Ar grozījumiem likumā, kas izsludināti līdz 2004

Реклама
Ar grozījumiem likumā, kas izsludināti līdz 2004.gada 24.decembrim.
LIKUMS
Par pievienotās vērtības nodokli
(ar 22.04.2004. MK not.427 „Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
normu piemērošanas kārtība”)
Piezīme: likuma teksts rāmīšos
I nodaļa Vispārīgie noteikumi
1.pants. Likumā lietotie termini
1. Noteikumi nosaka likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (turpmāk – likums) ietverto normu
piemērošanas kārtību.
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) prece - jebkura lieta (īpašums), kuru īpašnieks maina pret atlīdzību, ja šajā likumā nav noteikts citādi;
2. Likumā lietotais termins "prece" attiecināms arī uz elektroenerģiju, gāzi, siltumu, apkuri, tvaiku un
ūdeni.
2) preču piegāde — darījums, kas izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu
rīkoties ar lietu (īpašumu). Par preču piegādi tiek uzskatīta arī nekustamā īpašuma vai tā daļas pārdošana, kā
arī darījumi, kas veikti saskaņā ar noslēgtajiem nomas pirkuma (līzinga) līgumiem;
3) pakalpojumu sniegšana — darījums, kas nav preču piegāde šā panta 2.punkta izpratnē, bet ir:
a) darbība, ko persona veic savas saimnieciskās darbības ietvaros, arī pašnodarbināto personu darbība;
b) nemateriālā īpašuma (nemateriālo vērtību un tiesību) pārdošana (nodošana);
c) saistības atturēties no kādas darbības vai rīcības vai pieļaut kādu darbību vai rīcību;
d) lietu noma;
e) nekustamā īpašuma nodošana īpašniekam pēc būvdarbu veikšanas;
3. Piemērojot likuma 1.panta 3.punkta "b" apakšpunktu, par pakalpojuma sniegšanu uzskatāma arī
ciršanas tiesību piešķiršana.
4) atlīdzība - preču un pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē, kuru piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs
saņem no pircēja vai citas personas kā samaksu vai kura tam būtu jāsaņem kā samaksa (ieskaitot akcīzes
nodokli un citus nodokļus un nodevas) par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, neatkarīgi no tā, vai
samaksa izdarīta pilnīgi vai daļēji;
5) pašpatēriņš — preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem,
darbiniekiem un citām personām bez atlīdzības, ja tā nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas
saimnieciskā darbība;
4. Piemērojot likuma 1.panta 5.punktu, ja ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk
– apliekamā persona) savai saimnieciskajai darbībai iegādātās (to skaitā pašu ražotās) preces nodod saviem
darbiniekiem bez atlīdzības, tas uzskatāms par pašpatēriņu. Piemēram, ja apliekamās personas saimnieciskā
darbība ir trauku piegāde un šī persona uzdāvina traukus saviem darbiniekiem, tas uzskatāms par pašpatēriņu.
Ja apliekamās personas saimnieciskā darbība ir pakalpojumu sniegšana (piemēram, apģērbu ķīmiskā tīrīšana)
un šī persona bez atlīdzības iztīra apģērbu saviem darbiniekiem, tas uzskatāms par pašpatēriņu. Ja apliekamā
2
persona, kuras saimnieciskā darbība ir apģērbu ķīmiskā tīrīšana, nopērk un uzdāvina saviem darbiniekiem
traukus, tas nav uzskatāms par pašpatēriņu.
