×ÅÐÅÏ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÀÍÀÒÎÌÈÈ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒΠÀ.Ï.Äüÿ÷åíêî, Ò.À.Ôîìèíûõ, Ì.Ì.Êîáèöêèé Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ

Реклама
Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ
© Äüÿ÷åíêî À.Ï., Ôîìèíûõ Ò.À., Êîáèöêèé Ì.Ì.
ÓÄÊ 611.714:611.001.361
×ÅÐÅÏ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÀÍÀÒÎÌÈÈ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÛÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ
À.Ï.Äüÿ÷åíêî, Ò.À.Ôîìèíûõ, Ì.Ì.Êîáèöêèé
Êàôåäðà òîïîãðàôè÷åñêîé àíàòîìèè è îïåðàòèâíîé õèðóðãèè (çàâ. – ïðîô. Ò.À.Ôîìèíûõ) Êðûìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ñ.È.Ãåîðãèåâñêîãî, ã. Ñèìôåðîïîëü
×ÅÐÅÏ ËÞÄÈÍÈ Ç ÒÎ×ÊÈ ÇÎÐÓ ÀÍÀÒÎ̲¯ ²ÄÅÍÒÈ×ÍÈÕ ÎÁ'ªÊÒ²Â
Ðåçþìå. Íàâåäåíà ïîð³âíÿëüíà õàðàêòåðèñòèêà 25 ÷åðåï³â ç òî÷êè çîðó àíàòî쳿 ³äåíòè÷íèõ
îá'ºêò³â. Îáãðóíòîâàíî ìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàííÿ äåÿêèõ âòðà÷åíèõ ïàðàìåòð³â çà ìîðôîìåòðè÷íèìè äàíèìè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÷åðåï, àíàòîì³ÿ, ³äåíòè÷í³ îá'ºêòè.
×åðåï ÷åëîâåêà îòëè÷àåòñÿ ñëîæíîñòüþ åãî
ñòðîåíèÿ, âàæíîñòüþ ôóíêöèè è âûñîêîé ìîðôîëîãè÷åñêîé èíôîðìàòèâíîñòüþ [1]. Ýëåìåíòû ðåëüåôà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ÷åðåïà ñëóæàò àíàòîìè÷åñêèìè îðèåíòèðàìè ïðè ïëàíèðîâàíèè îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ. Êàæäûé
÷åðåï èìååò èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè â
ïðåäåëàõ óñëîâíîé íîðìû. Ìîðôîëîãè÷åñêèå
îñîáåííîñòè ÷åðåïà èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå
ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå [2, 3].
Àêòóàëüíîñòü äàííîãî èññëåäîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî ÷åðåï ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì èçó÷åíèÿ íå òîëüêî àíàòîìîâ è àíòðîïîëîãîâ, íî è âðà÷åé-êëèíèöèñòîâ: ñóäåáíûõ ìåäèêîâ, íåéðîõèðóðãîâ, íåéðîòðàâìàòîëîãîâ, ðåíòãåíîëîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ ÓÇÈ è ßÌÐ.
Êîíöåïöèÿ àíàòîìèè èäåíòè÷íûõ îáúåêòîâ
(ÀÈÎ), äîïîëíÿþùàÿ ó÷åíèå îá èíäèâèäóàëüíîé àíàòîìè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè, ñôîðìóëèðîâàíà â 2005 ãîäó [4]. Íà å¸ îñíîâå âûïîëíåíî
íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
[5-7].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Èñïîëüçîâàòü êîíöåïöèþ ÀÈÎ äëÿ èçó÷åíèÿ ÷åðåïà ÷åëîâåêà è ïðåäëîæèòü ïðàêòè÷åñêîå å¸ èñïîëüçîâàíèå â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìà ðåêîíñòðóêöèÿ ÷åðåïà [8].
