ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТЕРМОГЕННАЯ ФУНКЦИЯ СКЕЛЕТНОЙ

Реклама
ÏÀÒÎԲDzÎËÎòß
© Ê. À. Ëèòâÿê, Â. È. Ñîáîëåâ
ÓÄÊ 612. 444 + 612. 745. 1
Ê. À. Ëèòâÿê, Â. È. Ñîáîëåâ
ÒÅÐÌÎÃÅÍÍÀß ÔÓÍÊÖÈß ÑÊÅËÅÒÍÎÉ ÌÛØÖÛ ÁÅËÛÕ ÊÐÛÑ
ÏÐÈ ÐÀÇËÈ×ÍÎÌ ÒÈÐÅÎÈÄÍÎÌ ÑÒÀÒÓÑÅ
(èññëåäîâàíèå in situ)
Äîíåöêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò (ã. Äîíåöê)
Ðàáîòà âûïîëíåíà â Äîíåöêîì íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå â ðàìêàõ ãîñáþäæåòíîé ÍÈÐ
«Ðîëü á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí òà ¿õ âçàºìîä³ÿ
â ðåãóëÿö³¿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é îðãàí³çìó â íîðì³
òà ïðè ð³çíèõ ïàòîëîã³÷íèõ ñòàíàõ», íîìåð ãîñ. ðåãèñòðàöèè 0109U008621.
Âñòóïëåíèå. Èçó÷åíèå ìåõàíèçìîâ ãîðìîíàëüíîé ðåãóëÿöèè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì èíòåíñèâíûõ èññëåäîâàíèé [4, 6, 8, 10]. Îñîáîå ìåñòî
â äàííîé ïðîáëåìå îòâîäèòñÿ âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ èññëåäîâàíèåì õàðàêòåðà äåéñòâèÿ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû íà ýíåðãåòèêó ñîêðàòèòåëüíîãî
àêòà.  ðàáîòàõ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé [5, 7, 9] ïîêàçàíî, ÷òî òèðåîèäíûå ãîðìîíû ó÷àñòâóþò â ðåãóëÿöèè
ýðãîòðîïíûõ ïàðàìåòðîâ ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ,
â ÷àñòíîñòè, òàêèõ êàê ñèëà ñîêðàùåíèÿ, ìîùíîñòü
âûïîëíåíèÿ âíåøíåé ðàáîòû, ðàáîòîñïîñîáíîñòü
ìûøöû è äð. Îäíàêî îñòàåòñÿ âñå åùå íåäîñòàòî÷íî èçó÷åííûì òàêîé àñïåêò ýíåðãåòèêè ñîêðàùåíèÿ
ñêåëåòíîé ìûøöû, êàê åå òåðìîãåííàÿ ôóíêöèÿ, ò. å.
ñïîñîáíîñòü ê òåïëîïðîäóêöèè, è ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Îäíèì èç ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ óêàçàííîé çàäà÷è
ÿâëÿåòñÿ ìåòîä èçìåðåíèÿ òàê íàçûâàåìîé òåðìîãåííîé ñòîèìîñòè ñîêðàòèòåëüíîãî àêòà [7], ïîçâîëÿþùèé ïðîâåñòè îöåíêó òåïëîâîé ýôôåêòèâíîñòè
åäèíèöû âíåøíåé ðàáîòû (ìÄæ), âûïîëíåííîé ñêåëåòíîé ìûøöåé ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâèëîñü âûÿñíåíèå õàðàêòåðà
âëèÿíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ãèïîòèðåîçà, à òàêæå
ãèïåð- è òèðåîòîêñèêîçà íà òåðìîãåííóþ ñòîèìîñòü
åäèíèöû âíåøíåé ðàáîòû (ìÄæ), âûïîëíåííîé ñêåëåòíîé ìûøöåé ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè â
óñëîâèÿõ in situ.
Îáúåêò è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ýêñïåðèìåíòû âûïîëíåíû íà 75 áåëûõ êðûñàõ-ñàìöàõ, ðàçäåëåííûõ íà 5 ãðóïïû. Ó æèâîòíûõ ïåðâîé ãðóïïû
(n=15) âûçûâàëñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûé ãèïåðòèðåîç
ïóòåì ï/ê ââåäåíèÿ òðèéîäòèðîíèíà â äîçå 5 ìêã/
êã â òå÷åíèå 5-è ñóòîê (1Ò3-ãðóïïà). Âûðàæåííîñòü
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ãèïåðòèðåîçà îöåíèâàëàñü
êàê ëåãêàÿ. Îñíîâàíèåì ýòîìó ñëóæèëà ðåêòàëüíàÿ
òåìïåðàòóðà, ñêîðîñòü ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà,
÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé è ìàññà òåëà. Ïðè
èñïîëüçîâàííîé ìîäåëè ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà
ó æèâîòíûõ ïîâûøàëàñü äî 38,40,10Ñ (ó êîíòðîëÿ
37,90,10Ñ), ïîòðåáëåíèå êèñëîðîäà óâåëè÷èâàëîñü
íà 3,5±0,5 ìë/êã ìèí (+16 %, p<0,01), à òàõèêàðäèÿ
224
áûëà óìåðåííîé è ñîñòàâëÿëà 440±7 óä/ìèí, ò. å.
áûëà íà 62±8 óä/ìèí áîëüøå (p<0,01), ÷åì ó êîíòðîëÿ. Ìàññà òåëà ó æèâîòíûõ çà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ èíúåêöèé òðèéîäòèðîíèíà ïàäàëà íà 21±8 ã.
(p<0,01).
