произведения или отражаемой в сюжете эпохи. Классические

Реклама
«Medicīna operās. I. Ārsti operās»
indi iedzērušos karavīrus. Gaetāno Doniceti «Mīlas
dzērienā» darbojas ceļojošais tirgotājs Dulkamara,
kas pārdod līdzekli visu kaišu ārstēšanai.
19. gadsimta operās parādās ģimenes ārstu prototipi,
piemēram, Žaka Ofenbaha operā «Hofmaņa stāsti» dakteris Mirākls ārstē Antoniju, kurai, visticamāk, ir iedzimta sirdskaite. Džuzepes Verdi, kuram šogad atzīmējam 200. gadadienu, «Traviatā» doktors Grenvils galvenajai varonei Violetai ārstē
tuberkulozi. Šā laika operu sižetos ārsti sāk parādīties jau kā
sabiedrībā godājami cilvēki.
20. gadsimta operās ārstu jau attēlo ne tikai kā klīnicistu, bet aizvien biežāk arī kā zinātnieku, pētnieku. Viena no raksturīgākajām
šajā ziņā ir Albāna Berga opera «Voceks», kurā satiekam medicīnas
eksperimentus un novērojumus veicošu ārstu.
Izstādē caur ārstu lomas attīstību opermākslā parādam ne tikai pašas
medicīnas attīstības atspoguļojumu, bet arī sabiedrības attieksmes maiņu
pret ārsta profesiju dažādās sociālekonomiskās un politiskās situācijās
pēdējo trīs gadsimtu laikā.
Starpnozaru projekts «Medicīna operās» sākās 2012. gadā ar itāļu operas pazinēja Karlo Menardi
priekšlasījumu «Medicīna itāļu operās», kas izraisīja lielu apmeklētāju interesi. Pašreiz Jūs varat apskatīt
projekta pirmo izstādi «Ārsti operās» no trīs izstāžu cikla. Šai izstādei nākotnē sekos izstādes «Slimības
un zāles operās» un «Nāve operās». Izstāde ir tapusi visciešākā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo operu,
Rakstniecības un mūzikas muzeju, kā arī Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, pateicoties SIA «Sistēmu
inovācijas», Latvijas Inovatīvā medicīnas fonda, Saules aptiekas un Kārumu fabrikas atbalstam.
Jaunā izstāde no citām mūsu muzejā rīkotajām izstādēm atšķiras ar uzsvaru scenogrāfijā, audiovizuālā
informācijas pasniegšanas veidā un koncentrētā izziņas daļā.
***
Operu izrādēs bieži tiek atspoguļoti kāda gadsimta dzīves aspekti. Pēc operu libretiem un arī režisoru
redzējumā var vērtēt arī attiecīgā laika raksturīgākās veselības problēmas, kādas ārstēšanas metodes
pielietotas. No operas žanra primssākumiem trīs gadsimtu garumā var izvērtēt ārstu sociālo stāvokļa
izmaiņas sabiedrībā.
Apmēram 10 % no pašreiz pasaulē ap 400 mūsdienās iestudētām operām darbojas arī ārsts,
pie tam dažādu gadsimtu operās tā tēls atšķirīgs. Te pieminēsim tikai dažas, bet izstādē varat
iepazīties ar daudzām. 18. gadsimtā klasiskās operas attīstības periodā izrādēm galvenokārt bija
mitoloģisks saturs, ārsta loma netika īpaši uzsvērta. Bet jau 18. gadsimta beigās, sevišķi operu
attīstības romantiskā perioda sākumā, parādās trešā plāna, galvenokārt komiskas, lomas —
šarlatāni, bārddziņi, ceļojošie ārsti, viltus ārsti u.c. Piemēram, Volfgana Amadeja Mocarta operā
«Cosi fan tutte» («Tā dara visas») mājkalpotāja Despina izliekas par ārstu un mēģina atdzīvināt
Izstādes autors: Juris Salaks
Scenogrāfs: Mārtiņš Kalseris
«Medicine at the Opera. I. Doctors in Operas»
The inter-sectoral project «Medicine at the Opera» began in 2012, when the Italian opera specialist
Carlo Menardi delivered a lecture on that subject in terms of Italian operas. The lecture attracted a great
deal of interest, and you can now view the first exhibition from the project, «Doctors in Operas.» It is
the first of three exhibitions in the series, to be followed by «Illnesses and Treatments in Operas» and
«Death in Operas.» The exhibition has been developed in close partnership with the Latvian National
Opera, the Museum of Writing and Music, and the Latvian National Museum of Art. The curators would
like to thank SIA Sistēmu Inovācijas, the Latvian Innovative Medicine Fund, the Saule pharmacies and
the Kārumu factory for their support.
