Līgums par koncerta nodrošināšanu nr

Реклама
Līgums par koncerta nodrošināšanu nr.3.33/37
КОНЦЕРТНЫЙ ДОГОВОР №. 3.33/37
Rēzeknē
г. Резекне
2014.gada 25.martā
"25" 03 2014 г.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra „Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs”, reģ. Nr. 90009923415,
juridiskā adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93, LV-4601,
tās direktores Jūlijas Danilinas personā, kura rīkojas uz
Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes
Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma (apstiprināts ar
Rēzeknes pilsētas domes 26.10.2012. lēmumu Nr.524)
pamata, turpmāk pasūtītājs, no vienas puses, un
Individuālais uzņēmējs Timurs Šaripovs Rustama dēls,
kas
darbojas
pamatojoties
uz
reģ.
apliecības
Nr.306770000502520 no 2006.gada 23.novembra pamata,
turpmāk – uzņēmējs, no otras puses,
pamatojoties uz veikto iepirkumu, noslēdz šādu līgumu:
Муниципальное агентство «Резекненский центр
Культуры и туризма», Рег. № 90009923415,
юридический адрес: Атбривошанас аллея 93, Резекне,
LV-4601, в лице директора Юлии Данилиной,
действующего на основании устава Муниципального
агентства «Резекненский центр культуры и туризма»
(утверждено Резекненской городской думой 26.10.2012,
решение № 524), с одной стороны, именуемое в
дальнейшем «заказчик», и
1.Līguma priekšmets
1.1. Noslēdzot šo līgumu pasūtītājs pasūta, bet uzņēmējs
apņemas nodrošināt un īstenot grupas Bumboks
uzstāšanos
pasūtītāja
organizētajā
pasākumā
“SEVENHILLS” ar pusotras stundas garumā
2014.gada 30.maijā, kas sākas plkst.23:00 Rēzeknē.
1.Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а предприниматель обязуется
обеспечить и реализовать на организованном
заказчиком
мероприятии
“SEVENHILLS”
выступление группы Бумбокс 30 мая 2014 года,
которое длится полтора часа, начало в 23.00 в г.
Резекне.
Индивидуальный Предприниматель Шарипов Тимур
Рустамбекович,
действующий
на
основании
Свидетельства № 306770000502520 от 23 ноября 2006, с
другой стороны, в соответствии с утвержденным
бюджетом, заключает этот договоp:
2.Norēķinu kārtība
2.Цена договора и условия платежа
2.1.
Līguma kopējā summa pamatojoties uz finanšu 2.1.
Общая сумма договора EUR 13200,00 (тринадцать
piedāvājumu līguma pielikumā ir EUR 13200,00 тысяч двести евро, ноль центов).
(trīspadsmit tūkstoši divi simti euro, nulle centi).
2.2.
Maksājumi tiek veikti Krievijas rubļos saskaņā ar 2.2.
Платеж производится в российских рублях, по
Latvijas Bankas noteikto kursu maksājuma dienā.
курсу Латвийского банка на день платежа.
2.3.
Pasūtītājs samaksā uzņēmējam šādā kārtībā:
2.3. Заказчик оплачивает предпринимателю в следующем
порядке:
2.3.1. Pirmais maksājums 50 % no līguma summas jeb 2.3.1. Первый взнос 50% от суммы контракта, или EUR
EUR 6600,00 (seši tūkstoši seši simti euro, nulle centi) tiek 6600,00 (шесть тысяч шестьсот евро, ноль центов) pārskaitīti 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma перечисляется в течений 5 (пяти) рабочих дней с даты
parakstīšanas datuma pamatojoties uz uzņēmēja izsniegtu подписания договора на основании счета, выставленного
rēķinu.
предпринимателем.