Ó êðûñ âòîðîé ãðóïïû (n=15) âûçûâàëîñü ñîñòîÿíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî òèðåîòîêñèêîçà ñðåäíåé
ñòåïåíè âûðàæåííîñòè. Èñïîëüçóåìàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàëàñü ïóòåì ïîäêîæíîãî ââåäåíèÿ òðèéîäòèðîíèíà â äîçå 20 ìêã/êã åæåñóòî÷íî â òå÷åíèå 5
äíåé (2Ò3-ãðóïïà) è õàðàêòåðèçîâàëàñü ðåêòàëüíîé
òåìïåðàòóðîé æèâîòíûõ 39,3±0,2 0Ñ. Ñêîðîñòü ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà âîçðàñòàëà íà 28 % (p<0,01),
à ñòåïåíü òàõèêàðäèè óâåëè÷èëàñü äî 474±9 óä/ìèí,
÷òî áûëî íà 95±10 óä/ìèí áîëüøå (p<0,01), ÷åì ïðè
ñîñòîÿíèè ýóòèðåîçà. Ìàññà òåëà ó æèâîòíûõ çà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ èíúåêöèé òðèéîäòèðîíèíà ïàäàëà
íà 24±6 ã (p<0,01).
Ó æèâîòíûõ òðåòüåé ãðóïïû (n=15) âûçûâàëñÿ
ýêñïåðèìåíòàëüíûé òèðåîòîêñèêîç òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè. Òàêîå ñîñòîÿíèå äîñòèãàëîñü
ïóòåì ï/ê åæåñóòî÷íîãî ââåäåíèÿ òðèéîäòèðîíèíà
â äîçå 20 ìêã/êã â òå÷åíèå 15 äíåé. Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì íàñòóïëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ òÿæåëîãî òèðåîòîêñèêîçà ñëóæèëà âûñîêàÿ ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà (39,70,20Ñ), ïîâûøåííàÿ ñêîðîñòü ïîòðåáëåíèÿ
êèñëîðîäà (+40 %, p<0,01) è òàõèêàðäèÿ (+140±12
óä/ìèí, p<0,01). Ìàññà òåëà ó æèâîòíûõ çà ïåðèîä
ïðîâåäåíèÿ èíúåêöèé òðèéîäòèðîíèíà ïàäàëà íà
60±8 ã (p<0,01).
Ó êðûñ ÷åòâåðòîé ãðóïïû (n=15) âûçûâàëñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûé ãèïîòèðåîç ïóòåì òèðîèäýêòîìèè
(ÒÝ-ãðóïïà). Îïåðàöèÿ òèðîèäýêòîìèè ïðîâîäèëàñü çà 30 ñóò. äî îïûòà ïîä îáùåïðèíÿòûì íàðêîçîì (ýòàìèíàë íàòðèÿ, 75 ìã/êã). Ñ öåëüþ êîíòðîëÿ
«êà÷åñòâà» òèðîèäýêòîìèè ïîñëå î÷åðåäíîãî îñòðîãî îïûòà ó æèâîòíûõ îñìàòðèâàëàñü îïåðàöèîííîå
ïîëå.  ñëó÷àå íåêà÷åñòâåííîãî óäàëåíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû (õîðîøî âûðàæåííîå ðàçðàñòàíèå
òêàíè ùèòîâèäíîé æåëåçû ëèáî åå îñòàòêè) ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ â õîäå ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà
äàííûõ íå ó÷èòûâàëèñü. Àíàëèç ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ñèìïòîìîâ àòèðåîçà (ãèïîòèðåîçà) ïîêàçàë,
÷òî ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà ó æèâîòíûõ ñíèæàëàñü
äî 36,7±0,10Ñ (-1,2±0,20Ñ, p<0,01), ñêîðîñòü ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà è ÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé óìåíüøèëèñü ñîîòâåòñòâåííî íà 18 % (p<0,05)
è 11±3 óä/ìèí (p<0,05). Ìàññà òåëà ó æèâîòíûõ çà
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2013 – Âèï. 1, òîì 1 (98)
ÏÀÒÎԲDzÎËÎòß
Ðèñ. Îáðàçöû çàïèñåé-îðèãèíàëîâ òåìïåðàòóðíîãî ýôôåêòà ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ è ýðãîãðàììû èçîòîíè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû áåëîé êðûñû êîíòðîëüíîé (À) è ãèïåðòèðåîèäíîé ãðóïïû (Á).
Ïðèìå÷àíèå: ïðèâåäåíû ñíèìêè èç ïàìÿòè öèôðîâîãî çàïîìèíàþùåãî
îñöèëëîãðàôà TDS2004C; íà êàæäîì ñíèìêå âåðõíÿÿ êðèâàÿ (1) – òåðìîãðàììà;
íèæíÿÿ êðèâàÿ (2) – ìèîãðàììà; êàæäàÿ êðèâàÿ âêëþ÷àåò 2500 òî÷åê.
ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ èíúåêöèé òðèéîäòèðîíèíà âîçðîñëà íà 15±6 ã (p<0,05).
Êðûñû ïÿòîé ãðóïïû (n=15) ñëóæèëè êîíòðîëåì
(Ê-ãðóïïà) è ñîâìåñòíî ñ æèâîòíûìè îïûòíûõ ãðóïï
ñîäåðæàëàñü â óñëîâèÿõ âèâàðèÿ Äîíåöêîé îáëàñòíîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè ïðè
òåìïåðàòóðå 22…26 0Ñ, ïîëó÷àÿ ñòàíäàðòíûé êîðì
è âîäó.
Âñå ìàíèïóëÿöèè ñ æèâîòíûìè ïðîâîäèëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèåé çàùèòû æèâîòíûõ (Ñòðàñáóðã, 1986) è Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî
çàõèñò òâàðèí â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ».