Ìàòåðèàë è ìåòîäû. Ìàòåðèàëîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè 25 ìàöåðèðîâàíûõ ÷åðåïîâ ÷åëîâåêà îáîèõ ïîëîâ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.  òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà ÷åðåï âñêðûâàëè â ãîðèçîíòàëüíîé
ïëîñêîñòè (êàê ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîì èññëåäîâà34
íèè), ê ïîëó÷åííîé åãî âûñîòå äîáàâëÿëñÿ 1 ìì, òàê
êàê ïîëîòíî ïèëû, êîòîðîé âûïîëíÿåòñÿ êðàíèîòîìèÿ, âûçûâàåò äåôåêò â âèäå ùåëè ðàçìåðîì â 1 ìì.
Òàêèõ ÷åðåïîâ áûëî 5.
 èññëåäîâàíèè ïðèìåíÿëè êðàíèî- è ìîðôîìåòðèþ, ñòàòèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó ñ ó÷¸òîì àñèììåòðèè [9]. Ïðåïàðàòû ÷åðåïîâ èçãîòàâëèâàëè ìåòîäîì ìàöåðàöèè â êèïÿùåé âîäå ñ äîáàâëåíèåì ù¸ëî÷è.
Êðàíèîìåòðèþ âûïîëíÿëè ïî ïÿòè ïàðàìåòðàì:
äëèíà, øèðèíà, âûñîòà, àêóñòèêîôðîíòàëüíûé ðàçìåð (îò öåíòðà ëèíèè, ñîåäèíÿþùåé íàðóæíûå ñëóõîâûå îòâåðñòèÿ, ê íàäïåðåíîñüþ), àêóñòèêîîêöèïèòàëüíûé ðàçìåð (îò òîé æå òî÷êè äî íàðóæíîãî
çàòûëî÷íîãî áóãðà). Èçìåðåíèÿ îñóùåñòâëÿëè èíñòðóìåíòîì ïîâûøåííîé òî÷íîñòè (äåêë. ïàò. ¹
49208 À). ×åðåïíîé èíäåêñ îïðåäåëÿëè ïî ôîðìóëå:
×È =
Øx100
Ä
,
ãäå Ø – øèðèíà; Ä – äëèíà.
Íà îñíîâå ×È ìàòåðèàë ðàçäåëèëè íà 3 ãðóïïû: äîëèõî- (ÄÖ), ìåçî- (ÌÖ) è áðàõèöåôàëû (ÁÖ). Èç 25
îáúåêòîâ â íàøåé âûáîðêå îêàçàëîñü: ÄÖ – 4 (16 %);
ÌÖ – 11 (44 %) è ÁÖ – 10 (40 %).
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå. Ïåðâûé ýòàï íàøåãî èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àëñÿ â îïðåäåëåíèè âûñîòû ÷åðåïà ïðè ñòåïåíè èäåíòè÷íîñòè 2 (ÑÈ-2) äëÿ êàæäîé åãî ôîðìû. Ó ÄÖ òàêèõ ÷åðåïîâ áûëî 2 (50 %). Ïðè ñîâïàäåíèè äëèíû è øèðèíû âûñîòà ÷åðåïà êîëåáàëàñü â ïðåäåëàõ 0,6 ñì. Ñðåäè ÌÖ îêàçàëîñü
òðè ãðóïïû ÷åðåïîâ ñî ÑÈ-2.  1-é ãðóïïå (ïðîäîëüíûé è ïîïåðå÷íûé ðàçìåðû ÷åðåïà ñîñòàâëÿëè ñîîòâåòñòâåííî 17 ñì è 13,5 ñì) âûñîòà ÷å-
Êë³í³÷íà àíàòîì³ÿ òà îïåðàòèâíà õ³ðóðã³ÿ –Ò. 6, ¹ 4 – 2007
Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ
Òàáëèöà
Ñòåïåíè èäåíòè÷íîñòè ÷åðåïîâ ðàçëè÷íûõ ôîðì
Äëèíà
Øèðèíà
ÔÏ (ñì)
ÎÏ (ñì)
ÔÏ (%)
÷åðåïà (ñì) ÷åðåïà (ñì)
Äîëèõîöåôàëè÷åñêèå ÷åðåïà (17,5 è 13,0)
17,5
13
11,0
10,5
52
17,5
13
11,5
10,5
52
Ìåçîöåôàëè÷åñêèå ÷åðåïà (ïîäãðóïïà 1:17,0 è 13,5)
17
13,5
9,5
10,5
48
17
13,5
10,0
11,0
48
17
13,5
11,0
10,5
51
Ìåçîöåôàëè÷åñêèå ÷åðåïà (ïîäãðóïïà 2:17,5 è 13,5)
17,5
13,5
12,0
10,0
55
17,5
13,5
11,5
10,0
54
Ìåçîöåôàëè÷åñêèå ÷åðåïà (ïîäãðóïïà 3:17,5 è 14,0)
17,5
14
12,0
10,5
53
17,5
14
10,5
10,5
50
Ìåçîöåôàëè÷åñêèå ÷åðåïà (ïîäãðóïïà 4:18,5 è 14,5)
18,5
14,5
11,5
11,5
50
18,5
14,5
11,5
11,5
50
Ìåçîöåôàëè÷åñêèå ÷åðåïà (ïîäãðóïïà 5:17,5 è 14,0)
17,5
14
12,0
10,5
53
17,5
14
10,5
10,5
50
Áðàõèöåôàëè÷åñêèå ÷åðåïà (16,5 è 14,0)
16,5
14
10,5
10,5
50
16,5
14
10,5
10
51
ðåïà êîëåáàëàñü â ïðåäåëàõ 0,5 ñì. Âî 2-é ãðóïïå (17,5 ñì è 13,5 ñì) êîëåáàíèé âûñîòû ÷åðåïà
íå íàáëþäàëîñü. Â 3-é ãðóïïå (18,5 ñì è 14,5 ñì)
âûñîòà ÷åðåïà êîëåáàëàñü â ïðåäåëàõ 0,5 ñì.
 ãðóïïå ÁÖ îêàçàëîñü òàêæå 2 ÷åðåïà ñî
ÑÈ-2 (16,5 ñì è 14,0 ñì). Ïðè ýòîì âûñîòà ÷åðåïà êîëåáàëàñü â ïðåäåëàõ 0,2 ñì.
Âòîðîé ýòàï èññëåäîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàë
îïðåäåëåíèå ôðîíòîïåòàëüíîñòè (ÔÏ) è îêöèïèòîïåòàëüíîñòè (ÎÏ) ÷åðåïîâ ïðè ÑÈ-2 (òàáëèöà).
 ãðóïïå ÄÖ ñî ÑÈ-2 îêàçàëîñü 2 ÔÏ-ïðåïàðàòà.  ãðóïïå ÌÖ ñî ÑÈ-2 îïðåäåëåíî 5 ïîäãðóïï.  ïåðâîé ïîäãðóïïå – 3 ïðåïàðàòà: îäèí
ÔÏ, äâà ÎÏ; âî âòîðîé – 2 ÔÏ-ïðåïàðàòà; â òðåòüåé – 2 ïðåïàðàòà: îäèí ÔÏ, äðóãîé ìåçîïåòàëüíûé (ÌÏ); â ÷åòâ¸ðòîé – 2 ÌÏ-ïðåïàðàòà; â
ïÿòîé – 2 ïðåïàðàòà: îäèí ÔÏ, äðóãîé ÌÏ. Â
ãðóïïå ÁÖ ñî ÑÈ-2 îêàçàëîñü 2 ïðåïàðàòà: îäèí
ÔÏ, äðóãîé ÌÏ.
Òàêèì îáðàçîì, ÔÏ îòìå÷åíà âî âñåõ ãðóï-
ÎÏ (%)
48
48
52
52
49
45
46
47
50
50
50
47
50
50
49
ïàõ, ÌÏ – â 5 ñëó÷àÿõ, ÎÏ – 2 (â ãðóïïå ÌÏ), òî
åñòü ôðîíòîïåòàëüíîñòü ñðàâíèòåëüíî ÷àñòî
íàáëþäàåòñÿ ó ìåçîöåôàëîâ, îêöèïèòîïåòàëüíîñòü – â îñíîâíîì ó äîëèõîöåôàëîâ.