2.3.2. Otrais maksājums 50% no līguma summas jeb 2.3.2. Второй платеж в размере 50% от суммы контракта,
EUR 6600,00 (seši tūkstoši seši simti euro, nulle centi) tiek или 6600,00 евро (шесть тысяч шестьсот евро, ноль
pārskaitīti ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas līdz koncerta центов) - перечисляется не позднее 10 (десяти) дней до
dienai, tas ir līdz 2014.gada 20.maijam, pamatojoties uz дня концерта, т.е. до 20 мая 2014 года, на основании
uzņēmēja izsniegtu pavadzīmi.
накладной, выписанной предпринимателем.
2.4.
Par maksājuma datumu tiek uzskatīts datums, kad 2.4. Датой платежа является дата зачисления денежных
naudas līdzekļi tiek ieskaitīti uzņēmēja norēķinu kontā.
средств на расчетный счет предпринимателя.
3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi
3.
Права и обязанности предпринимателя
3.1. Saskaņot ar pasūtītāju jebkuras izmaiņas līgumā vai tā 3.1. Согласовать с заказчиком любые изменения в
pielikumos.
договоре или приложения к ним.
3.2. Uzņēmējs nodrošina izpildītājas uzstāšanos saskaņā ar 3.2. Предприниматель
обязуется
обеспечить
līguma 1.1.punktu un iepriekš sastādīto programmu.
выступления исполнителя в соответствии с пунктом
1.1 и заранее написанной программой.
3.3. Ja pasūtītājs konstatē neatbilstības šī līguma izpildē un 3.3. Если
заказчик
находит
расхождения
в
pieprasa sniegt rakstveida paskaidrojumu, tad uzņēmējam
осуществлении
этого
договора
и
запросит
tas ir jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma
saņemšanas.
3.4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties mutiski vai 3
(trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas
rakstveidā sniegt informāciju par koncerta sagatavošanas
un realizācijas gaitu, kā arī informēt pasūtītāju par visiem
šķēršļiem un problēmām, kas var kavēt koncerta veiksmīgu
izpildi vai pasliktināt tā kvalitāti.
3.5. Kontrolēt izpildītāja saistību izpildi un informēt
pasūtītāju par saistību neizpildes gadījumiem.
3.6. Bez saskaņošanas ar pasūtītāju nenodot šī līguma
ietvaros uzņemtās saistības par koncerta izpildi trešajām
personām (aizliegums neattiecas uz uzņēmēja slēgtajiem
līgumiem ar preču un pakalpojumu sniedzējiem, kas tiek
slēgti, lai nodrošinātu uzņēmēja Darba uzdevumā noteikto
pienākumu izpildi).
предоставить
письменное
объяснение,
то
предприниматель должен предоставить ответ в
течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения
запроса.
3.4. По просьбе заказчика немедленно устно или в
течений 3 (трех) рабочих дней с момента получения
запроса в письменной форме, предприниматель
должен предоставить информацию по вопросам
подготовки и реализаций концерта, а также
информировать заказчика обо всех препятствиях и
трудностях,
которые
могут
препятствовать
успешному исполнению концерта или ухудшить его
качество.
3.5. Контролировать
выполнения
обязательств
исполнителя и информировать заказчика о случаях
нарушения обязательств.
3.6. Без согласования с заказчиком не передавать свои
обязательства
по
настоящему
договору
об
исполнении концерта третьим лицам (запрет не
распространяется на закрытые деловые контракты с
поставщиками товаров и услуг, которые являются
закрытыми,
для
исполнения
обязанностей,
определенных рабочим заданием.
4.
Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.
Права и обязанности заказчика
4.1.
Sniegt uzņēmējam informāciju un dokumentāciju, 4.1. Предоставлять предпринимателю информацию и
kas nepieciešama, kas nepieciešams koncerta veiksmīgai
документацию, необходимую для обеспечения
realizēšanai, iespēju robežās nodrošināt uzņēmējam
успешного осуществления концерта, оказывать
nepieciešamo atbalstu valsts un pašvaldības iestādēs.
