ԲDzÎËÎÃ²ß ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ËÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ Ì-ÎÒÂÅÒÀ ÑÊÅËÅÒÍÎÉ ÌÛØÖÛ ÁÅËÛÕ ÊÐÛÑ ÎÒ ÓÐÎÂÍß ÖÈÐÊÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ

Реклама
ԲDzÎËÎòß
© Ò. È. Ñòàíèøåâñêàÿ
ÓÄÊ 616. 441-008. 61 + 612. 745. 1
Ò. È. Ñòàíèøåâñêàÿ
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ËÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ Ì-ÎÒÂÅÒÀ
ÑÊÅËÅÒÍÎÉ ÌÛØÖÛ ÁÅËÛÕ ÊÐÛÑ ÎÒ ÓÐÎÂÍß ÖÈÐÊÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ
ÒÐÈÉÎÄÒÈÐÎÍÈÍÀ ÇÀ ÂÅÐÕÍÈÌ ÏÐÅÄÅËÎÌ
ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÎÐÌÛ
Äîíåöêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò (ã. Äîíåöê) Ìåëèòîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (ã. Ìåëèòîïîëü)
Ðàáîòà âûïîëíåíà â Äîíåöêîì íàöèîíàëüíîì
óíèâåðñèòåòå è Ìåëèòîïîëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå â ðàìêàõ ãîñáþäæåòíûõ ÍÈÐ «Ðîëü á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí òà ¿õ
âçàºìîä³ÿ â ðåãóëÿö³¿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é îðãàí³çìó â íîðì³ òà ïðè ð³çíèõ ïàòîëîã³÷íèõ ñòàíàõ» (íîìåð
ãîñðåãèñòðàöèè 0109U008621) è «Ìîðôî-ôóíêö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó ñòóäåíò³â þíàöüêîãî
â³êó» (íîìåð ãîñðåãèñòðàöèè 0ØV00670).
Âñòóïëåíèå. Ìåõàíèçìû ãîðìîíàëüíîé ðåãóëÿöèè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íåðâíî-ìûøå÷íîé
ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì ìíîãî÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé [5, 7, 8].  ìíîãî÷èñëåííûõ ðàáîòàõ óñòàíîâëåíî. ÷òî òèðåîèäíûå
ãîðìîíû ñïîñîáíû îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ðàçëè÷íûå
çâåíüÿ êàê íåðâíî-ìûøå÷íîãî àïïàðàòà â öåëîì,
òàê è íà îòäåëüíûå êîìïîíåíòû íåðâíî-ìûøå÷íîãî ñèíàïñà, â ÷àñòíîñòè, ïëîòíîñòü è ìîáèëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè Nà+-êàíàëîâ [10], àêòèâíîñòü Nà+/
Ê+-ÀÒÔàçû ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíû [10] è ìèîçèíîâîé ÀÒÔàçû ñîêðàòèòåëüíîãî àïïàðàòà, ñòåïåíü
ñðîäñòâà àêòèíîâûõ íèòåé ê èîíàì Ca2+ [12], ïëîòíîñòü è ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå Ca2+-êàíàëîâ
ìåìáðàíû ñàðêîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêóëþìà [1] è
àêòèâíîñòü åãî Ca2+- ïîìïû [12] è äð.  ýëåòðîôèçèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ [2] áûë ïîëó÷åí ðÿä
ôàêòîâ, êîñâåííî ñâèäåòåëüñòâóþùèõ â ïîëüçó íåîäèíàêîâîé ñòåïåíè íàðóøåíèÿ ïðîöåññà íåðâíîìûøå÷íîé ïåðåäà÷è â èêðîíîæíîé ìûøöå òèðåîèäèçèðîâàííûõ êðîëèêîâ è îòðàæàþùèõ ïîâûøåíèå
ôóíêöèîíàëüíîé íåîäíîðîäíîñòè ìûøöû.
Òàêèì îáðàçîì, íàðóøåíèå òèðåîèäíîãî ñòàòóñà
âûçûâàåò ìíîãî÷èñëåííûå èçìåíåíèÿ ñî ñòîðîíû
ðàçëè÷íûõ çâåíüåâ íåðâíî-ìûøå÷íîãî àïïàðàòà,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì èõ ïàòîôèçèîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòà. Îäíàêî îñòàåòñÿ íåäîñòàòî÷íî èññëåäîâàííûì âîïðîñ î ñîñòîÿíèè áàçîâûõ ïîêàçàòåëåé
íåðâíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû â õîäå íàðàñòàíèÿ ñòåïåíè âûðàæåííîñòè òèðåîòîêñèêîçà, à òàêæå â óñëîâèÿõ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî àòèðåîçà.
Öåëüþ ðàáîòû ÿâèëîñü âûÿñíåíèå â óñëîâèÿõ
in situ õàðàêòåðà ñâÿçè ìåæäó ëàòåíòíûì ïåðèîäîì
ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà ïåðåäíåé áîëüøåáåðöîâîé
ìûøöåé áåëûõ êðûñ è óðîâíåì öèðêóëèðóþùåãî
ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà ïðè èçìåíåííîì òèðåîèäíîì ñòàòóñå.
Îáúåêò è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ýêñïåðèìåíòû áûëè âûïîëíåíû íà 170-òè âçðîñëûõ áåñïîðîäíûõ áåëûõ êðûñàõ-ñàìöàõ. Ó êðûñ ïåðâîé ãðóïïû
(n=30) âûçûâàëñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûé ãèïåðòèðåîç
ïóòåì ïîäêîæíîãî ââåäåíèÿ òðèéîäòèðîíèíà â äîçå
15 ìêã/êã â òå÷åíèå 4 äíåé (1Ò3-ãðóïïà, ðåêòàëüíàÿ
òåìïåðàòóðà 38,5±0,1 0Ñ). Ó æèâîòíûõ âòîðîé (n=30)
è òðåòüåé (n=30) ãðóïï âûçûâàëñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûé òèðåîòîêñèêîç. Ñ ýòîé öåëüþ æèâîòíûì ââîäèëñÿ òðèéîäòèðîíèí â äîçå 25 ìêã/êã â òå÷åíèå 4-õ
äíåé (2Ò3-ãðóïïà, ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 39,4±0,2
0
Ñ) è 10 äíåé (3Ò3-ãðóïïà, ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà
39,9±0,3 0Ñ). Ó êðûñ ÷åòâåðòîé ãðóïïû (n=30) çà 30
ñóò äî îïûòà óäàëÿëàñü ùèòîâèäíàÿ æåëåçà (ÒÝãðóïïà, ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 36,7±0,1 0Ñ). Ïÿòàÿ
ãðóïïà (n=50) áûëà êîíòðîëüíîé (Ê-ãðóïïà, ðåêòàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 37,8±0,1 0Ñ). Ó âñåõ æèâîòíûõ â óñëîâèÿõ in situ èçìåðÿëè äëèòåëüíîñòü ëàòåíòíîãî ïåðèîäà Ì-îòâåòà ïåðåäíåé áîëüøåáåðöîâîé ìûøöû
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ öèðêóëèðóþùåãî ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà.
