áèîöåíîç mytilus galloprovincialis lamarck, 1819 (bivalvia, mytilidae)

Реклама
³ñíèê ÎÍÓ
Òîì 7, âèïóñê 1, 2002
ÓÄÊ 591.553+594.124(262.5)
Òåðåíòüåâ À. Ñ., ì. í. ñ.
Þæíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìîðñêîãî ðûáíîãî õîçÿéñòâà è
îêåàíîãðàôèè (ÞãÍÈÐÎ), óë. Ñâåðäëîâà, 2, Êåð÷ü, 98300, Êðûì, Óêðàèíà
ÁÈÎÖÅÍÎÇ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK,
1819 (BIVALVIA, MYTILIDAE)  ÊÅÐ×ÅÍÑÊÎÌ
ÏÐÅÄÏÐÎËÈÂÜÅ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß
Áèîöåíîç M. galloprovincialis ðàñïîëàãàåòñÿ íà ãëóáèíàõ îò 20 äî 68 ì ïðåèìóùåñòâåííî íà çàèëåííîé ðàêóøå. Â åãî ñîñòàâå îáíàðóæåíî 80 âèäîâ
æèâîòíûõ. Ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü çîîáåíòîñà — 337±36 ýêç./ì2, ñðåäíÿÿ áèîìàññà — 650±100 ã/ì2. Äîìèíàíòíûé âèä èìååò ñèëüíóþ òåíäåíöèþ ê àãðåãàöèè. Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì òèïîì ãðóíòà ÿâëÿþòñÿ: ïåñ÷àíèñòûé èë è
çàèëåííàÿ ðàêóøà, à íàèìåíåå ïîäõîäÿùèì — èëû.  òðîôè÷åñêîé ñòðóêòóðå
äîìèíèðîâàëè ñåñòîíîôàãè. Â ðåçóëüòàòå àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ áèîöåíîç îêàçàëñÿ ñèëüíî ðàçðóøåííûì, è åãî ïëîùàäü çàìåòíî ñîêðàòèëàñü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Mytilus galloprovincialis, áèîöåíîç, ×åðíîå ìîðå.
Öåëüþ ðàáîòû áûëî èçó÷åíèå âèäîâîãî ñîñòàâà, ÷èñëåííîñòè è áèîìàññû
âèäîâ áèîöåíîçà M. galloprovincialis Lamarck, 1819 (Bivalvia, Mytilidae) â
Êåð÷åíñêîì ïðåäïðîëèâå ×åðíîãî ìîðÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
 íàñòîÿùåé ðàáîòå áûëè èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ÞãÍÈÐÎ, ñîáðàííûå
â 5 ýêñïåäèöèÿõ, ïðîâîäèâøèõñÿ â 1986-90 ãã. Áåíòîñíûå ïðîáû îòáèðàëè
äíî÷åðïàòåëÿìè “Îêåàí” è “Ïåòåðñåíà” íà ãëóáèíàõ îò 10 äî 100 ì. Òàêñîíîìè÷åñêóþ îáðàáîòêó îñóùåñòâëÿëè â ñîîòâåòñòâèè ñ “Îïðåäåëèòåëåì
ôàóíû ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé” [2].  òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà îòîáðàëè è
îïðåäåëèëè ìàòåðèàë 340 ñòàíöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà ïëîùàäè 5,3 òûñ.
êì2. Ïðè ðàñ÷åòàõ èñïîëüçîâàëè ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ÷èñëåííîñòè è áèîìàññû. Ïîñòîÿíñòâî âèäîâ ðàññ÷èòûâàëè ïî ôîðìóëå Ñ=100ð/P, ãäå
p — ÷èñëî ïðîá ñîäåðæàùèõ äàííûé âèä, P — îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîá. Â
çàâèñèìîñòè îò çíà÷åíèÿ (Ñ) âûäåëÿëè ñëåäóþùèå êàòåãîðèè âèäîâ: áîëåå
50 % — ïîñòîÿííûå, 25-50 % — äîáàâî÷íûå, ìåíåå 25 % — ðåäêèå [4, 5].
Âèäû, âñòðå÷åííûå åäèíè÷íî, âûäåëÿëè â êàòåãîðèþ î÷åíü ðåäêèõ âèäîâ.