предпринимателю
необходимую
помощь
в
государственных учреждениях и учреждениях
самоуправления.
4.2.
Pasūtītājs
apņemas
nodrošināt
izpildītāja 4.2. Заказчик
обязуется
обеспечить
выступление
uzstāšanos saskaņā ar līguma pielikumu Nr. 2 (sadzīves
исполнителя в соответствии с приложением № 2
raiders), pielikumu Nr.1 tehnisko raideri un pielikumu
(бытовой райдер), приложением №1 технический
Nr.3. videoaprīkojuma raideri, kuri ir neatņemama līguma
райдер
и
приложением
№3
райдер
sastāvdaļa.
видеооборудования, которое является неотъемлемой
частью договора.
4.3.
Pasūtītājs apņemas nodrošināt un aprīkot 4.3. Заказчик обязуется предоставить и оборудовать
uzstāšanās vietu ar skaņas aparatūru un skaņas režisoru.
место мероприятии с звуковым оборудованием и
звукорежиссёром.
4.4.
Informēt rakstveidā uzņēmēju par izmaiņām, 4.4. Информировать
в
письменной
форме
šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt koncerta
предпринимателя о любых изменения, препятствиях,
organizēšanu un tā kvalitatīvu norisi.
проблемах, которые могут повлиять на качество
концерта.
4.5.
Veikt norēķinus uzņēmējam ievērojot līgumā 4.5. Осуществлять платежи предпринимателю, соблюдая
noteiktos termiņus un kārtību.
сроки и порядок, установленный в договоре.
4.6.
Nodrošināt un realizēt šī līguma 1. pielikumā 4.6. Обеспечить и реализовать техническую поддержку
pievienoto Mākslinieku tehniskā nodrošinājuma prasību
согласно списку требований в приложении №1 этого
sarakstu (tehnisko raideru) izpildi.
договора.
4.7. Uzņēmējs uzņemas atbildību par autortiesību un 4.7. Заказчик несет ответственность за авторские права
blakustiesību saistību noformēšanu un nepieciešamo
на получение необходимых лицензии в Латвийской
licenču saņemšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
Республике в соответствии с применимыми
esošajiem normatīvajiem aktiem.
нормативными актами.
5.
Pušu atbildība
5.
Ответственность сторон
5.1.
Uzņēmējs ir atbildīgs par grupas uzstāšanos 5.1. Предприниматель
несет
ответственность
за
atbilstoši
Latvijas
Republikā
spēkā
esošajiem
выступление группы, согласно нормативным актам
normatīvajiem aktiem.
Латвийской Республики.
5.2.
Puses ir pilnā apmērā atbildīgas par savu 5.2. Стороны несут полную ответственность за
līgumsaistību izpildi vai to neizpildi. Katra no Pusēm ir
materiāli atbildīga otrai Pusei vai trešajām personām par
nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem tās vai
pilnvaroto personu darbības vai bezdarbības dēļ.
5.3.
Ja pasūtītājs noteiktajos termiņos un apjomā nav
veicis līgumā noteiktos maksājumus, uzņēmējs ir tiesīgs
pieprasīt līgumsodu 0,01 % apmērā no savlaicīgi
nesamaksātās līguma summas par katru kavējuma dienu.
5.4.
Ja uzņēmējs neveic līgumā pielīgtās saistības, tad
pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,01% apmērā
no pārskaitītās līguma summas par katru kavējuma dienu.
5.5.
Ja koncerts netiek realizēts uzņēmēja vainas dēļ,
tas atmaksā līguma summu tādā apmērā, kādu ir saņēmis
saskaņā ar šo līgumu.
5.6.
Visi no pasūtītāja vai uzņēmēja saņemtie
maksājumi pirmām kārtām dzēš līgumsodu. Līgumsoda
samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību
pilnīgas izpildes.
5.7.
