Новые аспекты кредитной политики Финансы и деньги: общее и

advertisement
16[309] ˜˝‚Â̸ 2005
http://www.nbrb.by/bv
çÓ‚˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚
Í‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË
/ ÒÚ‡Ìˈ‡ 5
鷢ˠÚ·ӂ‡ÌËfl
Í ÍÓÌÒÓÎˉËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË
/ ÒÚ‡Ìˈ‡ 14
îË̇ÌÒ˚ Ë ‰Â̸„Ë:
Ó·˘ÂÂ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÂ
/ ÒÚ‡Ìˈ‡ 19
áÓÎÓÚÓÈ ÂÁÂ‚
·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË
/ ÒÚ‡Ìˈ‡ 45
ÇÍ·‰ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
‚ ÇÂÎËÍÛ˛ èӷ‰Û
/ ÒÚ‡Ìˈ‡ 48
Памятная манета
“Маленькi прынц”
серыі “Казкі народаў свету”
Уведзена ў абарачэнне 24 мая 2005 года.
Дызайн: Святлана Някрасава (Беларусь).
Чаканка: АТ “Дзяржаўны манетны двор”, Варшава, Польшча.
Манета мае форму круга, з пярэдняга і адваротнага бакоў —
выступаючыя абадкі па акружнасці. Кант манеты гладкі.
Бакавыя паверхні аксідзіраваны.
Аверс: уверсе размешчана
рэльефнае адлюстраванне
Дзяржаўнага герба Рэспублікі
Беларусь; унізе пазначаны год
чаканкі. У цэнтры аверса на фоне
зорнага неба красуецца галоўная
выява — дзяўчынка і хлопчык, якія
прыселі на павернуты паўмесяц і
трымаюць у руках разгорнутую кніжку.
Па крузе надпісы: уверсе —
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, унізе —
ДВАЦЦАЦЬ РУБЛЁЎ.
Рэверс: уверсе паўкругам надпіс каліграфічным
шрыфтам: МАЛЕНЬКІ ПРЫНЦ, пад ім — складзены з
элементаў-сімвалаў (паўкруглае воблака — брыво,
устаўка са штучнага празрыстага крышталя — вока,
перыстыя воблакі — нос, прасвет у аблоках — ноздра,
зорка — вусны, маленькія зорачкі — вяснушкі)
малюнак: умоўны партрэт маленькага прынца;
унізе на растрэсканай паверхні планеты выявы
прысеўшага ліса і квітнеючай ружы, за якімі
адкрываецца пустынны пейзаж з каменным
калодзежам на пярэднім плане справа.
Манета адчаканена са срэбра якасцю “анцыркулейтэд”,
дыяметр — 38,61 мм, проба сплаву — 925,
маса каштоўнага металу ў чысціні — 28,28 г,
тыраж — да 20 000 штук.
Выпуск серыі срэбных манет “Казкі народаў свету”
ажыццяўляецца ў рамках міжнароднай манетнай праграмы.
ꉇ͈ËÓÌÌÓËÁ‰‡ÚÂθÒÍËÈ
ÒÓ‚ÂÚ
è.Ç.ä‡Î·Û
(Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÒÓ‚ÂÚ‡)
Ä.é.íËıÓÌÓ‚
(„·‚Ì˚È ‰‡ÍÚÓ)
Ä.î.ÑÓÁ‰Ó‚
(Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ „·‚ÌÓ„Ó ‰‡ÍÚÓ‡)
ç.à.ÅÓËÒÂÌÍÓ
(ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸)
û.è.Ç·ÒÍËÌ
ë.É.ÉÓÎ۷‚
ë.Ç.ÑÛ·ÍÓ‚
å.å.äÓ‚‡Î‚
Ç.ç.äÓÏÍÓ‚
ç.Ç.ãÛÁ„ËÌ
Ç.à.í‡‡ÒÓ‚
É.Ä.Í‚˘
û.å.üÒËÌÒÍËÈ
çÓÏÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ËÌÙÓχˆËË
燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ·‡Ì͇
êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å·ÛÒ¸
É·‚Ì˚È ‰‡ÍÚÓ
Ä.é.íËıÓÌÓ‚
á‡Ï. „·‚ÌÓ„Ó ‰‡ÍÚÓ‡
Ä.î.ÑÓÁ‰Ó‚
éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸
ç.à.ÅÓËÒÂÌÍÓ
ꉇÍÚÓ˚
à.Ç.ÉË΂˘
Ä.ã.ÜË·˜
éÚ‰ÂÎ ÌÓχÚË‚Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
ã.à.èÛ̸ÍÓ
äÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È Ì‡·Ó
ã.à.äË‚ẨÓ
éÙÓÏÎÂÌËÂ Ë Ó·ÎÓÊ͇
Ä.Ç.ÅÂθÒÍËÈ
ÇÂÒÚ͇
ËÁ‰‡ÚÂθÒÍËÈ ˆÂÌÚ
燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ·‡Ì͇
ĉÂÒ ‰‡ÍˆËË
220008, „. åËÌÒÍ, ÔÓÒÔ. î. ëÍÓËÌ˚, 20
íÂÎ.: (017) 219-23-87, 219-23-85
íÂÎ./Ù‡ÍÒ 227-17-01
e-mail: bv@nbrb.by
éÚÔ˜‡Ú‡ÌÓ
‚ ÚËÔÓ„‡ÙËË êìè “åËÌÒÍÚËÔÔÓÂÍÚ”
ãˈÂÌÁËfl ‹ 02330/0133165 ÓÚ 29.03.2004
220113, „. åËÌÒÍ, ÛÎ. Ç.ïÓÛÊÂÈ, 13/61
á‡Í‡Á ‹ 1237
èÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ‚ Ô˜‡Ú¸ 06.06.2005
îÓÏ‡Ú 60ı84 1/8
éÙÒÂÚ̇fl Ô˜‡Ú¸
ìÒÎ. Ô˜. Î. 8
íË‡Ê 870 ˝ÍÁ.
ÜÛ̇ΠÁ‡„ËÒÚËÓ‚‡Ì
‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓ Ô˜‡ÚË
êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å·ÛÒ¸ 01.07.1996
ë‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó Ó „ËÒÚ‡ˆËË ‹ 586
íӘ͇ ÁÂÌËfl ‰‡ÍˆËË
Ì ‚Ò„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ ‡‚ÚÓÓ‚.
êˆÂÌÁËË Ì‡ ÒÚ‡Ú¸Ë ‡‚ÚÓ‡Ï Ì ÒÓÓ·˘‡˛ÚÒfl.
ëÚ‡Ú¸Ë ‚ ‡Á‰ÂΠ“ç‡Û˜Ì˚ ÔÛ·ÎË͇ˆËË”
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ˆÂÌÁËÓ‚‡ÎËÒ¸.
èÂÂÔ˜‡Ú͇ χÚÂˇÎÓ‚ —
Òӄ·ÒÌÓ á‡ÍÓÌÛ êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å·ÛÒ¸
“é· ‡‚ÚÓÒÍÓÏ Ô‡‚Â Ë ÒÏÂÊÌ˚ı Ô‡‚‡ı”
èÓ‰ÔËÒÌÓÈ Ë̉ÂÍÒ 74829
ì˜‰ËÚÂθ —
燈ËÓ̇θÌ˚È ·‡ÌÍ
êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å·ÛÒ¸
© ŇÌÍÓ‚ÒÍËÈ ‚ÂÒÚÌËÍ, 2005
БАНКАЎСКI
ЕСНIК
В
БАНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
BANK BULLETIN MAGAZINE
àÌÙÓχˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚ˘ÂÒÍËÈ Ë
̇ۘÌÓ-Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ ÊÛ̇Î
燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ·‡Ì͇ êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å·ÛÒ¸
‹ 16 (309), Ë˛Ì¸ 2005 „Ó‰‡. àÁ‰‡ÂÚÒfl Ò ‡ÔÂÎfl 1992 „Ó‰‡
ë é Ñ Ö ê Ü Ä ç à Ö
臂ÂÎ äÄããÄìê,
Ä̇ÚÓÎËÈ íàïéçéÇ
çÓ‚˚ ‡ÒÔÂÍÚ˚ Í‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË
В статье авторы поднимают вопрос о границах кредитования. Кроме
теоретических аспектов, проблема рассматривается сквозь призму опыта
других стран. Речь идет также о создании предпосылок для наращивания
долгосрочного инвестиционного финансирования предприятий.
5
é΄ äéêóÄÉàç
àÌÙÎflˆËÓÌÌÓ ڇ„ÂÚËÓ‚‡ÌËÂ:
Á‡·ÎÛʉÂÌËfl Ë ‡θÌÓÒÚ¸
В последнее время в экономической литературе широко обсуждаются
достоинства и примеры успешной реализации режима инфляционного
таргетирования. Однако действительно ли режим таргетирования
инфляции является эффективным средством контроля над ней и ведущей
тенденцией в формировании денежно-кредитной политики? Автор
на примере Чехии, Польши и Венгрии анализирует и критически
оценивает результаты применения режима инфляционного таргетирования.
9
àË̇ çÄÅéäéÇÄ
鷢ˠÚ·ӂ‡ÌËfl
Í ÍÓÌÒÓÎˉËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË
Главная особенность консолидированной отчетности — элиминирование
отдельных показателей членов группы с целью исключения повторного
счета в итоговой финансовой отчетности. Консолидированная
отчетность банка должна включать отчетность его дочерних,
зависимых и совместно контролируемых организаций. Принимая решение
о включении отчетности того или иного участника группы в состав
консолидированной отчетности, необходимо учитывать ее соответствие
требованиям существенности и рациональности. Об этих
и других аспектах говорится в данной статье.
14
LJÒËÎËÈ ëÇàêàÑéÇàó
îË̇ÌÒ˚ Ë ‰Â̸„Ë: Ó·˘ÂÂ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÂ
Для современной экономики ключевое значение имеет не столько
абсолютная величина чистого дохода, сколько конкретные пропорции
его межсубъектного распределения, динамика изменений, направления
использования и т. д. Любое существенное нарушение межсубъектного
баланса искажает и тормозит общее (поступательное) социальноэкономическое развитие страны, делая его внутренне неустойчивым,
разнонаправленным и скачкообразным.
19
ÑÂÌËÒ òÄêÄâ
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰˛‡ˆËË
‰Îfl ÓˆÂÌÍË ÔÓˆÂÌÚÌ˚ı ËÒÍÓ‚
В практической деятельности оценка процентных рисков финансовых
инструментов (риска уменьшения цены финансового инструмента
в зависимости от изменения рыночной процентной ставки)
осуществляется путем использования такого показателя, как дюрация.
В данной статье рассматривается определение дюрации
и ее экономический смысл на примере облигаций с фиксированным
купоном, для которых оценка процентных рисков с помощью дюрации
является общепринятым методом в мировой практике. В то же время
автор затрагивает и некоторые более общие аспекты использования
дюрации в работе финансовых организаций.
23
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ç‡Ú‡Î¸fl ãÄáÄêÖÇÄ
ÑÓ‚ÂËÚÂθÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Í‡Í ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ
̇Ô‡‚ÎÂÌË ‰Îfl ·‡ÌÍÓ‚
В Беларуси трастовые операции как инструмент
доверительных имущественных отношений пока
не получили должного развития, в то время как
за рубежом они давно популярны. Это неудивительно,
поскольку траст — один из наиболее тонких
и универсальных организационно-юридических
инструментов управления. На нем основаны
некоторые важные инструменты корпоративного
планирования и многие виды финансовых услуг.
Чтобы раскрыть экономическую сущность понятия
“траст”, автор в данной статье обращается
к истории его возникновения и анализирует
специфику трастовых отношений.
27
Ä̇ÒÚ‡ÒËfl ãìáÉàçÄ
åÂı‡ÌËÁÏ ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ Í‡Í Á‡Íβ˜ËÚÂθÌ˚È
˝Ú‡Ô ‚‡Î˛ÚÌÓÈ ËÌÚ„‡ˆËË
В настоящее время сроки и направления монетарной
интеграции Беларуси и России вызывают у экономистов
множество дискуссий. Однако мало у кого возникают
сомнения в том, что рано или поздно Беларусь, в связи
с нарастающими процессами глобализации, войдет
в один из валютных блоков. В то же время существует
не так много исследований в области самого
процесса перехода.
32
Ç·‰ËÏË ÅìêãÄóäéÇ
äÓ̈ÂÔˆËfl ÁÂÎÓ„Ó ÏÓÌÂÚ‡ËÁχ
37
ÑÏËÚËÈ èÄíõäé
áÓÎÓÚÓÈ ÂÁÂ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË
Людей, посвятивших себя науке и преподавательской деятельности,
можно назвать счастливчиками. Ведь когда приходит время
оглянуться на прожитое, то они видят, какие всходы дают
посеянные ими зерна, как родное дело развивают последователи.
Но если в преклонном возрасте удается не только делиться
своими знаниями с учениками, но и продолжать продвигать
вперед науку — это счастье вдвойне.
В данной статье автор рассказывает именно о таком удивительном
человеке — ставшем одним из основателей белорусской научнопедагогической школы денежного обращения и кредита, докторе
экономических наук, профессоре кафедры банковского дела
Белорусского государственного экономического университета —
Вадиме Александровиче Дроздове.
45
ë‚ÂÚ·̇ ëäêõÑãÖÇëäÄü
ÇÍ·‰ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ÇÂÎËÍÛ˛ èӷ‰Û
Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь
советского народа, а перед экономикой поставила совершенно новые,
исключительно сложные задачи. Следовало в предельно сжатые
сроки перестроить народное хозяйство на военный лад, максимально
увеличить выпуск военной продукции, а также укрепить тыл,
который обеспечивал армию вооружением и продовольствием.
В связи с этим финансовая и кредитная политика Советского
Союза в первые годы войны была полностью подчинена интересам
обеспечения денежными ресурсами фронта и тыла.
48
ÜÛ̇θÌÓ ӷÓÁÂÌËÂ
55
LJÎÂ˚È äÄãüëIçëäI
Манетавідныя боны-маркі грамадскіх
кааператываў і прыватных асоб
З першай чвэрцi XVI стагоддзя ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм пачалi
складацца перадумовы для ўвядзення ў карыстанне прыватнымi асобамi заменнiкаў грошай. Гэта звязана з рэзкiм павелiчэннем колькасцi
шляхецкiх фальваркаў i працуючых. Гаспадары фальваркаў былi зацiкаўлены, каб грошы, якiя яны плацяць за працу наёмным работнiкам,
вярталiся да iх праз магазiны i корчмы, што з’яўлялiся iх уласнасцю.
Таварна-грашовыя адносiны ў гэтых фальварках мелi замкнуты цыкл.
Таму з пачаткам новых гаспадарча-фiнансавых стасункаў уладальнiкi некаторых фальваркаў пачалi ўласнымi намаганнямi
выпускаць заменнiкi грошай для ўнутранага карыстання.
56
16 мая в Москве состоялось 12-е заседание Совета руководителей центральных (национальных) банков государств — участников Евразийского
экономического сообщества, в котором приняла участие делегация Национального банка Республики Беларусь во главе с П.П. Прокоповичем.
На снимке: участники заседания.
2
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ï
éê
îéàçñIàäÄÄãå
úÄ
çü
é
● 1 мая ўступіла ў сілу пастанова Савета дырэктараў
галоўнай банкаўскай установы краіны ад 25.04.2005
№ 116, у адпаведнасці з якой мінімальны памер грашовых
сродкаў, якія пералічваюцца пярвічнымі інвестарамі ў
якасці задатку для ўдзелу ва аўкцыёне па размяшчэнню
кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, склаў у памеры 1 працэнта ад сумы
заяўкі.
● 1 мая страціла сілу пастанова Праўлення Нацыянальнага банка ад 31.10.2002 № 212 “Аб ажыццяўленні
асобных дзеянняў па банкаўскіх аперацыях”.
● 1 мая ўступіла ў сілу пастанова Праўлення Нацыянальнага банка ад 31.03.2005 № 45 “Аб ўзаемадзеянні
банкаў з Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам паштовай сувязі “Белпошта”, у адпаведнасці з якой банкі, з
мэтай пашырэння складу і якасці банкаўскіх паслуг для
насельніцтва, могуць на аснове дагавораў даручэння прыцягваць прадпрыемства “Белпошта”, яго філіялы і іншыя
структурныя падраздзяленні для ажыццяўлення шэрагу
дзеянняў па банкаўскіх аперацыях у беларускіх рублях,
якія звязаны з абслугоўваннем фізічных асоб.
● 2 мая адбылося чарговае пасяджэнне Савета дырэктараў Нацыянальнага банка, якое правёў яго Старшыня
Пётр Пракаповіч. Прынята пастанова аб заахвочванні
ўдзельнікаў адкрытага конкурсу па стварэнню графічнага
знака нацыянальнай грашовай адзінкі — беларускага рубля, разгледжаны іншыя пытанні.
● 3 мая Саветам дырэктараў Нацыянальнага банка
ўнесены змяненні і дапаўненні ў Інструкцыю па складанню
і прадстаўленню банкамі Рэспублікі Беларусь справаздачы аб дадатковых звестках па балансавых рахунках ад
23.06.2004 № 195 (пастанова № 131), у Інструкцыю па
складанню і прадстаўленню банкамі Рэспублікі Беларусь
справаздачы аб складзе крэдытных укладанняў і аперацыях па фінансаваму лізінгу ад 23.12.2003 № 380 (пастанова № 132), у Інструкцыю па складанню і прадстаўленню
банкамі Рэспублікі Беларусь справаздачы аб крэдытаванні жыллёвага будаўніцтва ад 11.02.2004 № 37 (пастанова № 133). Новаўвядзенні ўступяць у сілу пасля афіцыйнага апублікавання.
● 4 мая Нацыянальны банк выпусціў у абарачэнне ў
рамках Міжнароднай манетнай праграмы срэбную памятную манету “Алімпійскія гульні 2006. Хакей” наміналам 20
рублёў, пробай сплаву 925, масай 28,28 г, дыяметрам
38,61 мм. Манета адчаканена якасцю “пруф”. Тыраж — да
15 000 штук.
● 4 мая ў Нацыянальным рэестры прававых актаў Рэспублікі Беларусь зарэгістравана Інструкцыя аб правядзенні Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь праверак структурных падраздзяленняў банкаў, якія ажыццяўляюць валютна-абменныя аперацыі ад 21.04.2005
№ 53. Дакумент уступіць у сілу праз месяц пасля яго
афіцыйнага апублікавання.
● 4 мая Саветам дырэктараў Нацыянальнага банка
ўнесены змяненні і дапаўненні ў Інструкцыю аб парадку
адлюстравання ў бухгалтарскім уліку падатку на дабаўленую вартасць у банках Рэспублікі Беларусь ад 04.06.2004
№ 179 (пастанова № 137). Новаўвядзенні ўступяць у сілу
пасля афіцыйнага апублікавання.
● 5 мая адбылася сустрэча кіраўніцтва Нацыянальнага
банка з удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны, прысвечаная 60-й гадавіне Вялікай Перамогі.
● 5 мая стаўка рэфінансавання і ўліковая стаўка Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь зніжаны на 1 працэнтны пункт і склалі 14 працэнтаў гадавых. Адпаведная
пастанова ад 28.04.2005 № 60 прынята Праўленнем галоўнай банкаўскай установы краіны.
● 11 мая Саветам дырэктараў галоўнай банкаўскай установы краіны зацверджаны Правілы ўстанаўлення лімітаў
па аперацыях з золатавалютнымі каштоўнасцямі Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на расійскія і
ўкраінскія банкі-контрагенты і кантролю за імі (пастанова
№ 139). З моманту прыняцця гэтага дакумента страцілі
сілу аднайменныя Правілы ад 10.09.2002 № 302.
● 13 мая ў Нацыянальным рэестры прававых актаў Рэспублікі Беларусь зарэгістравана пастанова Праўлення
Нацыянальнага банка ад 28.04.2005 № 61 “Аб зацвярджэнні графічнага знака афіцыйнай грашовай адзінкі —
беларускага рубля”. Ён уяўляе сабой дзве літары лацінскага алфавіту — “Br”, дзе В — беларускі, r — рубель. Як
адзначаецца ў пастанове, Нацыянальны банк рэкамендаваў банкам, нябанкаўскім крэдытна-фінансавым арганізацыям Беларусі, іншым юрыдычным і фізічным асобам выкарыстоўваць гэты графічны знак у якасці ўказання на
афіцыйную грашовую адзінку — беларускі рубель (як перад, так і пасля наміналу (вартасці) беларускага рубля) —
пры вытворчасці, размяшчэнні і распаўсюджванні рэкламы на рынках тавараў, работ і паслуг, інфармацыйных, даведачных матэрыялаў, а таксама ў іншых мэтах.
● 13 мая Саветам дырэктараў Нацыянальнага банка ў
рамках эксперыменту прынята рашэнне аб мэтазгоднасці
адкрыцця другога бягучага (разліковага) рахунку ў беларускіх рублях закрытаму акцыянернаму таварыству “Бабруйскмэбля” у адным з трох банкаў: ААТ “Белінвестбанк”,
ААТ “Белпрамбудбанк” і ААБ “Беларусбанк”. Раней такім
правам скарысталіся некалькі дзесяткаў беларускіх прадпрыемстваў.
● 16 мая Старшыня Праўлення Нацыянальнага банка
Рэспублікі Беларусь Пётр Пракаповіч прыняў удзел у дванаццатым пасяджэнні Савета кіраўнікоў цэнтральных (нацыянальных) банкаў дзяржаў — удзельніц ЕўрАзЭС, якое
адбылося ў г. Маскве. Удзельнікі пасяджэння — дэлегацыі
Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана,
прадстаўнікі Міждзяржаўнага банка і Інтэграцыйнага
камітэта Еўразійскай эканамічнай супольнасці — ухвалявалі праект пагаднення паміж цэнтральнымі (нацыянальнымі) банкамі і ўрадамі дзяржаў — удзельніц ЕўрАзЭС аб
асноўных прынцыпах палітыкі ў вобласці валютнага рэгулявання і валютнага кантролю па аперацыях, якія звязаны
з рухам капіталу, абмеркавалі іншыя пытанні.
● 17 мая Праўленнем Нацыянальнага банка (пастанова № 66) унесены змяненні і дапаўненні ў Інструкцыю па
прадстаўленні справаздачнасці па мэтаваму выкарыстанню замежнай дармовай дапамогі ў выглядзе грашовых
сродкаў ад 30.09.2004 № 150.
● 17 мая пастановай № 145 Савета дырэктараў галоўнай банкаўскай установы краіны ў мэтах урэгулявання
асобных пытанняў па правядзенню аперацый з грашовай
наяўнасцю і іншымі каштоўнасцямі Разліковым цэнтрам
Нацыянальнага банка ўнесены дапаўненні ў Правілы вядзення касавых аперацый у структурных падраздзяленнях
Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, якія ажыццяўляюць нябанкаўскія аперацыі.
● 17 мая Праўленнем галоўнай банкаўскай установы
краіны прынята пастанова № 68 “Аб унясенні змяненняў і
3
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ïêéçIäÄ
дапаўненняў у Інструкцыю па правядзенню банкамі банкаўскіх аперацый з каштоўнымі металамі і прызнанні
страціўшай сілу пастановы Праўлення Нацыянальнага
банка Рэспублікі Беларусь ад 22.01.2003 № 8”. Новаўвядзеннямі прыведзены ў адпаведнасць асноўныя паняцці і
тэрміны, а таксама дазволена банкам, якія маюць
ліцэнзію Нацыянальнага банка на ажыццяўленне аперацый з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі, прымяняць у практычнай рабоце да поўнага выкарыстання
камплект квітанцый, вырабленых па форме 0402380014
адпаведна дадатку 6 да Правіл ад 26.07.2002 № 149.
● 17 мая пастановай № 148 Саветам дырэктараў галоўнай банкаўскай установы краіны ўнесены змяненні ў
Правілы ажыццяўлення разлікаў па аперацыях Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з дзяржаўнымі каштоўнымі паперамі і каштоўнымі паперамі ўласнай эмісіі ад
28.07.2003 № 240. Новаўвядзеннямі зменены тэрміны
разлікаў з пярвічнымі інвестарамі па пералічэнню грашовых сродкаў і пераводу кароткатэрміновых аблігацый пасля правядзення аўкцыёну, прадугледжаны механізм па пагашэнню Нацыянальным банкам кароткатэрміновых
аблігацый уладальнікам: непасрэдна юрыдычным асобам,
і праз упаўнаважаныя дэпазітарыі — фізічным асобам.
● 18 мая на базе Вучэбнага цэнтра Нацыянальнага
банка адбылася канферэнцыя “Іпатэчнае крэдытаванне:
стан і перспектывы развіцця ў Рэспубліцы Беларусь” з
удзелам прадстаўнікоў Нацыянальнага банка, Міжнароднай фінансавай карпарацыі, беларускага парламента,
зацікаўленых міністэрстваў і ведамстваў, банкаў, страхавых і будаўнічых арганізацый, кадастравых агенцтваў.
● 19—20 мая ў г. Астрахані (Расія) адбылося чарговае,
дваццаць першае, пасяджэнне Міжбанкаўскага валютнага
савета. Яно прайшло з удзелам Старшыні Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь Пятра Пракаповіча, Старшыні Банка Расіі Сяргея Ігнацьева, іншых
прадстаўнікоў цэнтральных банкаў дзвюх краін. Падчас
пасяджэння паміж цэнтральнымі банкамі дзвюх краін
падпісана Пагадненне аб арганізацыі інфармацыйнага абмену і падрыхтоўцы кадраў у сферы супрацьдзеяння легалізацыі (адмывання) даходаў, якія атрыманы злачынным
шляхам, і фінансаванню тэрарызму, абмеркаваны шэраг
пытанняў.
● 20 мая ўступіла ў сілу Інструкцыя аб парадку прадстаўлення інфармацыі аб структурных падраздзяленнях
банкаў, іх філіялаў (аддзяленняў) ад 21.04.2005 № 54.
● 23 мая Праўленнем Нацыянальнага банка прынята
пастанова № 71, у адпаведнасці з якой ААТ “Беларуская
ўніверсальная таварная біржа” дазволена адкрыць у ААБ
“Беларусбанк” субрахунак у беларускіх рублях і субрахунак у замежнай валюце для ажыццяўлення біржавой дзейнасці ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад
13 сакавіка 1992 года “Аб таварных біржах”.
åÄü
народаў свету” наміналам 20 рублёў, пробай сплаву 925,
вагой 28,28 г, дыяметрам 38,61 мм. Манета адчаканена
якасцю “анцыркулейтэд”. Тыраж — да 20 000 штук.
● 25 мая Саветам дырэктараў Нацыянальнага банка ў
рамках эксперыменту прынята рашэнне аб мэтазгоднасці
адкрыцця другога бягучага (разліковага) рахунку ў беларускіх рублях СП “ЛеГранд” ТАА, ТДА “Вегасгандаль” у ААТ
“Парытэтбанк”.
● 25 мая Праўленнем Нацыянальнага банка прынята
рашэнне аб зніжэнні з 1 чэрвеня 2005 г. да 13 працэнтаў
гадавых стаўкі рэфінансавання і ўліковай стаўкі Нацыянальнага банка (пастанова № 72). Новыя іх параметры паранейшаму забяспечваюць вышэйшую даходнасць дэпазiтаў у беларускiх рублях (асабліва тэрміновых) у параўнаннi са зберажэннямi ў замежнай валюце, а таксама
засцерагаюць уклады насельнiцтва ў нацыянальнай валюце ад абясцэньвання. Акрамя таго, даюць магчымасць
зрабiць яшчэ таннейшымi, а значыць, і больш даступнымі
крэдыты для грамадзян і суб’ектаў гаспадарання.
● 25 мая на нарадзе ў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандра Лукашэнкі з удзелам кіраўнікоў Нацыянальнага банка і банкаў, зацікаўленых міністэрстваў і ведамстваў
абмеркаваны пытанні рэалізацыі Канцэпцыі развіцця банкаўскай сістэмы на 2001—2010 гады.
● 30 мая страцілі сілу Правілы правядзення Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь аперацый з прыроднымі каштоўнымі камянямі ад 10.12.2001 № 352. Адпаведнае рашэнне ад 28.04.2005 № 123 прынята Саветам дырэктараў галоўнай банкаўскай установы краіны.
● 30 мая адбыліся пасяджэнні Праўлення і Савета дырэктараў Нацыянальнага банка. Разгледжаны актуальныя
пытанні дзейнасці беларускай банкаўскай сістэмы.
● 31 мая Праўленнем Нацыянальнага банка прынята
пастанова № 79 аб выдачы ААБ “Беларусбанк” ліцэнзіі на
правядзенне аперацый з каштоўнымі металамі і каштоўнымі камянямі.
● 31 мая Праўленнем Нацыянальнага банка прынята
пастанова № 79, у адпаведнасці з якой з 1 студзеня
2006 г. страцяць сілу нарматыўныя прававыя акты галоўнай банкаўскай установы краіны па пытаннях выплаты
дывідэндаў у свабоднаканверсаванай валюце акцыянерам банка: пратакол № 3.4 пасяджэння Праўлення ад
03.03.1998, пісьмы ад 12.03.1998 № 23-09/111 і ад
23.03.1998 № 20/195.
● 31 мая ўнесены дапаўненні і змяненні ў пастановы
Праўлення Нацыянальнага банка ад 27.12.2000 № 33.14 і
ад 29.03.2001 № 75. Новаўвядзенні ўдакладняюць некаторыя аспекты па прыцягненню сродкаў фізічных асоб у банкаўскую сістэму.
● 23—27 мая галоўную банкаўскую ўстанову Беларусі
наведала дэлегацыя Нацыянальнага банка Таджыкістана.
Госці з Душанбэ азнаёміліся з арганізацыяй у нашай
краіне рынку каштоўных папер, прайшлі стажыроўку ў Галоўным упраўленні манетарных аперацый.
● 31 мая прынята пастанова Праўлення Нацыянальнага банка № 77 “Аб замяшчэнні грашовых сродкаў у замежнай валюце, якія ўнесены ў статутныя фонды і якія
лічацца ў іншых фондах банкаў і нябанкаўскіх крэдытнафінансавых арганізацый Рэспублікі Беларусь, беларускімі рублямі”. Прыняцце дакумента звязана з уступленнем у сілу цалкам з 1 студзеня 2006 г. Нацыянальнага
стандарту фінансавай справаздачнасці 21, які прадугледжвае ўлік статутнага і іншых фондаў толькі ў беларускіх рублях.
● 24 мая Нацыянальны банк выпусціў у абарачэнне
срэбную памятную манету “Маленькі прынц” серыі “Казкі
ᇠıÓÌiÍ‡È Ò‡˜˚Ÿ åi ı‡i Î ÜìêÄÇéÇIó
● 23 мая Праўленнем Нацыянальнага банка прааналізаваны рэжым функцыянавання “АКБ “МінскКомплексБанк” ЗАТ і прынята адпаведная пастанова.
4
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Новые аспекты
кредитной политики
臂ÂÎ äÄããÄìê
ùÍÓÌÓÏËÒÚ
В последние годы в Республике Беларусь удалось достичь существенного прогресса в денежной сфере: белорусский рубль стабилен, показатели инфляции, процентных ставок последовательно приближаются к нормальному по международным стандартам уровню, осуществляется необходимая работа, направленная на развитие технологического потенциала банковской и платежной системы. Вследствие
этого прогресса перед органами денежно-кредитного регулирования
встают новые вопросы, многие из которых еще год-два назад имели
скорее чисто теоретическое значение. Сегодня рубль стабилен, и проблема валютной политики не в том, чтобы обеспечить снижение
темпа девальвации, а в том, чтобы найти его наиболее приемлемый
уровень. В настоящее время нет проблемы в достижении процентными ставками положительных значений в реальном выражении, но вопрос об определении их целевого номинального уровня, как выясняется, гораздо сложнее.
Ä̇ÚÓÎËÈ íàïéçéÇ
ùÍÓÌÓÏËÒÚ
В данной статье хотелось бы
поднять еще один вопрос, который
ранее мог показаться надуманным
и неактуальным, — о границах
кредитования. Нет сомнений в
том, что любое государство заинтересовано в максимально возможном наращивании своего промышленного потенциала, развитии различных отраслей и секторов, решении социальных проблем. С
этой точки зрения увеличение объемов кредитов экономике, направляемых, например, на финансирование прироста основного капитала предприятий или расходов
граждан на жилищное строительство, является безусловным благом для экономики. Тем не менее
следует понимать, что само по себе
кредитование экономической деятельности не гарантирует того, что
она будет эффективной, и при определенных условиях предоставление кредитов в чрезмерно больших
объемах (перекредитование экономики) может иметь существенные
негативные последствия для пред-
приятий, населения и банковской
системы.
Данная проблема актуальна в
связи с тем, что многими экономистами, как теоретиками, так и
практиками, высказывается
мысль о том, что увеличение денежного предложения “служит
производственным целям”, оно не
создает условий для ускорения инфляции. В данном случае явно
или неявно предполагается, что
роль банков должна состоять в антиципации будущих доходов реального сектора экономики (от английского anticipate — предвосхищать, предупреждать)1. Несколько
иная, хотя и похожая версия данной идеи, также довольно популярная, заключается в том, что с
помощью кредита можно вовлекать сколь угодно много денег в
производство без создания предпосылок для роста уровня цен в экономике2.
Такой подход в корне неверен.
Уровень цен, при прочих равных
условиях, определяется отношени-
Подобных взглядов придерживается, например, О.И. Лаврушин. См. О денежно-кредитной политике на 2005 год // Бизнес и банки. — 2004. — № 50. — С. 1—5.
2
См. текст выступления А.В. Гамзы. О денежно-кредитной политике на 2005 год // Бизнес и
банки. — 2004. — № 50. — С. 1—5.
1
5
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
ем деньги/производство, а не деньги/кредит. Что касается возможности постоянного расширения
кредитной экспансии без угрозы
дестабилизации инфляционной
ситуации, то она действительно
существует, но только в том случае, если речь идет о коммерческом кредите, то есть о таком кредите, который осуществляется без
участия банковской системы и который не является звеном процесса мультипликации денежной массы. В случае же банковского кредита происходит увеличение количества денег в обращении, что не
может не влиять на инфляционную ситуацию, хотя “до поры до
времени” последствия от перекредитования могут и не проявляться
в явном виде.
Существуют предложения также о необходимости использования эмиссионного дохода государства (сеньоража) для государственных инвестиций, которые, по мнению сторонников идеи, “не вели
бы к избыточному, инфляционному финансированию расходов правительства”1. Но здесь возникает
вопрос о природе этого “сеньоража”. Если под ним понимаются доходы от рыночных операций по
формированию и использованию
денежной базы, то они представляют собой основу прибыли центрального банка, значительная
часть которой в большинстве
стран (включая Беларусь) направляется в бюджет или является одним из источников увеличения золотовалютных резервов. Если же
под “сеньоражем” подразумевается просто денежная эмиссия, то
она носит заведомо инфляционную
природу, и представляется излишним обсуждать это.
Многие авторы, на основе сопоставления количественных данных между динамикой кредитных
вложений и темпами экономического роста, делают вывод о том,
что увеличение суммы кредитных
вложений является необходимым
условием или даже причиной повышения экономической активности. Данные идеи часто “подкрепляются” эконометрическим анализом и “математическим” выведе-
нием соответствующих количественных зависимостей. Но нельзя
причинно-следственные связи
отождествлять с количественными. Следует подчеркнуть, что ускорение экономического роста, вероятнее всего, действительно сопровождается увеличением количества предоставляемых кредитов.
Если улучшается конъюнктура,
увеличивается число эффективных проектов, банки, естественно,
будут наращивать сумму своих
кредитных вложений. Тем не менее делать вывод о том, что последнее является причиной первого представляется логически некорректным.
Следует подчеркнуть, что для
мировой экономической науки подобные идеи не являются новыми.
В теоретическом плане они основаны на смешении таких понятий,
как собственно “кредит”, представляющий собой отсрочку будущих платежей, и “деньги”, то есть
запас ликвидного актива, который
в любой момент может быть использован для осуществления платежей. Данные категории тесно
связаны между особой, особенно в
условиях денежной системы, в которой господствуют “кредитные
деньги”. Но именно поэтому эти
категории нельзя отождествлять,
тем более строить на этом практическую политику. Как показывает
соответствующий опыт, последствия могут быть весьма неприятными.
Так, еще на заре становления
развитой денежно-кредитной системы Дж. Ло (1671—1729) выдвинул идею о том, что кредит — это
средство, способное обеспечить
максимально эффективное использование всех производственных
возможностей общества. Результаты применения этих идей на практике вроде бы не подтвердили их
(история о попытке Дж. Ло в бытность министром финансов Франции в 1720 году создать эмиссионный банк известна). Тем не менее в
дальнейшем эти взгляды развивались в других концепциях.
В XIX веке уже в Англии идеи,
во многом похожие на те, которые
отстаивал Дж. Ло, нашли отраже-
ние во взглядах сторонников “банковской школы”. Они утверждали, что количество денег в обращении должно изменяться пропорционально уровню экономической активности. Представители
этой школы считали, что если
банки будут эмитировать платежные средства на основе переучета
“реальных векселей”, денежная
система будет в наибольшей степени обеспечивать благоприятные
условия для нормального протекания воспроизводственных процессов2.
В подобных взглядах есть доля
истины. Действительно, кредитные деньги основаны на обязательстве, а не непосредственно на товаре. Аккумулируя временно свободные финансовые ресурсы, банки
посредством кредита направляют
их в реальный сектор экономики и
тем самым способствуют “раскрутке” денежного мультипликатора.
Но практическая проблема состоит в том, что количество этих “реальных векселей”, которые адекватны производственным возможностям экономики, никто умозрительно определить не в состоянии.
В действительности одним из базовых условий практического решения этой задачи является безусловное соблюдение базовых принципов кредитования: срочность,
возвратность, платность, целевое
использование.
