на 2013-2014 учебный год - Электронное образование в

advertisement
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Татарский язык» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
№
Дәреснең темасы
Сәг.
саны
Дәрес
тибы
1
Авазлар һәм
хәрефләр
1
Кабатлау
2
Иҗек.
Дифтонглар
1
Катнаш
3
Алынма сүзләр.
Сүзгә хәреф-аваз
анализы
1
Кабатлау
Укытуның эш
төрләре
Контроль
төрләре
Көтелгән
нәтиҗәләр
3 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау
Рәсем буенча
сораулар
Укучылар белергә
сораулар уйлау.
тиеш: яңгырау һәм
Таблица белән
саңгырау
эшләү.
тартыкларны аеру,
татар теленең
үзенчәлекле
авазларын һәм
хәрефләрен аерып
әйтә белү
Укучылар башкара
алырга тиеш:
сүздәге
орфограмманы табу
һәм аларның
язылышын аңлату
Күнегүләр
Грамматик
Укучылар белергә
эшләү,
бирем
тиеш: Хәрефләрнең
алфавитны
укылышын яттан
сөйләтү
белү, һәр хәрефне
дөрес әйтеп уку
Укучылар башкара
алырга тиеш:
сүзләрне иҗекләргә
бүлү
Сүзлекләр
Фонетик
Укучылар белергә
белән эш.
анализ
тиеш: нәрсә ул
Мөстәк. эш.
алынма сүзләр?
Сүзлек
Укучылар башкара
диктанты
алырга тиеш: сүзгә
фонетик анализ ясау
Өй эше
7 күнегү,
7 бит
Кагыйдәне
истә
калдырырга
25 күнегү,
15 бит
Үткәрү
вакыты
План Фа
4
Сүзләрне юлданюлга күчерү
1
Катнаш
Сорау-җавап,
фронталь эш
Сүзлек
диктанты
5
Сүз, иҗек.
Ныгыту
1
Кабатлау
Белемнәрне
тикшерү
Үзлектән эш
6
Изложение
1
БСҮ
Текст өстендә
эш
План төзү
7
Контроль күчереп
язу
1
Белемнәр
не
тикшерү
Текстны
каллиграфик
дөрес итеп
күчереп язу
Күчереп язу
8
Авазлар һәм
хәрефләр. Ныгыту
1
Ныгыту
Авзлар һәм
хәрефләрне
агымдагы
Укучылар белергә
тиеш: сүзләрне
юлдан-юлга күчерү
кагыйдәләрен
Укучылар башкара
алырга тиеш:
үтелгән
орфограммаларга
кергән сүзләрне
хатасыз язу
Укучылар белергә
тиеш: сүзләрне
иҗекләргә бүлү
Укучылар башкара
алырга тиеш:
иҗекне сузык
авазларга карап
бүлү
Укучылар башкара
алырга тиеш:
текстның планын
төзү, 90-95 сүзле
текстны изложение
итеп язу
Укучылар башкара
алырга тиеш: 65-70
сүзле текстны,
хәрефен бозмыйча,
төшереп
калдырмыйча,
хәреф өстәмичә
күчереп язу
Укучылар белергә
тиеш: авазлар һәм
31 күнегү,
17 бит
Сорауларга
җавап
Фонетик
анализ
дөрес итеп
куллану
9
Тамыр һәм
кушымча
2
Катнаш
10
Кушымча төрләре
11 Тамырдаш сүзләр.
Сүз төзелеше
1
Катнаш
12 Инша
1
БСҮ
13 Сүз ясалышы.
Тамыр һәм ясалма
сүзләр
1
Катнаш
14 Кушма сүзләр.
1
Катнаш
хәрефләрне аеру
Укучылар башкара
алырга тиеш: сүзгә
аваз-хәреф аналазы
ясау
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы
Грамматик
Грамматик
Укучылар башкара
биремнәр
бирем, сүзлек алырга тиеш: тамыр
эшләү,
диктанты
һәм кушыичаны
кроссворд чишү
табу,кушымчаларны
ң төрен билгеләү
ясарга
Сорау-җавап,
Фронталь
43 күнегү,
23 бит
Сүз төзелешен Укучылар башкара
тикшерү
алырга тиеш:
тамырдаш сүзләргә
мисаллар китерү,
сүзне төзелеш
ягыннан тикшерү
Әңгәмә, тел-дән Язма эш
Укучылар башкара
хикәя төзү.
алырга тиеш:
План төзү.
текстның планын
Мөстәкыйль
төзү, хикәяләү
язма эш
характерындагы
инша язу
Диалог төзү.
Сайланма
Укучылар белергә
“Ипи, ипекәй – диктант
тиеш: кушма сүз
синең өчен
Укучылар башкара
нәрсә ул?”
алырга тиеш: кушма
сүзләрне билгеләү
Укытучы
Сүзлек
Укучылар белергә
сөйләве,
диктанты
тиеш: кушма
Кагыйдәне
истә
калдыр
38 күнегү,
(язмача)
52 күнегү,
28 бит
Хикәя
төзергә
15 Кушма сүзләрдә ь
һәм ъ хәрефләре
күнегүләр
эшләү, сүзлек
диктанты язу
16 Парлы сүзләр
1
17 Тезмә сүзләр
1
18 Кабатлау.
Белемнәрне
тикшерү
1
19 Изложение
1
20 Сүзнең мәгънәсе
1
сүзләрнең
язылышын
Укучылар башкара
алырга тиеш: кушма
сүзләрдә ь һәм ъ
хәрефләрен дөрес
язу
Катнаш
Таблица
Күрмә-ишетмә Укучылар белергә
тутыру, иҗади
диктант
тиеш: парлы
эш
сүзләрне билгеләү
Укучылар башкара
алырга тиеш: парлы
сүзлә
Катнаш
Табышмакларга Агымдагы
Укучылар белергә
җавап табу
тиеш: тезмә сүзләр
Укучылар башкара
алырга тиеш: тезмә
сүзләрне билгеләү
Кабатлау Белемнәрне
Сораулар
Укучылар башкара
системалаштыр
алырга тиеш: “Сүз
у, тикшерүЮ
ясалышы”, “Сүз
фронталь эш,
төзелеше” темалары
уеннар
буенча булган
биремнә үтәгәндә
мөстәкыйль уллана
белергә
БСҮ
Мөстәкыйль эш изложение
Укучылар башкара
алырга тиеш:
укылган текстның
эчтәлеген яза белү
Сүз
Яңа
Кросворд чишү, Агымдагы
Укучылар белергә
белемнәр сүзлекләр белән
тиеш:
үзләштерү эшләү
Сүзнең мәгънәсе –
58 күнегү,
30 бит
65 күнегү,
34 бит
73 күнегү,
39 бит
Сүзлекләр
турында
кагыйдәне
21 Бер һәм күп
мәгънәле сүзләр
1
Катнаш
Сүзлекләр
белән эшләү
Сайланма
диктант
22 Сүзнең туры һәм
күчерелмә
мәгънәләре
1
Катнаш
Укытучы
сөйләве, иҗади
эш, фронталь
эш
Иҗади эш
23 Синонимнар.
Антонимнар.
Омонимнар
1
Катнаш
Күнегүләр
эшләү, уеннар
Грамматик
бирем
24 Контроль
диктант. Сүз
ясалышы.
Сүз төзелеше
1
Белемнәр
не
тикшерү
Диктант язу,
грамматик
биремне үтәү
Грамматик
биремле
диктант
гомуми төшенчә
Укучылар башкара
алырга тиеш:
орфографик,
аңлатмалы
сүзлекләр белән эш
Укучылар белергә
тиеш:күчерелмә
мәгънәле сүзләргә
мисал китерү
Укучылар башкара
алырга тиеш:
күчерелмә мәгънәле
сүзләрне сөйләмдә
куллану
Укучылар белергә
тиеш:
синонимнар,
антонимнар,
омонимнарны аеру
Укучылар башкара
алырга тиеш:
аларны сөйләмдә
куллану
Укучылар башкара
алырга тиеш: 60-70
сүзле текстны
ишетеп, хәрефен
бозмыйча,төшереп
калдырмыйча,
хәреф өстәмичә,
урыннарын
алыштырмыйча,
каллиграфик дөрес
истә
калдыр
Сорауларга
җаваплар
әзерләргә
95 күнегү,
53 бит
100 күнегү,
56 бит
25 Хаталар өстендә
эш. Ныгыту
1
Индивидуаль
эш
Хаталар
өстендә эш
1
Белемнәр
не
ныгыту,
кабатлау
Катнаш
26 Искергән һәм яңа
сүзләр
Индивидуаль
эш, укытучы
сөйләве,
күнегүләр
эшләү
Сүзлек
диктанты
27 Инша “Туган
авылым”
1
БСҮ
Язма эш
28 “Сүз” темасын
йомгаклау
1
Йомгакла
у
Әңгәмә, өстәмә
материаллар
белән танышу.
План төзү,
мөстәкыйль
язма эш
Үткән
материалны
кабатлау,
ныгыту
29 Исем
1
Катнаш
30 Ялгызлык һәм
уртаклык исемнәр
1
Катнаш
Тематик
Сүз төркемнәре
Иҗади
диктант
Укытучы
сөйләве,
хикәя төзү,
рәсем буенча
эшләү
язу
Укучылар башкара
алырга тиеш:
хаталарны анлизлау
106 күнегү,
60 бит
Укучылар белергә
тиеш:
Нәрсә ул искергән
һәм яңа сүзләр?
Укучылар башкара
алырга тиеш:
Искергән һәм яңа
сүзләрне тексттан
табу
Укучылар башкара
алырга тиеш:
текстның планын
төзү, хикәяләү
характерындагы
инша язу
Укучылар белергә
тиеш: сүзнең бер
һәм күп мәгънәле
булуын; искергән
һәм яңа сүзләрне
61 бит,
сорауларга
җавап
Укучылар белергә
тиеш: сүзләрнең
төркемнәргә
бүленешен, исемнең
билгеләрен
Укучылар башкара
алырга тиеш:
ялгызлык исемнәрне
113 күнегү,
65 бит
Ялгызлык
исемнәр
белән
җөмләләр
төзергә
31 Берлек һәм
күплек сандагы
исемнәр
1
Катнаш
Күнегүләр
эшләү,
биремнәр үтәү
Грамматик
бирем
32 Исемнәрнең клеш
белән төрләнеше
1
Катнаш
Таблица белән
эш
Тематик
33 Баш килеш.
1
Катнаш
Уеннар, телдән
хикәя төзү,
күнегүләр
эшләү
Хикәя төзү
Телдән хикәя
төзү,
агымдагы
34 Иялек килеше
35 Юнәлеш килеше
1
Катнаш
дөрес итеп язу
Укучылар белергә
тиеш: борын
авазларына беткән
исемнәргә –нар, нәр
кушымчалары
ялгануын
Укучылар башкара
алырга тиеш:
кушымчага карап
исемнең санын
билгеләү
Укучылар белергә
тиеш: килешләрнең
тәртибен,
атамаларын
Укучылар башкара
алырга тиеш: килеш
кушымчасын
билгеләү
Укучылар белергә
тиеш:
Баш, килешенең
сорау-ларын,
кушымчаларын
Укучылар башкара
алырга
тиеш:исемнәрне
иялек килешенә
куярга
Укучылар белергә
тиеш:
Юнәлеш, төшем
килеше-нең
123 күнегү,
71 бит
131 күнегү,
74 бит
137 күнегү,
77 бит
141 күнегү,
78 бит
146 күнегү,
80 бит
36 Төшем килеше
1
37 Чыгыш килеше
1
38 Урын-вакыт
килеше
1
39 Хикәя төзү:
“Беренче кар”
1
40 Күплек сандагы
исемнәрнең
килеш белән
төрләнеше
41 “Исем” темасы
буенча
белемнәрне
тикшерү
дидактик
биремнәр үтәү
Катнаш
Сүзлек белән
эшләү,
исемнәрне
төрләндерү
Сүзлек эше
БСҮ
Бәйләнешле
текст төзү
Иҗади эш
1
Катнаш
Таблица белән
эш укытучы
сөйләве
Агымдагы
1
Белемнәр
не
тикшерү
Коллектив,
мөстәкыйль
Тематик
сорауларын,
кушым-чаларын
Укучылар башкара
алырга тиеш:
исемнәрне юнәлеш
һәм төшем
килешләренә кую
Укучылар белергә
тиеш: чыгыш, урынвакыт килешенең
сорауларын,
кушымчаларын
Укучылар башкара
алырга
тиеш:исемнәрне
чыгыш, урын-вакыт
кмлешләренә кую
Укучылар белергә
тиеш: үзара
бәйләнешле
җөмләләр төзү
Укучылар башкара
алырга тиеш:
хикәядә теманы ачу
Укучылар башкара
алырга тиеш: күплек
сандагы исемнәрне
килеш белән
төрләндерергә
Укучылар башкара
алырга тиеш:
“Исем” темасы
буенча алынган
белемнщрне
150 күнегү,
81 бит
156 күнегү,
83 бит
164 күнегү,
87 бит
Исемнәрне
килеш
белән
төрләндере
ргә
42 Инша “Кыш
килде”
1
БСҮ
План буенча
хикәя төзү.
Рәсем буенча
эшләү
Язма эш
43 Контроль
диктант
“Исем”
1
Белемнәр
не
тикшерү
Диктант язу
Грамматик
биремле
диктант
44 Хаталар өстендә
эш.
Фигыль
1
Катнаш
Хәтер
диктанты
45 Фигыль
төркемчәләре
1
Катнаш
Хаталарны
анализлау
Күнегүләр
эшләү
Укытучы
сөйләве
Иҗади
диктант
диалоглар төзү,
1
46 Боерык фигыль
47 Хикәя фигыль.
1
Катнаш
Укытучы
сөйләве,
Грамматик
бирем
биремнәр үтәгәндә
куллану
Укучылар башкара
алырга тиеш:
текстның планын
төзү, хикәяләү
характерындагы
инша язу
Укучылар башкара
алырга тиеш: 60-70
сүзле текстны
ишетеп, хәрефен
бозмыйча,төшереп
калдырмыйча,
хәреф өстәмичә,
урыннарын
алыштырмыйча,
каллиграфик дөрес
язу
Укучылар белергә
тиеш: фигыль һәм
аның билгеләре
Укучылар белергә
тиеш:
Фигыль
төркемчәләрен
Укучылар башкара
алырга тиеш:
боерык
фигыльләрнең затсанын билгеләү
Укучылар белергә
тиеш: фигыльләрнең
179 күнегү,
95 бит
190 күнегү,
101 бит
194 күнегү,
104 бит
Тексттан
фигыльләр
күнегүләр
эшләү
48 Хәзерге заман
хикәя фигыль
49 Диктант “Исем”
1
Белемнәр
не
тикшерү
Грамматик
биремле
диктант язу
Язма эш
50 Үткән заман
хикәя фигыль
1
Катнаш
Күрмә диктант
язу. Таблица
белән эш
Агымдагы
51 Киләчәк заман
хикәя фигыль
1
Катнаш
Күнегүләр
эшләү.
Рәсем буенча
Агымдагы
заманнарын,аларны
ң сорауларын
Укучылар башкара
алырга тиеш:
хәзерге заман хикәя
фигыльләрне затсан белән
төрләндерү
Укучылар башкара
алырга тиеш: 60-70
сүзле текстны
ишетеп, хәрефен
бозмыйча,төшереп
калдырмыйча,
хәреф өстәмичә,
урыннарын
алыштырмыйча,
каллиграфик дөрес
язу
Укучылар белергә
тиеш:
фигыльнең
заманнарын,үтк.
заман х. ф.
сорауларын.
Укучылар башкара
алырга тиеш: үтк.
заман х. ф. берлектә
һәм күплектә затсан белән
төрләндерү
Укучылар белергә
тиеш:
Фигылнең
табарга
202 күнегү,
109 бит
212 күнегү,
114 бит
222 күнегү,
120 бит
эш
52 Хикәя фигыльнең
юклык формасы
1
Катнаш
Карточкалар
белән эш
Сораулар
53 Фигыльне
ачыклап килүче
сүзләр
1
Катнаш
Укытучы
сорауларына
җаваплар.
Тематик
54 Изложение
1
БСҮ
Изложение язу
Язма эш
55 Сыйфат
1
Катнаш
Индивидуаль
Хәтер
заманнарын, кил.
зам. х.ф. сораулары
Укучылар башкара
алырга тиеш:
кил.заман х. ф.
беолектә һәм
күплектә зат-сан
белән төрләндерү
Укучылар белергә
тиеш: фигыльнең
юклык формасы
кушымчаларын,
Укучылар башкара
алырга тиеш: х. ф.
юклык формасын
ясау
Укучылар белергә
тиеш: фигыльне
ачыклап килүче
сүзләрне.
Укучылар башкара
алырга тиеш:
фигыльне ачыклап
килүче сүзләргә
сораулар кую,
аларны сөйләмдә
дөрес куллану
Укучылар башкара
алырга тиеш:
текстның планын
төзү, 90-95 сүзле
хикәяне изложение
итеп язу
Укучылар белергә
Кагыйдә,
123 бит
кабатларга
Кагыйдә,
эш
диктанты
Иҗади
диктант
56 Сыйфат
дәрәҗәләре
1
Катнаш
Укытучы
аңлатуы,
таблица белән
эшләү
57 Төп дәрәҗәдәге
сыйфатлар
1
Катнаш
Күнегүләр үтәү, Агымдагы
белемнәрне
рыгыту
58 Чагыштыру
дәрәҗәсендәге
сыйфатлар
1
Катнаш
Таблица белән
эшләү,
кагыйдәләрне
истә калдыру
Сайланма
диктант
59 Артыклык
дәрәҗәсендәге
сыйфатлар
1
Катнаш
Күнегүләр
эшләү, уеннар
Грамматик
бирем
тиеш: сыйфат, аның
билгеләре
Укучылар башкара
алырга тиеш:
сыйфатларга мәгънә
ягыннан мисаллар
китерергә
Укучылар белергә
тиеш: сыйфат
дәрәҗәләре
Укучылар башкара
алырга тиеш:
тексттан сыйфатлар
табу
Укучылар белергә
тиеш: сыйфат
дәрәҗәләре, төп
дәрәҗәдәге
сыйфатлар
Укучылар башкара
алырга тиеш:
тексттан сыйфатлар
табу
Укучылар белергә
тиеш: чагыштыру
дәрәҗәсе, аның
кушымчалары
Укучылар башкара
алырга тиеш:
сыйфат дәрәҗәләрен
билгеләү
Укучылар белергә
тиеш:артыклык
дәрәҗәсе, аның
4 бит
Сыйфатлар
белән
җөмләләр
төзергә
11 күнегү,
8 бит
16 күнегү,
10 бит
Истә
калдырырга
, 12 бит
кушымчалары
Укучылар башкара
алырга тиеш:
сыйфатларны
артыклык
дәрәҗәсенә кую
Укучылар башкара
алырга тиеш:
укытучы укыган
текстны дөрес
эзлеклелектә язу
Укучылар белергә
тиеш: кимлек
дәрәҗәсе, аның
кушымчалары,
60 Изложение
1
БСҮ
Текст өстендә
эш
Язма эш
61 Кимлек
дәрәҗәсендәге
сыйфатлар
1
Катнаш
Күнегүләр
эшләү, диктант
язу
Аңлатмалы
диктант
62 Сыйфатларның
җөмләдәге роле
1
Катнаш
Күнегүләрне
мөстәкыйль
эшләү
Тематик
Укучылар белергә
тиеш:
сыйфатларның
җөмләдә иярчен
кисәк һәм хәбәр
булып килүе
63 Сыйфат темасын
йомгаклау
1
Йомгакла
у
Сыйфат темасы
буенча
биремнәр үтәү
Үзлектән эш
64 Диктант
“Сыйфат”
1
Белемнәр
не
тикшерү
Мөстәкыйль
язма эш
Язма эш
Укучылар башкара
алырга тиеш:
“сыйфат” темасы
буенча алынган
белемнәрне гамәлдә
куллану
Укучылар башкара
алырга тиеш:
“сыйфат” темасы
буенча алынган
белемнәрне гамәлдә
23 күнегү,
14 бит
1 бирем,
15 бит
65 Зат
алмашлыклары
66
Баш хәрефтән
язылучы “Сез”
алмашлыгы
1
67 Зат
алмашлыкларыны
ң килеш белән
төрләнүе
68 Автобиография
1
69 Бәйлек һәм
бәйлек сүзләр
1
70 Бәйлек һәм
бәйлек сүзләр.
Ныгыту
1
71 Белемнәрне
тикшерү
1
72 Контроль
диктант
Алмашлык.
1
1
1
куллану
Яңа
Укытучы
Котлау язу
Укучылар белергә
белемнәр сөйләве, котлау
тиеш:
үзләштерү язу,
зат алмашлыкларын
Катнаш
Укучылар башкара
алырга тиеш:
“сыйфат” темасы
буенча алынган
белемнәрне гамәлдә
куллану
Катнаш
Таблица белән
Хәтер
Укучылар башкара
эшләү, сораудиктанты
алырга тиеш: зат
җавап эше
алмашлыкларын
укучылартаба белү
Катнаш
Укытучы
Автобиографи Укучылар башкара
аңлатуы, телдән я язу
алырга тиеш:
җавап бирү,
автобиография язу
мөстәкыйль язу
Катнаш
Сигнал
Грамматик
Укучылар белергә
карточкалары
бирем
тиеш: бәйлек сүзләр
белән эш,
Катнаш
Күнегүләр
Агымдагы
Укучылар башкара
эшләү, укытучы
алырга тиеш: бәйлек
сөйләве
һәм бәйлек сүзләрне
сөйләмдә куллану
Белемнәр Мөстәкыйль эш Тематик
“Алмашлык”,
не
“Бәйлек” темалары
тикшерү
буенча алынган
белемнәрне гамәлдә
куллану
Белемнәр Диктант язу
Грамматик
Укучылар башкара
не
биремле
алырга тиеш: 75-80
тикшерү
диктант
сүзле текстны
ишетеп, хәрефен
30 күнегү,
20 бит
Котлау
язарга
40 күнегү,
27 бит
48 күнегү,
31 бит
48 күнегү,
31 бит
73 Хаталар өстендә
эш.
Кисәкчә
74
Кисәкчәләрнең
җөмләдәге роле
75
Кисәкчәләрнең
төрләре
76 Инша “Яз килә”
1
Катнаш
Укытучы
сөйләве
Дидактик
бирем
1
Катнаш
Җөмләләр төзү
Агымдагы
1
Катнаш
Күнегүләр
эшләү
1
БСҮ
Табигатьне
тасвирлау
Язма эш
77 “Кисәкчәләр”
темасын ныгыту
1
Йомгакла
у
Тема буенча
үткәннәрне
кабатлау,
диктантка
әзерләнү
Тематик
78 Җөмләнең баш
кисәкләре.
1
Катнаш
Индивидуаль
эш
бозмыйча,төшереп
калдырмыйча,
хәреф өстәмичә,
урыннарын
алыштырмыйча,
каллиграфик дөрес
язу
Укучылар белергә
тиеш: кисәкчәләр,
аларның
төсмерләрен
Укучылар башкара
алырга тиеш:
кисәкчәләрне
сөйләмдә куллану,
дөрес язу
Укучылар башкара
алырга тиеш:
кисәкчәләр
кулланып,
табигатьне
тасвирлап бирү
Укучылар белергә
тиеш:
кисәкчәләрнең
язылышын,
кулланылышын
Укучылар башкара
алырга тиеш:
кисәкчәләрне
сөйләмдә куллану
Җөмлә
Күрмә-ишетмә Укучылар белергә
диктант
тиеш: җөмләнең
53 күнегү,
36 бит
57 күнегү,
38 бит
61 күнегү,
42 бит
Диктантка
әзерләнергә
47 бит,
кагыйдәне
79 Җөмләнең иярчен
кисәкләре
1
80 Гади һәм кушма
җөмләләр
2
Агымдагы
Күнегүләр
эшләү
Катнаш
81 Җөмлә төрләре.
Ныгыту
82 Тиңдәш кисәкләр
Укытучы
аңлатуы
Ирекле
диктант
Күнегүләр
эшләү
2
Катнаш
83 Тиңдәш ияле,
тиңдәш хәбәрле
җөмләләр
Укытучы
аңлатуы
Дидактик
бирем
Күнегүләр
эшләү
84 Изложение
1
БСҮ
Рәсем буенча
әңгәмә, Текст
өстендә эш,
План төзү
Язма эш
85 Тиңдәш иярчен
кисәкләр
1
Катнаш
Коллектив эш
Сораулар
баш һәм иярчен
кисәкләре
Укучылар башкара
алырга тиеш:
җөмләнең баш һәм
иярчен кисәкләрен
билгеләү
Укучылар белергә
тиеш: гади һәм
кушма җөмләләрне
аеру
Укучылар башкара
алыпрга тиеш:
кушма җөмләләрне
дөрес язу
Укучылар белергә
тиеш:җөмлә
кисәкләренең
тиңдәшләнеп килүе
Укучылар башкара
алырга тиеш:
тиңдәш кисәкле
җөмләләргәсинтакс
ис анализ ясау
Укучылар башкара
алырга
тиеш:текстның
планын төзү, 90-95
сүзле хикәяне
изложение итеп язу
Укучылар белергә
тиеш: тиңдәш
иярчен кисәкләр.
Укучылар башкара
кабатларга
Җөмләләр
төзергә
70 күнегү,
49 бит
72 күнегү,
50 бит
79 күнегү,
53 бит
85 күнегү,
57 бит
86 Тиңдәш кисәкләр
арасында һәм, ә,
ләкин, әмма
сүзләре
87
Тиңдәш кисәкләр
арасында
теркәгечләр.
Ныгыту
2
Катнаш
Коллектив,
Искәртмәле
индивидуаль эш диктант
89 Инша “Яз килә”
1
БСҮ
Индивидуаль
эш
Язма эш
90 Сүзтезмә
2
Катнаш
Күнегүләр
эшләү
Агымдагы
1
Катнаш
Индивидуаль
эш
Тест
Катнаш
91 Ияртүче һәм
иярүче сүзләр
92 Кабатлау.
Белемнәрне
тикшерү
алырга тиеш:
тиңдәш иярчен
кисәкләрне дөрес
язу
Укучылар белергә
тиеш: санау
интонациясе, махсус
сүзләр: һәм, ә,
ләкин, әмма
теркәгечләре
Укучылар башкара
алырга тиеш:
тиңдәш кисәкле
җөмләләрдә тыныш
билгесен дөрес куеп
язу
Укучыларбашкара
алырга тиеш:
хикәяләү
характерындагы
инша язу
Укучылар белергә
тиеш: сүзтезмә,
ияртүче һәм иярүче
сүзләр
Укучылар башкара
алырга тиеш:
сүзтезмәләрне тезмә
сүзләрдән аеру
Укучылар белергә
тиеш: “Җөмлә”
темасы буенча
алынган белемәрне
биремнәр үтәгәндә
91 күнегү,
60 бит
95 күнегү,
63 бит
103 күнегү,
66 бит
мөстәкыйль куллану
93 Контроль
изложение
1
БСҮ
План төзү,
Мөстәкыйль
язма эш
Язма эш
Бәйләнешле сөйләм
Укытучы
Сораулар
сөйләве
Текстлар белән
эш
94 Текст
1
Катнаш
95 Тектсның
өлешләре
1
Катнаш
96
1
Катнаш
97 Контроль
диктант
“Җөмлә”
1
Белемнәр
не
тикшерү
98 Хаталар өстендә
эш
99 Текстның
1
Белемнәр Индивидуаль,
не ныгыту коллектив эш
Катнаш
Уку
Тема. Инша:
“Авылыбыз
чишмәләре”
1
Диктант язу
Грамматик
биремле
диктант
Хаталар
өстендә эш
Хат язу
Укучылар башкара
алырга тиеш:
текстның планын
төзү, 90-95 сүзле
текстны изложение
итеп язу
Укучылар белергә
тиеш:
текстның
үзенчәлекләрен,
өлешләрен, темасын
Укучылар башкара
алырга тиеш:
текстның төп
фикерен билгеләү;
төп фикергә таянып
, текстка исем кую
Укучылар башкара
алырга тиеш: 75-80
сүзле текстны
ишетеп, хәрефен
бозмыйча,төшереп
калдырмыйча,
хәреф өстәмичә,
урыннарын
алыштырмыйча,
каллиграфик дөрес
язу
Укучылар башкара
Текстны
өлешләргә
бүлергә
116 күнегү,
74 бит
Әкият
төрләре, кыскача
эчтәлеге
китабындагы
текстлар белән
эшләү. Хат язу
10 Текстның планы
0
1
БСҮ
План төзү.
Телдән сөйләү.
Мөстәкыйль
язма эш
Язма эш
10 Инша: “Туган як
1 җәе”
1
БСҮ
Рәсем буенча
әңгәмә.
План төзү
Язма эш
10 Үткәннәрне
2 кабатлау,
йомгаклау
1
Кабатлау
Күнегүләр
эшләү,
грамматик
биремнәр
Тематик
алырга тиеш:
язарга
хикәяләү, тасвирлау,
фикер йөртү
характерындагы
текстларны аера
белү һәм сөйләмдә
куллану
Укучылар башкара
алырга тиеш:
текстның планын
төзү, 90-95 сүзле
текстны изложение
итеп язу
Укучылар башкара
Кабатларга
алырга тиеш:
хикәяләү
характерындагы
инша язу
Укучылар башкара
алырга тиеш: алган
белемнәрне гамәлдә
куллану
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Русский язык» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
Предмет
Русский язык
Класс
4
Учитель Нафигина Н. Г.
Количество часов
Всего 136 часов, в неделю 4 часа
Плановых контрольных уроков - 4, развитие речи - 7, различные виды диктантов -5
Планирование составлено на основе - Федерального компонента государственного стандарта,
Москва, Дрофа, 2008 г. В соответствии с региональным учебным планом,
утвержденным приказом МО и Н РТ от 14.04.08 .№1096/09
Учебник: «Русский язык», учебник для 4 класса четырехлетней начальной татарской школы, Р.Х.Ягафарова, Казань,
Изд-во «Магариф», 2006г.
№
1
2
3
4
5
6
6.
1
6.
2
6.
3
6.
4
7
Содержание
Речь и текст
Предложение. Цель высказывания
Слово. Многозначность слова
Состав слова
Звуки и буквы
Части речи.
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение
Количество часов по теме
1 ч.
13 ч.
8 ч.+1 обуч. д.
8 ч.+1 к.д.
7 ч.+1р.р.( сжатое изложение).
71 ч.+ 2 к. д.+ 4 о. д.+ 5 р. р.
31 ч.+1 к.д.+ 3о.д.+ 1
р.р.(выборочное изложение)
11 ч.+1 к.д + 2 р.р.
9 ч.+ 1 выборочный диктант +1 р.
р. (обучающее изложение)
17 ч.+1 р.р( работа по рисунку)
12 ч. + 1 к. д. +1 р.р.(
изложение от
3 лица)
Кол.
№
Тема урока
Тип
урока
часов
Характеристика
деятельности
учащихся,
виды
деятельности
Планируемые
Виды
результаты
контроля,
освоения материала измерители
Домаш
нее
задание
Речь и текст.
1.
Речь и текст
1
Урок
актуали
зации
знаний
Устная и
письменная речь
Выразительное
чтение
Ознакомление детей Ответы на
с видами речи
вопросы
(устная и
письменная),
научить детей
правильно общаться
; работа над
развитием речи, над
орфографией,
каллиграфией.
Упражн
ение 3
на
страни
це 4
Предложение. Цель высказывания.
2.
Предложение. Цель 1
высказывания
Урок
актуали
зации
знаний
Составление
предложений
разного вида.
Работа над
орфографией,
каллиграфией,
орфоэпией.
Научить детей
Беседа
высказывать свои
мысли, правильно
составлять
предложения. Работа
над орфографией,
каллиграфией,
орфоэпией.
Выучит
ь
правил
о
Дата
проведения
план
факт
3.
Повествовательные 1
предложения
Комбин
ирован Упражнения по
ный
теме
«Повествовательн
ые предложения»
Ознакомить детей с
видами предложения
– повествовательные
предложения.
Употребление в
речи.
Правильное
интонирован
ие
предложений
Состав
ить
предло
жения на
заданну
ю тему
Продолжение
Тренировоч Упражн
работы над
ные
еповествовательными упражнения
ние 13
предложениями.
на
Знаки препинания.
на
Употребление в
страниц
устной и письменной
е 11
речи.
4.
Знаки препинания 1
в конце
повествовательных
предложений
Комбин Упражнения на
ирован знаки препинания
ный
в
повествовательны
х предложениях
5.
Вопросительные
предложения
1
Комбин Составление
ирован вопросительных
ный
предложений
Ознакомление с
Знакомство
вопросительными
с ИК – 1, ИК
предложениями.
– 2, ИК - 3
Употребление в
устной и письменной
речи.
6
Интонирование
вопросительных
предложений
1
Комбин Выразительное
ирован чтение
ный
вопросительных
предложений
Уметь правильно
читать
вопросительные
предложения
Упражн
ение 18
на
страни
це 13
Составление Выраз.
вопросительн чиитать
ых
предложений
7.
Побудительные
предложения
1
Урок
Выяснение
изучени особенности
я
побудительных
нового предложений
материа
ла
Ознакомление с
побудительными
предложениями.
Употребление в
устной и письменной
речи.
8.
Знаки препинания
в конце
побудительных
предложений
1
Комбин Деление текста
ирован на абзацы
ный
Умение делить
текст на абзацы
9.
Интонация
1
Комбин Выразительное
ирован чтение текстов
ный
Знать
интонационные
комплексы
2
Комбин Составление
ирован восклицательных
ный
предложений
1
Комбин Виды связи
ирован предложений.
ный
Определение
видов
предложений
10 Восклицательные
предложения.
11 Предупредительны
й диктант
12 Предложение как
.
составляющая
часть текста
Интонирова
ние
побудительн
ых
предложени
й
Упражн
ение 23
на
страни
це 16
Расстановка
знаков
препинания
в конце
побудительн
ых
предложени
й
Выполнение
упражнений
Состав
ить
побудительны
е
предложения
Ознакомление с
восклицательными
предложениями.
Употребление в
устной и письменной
речи.
Правильное
чтение
эмоциональн
ых
предложений
Правил
о стр.
18
Уметь распознавать
предложения по
интонации и
правильно их читать
Тренировоч
ные
упражнения
Состав
ить
предло
же-ния
1
Комбин Составление
ирован плана к тексту.
ный
Выразительное
чтение
План текста.
Научить детей
составлять план к
тексту. Работа над
развитием речи
Составление
простого
Правило
плана
на
стр19.
14 План.
.
1
Урок
Определение
изучени значений слов
я
нового
материа
ла
Слово, его
многозначность
(предмет, действие
предмета, признак
предмета). Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Тренировоч
ные
упражнения
15 Сочинение по
картине И.
Левитана «Золотая
осень»
1
Урок
развити
я речи
Использование
приобоетённых
знаний для создания
в письменной форме
несложного текста
Сочинение
13
Деление текста
на части.
Упражн
ение 28
на
стр.20
Слово. Многозначность слова.
16 Многозначные
слова
1
Комбин Определение
ирован значений слов
ный
Продолжение темы. Составление
Что такое контекст. предложений
Работа над
.
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи..
Воспитание любви к
природе.
Выписа
ть
многоз
начных
слов из
словаря
17 Синонимы. Их
.
роль в речи
2
18 Антонимы.
.
1
19 Омонимы
.
1
20 Самостоятельная
.
работа
1
21 Диктант по теме
.
«Лексика».
1
Комбин Упражнения на
ирован нахождение слов,
ный
имеющих
одинаковое
значение
Найти синонимы к
данным словам
Комбин Найти омонимы к
ирован данным словам
ный
Синонимы.
Выполнение Состав
Употребление их в
упражнений ить
устной и письменной
предло
речи.
же-ния
Комбин Омонимы, их
ирован отличие от
ный
многозначных
слов
Повтор Упражнения на
ительно закрепление
знаний
обобща
ющий
урок
Знать определение
термина
Урок
обобще
ния и
система
тизации
знаний
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Основные
теоретические
понятия,
орфографические
нормы
Антонимы.
Упр.
Употребление их в Тренировочн 36, стр.
устной и письменной ые
24
речи.
упражнения
Выполнение Повтор
упражнений ить
Проверка знаний
Ответы на
учащихся. Работа
вопросы и
над орфографией,
задания
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи..
Воспитание любви к
природе.
Словарная
работа
Повтор
ить
теоретич
еский
материал
22 Работа над
.
ошибками
1
23 Формы слова и
.
новые слова
1
Урок
Работа над
анализа ошибками
письме
нных
работ
учащих
ся
Комбин Раскрыть скобки
ирован
ный
Уметь выполнять
работу над
ошибками.
Составление Повтор
таблицы
ить
орфогра
мм-мы
Формы слов и новые Выполнение Упражн
слова. Научить
упражнений еправильно
ние 42
употреблять слова в
на стр.
устной и письменной
29
речи.
Состав слова.
24 Состав слова
.
1
Комбин
ированн
ый
Разбор слов по
составу
Состав слова.
Научить детей
правильно разбирать
слова по составу.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Воспитание любви к
природе.
Разбор слова Упражн
ение 45
на стр.
31.
25 Приставки .
2
26 Значение
.
приставок.
27 Гласные и
.
согласные в
корне слова
28 Суффикс.
.
1
1
Комбин
ированн
ый
Разбор слова по
составу.
Определение
приставки
Выделить
приставки.
Состав слова –
приставка. Его
значение. Научить
правильно находить
приставки. Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Правила поведения у
костра.
Игра «
Найди
лишнее
слово».
Комбин
ированн
ый
Разбор слов по
составу
Гласные и
Вставить
согласные в корне
пропущенны
слова, безударные
е буквы.
гласные в корне.
Научить правильно
определять,
использовать в
устной и письменной
речи.
Наизус
ть
теорети
ч.
матери
ал
Комбин
ированн
ый
Разбор слов по
составу,
определение
суффикса.
Выделить
суффикса в
словах.
Продолжение
работы над составом
слова. Суффикс.
Значение и
правописание.
Работа над
развитием речи.
Упражн
ение 54
на стр.
36
Разбор слов
по составу
Сделат
ь
разбор
слов по
составу
(слова в
тетради
)
29 Повторение
.
изученного по
теме « Состав
слова».
1
Комбин
ированн
ый
Теоретические
понятия о
морфемном
составе слова
30 Контрольный
1
.
диктант по теме
« Состав слова».
Урок
контрол
я
Знать основные
правила по теме «
Состав слова».
31 Работа над
.
ошибками
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Урок
обобщен
ия и
системат
изации
знаний
Работа над
ошибками
Уметь выполнять
работу над
ошибками.
Выполнение
заданий
Проверка знаний
учащихся.
32
Повторение.
Тестирование по
теме «Состав
слова»
1
1
Повторение. Речь,
текст, виды
предложений. Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Звуки и буквы.
Ответы на
вопросы
Повтор
ить
теорети
ческий
матери
ал
Контрольны Вспомн
й диктант.
итьсхем
у работы
над
ошибка
ми .
Работа по
Подгот
схеме
овиться
к
тестиро
ва-нию
Тестовые
задания на
листочках
33 Звуки и буквы
.
1
34 Гласные звуки
.
Урок
актуализ
ации
знаний
Познакомить
детей со звуками и
буквами. Ударные
и безударные
гласные. Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Уточнение
Тренировоч
представлений о
ные
признаках гласных
упражнения
звуков, развитие
умения наблюдать за
произношением слов
и проводить
звукобуквенный
анализ
1
Комбини Признаки гласных
розвуков
ванный
Знать понятия звук, Тренировоч
буква, транскрипция. ные
Уметь различать
упражнения
звуки и буквы.
35 Согласные
звуки
1
36 Обозначение
.
звуков буквами
1
Комбини
рованный
Комбини
рованны
й
Признаки
согласных звуков
Продолжение
работы над
звучанием звуков,
правописанием
букв. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Сказка про трех
поросят
Развитие умения
распознавать гл. и
согл. звуки по их
существенным
признакам
Правил
о на
стр.37.
Упражн
ение 60
на стр.
39
Тренировоч
ные
упражнения
Выполнение Слова в
упражнений тетради
,
сделать
транскр
ипцию
слов
37 Произношение
.
гласных а, и, у
1
Комбини Продолжение
роработы над
ванный
звучанием звуков,
правописанием
букв. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи
Знать / понимать
основные единицы
фонетики.
Запись под
диктовку.
Упражн
ение 63
на стр.
40
38 Изложение
.
1
Урок
развития
речи
Работа по
тексту
изложения.
Повтор
ить
орфогр.
39 Работа над
.
ошибками
1
Урок
работы
над
ошибкам
и
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Ликвидация
пробелов по
разделу.
Повторить
словарные
слова
Упр.66.
стр. 42
40 Фонетический
.
разбор слова.
1
Комбини Порядок
рованны фонетического
й
разбора слова.
Структура
изложения,, отбор
материала,
составление плана
Работа над
ошибками
Познакомить детей с Работа с
фонетическим
учебником
анализом слова.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Части речи
Сделат
ь
фонетич
еский
анализ
слов.
41 Части речи.
.
Общее
представление
1
42 Самостоятельные
.
части
речи
1
43 Творческий
.
диктант
1
44 Работа над
.
ошибками
1
45 Имя
существительное
46
.
Склонение имён
существительных
2
Урок
актуализ
ации
знаний.
Раскрыть скобки,
Части речи. Работа
ответы на вопросы над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Комбини Ответить на
ровопросы
ванный
Урок
закрепле
ния
изученно
го
Урок
работы
над
ошибкам
и
Комбини
рованный
Ответы на
вопросы
Продолжение темы.
Знакомство с
им.существ. Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Ликвидация
пробелов
Упражнения на
нахождение имен
существительных
Определить число
имен сущ-х
Таблица о
Правил
частях речи. о стр.
44
Синтаксичес Упр.68
кая
стр.44
пятиминутка
.
Выполнение Слова
заданий
в
тетради
Работа по
схеме
Имена
существительные.
Вопросы, виды,
число. Употребление
в устной и
письменной речи.
Упр.67
стр.43
Устная
Упр.74
синтаксичес стр.28
кая
пятиминутка
,
выборочный
диктант
47 Падежные формы
.
имен
существительных
1
48 Пословицы и
1
.
поговорки о языке
49 Склонение имен
.
существительных
1
50 Именительный
.
падеж
1
Упражнения на
Комбини определение
ропадежей
ванный
существительных.
Дописать
окончания
Комбини Склонение имен
росуществительных
ванный
Раскрыть скобки,
ответить на
вопросы
Склонение имен
существительных.
Употребление в
речи.
Подчеркнут Упр.75
ь имена
стр.48
существител
ьные
Работа над
склонением имен
сущ-х. Работа над
развитием речи.
Воспитание любви к
родной земле.
Беседа по
вопросам
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
1,2,3 склонение
имен
существительных
1-ое, 2-ое,3-е
склонение сущ-х.
Выполнение Упр.76
упражнений стр.49
Упражнения на
определение
именительного
падежа
Дописать
окончания
Именительный
Работа по
падеж. Вопросы,
учебнику
употребление в речи.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Правил
о стр.49
Упр.79
стр.51,п
равило
наизуст
ь
51 Родительный
.
падеж
1
52 Дательный падеж
.
1
53 Существительные
.
дательного
падежа с
предлогами
1
54 Винительный
падеж.
55
.
Существительные
винительного
падежа с
предлогами
2
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
Вопросы
родительного
падежа.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Дописать
окончание
Урок
Вопросы
объяснен дательного
ия
падежа.
нового
Правописание.
материал Работа над
а
орфографией,
Комбини орфоэпией,
каллиграфией,
роразвитие речи
ванный
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
Вопросы
винительного
падежа.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи
Ответы на
вопросы
Родительный падеж. Тренировоч
Вопросы,
ные
употребление в речи. упражнения
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Упр.81
стр.52,п
равило
Дательный падеж.
Вопросы,
употребление в речи.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Упр.85
стр.53
Работа по
карточкам
Тренировоч
ные
упражнения
Упражн
ение 85
на
стр.53
Винительный падеж. Распределит Упр.88
Вопросы,
ельный
стр.56
употребление в речи. диктант
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
56 Диктант
.
1
57 Работа над
.
ошибками
1
58 Именительный и
.
винительный
падежи
1
59 Творительный
.
падеж
1
60 Существительные 1
.
творительного
падежа с
предлогами с, со
Урок
системат
изации и
обобщен
ия
знаний
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Комбини
рованны
й
Обучающий
диктант
Работа над
ошибками
Упражнения на
различия между
именительным и
винительным
падежами
Раскрыть скобки
Вопросы
творительного
падежа.
Правописание.
Работа над
Урок
объяснен орфографией,
орфоэпией,
ия
каллиграфией,
нового
материал развитие речи
Ответы на
а
Комбини вопросы, раскрыть
рованны скобки
й
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Работа по
схеме
Упр.89
стр.66
Именительный и
винительные
падежи. Сравнение.
Работа по
карточкам
Индиви
дуальна
я работа
Творительный
падеж. Вопросы,
употребление в речи.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Выполнение Упр.91
упражнений стр.57
Ликвидация
пробелов
Работа по
карточкам
Состав
ить
предло
жения
61 Существительные 1
.
творительного
падежа
Закрепление
Комбини
рованны
й
Выяснение
значения
творительного
падежа
62 Предложный
.
падеж
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
1
63 Существительные 1
.
предложного
падежа с
предлогами
Вопросы
предложного
падежа.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи
Комбини Выполнение
рованны заданий
й
Существительные
тв.падежа с
предлогами.
Вопросы,
употребление в речи.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи
Предложный падеж.
Вопросы,
употребление в речи.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Составление
предложени
й: иду с
пилой ,
работаю…
Упражн
ение 94,
стр.59
Запись под
диктовку
Правил
о на
стр. 61
Существительные
Проверочна Теорет
предложного падежа я работа
ический
с предлогами.
материа
Вопросы,
л
употребление в речи.
Правописание.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
64 Женские имена,
.
оканчивающиеся
на твердые и
мягкие согласные
1
Комбини Беседа по
рованны вопросам
й
65 Объяснительный
.
диктант
1
Урок
Комментирование
контроля работ
знаний
66
.
Работа над
ошибками
1
67 Изменение
.
существительных
во
множественном
числе.
Именительный
падеж
1
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Комбини
рованны
й
68 Дательный,
.
творительный и
предложный
падежи имён
существительных
во мн.числе
1
Классификация
ошибок
Уметь правильно
определять падеж
существительных
Комбини Уметь употреблять
рованны указанные
й
существительные
в речи
Женские имена,
оканчивающиеся на
твердые и мягкие
согласные.
Употребление в
устной и письменной
речи.
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Уметь выполнять
работу над
ошибками
Тренировоч
ные
упражнения
Упр.10
1
стр.63
Запись
текста
диктанта
Повтор
ить
орфогр
аммы
Индиви
дуальн
ые
задания
Работа по
схеме
Изменение
Работа по
существительных во карточкам
множественном
числе.
Именительный
падеж.
Употребление в
устной и письменной
речи.
Упр.10
6 стр65
Дательный,
Тренировоч
творительный и
ные
предложный падежи упражнения
и.сущ-х во мн.числе.
Употребление в
устной и письменной
речи.
Упр.10
9 стр65
69 Родительный
.
падеж имён
существительных
во мн.числе.
1
Комбини Упражнения на
рованны определение
й
родительного
падежа во
множеств. числе
Дописать
окончания, ответы
на вопросы
Родительный падеж Работа по
и.сущ-х во мн.числе. учебнику
употребление в речи.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Упр.11
2 стр70
70 Родительный и
.
винительный
падежи имён
существительных
во мн.числе
1
Родительный и
Работа по
винительный падежи карточкам
и.сущ-х во мн.числе.
Употребление в
речи.
Правил
о стр70
71 Именительный и
.
винительный
падежи имён
существительных
во мн.числе
1
Комбини Упражнения на
рованны определение
й
родительного и
винительного
падежей во
множественном
числе
Вставить
пропущенные
буквы
Комбини Упражнения на
рованны определение
й
винительного
падежа во
множественном
числе
Именительный и
Работа по
винительный падежи учебнику
и.сущ-х во мн.числе.
Употребление в
речи. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Упр.11
7 стр73
72 Изложение
.
1
Урок
развития
речи
Составление плана Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Написание
изложения
Повтор
ить
орфогр
аммы
73 Работа над
.
ошибками
1
Урок
анализа
письмен
ных
работ
74 Правописание
падежных
окончаний имён
существительных
75
.
Имя
существительное.
Повторение
76 Самостоятельная
.
работа
1
1
77
.
Морфологически
й разбор имен
существительных
1
Ликвидация
пробелов
Правильно писать и Работа по
употреблять сущ.
схеме
Повтор
ить
склоне
ние
сущ.
Комбини Упражнение на
рованны правописание
й
падежных
окончаний
и.существительны
х
Познакомить
Работа по
учащихся с
учебнику
правописанием
падежных окончаний
и. сущ-х.. ударные,
безударные гласные.
Упр.12
2 стр.76
Урок
закрепле
ния
изученно
го
Комбини
рованны
й
Работа по
карточкам
Проверка знаний
учащихся.
Индивидуал
ьная работа
Разбор имен
существительных
Просклонять по
падежам
Проверка знаний
учащихся.
Склонение имен
существительных по
падежам, их
окончания. Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Работа по
учебнику
Теорет
ически
й
матери
ал
Сделат
ь
морфол
огическ
ий
разбор
сущест
вительн
ых в
тетради
78 Диктант по теме
1
.
«Имя
существительное»
Урок
Основные
контроля теоретические
ЗУН
понятия
Уметь применять
полученные знания
на практике
79 Работа над
.
ошибками
1
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Уметь выполнять
работу над
ошибками
80 Имя
81 прилагательное
.
как часть речи
2
82 Твердое
.
склонение имен
прилагательных
1
Комбини Упражнения на
рованны определения
й
имени
прилагательного,
определить
вопросы, выделить
окончания
Вставить
пропущенные
буквы
Комбини Упражнение на
рованны твердое склонение
й
имен
прилагательных
Раскрыть скобки
Работа над
ошибками
Контрольны Повтор
й диктант
ить
словарн
ые
слова
Работа по
Работа
схеме
по
карточк
ам
Имя прилагательное. Работа по
Знакомство
учебнику
учащихся с им.прил.
Вопросы, окончания.
Воспитание любви к
родной природе.
Упр126
стр82
Познакомить
учащихся с твердым
склонением имен
прил-х. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией.
Правил
о стр.83
Тренировоч
ные
упражнения
83 Мягкое склонение
имен
прилагательных
84
1
.
Склонение имён
прилагательных
Комбини Упражнение на
рованны мягкое склонение
й
имен
прилагательных
Ответить на
вопросы
Познакомить
учащихся с мягким
склонением имен
прил-х. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией.
Индивидуал
ьные
задания
Упр.13
3 стр86
85 Падежные
окончания имён
прилагательных
во
множественном
числе
2
Комбини Определить
рованны окончания имен
й
прилагательных во
множественном
числе
Падежные
окончания имён
прилаг-х во мн.
числе. работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией.
Употребление в
речи.
Работа по
учебнику
Упр.13
5 стр88
86 Правописание
гласных в
падежных
окончаниях
прилагательных
2
Комбини Условия выбора
рованны гласных в
й
падежных
окончаниях
прилагательных
Знать основные
способы образования
прилагательных,
согласование
прилагательного с
существительным
Знать основные
орфографические
правила по теме «
Имя
прилагательное»
Работа по
учебнику,
тренировочн
ые
упражнения
Повтор
ить
теорети
ческий
матери
ал
Задания
к
тексту.
87 Проверь свои
.
знания.
1
Урок
Проверка знаний
системат учащихся
изации и
обобщен
ия
знаний
Контрольны
е вопросы,
работа по
карточкам
88 Описание.
89 Составление
текста описания
2
Урок
развития
речи
90 Диктант по теме
«Имя
прилагательное»
1
Урок
Орфографические
контроля и орфоэпические
ЗУН
нормы
91 Работа над
ошибками
1
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
Комбини
рованны
й
92 Местоимение как
часть речи
1
93 Грамматические
признаки
местоимений
1
94 Личные
местоимения
1
95 Грамматические
признаки личных
местоимений
1
Составление
плана.
Работа над
ошибками
Знакомство с
семантикой
местоимения как
самостоятельной
частью речи
Знать структуру
текста описания
Творческая
работа
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Уметь выполнять
работу над
ошибками
Диктант
Знакомство с
местоимениями.
личные
местоимения. Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией.
Техника
безопасности при
молнии
Практикум
Правил
о стр.90
Тренировоч
ные
упражнения
Правил
ов
справоч
никах.
Беседа,
упражнения
Правил
о на
стр.91
Задания в
тетради
Состав
ить
предло
жения
Урок
сообщен Морфологические Знать систему
ия новых признаки личных личных местоимений
знаний
местоимений
Комбини
рованны
й
Теорет
ически
й
матери
ал
Повтор
ить
орфограммы
Работа по
схеме
96 Контрольный
диктант
1
Контрол
ь-ный
97 Работа над
ошибками
1
98 Местоимения
.
он, она, оно
1
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Комбини
рованны
й
99 Таблица
.
склонения
местоимений он,
она, оно
1
Орфографические
и орфоэпические
нормы
Работа над
ошибками
Личные
местоимения он,
она, оно.
Вставить личные
местоимения
Комбини
рованны Упражнения на
й
склонение личных
местоимений
Соблюдение
основныхправил
русского
правописания
Уметь выполнять
работу над
ошибками
Контрольны
й диктант
Личные
местоимения. Связь
с и.сущ.
Употребление в
речи. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией.
Практикум
Познакомить
учащихся со
склонением
местоимений.
Употребление.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией.
Выполнение Индиви
заданий
дуальн
ые
задания
Упр.13
9 стр.93
10 Морфологический 1
0 разбор
местоимения
10 Повторение по
1 теме
«Местоимение»
1
10 Выборочный
2 диктант по теме
«Местоимения»
1
10 Изложение
3
1
Порядок
Знать и уметь
Урок
морфологического производить
сообщен разбора
морфологический
ия новых
разбор местоимения
знаний
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
получен
ных
знаний
Знать основные
грамматические
признаки личных
местоимений
Систематизация
полученных
сведений о
местоимении на
основе
морфологического
разбора этой части
речи
Уметь сравнивать и
Урок
анализировать
системат
языковые факты,
изации
отражать в
знаний
письменной форме
результаты своей
деятельности
Урок
Подробное
Знать особенности
развития изложение
изложений
речи
Практикум,
упражнения
Работа по
карточкам
Сделат
ь
морфол
огическ
ий
разбор
местои
мений
Теорет
ически
й
матери
ал
Задания
Упражн
ение 143
на стр.
95
Творческая
работа
Повтор
ить
орфограммы
10 Работа над
4 ошибками
1
10 Глагол как часть
5 речи
1
10 Грамматические
6 признаки глагола
1
10 Глаголы в
7 единственном и
множественном
числе
1
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Ликвидация
пробелов
Комбини Упражнения на
рованный определение
глагола
Вставить
пропущенные
буквы
Знакомство с
глаголом.
Вопросы. Научить
находить в
текстах.
Урок
объяснен
ия
нового
материала
Комбини
рованны
й
Уметь
классифицировать
ошибки и выполнять
работу над
ошибками
Работа с
текстом,
диалог
Работа
по
карточк
ам
Упр.14
5 на
стр. 96
Знать ранее
известные признаки
глаголов: вопрос,
синтаксическая роль
в предложении
Особенности
функционировани
я глаголов в речи
Глаголы в ед. и
мн.числе.
нахождение
суффиксов
Работа по
схеме
Выполнение Задания
упражнений в
тетради
Продолжение темы.
Вопросы. Ед., мн.
число. Суффиксы в
глаголах. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией.
Работа по
учебнику
Состав
ить
предло
жения
10 Неопределенная
8 форма
глагола
1
Урок
Упражнения на
объяснен нахождение
ия
инфинитива
нового
материал
а
10 Правописание –
9 ться и –тся в
глаголах
11 Правописание
0 глаголов.
Закрепление
11 Работа по
1 рисунку на
странице 98 ( по
учебнику)
2
11 Работа над
2 ошибками
1
Урок
анализа
письмен
ных
работ
11 Виды глагола.
3
Глаголы
11 несовершенного
4 вида
1
Урок
объяснен
ия
нового
Различия
материал совершенного и
а
несовершенного
вида глаголов
Найти пары
1
1
Урок
Правописание
объяснен глаголов
ия
нового
материал
а
Урок
Развитие речи.
развития
речи
Ликвидация
пробелов
Знакомство с
Выполнение Упр.14
неопределенной
упражнений 9 на
формой глагола.
стр. 99
Употребление в
устной и письменной
речи. Работа над
орфографией,
орфоэпией.
Задания
Уметь грамотно
в
писать глаголы.
тетрадя
х
Уметь применять
полученные знания
на практике.
Творческая
работа
Уметь
классифицировать
работу над
ошибками
Работа по
схеме
Виды глагола.
Употребление в
речи. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Практикум
Памятк
а «Как
работать
над соч.
по
картине
»
Работа
по
карточка
м
Правил
о
11 Глаголы
5 совершенного
вида.
11 Вды глагола.
6 Закрепление
1
11 Видовые пары
7
1
11 Глаголы первого
8 и второго
спряжения.
1
11 Различение
9 спряжений
глагола.
1
12 Личные
0 окончания
глагола.
1
1
Урок
объясне
ния
нового
материал
а
Уметь определять
вид глагола
Тренировоч
ные
упражнения
Упр.
152 на
стр. 101
Понятие видовые
пары
Уметь образовывать
видовые пары
Работа по
учебнику
Задания
в
тетради
Понятие
спряжение
Знать спряжение
глагола
Тренировоч
ные
упражнения
Теорет
ически
й
матери
ал
Различать глаголы
Комбини первого и второго
рованны спряжения
й
Знать особенности
спряжения глагола
Тренировоч
ные
упражнения
Упр.15
6 на
стр. 103
Комбини Спряжение
рованны глаголов,
й
употребление в
устной и