Õîä îïûòà áûë ñëåäóþùèé. Æèâîòíîå íàðêîòèçèðîâàëîñü (òèîïåíòàë 75 ìã/êã) è ôèêñèðîâàëîñü
â ñòàíêå óñòàíîâêè. Äàëåå ïðåïàðîâàëñÿ ìàëîáåðöîâûé íåðâ, êîòîðûé â äàëüíåéøåì ïîìåùàëñÿ â
ïîãðóæíîé ýëåêòðîä. Íàçâàííûé íåðâ èííåðâèðóåò
ïåðåäíþþ áîëüøåáåðöîâóþ ìûøöó. Çàòåì â ïåðåäíþþ áîëüøåáåðöîâóþ ìûøöó ââîäèëèñü äâà ìåòàëëè÷åñêèõ èãîëü÷àòûõ ýëåêòðîäà ñ ìåæýëåêòðîäíûì
ðàññòîÿíèåì 1 ìì, ñîåäèíåííûõ ñ áèîóñèëèòåëåì.
Ýòî ïîçâîëèëî ðåãèñòðèðîâàòü âûçâàííûé ýëåêòðîìèîãðàôè÷åñêèé îòâåò («Ì-îòâåò») â âèäå ñóììàðíîãî áèîýëåêòðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìûøöû ïðè
ðàçäðàæåíèè íåðâà è èçìåðèòü â ïîñëåäóþùåì ëàòåíòíûé ïåðèîä âîçáóæäåíèÿ ìûøöû. Äëÿ óñèëåíèÿ
áèîïîòåíöèàëîâ ìûøöû ïðèìåíÿëñÿ äèôôåðåíöèàëüíûé óñèëèòåëü ñ ðåæåêòîðíûì ãèðàòîðíûì
ôèëüòðîì (50 Ãö), ñîåäèíåííûé ñ öèôðîâûì èíòåðôåéñîì (çàïîìèíàþùèé öèôðîâîé îñöèëëîãðàô
TDS2004Ñ ôèðìû Tektronixs) è êîìïüþòåðîì.
 õîäå ïðîâåäåíèÿ îïûòà ìàëîáåðöîâûé íåðâ
ðàçäðàæàëñÿ ïðÿìîóãîëüíûìè èìïóëüñàìè ñòèìóëÿòîðà äëèòåëüíîñòü 100 ìêñ ÷àñòîòîé 4 Ãö. Ïîñëå
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2012 – Âèï. 3, òîì 2 (95)
235
ԲDzÎËÎòß
Òàáëèöà 1
Óðîâåíü öèðêóëèðóþùåãî ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà êðîâè ó æèâîòíûõ ñ èçìåíåííûì
òèðåîèäíûì ñòàòóñîì
Ãðóïïà æèâîòíûõ
Ñòàòèñòè÷åñêèé
ïîêàçàòåëü
Ýóòèðåîç
(êîíòðîëü)
Ê–ãðóïïà
Ãèïîòèðåîç
ÒÝ–ãðóïïà
Ãèïåðòèðåîç
1Ò3–ãðóïïà
Ñðåäíåå çíà÷åíèå
4,46
0,29
Ñòàíäàðòí. îøèáêà
0,17
Ñòàíäàðòí. îòêëîíåíèå
Äèñïåðñèÿ âûáîðêè
Òèðåîòîêñèêîç
Òèðåîòîêñèêîç
2Ò3–ãðóïïà
Òèðåîòîêñèêîç
3Ò3–ãðóïïà
11,46
17,48
28,67
0,023
0,26
0,33
1,47
1,21
0,128
1,46
1,81
8,053
1,47
0,016
2,13
3,28
64,8
Êîë–âî æèâîòíûõ
50
30
30
30
30
Ðàçíèöà ñ êîíòðîëåì
–
-417
-93 %
p<0,01
+7,0±0,31
+157 %
p<0,01
+13,02±
+292 %
p<0,01
+24,21±
+542 %
p<0,01
Ʌɚɬɟɧɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɇ-ɨɬɜɟɬɚ,
ɦɫ
èçìåðåíèÿ áàçîâûõ çíà÷åíèé èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé æèâîòíîå äåêàïèòèðîâàëîñü, è â êðîâè îïðåäåëÿëîñü ñîäåðæàíèå ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà.
Îïðåäåëåíèå ãîðìîíà ïðîâîäèëîñü ñ ïîìîùüþ ìåòîäà èììóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû «ThermoLabsystems» è ñòàíäàðòíûõ
íàáîðîâ ðåàãåíòîâ «ÒèðîèäÈÔÀ-òðèéîäòèðîíèí
ñâîáîäíûé» ïðîèçâîäñòâà Ðîññèè.
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà îñóùåñòâëÿëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ âàðèàöèîííîé
ñòàòèñòèêè (ïàêåòû àíàëèçà Excel è Statistica,7).
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ è èõ îáñóæäåíèå.
Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà â êðîâè æèâîòíûõ ñ ðàçëè÷íûì òèðåîèäíûì ñòàòóñîì ïîêàçàëè, ÷òî èñïîëüçîâàííûå ýêñïåðèìåíòàëüíûå ìîäåëè õàðàêòåðèçîâàëèñü ÷åòêî
âûðàæåííûìè ðàçëè÷èÿìè â ñîäåðæàíèè ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà (òàáë. 1). Òàê, åñëè ó æèâîòíûõ
ýóòèðåîèäíîé ãðóïïû óðîâåíü ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà áûë ðàâåí 4,46±0,17 ïìîëü/ë, òî ó êðûñ
ãèïåðòèðåîèäíûõ ãðóïï êîíöåíòðàöèÿ Ò3 áûëà ñóùåñòâåííî âûøå (äî 542 % ó êðûñ 3Ò3-ãðóïïû).