Предприятия, действующие в
условиях мягких бюджетных ограничений и (или) производящие
неконкурентоспособную продукцию, не могут в полной мере обеспечить погашение кредита. Поэтому можно говорить, что одним из
фундаментальных факторов, определяющих границы кредитования,
является уровень эффективности
экономики. Правда, данная граница не является некой неизменной,
“естественной” величиной. В зависимости от институциональной организации экономики, финансовых рынков и организации кредитного механизма она может изменяться. Эти проблемы исследовались различными учеными, в
том числе и белорусскими3. Мы не
будем вдаваться в теоретические
Маневич В.Е. Внешняя торговля, валютный курс и денежное обращение // Бизнес и банки. — 2005. — № 10—11. — С. 1—4.
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: “Дело Лтд”, 1994. — 687 с.
3
Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Курс лекций. — Мн.: Мисанта, 2003. — 512 с.
1
2
6
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
тонкости, подчеркнем лишь, что
если продукция или услуги, произведенные с использованием банковского кредита, не реализуются
или реализуются, но заемщик не
обеспечивает погашения заемных
средств, происходит разбалансировка сферы реальной экономики
и кредитно-денежной системы.
Причем эта разбалансировка происходит по как минимум двум каналам.
Во-первых, если предприятие
не обеспечивает погашения кредита банку и уплату процентов, это
означает, что ухудшается финансовое положение банка и (или) конечного кредитора. Во-вторых,
предприятие за счет полученного
кредита оплачивает контрагентам
стоимость сырья, материалов и
энергии, использованных в процессе производства, и кроме того,
выплачивает заработную плату
своим работникам.
Существует множество других
проблем, связанных с асимметрией информации, несовершенством
институциональной организации
экономики, которые представляют
большой теоретический и практический интерес, но выходят за
рамки настоящей статьи. Но главный тезис, который имеет большое
значение для денежно-кредитной
политики и справедливость которого подтверждается опытом многих стран, заключается в том, что
существуют определенные границы кредитования, препятствующие его безграничному расширению, основанные как на микро-,
так и на макроэкономических пропорциях общественного воспроизводства.
Базовые условия нормального
развития процесса кредитно-денежной экспансии сводятся к следующему: 1) банковский кредит
должен осуществляться за счет
привлеченных средств (по которым банк отвечает перед клиентом) или собственных (банк берет
риск на себя)1; 2) должник обеспечивает целевое использование кредита и его безусловное погашение
в установленный срок. Но даже
при условии полного соблюдения
этих общих принципов есть еще
ограничители: а) макроэкономического характера (ограниченность
производственных возможностей,
рост спроса на импорт, инфляционное давление); б) связанные с необходимостью соблюдения безопасности банковской деятельности.
В рассматриваемом контексте
показательной является ситуация
с кредитованием, которая сложилась в 2004—2005 годах в Китайской Народной Республике —
стране, демонстрировавшей в последние годы стабильно высокие
темпы экономического роста. С
2004 года Народный банк Китая
(НБК) и правительство предприняли ряд мер, направленных на ограничение выдачи новых кредитов
для финансирования инвестиционных проектов в некоторых отраслях промышленности и финансирования жилищного строительства гражданами.
В частности, в первом квартале
2004 года Народный банк Китая
повысил норму обязательного резервирования для коммерческих
банков на 0,5 процентного пункта2. Правительство Китая в то же
время отказалось от реализации
некоторых инвестиционных проектов, в том числе строительства
нового металлургического комбината стоимостью 1,3 миллиарда
долларов США. Кроме того, руководство Китая приняло решение
увеличить долю частных инвестиций в инвестиционных проектах,
осуществляемых прежде всего в
металлургии и промышленности
строительных материалов, с целью
повышения их эффективности3.
Позже, в марте 2005 года, центральный банк отменил льготную
ставку по кредитам населению на
жилищное строительство, повысил минимальный размер процентной ставки по кредитам на
жилищное строительство и увеличил величину первоначального
взноса по данным кредитам.
Причиной для ограничения
кредитования некоторых отраслей
промышленности и жилищного
строительства в Китае послужили
негативные последствия чрезмерного кредитования экономики, которые проявились в этой стране в
полной мере. В частности, на фоне
роста кредитов в национальной валюте за первый квартал 2004 года
на 20,1 процента4 в китайской экономике наблюдались: ускорение
инфляции; рост цен на недвижимость; ухудшение сальдо торгового баланса (в первом квартале
2004 года импорт товаров превысил экспорт на 8,6 миллиарда долларов США)5; дефицит сырья, электроэнергии и транспортных мощностей.
Кроме того, масштаб экономики Китая позволил негативным
последствиям быстрого роста кредитования инвестиционных проектов в стране проявиться на мировых рынках, в частности, в виде
повышенного спроса и высоких
цен на нефть.
Следует отдать должное мудрой
политике органов денежно-кредитного регулирования КНР, которые
вовремя пошли на ужесточение денежно-кредитной политики.
В Японии сложилась иная ситуация. Длительное время в этой
стране проводилась так называемая “политика перекредитования”6, которая заключалась не
столько в раздувании кредита,
сколько в достижении аномально
низких процентных ставок. С одной стороны, Банк Японии предоставлял крупнейшим коммерческим банкам долгосрочные ресурсы
под крайне низкие процентные
ставки, позволяя им выдавать кредиты в размерах, превышающих
сумму привлеченных и собственных средств. С другой — этим же
банкам директивно устанавливались весьма жесткие пределы на
прирост активных операций. Таким образом Банк Японии сочетал
стимулирующие и рестриктивные
меры, и, вероятно, по этой причине удалось избежать открытой ин-
Хотя практически эти средства не всегда можно разделить.
Данные Народного банка Китая.
3
Информация ИНТЕРФАКС.
4
Данные Народного банка Китая.
5
Данные МВФ.
6
См. например: Брагинский С.В. Кредитно-денежная политика в Японии. — М.: Наука, 1989.
1
2
7
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
фляции в экономике. Тем не менее
инфляционное давление приняло
довольно своеобразную форму. Оно
выразилось в “переоценке залога”,
включая аномально высокие цены
на недвижимость, землю, ценные
бумаги. В результате возникла ситуация “мыльных пузырей”, завершившаяся жестким кризисом финансовой системы в середине
1990-х годов1. И вот уже около 10
лет ситуация в японской экономике остается весьма непростой.
Отметим, что те положительные процессы, которые обеспечены в последние годы в экономике
и денежной системе Беларуси, выводят требования к эффективности
денежно-кредитной политики на
качественно более высокий уровень. Необходимо понимать, что
подход к прогнозированию объемов кредитования экономики, заключающийся в приспособлении
объемов кредитных ресурсов банков под задаваемую им структуру
активов, сформированную исходя
из декларируемых потребностей
предприятий в кредитах, в условиях рыночной экономики может
быть не эффективным. Ресурсы,
необходимые коммерческим банкам для выдачи запрашиваемых
предприятиями кредитов, не могут быть в полной мере предоставлены им государственными органами управления и государственными предприятиями, что предполагает самостоятельное привлечение банками средств клиентов рыночными методами.
Однако на рынке денежных
средств не всегда могут быть привлечены запланированные объемы
кредитных ресурсов, поскольку
конъюнктурные параметры их
привлечения могут оказаться неприемлемыми для банков. Кроме
того, на рынке могут отсутствовать временно свободные денежные средства в требуемых банкам
объемах. Это предполагает, что
при планировании объема кредитования подход “от потребности
предприятий” должен дополняться подходом “от возможностей
коммерческих банков” (с учетом
реальной возможности их поддержки ресурсами со стороны государства) и подходом “от возможностей денежного рынка”.
1
В рыночной экономике коммерческие банки могут не пытаться ликвидировать избыточный
спрос экономики на кредиты путем повышения процентных ставок, исходя из действующих законов или собственных соображений. Однако при этом происходит
рационирование кредита (credit
rationing), то есть распределение
фактически имеющихся у банков
кредитных ресурсов по наиболее
приоритетным заемщикам с соблюдением установленных нормативов безопасного ведения банковской деятельности. Таким образом, при рационировании кредита
в рыночной экономике соблюдаются экономически обоснованные на
микроуровне границы кредита.
На макроуровне негативными
последствиями кредитования в
чрезмерно высоких объемах являются:
— увеличение платежеспособного спроса на соответствующие
комплектующие, сырье и материалы (при кредитовании производителей продукции) или на готовую
продукцию (при кредитовании потребителей продукции), что создает предпосылки для повышения
цен на указанные товары;
— увеличение объема импорта
товаров (и, возможно, спроса на
иностранную валюту) в случае неспособности отечественных производителей удовлетворить возросший за счет выданного кредита
платежеспособный спрос;
— инфляционное давление в
виде роста цен и (или) переоценки
залога, недвижимости, появления
“мыльных пузырей”;
— возникновение товарного дефицита на рынке соответствующей готовой продукции или промежуточной продукции, сырья и
материалов в случае значительного перекредитования.
В Национальном банке Республики Беларусь ведутся исследования с применением эконометрических методов, направленные на
количественную оценку влияния
кредитной экспансии на инфляционную ситуацию, состояние торгового баланса, другие макропоказатели. Учитывая методологический
характер данной статьи, не будем
останавливаться на количествен-
ных параметрах полученных моделей, тем более что подобный анализ и корректировка моделей ведутся постоянно. В дальнейшем
при разработке программных документов, определяющих параметры денежно-кредитной политики, целесообразно перейти к практике определения индикативных
показателей минимального и максимального прироста кредитов,
приближение к которым будет
служить сигналом к принятию
мер, направленных, соответственно, на стимулирование экономической активности и кредитной экспансии или на недопущение “перегрева” экономики и усиление инфляционных тенденций. Данные
прогнозные границы могут разрабатываться на вариантной основе в
зависимости от фактической и
(или) прогнозной динамики других общеэкономических показателей, а также реальной ресурсной
базы банковской системы. Что касается ближайшей перспективы,
то необходимо обеспечить безусловное выполнение принятых решений на 2005 год, понимая, что
требования к качеству кредитных
портфелей и эффективности кредитования будут только возрастать.
Кроме того, для расширения
источников финансирования инвестиционного процесса важно развивать альтернативные механизмы привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор отечественной экономики. Финансовый
сектор — это не только банки, но и
небанковские финансовые посредники. С точки зрения создания
предпосылок для наращивания
долгосрочного инвестиционного
финансирования предприятий особое значение имеют негосударственные пенсионные фонды и страховые компании, а также развитие
фондового рынка в целом. Достигнутые результаты в деле стабилизации инфляции и валютного курса формируют хорошие предпосылки для этого. Дальнейшее развитие белорусской экономики объективно требует формирования современной, достаточно разнообразной в институциональном отношении финансовой системы.
См. например: Аникин А. Финансовый кризис по-японски // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — № 11. — С. 117—120.
8
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Инфляционное
таргетирование:
заблуждения и реальность
é΄ äéêóÄÉàç
ÄÒÒËÒÚÂÌÚ Í‡Ù‰˚
‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó Ó·‡˘ÂÌËfl,
Í‰ËÚ‡ Ë ÙÓÌ‰Ó‚Ó„Ó ˚Ì͇,
ÒÓËÒ͇ÚÂθ ͇Ù‰˚
·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‰Â· ÅÉùì
Д
ля достижения конечных
целей денежно-кредитной политики монетарные власти выбирают
определенный набор промежуточных целей (intermediate targets),
подконтрольных действиям денежных властей [1]. Их устанавливают, как правило, на год и более.
Выбор промежуточных целей
или режима денежно-кредитной
политики представляет собой
весьма сложную проблему, поскольку он должен осуществляться в зависимости от текущих макроэкономических и институциональных условий, приоритетов в
конечных целях, а также с учетом
степени изменения спроса на деньги, скорости их обращения, реакции экономических переменных
на динамику ставки процента и
преобладающего канала денежной
трансмиссии.
Промежуточные цели могут
быть разными: темп прироста денежной массы, ставка процента,
величина валютного курса, индекс
цен, объем предоставляемого кредита, темп роста номинального
выпуска. Чаще всего выделяют
три основных режима денежнокредитной политики: таргетирование обменного курса, денежной
массы и инфляции.
Режим таргетирования инфляции (inflation targeting) рассматривается как режим денежно-кредитной политики с промежуточной целью отнюдь не случайно.
Данная точка зрения доминирует
в экономической литературе и является наиболее распространенной
как среди отечественных, так и зарубежных экономистов.
Особенностью в данном случае
является то, что промежуточная и
приоритетная конечная цель денежно-кредитной политики совпадают. При этом оптимальный уровень конечной цели является фиксированным и не изменяется во
времени (что соответствует основным положениям теории Я. Тинбергена — лауреата Нобелевской
премии по экономике 1969 года).
Например, эмпирически определяется желаемый уровень прироста
индекса потребительских цен в
долгосрочной перспективе на 5—
10 лет в пределах 2—3 процентов в
год. Вместе с этим формулируется
промежуточная цель по уровню
инфляции на ближайшую перспективу с горизонтом таргетирования 1—3 года, которая может
корректироваться в зависимости
от текущих условий и тенденций в
экономике.
В последнее время в экономической литературе широко обсуждаются достоинства и примеры успешной реализации режима инфляционного таргетирования, который, являясь достаточно новым
режимом денежно-кредитной политики, тем не менее широко распространен в мире. Впервые о переходе к таргетированию уровня
инфляции заявила Новая Зеландия в 1990 году. Несколько позже
данный режим был принят денежными властями Канады, Великобритании, Швеции, Норвегии, Австралии, Чили, Перу, Израиля,
Чехии, Польши, Венгрии и другими государствами.
Таргетирование инфляции
включает несколько обязательных
элементов:
● публичное объявление среднесрочных численных значений
целевого уровня инфляции;
● принятие центральным банком
обязательств по достижению
ценовой стабильности как первичной цели денежно-кредитной политики;
● снижение роли других промежуточных целей монетарной
политики;
● высокую информационную
прозрачность (транспарентность) денежно-кредитной политики и декларирование планов монетарных властей;
● повышение ответственности
центрального банка за достижение целевых значений инфляции [1, 18—19].
При этом крайним проявлением ответственности центрального
банка за достижение целевых показателей является пример Новой
Зеландии, где управляющий Резервным банком может лишиться
должности в случае нарушения целевых ориентиров инфляции хотя
бы в одном квартале [2, 59].
Необходимыми предпосылками и условиями реализации режима инфляционного таргетирования являются следующие:
1. отказ от контроля над какимилибо другими показателями,
кроме темпов инфляции;
9
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
2. действующий режим плавающего курса национальной валюты;
3. относительно высокая степень
независимости центрального
банка;
4. возможность органов монетарного регулирования моделировать и прогнозировать динамику инфляции с учетом временных лагов, а также наличие
разработанных моделей трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики с высокими прогностическими возможностями.
Режим таргетирования инфляции может применяться в различных вариантах: от “жесткого”
(при строгом соблюдении всех требований) до “гибкого” (когда приоритетность цели по инфляции не
столь очевидна). Однако применение так называемого “гибкого” инфляционного таргетирования элиминирует четкую классификацию
режимов денежно-кредитной политики, отражает эклектичность
подходов к монетарному регулированию и может привести к конфликту интересов.
Таргетирование инфляции имеет ряд декларируемых преимуществ. Во-первых, как и таргетирование денежных агрегатов, оно
дает возможность денежным властям сосредоточиться на внутренних проблемах экономики. Поскольку денежные власти в данном случае не устанавливают для
себя жестких соотношений между
динамикой денежных агрегатов и
темпом роста цен, таргетирование
инфляции позволяет более гибко
реагировать на изменение макроэкономической ситуации. Во-вторых, таргетирование инфляции,
как и таргетирование обменного
курса, очевидно и понятно для общественности. Установление конкретных ориентиров по темпам
инфляции повышает ответственность центрального банка за его
действия и помогает решить проблему непоследовательности в денежно-кредитной политике.
Однако действительно ли режим инфляционного таргетирования является эффективным средством контроля над инфляцией и ведущей тенденцией в формировании
денежно-кредитной политики?
Необходимо отметить, что режим таргетирования инфляции
как промежуточная цель денежно-
10
кредитной политики имеет ряд существенных недостатков [3, 4, 5].
Во-первых, центральный банк должен иметь возможность эффективно управлять показателем, избранным в качестве промежуточной
цели. Если в силу объективных
причин он не может им управлять,
то нет никакого смысла в установлении его количественных ориентиров. При этом “инфляционное
таргетирование не обладает никакими преимуществами в плане управляемости перед таргетированием других переменных” [6, 96].
В этой связи на ограниченные
возможности монетарных властей
по контролю над уровнем цен указывал еще Милтон Фридмен, справедливо полагая, что стабильность
уровня цен как ближайшего ориентира денежно-кредитной политики может быть эффективной
лишь в том случае, “если бы было
возможно предсказать, во-первых,
воздействие неденежных факторов
на уровень цен для значительного
периода времени в будущем, вовторых, продолжительность в
каждом отдельном случае времени
вступления денежных акций в
действие, и, в-третьих, значение
эффектов альтернативных денежных акций” [7, 114].
Во-вторых, существует проблема выбора конкретного индекса
цен в качестве целевого параметра. В настоящее время во многих
странах, придерживающихся режима инфляционного таргетирования, в качестве целевого показателя вместо индекса потребительских цен (consumer price index) используются другие индексы цен
(core inflation index, net inflation
index, base inflation index), “очищенные” от влияния факторов, не
зависящих от действий центрального банка (колебаний мировых
цен, административного регулирования цен, сезонных колебаний
цен и т. п.). Однако в данном случае присутствует опасность того,
что скорректированный показатель будет существенно отличаться от регулярно рассчитываемого
и публикуемого индекса потребительских цен, который относительно хорошо знаком обществу.
Поэтому использование другого
показателя инфляции, “удобного”
прежде всего для монетарных властей, вводит в заблуждение экономических субъектов, подрывает
общественное доверие к проводи-
мой денежно-кредитной политике
и может вообще дискредитировать
действия центрального банка по
регулированию инфляции. Например, в то время как потребительские цены будут расти более быстрыми темпами и превысят установленные границы коридора базовой инфляции, центральный
банк формально обеспечит выполнение “своих” запланированных
показателей по уровню инфляции.
В-третьих, динамика инфляционных процессов находится в
зависимости от множества факторов, которые недостаточно контролируются денежными властями. В
периоды экономических потрясений (финансовый кризис, внешние
ценовые шоки) немонетарные факторы приобретают первостепенную
роль в динамике инфляции, и использование инструментов денежно-кредитной политики в этих условиях может оказаться не только
недостаточным для достижения
целевых значений, но и дестабилизирующим фактором, нарушающим естественные экономические
соотношения. Данный фактор особенно важно учитывать странам с
переходной экономикой, где после
достижения средних и низких
темпов инфляции резко возрастает
влияние на цены обменного курса,
структурных изменений в экономике, внешних шоков и т. д.
В-четвертых, таргетирование
инфляции предполагает, что денежные власти сосредотачиваются
на одной из макроэкономических
целей — инфляции, не уделяя
должного внимания динамике
других целевых переменных (в
первую очередь темпам роста
ВВП). Из этого следует, что таргетирование инфляции может привести к медленному и неустойчивому темпу роста выпуска в краткосрочном периоде, однако в среднесрочном и долгосрочном периодах оно ведет к большим колебаниям занятости и ВВП [8, 10—11].
Если же денежные власти сосредоточатся на нескольких ориентирах
(низкая инфляция, стабильный
курс, рост ВВП, увеличение доходов населения, снижение безработицы), то это неизбежно приведет
к конфликту целей и, как следствие, — к увеличению макроэкономических диспропорций.
В-пятых, существует достаточно продолжительный временной
лаг между действиями денежных
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
властей и изменением темпов роста цен. В некоторых исследованиях называются сроки лишь в 2—3
года, достаточные для полного и
всеобъемлющего воздействия денежно-кредитной политики на
уровень цен [9, 395]. Таким образом, корректирующее влияние монетарной политики на экономику
может сказаться лишь тогда, когда экономическая система уже уйдет достаточно далеко от положения равновесия. Если в периоды
стабильного развития экономики
это не имеет существенного значения, то в условиях трансформационных процессов указанная проблема приобретает первостепенную важность. В этой связи любые
мероприятия, направленные на установление и достижение ориентиров показателя инфляции в качестве промежуточной цели, заранее
обречены на провал.
Более того, в странах с устойчивыми темпами экономического
роста целевой показатель инфляции, установленный на уровне не
более двух процентов в год, является естественным и желаемым
темпом повышения цен, стимулирующим рост экономики. Прирост
цен в этом случае обусловлен, как
правило, появлением новых товаров и улучшением их качественных характеристик. Не следует забывать, что большинство стран с
развитой рыночной экономикой,
успешно применяющих режим инфляционного таргетирования, находятся в фазе экономического
роста. В этих условиях центральный банк может и вовсе не предпринимать каких-либо усилий по
достижению целевого уровня инфляции, а в некоторых случаях
проводить и откровенно экспансионистскую политику.
Другое дело, если бы по результатам эконометрических исследований желаемый целевой показатель инфляции был установлен в
рамках коридора, к примеру 1,6—
1,8 процента в год, что априори
является невыполнимым условием
для монетарных властей.
Таким образом, относительная
ценовая стабильность в странах с
рыночной экономикой была достигнута, очевидно, не за счет применения самого режима инфляци-
онного таргетирования, а скорее за
счет роста доверия к центральному банку при повышении прозрачности денежно-кредитной политики, что привело к снижению инфляционных ожиданий.
Другими словами, центральные банки, декларирующие использование режима инфляционного таргетирования, на практике
реализуют свое стремление к конечной цели — стабильности цен,
которая является приоритетной по
отношению к остальным конечным целям и своего рода предпосылкой, обеспечивающей последующую реализацию других целей
(рост производства и высокий уровень занятости).
Что же касается успешности
реализации данного режима странами с переходной экономикой, то
следует заметить, что ни Чехия,
ни Польша, ни Венгрия за период
1998—2004 годов после официального введения режима инфляционного таргетирования не смогли
удержать темпы роста цен в установленных ими границах колебаний целевого показателя инфляции в течение относительно продолжительного периода времени
(рисунок 1).
Вместе с тем в Чехии и Польше
достаточно продолжительное время инфляция находилась ниже целевого диапазона. Однако указанный факт не следует воспринимать
как перевыполнение плана по инфляции, как если бы устанавливалась только верхняя граница (потолок) инфляции и любые колебания целевого показателя инфляции ниже этой границы означали
бы успешную реализацию целей
монетарных властей. В случае же
Чехии и Польши нижняя граница
характеризует наименьший предел колебаний целевого показателя и, по всей видимости, и логике,
определяется эмпирическим путем, а не интуитивно. Поэтому ее
нарушение свидетельствует о невыполнении центральным банком
принятых на себя обязательств и
подрывает доверие общественности к проводимой денежно-кредитной политике.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что центральные банки
Чехии, Польши и Венгрии среди
стран Центральной и Восточной
Европы обладают одной из самых
высоких степеней независимости1.
В этой связи указанный факт мог
стать причиной роста доверия к
проводимой этими центральными
банками денежно-кредитной политике и, как следствие, детерминантой снижения инфляционных
ожиданий.
óÂıËfl
В декабре 1997 года Национальный банк Чехии принял решение о переходе на режим инфляционного таргетирования с января 1998 года. В качестве целевого ориентира был выбран показатель “чистой инфляции” (net inflation), который рассчитывался как
годовое изменение индекса потребительских цен за минусом влияния государственного регулирования цен и косвенных налогов. При
этом разрыв между индексом потребительских цен и показателем
“чистой” инфляции постепенно сокращался: в декабре 1998 года он
составлял 5,1 процента, в декабре
1999 года — 1 процент, а в конце
2000 года — 0,8 процента.
В этой связи в апреле 2001 года
Национальным банком Чехии по
согласованию с правительством
было принято решение об установлении целевых ориентиров на период 2002—2005 годов. При этом в
качестве таргетируемого показателя был избран общий индекс потребительских цен, так как процесс отмены административного
регулирования цен и тарифов был
практически завершен. Диапазон
колебаний был установлен в виде
наклонного коридора: начиная с
уровня 3—5 процентов в январе
2002 года и заканчивая уровнем
2—4 процента в декабре 2005 года,
что должно было способствовать
повышению общественного доверия к денежно-кредитной политике и снизить инфляционные ожидания.
И хотя принятый режим допускает возможность непопадания в
заданные рамки по причине событий, носящих шоковый характер
(резкие курсовые колебания на валютном рынке, резкое изменение
цен по группе товаров и т. д.), На-
Alex Cukierman, Geoffrey P. Miller and Bilin Neyapti. Central Bank Reform, Liberalization and Inflation in Transition Economies — An International
Perspective// Center for Economic Research. — 2000. — № 2000—106.
1
11
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Результаты применения режима инфляционного
таргетирования в странах с переходной экономикой
Чехия
èÓθ¯‡
14
12
àÌÙÎflˆËfl*
10
8
ñÂ΂ÓÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ
˜ËÒÚÓÈ ËÌÙÎflˆËË
6
ñÂ΂ÓÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ
ËÌÙÎflˆËË**
4
2
0
óËÒÚ‡fl ËÌÙÎflˆËfl***
-2
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Польша
14
12
àÌÙÎflˆËfl
10
8
ñÂ΂ÓÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ËÌÙÎflˆËË
6
4
2
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Венгрия
12
10
àÌÙÎflˆËfl
8
6
4
2
ñÂ΂ÓÈ ÔÓ͇Á‡ÚÂθ ËÌÙÎflˆËË
0
2001
2002
2003
2004
2005
* Показатель инфляции (inflation) рассчитан как процентное изменение индекса потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года.
** Целевой показатель инфляции (inflation target) указан в процентах прироста ИПЦ за год.
*** Показатель чистой инфляции (net inflation).
êËÒÛÌÓÍ 1
циональному банку Чехии удалось
лишь однажды на протяжении относительно длительного периода (с
сентября 2001-го по май 2002 года) удерживать показатель чистой
инфляции в рамках заданного коридора. Все остальные “попадания” в границы установленного
12
механизм, предполагающий проведение соответствующих операций на условиях overnight.
ориентира носили эпизодический
и, скорее, случайный характер.
Основными инструментами реализации политики инфляционного таргетирования в Чехии являются двухнедельные операции
РЕПО, а также постоянно действующий кредитный и депозитный
В сентябре 1998 года Советом по
денежной политике Национального банка Польши утверждена среднесрочная стратегия денежно-кредитной политики на 1999—2003
годы, предусматривающая переход
Польши к режиму прямого таргетирования инфляции с января
1999 года. Указанная стратегия
предполагала установление долгосрочного ориентира по инфляции
3—4 процента к началу 2003 года,
а также краткосрочного коридора
6,6—7,8 процента на 1999 год, который в последующем ежегодно
корректировался в зависимости от
прогнозных показателей инфляции и возможностей монетарных
властей. В качестве целевого показателя инфляции был выбран индекс потребительских цен.
Основными инструментами политики таргетирования инфляции
являются процентные ставки по
операциям Национального банка
Польши и постоянно доступные механизмы (ломбардные кредиты
коммерческим банкам и депозиты).
Рассматривая инфляцию в
Польше с точки зрения выполнения целевых ориентиров, наблюдаем следующую картину: начиная с
августа 2000 года инфляция устойчиво снижалась с 11,6 до 0,3 процента (апрель 2003 года). Однако
после этого тенденция сменилась
на противоположную, и в январе
2005 года инфляция составила уже
4 процента. При этом попадание в
заданные границы коридора произошло всего лишь три раза и продолжалось не более шести месяцев
(август 1999 года, январь — июнь
2001 года и январь — май 2004 года), что выглядит достаточно парадоксально, так как режим инфляционного таргетирования своей основной целью ставит достижение
именно количественно определенных показателей инфляции.
Следует отметить, что в Польше на протяжении достаточно длительного времени (с июля 2001-го
по декабрь 2003 года) инфляция
находилась на уровне ниже нижней границы намеченного коридора, что, возможно, детерминировало негативные изменения макро-
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
В июне 2001 года Совет директоров Национального банка Венгрии принял решение о переходе к
режиму таргетирования инфляции
с января 2002 года. Декларируемой причиной перехода к новому
режиму денежно-кредитной политики явилась невозможность достигнуть дальнейшего снижения
инфляции (ниже уровня 10 процентов в год) с помощью политики,
основанной на обменном курсе.
В рамках нового режима были
установлены скользящие наклон-
ные ориентиры по инфляции: в декабре 2002 года — 4,5 процента, в
декабре 2003 года — 3,5 процента,
а к декабрю 2005 года планируется выйти на уровень 4 процента.
При этом допустимые отклонения
от намеченного показателя составляют ±1 процент, образуя коридор
целевого уровня инфляции.
Практически одновременно с
введением инфляционного таргетирования была проведена радикальная либерализация системы
валютного регулирования: сняты
все ограничения на проведение
операций с иностранной валютой
и принято решение об обеспечении
полной конвертируемости форинта.
В качестве одного из основных
инструментов своей политики Национальный банк Венгрии использует процентные ставки. Стабильность на денежном рынке поддерживается установлением коридора
процентных ставок. Верхняя граница коридора определяется процентной ставкой по операциям
РЕПО, нижняя — ставкой Национального банка Венгрии по однодневным депозитам.
Хотя новый режим денежнокредитной политики действует
еще недостаточно долго, Национальному банку Венгрии удавалось удерживать инфляцию в рамках заданного коридора на протяжении весьма длительного периода времени: с июня 2002-го по ноябрь 2003 года. Однако далее инфляция существенно превысила
установленную верхнюю границу
(в максимальной точке разрыв составил 3,1 процента в мае 2004 года). И несмотря на то, что начало
2005 года вновь вернуло инфляцию в заданные ориентиры (январь — 4,1 процента, февраль —
3,2 процента к соответствующему
периоду предыдущего года), учитывая тенденцию к снижению
темпов инфляции и одновременный повышающий тренд целевого
параметра, несложно спрогнозировать потенциальный выход показателя инфляции за пределы нижней границы коридора (рисунок 1).
Таким образом, на сегодняшний день не существует объективных и достаточных доказательств
того, что инфляционное таргетирование является ведущей тенденцией денежно-кредитной политики и эффективным способом управления инфляцией. Помимо этого, существенные недостатки, а
также неоднозначность и противоречивость подходов и результатов
применения инфляционного таргетирования не позволяют говорить об исключительной эффективности этого режима и необходимости перехода к его использованию.
Однако это вовсе не означает,
что следует отстраниться от контроля над инфляцией. Скорее даже наоборот, необходимо расширять границы прозрачности и открытости планов монетарных властей по регулированию денежного
обращения, на базе современных
эконометрических моделей инфляции и анализа каналов денежной трансмиссии осуществлять
прогнозирование и оценку результатов денежно-кредитной политики. И на этой основе корректировать вектор и глубину воздействия
инструментов монетарного регулирования в направлении реализации конечных целей денежно-кредитной политики и, прежде всего,
достижения стабильного уровня
цен и устойчивых темпов экономического роста.
Источники:
1. Mishkin F. International experiences with
different monetary policy regimes //
National Bureau of Economic Research. —
1999. — NBER Working Paper 6965. — 48 p.
2. Засорина И.Л., Крючкова И.П. К вопросу
об использовании прямого инфляционного
таргетирования // Деньги и кредит. —
2001. — № 5. — С. 58—63.
3. Green J. Inflation targeting: Theory and
policy implications // IMF Staff Papers. —
1996. — № 43. — P. 779—795.
4. Mishkin F. S. Inflation Targeting in
Emerging Market Countries // American
Economic Review. — 2000. — Vol. 90, № 2.
5. Jonas J., F. Mishkin. Inflation targeting in
transition countries: experience and prospects
// National Bureau of Economic Research. —
2003. — NBER Working Paper 9667.
6. Моисеев С.Р. Инфляционное таргетирование: международный опыт и российские
перспективы // Вопросы экономики. —
2000. — № 9. — С. 88—105.
7. Фридмен М. Основы монетаризма / Под
науч. ред. Д.А. Козлова. — М.: ТЕИС, 2002.
— 175 с.
8. Bernanke B., T. Laubach, A. Posen, F. Mishkin. Inflation Targeting: Lessons from the
International Experience // Princeton, NY:
Princeton University Press. — 1999.
9. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл
Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича. — СПб., 1993. — 448 с.
экономических показателей. Так,
по результатам 2001-го и 2002 годов отмечено существенное снижение темпов экономического роста
(с 4 процентов в 2000 году до 1
процента в 2001 году и 1,4 процента в 2002 году), спад инвестиций и
рост бюджетного дефицита.
Что касается темпов роста цен
в Польше до перехода к таргетированию инфляции, то в 1995—1997
годах они колебались в пределах
113—133 процентов к соответствующему периоду предыдущего года. Однако проведенные исследования по проверке фактических
промежуточных целей денежнокредитной политики1 выявили,
что в Польше неявными промежуточными целями денежно-кредитной политики в период 1990—
2002 годов являлись темпы прироста денежных агрегатов М0 и М1,
при этом гипотеза о рассмотрении
инфляции в качестве промежуточной цели монетарной политики не
подтвердилась. В этой связи снижение инфляции в Польше нельзя
рассматривать однозначно, как последствие перехода на режим инфляционного таргетирования.
ÇÂÌ„Ëfl
1
С. Дробышевский. Сравнительный анализ денежно-кредитной политики в переходных экономиках // Институт экономики переходного периода. —
2003 г.
13
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Общие требования
к консолидированной отчетности
àË̇ çÄÅéäéÇÄ
á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ̇˜‡Î¸ÌË͇
Óډ· ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Û˜ÂÚ‡
‚ÌÛÚË·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ë
ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
É·‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ
燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ·‡Ì͇
Консолидация — это техника, позволяющая составлять
единые отчеты, представляющие информацию о результатах деятельности и
финансовом состоянии группы организаций, самостоятельных юридически, но
связанных финансово
и экономически.
В состав консолидированной отчетности входят консолидированный баланс и консолидированный
отчет о прибыли и убытках. При
этом, поскольку основанием для
составления консолидированной
отчетности являются годовые отчеты участников группы, а консолидированный баланс и консолидированный отчет о прибыли и убытках
составляются по формам годового
отчета, к консолидированному балансу представляются и расшифровки его статей по форме примечаний к годовому балансу. Они
считаются его неотъемлемой частью, как и представляемая вместе с
ними пояснительная информация.
Основная особенность консолидированной отчетности — элиминирование отдельных показателей
членов группы с целью исключения повторного счета в итоговой
финансовой отчетности.
С учетом положений всех ранее
упомянутых стандартов, касающихся составления консолидированной отчетности*, она должна
включать отчетность дочерних, зависимых и совместно контролируемых организаций банка. Принимая решение о включении отчетности того или иного участника
группы в состав консолидированной отчетности, необходимо учитывать ее соответствие требованиям существенности и рациональности. Для этого банку следует руководствоваться критерием существенности, который приведен в
пункте 2 Инструкции по составлению и представлению консолидированной финансовой отчетности.
В соответствии с этим критерием
влияние дочернего, а также зависимого и совместно контролируемого участника группы признается существенным, если выполняется одно из следующих условий:
активы головного банка в результате консолидации изменятся более чем на 0,5 процента;
● капитал головного банка в результате консолидации изменится более чем на 0,5 процента;
● доходы (расходы) головного
банка в результате консолидации изменятся более чем на 0,5
процента.
Стоимостная оценка участия
головного банка в несущественной
дочерней, зависимой или находящейся под совместным контролем
организации отражается в консолидированной отчетности в сумме
фактических затрат на осуществление инвестиций, отраженных в
бухгалтерском балансе головного
банка. Каждый случай невключения подлежит раскрытию в пояснениях к консолидированной отчетности.
Перед составлением консолидированной отчетности банк должен располагать необходимой информацией, источники и порядок
представления которой должны
быть заранее определены. В частности, это сведения о:
● вложениях участников в уставные капиталы других организаций;
● номинальной стоимости акций
(долей капитала) участников
группы;
● остатках по расчетам между
участниками группы;
● кредитах и займах, выданных
друг другу;
● начисленных и выплаченных
дивидендах участниками группы;
● внутригрупповых доходах и
расходах;
● внутренних (между участниками группы) продажах основ●
* Примечание. В журнале “Банкаўскi веснiк” (№ 13 (306), 2005 год) опубликована статья И. Набоковой “Консолидированная финансовая отчетность: аспекты составления и внедрения”.
14
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
ных средств и прочих еще не
списанных материальных ценностей.
Можно выделить несколько
этапов консолидации.
1. Первичная консолидация (при
первом составлении консолидированной отчетности ранее независимых организаций — связана с приобретением).
2. Последующая консолидация
(при составлении консолидированной отчетности группы, образованной ранее и уже осуществляющей взаимные операции).
При первичном составлении
консолидированной отчетности
банк в соответствии с НСФО 22 определяет величину так называемой деловой репутации, которая
рассчитывается на дату приобретения акций консолидируемых участников (дочерних, зависимых и
совместно контролируемых юридических лиц). Расчет деловой репутации осуществляется следующим образом:
● определяются все затраты по
инвестициям;
● рассчитывается доля в капитале инвестируемой организации
путем умножения его балансовой величины на приобретаемый процент участия;
● определяется разница между
затратами по инвестициям и
долей в капитале инвестируемой организации.
Пример 1. Расчет деловой репутации
Банк “А” инвестировал в организацию “В” 320 миллионов белорусских рублей, что составило 80
процентов капитала организации
“В”.
Капитал организации “В” на
дату приобретения сформирован
в сумме 300 миллионов белорусских рублей, в том числе уставный фонд — 200 миллионов белорусских рублей.
Разница между инвестициями
и долей банка-инвестора (320 - 300•80% = 80 миллионов белорусских рублей) представляет деловую репутацию, поскольку затраты на инвестирование превысили
размер доли капитала. В обратной ситуации (доля капитала
превышает затраты по инвестированию) возникает отрицательная деловая репутация.
Деловая репутация отражается
в активе консолидированного баланса по статье “Деловая репутация”. Отрицательная деловая репутация отражается по той же статье со знаком “минус”.