письменной речи
Спряжение глаголов. Работа по
Употребление в
учебнику
устной и письменной
речи. Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
Урок
объяснен
ия
нового
материал
а
Индиви
дуальн
ые
задания
12
1
1 Морфологический
разбор глагола.
Урок
Упражнения на
сообщен разбор глагола
ия новых
знаний
Морфологический
разбор глагола.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Тренировоч
ные
упражнения
Сделат
ь
морф.
разбор
данных
гл.
12 Повторение по
2 теме
«Глагол»
Урок
Проверка знаний
повторен
ия и
обобщен
ия
получен
ных
знаний
Уметь правильно
применять
полученные знания,
устранять типичные
ошибки в
употреблении
глаголов( одеть и
надеть и др.)
Контрольны
е вопросы и
задания
Упр.4
на стр.
105
1
Повторение и систематизация изученного в 4 классе.
12 Повторение.
1
3 Синтаксис. Предложения.
Урок
Систематизация
повторен знаний о
ия и
предложениях
обобщен
ия
получен
ных
знаний
Повторение
пройденного
материала. Работа
над орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи. Что
такое высшая
справедливость.
Тренировочн
ые
упражнения
Упр.!58
доконч
ить.стр.
106
12 Повторение.
4 Состав слова.
1
12 Повторение.
5 Звуки и буквы.
1
12 Повторение.
6 Части речи.
1
12 Имя
7 существительное.
1
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
получен
ных
знаний
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний
Систематизация
знаний о составе
слова
Повторение.
Проверка знаний
учащихся.
Выполнение
заданий.
Записат
ь
словосо
че
тания
Систематизация
знаний о звуках и
буквах
Водоворот –
фонетич. разбор
слова. Беседа.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Работа с
Упр.16
дополнительн 0, стр.
ым заданиями 107
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний
Систематизация
знаний о частях
речи.
Знать основные
грамматические
признаки
Тренировочн
ые
упражнения
Теорет
ически
й
матери
ал
Систематизация
знаний по теме «
Имя
существительное»
Знать основные
орфограммы,
изученные в
разделе, владеть
навыками
самостоятельной
работы
Упражнения,
тесты
Упр.16
6, стр.
110
12 Имя
8 прилагательное.
1
12 Личные
9 местоимения.
1
13 Глагол.
0
1
13 Изложение
1
1
13 Работа на
2 ошибками.
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний
Систематизация
знаний по теме «
Имя
прилагательное»
Знать основной
блок орфограмм
прилагательного,
грамматические
признаки прилаг.
Работа по
карточкам
Систематизация
знаний по теме «
Местоимение»
Употребление в
устной и
письменной речи.
Работа над
орфографией,
орфоэпией,
каллиграфией,
развитие речи.
Тренировочн
ые
упражнения
Урок
повторен
ия и
обобщен
ия
знаний.
Урок
развития
речи
Систематизация
знаний по теме «
Глагол»
Урок
анализа
письмен
ных
работ
Ликвидация
пробелов
Особенности
текста от 3 – го
лица
Знать основные
морфологические
признаки
Уметь определять
тему, основную
мысль текста,
составлять план
Знать орфограммы
и пунктограммы в
рамках изученных
тем
Заполн
ить
таблиц
ув
справоч
никах
Выписа
ть из
текста
художе
ственн
ых
произве
дений
Работа по
карточкам
Подгот
овиться
к
изложению
Творческая
работа
Вспомн
ить
схему,
орфогр
аммы
Правил
о стр.29
в
Д. М.
Работа по
схеме
Урок
Орфографические
контроля и
пунктуационные
навыки на уровне
образовательных
стандартов
Урок
Ликвидация
анализа
пробелов
письмен
ных
работ
Соблюдение
основных правил
русского
правописания
Контрольный
диктант
Индиви
д.
задания
Уметь
классифицировать
ошибки
Работа по
схеме
Повтор
ить
пройд.
1
Урок
Выполнение
обобщен заданий
ия и
системат
изации
изученно
го
Знать разделы
Беседа по
о языке и единицы вопросам
языка, разные виды
разборов.
1
Урок
Выполнение
обобщен заданий
ия и
системат
изации
изучен.
Знать разделы о
языке и единицы
языка, разные
виды разборов
13 Итоговый
3 контрольный
диктант
1
13 Работа над
4 ошибками
1
13 Обобщение и
5 систематизация
изученного
13 Обобщение и
6 систематизация
изученного
Выполнение
заданий
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Математика» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
№
Дәрес темасы
Сәг. Дәрес тибы
сан
ы
Нумерация.
Разрядлар.
1
2
Санлы аңлатмалар
1
3
Кушу һәм алу
4
Берничә
кушылучының
суммасын табу
1
Катнаш
5
Өчурынлы
саннарны алу
Өчурынлы
саннарны
берурынлы
саннарга язып
тапкырлау
Баганалап язып
тапкырлау
1
Катнаш
2
Катнаш
7
Көтелгән нәтиҗәләр
1 дән 1000гә кадәрге саннар (16 сәг.)
Катнаш
Коллектив, 1000 эчендә саннар
мөстәкыйл тәртибен белергә
ь
Катнаш
Коллектив, 2-3 гамәлле
үзлектән
мисалларны чишү.
Гамәлләрне чишү
тәртибен аңлау
1
6
Укучы
эшчәнлеге
Катнаш
Катнаш
Коллектив, Берурынлы
үзлектән
саннарны кушу һәм
алу таблицасын
белергә
Коллектив, Язмача исәпләү
үзлектән
алымнарын белергә,
2-3 гамәлле
мисалларны эшли
белергә
Коллектив, Җәяле һәм җәясез
үзлектән
мисалларны чишү
Коллектив, Өчурынлы
үзлектән
саннарны
берурынлы
саннарга тапкырлау
Коллектив, алымнарын белергә
үзлектән
Контроль
төре
Өй эше
Агымдагы
Агымдагы
№ 16, 7
бит
Арифметик
диктант
№ 4, 8, 18
бит
Агымдагы
№ 25, 8
бит
Агымдагы
№38, 10
бит
Фронталь
сорау
№ 50, 11
бит
Үткәрү
вакыты
Пла Факт
н
.
8
Берурынлы
саннарга язмача
бүлү
3
Катнаш
9
10
11
12
Баганалап язып
бүлү (дәвамы)
Язып бүлү.
Йөзләрне бүлеп
булмаган очраклар
Өчурынлы санны
бурурынлы санга
бүлгәндә өлештә
нуль чыгу
Контроль эш № 1
Арифметик
диктант,
Тематик
№ 56, 12
бит
№ 69, 14
бит
1
1
13
Хаталар өстендә
эш.
Турыпочмаклыкны
ң диагональләре
1
14
Квадрат
диагональләре
үзлеге
1
15
Натураль саннар
белән язмача
исәпләү
“Дүрт арифметик
гамәл” темасын
1
16
Коллектив, Өчурынлы
парлы эш
саннарны
берурынлы
үзлектән
саннарга бүлү
алымнарын белергә
1
Катнаш
Коллектив, Өлешнең
үзлектән
язылышында нуль
булган очракта
дөрес итеп бүлү
Белемнәрн Коллектив, Өйрәнелгән
е тикшерү үзлектән
материалны дөрес
куллану
Катнаш
үзлектән
Турыпочмаклыкны
ң диагональләре
үзлекләрен белергә,
геометрик
фигуралар сызу
Катнаш
Квадрат
Коллектив, диагональләре
үзлектән
үзлекләрен,
геометрик
фигураларны аера
белергә
Катнаш
үзлектән
Натураль саннар
белән исәпли белү
Катнаш
үзлектән
1000 эчендә саннар
тәртибен,
№ 75, 15
бит
Контроль
эш
Хаталар
өстендә эш
№79, 16
бит
Агымдагы,
арифметик
диктант
№ 84, 17
бит
Агымдагы
№ 8, 11, 18
бит
Арифметик
диктант
№14, 19
бит
ныгыту
17
Разрядлар һәм
класслар
1
Катнаш
18
Саннарны уку
1
Катнаш
19
Санарны язу
1
Катнаш
20
Разряд
кушылучылары
1
Катнаш
21
Саннарны
чагыштыру
1
Катнаш
22
Саннарны 10, 100,
1000 тапкыр
зурайту һәм
кечерәйтү
1
Катнаш
23
Һәр разрядның
берәмлеген табу
1
Катнаш
тапкырлау
таблицасын,
мәсьәләләрне чишә
белергә
1000нән зуррак саннар
Коллектив “Разрядлар һәм
класслар
төшенчәсен
белергә. 1000нән
зуррак саннарны
уку һәм язу
Коллектив, 1000000 эчендә
үзлектән
саннарны укый, яза,
чагыштыра белергә
Коллектив, Күбурынлы
үзлектән
саннарны разряд
кушылучылары
рәвешендә күзаллау
Коллектив, 100 эчендә һәм
үзлектән
аннан зуррак саннар
белән төрле
гамәлләр кулланып
мисаллар чишү
Коллектив, 1000000 эчендә
үэлектән
саннарны уку, язу,
чагыштыру
Үзлектән
Саннарны 10, 100,
1000 тапкыр
зурайту һәм
кечерәйтү.
Мәсьәләләр чишү,
мисаллар эшләү
Үзлектән
1000000 эчендә
саннар тәртибен
Агымдагы
№94, 23
бит
Агымдагы,
фронталь
№100, 101
24 бит
Математик
диктант
№ 107, 25
бит
Тест
№ 115, 26
бит
Агымдагы
№ 123, 27
бит
Фронталь
сорау
Тест
№132, 28
бит
1000нән зуррак
саннар темасын
ныгыту
Миллионнар һәм
миллиардлар
классы
Нур. Саннар нуры
1
27
Почмак. Почмак
төрләре
1
28
Зурлыклар.
Озынлык үлчәү
берәмлекләре.
Километр
1
29
Мәйдан үлчәү
берәмлеге—квадрат
километр, квадрат
метр
Ар. Гектар.
Мәйдан үлчәү
берәмлекләре
таблицасы
1
24
25
26
30
1
1
1
белергә.
Күбурынлы
саннарда һәр
разрядның
берәмлеген табу
Белемнәр- Үзлектән
1000000 эчендә
не тикшерү
саннарны укый, яза,
чагыштыра белергә
Катнаш
Коллектив Миллионнар һәм
миллиардлар
классын белергә
Катнаш
Коллектив “Нур, саннар нуры”
төшенчәләрен
белергә
Катнаш
Коллетив, “Почмак”
үзлектән
төшенчәсен
белергә,
почмакларны дөрес
итеп сызарга
Катнаш
Коллектив, Озынлык үлчәү
үзлектән
берәмлекләрен
белергә. Бирелгән
үлчәү
берәмлекләрен
төрле зурлыкларда
күрсәтү
Катнаш
Коллектив, Мәйдан
үзлектән
берәмлекләрен
белергә
Катнаш
Коллектив, Мәйдан үлчәү
үзлектән
берәмлекләре
таблицасын
белергә.
Арифметик
диктант
Агымдагы,
фронталь
сорау
Агымдагы
№ 142, 29
бит
№ 155, 32
бит
Агымдагы,
Арифметик
диктант
№ 158,
159,
34 бит
Агымдагы
№ 177,
181,
40 бит
Агымдагы
№ 193, 42
бит
Агымдагы.
Арифметик
диктант
№ 207, 44
бит
31
Палетка ярдәмендә
фигураның
мәйданын табу
1
32
Контроль эш
1
33
Хаталар өстендә
эш.
Бөтеннең берничә
өлешен табу
Бөтенне өлешләргә
бүлү
“Озынлык һәм
мәйдан үлчәү
берәмлекләре”
темасын ныгыту
Масса
берәмлекләре.
Тонна. Центнер.
1
Масса
берәмлекләре
таблицасы
34
35
36
37
Турыпочмаклык
периметрын һәм
мәйданын табу
Белемнәрн Коллектив, Палетка ярдәмендә
е куллану үзлектән
мәйдан үлчи,
мәсьәләләр чишә,
турыпочмаклык
мәйданын һәм
периметрын таба
белергә
Белемнәрн Үзлектән
Зурлыкларны
е тикшерү
чагыштыру,
мәсьәләләр чишү
Белемнәрн Коллектив Хаталар өстендә эш
е тикшерү
башкару. Бөтенне
өлешләргә бүлү
1
Катнаш
1
Катнаш
1
Катнаш
1
Катнаш
Коллектив, Мәсьәләләр чишү
үзлектән
Коллектив, Озынлык һәм
үзлектән
мәйдан үлчәү
берәмлекләрен
белергә
Коллектив “Масса”
төшенчәсен
белергә. Бирелгән
зурлыклары төрле
берәмлекләргә
куярга
Коллектив, Масса
парлы
берәмлекләре
таблицасын
белергә. Бирелгән
зурлыкларны төрле
Агымдагы
№212, 46
бит
Йомгаклау
контроль
эше
Хаталар
өстендә эш
Агымдагы
№ 232, 48
бит
Тест
Агымдагы
№ 239, 49
бит
Агымдагы
№ 248, 50
бит
38
Вакыт үлчәү
берәмлекләре
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
39
0 сәгатьтән 24
әгатькә кадәр вакыт
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
40
Мәсьәләләр чишү
1
Ныгыту
Коллектив,
41
Вакыт берәмлеге -секунд
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
42
Вакыт берәмлеге -гасыр
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
43
Вакыт
берәмлекләре
таблицасы
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
44
Масса, вакыт
берәмлекләре.
1
Катнаш
Үзлектән,
ныгыту
берәмлекләргә
куярга
Вакыт
берәмлекләрен
белергә.
Үзләштергән
белемнәрне
вакытны
билгеләгәндә
куллану
Зурлыкларны
чагыштыра белү,
аларны төрле
берәмлекләргә кую
Үзлектән
мәсьәләләр чишү
Зурлыкларны
чагыштыра белү,
аларны төрле
берәмлеккә кую,
вакытны сәгатькә,
минутка карап
билгеләү
Вакыт
берәмлекләрен,
алар арасындагы
бәйләнешләрне
белергә
Зурлыкларны
чагыштыра белү,
аларны төрле
берәмлеккә кую
Масса һәм вакыт
берәмлекләрен
Агымдагы
№ 255, 51
бит
Агымдагы,
үзлектән
№ 263, 52
бит
Агымдагы
Агымдагы
№ 279 54
бит
Агымдагы
№ 287, 55
бит
Агымдагы
№ 291, 56
бит
Агымдагы
№ 24, 59
бит
Ныгыту
45
Вакыт
берәмлекләре.
Мөстәкыйль эш
1
Катнаш
46
Телдән һәм язып
исәпләү алымнары
1
Катнаш
47
Алуның 600-26,
30007-648
очраклары
1
Катнаш
48
Билгесез
кушылучыны табу
1
Катнаш
49
Билгесез кимүчене,
киметүчене табу
1
Катнаш
50
Билгесез өченче
кушылучыны табу
1
Катнаш
51
Зурлыкларны кушу
1
Катнаш
белү, аларны
чагыштыру
Үзлектән
Вакыт
берәмлекләрен
белү, аларны
чагыштыру
Кушу һәм алу
Коллетив, Күбурынлы
үзлектән
саннарны язмача
кушу һәм алу
Коллектив, Кайбер разряд
үзлектән
берәмлекләре 0
булган очракта алу
гамәлен башкару
Коллектив, Билгесез
үзлектән
ушылучыны табу
кагыйдәсен белү.
Исәпләүләрнең
дөреслеген тикшерә
белү
Коллектив, Билгесез кимүче
үзлектән
һәм киметүчене
табу.
2-3 гамәлле җәяле
һәм җәясез
аңлатмаларның
кыйммәтләрен
исәпләү
Коллектив Берничә
кушылучының
суммасын, билгесез
өченче
кушылучыны табу
Үзлектән,
Зурлыкланы куша
Тематик
Агымдагы
№ 299,
63бит
Агымдагы
№ 308, 63
бит
Агымдагы
№ 316, 64
бит
Агымдагы,
арифметик
диктант
№ 322, 65
бит
Агымдагы
№ 331, 66
бит
Агымдагы
№ 336, 67
52
53
һәм алу
Санны берничә
берәмлеккә арттыру
һәм киметүгә
мәсьәләләр
Хәрәкәткә карата
мәсьәләләр
1
Катнаш
коллектив
Үзлектән
1
Катнаш
Коллектив
54
Теманы йомгаклау
1
Белемнәрн Коллектив
е ныгыту
56
Контроль эш.
Язмача кушу һәм
алу
Контроль эшкә
анализ.
Хаталар өстендә эш
1
Белемнәрн Үзлектән
е тикшерү
57
1
һәм ала белергә
Мәсьәләләрне төрле
юллар белән чишү
Агымдагы
бит
№ 7, 69
бит
Тизлек вакыт, юл
төшенчәләрен искә
төшерү
Күбурынлы
саннарны кушу һәм
алуны ныгыту,
мәсьәләләр чишү
Мәсьәләләр чишү,
мисаллар исәпләү
Арифметик
диктант
№ 25, 71
бит
Агымдагы
Контроль
эшкә
әзерлек
Катнаш
Коллектив
Хаталар өстендә эш
Агымдагы
Агымдагы
№ 352, 72
бит
Агымдагы,
арифметик
диктант
Агымдагы
№ 357, 73
бит
Тапкырлау һәм
аның үзлекләре. 0гә
һәм 1гә тапкырлау
Язмача тапкырлау
алымнары
1
Катнаш
Тапкырлау һәм бүлү
Коллектив, 0 белән исәпләүләр
үзлектән
1
Катнаш
Коллектив
60
Тапкырлауның
4019 ∙ 7 очраклары
1
Катнаш
61
Йомгаклау
контроль эше
1
62
Хаталар өстендә
1
58
59
Тематик
Язмача дөрес итеп
тапкырлау
Коллектив, Кайбер разряд
үзлектән
берәмлекләре 0
булган очракта
тапкырлауны
башкару
Белемнәне Үзлектән
Мисал,
тикшерү
мәсьәләләрне дөрес
итеп чишү
Катнаш
Коллектив, 0гә тәмамланган
Йомгаклау
тикшерүе
Агымдагы
№ 368, 74
бит
эш. Язылышлары
0гә тәмамланган
саннарны
тапкырлау.
үзлектән
63
Билгесез
тапкырлаучыны
табу
1
Катнаш
64
Берурынлы санга
бүлү
1
Катнаш
65
Язмача бүлү
алымнары
1
Катнаш
66
Зуррак разряд
берәмлекләре
бүлүчедән кечерәк
булган очраклар
1
Катнаш
67
Билгесез
бүленүчене,
билгесез бүлүчене
табу
Бүлүгә мәсьәләләр
чишү
1
Катнаш
1
Ныгыту
Күбурынлы
саннарны бүлгәндә
өлешнең
язылышында 0
1
Катнаш
68
69
саннарны
тапкырлый белү,
дөреслеген тикшерү
Коллектив
Билгесез
тапкырлаучыны
табу кагыйдәсен
белү
Коллектив, Күбурынлы санны
үзлектән
берурынлы санга
бүлә белү. 2-3
гамәлле мисаллар
чишү
Коллектив, Бүлү алгоритмын
үзлектән
белү, практикада
куллану
Коллектив, Зуррак разряд
үзлектән
берәмлеге
бүлүчелән кечерәк
булган очракта
баганалап бүлүне
башкару
Коллектив Билгесез бүлүче
һәм бүленүчене
таба белү
Агымдагы
№ 379, 76
бит
Агымдагы
Зирәклекк
ә мәсьәлә,
77 бит
Агымдагы
№392, 78
бит
Агымдагы
№ 402, 80
бит
Агымдагы
№ 411, 81
бит
Коллектив, 2-3 гамәлле
үзлектән
мисаллар,
мәсьәләләр чишү
Коллектив, Өлештә 0 булганда
үзлектән
күбурынлы
саннарны бүлә белү
Агымдагы
№ 419, 82
бит
Агымдагы
№ 426, 83
бит
70
71
72
73
74
75
булган очраклар
Күбурынлы
саннарны бүлү.
Ныгыту
Өлештә 0 булган
очракта кыскача
язылыш
Пропорциональ
бүлүгә мәсьәләләр
Күбурынлы
саннарны
берурынлы санга
бүлү. Ныгыту
Контроль эш.
Күбурынлы
саннарны
тапкырлау һәм
бүлү
Хаталар өстендә
эш.
Арифметик урта
1
Ныгыту
1
Катнаш
1
Катнаш
1
Катнаш
1
Коллектив
Баганалап язып
бүлү алымнарын
дөрес куллану
Коллектив, Баганалап бүлгәндә
үзлектән
бүлүне кыскача
Агымдагы
Тест
№435, 84
бит
Агымдагы
№ 441, 85
бит
Коллектив,
үзлектән
Группалап,
үзлектән
Агымдагы
№ 448, 86
бит
№ 16, 88
бит
Белемнәрн Үзлектән
е тикшерү
1
Катнаш
Төрле типтагы
мәсьәләләр чишү
Язмача тапкырлау
һәм бүлү
гамәлләрен
башкару
Язмача тапкырлау
һәм бүлү
гамәлләрен
башкару
Коллектив, “Арифметик урта”
үзлектән
төшенчәсен аңлау,
арифметик уртаны
табу
Коллектив, “Тизлек”
үзлектән
төшенчәсен аңлату
76
Тизлек. Тизлек
берәмлекләре
1
Катнаш
77
Тизлек, вакыт,
ераклык арасында
үзара бәйләеш
Хәрәкәткә карата
мәсьәләләр чишү
Мәсьәлә чишүне
ныгыту
Берурынлы санга
тапкырлау һәм
1
Катнаш
Коллектив, Тизлек, вакыт һәм
үзлектән
ераклыкны табу
1
Катнаш
Үзлектән
1
Ныгыту
Үзлектән
1
Кабатлау
Үзлектән
78
79
80
Үзлектән
мәсьәләләр чишү
Үзлектән мәсьәләр
чишүне
Баганалап язып
тапкырлау һәм бүлү
Тематик
Тематик
Агымдагы
№ 459, 91
бит
Агымдагы,
арифметик
диктант
Агымдагы
№ 469, 93
бит
Агымдагы
Агымдагы
Агымдагы
Зирәклекә
мәсьәлә,
94 бит
№ 483, 95
бит
№ 16, 97
бит
№ 6, 3 бит
бүлү. Кабатлау
81
Өчпочмак төрләре
1
Катнаш
Коллектив
82
Өчпочмак төрләре,
Ныгыту
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
83
Почмак ярдәмендә
өчпочмак төзү
1
Белемнәрн Коллектив,
е куллану үзлектән
84
Циркуль, линейка
ярдәмендә
өчпочмак төзү
1
Практикум Үзлектән
85
Контроль эш.
Хәрәкәткә
мәсьәләләр
1
Белемнәрн Үзлектән
е тикшерү
86
Хаталар өстендә
эш. Хәрәкәткә
мәсьәләләр
Санны
тапкырчыгышка
тапкырлау
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
Нульгә
тәмамланган
саннарга язып
тапкырлау
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
87
88
күнекмәләрен
камилләштерү
“Өчпочмак”
төшенчәсен искә
төшерү, аларның
төрләрен белү
Өчпочмак төрләрен
белү, геометрик
фигуралар сызу,
периметр табу
Почмак ярдәмендә
өчпочмак төзү.
Мисаллар чишү
Күппочмакның
периметрын табу.
Циркуль, линейка
ярдәмендә
өчпочмак сызу
Арифметик ысул
ярдәмендә тизлек,
вакыт, юл
арасыында
бәйләнеш булдыру
Хаталарны төзәтү,
мисаллар,
мәсьәләләр чишү
Язмача исәпләү
алымнарын белергә,
дөреслеген
тикшерергә
Бүлү һәм
тапкырлауның төп
мәгънәсен аңлау
Агымдагы
Агымдагы
№ 19, 5
бит
Агымдагы
№ 28, 6
бит
Агымдагы
№ 32, 7
бит
Тематик
Хаталарны
төзәтү
Агымдагы
№40, 8 бит
Агымдагы,
фронталь
сорау
№ 47, 9
бит
89
Баганалап язып
тапкырлауны дәвам
итү
1
Катнаш
90
Нульгә
тәмамланган ике
санны язып
тапкырлау
Хәрәкәткә
мәсьәләләр
1
Катнаш
1
Катнаш
92
Тапкырлаучыларны
алмаштыру һәм
группалау
1
Катнаш
93
Мәсьәләләр чишү
1
Катнаш
94
Нульгә
тәмамланган
саннарга бүлү
10, 100, 1000гә
калдыклы бүлү
1
Катнаш
1
Катнаш
96
Нульгә
тәмамланган
саннарга язып бүлү
1
Катнаш
97
Бүлүнең 3240:60
очраклары
1
Катнаш
98
Капма-каршы
юнәлешкә
мәсьәләләр чишү
1
Катнаш
91
95
Коллектив, Нульгә
үзлектән
тәмамланган
саннарга язып
тапкырлау
Коллектив Нульгә
тәмамланган ике
санны тапкырлый
белергә
Коллектив, Хрәкәткә
үзлектән
мәсьәләләрчишү,
мисаллар эшләү
Коллектив, Тапкырлаганда
үзлектән
тапкырлаучыларны
ң урыннарын
алыштыру
Үзлектән
Мәсьәлә чишү
күнекмәләрен
камилләштерү
Коллектив Исәпләгәндә дөрес
итеп тапкырлый
һәм бүлә белү
Коллектив, Калдыклы бүлүне
үзлектән
башкару
Коллектив, 100 һәм аннан
үзлектән
зуррак саннар
беләзн арифметик
гамәлләр эшли белү
Коллектив Нульле саннар
белән бүлү гамәлен
башкара белү
Коллектив, Арифметик
үзлектән
гамәлләр ярдәмендә
капма-каршы
Агымдагы
№ 49, 10
бит
Агымдагы
№ 58, 11
бит
Агымдагы,
мөстәкыйль
эш
Агымдагы,
арифметик
диктант
№ 65, 12
бит
Агымдагы
№ 81, 14
бит
Агымдагы
№ 86, 19
бит
Агымдагы,
индивидуал
ь
Агымдагы
№ 102, 21
бит
Агымдагы
№ 127, 25
бит
Агымдагы,
арифметик
диктант
№ 138, 27
бит
№ 72, 13
бит
№ 112, 23
бит
99
Контроль эш.
“Нульгә
тәмамланган
саннарга тапкырлау
һәм бүлү”
Хаталар өстендә
эш.
Нульгә
тәмамланган
саннарга язып
тапкырлау
Санны суммага
тапкырлау
1
Белемнәрн Үзлектән
е тикшерү
1
Катнаш
Үзлектән,
коллектив
1
Катнаш
Коллетив,
үзлектән
1
Катнаш
10
3
10
4
10
5
10
6
Санны суммага
уңайлы ысул белән
тапкырлау
Икеурынлы санга
язып тапкырлау
Тапкырлау гамәлен
башкару
Өчурынлы санга
язып тапкырлау
Өчурынлы санга
тапкырлау. Ныгыту
1
Катнаш
1
Катнаш
1
Катнаш
1
Катнаш
10
7
Икеурынлы санга
бүлү
1
Катнаш
10
8
Икеурынлы санга
калдыклы бүлү
1
Катнаш
10
0
10
1
10
2
юнәлешкә
мәсьәләләр чишү
Өйрәнгәннәрне
куллана белү
Эшләгән эштәге
хаталарны табып
төзәтә белергә
Йомгаклау
Хаталар
өстендә эш
№ 2, 29
бит,
№ 17, 31
бит
Санны суммага
тапкырлау
кагыйдәсен белергә
Коллектив, Уңайлы ысулны
үзлектән
сайлый белергә
Агымдагы,
арифметик
диктант
Агымдагы
№ 154, 33
бит
Коллектив
Агымдагы
№ 168, 35
бит
№ 179, 37
бит
№ 213, 42
бит
№ 7, 9 43
бит
Икеурынлы санга
тапкырлый белергә
Үзлектән
Өйрәнгәннәрне
гамәлдә куллану
Коллектив Эзлекле рәвештә
тапкырлый белергә
Коллектив, Тапкырлау гамәлен
үзлектән
башкару
Коллектив, Күбурынлы санны
үзлектән
икеурынлы санга
язып бүлә белергә
Коллетив, Тапкыр һәм
үзлектән
бүлүнең конкрет
мәгънәсен белергә
Агымдагы
Агымдагы
Агымдагы,
арифметик
диктант
Агымдагы
Агымдагы,
арифметик
диктант
№ 163, 34
бит
№ 219, 46
бит
№ 227, 47
бит
10
9
Бүлүне план буенча
башкару
1
Катнаш
11
0
Бүлүдә сынау өчен
алынган цифр
1
Катнаш
11
1
Язып бүлүне
ныгыту
1
Катнаш
11
2
Өйрәнгән
очракларга
мәсьәләләр чишү
Икеурынлы саннага
бүлү
1
Катнаш
1
Катнаш
11
4
11
5
Бүлгәндә өлештә 0
булган очрааклар
“Икеурынлы манга
бүлү” темасын
ныгыту
1
11
6
“Икеурынлы санга
бүлү” темасы
буенча
контроль эш
Хаталар өстендә
эш. Икеурынлы
санга тапкырлау
һәм бүлү
1
11
3
11
7
1
1
Коллектив, Күбурынлы санны
Үзлектән
икеурынлы,
берурынлы
саннарга бүлә белү
Коллектив Сынау өчен
дөреслеккә туры
килә торган цифр
сайлый белү
Коллектив Баганалап язып
бүлүне
камилләштерү
Коллектив, Мәсьәләләр чишү
үзлектән
Коллектив, Исәпләүләр
үзлектән
башкарганда
тапкырлый һәм
бэлә белү
Катнаш
Коллектив Язма исәпләүләрне
башкара белү
Катнаш
Коллектив, Тапкырлау һәм
Үзлектән
бүлүнең конкрет
мәгънәсен
аңлау,компонентлар
арасындагы
бәйләнешне белү
Белемнәрн Үзлектән
Икеуурынлы санга
е тикшерү
бүлүне эшли,
аларны тикшерә
белү
Катнаш
Үзлектән
Хаталар өстендә
эшли белергә
Агымдагы,
тест,
фронталь
№ 234, 48
бит
Агымдагы
№ 247, 50
бит
Агымдагы
№ 254, 51
бит
Үзлектән эш
№ 265, 52
бит
Арифметик
диктант
№ 272, 53
бит
Агымдагы
№ 278, 54
бит
№ 14, 57
бит
Тематик,
фронталь
сорау
Тематик
Хаталар
өстендә эш
№ 20, 25,
58 бит
Өчурынлы санга
язып бүлү
Зуррак разряд
берәмлекләре
бүленми торган
очраклар
Өчурынлы санга
бүлү һәм
дөреслеген
тикшерү
Сынап карауда 10
саны чыккан
очраклар
Өлештә 0 цифры
булган очраклар
1
Катнаш
Коллектив, Өчурынлы санга
үзлектән
бүлә белергә
Коллектив Тулы булмаган
бүленүчеләрне таба
белергә
Агымдагы
1
Катнаш
1
Катнаш
Коллектив, Бүлүнең дөреслеген
үзлектән
тикшерә белергә
Агымдагы
1
Катнаш
Коллектив
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
12
3
Калдыклы бүлү
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
12
4
Калдыклы бүлүне
ныгыту
1
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
12
5
Мәсьәләләр чишү
1
Катнаш
Үзлектән
12
6
12
7
Тигезләмәләр чишү
1
Катнаш
“Өчурынлы
саннарга бүлү”
темасы буенча
контроль эш
Хаталар өстендә
эш.
1
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
8
1
Катнаш,
үзлектән
Белемнәрн Үзлектән
е тикшерү
Катнаш
Коллектив,
үзлектән
Агымдагы
Сынап карау өчен
Агымдагы
дөрес цифрлар
сайлый белергә
Өурынлы санга
Агымдагы
бүлгәндә өлештә 0
булган очракларны
дөрес исәпләү
1000 эчендә
Агымдагы
калдыклы бүлүне
башкара белү
Калдыклы бүлүнең
Тематик,
дөреслеген тикшерә
тест
белү
Мәсьәләләр чишә,
Үзлектән эш
исәпләүләр башкара
белү
Тигезләмәләр чишә
Агымдагы
белү
Арифметик
Контроль
гамәлләрне эшли,
эш
мәсьәләләрне чишә
белү
Зурлыклар
Хаталар
арасында бәйләнеш өстендә эш
№ 291, 60
бит
№ 297, 61
бит
№ 306, 62
бит
№ 313, 63
бит
№ 321, 64
бит
№ 334, 66
бит
№ 352, 68
бит
№ 373,
377,
71 бит
№ 17, 45
бит
Тигезләмәләр чишү
12
9
Мәсьәләләр чишү
1
13
0
Хәрәкәткә
тигезләмәләр һәм
мәсьәләләр чишү 1
1
13
1
Йомгаклау
контроль эше
1
13
2
1
1
13
3
Контроль эшкә
анализ.
Нумерация.
Тигезлекләр
Арифметик
гамәлләр
13
4
Гамәлләрне
башкару тәртибе
1
13
5
13
6
“Зурлыклар”
темасын йомгаклау
Гомумиләштерү
1
1
1
булдыру,
мәсьәләләр чишү,
язма исәпләүләр
башкару
Катнаш
Коллектив Мәсьәлә чишү
күнекмәләрен
ныгыту
Катнаш
Коллектив Ераклык,вакыт һәм
юлны табуга
мәсьәләләр,
катлаулы
тигезләмәләр чишү
Катнаш
Үзлектән
Натураль саннар
белән исәпләүләр
башкара белү
Кабатлау
Катнаш
Коллектив, Хаталарны төзәтү
үзлектән
1000000 эчендә
саннар тәртибен
белергә
Катнаш
Коллектив, Арифметик
үзлектән
гамәлләрне тиешле
эзлеклелектә
башкару
Катнаш
Коллектив, 2-3 гамәлле
үзлектән
исәпләү-ләрне
башкара белү
Катнаш
Коллектив, Зурлыкларны
үзлектән
чагыштыра белү
Йомгаклау Коллектив, Алынган
үзлектән
белемнәрне куллана
белү
Агымдагы
№ 5, 78
бит
Тематик
Контроль
эш
Хаталар
өстендә эш
Агымдагы
№ 7 (2, 3)
84 бит
Агымдагы
№ 16, 85
бит
Тематик
№ 7, 88
бит
Тематик
№ 6 (1, 3)
89 бит
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Литературное чтение» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
№
п/
п
1
2
Тема урока
Введение.
Что такое
литература?
С. Аксаков
«Детские годы
Багрова-внука»
Кол
Характеристи-во Тип урока
ка
чадеятельности
сов
учащихся
1
Комбини- Работа со
рованный статьёй
учебника
2
Комбинированный
Текущий
Страна детства
Выразительное
Фронтальны
чтение
й опрос
3
Болезнь матери
4
Н. Некрасов
«Крестьянские
дети»
1
Комбинированный
Пересказ.
Комментирован
ное чтение
5
М. Осоргин
«Детство» (1
часть)
3
Комбинированный
Работа со
статьей
учебника.
6
Как мальчик
учился в школе?
Вид
контроля,
измерители
Выразительное
чтение.
Пересказ.
Планируемые
результаты
освоения
материала
Знать термины
«литературный
герой, дейст. лицо,
персонаж»
Уметь определять
главную мысль
произведения,
пересказывать
текст
Текущий
Пересказ
Знать творчество
Н. Некрасова,
читать выразит.
худ. текст
Тематически Знать название и
й
основное
содержание
изученного произ-я,
уметь
анализировать
поведение героев
Автобиография
Е. Винокуров
«Лебеди»
1
Комбинированный
Работа со
стихотворением
Стр. 3-6,
читать
Стр. 7-11,
выразит.
читать
отвечать на
вопросы,
знать
содержание
Стр. 12-15,
выразит.
читать
Стр. 16-20,
знать сод.,
знать о
творчестве
Осоргина.
Стр. 20-22,
отвечать на
вопросы
написать о
жизни
Осоргина
7
8
Дом.
задание
Выразительн Знать название и
ое чтение
основное
Выучить
наизусть по
Дата пров.
план факт
9
Мустай Карим
2
Комбинированный
10 М. Карим. Асхат
с губернаторской
11 Внеклассное
чтение
А. М. Горький
Дед Архип и
Лёнька
12 В. Астафьев.
Захарка
1
Комбинированный
1
Комбинированный
13 Ф. Искандер.
Животные в
городе
1
Комбинированный
14 В. Солоухин.
Детство бегало
босиком
1
Комбинированный
содержание изуч.
произведения,
творчество Е.
Винокурова. Уметь
различать жанры
произведений
Работа с
Творческий Уметь составлять
текстом.
пересказ
небольшое
Комментирован
монологическое
ное чтение
высказывание с
опорой на
авторский текст.
Знать о творчестве
М. Карима.
Выразительное
Тематически Уметь использовать
чтение
й
полученные знания
пересказ
для
самостоятельного
чтения книг
Словарная
Выразительн Уметь составлять
работа.
ое чтение
небольшое
Работа с текстом
высказывание с
опорой на
авторский текст,
оценить собы-тия,
героев произвед.
Беседа по
Выразительн Уметь определять
содержанию
ое чтение
тему и главную
мысль
произведения,
оценивать события
Характеристика Пересказ
Уметь определять
героев.
тему и главную
Выразит. чтение
мысль
выбору
Стр. 26,
беглое
чтение
Стр. 26-32,
пересказ
Пересказ по
выбору
Стр. 34-39,
вопросы
Стр. 41-45,
отвечать на
вопросы
Стр. 46-49,
пересказ
15 Р. Кутуй. С
закрытыми
глазами
1
Комбинированный
16 В. Куприн. На
берегах Вятки
1
Комбинированный
17 Внеклассное
чтение. Крупин В.
Н. В Дымковской
слободе
1
Комбинированный
18 М. Осоргин.
Волчьи круги
1
Комбинированный
19 В. Солоухин.
Волк
1
Комбинированный
произведения,работ
ать с иллюстрацией
Работа с текстом Выразительн Уметь составлять
ое чтение
небольшое
монологическое
высказывание с
опорой на
авторский текст,
оценивать
события,героев
произвед.
Комментирован Выразительн Уметь высказывать
ное чтение
ое чтение
оценочное
суждение о
прочитанном
произведении
Выразит. чтение. Тематически Уметь высказывать
Пересказ
й
оценочные
суждения о
прочитанном
произвед.
Не верю, что звери не говорят
Комментирован Тематически Уметь высказывать
ное чтение.
й
оценочные
Выразительное
суждения о
чтение
прочитанном
произведении,
анализировать
образные языковые
средства
Выразительное
Тематически Уметь определять
чтение
й
тему и главную
мысль
произведения,
Стр. 50-54,
пересказ
отрывка по
выбору
Стр. 55-59,
выразит.
чтение
Пересказ
отрывка по
выбору
Стр. 60-63,
вопросы
Стр. 64-65,
наизусть по
выбору
20 Е. Марысаев.
Машутка
2
Комбинированный
Работа с
произведением.
Аналитическая
беседа
21 Машутка
вернулась.
22 Н. Заболоцкий.
Лицо коня
1
Комбинированный
Работа с новой
терминологией.
Характеристика
героев
23 Внеклассное
чтение.
Куприн А. И.
Белый пудель
24 В. Астафьев. Бойе
1
Комбинированный
Аналитическая
беседа
1
Комбинированный
Комментирован
ное чтение
25 Ю. Коваль.
Солнечное пятно
1
Комбинированный
Знакомство с
новой
терминологией.
Выразительное
чтение
отвечать на
вопросы
Тематически Уметь читать
й
осознанно текст
Пересказ
худ. произвед. про
себя, высказывать
оценочные
суждения о
прочитанном
произвед.
Выразительн Уметь читать,
ое чтение
соблюдая
логическое
ударение, отвечать
на вопросы
Пересказ
Уметь создавать
небольшой устный
текст на заданную
тему
Выразительн Уметь составлять
ое чтение
небольшое
высказывание с
опорой на
авторский текст,
оценивать
события,героев
произвед.
Пересказ
Уметь определять
тему и главную
мысль
произведения,
анализировать
образные языковые
средства, различать
Стр. 66-71,
выразит.
читать
Стр. 66-71,
знать сод.
Стр. 73-75,
выразит.
читать,
вопросы
Пересказ по
выбору
Стр. 76-80,
читать,
вопросы
Стр. 81-84,
пересказ
26 Ю. Дмитриев.
Домой, домой,
домой!
27 Р. Погодин.
Лазоревый петух
моего детства
1
Комбинированный
Комбинированный
2
28 Наши меньшие
братья
29 Д. И. Фонвизин
3
Комбинированный
30 Недоросль
31 Юмор
32 А. П. Чехов.
Налим.
33 Как барин поймал
налима?
2
34 Внеклассное
чтение.
1
Комбинированный
жанры
произведения
Уметь определять
тему и главную
мысль
произведения,
составлять вопросы
по тексту
Характеристика Выразительн Уметь определять
героев.
ое чтение.
тему и главную
мысль
произведения,
Работа с текстом Пересказ
Участвовать в
диалоге при
обсуждении
прочитанного
Смех – это солнце
Характеристика Выразительн Уметь различать
героев.
ое чтение.
жанры худ.
Чтение по ролям
литературы,
Чтение по
анализировать
ролям
характ. героев
Хар-ка героев.
Творческая
работа
Комбинированный
Выразительн
ое чтение.
Пересказ от
лица героев
Работа с текстом Диагностика
навыков
Уметь составлять
небольшое
монологическое
высказывание с
опорой на
авторский текст,
оценивать события,
героев
произведения
Уметь безошибочно
читать незнакомый
Стр. 85-87,
читать,
вопросы
(стр. 88)
Стр. 89-92
читать
Ответить на
вопросы
Действие 4,
чт. по ролям
Ответить на
вопросы
Дать хар-ку
героям.
Читать, стр.
11-18
А. П. Гайдар.
Горячий камень
35 Теффи
(Н. А. Лохвицкая)
чтения
2
Комбинированный
36 Переоценка
ценностей
37 М. А. Шолохов.
Поднятая целина.
Выразительное
чтение.
Пересказ
2
Комбинированный
38 Испортилась
поварская карьера
Творческая
работа.
Пересказ
39 Л. И. Лагин.
Хоттабыч
вступает в игру.
40 Странные
ситуации
41 Ю. К. Олеша.
Три толстяка.
42 Что сделали с
продавцом?
2
43 Обобщение по
теме: «Смех—это
солнце»
1
Комбинированный
Комбинированный
Пересказ.
Словарная
работа
Беседа по
содержанию.
Работа стекстом
Повторени Творческая
е
работа
текст с
соблюдением норм
литературн.
произведения
Тематически Уметь читать
й пересказ.
осознанно вслух
тексты
Пересказ
художественных
отрывка
произведений
целыми словами
Творческий Уметь делить текст
пересказ.
на смысловые
части, составлять
его простой план,
персказывать текст,
анали-зировать
характ. героев
Пересказ
Уметь работать с
иллюстрациями,
анализировать
мотивы поведения
Тематически Уметь составлять
й.
небольшое
высказывание с
Пересказ
опорой на
авторский текст,
оценивать события,
героев
произведения
Тест
Уметь составлять
простейшие
задания для
викторины
Стр. 19
Записать
требования
родителей
Выразитель
но читать,
стр. 27-28
Ответить на
вопр. стр. 33
Стр. 34-37
Пересказ,
стр. 37-42
Содержание
отрывка.
Найти
сравнения
Составить
задания
44 А. С. Пушкин.
Птичка.
45
А. С. Пушкин.
Туча
2
Комбинированный
46 М. Ю. Лермонтов
Осень. Весна.
47 М. Ю. Лермонтов.
Небо и звёзды
2
Комбинированный
48 И. А. Бунин.
Автобиографичес
кая заметка.
49 И. А. Бунин.
Стихотворения
50 Н. М. Рубцов.
Коротко о себе.
51 Н. М. Рубцов.
Родная деревня
2
Комбинированный
2
Комбинированный
52 Внеклассное
чтение.
Д. Н. МаминСибиряк.
Серая шейка
1
Комбинированный
Поэтическая тетрадь
Выразительное
Тематически Уметь читать
чтение
й
стихотворные
произведения
наизусть (по
выбору),
определять
средства
выразительности
Выразительное
Чтение
Уметь читать
чтение
наизусть
стихотворные
произведения
наизусть (по
выбору),
определять
средства
выразительности
Выразительное
Выразительн Уметь
чтение
ое чтение
выразительно
читать, участвовать
в обсуждении
текста
Выразительное
Чтение
Уметь читать
чтение
наизусть
стихотворные
произведения
наизусть (по
выбору), рисовать
словесные картины
Викторина
Выразительн Уметь высказывать
ое чтение
оценочные
суждения о
прочитанном
произведении,
отвечать на
Выучить
наизусть
(по выбору)
Выучить
одно
стихотворен
ие
Пересказ,
Стр. 60-62
Выучить
наизусть
Выразитель
но читать,
стр.70
Выучить
наизусть
вопросы
53 А. С. Пушкин.
Сказка о попе и о
работнике его
54 Балде.
Хитрость Балды
2
55 П. П. Ершов.
2
56 Конёк-горбунок
57 Н. Н. Носов.
2
58 Как Незнайка
разговаривал со
своей совестью
59 Обобщение по
разделу
«Литературные
сказки»
1
Комбинированный
Литературная сказка
Выразительное
Тематически
чт.
й
Хар-ка героев.
Творческая
работа
Знать сказки А. С.
Пушкина, уметь
различать
народных и
литературных
сказок
Комбини- Выразтельное
Тематически Знать название
рованный чтение.
й
основное
содержание
Творческая
изученного
работа
произведения.
Уметь читать
осознанно вслух
тексты худ-ых
произ-иё целыми
словами.
Знать твор-во П. П.
Ершова
Комбини- Комментирован Выразительн Уметь высказывать
рованный ное чтение.
ое чтение.
оценочные
суждения о
Работа с текстом Ответы на
прочитанном
вопросы
произведении ,
сравнивать
народные
волшебные сказки
и литературные
сказки.
Повторени Викторина.
Фронтальны Уметь создавать
е
Творческая
й опрос
небольшой устный
работа
текст на заданную
тему
Содержание
отрывка.
Нарисовать
Балду
Стр. 81-86,
выраз.
читать
Нарисовать
иллюстраци
ю к сказке
Стр. 92-96,
читать.
Стр. 96-100,
читать,
вопросы
Стр. 100,
вопрос 7
60 Ш. Перро. Кот в
сапогах
2
Комбинированный
62 Братья Гримм.
Госпожа
Метелица
1
Комбинированный
63 Х. К. Андерсен.
Домовой у
лавочника
1
Комбинированный
64 Р. Киплинг.
Братья Маугли
1
Комбинированный
65 Х. Мураками.
Дружище Квак
спасает Токио
2
Комбинированный
61 Кот в сапогах
помогает хозяину
66 Катагири помог
Дружищу Кваку
67 Внеклассное
чтение.
В стране
1
Комбинированный
Сказки зарубежных писателей
Работа с
Пересказ
Уметь определять
текстом.
тему и главную
мысль произвед.,
делить текст на
Пересказ
части, составлять
план
Работа с текстом Выразительн Уметь
ое чтение
пересказывать
текст,
анализировать
мотивы поведения
героев, отвечать на
вопросы
Комментирован Пересказ
Уметь определять
ное чтение
тему и главную
мысль произвед.,
делить текст на
части, оценить
события
Беседа по
Выразительн Уметь создавать
содержанию
ое чтение
небольшой устный
текст на заданную
тему
Работа с текстом Выразительн Уметь определять
ое чтение.
тему и главную
Пересказ
мысль произвед.,
читать по ролям,
анализировать
мотивы поведения
героев
Выступления
Пересказ
Уметь использовать
подготовленных
полученные знания
учащихся
для
Стр. 101104, читать
Стр. 104107, читать,
отвечать на
вопросы
Стр. 108114, читать,
отвечать на
вопросы
Стр. 115122, читать,
вопросы
Стр. 123131, читать,
нарисовать
рисунок
Стр. 132137, читать
Стр. 137141, читать,
вопросы
литературных
героев
68 Обобщение
самостоятельного
чтения книг
1
Повторение.
Закрепление
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Литературное чтение (тат)» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
Дәреснең темасы
Дәрес
лек
бите
Дәреснең
тибы
1
М. Гафури. Ана
теле
5
Катнаш
2
Р. Миңнуллин.
Җәйнең яшел аты
8
Катнаш
3
Ә. Бикчәнтәева.
Көз
12
Катнаш
4
Халык авыз
иҗаты
14-17
5
Мәкальләр һәм
әйтемнәр
Табышмаклар
18-20
Әкиятләр. Өч
сорау
23-25
6
7
21-22
Укучылар
эшчәнлеге
Сәг.
сан
ы
Туган якта җәй һәм көз
Әңгәмәдә катнашу.
1
Сәнгатьле уку.
Иллюстрация
белән эшләү
Әңгәмәдә катнашу.
1
Сәнгатьле уку.
Көтелгән
нәтиҗәләр
Шигырьләрне
сәнгатьле укый
белергә
Шигырьне
сәнгатьле укый
белергә
Шигырьне
сәнгатьле укый
белергә
Көзге табигатьне
1
сурәтләгән
рәсемнәр карау.
Автор турындагы
белешмә белән
танышу
Татар халык авыз иҗаты
Яңа белем Халык авыз иҗаты
1
Татар халык
үзләштерү әсәрләре, төрләре
авыз иҗаты
белән танышу
әсәрләренә
мисаллар
Катнаш
Мәкальләрнең
1
китерә белергә,
мәгънәсен ачу
Катнаш
табышмакларга
1
жанрларын
җаваплар табу
белергә
Яңа белем Гаиләдәге
үзләштерү туганнарыбыз,
аавылыбыз
кешеләре
турындагы
әңгәмәдә катнашу.
1
Әкият белән
хикәяне аера
белергә.
Әкиятләрнең
төп фикерен
Үткәрү
вакыты
Пла Фак
н
т
Өй эше
5 бит,
шигырьне
сәнгатьле
укырга
Шигырьне
сәнгатьле
укырга, 8 бит
Ә. Бикчәнтәева
шигырьләрен
укырга
Бер татар
халык җыры
ятларга
Мәкальләр
ятларга
5 табышмак
язып килергә
Әкиятнең
эчтәлеген
сөйләргә,
23-25 битләр
8
Гакыллы хәйлә
хикәяте
26-28
Яңа белем
үзләштерү
9
Унөч.
Әкиятләрнең
төрләре
29-34
Яңа белем
үзләштерү
1
0
Каракош
35-40
Катнаш
1
1
Г.Тукай. Исемдә
калганнар
42-46
Катнаш
1
2
Г. Тукай.
Мәсәлләр
47-50
Катнаш
Текстны аңлап,
билгеләргә.
кычкырып уку
Әкиятләрнең
Татар халык
1
төркемнәрен
әкиятләре
билгели
китапларын карау,
белергә.
әкиятне рольләргә
Логик басым
бүлеп уку
саклап,
Әкиятнең
әкиятләрне
төркемнәре белән
рольләргә
танышу. Әкиятне
укый, эчтәлеген
анализлау,
сөйли, планын
мәгънәви
төзи белергә
кисәкләргә бүлү,
эчтәлеген сөйләү
Әкиятне
1
кычкырып уку,
анализлау, планын
төзү, сорауларга
җавап бирү
Мәшһүр татар язучылары
Г. Тукайның
1
Г. Тукай
биографиясе белән
иҗатын,
танышу.
биографиясен
Әкиятләрен искә
белергә,
төшерү. Сәнгатьле
шигырьләрен
уку.
яттан белергә,
Сүзтезмәләрне
“аллегория”,
тулыландыру
“мәсәл”,
“мораль”
Г. Тукайның
төшенчәләрен
мәсәлләре белән
белергә.
танышу. Текстны
Укылган текст
аңлап
буенча уйуку.”Аллегория”,
фикерләреңне
“мәсәл”
Эчтәлек,
26-28 битләр
Әкиятнең
планын
төзергә
Әкиятнең
эчтәлеген
сөйләргә,
35-40 битләр
Шигырь
ятларга, 42-44
битләр
“Исемдә
калганнар”
китабын
тулысынча
укырга
1
3
Ф. Әмирхан.
Ай өстендә Зөһрә
кыз
51-54
1
4
К. Тинчурин.
Очрашу.
55-59
1
5
Ш. Камал. Курай
тавышы
59-62
1
6
Г. Ибраһимов. Яз
башы
63-66
1
7
Һ. Такташ. Кыш
җыры
67-71
төшенчәләре белән
танышу
Катнаш
Ф. әмирхан
турындагы
белешмә белән
танышу
Яңа белем Авторның
үзләштерү портреты, аның
турында белешмә
белән танышу.
Казан шәһәре,
Печән базары
турындагы
әңгәмәдә катнашу.
Әсәрдән
антонимнар табу
Катнаш
Төрки
халыкларның
музыкаль
инструменты
курай белән
танышу. Бирелгән
өзеккә исем кую
Катнаш
Әңгәмәдә катнашу.
Балачак
хатирәләрен
яңарту.
Фразеологик
әйтелмәләр
өстендә эшләү
Катнаш
Кышкы
табигатьтурындаг
әйтә белергә
1
1
1
1
1
“Риваять»
төшенчәсенең
мәгънәсен
аңлата белү
Текстны аңлап,
кычкырчп
укый, әсәрнең
төп фикерен
билгели, текст
буенча
сорауларга
җавап бирә
белергә
Әкиятнең
эчтәлеген
сөйләргә.
Рәсем ясарга
Хикәяне
сәнгатьле итеп
укырга,
55-58 битләр
Геройларның
үз-үзләрен
тотуларына бәя
бирергә, текст
буенча
сорауларга
җавап бирергә
Иллюстрация
белән эшли,
темага телдән
хикәя төзеп
сөйли, әсәр
буенча
сорауларга
җавапбирә
белергә
Сурәтләү
чараларын аера,
Әсәрнең
геройларына
характеристик
а
Кыскача
эчтәлек
Сәнгатьле уку,
67-70 битләр
1
8
Х. Туфан
шигырьләре
71-75
Катнаш
1
9
Ш. Маннур.
Әткәм-әнкәмнең
теле
75-79
Катнаш
2
0
М. Җәлил.
Шигырьләр
80-85
Катнаш
2
1
И. Гази.
Сиртмәкойрык.
86-89
2
Ф. Хөсни.
89-95
ы әңгәмәдә
катнашу.
“Метафора”
төшенчәсе белән
танышу
Туган ил турында
әңгәмәдә катнашу.
Автор сүзләренә
язылган җырлар
белән танышу
метафораларны
таба белергә
1
Сүзлек эше үткәрү.
План төзү
1
Ветераннар
турында әңгәмә.
“Хөкем алдыннан”
картинасы буенча
эш. Китаплар
күргәзмәсе белән
танышу
Яңа белем Әсәрнең героена
үзләштерү характеристика
дәресе
бирү.
Сыйфатларын
билгеләү. Кош
турында табышмак
уйлау.
1
Катнаш
1
Сорауларга
1
Өйрәнелгән
әсәрләрне,
аларның
авторларын,
укылган
әсәрләнең төп
эчтәлеген
белергә
План буенча
өзекнең
кыскача
эчтәлеген
сөйли белергә
М. Җәлил
биографиясен,
шигырьләрен
белергә
Х. Туфанның
бер шигырен
ятларга
Аңлап текстны
кычкырып
укый, укылган
әсәр буенча уйфикерләреңне
әйтә, кыскача
эчтәлеген
сөйли белергә.
Аңлап текстны
86-89 б.
Хикәянең
кыскача
эчтәлеген
белергә
М. Җәлил
шигырен
ятларга
89-95 б.
2
Сөйләнмәгән
хикәя.
хикәядәге
җөмләләр белән
җавап бирү. План
төзү. Эчтәлеген
сөйләү. Сүзлек
эше
2
3
С. Хәким
шигырьләре
Катнаш
С. Хәким
турындагы
белешмә белән
танышу.
Шигырьләрен
сәнгатьле уку.
Сорауларга җавап
бирү
1
2
4
2
6
Ә. Еники.
Матурлык.
Язгы табигатьне
сурәтләүче
рәсемнәр белән
эшләү.
Г. Бәширов
турындагы
белешмә белән
танышу. Әсәрне
кычкырып, эчтән
уку. Телефизион
фильм күз алына
китерү-иҗади эш.
Вакыйгалар
эзлеклеген
билгеләү
Скрипка
турындагы
әңгәмәдә катнашу.
2
2
5
Г. Бәширов. Язгы
98-103 Катнаш
сабан туйлары.
Кыр казларын
каршылау.
Телевизион фильм.
95-98
104110
Катнаш
2
кычкырып
укый, укылган
әсәр буенча уйфикерләреңне
әйтә, кыскача
эчтәлеген
сөйли белергә.
Авторның
геройга,
күренешләргә,
вакыйгаларга
мөнәсәбәтен
сиземли ала, үз
фикереңне
ачык әйтә
белергә
Сурәтләү
чараларын
билгели
белергә, әсәр
геройларының
сөйләм
үзенчәлекләрен
билгели,
аларның тирәякка, дөньяга
карашларын
чагыштырып
карый белергә
Хикәянең
кыскача
эчтәлеген
белергә
Персонажларга
характеристика
бирә белергә.
104-110 б.
Хикәяне
сәнгатьле
С. Хәкимнең 1
шигырен
ятларга
Хикәяне
сәнгатьле
укырга
Иллюстрация
ясарга
2
7
Бәдретдин һәм
аның гаиләсе
2
8
Н. Исәнбәт. Хуҗа
Насретдин.
Комедия.
2
9
Юмор, драма,
комедия
төшенчәләре.
А. Гыйләҗев.
Дүртәү.
3
0
3
1
3
2
111118
Катнаш
118130
Катнаш
М. Әмир. Җиргән
теле. Хикәяне
сәнгатьле укырга.
Н. Думави.
Беренче кар.
4-8
Катнаш
Әсәрне кычкырып,
эчтән уку.
Геройларны
тасвирлау.
Сорауларга җавап
бирү.
Комедия, юмор,
драма төшенчәсе
белән танышу.
Рольләргә бүлеп
уку.
Сүзлек эше. Аңлап
кычкырып әдәби
әсәрне уку
2
2
Эчтәлекне
логик эзлектә
һәм төгәл сөйли
белергә
укырга.
Эчтәлеген
сөйләргә
Персонажларга
характеристика
бирә, тиешле
интонацияне
саклап
сәнгатьле укый
белергә
Текстагы
сүзләрне
кулланып
әсәрнең
эчтәлеген
сөйли белергә.
Автор
күрсәткән
кирәкле
фикерләрне
уйлап әйтә
белергә. Язучы
фикерен
дәлилләгән
вакыйгалар,
күренешләр
турында сөйли
белергә.
Комедияне
сәнгатьле
укырга.
Китапны
китапханәдән
алып укырга
Туган якта кыш һәм яз
Шигырьне
1
Сурәтләү
сәнгатьле уку.
чараларын
Хикәяне
сәнгатьле
укырга.
Эчтәлеген
текст
сүзләренә
якын китереп
сөйләргә.
Кыш турында
бер шигырьне
Г. Хәсәнов.
Декабрь.
3
3
В. Нуруллин.
Бүреләр, үгез һәм
без
9-15
Катнаш
3
4
Г. Камал. Масра
авылында яз башы.
16-19
Катнаш
3
5
3
6
3
7
3
8
Балачак
хатирәләре.
Г. Ибраһимов.
Шулай итеп
балыкка китмәкче
булдык... (“Яз
башы”
хикәясеннән өзек)
Я. Гримм, В.
Гримм. Кызыл
калфак.
Кызыл калфак
образы
19-24
26-31
Катнаш
Катнаш
Хикәядәге
сурәтләү
чараларын
билгеләү.
Элекке замандагы
укучылар
тормышы белән
хәзергесен
чагыштыру
Г. Камал
исемендәге Татар
Дәүләт Театры
фотопродукциясен
карау. Г. Камал
турындагы
белешмә белән
танышу. Әсәрне
йөгерек, сәнгатьле
уку
Балык тоту
туындагы
әңгәмәдә катнашу.
Әсәрне кычкырып,
эчтән уку.
1
2
1
Тәрҗемә әсәрләр
Әкиятне рольләргә
2
бүленеп снгатьле
уку.
Сүзләргә һәм
сүзтезмәләргә
синонимнар табу.
билгели
белергә
яттан сөйләргә
Яшьтәшләрене
ң нинди авыр
тормышта
яшәгәнәрен
аңлау
План буенча
хикәягә телдән
рәсемнәр ясый
белергә
Сорауларга
җавап
Персонажларга
характеристика
бирә, тиешле
интонацияне
саклап,
сәнгатьле укый
белергә
Хикәяне
сәнгатьле
укырга. 24 б.
сорауларга
җавап
әзерләргә
Әкиятнең
эчтәлеген
текстка якын
итеп сөйләргә
Әкиятнең
эчтәлеген
текстка якын
итеп сөйләргә
Бертуган
Гриммнарның
әкиятләрен
19 б. №1
Балачак
истәлеге
сөйләргә
3
9
Х. К. Андерсен.
Патшаның яңа
киеме.
4
0
4
1
Дөреслекне ачучы
малай
А. С. Пушкин.
Балыкчы һәм
балык турында
әкият
4
2
31-40
Катнаш
Рольләргә бүленеп
сәгатьле уку.
2
Персонажларга
характеристика
бирә белергә
40-48
Катнаш
Портрет, китаплар
күргәзмәсе.
Пушкин
турындагы
белешмә белән
танышу. Әкиятне
аңлап, дөрес,
сәгатьле итеп уку.
Әкиятне анализлау
– вакыйгаларның
кабатлануы,
геройларның үзүзләрен
тотышлары
Толстой
турындагы
әңгәмәдә
катнашу,әсәрне
кычкырып, эчтән
уку
Хикәяне дөрес,
сәнгатьле, йөгерек
уку. Хикәядән
шигъри юлларга
туры килердәй
җөмләләрне табып
уку.
2
Рәсем буенча
әкиятнең
эчтәлеген
сөйли белергә
А. С. Пушкин
әкиятләре
4
3
Л. Н. Толстой.
Балачак.
48-52
Катнаш
4
4
М. Горький. Мин
ничек
укыдым(өзекләр)
53-56
Катнаш
укырга
39-40 б.
сорауларга
җавап
әзерләргә
Эчтәлек
сөйләргә
40-48 б.
сәнгатьле
укырга ,
Рәсем ясарга,
әкиятнең
эчтәлеген
сөйләргә
1
1
Текстка
куелган сорау
һәм
биремнәрне
мөстә-кыйль
үти белергә.
Текстка
куелган сорау
һәм
биремнәрне
мөстәкыйль үти
белергә.
52 б.
сорауларга
җавап бирергә
Сәнгатьле
укырга. 56 б.
сорауларга
җавап
әзерләргә
4
5
М. Твен. Том
Сойер
маҗаралары.
4
6
М. Твен. Романнан
өзек.
4
7
А. Сент –
Экзюпери. Нәни
принц.
4
8
57-63
63-70
Катнаш
Катнаш
Хикәяне дөрес,
сәнгатьле, йөгерек
уку.
Хикәяне дөрес,
сәнгатьле, йөгерек
уку.
2
2
А. Сент-Экзюпери.
Әкияттән өзек.
4
9
Габдерәхим Утыз
Имәни әл-Болгари.
Заманга иярү
турында.
Шигырьтөшенчәсе
.
72-73
Катнаш
5
0
Дәрдмәнд
шигырьләре.
Рифма. Строфа.
Эпитет
73-75
Катнаш
Шигърият дәфтәре
Шигырь
1
төшенчәсе белән
танышу.
Шигырьләрне
сәнгатьле уку.
Сүзлек эше.
Интонация өстендә
эш.
Строфа, рифма,
1
эпитет
төшенчәләре белән
танышу.
Шигырьләрне
сәнгатьле уку.
Сүзлек эше.
Интонация өстендә
эш.
Текстка
куелган сорау
һәм
биремнәрне
мөстәкыйль үти
белергә.
57-63 б.
сәнгатьле
укырга.
Текстка
куелган сорау
һәм
биремнәрне
мөстәкыйль үти
белергә.
63-70 б.
сәнгатьле
укырга.
Шигырьләрне
тиешле
интонация
белән укый
белергә.
72-73 б.
сәнгатьле уку
Шигырьләрне
тиешле
интонация
белән укый
белергә.
Эпитетларга
мисаллар
китерә белергә.
1 шигырен
ятларга
63 б.
сорауларга
җавап әзерләгә
69-70 б.
сорауларга
җавап
әзерләргә
5
1
Н. Думави. Җәйге
айлы төн. Эпитет
75-76
Катнаш
5
2
Ф. Кәрим. Гармун
турында.
Чагыштыру
77-79
Катнаш
5
3
Р. Әхмәтҗанов.
Тургай җыры.
Метафора.
Сынландыру
79-82
Катнаш
5
4
К. Насыйри.
Әбугалисина.
84-89
Катнаш
5
5
К. Насыйри.
Фантастик
хикәядән өзек.
5
А. Алиш.
89-94
Катнаш
Шигырьне
1
сәнгатьле уку.
Сүзлек эше.
Интонация өстендә
эш.
Чагыштыру
1
төшенчәсе белән
танышу,
шигырьләрне
сәнгатьле уку,
сорауларга җавап
бирү
Тургай рәсемен
1
карау, тавышын
яздырган
аудиотасманы
тыңлау.
Шигырьләрне
сәнгатьле уку.
Сүзлек эше.
