E W K HJ=:GBA:PBY

Реклама
HJ=:GBA:PBY
H;T?>BG?GGUOG:PBC
WDHGHFBQ?KDBC
BKHPB:EVGUCKH<?L
E
Distr.
GENERAL
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
25 January 2001
RUSSIAN
Original: ENGLISH
?<JHI?CKD:YWDHGHFBQ?KD:YDHFBKKBY
DHFBL?LIHG:K?E?GGUFIMGDL:F
JZ[hqZy]jmiiZihmijZ\e_gbxa_f_evgufbj_kmjkZfb
J:;HQ??KH<?S:GB?IHBKIHEVAH<:GBXA:SBLGUOF?O:GBAFH<
<IJHP?KK?KHA>:GBYJUGDH<G?><[email protected]:SBL:IJ:<
>hdeZ^ih^]hlh\e_gguc^_e_]Zpb_cBkiZgbb\khljm^gbq_kl\_kk_dj_lZjbZlhf
<\_^_gb_
1.
JZ[hq__kh\_sZgb_ihbkihevah\ZgbxaZsblguof_oZgbafh\\ijhp_kk_kha^Zgby
jugdh\g_^\b`bfhklbkhklhyehkvk_gly[jy]h^Z\FZ^jb^_Hgh[ueh
hj]Zgbah\Zghfbgbkl_jkl\hfxklbpbbBkiZgbbbMijZ\e_gb_fa_f_evguodZ^Zkljh\
BkiZgbb
2.
<jZ[hl_kh\_sZgbymqZkl\h\Zebij_^klZ\bl_ebke_^mxsbokljZg:\kljbb
:e[Zgbb:jf_gbb;_eZjmkb;hkgbbb=_jp_]h\bgu[u\r_cx]hkeZ\kdhcJ_kim[ebdb
FZd_^hgbb<_g]jbb=_jfZgbb=jmabb>ZgbbBkeZg^bbBkiZgbbDZgZ^uEZl\bb
Ebl\uGb^_jeZg^h\Ghj\_]bbIhevrbIhjlm]ZebbJ_kim[ebdbFhe^h\ZJmfugbb
Keh\ZdbbKeh\_gbbKh_^bg_ggh]hDhjhe_\kl\ZKh_^bg_gguoRlZlh\MdjZbgu
Nbgeyg^bbNjZgpbbQ_rkdhcJ_kim[ebdbR\_cpZjbbbR\_pbbGZjZ[hq_f
kh\_sZgbbijbkmlkl\h\ZelZd`_ij_^klZ\bl_evK_dj_lZjbZlZ?WD
GE.01-30289 (R)
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 2
3.
JZ[hq__kh\_sZgb_[uehhldjulh]_g_jZevguf^bj_dlhjhfMijZ\e_gbya_f_evguo
dZ^Zkljh\BkiZgbb]`hc:Ehi_kFhgbkHgZijb\_lkl\h\ZeZmqZklgbdh\kh\_sZgbyhl
bf_gbfbgbkljZxklbpbbHgZih^q_jdgmeZ\Z`gh_agZq_gb_kbkl_fj_]bkljZpbba_feb
^eyh[_ki_q_gbywnn_dlb\ghklbnmgdpbhgbjh\ZgbyjugdZg_^\b`bfhklbbaZsbluijZ\
kh[kl\_gghklbbhlf_lbeZqlha_f_evgu_dZ^Zklju^he`gub]jZlv[he__agZqbl_evgmx
jhev\ijhp_kk_mklhcqb\h]h]hjh^kdh]hjZa\blby
4.
HnbpbZevghhldju\ZyjZ[hq__kh\_sZgb_gZqZevgbdMijZ\e_gbya_f_evguo
dZ^Zkljh\BkiZgbb]g:IZmI_^jhgjZkkdZaZeh[hj]ZgbaZpbbbkljmdlmj_kbkl_fu
j_]bkljZpbba_febbkhimlkl\mxsbokem`[BkiZgbbHgih^q_jdgmeg_h[oh^bfhklv
h[_ki_q_gby]b[dhklbwlhckbkl_fukp_evxm^h\e_l\hj_gbyihlj_[ghkl_cqZklguoebpb
jZaebqguok_dlhjh\wdhghfbdbZlZd`_ijhp_kkZa_fe_ihevah\Zgbyb]hjh^kdh]h
jZa\blby
5.
Ij_^k_^Zl_evJZ[hq_c]jmiiuihmijZ\e_gbxa_f_evgufbj_kmjkZfb?WD
]`Z; Ebi_cbk_dj_lZjv]jmiiu]g=<bgh]jZ^h\khh[sbebh^_yl_evghklbJZ[hq_c
]jmiiuhkh[hhklZgh\b\rbkvgZ\hijhkZoj_]bkljZpbba_febbmklhcqb\h]h]hjh^kdh]h
jZa\blby<wlhfdhgl_dkl_[uehmdZaZghqlhgZk\h_fkh\_sZgbbkhklhy\r_fky\
k_gly[j_]h^ZDhfbl_lihgZk_e_ggufimgdlZf?WDml\_j^beKljZl_]bx\h[eZklb
mklhcqb\h]hdZq_kl\Z`bagb\gZk_e_gguoimgdlZo\XXI \_d_
6.
<dZq_kl\_Ij_^k_^Zl_e_c[uebba[jZguke_^mxsb_mqZklgbdb]gI<Zg>_j
Fhe_gGb^_jeZg^uihk_kkbhgghfmaZk_^ZgbxIxjb^bq_kdZyaZsblZgZjugdZo
g_^\b`bfhklbb]`Z;Ebi_cKeh\_gbyihk_kkbhgghfmaZk_^ZgbxII aZkljhcdZ
a_f_evguomqZkldh\ba_f_evgu_dZ^Zklju
7.