При последующей консолидации деловая репутация списывается на систематической основе в течение срока ее полезной службы.
При расчете срока полезной службы деловой репутации следует
учитывать множество факторов, в
числе которых:
●
●
в той части, в которой она относится к прогнозам в отношении
будущих убытков и расходов,
которые можно оценить и которые указаны в планах покупателя, она признается как доход
в те периоды, в которые данные
убытки и расходы будут возможны;
в той части, в которой она не соотносится с будущими убытками и расходами, она признается
как доход в объеме, не превышающем справедливую стои-
При первичном составлении консолидированной
отчетности банк в соответствии с НСФО 22
определяет величину так называемой деловой
репутации, которая рассчитывается на дату
приобретения акций консолидируемых участников.
характер и предполагаемый
срок существования организации;
● стабильность и предполагаемый срок существования отрасли, к которой относится деловая репутация;
● наличие публичной информации о характеристиках деловой
репутации в аналогичных организациях или отраслях и типичные сроки деятельности подобных организаций;
● уровень затрат на поддержание
или на финансирование, необходимый для получения ожидаемых будущих экономических выгод от приобретенной
организации, а также ее способность и желание достичь такого уровня и т. п.
Максимально возможным определяется срок в течение двадцати лет с момента первоначального
признания деловой репутации.
Иной срок списания деловой репутации может быть определен в
учетной политике банка при наличии достаточного обоснования.
При этом деловая репутация ежегодно проверяется в отношении
снижения ее стоимости и раскрываются причины для установления
указанного срока. Списание деловой репутации признается в каждом периоде как расход.
Отрицательная деловая репутация также подлежит списанию и
признается как доход:
●
мость приобретенных неденежных активов на протяжении оставшегося срока полезной
службы этих активов. Превышение отрицательной величины
деловой репутации над справедливой стоимостью приобретенных неденежных активов признается как доход немедленно.
Для каждого из консолидируемых участников предусмотрен отдельный метод включения в состав консолидированной отчетности.
1. Для дочерних юридических
лиц (НСФО 27) применяется
полная консолидация. При
этом процедура составления
консолидированного баланса и
консолидированного отчета о
прибыли и убытках состоит из
двух этапов. Первый — составление сводного баланса и сводного отчета о прибыли и убытках путем постатейного сложения аналогичных форм отчетности. Второй — получение
консолидированного баланса и
консолидированного отчета о
прибыли и убытках. Для получения консолидированного баланса и консолидированного
отчета о прибыли и убытках к
сводному балансу и сводному
отчету о прибыли и убытках
необходимо применять корректировки (корректирующие записи). Они делаются в рабочей
таблице в ходе подготовки кон-
15
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
퇷Îˈ‡
16
Инвестиционные ценные
бумаги
Кредиты предоставленные
Деловая репутация
ВСЕГО АКТИВЫ
Доля меньшинства
Кредиты полученные
Капитал головного банка
Капитал дочерней
организации
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И КАПИТАЛ
-320
-20
+80
+70
-20
+40
-350
é·˘ËÈ ËÚÓ„ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÓÍ
àÒÍβ˜ÂÌËÂ
Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÔÓ Í‰ËÚÛ
éÚ‡ÊÂÌË ‰ÓÎË
ÏÂ̸¯ËÌÒÚ‚‡
éÚ‡ÊÂÌË ‰ÓÎË „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
·‡Ì͇ ‚ ÔË·˚ÎË ‰Ó˜ÂÌÂÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
àÒÍβ˜ÂÌË ͇ÔËڇ·
‰Ó˜ÂÌÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÑÂÎÓ‚‡fl ÂÔÛÚ‡ˆËfl
äÓÂÍÚËÓ‚ÍË
Пример 2. Консолидация дочерних организаций
В условиях примера 1 прибыль
дочерней организации за отчетный год составила 50 миллионов
белорусских рублей. Общая величина капитала — 350 миллионов белорусских рублей.
В отчетном году головной
банк “А” предоставил дочерней
организации кредит. На дату составления консолидированной отчетности задолженность по кредиту в сумме 100 миллионов белорусских рублей отражена в активе баланса головного банка “А” и в
составе обязательств организации “В”. Процентные доходы головного банка “А” по предоставленному кредиту за отчетный год составили 20 миллионов белорусских рублей.
В отчете о прибыли и убытках
корректировки осуществляются
по статьям “Процентные доходы”
и “Процентные расходы” на одну и
ту же сумму — 20 миллионов белорусских рублей, что в конечном
итоге не повлияет на размер консолидированной прибыли, определяемой как разница между доходами и расходами.
2. Для зависимых юридических
лиц (НСФО 28) применяется
метод долевого участия, при
использовании которого постатейное сложение форм отчетности головного банка и зависимых организаций не производится. В консолидированном
балансе отражаются изменения
в капитале зависимого юридического лица, а в консолидированном отчете о прибыли и
убытках — доля банка в его
прибыли. Причем инвестиции
в зависимые юридические лица
отражаются не в сумме фактических затрат, а корректируются на величину изменений в капитале зависимого юридического лица.
Деловая репутация по организации “В” равна 80 миллионам белорусских рублей (пример 1).
А поскольку банку принадлежит 80 процентов капитала организации “В”, оставшиеся 20
процентов составляют интересы
мелких акционеров, которые отражаются в консолидированном
балансе по статье “Доля меньшинства”.
Для определения доли меньшинства общую величину капитала
организации “В” следует умножить на процент, принадлежащий меньшинству (350•20% = =
70 миллионов белорусских рублей).
Доля банка “А” в прибыли организации “В” определяется путем умножения суммы прибыли
на процент участия банка “А”
(50•80% = 40 миллионов белорусских рублей).
Корректировки по консолидации представлены в таблице.
Как видно из примера 2, корректировки статей актива и пассива баланса проводятся на одну
и ту же сумму, и после проведения
корректировок равенство актива и
пассива баланса сохраняется.
àÒÍβ˜ÂÌË ‚ÎÓÊÂÌËÈ
„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ·‡Ì͇
солидированной отчетности на
основе произведенных расчетов
и не отражаются в бухгалтерском учете ни головного банка,
ни его дочерних организаций.
При этом: а) исключается балансовая стоимость вложений
банка в уставный фонд дочерних организаций и часть их капитала, соответствующая проценту участия; б) доля в прибыли дочерних организаций
отражается в составе капитала
головного банка; в) определяется и отражается отдельно от
капитала и обязательств головного банка доля меньшинства
или доля мелких акционеров (в
том случае, когда банк имеет
более 50, но менее 100 процентов голосующих акций (долей)
дочерней организации); г) остатки по расчетам внутри группы, операции и сделки между
банком и его дочерними организациями, а также доходы и
расходы, возникшие в результате этих операций и сделок,
исключаются; д) исключаются
дивиденды, выплачиваемые
дочерними организациями головному банку либо другим дочерним организациям того же
головного банка, а также последним — своим дочерним организациям (в консолидированной финансовой отчетности
отражаются лишь дивиденды,
подлежащие выплате организациям и лицам, не входящим
в группу).
-320
-20
+80
-260
+70
-20
+40
-350
-260
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Пример 3. Метод долевого участия
Банк “А” в отчетном году инвестировал 60 миллионов белорусских рублей во вновь созданное акционерное общество “С”. Уставный фонд последнего зарегистрирован в сумме 200 миллионов белорусских рублей. Доля участия банка “А” в акционерном обществе
“С” составляет 30 процентов.
Прибыль общества “С” в отчетном году составила 20 миллионов белорусских рублей.
Доля банка “А” в прибыли общества “С”: 20•30% = 6 миллионов белорусских рублей.
Корректировки в консолидированном балансе:
● инвестиции в зависимые организации — плюс 6 миллионов
белорусских рублей;
● накопленная прибыль — плюс 6
миллионов белорусских рублей.
Консолидированная прибыль в
отчете о прибыли и убытках
также увеличивается на 6 миллионов белорусских рублей.
3. Для совместно контролируемых юридических лиц (НСФО
31) предусмотрены два варианта: использование метода пропорциональной консолидации
либо метода долевого участия.
По методу пропорциональной
консолидации к активам, обязательствам, капиталу, доходам и расходам банка добавляются соответствующие статьи
баланса и отчета о прибыли и
убытках совместно контролируемого юридического лица, но
участия для совместно контролируемых организаций соответствует применению данного
метода для зависимых организаций банка.
Консолидированная отчетность
банков должна представляться в
следующие сроки: банками Республики Беларусь — до 1 мая года, следующего за отчетным; Национальным банком Республики
Беларусь — до 1 июня года, следующего за отчетным.
Деловая репутация отражается в активе
консолидированного баланса по статье “Деловая
репутация”. Отрицательная деловая репутация
отражается по той же статье со знаком “минус”.
Консолидированная отчетность
должна базироваться на определенных принципах, в частности,
на:
● принципе полноты: все активы, обязательства, доходы и
расходы головного банка и дочерних организаций принимаются в полном объеме, независимо от доли головного банка;
● принципе собственного капитала: поскольку головной банк
и дочерние организации рассматриваются как целостная
экономическая единица, собственный капитал определяется
по балансовой стоимости акций
консолидируемых участников,
а также финансовых результатов их деятельности;
Консолидированная отчетность не применяется
для целей налогообложения и не используется для
распределения (перераспределения) прибыли, как
допустимо на уровне индивидуальной отчетности.
не в полной сумме, а пропорционально доле участия банка в
его уставном фонде. Затем к
статьям баланса и отчета о прибыли и убытках также применяются корректировки по консолидации, аналогичные используемым для консолидации
с дочерними организациями.
Применение метода долевого
●
(имущества и обязательств, доходов и расходов отчетности головного банка и дочерних организаций): головным банком и
дочерними организациями используется единая учетная политика в отношении аналогичных операций и аналогичных
событий финансово-хозяйственной деятельности;
принципе единой валюты отчетности — для включения в
сводную отчетность показатели
●
●
принципе единой отчетной даты и единого отчетного периода — объединяется отчетность
головного банка и дочерних организаций, составленная за
один и тот же отчетный период
и на одну и ту же отчетную дату;
принципе единства методов
оценки статей отчетности
бухгалтерской отчетности дочерней организации, составленной в иностранной валюте,
пересчитываются в валюту Республики Беларусь. Порядок пересчета определяется Национальным стандартом финансовой отчетности 21 “Влияние изменений валютных курсов”
(НСФО 21) для банковской системы, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 ноября 2002 года
№ 233.
Особое внимание следует обратить на то, что консолидированная
отчетность не применяется для целей налогообложения и не используется для распределения (перераспределения) прибыли, как допустимо на уровне индивидуальной отчетности. В консолидированной отчетности исключено влияние внутригрупповых операций, что в конечном итоге влияет на финансовый результат и способно привести
к занижению налогооблагаемой базы. Кроме того, группа не всегда
является устойчивым образованием, так как в составе ее участников
возможны изменения. Поэтому
при использовании данных консолидированной отчетности для налогообложения может возникнуть
неопределенность в отношении организаций, вновь вошедших в
группу и вышедших из нее в текущем налоговом периоде.
Вместе с тем консолидированную отчетность допустимо исполь-
17
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
зовать в надзорных целях для осуществления контроля над соблюдением требуемых нормативов и
для контроля над операциями,
производимыми между участниками группы, являющимися взаимосвязанными сторонами.
Кроме представления данных о
балансовых остатках и доходах
(расходах) группы, консолидированная отчетность должна представлять пользователям дополнительную информацию об участни-
зации и ведения бизнеса. Кроме
того, банки в основном выступают
в качестве учредителей своих дочерних и зависимых структур, то
есть инвестируют капитал на этапе их создания.
В своих консолидированных
отчетах три банка отразили показатель деловой репутации — это
свидетельствует о том, что долгосрочные вложения осуществлялись путем приобретения акций
(долей) действующих организа-
Кроме представления данных о балансовых остатках
и доходах (расходах) группы, консолидированная
отчетность должна представлять пользователям
дополнительную информацию об участниках
консолидации и их деятельности.
ках консолидации и их деятельности. Данное требование определено каждым из применяемых стандартов.
Говоря об опыте составления
консолидированной отчетности в
Беларуси, можно отметить, что
первую консолидированную отчетность банки составили в 2002 году
и в нее были включены только их
дочерние организации; в 2003 году
банки составляли консолидированную отчетность с учетом своих
дочерних и зависимых организаций; в 2004 году банки составляли
консолидированную отчетность с
учетом ранее разработанных стандартов и вновь принятых НСФО 22
и НСФО 31. Другими словами, по
итогам 2003 года банки составляли консолидированную отчетность
с учетом требований всех национальных стандартов, касающихся
вопросов ее составления.
По итогам 2003 года консолидированную отчетность в полном
объеме составили и представили в
Национальный банк 9 банков. В
соответствии с представленными
данными виды деятельности создаваемых банками дочерних и зависимых структур довольно разнообразны. По сферам направления
это деятельность в области медицины, страхования, сельского хозяйства, торговли, строительства,
легкой промышленности, банковской и финансовой сфере, сфере
оказания услуг в области органи-
18
ций. При этом показатель деловой
репутации — отрицательный, несмотря на наличие у дочерних (зависимых) организаций на дату
вложения заработанного капитала. Такой результат обусловлен
покупкой банком акций по их номинальной стоимости, а не по рыночной, что, в свою очередь, можно объяснить отсутствием вторичного рынка обращения ценных бумаг.
Процент участия банков в уставных фондах дочерних и зависимых организаций колеблется от 25
до 100. При этом преобладающим
является участие банков на уровне
95—100 процентов. Два банка
имеют вложения как в дочерние,
так и зависимые организации. Три
банка имеют вложения и представили консолидированную отчетность только с учетом своих зависимых организаций.
Если рассматривать вложения
банков в уставные фонды организаций, включенных в консолидированную отчетность относительно
общей величины активов банка, в
настоящее время их удельный вес
невелик. Размер уставного фонда
не превышает пятнадцати сотых
процентов, что говорит о том, что
средства банков, направляемые на
осуществление вложений в уставные фонды других юридических
лиц, относительно малы. Но даже
такие относительно малые вложения вызвали в результате консоли-
дации определенные изменения в
балансе и отчете о прибыли и
убытках банков. В результате консолидации произошло увеличение
активов банков в пределах от 0,1
до 35 процентов, обязательств —
от 0,1 до 78 процентов. Следует отметить, что данные цифры являются относительными и нельзя делать окончательные выводы, рассматривая их отдельно от информации о величине собственных активов, обязательств и капитала
банков, поскольку эти величины у
разных банков существенно отличаются.
Что касается эффективности
вложений банков, то можно отметить, что все произведенные вложения обеспечили положительный прирост консолидированного
капитала банков в пределах от 0,2
до 58 процентов. Однако у двух
банков отмечается уменьшение величины консолидированной прибыли отчетного 2003 года относительно их собственной прибыли
(1,32 и 1,66 процента).
В заключение необходимо обратить внимание на то, что в нашей
стране совершенствуются законодательные основы для функционирования банковских групп и холдингов. Соответствующие изменения и дополнения в Банковский
кодекс Республики Беларусь (находятся на стадии рассмотрения
белорусскими парламентариями)
предусматривают расширение
прав Национального банка при
осуществлении надзора за всеми
видами юридических лиц с участием банков, входящих в состав
банковских групп и холдингов.
После принятия данного документа Национальный банк будет наделен правом устанавливать надзорные требования по соблюдению
обязательных нормативов на консолидированной основе и осуществлять соответствующие меры
надзорного воздействия.
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Финансы и деньги:
общее и особенное
LJÒËÎËÈ ëÇàêàÑéÇàó
ÇÂ‰Û˘ËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ
Óډ· Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ ‡Á‚ËÚËfl
˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
àÌÒÚËÚÛÚ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ç‡ˆËÓ̇θÌÓÈ
‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ Å·ÛÒË,
͇̉ˉ‡Ú ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ̇ÛÍ
М
ногие нынешние проблемы
белорусской экономики являются
результатом воздействия целого
ряда внешних и внутренних, объективных и субъективных причин. Особый интерес представляют внутренние причины, объективно возникшие ввиду отставания некоторых базовых положений отечественной финансовой теории от потребностей и реалий
экономической практики. Преодоление этого отставания необходимо для долговременного и динамичного экономического прогресса страны.
Начнем с рассмотрения сути
финансов. Большинство отечественных ученых трактуют финансы
как отношения (экономические,
денежные, общественные, перераспределительные и т. д.). Эта
точка зрения широко представлена в научной и учебной литературе.
Например, в шестидесятые и
семидесятые годы ХХ века была
популярна следующая трактовка
финансов: “Общим абстрактным
определением содержания финансов является понимание их как системы императивных денежных
отношений, выражающих формы
движения национального дохода
общества, формирования и использования централизованных и
децентрализованных денежных
фондов” /1, 10/.
В Экономической энциклопедии 80-х годов финансы капиталистических стран определялись как
“совокупность экономических отношений, опосредующих создание, распределение и использование фондов денежных средств в
процессе перераспределения национального дохода”, а финансы социалистических стран — как “совокупность экономических отношений, возникающих в связи с
планомерным образованием, распределением и использованием
фондов денежных средств в процессе расширенного социалистического воспроизводства” /2, 300,
302/.
Подобным образом определения сути финансов давались учеными на постсоветском пространстве и после распада СССР. Например, в 1995 году Л.А. Дробозина
раскрывала содержание данной
категории следующим образом:
“Финансы представляют собой
экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в
целях выполнения функций и за-
дач государства и обеспечения условий расширенного воспроизводства” /3, 8/.
И сегодня ситуация в этом вопросе не претерпела кардинальных изменений, поэтому в Энциклопедии рыночного хозяйства, изданной не так давно в Российской
Федерации, можно прочесть следующее: “В ходе стоимостного распределения возникают разнообразные денежные отношения, в том
числе и те, что составляют экономическое содержание финансов.
Отсюда финансы — это такая экономическая форма общественных
отношений, которая хотя и связана с существованием денег, но производна от денежной формы стоимости” /4, 63/. Список подобных
примеров может быть продолжен.
Следствием такой трактовки
понятия финансов, как неких отношений, стала практическая невозможность четкой фиксации
объекта финансовых отношений,
поскольку получается, что финансовые отношения складываются
или возникают по поводу финансов, а сами они ранее определялись указанными авторами как денежные, экономические и прочие
отношения. В результате объект
финансовых отношений оказывался весьма расплывчатым и неопределенным, допускающим различные толкования.
Белорусские ученые всегда
проводили различие между финансовыми и денежными отношениями. Финансовые отношения
составляют важную, но относительно небольшую часть денежных отношений. Фактическое
отождествление финансов и денег
в некоторой степени присуще современным зарубежным ученым.
Об этом говорит, например, определение финансов, данное авторами Оксфордского толкового словаря, — “finance (финансы):
1. Практика обращения с деньгами и управления ими. 2. Капитал,
участвующий в каком-либо проек-
19
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
те, в первую очередь капитал, который надо получить, чтобы начать новое дело. 3. Денежный заем
для определенной цели, особенно
сделанный финансовой компанией
(finance house)” /5, 154/. Из этого
определения трудно уяснить экономическую суть и содержание
финансов, то есть специфический
объект соответствующих отношений.
выделяемая обособленная часть
(m), относится к финансам. Именно обособленность и самостоятельность этой части совокупного общественного продукта характеризуют специфику финансов и их место в системе производственных
отношений. Никакая иная экономическая категория не раскрывает
специфику таких отношений. В
этом их отличие от других эконо-
В реальной экономической действительности
финансы обычно предстают как денежные суммы
(накопления), в распоряжении которыми субъект
относительно свободен, поскольку для простого
воспроизводства они ему не требуются.
Данная методологическая проблема была успешно решена белорусскими учеными, которые считают, что “финансовой клеточкой
и началом финансовых отношений
является создание прибавочного
продукта в сфере производства и
последующее его распределение...
т.е. прибавочный продукт, а не государство (как ошибочно считают
некоторые исследователи этой
проблемы) является основой и началом возникновения финансов...
Именно прибавочный продукт исторически является объектом финансовых отношений” /6, 8/. При
этом они исходили из анализа стоимостной и вещественной структуры совокупного общественного
продукта, отражаемой известной
формулой: с + v + m (где с — фонд
возмещения средств производства,
v — фонд заработной платы, m —
прибавочный продукт). Авторы отмечают, что если через с и v осуществляется процесс простого воспроизводства (средств производства и рабочей силы), “то через m посредством создания денежных
фондов обеспечивается процесс
расширенного воспроизводства
этих же элементов воспроизводственного процесса и формирование
фонда централизованных ресурсов
государства” /6, 14/.
Важным представляется и следующее пояснение: “Заметим, что
в стоимости созданного общественного продукта два его элемента
(c + v) имеют денежную оценку, но
не являются финансовыми, и
лишь чистый доход общества, его
20
мических категорий, в частности
денег. Деньги сами по себе лишь
опосредуют движение всех частей
общественного продукта. Но там,
где деньги опосредуют реальные
материально-вещественные элементы, денежные отношения не
являются финансовыми, и лишь
их отрыв от этого двуединого движения и проявление их в новом
качестве — чистом доходе хозяйствующих субъектов, последующее создание на их основе фондов
денежных средств превращают такие денежные отношения в финансовые. Таким образом, финансовыми будут денежные отношения,
которые опосредуют только отношения распределения и перераспределения части совокупного общественного продукта, главным
образом чистого дохода” /6,14/.
Отсюда следует правомерность определения финансов как денежной
формы чистого дохода, или, что
аналогично, как чистого дохода в
денежной форме.
В реальной экономической действительности финансы обычно
предстают как денежные суммы
(накопления), в распоряжении которыми субъект относительно свободен, поскольку для простого воспроизводства они ему не требуются. Денежные же суммы, адекватные необходимому продукту, то
есть обеспечивающие возможность
простого воспроизводства, фактически не являются накоплениями
и не могут (теоретически) считаться финансами. Однако и те и другие деньги внешне трудно разли-
чить, что и затрудняло их идентификацию. Напрашивается аналогия с совокупным общественным
продуктом, включающим в себя
необходимый и прибавочный продукт (внешне часто неотличимые).
Естественно, что финансы,
представляющие собой чистый доход или соответствующие денежные накопления, неразрывно связаны с деньгами. Однако их внешнее сходство сочетается с весьма
важным внутренним различием,
которое обусловлено тем, что деньги в основном олицетворяют необходимую стоимость, а финансы —
прибавочную, часто наглядно выступающую в виде денежных накоплений конкретных субъектов.
Кроме того, деньги стихийно возникли из товарного обмена и представляют собой и сегодня его эффективное средство, а финансы появились в ходе целенаправленного
накопления, фактически представляя его результат, то есть уже изначально финансы порождались
накоплением, а деньги — обменом.
Сущность финансов адекватно
отражается их функциями. Следует сказать, что чаще всего рассматриваемые в научной литературе
две функции — распределительная и контрольная — не являются
главными для финансов в целом,
хотя их выделение для государственных финансов вполне правомерно и оправдано. Если же говорить о финансах вообще, то их
главным экономическим предназначением является обеспечение
расширенного воспроизводства, то
есть инвестиционная функция.
Объективное предназначение финансов состоит именно в этом. Но
помимо этого они также выполняют и другие важные функции:
страховую, перераспределительную, регулятивную и другие, что,
естественно, происходит не само
собой, а через конкретные действия различных субъектов, использующих финансы (денежные накопления), являющиеся для них в
данный момент важными, или
приоритетными.
Использование денег как средства накопления стоимости давно
известно в экономической практике и теории. Данное применение
денег достаточно подробно описано в научной и художественной
литературе, так как многие века
средства обращения и платежа исправно служили людям также ре-
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
альным средством накопления,
сбережения и образования сокровищ. Особенно успешно эту роль
выполняли благородные металлы.
Однако в течение ХХ века ситуация коренным образом изменилась.
В развитых рыночных экономиках произошли важные события, выразившиеся в следующем:
1) постепенном отказе от золотого
стандарта и официально
оформленном разрыве связи денег с золотом;
2) фактически повсеместном превращении денег в эмитируемые
национальным государством
долговые (“бумажные”) обязательства, обмениваемые на соответствующих рынках по
“плавающему” курсу;
3) появлении в экономике многих
стран практически перманентной инфляции;
4) целенаправленном использовании некоторыми государствами
механизма девальвации (ревальвации) национальной денежной единицы и т. д.
Закономерным результатом
всего этого явилось то, что к началу ХХI века использование денег
как средства накопления стоимости существенно уменьшилось или
сократилось. Но этот важный факт
остался вне поля зрения ученых
из-за того, что, во-первых, данная
функциональная утрата происходила постепенно, во-вторых, деньги как средство накопления частично используются и сегодня. Однако свое однозначное превосходство деньги уже потеряли. В экономике появились другие носители и эффективные исполнители
функции накопления и сбережения. При этом другая традиционно важная функция денег — служить средством обмена (обращения и платежа) — остается неизменной.
В целом же за свою многовековую историю деньги, фактически
представляющие собой общественно признанную форму стоимости,
претерпели много качественных
изменений. Первоначально возникла конкретная форма стоимости, и деньгами (в зависимости от
региона) являлись меха, зерно,
скот и т. д. Постепенно ведущей в
мире становится иная форма стоимости — универсальная. Ей (в качестве денег) идеально соответствуют благородные металлы, пред-
ставленные различными золотыми
и серебряными монетами, свободно чеканящимися и обращающимися на рынке. С универсальной
формой стоимости тесно связано
появление мировых денег и мирового рынка.
На смену универсальной в ХХ
веке повсеместно пришла символическая форма стоимости, ныне
широко представленная неразменными на золото национальными
деньгами (бумажными, кредитными, электронными). Эти деньги,
особенно поначалу, позиционировались многими государствами
как технические заменители (символы) полноценных золотых монет, временно изъятых из внут-
так и межгосударственных усилий
и многосторонних переговоров,
имеющих целью сделать государственное, региональное или мировое экономическое развитие более
стабильным и предсказуемым. Это
фактически будет попытка превратить современные деньги из национальной экономической “переменной” в интернациональную
экономическую “постоянную”. И
шансы на успех здесь достаточно
велики.
Подчеркнем и тот факт, что исторически деньги предшествовали
финансам. Существование последних весьма затруднительно вне рамок товарно-денежной экономики,
позволяющей прибавочному про-
Символическая форма стоимости, наглядно
представленная современными деньгами, вовсе
не является высшей формой денежной эволюции,
а представляет собой лишь ее очередную,
или промежуточную, ступеньку.
реннего обращения. Но постепенно их прямая связь с золотом или
государственным золотым запасом
слабела, одновременно и повсеместно теряя свою былую экономическую значимость. Отметим и то,
что теперь золото фактически превратилось из преимущественно денежного в постоянно пользующийся спросом ликвидный товар. Хотя
на мировом и любом национальном рынке он сегодня не единственный, но, видимо, еще долго останется уникальным.
Естественно предположить, что
символическая форма стоимости,
наглядно представленная современными деньгами, вовсе не является высшей формой денежной
эволюции, а представляет собой
лишь ее очередную, или промежуточную, ступеньку.
Следующей важной ступенью
на этом пути, судя по всему, станет всеобщая форма стоимости. А
будущие деньги, ее представляющие и ей наиболее соответствующие, уже не будут соотноситься с
каким-либо конкретным материалом, видом или национальным государством. Их появление и функционирование явится закономерным результатом как объективных экономических процессов,
дукту легко представать в денежной, то есть наиболее ликвидной
форме. Связь между деньгами и
финансами была всегда и сохраняется ныне. Однако она своеобразна, ибо финансы — это всегда
деньги, но деньги — это далеко не
всегда финансы. Соотношение
между деньгами и финансами
представляет собой фактически соотношение между целым и специфической частью этого целого.
Если считать, что деньги олицетворяют стоимость, то финансы
олицетворяют прибавочную стоимость; если деньги — всеобщая
форма стоимости, то финансы —
всеобщая форма прибавочной стоимости; если же деньги — всеобщий эквивалент (товаров), тогда
финансы — всеобщий эквивалент
той части товарной массы, в которой воплощен прибавочный продукт, или чистый доход. Глубокое
понимание сущностной идентичности таких понятий, как прибавочная стоимость, прибавочный
продукт и чистый доход, присутствует в работах К. Маркса. Например, он писал: “Чистый ... доход
есть прибавочная стоимость, следовательно — прибавочный продукт, остающийся за вычетом заработной платы и представляю-
21
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
щий собой реализованную капиталом и подлежащую разделу с земельным собственником прибавочную стоимость и измеряемый ею
прибавочный продукт” /7,409/.
Однако в приведенной выше
цитате четко зафиксирована позиция К. Маркса и еще по одному достаточно актуальному ныне вопросу. Он полагал, опираясь на реальные данные о заработках английских промышленных рабочих в
первой половине ХIХ века, что
скудное благосостояние пролетариата при капитализме в целом существенно улучшиться не сможет
и впредь. Его заработная плата будет и далее оставаться на весьма
низком уровне, обеспечивающем
реально лишь простое воспроизводство рабочей силы, несколько
увеличиваясь во время экономического подъема и вновь снижаясь
во время последующего спада.
Следовательно, владельцам рабочей силы будет и далее реально доступен лишь необходимый продукт, естественно, в виде его денежного эквивалента, а в дележе
прибавочного продукта, то есть
прибавочной стоимости, или чистого дохода, они участвовать
практически не будут. Поэтому
К. Маркс однозначно говорит о вычете заработной платы, фактически бывшей тогда адекватной прожиточному минимуму, из вновь
созданной стоимости.
Но в ХХ веке ситуация с заработной платой в развитых странах
существенно изменилась в лучшую сторону. Средняя заработная
плата там уже достаточно давно
обеспечивает не только простое
воспроизводство рабочей силы.
Наемные рабочие и служащие, составляющие вместе с мелкими соб-
ственниками большинство населения, фактически ежемесячно располагают такими денежными суммами, в которых реально воплощен не только необходимый продукт (необходимая стоимость), но
и часть прибавочного продукта общества, или прибавочной стоимости. Широкие слои населения практически уже много лет являются
постоянными участниками “дележа” последней, то есть часть прибавочной стоимости, или чистого
дохода общества, достаточно регулярно присваивается и используется ими. Следовательно, финансы, представляющие собой (как
мы уже ранее выяснили) денежную форму чистого дохода, оказываются принадлежащими и населению тоже.
В современной же экономической литературе главенствует следующее деление финансов: государственные финансы, местные
финансы, финансы предприятий.
Таким образом, в центре внимания теоретиков и практиков чаще
всего оказываются финансы и финансовое положение трех качественно и количественно различных
субъектов — государства или центральных властей; местных властей; предприятий. Данный субъектный перечень необходимо дополнить населением и включить
его финансы в указанный выше
список. Выделение и постоянный
учет четвертого крупного элемента
— финансов населения — позволит адекватнее, реалистичнее и
полнее представить картину экономической жизни современного
общества. При этом к финансам
населения реально относится
лишь небольшая часть его совокупных денежных доходов. Это
будут только те суммы, которыми
население может распоряжаться
достаточно свободно. Речь идет о
денежных средствах, остающихся
после выплаты всех практически
обязательных платежей (к примеру, налоговых), а также осуществления иных обычных затрат, фактически необходимых ему для собственного и постоянного социально-экономического воспроизводства в прежнем масштабе (от оплаты
продовольствия и жилья до расходов на двоих детей и их образование).
Денежные средства, остающиеся у граждан после всех этих выплат и расходов, и представляют
собой финансы населения, то есть
реально принадлежащую ему
часть чистого дохода.
Названные четыре элемента
(государственные, местные, корпоративные и финансы населения) в
совокупности ежегодно представляют почти весь чистый доход общества. Для современной экономики ключевое значение имеет не
столько абсолютная величина чистого дохода, хотя и она важна,
сколько конкретные пропорции
его межсубъектного распределения, динамика изменений, направления использования и т. д.
Любое существенное нарушение
межсубъектного баланса искажает
и тормозит общее (поступательное)
социально-экономическое развитие страны, делая его внутренне
неустойчивым, разнонаправленным и скачкообразным.
Источники:
1. Александров А.М., Вознесенский Э.А. Финансы социализма. — М.: Финансы. 1974. — 336 с.
2. Экономическая Энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). Гл. ред. А.М. Румянцев. — М.: “Советская Энциклопедия, 1980. — Т. 4. Социология — Я. 1980. — 672 с.
3. Общая теория финансов: Учебник / Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред. Л.А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 256 с.
4. Энциклопедия рыночного хозяйства. Финансы рыночного хозяйства / Редкол. тома. — М.: “Издательский дом “Экономическая литература”, 2002. — 480 с.
5. Финансы: Толковый словарь: Англо-русский. — М.: 2-е изд., “ИНФРА-М”, “Весь Мир”, 2000. — 496 с.
6. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. — 2-е изд., стереотип. — Мн.: Выш. шк.,
1998. — 368 с.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Книга III: процесс капиталистического производства, взятый в целом. — Соч., 2-е изд., т. 25, ч. 2. — 551 с.
22
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Использование дюрации
для оценки процентных рисков
ÑÂÌËÒ òÄêÄâ
ùÍÓÌÓÏËÒÚ I ͇Ú„ÓËË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚‡Î˛ÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ë
ÍÓÂÒÔÓ̉ÂÌÚÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
É·‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ
燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ·‡Ì͇
Кроме того, расчет разности
модифицированной дюрации активов и пассивов баланса банка позволяет получить оценку процентного риска для банка в целом (например, банк, избегающий риска,
должен поддерживать данную разность на нулевом уровне); использование дюрации возможно также
для отслеживания риска ликвидности и т. д.
Инвестирование в ценные бумаги характеризуется появлением
процентного риска в связи с тем,
что сроки обращения облигаций до
погашения представляют собой достаточно большие отрезки времени. Поэтому возникает вопрос об
эффективном формировании портфеля ценных бумаг, для решения
которого в 30-х годах XX века
Фредериком Маколеем (Frederick
Macaulay) и было введено понятие
дюрации. С помощью этого показателя можно на практике оценивать и сравнивать процентные риски, образующиеся при инвестировании в облигации с различными
исходными сроками до погашения
и купонными ставками.
ê‡Ò˜ÂÚ ˆÂÌ˚ Ó·ÎË„‡ˆËË
Н
ормативными документами
Национального банка, в частности
Инструкцией об экономических
нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 28.06.2004 № 92, предусматривается возможность использования дюрации при установлении
экономических нормативов для
банков и небанковских кредитнофинансовых организаций. В Российской Федерации рассматриваемый показатель применяется не
только для оценки процентного
риска портфелей ценных бумаг, но
и для защиты от процентного риска различных инвестиционных
проектов в целом.
Прежде чем перейти к расчетным формулам и экономическому
смыслу рассматриваемых величин, остановимся на формуле определения цены облигации в конкретный период времени. Предположим, что облигация предусматривает периодические постоянные
купонные платежи в течение периода обращения, тогда общая цена
облигации в текущий момент времени — это сумма приведенных
стоимостей каждой купонной выплаты (то есть денежного потока).
Поясним сказанное на примере
(рисунок 1). Пусть известно, что
через год купонная выплата составит 100 долларов при значении
процентной ставки 10 процентов,
тогда сегодня необходимо будет
вложить
 $100 
1 + 10%  ≈ $90,91,
 100%
чтобы через год получить сумму
100 долларов. Приведенной стоимостью денежного потока в 100
долларов в данном случае и является значение 90,91 доллара.
Пояснение к термину
“приведенная стоимость
денежного потока”
$100
$90,91
10%
0
1 год
êËÒÛÌÓÍ 1
Математическая формула для
вычисления цены бумаги в общем
случае выглядит следующим образом:
C/t
C/t
P=
+
+ ... +
(1 + R/t)a (1 + R/t)a+1
+
C/t
P0 + C/t ,
+
(1)
(1 + R/t)a+n -1 (1 + R/t)a+n
где P — текущая стоимость облигации;
P0 — номинальная стоимость
облигации;
R — доходность к погашению
(как десятичная дробь);
t — количество купонных выплат в году;
C — годовой купонный доход;
a — отношение количества оставшихся дней до следующей
выплаты к общему количеству
дней между двумя купонными
выплатами;
n — количество целых купонных периодов до погашения.
23
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Каждое слагаемое в формуле
(1), определяющей цену бумаги,
является приведенной стоимостью
денежного потока.
Ñ˛‡ˆËfl å‡ÍÓÎÂfl
После определения цены облигации вернемся к рассмотрению
дюрации.
Дюрация Маколея представляет собой средневзвешенный срок
выплат по облигации, где весами
являются приведенные денежные
потоки, нормированные ценой инструмента.
Поясним определение дюрации, данное выше, на простейшем
примере. Допустим, что мы инвестировали 100 долларов в некую
двухлетнюю ценную бумагу с денежными потоками раз в год, причем выплаты распределяются во
времени в соответствии со схемой,
приведенной на рисунке 2 (преобладающая сумма выплачивается
через 1 год, исчезающе малая —
через 2 года).
Возможная схема
распределения
денежных потоков
и оставшийся срок до погашения.
В этой ситуации выбор должен остановиться на бумаге с меньшим
процентным риском, а дюрация
как раз и позволяет дать качественную оценку величины данного
риска (больше дюрация — больше
риск, и наоборот). Математически
дюрация Маколея находится по
следующей формуле:
1  C(a)
C(a+1)
D = a ×
+ (a +1) ×
+...+
t
P
P
+ (a +n) ×
C(a+n) 
,
P 
(2)
где D — дюрация Маколея, измеряемая в годах;
t, a, P, n — величины, определенные в формуле (1);
C (a +i) — приведенная стоимость (i+1)-го денежного потока,
C/t
,
то есть C(a +i) =
(1 + R/t)a +i
i = 1, n - 1 ,
P0 + C/t
C(a +n) =
.
(1 + R/t)a + n
è‡‚Ë· ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl
Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‰˛‡ˆËË
Пример расчета дюрации Маколея представлен в таблице 1.