Интонация өстендә
эш. Метафора
төшенчәсе белән
танышу.
Язучылар – балаларга
Әкиятне аңлап
2
йөгерек кычкырып
уку. Сорауларга
җавап бирү.
Эчтәлеген сөйләү.
Шигырьләрне
тиешле
интонация
белән укый
белергә
Әкиятне аңлап
Эчтәлекне
2
75-76 б.
сәнгатьле уку
77-78 б.
сәнгатьле уку
Шигырьләрне
тиешле
интонация
белән укый
белергә.
Метафораларн
ы шигырьдән
таба белергә
ятларга
Эчтәлекне
тулысынча
сөйли белергә
Эчтәлек
сөйләргә
Әсәрне тулысынча укырга
Әкиятнең
6
Сертотмас үрдәк.
5
7
5
8
А. Алиш әкиятләре
Р. Хафизова. Киек
каз юлы.
йөгерек кычкырып
уку. Сорауларга
җавап бирү.
Эчтәлеген сөйләү.
94-100 Катнаш
Хикәяне дөрес,
йөгерек, сәнгатьле
уку
2
Шигырьләрне
сәнгатьле уку.
Сүзлек эше.
Интонация өстендә
эш
Хикәяне дөрес,
йөгерек, сәнгатьле
уку
1
Лира һәм малайлар
5
9
6
0
Ш. Галиев
шигырьләре
100105
Катнаш
6
1
Л. Исханова. Җир
астында җиде көн.
106108
Катнаш
6
2
6
3
6
4
6
5
2
Л. Ихсанова.
Повестьтан өзек
Н. Дәүли. Каракай
– йорт эте.
108113
Катнаш
Хикәяне дөрес,
йөгерек, сәнгатьле
уку
2
тулысынча
сөйли белергә
эчтәлеген
белергә
Рәсем ясарга
Текстка
куелган сорау
һәм
биремнәрне
мөстәкыйль үти
белергә
Шигырьләрне
тиешле
интонация
белән укый
белергә
Текстка
куелган сорау
һәм
биремнәрне
мөчтәкыйль үти
белергә
Эчтәлекне
тулысынча
сөйли белергә
“Киек каз
юлы” әсәрен
тулысынча
укырга
Н. Дәүли.
Повестьтән өзек.
М. Юныс. Җиде
могҗиза. Мисыр
пирамидалары.
Ш. Галиевның
бер шигырен
ятларга
Әсәрне
тулысынча
укырга
Сорауларга
җавап
Сәнгатьле уку,
эчтәлек
Үз этең тур.
сөйл
114118
Катнаш
Хикәяне дөрес,
йөгерек, сәнгатьле
уку.
1
Текстка
куелган сорау
һәм
биремнәрне
мөчтәкыйль үти
белергә
118 б.
сорауларга
җавап.
6
6
Ф. Яруллин. Туган
ягы кирәк кешегә
Ф. Яруллин. Тугры
дус
118121
Катнаш
Шигырьне
сәнгатьле уку.
Сүзлек эше.
Интонация өстендә
эш.
2
Шигырьләрне
тиешле
интонация
белән укый
белергә
Йомгакла
у
Укылган әсәрләрне
искә төшерү,
белемнәрне
тикшерү
1
Берничә
әсәрнең
эчтәлеген
белергә, 2-3
шигырьне яттан
сөйли белергә
6
7
6
8
Гомумиләштерү
Ф.
Яруллинның
бер шигырен
ятла.
Сәнгатьле
укырга
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
Аңлатма язуы
Эш программасы статусы.
4 сыйныф өчен “Россия халыкларының дини мәдәнияты һәм дөньяви этика нигезләре “ фәненнән эш программасы түбәндәге
документларны исәпкә алып төзелде:
1. Требований Стандарта (п. 12.4);
2. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: учёные Российской академии наук,
Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий].
3. Законы РФ и РТ «Об образовании» ;
4. Приказ МО и Н РТ от 9 июля 2012 года № 4154 /12/ «Об утверждении базисного учебного плана на 2012-2013 учебный год для
образовательных учреждений РТ, реализующих программы начального и основного общего образования»
5. Приказ № 74 от 1 февраля 2012 г. о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312
6. Учебный план МБОУ «Сюндюковская НОШ» Тетюшского района
“Россия халыкларының дини мәдәнияты һәм дөньяви этика нигезләре” курсын укытуның максаты:
-Россиядәге традицион диннәрнең барлыкка килүе һәм үсеше, аларның әхлакый идеаллары, гореф-гадәтләре һәм йолалары турында гомуми
күзаллау булдыру.
-Дөньяви этика буенча рухи- әхлакый мәдәниятны өйрәнү, укучыларны төп әдәп нормалары белән таныштыру һәм әхлак турында беренчел
күзаллау булдыру.
Бурычлары:
- Россиядәге традицион диннәрнең уртаклыкларын белү,
-яхшылык һәм явызлык турында күзаллау,
-кече яшьтәге мәктәп балаларын әхлакый яктан камилләштерү,
-кешеләрнең уңай гамәлләре турындагы күзаллауларга нигезләнгән үз-үзеңне тоту культурасын тәрбияләү,
-укучыларга яхшылык һәм явызлык, дуслык һәм әдәплелек, намуслылык һәм эчкерсезлек, горурлык һәм абруй, шәфкатьлелек һәм
мәрхәмәтлелек, батырлык, сабырлык, дөреслек, ялган һәм башка күп сыйфатларның ни икәнен ачыклауга ярдәм итү.
Курсның төп эчтәлеге:
Россия - безнең Ватаныбыз. Мәдәният һәм дин. Беренчел диннәр. Диннәр һәм аларга нигез салучылар. Изге китаплар. Пәйгамбәрләр. Кеше
тормышында дин. Изге корылмалар. Дини мәдәниятьтә сәнгать. Россиядә диннәр. Дин һәм әхлак. Диннәрдә әхлак кануннары. Дини
ритуаллар. Йолалар һәм гореф-гадәтләр. Сәнгатьтә дини ритуаллар. Дини календарьлар. Дини бәйрәмнәр. Гаилә һәм гаилә кыйммәтләре,
традицияләре. Бурыч, ирек, җаваплылык, уку һәм хезмәт. Шәфкатьлелек, мохтаҗлар турында кайгырту, ярдәмләшү, җәмгыятьтәге иҗтимагый
проблемалар һәм диннәрнең аларга мөнәсәбәте.Ватанны ярату һәм хөрмәт итү. Россия халыкларының патриотлык хисләре. Җәмгыятьтә үзүзеңне тоту кагыйдәләре.
Барысы 34 сәгать (атнага 1 сәгать)
Календар – тематик планлаштыру.
№
п/
п
Дәрес
темасы
Сәг
Дәрес
сан тибы
ы
Дәрес эчтәлеге элементлары
Укучыларның әзерлегенә таләпләр
өй эше
Үткәрү
вакыты
план фак
т
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
ү
Кереш. Россия,
Татарстан –
безнең
Ватаныбыз
Беренчел
диннәрнең
барлыкка килүе
1
3
Христианнарнаң
борынгы
риваятьләре
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
4
Христиан дине
барлыкка килү.
Иисус Христос.
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
5
Христианнарны
ң изге китабы –
Библия.
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
1
2
1
Туган як, Ватан , Татарстан, Россия
турындагы күзаллауларын киңәйтү.
Патриотлык хисләре тәрбияләү.
Ватан, халык, Россия, РФ, РТ,
борынгы бабаларыбыз төшенчәләрен
белергә тиеш
Укучыларны “Диннәр мәдәнияте һәм
дөньяви этика нигезләре” предметы,
дәреслек белән таныштыру. Беренче
диннәрнең барлыкка килүе хакынды
күзаллау булдыру.
Библиянең беренче өлеше – Иске
Васыять. Алланың Җирне һәм беренче
кешеләрне яралтуы. Адәм һәм Һава.
Гөнаһ кылу һәм оҗмахтан куылу. Гөнаһ
төшенчәсе. Шайтан. Пәйгамбәрләр. Су
басу. Ун канун.
Яңа Васыять. Инҗил – яхшы хәбәр.
Иисус Христосның тууы. Аллаһны һәм
бер-береңне ярату тәгълиматы.
Апостоллар. Яшерен кичә. Иисусны
тәрегә кадаклау.
Библия. Дүрт Инҗил : Матфей, Марк,
Лука һәм Моанн иҗат иткән китаплар.
Диннәр, аларның барлыкка килү
сәбәпләрен, җан, мәҗүсилек,
монотеизм төшенчәләрен белергә
тиеш
4 динне
белеп
килергә
Иске Васыятьтән Җирнең яралуы, су
басу, ун васыятьнең иңүе турындагы
риваятьләрне белү, яхшылык һәм
явызлык төшенчәләрен, кешенең
сайлау хокукына ия булуын аңлау.
16 бит,
сорауларг
а җавап
Иисус Христосның җирдәге тормышы
турында белү. Башка кешеләрнең
хисләрен аңлау һәм кайгыртучанлык
сыйфатлары тәрбияләү
Христос
турында
укы
Христианнарның изге китабы –
Инҗил турында белергә.
6
Христиан
чиркәве
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
7
Русьта һәм
Россиядә
христиан дине
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
8
Русь чиркәве
изгеләре һәм
изге дип
танылган
нәрсәләр
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
9
Христиан
бәйрәмнәре һәм
махсус йолалар
1
10
Мөхәммәд
пәйгамбәр
1
11
Ислам диненең
таралуы
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
ү
Беренче христианнарның Рим
империясеннән куылуы. Аларның
катакомбаларда качып ятуы. Чиркәү.
Руханиларның барлыкка килүе.
Христиан диненең Рим империясендә
дәүләт диненә әйләнүе. Император
Константин. Монастырьлар һәм
монахлар. Рим папалары. Чиркәү
идарәсе. Христиан чиркәвенең икегә
аерылуы.
Русь һәм Византия. Владимир - Русьны
чукындыручы. Рус православие чиркәве
барлыкка килү. Иконалар язу сәнгате.
Россия тарихында православие
чиркәүләренең роле. Куликово кырында
җиңү. Бөек Петр чорында чиркәү.
Хәзерге Россиядә чиркәүләр.
Беренче рус изгеләре – Борис һәм Глеб
Серафим Саровский.Чиркәү. Русьта
беренче чиркәүләр. Фреска һәм
мозаика. Чиркәү төзелеше. Иконалар.
Чиркәүдә үз-үзеңне тоту.
Чиркәүдә Аллаһка гыйбадәт кылу.
Христианнарның бәйрәмнәре – Раштуа,
Крещение, Пасха, Кызыл таллы
якшәмбе.Махсус йолалар (җидәү).
Мөхәммәд пәйгамбәрнең балачагы һәм
яшьлеге. Гарәб кабиләләре.
Мөхәммәднең гаиләсе.
Аллаһтан беренче вәхи. Һиҗрәт.
Мөхәммәднең Мәккәдән Мәдинәгә
күчүе.
Исламның гарәб кабиләләре арасында
таралуы. Мөселмен дәүләте барлыкка
килү. Кәгъбә. Мөхәммәднең вафат
Беренче христианнар барлыкка килү
һәм христиан диненең таралуы белән
бәйле булган төп вакыйгаларны белү.
Чиркәү идарәсе, чиркәү төзелеше
турында күзаллау булдыру.
Православие һәм католикларның төп
аерымлыкларын белү.
Чиркәү
идарәсене
ң
схемасын
сыз.
Русьта христиан диненең барлыкка
килү һәм үсү этапларын белү. Россия
дәүләтендә православие чиркәвенең
роле. Үз ватаның, халкың белән
горурлану хисләре булдыру.
27-42
битләр,
укырга
Серафим Саровский, Юорис һәм
Глебның тормышы белән бәйле төп
вакыйгаларны белергә. Изгеләр һәм
чиркәү турында күзаллау булырга,
чиркәүнең христиан тормышында
мөһим урын алып торуын төшенергә.
Чиркәүдә үз-үзеңне тоту
кагыйдәләрен белергә.
Христианнарның төп бәйрәмнәрен
һәм махсус йолаларын белергә,
аларның христиан тормышында
мөһим урын алып торуын аңларга.
Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш
юлын һәм эшчәнлеген белү. Үз
ватаның, халкың белән горурлану
хисләре булдыру.
Ислам тарихында Һиҗрәтнең мөһим
урын биләвен аңлау. Шаригать
төшенчәсен белү.
Православ
ие
храмнары
турында
укырга.
Махсус
йолалар
турында
сөйләргә
Пәйгамбә
рнең
тормыш
юлы
69-75 бит,
укырга,
сорауларг
а җавап
12
Мөселманнарны
ң изге китабы
1
13
Мөселманнар
тормышының
биш кагыйдәсе
1
14
Мөселманнар
нәрсәгә
инаналар
1
15
Мөселман
бәйрәмнәре һәм
истәлекле
көннәре
1
16
Татарстандагы
мәчетләр
турында чыгыш
әзерләү.
Проект эшен
яклау
Иудаизм –
яһүдләрнең
борынгы дине
19
20
17
18
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
ү
булуы.
Аллаһ – дөньяны яратучы. Коръән –
мөселманнарның изге китабы.
Аллаһның берлеген һәм барлыгын тану.
Дога. Намаз. Ураза тоту.Зәкят. Хаҗ
кылу.
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
ү
Аллаһка ышану. Аллаһ бар нәрсәне бар
итүче. Фәрештәләр. Ахырзаман һәм
Кыямәт көне. Язмыш.
1
Ныгыту.
1
Тикшерү
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яһүдиләрнең
инанулары
1
Яһүдиләрнең
йолалары һәм
гореф-гадәтләре
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
Казандагы, Әтнә районындагы мәчетләр
турында мәгълүматлар туплап килергә,
аларны эшкәртү, чыгыш яки
презентация әзерләү.
Казандагы, Әтнә районындагы мәчетләр
турында чыгыш ясау.
Иудаизм – бер халык - яһүдиләр дине.
Яһүдләрнең таралуы. Изге җир. Авраам.
Исаак. Иосиф һәм Мисырга күчү. Ун
васыять. Израиль дәүләте төзелү.
Яһүдиләрнең төрле илләргә таралуы.
Яхве яки Иегова – яһүдиләрнең
Аллалары. Ун васыять. Изге китаплары
– Танах һәм Талмуд. Аларда яһүд
диненең нигезләре.
Яһүдиләр календаре. Шимбә – гаилә
бәйрәме. Рош – ашана, Песах, Шавоут
бәйрәмнәре. Раввин. Синагога, аның
Ай календаре. Рамазан ае. Ураза
бәйрәме. Корбан бәйрәме. Җомга.
Мәүлид бәйрәме. Мигъраҗ кичәсе.
Бәраәт кичәсе. Кадер кичәсе. Мәчет.
Мәчет төзелеше һәм бизәлеше.
Каллиграфия сәнгате. Шәмаил.
Мөселманнарның дөньяга, яхшылык
һәм явызлык көрәшенә карашы
турында белү. Башка кешеләрнең
хисләрен аңлау, этик хисләрне үстерү.
Исламның биш кагыйдәсен белү,
Аллаһ тарафыннан кешегә бирелгән
сайлау ирегенең мәгънәсен аңлау.
Коръәннең мөселман тормышында
тоткан урырын белү. Башкаларга
яхшылык кына теләү.
Коръән
китабын
карап
чыгарга
Биш
кагыйдәне
истә
калдырыр
га
Мөселман календаренең төп
үзенчәлекләрен, төп мөселман
бәйрәмнәрен, мәчет төзелешен белү.
Табигать, халыкларның,
мәдәниятләрнең һәм диннәрнең
охшашлыгы, берлеге һәм аерымлыгы
хакында тормышка караш булдыру.
Туган ягыңдагы мәчетләрне белергә,
мөселман диненә хөрмәт хисләре
белән карарга булышырга.
Бер
мөселман
бәйрәме
тур
сөйләргә
Иудаизм турында төп сюжетларны
белү. Ун васыять һәм аларның кеше
тормышында тоткан урыны.
Яһүдләрнең Россиядә барлыкка
килүләренең сәбәпләрен аңлау.
Табигать, халыкларның,
мәдәниятләрнең һәм диннәрнең
охшашлыгы, берлеге һәм аерымлыгы
хакында тормышка караш булдыру.
Яһүдиләрнең төп бәйрәмнәрен белү.
Синагога турында күзаллау булдыру.
Үзеңә теләмәгәнне якыныңа да
Ун
васыятьканунны
истә
калдыр.
Изге
китаплар
тур укы
Чыгышка
әзерләнер
гә
123 бит,
сораулар,
яз - изге
ү
төзелеше һәм бизәлеше.
теләмә.
Борынгы Һиндстан – будда диненең
ватаны. Сиддхартха Гаутама –
буддизмга нигез салучы. Дүрт очрашу
һәм Сиддхартханың өйдән китүе.
Дәрвишлек. Медитация. Нирвана. Будда.
Будданың Россиядә таралуы.
Будда диненең дүрт күркәм хакыйкате.
Сансара һәм карма. Бәхетле һәм бәхетсез
туу. Дөрес сөйләшү, үз-үзен дөрес тоту.
Йога. Өч хәзинә: Будда, Дхарма, сангха.
Будда диненең төп юнәлешләремахаяна, хинаяна һәм ваджраяна.
Символлары.Монастырьлар. Монахлар.
Ай календаре. Яңа ел, Будданың тууы
бәйрәмнәре.
Будда эшчәнлешенең төп этпларын
белү. Дәрвишлек. Медитация.
Нирвана. Будда төшенчәләрен аңлау.
Башка халыклар диненә хөрмәт
тәрбияләү.
21
Кем ул Будда?
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
22
Буддачыларның
инанулары
1
23
Будда диненең
юнәлешләре һәм
йолалары
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
ү
24
Диннәрне
йомгаклау.
Чагыштыру.
1
25
Этика һәм
этикет.
Әдәплелек
26
Яхшылык һәм
явызлык,
шәфкатьлелек.
1
27
Намуслылык
һәм чэкерсезлек
Горурлык һәм
тәкәбберлек
11
1
Будда диненең дүрт күркәм
хакыйкатен белү. Буддачыларның
инанулары турында күзаллау
булдыру. Башка халыклар
инануларына, йолаларына, сәнгатенә,
бәйрәмнәренә хөрмәт хисләре
булдыру.
128-133
бит,
укырга
Будда
диненең
бер
юнәлеше
тур.сөйлә
ргә
Кабатлау
Дин һәм сәнгать. Җҗәмгыятьтәге
иҗтимагый проблемалар һәм диннәрнең
аларга мөнәсәбәте. Диннәрдә әхлак
кануннарының чагылышы.
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
үзләштер
ү
29-33 бит,
өстәмә
материал
белән эш
55-61 бит,
өст.материа
л белән эш
Әдәплелек
тур.мәкаль
ләр
Этиканың намуслылык һәм эчкерсезлек Үз эш-гамәлләреңне анализлау,
1)83-88
төшенчәләрен ачу, аңлау һәм үзеңдә
башкаларныкы белән чагыштыру,
бит,
булдыру.
нәтиҗә чыгару күнекмәләре булдыру. әкиятләрн
Горурлык һәм тәкәбберлек
Үзеңнең гамәлләреңне бәяләгәндә
е укы,
төшенчәләренең мәгънәсен, аларның төп объектив булу. Үз-үзеңне тәрбияләү.
нәтиҗә
аермасын аңлау. Үзеңнең һәм
Шәхеснең уңай үсешенә булышу,
яса
Яңа
белем
үзләштер
ү
Яңа
белем
Россиядә киң таралыш алган дүрт
динне, төп төшенчәләрен белү. Башка
диндәге кешеләргә хөрмәт белән
карау. Төрле диннәрдәге сәнгать
әсәрләрен аеру.
Этикет кагыйдәләренең барлыкка килү
Кешеләр арасында үз-үзеңне тоту
тарихы. Җәмгыятьтә, кешеләр арасында кагыйдәләрен белү, аларны төрле
үз-үзеңне тоту.Гомумкешелек
практик ситуацияләрдә үтәү.
кыйммәтләре белән таныштыруны дәвам Үз-үзеңне әдәпле тоту күнекмәләре
итү. Төрле тормыш ситуацияләрендә
булдыру. Үз-үзеңне урамда, кешеләр
әдәпле сүзләр куллану. Башкаларга
арасында, мәктәптә әдәпле тоту.
яхшылык эшләү яки явызлык кылу.
Башкаларга ярдәм итү, игелекле
Төрле диннәрдә моңа карашны искә
эшләр кылу.
төшерү. Мохтаҗларга ярдәм итү.
бәйрәмнәр
е
Будда
турында
укырга
үзләштер
ү
иптәшләреңнеңяхшы эшләре, уңышлары
белән горурлану хисләре булдыру.
әдәби әсәрдәге яхшы эшләрне табу,
2)94-95
горурлык һәм тәкәбберлекне аеру,
бит,
әйләнә-тирә белән бәйләнештә карау. сораулар
һәм
биремнәр
Халык бәйрәмнәренә, йолаларына,
гореф-гадәтләренә кызыксыну уяту, үз
халкыңның һәм башка халыкларның
бәйрәмнәренә ихтирам хисләре
тәрбияләү.
Музыка, технология фәннәре белән
бәйләнеш булдыру. Хезмәт
сөючәнлек, максатчанлык һәм
эшчәнлек сыйфатлары, башкарган
эшең өчен җаваплылык, хезмәт
кешеләренә хөрмәт хисләре
тәрбияләү.
Үзеңнең ихтыяҗларыңны
гаиләдәгеләрнеке белән чагыштырып
карау, туганнарыңа хөрмәт белән
карау, гаилә тарихына,
традицияләренә кызыксыну уяту, үз
гаиләң белән горурлану хисләре
тәрбияләү.
28
Йолалар һәм
гореф-гадәтләр
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
Русларда һәм татарларда гореф-гадәтләр
белән танышу. Элек һәм хәзерге
чордагы үзгәрешләр.
29
Сабырлык һәм
хезмәт
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
Бурыч, ирек, җаваплылык, уку һәм
хезмәт. Укучыларда хезмәткә уңай
мөнәсәбәт булдыру, үзеңә-үзең хезмәт
күрсәтүнең төп күнекмәләрен,
туганнарың һәм якыннарың турында
кайгырту гадәтен формалаштыру.
30
Гаилә, гаилә
традицияләре
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
31
Үз гаиләң
турында проект
эше
1
Проект
эше
32
Синең тормыш
кагыйдәләре
1
катнаш
Укучыларны гаилә, гаилә традицияләре
төшенчәләре, гаилә этикеты
кагыйдәләре, киң таралган гаилә
традицияләре белән таныштыру. Үзара
ярдәм, яхшылык эшләргә омтылыш,
якыннарыңны ярату, булышу, хөрмәт
итү хисләрен үстерү.
Гаилә, гаилә традицияләре, гаилә
этикеты кагыйдәләре, үз гаиләң
традицияләре турында чыгыш әзерләү,
презентация ясау.
Бер-берең белән аралашу, үз эшләрең,
гамәлләреңне бәяли белү. Юлда йөрү
кагыйдәләрен ныгыту.җәмәгать
урыннарында үз-үзеңне тоту
кагыйдәләрен ныгыту.
33
Россия
халыкларының
бәйрәмнәре
1
Яңа
белем
үзләштер
ү
Россия халыкларының бәйрәмнәре
турында белемнәрен тирәнәйтү,
киңәйтү. Масленица, Пасха, Корбан
гаете, Сабантуй бәйрәмнәре.
Авылдагы
йола һәм
горефгадәтләр
117-124бит,
әкиятләр,
биремнәр.
Үз гаиләң
тур.презент
ация яки
альбом,
традициялә
р
Үзең өчен
кагыйдәләр
төзе
Олылар әйткәнне көтмичә,
башкаларга ярдәм итә белү. Мәктәптә,
крамда, үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен
үтәү. Сыйныфны һәм өйне чисталыкта
тоту.
Төрле халыкларның тормышы,
бәйрәм-йолалары турында күбрәк
белергә теләү, башка халыкларга
хөрмәт белән карау, толерантлык
Курс
буенча үзең
теләгән
темага
проект эше
әзерлә
Курс
буенча үзең
теләгән
темага
хисләре булдыру.
34
Өйрәнгән
темалар буенча
проект эше
Мәчеткә
экскурсия.
1
Тикшерү
Курс буенча белем һәм күнекмәләрен
тикшерү, төшенчәләрне һәм
кагыйдәләрне белүләрен ачыклау.
экскурси
я
Мәчет, аның төзелеше белән танышу,
абыстай белән очрашу.
проект эше
әзерлә
Уку мәсьәләләрен чишү өчен
информацияне эзләү, табу, тел һәм
информацион-коммуникатив
технологияләрне куллану
күнекмәләре булдыру. Үз эшеңне
яклый белү..
Аралашу, үз-үзеңне тоту
кагыйдәләрен дөрес үтәү.
Программаның ахырына укучыларның белем һәм күнекмәләренә карата булган төп таләпләр:
Укучылар белергә тиеш:
- дини мәдәниятләрнең төп төшенчәләрен;
- диннәрнең барлыкка килү тарихын;
- Россия тарихында төрле дини мәдәниятләрнең үсеш тарихы;
- диннәрнең үзенчәлекләрен һәм традицияләрен;
- Изге китапларны, корылмаларны, бәйрәмнәрне һәм йолаларны.
Эшли белергә тиеш:
- Дини мәдәниятләргә хас төрле күренешләрне тасвирлап бирә;
- Дин һәм кешеләрнең үз-үзләрен тотышлары арасында мөнәсәбәт урнаштыра;
- Кеше тормышында һәм җәмгыятьтә диннең урыны турында үз фикерен белдерә;
- Дини нормалар белән әхлак нормаларнын чагыштырып карый ;
- Башка милләт, диндә, карашта булган кешеләр белән уңай (толерант) мөнәсәбәт урнаштыра;
- Төрле бурычларны үтәү максатыннан кирәкле мәгълүмат таба; әңгәмәдә катнаша; әңгәмәдәшен тыңлый һәм үз фикерен белдерә;
- Сайланган темалар буенча чыгыш ясый белергә тиеш.
Әдәбият:
1. Сахаров А.Н. Кочегаров К.А. Россия халыкларының рухи-әхлакый мәдәнияте нигезләре: Россия халыкларының дини мәдәнияте нигезләре:
4 сыйныф өчен дәреслек.- Казан, “ХӘТЕР” нәшрияты, 2011
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Физическая культура» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
ВВЕДЕНИЕ
Объём учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета Федерального компонента государственного стандарта
общего образования определяются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, рекомендованными письмом
Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263.
Авторская программа по физическому воспитанию «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич) разработана на основе Примерной программы, она предусматривает как двухчасовой вариант прохождения
материала, так и трехчасовой вариант. Программа структурирована по разделам, содержание программного материала состоит из двух
основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры необходимо и обязательно для каждого ученика.
Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не
зависит от региональных и национальных особенностей ученика. Вариативная часть программы обусловлена необходимостью учета
индивидуальных особенностей детей, региональных и местных особенностей работы школ.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по физической культуре для учащихся 1-4 классов
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011).
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его
преподавание отводится: 99 часов в 1 классе, 102 часа в 2-4 классах в год.
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4
кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010.
В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов
двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической
культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими
тематическими разделами: «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки».
При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и
направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно
контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими
умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих
за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,
организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной
деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических
качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию
физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно
их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки
и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного
исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных
условиях.
Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (1-4 классы)
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
Количество часов (уроков)
Класс
1
II
3
4
77
78
В процессе урока
Подвижные игры
Гимнастика с элементами акробатики
Легкоатлетические упражнения
Лыжная подготовка
Вариативная часть
Подвижные игры с элементами баскетбола
Итого
20
17
21
21
22
22
99
Вид программного материала
2
18
18
21
21
24
24
102
III
5
78
IV
6
78
18
18
21
21
24
24
102
18
18
21
21
24
24
102
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.
1.1. Естественные основы.
1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.
1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных
движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.
1.2. Социально-психологические основы.
1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья.
Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их
регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с
изменением амплитуды, Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств.
1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля.
1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена пульса. Специальные дыхательные
упражнения.
3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умение: расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и
регуляция движений. Тестирование физических способностей.
1.4. Подвижные игры.
1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность.
1.5. Гимнастика с элементами акробатики.
1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега,
прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц.
1.6. Легкоатлетические упражнения.
1-2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря,
упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях.
3-4 классы. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье человека.
Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках.
2. Демонстрировать.
Физические способности
Физические упражнения
Мальчики
Девочки
Скоростные
Силовые
Выносливость
Координация
Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с.
Прыжок в длину с места, см
Сгибание рук в висе лежа, количество раз
Бег 1000 м
Челночный бег 3 x 1 0 м/с
6,5
7,0
130
125
5
4
Без учета времени
11,0
11,5
Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу
программы.
Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены:
- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;
- овладение школой движений;
- развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и
развитии двигательных способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми.
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов:
- Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751;
- Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 1312;
- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 29.04.2010 г. №1763\10 «Об утверждении примерного порядка
разработки рабочих программ образовательными учреждениями Республики Татарстан»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4кл асс
Тема урока
Тип урока
1
2
Элементы содержания
Требования к уровню
подготовки обучающихся
Вид
контроля
л Ц
3
5
Легкая атлетика (11 ч)
Ходьба и бег Вводный
(5 ч)
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Прыжки
(3 ч)
Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег Уметь: правильно выполнять основные Текущий
с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в движения при ходьбе и беге; бегать с
заданном коридоре. Игра «Смена сторон». максимальной скоростью (60 м)
Встречная
эстафета.
Развитие
скоростных
способностей.
Комплексы
упражнений
на
развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ
Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег Уметь: правильно выполнять основные Текущий
с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в движения при ходьбе и беге; бегать с
заданном коридоре. Игра «Смена сторон». максимальной скоростью (60 м)
Встречная
эстафета.
Развитие
скоростных
способностей.
Комплексы
упражнений
на
развитие физических качеств
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Уметь: правильно выполнять основные Текущий
Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных движения при ходьбе и беге; бегать с
способностей.
Комплексы
упражнений
на максимальной скоростью (60 м)
развитие физических качеств
Учетный
Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. Уметь: правильно выполнять основные 30 м: м.:
Игра «Невод». Развитие скоростных спо- движения при ходьбе и беге; бегать с 5,0-5,5-6,0 с
д.: 5,2-5,7собностей
максимальной скоростью (60 м)
6,0 с.;
60 м:
м.: 10,0 с;
д.: 10,5 с.
Комплексный
Прыжки в длину по заданным ориентирам.
Прыжок в длину с разбега на точность
приземления. Игра «Зайцы в огороде». Развитие
скоростно-силовых способностей. Комплексы
упражнений на развитие скоростно-силовых
качеств
Прыжок в длину способом «согнув ноги».
Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву».
Развитие скоростно-силовых способностей
Комплексный
Уметь: правильно выполнять движения в
прыжках; правильно приземляться
Текущий
Уметь: правильно выполнять движения в Текущий
прыжках; правильно приземляться
Дата проведения
план
7
факт
X
Метание
мяча (3 ч)
Комплексный
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Уметь: правильно выполнять движения в Текущий
Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, желуди, прыжках; правильно приземляться
орехи».
Развитие
скоростно-силовых
способностей
Комплексный
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность Уметь: метать из различных положений на Текущий
и на заданное расстояние. Бросок в цель с дальность и в цель
расстояния 4—5 метров. Игра «Невод». Развитие
скоростно-силовых способностей
Комплексный
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность Уметь: метать из различных положений на Текущий
и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. дальность и в цель
Игра «Третий лишний». Развитие скоростносиловых способностей
Комплексный
Бросок теннисного мяча на дальность, на точ- Уметь: метать из различных положений на Метание в
цель (из
ность и на заданное расстояние. Бросок набивного дальность и в цель
пяти
мяча. Игра «Охотники и утки». Развитие
попыток скоростно-силовых способностей
три попадания)
Гимнастика (18 ч)
Комплексный
Акробатика.
Строевые
упражнения.
Упражнения в
равновесии (6
ч)
2
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Комплексный
ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Вы- Уметь: выполнять строевые команды; Текущий
полнение команд «Становись!», «Равняйсь!», выполнять
акробатические
элементы
«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну раздельно и комбинации
большими шагами и выпадами. Инструктаж по ТБ
3
4
5
ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок Уметь: выполнять строевые команды; Текущий
акробатические
элементы
назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение выполнять
команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», раздельно и в комбинации
1
«Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие
координационных способностей. Игра «Что
изменилось?»
ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Уметь: выполнять строевые команды; Текущий
Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. выполнять
акробатические
элементы
Выполнение команд «Становись!» ,«Равняйсь!», раздельно и в комбинации
«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на
носках. Развитие координационных способностей.
Игра «Точный поворот»
7
8
Учетный
Висы (6 ч) Комплексный
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Учетный
Комплексный
Опорный
прыжок, лазание по ка- Комплексный
нату (6 ч)
Комплексный
ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Уметь: выполнять строевые команды; Выполнить
Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. выполнять
акробатические
элементы комВыполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», раздельно и в комбинации
бинацию из
«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на
разученных
носках. Развитие координационных способностей.
элементов
Игра «Быстро по местам»
ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис
на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра
«Посадка картофеля». Развитие силовых качеств
Уметь: выполнять висы и упоры
Текущий
ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис
прогнувшись,
поднимание
ног
в
висе,
подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие силовых качеств
Уметь: выполнять висы и упоры
Текущий
ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис Уметь: выполнять строевые команды; Текущий
прогнувшись, поднимание ног в висе, подтя- выполнять
акробатические
элементы
гивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». раздельно и в комбинации
Развитие силовых качеств
ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис Уметь: выполнять висы и упоры, подпрогнувшись, поднимание ног в висе, подтя- тягивания в висе
гивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения».
Развитие силовых качеств
Оценка
техники
выполнения висов:
м.: 5-3-1;
д.: 12-8-2
ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Уметь: лазать по гимнастической стенке, Текущий
Перелезание через препятствие. Ифа «Прокати канату; выполнять опорный прыжок
быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых
качеств
ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. Уметь: лазать по гимнастической стенке, Текущий
Перелезание через препятствие. Игра «Лисы и канату; выполнять опорный прыжок
куры». Развитие скоростно-силовых качеств
Комплексный
ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку Уметь: лазать по гимнастической стенке, Текущий
матов. Вскок в упор на коленях, соскок со канату; выполнять опорный прыжок
взмахом рук. Игра «Лисы и куры». Развитие
скоростно-силовых качеств
Комплексный
Учетный
Подвижные
игры (18ч)
ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку Уметь: лазать по гимнастической стенке, Текущий
матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом канату; выполнять опорный прыжок
рук. Игра «Веревочка под ногами». Развитие
Оценка
скоростно-силовых качеств
техники
лазания по
канату
Подвижные игры (18 ч)
Комплексный
Комплексный
ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и ча- Уметь: играть в подвижные игры с бегом, Текущий
совые». Развитие скоростно-силовых способ- прыжками, метанием
ностей
Комплексный
ОРУ Игры «Белые медведи», «Космонавты». Уметь: играть в подвижные игры с бегом, Текущий
Эстафеты с обручами. Развитие скоростно- прыжками, метанием
силовых качеств
ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», «Волк во Уметь: играть в подвижные игры с бегом, Текущий
Комплексный
Комплексный
Комплексный
рву». Эстафета «Веревочка под
Развитие скоростно-силовых качеств
ногами».
Комплексный ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц,
сторож, Жучка». Эстафета «Веревочка под
Комплексный ногами». Развитие скоростно-силовых качеств
прыжками, метанием
Уметь: играть в подвижные игры с бегом, Текущий
прыжками, метанием
Комплексный ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». Эс- Уметь: осуществлять индивидуальные и Текущий
тафета «Веревочка под ногами». Развитие групповые действия в подвижных играх
Комплексный скоростно-силовых качеств
Комплексный ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод».
Уметь: осуществлять индивидуальные и Текущий
групповые действия в подвижных играх
Комплексный Развитие скоростных качеств
Комплексный ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», Уметь: осуществлять индивидуальные и Текущий
групповые действия в подвижных играх
Комплексный «Кузнечики». Развитие скоростных качеств
Комплексный ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто дальше Уметь: осуществлять индивидуальные и Текущий
бросит», «Западня». Развитие скоростных качеств групповые действия в подвижных играх
Комплексный
Комплексный ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Пара- Уметь: осуществлять индивидуальные и Текущий
групповые действия в подвижных играх
Комплексный шютисты». Развитие скоростных качеств
ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра
«ПараЛыжная
подготовка (21 ч)
шютисты». Развитие
Лыжный спорт Изучение
(21 ч)
нового
материала
Комплексный
Правила поведения на уроках лыжной подготовки.
Построение в шеренгу с лыжами в руках.
выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «По
порядку рассчитайсь», «Вольно». Переноска лыж
способом под руку, надевание лыж. Поворот на
месте переступанием вокруг пяток лыж.
передвижение ступающим шагом 25-30 м,
передвижение за учителем в колонне по 1 по
лыжне.
Передвижение ступающим шагом в шеренге.
Передвижение скользящим шагом без полок в
шеренге и в колонне за учителем. Игра «Кто
быстрее». Поворот на месте переступанием вокруг
пяток лыж.
Комплексный
Ступающий шаг:. Передвижение ступающим
шагом 30 м и скользящим шагом без палок.
Комплексный
Передвижение по кругу чередуя ступающий и
скользящий шаг без палок. Игра «Кто быстрее»
Комплексный
Знать: правила поведения на лыжах, Т\б.
Текущий
Переноска и надевание лыж. Ступающий и
скользящий шаг без палок и с палками.
Повороты переступанием. Подъемы и спуски
под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км.
Зимние игры: с элементами лыжных ходов, с
преодолением спусков и подъемов, с
санками.
Уметь: правильно выполнять технику Текущий
передвижений,
поворотов
на
лыжах
различными способами.
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Передвижение ступающим шагом. Передвижение
скользящим шагом под пологий уклон.
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Комплексный
Передвижение под пологий уклон скользящим
шагом без палок; передвижение скользящим
шагом
размеченной ориентирами.
Подъем
ступающим шагом на небольшую горку, спуск в
основной стойке.
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Комплексный
Поворот переступанием вокруг пяток лыж.
Передвижение скользящим шагом без палок-30 м;
передвижение скользящим шагом с палками по
кругу
Передвижение скользящим шагом с палками до
500 м в умеренном темпе. Подъем ступающим
шагом, спуск в основной стойке. Игра – эстафета
«Кто самый быстрый?».
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Спуск в основной стойке на оценку. Прохождение
дистанции 1 км скользящим шагом с палками
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Оценка
техники
выполнения
Спуски и подъемы. прохождение дистанции 1 км
скользящим шагом с палками в умеренном темпе.
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Комплексный
Учетный
Комплексный
Текущий
Комплексный
Равномерное передвижение скользящим шагом с
палками. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?»
Комплексный
Передвижение скользящим шагом дистанции 1 км
на время. Преодоление подъема ступающим
шагом и «лесенкой» наискось, опираясь на
лыжные палки; спуск в основной стойке.
Комплексный
Ознакомление с попеременным двухшажным
ходом: согласованность движений рук и ног.
передвижение 30-50 м. спуск в основной стойке,
подъем «лесенкой» Передвижение 50-100 м без палок, обращая
внимание на согласованность движений рук и ног.
Передвижение 50-100 м с палками, согласовывая
перекрестные движения рук и ног
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Текущий
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Текущий
Спуски в основной стойке, подъем «лесенкой». Уметь: правильно выполнять технику
Игры «не задень», «биатлон».
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Попеременный 2-ух ш. ход. Передвижение по Уметь: правильно выполнять технику
учебной лыжне попеременным 2-ух ш. ходом. передвижений, поворотов на лыжах
Игры на горке
различными способами
Передвижение попеременным 2-ух ш. ходом по Уметь: правильно выполнять технику
учебной лыжне с плавным переходом на спуск: передвижений, поворотов на лыжах
спуск в осн. стойке
различными способами
Текущий
Комплексный
Преодоление подъема ступающим шагом и Уметь: правильно выполнять технику
«лесенкой», спуск в основной стойке и передвижений, поворотов на лыжах
торможение падением. Игра «с горки на горку». различными способами
Прохождение дистанции 1 км попеременным 2-ух
ш. ходом в умеренном темпе.
Текущий
Комплексный
Равномерное передвижение попеременным 2-ух Уметь: правильно выполнять технику
ш. ходом дистанции 1 км.
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Подъем «полуелочкой» выполнить на ровной Уметь: правильно выполнять технику
местности, затем на небольших склонах. передвижений, поворотов на лыжах
Передвижение попеременным 2-ух ш. ходом различными способами
дистанции 1 км на время.
Эстафета на лыжах. Игра «с горки на горку»
Уметь: правильно выполнять технику
передвижений, поворотов на лыжах
различными способами
Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч)
Текущий
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Учетный
Комплексный
Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от
груди на месте. Ведение мяча на месте с
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
Текущий
Текущий
Выполнени
е норматива
на время
Текущий
Текущий
Комплексный высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по
кругу». Развитие координационных способностей
Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от
груди на месте. Ведение мяча на месте со
средним отскоком. Игра «Гонка мячей по
кругу». Развитие координационных способностей
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Комплексный
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от пруди в
движении. Ведение мяча на месте со средним отскоком.
Игра «Подвижная цель». Развитие координационных
способностей
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Комплексный
ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в
движении. Ведение мяча на месте с низким отскоком.
Игра «Подвижная цель». Развитие координационных
способностей
ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на
месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте.
Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие
координационных способностей
Уметь: владеть мячом (держать, пере- Текущий
давать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Комплексный
Совершенствования
Совершенствования
Комплексный
Комплексный
Совершенствования
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол баскетбол
Текущий
ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на Уметь: владеть мячом (держать, переместе. Ведение мяча правой
рукой на месте. давать на расстояние, ловля, ведение,
Эстафеты. Игра «Подвижная цель». Развитие броски) в процессе подвижных игр; играть в Текущий
координационных способностей
мини-баскетбол
(левой)
ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча
правой (левой) рукой. Эстафеты. Игры «Мяч ловцу»,
«Салки с мячом». Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Уметь: владеть мячом (держать, передавать Текущий
на расстояние, ловля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр; играть в минибаскетбол
ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в
кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. Игра
«Попади в цель». Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Уметь: владеть мячом (держать, передавать
на расстояние, ловля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр; играть в минибаскетбол
Текущий
Совершенствования
ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в
кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. Игра
«Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Уметь: владеть мячом (держать, пере давать Текущий
на расстояние, ювля, ведение, броски) в
процессе подвижных игр; играть в минибаскетбол
Совершенствования
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски
мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с
мячами. Тактические действия в защите и
нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскстбол
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски
мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с
мячами. Игра «Перестрелка». Игра в минибаскетбол.
Развитие
координационных
способностей
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Совершенствования
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски
мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с
мячами. Тактические действия в защите и
нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Совершенствования
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски
мяча в кольцо двумя руками от груди.
Тактические действия в защите и нападении. Игра
в мини-баскетбол. Развитие координационных
способностей
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Совершенствования
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты
с мячами. Тактические действия в защите и
нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие
координационных способностей
Текущий
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение,
броски) в процессе подвижных игр; играть в
мини-баскетбол
Совершенствования
Комплексный
Совершенствования
Легкая атлетика (10 ч)
Бег
и Комплексный
ходьба (4 ч)
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Уметь: правильно выполнять основные Текущий
Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных движения при ходьбе и беге; бегать с
способностей. Эмоции и регулирование их в максимальной скоростью (60 м)
процессе выполнения физических упражнений
Комплексный
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Уметь: правильно выполнять основные Текущий
Игра «Бездомный заяц». Развитие скоростных движения в ходьбе и беге; бегать с макспособностей
симальной скоростью (60 м )
Комплексный
Прыжки (3 ч)
Учетный
Бег на результат (30, 60м), Круговая эстафета. Уметь: правильно выполнять основные 30 м: м.:
Игра «Невод». Развитие скоростных способ- движения при ходьбе и беге; бегать с 5,0-5,5-6,0
ностей
максимальной скоростью (60 м)
с; д.: 5,25,7-6,0 с. 60
м:
м.: 10,0 с;
д.: 10,5 с.
Комплексный
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Уметь: правильно выполнять движения в Текущий
Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». прыжках;
правильно
приземляться
в
Развитие
скоростно-силовых
способностей. прыжковую яму
Тестирование физических качеств
Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра Уметь: правильно выполнять движения в Текущий
Комплексный
Комплексный
«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно- прыжках;
правильно
силовых способностей
прыжковую яму
Метание
мяча (3 ч )
приземляться
в
Комплексный
Бросок теннисного мяча на дальность, точность
и заданное расстояние. Бросок в цель с
расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за
прыжком».
Развитие
скоростно-силовых
способностей
Уметь: метать мяч из различных поло- Текущий
жений на дальность и в цель
Комплексный
Бросок теннисного мяча на дальность, точность
и заданное расстояние. Бросок набивного мяча.
Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростносиловых способностей
Уметь: метать мяч из различных поло- Текущий
жений на дальность и в цель
Комплексный
Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча Уметь: метать мяч из различных поло- Метание в
цель (из
на дальность. Игра «Гуси-лебеди». Развитие жений на дальность и в цель
пяти
скоростно-силовых качеств
попыток—
три попадания)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Физическая культура » в 3 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 3 класс создана на основе:
 Федерального и регионального компонентов Государственного стандарта начального общего образования;
 Примерной Программы начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год;