 õîäå ïðîâåäåíèÿ îïûòà ó æèâîòíûõ âñåõ ãðóïï
èçìåðÿëñÿ òåìïåðàòóðíûé ýôôåêò ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû. Ñ ýòîé öåëüþ èñïîëüçîâàëàñü
ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ óñòàíîâêà, ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ
êàíàëîâ. Êàíàë ýëåêòðîñòèìóëÿòîðà ïðåäñòàâëåí
ýëåêòðîñòèìóëÿòîðîì, ïîñòðîåííûì íà îñíîâå
ôóíêöèîíàëüíîãî ãåíåðàòîðà ICL8038CCDP, îïòðîííîé ãàëüâàíè÷åñêîé ðàçâÿçêîé íà îñíîâå îïòðîíà 6N135 (TOSHIBA) è áèïîëÿðíûìè èãîëü÷àòûìè ñòàëüíûìè ýëåêòðîäàìè ñ ìåæýëåêòðîäíûì
ðàññòîÿíèåì 1 ìì. Ýëåêòðîñòèìóëÿòîð ïîçâîëÿë ñ
ïîìîùüþ ìèêðîêîíòðîëëåðà â øèðîêèõ ïðåäåëàõ
çàäàâàòü òðåáóåìûå ïàðàìåòðû ïðÿìîóãîëüíûõ èìïóëüñîâ: ÷àñòîòó, äëèòåëüíîñòü, ñêâàæíîñòü, àìïëèòóäó è ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàíåñåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ.
Ýðãîìåòðè÷åñêèé êàíàë ïðåäñòàâëåí äàò÷èêîì ïåðåìåùåíèÿ (ïîòåíöèîìåòðè÷åñêèé äàò÷èê ÏÒÏ-1),
ýëåêòðè÷åñêèì ìîñòîì Óèòñîíà, óñèëèòåëåì òîêà
è ðåãèñòðèðóþùèì óñòðîéñòâîì. Îïèñàííûé êàíàë
ñëóæèò äëÿ èçìåðåíèÿ âûñîòû, íà êîòîðóþ ïîäíèìàåòñÿ ãðóç âî âðåìÿ èçîòîíè÷åñêîãî ñîêðàùåíèÿ
ìûøöû ñ ãðóçîì, à òàêæå ãðàôè÷åñêîé çàïèñè â
öèôðîâîì âèäå ñîáñòâåííî ìèîãðàììû (ýðãîãðàììû) â ïàìÿòü ìíîãîêàíàëüíîãî öèôðîâîãî çàïîìèíàþùåãî îñöèëëîãðàôà Tektronixs (TDS2004C).
Òåðìîìåòðè÷åñêèé êàíàë ïðåäñòàâëåí ìåäüêîíñòàíòàíîâîé òåðìîïàðîé, ôîòîêîìïåíñàöèîííûì óñèëèòåëåì Ô-116 è ðåãèñòðàòîðîì (öèôðîâîé
çàïîìèíàþùèé îñöèëëîãðàô TDS2004C. Òåðìîïàðà âûïîëíÿëàñü èç òîíêîé ïðîâîëîêè äèàìåòðîì 50
ìêÌ è â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïûòà ïðîøèâàëàñü ÷åðåç
èññëåäóåìóþ ïåðåäíþþ áîëüøåáåðöîâóþ ìûøöó.
Õîä îïûòà áûë ñëåäóþùèì. Ïåðâîíà÷àëüíî ó
íåíàðêîòèçèðîâàííûõ æèâîòíûõ â óñëîâèÿõ òåðìîíåéòðàëüíîé çîíû ïðè òåìïåðàòóðå 28-30 0Ñ èçìåðÿëèñü ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà (ýëåêòðîííûé
òåðìîìåòð), âåëè÷èíà ïîòðåáëåíèÿ êèñëîðîäà
(ýëåêòðîííûé ãàçîàíàëèçàòîð «Radiometer») è ÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé (ýëåêòðîííûé êàðäèîòàõîìåòð). Äàëåå ïðîâîäèëàñü ðåãèñòðàöèÿ òåìïåðàòóðíîãî ýôôåêòà ìûøå÷íîãî èçîòîíè÷åñêîãî
ñîêðàùåíèÿ. Ïðîöåäóðà åãî èçìåðåíèÿ áûëà ñëåäóþùåé. Æèâîòíîå íàðêîòèçèðîâàëîñü (òèîïåíòàë
â äîçå 75 ìã/êã âíóòðèáðþøèííî), à çàòåì ôèêñèðîâàëîñü â ñòàíêå óñòàíîâêè. Äàëåå ïðåïàðîâàëñÿ
ìàëîáåðöîâûé íåðâ, êîòîðûé â äàëüíåéøåì ïîìåùàëñÿ â ïîãðóæíîé ýëåêòðîä. Íàçâàííûé íåðâ èííåðâèðóåò ïåðåäíþþ áîëüøåáåðöîâóþ ìûøöó, ñîêðàùåíèå êîòîðîé âûçûâàåò ñãèáàíèå ñòîïû çàäíåé
ëàïêè. Ñòîïà çàäíåé ëàïêè æèâîòíîãî êðåïèëàñü
çàæèìîì, ïîñëå ÷åãî íà óðîâíå áîëüøîãî ïàëüöà
çàòÿãèâàëàñü ëèãàòóðà, ñîåäèíåííàÿ ñ ïîòåíöèîìåòðè÷åñêèì äàò÷èêîì (äàò÷èê ïåðåìåùåíèÿ). Ïðè
ýëåêòðè÷åñêîì ðàçäðàæåíèè ìàëîáåðöîâîãî íåðâà
ñòîïà èçãèáàëàñü, ïîäíèìàÿ ãðóç ìàññîé 100 ãðàììîâ. Çíàÿ âûñîòó, íà êîòîðóþ ïîäíèìàëñÿ ãðóç (h,
ìì), â äàëüíåéøåì ìîæíî áûëî ðàññ÷èòàòü âûïîëíåííóþ âíåøíþþ ðàáîòó (À, ìÄæ). Îäíîâðåìåííî
ñ ìèîãðàììîé ðåãèñòðèðîâàëàñü òåðìîãðàììà,
íà îñíîâàíèè êîòîðîé èçìåðÿëàñü âåëè÷èíà ïðèðîñòà òåìïåðàòóðû ìûøöû ïðè åå ñîêðàùåíèè
(+Ò0). Ýòî ïîçâîëÿëî â äàëüíåéøåì ðàññ÷èòàòü
îòíîøåíèå «+Ò0» ê «À». Ïîëó÷åííîå îòíîøåíèå è
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2013 – Âèï. 1, òîì 1 (98)
225
ÏÀÒÎԲDzÎËÎòß
Òàáëèöà
Ñðåäíèå âåëè÷èíû ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ òåðìîãåííóþ ýôôåêòèâíîñòü
ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ó êðûñ ñ ðàçëè÷íûì òèðåîèäíûì ñòàòóñîì
Òåìïåðàòóðíûé ýôôåêò
ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ,
+Ò0Ñ
Îáúåì âûïîëíåííîé
âíåøíåé ðàáîòû,
À (ìÄæ)
Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò
ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ,
(0Ñ/ìÄæ) 10-3
Ãèïåðòèðåîç
(1Ò3-ãðóïïà)
0,479±0,009 (+180 %) p<0,01
29,4±0,41 (+32 %) p<0,05
16,3±0,34 (+112 %) p<0,01
Òèðåîòîêñèêîç
(2Ò3-ãðóïïà)
0,309±0,011 (+81 %) p<0,01
19,2±0,48 (-14 %) p<0,05
16,1±0,30 (+109 %) p<0,01
Òèðåîòîêñèêîç
(3Ò3-ãðóïïà)
0,158±0,008 (-8 %) p>0,05
8,2±0,54 (-63 %) p<0,01
19,3±0,83 (+151 %) p<0,01
0,132±0,002 (-23 %) p<0,01
21,6±0,35 (-3 %) p>0,05
6,11±0,17 (-20 %) p<0,05
0,171±0,004
22,2±0,30
7,69±0,22
Ãðóïïà
Ãèïîòèðåîç
(ÒÝ-ãðóïïà)
Êîíòðîëü
(ýóòèðåîç)
Ïðèìå÷àíèå: â ñêîáêàõ ïðèâåäåíû ðàçëè÷èÿ (â %) ïî îòíîøåíèþ ê àíàëîãè÷íûì äàííûì ó êðûñ êîíòðîëüíîé ãðóïïû.
ÿâëÿëñÿ ïîêàçàòåëåì «òåìïåðàòóðíîãî êîýôôèöèåíòà ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ» – ÒÊÌÑ, îòðàæàþùèì òåìïåðàòóðíóþ ñòîèìîñòü åäèíèöû (ìÄæ)
âûïîëíåííîé ìûøöåé âíåøíåé ðàáîòû (+Ò0/ìÄæ).
Ïàðàìåòðû ðàçäðàæåíèÿ íåðâà áûëè ñëåäóþùèìè:
ïðÿìîóãîëüíûå èìïóëüñû äëèòåëüíîñòüþ 100 ìêñ
ïðè ÷àñòîòå ñëåäîâàíèÿ 60 èìï/ñ è àìïëèòóäå 300
ìÂ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü íàíåñåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ
ñîñòàâëÿëà 7 ñ.
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà îñóùåñòâëÿëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ âàðèàöèîííîé
ñòàòèñòèêè (ïàêåòû àíàëèçà Excel è Statistica,7).
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ è èõ îáñóæäåíèå.
Èçìåíåíèå òèðåîèäíîãî ñòàòóñà îêàçûâàëî âûðàæåííîå âëèÿíèå íà âñå èññëåäóåìûå ïîêàçàòåëè,
õàðàêòåðèçóþùèå òåðìîãåííóþ ôóíêöèþ ñêåëåòíîé
ìûøöû. Ïðåæäå âñåãî, ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ àíàëèç õàðàêòåðà èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëÿ «òåìïåðàòóðíûé ýôôåêò ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ» (ðèñ.).
Êàê âèíî èç òàáëèöû, ó êðûñ ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ãèïåðòèðåîçîì (1Ò3-ãðóïïà) ïðè èçîòîíè÷åñêîì
ñîêðàùåíèè òåìïåðàòóðà ìûøöû ïîäíèìàëàñü â
ñðåäíåì íà 0,479±0,009 0Ñ, èëè íà 180 % áîëüøå,
÷åì ó êðûñ êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Àíàëîãè÷íûé ïî
õàðàêòåðó ýôôåêò íà äàííûé ïîêàçàòåëü îêàçûâàë
è ýêñïåðèìåíòàëüíûé òèðåîòîêñèêîç ñðåäíåé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (2Ò3-ãðóïïà), ïðè êîòîðîì òåìïåðàòóðíûé ýôôåêò ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ óâåëè÷èâàëñÿ â ñðàâíåíèè ñ óðîâíåì êîíòðîëÿ íà 81 %.
Ïðè óñèëåíèè òÿæåñòè òèðåîòîêñèêîçà (3Ò3-ãðóïïà)
âåëè÷èíà äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíî íå ñíèæàëàñü.
Óäàëåíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû (ãèïîòèðåîç) îêàçûâàëî îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà âåëè÷èíó òåìïåðàòóðíîãî ýôôåêòà ñîêðàùåíèÿ ïåðåäíåáåðöîâîé
ìûøöû, ÷òî âûðàçèëîñü â åãî ñíèæåíèè íà 23 %.
Âòîðûì èññëåäóåìûì ïàðàìåòðîì èçîòîíè÷åñêîãî ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ÿâëÿëñÿ ïîêàçàòåëü
âíåøíåé ðàáîòû, êîòîðóþ ïåðåäíåáåðöîâàÿ ìûøöû
âûïîëíÿëà ïðè ñîêðàùåíèè ñ ãðóçîì 100 ã.
Èç òàáëèöû ñëåäóåò, ÷òî ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì
ãèïåðòèðåîçå îáúåì âíåøíåé ðàáîòû, âûïîëíåííîé
226
ìûøöåé, ñóùåñòâåííî ïðåâûøàë óðîâåíü êîíòðîëÿ.