$99,99
Чтобы прийти к пониманию
природы дюрации, представим себе денежные потоки как совокупность облигаций с нулевым купоном и периодами погашения, равными моментам выплат по исходной облигации1. Срок инвестирования в каждую из этих облигаций с нулевым купоном равен их
сроку до погашения. Дюрация Маколея представляет собой средневзвешенный период до погашения
всех облигаций с нулевым купоном. Другими словами, рассматриваемая характеристика показывает соответствие сроков погашения
для облигации с купонными выплатами и облигации с нулевым
купоном.
Дюрация представляет собой
равновесную точку на оси времени
(рисунок 3), которая уравновешивает все приведенные денежные
потоки слева от точки D с денежными потоками справа (включая
выплату номинальной стоимости
облигации при погашении).
В ходе приведенных выше рассуждений мы пришли к пониманию того, что дюрация представ-
퇷Îˈ‡ 1
Пример расчета дюрации Маколея
в годах для двухлетней государственной
облигации США
$0,01
0
1 год
2 года
купонная ставка = 1,625%,
срок до погашения = 2 года,
доходность к погашению = 1,7021%,
периодичность купонных выплат = 6 месяцев,
цена = 99,8516
êËÒÛÌÓÍ 2
Как видим, при таком дисбалансе выплат, несмотря на то, что
номинальный срок погашения 2
года, можно приблизительно считать реальным сроком погашения
1 год, так как основная масса платежей приходится на этот период.
Другими словами, средневзвешенный период инвестирования (то
есть дюрация) приближенно равняется одному году.
На рынке может возникнуть
ситуация, когда отличные друг от
друга облигации будут иметь одинаковую доходность к погашению
(данные агентства Bloomberg на 14 октября 2003 года)
èÂËÓ‰ (è)
ÑÂÌÂÊÌ˚È
ÔÓÚÓÍ (Ñè)
è˂‰ÂÌ̇fl
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ñè (èëÑè)
1
0,8125
0,805644
2
0,8125
0,798845
3
0,8125
0,792104
4
100,8125
97,45243
Результирующее значение дюрации (лет)
è×
èëÑè
ˆÂ̇
0,008068
0,016001
0,023798
3,903891
3,95(полугодий)/2=
=1,98(лет)
Под облигацией с нулевым купоном понимается облигация, по которой не производятся купонные выплаты в течение срока обращения, а погашение производится по номиналу.
1
24
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Графическое представление
дюрации Маколея
C(a+n)
C(a)
C(a+1)
C(a+2)
D
êËÒÛÌÓÍ 3
ляет собой период, на который
фактически инвестируются деньги. Понятно, что чем меньше срок
инвестирования, тем меньше процентный риск. Исходя из этого,
мы можем сформулировать правила оценки данного риска при помощи дюрации.
1. Чем выше дюрация инструмента, тем выше процентный
риск.
2. Процентный риск портфеля
инструментов, таких, как облигации и инструменты денежного
рынка, можно оценить, просто используя комбинацию индивидуальных дюраций этих инструментов.
Пользуясь формулой (2) и физическим смыслом рассматриваемой характеристики, можно получить некоторые полезные для
практики свойства:
1. Дюрация облигаций с нулевым купоном равна периоду до погашения.
2. Для облигаций с купонными
выплатами в течение периода обращения дюрация меньше периода
до погашения.
3. Величина дюрации изменяется со временем.
4. Чем выше купонная ставка,
тем меньше дюрация, а значит, и
риски, и наоборот.
5. Чем выше доходность к погашению, тем ниже дюрация, и наоборот.
åÓ‰ËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
‰˛‡ˆËfl
Дюрацию Маколея мы можем
использовать для сравнения процентного риска отличных друг от
друга бумаг. Но цена различных
облигаций при одинаковом изменении их доходности изменяется
на различную величину, поэтому
возникает необходимость определить возможное изменение цены
бумаги при изменении ее доходности. Эта задача традиционно решается введением в рассмотрение модифицированной дюрации.
Модифицированная дюрация
представляет собой относительное
изменение цены бумаги в процентах при изменении доходности к
погашению на один процент. Математически данная характеристика определяется по следующей
формуле:
D
MD =
,
(3)
(1+ R/t)
первоначальной цены Р0, чем цена
P’1 второй облигации. Угловой коэффициент k — это и есть величина модифицированной дюрации.
Зависимость между
ценой и доходностью
первой облигации
P(ˆÂ̇)
B
k
C
D
P1
R0
где MD — модифицированная дюрация;
D — дюрация Маколея в годах, найденная по формуле (2);
R,t — величины, определенные в формуле (1).
R1
R(%)
êËÒÛÌÓÍ 4
Зависимость между
ценой и доходностью
второй облигации
Правила использования дюрации Маколея, приведенные ранее,
справедливы и для этой величины
(так как модифицированная дюрация отличается от дюрации Маколея лишь коэффициентом).
Вернемся к примеру, приведенному в таблице 1, и вычислим, используя формулу (3), модифицированную дюрацию для рассмотренной двухлетней государственной
облигации США:
1,98
MD =
= 1,96.
1 + 0,01702/2
Исходя из полученного результата, можно сделать вывод о том,
что процентное изменение цены
этой облигации составит 1,96 процента при изменении доходности
на один процент.
С помощью рисунков 4 и 5 мы
можем дать геометрическую интерпретацию модифицированной
дюрации. Кривые AC представляют собой зависимость цены облигации от доходности. Представим,
что первоначально у обеих бумаг
доходность и цена были одинаковы и равны, соответственно, R0 и
P0. По прошествии некоторого времени доходности изменились на
одинаковую величину и стали равны R1, но так как вид зависимости
у облигаций различный, то и новые цены будут отличаться. Причем если угловой коэффициент k
меньше углового коэффициента
k1, то и новая цена P1 первой облигации будет меньше отличаться от
A
P0
P(ˆÂ̇)
P0
A
B
k1
C
P’1
R0
D
R1
R(%)
êËÒÛÌÓÍ 5
В качестве еще одного примера
в таблицах 2 и 3 приведены данные о дюрации Маколея и модифицированной дюрации для некоторых государственных облигаций
США и Германии (источник:
агентство Bloomberg, 13 ноября
2003 года).
В ходе приведенных рассуждений мы пришли к выводу, что рассматриваемая характеристика
представляет собой эластичность
цены облигации по доходности.
Модифицированная дюрация позволяет не только сравнить процентные риски двух облигаций, но
и определить приближенное изменение цены облигации при изменении доходности к погашению,
пользуясь формулой
Новая цена = Старая цена ×
× [1 - MD × ( Новая доходность - Старая доходность )].
(4)
25
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
퇷Îˈ‡ 2
Значения дюрации Маколея и модифицированной
дюрации для государственных облигаций США
é·ÎË„‡ˆËfl
Ñ˛‡ˆËfl å‡ÍÓÎÂfl
åÓ‰ËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
‰˛‡ˆËfl
1,937
4,637
7,995
1,919
4,561
7,825
Cо сроком погашения 2 года
Cо сроком погашения 5 лет
Cо сроком погашения 10 лет
퇷Îˈ‡ 3
Значения дюрации Маколея и модифицированной
дюрации для государственных облигаций Германии
é·ÎË„‡ˆËfl
Ñ˛‡ˆËfl å‡ÍÓÎÂfl
åÓ‰ËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
‰˛‡ˆËfl
1,803
4,565
8,412
1,756
4,403
8,057
Cо сроком погашения 2 года
Cо сроком погашения 5 лет
Cо сроком погашения 10 лет
Хотелось бы заострить внимание на некоторых аспектах использования дюрации. Во-первых,
при использовании дюрации в качестве характеристики чувствительности цены следует помнить,
что модифицированная дюрация
является всего лишь аппроксимацией чувствительности и дает хороший результат лишь при малых
изменениях доходности. Во-вторых, так как при выводе расчет-
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‰˛‡ˆËË
Хотя основной акцент в данной
статье был сделан на использование дюрации для оценки процентных рисков облигаций с фиксированными купонными выплатами,
возможно более широкое применение данной величины для оценки
процентных рисков финансовых
инструментов, обладающих сходными свойствами.
Расчет разности модифицированной дюрации
активов и пассивов баланса банка позволяет
получить оценку процентного риска для банка
в целом; использование дюрации возможно также
для отслеживания риска ликвидности и т. д.
ных формул для дюрации мы опирались на формулу (1) расчета цены, которая верна для облигаций с
постоянными купонными выплатами, то и применение формул (2)
и (3) для дюрации Маколея и модифицированной дюрации в данном виде возможно только для
этих облигаций.
26
Инструкция об экономических
нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций № 92, о которой упоминалось выше, предусматривает использование модифицированной
дюрации для определения величины общего процентного риска при
инвестировании в долговые обязательства и другие инструменты,
взаимосвязанные с размером процентной ставки.
В Методических рекомендациях по оценке инвестиционных проектов, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации от 21.06.1999, показатель дюрации применяется для защиты от
процентного риска (как составной
части инвестиционного риска) путем выбора финансовых проектов,
наименее чувствительных к изменению процентной ставки.
Интересным аспектом применения дюрации является расчет
модифицированной дюрации баланса для оценки процентных рисков. Так, соотношение между модифицированной дюрацией активов и пассивов позволяет количественно определить потери (прибыль) банка при возможном изменении процентных ставок на один
процент. Данный подход позволяет перейти от учетных (балансовых) данных к оценке стоимости
активов и пассивов с учетом изменения рыночной конъюнктуры,
что повышает эффективность управления балансом.
Метод расчета дюрации активов и пассивов позволяет также
проводить мониторинг сбалансированности сроков размещения активов и пассивов, что способствует
снижению риска ликвидности.
В силу всего вышесказанного
понимание экономического смысла и владение таким инструментом, как дюрация, дает возможность финансовым аналитикам,
профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, специалистам органов надзора за банковской
деятельностью в максимальной
степени оценить качество и реальную стоимость того или иного актива, что в конечном итоге непосредственно сказывается на достижении главной цели их деятельности — контроля за соотношением
риск/доходность.
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Доверительное управление
как эффективное
направление для банков
ç‡Ú‡Î¸fl ãÄáÄêÖÇÄ
燘‡Î¸ÌËÍ Óډ· ÔÓ ‡·ÓÚÂ
Ò ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Îˈ‡ÏË ÙËΡ·
éÄé “Å·„ÓÔÓÏ·‡ÌÍ” —
ÅÂÒÚÒÍÓ ӷ·ÒÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
‡ÒÔË‡ÌÚ͇ ͇Ù‰˚
·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‰Â· ÅÉùì
С
егодня становится актуальным детальное изучение роли и
места банковских услуг в системе
операций коммерческих банков,
анализ их влияния на показатели
доходности и ликвидности банков.
Для коммерческих банков необходим поиск новых подходов к повышению доходности своих операций. Частично решение данной
проблемы возможно не только с
увеличением количества предлагаемых клиентам услуг, но и при
проведении качественной пере-
1
2
оценки структуры операций с клиентами, уменьшении удельного веса неработающих активов, увеличении объемов операций с ценными бумагами.
В целях формирования в нашей
стране рынка розничных банковских услуг, приближенного по своим параметрам к рынку розничных банковских услуг развитых
государств, разработана Концепция развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь
до 2010 года1 (далее — Концепция). Ею определен основной результат развития розничных банковских услуг для банковской системы, который будет состоять в
увеличении числа клиентов, объемов привлекаемых ресурсов, улучшении их структуры, росте возможностей банков по проведению
активных и посреднических операций. Весь комплекс мероприятий должен способствовать повышению устойчивости банковской
системы и улучшению ее качественных параметров посредством
внедрения современных элементов
инфраструктуры банковского рынка, и, как результат, — повышение рентабельности сектора розничных банковских услуг.
Согласно Концепции комплексная банковская услуга предполагает предоставление определенного набора услуг клиентам на более
выгодных условиях, чем если бы
эти услуги предлагались раздельно. Основными участниками рынка розничных банковских услуг в
Беларуси являются банки, небанковские кредитно-финансовые организации и физические лица.
В настоящее время в белорусских банках практически неразви-
ты услуги, предназначенные для
физических лиц по доверительному управлению денежными средствами и ценными бумагами, операции с драгоценными металлами.
Не нашли широкого применения и
операции с использованием электронных денег. Возможно, банки
республики еще не до конца осознали, что такая операция, как доверительное управление, играет
большую роль в банковском деле,
что она создает неразрывные связи
банка с промышленностью и другими сферами экономики.
В статье “Доверительное управление: возрастут ли доходы госслужащих”2 описан процесс передачи государственными служащими в доверительное управление
АСБ “Беларусбанк” на время прохождения государственной службы находящихся в их собственности долей участия (акций, прав) в
уставных фондах коммерческих
организаций. К сожалению, существующая социально-экономическая ситуация позволила лишь
формально подойти доверительному управляющему — АСБ “Беларусбанк” к управлению собственностью государственных служащих.
Немалую роль в создании основ
рынка должен играть опыт зарубежных экономических систем,
который необходимо заимствовать, но не напрямую, а с поправками на сложившиеся в стране условия.
В Беларуси трастовые операции как инструмент доверительных имущественных отношений
пока не получили должного развития, в то время как за рубежом
они давно популярны в среде дело-
Одобрена постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.07.2004 № 120.
См. “Банкаўскi веснiк”. 2004. № 16 (273). С. 51.
27
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
вых кругов. И это неудивительно,
поскольку траст — один из наиболее тонких и универсальных организационно-юридических инструментов управления. На нем основаны некоторые важные инструменты корпоративного планирования и многие виды финансовых
услуг. Чтобы раскрыть экономическую сущность понятия “траст”,
обратимся к истории его возникновения.
Институт траста как таковой
сложился в Англии в эпоху раннего средневековья. Для распространения своих идей, приобретения
все большего числа сторонников в
целях усиления своего влияния в
политической жизни страны духовенству была крайне необходима
соответствующая материальная
база: увеличение количества монастырей, содержание большого
числа монахов и т. д. Однако ре-
В целях формирования в нашей стране рынка
розничных банковских услуг, приближенного
по своим параметрам к рынку розничных банковских
услуг развитых государств, разработана
Концепция развития розничных банковских услуг
в Республике Беларусь до 2010 года.
Сходные в общих чертах с трастами отношения возникли еще задолго до нашей эры. Уже в Древнем Египте были распространены
отношения по распоряжению наследством, опеке над собственностью малолетних принцев и принцесс, представлению интересов
третьих лиц по доверенности. Имуществом фараонов и их детей управляли жрецы древнеегипетских
храмов и другие приближенные
монахов. Право человека на получение имущества, находящегося в
собственности других лиц, зафиксировано в одном из первых кодексов древности — сводах Солона
примерно в 600 году до нашей эры.
В этом кодексе подтверждалось
право человека на выбор наследника и лица, имеющего право получать собственность независимо от
родственных связей.
С начала IV века в английском
праве начала образовываться “параллельная система материального
права, которая в некоторых случаях разрушала решения судов общего права... Если суд “общего
права” признавал собственником
определенное лицо, что нарушало
права других лиц или противоречило сложившимся требованиям,
суд “справедливости” мог признать
лицо доверительным собственником в пользу третьего лица”1.
1
шать эти задачи духовенству не
позволял запрет на владение каким-либо имуществом и собственностью вообще. Поэтому был найден следующий выход: знатные
горожане жертвовали в пользу монахов принадлежащие им земельные угодья, замки и другое имущество, причем все это предназначалось не непосредственно монахам, а специальному Совету горожан. Последний являлся номинальным собственником переданных ему земель и иного имущества, что считалось всего лишь фикцией, а пользовались этой собственностью все-таки монахи, которые и выступали доверенными лицами горожан. Так появился институт номинальных собственников.
Подобная ситуация существовала и в ряде постсоветских стран,
в том числе и в Беларуси, когда
иностранным юридическим и физическим лицам запрещалось покупать и иметь в собственности акции стратегических для национальной экономики эмитентов. Из
сложившейся ситуации был найден выход: резиденты в таких государствах покупают крупные пакеты акций, выступая при этом
как номинальные владельцы. В
руки нерезидентов они попадут
путем продажи на фондовых бир-
Халфинова Р.О. Современный рынок: правила игры. М., 1993.
28
жах, в частности, в виде американских депозитных расписок.
Своим появлением институт
траста обязан праву справедливости, которое возникло в XIV веке. К
этому периоду общее право из-за
своего формализма уже не успевало за потребностями эпохи. Лица,
обращавшиеся в королевские суды
за разрешением споров, все чаще
были не удовлетворены либо невозможностью рассмотрения дел, либо решениями, выносимыми такими судами. Тогда указанным лицам не оставалось ничего другого,
как идти за справедливым решением к самому королю. Король, а позднее лорд-канцлер при соблюдении определенной процедуры обращения рассматривал такие дела,
основываясь исключительно на
своем понимании морали и справедливости, и в своих решениях не
был связан никакими нормами
права. Позднее, в конце XV века,
был создан суд лорд-канцлера, решения которого приобрели такую
же силу, как и решения судов общего права.
Почему же именно право справедливости способствовало появлению института доверительной собственности и где их взаимосвязь?
Дело в том, что как номинальные,
так и доверительные собственники, получив имущество в собственность, юридически получали неограниченное право на управление
и распоряжение таковым. Суды
общего права не давали учредителю никакой защиты от недобросовестного поведения доверительного собственника, признавая его —
доверительного собственника —
единственным владельцем переданного имущества. Вот здесь право справедливости и сыграло свою
роль. Защищая нарушенные интересы учредителя, король, а позднее лорд-канцлер выносил справедливое решение, свободное от
устаревших догматов судов общего
права. В соответствии с таким решением доверительный собственник был обязан действовать определенным образом и передавать
доходы бенефициару, в противном
случае ему грозил арест.
Следовательно, право собственности доверительного собственника на переданное ему учредителем
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
имущество ограничивается не правовыми рамками, а нормами морали и справедливости, которые вначале не имели никакой правовой
базы, а затем, по мере рассмотрения дел данной категории, находили обоснование в многочисленных судебных прецедентах. Имен-
поведения для субъектов права.
Поэтому можно сказать, что система общего права является менее
абстрактной по отношению к континентальной системе. Субъект
континентального права должен
строить свои отношения с другими
субъектами исходя из какого-то
Институт траста как таковой
сложился в Англии в эпоху раннего средневековья.
но поэтому без преувеличения
можно сказать, что основной элемент траста — доверие, которое
оказывает учредитель доверительному собственнику, передавая последнему имущество. Причем категория “доверие” не является
правовой в полном смысле этого
слова, она не очерчена в полной
мере правовыми рамками. Доверительные отношения сторон определяются “справедливостью” в общей форме. И основная задача
права справедливости — предоставить гарантии защиты учредителю
от недобросовестных действий доверительного собственника.
Возникновение в гражданском
праве Республики Беларусь нового
вида обязательства — доверительного управления имуществом, в
том числе денежными средствами,
связано с попыткой перенесения в
институты континентального права той положительной экономической функции, которую имеет институт “траст” в англо-американской системе права. Однако своего
рода автоматический перенос невозможен в силу следующих существенных различий между ними.
Во-первых, континентальная
система права сформировалась на
основе принципов, разработанных
правовой наукой в лице европейских университетов с целью установления для субъектов права общих правил поведения, вытекающих из понятий справедливости и
морали. К установленным в законодательных актах таким нормам
поведения и должно было стремиться общество. Система общего
права формировалась судьями на
основе разбирательства конкретных дел. Судьями создавались судебные прецеденты, которые, в
свою очередь, выступали нормами
предписанного в законе общего образца поведения, сверять свои действия с каким-то предначертанным идеалом. Субъект же общего
права должен осуществлять свои
действия по отношению к другим
субъектам, ориентируясь на уже
сложившиеся и признанные судами в качестве правовых норм отношения.
Во-вторых, система и структура континентального и общего
права настолько различны, что
столь естественное и фундаментальное для континентального
права деление на публичное и частное право, а также разделение
права по отраслям на конституционное, административное, гражданское, трудовое и другие отрасли совершенно отсутствует в анг-
— учредитель (собственник), выгодоприобретатель и управляющий
— в определенной мере и размере
обладают правомочиями собственника. В романо-германском варианте при передаче имущества в доверительное управление смены
собственника не происходит, а доверительный управляющий получает имущество и принимает на
себя обязательства осуществлять
управление им в интересах учредителя.
Специфика трастовых отношений состоит в том, что базой таких
отношений является их доверительный характер, однако следует
провести грань между экономикоправовой сущностью траста и доверительного управления. На первый взгляд траст очень похож на
обычный договор поручения: одно
лицо поручает другому управлять
своей вещью тем или иным образом, но сходство это чисто внешнее. Особенность траста в том, что
вещь, которая передается в управление, безвозвратно переходит в
собственность управляющего.
В соответствии с договоренностью одно лицо-учредитель (settlor)
передает другому лицу — доверительному собственнику (trustee)
какое-либо имущество или право с
возложением на него обязанностей
по управлению данной собственностью от своего имени в качестве
независимого собственника для
Своим появлением институт траста обязан праву
справедливости, которое возникло в XIV веке .
лийском праве, имеющем две основных отрасли: общее право и
право справедливости.
В-третьих, в обеих указанных
выше системах существуют абсолютно разные правовые категории. Например, для системы континентального права такие понятия, как “обязательство”, “юридическое лицо” и многие другие, считаются одними из основополагающих. Для системы же англо-американского права таковыми являются “доверительная собственность”, “встречное удовлетворение” и т. д.
Англосаксонская модель предполагает, что все субъекты траста
извлечения выгоды в пользу третьих лиц — выгодоприобретателей
(bеnеficiaries).
Классическая модель траста
предполагает наличие трех субъектов — учредителя, доверительного
собственника (доверительного управляющего), выгодоприобретателя. При этом учредитель траста
может одновременно быть его управляющим или бенефициаром.
Трасти является “правовым собственником” имущества, переданного в траст, бенефициар — “экономическим собственником”, то есть
он именно то лицо, в интересах которого трасти “держит” имущество
на правах собственности.
29
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
По своему усмотрению и доброй воле учредитель траста формирует пакет доверительной собственности, куда могут входить наличные деньги, ценные бумаги,
движимое и недвижимое имущество, страховые полисы, предметы
искусства, драгоценные металлы,
интеллектуальная собственность и
другие имущественные права. Доверенное лицо, принимая от учредителя данную собственность в
свое распоряжение, обязуется рационально управлять ею и использовать эту собственность, а также
доходы от нее в интересах выгодоприобретателей трастового соглашения. При этом могут устанавливаться любые дополнительные ус-
Можно выделить ряд факторов,
обуславливающих появление доверительных отношений. Первый —
развитие принципиально новых
отношений, связанных с введением института частной собственности (за последнее десятилетие значительно увеличилось количество
собственников, многие из которых
не могут или не хотят управлять
своей собственностью и готовы передоверить ее профессионалам).
Второй фактор может быть вызван желанием без затрат личного
времени оказать материальную помощь третьим лицам за счет своего
имущества, оставаясь его собственником. Суть третьего фактора
состоит в том, что в последние го-
Трасти является “правовым собственником”
имущества, переданного в траст,
бенефициар — “экономическим собственником”,
то есть он именно то лицо, в интересах которого
трасти “держит” имущество на праве
собственности.
ловия по формам и методам контроля за деятельностью доверительного управляющего, формам
получаемого вознаграждения, срокам действия траста и т. д. Кроме
перечисленных лиц, договор траста может предусматривать наличие специального лица, в функции
которого входит контроль за деятельностью доверительного управляющего, и полномочия такого
контролирующего лица (custodian
— кастодиана) могут быть чрезвычайно широкими.
Доверительное управление —
особые связи между юридическими
и физическими лицами относительно собственности, сопровождающиеся установлением специфических обязанностей и ответственности лиц, управляющих
капиталом, а также особых прав
и привилегий собственников капитала, защищающих его от неправомочных и ошибочных действий
управляющего. Базой связи между
доверенным лицом, или управляющим (менеджером), и собственником капитала являются отношения доверия, при которых одно лицо управляет собственностью на
основе доверенности собственника и в его интересах.
30
ды в числе объектов собственности
наряду с денежными средствами и
недвижимостью появились разнообразные ценные бумаги, операции с которыми требуют высокой
квалификации и особого профессионального опыта — информации, времени, достаточного для
анализа ситуации и принятия правильных решений. При наличии
данных условий инвестор может
расcчитывать на то, что его работа
на фондовом рынке принесет плоды. Именно в этом случае он в полной мере использует возможности,
предоставляемые рынком ценных
бумаг.
Появление в мировой банковской практике трастовых операций как разновидности комиссионно-посреднических услуг, оказываемых коммерческими банками своим клиентам, и их быстрое
развитие вызвано целым рядом
объективных причин, среди которых:
● проблема банковской ликвидности и снижения доходности
традиционных видов кредитных банковских операций, а
также стремление банков обеспечить выполнение одной из
ключевых задач — повышение
доходности операций при сохранении благоприятного уровня ликвидности;
● растущая заинтересованность
клиентов банка в получении
широкого спектра услуг;
● обострение конкуренции на
рынке ссудных капиталов, конкуренция среди банков на привлечение клиентов и применение с этой целью новых видов
услуг;
● доверительные операции позволяют привлечь значительные
суммы денежных средств, следовательно, увеличить источник дохода;
● доверительные операции не
имеют больших издержек;
● доверительные операции обуславливают дополнительное
расширение корреспондентских отношений банка, способствуют улучшению его положения на межбанковском рынке,
повышению репутации, имиджа.
Институт “траст” не предусматривает главенства прав собственности трасти или бенефициара по
отношению друг к другу. Самое
важное — передать их в руки надежных учреждений, способных
профессионально осуществлять
управление ими. В ряде стран доверительным управлением (трастом) занимались физические лица,
страховые компании, специально
созданные трастовые компании,
однако постепенно приоритет был
отдан банкам. По сути операции
по доверительному управлению относятся к разряду банковских, поскольку такие функции, как бухгалтерский учет, хранение ценностей в сейфах, депозитные операции, финансовый анализ и другие,
выполняются банками.
В мировой практике между
банками и трастовыми компаниями существуют различия в специализации на рынке трастовых услуг. Так, к услугам траст-отдела
банка относятся:
● хранение ценных бумаг;
● ведение ежемесячных бухгалтерских записей клиента;
● получение платежей от имени
клиента по доверенности,
включая проценты, дивиденды, арендные платежи;
● покупка и продажа ценных бумаг за счет и от имени клиента,
проведение расчетов с продавцами и покупателями;
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
консультационные услуги;
консультирование предприятий, включая выбор оптимального портфеля ценных бумаг,
налоговое планирование, приобретение недвижимости и
других материальных ценностей;
● персональное консультирование граждан, включая перевод
денежных средств и других активов родственникам и наследникам непосредственно на территории страны и за границей,
в том числе планирование оптимального распределения семейных доходов;
● принятие целевых вкладов
граждан и организаций на покупку недвижимости и автотранспорта;
● создание пенсионных фондов
организаций и фондов ассоциации граждан (частных пенсионных фондов) по управлению
имуществом и выполнению
иных услуг по поручению и в
интересах клиентов на правах
его доверенного лица.
Как правило, для трастовых
компаний не характерны чисто
банковские услуги, такие, как целевые вклады.
Помимо перечисленных выше
услуг, трастовые компании предлагают:
● регистрацию частных фирм за
границей;
● принятие и управление недвижимостью и другим имуществом в стране и за границей;
● инвестирование средств клиента в операции с высокой прибыльностью при взаимном разделении риска неполучения
прибыли.
На рынке трастовых услуг некоторых государств выступают
различные субъекты. Структура
рынка трастовых услуг представлена в таблице.
Из таблицы видно, что банки
занимаются лишь трастовыми услугами по созданию и управлению
компаниями для клиентов. В нашей стране несколько другая ситуация: согласно статье 9 Банковского кодекса Республики Беларусь небанковские кредитно-фи●
●
1
2
퇷Îˈ‡
Структура рынка трастовых услуг1
Çˉ˚ Ú‡ÒÚÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ
(ÛÒÎÛ„Ë ·‡ÌÍÓ‚ Ë Ú‡ÒÚÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ)
é„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÒÛ·˙ÂÍÚ˚,
‚˚ÔÓÎÌfl˛˘Ë Ú‡ÒÚÓ‚˚ ÓÔÂ‡ˆËË
Долговые трасты (управление
задолженностью в пользу третьих лиц)
Ведение трастовых счетов:
• полных (управление всеми видами
финансовых активов);
• специальных (управление ценными
бумагами, наличностью и т.п.)
Инвестиционные трасты
(инвестирование средств клиента в
заданные виды активов, регионы, страны)
ESOP-трасты (управление
собственностью трудовых коллективов
на предприятиях)
Земельные трасты (управление
землей в пользу третьих лиц)
Трасты оборудования и
недвижимости (управление
средствами пенсионных фондов)
Пенсионные трасты (управление
средствами пенсионных фондов)
Благотворительные трасты
(управление средствами
благотворительных фондов)
Трастовые услуги по созданию и
управлению компаниями для клиентов
нансовые организации не могут
осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
● привлечение денежных средств
физических лиц и (или) юридических лиц во вклады (депозиты);
● размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности и
срочности;
● открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц2.
Таким образом, заинтересованность клиента в передаче трастовой компании или банку отдель-
Агенты по торговле
недвижимостью
Агенты по оценке недвижимости
Аудиторские фирмы
Фондовые брокеры
Инвестиционные консультанты
Депозитарии
Нотариальные конторы
Валютные дилеры
Банки (расчеты, гарантии)
ных функций по управлению его
имуществом объясняется возможностями использования практического опыта и профессионализма
сотрудников организации — доверенного лица, специализирующейся на оказании данных услуг.
Голубович А. Д. Траст. Доверительные услуги банков и финансовых компаний клиентам. — М.: АО “АРГО”, 1994.
Банковский кодекс Республики Беларусь.
31
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Механизм валютного курса
как заключительный этап
валютной интеграции
Ä̇ÒÚ‡ÒËfl ãìáÉàçÄ
ÄÒÔË‡ÌÚ͇ ÅÉì
В
настоящее время сроки и
направления монетарной интеграции Беларуси и России вызывают
у экономистов множество дискуссий. Однако мало у кого возникают сомнения в том, что рано или
поздно Беларусь, в связи с нарастающими процессами глобализации, войдет в один из валютных
блоков. Сегодня ведутся различные международные переговоры и
проводятся научные исследования
по поводу вхождения Беларуси в
32
формирующиеся валютные союзы.
В то же время существует не так
много исследований в области самого процесса перехода. Конечно,
наиболее легким вариантом может
стать единовременный переход на
расчеты в союзной денежной единице. Однако более приемлемым
вариантом будет прохождение
страной промежуточного адаптационного этапа, ярким примером
которого в современной экономической науке и практике является
Механизм обменного курса
(ERM2). Он — обязательное условие для вхождения в Европейский
монетарный союз.
Подготовка введения общей
валюты на заключительном этапе
экономической интеграции является очень важным вопросом, так
как верное определение и обязательное исполнение модели курсообразования на переходном этапе
позволяют:
— с наименьшими издержками
адаптировать национальную экономику к вступлению в валютный
союз. Выполнение требований переходного периода уменьшает данные риски в связи с возможностью
проведения пусть ограниченной,
но самостоятельной как монетарной, так и валютной политики.
Кроме того, жесткие требования к
курсовым колебаниям национальной валюты по отношению к союзной дают дополнительный стимул
к выполнению других критериев
конвергенции;
— уменьшить риски других
членов союза за счет гарантий по
обязательному исполнению условий переходного периода каждым
кандидатом.
Если предположить, что вхождение Беларуси в валютный союз
будет происходить по принципу
стран Евросоюза (независимо, в
какой союзный блок наша страна
будет вступать, — в союз с Рос-
сией, ЕврАзЭС или ЕС), необходимо отработать сценарий ее участия
на подготовительном этапе. Так
как европейский вариант переходного процесса является на сегодня
наиболее эффективным и опробованным на практике, то рассмотрим его более подробно в качестве
эталона и для Республики Беларусь (для простоты механизм осуществления курсовой политики на
переходном этапе для Беларуси будем называть так же, как и в ЕС,
то есть ERM2).
Для полного понимания сути
ERM2 рассмотрим основные положения данного механизма.
Начало действию этого механизма положила резолюция Европейского Совета об установлении
механизма обменного курса, которая была подписана в Амстердаме
16 июня 1997 года.
Механизм обменного курса
(ERM2) не является каким-то особенным валютным режимом, а
служит основой для его функционирования. Он включает валюты
стран, которые еще не ввели единую валюту, но собираются осуществить это в ближайшем будущем.
Участие в ERM2 для европейских
стран является необходимым и
представляет собой один из Маастрихстских критериев конвергенции — стабильность национальной валюты. Немаловажную роль
при изучении данного механизма
играют следующие дефиниции:
● центральный курс (паритет);
● равновесный валютный курс;
● валютный курс при вступлении
в ERM2;
● допустимые отклонения от центрального паритета.
Центральный курс (паритет) при вступлении в ERM2
представляет собой заранее установленную величину валютного
курса национальной валюты по отношению к наднациональной. Со-
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
глашение о центральном паритете
является многосторонним и подписывается страной-кандидатом и
союзными монетарными властями. В Евросоюзе такими органами
являются Европейский центральный банк, национальные банки европейских стран и Совет министров экономики и финансов (ЭКОФИН). Как правило, значение центрального паритета не должно значительно отличаться от равновесного валютного курса.
Центральный курс может быть
изменен в период участия в ERM2,
хотя возможность таких изменений зависит от их направления.
Если ревальвация центрального
курса не оказывает влияния на исполнение Маастрихстского критерия, то девальвация представляет
собой нарушение выполнения критерия стабильности валютного
курса. В этом случае участие в
ERM2 продлевается еще на два года, то есть введение единой валюты
автоматически происходит только
через два полных и непрерывных
года валютной стабильности.
Разные последствия от девальвации и ревальвации центрального курса объясняются тем, что
страны, осуществляющие девальвацию, имеют конкурентное преимущество по отношению к другим странам-участницам.
Равновесный валютный курс
также может изменяться в зависимости от долгосрочных факторов,
таких, как производительность и
структурные реформы. Центральный курс для отдельных странчленов при вступлении и во время
их участия в ERM2 не обязательно
должен быть равен равновесному
валютному курсу. Допустимые
различия между ними позволяют
осуществлять достаточно гибкую
денежно-кредитную политику и
гарантируют внутреннее и внешнее равновесие при продолжении
процесса номинальной и реальной
конвергенции.
Другими словами, центральный курс действительно будет отражать равновесный валютный
курс только на конец периода участия в ERM2.
Валютный курс при вступлении в ERM2 представляет собой
рыночный курс, который сложился при вступлении в ERM2, и может отличаться от центрального
курса по нескольким причинам:
● рыночный валютный курс не
отражает равновесный валютный курс;
● рыночный валютный курс отражает равновесный, но центральный паритет отличается от
равновесного валютного курса
в связи со структурными и другими изменениями в экономике.
издержек при введении наднациональной денежной единицы;
— механизм призван защитить
от неожиданного давления со стороны валютных рынков как государства-члены вне единой монетарной зоны, так и те государства,
которые уже ввели единую валюту;
— механизм обменного курса
также гарантирует, что государства-члены, входящие в зону наднациональной денежной единицы,
будут заключать соглашения о
Центральный курс (паритет) при вступлении
в ERM2 представляет собой заранее установленную
величину валютного курса национальной валюты
по отношению к наднациональной.
Помимо основных дефиниций
валютного механизма, необходимо
рассмотреть основные принципы и
цели, для которых был разработан
ERM2. При определении ERM2
среди основных положений о
функционировании можно выделить следующие:
— как завершающий критерий конвергенции, ERM2 является необходимым условием поддержания стабильного валютного
курса, которое должно выполняться при параллельном соблюдении всеми государствами-членами последовательной монетарной политики, ведущей к стабильности цен и исполнению согласованной фискальной и структурной политики;
— стабильная экономическая
среда, которая невозможна без соблюдения ERM2, нужна для успешного функционирования национального рынка и более высокого уровня инвестирования, экономического роста и занятости;
— механизм валютного курса
помогает повысить уверенность в
том, что государства-члены, не
входящие в зону обращения единой валюты, но участвующие в механизме, ориентируют свою экономику на стабильность и дальнейшую конвергенцию, которая помогает им избежать дополнительных
введении единой валюты, аналогичные тем, которые заключили
страны — основатели союза;
— достаточная гибкость ERM2
позволяет присоединиться к механизму странам-кандидатам, которые имеют различные степени, направления и стратегии экономической конвергенции.
В то же время сам механизм
налагает ряд условий на интегрирующиеся страны. Как для вхождения в зону единой валюты необходимо в обязательном порядке
выполнить все условия номинальной конвергенции, так и для участия в ERM2 нужно достичь следующих показателей:
— установление центрального
курса к наднациональной валюте
для валюты каждой страны-члена
вне единой валютной зоны;
— центральный курс является
фиксированным, но с допустимым
определенным коридором колебаний. Стандартный коридор колебаний составляет 15 процентов вокруг центрального паритета1;
— проведение центральным
банком краткосрочных валютных
интервенций в пределах допустимого минимума без ограничений;
— свободное использование
процентных ставок как основного
инструмента денежно-кредитной
политики.
1
В действительности коридор возможных колебаний валютного курса страны-кандидата вокруг наднациональной валюты значительно уже. Соблюдение
данных колебаний осуществляется путем автоматических интервенций и финансирования и является результатом взаимного согласия между государствами-членами и кандидатами.
33
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Несмотря на то, что в ЕС для
создания валютного союза ERM2
выступает одним из принципов номинальной конвергенции, некоторые экономисты высказываются
против его исполнения. Однако существует ряд причин, которые
объясняют полезность данного механизма.
Прежде всего ERM2 ставит своей целью стимулировать номинальную и реальную конвергенцию с Экономическим cоюзом путем поддержки определенного
уровня стабильности валютного
курса. Механизм валютного курса
ного во времени регулирования валютного курса и взвешенной процентной политики.
êÂÊËÏ ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó ÍÛÒ‡
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÂÂıÓ‰ÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡
Следующим, не менее важным
вопросом является режим валютного курса в период нахождения в
ERM2.