Ja kāda no Pusēm līguma izpildē iesaista trešo
personu, tad šī Puse saglabā pilnu atbildību par līguma
saistību izpildi, kā arī ir pilnā apjomā materiāli atbildīga
par šādu trešo personu nodarītajiem zaudējumiem.
выполнение или невыполнение своих обязательств.
Каждая из сторон или их уполномоченная персона
материально ответственна за причиненный ущерб
своим действием или бездействием другой стороне
или третьим лицам.
5.3. Если заказчик в сроки не произвел платежи по
договору, предприниматель имеет право требовать
0,01% за каждый просроченный день от временно
неоплаченной контрактной суммы.
5.4. Если предприниматель не выполняет свои
обязанности по договору, то заказчик имеет право
требовать 0,01% от суммы договора за каждый день
просрочки.
5.5. Если
концерт
не
реализуется
по
вине
предпринимателя, он выплачивает всю сумма
полученную по настоящему договору.
5.6. Все платежи получены от заказчика или
предпринимателя
сначала
гасят
неустойку.
Просрочка оплаты неустойки не освобождает
стороны от исполнение обязательств в полном
объеме.
5.7. Если одна из сторон при исполнении договора
связана с третьей стороной, эта сторона сохраняет
полную ответственность за выполнение контракта, а
также
полностью
отвечает
материально за
причиненный ущерб третьим лицам.
6.
Līguma darbība
6. Срок действия договора
6.1.
Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas 6.1. Договор вступит в силу в момент взаимного
brīdī un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
подписания и действителен до выполнение
обязательств.
6.2.
Līguma izbeigšana pirms termiņa ir iespējama:
6.2. Расторжение договора до истечения срока возможна:
6.2.1.
ja līgums tiek izbeigts pēc vienas Puses
6.2.1. Если договор расторгнут по инициативе
iniciatīvas saskaņā ar līguma 6.3. vai 6.4. punktu;
одной из сторон в соответствии с пунктом
6.2.2.
pēc
Pušu
savstarpējas
rakstveida
6.3 или 6.4 этого договора;
vienošanās.
6.2.2. по взаимному письменному соглашению.
6.3.
Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma 6.3. Заказчик может в одностороннем порядке отступить
saistību izpildes gadījumā, ja uzņēmējs pēc pasūtītāja
от обязательств договора в током случае, когда
iepriekšēja brīdinājuma pasūtītāja norādītajā laika periodā
предприниматель во времени, указанном заказчику
(kam jābūt saprātīgam) nenovērš vai nevar novērst
(который должен быть разумным) не предотвращает
koncerta organizācijas gaitā konstatētos trūkumus.
или не может предотвратить недостатки в
организаций концерта.
6.4.
Uzņēmējs var vienpusēji atkāpties no līguma 6.4. Предприниматель может отступить от договорных
saistību izpildes gadījumā, ja pasūtītājs 20 (divdesmit)
обязательств в случае, когда заказчик в течение 20
darba dienu laikā nav samaksājis attiecīgo līguma 2.2.
(двадцати) рабочих дней не выплатил часть суммы,
punktā noteikto līguma summas daļu, vai ja pasūtītājs nav
упоминаемой в пункте 2.2 договора, или если
izpildījis tādas citas savas šajā līgumā noteiktās saistības,
заказчик
не выполнил своих обязательств,
kuru neizpilde liedz uzņēmējam organizēt un realizēt
изложенных в настоящем договоре, которое
koncertu.
исключает
возможность
предпринимателю
выполнять и реализовать концерт.
6.5.
Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Puses 6.5. Расторжение договора до истечения срока не
no savu līguma saistību izpildes, tai skaitā no līgumsoda
освобождает стороны от их обязательств, включая
samaksas un zaudējumu atlīdzības.
выплату неустойки и убытков.
7.
Strīdu risināšanas kārtība
7.
