Никто не ожидал и не предсказывал столь впечатляющего

Реклама
Gbdlhg_h`b^Zebg_ij_^kdZau\Zeklhev
\i_qZleyxs_]hjZa\blby
?\k_c=MJ<BQgZmqgucjmdh\h^bl_evWdhghfbq_kdhcwdki_jlghc]jmiiu
AZq_luj_]h^Zij_ab^_glkl\Z<eZ^bfbjZImlbgZm^ZehkvmkljZgblvfZdjhwdhghfbq_kdb_
^bkijhihjpbbdhlhju_ijb\_eb\k\h_\j_fyddjbabkm]h^Z
Fuba[Z\bebkvhlojhgbq_kdh]h[x^`_lgh]h^_nbpblZijbq_fg_m\_ebqb\ijbwlhf
gZeh]h\mxgZ]jmadmaZkq_lkhdjZs_gbyjZkoh^h\DZdj_amevlZlbakljZgukhq_gv
\ukhdhc^he]h\hcgZ]jmadhcfuij_\jZlbebkv\]hkm^Zjkl\hkgZ]jmadhcgb`_kj_^g_c
Mr_e\ijhreh_i_jbh^©\bjlmZevghcwdhghfbdbªdZdgZkgZau\ZebaZ\k_h[sb_
g_ieZl_`bb[Zjl_j;eZ]h^Zjy\k_fmwlhfmfZdjhwdhghfbq_kdb_jbkdbaZihke_^gb_
q_luj_]h^ZdZj^bgZevghkgbabebkv
<h\lhjuoklZeb[he__wnn_dlb\ghbkihevah\Zlvky[x^`_lgu_^_gv]b<\_^_gb_
kbkl_fu]hkm^Zjkl\_ggh]hdZagZq_ckl\Zebd\b^Zpbyfgh`_kl\Z\g_[x^`_lguonhg^h\
hkh[_gghj_]bhgZevguomoh^hl[Zjl_jguoaZq_lh\[x^`_lZkij_^ijbylbyfb\k_wlh
iha\hebeh\aylvih^dhgljhev]hkm^Zjkl\_ggu_nbgZgkuk^_eZlvbo[he__ijhajZqgufb
<lj_lvbogZqZlZjZ[hlZih^_ckl\bl_evghdexq_\ufgZijZ\e_gbyfkgb`_gb_
Z^fbgbkljZlb\guo[Zjv_jh\h[sZyZ^fbgbkljZlb\gZyj_nhjfZj_kljmdlmjbaZpby
_kl_kl\_gguofhghihebcIjZ\^Za^_kvfug_kebrdhf^Ze_dhmrebkms_kl\_ggh
ijh^\bgmebkv\we_dljhwg_j]_lbd_g_fgh]hgZ`_e_agh^hjh`ghfljZgkihjl_bkh\k_fg_
k^\bgmebkv\]Zah\hchljZkebGbq_]hjZ^bdZevgh]hg_k^_eZghb\[Zgdh\kdhcj_nhjf_
ohlykhklhygb_[Zgdh\kdhckbkl_ful_fg_f_g__memqrZ_lkydZdbwdhghfbdb\p_ehf
Ljm^ghlhqghhij_^_eblvdZdmxjhev\memqr_gbbfZdjhwdhghfbq_kdhckblmZpbb
ku]jZeZ\g_rgyydhgtxgdlmjZDhg_qghjhklp_ggZg_nlvk^heeaZ[Zjj_ev\
]h^m^h^hee\fkms_kl\_gghih^_ckl\h\ZegZjhklwdhghfbdbGh^mfZxwlh
^Zehi_j\hgZqZevguclheqhd:^Zevg_cr__ih^^_j`Zgb_jhklZwlh\[hevr_ckl_i_gb
aZkem]Zijh\h^bfhciheblbdbLmlbijZ\bevgZynbgZgkh\ZyiheblbdZbmemqr_gb_
bg\_klbpbhggh]hdebfZlZbiheblbq_kdZyklZ[bebaZpbyK_cqZkfgh]b_j_adhdjblbdmxl
kha^Zgb_dklZlbihbgbpbZlb\_ij_ab^_glZklZ[bebaZpbhggh]hnhg^ZZykqblZxwlh