В принципе страна-кандидат
может ввести стандарт ERM2 при
функционировании любого режима валютного курса. Однако на
Разные последствия от девальвации и ревальвации
центрального курса объясняются тем, что страны,
осуществляющие девальвацию, имеют конкурентное
преимущество по отношению к другим странам-участницам.
предполагает определенную свободу при определении степени и
стратегии экономической конвергенции и помогает избежать резких колебаний реального обменного курса. Широкий коридор оставляет определенное пространство
для колебаний, связанных с укреплением равновесного курса и
изменениями номинального курса
в результате воздействия внешних
шоков. Более того, данный механизм допускает не только обычные
автоматические валютные интервенции в пределах существующих
лимитов, но и добровольные (односторонние или совместные) валютные интервенции национальных и
наднациональных монетарных
властей в совокупности со свободным использованием политики
процентных ставок. И наконец,
многовалютная природа участия в
ERM2 и легкость выхода делает
ERM2 менее подверженным различного рода рискам по сравнению с более жесткими и негибкими иными переходными валютными режимами.
Иногда некоторые экономисты
заявляют, что ERM2, как переходный режим, может не быть эффективным в случае спекулятивных
валютных интервенций. Однако
риск неожиданных спекулятивных атак на валютный курс страны-кандидата может быть значительно снижен как за счет более
широкого коридора колебаний,
так и за счет гибкого и эффектив-
34
практике существуют определенные ограничения. Европейский
Совет министров экономики и финансов, например, в своем положении от 5 апреля 2003 года запретил участие в ERM2 странам с режимом свободного плавания, а
также с режимами ползущей или
жесткой привязки к любой валюте, кроме евро.
Если говорить о союзе России и
Беларуси, которые допускают возможность введения на территории
Беларуси российского рубля уже в
лорусского рубля к российскому и
ко всем другим валютам. Так, если
девальвация номинального курса
белорусского рубля к доллару в
2004 году составила всего 0,6 процента годовых, то изменение к
российскому рублю достигло 6,4
процентного пункта. Таким образом, на сегодняшний день привязка белорусского рубля к российскому является больше формальным, чем реальным инструментом
валютного регулирования.
Главенствующую позицию в белорусской экономической политике по-прежнему занимает доллар
США. Существенная доля сбережений, торговых операций и расчетов макроэкономических показателей производится в американских долларах. С другой стороны,
важную роль на мировом рынке
начинает играть евро, и для Беларуси данный факт является также
очень значительным, так как более 37 процентов торгового оборота в 2004 году пришлось на Евросоюз, и в последние годы эта доля
постоянно растет (особенно в отношении экспортных потоков).
Опираясь на данные факты, некоторые отечественные экономисты утверждают, что создание валютного союза между Россией и
Беларусью не будет означать формирования оптимальной валютной
зоны между данными государствами как минимум до тех пор, пока
торговые потоки и межгосударст-
Среди множества сценариев участия в Механизме
обменного курса (ERM2) наиболее популярными в мировой
практике являются четыре: греческая модель вхождения
в ERM2, греческая модель с фиксированным центральным
паритетом, центральный паритет равен номинальному
курсу при вступлении, завышенный центральный
паритет при вступлении.
2006 году, то данное условие нельзя назвать исполненным в полной
мере. Хотя из Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2004 год следовало, что Национальный банк Республики Беларусь устанавливает жесткие границы колебаний белорусского рубля к российскому, на практике
фактически осуществлялась фиксация белорусского рубля к доллару США, исходя из колебаний которого устанавливались курсы бе-
венные расчеты в большей степени
будут проводиться не в российских
рублях, а в валютах других стран
(долларах США и частично в евро).
Возвращаясь к проблеме участия в ERM2, следует отметить, что
достаточно важным моментом является вопрос о времени вхождения в него. По мнению многих европейских экономистов, когда
страна с режимом ползущей или
жесткой привязки к валюте монетарного союза (как пример, присо-
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
единение стран — новых членов
ЕС к Европейскому валютному союзу) определяет время вхождения
в ERM2, то лучшим вариантом будет осуществление данного перехода в кратчайшие сроки.
Во-первых, проведение изменений центрального паритета или
валютного режима при отсутствии
обязательств со стороны монетарных властей о соблюдении обязательных условий переходного периода может создать риск значительной переоценки курса. Установление же центрального паритета или изменение режима при нахождении страны в ERM2 позволяет в значительной мере снизить
данный риск.
Во-вторых, стандарт ERM2
обычно предоставляет достаточный
интервал для колебаний, что позволяет как понижать, так и повышать номинальный курс по отношению к союзной денежной единице.
В-третьих, как уже было замечено, риск неожиданных спекулятивных валютных атак при нахождении в ERM2 будет в значительной степени ограничен.
В-четвертых, участие в ERM2
предполагает обязательный контроль со стороны наднациональных монетарных властей. Если обратиться к опыту ЕС, то там Европейский центральный банк может
ограничить валютные интервенции страны-кандидата, если это
идет вразрез с главной целью —
ценовой стабильностью в зоне евро. Однако данные ограничения
едва ли возможны, если странакандидат имеет малые экономические и геополитические размеры
по сравнению со всем Евросоюзом.
Данное утверждение в равной степени относится и к Республике Беларусь, которая имеет незначительный экономический потенциал и геополитические размеры как
по сравнению с Европейским союзом, так и с Российской Федерацией.
Наконец, при определении коридора колебаний валютного курса в случае вхождения в ERM2
производится оценка возможного
и непредсказуемого давления со
стороны рынка, на основе чего
принимается решение о сокращении колебаний номинального валютного курса по отношению к
центральному паритету.
Заключительным и наиболее
важным вопросом при рассмотре-
нии переходного периода является
выбор сценария вхождения в
ERM2.
ëˆÂ̇ËË ‚‚‰ÂÌËfl
ÏÂı‡ÌËÁχ Ó·ÏÂÌÌÓ„Ó ÍÛÒ‡
В экономической теории существует ряд моделей вступления в
курсовой механизм. Сценарии различаются в зависимости от следующих основных элементов.
1. Отклонения валютного курса
при вступлении в ERM2 по отношению к центральному курсу.
2. Поведение валютного курса в
период участия в ERM2.
Существует два аспекта, на которые необходимо обратить внимание при анализе поведения курса,
— монотонность и плавность.
Монотонность движения валютного курса. Скачки в тренде и
связанный с этим резкий переход
от тренда номинального обесценения к тренду номинального укрепления могут означать, что либо белорусский рубль был недооценен
по отношению к союзной валюте,
либо был установлен неверный
центральный паритет.
Плавность движения валютного курса. Будет ли тренд значений курса плавным или будут происходить постоянные скачки? Как
правило, плавность изменений во
многом зависит от монетарной политики центрального банка, хотя
в некоторых случаях допустимо
резкое изменение номинального
курса, особенно если номинальный валютный курс был значительно завышен по отношению к
центральному паритету.
3. Изменение центрального паритета во время участия в ERM2.
В принципе возможно проводить девальвацию или ревальвацию центрального паритета в
течение периода участия страны в ERM2. Однако центральный банк, целью которого является наиболее быстрое прохождение ERM2, старается не
осуществлять таких колебаний, особенно в сторону обесценения центрального курса.
Среди множества сценариев
участия в Механизме обменного
курса наиболее популярными в
мировой практике являются четыре: греческая модель вхождения в
ERM2, греческая модель с фиксированным центральным парите-
том, центральный паритет равен
номинальному курсу при вступлении и завышенный центральный
паритет при вступлении.
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных сценариев.
А) Греческая модель
вхождения в ERM2
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È Ô‡ËÚÂÚ
ê˚ÌÓ˜Ì˚È
‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÛÒ
ERM2
Основные особенности данного
сценария состоят в следующем:
— центральный паритет при
введении единой валюты значительно укрепляется по сравнению
с центральным паритетом при
вступлении в ERM2;
— монотонность и плавность
валютного курса;
— возможность значительной
ревальвации центрального паритета;
— на протяжении всего участия страны в ERM2 происходит
постепенная девальвация номинального валютного курса.
В данном сценарии монетарная
политика может быть достаточно
многовариантной и “игра на сближение” имеет меньшее значение.
Центральный паритет при вхождении в Механизм обменного курса
занижен по отношению к номинальному курсу. Возможность значительной ревальвации центрального паритета снижает риски центрального банка, так как позволяет проводить гибкую монетарную
политику и обеспечивает безопасность при непредвиденных колебаниях обменного курса.
Однако, с другой стороны, в результате большей свободы от проведения монетарной политики в
области обесценения номинального валютного курса премия за курсовой риск будет значительно выше (это, в свою очередь, ведет к
возможному росту процентных
ставок).
Главной же слабостью данного
сценария является возможность
формирования устойчивых инфляционных ожиданий. Дело в том,
что само по себе вступление в
ERM2 может положительно влиять на инфляционные ожидания,
35
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
особенно если это связано с установлением стабильного (фиксированного) валютного курса. Однако
сам данный сценарий может даже
спровоцировать рост негативных
инфляционных ожиданий и инфляционное давление в результате
значительных различий между
центральным паритетом и номинальным курсом при вхождении.
Б) Греческая модель
с фиксированным
центральным паритетом
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È Ô‡ËÚÂÚ
ê˚ÌÓ˜Ì˚È
‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÛÒ
ERM2
Основные особенности второго
сценария:
— центральный паритет занижен по отношению к обменному
курсу при вступлении;
— монотонность и плавность
обменного курса;
— отсутствует возможность
значительной ревальвации центрального паритета;
— происходит постепенная девальвация номинального валютного курса.
Основное отличие данного сценария от предыдущего лежит в
уменьшении многовариантности
монетарной политики. В данном
случае центральный банк теряет
возможность полного использования различий между номинальным курсом при вступлении и центральным паритетом при желании
проведения обесценения национальной валюты.
В) Центральный паритет
равен обменному курсу
при вступлении в ERM2
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
Ô‡ËÚÂÚ
ê˚ÌÓ˜Ì˚È
‚‡Î˛ÚÌ˚È ÍÛÒ
ERM2
Основные особенности данного
сценария:
— центральный паритет равен
номинальному валютному курсу
при вступлении;
36
— монотонность и плавность
валютного курса;
— отсутствие колебаний центрального паритета, а режим валютного курса близок к фиксированному.
Если монетарные власти используют валютный курс в качестве инфляционного якоря, то данный вариант прохождения в ERM2
наиболее приемлем. Монетарная
политика лишается возможности
маневрирования валютным курсом, в то же время центральному
банку страны будет значительно
легче добиться снижения процентных ставок. В данном варианте ограничение возможностей денежнокредитной политики требует повышения согласованности всех
экономических преобразований,
так как центральный банк не сможет и дальше сдерживать монетарными методами конечное потребление и ограничивать инфляцию спроса.
Этот сценарий неприемлем для
Республики Беларусь, так как в
ближайшем периоде темпы инфляции будут еще достаточно высокими, что может в будущем, при
установлении жесткой фиксации,
спровоцировать возникновение
множественности валютных курсов.
Г) Завышенный
центральный паритет
ê˚ÌÓ˜Ì˚È
‚‡Î˛ÚÌ˚È
ÍÛÒ
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
Ô‡ËÚÂÚ
ERM2
Основные особенности данного
сценария:
— центральный паритет завышен по отношению к валютному
курсу при вступлении (рыночный
обменный курс занижен по отношению к центральному паритету);
— нет возможностей колебаний
центрального паритета;
— режим валютного курса близок к фиксированному.
В данном случае в долгосрочном периоде сохранение приемлемой разницы между процентными
ставками в отдельной стране и в
целом по союзному блоку путем
постоянного, взаимосвязанного ре-
гулирования валютного курса будет невозможно. Как только центральный банк решит участвовать в
ERM2, он должен будет провести
ревальвацию номинального валютного курса, после чего использовать валютный курс в качестве инфляционного якоря.
При этом сценарии монетарная
политика теряет некоторую маневренность, так как процентные
ставки будут, скорее всего, ниже,
чем в других союзных странах, а
валютный курс после ревальвации
будет жестко зафиксирован. Принятие четвертого сценария участия в ERM2 может быть целесообразно для страны, в которой наблюдается значительная недооценка национальной денежной единицы, а власти намерены проводить
жесткую денежно-кредитную политику, и одной из основных целей является привлечение иностранного капитала. В данном случае для регулирования и контроля
за конечным потреблением экономическая политика в других сферах становится даже более важной, так как возрастает покупательная способность домохозяйств, а стоимость внешних заимствований падает в результате
реального укрепления национальной валюты. Этот сценарий также
менее приемлем для Беларуси, чем
два первых. Инфляционные процессы будут главным препятствием на пути его реализации.
Выбор между четырьмя вышеприведенными схемами вступления в ERM2 зависит от экономической ситуации в стране и договоренностей между странами — членами Союза. В связи с этим достаточно трудно определить, какой
путь для нашей страны будет наиболее оптимальным в будущем.
Однако, основываясь на текущей
ситуации в Беларуси, можно предположить, что наиболее предпочтительным является греческая
модель перехода на единую валюту с фиксированным центральным
паритетом (вариант Б), когда при
достаточно высоком уровне инфляции Национальный банк сможет проводить номинальную девальвацию белорусского рубля.
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Концепция
зрелого монетаризма
Ç·‰ËÏË ÅìêãÄóäéÇ
èÓÙÂÒÒÓ Ä͇‰ÂÏËË ÚÛ‰‡
Ë ÒӈˇθÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË,
‰ÓÍÚÓ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍËı ̇ÛÍ
М
онетаризм Энджелла —
Варбюртона развивался как направление критики кейнсианства
и, тем не менее, превратился в самостоятельную концепцию. Ее характерная черта — отстаивание
особой роли денег в экономической системе и, соответственно, акцентирование внимания на важности денежной политики. Эта концепция основывалась на эмпирических фактах, свидетельствующих об устойчивости денежных
показателей, в частности, скорости обращения. Она объясняла
циклические колебания хозяйственной конъюнктуры отклонениями от сложившихся темпов роста
денежной массы. Некоторые критические замечания авторов данной доктрины в адрес Дж. Кейнса
были не совсем справедливыми.
Они основывались на “Общей теории...”, хотя в “Трактате о деньгах” значительное внимание уделено анализу чисто денежных проблем.
Дж. Энджелл и К. Варбюртон
вели критику кейнсианства с чисто методологических позиций и
исследовали недостатки этой теории в сфере денежных отношений.
В отличие от такого подхода последующий монетаризм развивал
критику кейнсианства как мировоззрения, которое рассматривает
экономику в виде системы, не имеющей достаточных ресурсов для
саморегулирования и поэтому
нуждающейся в целенаправленном государственном воздействии.
Понимание экономики как системы с недостаточной способностью к саморегуляции было высказано Дж. Кейнсом еще в “Трактате
о денежной реформе” (1924 г.) и
основывалось на анализе особенностей бумажно-денежного обращения, в частности, необходимости
определения валютными властями
количества денег в обращении.
Кейнсианская теория выступила
антиподом доктрины laissez-faire.
Отстаивание laissez-faire как
мировоззренческого принципа стало отличительной чертой монетаризма второй половины 50-х годов. Это, в частности, прослеживается в социологических работах
М. Фридмена. В них утверждается
принцип полной свободы деятельности каждого индивида, а роль
государства сводится к защите частной собственности. Экономика
понимается как саморегулирующая система, а конкретный индивид действует в ней самостоятельно на свой страх и риск. Мир сводится к совокупности индивидов,
объединенных товарно-денежными связями.
В таких воззрениях мир теряет
перспективу и представляется объектом индивидуального присвоения и потребления. Исчезает понятие окружающей среды как общего достояния, а общественный
контроль за природными ресурсами заменяется их частным присвоением.
Антиподом этого “мира не для
всех” является “большой мир”, в
котором существует единство ныне живущего и последующих поколений.
Но такой общественный институт способен обеспечить интересы
последующих поколений? Разумеется, иного института, кроме государства, просто не существует. Но
государства, понимаемого не как
машины классового диктата и не
как ночного сторожа, а государства как механизма защиты стратегических интересов своих граждан. Государственный интерес есть
интерес последующих поколений.
Именно доктрина “большого
мира поколений” противостоит доктрине neo-laissez-faire.
На мировоззренческом уровне
современный монетаризм — доктрина neo-laissez-faire; на узкоспециальном — теория денежной политики.
Главный парадокс монетаризма как денежной теории — в том,
что эта доктрина жестко отстаивает принципы laissez-faire, но одновременно рассматривает в своих
теоретических построениях денежную массу в качестве экзогенной величины, определяемой государственной властью.
Разумеется, проведение какойлибо политики — само по себе есть
система мер и ограничений, тем
более в сфере денежного обращения при господстве бумажных денег. В данном случае противоречие между исходными постулатами монетаризма и его теоретическими выводами очевидно.
37
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Для противодействия кейнсианской доктрине современный монетаризм широко использовал основные тезисы К. Варбюртона —
устойчивость денежных показателей, отрицание значения бюджетной политики, ограниченность
влияния процентной ставки на денежный спрос.
Понятно, что эти выводы легче
всего укладывались в систему
взглядов, отстаиваемых традиционной количественной теорией. Но
эта теория переживала в 50-е годы
По М. Фридмену, спрос на
деньги в высшей степени стабилен. Но речь идет не о стабильности количества денег, необходимого
для выпуска единицы продукции.
Под стабильностью М. Фридменом
понимается “сохранение вида
функции, связывающей потребное
количество денег с переменными,
его определяющими, а резкий рост
скорости обращения при гиперинфляции как раз и свидетельствует
о стабильности этого функционального соотношения...” [1, 33].
Понимание экономики как системы с недостаточной
способностью к саморегуляции было высказано
Дж. Кейнсом еще в “Трактате о денежной реформе”
(1924 г.) и основывалось на анализе особенностей
бумажно-денежного обращения, в частности,
необходимости определения валютными властями
количества денег в обращении.
непростые времена. Эмпирические
исследования Р. Селдена, опубликованные в 1956 г. в сборнике под
редакцией М. Фридмена, подтвердили более ранние выводы К. Варбюртона относительно скорости
денежного обращения. В долгосрочном плане этот показатель демонстрировал понижательную
тенденцию, а в краткосрочном —
колебался на конкретных фазах
хозяйственного цикла.
В работе 1956 г. М. Фридмен
предложил новую трактовку количественной теории денег [1]. В основу своей версии он положил методологию Дж. Хикса, т. е. анализ
спроса на кассовые остатки конкретного индивида. Деньги были
представлены как один из активов, т. е. элементов богатства, наряду с акциями, физическими благами (товарами), человеческим капиталом. В функцию спроса на
деньги включались реальные ставки доходности по этим активам,
ожидаемый темп роста цен, реальный доход. Кроме того, в функцию
вводилась переменная, отражающая вкусы и предпочтения индивидов. Следовательно, спрос на
деньги, по М. Фридмену, зависит
от всего на свете. При произвольном изменении валютными властями денежного предложения
можно говорить о влиянии денег
на цены. А это уже подтверждение
количественной теории денег.
38
Витиеватость такой трактовки
стабильности в работе М. Фридмена породила и продолжает порождать массу недоразумений. Дело в
том, что в функцию спроса на
деньги включаются ставки процента. Следовательно, спрос на
деньги может быть стабилен лишь
в меру стабильности процентных
ставок. Но что более неустойчиво в
экономике, чем эти ставки? Только валютный курс...
Никто не станет отрицать, что
валютный курс — важнейший элемент спроса на деньги. Но в функцию спроса на деньги М. Фридмена этот показатель не включен.
Следовательно, нельзя говорить и
о стабильности спроса на деньги
даже в трактовке стабильности вида функции.
М. Фридмен не мог пройти мимо наиболее существенного недостатка количественной теории —
непроработанности вопроса о влиянии денег на реальный доход,
т. е. на фактический, а не номинальный уровень производства. В
этой связи возникает проблема
разделения воздействия дополнительного количества денег между
ценами и реальным доходом.
М. Фридмен был вынужден отметить, что его формула спроса на
деньги “ничего не говорит, сколь
сильно изменение величины Y (номинального дохода. — Примеч.
авт.) отражается в реальном дохо-
де и ценах” [1, 32]. К этой проблеме он вернулся в своих работах
1970—1971 гг. (см. ниже данный
параграф).
В работе М. Фридмена (1959 г.)
были предприняты попытки, вопервых, доказать неэластичность
спроса на деньги по процентной
ставке, во-вторых, объяснить долгосрочные и краткосрочные колебания скорости обращения динамикой перманентного дохода. Однако исследования других авторов
впоследствии опровергли доводы
М. Фридмена. В целом была подтверждена эластичность денежного спроса по норме процента.
Колебания скорости денежного
обращения вполне удовлетворительно объясняются не столько
малопонятной и труднодоступной
для хозяйствующих субъектов категорией перманентного дохода,
предложенной М. Фридменом,
сколько вполне реальным изменением соотношения между объемом
сделок в экономике и доходом.
Обширная статья М. Фридмена
“Оптимальное количество денег“
(1969 г.) [1] не удостоилась в отличие от других его исследований
широкого научного обсуждения.
Это, видимо, объясняется использованными в ней “тяжелыми” абстракциями, а также тем обстоятельством, что сам автор дезавуирует в заключительной части работы свои выводы и высказывает
предположения, противоречащие
всему ходу предыдущих рассуждений. На данную работу почти нет
ссылок в исследованиях других
авторов. Тем не менее эта статья
М. Фридмена — одна из немногих
опубликованных на русском языке, и нам следует обратить на нее
особое внимание.
Тема работы раскрывается в самом ее названии. Но, как ни
странно, М. Фридмен не подходит
к вопросу об оптимальном количестве денег с точки зрения макроэкономической сбалансированности средств обращения и товарной
массы. Он выбирает неожиданный
критерий. Оптимальным, по его
мнению, является такое количество денег, при котором у хозяйствующих субъектов пропадает стимул
к их дальнейшему накоплению. В
данном случае М. Фридмен исходит из тезиса М. Алле, утверждавшего, что при стационарном состоянии экономики оптимальна нулевая процентная ставка [1, 66]. Ра-
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
зумеется, это лишь теоретическая
абстракция. Кроме того, следует
обратить внимание, что в рассуждениях М. Фридмена большое значение имеют т. н. неденежные услуги, приносимые деньгами их
владельцам. Понятно, что такие
услуги — “размытая категория”.
Под ними понимают гордость,
удовлетворенное чувство собственника и т. д.
М. Фридмен рассматривает некое гипотетическое общество, в котором возможности хозяйствующих субъектов вначале резко ограничены. По мере повествования
эти условия смягчаются. Последним снимается ограничение, предусматривавшее отсутствие в этом
обществе банковской системы.
Начинается анализ хотя и с условной, но достаточно простой ситуации. Если в экономике появляется дополнительное количество
денег, то оно увеличивает уровень
цен. Если дополнительное количество денег появляется в экономике
с известной периодичностью, то
это приводит к устойчивому росту
цен. При росте цен каждый хозяйствующий субъект снижает свои
кассовые остатки, дабы уменьшить риск их обесценения.
На этой основе М. Фридмен делает неожиданный вывод: инфляция (через снижение кассовых остатков) уменьшает общий уровень
богатства в обществе. Он даже определяет общую величину таких
потерь в долларах для всей экономики США [1, 56]. Это тем более
удивительно, что тут же разъясняется — речь идет о потере неденежных доходов от вынужденного сокращения наличности. Итак, М.
Фридмен определяет “денежную
величину неденежных услуг”. Сначала он говорит об этом как о допущении [1, 60]. Но впоследствии такое допущение уже не снимается.
Если инфляция ведет, по
М. Фридмену, к снижению богатства, то дефляция, наоборот, обусловливает его рост. Логика в данном случае такова: при дефляции
реальные кассовые остатки увеличиваются; следовательно, повышаются неденежные услуги, которые
эти остатки оказывают своему владельцу.
По М. Фридмену, общий объем
услуг, оказываемых кассовыми остатками (т.е. деньгами) их владельцу, складывается из трех компонентов:
1) роста покупательной способности денег в результате снижения цен;
2) производственных услуг, оказываемых деньгами (деньги понимаются как фактор производства);
3) неденежных услуг, о которых
мы уже говорили. Сумма этих
компонентов равна т. н. внутренней дисконтной ставке
(ВДС) конкретного индивида.
М. Фридмен считает, что каждый индивид складывает три
вышеописанных компонента и,
зная доход, который они ему в
сумме приносят, определяет,
тратить ли ему свои кассовые
остатки или, наоборот, увеличивать. Если он решает тратить —
у него высокая ВДС; если увеличивать — низкая [1, 60—61].
Важно отметить, что М. Фридмен использует понятие предельных неденежных услуг. Для него
предельные неденежные услуги
денег превышают предельные неденежные услуги облигаций на величину процентной ставки по облигациям [1, 71].
Далее постулируется, что при
снижении цен процентная ставка
может снижаться до нуля. Этот
вывод явно основывается на кейнсианской “ликвидной ловушке”:
увеличение денежной массы может приводить к такой низкой
ставке процента, при которой
спрос на деньги становится неограниченным (т. е. возникает “абсолютное предпочтение ликвидности”). Но у М. Фридмена речь идет
о росте реальной денежной массы
(в результате снижения цен).
М. Фридмен полагает, что при
нулевой ставке процента предельные неденежные услуги денег и
предельные неденежные услуги
облигаций равны нулю. Соответственно, ВДС равна темпу падения
цен. На этой основе сделан следующий вывод: “Наше окончательное правило, определяющее оптимальное количество денег, состоит
в том, что это можно достигнуть
путем дефляции цен, темп которой
приводит к нулевой номинальной
ставке процента” [1, 81].
Выводы М. Фридмена не изменяются и после введения им в анализ банковской системы. На основе своих заключений он рассчитывает таблицу оптимального количества денег и их влияния на прирост общественного богатства. При
снижении ВДС на 5% кассовые остатки должны возрасти, по его
оценкам, в два раза [1, 92], а при
снижении ВДС на 17% — в 6,5 раза (1, 93). Неденежные услуги денег учитываются при определении
прироста общественного богатства,
причем в млрд долларов. Для чего
это сделано? Видимо, предполагается, что оптимальное количество
денег должно соответствовать максимальной величине общественного богатства. Вот только богатство
это “денежно-неденежное”, т. е.
никакое.
В реальной экономике, так разительно отличающейся от абстрактной, существует лишь одна
теоретическая возможность добиться снижения цен (р) — уменьшить номинальные кассовые остатки (М). Но для того чтобы при
этом начали возрастать реальные
кассовые остатки (М/р), темпы падения цен должны превышать
темпы снижения номинальных
кассовых остатков. Количественная теория традиционно исходит
из того, что рост цен пропорционален увеличению денежной массы.
Рассуждая в рамках количественной теории, можно говорить о снижении цен, пропорциональном сокращению количества денег. Но
эта теория не знает механизма,
обеспечивающего ускоренное падение цен при снижении денежной
массы. Если такого механизма
нет, то невозможно достижение
оптимума по М. Фридмену.
Важно отметить, что на практике снижение цен при сжатии денежной массы наблюдается далеко
не всегда. При уменьшении количества денег в обращении экономика ищет новую точку равновесия и отвечает на недостаточность
средств платежа бартером и падением производства, как это было в
России. Экономический рост, о котором упоминает М. Фридмен [1,
88], в таких условиях невозможен.
М.Фридмен отмечает некоторые издержки политики снижения цен и подводит следующий
итог: “Имея в виду эти практические моменты, не кажется разумным предлагать проведение политики дефляции с целью достижения таких цен на конечные продукты, которые удовлетворяли бы
условию оптимума, как это понимается в настоящей работе” [1,
96]. С этим утверждением остается
лишь охотно согласиться.
39
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
Дальнейшие рассуждения
М. Фридмена приближены к реальности. Он говорит о необходимости 2-процентного годового роста денежной массы в США и отмечает, что его более раннее утверждение о целесообразности 5-процентного годового увеличения количества денег было предварительной оценкой, которую следует
пересмотреть.
М. Фридмен аргументирует необходимость 2-процентного годового роста денежной массы, вопервых, увеличением населения;
во-вторых, тенденцией к снижению цен на готовые изделия в условиях научно-технического прогресса [1, 97]. Однако, как показывает практика, при ускорении
НТП темпы роста цен, наоборот,
увеличиваются. Технические передовые изделия производятся с
1,5-процентного годового увеличения денежной массы вследствие
роста населения исчезла из-за компенсирующего 1,5-процентного повышения СОД. Это и дало новую
общую величину годового роста денежной массы в 2%.
В статье “Оптимальное количество денег” содержится своеобразная интерпретация количественной теории денег. В частности,
“ядром всей монетарной теории”,
по М. Фридмену, являются следующие положения:
1) фундаментальное различие
между номинальным и реальным количеством денег;
2) кардинальное отличие перспектив, открывающихся перед отдельным индивидом и обществом в целом при изменении
“номинального количества денег“ [1, 47].
В реальной экономике, так разительно
отличающейся от абстрактной, существует лишь
одна теоретическая возможность добиться снижения
цен — уменьшить номинальные кассовые остатки .
помощью более дорогих технологий. Поэтому прогнозу М. Фридмена не суждено было сбыться — в
70-е годы денежная масса М1 росла в США темпом 5—8% в год.
Объяснения целесообразности
2-процентного годового увеличения денежной массы взамен 5-процентного М. Фридменом не приводятся. Но их можно почерпнуть из
статьи К. Варбюртона (1946 г.) [2,
154]. Дело в том, что среднегодовой рост промышленного производства в США за длительный период времени составлял 2%; темп
годового роста населения — 1,5%;
темп среднегодового снижения
скорости обращения денег (СОД),
который должен компенсироваться повышением денежного запаса,
— 1,5%. Это и дало цифру 5%.
Но с конца 50-х годов долгосрочная тенденция к падению
СОД, по данным Р. Селдена, сменилась тенденцией к увеличению
этого показателя. Необходимость
компенсировать 1,5-процентное
падение СОД не просто отпала —
возникла потребность снижать
темп увеличения денежной массы
именно на 1,5% из-за повышения
СОД. Собственно целесообразность
40
Второе положение М. Фридмен
трактует в том смысле, что рост
денег у конкретного индивида означает рост его личного богатства;
рост количества денег в обществе в
целом означает лишь увеличение
цен и, соответственно, обесценение денежной массы.
Как и Д. Патинкин, М. Фридмен уделяет большое внимание
разделению кассовых остатков на
реальные и номинальные. Оно является основой передаточного механизма “деньги — цены” — фундаментального для количественной теории.
По мнению М. Фридмена, хозяйствующие субъекты склонны
корректировать свой номинальный денежный запас до уровня реального денежного запаса, отражающего привычный для них уровень потребления товаров и услуг.
Это значит, что, получив дополнительные доходы, люди хотят больше тратить, и поэтому цены растут. М. Фридмен приходит к такому выводу, рассматривая пример,
в котором деньги разбрасываются
с вертолета [1, 44].
Но в реальности при увеличении денег в обращении их избыток
повышает совокупный спрос и заставляет производителя увеличивать цены на свою продукцию. Разумеется, это имеет место только в
случае, когда темп роста спроса
опережает темпы роста запасов и
производства.
Следовательно, номинальные
кассовые остатки хозяйствующих
субъектов растут вследствие увеличения цен на товары и услуги.
Различия в номинальных и реальных кассовых остатках являются
результатом этого процесса, но
они не имеют никакого отношения
к его запуску. Между номинальными ценами и номинальными
кассовыми остатками устанавливается равновесие, и хозяйствующим субъектам нет необходимости
руководствоваться в своей деятельности расчетами реальных
кассовых остатков.
Теоретическая абстракция
М. Фридмена о деньгах, разбрасываемых с вертолета, приводит к
иллюзии о равномерном воздействии денег на цены и доходы. В экономической действительности инфляция неоднозначно сказывается
на ценах конкретных товаров и на
доходах конкретных социальных
групп. На этой основе возникают
сильные перераспределительные
процессы. В России в результате
инфляционного процесса потребление мяса и молока на душу населения упало почти наполовину.
Зато резко возросли покупки дорогих квартир, автомобилей и мебели. В таких условиях спрос на реальные кассовые остатки не остается неизменным, а меняется вместе с динамикой потребления.
М. Фридмен отмечает “важность двух по сути своей эмпирических выводов монетарной теории на долгосрочных временных
интервалах:
1. Номинальное количество денег
определяется, в первую очередь, их предложением.
2. Реальное количество денег,
или количество денег в реальном выражении, определяется
прежде всего спросом на деньги
— фундаментальной зависимостью между спросом на реальное количество денег и другими переменными экономической системы” [1, 48].
Во-первых, такая постановка
вопроса не учитывает действие механизма денежного мультипликатора. Но именно этот механизм
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
позволяет экономической системе
в определенных рамках отвечать
на рост спроса на деньги. Иными
словами, предложение денег не
полностью экзогенно.
Во-вторых, как мы уже отмечали, хозяйствующие субъекты не в
состоянии руководствоваться изменениями в реальном количестве
денег.
В-третьих, введение понятий
“реальное”, “номинальное” в данном случае не проясняет действие
механизма взаимного уравновешивания спроса и предложения.
Эти противоречия снимаются,
если ставить вопрос по-иному и говорить: 1) о денежной массе, необходимой для обращения, и 2) о
фактической денежной массе.
Дело в том, что признание экзогенного (или частного экзогенного) характера денежного предложения логически влечет за собой
заключение о том, что кассовые
остатки индивидов определяются
величиной денежной массы, а не
наоборот. Это значит, что понимание денежного запаса общества
как простой суммы индивидуальных запасов некорректно. Оно
предполагает направление причинной связи “индивиды — общество”, а на самом деле имеет место
связь “общество — индивиды”.
При снижении количества денег в
обращении ниже критического
минимума индивиды оказываются
не в состоянии определять свои
кассовые остатки. Это, в частности, следует из опыта бартерной
экономики России 90-х годов, когда значительная часть работников
получала оплату натуральными
продуктами.
Опыт России 90-х годов XX в.
показал, что соотношение между
наличествующим и необходимым
количеством денег играет в экономике первостепенное значение. С
точки зрения денежной теории это
соотношение гораздо важнее, чем
соотношение “реального” и “номинального”. Иными словами, способность хозяйствующих субъектов держать те или иные кассовые
остатки определяется соотношением фактической денежной массой
и денежной массой, необходимой
для обращения.
Работа М. Фридмена “Теоретические основы монетарного анализа” [3] представила сильно модифицированную формулировку количественной теории денег и сви-
детельствовала о существенном изменении взглядов автора. “Я рассматриваю утверждение “деньги
— все, что имеет значение” как
полностью неверную интерпретацию моих выводов”, — отметил
М. Фридмен [3, 217]. Фактически
он попытался изложить свое видение количественной теории с чистого листа.
Во-первых, предложенная им
модель объединяла кейнсианские
условия макроэкономического
равновесия с монетаристским вариантом количественной теории
денег.
Во-вторых, он постарался определить факторы, которые обусловливают распределение воздействия роста денежной массы между
ценами и объемом выпуска (дохода).
Кроме того, в этой работе
М. Фридмен уточнил свое понимание значения номинальных и реальных денег. “Во всех своих версиях, — пишет он, — количественная теория основывается на
различиях между номинальным
количеством денег и реальным количеством денег” [3, 194]. Поэтому
“изменения цен и номинального
дохода могут вызываться или изменениями реальных остатков, которые люди хотят держать, или
изменениями номинальных остатков, доступных им” [3, 195]. Имеется в виду, что рост спроса на
деньги вследствие увеличения выпуска (дохода) отражается в изменении реальных кассовых остатков, а избыточное денежное предложение — в номинальных.
Но весь вопрос опять же в том,
в какой мере хозяйствующие субъекты используют в своей деятельности понятие реального, а не номинального количества денег.
Или, иначе, как этот феномен влияет на их мотивацию? Изменение
кассовых остатков воздействует на
цены. Реальные цены в результате
этих изменений отличаются от номинальных. Эти номинальные цены начинают соответствовать номинальным кассовым остаткам,
т. е. механизм передачи импульса
сработал. Действие передаточного
механизма на этом закончилось.
Система перешла к новому равновесию. Резонно предположить, что
феномен реальных кассовых остатков имеет значение для мотивации хозяйствующих субъектов,
видимо, только в момент действия
передаточного механизма. Но для
количественной теории принципиальны зависимости “уравнения обмена”. А допущение постепенного
воздействия возросших кассовых
остатков на цены неявно предполагает влияние цен на реальный
доход, т. е. стимулирование ими
объема производства.
В “Теоретических основах монетарного анализа” М. Фридмен
дает новое определение количественной теории: “На аналитическом уровне это анализ факторов,
определяющих количество денег,
которое сообщество хочет держать; на эмпирическом уровне —
это утверждение, что изменения в
желаемых реальных остатках (в
спросе на деньги) имеют тенденцию проявляться медленно и постепенно или быть результатом событий, порождаемых предыдущими изменениями в предложении,
тогда как, напротив, значительные изменения в предложении номинальных остатков могут происходить и часто на самом деле происходят независимо от каких-либо
изменений в спросе. Вывод состоит в том, что значительные изменения в ценах или номинальном
доходе почти неизменно являются
результатом изменений в номинальном предложении денег“ [3,
195].
Такое определение количественной теории повторяет недостатки подхода Дж. Хикса. В нем акцентируется внимание на субъективных желаниях членов сообщества держать деньги и игнорируется необходимость для хозяйственной системы иметь определенное
количество средств обращения и
накопления, без которого эта система не сможет нормально функционировать.
В указанной выше работе
М. Фридмен отказался от тезиса об
отсутствии эластичности спроса по
норме процента, содержащегося в
его статье 1959 г.; не рассматривал
более скорость денежного обращения в качестве устойчивой величины и даже говорил о воздействии
на ее динамику поведения держателей денег [3, 225]. Но, главное,
он стал допускать влияние, хотя и
незначительное, изменений денежной массы на реальный доход.