Ðàçëè÷èÿ äîñòèãàëè 32 %, ÷òî óêàçûâàåò íà âûñîêóþ
ôèçèîëîãè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü äàííîãî ôåíîìåíà. Â
òî æå âðåìÿ ïðè ñîñòîÿíèè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî òèðåîòîêñèêîçà çíà÷åíèå èññëåäóåìîãî ïîêàçàòåëÿ,
íàîáîðîò, ñíèæàëîñü. Òàê, ó êðûñ 2Ò3-ãðóïïû âåëè÷èíà âíåøíåé ðàáîòû ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè óìåíüøàëàñü â ñðàâíåíèè ñ êîíòðîëåì íà 14 %,
à ïðè òèðåîòîêñèêîçå òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (3Ò3-ãðóïïà) åùå áîëüøå – íà 63 %.
Ñîñòîÿíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ãèïîòèðåîçà íå
îêàçûâàëî ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîãî ýôôåêòà
íà äàííûé ïîêàçàòåëü, ÷òî ñâÿçàíî, ïî-âèäèìîìó,
ñ ìÿãêèì ðåæèìîì èçîòîíè÷åñêîé ðàáîòû (âñåãî
îäíî ñîêðàùåíèå ñ ãðóçîì 100 ã.).
Òàêèì îáðàçîì, ýðãîìåòðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû (ñïîñîáíîñòü ê âûïîëíåíèþ âíåøíåé ðàáîòû) ó æèâîòíûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ãðóïï
èçìåíÿëàñü ðàçíîíàïðàâëåíî è êîëè÷åñòâåííî
îïðåäåëÿëàñü òèðåîèäíûì ñòàòóñîì.
Ïîñëå èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ýôôåêòà ñîêðàùåíèÿ ìûøöû (+Ò0) è îáúåìà âûïîëíåííîé
âíåøíåé ðàáîòû (À, ìÄæ) ñòàëî âîçìîæíûì ðàññ÷èòàòü òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò ìûøå÷íîãî
ñîêðàùåíèÿ (ÒÊÌÑ), êîòîðûé âûðàæàåò òåðìîãåííóþ ñòîèìîñòü åäèíèöû ðàáîòû (ìÄæ). Ïî äàííûì
òàáëèöû ñëåäóåò, ÷òî ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì ãèïåðòèðåîçå (1Ò3-ãðóïïà) è òèðåîòîêñèêîçå ñðåäíåé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (2Ò3-ãðóïïà) âåëè÷èíà
ÒÊÌÑ ñóùåñòâåííî âîçðàñòàëà, ïðåâûøàÿ óðîâåíü
êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâåííî íà 112 % è 109 %. Ïðè
óñèëåíèè òÿæåñòè òèðåîòîêñèêîçà (3Ò3-ãðóïïà),
ñîïðîâîæäàþùåéñÿ ðîñòîì òåìïåðàòóðû òåëà äî
39,7±0,2 0Ñ, çíà÷åíèå òåìïåðàòóðíîãî êîýôôèöèåíòà ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ åùå áîëåå âîçðàñòàëî
(151 %). Íåîáõîäèìî åùå ðàç îòìåòèòü, ÷òî äàííûé
ôåíîìåí ñî÷åòàëñÿ ñ íèçêèì îáúåìîì âíåøíåé ðàáîòû, âûïîëíåííîé ìûøöåé.
Íàêîíåö, ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì ãèïîòèðåîçå
òåðìîãåííàÿ ñòîèìîñòü ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ
íå ðîñëà, êàê ïðè ñîñòîÿíèè ãèïåð- è òèðåîòîêñèêîçà, à, íàîáîðîò – ñíèæàëàñü (20 %). Äàííûé ôàêò
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2013 – Âèï. 1, òîì 1 (98)
ÏÀÒÎԲDzÎËÎòß
ñâèäåòåëüñòâóåò î êà÷åñòâåííûõ ðàçëè÷èÿõ â ýíåðãåòèêå ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ïðè ðàçëè÷íîì òèðåîèäíîì ñòàòóñå.
Òàêèì îáðàçîì, òðèéîäòèðîíèí îáëàäàåò âûðàæåííîé ñïîñîáíîñòüþ ê àêòèâàöèè òåïëîîáðàçîâàòåëüíîé ôóíêöèè ñêåëåòíîé ìûøöû, â ÷àñòíîñòè
ïóòåì ïîâûøåíèÿ òåïëîâîé ñòîèìîñòè åäèíèöû
âûïîëíÿåìîé ñêåëåòíîé ìûøöåé ïðè ñîêðàùåíèè
âíåøíåé ðàáîòû (ìÄæ).  îñíîâå ïîäîáíîãî ýôôåêòà ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû, ïî-âèäèìîìó,
ëåæàò ïðîöåññû, êà÷åñòâåííî èçìåíÿþùèå âñþ
ýíåðãåòèêó êëåòêè. Â ëèòåðàòóðå õîðîøî ïîñòóëèðîâàí ôàêò ñïîñîáíîñòè òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ ê
ñíèæåíèþ áèîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îêèñëåíèÿ [3, 11, 14]. Íàïðèìåð, èçâåñòíî, ÷òî ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì ãèïåðòèðåîçå íàñòóïàåò ãèïåðòðîôèÿ áóðîé æèðîâîé òêàíè [11], êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
íå ñòîëü ïðÿìûì ‘’ïðîèçâîäèòåëåì’’ äîïîëíèòåëüíîãî òåïëà, êàê èñòî÷íèêîì ñèíòåçà è ñåêðåöèè
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ. Òàê, ïî äàííûì
ðÿäà àâòîðîâ [1, 2, 15] áóðàÿ æèðîâàÿ òêàíü ñïîñîáíà ïðîäóöèðîâàòü áåëîê òåðìîãåíèí, îáëàäàþùèé äåéñòâèåì íà ñèñòåìó ñîïðÿæåíèÿ äûõàíèÿ
è ôîñôîðèëèðîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè äàííûé ôàêòîð
ðàçîáùàåò äûõàíèå è ôîñôîðèëèðîâàíèå. Â ðåçóëüòàòå äîëæíà íàáëþäàòüñÿ ìîùíàÿ ñòèìóëÿöèÿ
âñåõ ÀÒÔ-çàâèñèìûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
â òîì ÷èñëå è ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ, ÷òî ìû è
íàáëþäàëè.