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы
начального образования., планируемых результатов начального общего образования, авторской программы А.П.Матвеева
 Учебного плана школы на 2013-2014учебный год.
Программа направлена:
 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие
познавательной и предметной активности учащихся;
 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и
планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками
освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Цель: создать условия для овладения знаниями об основах физической культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно
важных двигательных умений и навыков.
Задачи:
 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании;
 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным
играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу;
 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом
развитии и физической подготовленности;
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и
подвижными играми;
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической
подготовленности.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена по программе автора А.П.Матвеева из расчета 3
часа в неделю, 102 часа в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и
успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации здорового образа жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков
техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Планируемые результаты
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего
отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека;
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности
человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических
качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное
и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное
судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях.
Структура и содержание рабочей программы.
Рабочая программа составлена для обучающихся 9-10 лет. Количество учебных часов из федерального компонента 3 часа в неделю.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной
деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности
человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями,
способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных
игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
В отличие от других программ по физическому воспитанию, в настоящей программе наибольшее количество часов отводится на
подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры являются неизменным средством решения комплекса взаимосвязанных
задач воспитания личности младшего школьника, на развития его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений.
На их основе формируются способы физкультурной и спортивной деятельности. Подвижные игры и игровые задания проводятся на каждом
уроке.
Основы знаний о физической культуре
Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой деятельностью. Физические упражнения, их разновидности
и правила выполнения. Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений .
Способы самостоятельной деятельности
Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств и подготовительные упражнения для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическая запись физических упражнений. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Элементарные соревнования в развитии физических качеств.
Водные закаливающие процедуры (обливание под душем).
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; “мост” из положения, лежа на спине; прыжки со
скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Прикладно-гимнастические упражнения: лазанье по канату (3 м) с введением техники в два и три приема; передвижения и повороты на
гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции.
Повороты: “упором”.
Плавание
Освоение техники плавания. Задержка дыхания под водой, поплавок.
Освоение техники плавания. Задержка дыхания под водой, поплавок.
Освоение техники плавания. Движение ног и рук при плавании способом кроль на спине и брассе.
Упражнения на всплывание и лежание на груди: “Поплавок”, “Звезда”, “Медуза”, “Стрела”.
«Кроль на груди»: движения ногами, руками; согласование движений руками и дыхания; скольжение на груди с последующим подключением
ног, рук и дыхания.
Подвижные игры
На материале гимнастики с основами акробатики: “Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, “Гонки мячей по кругу”, “Догонялки на
марше”;
На материале легкой атлетики “Салки с ленточками”, “Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит”, “Мяч среднему”, “Круговая
охота”, “Капитаны”;
На материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “
На материале плавания: “Фонтан”;
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на расстояние до 7-8 м) и
вертикальную (полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и обводка предметов.
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и
передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места.
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, нижняя прямая подача.
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА
В результате изучения физической культуры ученик должен