Ïðè îïèñàíèè áèîöåíîçîâ èñïîëüçîâàëè èíäåêñû óñòîé÷èâîñòè J=100-V è
äîìèíàíòíîñòè D=Gc×Jc/100Jb, ãäå V — êîýôôèöèåíò âàðèàöèè, Jc — èíäåêñ
óñòîé÷èâîñòè ïîïóëÿöèè, Jb — èíäåêñ óñòîé÷èâîñòè âñåõ âèäîâ áèîöåíîçà,
Gc — äîëåâîå ó÷àñòèå â îáùåé áèîìàññå ïîïóëÿöèè â % [1]. Äëÿ îöåíêè
ñòåïåíè àãðåãèðîâàííîñòè äîìèíàíòíîãî âèäà èñïîëüçîâàëè èíäåêñ ðàññåÿíèÿ W=σ2/x, ãäå σ2 — ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå, x — ñðåäíåå
àðèôìåòè÷åñêîå îñîáåé â ïðîáå [6].
© À. Ñ. Òåðåíòüåâ, 2002
%
À. Ñ. Òåðåíòüåâ
Ðåçóëüòàòû è èõ àíàëèç
Áèîöåíîç M. galloprovincialis ðàñïîëàãàëñÿ íà ãëóáèíàõ îò 20 äî 68 ì
ïðåèìóùåñòâåííî íà çàèëåííîé ðàêóøå.
 åãî ñîñòàâå îáíàðóæåíî 80 âèäîâ æèâîòíûõ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
âèäîâ ïðèõîäèëîñü íà ïîëèõåòû (ðèñ. 1). Èõ áûëî îáíàðóæåíî 25 âèäîâ.
Íåìíîãî ìåíüøå íàéäåíî äâóñòâîð÷àòûõ ìîëëþñêîâ (21 âèä). Íà òðåòüåì
ìåñòå íàõîäÿòñÿ ðàêîîáðàçíûå (10 âèäîâ). Äàëåå èäóò áðþõîíîãèå ìîëëþñêè (6 âèäîâ), àñöèäèè (5 âèäîâ), ãóáêè (4 âèäà). Èãëîêîæèõ è êèøå÷íîïîëîñòíûõ áûëî ïî òðè âèäà, à ïàíöèðíûõ ìîëëþñêîâ, íåìåðòèí è ùóïàëüöåâûõ
— ïî îäíîìó.
Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àëèñü: Amphiura stepanovi, Àscidiella aspersa,
Calyptraea chinensis, Gouldia minima, Modiolus adriaticus, Modiolus
phaseolinus, Mytilus galloprovincialis, Nephthys hombergii, Pitar rudis,
Polititapes aurea, Stereoderma kirchbergi, Terebellides stroemi, Tritia reticulata
(òàáë. 1).
Íà äîëþ ýòèõ âèäîâ ïðèõîäèëîñü 16 % âèäîâîãî áîãàòñòâà, 89 % ÷èñëåííîñòè è 98 % áèîìàññû çîîáåíòîñà.
Äîìèíàíòíûì âèäîì áûë äâóñòâîð÷àòûé ìîëëþñê M. galloprovincialis
— 35 % ÷èñëåííîñòè è 85 % áèîìàññû çîîáåíòîñà. Ðàñïðåäåëåíèå ýòîãî âèäà
áûëî ñèëüíî àãðåãèðîâàíî (w=42,6±8,5). Îñîáåííî ñèëüíàÿ ñòåïåíü àãðåãàöèè íàáëþäàëàñü íà çàèëåííîé ðàêóøå (w=43,0±11,0) è èëàõ (w=44,0±31,0).