Íàðÿäó ñ îòìå÷åííûì âîçìîæíûì ìåõàíèçìîì
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ òåïëîâîé ñòîèìîñòè ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ïóòåì ïðîäóêöèè ðàçîáùàþùèõ
ôàêòîðîâ òèïà òåðìîãåíèíà, åñòåñòâåííî, äîëæíû
ñóùåñòâîâàòü è âêëþ÷àòüñÿ äðóãèå áèîõèìè÷åñêèå
ìåõàíèçìû. Íà íàø âçãëÿä, â êà÷åñòâå òàêîãî ðîäà
ìåõàíèçìîâ ìîãóò âûñòóïàòü è äðóãèå ôàêòîðû,
âåäóùèå ê çàïóñêó ìåõàíèçìîâ äåãðàäàöèè ýíåðãèè. Ïî äàííûì Â. Â. Õàñêèíà [11], äàæå ÷àñòè÷íûé ïåðåõîä îáìåíà íà ëèïèäíûé ïóòü ïðèâîäèò ê
âêëþ÷åíèþ ïðîöåññîâ äåãðàäàöèè ýíåðãèè. Íà íàø
âçãëÿä, íàèáîëåå âàæíûìè èç ìåõàíèçìîâ äåãðàäàöèè ýíåðãèè ÿâëÿþòñÿ ïðîöåññû, âåäóùèå ê áåñïîëåçíîìó ñ òî÷êè çðåíèÿ ê. ï. ä. ðàñõîäó ýíåðãèè.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî ìåõàíèçì èíèöèàöèè áåñïîëåçíûõ öèêëîâ òèïà «ãèäðîëèç-ðåýñòåðèôèêàöèÿ» òðèãëèöåðèäîâ, «îêèñëåíèå-ðåñèíòåç» æèðíûõ êèñëîò è
ò. ä. [11].  ðåçóëüòàòå ýòîãî ÷àñòü ýíåðãèè ñâîáîäíî
ðàññåèâàåòñÿ â ïðîñòðàíñòâå êëåòêè, ÷òî âíåøíå
ìîæåò âûðàæàòüñÿ â ïîâûøåíèè óðîâíÿ îñíîâíîãî
îáìåíà è òåìïåðàòóðû òåëà, ÷òî ìû è íàáëþäàëè.
Ðàññìîòðåííûé ìåõàíèçì îòíîñèòñÿ ê òàê íàçûâàåìûì ìåõàíèçìàì äåãðàäàöèè ýíåðãèè â êëåòêå.
Âòîðûì âàæíåéøèì ìåõàíèçìîì àêòèâàöèè
êàëîðèãåíåçà ïîä âëèÿíèåì òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ, áåçóñëîâíî, âûñòóïàåò ñâîéñòâî ãîðìîíîâ
ùèòîâèäíîé æåëåçû àêòèâèðîâàòü ðàáîòó ÀÒÔçàâèñèìûõ èîííûõ íàñîñîâ, íàïðèìåð íàòðèé/
êàëèåâîãî [12, 14] è êàëüöèåâîãî [13]. Ïðè÷åì âûðàæåííîñòü è õàðàêòåð ýòèõ ýôôåêòîâ âî ìíîãîì çàâèñÿò îò äîçû éîäèðîâàííûõ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé
æåëåçû.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ñêåëåòíûå âîëîêíà âûïîëíÿþò ñâîþ ñîêðàòèòåëüíóþ ôóíêöèþ ñ áîëüøèìè çàòðàòàìè ýíåðãèè, ÷òî è ñëóæèò áèîõèìè÷åñêîé
îñíîâîé ìåõàíèçìà äèññèïàöèè ýíåðãèè ïðè ãèïåðòèðåîçå [14].
Âûâîäû.
1. Ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì òðèéîäòèðîíèíîâîì
ãèïåðòèðåîçå ëåãêîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 38,4±0,1 0Ñ) ïðîèñõîäèò ïîâûøåíèå (íà 121 %) òåðìîãåííîé ñòîèìîñòè åäèíèöû
âíåøíåé ðàáîòû (ìÄæ), âûïîëíåííîé ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöåé áåëûõ êðûñ ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè â óñëîâèÿõ in situ.
2. Ýêñïåðèìåíòàëüíûé òèðåîòîêñèêîç ñðåäíåé è
òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 39,3±0,2 è 39,7±0,2 0Ñ) âûçûâàåò ñóùåñòâåííûé ðîñò òåðìîãåííîé ñòîèìîñòè åäèíèöû âíåøíåé
ðàáîòû (ñîîòâåòñòâåííî íà 109 % è 151 %), âûïîëíåííîé ñêåëåòíîé ìûøöåé ïðè èçîòîíè÷åñêîì òèïå
ñîêðàùåíèÿ, ïðè çàìåòíîì ñíèæåíèè åå îáúåìà
(14 % è 63 %).
3. Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ãèïîòèðåîç, âûçâàííûé
ïóòåì òèðîèäýêòîìèè, ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì òåïëîâîé ñòîèìîñòè åäèíèöû âíåøíåé ðàáîòû
(íà 20 %), âûïîëíåííîé ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöåé
áåëûõ êðûñ ïðè îäíîêðàòíîì èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè ïðè ñîõðàíåíèè âûñîêîãî îáúåìà âíåøíåé
ðàáîòû.
Ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé
ñâÿçàíû ñ ïîñëåäóþùèì èçó÷åíèåì õàðàêòåðà äåéñòâèÿ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ íà òåðìîôèçèîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ íà ðàçíûõ
ôàçàõ ñîêðàòèòåëüíîãî àêòà.
Ëèòåðàòóðà
1. Äðàõîòà Ç. Òåðìîãåíåç áóðîé æèðîâîé òêàíè â õîäå ðàçâèòèÿ / Ç. Äðàõîòà, Ä. Õóñòàê, Ï. Éîçåê [è äð.] // Òðóäû 16-é
êîíô. ÔÅÁÎ. – Ì., 1984. – Ò. 1. – Ñ. 248-250. 40.