;uebh[km`^_guke_^mxsb_l_fu
Z
K_kkbhggh_aZk_^Zgb_I-1:
Ijh[e_fukha^Zgbyf_oZgbafh\xjb^bq_kdhc
aZsblugZjugdZog_^\b`bfhklb
Jmdh\h^bl_evh[km`^_gby]gN>_EZImwgl_BkiZgby^hdeZ^qbdb
]g; Dv_evkhgR\_pby]gC<hevl_jk>Zgby]g;ZykJmfugby
]gOK Jh^jb]_kKZgq_kBkiZgby]gW>_i_cjNjZgpby
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 3
b)
K_kkbhggh_aZk_^Zgb_I-2:
Kha^Zgb_wnn_dlb\ghckbkl_fuxjb^bq_kdhc
aZsblug_^\b`bfhklb
Jmdh\h^bl_evh[km`^_gby]gN>_EZImwgl_BkiZgby^hdeZ^qbdb
]gO:mwj:\kljby]gEFDZ[_evh>_EhkDh[hkBkiZgby]gNF_g^_k
=hgkZe_kBkiZgby
k
K_kkbhggh_aZk_^Zgb_II-1: Ijhp_kkaZkljhcdba_f_evguomqZkldh\b
aZdhgh^Zl_evkl\h\h[eZklbj_]bkljZpbba_feb
Jmdh\h^bl_evh[km`^_gby]gOKJh^jb]_kKZgq_k^hdeZ^qbdb]`ZFEZoZ
:e[Zgby]gJ:jgZbkW]mj_gBkiZgby]gN:k_^hJbdhWggbg]kBkiZgby
d)
K_kkbhggh_aZk_^Zgb_II-2: J_]bkljZpbyijZ\kh[kl\_gghklb\ijhp_kk_
aZkljhcdba_f_evguomqZkldh\
Jmdh\h^bl_evh[km`^_gby]gOKJh^jb]_kKZgq_k^hdeZ^qbdb
]g<H]hjh^gbdh\JhkkbckdZyN_^_jZpby]gEF_g^hkZIhjlm]Zeby
8.
=g>`FwglhjiKh_^bg_ggh_Dhjhe_\kl\hij_^klZ\beblh]bbkke_^h\Zgby?WD
ih\hijhkZfaZdhgh^Zl_evkl\Z\h[eZklbj_]bkljZpbba_feb
9.
;uehhj]Zgbah\ZghMijZ\e_gb_a_f_evguodZ^Zkljh\FZ^jb^Zbbg^_dkghckem`[u
FZ^jb^Z\p_eyohagZdhfe_gbykbojZ[hlhc
I.
HKGH<GU?H;[email protected]>:<RB?KY<HIJHKU
A.
Xjb^bq_kdZyaZsblZgZjugdZog_^\b`bfhklb
10. Hkgh\gZyaZ^ZqZnbgZgkh\hckbkl_fuaZdexqZ_lky\kh^_ckl\bbk[ZeZgkbjh\Zgghfm
jZa\blbxwdhghfbdb<__jZfdZohkgh\gh_f_klhaZgbfZxldj_^blubaZdeZ^gu_ijb
wlhfdj_^bluy\eyxlkyh^gbfba]eZ\guowe_f_glh\wlh]hijhp_kkZjZa\blbybbo
agZqbfhklv\[hevrhckl_i_gbhij_^_ey_lky]ZjZglbyfbij_^eZ]Z_fufbdj_^blhjZf
G_aZ\bkbfhhllbiZbkihevam_fuo]ZjZglbcgZ^_`ghklve_]Zevghclhj]h\eb
hkgh\u\Z_lkygZ^hklh\_jghklbbgnhjfZpbbbf_xs_cky\jZkihjy`_gbbm
^h]h\Zjb\ZxsbokyklhjhgWlhlj_[h\Zgb_\k_]^Z[m^_lhklZ\Zlvkyg_kh\_jr_gguf^h
l_oihjihdZlZdZybgnhjfZpbyij_^hklZ\ey_lkykZfbfbklhjhgZfb<[hevr_ckl_i_gb
^hklb`_gbxihklZ\e_gguop_e_ckihkh[kl\h\ZeZ[ulZdZyhj]ZgbaZpby^_yl_evghklb
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 4
dhlhjZyij_^mkfZljb\ZeZ[uj_]bkljbjh\Zgb_ihe_aghcbgnhjfZpbb\]hkm^Zjkl\_gghf
j__klj_kha^Z\Z_fhfg_cljZevgufb[_kijbkljZklgufhj]Zghf
11. <Z`g_crZyaZ^ZqZklhysZyi_j_^gZpbhgZevghckbkl_fhcj_]bkljZpbba_feb
aZdexqZ_lky\]ZjZglbbijZ\qZklguoebpgZdhgdj_lgmxkh[kl\_gghklvbl_fkZfuf\
]ZjZglbbijZ\Z\eZ^_evpZgZbkihevah\Zgb_kh[kl\_gghklbbebi_j_^Zqm_]hijZ\Z
qZklbqghbebiheghklvx^jm]bfebpZfG_kfhljygZgZebqb_jZaebqguokbkl_f
j_]bkljZpbba_febbebmklZgh\e_gby]jZgbpkihfhsvxxjb^bq_kdboijhp_^mj
j_]bkljZpbba_febg_\hafh`gh\iheghcf_j_]ZjZglbjh\ZlvmklZgh\e_gb_]jZgbpf_`^m
khk_^yfb<aZ\bkbfhklbhlkljZguwlhl\hijhk\lhcbebbghckl_i_gbj_rZ_lkyiml_f
ijh\_^_gbyi_j_]h\hjh\f_`^mkhk_^yfbbgZhkgh\_ihklZgh\e_gby\ughkbfh]h
miheghfhq_ggufbgZlhebpZfbbebkm^hf
12. GZnhg_q_ldbomdZaZgbchlghkbl_evghhij_^_e_gby]jZgbpkh^_j`Zsboky\
a_f_evghfdZ^Zklj_j_]bklj_^eymj_]mebjh\ZgbyjZagh]eZkbcf_`^mkhk_^yfbihih\h^m
mklZgh\e_gbyboh[s_c]jZgbpulj_[m_lkybkihevah\ZlvijZ\h\hcf_oZgbaf
ij_^gZagZq_gguc^eyjZaj_r_gbyex[uoijh[e_fk\yaZgguokhldehg_gb_fhl
mklZgh\e_gguoijZ\beDjhf_lh]hg_kfhljygZgZebqb_kbkl_fuj_]bkljZpbba_febbeb
kbkl_fumklZgh\e_gby]jZgbphlkmlkl\mxldZdb_eb[h]hkm^Zjkl\_ggu_]ZjZglbb
hlghkbl_evghhij_^_e_gby]jZgbpIhwlhfmi_j_^iheblbdZfbbki_pbZebklZfbklhbl
aZ^ZqZkha^Zlvg_h[oh^bfu_mkeh\by^eyjZajZ[hldbhi_jZlb\guobgZ^_`guof_lh^h\