Ïî-âèäèìîìó, â ïåðâîì ñëó÷àå ñèëüíàÿ àãðåãàöèÿ ìèäèè ñâÿçàíà ñ âîçðàñòîì ñàìîãî áèîöåíîçà. Çäåñü íàõîäèëîñü ìíîãî ìîëëþñêîâ ñòàðøèõ âîçðàñòîâ. Âî âòîðîì ñëó÷àå îáðàçîâàíèþ äðóç ñïîñîáñòâîâàë äåôèöèò ñóáñòðàòà
Êèøå÷íîïîëîñòíûå
Ãóáêè
4%
5%
Íåìåðòèíû Ùóïàëüöåâûå
1%
1%
Äâóñòâîð÷àòûå
ìîëëþñêè
28%
Àñöèäèè
6%
Ðàêîîáðàçíûå
13%
Ïîëèõåòû
33%
Ïàíöèðíûå
ìîëëþñêè
1%
Áðþõîíîãèå
ìîëëþñêè
8%
Ðèñ. 1. Òàêñîíîìè÷åñêèé ñîñòàâ áèîöåíîçà M. galloprovincialis Êåð÷åíñêîãî ïðåäïðîëèâüÿ ×åðíîãî ìîðÿ
&
Áèîöåíîç Mytilus galloprovincialis â Êåð÷åíñêîì ïðåäïðîëèâüå
Òàáëèöà 1
Ñîñòàâ è ñðåäíèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ áèîöåíîçà M. galloprovincialis â
ðàéîíå Êåð÷åíñêîãî ïðåäïðîëèâüÿ
Âèä
1
Ïîñòîÿííûå:
Mytilus galloprovincialis
Terebellides stroemi
Ñóììà
Äîáàâî÷íûå:
Amphiura stepanovi
Ascidiella aspersa
Calyptraea chinensis
Gouldia minima
Modiolus adriaticus
M. phaseolinus
Nephthys hombergii
Pitar rudis
Polititapes aurea
Stereoderma kirchbergi
Tritia reticulata
Ñóììà
Ðåäêèå:
Abra renieri
Acanthocardia tuberculata
Actinothoe clavata
Ampelisca diadema
Amphitrite gracilis
Balanus improvisus
Bittium reticulatum
Botryllus schlosseri
Capitomastus minimus
Cerastoderma glaucum
Cerithidium pusillum
Chamelea gallina
Ciona intestinalis
Ctenicella appendiculata
Disidea fragilis
Eunice vitata
Flexopecten ponticus
Glycera tridactyla
Haliclonissa digitata
Ñðåäíÿÿ
÷èñëåííîñòü,
ýêç./ì2
2
Ñðåäíÿÿ áèîìàññà, ã/ì2
3
119,00±20,00
14,70± 3,80
134,00±20,00
550,000±100,000
1,880± 0,410
550,000±100,000
7,10± 1,70
2,90± 1,10
16,00± 5,00
8,20± 2,50
36,80± 8,20
61,00±28,00
3,90± 1,50
19,90± 5,90
5,70± 2,00
2,40± 0,93
1,51± 0,38
165,00±30,00
0,128± 0,033
15,100± 5,600
1,120± 0,280
1,230± 0,370
36,000± 12,000
10,100± 4,900
0,317± 0,073
12,800± 4,000
8,400± 2,400
0,650± 0,240
1,810± 0,480
88,000± 15,000
1,59± 0,69
3,40± 2,20
0,41± 0,27
0,16± 0,11
2,04± 0,76
2,90± 1,70
0,98± 0,52
0,37± 0,23
0,18± 0,13
0,98± 0,59
1,31± 0,10
0,49± 0,25
0,98± 0,66
0,16± 0,12
0,25± 0,14
0,24± 0,18
0,16± 0,11
0,16± 0,12
0,77± 0,30
0,280± 0,130
0,720± 0,420
0,074± 0,052
0,002± 0,001
0,100± 0,040
0,310± 0,190
0,056± 0,031
0,580± 0,530
0,002± 0,001
0,370± 0,190
0,012± 0,007
0,170± 0,150
0,430± 0,280
0,140± 0,120
0,094± 0,054
0,020± 0,015
0,900± 0,630
0,007± 0,005
0,260± 0,130
'
À. Ñ. Òåðåíòüåâ
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1
1
2
3
Iphinoe maeotica
0,33± 0,16
0,002± 0,001
Lepidochitona cinerea
0,25± 0,14
0,005± 0,003
Leptosynapta inchaerens
0,59± 0,31
0,110± 0,056
Melinna palmata
0,25± 0,18
0,005± 0,003
Molgula euprocta
0,33± 0,23
0,410± 0,310
Mytilaster lineatus
0,41± 0,27
0,106± 0,066
Nemertini g. sp.