знать/понимать
роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;
правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов
для развития физических качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной
гимнастики;
уметь
передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
выполнять акробатические и гимнастические упражнения;
выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты,
гибкости, ловкости, координации и выносливости);
осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур;
преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности;
наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью
Демонстрировать уровни двигательной подготовленности:
Контрольные
упражнения
Мальчики
Девочки
высокий Средний низкий
высокий Средний низкий
Подтягивание в висе
лежа
согнувшись
(кол-во раз)
Прыжок в длину с
места (см)
Бег 30 м с высокого
старта (с)
Бег 1000 м (мин. с)
Ходьба на лыжах 1
км (мин. с)
Плавание
5
4
3
12
8
5
150-160
131-149
120-130
143-152
126-142
115-125
5.8-5.6
6.3-5.9
6.6-6.4
6.3-6.0
6.5-5.9
6.8-6.6
5.00
5.30
6.00
6.00
6.30
7.00
8.00
8.30
9.00
8.30
9.00
9.30
Проплыть 25 м без учета времени любым способом
Для повышения двигательной активности и привития мотивации к занятиям физическими упражнениями, на каждом уроке физической
культуры применяется игровой и соревновательный метод.
В процессе обучения используются современные образовательные технологии:
 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем
воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и
коррекционных упражнений;
 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и заданий с учетом уровня физической
подготовленности и группы здоровья.
 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими
упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры;
Формы организации
Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделяются на три типа: с образовательнопознавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью:
 образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают навыкам и умениям по организации и
проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала;
 образовательно-предметной направленности используются для формирования обучения практическому материалу разделов
гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки;
 образовательно-тренировочной направленности используются для преимущественного развития физических качеств и решение
соответствующих задач на этих уроках, формируются представления о физической подготовке и физических качеств, обучают
способам регулирования физической нагрузки, способам контроля ее и влиянии на развитие систем организма.
Приобретаемые знания умения и навыки в последующем закрепляются во внеурочных формах занятий: физкультурно-оздоровительных
мероприятиях в режиме учебного и продленного дня, фузкультурно - массовых и спортивных мероприятиях, во внеклассной работе.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса
должны:
иметь представление:
о зарождении древних Олимпийских игр;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки;
об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающихся процедур.
о правилах поведения на занятиях физической культуры и причинах травматизма.