g_k\yaZgguok[hevrbfbaZljZlZfbkp_evxmj_]mebjh\Zgbykihjh\ihih\h^m
kms_kl\mxsbo]jZgbp\dhgl_dkl_h[s_ckbkl_fuj_]bkljZpbba_feb
13. <p_ehfkms_kl\mxlljblbiZkbkl_fj_]bkljZpbba_feb<hi_j\uobkihevamxlky
kbkl_fuj_]bkljZpbbijZ\h\h]hlblmeZj_]mebjmxsb_\hijhkui_j_^ZqbijZ\Z
kh[kl\_gghklbgZg_^\b`bfhklvLZdb_kbkl_fuij_^gZagZq_gulhevdh^eyihemq_gby
lj_[m_fhcbgnhjfZpbbhgbg_bf_xldZdboeb[hhkh[_gghkl_coZjZdl_jguo^ey
xjb^bq_kdbokbkl_fbbo_^bgkl\_ggZynmgdpbyaZdexqZ_lky\wdhghfbbjZkoh^h\
dhfiZgbcihkljZoh\Zgbxijhlb\^_n_dlh\ijZ\h\h]hlblmeZ<h\lhjuokms_kl\mxl
kbkl_fuj_]bkljZpbbxjb^bq_kdbo^hdmf_glh\gZg_^\b`bfhklv\jZfdZodhlhjuo
aZj_]bkljbjh\Zggu_xjb^bq_kdb_^hdmf_gluaZgbfZxlij_bfms_kl\_ggh_iheh`_gb_\
kjZ\g_gbbkg_aZj_]bkljbjh\ZggufbZdlZfbh^gZdhhgb\f_kl_kl_fg_fh]ml
]ZjZglbjh\ZlvaZdhgguoijZ\\eZ^_evpZkh[kl\_gghklb<lj_lvbokms_kl\mxlj__klju
ijZ\h\uolblmeh\hkgh\gZyhkh[_gghklvdhlhjuoaZdexqZ_lky\hnbpbZevghf
ih^l\_j`^_gbbaZj_]bkljbjh\Zggh]hlblmeZ
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 5
14. A_f_evgu_dZ^ZkljuaZsbsZxlbgl_j_ku\eZ^_evp_\g_^\b`bfhklbZlZd`_l_o
dlhfh`_lbf_lvaZdhggu_ijblyaZgbygZa_fexHgbh[_ki_qb\Zxlwnn_dlb\gh_
nmgdpbhgbjh\Zgb_kbkl_fu]jZ`^Zgkdh]hh[s_kl\Z\jZfdZodhlhjh]hhkgh\guf
bklhqgbdhfebqgh]hdhjihjZlb\gh]hbeb]hkm^Zjkl\_ggh]h[h]Zlkl\Zy\eyxlkya_feyb
kh[kl\_gghklvKbkl_fZj_]bkljZpbba_febbf__l`bag_ggh\Z`gh_agZq_gb_^ey
jZpbhgZevghchj]ZgbaZpbba_fe_ihevah\Zgbyk_evkdh_ohayckl\hhojZgZhdjm`Zxs_c
kj_^ub]hjh^kdh_jZa\blb_
B.
AZkljhcdZa_f_evguomqZkldh\ba_f_evgu_dZ^Zklju
15. <h\k_okemqZyoljZdlh\dZlZdbokeh`guoijZ\h\uoiheh`_gbcdZdiheh`_gbyh
ijhp_kk_a_fe_ihevah\Zgby]hjh^kdh_jZa\blb_ba_f_evguodZ^ZkljZodhlhju_
y\eyxlkyhkgh\guff_oZgbafhf^eyaZsbluijZ\gZg_^\b`bfhklvk\yaZgZk[hevrbfb
ljm^ghklyfb=hjh^kdh_jZa\blb_ wlhfgh]h^bkpbiebgZjgucijhp_kkdhlhjuc^he`_g
hkms_kl\eylvky\q_ldhhij_^_e_gguoijZ\h\uojZfdZoKh^ghcklhjhguijhp_kk
baf_g_gbykbkl_fua_fe_ihevah\Zgbyb\_^_gbykljhbl_evguojZ[hl^he`_g
hkms_kl\eylvkygZhkgh\_ijhp_^mj\u^Zqb]hkm^Zjkl\_gguojZaj_r_gbcK^jm]hc
klhjhgugh\u_kljhbl_evgu_iehsZ^dbbkhhjm`_gby\hagbdZxsb_\j_amevlZl_wlbo
baf_g_gbcklZgh\ylkywe_f_glZfbjugdZg_^\b`bfh]hbfms_kl\ZwlhhagZqZ_lqlh
\_^msZykygZijZ\h\hchkgh\_lhj]h\eywlbfbh[t_dlZfbho\Zlu\Z_lkyj_`bfhfqZklgh]h
ijZ\Zb_]hf_oZgbafZfbaZsbluijZ\gZg_^\b`bfhklv
16. <ex[hfkemqZ_f_klgu_bj_]bhgZevgu_hj]Zgu\eZklb^he`guhkms_kl\eylv
dhgljhevaZoh^hf\k_]hijhp_kkZbaf_g_gbykljmdlmja_fe_ihevah\ZgbyH^gZba
\Z`guonmgdpbclZdbof_jihhkms_kl\e_gbxdhgljheyaZdexqZ_lky\ij_^hl\jZs_gbb
g_aZdhgguobaf_g_gbc\ijhp_kk_a_fe_ihevah\Zgbybkljhbl_evkl\ZWnn_dlb\gZy
iheblbdZ\h[eZklbaZkljhcdba_f_evguomqZkldh\bijhp_^mjugZ[ex^_gbyaZwlbf
ijhp_kkhfbf_xllZdh_`_\Z`gh_agZq_gb_dZdbZ^_d\Zlgu_ghjfu\kn_j_hk\h_gby
l_jjblhjbcihkdhevdm\ijhlb\ghfkemqZ_\hfgh]bokemqZyoaZdhg[m^_lgZjmrZlvky
17. JZajZ[hldZijZ\h\uoiheh`_gbchg_^\b`bfhfbfms_kl\_\kljZgZogZoh^ysboky
gZi_j_oh^ghfwlZi_g_h[oh^bfZ^eymijhq_gbyijZ\gZwlmg_^\b`bfhklvbh[_ki_q_gby
boaZdhggh]hbljZgkiZj_glgh]hbkihevah\Zgby<hfgh]bowlbokljZgZoiheh`_gb_
mkeh`gy_lky\j_amevlZl_fZkkh\hcfb]jZpbbgZk_e_gbybak_evkdbo\]hjh^kdb_jZchgu
WlZfb]jZpbykhijh\h`^Z_lkyaZgylb_fk_evkdhohayckl\_gguoa_f_ev\ijb]hjh^guo
ahgZodjmiguo]hjh^h\bihke_^mxsbfbkihevah\Zgb_fwlboa_f_ev\p_eyog_aZdhggh]h
kljhbl_evkl\Z`bevy
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 6
18.