0,90± 0,34
0,013± 0,006
Nephthys cirrosa
0,57± 0,31
0,032± 0,017
N. longicornis
0,26± 0,19
0,009± 0,007
Nereis longissima
0,86± 0,30
0,113± 0,045
N. zonata
0,24± 0,18
0,006± 0,004
Notomastus latericeus
0,16± 0,11
0,015± 0,005
Parvicardium exiguum
0,84± 0,33
0,230± 0,120
Pectinaria koreni
0,65± 0,29
0,320± 0,150
Perinereis cultrifera
0,90± 0,34
0,420± 0,170
Phyllodoce tuberculata
0,41± 0,21
0,015± 0,009
Plagiocardium papilosum
1,06± 0,72
0,200± 0,160
P. simile
0,90± 0,59
0,077± 0,050
Polititapes petalina
3,30± 1,30
5,500± 2,000
Spaeroma serratum
0,16± 0,12
0,009± 0,006
Spisula subtruncata
1,14± 0,83
0,570± 0,400
S. triangula
1,14± 1,10
0,770± 0,700
Spongia g. sp.
0,33± 0,20
0,043± 0,027
Synisoma capito
0,49± 0,19
0,033± 0,016
Trophonopsis breviata
0,57± 0,26
0,040± 0,015
Ñóììà
34,60± 4,00
13,600± 2,400
Î÷åíü ðåäêèå:
Abra nitida, Acanthocardia paucicostata, Apseudopsis ostroumovi, Bela nebula,
Capitella capitata, Colomastix collaris, Edwardsia claparedii, Gmelina costata,
Harmothoe reticulata, Heteromastus filiformis, Loripes lucinalis, Nereis succinea,
Pachycerianthus solitarius, Pholoe synophthalmica, Phoronis psammophila, Phtisica
marina, Phyllodoce maculata, P. paretti, P. vittata, Sphaeroma pulchellum, Suberites
carnosus, Sycon ciliatum, Vermiliopsis infundibulum
Ñóììà
3,00± 0,74
0,320± 0,130
Îáùàÿ ñóììà
337,00±36,00
650,000±100,000
äëÿ ïðèêðåïëåíèÿ. Ýòà æå ïðè÷èíà, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîñëóæèëà ïðè÷èíîé
è âûñîêîé àãðåãèðîâàííîñòè ìèäèé íà ôàçåîëèíîâîì èëå (w=36,0±23,0). Íà
ïåñ÷àíèñòîì èëå ìèäèè îáðàçîâûâàëè ìíîãî÷èñëåííûå ìåëêèå äðóçêè, ÷àñòî ëåæàùèå íà ïîâåðõíîñòè ãðóíòà è ñîñòîÿùèå ïðåèìóùåñòâåííî èç ìîëîäûõ îñîáåé, ÷åì è îáúÿñíÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî íèçêàÿ èõ àãðåãèðîâàííîñòü íà
ýòîì òèïå ãðóíòà (w=10,4±4,3). Ñàìàÿ íèçêàÿ ñòåïåíü àãðåãàöèè (w=7,6±4,1)
!
Áèîöåíîç Mytilus galloprovincialis â Êåð÷åíñêîì ïðåäïðîëèâüå
íàáëþäàëàñü íà ðàêóøå. Çäåñü ìîëëþñêè ÷àñòî îáðàçîâûâàëè íå äðóçû,
à ïîêðûâàëè ðàêóøå÷íèê ñïëîøíîé ùåòêîé. Äîìèíàíòàìè âòîðîãî ïîðÿäêà
áûëè äâóñòâîð÷àòûå ìîëëþñêè M. adriaticus è M. phaseolinus. Íà äîëþ ýòèõ
âèäîâ ïðèõîäèëîñü ñîîòâåòñòâåííî 11 è 18 % ÷èñëåííîñòè è 5,5 è 1,6 % áèîìàññû çîîáåíòîñà. Îáà ýòè âèäà îáðàçóþò ñîáñòâåííûå áèîöåíîçû, ñ êîòîðûìè ãðàíè÷èò ðàññìàòðèâàåìûé áèîöåíîç. Ïîýòîìó M. adriaticus ïðåîáëàäàåò
â âåðõíåé, à M. phaseolinus — â íèæíåé ÷àñòÿõ áèîöåíîçà. ×àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ ïîëèõåòà T. stroemi òåì íå ìåíåå ñèëüíî óñòóïàåò ýòèì äâóì âèäàì
êàê ïî ÷èñëåííîñòè (íà åå äîëþ ïðèõîäèòñÿ âñåãî 4,4 % ÷èñëåííîñòè), òàê è
ïî áèîìàññå (0,3 % áèîìàññû çîîáåíòîñà).