Споры, арбитраж
7.1. Pušu domstarpības, kas rodas šī līguma ietvaros un 7.1. Споры сторон по настоящему договору, которые
skar šo līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā
нарушают, прекращают этот договор, разрешаются
esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā
путем переговоров, по согласию обеих сторон и
Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās
выраженных в письменной форме. Если соглашение
netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā
spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
не достигнуто, спор должен разрешаться в судах
Латвийской Республики, в соответствии со судебным
порядком.
8.
Ierobežotas pieejamības informācija
8. Информация ограниченного доступа
8.1.
Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām 8.1. Стороны
обязуются
не
разглашать
или
personām
konfidenciālu
informāciju
(ierobežotas
распространять
третьим
лицам
любую
pieejamības informāciju) par koncerta izpildes gaitu bez
конфиденциальную
информацию
(информацию
iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi, ja vien
ограниченного доступа) о прогрессе реализаций
piemērojamie normatīvie akti nenosaka citādi. Puses
концерта
без
предварительного
письменного
nodrošina, ka to darbiniekiem un sadarbības partneriem ir
согласия другой стороны, если применимые законы
saistoša attiecīga apņemšanās par ierobežotas pieejamības
не предусматривают иное. Стороны обеспечивают,
informāciju.
что их сотрудники и деловые партнеры соблюдает
ограниченная по доступности информации.
8.2.
Ar ierobežotas pieejamības informāciju līguma 8.2. С ограниченной доступности информации в рамках
ietvaros jāsaprot jebkāda ar līguma izpildi saistīta mutiskā
договора надо понимать любую устною или
vai rakstiskā veidā iegūta tehniska, komerciāla vai cita
написанную техническую, коммерческую или другого
veida informācija, izņemot tādu informāciju, kas ir vai kļūs
типа информацию, за исключением информации,
zināma sabiedrībai bez Pušu vai ar to saistītu/ nolīgtu
которая является или становится известной обществу
personu starpniecības.
без участие сторон.
9.
Nepārvarama vara (Force Majeure)
9. Форс мажор (Force Majeure)
9.1.
Puses nav atbildīgas par savu līgumā noteikto 9.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение
saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes
или просрочку выполнение обязательства, если это
nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force
вызвано форс мажором (Force Majeure), которых
Majeure) apstākļi, kuru attiecīgā Puse nevarēja ne
соответствующая сторона не может ни предсказать,
paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., dabas stihijas
ни предотвратить, ни влияния, т.е. стихийные
(zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un
бедствия (землетрясение, наводнение, буря, и т.д.),
teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību
забастовки, войны и любые террористические акты, а
institūciju izdoti normatīvie akti, kas attiecas vai ietekmē
также любое государственные или местные органы,
līguma saistību izpildi.
которые применяются или появляются на исполнение
договора.
9.2.
Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Pusēm 9.2. Об обстоятельств форс мажора, стороны должны
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc
немедленно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с
šādu apstākļu iestāšanās vai tiklīdz tas ir praktiski
даты происхождение, в письменной форме
iespējams, rakstveidā jāinformē otra Puse, norādot šādu
информировать другую сторону, указав условия для
apstākļu iestāšanās cēloni, rašanās laiku un izbeigšanās
присоединения к делу, и необходимые меры для
laiku, ja tas ir iespējams, un nepieciešamie pasākumi, lai
предотвращения
или
смягчения
ущерба.
nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos. Paziņojumam
Уведомление
должно
сопровождаться
jāpievieno nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos
подтверждающим документами в случае форсpierādoši dokumenti, ko izsniegusi attiecīga kompetenta
мажора, выданным компетентным национальным или
valsts vai pašvaldības iestāde.
региональным органом.
9.3.
Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par līguma 9.3. Если одна из сторон не уведомляет другую сторону
9.1. punktā paredzētajiem apstākļiem līguma 9.2. punktā
об обстоятельств, указанного в пункте 9.1. в
norādītajā termiņā, tad tam ir jāatlīdzina otrai Pusei visi
предусмотренные срока в пункте 9.2 этого договора,
zaudējumi, kas radušies sakarā ar līguma saistību
то он должен платить другой стороне за любые
nepildīšanu.