<hfgh]bokljZgZowlbjZchguoZjZdl_jbamxlkyke_^mxsbfbhkh[_gghklyfb
a)
djZcg_gbadbcmjh\_gvwdhghfbq_kdhcZdlb\ghklb\wlbojZchgZo
nmgdpbhgbjm_lebrvg_kdhevdhij_^ijbylbc[hevrbgkl\hbadhlhjuoy\eyxlky
m[ulhqgufb
b)
hlkmlkl\b_a_f_evijb]h^guo^eya_fe_^_ebybkdhlh\h^kl\Z
c)
baheypbywlbojZchgh\\j_amevlZl_g_^hklZlhqghckl_i_gbjZa\blby
bgnjZkljmdlmjub\ukhdh]hmjh\gyljZgkihjlguoba^_j`_d
d)
hlkmlkl\b_khpbZevghcbgnjZkljmdlmjub\ukhdbcmjh\_gv[_ajZ[hlbpu
19. Kms_kl\mxl^\ZlbiZg_kZgdpbhgbjh\Zggh]hkljhbl_evkl\Zkljhbl_evkl\hgZ
mqZkld_a_febijbgZ^e_`Zs_fkZfhfmaZkljhcsbdmbkljhbl_evkl\hgZ]hkm^Zjkl\_gghc
a_fe_<i_j\hfkemqZ_rbjhdh_jZkijhkljZg_gb_ihemqbeZijZdlbdZijbagZgbyijZ\ZgZ
g_kZgdpbhgbjh\Zggh_kljhbl_evkl\h- dZd\ijZ\h\hflZdb\Z^fbgbkljZlb\ghfieZg_iml_fihke_^mxs_]hhnbpbZevgh]hml\_j`^_gbykljhbl_evghcebp_gabbb
ij_^hklZ\e_gbyjZaj_r_gbybkihevah\Zlvwlba^ZgbyG_kfhljygZlhqlh\]jZ`^Zgkdhf
aZdhgh^Zl_evkl\_dhgdj_lghh]h\Zjb\Zxlkyebrv\hijhkudZkZxsb_kyijZ\h\uohkgh\
lZdhcijZdlbdb\hfgh]bokljZgZoijbagZgb_wlboijZ\nZdlbq_kdbhkms_kl\ey_lkyk
ihfhsvxZ^fbgbkljZlb\guoijhp_^mj<JhkkbckdhcN_^_jZpbbgZijbf_j
bkihevah\Zgb_[he__\k_oh[t_dlh\ihkljh_gguo[_aihemq_gbykhhl\_lkl\mxs_]h
jZaj_r_gbyklZeh\hafh`gufq_j_aZ^fbgbkljZlb\gu_dZgZeuIjZ\h\u_ijhp_^mju
ijbf_gyxlkylhevdhlh]^Zdh]^Zf_klgu_hj]Zgu\eZklbhldZau\ZxlkyijbagZlv
\hafh`ghklvbkihevah\Zlva^Zgbyihkljh_ggu_[_akhhl\_lkl\mxs_]hjZaj_r_gbyb\
wlbokemqZyokhhl\_lkl\mxsb_\hijhkumj_]mebjmxlkykm^Zfb\ughkysbfb
ihklZgh\e_gbydZdijZ\beh\ihevamaZkljhcsbdh\
II.
<U<H>UBJ?DHF?G>:PBB
:
Xjb^bq_kdZyaZsblZgZjugdZog_^\b`bfhklb
20. Kh[kl\_gghklvgZbfms_kl\hb^jm]b_\_sgu_ijZ\Zk\yaZgukg_h[oh^bfhklvx
j_]eZf_glbjh\Zlvihjy^hdbkihevah\Zgbyex^vfbfZl_jbZevguoh[t_dlh\hkh[_ggh\
jZfdZohlghr_gbcklj_lv_cklhjhghcL_fg_f_g__bf_gghgZhkgh\Zgbb
aZdhgh^Zl_evguoiheh`_gbcmklZgZ\eb\ZxlkyijZ\ZbijbgbfZxlkyj_r_gbyh[bo
kh^_j`Zgbbkn_j_ho\ZlZb\ha^_ckl\bbBf_gghaZdhgh^Zl_evkl\hdZ`^hckljZgu
hij_^_ey_llhdZdb_ijZ\Zb\dZdhckl_i_gbfh]mlhkms_kl\eylvkybh[_ki_qb\Zlvky
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 7
aZsblhcA_f_evgucdZ^Zkljij_^klZ\ey_lkh[hc\ukrmxnhjfmaZsbludhlhjmxjy^
aZdhgh\fh]mlij_^hklZ\blvebpZfh[eZ^ZxsbfijZ\ZfbgZg_^\b`bfhklvbih^h[gh
aZsbsZ_fufbfijZ\Zfhgy\ey_lkyijh^mdlhfghjfhl\hjq_kl\ZA_f_evgucdZ^Zkljwlh^hdmf_glih^]hlh\e_ggucgZhkgh\_k\h^Z^_ckl\mxsboijZ\h\uoghjf\k\yab
kg_h[oh^bfhklvxj_r_gbyijh[e_fg_hij_^_e_gghklbkms_kl\mxsbo\h[eZklb
h[f_gZg_^\b`bfhklvx
21. <hlebqb_hlijZ\fZl_jbZevgu_h[t_dlubk\yaZggu_kgbfbnbabq_kdb_nZdlhju
kms_kl\mxlkZfbihk_[_[_ag_h[oh^bfhklb^_eZlvdZdb_eb[hxjb^bq_kdb_aZy\e_gby
h[wlhfFZl_jbZevgu_h[t_dlu-wlhlhqlhhgbij_^klZ\eyxlkh[hcg_aZ\bkbfhhl
lh]hijbagZ_lebaZdhgnZdlbokms_kl\h\ZgbyAZdhgijhklhj_]eZf_glbjm_l
ihke_^kl\bybokms_kl\h\ZgbyWlhjZ^bdZevgh_jZaebqb_f_`^mijZ\Zfbb
fZl_jbZevgufbh[t_dlZfbij_^mkfZljb\Z_ljZaebqgucijZ\h\hcj_`bfbojZkkfhlj_gby
>eykms_kl\h\ZgbybaZsbludZdh]heb[hijZ\Z^hklZlhqghlh]hqlh[u\
aZdhgh^Zl_evkl\_ih^l\_j`^ZekynZdl_]hkms_kl\h\ZgbybmdZau\ZeZkvkl_i_gv_]h
aZsblu\khhl\_lkl\bbkaZdhghfH^gZdhgZhkgh\ZgbbijZ\h\uoghjfg_fh`_l
\ughkblvkyihklZgh\e_gb_hkms_kl\h\Zgbbg_kms_kl\mxs_]hh[t_dlZbeb
ijbibku\Zlvky_fmkhklZ\eyxsb__]hkmsghklvoZjZdl_jbklbdbhlebqZxsb_kyhl