2. Åëñóêîâà Å. È. Áóðûé æèð – ñïåöèàëèçèðîâàííûé ýôôåêòîð òåðìîðåãóëÿöèè / Å. È. Åëñóêîâà, Ë. Í. Ìåäâåäåâ // Ìåõàíèçìû òåðìîðåãóëÿöèè è áèîýíåðãåòèêè: âçàèìîäåéñòâèå ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì: Òåçèñû Âñåðîññèéñêîãî ñèìïîçèóìà (ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì). – Èâàíîâî, 2002. – Ñ. 21. 43.
3. Èâàíîâ Ê. Ï. Îñíîâû ýíåðãåòèêè îðãàíèçìà: òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû / Ê. Ï. Èâàíîâ // Ò. 1. Îáùàÿ ýíåðãåòèêà. Òåïëîîáìåí è òåðìîðåãóëÿöèÿ. – Ë.: Íàóêà, 1990. – 307 ñ. 46.
4. Íåðóø Ï. Î. ³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ íåðâîâî-ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè ùóð³â çà óìîâ ã³ïåðòèðåîçó / Ï. Î. Íåðóø,
ª. À. Ìàê³é, Î. Ã. Ðîäèíñüêèé // Ô³ç³îë. æóðí. – 2001. –– Ò. 47, ¹ 5. – Ñ. 12-17.
5. Ïîïîâà Â. Â. Âëèÿíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ãèïåðòèðåîçà íà âåëè÷èíó ðàáîòû ìûøöû è îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ óòîìëåíèÿ / Â. Â. Ïîïîâà // ³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè. – 2002. – Âèï. 4. – Ñ. 16-21.
6. Ðîäèíñüêèé Î. Ã. Àíàë³ç àêòèâíîñò³ õîë³íîðåöåïòîð³â ñêåëåòíîãî ì’ÿçà â óìîâàõ åêñïåðèìåíòàëüíîãî ã³ïåðòèðåîçó /
Î. Ã. Ðîäèíñüêèé // Îäåñüêèé ìåäè÷íèé æóðíàë. – 2001. – Ò. 68, ¹ 6. – Ñ. 33-35.
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2013 – Âèï. 1, òîì 1 (98)
227
ÏÀÒÎԲDzÎËÎòß
7. Ñîáîëåâ Â. È. Âëèÿíèå 2,4-äèíèòðîôåíîëà íà òåìïåðàòóðíûé ýôôåêò ìûøå÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì ãèïåðòèðåîçå / Â. È. Ñîáîëåâ, Ì. Ñ. Ìàõñóäîâ, Ë. Ã. Ìåðõåëåâè÷ [è äð.] // Ôèçèîëîãè÷åñêèé æóðíàë
èì. È. Ì. Ñå÷åíîâà. – 1995. – ¹ 3. – Ñ. 80-84. 105.
8. Ñîáîëºâ Â. ². Âïëèâ åêñïåðèìåíòàëüíîãî àòèðåîçó íà åíåðãåòèêó ³çîìåòðè÷íîãî ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçà á³ëîãî ùóðà
(äîñë³äæåííÿ in situ) / Â. ². Ñîáîëºâ, Ò. Â. Ìîñêàëåöü // Ô³ç³îëîã³÷íèé æóðíàë. – 2007. – Ò. 53. – ¹ 5. – Ñ. 86-90.
9. Ñòàí³øåâñüêà Ò. ². Õàðàêòåðèñòèêà ëàòåíòíèõ ïåð³îä³â çáóäæåííÿ ³ óêîðî÷åííÿ ì’ÿçà á³ëèõ ùóð³â çàëåæíî â³ä ð³âíÿ öèðêóëþþ÷îãî òðèéîäòèðîí³íó / Ò. ². Ñòàí³øåâñüêà, Â. ². Ñîáîëºâ // Ô³ç³îëîã³÷íèé æóðíàë. – 2012. – Ò. 58, ¹ 1. – Ñ. 68 – 75.
10. Ñòàí³øåâñüêà Ò. ². Îñîáëèâîñò³ ðåãóëÿö³¿ ëàòåíòíîãî ïåð³îäó ñêîðî÷åííÿ ñêåëåòíîãî ì’ÿçà á³ëèõ ùóð³â çà ìåæàìè
ô³ç³îëîã³÷íî¿ êîíöåíòðàö³¿ â³ëüíîãî òðèéîäòèðîí³íó / Ò. ². Ñòàí³øåâñüêà // ³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè. – 2012. –
Âèï. 4, Òîì 1 (96). – Ñ. 283 – 286.
11. Õàñêèí Â. Â. Áèîõèìè÷åñêèå ìåõàíèçìû àäàïòàöèè ê õîëîäó / Â. Â. Õàñêèí // Ôèçèîë. òåðìîðåãóëÿöèè. Ðóêîâîäñòâî
ïî ôèçèîëîãèè. – Ë.: Íàóêà, 1984. – Ñ. 237-266. 147.
12. Brodie C. Characterization of thyroid hormone effects on Na-K pump and membrane potential of cultured rat skeletal
myotubes / C. Brodie, S. R. Sampson // Endocrinology. – 1988. – ¹ 2. – P. 891-897.
13. Davis P. J. Thyroid hormone regulation of membrane Ca2+-ATPase activity / Davis P. J., F. B. Davis, W. D Lawrence // Endocr.
Res. – 1989. – V. 15. – P. 651-682.
14. Edelman M. D. Thyroid thermogenesis and active sodium transport / M. D. Edelman, F. Ismail-Beigi. // Recent Progress in
Hormone Res. – 1974. – Vol. 30. – P. 235-257. 239.
15. Lean M. Brown adipose tissue uncoupling protein in adult humans / M. Lean, W. James [et. al.] // Biochem. Soc. Trans. –
1986. – Vol. 114, ¹ 2. – P. 289. 296.