4
y = -0,067x 3 + 2,46x2 - 29,3x + 114
2
R = 0,86
3,5
3
1-ɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
2,5
2
1,5
1
2-ɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
0,5
8
9
10
11
12
13
14
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɬɪɢɣɨɞɬɢɪɨɧɢɧɚ, ɩɦɨɥɶ/ɥ
Ðèñ. 1. Õàðàêòåð çàâèñèìîñòè ëàòåíòíîãî ïåðèîäà
Ì-îòâåòà îò óðîâíÿ ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà ó
êðûñ ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ãèïåðòèðåîçîì
1Ò3-ãðóïïû.
236
Òèðåîèäíûé ñòàòóñ îêàçûâàë âûðàæåííîå âëèÿíèå íà ëàòåíòíûé ïåðèîä (ËÏ) ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà
ñêåëåòíîé ìûøöåé (òàáë. 2). Äåéñòâèòåëüíî,
ó æèâîòíûõ 1Ò3-ãðóïïû âåëè÷èíà ËÏ ñîñòàâëÿëà 1,96±0,16 ìñ, ÷òî áûëî íà 0,73±0,18 ìñ ìåíüøå (-27 %, p<0,05) óðîâíÿ êîíòðîëÿ (2,69±0,085
ïìîëü/ë). Ïðèâåäåííîå çíà÷åíèå ËÏ ó êðûñ 1Ò3ãðóïïû îòíîñÿòñÿ ê åãî ñðåäíåé âåëè÷èíå âî âñåì
âàðèàöèîííîì ðÿäå.
Íà ãðàôèêå ðàññåèâàíèÿ (ðèñ. 1) âèäíî, ÷òî öåëîñòíûé âàðèàöèîííûé ðÿä çíà÷åíèé êîíöåíòðàöèè
òðèéîäòèðîíèíà ó æèâîòíûõ 1Ò3-ãðóïïû, âîçìîæíî, ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ íåçàâèñèìûõ ìíîæåñòâ.
Äàííîå ïðåäïîëîæåíèå ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè êëàñòåðíîãî, äèñïåðñèîííîãî è ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà. Â öåëîñòíîé ñîâîêóïíîñòè äàííûõ
ëåãêî âûäåëÿþòñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, äâà íåçàâèñèìûõ ìíîæåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ â ðàçíûõ ñåêòîðàõ
øêàëû êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà
(òàáë. 2), â ÷àñòíîñòè â íà÷àëå øêàëû êîíöåíòðàöèé
(8,8–10,5 ïìîëü/ë) è åå êîíöå (10,8–13,8 ïìîëü/ë).
 âûäåëåííûõ ìíîæåñòâàõ çíà÷åíèÿ ËÏ ñîñòàâèëè
ñîîòâåòñòâåííî 1,19±0,11 è 2,41±0,17 ìñ (p<0,001).
Õàðàêòåð öåëîñòíîé çàâèñèìîñòè «ËÏ-Ò3» è çàâèñèìîñòè â îòäåëüíûõ âûäåëåííûõ ìíîæåñòâàõ
ó êðûñ 1Ò3-ãðóïïû îïèñûâàþòñÿ â ïåðâîì ñëó÷àå
óðàâíåíèåì ïàðàáîëû îáùåãî âèäà, à âî âòîðîì –
óðàâíåíèÿìè ïðÿìûõ ëèíèé, êîòîðûå èìåëè ñëåäóþùèé âèä:
ËÏ = -0,067 [Ò3]3+2,46 Ò3]2 -29,3 [Ò3]+114 â äèàïàçîíå «8,8–13,8 ïìîëü/ë» ïðè êîýôôèöèåíòå ðåãðåññèè 0,93 (ð=1,6Å-08) è ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûõ
÷ëåíàõ óðàâíåíèÿ (ð=3,9Å-09);
ËÏ=-0,61 [Ò3]+7,2 (äèàïàçîí «8,8–10,5 ïìîëü/ë»)
ïðè êîýôôèöèåíòå êîððåëÿöèè Ïèðñîíà r=-0,95±
0,08 (ð<0,001) è êîýôôèöèåíòå ðåãðåññèè bõ/ó= –
0,61±0,06 è ð=4,7Å-07;
ËÏ=0,75
[Ò3]+1,35
(äèàïàçîí
«10,8-13,8
ïìîëü/ë») ïðè êîýôôèöèåíòå êîððåëÿöèè Ïèðñîíà
r=0,85±0,14 (ð<0,001) è êîýôôèöèåíòå ðåãðåññèè
bõ/ó=0,75±0,11 è ð=2,5Å-06.
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2012 – Âèï. 3, òîì 2 (95)
ԲDzÎËÎòß
Òàáëèöà 2
Õàðàêòåðèñòèêà ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû
áåëûõ êðûñ ñ ðàçëè÷íûì òèðåîèäíûì ñòàòóñîì â ðàçíûõ äèàïàçîíàõ êîíöåíòðàöèè
öèðêóëèðóþùåãî ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà
Ãðóïïà
êðûñ
Ê-ãðóïïà
1Ò3-ãðóïïà
2Ò3-ãðóïïà
3Ò3-ãðóïïà
ÒÝ-ãðóïïà
Ïîêàçàòåëü
Äèàïàçîí êîíöåíòðàöèè
ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà,
ïìîëü/ë
Õ±m
2,2 – 7,6:
2,2 – 4,9
5,2 – 7,6
8,8 – 13,8:
8,8 – 10,5
10,8 – 13,8
14,1 – 21,0:
14,1 – 16,0
16,5 – 21,0
16,6 – 44,5
íåò
íåò
0,10 – 0,52
íåò
íåò
2,69±0,085
3,07±0,033
1,97±0,107
1,96±0,16
1,19±0,11
2,41±0,17
3,13±0,07
3,07±0,10
3,16±0,09
3,94±0,08
3,01±0,03
-
Ñòàíäàðòíîå
îòêëîíåíèå
0,601
0,191
0,442
0,88
0,37
0,77
0,39
0,35
0,41
0,30
0,16
-
Óðîâåíü çíà÷èìîñòè äëÿ
W-òåñòà Øàïèðî-Óèëêà
ð=0,11*
ð=0,488*
ð=0,748*
ð=0,056*
ð=0,099*
ð=0,765*
ð=0,765*
ð=0,24*
ð=0,32*
ð=0,81*
ð=0,133*
-
Ïðèìå÷àíèå: * – õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ äàííûõ â âàðèàöèîííîì ðÿäó îïèñûâàåòñÿ íîðìàëüíûì çàêîíîì.