j_Zevguo<aZdhg_fh`_lhij_^_eylvkykl_i_gvaZsblu^eyhibkZgbyoZjZdl_jbklbd
kh[kl\_gghklb\dZ^Zklj_kl_fqlh[uihdmiZl_ebfh]ebiheZ]ZlvkygZhibkZgb_
oZjZdl_jbklbdkh[kl\_gghklbh^gZdh^eyh[_ki_q_gby`bag_klhcdhklblZdhcaZsblu
dhfi_l_glgu_wdki_jlu^he`guhp_gb\Zlviheh`_gbygZf_kl_^eyq_]hlj_[mxlky\j_fy
b^_gv]bIhwlhfmg_h[oh^bfhkha^Zlvijhqgu_xjb^bq_kdb_hkgh\u^eyjugdh\
a_febba_f_evguodZ^Zkljh\
22. IhkdhevdmijZ\Zy\eyxlkyijh^mdlhfghjfhl\hjq_kl\Zbf_gghaZdhg[m^_l
hij_^_eylvkl_i_gvaZsblubokms_kl\h\Zgbybkh^_j`ZgbyG_h[oh^bfhklvboaZsblu
y\ey_lky\dhg_qghfblh]_iheblbq_kdbfj_r_gb_fKbkl_fZj_]bkljZpbba_feb
h[_ki_qb\Z_lgZb[hevrmxkl_i_gvaZsbluijZ\iml_fij_^hklZ\e_gby^hklmiZ\k_oebpd
bgnhjfZpbbhgZebqbbbklZlmk_ijZ\Kbkl_fuj_]bkljZpbba_febg_y\eyxlky
_^bghh[jZagufbbkl_i_gvij_^hklZ\ey_fhcbfbaZsblubaf_gy_lky\aZ\bkbfhklbhl
xjb^bq_kdboljZ^bpbcbihlj_[ghkl_cdZ`^hcdhgdj_lghckbkl_fuKbkl_fu
j_]bkljZpbba_febfh]mlbaf_gylvky\aZ\bkbfhklbhlw\hexpbbaZdhgh^Zl_evkl\Z
ijZ\h\uoljZ^bpbcbihlj_[ghkl_cdZdhceb[hkljZgu
23. Ohlya_f_evgu_dZ^Zkljuy\eyxlkykbkl_fZfbaZsbluijZ\lj_lvboklhjhgijb
m\_ebq_gbbh[t_fZij_^hklZ\ey_fhcbfbbgnhjfZpbb\hajZklZ_lkl_i_gv
h[_ki_qb\Z_fhcbfbaZsbluIjbm\_ebq_gbbh[t_fZbgnhjfZpbbij_^hklZ\ey_fhc
a_f_evgufdZ^Zkljhfmf_gvrZ_lkyg_h[oh^bfhklvihbkdZbgnhjfZpbb\dZdboeb[h
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 8
^jm]bo^hdmf_glZoKh\j_f_ggZykbkl_fZj_]bkljZpbba_feb^he`gZh[_ki_qb\Zlv
^hklZlhqguch[t_fbgnhjfZpbbhg_^\b`bfhklbh[eZ^Zl_e_ijZ\ZbhijbqbgZoih
dhlhjufhgh[eZ^Z_lwlbfijZ\hfZlZd`_hex[uoh]jZgbq_gbyo\hlghr_gbbebqghklb
h[eZ^Zl_eyijZ\Zh]jZgbq_gbyogZaZj_]bkljbjh\Zggh_ijZ\hex[uoijZ\h\uobeb
Z^fbgbkljZlb\guoijhp_^mjZoaZljZ]b\ZxsboaZj_]bkljbjh\Zggmxkh[kl\_gghklvbl^
IhemqZ_fZybgnhjfZpby^he`gZ[ulvxjb^bq_kdbj_e_\Zglghckl_fqlh[u__fh`gh
[uehbkihevah\Zlv\km^_\dZq_kl\_^hdZaZl_evkl\ZijZ\h\h]hklZlmkZ^Zggh]h
g_^\b`bfh]hbfms_kl\ZHij_^_e_gb_kh^_j`Zgbykbkl_fuj_]bkljZpbba_feb
^he`ghm^h\e_l\hjylvihlj_[ghklyf\xjb^bq_kdhcaZsbl_lj_lvboklhjhg
^_ckl\mxsbogZkdhevdhwlh\hafh`ghgZ^h[jhkh\_klghchkgh\_
24. G_h[oh^bfhklv\g_k_gbyhij_^_e_gghklb\^_ckl\mxsb_ijZ\h\u_iheh`_gby
bf__lhkh[_ggh\Z`gh_agZq_gb_\kn_j_bihl_qguoijZ\IhkdhevdmaZdeZ^gZy
h[_ki_qb\Z_l^\b`_gb_^_g_]dhlhjh_h[_ki_qb\Z_l\hafh`ghklv^eylhj]h\eb
g_^\b`bfhklvxh[t_flhj]h\ebg_^\b`bfhckh[kl\_gghklvx\lZdhc`_kl_i_gb[m^_l
aZ\bk_lvhlhij_^_e_gghklbdhlhjmxij_^hklZ\ey_laZdeZ^gZyKh\j_f_ggu_kbkl_fu
j_]bkljZpbba_febnZdlbq_kdbg_kha^ZxljugdZg_^\b`bfhklbh^gZdhhgbg_h[oh^bfu
^eyjZa\blbywlh]hjugdZ:^_d\ZlgZyaZsblZbihl_qguoijZ\ij_^mkfZljb\Z_l
g_h[oh^bfhklvq_ldh]hxjb^bq_kdh]hj_]eZf_glbjh\Zgbybihl_qguoijZ\bijZ\h\uo
ijhp_^mjebr_gbyijZ\Z\udmiZaZeh`_ggh]hbfms_kl\ZGZ^e_`Zs__xjb^bq_kdh_
j_]eZf_glbjh\Zgb_bihl_qguoijZ\^he`ghho\Zlu\ZlvgZkdhevdhwlh\hafh`gh
kh^_j`Zgb_wlboijZ\iml_fijh\_^_gbyq_ldbojZaebqbcf_`^mijZ\Zfbdj_^blhjZb
\eZ^_evpZbijhp_^mjhcebr_gbyijZ\Z\udmiZaZeh`_ggh]hbfms_kl\ZdhlhjZy^he`gZ
[ulvhi_jZlb\ghcijhklhcbwdhghfbq_kdbwnn_dlb\ghcKbkl_fuj_]bkljZpbba_feb
^he`gumijhsZlvijhp_^mjuxjb^bq_kdhcaZsblubihl_qguoijZ\
25. A_f_evgucdZ^Zklj- wlhk[hjgbd^Zgguohg_^\b`bfhckh[kl\_gghklb_z
\eZ^_evpZobijZ\ZogZlZdmxkh[kl\_gghklvb\_kvfZ[hevrhch[t_fbgnhjfZpbb
dhlhjmxfh]mlkh^_j`Zlva_f_evgu_dZ^Zklju^he`_gbkihevah\Zlvky\bgl_j_kZo