“Мы приняли предположение количественной теории, — писал
М. Фридмен, — и считаем его подтвержденным исследованной нами
41
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
практикой, что изменения в количестве денег в долгосрочном плане
имеют незначительное воздействие на реальный доход, то есть немонетарные факторы являются
“имеющими основное значение”
для изменений реального дохода в
течение долгосрочного периода, а
деньги “не имеют значения”. С
другой стороны, мы рассматривали количество денег плюс другие
переменные (включая сам реальный доход), влияющие на k (из
“кембриджского уравнения”. —
Примеч. авт.), как “все, что имеет
значение” для определения номинального дохода в долгосрочном
плане” [3, 216—217].
та денежной массы, на цены, с одной стороны, и реальный объем
выпуска — с другой, обусловливается степенью отклонения фактической занятости от полной [3,
223]. Иными словами, увеличение
денежной массы приведет к росту
производства, если объем текущей
занятости меньше полной и есть
возможность привлечь на предприятия дополнительных работников. Эта точка зрения высказывалась К. Викселем и Дж. Кейнсом
[4, 123].
При определении пропорции, в
которой вновь эмитированные
деньги способны воздействовать на
цены и реальное производство, ос-
Пик популярности монетаризма
пришелся на начало 70-х годов XX в.
Кроме того, М. Фридмен утверждал, что в краткосрочном
плане изменения количества денег
отражаются на коэффициенте k,
ценах и доходе [3, 217]. Свои новые выводы он резюмировал следующим образом: “Я рассматриваю описание нашей позиции как
“деньги — все, что имеет значение
для изменений в номинальном доходе и для краткосрочных изменений в реальном доходе”, как преувеличение, но такое, которое дает
верный привкус нашим выводам”
[3, 217].
М. Фридмен выделял два фактора, определяющих влияние изменений в денежной массе на цены и реальное производство: 1)
ожидания относительно динамики
цен; 2) расхождение между фактическим уровнем производства и
потенциально возможным уровнем при полной занятости.
Тем самым он, во-первых, вел
речь о влиянии на реальное производство неожиданного роста денежной массы. Понятно, что такое
влияние имеет краткосрочный характер. Оно прекращается, как
только хозяйствующим субъектам
становится очевидной причина повышения платежеспособного спроса.
Во-вторых, М. Фридмен констатировал, что разделение воздействия номинального дохода,
увеличившегося впоследствии рос-
42
новное значение имеет способность дополнительной денежной
массы повлиять на структурный
сдвиг в экономике. Именно это
влияние не учитывал М. Фридмен.
Игнорирование данной проблемы
привело к неверному выводу относительно супернейтральности денег и другого исследователя —
Р. Лукаса.
Попытку М. Фридмена определить в “Теоретических основах монетарного анализа” пропорцию, в
которой изменение денег вызывает
изменения цен и выпуска, нельзя
признать удачной хотя бы в силу
того, что сам автор фактически отказался от ее результатов и уже
через год в работе “Монетарная теория номинального дохода” [5]
предпринял для разрешения этой
проблемы новые усилия.
Предложенная им модель соединяла, как он считал, подходы
И. Фишера и Дж. Кейнса [5, 59] и
основывалась на следующих допущениях:
1) единичная эластичность спроса
на деньги по реальному доходу;
2) номинальная процентная ставка равна ожидаемой реальной
ставке плюс ожидаемый уровень инфляции;
3) экзогенность величины, составляющей разность между ожидаемой реальной ставкой процента и долгосрочным реальным темпом роста дохода;
4) полное и мгновенное приспособление спроса на деньги к их
предложению.
Сами по себе эти допущения
свидетельствуют об изощренности
использованного методологического аппарата. Но они не могли не
повлиять на выводы, следующие
из модели. Например, допущение
4) фактически исключает влияние
увеличения денежного предложения на реальный выпуск (доход).
По свидетельству М. Фридмена, в рамках его модели определяется номинальный доход, но остается невыясненным разделение
влияния цен и реального увеличения выпуска на номинальный доход [5, 57]. Данная проблема более
не поднималась в работах сторонников монетаризма.
Противоречие между декретным характером современных денег и принципом laissez-faire попытались радикально разрешить
Б. Клейн и Ф. Хайек [6, 48]. Их
предложение состояло в денационализации денег. Подразумевалась отмена государственной монополии на выпуск денежных знаков и передача их эмиссии в частные руки. Основной довод авторов
состоял в том, что даже демократические правительства не способны обеспечить стабильность денежных единиц. Но такая стабильность может быть достигнута
конкуренцией частных эмитентов,
заинтересованных в доверии к своим валютам. Переход денежного
регулирования в частные руки
действительно означал бы “laissezfaire” без берегов.
Понятно, что допускать возможность выпуска денег множеством частных эмитентов — значит
снимать вопрос об их количестве в
обращении, т. е. отказываться от
постулатов количественной теории. Ф. Хайек отверг эту теорию
даже в том варианте, который доказывал наличие устойчивого
спроса на деньги [6, 128]. Но, по
его мнению, для анализа ситуации
на рынке денег при их выпуске несколькими эмитентами пригоден
анализ кассовых остатков. Не будет единого спроса на деньги, но
будет спрос на конкретные валюты. “При управлении денежными
средствами, — писал Ф. Хайек, —
достижение строго определенного
объема денег в обращении не может считаться конечной целью даже в случае существования терри-
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
ториального эмитента-монополиста. Тем более это является неверным в условиях конкурирующих
эмиссий. То, чего нужно добиваться, — это определения необходимого количества денег, — такого,
при котором цены будут оставаться постоянными. Никакая власть
не может заранее установить “оптимального количества денег”, выявить это может только рынок” [6,
134].
Ф. Хайек не договаривает, что
установить такое “оптимальное
количество” рынок мог бы только
одним путем — за счет роста цен.
Но частные эмитенты вынуждены
были бы ответить на рост спроса
увеличением денежного предложения. И так, видимо, до тех пор, пока у хозяйствующих субъектов не
лопнуло бы терпение.
Самый серьезный изъян в доктрине частных денег — игнорирование нормы процента как показателя всеобщей востребованности денег. Для государства-эмитента бумажные деньги не приносят процента. Напротив, центральный
банк в некоторых случаях выплачивает процент по привлекаемым
им депозитам, дабы поддержать
покупательную способность денег.
Напомним, что и банкноты — исторически возникшие банковские
деньги — были беспроцентными
ценными бумагами и выпускались
для привлечения в частные банки
общепризнанных денег.
Процент платят те, кому деньги нужны для осуществления платежей. Но кто будет платить процент по множеству частных денег?
Проще эмитировать свои. Но если
бы хозяйствующие субъекты могли погашать собственные обязательства своими деньгами, экономика не существовала бы.
Конкурентные эмиссии — это
выпуск денег, обеспеченных только обязательствами частных компаний. Такие деньги могут выпускаться лишь на основе монетизации частного долга. Понятно, что
при этом возникает проблема его
хотя бы частичного покрытия общепризнанными резервами. Иными словами, реанимируются все
проблемы, с которыми экономическая наука, казалось бы, навсегда
рассталась в середине XIX в.
Доктрина частных денег была
поддержана М. Фридменом. “Я
одобряю предложение профессора
Хайека снять ограничения на вы-
пуск частных денег для их конкуренции с государственными деньгами”, — отметил М. Фридмен,
но, правда, выразил сомнение в результатах такого эксперимента [7,
374]. Тем не менее странно, что такой приверженец количественной
теории денег согласился с доктриной, противостоящей взглядам,
которые он с таким упорством защищал.
Частная эмиссия денег активно
предлагалась для России несколькими авторами сборника статей
“Денежная реформа в посткоммунистических странах” (1995 г.).
Лавры практического применения учения Ф. Хайека, поддержанного М. Фридменом, принадлежат не кому иному, как нашему
небезызвестному М. М. Мавроди.
Билеты с его профилем еще долго
будут напоминать о “смелом эксперименте”. Если бы М.М. Мавроди узнал о своих заслугах перед
денежной теорией, он, вероятно,
давно бы посчитал необходимым
поделиться опытом с единомышленниками.
Как отметил один из сторонников теории частных денег, предприниматели имеют более далекий
горизонт планирования, чем демократически избранные правительства и их центральные банки [8,
286]. М.М. Мавроди посчитал за
благо пренебречь таким важным
теоретическим положением и вовремя исчез из поля общественного зрения, но не с частными, а с общественными деньгами в карманах.
Пик популярности монетаризма пришелся на начало 70-х годов
XX в. Дело в том, что проводившаяся во многих странах в предшествующий период антикризисная
политика стала к тому времени
объектом активной критики. По
мнению многих аналитиков, именно попытки правительств выравнивать колебания конъюнктуры
путем увеличения или, наоборот,
снижения дефицитности бюджета
были способны лишь увеличить
амплитуду циклических колебаний.
В этих условиях центральные
банки ряда стран проявили интерес к предложениям монетаристов
о проведении политики таргетирования роста денежных показателей, т. е. поддержания установленных темпов увеличения денежного предложения, соответствую-
щих среднециклическим темпам
роста ВВП.
В 1979 г. к проведению политики таргетирования приступили денежные власти США. Эта политика получила в литературе название “монетаристского эксперимента”. В ходе ее осуществления резко возросла изменчивость процентных ставок, исчезла стабильность скорости денежного обращения. Тем не менее в начальный период не удалось избежать инфляции. Не достигли успеха попытки
обеспечить стабильность темпов
роста денежной массы. И самое
главное — проявилось снижение
уровня производства. Данная политика была отвергнута, в частности, властями США в
1982 г.
Сторонники неокейнсианства
расценили эти события как крах
монетаристской доктрины. В рядах самих монетаристов проведенный в 1979—1982 гг. эксперимент
получил неоднозначную оценку.
Как отмечал авторитетный сторонник монетаристской концепции К. Бруннер, различия между
монетаризмом и кейнсианством
носят фундаментальный характер
и касаются особенностей протекания экономических процессов. Согласно кейнсианским воззрениям,
экономические процессы подвержены шокам, а экономическая система в целом характеризуется нестабильностью. Средство противостояния этим явлениям — активная макроэкономическая политика, направленная, в частности, на
поддержание уровня занятости [9,
164]. Монетаризм, напротив, исходит из того, что экономические
процессы способны абсорбировать
шоки, а хозяйство в целом стабильно [9, 164].
Абсорбция шоков проявляется,
по К. Бруннеру, в непосредственном влиянии роста денежной массы на цены. При этом подчеркивается, что динамика количества денег в обращении не воздействует
на реальные экономические показатели. Считается, что существует
естественный уровень производства, который не может быть произвольно увеличен путем роста денежного предложения. По мнению
К. Бруннера, в монетаристском
анализе принимаются во внимание не только сложившиеся технологии производств, но также институционная организация и
43
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÄìóçõÖ èìÅãàäÄñàà
структура прав собственности [9,
166]. Эти ограничения призваны
подчеркнуть трудности в осуществлении структурных сдвигов,
которые могли бы происходить
под влиянием роста денежной массы.
В отличие от других сторонников монетаризма К. Бруннер уделял большое значение политике
процентных ставок и допускал эндогенность денежного запаса. В
частности, он отмечал: “Политика
процентных ставок превращает
(converts) денежную базу и, соответственно, денежный запас в эндогенную величину, чутко реагирующую на все наступающие шоки, воздействующие на рыночную
норму процента. Эти шоки через
таргетирование нормы процента
трансформируются в ускорение
или замедление роста денежной
массы” [9, 168—169].
Разумеется, такой подход знаменовал радикальный сдвиг в сторону кейнсианской традиции. Он
произошел в результате провала
попытки прямого таргетирования
денежной массы в Великобритании и США в конце 70-х годов
XX в.
Еще один признанный монетаристский авторитет А. Мелтзер
так же, как и К. Бруннер, существенно скорректировал свои взгляды после неудачи с денежным таргетированием. Он, в частности,
признал, что плата за преодоление
инфляции оказалась намного выше, чем это можно было ожидать
[10, 202]. Платой стала рецессия в
экономике Великобритании и
США в 1980—1981 гг. Под влиянием событий этого периода
А. Мелтзер высказался за пересмотр одного из основополагающих положений монетаризма —
тезиса об отсутствии влияния монетарной политики на реальный
выпуск. А. Мелтзер аргументирует свое мнение следующими доводами: “Выбор денежной системы
определяет типы рисков и неопределенностей, переживаемых обществом, а неопределенности влияют
на размер запаса капитала. Следовательно, предположение о том,
что выпуск или потребление независимы от выбранной денежной
системы (денежного стандарта),
должно быть смягчено” [10, 203].
Неутешительный вывод был
сделан А. Мелтзером относительно
возможностей “денежного правила” — обеспечения таких темпов
роста денег в обращении, которые
соответствовали бы темпам увеличения ВВП. По его мнению, использование “денежного правила”
не способно ограничить кратко- и
долгосрочные изменения темпов
инфляции [10, 204]. Причину этого явления данный автор увидел в
изменении реального объема выпуска, не связанного с монетарным фактором. Но в условиях таких изменений в реальном выпуске использование “денежного правила” не может обеспечить стабилизацию экономики. Речь по сути
дела идет о фактической корректировке концепции нейтральности
денег. Это подтверждается и утверждением А. Мелтзера о том,
что должны быть отброшены по-
пытки реформирования денежной
сферы, которые ведут к росту неопределенности у хозяйствующих
субъектов. “Я утверждаю, — писал А. Мелтзер, — что риск и неопределенность воздействуют на
уровень дохода и потребления:
снижение риска и неопределенности ассоциируется с более высоким
запасом капитала, растущими доходами и потреблением” [10,
205—206].
Однако новые подходы, наметившиеся в монетаризме, не были
восприняты самим М. Фридменом.
Он объяснил существенные колебания темпов роста денежной массы в 1979—1982 гг. исключительно неудачной политикой ФРС,
оказавшейся не в состоянии обеспечить стабильность денежных агрегатов [11, 307]. По его мнению,
неуспех денежного таргетирования не связан с недостатками монетаристской концепции. Напротив, попытка таргетирования подтвердила два важных монетаристских постулата: 1) о взаимосвязанной динамике денежных агрегатов; 2) об изменении номинального дохода в результате роста денежной массы [11, 305].
Оба эти постулата достаточно
очевидны. Но провал таргетирования сам по себе указывал на взаимосвязь динамики денежной массы с реальными показателями и на
ненейтральность денег.
Источники:
1. Фридмен М. Количественная теория денег. — M.: Эльф-пресс, 1996.
2. Warburton C. Depression, Inflation and Monetary Policy. Selected Papers, 1945—1953. — Baltimore: The John Hopkins Press, 1966.
3. Friedman M. A Theoretical Framework for Monetary Analysis // Journal of Political Economy. Vol.78. № 2. March/April. 1970.
4. Patinkin D. Keynesian Economics and the Quantity Theory // Post-Keynesian Economics / Ed. by K. Kurihara. — New Brunswick: Rutgers
University Press, 1954.
5. Friedman M. A Monetary Theory of Nominal Income // Monetary Theory and Monetary Policy in the 1970s / Ed. by Clayton G., Gilbert J.,
Sedgwick R. — Oxford: Oxford University Press, 1971.
6. Хайек Ф. Частные деньги. — M.: Ин-т национальной экономики, 1996.
7. Friedman M. Monetary Policy: Tactics versus Strategy // The Search for Stable Money / Ed. by J. Dorn and A. Schwartz. — Chicago:
University of Chicago Press, 1987.
8. The Search for Stable Money / Ed by J. Dorn and A. Schwartz. — Chicago: University of Chicago Press, 1987.
9. Brunner K. Has Monetarism Failed? // The Search for Stable Money / Ed. by J.Dorn and A.Schwartz. — Chicago: University of Chicago
Press, 1987.
10. Melzer A. Monetary Reform in an Uncertain Environment // The Search for Stable Money/Ed. by J. Dorn and A. Schwartz. — Chicago:
University of Chicago Press, 1987.
11. Friedman M. Lessons from the 1979—82 Monetary Policy Experiment // The Money Supply in the Economic Process/Ed. by M. Musella
and С. Panico. — Vermont: Edward Elgar Publishing Co., 1996.
44
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
èÖêëéçÄãàà
áÓÎÓÚÓÈ ÂÁÂ‚ ̇ÛÍË
Людей, посвятивших себя науке и преподавательской деятельности, можно назвать счастливчиками. Но узнают об этом они чаще
всего не сразу. Ведь когда приходит время оглянуться на прожитое, то наблюдать, какие всходы
дают посеянные тобой зерна, как
родное тебе дело развивают последователи, иногда бывает куда приятнее, чем вспоминать собственные научные заслуги, ставшие историей. Но если в преклонном возрасте удается не только делиться
своими знаниями с учениками, но
и продолжать продвигать вперед
науку — это счастье вдвойне.
Именно с таким удивительным
человеком — одним из основателей белорусской научно-педагогической школы денежного обращения и кредита, доктором экономических наук, профессором кафедры банковского дела Белорусского
государственного экономического
университета, в котором он работает почти 45 лет и всегда говорит
о нем с теплотой, — Вадимом
Александровичем Дроздовым свела меня судьба. С юбиляром, а моему собеседнику исполнилось 75
лет, мы разговариваем в его холостяцкой квартире среди выращенных им кактусов, мебели послевоенной поры, радиотехники не первой молодости и старинных сумрачных пейзажей, один из которых разместился вместо иконы в
красном углу.
Казалось бы, хозяин и мыслить
должен категориями, соответствующими возрасту, тем не менее...
Вадим Александрович считает,
что будущее за развитой рыночной
экономикой, которая характерна
для таких стран, как Швеция,
Финляндия, Норвегия, Австрия,
то есть за социальной рыночной
экономикой, которая хотя и основана на частной собственности, но
при этом ориентирована не на получение максимально возможной
прибыли, а на освобождение человека от чрезмерных производственных нагрузок и поддержку социальных проектов за счет больших
налоговых отчислений. В ее основе
должен лежать своеобразный кол-
лективный договор государства с
обществом и предпринимателями,
которые готовы делиться прибылью и способствовать уменьшению
социального напряжения и чрезмерного расслоения. Именно такая
модель, по мнению ученого, больше всего подходит Беларуси и уже
начала у нас реализовываться.
Еще не так давно свои идеи в
советских журналах приходилось
излагать завуалированно (особенно то, что выходило за рамки
марксистского понимания), поскольку рецензенты с именами,
как правило, были еще старой советской закалки. Зато сегодня те,
“опасные” для застойных лет, рыночные мысли, которые доходилитаки до специалистов и студенческой аудитории финансово-экономических вузов и помогали растить хорошо информированные,
трезво мыслящие кадры, воспринимаются как нечто очевидное.
Например, работая над теорией
денежных, кредитных и валютных отношений, Вадим Александрович Дроздов показал, что в содержательной стороне денег и валюты произошли серьезные перемены, которые выразились в переходе от вещественных денег к материализованным. Он доказал, что
золото перестало быть всеобщим
эквивалентом, денежным материалом и превратилось в обыкновенный товар, хотя и со специфическими свойствами. Место золота в
качестве всеобщего эквивалента
заняли кредитные деньги, материализующие стоимость.
Эти выводы позволили Вадиму
Александровичу обосновать модификацию функций денег, доказать, что в функции меры стоимости кредитные деньги не измеряют,
а соизмеряют стоимость. Колебания представляемой ими стоимости свидетельствуют о том, что они
не превращаются в техническое
средство соизмерения стоимости, а
функция средства обращения теряет свою значимость. Намного
возрастает роль функции денег
как средства платежа.
— Изменение роли кредитных
денег свидетельствует о том, что
эволюция денег не застревает на
денежной форме, а развивается новая их форма — денежно-кредитная, — поясняет ученый. — Это
является одной из причин взаимодействия, взаимопроникновения
денежной и кредитной систем и
перехода к денежно-кредитной системе. Однако каждая из них сохраняет свои специфические черты. Деньги как средство платежа
действуют не просто в платежном
обороте, их движение тесно связано с движением ссудного и фиктивного капиталов и как носителя
определенного дохода. Функция
денег как сокровища трансформируется в функцию накопления и
сбережения, теснейшим образом
связанную с функцией денег как
средства платежа, с денежно-кредитной системой. Изменения произошли также и в функции мировых денег. Они состоят в ликвидации роли золота как мировых денег, а на их место встали международные деньги в виде поливалютной системы с преобладанием американского доллара как ключевой
валюты, что влияет на систему
международных расчетов, урегулирование платежных балансов,
международную ликвидность и
платежеспособность, интеграционные тенденции в валютной сфере.
Анализ функционирования денежно-кредитной и валютной систем позволил ученому определить
45
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
èÖêëéçÄãàà
их содержание и раскрыть роль,
показать, что в этой сфере произошли серьезные перемены, которые
выразились в увеличении значения этих систем для национального и международного воспроизводственного процесса. Одновременно
усиливается неустойчивость экономики развитых стран Запада,
подрывается внутренняя и международная ликвидность. Инфляционный кредит как встроенный акселератор, с одной стороны, ускоряет экономическое развитие, а с
другой — множит возможность
инфляционных срывов, становится одной из причин неустранимой,
ползучей инфляции. В связи с
этим развиваются различные формы и типы инфляции, обесценения денег. Ученый доказал, что
постоянный рост национальной и
международной кредитной надстройки наряду с другими факторами требует интенсификации денежно-кредитного и валютного регулирования. Он исследовал также перемены в банковской деятельности, в пассивных и активных операциях банков, в их технологическом обеспечении, в наличном и безналичном оборотах.
Сделанные им выводы неспециалистам кажутся далекими от
жизни идеями, но именно на описанные механизмы опираются в
своих решениях те, кто определяет сегодня финансовую политику
государства, судьбу золотого резерва страны.
— Весь вопрос в том, в каком
качестве воспринимать золотой резерв, — поясняет Вадим Александрович. — Если его воспринимать
как деньги, валютный металл, который лучше, например, доллара
— кредитной бумажки, то это одно. А если признавать, что золото
не является валютным металлом,
то есть деньгами в международной
сфере, то его роль надо оценивать
как более скромную. Учитывая,
что за золото покупать товары
нельзя, прежде необходимо золото
обменять на валюту, а это может
привести как к потерям, так и к
выгоде в зависимости от цены на
этот металл, которая, как известно, колеблется от спроса и предложения.
Свое мнение в развернувшейся
среди финансистов дискуссии на
эту тему Дроздов высказал в статье, написанной для журнала “Мировая экономика” еще в 1975 году.
Тогда ее опубликовать не реши46
лись как слишком революционную. А в 2003 году в “Вестнике
БГЭУ” (№ 2, 3) и в “Белорусском
банковском бюллетене” (№ 47) были напечатаны работы о трансформации сущности и функций денег
в рыночной экономике, которые
специалисты встретили с большим
интересом.
Вадим Александрович считает,
что к научным исследованиям прошлых лет надо относиться более
бережно. Ведь законы экономики
едины, а история имеет свойство
повторяться. И если бы в годы перестройки в реформаторском порыве не отмели все, что написали
советские ученые-экономисты, то
многих ошибок переходного периода удалось бы избежать. Особенно
это касается исследований экономики капиталистических стран,
которыми он всегда занимался. Если отбросить идеологический налет, на который и в те времена грамотные специалисты не обращали
внимания, а вникнуть в суть написанного, то эти публикации становятся прекрасным учебником для
тех, кто взялся ставить экономику
на нормальные рельсы. То же самое можно сказать и об исследованиях нэпа, которые являются замечательным пособием для начинающих предпринимателей, законодателей, банкиров, работников
органов управления. Но этот опыт
не был востребован. В итоге, особенно в России, и бизнесмены, и
рядовые граждане постоянно наступали на те же грабли, что и их
деды, и прадеды.
Характерный пример — построение кредитной системы. Как
считает ученый, к коммерческим
банкам в первые годы становления
независимых государств на постсоветском пространстве, в том числе
и в Беларуси, стали подходить не
как к универсальным, которыми
они должны быть в классическом
понимании, а как к учреждениям,
которые должны давать прибыль.
В итоге Национальному банку была поручена такая не свойственная
ему функция, которую обычно выполняют универсальные банки, —
связь с экономикой. При том что
Национальный банк — это регулирующий орган. Кроме того, было
проигнорировано очень важное
звено — инвестиционные банки.
Именно они должны были заниматься перестройкой экономики,
новыми технологиями, долгосрочными инвестициями. Но в нужное
время такие банки не появились,
хотя история становления кредитно-финансовых систем развитых
стран, описанная в работах Дроздова, говорила о необходимости
таких структур.
В голосе Вадима Александровича, как мне показалось, нет ни обиды, ни скрытого злорадства: вот,
мол, говорил, но не прислушались.
Годы работы в советские времена,
когда экономическая наука почти
не влияла на волевые решения власти, кого угодно отучили бы от
претензий на роль наставника.
Один чиновник, когда Дроздов попробовал довести ему свое видение
выхода из кризисной ситуации,
только досадливо поморщился и
сказал, что, мол, если слушать
каждого доктора экономических
наук, то это будет сумасшедший
дом. Как будто управление экономикой страны накануне развала
представляло собой что-то иное.
Будучи от природы человеком
мудрым, он решил, что самое разумное и полезное, что он может делать в таком случае, — публиковать свои идеи и ждать, пока появятся первые признаки, подтверждающие его правоту. Впрочем, статьи и книги самого известного в республике специалиста по финансам, денежному обращению и кредиту, а также его лекции об экономической политике все же влияли,
поскольку создавали информационное поле, откуда черпали знания те,
кто принимал решения.
В начале 90-х годов, не побоявшись прослыть ретроградом, он
высказал тревогу по поводу ослабления государственного регулирования в экономике. Было понятно,
что в советское время дорегулировались до крайности, и теперь самое время дать рыночной стихии
естественным образом управлять
ситуацией. Но, как он тогда доказывал, допускать этого никак было нельзя. Поскольку в условиях
советской системы существовала
валютная монополия и монополия
внешней торговли, ее в какой-то
мере следовало использовать в период первоначального перехода к
рыночной экономике. Без постепенной подготовки почвы раскрывать в такой ситуации рынок, то
есть переходить к открытой рыночной экономике, вводить внутреннюю обратимость валюты, было преждевременно. В итоге такой
поспешности экономика в первые
годы либерализма в Республике
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
èÖêëéçÄãàà
Беларусь была отброшена на много
лет назад, и в результате сильно
пострадали люди, потери которых
умножились поспешно проведенным обесценением денег, а также
потому, что морально они не успели подготовиться к рыночным реалиям.
Смену периода либерализма государственным регулированием в
Беларуси Вадим Александрович
считает благом. Правда, тут же добавляет: здесь требуется соблюдать умеренность и осторожность,
поскольку если увлечься, то очень
скоро экономика окажется замкнутой и неконкурентоспособной.
Иначе говоря, мы в точности повторим ошибку недавнего социалистического прошлого. Эволюционный путь к рынку, убежден
Дроздов, должен начинаться с создания более благоприятных, чем
существуют сегодня, условий для
развития малого и среднего бизнеса, фермерства. Ведь важно разбудить в человеке заложенное природой чувство собственника, развить
у него экономическое мышление,
инициативу, приучить его не бояться экономического риска, без
чего невозможно становление рыночной экономики.
— Когда в советские годы я бывал в деревне и пытался заговаривать с простыми колхозниками на
темы, касающиеся экономической
эффективности ведения хозяйства,
то они смотрели на меня, как на
инопланетянина, — говорит Вадим Александрович. — Им эти вопросы вообще не приходили в голову, поскольку они никогда не
были собственниками в отличие от
дореволюционных крестьян, прекрасно разбиравшихся в конъюнктуре рынка. Но когда началось
движение к рынку, следовало
ожидать, что через прессу, телевидение будет организовано, и я к
этому призывал, экономическое
образование людей. Они, чтобы не
набивать шишек, должны были
узнать, что такое фондовая биржа,
акции, финансовые пирамиды, частная собственность и многое другое. Но этого, увы, не случилось. И
нет до сих пор. А жаль. Ведь эффективный собственник — это
ключ к благополучию страны.
Конечно, — замечает Вадим
Александрович, — проводя экономическую политику, наша страна
правильно поступила, выбрав не
революционный, а эволюционный
путь развития экономики. Но
трансформация экономик соседних стран, с которыми мы имеем
традиционные прочные связи, показывает, что и нам нужно быстрее двигаться в сторону рынка.
Вряд ли это движение будет безболезненным. Но иного пути нет.
Правда, при этом вовсе не обязательно копировать модель какойлибо соседней страны. Рыночная
экономика допускает много вариантов, и в разном исполнении они
вполне совместимы между собой.
По мнению Вадима Александровича, социализированная экономика — это возможность избежать
социальных пороков, которые порождаются производством, ориентированным на извлечение максимальной прибыли любой ценой.
Она позволяет больше внимания
уделять развитию спорта, сохра-
нять здоровье, жить в гармонии с
окружающими и природой. Именно такой стиль жизни он избрал
для себя.
Спортсменом Вадим Александрович был всегда, причем увлекался многими видами: большим теннисом, тяжелой атлетикой, бильярдом, лыжами, коньками, плаванием, велосипедом. Педали он
крутит и сейчас, причем летом катается по городу, а зимой — дома
на велотренажере.
Кроме того, в 1953 году увлекся медициной, когда серьезно заболел и понял, что занятия спортом без глубоких знаний физиологии и основ терапии пользу не
принесут. Начал коллекционировать медицинскую литературу.
Чуть позже заинтересовался йогой
и не оставляет этого увлечения до
сих пор. Книги по йоге на нескольких европейских языках, которыми он в совершенстве владеет, занимают почетное место в его домашней библиотеке, насчитывающей 2,5 тысячи экземпляров. Потом стало ясно, что для успешного
общения с людьми нужны знания
социальной психологии, и библиотека пополнилась изданиями по
этой дисциплине.
Разумеется, большинство книг,
среди которых есть очень редкие
зарубежные издания, у него по
специальности. И это, как он считает, бесценное собрание экономического опыта, который всегда может быть востребованным. Ведь
история повторяется, не так ли?
ÑÏËÚËÈ èÄíõäé
ÄÑçõå ÄÅáÄñÄå
● Закон Расійскай Федэрацыі “Аб крэдытных бюро”, што
быў прыняты ў канцы мінулага года, з 1чэрвеня пачаў
дзейнічаць. На гэты момант у Расіі створаны і зарэгістраваны
дзве адпаведныя ўстановы: Бюро крэдытных гісторый
“Экспіріан-Інтэрфакс” і ААТ “Нацыянальнае бюро крэдытных
гісторый”.
● ЕБРР прызнаў кіеўскі банк “Аваль” адным з найбольш
актыўных у рэгіёне Паўднёва-Усходняй Еўропы і краін СНД у
рамках праграмы садзейнічання гандлю (TFP). Менавіта
толькі па гэтай праграме банк “Аваль” у 2004 годзе адкрыў каля 30 акрэдытываў на суму звыш 22 мільёнаў долараў і 9 гарантый на суму 28 мільёнаў долараў ЗША.
● Прэзідэнт РФ Пуцін падтрымаў ініцыятыву Нурсултана
Назарбаева аб стварэнні сумеснага расійска-казахстанскага
інвестыцыйнага банка. Бакамі дасягнута дамоўленасць аб
размяшчэнні галаўнога офіса банка ў Алма-Аце. Пры гэтым
Расія ўносіць ва ўстаўны капітал сумеснага банка 1 мільярд
долараў, а Казахстан — 0,5 мільярда долараў ЗША.
● Міжнародныя валютныя рэзервы Нацыянальнага банка
Грузіі за пяць месяцаў 2005 года выраслі на 70 адсоткаў і
склалі на 31 мая 453,6 мільёна долараў ЗША. Нагадаем, што
ў 2004 годзе яны выраслі амаль ўдвая, а сёлетнія тэмпы прыросту валютных рэзерваў наогул прызнаны самымі рэкорднымі за ўвесь час існавання Нацыянальнага банка Грузіі.
● Міністэрства фінансаў РФ намерана з сярэдзіны чэрвеня распачаць датэрміновыя выплаты запазык Парыжскаму
клубу крэдытораў. Практычна ўсе краіны-крэдыторы, акрамя
Швейцарыі, заявілі аб сваёй гатоўнасці прыняць гэтыя выплаты і падпісаць адпаведныя абменныя лісты з расійскім урадам.
● МВФ прагназуе рост валавога ўнутранага прадукту Арменіі ў перыяд 2006—2008 гадоў у памеры 6 адсоткаў. Пры
гэтым плануецца, што інфляцыя за год не перавысіць 3 адсоткаў. Трэба адзначыць, што ВУП Арменіі вырас за 2004 год
у параўнанні з 2003 годам на 10,1 адсотка, у той час як спажывецкія тавары падаражэлі ўсяго на 2 адсоткі.
47
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
ÇÍ·‰ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
‚ ÇÂÎËÍÛ˛ èӷ‰Û
ë‚ÂÚ·̇ ëäêõÑãÖÇëäÄü
燘‡Î¸ÌËÍ Óډ· ͇‰Ó‚ÓÈ
Ë Ô‡‚Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚
É·‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
燈ËÓ̇θÌÓ„Ó ·‡Ì͇
ÔÓ ÉÓÏÂθÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
В
еликая Отечественная война
коренным образом изменила
жизнь советского народа и поставила перед экономикой совершенно новые, исключительно сложные задачи. Следовало в предельно
сжатые сроки перестроить народное хозяйство на военный лад,
максимально увеличить выпуск
военной продукции, а также укрепить тыл, который обеспечивал
снабжение армии вооружением и
продовольствием.
За этими сухими формулировками стояла огромная работа по
всемерной мобилизации материальных и трудовых ресурсов для
обеспечения нужд фронта, эвакуации из прифронтовой полосы в
восточные районы страны большо-
48
го количества предприятий и организаций, по их размещению и вводу в действие в экстремальных условиях и в максимально короткие
сроки, переключению на военное
производство всех гражданских
отраслей промышленности.
Эти задачи решались в условиях стремительно разворачивающихся военных действий и жесточайших оборонительных боев.
Ценой неимоверных усилий
уже в 1942 году было создано быстро развивающееся военное хозяйство. На военные нужды в 1942 году было израсходовано 55 процентов национального дохода по сравнению с 15 процентами в 1940 году [1].
Огромные расходы военного
времени требовали аккумуляции
всех финансовых ресурсов страны
и их перераспределения на удовлетворение потребностей военной
экономики. В связи с этим финансовая и кредитная политика Советского государства в первые годы войны была полностью подчинена интересам обеспечения денежными ресурсами фронта и тыла.
Трудно переоценить роль Государственного банка в процессе налаживания военного хозяйства. С
началом войны перед ним были
поставлены сложнейшие задачи:
необходимо было изыскивать ресурсы для расширения кредитования военной промышленности и в
то же время не сокращать кредитных вложений в другие отрасли
хозяйства, выполнявшие военные
заказы; оказывать финансовую помощь предприятиям, эвакуированным в глубокий тыл; обеспечивать четкие расчеты в народном
хозяйстве между предприятиями,
работающими для нужд фронта и
тыла; бесперебойно удовлетворять
потребности армии и тыла в деньгах; проводить мероприятия по
максимальному ограничению
эмиссии денег, вызванной войной;
обеспечивать оперативное регули-
рование денежного обращения и
добиваться устойчивости советской валюты; содействовать соблюдению строжайшего режима
экономии; укреплять финансовую
и платежную дисциплину.
И надо отметить, что, невзирая
на неимоверные трудности первого, самого сложного периода Великой Отечественной войны, Госбанк
успешно справлялся с поставленными задачами: обеспечил кредитование и расчеты, регулирование
денежного обращения.
Буквально с первых месяцев
войны Государственный банк страны начал активную перестройку
собственных методов работы,
адаптировав их к условиям военного времени. При воинских частях была создана разветвленная
сеть полевых контор, отделений,
касс Госбанка, в которых работали
квалифицированные банковские
специалисты, осуществлявшие все
свойственные банку операции.
Функции полевых учреждений
банка были определены специально разработанными Правлением
Госбанка Правилами совершения
операций.
Из районов, которым угрожала
оккупация, проводилась эвакуация в тыл банковских учреждений
с хранящимися в них ценностями.
Кредитный и кассовый планы
Госбанка составлялись в этот период на основе народнохозяйственных планов военного времени и
были подчинены главной задаче —
победе над немецко-фашистскими
захватчиками.
Размер кредитных вложений в
1941—1943 годах сократился с 5,5
миллиарда до 4,8 миллиарда рублей. Это было связано с перестройкой экономики на военный лад,
ускорением оборачиваемости материальных ценностей и использованием их на нужды обороны.
Отраслевая структура кредитных вложений за 1941—1943 годы
характеризуется следующими данными [2]:
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Í ËÚÓ„Û:
Промышленность
в том числе:
тяжелая
легкая
пищевая
Транспорт
Сельское хозяйство
Заготовки
Торговля
1941 „.
1942 „.
1943 „.
64,4
69,5
72,0
26,0
16,5
19,4
2,7
3,9
5,9
20,1
30,2
19,9
16,1
2,6
3,4
5,9
15,6
32,7
22,0
14,8
3,8
2,8
4,5
15,0
Таким образом, кредитные ресурсы Госбанка с период с 1941-го по 1943 год в основном направлялись в
военную промышленность.
Предоставлялись кредиты на удовлетворение кратковременных потребностей предприятий, так называемые “ссуды на временные нужды”, которые шли на
покрытие затрат, связанных с эвакуацией, и обеспечивали быстрое развертывание производства на новых
местах. Как свидетельствуют документы, их доля в
общих кредитных вложениях в первые годы войны
возросла более чем в десять раз.
Одновременно проводилась работа и по укреплению платежной дисциплины, ускорению документооборота, связанного с расчетами. С этой целью счетафактуры военным грузополучателям стали пересылаться только через учреждения банков. Была введена новая форма разовых групповых взаимных расчетов — периодические внутринаркоматские и межнаркоматские зачеты взаимной задолженности, на завершение которых Госбанк предоставлял кредит.
Развивалась также система расчетов через бюро
взаимных расчетов (БВР) путем зачета взаимных требований по товарным операциям.