Òàêèì îáðàçîì, ó æèâîòíûõ 1Ò3-ãðóïïû ïðè
ðîñòå êîíöåíòðàöèè öèðêóëèðóþùåãî òðèéîäòèðîíèíà ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà âíà÷àëå óêîðà÷èâàåòñÿ ïî çàêîíó ïðÿìîé ëèíèè, à çàòåì ïî òàêîìó
æå çàêîíó íà÷èíàåò óäëèíÿòüñÿ. Íà ýòîì îñíîâàíèè
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî äèàïàçîí êîíöåíòðàöèè
òðèéîäòèðîíèíà, â êîòîðîì âîçáóäèìîñòü ñêåëåòíîé ìûøöû íàðàñòàåò è îñòàåòñÿ âûñîêîé, ðàñøèðÿåòñÿ äî 10,5 ïìîëü/ë, ò. å. ïðîñòèðàåòñÿ çà
âåðõíþþ ãðàíèöó ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû óðîâíÿ
òðèéîäòèðîíèíà (2,2–7,6 ïìîëü/ë). Ïî äîñòèæåíèè
êîíöåíòðàöèè Ò3 óðîâíÿ 10,5 ïìîëü/ë õàðàêòåð ãîðìîíàëüíîé ðåãóëÿöèè ëàòåíòíîãî ïåðèîäà Ì-îòâåòà
èçìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíûé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì ñìåíû ôèçèîëîãè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ðåãóëÿöèè ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèì.
Ïîäîáíûé àíàëèç áûë ïðîâåäåí è â îòíîøåíèè
çàâèñèìîñòè «ËÏ–Ò3» ó æèâîòíûõ ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ
âûðàæåííîñòè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî òèðåîòîêñèêîçà. Èç òàáë. 2 ñëåäóåò, ÷òî ó æèâîòíûõ 2Ò3-ãðóïïû
ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà â ñðåäíåì óäëèíÿëñÿ
äî 3,13±0,07 ïìîëü/ë (íà 16 %, p<0,05), à ó êðûñ ñ
òÿæåëîé ñòåïåíüþ âûðàæåííîñòè òèðåîòîêñèêîçà
ñîîòâåòñòâåííî íà 46 % (p<0,01).
Öåëîñòíàÿ çàâèñèìîñòü «ËÏ–Ò3» äëÿ êðûñ
2Ò3-ãðóïïû îïèñûâàëàñü, â îòëè÷èå ïðåäûäóùåãî ñëó÷àÿ, óðàâíåíèåì ïðÿìîé ëèíèè ñëåäóþùåãî âèäà: ËÏ=0,1 [Ò3]+1,44 (äèàïàçîí «14,1–21,0
ïìîëü/ë») ïðè êîýôôèöèåíòå êîððåëÿöèè Ïèðñîíà
r=0,44±0,16 (ð<0,005) è êîýôôèöèåíòå ðåãðåññèè
bõ/ó= 0,1±0,04 (ð=0,012).
Ïîïûòêà ðàçäåëèòü öåëîñòíóþ ñîâîêóïíîñòü íà
íåçàâèñèìûå ìíîæåñòâà ñ ïîìîùüþ äâóõâûáîðî÷íîãî F-òåñòà äëÿ äèñïåðñèè íå îïðàâäàëàñü, õîòÿ
õàðàêòåð çàâèñèìîñòè «ËÏ–Ò3» õàðàêòåðèçîâàëñÿ
ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíûì êîýôôèöèåíòîì ðåãðåññèè, ÷òî óêàçûâàëî íà âîçìîæíîå ñóùåñòâîâàíèå ðàçëè÷èé â àáñîëþòíûõ ñðåäíèõ âåëè÷èíàõ ËÏ
â ðàçíûõ ó÷àñòêàõ øêàëû êîíöåíòðàöèè Ò3. Èñïîëüçîâàíèå êëàñòåðíîãî àíàëèçà (ìåòîä k-ñðåäíèõ)
ïîçâîëèëî íàéòè äâà ñåêòîðà êîíöåíòðàöèè òðèéîäòèðîíèíà, â êîòîðûõ ñðåäíèå âåëè÷èíû ËÏ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíî ðàçëè÷àëèñü: 2,97±0,09 ìñ
ïðè 15,8±0,22 ïìîëü/ë – 1-é êëàñòåð; 3,25±0,10 ìñ
ïðè 18,9±0,24 ïìîëü/ë – 2-é êëàñòåð. Ðàçëè÷èÿ â
ìåæêëàñòåðíûõ ñðåäíèõ çíà÷åíèÿõ ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ñîñòàâèëè 0,28±0,13 ìñ (p<0,05).
Ïðè ôîðìèðîâàíèè òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî òèðåîòîêñèêîçà ó êðûñ
3Ò3-ãðóïïû ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà áûë ñóùåñòâåííî óäëèíåí è ñîñòàâèë 3,94±0,08 ìñ, ÷òî áûëî
íà 1,25±0,12 ìñ áîëüøå (ð<0,01) ïî ñðàâíåíèþ ñ ýóòèðåîèäíûì ñòàòóñîì è íà 0,81±0,12 (p<0,01), ÷åì ó
êðûñ 2Ò3-ãðóïïû (òàáë. 2). Íàêîíåö, óäàëåíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû òàêæå îòðàæàëîñü íà ëàòåíòíîì
ïåðèîäå ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà. Ïî äàííûì òàáë. 2
âèäíî, ÷òî çíà÷åíèå ËÏ ó êðûñ ÒÝ-ãðóïïû ñîñòàâèëî
3,01±0,03 ìñ, ÷òî áûëî íà 12 % áîëüøå (p<0,05), ÷åì
ïðè ýóòèðåîèäíîì ñòàòóñå.
Äëÿ âûÿñíåíèÿ öåëîñòíîãî õàðàêòåðà çàâèñèìîñòè ëàòåíòíîãî ïåðèîäà Ì-îòâåòà îò óðîâíÿ êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà áûëà ïîñòðîåíà ñâîäíàÿ êðèâàÿ, îñíîâàííàÿ íà âàðèàöèîííûõ
ðÿäàõ âñåõ ãðóïï æèâîòíûõ. Êàê ñëåäóåò èç ðèñ. 2,
îáùàÿ çàâèñèìîñòü äîñòàòî÷íî õîðîøî (R=0,71,
ð=2,4Å-05) îïèñûâàåòñÿ ïîëèíîìèàëüíûì óðàâíåíèåì ñ ïàðàìåòðàìè, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 3. Âèäíî, ÷òî ïðè óâåëè÷åíèè óðîâíÿ
öèðêóëèðóþùåãî òðèéîäòèðîíèíà ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà âíà÷àëå çàêîíîìåðíî óêîðà÷èâàåòñÿ.