]jZ`^Zgkdh]hh[s_kl\ZIhwlhfma_f_evgucdZ^Zkljihfbfhk\h_chkgh\ghcnmgdpbb
\g_k_gbyhij_^_e_gghklb\^_ckl\mxsb_ijZ\h\u_ghjfu\uihegy_llZd`__szh^gm
nmgdpbxdhlhjZyijbh[j_lZ_l\k_[he__\Z`gh_agZq_gb_ij_^hklZ\eylvbgnhjfZpbx
g_lhevdhhl^_evgufnbabq_kdbfebpZfghbhj]ZgZfmijZ\e_gbyA_f_evgu_dZ^Zklju
fh]mlhdZaZlvkyihe_agufb\hfgh]boh[eZklyol_jjblhjbZevghijhkljZgkl\_ggh_
ieZgbjh\Zgb_aZij_s_gb_g_aZdhggh]hkljhbl_evkl\ZgZeh]hh[eh`_gb_hlijZ\e_gb_
ijZ\hkm^byZ]jZjgZyiheblbdZbl^Kh\j_f_gguca_f_evgucdZ^Zklj^he`_g
]ZjZglbjh\Zlvwnn_dlb\gucbwdhghfbq_kdbjZpbhgZevgucihlhdbgnhjfZpbbkj_^b
jZaebqguohj]Zgh\mijZ\e_gbyA_f_evgucdZ^Zklj^he`_gmijhsZlvijhp_^mju
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 9
mijZ\e_gbygZ]hkm^Zjkl\_gghfbf_klghfmjh\gyoiml_fij_^hklZ\e_gby
h[hkgh\Zgghcxjb^bq_kdhcbgnhjfZpbbha_fe_ihevah\Zgbb
26. Wnn_dlb\gZybkh\j_f_ggZykbkl_fZj_]bkljZpbba_feb^he`gZm^h\e_l\hjylv
ke_^mxsbfdjbl_jbyf
Z
^hdmf_gluij_^klZ\e_ggu_\a_f_evghfdZ^Zklj_^he`guhl\_qZlv
fZdkbfZevgh\ukhdbflj_[h\Zgbyf\ieZg_boih^ebgghklbp_ehklghklbbxjb^bq_kdhc
^_ckl\bl_evghklb\khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hfdZ`^hckljZgu
b)
p_ev^h]h\hjZ^he`gZhij_^_eylvkyg_lhevdhklhjhgZfbghbkkuedZfbgZ
kbkl_fml_ogbq_kdhcb^_glbnbdZpbb]jZnbq_kdhcpbnjh\hc
k
kbkl_fZdhgljheyaZdhgghklbijhp_^mjhkms_kl\ey_fh]hj_]bkljZlhjhf
^he`gZ[ulvfZdkbfZevghrbjhdhc
d)
j_]bkljZlhj^he`_gjZkiheZ]Zlv\k_fh[t_fhfagZgbchijZ\h\hckbkl_f_
_
wlZkbkl_fZg_^he`gZihf_gvr_cf_j_bf_lvijZ\h\uoihke_^kl\bc
dhlhju_hljbpZeb[ug_aZj_]bkljbjh\Zggu_ijZ\Z>jm]b_kbkl_fu^hihegbl_evgh
bf_xlk_jv_agu_ijZ\h\u_ihke_^kl\by^\mo\b^h\ij_amfipbykms_kl\h\Zgby
aZdhgghklbbxjb^bq_kdhc^_ckl\bl_evghklbaZj_]bkljbjh\ZgguoijZ\b]eZ\guf
h[jZahf]hkm^Zjkl\_ggu_]ZjZglbbbebZ[khexlgmxaZsblm^eyh[eZ^Zl_e_c
aZj_]bkljbjh\ZgguoijZ\hlex[uo^jm]boebp
f)
a_f_evgucdZ^Zklj^he`_gh[_ki_qb\Zlv^eyh[s_kl\_gghklb\hafh`ghklv
hi_jZlb\gh]hbg_k\yaZggh]hk[hevrbfbaZljZlZfbihemq_gbyiheghcbgnhjfZpbbh
fZl_jbZevghfh[t_dl_bijZ\_gZg_]h^hdmf_glkh^_j`ZsbcwlmbgnhjfZpbx^he`_g
[ulvkhklZ\e_glZdbfh[jZahfqlh[u_]hfh`gh[uehbkihevah\Zlv\dZq_kl\_
^hdZaZl_evkl\Z\km^Zo
Ihwlhfmxjb^bq_kdb_hkgh\u^he`guykghhljZ`Zlvdjbl_jbbijbf_gyxsb_ky\
hlghr_gbbkbkl_fj_]bkljZpbba_feb
27. Kbkl_fZaZsbluijZ\gZhkgh\_a_f_evgh]hdZ^ZkljZdhlhjZy\iheghcf_j_
h[eZ^Z_lxjb^bq_kdhckbehck\h^bldfbgbfmfmba^_j`dbk\yaZggu_kihemq_gb_f
bgnhjfZpbbbkhojZg_gb_f^_ckl\_gghklbijZ\Q_f[he__ihegufy\ey_lkykh^_j`Zgb_
a_f_evgh]hdZ^ZkljZl_f[he__gbadbfbklZgh\ylkyh[sb_ba^_j`dbk\yaZggu_kwlhc
kbkl_fhc\kxg_h[oh^bfmxbgnhjfZpbxfh`gh[m^_lihemqZlvbah^gh]hbklhqgbdZg_
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 10
h[jZsZykvijbwlhfd^jm]bfQ_f[he__wnn_dlb\ghcy\ey_lkyaZsblZijZ\gZ
hkgh\ZgbbaZdhgZl_f[he__kZfh^hklZlhqgufklZgh\blkya_f_evgucdZ^Zkljl_ijb
wlhfg_\hagbdZ_lg_h[oh^bfhklb\bkihevah\Zgbb^hihegbl_evguof_oZgbafh\kp_evx
h[_ki_q_gbykhhl\_lkl\mxs_]hmjh\gyaZsblu\khhl\_lkl\bbklj_[h\ZgbyfbjugdZg_
[m^_l\hagbdZlvg_h[oh^bfhklv\bkihevah\Zgbb^hihegbl_evguobebZevl_jgZlb\guo
f_oZgbafh\xjb^bq_kdhcaZsbludhlhju_m`_g_fh]mlih\ukblvmjh\_gvZ[khexlghc
aZsbluijZ\h[_ki_qb\Z_fhcdZ^ZkljhfWnn_dlb\gu_kbkl_fuj_]bkljZpbba_feb
k\h^yldfbgbfmfmba^_j`dbk\yaZggu_kkh\_jr_gb_fk^_edb
28.