This exhibition is unique at the museum in that it emphasises set design and the presentation of audiovisual information in a concentrated way.
charlatans, barbers, travelling physicians, false doctors, etc., started to appear in
tertiary roles, particularly comic ones. Mozart’s «Cosi fan tutte,» for instance, features the servant woman Despina, who pretends to be a doctor and tries to bring
back to life some soldiers who have drunk poison. Donizetti’s «Elixir of Love» includes
an itinerant salesman, Dr Dulcamara, who sells a substance which he claims to be a
universal treatment for disease.
Prototypes of family doctors began to appear in 19th century operas such as Offenbach’s
«Tales of Hoffmann,» in which Dr Miracle treats Antonia – a young woman thought to be
suffering from hereditary heart disease. Then there is Verdi, the 200th anniversary of whose
birth is being commemorated this year. «Traviata» includes Dr Grenvil, who treats Violetta’s
tuberculosis. During this era, doctors began to appear in operas as honourable citizens.
20th century operas usually present doctors not just as clinical specialists, but also and more
frequently as scholars and researchers. Typical in this regard is Alban Berg’s «Wozzeck,» in which
a character known only as the Doctor conducts medical experiments and observations.
This exhibition demonstrates the development of the role of physicians in the operatic arts, thus
illustrating not just the development of medicine as such, but also changes in public attitudes
toward the medical profession under various socioeconomic and political situations during the
past three centuries.
***
Operas often focus on the elements of human lives during the relevant century. Opera librettos and the
views of directors make it possible to deal with the typical health problems of the age and the ways in
which illnesses were treated. During the three centuries that have passed since the origins of opera as
a genre, audiences have been able to evaluate changes in the social status of doctors in society.
Doctors are characters in approximately 10% of the world’s produced operas, and their image has
changed over the course of the centuries. We will mention just a few examples here, but the exhibition will allow you to learn about many more physicians in operatic stories. The earliest classical
operas from the 18th century were mostly of a mythological nature, and the role of doctors was
not particularly emphasised. By the latter part of the century, as the period of Romanticism began,
Curator: Juris Salaks
Set design: Mārtiņš Kalseris
«Медицина и опера. I. Врачи в оперных постановках»
Междисциплинарный проект «Медицина и опера» стартовал в 2012 году с лекции известного
итальянского исследователя оперы Карло Менарди. Его выступление в музее на тему «Медицина
в итальянских операх» вызвала неподдельный интерес публики. В качестве продолжения
посетители музея могут ознакомиться с первой из трёх выставок данного проекта – «Врачи
в оперных постановках». В дальнейшем музей планирует представить экспозиции «Болезни
и лекарства на оперных сценах» и «Смерть в сюжетах опер». Выставка создана в тесном
сотрудничестве с Латвийской Национальной оперой, Музеем литературы, театра и музыки,
Латвийским Национальным художественным музеем и при поддержке ООО «Sistēmu inovācijas»,
Латвийского фонда инновативной медицины, сети аптек «Saules aptieka», ООО «Kārumu fabrika».
Представленная экспозиция отличается от других организованных в музее выставок
особым вниманием к сценографии, акцентом на аудиовизуальной подаче информации и
концентрированном справочном материале.
произведения или отражаемой в сюжете эпохи. Классические оперы XVIII века были, главным
образом, мифологического содержания, и роль врачей не была в них особенно заметна. Но уже в конце
XVIII столетия, в начале романтического периода, в операх появляются роли третьего плана – главным
образом комические персонажи – шарлатаны, цирюльники, странствующие врачи, псевдоцелители.