Âûâîäû. 1. Êîíöåïöèÿ àíàòîìèè èäåíòè÷íûõ îáúåêòîâ (ÀÈÎ) ïîçâîëÿåò ïðè ñòåïåíè
èäåíòè÷íîñòè 2 (ñîâïàäåíèå äëèíû è øèðèíû
÷åðåïîâ) ïðîãíîçèðîâàòü âåëè÷èíó âûñîòû
÷åðåïà ñ òî÷íîñòüþ äî íåñêîëüêèõ ìèëëèìåòðîâ â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ÷åðåïà. 2. Íà îñíîâå êîíöåïöèè ÀÈÎ â ñóäåáíîé ìåäèöèíå è ïàëåîàíòðîïîëîãèè âîçìîæíî áîëåå òî÷íîå ïðîãíîçèðîâàíèå ôðîíòîïåòàëüíîñòè èëè îêöèïèòîïåòàëüíîñòè ÷åðåïà: ÷åì áîëüøå ñòåïåíü èäåíòè÷íîñòè, òåì áîëåå òî÷íûé ïðîãíîç.
Ïåðñïåêòèâû íàó÷íîãî ïîèñêà. Êîíöåïöèþ ïî ÀÈÎ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü â ñóäåáíîìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå è â ïàëåîàíòðîïîëîãèè â
ñëó÷àÿõ îòñóòñòâèÿ èëè çíà÷èòåëüíîãî äåôåêòà
êðûøè èññëåäóåìîãî ÷åðåïà.
Ëèòåðàòóðà
1. Âîâê Þ.Ì., Ôîì³íèõ Ò.À. ²íäèâ³äóàëüíà àíàòîì³÷íà ì³íëèâ³ñòü âíóòð³øíüîãî ðåëüºôó ïîòèëè÷íî¿ ê³ñòêè //
Óêð. ìåä. àëüìàíàõ. – 1998. – ¹ 2. – Ñ. 42-44. 2. Jedrzejowska Z.K. Craniometry and mathematical calculations as
Êë³í³÷íà àíàòîì³ÿ òà îïåðàòèâíà õ³ðóðã³ÿ –Ò. 6, ¹ 4 – 2007
35
Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ
a method for viscero-cranium profile determination // Forensic Sci. Int. – 2001. – V. 117, ¹ 1-2. – P. 145-151.
3. Riepert T., Ulmcke D., Schweden F., Nafe B. Identification of unknown dead bodies by X-ray image comparison
of the skull using the X-ray simulation program FoXSIS // Forensic Sci. Int. – 2001. – V. 117, ¹ 1-2. – P. 89-98.
4. Äüÿ÷åíêî À.Ï. Àíàòîìèÿ èäåíòè÷íûõ îáúåêòîâ. Íîâàÿ êîíöåïöèÿ // Òàâð. ìåä.-áèîë. âåñò. – 2005. – Ò. 8,
¹ 3, ×. II. – Ñ. 153-156. 5. Äüÿ÷åíêî À.Ï. Íåêîòîðûå çàêîíîìåðíîñòè òîïîãðàôèè ñîñóäèñòîé ñèñòåìû
èäåíòè÷íûõ ìîçæå÷êîâ // Òð. Êðûì. ãîñ. ìåä. óí-òà èì. Ñ.È.Ãåîðãèåâñêîãî. – 2007. – Ò. 143, ÷. IV. – Ñ. 39-42.
6. Ìàíîøè÷åâà Ì.Å., Ìàðêîâè÷ Î.Â. Ìîçæå÷îê ÷åëîâåêà ñ òî÷êè çðåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé àíàòîìè÷åñêîé
èçìåí÷èâîñòè èäåíòè÷íûõ îáúåêòîâ // Ìàòåð. 78-é ìåæâóç. íàó÷.-ïðàêò. êîíô. ñòóä. è ìîë. ó÷¸íûõ. –
Ñèìôåðîïîëü, 2006. – Ñ. 48. 7. ×àñíûê Â.Í., Êóëüáàáà Ï.Í., Ìîæàåâ Ï.Í. Àíàòîìèÿ èäåíòè÷íûõ îáúåêòîâ
ïðèìåíèòåëüíî ê ëèöåâîìó ÷åðåïó ÷åëîâåêà // Ìàòåð. 78-é ìåæâóç. íàó÷.-ïðàêò. êîíô. ñòóä. è ìîë. ó÷¸íûõ.