MqZklgbdbjZ[hq_]hkh\_sZgby\ug_kebke_^mxsb_j_dhf_g^Zpbb
Z
ke_^m_lkha^Zlvijhqgu_xjb^bq_kdb_hkgh\u^eya_fe_ihevah\Zgbyb
a_f_evguodZ^Zkljh\\dZq_kl\_\Z`g_cr_]hwe_f_glZbgklblmpbhgZevghckljmdlmju
hij_^_eyxs_cgZijZ\e_gby^Zevg_cr_]hjZa\blby]jZ`^Zgkdh]hh[s_kl\Z
b)
kbkl_fZj_]bkljZpbba_feb^he`gZhkgh\u\ZlvkygZgZ^_`ghc]jZnbq_kdhc
bebpbnjh\hcbgnhjfZpbb\dexqZ_fhc\j__kljuh^gZdh_zjZa\blb_g_^he`gh
ij_iylkl\h\ZlvaZsbl_ijZ\
k
ke_^m_lZgZebabjh\ZlvnbgZgkh\mxaZ\bkbfhklvf_`^ma_f_evgufb
dZ^ZkljZfbbj__kljZfbkp_evxh[_ki_q_gbyj__kljh\^hklZlhqgufbkj_^kl\Zfb^ey
mq_lZbaf_g_gbcgZjugd_a_feb
d)
ijbhibkZgbbh[t_dlh\ijZ\ke_^m_lbkihevah\Zlvkhhl\_lkl\mxsbc
b^_glbnbdZlhjh[t_dlh\MqZklgbdbjZ[hq_]hkh\_sZgbyih^^_j`b\ZxlbgbpbZlb\m
JZ[hq_c]jmiiuihmijZ\e_gbxa_f_evgufbj_kmjkZfb?WDhlghkbl_evghim[ebdZpbb
^hdeZ^Zh[b^_glbnbdZlhjZoh[t_dlh\
_
ke_^m_lh[_ki_qblvlZdh_khhl\_lkl\b_f_`^ma_f_evgufbdZ^ZkljZfbb
]_hf_ljbq_kdbfhibkZgb_fh[t_dlh\ijbdhlhjhfhibkZgb_]_hf_ljbq_kdboiZjZf_ljh\
g_ij_iylkl\m_laZsbl_ijZ\
f)
ke_^m_lm^_eylv\gbfZgb_\hijhkmhgZjZsb\Zgbbihl_gpbZeZlj_[mxs_]hky
^eyjZajZ[hldbb\_^_gbya_f_evguodZ^Zkljh\b]_hf_ljbq_kdh]hhibkZgby
g)
ihkdhevdmgZjZsb\Zgb_fbgklblmpbhgZevgh]hihl_gpbZeZa_f_evgh_ijZ\hb
]hkm^Zjkl\_ggh_mijZ\e_gb_iha_f_evguf\hijhkZfaZgbfZxlkyiheblbdblj_[m_lky
gZeZ^blvl_kgh_khljm^gbq_kl\hf_`^mebpZfbhkms_kl\eyxsbfbj_]bkljZpbxa_febb
iheblbdZfb
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 11
h)
ke_^m_lijbklmiblvdhkms_kl\e_gbxgZmqghbkke_^h\Zl_evkdhc^_yl_evghklb
\h[eZklb\aZbfhk\ya_cf_`^mbgnjZkljmdlmjZfba_f_evguodZ^Zkljh\j__kljh\b
ijhkljZgkl\_gguo^Zgguo\dZq_kl\_kj_^kl\Z^eyih^]hlh\db\k_o\b^h\^hklmiguo^ey
ihevah\Zl_e_c^Zgguoha_f_evguomqZkldZogZoh^ysbokygZ[hevrhfjZkklhygbb^jm]
hl^jm]Z
i)
ke_^m_lhij_^_eblvlj_[h\Zgbyij_^ty\ey_fu_ihevah\Zl_eyfbd
]hkm^Zjkl\_ggufhj]ZgZfaZgbfZxsbfkyj_]bkljZpb_ca_febkp_evxkh^_ckl\h\Zlv
wnn_dlb\ghcijZdlbd_mijZ\e_gby
j)
ke_^m_ljZajZ[hlZlvwnn_dlb\gu_ghjfZlb\gu_iheh`_gbyhk\yabf_`^m
aZj_]bkljbjh\Zggufbbg_aZj_]bkljbjh\ZggufbijZ\Zfbklhqdbaj_gbyxjb^bq_kdhc
^_ckl\bl_evghklbbaZdhgghklbijZ\\hlghr_gbb^jm]boebplj_lvboklhjhg
k)
ke_^m_ljZajZ[hlZlvijZ\h\u_iheh`_gbykl_fqlh[ubgnhjfZpbyh
j_]bkljZpbba_febfh]eZjZkkfZljb\Zlvky\dZq_kl\_xjb^bq_kdbh[hkgh\Zgghc\km^Zo
l)
ij_bfms_kl\Zj_]bkljZpbba_feb^eyh[s_kl\Z^he`gu[ulvhq_\b^gufbk
l_fqlh[uwlZ^_yl_evghklvihemqbeZih^^_j`dmkhklhjhguiheblbdh\bihevah\Zl_e_cb
qlh[u_zfh`gh[uehjZkkfZljb\Zlv\dZq_kl\_nZdlhjZhijZ\^u\Zxs_]hg_h[oh^bfhklv
hkms_kl\e_gbydZiblZeh\eh`_gbc
m)
jZfdb
k\yabf_`^ma_f_evgufdZ^Zkljhfbj__kljhfke_^m_l\dexqblv\ijZ\h\u_
n)
ihkdhevdmdZdj__kljlZdba_f_evgucdZ^ZkljjZkkfZljb\Zxlky\dZq_kl\_
we_f_glZkbkl_fa_fe_mkljhckl\Z^eyjZajZ[hldbb\_^_gbykbkl_fj_]bkljZpbba_feb
lj_[m_lkyijbf_gylvdhfie_dkgucih^oh^
<
AZkljhcdZa_f_evguomqZkldh\ba_f_evgu_dZ^Zklju
29. DZq_kl\h]b[dhklvbgZ^_`ghklvxjb^bq_kdboijhp_^mjh[_ki_qb\Zxsbo
ijh\_^_gb_ij_h[jZah\Zgbc\hlghr_gbba_f_ev\ijhp_kk_]hjh^kdh]hjZa\blby
l_jjblhjbZevghijhkljZgkl\_ggh_ieZgbjh\Zgb_hj]ZgbaZpbya_fe_ihevah\Zgby
kljhbl_evkl\hg_h[oh^bfhih^dj_ieylvkihfhsvx\k_okj_^kl\xjb^bq_kdhckbkl_fu