Ìàêñèìàëüíî âûñîêàÿ ÷èñëåííîñòü è áèîìàññà çîîáåíòîñà íàáëþäàëèñü
â âåðõíåé ÷àñòè áèîöåíîçà, íà ãëóáèíå äî 40 ì (ðèñ. 2).
Íàèáîëåå áûñòðîå ñíèæåíèå ñðåäíèõ çíà÷åíèé ýòèõ ïîêàçàòåëåé íàáëþäàëîñü íà ãëóáèíàõ îò 40 äî 55 ì.  îñíîâíîì ýòî ïðîèçîøëî çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè è ñîîòâåòñòâåííî áèîìàññû äîìèíàíòíîãî âèäà è çàìåùåíèÿ åãî M. phaseolinus.
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ áèîöåíîçà î÷åíü ñèëüíî çàâèñèò îò òèïà ãðóíòà (òàáë. 2).
Òàáëèöà 2
Ñðåäíÿÿ ÷èñëåí-íîñòü,
ýêç./ì2
Ñðåäíÿÿ áèîìàññà,
ã/ì2
ïî
÷èñëåííîñòè
ïî
áèîìàññå
ïî
÷èñëåííîñòè
ïî
áèîìàññå
èíäåêñ
äîìèíàíòíîñòè
Èëèñòûé
ïåñîê
Ïåñ÷àíèñòûé
èë
Çàèëåííàÿ
ðàêóøà
Ðàêóøà
Ïåñîê,
ðàêóøà
Ôàçåîëèíîâûé
èë
Èë
Èíäåêñ
óñòîé÷èâîñòè
(%)
Êîëè÷åñòâî âèäîâ
Òèï ãðóíòà
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ áèîöåíîçà M. galloprovincialis íà ðàçëè÷íûõ ãðóíòàõ
20
620±230
300±110
7
11
39
56
0,49
34
446± 72
870±210
64
46
27
78
0,56
69
272± 49
623± 92
1
19
39
89
0,48
21
620±280
600±210
22
39
14
63
0,17
16
153± 66
340±100
3
33
42
88
0,69
15
970±430
890±400
37
37
47
89
0,52
7
90± 50
510±330
21
29
67
99
0,35
Äîìèíàíòíûé âèä
äîëÿ (%)
!
À. Ñ. Òåðåíòüåâ
ýêç./ì
2
À
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Ãë óá èíà, ì
45
50
55
60
65
Ãëóáè íà, ì
1200
ã/ì
2
Á
1000
800
600
400
200
0
20
25
30
35
40
Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè (À) è áèîìàññû (Á) áèîöåíîçà
M. galloprovincialis Êåð÷åíñêîãî ïðåäïðîëèâüÿ ×åðíîãî ìîðÿ îò ãëóáèíû
!
