý·³Ï-97¦:
13. ²½³ïÛ³Ý
Ð.¶.,
§´³Ëïáñáß
å³Ûٳݳ·ñ»ñ¦
(áõëáõÙݳϳÝ
Ó»éݳñÏ),
ºñ¨³Ý,
§¼³Ý·³Ï-97¦:
14. سÝáõÏÛ³Ý Ð., г۳ëï³ÝÁ гÛñ»Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ:
15. гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý è., ì³ñù ÜŹ»ÑÇ, ºñ¨³Ý, §¼³Ý·³Ï-97¦:
16. §¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»Ñ-115¦, ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÛáõûñ, ºñ¨³Ý,ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõݦ:
17. §ä³ïÙ³·Çï³Ï³Ý
ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦,
·Çï³Ï³Ý
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ
ÅáÕáí³Íáõ,
ì³Ý³Óáñ, §ì³Ý³ïáõñ¦:
4
Îáîáùåííûå äàííûå ïî òåìàòèêå çà 2001ã.
Êîë. òåì ôèíàíñèðóåìûõ èç
ãîñáþäæåòà
ÂûïîëÇàêîííåíî
÷åíî
21
-
Òåìû ôèíàíñèðóåìûå èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ
ãðàíòû
-
Ýêîí.
äîãîâ.
-
Äðóãèå èñòî÷.
-
Íàó÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñèìïîçèóìû,
ìåæäóíàðîäíûå è ðåñïóáëèêàíñêèå êîíôåðåíöèè.
Ìåðîïðèÿòèÿ
1
2
3
4
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
86-îé ãîäîâùèíå ãåíîöèäà àðìÿí
Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå íàó÷íîãî
ñîâåòà èíñòèòóòà,ïîñâÿùåííîå 75ëåòèþ ÷ëåí-êîðð.ÍÀÍ ÐÀ
À.Ñ.Àìáàðÿíà
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
100-ëåòèþ ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû
öåðêâè Àðàêåëîö
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
115-ëåòèþ Àëåêñàíäðà Ìÿñíèêÿíà
Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ,
îðãàíèçàòîðû
Çàë çàñåäàíèé ïðåçèäèóìà ÍÀÍ
ÐÀ 23.04.2001ã.
Èíñòèòóò û Èñòîðèè, Àðìÿíñêîãî
ãåíîöèäà, Âîñòîêîâåäåíèÿ
Èíñòèòóò èñòîðèè 8.06.2001ã.
Çàë çàñåäàíèé ïðåçèäèóìà ÍÀÍ
ÐÀ Èíñòèòóò èñòîðèè,
Ñîþç ,,Çîðàâàð Àíäðàíèêà,,
23.11. 2001ã.
Çàë çàñåäàíèé ïðåçèäèóìà ÍÀÍ
ÐÀ
Èíñòèòóò èñòîðèè
14.12.2001ã.
Êîëè÷åñòâî
ó÷àñòâîâàâøèõ
Âñåãî
èíîñò.
100
-
65
-
75
3
100
-
Êîìàíäèðîâêè ñîòðóäíèêîâ ÈÈ
â çàðóáåæüå, â òîì ÷èñëå â ñòðàíû ÑÍÃ
Ñòðàíà
Ôðàíöèÿ
ÑØÀ
Ñèðèÿ
Òóðöèÿ
Àíãëèÿ
Ðîññèÿ
Êàçàõñòàí
Ãðóçèÿ
Óêðàèíà
êîë-âî êîìàíäèðîâàííûõ ñîòðóäíèêîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â
äëÿ ñîâìåñò. íàó÷íîé äëÿ ïåðåãîâîðîâ
íàó÷. êîíôåð.
ðàáîòû
è êîíñóëüò.
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
-
5
Ïðèåì çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ â ÈÈ
Ñòðàíà
Ðîññèÿ
ÑØÀ
Èòàëèÿ
Ôðàíöèÿ
Âåíãðèÿ
Àðãåíòèíà
êîë-âî ïðèíÿòûõ ó÷¸íûõ
äëÿ ó÷àñ. â íàó÷. äëÿ ñîâ. ðàáîòû äëÿ ïåðåãîâ. è êîíñ.
êîíô.
1
1
2
1
1
1
1
Îáùåå êîëè÷åñòâî èçäàíèé ñîòðóäíèêîâ ÈÈ çà 2001ã.
ìîíîãðàôèè,
ñáîðíèêè è ò.
ä.
ðåñï. çàðóá
13
1
Ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,
ó÷åáíèêè è ò. ä.
ðåñï.
3
çàðóá
-
Ñòàòüè, äîêëàäû, òåçèñû è ò. ä.
ðåñï.
87
çàðóá
9
Êîëè÷åñòâî àñïèðàíòîâ
Êîë-âî àñïèðàíòîâ (â òîì ÷èñëå
æåíùèí)
íà1.01.2002ã.
Î÷íûå
Çàî÷íûå
2
7(4)
 îò÷åòíîì ãîäó ïîñòóïèëî â
àñïèðàíòóðó (â òîì ÷èñëå æåí.)
Î÷íûå
-
Çàî÷íûå
4(1)
Îáùèå äàííûå î êîëè÷åñòâå ðàáîòíèêîâ ÈÈ
Îáùåå êîëè÷åñò.
ðàáîòíè-êîâ( â òîì
÷èñëå æåí.)
128(50)
Îáùåå êîëè÷åñò.
íàó÷íûõ ðàáîò. (â
òîì ÷èñëå æåí.)
101(28)
Àêàäåìèêè ÍÀÍ
(â òîì ÷èñëå
æåíùèí)
8(-)
Äîêòîðà íàóê
(â òîì ÷èñ.
æåí.)
34(2)
êàíäèäàòû íàóê
49(16)
Ðàáîòà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ íàó÷íûõ ñîâåòîâ
ñïåöèàëüíîñòü
Èñòîðèÿ
àðìåíèè
èñòîðèîãðàôèÿ
êîë. çàùèùåííûõ äèññåðòàöèåé
ðàáîòíèêàìè èíñòèòóòà
ñîèñêàòåëÿìè âíå èíñò.
è äîê.
êàíä.
äîêò.
êàíä.
1
Äèðåêòîð èíñòèòóòà èñòîðèè
Àêàäåìèê ÍÀÍ ÐÀ
4
2
7
Ã. À. Àâåòèñÿí
6
Скачать