Ke_^m_lbkihevah\Zlv\k_bf_xsb_kyf_lh^udZdl_dhlhju_[uebjZajZ[hlZgu\oh^_
j_]eZf_glbjh\Zgby^_yl_evghklb]hkm^Zjkl\_gguohj]Zgh\lZdbl_dhlhju_
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 12
i_j\hgZqZevgh[uebij_^gZagZq_gu^eyaZsbluijZ\kh[kl\_gghklbgZg_^\b`bfh_
bfms_kl\hbdhff_jq_kdbohi_jZpbc\kn_j_g_^\b`bfhklb
30. KljZgZfdhlhju_ihdZ_s_g_kha^Zebkbkl_fuj_]bkljZpbba_febj_dhf_g^m_lky\
djZlqZcrb_kjhdbijbklmiblvdi_j\hcj_]bkljZpbba_febkl_fqlh[ug_^himklblv
jZkrbj_gbyfZkrlZ[h\g_aZdhggh]h\eZ^_gbya_fe_cMijZ\e_gb_a_f_evguodZ^Zkljh\ wlhxjb^bq_kdh_mqj_`^_gb_hkgh\ghcnmgdpb_cdhlhjh]hy\ey_lkyjZajZ[hldZ
ijZ\h\uoij_amfipbc\aZsblmh[eZ^Zl_e_cijZ\aZj_]bkljbjh\Zgguo\dZ^Zklj_P_ev
bgnhjfZpbb\dexqZ_fhc\dZ^ZkljaZdexqZ_lky\ijb^Zgbbxjb^bq_kdhckbeu
hi_jZpbyfihihdmid_i_j_^Zq_kha^Zgbxbebij_djZs_gbxijZ\gZg_^\b`bfh_
bfms_kl\h
31. MijZ\e_gbyfa_f_evguodZ^Zkljh\j_dhf_g^m_lkyhkms_kl\eylvkhljm^gbq_kl\hk
^jm]bfb]hkm^Zjkl\_ggufbbqZklgufbmqj_`^_gbyfbaZgbfZxsbfbky
a_fe_mkljhckl\hfkp_evxgZoh`^_gbyijb]h^guobkhpbZevghijb_fe_fuokj_^kl\
e_]ZebaZpbbg_aZdhgghihkljh_gguoa^Zgbcbij_^hl\jZs_gbygh\hcg_aZdhgghc
aZkljhcdbl_jjblhjbc
32. MijZ\e_gbyfa_f_evguodZ^Zkljh\j_dhf_g^m_lkyim[ebdh\Zlvj_amevlZlu
hkms_kl\e_gbyf_jieZgbjh\ZgbylZdbodZdfh^bnbdZpbya_f_evguomqZkldh\
bgnhjfZpbyhij_iylkl\byok\yaZgguokijhp_kkhfieZgbjh\Zgbyl_jjblhjbc
hij_^_e_gb_a_f_evguomqZkldh\i_j_^Z\Z_fuoZ^fbgbkljZlb\gufhj]ZgZf\ijhp_kk_
ieZgbjh\Zgbyl_jjblhjbcbl^
33. <bgl_j_kZo]jZ`^Zgkdh]hh[s_kl\Zke_^m_lmkdhjblvijhp_kkhkms_kl\e_gbyb
ih\ukblvkl_i_gv]b[dhklbZ^fbgbkljZlb\guoijhp_^mj[eZ]hmkljhckl\Zhk\Zb\Z_fuo
a_f_evkp_evxkha^Zgby]hjh^kdbomqZkldh\ijb]h^guo^eyaZkljhcdb
34. Iheblbdm]hjh^kdh]hjZa\blbyj_dhf_g^m_lkyhkms_kl\eylv^hgZqZeZj_ZebaZpbb
`bebsghciheblbdbkl_fqlh[ubf_lv\k\h_fjZkihjy`_gbba_fexdhlhjmxfh`gh
[ueh[ubkihevah\Zlv^eykljhbl_evkl\Z`bevy\jZamfgu_kjhdb
35. =hkm^Zjkl\_ggufhj]ZgZfke_^m_lklj_fblvkyjZajZ[Zlu\Zlviheblbdm
^_j_]mebjh\Zgbybeb[_jZebaZpbbjugdh\a_febAZl_fhgb^he`guijb\_klb\^_ckl\b_
\k_gZoh^ysb_ky\bojZkihjy`_gbbf_oZgbafu^eyijh^Z`b[óevr_]hdhebq_kl\Z
a_f_evguomqZkldh\ijb[he__^hklmiguop_gZo=hkm^Zjkl\_ggu_hj]Zgu^he`gu
h[_ki_qblv\u^_e_gb_ki_pbZevguokkm^^eyihdmiZl_e_ckgbadbfmjh\g_f^hoh^h\ijb
jZamfghcklZ\d_ijhp_glZbkjhdZoih]Zr_gbydj_^blh\
HBP/2001/1
HBP/WP.7/2001/1
page 13
36. J_dhf_g^m_lkyhkms_kl\eylvZ^_d\Zlgh_aZdhgh^Zl_evkl\h]jZ`^Zgkdh_
ijbjh^hhojZggh_Z^fbgbkljZlb\gh_kp_evxj_r_gbyijh[e_fg_aZdhggh]hjZa^_eZ
a_febbg_kZgdpbhgbjh\Zggh]hkljhbl_evkl\Za^Zgbc
37. Ke_^m_lh[_ki_qblvgZb[he__dhfi_l_glgh_bZdlb\gh_jZkkfhlj_gb_
Z^fbgbkljZlb\guo\hijhkh\lZdbodZdkha^Zgb_wnn_dlb\guof_oZgbafh\dhgljhey
\dexqZyg_ijbdhkgh\_gghklv`bebsZh[_ki_q_gb_wnn_dlb\ghklbm]heh\gh]h
ij_ke_^h\Zgbybhj]ZgbaZpbywnn_dlb\ghc^_yl_evghklb]hkm^Zjkl\_gguohj]Zgh\
\u^ZxsbojZaj_r_gbygZkljhbl_evkl\h
38. AZdhgghklvjZa^_eZa_feb^he`gZm^hklh\_jylvky]hkm^Zjkl\_ggufbhj]ZgZfb
aZgbfZxsbfbkyj_]bkljZpb_ca_febAZdhgghklvkljhbl_evkl\Zgh\uoa^Zgbcb\g_k_gby
agZqbl_evguobaf_g_gbc\kms_kl\mxsb_khhjm`_gby^he`gZlZd`_mklZgZ\eb\Zlvky
mijZ\e_gb_fa_f_evguodZ^Zkljh\<ijhlb\ghfkemqZ_\j_]bkljZpbbke_^m_l
hldZau\Zlv
-----
Скачать