Áèîöåíîç Mytilus galloprovincialis â Êåð÷åíñêîì ïðåäïðîëèâüå
Òàáëèöà 3
Òðîôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà áèîöåíîçà M. galloprovincialis â Êåð÷åíñêîì
ïðåäïðîëèâüå ×åðíîãî ìîðÿ
Òðîôè÷åñêàÿ ãðóïïèðîâêà
Ñåñòîíîôàãè
Ñîáèðàþùèå äåòðèò ñ
ïîâåðõíîñòè ãðóíòà
Áåçâûáîðî÷íûå
ãëîòàëüùèêè âåðõíåãî ñëîÿ
ãðóíòà
Áåçâûáîðî÷íûå
ãëîòàëüùèêè â òîëùå ãðóíòà
Ïëîòîÿäíûå
Ôèòîôàãè
Ïîëèôàãè
Äîëÿ â
âèäîâîì
ñîñòàâå, %
36
Äîëÿ
â ÷èñëåííîñòè,
%
80,77
25
14,33
0,69
4
1,10
0,17
6
0,18
0,01
21
4
4
2,86
0,41
0,35
0,36
0,01
0,02
Äîëÿ â
áèîìàññå, %
98,74
òûñ. êì
2
Èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêîå ðàçíîîáðàçèå âèäîâ íàáëþäàëîñü íà çàèëåííîé
ðàêóøå. Çäåñü áûëî îáíàðóæåíî 86 % âñåãî âèäîâîãî ñîñòàâà. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ÷èñëåííîñòü çîîáåíòîñà áûëà íà ôàçåîëèíîâîì èëå, èëèñòîì ïåñêå è
ðàêóøå, à áèîìàññà — íà ôàçåîëèíîâîì èëå, ïåñ÷àíèñòîì èëå, çàèëåííîé
ðàêóøå è ðàêóøå. Íàèáîëüøåé óñòîé÷èâîñòüþ îáëàäàëà ÷àñòü áèîöåíîçà,
ëåæàùàÿ íà ïåñ÷àíèñòîì èëå. Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì òèïîì ãðóíòà, ïî
1 ,3
1 ,2
1 ,1
1
0 ,9
0 ,8
0 ,7
0 ,6
86
87
88
89
Ãî ä
90
Ðèñ. 3. Äèíàìèêà ïëîùàäè M. galloprovincialis Êåð÷åíñêîãî ïðåäïðîëèâüÿ ×åðíîãî ìîðÿ
!!
À. Ñ. Òåðåíòüåâ
âñåé âèäèìîñòè, ìîæíî ñ÷èòàòü ïåñ÷àíèñòûé èë è çàèëåííóþ ðàêóøó. Äîñòàòî÷íî íåïëîõèì ãðóíòîì òàêæå ÿâëÿåòñÿ ðàêóøà. Íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿòíûì — èë. Çäåñü îòìå÷àëîñü ñàìîå íèçêîå âèäîâîå áîãàòñòâî – âñåãî
9 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà âèäîâ è ñàìàÿ íèçêàÿ ÷èñëåííîñòü çîîáåíòîñà.
Âûñîêàÿ äîëÿ äîìèíàíòíîãî âèäà â ÷èñëåííîñòè çîîáåíòîñà ãîâîðèò îá îñòðîâåðøèííîñòè [3] äàííîãî áèîöåíîçà íà èëàõ.
 òðîôè÷åñêîé ñòðóêòóðå áèîöåíîçà ïðåîáëàäàþò ñåñòîíîôàãè (òàáë. 3).
Íà âòîðîì ìåñòå ñòîÿò æèâîòíûå, ñîáèðàþùèå äåòðèò ñ ïîâåðõíîñòè ãðóíòà. Ïëîòîÿäíûå âèäû ïî ñâîåìó âèäîâîìó áîãàòñòâó ïî÷òè íå óñòóïàþò
ïðåäûäóùåé òðîôè÷åñêîé ãðóïïèðîâêå, îäíàêî èìåþò î÷åíü íèçêóþ ÷èñëåííîñòü. Ðîëü äðóãèõ òðîôè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê êðàéíå ìàëà.
 ðåçóëüòàòå ñèëüíåéøåãî àíòðîïîãåííîãî ïðåññèíãà áèîöåíîç ìèäèè
îêàçàëñÿ ñèëüíî ðàçðóøåííûì. Åñëè â 1986 ã. îí çàíèìàë 23 % âñåé îáñëåäîâàííîé àêâàòîðèè, òî â 1990 ã. — òîëüêî 13 % (ðèñ. 3).
 ïåðèîä ñ 1986 ã. ïî 1987 ã. ïëîùàäü, çàíèìàåìàÿ áèîöåíîçîì, ñîêðàòèëàñü ñ 1,2 äî 0,9 òûñ. êì2.  1988 ãîäó íàáëþäàëîñü âîññòàíîâëåíèå ïëîùàäè
çàíèìàåìîé áèîöåíîçîì. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ýòî æå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ
ñíèæåíèå àíòðîïîãåííîãî ïðåññèíãà. Çàòåì íàáëþäàåòñÿ ðåçêîå ñîêðàùåíèå
ïëîùàäè áèîöåíîçà. Â 1990 ãîäó îíà ñîñòàâëÿëà 0,69 òûñ. êì2. Òàêèì îáðàçîì, çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ïëîùàäü áèîöåíîçà ìèäèè ñîêðàòèëàñü â
1,7 ðàç.