– Ñèìôåðîïîëü, 2006. – Ñ. 52. 8. Ôîìèíûõ Ò.À., Äüÿ÷åíêî À.Ï. Î íåêîòîðûõ çàêîíîìåðíîñòÿõ ìîðôîãåíåçà
ìîçãîâîãî ÷åðåïà ÷åëîâåêà // Òàâð. ìåä.-áèîë. âåñò. – 2003. – Ò. 6, ¹ 4. – Ñ. 186-193. 9. Äüÿ÷åíêî À.Ï.,
Ôîìèíûõ Ò.À. Ñèììåòðèÿ êàê êðèòåðèé êëàññèôèêàöèè â ìîðôîëîãèè ÷åëîâåêà // Òð. Êðûì. ãîñ. ìåä. óí-òà
èì. Ñ.È.Ãåîðãèåâñêîãî. – 2006. – Ò. 142, ÷. V. – Ñ. 29-31.
×ÅÐÅÏ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÀÍÀÒÎÌÈÈ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
THE HUMAN SKULL FROM THE POINT OF
VIEW OF ANATOMY OF IDENTICAL SUBJECTS
Ðåçþìå. Ïðèâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà 25 ÷åðåïîâ ÷åëîâåêà ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàòîìèè èäåíòè÷íûõ îáúåêòîâ. Îáîñíîâàíà âîçìîæíîñòü ïðîãíîçèðîâàíèÿ íåêîòîðûõ óòðà÷åííûõ
ïàðàìåòðîâ ïî ìîðôîìåòðè÷åñêèì äàííûì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷åðåï, àíàòîìèÿ, èäåíòè÷íûå îáúåêòû.
Abstract. A comparative characteristic of 25
human skulls from the point of view of the anatomy of identical subjects has been carried out. A
possibility of prognosticating some lost parameters based on morphometric data has been substantiated.
Key words: skull, anatomy, identical subjects.
S.I.Georgiievsky Crimean State Medical University (Simferopol')
Íàä³éøëà 12.10.2007 ð.
Ðåöåíçåíò – ïðîô. Þ.Ì.Âîâê (Ëóãàíñüê)
© Ãëîäàí Î.ß.
ÓÄÊ 591.463+616.68/.686-001-018
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜͲ Ç̲ÍÈ Â ßª×ÊÓ ÇÀ ÓÌÎÂ
ÑÓÄÈÍÍί ÒÐÀÂÌÈ ÒÀ ¯¯ ÊÎÐÅÊÖ²ß ÀÂÒÎÐÑÜÊÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ
 ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ²
Î.ß.Ãëîäàí
Êàôåäðà àíàòî쳿 ³ ô³ç³îëî㳿 ëþäèíè òà òâàðèí (çàâ. – ïðîô. Á.Â.Ãðèöóëÿê) Ïðèêàðïàòñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê
Ðåçþìå. Ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî êîðåêö³ÿ êðîâîòîêó òðàâìîâàíîãî ÿº÷êà çà äîïîìîãîþ àðòå𳿠ñ³ì'ÿâèíîñíî¿ ïðîòîêè ï³äñèëþº â íüîìó êðîâîîá³ã ³ ïîçèòèâíî
âïëèâຠíà ñïåðìàòîãåíåç.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÿº÷êî, ã³ïîêñ³ÿ, êîðåêö³ÿ êðîâîòîêó.
36
Êë³í³÷íà àíàòîì³ÿ òà îïåðàòèâíà õ³ðóðã³ÿ –Ò. 6, ¹ 4 – 2007
Скачать