уметь:
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости);
 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:





выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур;
преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий;
соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной деятельности;
наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью;
самостоятельной организации активного отдыха и досуга.
Выполнять двигательные умения и навыки:
Легкоатлетические упражнения
Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном темпе до 6 минут. Стартовать из различных исходных
положений. Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны отталкивания 60-70 см. Преодолевать с помощью бега
и прыжков полосу из 3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с поворотами на 180◦. Метать мячи на дальность, заданное
направление и в цель.
Гимнастика с элементами акробатики
Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. Выполнять строевые упражнения, принимать основные положения и
движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами. Лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке,
канату. Выполнять кувырок вперед, кувырок в сторону, стойку на лопатках согнув ноги. Ходить по бревну по рейки гимнастической
скамейки, Выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов. Прыгать через скакалку.
Подвижные игры
Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м,
ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр. Играть в одну из игр, комплексно воздействующих на
организм ребенка.
Тематическое планирование
№
п/
п
1
2
3
Тема урока
Типы уроков.
Правила
безопасности
уроках
физической
культуры.
Значение
разминки
Ча
сы
Сроки
план
факт
Наглядные
пособия,
технические
средства,
оборудовани
е
1
на
Тестирование
1
бега на 30 метров
с высокого старта
Перекаты,
кувырок вперёд
1
Разминка с
мешочками;
перекаты
вправо-влево,
группировка,
подвижная
УДД
Характеристика деятельности
учащихся
Форма
контроля
Ценностно-смысловая:
испытывают чувство гордости
за достижения в мировом и
отечественном спорте;
проявляют готовность
к преодолению трудностей,
мобилизации своих личностных
и физических ресурсов;
осваивают правила здорового и
безопасного образа жизни.
Коммуникативная: умеют
взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми
людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей, к
мобилизации своих личностных
и физических ресурсов.
Коммуникативная: умеют
поддерживать друг друга в игре
Определять
и
кратко
характеризовать
физическую
культуру
как
занятия
физическими
упражнениями,
подвижными
и спортивными
играми.
Определять
состав
спортивной
одежды
в
зависимости
от времени
года и погодных условий
Определять
ситуации,
требующие
применения
правил
предупреждения
травматизма.
С. 7, ответы
на вопросы «Что
такое
физическая
культура?»
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств.
выучить
считалочку
(по выбору
учащихся);
повторить
технику
высокого старта
Здоровьесберегающая:
умеют использовать
двигательный опыт в
организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные
упражнения в стандартных и
изменяющихся условиях.
4
5
6
Тестирование
1
челночного бега
3*10м с высокого
старта
Правила и
особенности
игры в футбол
Кувырок вперёд
1
1
игра
«Передача
мяча в
тоннеле»
проявляют готовность к
преодолению трудностей, к
мобилизации своих
личностных и физических
ресурсов.
Коммуникативная: умеют
поддерживать друг друга в
игре
Характеризовать и
демонстрировать технику
выполнения перекатов и кувырка
вперед.
Разминка с
мешочками;
Здоровьесберега-ющая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей, к
мобилизации своих личностных
и физических ресурсов.
Коммуникативная: умеют
поддерживать друг друга в игре
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации актив- ного
отдыха и досуга.
Выполнять челночный бег с
максимальной скоростью
движения.
Разминка с
мешочками;
Разминка с
мешочками;
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: умеют
поддерживать друг друга в
игре, в выполнении
упражнений
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активЦенностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: умеют
поддерживать друг друга в
Иметь представления о
физических качествах как
способностях человека проявлять
силу, быстроту, выносливость,
гибкость и равновесие.
Определять связь развития
физических качеств с развитием
систем организма и укреплением
здоровья человека.
Характеризовать и
демонстрировать технику
выполнения кувырка вперед.
Повторить
перекаты
вперед-назад
в группировке
игре, в выполнении
упражнений
7
Измерение
1
частоты
сердечных
сокращений
во
время и после
выполнения
физических
упражнений
Разминка с
мешочками;
8
Тестирование
1
метания мешочка
на дальность
Разминка с
мешочками в
движении,
9
Усложнённый
кувырок вперёд
Разминка с
мешочками в
движении,
перекаты,
усложненный
вариант
выполнения
перекатов,
упражнения
для мышц
живота,
подвижная
1
Здоровьесберегающая: знают:
правила личной гигиены;
умеют: использовать
двигательный опыт в
организации активного отдыха
и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми,
приемами действий в ситуациях
общения
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми,
приемами действий в ситуациях
общения
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт для тренировки мышц
живота, умеют расслабляться,
восстанавливаясь после урока.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Определять физическое развитие
как процесс взросления человека.
Называть основные показатели
физического развития. Измерять
показатели физического развития
самостоятельно или с помощью
взрослых.
Выполнять метание мешочка на
максимально возможный
результат.
Характеризовать и
демонстрировать технику
выполнения усложненного
кувырка вперед.
с игрой
«Пингвины
с мячом»
на с. 104
10
Строевые
упражнения
11
Прыжки в длину с
прямого разбега
12
Игровые
упражнения
кувырками
1
1
с
игра
«Передача
мяча в
тоннеле».тон
неле»,
(сверстниками, взрослыми)
Разминка
с
упражнением
на внимание,
русская
народная
подвижная
игра
«Горелки»,
временне
отрезки
Здоровьесберегающая: умеют
использовать наиболее
удобный темп и ритм для
выполнения наименее
энергозатратного бега;
используют двигательный опыт
в организации активного
отдыха и досуга.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
(сверстниками, взрослыми)
Демонстрировать технику
физических упражнений из
базовых видов спорта в
вариативных условиях игровой
деятельности. Моделировать
игровые ситуации. Регулировать
эмоции и управлять ими в
процессе игровой деятельности.
Взаимодействовать со
сверстниками в условиях
игровой и соревновательной
деятельности.
Повторить слова
русской
народной игры
«Горелки»;
Разминка с
мешочками в
движении,
мячи.
Здоровьесберегающая: умеют
использовать наиболее
удобный темп и ритм для
выполнения наименее
энергозатратного бега;
выполнять упражнения для
расслабления рук.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
(сверстниками
и взрослыми)
Здоровьесберегающая: умеют
использовать наиболее
удобный темп и ритм для
выполнения наименее
энергозатратного бега;
используют двигательный опыт
в организации активного
отдыха и досуга.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
Совершенствовать технику
выполнения ранее разученных
беговых упражнений в
стандартных и изменяющихся
условиях.
Игра
«Пингвины
с мячом»
Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции и
управлять ими в процессе
игровой деятельности.
Взаимодействовать со
сверстниками в условиях
игровой и соревновательной
деятельности.
Повторить слова
русской
народной игры
«Горелки»;
Разминка с
мешочками в
движении,
мячи.
окружающими людьми
(сверстниками, взрослыми)
13
Элементы
1
футбола
в
подвижных играх
Разминка с
мешочками в
движении,
мячи.
14
Тестирование
1
прыжка в длину с
места
Разминка с
мешочками в
движении,
мячи.
15
Кувырок назад
Разминка с
мешочками в
движении,
мячи.
1
Здоровьесберегающая: умеют
использовать наиболее
удобный темп и ритм для
выполнения наименее
энергозатратного бега;
используют двигательный опыт
в организации активного
отдыха и досуга.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
(сверстниками, взрослыми)
Здоровьесберегающая: умеют
выполнять массажные приемы
массажными мячами; во время
круговой тренировки следят за
безопасным выполнением
упражнений.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
(сверстниками, взрослыми)
спросить у
родителей, какие
подвижные игры
и каких народов
они знают
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств.
Попробовать
простоять, не
шевелясь, на
одной ноге 15–
20 секунд.
Упражнение
следует
выполнять стоя
как на правой,
так и на левой
ноге
Повторить
перекаты
вперед-назад
в группировке
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
Выполнить
«мост» дома
на ковре
Здоровьесберегающая:
умеют выполнять упражнения
на гибкость.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
16
Тестирование
1
подъёма
туловища
из
положения лёжа
Разминка с
мешочками в
движении,
мячи.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая:
умеют выполнять упражнения
на гибкость.
на спине за 30
секунд
17
18
19
20
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Тестирование
1
наклона вперёд из
положения стоя
Кувырок назад
Разминка с
мешочками в
движении,
мячи.
1
Разминка с
массажными
мячами,
Тестирование
1
подтягивания на
низкой
перекладине
из
виса
лёжа
согнувшись
, Разминка с
массажными
мячами
Тестирование
1
броска мяча в
горизонтальную
цель
Разминка с
массажными
мячами
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
выполнять массажные приемы
массажными мячами.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
выполнять массажные приемы
массажными мячами.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимопомощи и
взаимоподдержки
качеств.
Характеризовать и
демонстрировать технику
выполнения кувырка назад
Повторить
перекаты
вперед-назад
в группировке
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств.
Озакомиться
простым
вариантом игры
«Совушка»;
выяснить,
в чем различие в
правилах игры
«Совушка», что
была на уроке
Разминка с
массажными
мячами
Здоровьесберегающая: умеют
выполнять упражнения на
гибкость.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми, следят
за безопасностью друг
Тестирование
1
виса и проверка
волевых качеств
Малые
набивные
мячи
Подвижная игра с
мячом
«Перестрелка»
1
Малые
набивные
мячи
1
Скакалки,
большие
гимнастическ
ие мячи.
Здоровьесберегающая: умеют
выполнять комплекс утренней
зарядки.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими (сверстниками,
взрослыми), способны
переживать и «болеть» за своих
товарищей
Здоровьесберегающая: умеют
выполнять комплекс утренней
зарядки.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими, способны
переживать и «болеть» за своих
товарищей
Научатся: удерживать
гимнастическую палку в
горизонтальном положении на
ладони как ведущей, так и
неведущей руки; в организации
активного отдыха и досуга.
21
Акробатические
элементы
22
23
24
Акробатические
элементы
1
Маты.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные
упражнения в стандартных и
изменяющихся условиях.
Характеризовать и
демонстрировать технику
выполнения стойки на лопатках
и «моста».
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств.
Выполнить
«мост» дома
на ковре
Выполнять организующие
команды по распоряжению
учителя. Соблюдать дисциплину
и четкое взаимодействие с
одноклассниками при
выполнении строевых
упражнений, совместных
движений и передвижений.
Составить
комплекс
упражнений
утренней
гимнастики, взяв
по одному
упражнению из
каждой группы
Характеризовать и
демонстрировать технику
выполнения стойки на лопатках
и «моста».
удерживать
гимнастическую
палку в
горизонтальном
положении на
ладони как
ведущей, так и
неведущей руки
упражнения для
мышц ног,
с прыжками
и упражнениями
для
восстановления
дыхания
25
Искусство
владения мячом
26
Подвижная игра 1
«Подвижная
цель»
1
Скакалки,
большие
гимнастическ
ие мячи
Скакалки,
большие
гимнастическ
ие мячи
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
(сверстниками, взрослыми)
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми,
приемами действий в ситуациях
общения
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей, к
мобилизации своих
личностных и физических
ресурсов.
27
1
Лазание
по
гимнастической
стенке
28
Строевые
упражнения
Скакалки,
гимнастические маты
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активЦенностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
1
Скакалки,
гимнастические маты
Коммуникативная: умеют
поддерживать друг друга в
игре, в выполнении
упражнений
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации актив-
Раскрывать роль и значение
подвижных игр для укрепления
здоровья, развития физических
качеств, освоения спортивных
игр, входящих в школьную
программу. Характеризовать
возможности занятий
подвижными играми в
укреплении дружбы и
приобретении новых друзей,
воспитании силы воли,
смелости и т.п. использовать
подвижные игры для развития
основных физических качеств.
Моделировать игровые
ситуации. Регулировать эмоции
и управлять ими в процессе
игровой деятельности.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные
упражнения в стандартных и
изменяющихся условиях.
Демонстрировать технику
лазанья по гимнастической
стенке.
Моделировать игровые
ситуации. Регулировать эмоции
и управлять ими в процессе
игровой деятельности.
Характеризовать и
выполнять
разминку,
направленную
на развитие
координации
движений;
организующие
строевые
команды и
приёмы
(«Равняйсь!»,
«Смирно!», «По
кругу на руки в
стороны
разомкнись!»,
«Направо!»,
играть в
подвижную игру
«Волк во рву»
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Развитие
физической
культуры у
народов Древней
Руси
1
Скакалки,
гимнастические маты
30
Лазание
по 1
гимнастической
стенке спиной к
опоре
Разминка с
мешочками
на голове.
31
Разновидности
физических
упражнений
Скакалки,
гимнастические маты
29
1
Коммуникативная: умеют
поддерживать друг друга в
игре, в выполнении
упражнений
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми,
приемами действий в ситуациях
общения
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
(сверстниками, взрослыми)
демонстрировать технику
выполнения стойки на
лопатках, «моста»
выполнять
разминку с
гимнастическим
и палками,
лазать по
гимнастической
стенке
выполнять
разминку со
стихотворным
сопровождением
и в движении
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
упражнений на гимнастической
стенке. Выполнять ранее
разученные передвижения по
гимнастической стенке в
стандартных и изменяющихся
ситуациях.
32
Кувырок вперёд с 1
трёх шагов и с
разбега
Разминка с
мешочками
на голове.
Упражнения
кольцах
на
34
1
Разминка с
мешочками
на голове.
1
Разминка с
мешочками
на голове.
Кувырок назад
35
36
37
Передвижение и
повороты на
гимнастическом
бревне или
перевёрнутой
гимнастической
скамейке
Вис прогнувшись
на кольцах
1
Закаливание
1
организма
(принятие водных
процедур:
обливание, душ)
Характеризовать и
демонстрировать технику
выполнения стойки на
лопатках, «моста»
играть в
подвижную игру
«Волк во рву»;
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные
упражнения в стандартных и
изменяющихся условиях.
Тестирование.
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на
полу
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений на
низкой перекладине.
Демонстрировать технику
разученных висов на низкой
гимнастической перекладине.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и
1
33
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Скакалки,
гимнастические маты
Наклон вперед
стоя, сидя.
Поднимание
туловища
38
Лазание
канату
в
приёма
по 1
три
Скакалки,
гимнастические маты
39
Переворот вперёд 1
и
назад
на
кольцах
Скакалки,
гимнастические маты
40
Лазание по канату
в два приёма
41
Подвижная игра
« Горячая линия»
1
Обручи,
гимнастическ
ие скамейки.
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Демонстрировать технику
лазанья по гимнастической
стенке.
Прыжки со
скакалкой
Характеризовать возможности
Вис спиной к
занятий подвижными играми в
гимнастической
укреплении дружбы и
стенке.
приобретении новых друзей,
воспитании силы воли, смелости
и т.п. использовать подвижные
игры для развития основных
физических качеств.
Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции и
управлять ими в процессе
игровой деятельности.
Характеризовать возможности
Прыжковые
занятий подвижными играми в
упражнения.
укреплении дружбы и
ОРУ в парах.
приобретении новых друзей,
воспитании силы воли, смелости
и т.п. использовать подвижные
игры для развития основных
физических качеств.
Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции и
управлять ими в процессе
игровой деятельности.
42
43
Выкрут
кольцах
Прыжки
скакалкой
скакалку
на 1
и
Обручи,
гимнастическ
ие скамейки.
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Прыжковые
упражнения.
ОРУ в парах.
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Прыжковые
упражнения.
ОРУ в парах.
со
в
44
Прыжки в высоту 1
с прямого разбега
согнув ноги
Лыжный
инвентарь
45
Выкрут
кольцах
46
Подвижная игра 1
с
лазанием
«
Белки в лесу»
Набивные
мячи,
скакалки,
гимнастические скамейки,
гимнастическ
ое бревно
на 1
Совершенствовать технику
выполнения ранее разученных
прыжковых упражнений в
стандартных и изменяющихся
условиях
Прыжки в длину
с разбега
Подвижная игры
1
Махи на кольцах
1
49
Передвижение на
лыжах
ступающим и
скользящим
шагом без палок
1
Лыжный
инвентарь
50
Передвижение на 1
лыжах с палками
ступающим
и
скользящим
шагом
Лыжный
инвентарь
47
Набивные
мячи,
скакалки,
гимнастические скамейки,
гимнастическ
ое бревно
48
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции и
управлять ими в процессе
игровой деятельности.
Характеризовать технику
ступающего хода и
демонстрировать ее в условиях
игровой и соревновательной
деятельности.
Характеризовать технику
скользящего хода и
демонстрировать ее в условиях
игровой и соревновательной
деятельности.
Шаги и повороты
на месте
Ступающий шаг с
палками.
Повороты на
месте.
Скользящий шаг
без палок.
51
Махи на кольцах
52
Попеременный
1
двухшажный ход
на
лыжах
с
палками
1
Лыжный
инвентарь
53
Одновременный
одношажный ход
на лыжах с
палками
1
Лыжный
инвентарь
54
Вращение
обруча.
1
Лыжный
инвентарь
1
Лыжный
55
Одновременный
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
Скользящий шаг
без палок.
Характеризовать и
демонстрировать технику
равномерного передвижения на
лыжах двухшажным
попеременным ходом.
Попеременно
двухшажный ход
без палок.
Демонстрировать технику
вращения обруча.
Попеременно
двухшажный ход
без палок.
Характеризовать и
Попеременно
двухшажный ход
на лыжах с
палками
инвентарь
56
Чередование
1
шага и хода во
время
прохождения
дистанции
на
лыжах
Лыжный
инвентарь
57
Лазание по канату 1
в три приёма
Лыжный
инвентарь
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
демонстрировать технику
равномерного передвижения на
лыжах с палками
одновременным одношажным
ходом.
одношажный
ход без палок.
Выполнять подъем на лыжах
способом «лесенка».
Выполнять подъем на лыжах
способом «лесенка».
Подъем на
склон
«лесенкой» на
лыжах
58
Подъёмы
и 1
спуски на лыжах с
палками
Лыжный
инвентарь
59
Техника
торможения
поворотов
лыжах
1
Лыжный
инвентарь
по 1
два
Лыжный
инвентарь
и
на
60
Лазание
канату
в
приёма
61
Подвижная игра 1
Лыжный
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
Выполнять подъем на лыжах
способом «елочка».
Подъем на
склон
«елочкой» на
лыжах
Выполнять торможение
Торможение
«плугом» при спуске с пологого «плугом» на
склона.
лыжах
Выполнять торможение
Торможение
«плугом» при спуске с пологого «плугом» на
склона.
лыжах
на
лыжах
«Прокатись через
ворота»
инвентарь
1
Лыжный
инвентарь
со 1
скакалки
62
Подвижная игра
на лыжах
«
Подними
предмет».
63
Упражнения
скакалками
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Характеризовать способы
катания на санках с гор.
Демонстрировать развитие
равновесия при спусках с гор
на санках в условиях игровой
деятельности.
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Рассказывать о
положительном влиянии
прыжков через скакалку на
развитие силы, быстроты,
выносливости и равновесия.
Выполнять прыжки через
скакалку разными способами.
Упражнения со
скакалками
64
Спуск со склона 1
на
лыжах
с
палками
«змейкой».
Лыжный
инвентарь
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
65
1
Прохождение
дистанции 1000
метров на лыжах
на время
Лыжный
инвентарь
66
Прыжки
скакалку
скакалки
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
в 1
Характеризовать и
демонстрировать технику
равномерного передвижения на
лыжах с палками «змейкой»
Рассказывать о положительном
влиянии прыжков через
скакалку на развитие силы,
быстроты, выносливости и
равновесия. Выполнять прыжки
через скакалку разными
способами.
Движение на
лыжах с
палками
«змейкой»
Прыжки со
скакалкой
67
Прыжки
через 1
длинную скакалку
в тройках
Набивные
мячи
68
Искусство
владения
скакалками
Набивные
мячи
69
Прыжки
скакалку
тройках
в 1
в
70
Игровые
1
1
скакалки
Маты,
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
Демонстрировать броски
набивного мяча способом снизу
из положения стоя и из
положения сидя.
Броски
набивного мяча
весом 1кг
способом снизу
из положения
стоя
Броски
набивного мяча
весом 1кг
способом снизу
из положения
сидя
Рассказывать о
положительном влиянии
прыжков через скакалку на
развитие силы, быстроты,
выносливости и равновесия.
Выполнять прыжки через
скакалку разными способами.
Демонстрировать технику
Прыжки в длину
упражнения
«Штурм
71
72
73
Игровые
упражнения
«Медуза»
Прыжки в
скакалку в
тройках
Игровые
упражнения
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
1
Маты, гимн.
скамейки,
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
прыжка в высоту с прямого
разбега
с места
Называть характерные
признаки соревнований.
Раскрывать назначение первых
соревнований у древних людей.
Характеризовать роль и
значение соревнований в
воспитании будущих охотников
и воинов.
Прыжки в длину
с места
Демонстрировать технику
прыжка в высоту спиной вперед
Объяснять цель и значение
упражнений с мячом.
«Звезда»
скакалки,
мячи
74
Игровые
упражнения
«Стрела»
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
75
Стойка на голове
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
76
Правила
и 1
особенности
спортивной игры
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
Приводить примеры
современных спортивных игр с
мячом.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные
упражнения в стандартных и
изменяющихся условиях
Пересказывать тексты о
возникновении олимпийских
игр древности. Называть
правила проведения
Олимпийских игр.
Характеризовать современные
Олимпийские игры как крупные
международные соревнования,
помогающие укреплению мира
на Земле.
гандбол
мячи
77
Броски мяча в 1
цель на точность
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
78
Стойка на руках
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
79
Попеременный
1
двухшажный ход
на
лыжах
с
палками
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные
упражнения в стандартных и
изменяющихся условиях
Демонстрировать технику
владения мячом на месте и в
движении. Выполнять
упражнения с мячом,
направленные на развитие
координации движений и
ловкости.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные
упражнения в стандартных и
изменяющихся условиях.
80
81
82
Что такое пас. 1
Значение паса для
спортивных игр
Стойка на голове
и руках
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
Техника
прёма 1
мяча снизу и
передачи
мяча
сверху
двумя
руками
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств.
Выполнять ранее разученные
83
Правила игры в
волейбол
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
84
Повторение
акробатических
элементов
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
85
Подвижная игра 1
«Пионербол»
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
акробатические упражнения в
стандартных и изменяющихся
условиях.
Демонстрировать технику
физических упражнений из
базовых видов спорта в
вариативных условиях.
86
Ведение
мяча 1
«змейкой» правой
и левой руками
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
87
Упражнения
на 1
уравновешивание
предметов
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
88
Тестирование
бросков мяча в
горизонтальную
цель и прыжка в
длину с места
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
1
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
89
Тестирование
виса на время
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
90
Упражнения на
уравновешивание
предметов
1
Маты, гимн.
скамейки,
скакалки,
мячи
91
Тестирование
наклона вперёд из
положения стоя и
подтягивания на
низкой
перекладине из
виса лёжа
согнувшись
1
Футбольные
мячи
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
Моделировать игровые
ситуации. Регулировать эмоции
и управлять ими в процессе
игровой деятельности.
92
Тестирование
поднимания
туловища из
положения лёжа
за 30 секунд
93
Круговая
тренировка
94
Тестирование
бега на 30 метров
с высокого старта
1
скакалки,
мячи
1
скакалки,
мячи
1
скакалки,
мячи
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств. Совершенствовать
технику выполнения ранее
разученных беговых упражнений
в стандартных и изменяющихся
условиях.
Выполнять ранее разученные
упражнения по преодолению
полосы препятствий в
стандартных условиях и в
условиях игровой деятельности.
95
Тестирования
челночного бега 3
х 10 м
96
Круговая
тренировка
97
1
Мешочки,
скакалки,
мячи
1
Тестирование
метания мешочка
на дальность
Мешочки,
скакалки,
мячи
Мешочки,
скакалки,
мячи
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств. Совершенствовать
технику выполнения ранее
разученных беговых упражнений
в стандартных и изменяющихся
условиях.
98
Строевые
упражнения
99
1
Мешочки,
скакалки,
мячи
1
Флажки,
гимнастичес
кие палки.
Круговая
тренировка
10
0
Инструкция по ТБ 1
на уроках
плавания.
Освоение техники
плавания.
Шапочки
для
плавания,
очки.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств. Совершенствовать
технику выполнения ранее
разученных беговых упражнений
в стандартных и изменяющихся
условиях.
Демонстрировать повышение
результатов в показателях
развития основных физических
качеств. Совершенствовать
технику выполнения ранее
разученных беговых упражнений
в стандартных и изменяющихся
условиях.
Соблюдать правила поведения на
воде.
Объяснять технику
разучиваемых действий.
Осваивать технику движения на
воде.
10
1
Освоение техники 1
плавания.
Задержка дыхания
под водой,
поплавок.
Шапочки
для
плавания,
очки.
10
2
Освоение техники
плавания.
Движение ног и
рук при плавании
способом кроль
на спине и брассе.
Шапочки
для
плавания,
очки.
1
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Здоровьесберегающая: умеют
использовать двигательный
опыт в организации активного
отдыха и досуга.
Ценностно-смысловая:
проявляют готовность к
преодолению трудностей,
умение мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы.
Коммуникативная: владеют
способами взаимодействия с
окружающими людьми
Соблюдать правила поведения на
воде.
Объяснять технику
разучиваемых действий.
Осваивать технику движения на
воде.
Соблюдать правила поведения на
воде.
Объяснять технику
разучиваемых действий.
Осваивать технику движения на
воде.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития
и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким
ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное
положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но
влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К
значительным ошибкам относятся:




старт не из требуемого положения;
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат
выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при
повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является
наличие грубых ошибок.
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с
элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки,
метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5
м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между
предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг
стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры:
«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя
прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств
Педагогические условия и средства реализации стандарта:
Формы: урок.
Типы уроков:
 - урок изучение нового материала;
 - урок совершенствования знаний, умений и навыков;
 -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
 -комбинированный урок;
 -урок контроля умений и навыков.
Виды уроков:
 урок – сообщение новых знаний
 урок-закрепление знаний
 урок-повторение знаний
 урок – игра
 проверка знаний
Учебное оборудование:
 Бревно гимнастическое напольное
 Козёл гимнастический
 Канат для лазания
 Перекладина гимнастическая пристеночная
 Стенка гимнастическая
 Скамейка гимнастическая
 Палка гимнастическая
 Скакалка детская
 Мат гимнастический
 Лыжи с креплениями и палками
 Щит баскетбольный тренировочный
 Сетка волейбольная
 Мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, футбольные
Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Словесные, наглядные, практические.
2. Индуктивные, дедуктивные.
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4. Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.
2. Стимулирование долга и ответственности в учении.
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
1. Устного контроля и самоконтроля.
Педагогические технологии и принципы обучения:
Традиционные технологии:
- Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского)
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса:
-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, Я. Корчак и
др.);
-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили.
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся:
-Игровые технологии.
Технологии развивающего обучения:
-Система развивающего обучения Л.В. Занкова;
- Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова.
Принципы обучения:
 Принцип научности обучения
 Связи теории с практикой
 Системности
 Принцип сознательности и активности в обучении
 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы
 Принцип наглядности
 Доступность обучения
 Принцип прочности усвоения знаний
Формы подведения итогов:
 Индивидуальный и фронтальный опрос
 Работа в паре, в группе










Учебно – методическое обеспечение
для педагога:
Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы»,; Москва:
«ВАКО»,2007.
Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая
культура», М., «Вако», 2006.
Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 3 класс. Москва, «Вако» 2006.
Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1998.
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х
классов. – М.: Просвещение, 2008.
Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва
«Просвещение» 2005.
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство Москва
1998.
Стандарт начального общего образования по физической культуре. М., 2004.
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического воспитания 2001.
Школьникова Н.В., Тарасова М.В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6
классы. Издательство «Первое сентября», 2002.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Искусство (муз.) » в 3 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
1.Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4-го класса разработана и составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего образования 2011 года, примерной
программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка.
Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.
Цели программы:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных
видах музыкальной деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки,
игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
Задачи программы:
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка
из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие,
исполнение), а также – творческих способностей детей.
Таблица тематического распределения количества часов:
Количество часов
№
п/п
Разделы, темы
Примерная
программа
Рабочая
программа
Рабочая программа по классам
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
1.
Музыка в жизни человека.
30 ч.
35 ч.
14 ч.
13 ч.
4 ч.
4 ч.
2.
Основные закономерности
музыкального искусства
60 ч.
66 ч.
2 ч.
17 ч.
24 ч.
23 ч.
3.
Музыкальная картина мира.
30 ч.
34 ч.
17 ч.
4 ч.
6 ч.
7 ч.
4.
Резерв.
15 ч.
ИТОГО:
135 ч
135 ч
33 ч
34 ч
34 ч
34 ч
3. Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного
наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки,
знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой
деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия
мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников,
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и
сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная
особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные
выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоциональноэстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития
музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные,
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального
искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной
деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое
интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной
грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся
музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.
4. Описание места учебного предмета.
В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов
(из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа.
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям возможности для культурной и
творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и
искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает:
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
 приобретение знаний и умении;
 овладение УУД
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом воспитании,
формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоциональноэстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания
чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
6. Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности





целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
культур, народов и религий
уважительное отношение к культуре других народов:
эстетические потребности, ценности и чувства
развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с
учителем и сверстниками.
развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:






способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием
различных средств информации и коммуникации
Предметные результаты
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы:
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её
народов;
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству,
проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм;
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах;
 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном
искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач;
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.
1.Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения
чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему
в различных видах музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том
числе родного края, сопоставлять различные образцы народной
 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и
народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в
различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и
использовать ИКТ в музыкальных играх.
2.Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных
композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем,
образов и распознавать художественный смысл различных форм
 построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального)
воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации);
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое
движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в
том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять
широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
7. Содержание программы учебного предмета «Музыка»
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,
«Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение
программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение
учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва
учебного времени.
«Музыка в жизни человека». 35 ч.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных
жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор:
песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка.
Сочинение отечественных композиторов о Родине.
« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей
человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. Основные средства
музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель –
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной
грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем,
художественных образов.
«Музыкальная картина мира».34 ч.
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни
и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские,
мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты.
Содержание программного материала 3 класс
I четверть (9 часов)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как
отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.
Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные
виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,
аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.
Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта.
Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность,
маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в
различных жанрах музыки.
Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников
Отечества в различных жанрах музыки.
Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций
и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность.
Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига
«Утро».
Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в
музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть.
Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи
композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).
II четверть (7 часов)
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной
музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная
природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве.
Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка.
Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и
поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр
былины.
Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор
России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и
обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
Урок 16. Обобщающий
урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений
третьеклассников за 2 четверть.
III четверть (10 часов)
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды.
Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора Н.РимскогоКорсакова.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационнообразное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».
Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное
развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».
Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение
эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в
опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского
«Спящая красавица». Контраст.
Урок 22. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.
Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.)
Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор
– исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.
Урок 24. Музыкальные инструменты
Выразительные возможности флейты.
(флейта).
Звучащие
картины.
Музыкальные
инструменты.
Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возможности
скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
Урок 26. Обобщающий
четверть.
урок 3 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3
IV четверть (8 часов)
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)
Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость.
Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».
Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена.
Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель –
слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и
радости.
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние,
выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.
Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.
Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в
звуках. Музыка – источник вдохновения и радости.
Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных
впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение
выученных и полюбившихся песен всего учебного года
Требования к уровню подготовки учащихся
3 класс
 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов;
сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов;
 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными);
 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с
предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов;
 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель –
слушатель;
 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных
импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения;
 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования;
 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного
восприятия различных явлений музыкального искусства.
Творчески изучая музыкальное искусство,к концу 3 класса обучающиеся должны уметь:
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными
занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и
мысли человека;
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств;
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти
и слуха, певческого голоса;
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,
выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов;
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах
оркестров;
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое
движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.).
кл
№
ас
п/п
с
Дата
проведен
ия
Тема урока
Элемент
содержания
Характеристика деятельности учащихся
Пла Фак
н
т
1 четверть (9 часов). Раздел 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
1
Мелодия - душа
музыки
ИнтонационноЗнать/понимать: выразительность и изобразительность
образная
природа музыкальной интонации,
музыкального
Уметь:
продемонстрировать личностно-окрашенное
искусства.
эмоционально-образное восприятие музыки, показать
- П.Чайковский
определенный
уровень
развития
образного
и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной
«Симфония №4»
памяти и слуха, певческого голоса.
2часть.
- «Моя Россия»
Г.Струве.
2
Природа и
музыка.
Звучащие
картины.
Выразительность и
изобразительность в
музыке. Различные
виды
музыки:
вокальная,
инструментальная;
- «Жаворонок»
М.Глинка;
Знать/понимать: названия изученных жанров (романс),
смысл понятий: солист, мелодия, аккомпанемент, лирика.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и
называть их авторов,
продемонстрировать понимание
интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации
сравнения произведений разных видов искусств.
«Благословляю вас,
леса» П.Чайковский,
«Романс»
Г.Свиридов
3
«Виват, Россия!»
«Наша слава –
русская
держава».
Народные
музыкальные
традиции
Отечества.
Интонации
Знать/понимать: названия изученных жанров (кант),
смысл понятий: песенность, маршевость.
Уметь:
эмоционально откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
музыкальные
и или пластике;
речевые. Сходство и
различие.
-«Радуйся, Росско
земле»;
- Солдатские песни.
4
Кантата
«Александр
Невский».
Обобщенное
представление
исторического
прошлого
в
музыкальных
образах. Народная и
профессиональная
музыка. Кантата.
- «Александр
Невский»
С.Прокофьев
Знать/понимать: названия изученных произведений и их
авторов; названия изученных жанров и форм музыки (кант,
кантата)
Уметь: узнавать изученные произведения, называть их
авторов; эмоционально откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
или пластике; продемонстрировать знания о различных
видах музыки,
5
Опера «Иван
Сусанин».
Обобщенное
представление
исторического
прошлого
в
музыкальных
образах. Сочинения
отечественных
композиторов
о
Родине.
Знать/понимать: названия изученных произведений и их
авторов, названия изученных жанров и форм музыки
(опера), смысл понятий: хоровая сцена, певец, солист, ария.
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств.
Интонация
как
внутреннее
озвученное
состояние,
выражение эмоций
и
отражение
мыслей.
- Сцены из оперы
«Иван Сусанин»
М.Глинка
Раздел 2: «День, полный событий» (4 ч.)
6
Утро.
Звучание
окружающей
жизни,
природы,
настроений, чувств
и
характера
человека.
Песенность.
Знать/понимать: названия изученных произведений и их
авторов; смысл понятий: песенность, развитие.
Уметь: эмоционально откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре
или пластике; передавать собственные музыкальные
впечатления с помощью различных видов музыкальнотворческой деятельности, выступать в роли слушателей.
«Утренняя
молитва»
П.Чайковский.
«Утро» Э.Григ.
7
Портрет в
музыке.
Выразительность и
изобразительность в
музыке. Интонация
как
внутреннее
озвученное
состояние,
выражение эмоций
и
отражение
мыслей.
Портрет в музыке.
- С.Прокофьев
Знать/понимать: названия изученных произведений и их
авторов;
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
передавать настроение музыки в пении, музыкальнопластическом движении.
«Петя и волк»;
- «Болтунья»
С.Прокофьев.
б. «Золушка»;
«Джульетта –
девочка»
8
В детской! Игры
и игрушки. На
прогулке.
Выразительность и Знать/понимать: названия изученных произведений и их
изобразительность в авторов,
выразительность
и
изобразительность
музыке.
музыкальной интонации; смысл понятий: песенность ,
танцевальность, маршевость, музыкальная живопись.
- «С няней»
М.Мусоргский;
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью различных видов музыкально-творческой
- «С куклой»,
деятельности,
выступать
в
роли
слушателей;
«Тюильрийский
продемонстрировать понимание интонационно-образной
сад» М.Мусоргский.
природы
музыкального
искусства,
взаимосвязи
- П.Чайковский
выразительности и изобразительности в музыке,
«Болезнь куклы»,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
«Новая кукла».
произведений разных видов искусств;
- «Колыбельная
песня»
П.Чайковский.
9
Вечер.
Обобщающий
урок.
Исполнение
изученных
произведений,
участие
в
коллективном
пении,
передача
музыкальных
впечатлений
учащихся
за
1
четверть.
Знать/ понимать: названия изученных произведений и их
авторов.
Уметь:
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью; охотно участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении различных
музыкальных образов; узнавать изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов; выступать в роли
слушателей,
критиков,
оценивать
собственную
исполнительскую деятельность и корректировать ее.
2 четверть: (7 часов). Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
10
Радуйся,
Мария!
«Богородице
Дево, радуйся!»
Интонационнообразная
природа
музыкального
искусства. Духовная
музыка в творчестве
композиторов. Образ
матери в музыке,
поэзии,
изобразительном
искусстве.
Знать/ понимать: образцы духовной музыки, религиозные
традиции.
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств;
узнавать изученные музыкальные произведения и называть
имена их авторов, определять и сравнивать характер,
настроение и средства музыкальной выразительности в
- «Ave,Maria»
Ф.Шуберт
музыкальных произведениях.
- «Богородице, Дево,
радуйся»
С.Рахманинов
11
Древнейшая
песнь
материнства.
Интонационнообразная
природа
музыкального
искусства. Духовная
музыка в творчестве
композиторов. Образ
матери в музыке,
поэзии,
изобразительном
искусстве.
Тропарь иконе
Владимирской
Божией Матери
«Мама» В.Гаврилин.
«Мама» Ч.А Биксио,
(исп. Р.Лоретти).
Знать/ понимать: образцы духовной музыки, религиозные
традиции.
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств; эмоционально
откликнуться на музыкальное произведение и выразить
свое впечатление в пении.
12
Вербное
воскресенье.
Вербочки.
Народные
музыкальные
традиции Отечества.
Духовная музыка в
творчестве
композиторов.
«Осанна» Э.Ллойд
Уэббер – (из рокоперы «Иисус
Христос –
суперзвезда»),
Знать/ понимать: образцы духовной музыки, народные
музыкальные традиции родного края,
религиозные
традиции.
Уметь: продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств; эмоционально
откликнуться на музыкальное произведение и выразить
свое впечатление в пении, игре или пластике;
«Вербочки»
А.Гречанинов, А.Блок.
13
Святые земли
Русской
(княгиня Ольга
и князь
Владимир).
Народная
и
профессиональная
музыка.
Духовная
музыка в творчестве
композиторов.
- Величание князю
Владимиру и княгине
Ольге.
- «Богородице, Дево,
Знать/ понимать: смысл понятий: величание, молитва;
Уметь: продемонстрировать знания о различных видах
музыки;
определять, оценивать, соотносить содержание, образную
сферу и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества.
радуйся»
С.Рахманинов
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
14
«Настрою гусли
на старинный
лад». Былина о
Садко и
Морском царе.
Музыкальный
и
поэтический
фольклор
России.
Народные
музыкальные
традиции Отечества.
Наблюдение
народного
творчества.
Знать/ понимать: различные виды музыки (былина),
музыкальные инструменты (гусли); былинный напев,
распевы.
Уметь: проявлять интерес к отдельным группам
музыкальных инструментов (гусли); охотно участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении
различных музыкальных образов;
определять, оценивать, соотносить содержание, образную
сферу и музыкальный язык народного и
- «Былина о Добрыне
профессионального музыкального творчества.
Никитиче» обр.
Римского Корсакова
- Песни Садко из
оперы
Н.РимскогоКорсакова.
- «Заиграйте, мои
гусельки»
- «Высота ли,
высота»
Садко и Морской
царь – русская
былина
15
Певцы русской
старины (Баян.
Садко).
Музыкальный
поэтический
фольклор России.
Народная
профессиональная
музыка.
и
Знать/ понимать: изученные музыкальные произведения и
называть имена их авторов, смысл понятий: певец –
и сказитель, меццо-сопрано.
Уметь: определять, оценивать, соотносить содержание,
образную сферу и музыкальный язык народного и
профессионального
музыкального
творчества;
Н.Римский Корсаков. продемонстрировать знания о различных видах музыки,
певческих голосах, музыкальных инструментах; воплощать
- Вторая песня Баяна
в звучании голоса или инструмента образы природы.
М.Глинка.
- Песня Садко с
хором
16
Певцы русской Народная
старины (Лель). профессиональная
музыка.
и Знать/понимать: названия изученных произведений и их
авторов,
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения,
- «Туча со громом
называть имена их авторов, передавать собственные
сговаривалась» музыкальные впечатления с помощью различных видов
третья песня Леля из музыкально-творческой деятельности, выступать в роли
оперы «Снегурочка» - слушателей,
критиков,
оценивать
собственную
Н.Римский Корсаков. исполнительскую деятельность и корректировать ее;
продемонстрировать знания о различных видах музыки,
Исполнение
певческих голосах, музыкальных инструментах.
изученных
произведений,
участие
в
коллективном пении,
музицирование
на
элементарных
музыкальных
инструментах,
передача
музыкальных
впечатлений
учащихся
за
2
четверть.
3 четверть: (10 часов)
17
Звучащие
картины.
«Прощание с
Масленицей».
(обобщение).
.
Музыкальный
и
поэтический
фольклор России:
обряды.
Знать/понимать: названия изученных произведений и их
авторов, смысл понятий: музыка в народном стиле;
народные музыкальные традиции родного края (праздники
и обряды);
Народная
и Уметь: продемонстрировать понимание интонационнопрофессиональная
образной природы музыкального искусства, взаимосвязи
музыка.
выразительности и изобразительности в музыке,
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
- Масленичные
произведений разных видов искусств; исполнять
песни;
музыкальные произведения отдельных форм и жанров
- «Проводы зимы»
(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
Н.Римский
инструментальное музицирование).
Корсаков из оперы
«Снегурочка».
Раздел 5: «В музыкальном театре» (6 ч.)
18
Опера «Руслан и
Людмила»
Опера.
Знать/понимать: названия изучаемых жанров и форм
Музыкальное
музыки (рондо), названия изученных произведений и их
развитие
в авторов; смысл понятий: контраст, ария, каватина,
сопоставлении
и увертюра.
столкновении
человеческих
чувств,
тем, Уметь: продемонстрировать знания о различных видах
художественных
образов.
Формы
построения музыки
как
обобщенное
выражение
художественнообразного
содержания
произведения.
Певческие голоса.
музыки, певческих голосах (баритон, сопрано, бас);
передавать собственные музыкальные впечатления с
помощью различных видов музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли слушателей.
- Опера «Руслан и
Людмила»
М.Глинка.
19
Опера «Орфей и
Эвридика»
Опера.
Музыкальное
развитие
в
сопоставлении
и
столкновении
человеческих
чувств,
тем,
художественных
образов. Основные
средства
музыкальной
Знать/понимать: названия изучаемых жанров, смысл
понятий – хор, солист, опера, контраст; названия
изученных произведений и их авторов.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и
называть имена их авторов, передавать собственные
музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли
слушателей
выразительности.
- Опера «Орфей и
Эвридика» К.Глюк.
20
Опера
«Снегурочка».
Интонация
как
внутренне
озвученное
состояние,
выражение эмоций
и
отражений
мыслей.
Музыкальное
развитие
в
сопоставлении
и
столкновении
человеческих
чувств,
тем,
художественных
образов.
-Опера
«Снегурочка»
Н.А.Римский
Корсаков.
–
Вступление к опере
Знать/ понимать: названия изученных жанров и форм
музыки; смысл понятий: ария, каватина, тенор, зерноинтонация, развитие, трехчастная форма.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и
называть имена их авторов, передавать собственные
музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли
слушателей
«Садко»
Н.РимскийКорсаков
21
22
Океан – море
синее.
Балет «Спящая
красавица».
Музыкальное
развитие в
сопоставлении и
столкновении
человеческих
чувств, тем,
художественных
образов.
Вступление к опере
«Садко»
Н.РимскийКорсаков
Знать/понимать: контрастные образы, балет, развитие.
Балет. Музыкальное
развитие
в
сопоставлении
и
столкновении
человеческих
чувств,
тем,
художественных
образов.
Знать/ понимать: названия изученных жанров и форм
музыки, названия изученных произведений и их авторов.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и
называть имена их авторов, передавать собственные
музыкальные впечатления с помощью различных видов
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли
слушателей;
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и
жанров (пение, музыкально-пластическое движение).
Уметь: охотно участвовать в коллективной творческой
деятельности при воплощении различных музыкальных
образов; показать определенный уровень развития
образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.
- Балет «Спящая
красавица»
П.И.Чайковский
23
В современных
ритмах.
Обобщенное
представление
об
основных образноэмоциональных
сферах музыки и
многообразии
музыкальных
жанров. Мюзикл.
Знать/ понимать: смысл понятий: композитор
исполнитель – слушатель вариационное развитие.
–
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления
с помощью различных видов музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли слушателей, узнавать
изученные музыкальные сочинения, называть их авторов.
-Р.Роджерс «Звуки
музыки»
- «Волк и семеро
козлят на новый
лад» А.Рыбников.
Раздел 6: «В концертном зале» (6 ч.)
24
Музыкальное
состязание.
Различные
виды
музыки:
инструментальная.
Концерт.
Композитор
–
Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
Уметь:
продемонстрировать знания о музыкальных
инструментах (флейта); продемонстрировать понимание
исполнитель
слушатель.
– интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в
музыке.
- «Концерт№1» для
фортепиано с
оркестром
П.Чайковский.
-«Веснянка» - укр.
н.п.Музыкальные
инструменты.
25
Музыкальные
инструменты
(флейта).
Звучащие
картины.
Музыкальные
инструменты.
Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов; смысл понятий: скрипач, виртуоз.
Тембровая окраска
музыкальных
Уметь: продемонстрировать знания о музыкальных
инструментов и их
инструментах (скрипка); эмоционально откликнуться на
выразительные
музыкальное произведение и выразить свое впечатление в
возможности.
пении, игре или пластике.
- «Шутка» И.-С.Бах
- «Мелодия»
П.Чайковский;
- «Каприс №24»
Н.Паганини.
- «Волшебный
смычок» норвежская
народная песня
26
Музыкальные
инструменты
(скрипка)
-Исполнение
изученных
произведений,
участие
коллективном
пении,
музицирование
элементарных
музыкальных
инструментах,
передача
музыкальных
впечатлений
учащихся
за
четверть.
- Музыкальные
Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
Уметь:
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-творческой
деятельностью;
узнавать
изученные
музыкальные
на
сочинения, называть их авторов; выступать в роли
слушателей,
критиков,
оценивать
собственную
исполнительскую деятельность и корректировать ее;
продемонстрировать знания о различных видах музыки,
певческих голосах, музыкальных инструментах
в
3
4 четверть: (8 часов).
фрагменты из опер,
балетов, мюзиклов;
- разученные песни.
27
Сюита «Пер
Гюнт»
( обобщение)
Формы построения
музыки
как
обобщенное
выражение
художественнообразного
содержания
произведений.
Развитие музыки –
движение
музыки.
Песенность,
танцевальность,
маршевость.
Э.Григ «Утро», «В
пещере горного
короля»;
«Танец Анитры»;
«Смерть Озе»;
«Песня Сольвейг.
Знать/понимать: смысл понятий: вариационное развитие,
сюита, тема, контрастные образы.
Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с
помощью
различных
видов
музыкально-творческой
деятельности, выступать в роли слушателей,
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их
авторов;
- показать определенный уровень развития образного и
ассоциативного мышления и воображения.
28
«Героическа
я». Призыв к
мужеству.
2 часть
симфонии.
Симфония. Формы
построения музыки
как
обобщенное
выражение
художественнообразного
содержания
произведений.
- «Симфония №3»
Л.Бетховен.
- «Соната №14»;,
- «К.Элизе»
Знать/понимать: продемонстрировать понимание
интонационно-образной природы музыкального искусства,
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке,
Уметь:
эмоционально откликнуться на музыкальное
произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или
пластике;
29
Мир
Бетховена
Портрет композитора.
Обобщенное
представление
об
основных
образноэмоциональных
сферах музыки и о
многообразии
музыкальных жанров
и
стилей.
Композиторисполнитель
–
слушатель.
Знать/понимать:
смысл понятий: ритм, импровизация,
джаз-оркестр, песенность, танцевальность.
Уметь: продемонстрировать знания о различных видах
музыки, музыкальных инструментах, составах оркестров;
эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и
выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;
Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.)
30
«Чудомузыка».
Острый ритм
– джаза
звуки.
Джаз – музыка ХХ
века.
Известные
джазовые
музыкантыисполнители.
Знать/понимать:
смысл
иллюстрации, музыкальная речь.
понятий:
музыкальные
Уметь:
продемонстрировать знания о различных видах
музыки, продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи
Музыка – источник выразительности
и
изобразительности
в
музыке,
вдохновения
и многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения
радости.
произведений разных видов искусств; показать определенный
уровень развития образного и ассоциативного мышления и
-«Я поймал ритм»
воображения, музыкальной памяти и слуха.
Дж.Гершвин;
«Колыбельная
Клары» Дж.Гершвин.
-«Мы дружим с
музыкой» И.Гайдн
31
«Люблю я
грусть твоих
просторов».
Интонация как
внутреннее
озвученное
состояние, выражение
эмоций и отражение
мыслей. Музыкальная
речь как сочинения
композиторов,
передача
информации,
выраженной в звуках.
- Г.Свиридов «Весна»,
«Тройка», «Снег
идет»;
- Э.Григ «Утро»
- П.Чайковский
«Осенняя песнь»,
«Симфония №4».
Знать/понимать:
смысл понятий: «композитор»,
«исполнитель»,
«слушатель»;
выразительность
и
изобразительность музыкальной интонации; музыкальная
речь, лирика.
Уметь:
определять, оценивать, соотносить содержание,
образную сферу и музыкальный язык творчества
композиторов; узнавать изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов.
32
Мир
Прокофьева
Музыкальная речь
как способ общения
между людьми, ее
эмоциональное
воздействие на
слушателей.
Музыкальная речь
как сочинения
композиторов,
передача
информации,
выраженной в звуках.
Знать/понимать: опера, симфония, песня.
Уметь:
определять, оценивать, соотносить содержание,
образную сферу и музыкальный язык творчества
композиторов; узнавать изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов.
-С.Прокофьев
«Шествие солнца»,
«Утро»;
33
Певцы
родной
природы.
Музыкальная речь
как способ общения
между людьми, ее
эмоциональное
Знать/понимать: названия изученных жанров музыки: опера,
симфония, гимн, кант, ода; названия изученных произведений
и их авторов.
воздействие на
слушателей.
Музыкальная речь
как сочинения
композиторов,
передача
информации,
выраженной в звуках.
Музыка – источник
вдохновения и
радости.
- Финал Девятой
симфонии
Л.Бетховена «Ода к
радости»
- В.Моцарт «Слава
солнцу»
- Хор «Славься!» из
оперы М.Глинки
- «Патриотическая
песня» М.Глинка.
Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и
называть имена их авторов;
определять, оценивать,
соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык
творчества композиторов; показать определенный уровень
развития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.
- Кант «Радуйся,
Росско земле».
34
Прославим
радость на
земле
- В.Моцарт
«Симфония №40»
Знать/ понимать: изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов;
- Канон «Слава
солнцу, слава миру»
В.Моцарт.
Уметь:
продемонстрировать
личностно-окрашенное
эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность
музыкальными
занятиями
и
музыкально-творческой
деятельностью; узнавать изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов; выступать в роли слушателей, критиков,
оценивать собственную исполнительскую деятельность и
корректировать ее.
Исполнение
изученных
произведений,
участие в
коллективном пении,
передача
музыкальных
впечатлений
учащихся.
Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
- входной, текущий, итоговый
- фронтальный, комбинированный, устный
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Приложение 1.
Итоговый тест 1 класс
1 полугодие
Тема раздела: « Музыка вокруг нас»
1. Найдите лишнее:
Три «кита» в музыке – это…
а) Песня
б) Танец
в) Вальс
г) Марш
2. Выберите верное утверждение:
а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.
б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.
в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.
3. Выберите верное утверждение:
а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.
б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.
в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.
4. Найдите лишнее:
Народные инструменты – это…
а) флейта
б) гусли
в) дудка
Симфонические инструменты – это…
а) флейта
б) гусли
в) арфа
5. Найдите лишнее:
Народные праздники – это…
а) Новый год
б) Рождество
в) 1 сентября
Итоговый тест 2 класс 1 четверть
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
1. Назовите музыкальный символ России:
а) Герб России
б) Флаг России
в) Гимн России
2. Назовите авторов-создателей Гимна России:
а) П.Чайковский
б) А.Александров
в) С.Михалков
3. Найдите лишнее:
Три «кита» в музыке – это…
а) Песня
б) Танец
в) Вальс
г) Марш
4. Приведите в соответствие:
1) «Марш деревянных солдатиков»
2) «Шествие кузнечиков»
5.
1)
2)
3)
а) С. Прокофьев
б) П. Чайковский
Определите жанр произведений П.Чайковского:
«Нянина сказка»
а) Марш
«Похороны куклы»
б) Песня
«Вальс»
в) Танец
Итоговый тест 2 класс 2 четверть
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
1. Найдите лишнее:
Названия колокольных звонов России:
а) Благовест
б) Праздничный трезвон
в) Громкий
г) Набат
2. Выберите верное:
Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну?
а) Благовест
б) Праздничный трезвон
в) Набат
3. Назовите Святых земли русской:
а) Александр Невский
б) Сергей Прокофьев
в) Сергий Радонежский
4. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»:
а) П.И.Чайковский
б) С.С.Прокофьев
5. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование:
а) Новый год
б) Рождество Христово
Итоговый тест 3 класс 1 четверть
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
1. Оцените утверждение:
Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства
а) верно
б) неверно
2. Выберите наиболее точное определение:
Кантата – это…
а) большое произведение, состоящее из нескольких частей.
б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра.
в) произведение для хора и оркестра.
3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»:
а) П.И.Чайковский
б) С.С.Прокофьев
в) М.И.Глинка
4. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»:
а) П.И.Чайковский
б) С.С.Прокофьев
в) М.И.Глинка
5. Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»:
а) П.И.Чайковский
б) С.С.Прокофьев
в) М.И.Глинка
человека.
г) М.П.Мусоргский
6. Приведите в соответствие:
а) «С няней»
1) С.С.Прокофьев
б) «Сказочка»
2) П.И.Чайковский
в) «Нянина сказка»
3) М.П.Мусоргский
Итоговый тест 3 класс 2 четверть
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
1. Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, повествующий о важных событиях на Руси:
а) песня
б) былина
в) романс
2. Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины:
а) балалайка
б) рожок
в) гусли
3. Выберите правильный ответ:
Главной особенностью былин является:
а) четкий ритм
б) распев
4. Найди лишнее:
Имена первых певцов-сказителей:
а) Садко
б) Баян
г) Римский-Корсаков
5. Найдите лишнее:
Произведения, которые воспевают образ матери.
а) «Аve, Maria”
б) «Богородице Дево, радуйся!»
в) «Александр Невский»
г) Икона «Богоматерь Владимирская»
6. Выберите правильный ответ:
Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в Иерусалим – это…
а) Масленица
б) Вербное воскресенье
в) Пасха
г) Рождество
Итоговый тест по музыке 3 класс 3 четверть
(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)
1. В какой опере русского композитора звучит сцена « Прощание с масленицей»?
а) «Руслан и Людмила»
б) «Снегурочка»
в) «Орфей и Эвридика»
2. Приведите в соответствие:
1) Опера «Снегурочка»
а) П.И.Чайковский
2) Балет «Спящая красавица»
б) К.В.Глюк
3) Опера «Руслан и Людмила»
в) Н.А.Римский-Корсаков
4) Опера «Орфей и Эвридика»
г) М.И.Глинка
3. Верно ли следующее утверждение?
Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют.
а) Верно
б) Неверно
4. Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»:
а) симфония
б) концерт
5. Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини:
а) скрипка
б) флейта
в) фортепиано
6. Приведите в соответствие:
1) скрипка
а) духовой инструмент
2) флейта
б) струнный инструмент
в) струнно-смычковый инструмент
7. Приведите в соответствие:
1) Опера
2) Балет
3) Мюзикл
а) Спектакль, в котором актеры только танцуют
б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят
в) Спектакль, в котором актеры только поют
Итоговый тест по музыке 3 класс 4 четверть
(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)
1. Приведите в соответствие:
1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром
а) П.И.Чайковский
2) «Героическая» симфония
б) Э.Григ
3) Сюита «Пер Гюнт»
в) Л.Бетховен
2. Выберите наиболее точное определение:
Сюита – это …
а) большое музыкальное произведение,
б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких контрастных между собой частей,
в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей.
3. Найди лишнее:
В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части:
а) «Утро»
б) «В пещере горного короля»
в) «Балет невылупившихся птенцов»
г) «Танец Анитры»
д) «Смерть Озе»
4. Найди лишнее:
Произведения Л.Бетховена – это…
1) «Лунная соната»
2) «Спящая красавица»
3) «Героическая симфония»
5. Приведите в соответствие:
1) «Рассвет на Москве-реке» а) В.Моцарт
2) «Шествие солнца»
б) М.Мусоргский
3) «Симфония №40»
в) С.Прокофьев
6. Оцените утверждение:
Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются острый ритм и импровизация.
а) верно
б) неверно
Итоговый тест по музыке
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская)
4 класс 1 четверть
1. Приведите в соответствие:
а) народная музыка
1) «Концерт №3»
б) профессиональная музыка
2) «Ты река ли, моя реченька»
3) «Солдатушки, бравы ребятушки»
4) Кантата «Александр Невский»
2. Приведите в соответствие:
а) солдатская
1) «Ты река ли, моя реченька»
б) хороводная
2) «Солдатушки, бравы ребятушки»
в) игровая
3) «А мы просо сеяли»
г) лирическая
4) «Милый мой хоровод»
3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником:
а) П.И.Чайковский
б) Н.А.Римский – Корсаков
в) М.И.Глинка
4. Оцените утверждение:
Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь» П.И.Чайковского – это лирические произведения
а) верно
б) неверно
5. Приведите в соответствие:
а) П.И.Чайковский
1) «Осенняя песнь»
б) Н.А.Римский – Корсаков 2) «Венецианская ночь»
в) М.И.Глинка
3) «Три чуда»
Итоговый тест по музыке
(Программа «Музыка» Е.Д.Критская)
4 класс 2 четверть
1. Выберите правильные ответы:
В оркестр русских народных инструментов входят:
а) скрипка
б) бубен
в) виолончель
г) балалайка
д) домра
е) барабан
ж) баян
з) гусли
и) флейта
2.Приведите в соответствие:
а) Струнные инструменты
1) рожок
б) Ударные инструменты
2) бубен
в) Духовые
3) гусли
3. Найдите лишнее:
Жанры народных песен:
а) Колыбельные
б) Игровые
в) Плясовые
г) Хороводные
д) Спокойные
е) Трудовые
ж) Обрядовые
4.Найдите лишнее:
Струнно-смычковые инструменты:
а) Скрипка
б) Альт
в) Арфа
г) Виолончель
д) Контрабас
5. Приведите в соответствие:
а) С.В.Рахманинов
1) «Старый замок»
б) М.П.Мусоргский
2) «Полонез»
в) Ф.Шопен
3) «Сирень»
6. Оцените утверждение:
Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства
а) верно
б) неверно
человека.
Тест по музыке 4 класс 3 четверть
(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.)
1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»:
а) Н.А.Римский-Корсаков
б) М.И.Глинка
в) П.И.Чайковский
2. Оцените утверждение:
Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на народную музыку.
а) Верно
б) Неверно
3. Назовите композитора балета «Петрушка»:
а) М.И.Глинка
б) П.И.Чайковский
в) И.Ф.Стравинский
4. Найдите лишнее:
В музыкальном театре показывают следующие спектакли:
а) опера
б) балет
в) этюд
г) оперетта
д) мюзикл
5. Приведите в соответствие:
1) Опера
а) актеры только танцуют
2) Балет
б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия
3) Оперетта
в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма
4) Мюзикл
г) актеры только поют
Тест по музыке 4 класс
4 четверть
(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной)
1. Какой праздник называют «Светлым праздником»?
а) Троица
б) Пасха
в) Рождество Христово
г) Масленица
2. Назовите произведение русского композитора, в котором передается звучание колокольного звона «Праздничный трезвон»
а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник»
б) А.П.Бородин «Богатырская симфония»
в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»
3. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе:
а) Масленица
б) Троица
в) Пасха
г) Ивана Купала
4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником»
а) П.И.Чайковский
б) М.П.Мусоргский
в) Н.А.Римский-Корсаков
г) М.И.Глинка
5. Найди лишнее:
Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это…
а) «Рассвет на Москве-реке»
б) «В пещере горного короля»
в) «Шехеразада»
г) «Садко»
д) «Снегурочка»
е) «Сказка о царе Салтане»
6. Приведите в соответствие:
1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»
а) Н.А.Римский-Корсаков
2) сюита «Шехеразада»
б) М.П.Мусоргский
3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»
в) С.В.Рахманинов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Большеатрясская начальная общеобразовательная школа»
Тетюшского муниципального района РТ
«Утверждаю»
Заведующий школой
«Большеатрясская НОШ»
___________/Нафигина Н. Г./
Приказ № 24 от «28» августа 2013 г.
Рабочая программа
по предмету «Искусство (муз.)» в 4 классе
на 2013-2014 учебный год
учителя начальных классов
Нафигиной Нурфии Гумеровны
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 1 от «27» августа 2013 г.
Аңлатма язуы
Эш программасы статусы.
4 сыйныф өчен музыкадан эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелде:
1. Башлангыч гомуми белем бирү программалары. Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбе өчен 1-4. Казан «Мәгариф»,
2010.Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән.
2. Законы РФ и РТ «Об образовании» ;
3. Приказ МО и Н РТ от 9 июля 2012 года №4154 /12/ «Об утверждении базисного учебного плана на 2012-2013 учебный год для
образовательных учреждений РТ, реализующих программы начального и основного общего образования»
4. Учебного плана МБОУ «Сюндюковская начальная общеобразовательная школа «Тетюшского муниципального района Республики
Татарстан на 2013 – 2014 учебный год.