kh\_jr_gghijZ\bevghcb^__c<ijhlb\ghfkemqZ_ijbgbadbop_gZogZg_nlvfu\gh\v
bf_eb[u^_nbpbl[x^`_lZbgufbkeh\ZfbfZdjhwdhghfbq_kdmxg_mklhcqb\hklv
IhdZg_\ghkylaZf_lgh]h\deZ^Z\jhklbghkljZggu_bg\_klbpbb<ijhrehf]h^mhgb
m\_ebqbebkvgh\hkgh\ghfaZkq_lihjln_evguobg\_klbpbcbdj_^blh\Mjh\_gv`_
ijyfuobghkljZgguobg\_klbpbchklZ_lkyhq_gvgbadbf>eylh]hqlh[uhgbklZebb]jZlv
agZqbfmxjhev\gZr_fjZa\blbbgm`gh\qZklghklbkh\_jr_gkl\h\Zlvkm^_[gmx
kbkl_fmkgb`ZlvZ^fbgbkljZlb\gh_\f_rZl_evkl\h\wdhghfbdm
?keb]h\hjblvhfbgmkZo\ijh\_^_gbbkhpbZevghwdhghfbq_kdhciheblbdblhy\gh
g_^hklZlhqgh\_eZkv[hjv[Zk[_^ghklvx>bnn_j_gpbZpbyf_`^m[_^gufbb[h]Zlufb
g_mf_gvrZ_lky;ukljhjZkl_lh[sbcmjh\_gv`bagbghhq_gvfZehp_e_gZijZ\e_gguo
f_jihkhdjZs_gbxdhebq_kl\Z[_^guoFukeZ[hijh^\bgmebkv\j_kljmdlmjbaZpbb
[x^`_lgh]hk_dlhjZgZqbgZyhlZjfbbbdhgqZya^jZ\hhojZg_gb_f
Djhf_lh]h^hklZlhqghg_]Zlb\gu_hl^Ze_ggu_ihke_^kl\byyh`b^Zxhlkh[ulbc\hdjm]
XDHKZKms_kl\m_lhiZkghklvqlh[bag_kwlhcdhfiZgbb\hh[s_[m^_ljZajmr_g:
aZsbs_gghklvijZ\kh[kl\_gghklb_^\Zebg_kZfuc]eZ\gucnZdlhjdhlhjuc\
dhg_qghfblh]_hij_^_ey_lmki_rghklvwdhghfbdb?keb[bag_kihklhygghgZoh^blkyih^
m^Zjhflhgbdlhg_aZbgl_j_kh\Zg\_]h^he]hkjhqghfjZa\blbb
<p_ehf_kebkm^blvihh[t_dlb\gufihdZaZl_eyf\eZklvjZ[hlZeZ^hklZlhqghmki_rgh
<k_wdhghfbq_kdb_ijh]ghaubhp_gdbdhlhju_^Z\Zebkv^h]h^Z[ueb^hklZlhqgh
i_kkbfbklbq_kdbfbgbdlhg_h`b^Zebg_ij_^kdZau\Zeklhev\i_qZleyxs_]hjZa\blby
Wlhb_klvh[t_dlb\gZyhp_gdZ^_yl_evghklbdZ[bg_lZfbgbkljh\Ihwlhfm
g_m^b\bl_evghqlh\_kvk\hci_j\ucij_ab^_glkdbckjhdaZbkdexq_gb_fihke_^gbo
lj_og_^_evij_ab^_glijhjZ[hlZekh^gbfij_fv_jhf
K_cqZkijbhjbl_lZ^fbgbkljZlb\gZyj_nhjfZ>mfZx<eZ^bfbjImlbg^he`_g\aylv
gZk_[yhl\_lkl\_gghklvaZ__ijh\_^_gb_g_i_j_deZ^u\Zlvp_gljij_h[jZah\Zgbc\wlhc
kn_j_gZijZ\bl_evkl\hLhevdh\wlhfkemqZ__klvrZgk^hklbqvj_amevlZlZ;_a
wnn_dlb\gh]h]hkZiiZjZlZijh\h^blvwdhghfbq_kdb_j_nhjfu[he__Zdlb\gmx
ijhfure_ggmxiheblbdm[m^_lhq_gvkeh`gh
Скачать