Однако трудности, особенно в первые три года Великой Отечественной войны, отрицательно сказались
на состоянии денежного обращения страны. Нанесенный Советскому Союзу материальный ущерб в виде
прямых военных расходов, дополнительные расходы,
а также потери за период войны достигли 256,9 миллиарда рублей. За время войны денежная масса в обращении выросла в 4 раза. Это было вызвано переводом экономики на военный лад, эвакуацией промышленности и населения, что принесло огромные военные расходы и потребовало дополнительной эмиссии
денег, которая в 1941—1943 годах покрывала дефицит государственного бюджета [3].
Государственный банк прилагал огромные усилия
по сохранению относительно устойчивого денежного
обращения. С этой целью осуществлялись мероприятия по ограничению эмиссии, усилению притока наличных денег в кассы банка. Был организован прием
вкладов от военнослужащих на фронте и от населения
в тылу. Усилился контроль за обеспечением кассовой
дисциплины, а также за расходованием наличных денег на заработную плату. Были введены сокращенные
нормы остатков денежных средств в оборотных кассах
предприятий и организаций, осуществлены меры по
улучшению инкассации выручки торговых организа-
ций и колхозов как непосредственно банком, так и через почтовые учреждения на селе.
Свою роль в регулировании денежного обращения
играли полевые банковские учреждения. С первых же
дней создания полевой сети начали развиваться
вкладные операции, совершенствовался порядок их
проведения. Была введена единая вкладная книжка.
Специальным распоряжением Совета Народных
Комиссаров СССР от 6 октября 1941 года предписывалось: “1. Установить, что военнослужащие, вкладчики полевых учреждений Государственного банка,
имеют право получать свои денежные вклады, полностью или частично, как лично, так и через доверенных ими лиц в любом учреждении Государственного
банка, по предъявлению единой вкладной книжки и
документа, удостоверяющего личность получателя денег” [4].
Впоследствии циркулярным письмом Правления
Государственного банка СССР от 19 ноября 1943 года
был определен порядок хранения вкладов погибших,
умерших и пропавших без вести военнослужащих. В
нем говорилось: “В целях обеспечения интересов наследников по вкладам погибших военнослужащих,
предотвращения возможности злоупотреблений с
вкладами этих вкладчиков, а также с целью разгрузки
полевых учреждений Госбанка устанавливается централизованное хранение вкладов и выплата по вкладным книжкам погибших и умерших военнослужащих.
В связи с этим предлагается ...при помощи командования широко оповестить все обслуживаемые ...воинские части и учреждения о том, чтобы хранящиеся у
них и могущие поступить впредь вкладные книжки
погибших и пропавших без вести вкладчиков немедленно сдавались в полевые учреждения Госбанка” [5].
Для того чтобы сократить наличный денежный
оборот, связанный с выплатой денежного содержания
военнослужащим, были введены аттестаты на их семьи.
Полевые учреждения Госбанка контролировали соблюдение кассовой дисциплины в воинских частях,
которые были обязаны сдавать все излишки денег в
банк. А с ноября 1941 года полевые конторы и отделения должны были составлять ежемесячные кассовые
планы.
Совершенствовалась в годы войны и система инкассации наличных денег, что также помогало регулировать денежное обращение. Несмотря на то, что
существовали затруднения с транспортом и кадрами,
инкассация денежной выручки увеличилась с 85,5
процента в 1940 году до 87,4 процента в 1944 году [6].
В ноябре 1941 года для улучшения кассовой работы при конторах был создан аппарат главных кассиров.
Значительную роль в регулировании и укреплении
денежного обращения в период войны играло патриотическое движение по оказанию помощи фронту путем денежных взносов в Фонд обороны, а также подписка на государственные займы. В Фонд обороны,
включая Фонд Красной Армии, поступило свыше 1,6
миллиарда рублей, а также золото и драгоценные изделия. За 4 года войны добровольные взносы населения составили 9,5 миллиарда рублей, а вместе с займами — 11,8 миллиарда рублей. Работники Государственного банка также приняли активное участие в
оказании помощи фронту. За два года войны ими бы-
49
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
ли внесены в фонд Красной Армии из личных сбережений 6 миллионов 184 тысячи рублей [7].
В 1943 году наступил коренной перелом в Великой
Отечественной войне. В результате побед Красной Армии, одержанных на Волге и Курской дуге, началось
массовое изгнание фашистов с захваченных территорий, закончившееся их полным освобождением в
1944 году.
Уже в ходе освобождения своих территорий страна
приступила к восстановлению народного хозяйства.
Специальным Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 17 октября 1943 года “О порядке
выдачи Госбанком и спецбанками заработной платы
предприятиям, учреждениям и организациям, восстанавливаемым в районах, освобожденных от немецкой
оккупации” определялось: “...впредь до утверждения
фондов заработной платы и регистрации штатов, но не
более 3 месяцев со дня освобождения территории,
производить выдачу заработной платы восстанавливаемым государственным и кооперативным предприятиям по справкам (с предъявлением платежных ведомостей), подписанным руководителем и главным бух-
50
галтером предприятия, в размере фактически начисленных сумм.
Установить, что по истечении 3 месяцев со дня освобождения территории от немецкой оккупации выдача заработной платы Госбанком и спецбанками производится в общеустановленном порядке” [8].
Государственный банк активно способствовал восстановлению народного хозяйства. Началась работа
по восстановлению и организации в освобожденных
районах сети контор и отделений.
Из эвакуации возвращались к месту постоянного
расположения банковские учреждения. В Белоруссии
этот процесс начался с 1943 года, когда прежде всего
требовалось проводить организационные мероприятия по возобновлению работы возвращающихся из
эвакуации контор и отделений, обеспечению их кадрами и помещениями.
Здание Гомельской областной конторы уцелело от
бомбежек. В фондах Гомельского областного краеведческого музея сохранилась фотография военного времени и обмерные чертежи здания, выполненные немецкими военнопленными.
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
После освобождения Гомеля 26 ноября 1943 года в
город вернулась из эвакуации и начала работу Белорусская республиканская контора Государственного
банка СССР, Коммунально-Республиканский банк,
Республиканский Сельскохозяйственный банк, которые располагались в здании Гомельской областной
конторы. Об этом свидетельствует приказ по Гомельской областной конторе Госбанка от 29 апреля 1944
года № 86.
ПРИКАЗ
ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОНТОРЕ ГОСБАНКА
г. Гомель
№ 86
9 сентября 1944 г.
1 и 2 мая 1944 г. вход в здание Областной Конторы Госбанка разрешается работникам банка по особому списку, находящемуся у дежурного милиционера, за исключением: проходят по своим пропускам
Управляющий Белорусской
Республиканской Конторой
Госбанка
— т. ПОЛЯКОВ
Управляющий Коммунальнореспубликанским банком
— т. МЕЛЬЦЕР
Управляющий
Республиканским
Сельхозбанком
— т. ЯЦКЕВИЧ [9].
В декабре 1943 года возобновила работу и Гомельская областная контора, “...на 1 января 1944 г. уже
было открыто, кроме Горуправления, 12 филиалов”
[10].
Работу Гомельской областной конторы приходилось
налаживать в условиях продолжающихся военных действий и по законам военного времени. В 1944 году еще
продолжалась мобилизация на фронт. Поэтому типичными были приказы следующего содержания [11].
ПРИКАЗ
ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОНТОРЕ ГОСБАНКА
г. Гомель
№ 184
9 сентября 1944 г.
Освободить от занимаемой должности инкассатора Гомельской Областной Конторы Госбанка т. Козлова Фрола Ефимовича с 9/IX-44 г., в связи с мобилизацией его в РККА.
Управляющий Гомельской
Областной Конторой Госбанка
/Шиманский/.
Ушедших на фронт мужчин-инкассаторов заменяли женщины. Об этом свидетельствуют архивные документы. Приказ по Гомельской областной конторе от
13 апреля 1944 года № 75 п. 4 гласил: “Прибывшую
по вызову т. Малыну Татьяну Лейбовну назначить инкассатором в Горуправление Областной Конторы Госбанка с окладом 500 рублей в месяц” [12].
Работники Гомельской областной конторы, кроме
исполнения своих непосредственных функций, должны были нести дежурства во время воздушных тревог
в составе групп самообороны [13].
ПРИКАЗ
ПО ОБЪЕКТУ МПВО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОНТОРЫ ГОСБАНКА
г. Гомель
№ 164
9 июня 1944 г.
ПРИКАЗЫВАЮ: с сего числа, с объявлением тревоги по г. Гомелю о налете самолетов противника,
всем бойцам и командирам группы самозащиты немедленно являться на объект МПВО областной конторы Госбанка.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, в случае неявки на объект
бойцы и командиры будут привлекаться к ответственности по закону от 7 июля 1941 г.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ф.И.О.
Расписка
ЯКОВЛЕВ Илья Иванович
ЗАЙЦЕВ Степан Игнатьевич
СТАСЕНКО Сергей Данилович
СЛЕСАРЕНКО Иван Осипович
АЛЕКСЕЙЧИК Сергей Иосифович
МОЯРОВИЧ Константин Романович
ШАЛАБАСОВ Валентин Федорович
СИПАЙЛО Евдокия
РАЛЬКО Степанида Петровна
КУЗЬМЕНКОВА Марфа Ивановна
СИДОРОВА Валентина Петровна
МАЛЫНА Татьяна Лейбовна
ЛЕВИНА Мария Тимофеевна
РАЛЬКИНА Анна Михайловна
МАЛАШКОВА Надежда Кирилловна
КОЛОСКОВА Валентина Филипповна
СЛЕЗБЕРГ Роза
ФРОЛОВА Надежда Степановна
РУДЕНКОВА Нина Ивановна
КОВНАЦКИЙ Константин Юрьевич
ПРИХОДЬКО Лидия Дорофеевна
КЛИМОВА Анастасия Марковна
ТУЗОВА Нина Алексеевна
ПОНАМОРЕВА Ирина Николаевна
СИНКЕВИЧ Валентина Феликсовна
СОЛОГУБОВА Татьяна Изотовна
ВЕКСИН Никандр Никандрович
БАРАНЧИКОВА Тамара Ивановна
ПОПОВИНА Анастасия Семеновна
ЗУБОРЕВА Татьяна Петровна
ДУДАРЕВА Анна Ивановна
Приказ объявить под расписку всему личному составу группы самозащиты.
Начальник объекта
Шиманский.
Законы военного времени действовали во всех сферах жизни Областной конторы. Вход был строго по
пропускам. Это оговаривалось специальным Приказом от 1 апреля 1944 года № 65, вводившим Правила
внутреннего трудового распорядка. Согласно Приказу
рабочий день устанавливался с 9.00 до 18.00. С 14.30
вход в здание разрешался сотрудникам банка по постоянным пропускам, для посетителей — по разовым
пропускам, которые выдавало бюро пропусков по заявкам заведующих отделами по утвержденному Управляющим конторой списку с образцами подписей.
51
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
В связи с тем, что на пропусках еще не было фотографий, то при входе в здание сотрудники банка и посетители обязаны были предъявлять вместе с пропуском и паспорт. Оформлялся специальный пропуск и
на все выносимые из здания вещи.
Трудовая дисциплина находилась под особым контролем. Время прихода на работу и ухода фиксировалось ежедневно специально уполномоченным работником. Ответственность за нарушение трудового распорядка также рассматривалась по законам военного
времени. В качестве иллюстрации можно привести
Приказ по Городскому управлению Гомельской областной конторы Госбанка от 25 мая 1944 года № 105
[14].
ПРИКАЗ
ПО ГОРУПРАВЛЕНИЮ ГОМЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ГОСБАНКА
г. Гомель
№ 105
25 мая 1944 г.
§1
Машинистка Горуправления тов. Синкевич Р. сего числа не выполнила порученную ей работу напечатать ведомость на зарплату, чем сорвала своевременную выплату зарплаты всем работникам банка,
кроме того, она полный час рабочего времени просидела ничего не делая, чем совершила прогул на
один час, а поэтому Приказываю: за срыв выплаты
зарплаты и прогул, совершенный т. СИНКЕВИЧ, дело передать в Нарсуд.
Управляющий Горуправлением
/Шевцов/.
Безусловно, сотрудники банка работали в тяжелых условиях. Вот что, например, вспоминает ветеран банковской системы Макаренко Елена Авдеевна:
“Электричества не было, так как городская электростанция была разрушена. На два стола у нас была одна коптилка — гильза, сплющенная с одной стороны.
В нее наливали керосин и вставляли длинный фитиль, который изрядно коптил. Свет появился только
в 1946 году. Зимой 1944—1945-го и 1945—1946 годов
здание не отапливалось. Было очень холодно. Но,
мы, местные, хотя бы на ночь уходили домой. А ведь
при банке жили сотрудники, которые приехали к
нам работать по направлению Белорусской республиканской конторы Госбанка. Они круглосуточно терпели страшный холод. У Поповиной Анастасии Семеновны, начальника кредитного отдела, были обморожены руки, прямо кровоточили через потрескавшуюся кожу.
На работу приходилось добираться по развалинам.
Я ежедневно проходила шесть километров пешком до
работы и столько же обратно. Вечером часто приходилось задерживаться. Заработная плата составляла 690
рублей. Кроме того, после работы и в выходные дни
мы работали на расчистке городских улиц от завалов
после бомбардировок, а также участвовали в восстановлении разрушенных городских объектов. Зимой
1944 года меня и еще нескольких человек от конторы
Госбанка посылали на месяц в Чечерский район на заготовку леса для строительства городской бани и электростанции”.
52
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
В таких условиях и речи не могло быть про нормированный рабочий день, так как после работы и в выходные дни специалисты трудились на расчистке городских улиц от завалов после бомбежек. Для оказания помощи в организации работы отделений конторы в освобожденных районах Гомельской области специалисты областной конторы выезжали в командировки. “А в близлежащие районы в командировки не
ездили, а ходили”, — вспоминала ветеран Гомельской
областной конторы Лапеко Александра Григорьевна
(ныне покойная). “Например, в город Ветку, который
был расположен в двадцати километрах от Гомеля.
Все было как обычно: получали командировочное удостоверение, деньги на расходы и отправлялись пешком в командировку. Доходили до реки Сож, а потом
на лодках переправлялись в Ветку”.
Сами банковские работники принимали активное
участие в восстановлении своих контор и других разрушенных в ходе военных действий объектов народного хозяйства, выполняли общественные работы.
Сохранился приказ по Гомельской областной конторе Госбанка от 1 апреля 1944 года № 65 [15].
ПРИКАЗ
ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОНТОРЕ ГОСБАНКА
г. Гомель
№ 65
1 апреля 1944 г.
§ 1.
Согласно постановления Горисполкома и Горкома ВКП(б) ОБЪЯВЛЯЮ 2 АПРЕЛЯ РАБОЧИМ
ДНЕМ
§2.
Приказываю: всем работникам Горуправления и
Конторы явиться к 7 ч. 30 м. в здание Госбанка с
тем, чтобы всем коллективом отправиться на территорию электростанции для участия в восстановлении
электростанции.
Ответственность за учет явки и руководство возлагаю на Начальника отдела инкассации тов. ГОВОРОВСКОГО.
Управляющий Гомельской
Областной Конторой Госбанка
/Шиманский/.
Аналогичный Приказ по Гомельской областной
конторе Госбанка от 14 августа 1944 года № 165 гласил: “По распоряжению Горкома откомандировать на
заготовку топлива с 15 августа сего года следующих
товарищей: Василенко, Климову, Кузнецову, Доманникову, Колоскову, Васпукову, Чернякову, Лапицкую, Шкандыбову, Зезюлину, Козлова, Стасенко,
Карпенко” [16].
Напряженное положение сложилось с обеспечением кадрами, поэтому наряду с решением первоочередных задач экономического характера Госбанком СССР
проводилась серьезная работа по подготовке и переподготовке специалистов для учреждений Государственного банка, начавших функционировать на освобожденных территориях.
По мере освобождения оккупированных территорий восстанавливались учебные заведения, готовившие банковских специалистов высшего и среднего
звена. В 1942 году возобновил работу Всесоюзный за-
53
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
очный финансово-экономический институт, в 1943
году — Московский кредитно-экономический институт. В этом же году в Москве был открыт Всесоюзный
заочный кредитно-экономический институт Госбанка.
Во вновь созданные и восстанавливающие свою деятельность после возвращения из эвакуации банковские учреждения направлялись квалифицированные
специалисты, имевшие высшее образование.
Так, в Приказе по Гомельской областной конторе
Госбанка от 16 апреля 1944 года № 75 значится: “Командированную Правлением Госбанка в наше распоряжение т. Сапожникову Екатерину Терентьевну назначить инспектором по Касплану и финансированию
Капремонта в Горуправление Гомельской Областной
Конторы Госбанка” [17].
Как это было, вспоминает сама Е. Т. Сапожникова,
проработавшая в Гомельской областной конторе до
1975 года: “По окончании Московского планового института меня направили на работу в Московское городское финансовое управление, где я была зачислена
на должность инспектора госдоходов. Уже шла Великая Отечественная война. В период эвакуации работала в Иркутской областной конторе Госбанка инспектором по кассовому плану отдела денежного обращения.
С освобождением ряда республик и областей от немцев Правление Госбанка начало отзыв молодых специалистов из эвакуации для работы на освобожденных
территориях. На мою долю выпала Белоруссия — Гомельская областная контора Госбанка. В Иркутске
были выданы билеты на проезд до Гомеля через Москву.
Добраться удалось только до Новобелицы (район
Гомеля), которая встретила нас разрушенными бомбежками больницей и госпиталем, на развалинах которых висели окровавленные простыни и бинты. Гомель также лежал в руинах. На проспекте Ленина
уцелело здание Дома Парижской Коммуны, а на улице Советской — только здание банка. Но оно было заминировано.
Встретили меня в Гомельской конторе очень тепло.
Управляющим был Петр Федорович Шиманский. Зачислили инспектором по кассовому плану в сектор денежного обращения Городского управления областной конторы. Но поскольку город был практически
весь разрушен, жить было негде. Мы жили и спали в
том же операционном зале, в котором днем обслуживались клиенты. Отопления не было, обогревались
железными печурками-времянками — “буржуйками”, как их тогда называли. Варили в них картошку в
54
жестяных консервных банках, получали по карточкам хлеб по 400 грамов на сутки. Многие переболели
сыпным тифом”.
По решению Республиканской конторы при Гомельской областной конторе Госбанка СССР в 1944 году также были организованы трехмесячные межобластные курсы подготовки работников для филиалов Государственного банка в составе двух групп по 25 человек каждая. Одна — для подготовки кредитных инспекторов, вторая — для подготовки бухгалтеров.
Занятия на курсах начались 1 марта 1944 года. Руководила их работой исполняющая обязанности начальника отдела кадров Левина Мария Тимофеевна, а
преподавателями были работники Республиканской и
областной контор Госбанка СССР. В программе обучения на курсах было только два предмета. У бухгалтеров, например, это “Организация кредитования и расчетов” и “Анализ отчета”. Занятия шли прямо в здании банка в двух небольших приспособленных комнатах. Обучение имело практическую направленность,
заканчивалось сдачей экзамена. По итогам обучения
выдавалось специальное удостоверение.
В составе группы кредитных инспекторов на этих
курсах учился также Якутович Федор Григорьевич
(ныне покойный), проработавший затем в Гомельской
областной конторе 44 года. Впоследствии он вспоминал: “По окончании курсов меня назначили на должность помощника бухгалтера Городского управления
республиканской конторы Государственного банка. В
то время создавались структурные подразделения
конторы: планово-экономический отдел, отделы кредитования, торговли и заготовок, промышленности и
транспорта, сельского хозяйства. Кроме того, на балансе конторы велся учет эвакуированного имущества
и основных средств, принадлежащих хозяйствам республики, так называемый “Эвакуационный баланс”
счет 166. После освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков правительство, ведомственные
учреждения республики переехали на работу в столицу. В это время по моему заявлению меня перевели на
работу в распоряжение Гомельской областной конторы Госбанка и направили для дальнейшей работы в
Кормянское отделение”.
Политика Государственного банка, направленная
на восстановление банковских учреждений, привела к
тому, что к 1 января 1945 года сеть учреждений Госбанка даже превысила довоенный уровень и составила
4119 контор, отделений и расчетных касс против 4010
в 1941 году [18].
В конце войны Государственному банку удалось
добиться улучшения состояния денежного обращения
— в 1944 году был ликвидирован дефицит бюджета.
Надо отметить, что во время войны сохранялись твердые довоенные цены на те товары, которые распределялись по карточкам. Сохранялись тарифы на транспорт и коммунальные услуги.
Во время Великой Отечественной войны Государственный банк осуществлял кредитование и расчеты
по внешнеторговым операциям, а также по соглашениям о лендлизе с США. В период войны сохранялся
довоенный курс рубля в иностранной валюте и составлял 5 рублей 30 копеек за 1 доллар [19].
Таким образом, невзирая на все трудности, банковские учреждения все же выполняли свойственные им
функции, а Государственный банк обеспечивал цент-
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
çÖáÄÅõÇÄÖåéÖ
рализованное управление банковской системой, мобилизацию и использование денежных ресурсов страны,
регулирование кредита и денежного обращения, контроль за исполнением кредитных и кассовых планов.
Работники Государственного банка внесли значимый вклад в общее дело победы над врагом: спасали и
Источники:
1. История Государственного
банка СССР в документах. Издательство “Финансы”, Москва, 1971, с. 438.
2. Там же. С. 440.
3. Там же. С. 442.
4. Там же. С. 453.
5. Там же. С. 487.
6. Там же. С. 443.
7. Там же. С. 443.
8. Там же. С. 486.
9. Государственный архив Гомельской области. Ф. 3431. Оп.
1. Д. 2. Л. 19.
сохраняли ценности при эвакуации, налаживали работу полевых учреждений. Многие из них погибли
при исполнении своего профессионального долга, а
также на фронтах Великой Отечественной войны за
освобождение Родины.
16. Там же. Л. 163.
17. Там же. Л. 54.
18. История Государственного
банка СССР в документах. Издательство “Финансы”, Москва, 1971. С. 444.
19. Там же. С. 445.
10. Там же. Л. 19.
11. Там же. Л. 182.
12. Там же. Л. 54.
13. Там же. Л. 99.
14. Там же. Л. 88
15. Там же. Л. 37.
ÜìêçÄãúçéÖ éÅéáêÖçàÖ
è‰Ú˜ÂÌÒÍËÈ Ä.
“ éˆÂÌ͇ Ë „ÛÎËÓ‚‡ÌË ÔÓÚÙÂθÌÓ„Ó ËÒ͇:
ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚”
(ŇÌÍÓ‚ÒÍÓ Í‰ËÚÓ‚‡ÌËÂ, 2005, ‹ 1)
Исследование портфельного кредитного риска
представляет одну из наиболее сложных и актуальных задач в теории и практике управления кредитным риском. С учетом результатов обобщения зарубежного опыта в предлагаемой статье сформулированы основные положения стоимостной оценки и регулирования портфельного кредитного риска, а также
проиллюстрированы возможности и перспективы
оценки и регулирования кредитного риска на основе
портфельных моделей.
Ňʇ‚‡ ç.
“ êËÒÍË ÔË ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ·‡Ì͇ÏË Í‰ËÚÌ˚ı
Ò‰ÂÎÓÍ”
(ŇÌÍÓ‚ÒÍÓ Í‰ËÚÓ‚‡ÌËÂ, 2005, ‹ 1)
Операционный риск-менеджмент акцентирует
внимание на тех проблемах, которые на первый
взгляд не являются финансовыми, но могут привести
к реальным убыткам кредитных организаций.
В статье особое внимание уделено определению,
классификации и управлению операционными рисками при кредитовании, так как данный сектор услуг
для кредитных организаций является наиболее сложным с точки зрения организации процесса.
É‡˜Â‚‡ å.
“Ä̇ÎËÁ ÔÓÂÍÚÌ˚ı ËÒÍÓ‚”
(ŇÌÍÓ‚ÒÍÓ Í‰ËÚÓ‚‡ÌËÂ, 2005, ‹ 1)
Необходимость анализа проектных рисков вызвана прежде всего тем, что в условиях неопределенности
внешней среды невозможно точно спрогнозировать
результаты реализации инвестиционного проекта.
Вместе с тем существуют специальные методы, которые помогают не только выявить проектные риски и
определить с большей или меньшей точностью множество потенциальных вариантов развития самого проекта, но и сформулировать рекомендации для всех
участников.
Одним из главных участников инвестиционно-проектной деятельности является банк, поэтому методология исследования проектных рисков, на практике
применяемая проектными аналитиками и раскрытая
в данной статье, представляет несомненный интерес
для соответствующих подразделений банка.
äÓ˜Â„ËÌ Ñ.
“ ùÎÂÍÚÓÌÌ˚ ‰Â̸„Ë: ÓÔ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
‡Ò˜ÂÚÌ˚ı ÒıÂÏ”
(ŇÌÍÓ‚ÒÍË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, 2005, ‹ 1)
В условиях интенсивного роста технологических и
рыночных инноваций в сфере розничных платежей,
приводящих к появлению новых средств платежа и
платежных инструментов, все большее значение приобретает четкое определение новой экономической категории — электронных денег (e-money), а также выявление функционально-технологических особенностей их расчетных схем и организации систем электронных денег. При наличии различных подходов к
интерпретации электронных денег возникают все новые платежные услуги на предоплатной основе, о которых подробно рассказывает автор статьи.
î‰ÓÓ‚‡ ç., éÍÛÌ‚‡ Ä.
“ èÓ˜ÂÏÛ ‡Ò˜ÂÚ˚ ‡ÍÍ‰ËÚË‚‡ÏË Ú‡Í ÔÓÔÛÎflÌ˚ ‚
Á‡Û·ÂÊÌÓÈ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ?”
(Ä̇ÎËÚ˘ÂÒÍËÈ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ÊÛ̇Î, 2005, ‹ 1)
Аккредитивная форма расчетов — это создание
торговой и банковской практики. Договор купли-продажи сводится к формуле: поставка товаров и услуг, с
одной стороны, и денежное возмещение, или контуруслуги, — с другой. Однако когда продавец и покупатель разделены расстоянием и сделка попадает под
юрисдикцию разных стран, большое значение имеют
гарантийный и платежный механизмы. Большинство
зарубежных банков выбирают для этого аккредитив.
Почему так происходит? Автор и пытается ответить
на этот вопрос.
é·ÓÁÂÌË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë·
ë‚ÂÚ·̇ Ééãàä
55
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
Манетавідныя боны-маркі
грамадскіх кааператываў і
прыватных асоб
LJÎÂ˚È äÄãüëIçëäI
Скульптар,
аспірант Беларускай дзяржаўнай
акадэміі мастацтваў
П
а храналогii назiраюцца наступныя перыяды абарачэння марак на тэрыторыi Беларусi.
ÇflΥ͇ ÍÌflÒÚ‚‡ ã¥ÚÓŸÒ͇Â
З першай чвэрцi XVI стагоддзя
ў ВКЛ пачалi складацца перадумовы для ўвядзення ў карыстанне прыватнымi асобамi заменнiкаў
грошай. Гэта звязана з рэзкiм павелiчэннем колькасцi шляхецкiх
фальваркаў i працуючых. І як вынiк — узнiкла патрэба ў грашах
для разлiку. Гаспадары фальваркаў былi зацiкаўлены, каб грошы,
якiя яны плацяць за працу наёмным работнiкам, вярталiся да iх
праз магазiны i корчмы, што з’яўлялiся iх уласнасцю. Таварна-грашовыя адносiны ў гэтых фальварках мелi замкнуты цыкл. Таму з
пачаткам новых гаспадарча-фiнансавых стасункаў уладальнiкi
некаторых фальваркаў пачалi
56
ўласнымi намаганнямi выпускаць
заменнiкi грошай для ўнутранага
карыстання. Работнiк мог трацiць
iх толькi ў спецыяльным магазiне
па iснуючых там цэнах. Гэта было
выгадна гаспадару фальварка, бо
такiм чынам работнiк яго крэдытаваў, вымушаны купляць тавар
па кошце, устаноўленым у магазiне цi карчме. З’явiўшыся ў XVI
стагоддзi, такая форма грашовага
абарачэння фактычна праiснавала
да нашага часу. Грошы, якiя выконвалi ролю сурагата разменных
грошай, маюць назву боны (ад
французскага bon, лацiнскага
bonus — добры, зручны), чэк, талон цi больш ужываемую — крэдытная марка. Тадэвуш Калкоўскi
(Tadeusz Kalkowski) прапануе назву дамiнiум (ад лацiнскага
dominus — гаспадар) [1]. У некаторых выпадках замест прыватных
бонаў у маёнтках выкарыстоўвалi
непрыдатныя сцёртыя манеты,
ставiўшы на iх надчакан. Пакуль
што атрыбуцiраваныя заменнiкi
грошай XVI—XVIІІ стагоддзяў на
землях сучаснай Беларусi не
выяўлены.
Аналагi падобных заменнiкаў
грошай iснавалi ў Рэчы Паспалiтай, а дакладней на землях Польшчы, напрыклад, прыватная марка XVI стагоддзя, апiсаная Е. Рачынскiм (E. Raczynski) i Тадэвушам Калкоўскiм (Tadeusz Kalkowski) [2], на аверсе якой выява герба, назва мясцовасцi, а на рэверсе
— выява герба, пасада iнiцыятара
чаканкi, яго iнiцыялы. Гэтыя выявы выкананы на медзяным кружку метадам гравiроўкi ўглыб, што
гаворыць аб мясцовай вытворчасцi. Гэта марка часткова атрыбутавана.
Прыватныя грошы гэтага перыяду маглi выкарыстоўвацца ў
маёнтках нясвiжскiх Радзiвiлаў,
Сапегаў i г. д. Прыватныя заменнiкi грошай маглi выпускацца па
аналогii з прыватнымi маркамi,
якiя ўжывалiся на тэрыторыi суседняй Польшчы, дзе яны выраблялiся з медзi, шкла, паперы i
iншых матэрыялаў.
Манетавiдныя металiчныя i папяровыя маркi, якiя носяць улiковую функцыю, прызначаны для
разлiку за паслугi цi тавары, могуць выдавацца за грошы цi ў
залiк i выкарыстоўвацца мэтанакiравана, як, напрыклад, аднабаковыя неатрыбутаваныя з тонкага лiста металу маркi канца
XVIІІ — пачатку ХІХ стагоддзя.
Шасцiвугольная аднабаковая
лiчбавая марка са схематычна
выступаючай у крузе выявай селянiна з палкай, абапал якой
надпiс: /І/ i /D/ (адзiн дзень), якi
расшыфроўваецца як адзiн дзень
пехатой. (Латунь. Памер
20 х 19,5 мм) [3].
Шасцiвугольная аднабаковая
лiчбавая марка, аздобленая выступаючым дэкаратыўным арнаментам з надпiсам /PIESZY/ (пешы). Па краю — выступаючы
кант. (Медзь. Памер 20,3 х 15 мм)
[4].
Шасцiвугольная аднабаковая
лiчбавая марка з выступаючай
схематычнай выявай каня ў крузе, зверху якой надпiс: /І D./
(адзiн дзень), якi азначае адзiн
дзень працы конна. (Латунь. Памер 24 х 23,3 мм) [5, 6, 7].
Квадратная аднабаковая
лiчбавая марка мае авал, у сярэдзiне якога лiчбы /1816/, уверсе
ад якiх лiтары /С./ (цэлы) i унiзе
/D./ (дзень). Авал i надпiсы выступаючыя. (Латунь. Памер
19,4 х 23 мм) [8].
Гэтыя аднабаковыя маркi зроблены з тонкага металiчнага лiста.
Выява чалавека i каня даволi схематычная, што дазваляе зрабiць
высновы аб праектаваннi i вытворчасцi гэтых марак ва ўмовах фальварка.
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
è˚‚‡ÚÌ˚fl χÍ¥ ÍÌflÁfiŸ ꇉÁ¥‚¥Î‡Ÿ
Iлюстрацыя 1
Iлюстрацыя 2
Аверс. Васьмiвугольная марка
мае ўверсе лiчбу /XV/, якая надчаканена ўглыб i пад якой у форме
прамавугольнiка, размешчанага
гарызантальна, надчакан углыб
выступаючымi на iм лiтарамi выпукла /GRO/ (szy) — (грошай),
па баках ад якога злева i справа
надчакан углыб у форме круга
ўглыб выступаючымi на iм сямi
кропкамi ў форме геаметрычнай
кветкi. Унiзе — радзiвiлаўскi герб
“Чорны Арол”, якi Радзiвiлы атрымалi у 1514 годзе. На грудзях
арла — герб “Трубы” (“Тромбы”) у
выглядзе трох паляўнiчых ражкоў з рамнямi вуснамi ражкоў у
цэнтр. Надчакан герба ўглыб з выступаючым гербам “Трубы”.
Рэверс мае адваротны адбiтак
аверса.
Тонкая бляха медзi. Памеры
24 х 24 х 21 х 21,5 мм (iл. 1).
Аверс. Круглая марка мае
ўверсе лiчбу /1/ з загнутым нiжнiм хвосцiкам. Лiчба надчаканена
ўглыб. Па баках ад лiчбы злева
надчакан углыб кветкi з чатырма пялёсткамi. Справа ад лiчбы
надчакан кветкi з пяццю пялёсткамi. Пялёсткi надчаканены
ўглыб, а сярэдзiна ў форме кропкi
— выпукла. Нiжэй, у сярэдзiне
маркi, надчакан углыб у форме
прамавугольнiка, якi размешчаны
гарызантальна з выступаючымi
на iм лiтарамi выпукла /ZLO/
(ty) — (злоты), па баках ад якога
злева i справа надчакан углыб
кветкi ў форме квадрата з выпуклай кропкай пасярэдзiне. Унiзе,
пад княжацкай каронай, надчакан вензеля Радзiвiлаў /R/. Вензель надчаканены ўглыб. Карона
надчаканена выпукла.
Рэверс мае адваротны адбiтак
аверса.
Тонкая бляха медзi. Дыяметр
каля 24 мм (iл. 2).
Маркi князёў Радзiвiлаў выкананы ў самаробных умовах на
тонкiм лiсце медзi i маюць форму
недакладнага васьмiвугольнiка i
круга. Штэмпелi надчаканаў зроблены прафесiйна на дастаткова
высокiм мастацкiм узроўнi. Выявы ўдала кампазiцыйна ўпiсваюцца ў форму марак. Стылiстыка
выканання надчаканаў i кошт
намiналаў даюць магчымасць атрыбуцiраваць гэтыя маркi канцом
XVIII — пачаткам XIX стагоддзя.
Застаецца высветлiць, хто з Радзiвiлаў адчаканiў гэтыя маркi [9].
карыстацца назвай на землях Беларусi.
На землях Беларусi, якiя апынулiся ў складзе Расiйскай iмперыi, таварна-грашовыя адносiны
хаця i засталiся гiстарычна, эканамiчна i палiтычна звязанымi з
Польшчай, лiтоўскiмi, латвiйскiмi, украiнскiмi землямi, сталi набываць агульнарасiйскiя рысы. З
развiццём капiталiстычных адносiн i ўзнiкненнем прамысловасцi
манетавiдныя i папяровыя маркi
пачынаюць ужываць на прадпрыемствах i ў iншых гарадскiх установах, дзе ўзнiклi прыватныя i
грамадскiя кааператывы. На землях Беларусi майстэрняў па вырабу кааператыўных марак гэтага
перыяду пакуль дакладна не выяўлена. Выраблялiся кааператыўныя металiчныя маркi прамысловымi фiрмамi, якiя знаходзiлiся ў
розных кутках Расiйскай iмперыi.
Як iлюстрацыя — рэкламная кар-
áÂÏÎ¥ Å·ÛÒ¥ Ÿ ÒÍ·‰ÁÂ
ê‡Ò¥ÈÒÍ‡È ¥ÏÔÂ˚¥
Назва Беларусь набыла сваё сучаснае значэнне толькi ў ХХ стагоддзi. Разумеючы, што да гэтага
часу назва Беларусь у сучасным
разуменнi да беларускiх тэрыторый адносiцца ўмоўна, мэтазгодна
та гандлёвай фiрмы Д. К. Збук у
Маскве, дзе прапанова гандлю
“...всевозможными мелкими металлическими изделиями, как-то:
гербами, знаками, трактирскими
марками, нумерами, кокардами и
военно-морскими вещами...” [10].
Кааператыўныя i прыватныя
маркi для ўнутранага карыстання
на землях Беларусi выраблялiся ў
Польшчы, Расii, на землях Латвii
i паступалi з зямель Лiтвы, Эстонii, Украiны i па-за межаў Расiйскай iмперыi. Па месцы вырабу i
дызайну кааператыўныя маркi
можна падзялiць на польскi, расiйскi i нямецкi тыпы i маркi, дзе
ў афармленнi спалучаюцца некалькi тыпаў.
Часцей манетавiдныя i папяровыя маркi былi безназоўныя i мелi
ў сваiм афармленнi толькi выяву
намiнала. Часта сустракалiся назва i набор лiтар, якiя зараз цяжка
растлумачыць i атрыбуцiраваць.
Сустракалiся i маркi з назвай горада, установы, дзе яны мелi абарачэнне, i прозвiшчам уладальнiка кааператыва.
Усе боны можна падзялiць на
некалькi вiдаў.
Маркi безназоўнага вiду з’яўляюцца самымi масавымi i маюць
у сваiм афармленнi толькi назву
намiнала на абодвух цi на адным
баку. Па краю гэтых марак сустракаецца рамка цi прысутнiчае ў
афармленнi дэкаратыўны элемент.
Гэтымi стандартнымi маркамi,
якiя былi загадзя зроблены, карысталiся дробныя, у асноўным небагатыя, кааператыўныя фiрмы.
Маркi з абазначэннем манаграм маюць акрамя абазначэння
намiнала яшчэ i манаграмы, лiтары, а таксама на iх можа прысутнiчаць дэкаратыўнае аздабленне ў
выглядзе рамкi цi iншага дэкаратыўнага элемента.