Ýòîò ïðîöåññ îõâàòûâàåò äèàïàçîí êîíöåíòðàöèè
ãîðìîíà îò 2,2 ïìîëü/ë ó æèâîòíûõ Ê-ãðóïïû äî 10,5
ïìîëü/ë ó êðûñ 1Ò3-ãðóïïû, ò. å. êàê â ðàìêàõ ôèçèîëîãè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè Ò3, òàê è çà âåðõíèì ïðåäåëîì íîðìû.
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2012 – Âèï. 3, òîì 2 (95)
237
ԲDzÎËÎòß
2
Ʌɚɬɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɇ-ɨɬɜɟɬɚ, ɦɫ
4,5
R = 0,507
3,5
Ʉ-ɝɪɭɩɩɚ
1Ɍ3-ɝɪɭɩɩɚ
2Ɍ3-ɝɪɭɩɩɚ
3Ɍ3-ɝɪɭɩɩɚ
Ɍɗ-ɝɪɭɩɩɚ
2,5
1,5
0,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɬɪɢɣɨɞɬɢɪɨɧɢɧɚ, ɩɦɨɥɶ/ɥ
Ðèñ. 2. Õàðàêòåð ñâîäíîé çàâèñèìîñòè ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà îò óðîâíÿ ñâîáîäíîãî öèðêóëèðóþùåãî òðèéîäòèðîíèíà ó êðûñ ñ ðàçëè÷íûì òèðåîèäíûì ñòàòóñîì.
Òàáëèöà 3
Ïàðàìåòðû óðàâíåíèÿ ñâîäíîé
çàâèñèìîñòè ëàòåíòíîãî ïåðèîäà
ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà îò óðîâíÿ ñâîáîäíîãî
òðèéîäòèðîíèíà ó êðûñ ñ ðàçëè÷íûì
òèðåîèäíûì ñòàòóñîì
×ëåí
óðàâíåíèÿ
Ïîñòîÿííûé ÷ëåí
Ïðè [Ò3]
Ïðè [Ò3]
2
Ïðè [Ò3]3
Ïðè [Ò3]4
Âèä
óðàâíåíèÿ
Ñòàòèñòè÷åñêèé ïàðàìåòð
Çíà÷åíèå
Ñòàíäàðòíàÿ
êîýôtst
îøèáêà
ôèöèåíòà
3,63
0,161
22,59
p
4,5Å-08
-0,58
0,0698
-8,35
2,6 Å-14
-0,42
0,0078
6,68
3,4 Å-10
-0,60
0,0003
-4,82
3,2 Å-06
1,3 Å-05
0,000004
3,55
4,9 Å-04
ËÏ = 0,000013 [Ò3] – 0,6 [Ò3] – 0,42 [Ò3]2 –
0,58 [Ò3] + 3,63
4
3
Ïðè äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèè êîíöåíòðàöèè
òðèéîäòèðîíèíà ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà óäëèíÿåòñÿ, à çàòåì, ñ íåêîòîðîé âåëè÷èíû (îêîëî 20,0
ïìîëü/ë ó êðûñ 2Ò3-ãðóïïû) – ñòàáèëèçèðóåòñÿ, íî
óæå, ïî-âèäèìîìó, íà ìàêñèìàëüíî íèçêîì óðîâíå.
Ýòîò ìîìåíò ñîîòâåòñòâóåò íàèáîëåå íèçêîé âîçáóäèìîñòè ñêåëåòíîé ìûøöû, ñîõðàíÿþùåéñÿ è ó
êðûñ ïðè òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî òèðåîòîêñèêîçà.
Íà ðèñ. 3 ïðèâîäÿòñÿ îáðàçöû çàïèñåé-îðèãèíàëîâ Ì-îòâåòà ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöû ó äâóõ
êðûñ 1Ò3-ãðóïïû. Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå
íà êëàññè÷åñêèé âèä ôîðìû Ì-îòâåòà, à òàêæå êîðîòêèé ëàòåíòíûé ïåðèîä åãî ãåíåðàöèè (1,2 ìñ)
è íåçíà÷èòåëüíîå âðåìÿ ðàçâèòèÿ ïîëîæèòåëüíîé
Ì-âîëíû (0,3-0,6 ìñ).
Òàêèì îáðàçîì, ëàòåíòíûé ïåðèîä ãåíåðàöèè
«Ì-îòâåòà» â ïåðåäíåáåðöîâîé ìûøöå ïðè îäíîêðàòíûõ êðàòêîâðåìåííûõ ñîêðàùåíèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ òèðåîèäíûì ñòàòóñîì: ïðè ëåãêîé ñòåïåíè ðàçâèòèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ãèïåðòèðåîçà ëàòåíòíûé
ïåðèîä âîçáóæäåíèÿ ìûøöû óêîðà÷èâàåòñÿ, à ïðè
238
ýêñïåðèìåíòàëüíîì òèðåîòîêñèêîçå – çíà÷èòåëüíî
óäëèíÿåòñÿ.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ,
ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ îñîáåííîñòÿìè äåéñòâèÿ òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ íà ñêåëåòíóþ ìûøöó. Òàê, â
ëèòåðàòóðå ïðèâîäÿòñÿ óáåäèòåëüíûå äàííûå â
ïîëüçó ïîëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ ãèïåðòèðåîèäíûõ
ñîñòîÿíèé íà ïëîòíîñòü Nà+-êàíàëîâ â ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíå [9, 10, 15] è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
íàõîæäåíèÿ èõ â îòêðûòîì ñîñòîÿíèè â ìîìåíò äåïîëÿðèçàöèè ìåìáðàíû ìûøå÷íîãî âîëîêíà [13,
15], à òàêæå íà àêòèâíîñòü è êîíöåíòðàöèþ ìîëåêóë
Ñà2+-ÀÒÔàçû â ìåìáðàíàõ ñàðêîïëàçìàòè÷åñêîãî
ðåòèêóëóìà, ñðîäñòâî êîíòðàêòèëüíîãî àïïàðàòà
ìûøå÷íîãî âîëîêíà ê èîíàì Ñà2+, ñèíòåç ìèîôèáðèëëÿðíûõ áåëêîâ [7, 12], àêòèâíîñòü ÀÒÔàçû ìèîçèíà, îïðåäåëÿþùåé òèï ìûøå÷íîãî âîëîêíà è åãî
ñêîðîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè [1].