ÓÄÊ 612. 444 + 612. 745. 1
ÒÅÐÌÎÃÅÍÍÀß ÔÓÍÊÖÈß ÑÊÅËÅÒÍÎÉ ÌÛØÖÛ ÁÅËÛÕ ÊÐÛÑ ÏÐÈ ÐÀÇËÈ×ÍÎÌ ÒÈÐÅÎÈÄÍÎÌ
ÑÒÀÒÓÑÅ (èññëåäîâàíèå in situ)
Ëèòâÿê Ê. À., Ñîáîëåâ Â. È.
Ðåçþìå. Â ýêñïåðèìåíòàõ íà áåëûõ êðûñàõ â óñëîâèÿõ in situ ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì
òðèéîäòèðîíèíîâîì ãèïåðòèðåîçå ëåãêîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 38,4±0,1 0Ñ)
ïðîèñõîäèò ïîâûøåíèå (íà 121 %) òåðìîãåííîé ñòîèìîñòè åäèíèöû âíåøíåé ðàáîòû (ìÄæ), âûïîëíåííîé
ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöåé áåëûõ êðûñ ïðè èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè. Âûÿñíåíî, ÷òî ýêñïåðèìåíòàëüíûé
òèðåîòîêñèêîç ñðåäíåé è òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 39,3±0,2 è 39,7±0,2 0Ñ)
âûçûâàåò ñóùåñòâåííûé ðîñò òåðìîãåííîé ñòîèìîñòè åäèíèöû âíåøíåé ðàáîòû (ñîîòâåòñòâåííî íà 109 %
è 151 %), âûïîëíåííîé ñêåëåòíîé ìûøöåé ïðè èçîòîíè÷åñêîì òèïå ñîêðàùåíèÿ, ïðè çàìåòíîì ñíèæåíèè
åå îáúåìà (14 % è 63 %). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ãèïîòèðåîç, âûçâàííûé ïóòåì òèðîèäýêòîìèè, ñîïðîâîæäàåòñÿ
ñíèæåíèåì òåïëîâîé ñòîèìîñòè åäèíèöû âíåøíåé ðàáîòû (íà 20 %), âûïîëíåííîé ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöåé áåëûõ êðûñ ïðè îäíîêðàòíîì èçîòîíè÷åñêîì ñîêðàùåíèè ïðè ñîõðàíåíèè âûñîêîãî îáúåìà âíåøíåé
ðàáîòû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêåëåòíàÿ ìûøöà, ýíåðãåòèêà ñîêðàùåíèÿ, ãèïîòèðåîç, ãèïåðòèðåîç, òèðåîòîêñèêîç.
ÓÄÊ 612. 444 + 612. 745. 1
ÒÅÐÌÎÃÅÍÍÀ ÔÓÍÊÖ²ß ÑÊÅËÅÒÍÎÃÎ Ì`ßÇÀ Á²ËÈÕ ÙÓв ÇÀ вÇÍÎÃÎ ÒÈÐÅίÄÍÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ
(äîñë³äæåííÿ in situ)
Ëèòâÿê Ê. Î., Ñîáîëºâ Â. ².
Ðåçþìå.  åêñïåðèìåíòàõ íà á³ëèõ ùóðàõ ïîêàçàíî, ùî çà åêñïåðèìåíòàëüíîãî ã³ïåðòèðåîçó ëåãêîãî
ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³ (ðåêòàëüíà òåìïåðàòóðà 38,4±0,10Ñ) â³äáóâàºòüñÿ ï³äâèùåííÿ (íà 121 %) òåðìîãåííî¿
âàðòîñò³ îäèíèö³ çîâí³øíüî¿ ðîáîòè (ìÄæ), âèêîíàíî¿ âåëèêîãîì³ëêîâèì ì’ÿçîì á³ëèõ ùóð³â ïðè ³çîòîí³÷íîìó
ñêîðî÷åíí³. Ç’ÿñîâàíî, ùî åêñïåðèìåíòàëüíèé òèðåîòîêñèêîç ñåðåäíüîãî ³ âàæêîãî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³
(ðåêòàëüíà òåìïåðàòóðà 39,3±0,2 ³ 39,7±0,20Ñ) âèêëèêຠ³ñòîòíå çðîñòàííÿ òåðìîãåííî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³
çîâí³øíüî¿ ðîáîòè (â³äïîâ³äíî íà 109 % ³ 151 %), âèêîíàíî¿ ñêåëåòíèì ì’ÿçîì, ïðè ïîì³òíîìó çíèæåíí³ ¿¿
îáñÿãó (14 % ³ 63 %). Âñòàíîâëåíî, ùî ã³ïîòèðåîç ñóïðîâîäæóºòüñÿ çíèæåííÿì òåïëîâî¿ âàðòîñò³ îäèíèö³
çîâí³øíüî¿ ðîáîòè (íà 20 %).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñêåëåòíèé ì’ÿç, åíåðãåòèêà ñêîðî÷åííÿ, ã³ïîòèðåîç, ã³ïåðòèðåîç, òèðåîòîêñèêîç.
UDC 612. 444 + 612. 745. 1
Thermogenic Skeletal Muscle Function White Rats at Different Thyroid Ststus (research of in situ)
Lytviak K. A., Sobolev V. I.
Summary. It is shown that the experimental hyperthyroidism (rectal temperature of 38,4±0,1 0C) is increased
(by 121 %) thermogenic unit cost of external work (mJ), which performs the skeletal muscle of white rats. Found that
experimental hyperthyroidism moderate to severe intensity (rectal temperature of 39,3±0,2 and 39,7±0,2 0C) causes
a significant increase thermogenic unit cost of external work (by 109 % and 151 %). Found that hypothyroidism
causes a decrease in the unit cost of the external work of up to 20 %, which is made of white skeletal muscle of rats
with isotonic contraction.
Key words: skeletal muscle, contraction, hypothyroidism, hyperthyroidism, thyrotoxicosis.
Ñòàòòÿ íàä³éøëà 27. 01. 2013 ð.
Ðåöåíçåíò – ïðîô. Êîñòåíêî Â. Î.
228
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2013 – Âèï. 1, òîì 1 (98)
Похожие документы
Скачать