Маркi з поўнай цi частковай
назвай. На аверсе яны маюць
поўную цi частковую назву фiрмы,
на рэверсе — намiнал. Марка магла мець толькi адзiн бок. У афармленнi магло прысутнiчаць дэкаратыўнае аздабленне ў выглядзе
рамкi цi iншага дэкаратыўнага
элемента.
Маркi з надчаканамi. Сустракаюцца даволi часта. Надчакан надаваў маркам iншую якасць. Безназоўныя маркi з надчаканам, якi
быў з поўнай цi частковай назвай,
станавiлiся па iнфармацыi, якую
яны неслi, у рад марак з поўнай цi
57
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
частковай назвай. Надчакан масавай безназоўнай марцы надаваў
прыналежнасць да пэўнага кааператыва. Надчаканы ўжывалiся ў
форме лiтар, лiчбаў, абрэвiятур,
значкоў, геаметрычных элементаў
i г. д. i ставiлiся ўглыб i выпукла.
На марках магла быць адтулiна,
якая рабiлася цi адна з формай
надчакана, цi адыгрывала форму
вушка.
Па форме маркi адносяцца да
традыцыйна круглай, квадратнай,
шасцiвугольнай, авальнай, з зубчыкамi ў форме пялёсткаў, фiгурнай i г. д.
Па вонкавых прыкметах, надпiсах i прыёмах у афармленнi на
землях Беларусi ў ХІХ — пачатку
ХХ стагоддзя вылучаюцца манетавiдныя маркi рускага, польскага,
нямецкага тыпу, маркi самаробнай
вытворчасцi i маркi, дзе ў афармленнi ўжывалася некалькi тыпаў.
Прапануецца iх разгледзець.
Трэба адзначыць, што на апiсаных
нiжэй марках гурт гладкi, без насечак, лiчбаў, лiтар, узораў i
iншых упрыгожванняў, якiя
прызначалiся для таго, каб не дапусцiць падробкi марак.
å‡Í¥ Ò‡ ÒÔ‡ÎÛ˜˝ÌÌÂÏ
ÌÂ͇θͥı Ú˚Ô‡Ÿ
Аверс. У цэнтры дзесяцiвугольнай маркi надпiс у два радкi:
/ФРАНЦЪ/ /ЛЕКЕРТЪ/. Па крузе памiж двух выступаючых кантаў з кропак надпiс уверсе: /ПАРОВЫЕ ПИВОВАР. ЗАВОДЫ/.
Унiзе памiж двух дэкаратыўных
элементаў, якiя маюць па чатыры кропкi, надпiс: /ГОМЕЛЬ/.
Рэверс. У сярэдзiне лiчба 40 у
выглядзе контураў, у сярэдзiне
якiх наўскасяк размешчаны
штрыхi. Уверсе па крузе надпiс:
/КОНТРОЛЬНАЯ/. Унiзе памiж
двух зорак надпiс: /МАРКА/.
Бронза. Дыяметр 37 мм.
Аверс па афармленню наблiжаецца да нямецкага тыпу, рэверс —
да расiйскага, аб чым сведчаць
штрыхi ў цэнтры лiчбаў.
å‡Í¥ ÛÒ͇„‡ Ú˚ÔÛ
Асаблiва нястрыманай фантазiяй у афармленнi вызначаюцца
металiчныя маркi расiйскага тыпу, якiя зроблены на тэрыторыi
Расii. Па форме круглыя, круглыя
з зубчастымi краямi, чатырохвугольныя, шасцiвугольныя, аваль-
58
ныя, фiгурныя, фiгурныя фестонныя i г. д. Сустракаюцца маркi
расiйскага тыпу намiналам 1/2, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 17, 19, 20, 25, 30, 35, 38, 40,
45, 50, 75 капеек, а таксама 1, 2,
3, 5, 10, 20 рублёў. Велiчыня
намiналу магла ўкладвацца ў традыцыйны i звыклы ўсiм намiнал,
а магла мець намiнал, што не сустракаўся на манетах, якiя былi ў
абарачэннi. Гэта для таго, каб, папершае, зрабiць прыватныя маркi
больш iндывiдуальнымi i арыгiнальнымi, i, па-другое, наяўнасць у
прыватных кааператыўных крамах цi буфетах тавару цi iншых
паслуг на пэўны кошт дазваляла
разлiчвацца за iх без рэшты. Кааператыўныя маркi прадугледжвалiся i пад пэўныя тавары. Тыраж марак залежаў ад статутнага
фонду капiталу кааператыва.
Характэрныя прыклады безназоўных кааператыўных марак рускага тыпу, якiя мелi абарачэнне
на землях Беларусi.
1. Аверс. У цэнтры маркi
намiнал /1/. Па крузе дэкаратыўны элемент у форме рысак i
двух хвалiстых абадкоў. Па краю
маркi — выступаючы кант. Рэверс падобны на аверс.
Медзь. Дыяметр 16,5 мм (iл. 3).
2. Аверс. У цэнтры маркi
намiнал /2/. Па крузе абадок з
кропак. Па краю маркi — выступаючы кант. Рэверс падобны на
аверс.
Медзь. Дыяметр 16,5 мм (iл. 4).
3. Аверс. У цэнтры маркi намiнал /3/ у выглядзе контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размешчаны штрыхi. Справа ўнiзе
лiтара /К./. Па крузе — рамка з
радыяльнымi штрыхамi i памiж
абадка з кропак i выступаючага
канта па краю. Рэверс падобны
на аверс.
Латунь. Дыяметр 29 мм (iл. 5).
4. Аверс. У цэнтры намiнал
/6/ у выглядзе контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размешчаны штрыхi. Унiзе надпiс:
/КОП./. Па крузе выступаючы
абадок. Кругавая штрыхавая рамка з радыяльнай насечкай. Форма
маркi круглая з зубчастымi краямi ў форме пялёсткаў, на якiх
штрыхi. Рэверс падобны на аверс.
Латунь. Дыяметр 28 мм (iл. 6).
5. Аверс. У цэнтры намiнал
/8/ у выглядзе контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размеш-
Iлюстрацыя 3
Iлюстрацыя 4
Iлюстрацыя 5
Iлюстрацыя 6
чаны штрыхi. Справа ўнiзе лiтара /К/. Па краю рамка з радыяльнымi насечкамi.
Рэверс. У цэнтры намiнал /8/
меншы, чым на аверсе ў выглядзе
контураў, у сярэдзiне якiх гарызантальна размешчаны штрыхi.
Пад намiналам гарызантальна
надпiс: /КОП./. Па краю рамка з
радыяльнымi насечкамi.
Латунь. Дыяметр 28,5 мм
(iл. 7).
6. Аверс. Марка ў форме авала.
У цэнтры намiнал /15/ у выглядзе
контураў, у сярэдзiне якiх размешчаны гарызантальна штрыхi.
Справа ўнiзе лiтара /К/, пад якой
кружок. Па крузе выступаючы
абадок.
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
Рэверс. У цэнтры меншага памеру, чым на аверсе, намiнал /15/
у выглядзе контураў, у сярэдзiне
якiх размешчаны гарызантальна
штрыхi. Справа ўнiзе лiтара /К/,
пад якой кружок, якi меншага памеру, чым на аверсе.
Латунь. Дыяметр 32 х 25,5 мм
(iл. 8).
кропак унiзе падзяляе марку на
нiжнi i верхнi сегмент. Па краю
выступаючы кант з зубчастымi
краямi з унутранага боку.
Рэверс. У цэнтры лiчба /15/.
Па краю выступаючы кант з зубчастымi краямi з унутранага боку.
Латунь. Дыяметр 21 мм
(iл. 11).
ÅÂÁ̇ÁÓŸÌ˚fl χÍ¥ ‡Ò¥ÈÒ͇„‡
Ú˚ÔÛ Á ̇‰˜‡Í‡Ì‡Ï¥ Î¥˜·‡Ÿ,
Î¥Ú‡ ¥ Î¥˜·‡‚˚ı χ̇„‡Ï
1. Аверс. У цэнтры маркi намiнал /2/. Па крузе абадок з кропак
i па краю выступачы кант. Уверсе надчакан углыб /А/. Унiзе надчакан углыб /112/. Рэверс падобны на аверс, без надчакана.
Латунь. Дыяметр 20,5 мм
(iл. 9).
2. Аверс. У цэнтры маркi намiнал /30/ у выглядзе контураў, у
сярэдзiне якiх гарызантальныя
штрыхi, пад намiналам надпiс:
/КОП./. Кругавая штрыхавая
рамка з радыяльнымi насечкамi.
На аверсе ўверсе надчакан углыб
/Е4Г/.
Рэверс. У цэнтры намiнал
/30/, па контуру якога — гарызантальныя штрыхi. Кругавая
штрыхавая рамка з радыяльнымi
насечкамi.
Латунь. Дыяметр 29 мм
(iл. 10).
ÅÂÁ̇ÁÓŸÌ˚fl χÍ¥ Ìflψ͇„‡
Ú˚ÔÛ Á ̇‰˜‡Í‡Ì‡Ï
Iлюстрацыя 7
Iлюстрацыя 8
Iлюстрацыя 9
å‡Í¥ Ìflψ͇„‡ Ú˚ÔÛ —
·ÂÁ̇ÁÓŸÌ˚fl
Да нямецкага тыпу адносяцца
маркi з надпiсамi на нямецкай мове — WERTH-MARKE (каштоўныя маркi), LITER (лiтар), якiя
выпускалiся i былi ў абарачэннi на
землях Латвii i, верагодна, Лiтвы,
Фiнляндыi, Эстонii, па-за межамi
Расiйскай iмперыi, дзе была вялiкая колькасць нямецкiх фiрм. Гэтыя маркi знаходзiлiся ў абарачэннi на землях Беларусi. Маркi нямецкага тыпу ў афармленнi вылучаюцца строгасцю, лаканiзмам i
выдатнай тэхнiчнай якасцю выканання.
Характэрныя безназоўныя
маркi нямецкага тыпу /WERTHMARKE/ (каштоўныя маркi) выпускалiся намiналам 5,10, 15, 18,
20, 25, 30, 40, 50, 100. Сустракаюцца экзэмпляры, дзе пад назвай
стандартнай /WERTH-MARKE/ i
намiналам часта было месца для
надчаканкi. Выпускалiся маркi з
1. Аверс. Уверсе лiчбы ў два
радкi /1/, /2/, памiж якiмi рыска.
Унiзе па крузе надпiс: /LITER/.
Па крузе выступаючы абадок з
кропак. Па краю выступаючы
кант. На аверсе надчакан углыб,
якi iдзе праз марку ў выглядзе ломанай лiнii. Рэверс падобны на
аверс, без надчакана.
Латунь. Дыяметр 24 мм
(iл. 12).
2. Аверс. Па крузе выступаючы абадок з кропак. Па краю выступаючы кант. На аверсе ў цэнтры надчакан углыб /7/, над якiм
прасвiдравана круглая адтулiна
дыяметрам 4 мм. Рэверс падобны
на аверс, без надчакана.
Медзь. Дыяметр 23, 5 мм
(iл. 13).
3. Аверс. У верхняй палове лiчба /25/. Уверсе па крузе надпiс:
/WERTH-MARKE/. Па крузе выступаючы абадок з кропак. Па
краю выступаючы кант. На аверсе ўнiзе надчакан углыб /Р.К./.
Рэверс. У цэнтры лiчба /25/.
Па крузе выступаючы абадок з
кропак. Па краю выступаючы
кант.
Латунь. Дыяметр 24 мм
(iл. 14).
å‡Í¥ Ìflψ͇„‡ Ú˚ÔÛ Á
ÔÓŸÌ‡È ˆ¥ ˜‡ÒÚÍÓ‚‡È ̇Á‚‡È
Iлюстрацыя 10
назвай намiналу /MARKE/. Кааператыўныя грошы часта называлi маркамi, таму назва намiналу
/MARKА/, /MAРОКЪ/ прысутнiчала на марках рускага i польскага тыпу.
Аверс. У цэнтры лiчба /15/.
Уверсе па крузе надпiс: /WERTHMARKE/. Гарызантальная лiнiя з
Аверс. Уверсе па крузе надпiс:
/ГОМЕЛЬ/. Унiзе гарызантальна
/20/. Па краю выступаючы кант
з зубчастымi краямi з унутранага боку.
Рэверс. У цэнтры гарызантальна надпiс у два радкi:
/WERTH/ /MARKE/, пад якiм дэкаратыўны элемент з двух выцягнутых чатырохкутнiкаў, якiя
падзяляе кропка. Па краю выступаючы кант з зубчастымi краямi
з унутранага боку.
Латунь. Дыяметр 25 мм
(iл. 15).
59
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
Атрыбутаваныя маркi
польскага тыпу з поўнай
назвай
Iлюстрацыя 11
Iлюстрацыя 12
Iлюстрацыя 13
Iлюстрацыя 14
Iлюстрацыя 15
å‡Í¥ ÔÓθÒ͇„‡ Ú˚ÔÛ,
flÍ¥fl ·˚Î¥ Ÿ ‡·‡‡˜˝ÌÌ¥
̇ ÁÂÏÎflı Å·ÛÒ¥
Да польскага тыпу адносяцца
маркi з назвамi на польскай мове i
маркi, якiя выпушчаны на землях
Польшчы ў шматлiкiх майстэрнях, галоўным чынам у Варшаве i
Лодзi. У афармленнi яны вылучаюцца лаканiзмам, нешматлiкiм
выкарыстаннем дэкаратыўных дэталяў, характэрнымi абадкамi,
строга ўраўнаважанай кампаноўкай.
60
1. Аверс. У цэнтры гарызантальна /П.Т.К./ (Паштова-тэлеграфная кантора). Уверсе надпiс
па крузе: /БРЕСТЪ ЛИТ./. Па баках надпiсу дзве шасцiканцовыя
зоркi. Надпiс унiзе па крузе: /СТОЛОВАЯ/.
Рэверс. У цэнтры лiчба /5/. Па
крузе выступаючы абадок.
Бронза. Дыяметр 19 мм
(iл. 16).
2. Аверс. У цэнтры гарызантальна /П.Т.К./ (Паштова-тэлеграфная кантора). Уверсе надпiс
па крузе: /БРЕСТЪ ЛИТ./. Па баках надпiсу дзве шасцiканцовыя
зоркi. Надпiс унiзе па крузе: /СТОЛОВАЯ/.
Рэверс. У цэнтры лiчба /5/. Па
крузе выступаючы абадок.
Белы метал. Дыяметр 19 мм.
3. Аверс. У цэнтры гарызантальна: /ЛОЗИНСКІЕ/. Уверсе i
ўнiзе дэкаратыўны элемент у
форме кветкi з трыма пялёсткамi. Уверсе надпiс па крузе: /БРАТЬЯ/. Унiзе па крузе: /СЛОНИМЪ/. Па крузе маркi два выступаючыя абадкi.
Рэверс. У цэнтры намiнал /5/.
Па крузе выступаючы абадок.
Алюмiнiй. Дыяметр 21 мм
(iл. 17).
4. Аверс. У цэнтры надпiс у
тры радкi: /.20./ /GROSZY/
/1909/ (грошаў). Надпiс па крузе:
/.LOWCOWO W POLOCKIM./
(Лаўцово ў полацкiм). Надпiс
унiзе: /Z•K•Z/ (Zotii i Konstanteqo Zmigrodzkich — Cафii i Канстан-цiна Жмiгродскiх). Па краю
выступаючы кант. Рэверс гладкi.
Латунь. Дыяметр 27 мм.
5. Аверс. У цэнтры надпiс у
тры радкi: /.20./ /GROSZY/
/1909/ (грошаў). Надпiс па крузе:
/.LOWCOWO W POLOCKIM./
(Лаўцово ў полацкiм). Надпiс унiзе: /Z•K•Z/ (Zotii i Konstanteqo
Zmigrodzkich — Cафii i Канстанцiна Жмiгродскiх). Па краю выступаючы кант. Рэверс гладкi.
Адбiта ў медзi. Дыяметр
27 мм.
Безназоўныя маркi
польскага тыпу
з надчаканамi
Аверс. У цэнтры намiнал /10/.
Па крузе выступаючы абадок з
кропак.
Рэверс гладкi. На рэверсе надчакан углыб /J.CZYZEW/ (Я.Чыжэў).
Латунь. Дыяметр 23 мм
(iл. 18).
å‡Í¥ ÔÓθÒ͇„‡ Ú˚ÔÛ Ì‡
ÁÂÏÎflı Å·ÛÒ¥ Ÿ ÒÍ·‰ÁÂ
èÓθ¯˜˚ 1921—1939 „‡‰ÓŸ
На землях Беларусi, якiя ўваходзiлi ў састаў Другой Рэчы Паспалiтай, быў пашыраны кааператыўны рух. Сведчанне гэтаму — маркi
з гатэля ў Гродне, маркi для школ,
маркi з назвай гаспадара крамы,
якая размяшчалася, як мяркуецца, у Брэст-Лiтоўску. Маркi, якiя
абарочвалiся на землях Беларусi ў
саставе Польшчы, нясуць у афармленнi характэрныя рысы польскага
стылю мадэрн “сiцiсiон”. Сведчанне гэтаму характэрны шрыфт.
Цiкавая марка, якая мела абарачэнне ў гасцiнiцы ў Гродне.
Аверс. У цэнтры ў два радкi: /20/
/ZL./. Надпiс па крузе маркi: /1
SPOLKA GASTRONOM. (iczna)
CRODNIE PRZY HOTELU
EUROPA 1922 R./ (Таварыства гастранамiчнае пры гасцiнiцы
“Еўропа”), значок у форме квадрата. Рэверс. У цэнтры ў два радкi:
/20/ /ZL./. Гурт гладкi. (Алюмiнiй. Дыяметр 30,3 мм) [11].
Цiкавасць уяўляюць маркi з
надпiсам у два радкi: /JOZEF/
/NAWROT/. Па меркаванню
польскага калекцыянера-даследчыка Войцэха Нямiрыча, яны могуць належаць да грамадскага кааператыва, якi размяшчаўся ў
Брэст-Лiтоўску i абслугоўваў вайскоўцаў [12]. Пра тое, што ён меў
дачыненне да вайскоўцаў, можа
сведчыць тып рэверса маркi, якi
супадае з рэверсам марак вайсковых кааператываў польскай армii,
што выраблялiся з 1926-га па
1936 год у вядомай Лодзiнскай
фiрме вайсковых атрыбутаў
BRONISLAWA GRABSKIEGO
(Бранiслава Грабскага), дзе працавалi над праектамi штэмпеляў
гравёры Marian Kendrzenski (Марьян Кендженьскi), Piotr Abramowski (Пётр Абрамоўскi), Jozef
Ryszard Wodzynski (Юзеф Водзыньскi) [13]. Такiм чынам, гэту
марку можна аднесцi да вырабу
вытворчасцi фiрмы Бранiслава
Грабскага.
1. Аверс. Надпiс у два радкi гарызантальна: /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот).
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
Рэверс. Надпiс у адзiн радок:
/gr 10 gr/ (10 грошаў), пад якiм
дэкаратыўны раслiнны элемент.
Па краю аверса i рэверса выступаючы кант.
Цынк. Дыяметр 18 мм.
2. Аверс. Надпiс у два радкi гарызантальна: /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот).
Рэверс. Надпiс у адзiн радок:
/gr 20 gr/ (20 грошаў), пад якiм
дэкаратыўны раслiнны элемент.
Па краю аверса i рэверса выступаючы кант.
Цынк. Дыяметр 21 мм (iл. 19).
3. Аверс. Надпiс у два радкi гарызантальна: /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот).
Рэверс. Лiчба /1/, па баках
якой дэкаратыўны элемент. Нiжэй надпiс гарызантальна:
/ZLOTY/. Унiзе дэкаратыўны
раслiнны элемент.
Алюмiнiй. Дыяметр 25 мм.
4. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /5/, пад якой гарызантальны
надпiс: /GROSZY/ (грошаў).
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.
Алюмiнiй. Дыяметр 15 мм.
5. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /20/, пад якой гарызантальна
надпiс: /GROSZY/ (грошаў).
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.
Алюмiнiй. Дыяметр 21 мм.
6. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /50/, пад якой гарызантальна
надпiс: /GROSZY/ (грошаў).
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.
Алюмiнiй. Дыяметр 22 мм (iл.
20).
7. Аверс. Надпiс у два радкi:
/Moneta/ /szkolna/ (манета
школьная). Слова “школьная”
падкрэслена лiнiяй, якая перарываецца.
Рэверс. Вянок з 10 трохлiснiкаў лаўра з 16 ягадамi на галiнках, якi ўнiзе перарывае кукарда.
У сярэдзiне вялiкая лiчба намiнала /1/ з насечкай злева ўнiз. Лiчба
над лiтарай Z (злотый) з 6 закруткамi.
На аверсе i рэверсе па краю выступаючы кант.
Алюмiнiй. Дыяметр 23 мм.
Iлюстрацыя 16
Iлюстрацыя 17
Марка намiналам 50 грошаў,
якая мае паходжанне са Слонiма.
Са слоў былога гаспадара гэтай
маркi, ён карыстаўся ёй у школьным буфеце напрыканцы 1930-х
гадоў. Шрыфт марак /JOZEF/
/NAWROT/ (Юзеф Наврот) i
/Moneta/ /szkolna/ (манета школьная) характэрны для стылю мадэрн.
Iлюстрацыя 18
å‡Í¥ ҇χӷ̇È
‚˚Ú‚Ó˜‡Òˆ¥
Iлюстрацыя 19
Яны выраблялiся ўласнымi
сiламi кааператыва цi прадпрыемства i вылучалiся простым, часам
прымiтыўным дызайнам i тэхнiчнай прастатой выканання, што было абумоўлена тэхнiчнымi магчымасцямi i рэдкiм удзелам у вытворчасцi прафесiйных медальераў.
1. Аверс. Пасярэдзiне маркi
хвалепадобная рыска, пад якой
лiчба /7/, унiзе пад рыскай лiтара
/К/. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 19 мм (iл. 21).
2. Аверс. У сярэдзiне лiчба
/100/. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 21 мм (iл. 22).
3. Аверс. У цэнтры лiчба /40/,
пад якой лiчба /2/ меншых памераў. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана.
Дыяметр каля 28 мм (iл. 23).
Iлюстрацыя 20
Iлюстрацыя 21
Iлюстрацыя 22
Маркi знойдзены ў Гродне на
месцы размяшчэння вайсковай
часткi царскай армii.
Iлюстрацыя 23
61
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
䇇ÔÂ‡Ú˚ŸÌ˚fl χÍ¥ Åëëê
У перыяд iснавання БССР кааператыўныя маркi выпускалiся ад
iмя грамадскiх i дзяржаўных устаноў. У час крызiсу разменнай манеты i iнфляцыйных працэсаў выпуск кааператыўных марак быў
апраўданы. Дызайн металiчных
марак быў простым i месцамi даволi прымiтыўным. Часта яны выпускалiся на блясе цi тонкiх лiстах медзi метадам чаканкi ўглыб
цi выпукла на загатоўках круглай,
прамавугольнай, васьмiвугольнай
i iншых форм. Гэтыя маркi, як i
брактэаты, мелi толькi адзiн чытабельны бок. Другi бок меў адваротнае адлюстраванне.
Iлюстрацыя 24
Iлюстрацыя 25
Кааператыўныя маркi
самаробнай вытворчасцi
з надчаканамi
1. Аверс. Васьмiвугольная марка мае ў сярэдзiне лiчбу /30/, якая
надчаканена ўглыб. Уверсе лiчба
/2/ меншага памеру, якая надчаканена ўглыб.
Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана аверса выпуклы. У сярэдзiне надчакан углыб у форме прамавугольнiка вертыкальна з выпуклымi лiтарамi /НЕ/.
Тонкi лiст латунi. Памер
25 х 24 х 29 х 28,5 мм (iл. 24).
2. Аверс. Васьмiвугольная марка мае ў сярэдзiне лiчбу /4/ i лiтару /Р/ меншага памеру, якiя надчаканены ўглыб. Уверсе лiчба /2/
меншага памеру, якая надчаканена ўглыб.
Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана аверса выпуклы. Па краях
чатыры надчаканы ўглыб у форме
прамавугольнiка гарызантальна з
выпуклымi лiтарамi /НЕ/.
Тонкi лiст латунi. Памер
26 х 26,5 х 23 х 22,5 мм (iл. 25).
3. Аверс. На марцы ў сярэдзiне
надчакан углыб /1Р./. Уверсе
прабiта адтулiна дыяметрам 2
мм. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана /1р./.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 30 мм (iл. 26).
4. Аверс. На марцы ў сярэдзiне
надчакан углыб /2Р./. Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
36 мм (iл. 27).
5. Аверс. На марцы ў сярэдзiне
надчакан углыб /2Р./. Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана.
Тонкi лiст латунi. Дыяметр
каля 29 мм (iл. 28).
62
давацца ў залiк зарплаты работнiкам прадпрыемства i быць атавараны толькi ў пазначанай сталовай. Дызайн гэтых марак вельмi
арыгiнальны. Непаўторную форму
iм надае наяўнасць вушка з адтулiнай. Маркi аднабаковыя, зробленыя на тонкiм лiсце медзi цi латунi. На адваротным баку абаротнае адлюстраванне. Улiковыя
маркi ўваходзяць у асобую групу
кааператыўных марак. Маркi датуюцца 1920—1930 гадамi i хутчэй за ўсё мясцовай вытворчасцi.
1. Аверс. Прамавугольная марка з вушкам. Надпiс выпуклы ў
тры радкi: /СТОЛ № 1/ /Б.Б.К./
/ОБЕД/. Па краю выступаючы
кант. Рэверс. Абаротны адбiтак
надчакана аверса ўглыб.
Тонкая бляха латунi. Памеры
31х 34 мм. Адтулiна ў вушцы 4 мм
(iл. 29).
2. Аверс. Прамавугольная марка з вушкам. Надпiс выпуклы ў
тры радкi: /СТОЛОВАЯ/ /УЖИН/
/ВОРОНИНО/. Па краю выступаючы кант. Рэверс. Абаротны адбiтак надчакана аверса ўглыб.
Тонкая бляха латунi. Памеры
31 х 34 мм. Адтулiна ў вушцы 4 мм
(iл. 30).
3. Вядома ўлiковая марка авальнай формы з надпiсам: /УЖИН/.
Iлюстрацыя 26
Улiковая марка
кааператыва з надчаканам
1. Аверс. Прамавугольная марка. Надпiс выпуклы ў 4 радкi:
/М.З.В.К./ /СТАЛОЎКА/ /N 9/
АБЕД/. Круглая адтулiна дыяметрам 3 мм.
Рэверс. Адваротны адбiтак
аверса ўглыб. Надчакан выпуклы.
Тонкая бляха медзi. Памеры
23 х 33 мм (iл. 31).
Iлюстрацыя 27
Iлюстрацыя 28
Улiковыя маркi
кааператываў
З Магiлёва паходзяць улiковыя
маркi для аплаты ў сталовай абеду
цi вячэры. Гэтыя маркi маглi вы-
Маркi, якiя мелi абарачэнне на
землях Беларусi, уяўляюць даволi
вялiкую рэдкасць. Нумiзматамдаследчыкам у апошнiя гады становяцца вядомымi новыя экзэмпляры. Напрыклад:
1. Марка Новабарысаўскай запалкавай фабрыкi намiналам /1/
з латунi.
2. Марка з бляхi Новабарысаўскай запалкавай фабрыкi
БССР.
3. Маркi з надпiсам: уверсе
/ГОМЕЛЬ/ i ў цэнтры намiнал
/5/. Аверс i рэверс аднолькавыя.
Дыяметр 18 мм. Вядомы гэтыя
маркi з бронзы i белага металу
[14].
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ùäëäãûáIÿçÄ
Iлюстрацыя 29
Iлюстрацыя 30
4. Марка з намiналам у цэнтры /50/ i надпiсам уверсе: /Гомель/. Аверс i рэверс аднолькавыя.
Бронза. Дыяметр 28 мм [15].
Дызайн кааператыўных марак
заўсёды адпавядаў стылю эпохi.
Сустракаюцца кааператыўныя
маркi, у афармленнi якiх прымалi
ўдзел прафесiйныя медальеры i
якiя выкананы на высокiм
тэхнiчным узроўнi, а па тэхнiчнаму выкананню i мастацкiх якасцях не саступаюць прадукцыi
дзяржаўных манетных двароў.
Адсутнасць жорсткага кантролю i
акрэсленых рамак дазваляла не
стрымлiваць фантазiю медальераў, што паспрыяла выпуску марак, якiя мелi нечаканы i арыгiнальны выгляд i вылучалiся ў асобую групу. Без усiх гэтых шматлiкiх выдатных узораў медальернага мастацтва нельга ўявiць
Членская кнiжка спажывецкага
таварыства Бабруйскi “АРС”
(памеры 100 × 70 мм)
Iлюстрацыя 31
Iлюстрацыя 32 (паменшана)
поўную карцiну медальернага мастацтва на землях Беларусi. Кааператыўныя маркi прыватных асоб i
кааператываў разам з манетавiднымi маркамi ваенных часцей расiйскай армii, якiя былi
дыслацыраваны на тэрыторыi сучаснай Беларусi ў 1874—1914 га-
дах, i манетавiднымi маркамi вайсковых кааператываў польскай
армii ў 1925—1939 гадах, якiя
дыслацыравалiся на тэрыторыi Заходняй Беларусi, дапаўняюць цэласную карцiну абарачэння грошай i медальернага мастацтва на
Беларусi [16,17,18].
Лiтаратура:
1. Tadeusz Kalkowski. Tyciac lat monety polskiej. Wydanie drugie //
Wydawnictwo Literackie. Krakow. 1974. C. 224.
2. Там жа. C. 224.
3. Там жа. C. 349.
4. Там жа. C. 349.
5. Там жа. C. 349.
6. Aukcja Warszawa № 25//27.10.2001. № 684. C. 52.
7. Aukcja Warszawa № 27//30.XI.2002. № 736. C. 61.
8. Tadeusz Kalkowski. Tyciac lat monety polskiej//Wydawnictwo
Literackie. Krakow. 1974. C. 349.
9. Калясiнскi В. Прыватныя манетавiдныя маркi князёў Радзiвiлаў//Мастацкая спадчына Нясвiжа: матэрыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыi, Нясвiж, 14 мая 2005 г.: У рамках Х Беларускага фестывалю камернай музыкi//Уклад. Н.С. Стрыбульская. —
Нясвiж: 2005. С. 105—106.
10. А.В. Тункель. Металлические боны России и СССР//Донецк-92.
С. 7.
11. Aukcja Warszawa № 25//27.10.2001. № 684. C. 52.
12. Wojciech Niemirycz. Katalog monet polskich spoldzielni wojskowych z lat 1925—1939//Warszawa. 1988. C. 127.
13. Miroslaw Bartoszewicki. Zastcpcze znaki pieniezne W Wojsku
Polskim 1925—1939. Katalog wystawy//Lublin. 1981. C. 9.
14. А.В. Тункель. Металлические боны России и СССР//Донецк-92.
С. 26.
15. Там жа.
16. Колесинский В. Монетовидные марки военных собраний частей, дислоцированных на территории Беларуси в 1874—1914 годах //Банкаўскi веснiк. Спецвыпуск. 2003. № 31. С. 49—51.: ил.
17. Колесинский В. Монеты и бумаги кооперативов как часть денежного хозяйства на территории Западной Беларуси в 1920—
1939 годах // Матэрыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыi
“Культура гродзенскага рэгiёну: праблемы развiцця ва ўмовах
полiэтнiчнага сумежжа”. Гродна, 11—12 лiстапада 1999 г.: 3 б. навук. пр. / Гродна: ГрДУ. 2003. С. 237—240.
18. Колесинский В. Платежные боны кооперативов Западной Беларуси в 1920—1939 годах // Банкаўскi веснiк. 2003. № 25. С. 59—
62.: ил.
63
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
SUMMARY
Pavel KALLAUR, Anatoly TIKHONOV
New Aspects of Credit Policy
The authors raise the issue of lending boundaries. Along
with theoretical aspects, the problem is examined in the
light of experience gained by other countries. Also discussed here is the creation of prerequisites for building up
long-term investment financing of enterprises.
Oleg KORCHAGIN
Inflation Targeting: Fallacies and Reality
Strengths and examples of successful implementation of
the inflation targeting regime have been widely debated in
economic literature in recent years. But is this regime
really an efficient means of inflation control and a leading
trend in defining monetary policy? The author uses the
Czech Republic, Poland, and Hungary to analyze and take
stock of the results of inflation targeting regime
application.
ment instruments. Based on it are some key corporate planning instruments and many types of financial services. For
the purpose of disclosing the economic essence of the concept “trust” the author traces the history of its origin and
analyzes the specific character of trust relations.
Anastasiya LUZGINA
Exchange Rate Mechanism as the Final
Stage of Currency Integration
There is a great deal of discussion among economists
nowadays as to the timing and directions of integration
between Belarus and Russia. But few people doubt that
sooner or later, due to mounting globalization processes,
Belarus will join one of the currency blocks. At the same
time, there is little research done in the field of the
transition process proper.
Vladimir BURLACHKOV
Mature Monetarism Concept
Irina NABOKOVA
General Requirements to Consolidated
Reports
The main specific feature of consolidated accounts is the
elimination of individual indicators of group members in
order to avoid double counting in the final financial
statements. Consolidated accounts of a bank must comprise
financial statements of its subsidiary, dependent, and
jointly controlled organizations. In making decision about
whether or not to include statements of an individual
member into consolidated accounts, one must take into
consideration the extent to which they meet the relevance
and rationality requirements. The article deals with these
and other issues.
Dmitry PATYKO
Golden Reserve of Belarusian Science
People who devote themselves to science and teaching
can be called lucky beggars. Because when the time comes to
look back at what you have gone through, they see what
sprouts have been produced by the grain they had sown and
how their own business is carried on by their followers.
The author tells us about this particular kind of a
remarkable person who has become one of the founders of
Belarusian scientific and pedagogical school of monetary
circulation and credit, Doctor of Economics, Professor of
the Banking Department of the Belarusian State Economic
University Vadim DROZDOV.
Vassily SVIRIDOVITCH
Svetlana SCRYDLEVSKAYA
Finances and Money: Common and
Distinctive Features
Banking System Contribution to the
Great Victory
The absolute value of net income is not so much of key
importance to a modern economy as are specific ratios of its
distribution between subjects, dynamics of changes, etc.
Any substantial upset of intra-subject balance distorts and
retards the country’s general (progressive) socio-economic
development making it inwardly unstable, uneven and
heading in different directions.
Denis SHARAI
Utilization of Duration for Assessment of
Interest Rate Risks
The author deals with the definition of duration and its
economic sense using as an example fixed-coupon bonds
whose interest rate risks assessment with the use of
duration is a commonly accepted method. Besides, the
author touches upon some more general aspects of duration
utilization by financial institutions.
Natalya LAZAREVA
Trust as an Efficient Line of Banks’
Business
Trust business as an instrument of fiduciary property
relations has not been adequately developed in the Republic
of Belarus so far, while it has been popular abroad for a
long time. This is not surprising since trust is one of the
most subtle and versatile organization and legal manage-
64
The Great Patriotic War drastically changed the life of
the Soviet people assigning absolutely new and extremely
difficult tasks to the economy. It was imperative to put the
national economy on a war footing in the shortest time
possible, increase the manufacture of war products as much
as possible, and strengthen the home front which supplied
the army with armament and food. It is for this reason that
in the early years of the war financial and credit policy of
the Soviet Union was fully subjected to the needs of
providing the front-line troops and the home front with
monetary resources.
Valery KALYASINSKY
Coin-like Tokens of Community
Cooperatives and Individuals
In the first quarter of the 16th century, preconditions
were emerging for introducing into circulation in the Grand
Duchy of Lithuania of money substitutes to be used by
individuals. That was due to a sharp increase in the number
of gentry’s farms and persons engaged in employment.
Farm owners were interested in money they paid to hired
employees coming back through shops and taverns they
owned. Commodity and monetary relations in these farms
had a closed cycle. Therefore, when new economic and
financial relations emerged, owners of some farms began
issuing, on their own, money substitutes for internal use.
Памятная манета
“Алімпiйскiя гульнi 2006. Хакей”
Уведзена ў абарачэнне 4 мая 2005 года.
Дызайн: аверс — Святлана Заскевіч (Беларусь); рэверс — Святлана Някрасава (Беларусь), Рут Освальд Копперс (Германія).
Чаканка: манетны двор АТТ “Валкамбі” (Швейцарыя).
Манета мае форму круга, з пярэдняга і адваротнага
бакоў — выступаючы абадок па акружнасці.
Кант манеты рыфлёны.
Аверс: у цэнтры круга, утворанага геаметрычным арнаментам,
размешчана рэльефнае адлюстраванне Дзяржаўнага герба Рэспублікі
Беларусь; пад выявай герба пазначаны год чаканкі, а таксама проба
сплаву. Па крузе над арнаментам надпісы: уверсе —
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, унізе — ДВАЦЦАЦЬ РУБЛЁЎ.
Рэверс: у цэнтры на фоне Дзяржаўнага сцяга
Рэспублікі Беларусь выява двух хакеістаў падчас
спартыўнага спаборніцтва, пад гэтай рэльефнай
кампазіцыяй, выкананай у стылі плоскай зашліфоўкі,
каліграфічны надпіс: ХАКЕЙ; па крузе ўверсе злева
над асноўным сюжэтам надпіс-прысвячэнне:
АЛІМПІЙСКІЯ ГУЛЬНІ 2006, а ўнізе справа —
беларускі нацыянальны арнамент.
Манета адчаканена са срэбра якасцю “пруф”,
проба сплаву — 925, дыяметр — 38,61 мм,
вага — 28,28 г, тыраж — 15 000 штук.
Выпуск памятнай манеты “Алімпійскія гульні 2006. Хакей”
ажыццёўлены ў рамках міжнароднай манетнай праграмы.
Банкаўскi веснiк, ЧЭРВЕНЬ 2005
ÄäíìÄãúçé
66
Download