 îñíîâå îòìå÷åííîãî íàìè ôàêòà óäëèíåíèÿ
ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ãåíåðàöèè «Ì-îòâåòà» ïðè òÿæåëîé ôîðìå òèðåîòîêñèêîçà ìîæåò ëåæàòü ýôôåêò òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ëàòåíòíîãî ïåðèîäà è äëèòåëüíîñòè ìîíîñèíàïòè÷åñêîãî îòâåòà [6], à òàêæå ëàòåíòíîãî ïåðèîäà ïîòåíöèàëà äåéñòâèÿ è åãî àìïëèòóäû ïðè íåïðÿìîì
ðàçäðàæåíèè ìûøöû [5]. Íàêîíåö, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ àâòîðîâ, íàðóøåíèå íåðâíî-ìûøå÷íîé ïåðåäà÷è ïîä âëèÿíèåì èçáûòî÷íûõ êîíöåíòðàöèé òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ â îðãàíèçìå ìîæåò âîçíèêàòü ïî
ïðè÷èíå êà÷åñòâåííûõ èëè êîëè÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé â õîëèíîðåöåïòîðíîé ñèñòåìå [7], íåäîñòàòêà
àöåòèëõîëèíà â ïðåñèíàïòè÷åñêèõ òåðìèíàëÿõ èëè
çàòðóäíåíèÿ åãî âûáðîñà [3], à òàêæå èçìåíåíèÿ àêòèâíîñòè õîëèíýñòåðàçû [2, 4].
Òàêèì îáðàçîì, õàðàêòåð íàïðàâëåííîñòü äåéñòâèÿ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå íåðâíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû
îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ íàðóøåíèÿ òèðåîèäíîãî
ñòàòóñà. Âìåñòå ñ òåì, â íà÷àëüíîé ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ ãèïåðòèðåîèäíîãî ñîñòîÿíèÿ ñêåëåòíàÿ
ìûøöà õàðàêòåðèçóåòñÿ âîçðàñòàþùèìè ôóíêöèîíàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè, ÷òî, êàê íàìè ïîêàçàíî,
ñâÿçàíî ñ óëó÷øåíèåì âîçáóäèìîñòè ìûøå÷íûõ
âîëîêîí.
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2012 – Âèï. 3, òîì 2 (95)
ԲDzÎËÎòß
À
Â
Ðèñ. 3. Îáðàçöû çàïèñåé-îðèãèíàëîâ äâóõ Ì-îòâåòîâ ó êðûñ 1Ò3-ãðóïïû.
Ïðèìå÷àíèå: íà À – ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà ñîñòàâëÿåò 1,2 ìñ, ñêîðîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîé Ì-âîëíû – 0,6 ìñ; íà Á –
ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà ñîñòàâëÿåò 1,2 ìñ, ñêîðîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîé Ì-âîëíû – 0,3 ìñ; ïðåäñòàâëåíû öèôðîâûå
ñíèìêè çàïîìèíàþùåãî îñöèëëîãðàôà TDS2004C; êàæäàÿ çàïèñü ïîñòðîåíà íà îñíîâàíèè 2500 òî÷åê îöèôðîâàíîãî ñèãíàëà; âðåìÿ
ðàçâåðòêè ñèãíàëà ñîñòàâëÿåò 500 ìêñ íà 1 ñì øêàëû; ïî ïåðâîìó êàíàëó (CH1) ïðîèçâåäåíà çàïèñü Ì-îòâåòà, ïî âòîðîìó êàíàëó (CH1) –
çàïèñü òðåêà èìïóëüñà ñòèìóëÿòîðà (èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìîìåíòà âðåìåíè íàíåñåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ íà íåðâ).
Âûâîäû. Òèðåîèäíûé ñòàòóñ îêàçûâàåò ìîäóëèðóþùåå âëèÿíèå íà ëàòåíòíûé ïåðèîä ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà ñêåëåòíîé ìûøöåé áåëûõ êðûñ; ïðè
ýêñïåðèìåíòàëüíîì ãèïåðòèðåîçå ëåãêîé ñòåïåíè
âûðàæåííîñòè ëàòåíòíûé ïåðèîä óêîðà÷èâàåòñÿ íà
27 %, à ïðè àòèðåîçå è ýêñïåðèìåíòàëüíîì òèðåîòîêñèêîçå ñðåäíåé è òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè, íàîáîðîò – óäëèíÿåòñÿ, ñîîòâåòñòâåííî íà 12,
16, 46 %.
1. Ó æèâîòíûõ ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ãèïåðòèðåîçîì ïðè ðîñòå êîíöåíòðàöèè òðèéîäòèðîíèíà
ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà âíà÷àëå óêîðà÷èâàåòñÿ
ïî çàêîíó ïðÿìîé ëèíèè, à çàòåì ïî òàêîìó æå çàêîíó íà÷èíàåò óäëèíÿòüñÿ; íà ýòîì îñíîâàíèè äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî äèàïàçîí êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà, â êîòîðîì âîçáóäèìîñòü
ñêåëåòíîé ìûøöû íàðàñòàåò è îñòàåòñÿ âûñîêîé,
ïðîñòèðàåòñÿ äî 10,5 ïìîëü/ë, ò. å. äàëåêî çà ïðåäåëàìè âåðõíåé ãðàíèöû ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû
(2,2-7,6 ïìîëü/ë).
2. Ïðè ïðîãðåññèâíîì íàðàñòàíèè êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà çà âåðõíåé ãðàíèöåé ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû ëàòåíòíûé ïåðèîä
Ì-îòâåòà èçìåíÿåòñÿ ïî ñëîæíîé ïîëèíîìèàëüíîé
çàâèñèìîñòè, à ñ óðîâíÿ ãîðìîíà 20,0 ïìîëü/ë ñòàáèëèçèðóåòñÿ íà ìàêñèìàëüíî íèçêîì óðîâíå; ýòîò
ìîìåíò ñîîòâåòñòâóåò íàèáîëåå íèçêîé âîçáóäèìîñòè ñêåëåòíîé ìûøöû.
Ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé
ñâÿçàíû ñ ïîñëåäóþùèì èçó÷åíèåì õàðàêòåðà èçìåíåíèé áàçîâûõ ïàðàìåòðîâ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñêåëåòíîé ìûøöû ïðè íàðàñòàþùåé ñòåïåíè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî òèðåîòîêñèêîçà.