потери, понесенные из-за невыполнение договора.
10. Nobeiguma noteikumi
10. Заключительные правила
10.1. Visi līguma grozījumi vai papildinājumi 10.1. Все изменения или дополнения к договору
noformējami rakstveidā un pievienojami līgumam kā
оформляется в письменной форме и прилагается к
pielikumi, kas pēc tam, kad tos parakstījuši abas Puses,
настоящему договору в качестве вложения, после
kļūst par neatņemamām līguma sastāvdaļām.
его подписания обеими сторонами, оно становится
неотъемлемой частью договора.
10.2. Papildu līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus 10.2. Дополнительного договору стороны обязуются
nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir
подписать другие необходимые документы и
pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu līguma
выполнять все действия, которые являются
pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un līdzēju tiesību
разумными и необходимыми для осуществлению
realizēšanu.
договора, достижению его цели и осуществления
закона.
10.3. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām 10.3. Договор является обязательным для сторон, их
personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.
уполномоченным лицам, а также наследников их
прав и обязанностей.
10.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar šī 10.4. Все заявления и претензии, связанные с
līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei šajā
исполнением договора, должны быть представлены в
līguma norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par
письменной форме другой стороне по адресу,
saņemtām:
указанному в договоре, и считаются полученными:
10.4.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu,
10.4.1. Если отправлены заказным письмом,
tad piektajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;
тогда на пятый рабочий день после дня
отправление;
10.4.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret
10.4.2. Если предоставлены в руках под
parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.
расписку, тогда в тот-же день, когда они
доставляются получателю по адресу.
10.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic 10.5. Стороны назначает ответственных за взаимного
savstarpēju
sadarbības
koordinēšanu
koncerta
координацию сотрудничества в подготовке и
sagatavošanas un norises laikā:
проведении концерта:
10.5.1.
10.5.2. Uzņēmēja kontaktpersonas:
Jūlija Danilina, e-pasts: [email protected]
Tel. +37128325686
10.5.1. Ответственный со стороны агенства:
Jūlija Danilina, e-почта: [email protected]
тел. +37128325686
10.6. Līgums un visi tā pielikumi sastādīti 2 (divos) 10.6. Договор и все приложения к нему составлены в 2
(двух) юридические одинаковых экземпляров, один
juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens
из которых передан заказчику, но другой
nodots pasūtītājam, bet otrs – uzņēmējam.
предпринимателю.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
11.Реквизиты и подписи сторон
Nosaukums: Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra
Заказчик:
„Rēzeknes Kultūras un Tūrisma cents”
Муниципальное агентство
Reģistrācijas Nr. 90009923415
«Резекненский центр Культуры и туризма»
Juridiskā adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93, LV-4601 Рег. № 90009923415,
Tālrunis: 64607652
Юридический адрес: Атбривошанас аллея 93, Резекне,
e-pasts: [email protected]
LV-4601
A/S Citadele banka
Konta Nr. LV12PARX0009164500025
_______________________
/J. Danilina/
______________________
/Ю. Данилиной/
Uzņēmējs:
Individuālais uzņēmējs Timurs Šaripovs Rustama dēls
Reģistrācijas Nr. 772707955700
Juridiskā adrese: 117418 Maskava, Garibaldi iela
27, korpuss 3, dz. 27
Konta Nr. 40802810500060000150
Предприниматель:
ИП Шарипов Тимур Рустамбекович
ИНН: 772707955700
Юридический адрес: 117418 Москва ул.
Гарибальди д.27 корп. 3 кв. 27
Р/с 40802810500060000150
_______________________
/T. Šaripovs/
______________________
/ T. Шарипов/
Скачать