Ëèòåðàòóðà
1. Áûêîâ Á. À. Ýêîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü. — Àëìà-Àòà: Íàóêà, 1983. — 215 ñ.
2. Îïðåäåëèòåëü ôàóíû ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1968; 1969;
1972. — Ò.1, 2, 3.
3. Øîðûãèí À. À. Î áèîöåíîçàõ // Áþëëåòåíü ÌÎÈÏ. — 1955. — Ò. 60, âûï. 6. — Ñ. 87-98.
4. Balogh J. Lebensgemeinschaften der Landtiere. — Berlin, 1958. — 560 p.
5. Bodenheimer F. S. Precis d’ecologie animal. — Paris, 1955. — 315 p.
6. Elliot J. M. Statistical analysis of samples of benthic invertebrates // Freshwater Biol.
Assoc. Sci. Publ. — 1971. — V. 25. — 114 p.
Òåðåíòüºâ À. Ñ.
ϳâäåííèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ìîðñüêîãî ðèáíîãî ãîñïîäàðñòâà é îêåàíîãðàô³¿ (ϳâäͲÐÎ),
âóë. Ñâåðäëîâà, 2, Êåð÷, 98300, Êðèì, Óêðà¿íà
Á²ÎÖÅÍÎÇ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS Ó ÊÅÐ×ÅÍÑÜÊÎÌÓ
ÏÅÐÅÄÏÐÎÒÎ×ײ ×ÎÐÍÎÃÎ ÌÎÐß
Ðåçþìå
Á³îöåíîç M. galloprovincialis ðîçòàøîâóºòüñÿ íà ãëèáèíàõ â³ä 20 äî 68 ì ïåðåâàæíî íà øàð³ çàìóëåíèõ ÷åðåïàøîê. Ó éîãî ñêëàä³ âèÿâëåíî 80 âèä³â òâàðèí.
Ñåðåäíÿ ÷èñåëüí³ñòü çîîáåíòîñó — 337±36 åêç./ì 2 , ñåðåäíÿ á³îìàñà —
650±100 ã/ì2. Äîì³íàíòíèé âèä ìຠñèëüíó òåíäåíö³þ äî àãðåãàö³¿. Íàéá³ëüø ïðèäàòíèì òèïîì ´ðóíòó áóëè: ï³ùàíèñòèé ìóë ³ çàìóëåí³ ÷åðåïàøêè. Íàéìåíø
!"
Áèîöåíîç Mytilus galloprovincialis â Êåð÷åíñêîì ïðåäïðîëèâüå
ïðèäàòíèì — ìóëè. Ó òðîô³÷í³é ñòðóêòóð³ äîì³íóâàëè ñåñòîíîôàãè.  ðåçóëüòàò³
àíòðîïîãåííîãî âïëèâó á³îöåíîç âèÿâèâñÿ ñèëüíî çðóéíîâàíèì, ³ éîãî ïëîùà ïîì³òíî ñêîðîòèëàñÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Mytilus galloprovincialis, á³îöåíîç, ×îðíå ìîðå.
Terentjev A. S.
Southern Scientific Research Institute of Marine Fisheriesand and Oceanography
(YugNIRO),
Sverdlov St., 2, Kerch, 98300, Crimea, Ukraine
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS BIOCENOSIS IN THE AREA
BEFORE THE KERCH STRAIT OF THE BLACK SEA
Summary
Mytilus galloprovincialis biocenosis is located at depths from 20 to 68 m, mainly on
silted shells. In its composition 80 animal species were found. Average zoobenthos
abundance is 337±36 specimens/m2, average biomass is 650±100 g/m2. The dominant
species has a strong tendency to aggregation. The most suitable types of ground were:
sandy silt and silted shells. Silts were the least suitable. Sestonophages prevailed in
trophic structure. As a result of antropogenic impact the biocenosis turned out to have
been destroyed very much and its area considerably decreased.
Скачать