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
1. Âàëèóëëèí Â. Â. Íåéðîòðîôè÷åñêèé êîíòðîëü ñêåëåòíûõ ìûøö ó ãèïåðòèðåîèäíûõ æèâîòíûõ / Â. Â. Âàëèóëëèí // Âîïðîñû íåéðîáèîëîãèè. – Êàçàíü. – 1987. – Ò. 68. – Ñ. 48-53.
2. Ãàéäèíà Ã. À. Ê õàðàêòåðèñòèêå ñîñòîÿíèÿ íåðâíî-ìûøå÷íîé ïåðåäà÷è ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì òèðåîèäèíîâîì òîêñèêîçå / Ã. À. Ãàéäèíà, Ë. Ì. Ãîëüáåð, Ã. Í. Êðûæàíîâñêèé // Áþëëåòåíü ýêñïåðèìåíòàëüíîé áèîëîãèè è ìåäèöèíû. –
1972. – ¹ 9. – Ñ. 24-27.
3. Ãîëüáåð Ë. Ì. Ïàòîãåíåç äâèãàòåëüíûõ ðàññòðîéñòâ ïðè òèðåîòîêñèêîçå / Ã. À. Ãàéäèíà, Â. ß. Èãíàòêîâ, Ì. Í. Àëèåâ /
Ïîä ðåä. Ë. Ì. Ãîëüáåðà. – Ì.: Ìåäèöèíà, 1980. – 208 ñ.
4. Êàçàêîâ Â. Ì. Äâèãàòåëüíàÿ èííåðâàöèÿ ìûøå÷íûõ âîëîêîí ïðè òèðåîòîêñè÷åñêîé ìèîïàòèè / Â. Ì. Êàçàêîâ // Àðõèâ
àíàòîìèè, ãèñòîëîãèè è ýìáðèîëîãèè. – 1991. – ¹ 6-8. – Ñ. 75-81.
5. Íåðóø Ï. Î. ³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ íåðâîâî-ì’ÿçîâî¿ ñèñòåìè ùóð³â çà óìîâ ã³ïåðòèðåîçó / Ï. Î. Íåðóø,
ª. À. Ìàê³é, Î. Ã. Ðîäèíñüêèé // Ô³ç³îë. æóðí. – 2001. –Ò. 47, ¹ 5. – Ñ. 12-17.
6. Ïàòîãåíåç äâèãàòåëüíûõ ðàññòðîéñòâ ïðè òèðåîòîêñèêîçå / Ãîëüáåð Ë. Ì., Ãàéäèíà Ã. À., Èãíàòêîâ Â. ß. / Ïîä ðåä. Ãîëüáåðà Ë. Ì. – Ì.: Ìåäèöèíà, 1980. – 208ñ.
7. Ðîäèíñüêèé Î. Ã. Àíàë³ç àêòèâíîñò³ õîë³íîðåöåïòîð³â ñêåëåòíîãî ì’ÿçà â óìîâàõ åêñïåðèìåíòàëüíîãî ã³ïåðòèðåîçó /
Î. Ã. Ðîäèíñüêèé // Îäåñüêèé ìåäè÷íèé æóðíàë. – 2001. – Ò. 68, ¹ 6. – Ñ. 33-35.
8. Ñîáîëºâ Â. ². Âïëèâ åêñïåðèìåíòàëüíîãî àòèðåîçó íà åíåðãåòèêó ³çîìåòðè÷íîãî ñêîðî÷åííÿ ì’ÿçà á³ëîãî ùóðà
(äîñë³äæåííÿ in situ) / Â. ². Ñîáîëºâ, Ò. Â. Ìîñêàëåöü // Ô³ç³îë. æóðí. – 2007. – Ò. 53. – ¹ 5. – Ñ. 86-90.
9. Brodie C. Characterization of thyroid hormone effects on Na-K pump and membrane potential of cultured rat skeletal myotubes / C. Brodie, S. R. Sampson // Endocrinology. – 1988. – ¹ 2. – P. 891-897.
10. Butler-Browne G. S. Myosin heavy and light chain expression during human skeletal muscle development and precocious
muscle maturation induced by thyroid hormone / G. S. Butler-Browne, J. P. Barbet, L. E. Thornell // Anatomy and Embryology. – 1990. – Vol. 181, ¹ 7. – P. 513-522.
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2012 – Âèï. 3, òîì 2 (95)
239
ԲDzÎËÎòß
11. Caroccia L. Effects of thyroid and parathyroid hormones on muscular activity / L. Caroccia, D. A. Williams, A. Wrigth et al. //
Proc. Austral. Physiol. and Pharmacol. Soc. – 1988. – P. 19-71.
12. Connelly T. J. L-thyroxine activates the intracellular Ca2+ release channel of skeletal muscle sarcoplasmic reticulum / T. J. Connelly, R. Hayek, S. M. Ukhareva. // Biochem. Mol. Biol. Int. – 1994. – V. 32, ¹ 3. – P. 441-448.
13. Harris D. R. Acute thyroid hormone promotes slow inactivation of sodium current in neonatal cardiac myocytes / D. R. Harris,
W. L. Green, W. Craelius // Biochem. Biophys. Acta. – 1991. – Vol. 1095, ¹ 2. – P. 175-181.
14. Caroccia L. Effects of thyroid and parathyroid hormones on muscular activity / L. Caroccia, D. A. Williams, A. Wrigth et al. //
Proc. Austral. Physiol. and Pharmacol. Soc. – 1988. – P. 19-71.
15. Sampson S. R. Effects of thyroxine on transmembrane resting potentials of skeletal muscle cells in culture / S. R. Sampson,
R. R. Bannett, A. Shainberg // J. Neurosci. Res. – 1982. – V. 8, ¹ 4. – P. 595-601.
ÓÄÊ 612. 44 + 612. 74
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ËÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ Ì-ÎÒÂÅÒÀ ÑÊÅËÅÒÍÎÉ ÌÛØÖÛ ÁÅËÛÕ ÊÐÛÑ ÎÒ
ÓÐÎÂÍß ÖÈÐÊÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÒÐÈÉÎÄÒÈÐÎÍÈÍÀ ÇÀ ÂÅÐÕÍÈÌ ÏÐÅÄÅËÎÌ ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÍÎÐÌÛ
Ñòàíèøåâñêàÿ Ò. È.