Например, в опере Вольфганга Амадея Моцарта «Cosi fan tutte» («Так делают все») камеристка Деспина,
переодевшись врачом, пытается оживить выпивших яд молодых офицеров. В «Любовном напитке» Гаэтано
Доницетти странствующий торговец Дулькамара продаёт средства от всех возможных недугов.
Некоторые персонажи опер XIX века представляют собой прототип современного семейного врача.
Например, в «Сказках Гофмана» Жака Оффенбаха доктор Миракль лечит Антонию, у которой, вероятно, был
врождённый порок сердца. Джузеппе Верди, 200-летие которого весь мир отмечает в этом году, в «Травиате»
отводит особую роль доктору Гренвилю, лечащему главную героиню Виолетту от туберкулёза. В сюжетах
опер этого времени врачей показывают как весьма уважаемых в обществе людей.
В произведениях XX века врач часто изображается не только как клиницист, но и как учёный, исследователь.
Одной из наиболее характерных в данном плане является опера Альбана Берга «Воццек», где мы видим врача,
проводящего медицинские эксперименты и наблюдения.
На выставке можно проследить не только стадии развития медицины за последние три столетия, но и эволюцию
отношения общества к профессии врача в различных социально-экономических и политических условиях.
***
За три столетия существования этого особого жанра искусства оперные постановки отразили
многие аспекты жизни общества различных эпох. По оперным либретто и режиссёрским замыслам
можно судить о характерных проблемах здоровья людей, о применяемых методах лечения, о
социальном статусе врачей.
Примерно в 10% от четырёх сотен исполняемых в наши дни опер есть персонажи-врачи,
образы которых существенно отличаются друг от друга в зависимости от времени создания
Автор выставки: Юрис Салакс
Сценограф: Мартиньш Калсерис
Paldies!
Valda
Madalāne
Edīte
Bērziņa
Gatis
Rozenfelds
Leonīds
Kūšķis
Artis
Ērglis
Aigars
Zariņš
Daniel
Brückner
Arta
Kleinberga
Ursula
Herzog
Lauris
Pavilons
Daumants
Brūniņš
Elga
Skane
Andris
Zvejnieks
Tālis
Valdis
Vita
Šulce
Rihards
Salaks
Jānis
Stradiņš
Lienīte
Šarkūna
Ruta
Vainovska
Kārlis
Streips
Guntis
Belēvičs
Uldis
Mākulis
Vilnis
Piķis
Juris
Surdeko
Aleksandrs
Lešinskis
Artūrs
Maskats
Uldis
Kalviškis
Māra
Lāce
Armands
Bērziņš
Janīna
Danusēviča
Elita
Bukovska
Andrejs
Žagars
Jānis
Vētra
Valda
Knāviņa
Mikus
Čežes
Stefan
N. Willich
Aksels
Everaerts
Jekaterīna
Tjurina
Dace
Bula
Ainārs
Kabucis
Irbe
Treile
Ludmila
Neimiševa
Дмитрий
Бертман
Agris
Briedis
Gunārs
Silnieks
Ieva
Lībiete
Константин
Пашков
Selga
Šustere
Deniss
Ševeļovs
Guna
Zvirbule
Dina
Līcīte
Roberts
Antonovs
Rocc
Zigurds
Galūns
Inese
Caune
Gundega
Maizīte
Oļegs
Lobitovs
Carlo
Menardi
Aldis
Ērglis
Indra
Svikle
Iveta
Bojāre
Kristīne
Pasternaka
Axel
Karenberg
Ilze
Putniņa
Iveta
Melle
Jūsu
Iveta
Bajāre
Guna
Tuča
Vilnis
Rēpelis
Andrejs
Ērglis
Ilze
Knoka
Biruta
Kupča
Kristīne
Zadovska
Rokas
Petkevičus
Ineta
Pudža
Andris
Freibergs
Mārtiņš
Kalseris
Juris
Ševcovs
Скачать