Музыкаль белем һәм тәрбияви бурычлар.
Үткәннәрне тагын да ныгыту, киңәтү һәм тирәнәйтү;
Укытуның төп максаты: тәрбияви юнәлеш бирү;
Музыкаль белемнәрне актив үзләшерүгә, күнекмәләрдә осталыкка ирешү;
Музыка сәнгатендәге үсешкә, музыка төзелешенә, интонацияне ачыклауга кызыксыну уяту;
Төрле халыкларның музыкасы, җырлары белән таныштыру.
Укучы балаларның музыкаль әзерлеге дәрәҗәсе, музыкаль белемнәр һәм күнекмәләр.
Төп белемнәр:
Музыка сәнгатендә төп өч төрнең (җыр, бию, марш) опера, балет, симфония, концерт кебек зур күләмле әсәрләр белән бәйләнештә
булуы.
Музыкаль телнең үзенчәлекләре;
Интонация турында мәгълүмат: музыка һәм сөйләм бәйләнеше;
Музыка әсәре төзелеше



Музыкаль күнекмәләр
Музыкада тасвирлау һәм сүрәтләү чаралары, музыкаль интонацияне сиземләү;
Төрле метрда, төрле ритмда төрле паузалар белән язлган көйләрне кулану;
Таныш җырларны – мөстәкыйль, кыенракларын укытучыа ияреп җырлау.
Җырлау күнекмәләре.

Төп җыр күнекмәләрен җырлау;

Тын алу ысулларын белү;

Музыкаль ритмик хәрәкәтләр;

Төрле бәрмә музыкаль коралларда уйнау.
Тематик план атнага 1 сәгать исәбеннән, барлыгы 35 сәгатькә исәп итеп төзелә.
ТЕМАЛАР БҮЛЕНЕШЕ:
1нче чирек. «Туган халкым моңнары» – 9 сәгать.
2 нче чирек. «Идел буе халыклары музыкасы» – 6 сәгать.
3 нче чирек. «Музыка теле - ул дуслык теле» – 10 сәгать.
4 нче чирек. «Халык музыкасы – илһам чишмәсе» – 9 сәгать.
Музыкаль белем һәм тәрбияви бурычлар:
- үткәннәрне тагын да ныгыту, киңәйтү һәм тирәнәйтү;
- укытуның төп максаты: тәрбияви юнәлеш бирү;
- дәресләрдә укучыларның музыкаль белемнәрен актив үзләштерүләрен, күнекмәләрдә осталыкка ирешүләрен булдыру, шулай ук
аларда музыка сәнгатендәге үсешкә, музыка төзелешенә, интонацияне ачыклауга кызыксыну уяту;
- укучылар дәресләрдә музыкаль әсәрләр тыңлыйлар, җырлар җырлыйлар, бәрмә музыка коралларында уйныйлар, музыкаль-ритмик
хәрәкәтләрне алдагы сыйныфларга караганда берникадәр кимрәк ясыйлар, музыкаль импровизацияләр уздыралар, башкарган һәм тыңланган
әсәрләргә анализ ясыйлар.
Музыкаль белем һәм күнекмәләр:
а) Т ө п б е л е м н ә р:
- музыка сәнгатендә өч төп төрнең (җыр, бию, марш) опера, балет, симфония, концерт кебек зур күләмле, катлаулы әсәрләр белән
бәйләнештә
булуы турында тагын да киңрәк, тирәнрәк белем бирү (җыр сыман, бию сыман, марш сыман);
- музыкаль телнең үзенчәлекләрен ачу;
- интонация турында мәгълумат бирү: музыкаль һәм сөйләм интонацияләренең үзара бәйләнештә булуын күрсәтү;
- музыкаль әсәрләрдәге үсеш турында аңлатма бирү;
-музыкаль әсәрләрнең төзелеше белән таныштыру (рондо, вариацияләр).
б) А е р ы м б е л е м н ә р\:
- музыкаль телнең аерым элементлары буенча белешмә (лад баскычларының тотрыклы, тотрыксызавазлары, тоника, лад һәм башкалар);
- композиторлар, башкаручылар, музыка кораллары турында мәгълуматлар бирү;
- нота грамотасы белән киңрәк таныштыру.
в) М уз ы к а л ь
к ү н е к м ә л ә р:
- «музыкаль интонация» темасын үзләштергәндә, аның тасвирлау һәм сурәтләү чараларына игътибар итәргә, укучыларда музыкаль
интонацияне
сиземләү сәләтен үстерүгә аеруча басым ясарга;
- нота буенча җырлау: җырлардагы, күнегүләрдәге тоник өчавазны (мажор һәм минор), мажор ладының, бер-бер артлы I, II, III
сикерешле
рәвештә алынган III, I, III – V – I баскычларын үз эченә алган фразаларны җырлау;
- төрле метрдагы (дүрт һәм алты өлешле), төрле ритмда (уналтылы, пунктирлы), төрле паузалар белән язылган көйләрне киңрәк кулану;
- таныш булган җиңел көйләрне – мөстәкыйль рәвештә, ә кыенракларын – укытучыга ияреп җырлау;
- гади көйләрне импровизацияләү.
4 нче сыйныфта музыка дәресләренең календарь-тематик планы
Тәр
ти
п
сан
ы
Программан
ың бүлеге
Дәреснең темасы
Җырлау күнегүе
Репертуар
Җыр өйрәнү
Үзләштерелергә
тиешле махсус
белем һәм
күнекмәлэр,
музыкаль белемнәр
Музыка
тыңлау
Дэре
слек
1. 1нче чирек.
«Туган
халкым
моңнары»
9 сәг.
1. 2 нче сыйныфта
өйрәнгәннәрне
кабатлау
Ноталарга кул
чабып җырлау.
Туган ил турында җыр. (Татар
халык көе. Н.Исәнбәт сүзләре)
- өйрәнү, башкару.
Кояшлы ил» (Л.Батыр-Болгари
муз. ;Ә. Рәшит сүзләре)
Җырларның
характеры; нота
һәм пауза
сузынкылыклары.
«Баламышки 5-6
н»
бит
Татар халык
көе
2.
2. Туган халкым
моңнары.
Ноталар атап
җырлау
Нота, пауза
сузынкылыгы;
гармун, аның
төрләре.
Н.Җиһанов:
татар халык
көйләре
7-8
бит
3.
3. Татар халык
җырлары
«Көз» - Ә.Ерикәй
сүз
Туган ил турында җыр. (Татар
халык көе. Н.Исәнбәт сүзләре)
– башкару.
Фәйзулла Туишев иҗаты әңгәмә.
«Дим буе» (Татар халык
җыры) - өйрәнү.
Фермата, лига,
легато, сольфеджио, скрипка.
911
бит
4.
4. Татар халык
җырлары.
Ноталар атап
җырлау
«Дим буе»
«Дим буе» (Татар халык
җыры) – башкару.
Фермата, лига,
легато, сольфеджио
«Кәләү
Гайшә»
Татар халык
көе.
«Каз
канаты» татар халык
җыры.
5.
5. Бәетләр.
«Рус француз сугышы бәете»
- өйрәнү
Тон, ярты тон һәм
альтерация
билгеләре.
Сак-сок
бәете
1314
бит
1112
бит
Үткә
рү
вакы
ты
6.
6. Бәетләр.
Бәетләр җырлау.
«Рус француз сугышы бәете»
- башкару
Тон, ярты тон һәм
альтерация
билгеләре.
Нокталы ноталар,
стаккато.
Бәетләр.
7.
7. Бию сыман
әсәрләр
«Такмаклап бию»
8.
8. Халкым
җырлары.
«Бала
уйнатканда»
«Төймә» (Татар халык уен
җыры) -өйрәнү.
Гөлсем Сөләйманова иҗаты әңгәмә.
«Төймә» (Татар халык уен
җыры) - башкару.
Нокталы ноталар,
стаккато.
Бөдрә тал
9.
9. Беренче чирек
темасын
гомумиләштерү
1. Мари халык
җырлары
Өйрәнелгән җырларны
кабатлау, башкару
Музыка төрләре
Татар халык
җырлары.
Ноталар атап
җырлау: «Марий
Эл көе»
«Аланда» (Мари халык җыры)
– өйрәнү
Басымлы һәм
басымсыз өлешләр
– метр; үлчәм.
«мари халык
көенә
вариацияләр
2426
бит
2. Мари халык
җырлары
Ноталар атап
җырлау
«Ике тавышка
җырлау»
«Аланда» (Ф. мари халык
җыры) – башкару.
Ике чирекле үлчәм.
2729
бит
12.
3. Мордва халык
җырлары.
«Биектә, зәңгәр күктә…»
(Мордва халык җыры) өйрәнү.
Өч чирекле үлчәм.
13.
3. Мордва халык
җырлары.
«Биектә, зәңгәр күктә…»
(Мордва халык җыры) башкару.
Өч чирекле үлчәм.
«Мордва
халык көе»
3233
бит
14.
5. Чуаш халык
җырлары.
Ноталар атап
җырлау
«Мордва халык
көе»
Ноталар атап
җырлау
«Мордва халык
көе»
Ноталар атап
җырлау
«Тараканнар
кар көри»
(Татар
халык
җыры.)
«Чипчирган
да уйнау
өчен көй»
«Ак пароход» - (Чуаш халык
җыры) - өйрәнү.
Соната, дүрт
чирекле үлчәм.
«Сонатина »
34–
36
10. 2 нче чирек
Идел буе
халык-лары
музыкасы
6 сәг
11.
1415
бит
Бию көйләре 1617
бит
1819
бит
3031
бит
15.
6. Башкорт халык
җырлары.
«Уйна гармун,
уйна курай»
Анатолий Луппов иҗаты әңгәмә.
«Олатай» (Башкорт халык
җыры) - өйрәнү.
16. 3 нче чирек
Музыка
теле – ул
дуслык теле
10 сәг
1.Украин, Белорус
һәм Молдаван
халыклары
музыкасы.
Украин халык
җыры
«Бытбылдык» (Белорус халык
җыры) - өйрәнү
Башкару үсеше
17.
2.Украин, Белорус
һәм Молдаван
халыклары
музыкасы.
3. Балтыйк буе
халыклары
музыкасы.
4. Балтыйк буе
халыклары
музыкасы.
Украин халык
җыры
«Бытбылдык» (Белорус халык
җыры) - башкару
Тотрыклы һәм
тотрыксыз авазлар.
«Тәрәч балык
җәтмәдә»
«Кояш уянганда» (Литва
халык җыры) - өйрәнү.
Җырлау
кагыйдәләре
«Джигунас»
Литва халкының
ирләр биюе
«Петушок» (Латыш халык
җыры) - өйрәнү.
20.
5. Кавказ
халыклары
музыкасы.
«Чебиләрем»
җырын җырлау
«Чебиләрем» (Т.Моталибов
шигыре, Г.Гусейнли
музыкасы) - өйрәнү.
21.
6. Кавказ
халыклары
музыкасы.
«Чебиләрем»
җырын җырлау
«Чебиләрем» (Т.Моталибов
шигыре, Г.Гусейнли
музыкасы) – башкару.
Лад. Лад
баскычлары.
Баскыч. Тоника.
Пентатоника
Кавказ
халыкларының
музыка уен
кораллары
Мажор һәм минор
ладлары.
18.
19.
бит
Сюита, динамик
төсмерләр
«Башкорт
көйләренә
бишенче
сюита»
«Гопак»
(Украин
халык
биюе);
«Лявониха»
(Белорус
халык
биюе.)
«Молдовеня
ска»
(Молдаван
халык биюе)
Литва халык
җырлары
Латыш
халык
җырлары
«Лезгинка»(
Кавказ
халыклары
биюе)
«Газахи»(Әр
мән
халыклары
биюе)
37 39
бит
4650
бит
5053
бит
5456
бит
5658
бит
5963
бит
6467
бит
22.
7. Урта Азия
халыклары
музыкасы
«Чабыш атта»
(Кыргыз халык
җыры)
«Чабыш атта» (Кыргыз халык
җыры) - өйрәнү.
23.
8. Урта Азия
халыклары
музыкасы
9. Урта Азия
халыклары
музыкасы
«Күбәләк»
(Төрекмән халык
җыры)
«Күбәләк»
(Төрекмән халык
җыры)
«Күбәләк» (Төрекмән халык
җыры) - өйрәнү.
«Күбәләк» (Төрекмән халык
җыры) - башкару.
Җырлау
кагыйдәләре.
Канон
10. 3 нче чирек
материалын
кабатлау.
1. Халыклар
музыкасы.
Өйрәнгән
җырларны
җырлау.
«Кара туфрак,
туган җир»
Өйрәнелгән җырларны
кабатлау
Викторина
сораулары
Вариацияләр
2. Халыклар
музыкасы.
«Кара туфрак,
туган җир»
28.
3. Француз халык
җырлары.
«Шоколад»
француз халык
көе
29.
4. Япон халык
җырлары.
«Сакура» (Чия
агачы)
«Кара туфрак, туган җир» (Рус
халык җыры) - өйрәнү.
Людвиг ван Бетховен иҗаты әңгәмә.
«Кара туфрак, туган җир» (Рус
халык җыры) – башкару.
Михаил Глинка иҗаты әңгәмә.
«Шоколад» (Француз халык
көе) - өйрәнү.
Вольфганг Амадей Моцарт
иҗаты - әңгәмә.
«Сакура» (Япон халык җыры) өйрәнү.
30.
5. Поляк халык
җырлары.
«Кәккүк» (Поляк
халык җыры)
24.
25.
26.
4 нче чирек
Халык
музыкасы –
27. илһам
чишмәсе
9 сәг.
Урта Азия
халыкларының
музыка уен
кораллары
Тоника – тотрыклы
авазлар
Урта Азия
халыклары
музыкасы
6870
бит
Урта Азия
халыклары
музыкасы
«Кувшин
тоткан яшь
кыз» (Таҗик
халык биюе
Өйрәнгән
җырларны
тыңлау.
«Рус көенә
вариацияләр
»
7071
бит
7273
бит
Кастаньетлар
«Арагон
хотасы»
7883
бит
Опера, трагедия
Француз
халык көенә
вариацияләр
8485
бит
Ноталар
Япон халык
көенә
вариацияләр
Поляк халык
биюе
«Бишенче
мазурка»
8687
бит
8890
бит
«Сакура» (Япон халык җыры) - Үлчәмнәр
башкару.
«Кәккүк» (Поляк халык җыры)
- өйрәнү.
7374
бит
7577
бит
31.
6. Татар халык
җырлары.
«Әдрән диңгез»
32.
7. Татар халык
җырлары.
«Өй артында
шомыртым»
(Татар халык
җыры.)
33.
34.
8-9. Уку елында
өйрәнелгән
темаларны
кабатлаугомумиләштерү
Өйрәнгән
җырларны
җырлау.
Фридерик Шопен иҗаты әңгәмә.
«Әдрән диңгез» (Таҗи Гыйззәт
шигыре, Салих Сәйдәшев
музыкасы) - өйрәнү.
Солтан Габәши иҗаты әңгәмә.
«Өй артында шомыртым»
Концерт
(Татар халык җыры. Мансур
Мозаффаров эшкәртүендә).
Мансур Мозаффаров иҗаты әңгәмә.
Дәрес –концерт.
Башваткычлар,
табышмаклар,
музыкаль
мәсьәләләр.
«Кәккүк»
(Ә.Ерикәй
сүз.,
С.Габәши
муз.)
«Сибеләә
чәчәк»
(Татар
халык
җыры)
Өйрәнгән
җырларны
тыңлау.
9192
бит
Download