Ðåçþìå. Â ýêñïåðèìåíòàõ in situ èçìåðÿëñÿ ëàòåíòíûé ïåðèîä ãåíåðàöèè Ì-îòâåòà ïåðåäíåáåðöîâîé
ìûøöû áåëûõ êðûñ ïðè ðàçëè÷íîì òèðåîèäíîì ñòàòóñå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì
ãèïåðòèðåîçå ëåãêîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ëàòåíòíûé ïåðèîä óêîðà÷èâàåòñÿ íà 27 %, à ïðè àòèðåîçå è
ýêñïåðèìåíòàëüíîì òèðåîòîêñèêîçå ñðåäíåé è òÿæåëîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè, íàîáîðîò – óäëèíÿåòñÿ,
ñîîòâåòñòâåííî íà 12, 16, 46 %.
Ïîêàçàíî, ÷òî ó æèâîòíûõ ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ãèïåðòèðåîçîì ïðè ðîñòå êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíîãî
òðèéîäòèðîíèíà ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà âíà÷àëå óêîðà÷èâàåòñÿ ïî çàêîíó ïðÿìîé ëèíèè, à çàòåì
ïî òàêîìó æå çàêîíó íà÷èíàåò óäëèíÿòüñÿ; äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî äèàïàçîí êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíîãî
òðèéîäòèðîíèíà, â êîòîðîì âîçáóäèìîñòü ñêåëåòíîé ìûøöû íàðàñòàåò è îñòàåòñÿ âûñîêîé, ïðîñòèðàåòñÿ
äî 10,5 ïìîëü/ë, ò. å. äàëåêî çà ïðåäåëàìè âåðõíåé ãðàíèöû ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìû (2,2-7,6 ïìîëü/ë).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì-îòâåòà, óðîâåíü ñâîáîäíîãî òðèéîäòèðîíèíà, ãèïåðòèðåîç,
òèðåîòîêñèêîç, àòèðåîç.
ÓÄÊ 612. 44 + 612. 74
ÇÀËÅÆͲÑÒÜ ËÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÏÅвÎÄÓ Ì-²ÄÏβIJ ÑÊÅËÅÒÍÎÃÎ Ì’ßÇÀ Á²ËÈÕ ÙÓÐ²Â Â²Ä Ð²ÂÍß
ÖÈÐÊÓËÞÞ×ÎÃÎ ÒÐÈÉÎÄÒÈÐÎͲÍÓ ÇÀ ÂÅÐÕÍÜÎÞ ÌÅÆÅÞ Ô²Ç²ÎËÎò×Íί ÍÎÐÌÛ
Ñòàí³øåâñüêà Ò. ².
Ðåçþìå.  åêñïåðèìåíòàõ in situ âèì³ðþâàâñÿ ëàòåíòíèé ïåð³îä ãåíåðàö³¿ Ì-â³äïîâ³ä³ âåëèêîãîì³ëêîâîãî
ì’ÿçà á³ëèõ ùóð³â çà ð³çíîãî òèðåî¿äíîãî ñòàòóñó. Âñòàíîâëåíî, ùî çà åêñïåðèìåíòàëüíîãî ã³ïåðòèðåîçó
ëåãêîãî ñòóïåíþ âèðàçíîñò³ ëàòåíòíèé ïåð³îä êîðîòøຠíà 27 %, à çà àòèðåîçó ³ åêñïåðèìåíòàëüíîãî
òèðåîòîêñèêîçó ñåðåäíüîãî ³ âàæêîãî ñòóïåíÿ, íàâïàêè – ïîäîâæóºòüñÿ, â³äïîâ³äíî íà 12, 16, 46 %.
Ïîêàçàíî, ùî ó òâàðèí ç åêñïåðèìåíòàëüíèì ã³ïåðòèðåîçîì ïðè çðîñòàíí³ êîíöåíòðàö³¿ â³ëüíîãî
òðèéîäòèðîí³íó ëàòåíòíèé ïåð³îä Ì-â³äïîâ³ä³ ñïî÷àòêó êîðîòøຠçà çàêîíîì ïðÿìî¿ ë³í³¿, à ïîò³ì çà òàêèì æå
çàêîíîì ïî÷èíຠïîäîâæóâàòèñÿ; íà ö³é ï³äñòàâ³ ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ïðî òå, ùî ä³àïàçîí êîíöåíòðàö³¿ â³ëüíîãî
òðèéîäòèðîí³íó, â ÿêîìó çáóäëèâ³ñòü ñêåëåòíîãî ì’ÿçà íàðîñòຠ³ çàëèøàºòüñÿ âèñîêîþ, ðîçøèðþºòüñÿ äî
10,5 ïìîëü/ë, òîáòî ðîçòàøîâóºòüñÿ çà ìåæàìè âåðõíüî¿ ìåæ³ ô³ç³îëîã³÷íî¿ íîðìè (2,2-7,6 ïìîëü/ë).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ëàòåíòíèé ïåð³îä Ì-â³äïîâ³ä³, ð³âåíü â³ëüíîãî òðèéîäòèðîí³íó, ã³ïåðòèðåîç, òèðåîòîêñèêîç, àòèðåîç.
UDC 612. 44 + 612. 74
Dependence Of Latent Period Skeletal Muscle M-Response Of White Rats From Level Of Circulatory
Triiodothyronine After Top Limit Of Physiological Norm
Stanishevska T. I.
Summary. In experiments the latent period of muscle M-response of white rats was studied at different thyroid
status. It is set that at experimental hyperthyroidism a latent period shortens on 27 %, and at hypothyroidism and
experimental thyrotoxicosis lengthens on 12 and 46 %.
It is shown that for animals with experimental hyperthyroidism at the height of level of triiodothyronine the latent
period of M-response in the beginning shortens by law of straight line, and then on the same law begins to lengthen.
Drawn conclusion, that range of concentration of free triiodothyronine, in which excitability of skeletal muscle remains high, extends to 10,5 ïìîëü/ë, i. e. far outside the high bound of physiological norm (2,2-7,6 ïìîëü/ë).
Key words: latent period of M-response, level of free triiodothyronine, hyperthyroidism, thyrotoxicosis,
hypothyroidism.
Ñòàòòÿ íàä³éøëà 1.09.2012 ð.
Ðåöåíçåíò – ïðîô. Ðèáàêîâ Ñ. É.
240
³ñíèê ïðîáëåì á³îëî㳿 ³ ìåäèöèíè – 2012 – Âèï. 3, òîì 2 (95)
Похожие документы
Скачать