6) saimnieciskā darbība — jebkura sistemātiska darbība par atlīdzību, kas nav darba devēja izmaksāta darba
samaksa vai cita atlīdzība darba ņēmējam, no kuras aprēķināmas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
7) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk arī — apliekamā persona) — fiziskā vai
juridiskā persona vai ar līgumu vai norunu saistīta šādu personu grupa, vai šādas grupas pārstāvis, kas
reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;
8) iekšzeme — Latvijas Republikas muitas teritorija;
9) priekšnodoklis — pievienotās vērtības nodokļa summa, kas:
a) norādīta apliekamajai personai izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai
saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai,
b) aprēķināta par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, pamatojoties uz citas Eiropas Savienības
dalībvalsts (turpmāk — cita dalībvalsts) apliekamās personas izrakstīto rēķinu,
c) aprēķināta par saņemtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā vai iekšzemē, pamatojoties uz
citas dalībvalsts apliekamās personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas izrakstīto rēķinu,
d) samaksāta avansā par precēm vai pakalpojumiem,
e) samaksāta muitas iestādē par iekšzemē ievestajām precēm,
f) izmaksāta kā kompensācija zemnieku saimniecībai saskaņā ar šā likuma 13.1 pantu;
10) starpniecības aģents — persona, kas piedalās pakalpojumu sniegšanā vai preču piegādē, nekļūstot par šo
preču īpašnieku, lai īstenotu citu personu intereses pakalpojumu sniegšanas vai preču piegādes darījumos, un
saņem atlīdzību tikai par starpniecības pakalpojumiem;
11) budžeta institūcijas - valsts un pašvaldību iestādes un organizācijas, kuru uzturēšana tiek finansēta no
valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem;
5. Likuma 1.panta 11.punktā lietotais termins "budžeta institūcijas" nav attiecināms uz Uzņēmumu
reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).
12) tirgus vērtība preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā - atlīdzība par precēm vai
pakalpojumiem, pieņemot, ka preces ir piegādātas vai pakalpojumi sniegti, lai gūtu peļņu;
6. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas tirgus vērtību nosaka, secīgi izmantojot vai kombinējot
šādas metodes:
6.1. pēc uzņēmuma iekšējās cenas (cena, par kādu apliekamā persona pārdod pašu ražoto preci vai
sniedz pakalpojumus citām personām tajā pašā taksācijas periodā (ieskaitot vidējās atlaides));
6.2. pēc ārējās tirgus cenas (cena, par kādu citas apliekamās personas vienādos apstākļos pārdod
analogu preci vai sniedz analogus pakalpojumus);
6.3. izmantojot izmaksu pieskaitīšanas metodi (aprēķinot saražotās un piegādātās preces vai sniegtā
pakalpojuma pašizmaksu un apliekamās personas vai līdzīgu personu vidējo peļņas normu);
6.4. izmantojot tālākpārdošanas cenu metodi (izmantojot preces iegādes cenu, kas palielināta par
apliekamās personas vai līdzīgu personu vidējo peļņas normu);
6.5. izmantojot muitas vērtību;
6.6. izmantojot preces vai pakalpojuma vidējo statistisko vērtību valstī;
6.7. izmantojot ekspertu novērtējumu;
6.8. ja radušās domstarpības, – izmantojot Darījumu novērtējuma komisijas atzinumu.
3
7. Ja darījums veikts saskaņā ar likumu "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām", par tirgus
vērtību uzskatāma pasūtījuma vērtība.
8. Ja preču piegādēm piemēro ieņēmumus samazinošās atlaides (to skaitā skonto, bonuss un rabats), preces
tirgus vērtību nosaka, ievērojot atlaides apmēru.
13) muitas vērtība — vērtība, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas lietās;
14) (izslēgts ar 20.12.2004. likumu);
9. Par maiņas darījumiem saskaņā ar likuma 1.panta 14.punktu uzskatāmi arī tādi preču vai pakalpojumu
apmaiņas darījumi, ko apliekamās personas veic saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem rakstiskiem līgumiem,
kuros paredzēta daļēja samaksa naudā.
15) (izslēgts ar 20.12.2004. likumu);
16) nelietots nekustamais īpašums:
a) jaunuzceltās ēkas vai būves (arī tajās iemontētās stacionārās iekārtas), ja tās pēc pieņemšanas ekspluatācijā
netiek izmantotas, izīrētas vai iznomātas,
b) jaunuzceltās ēkas vai būves, ja tās tiek pārdotas gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā neatkarīgi no to
izmantošanas veida līdz pārdošanas brīdim,
c) ēkas vai būves, ja tās tiek pārdotas gada laikā pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu
pieņemšanas,
d) nepabeigtās celtniecības objekti;
10. Likuma 1.panta 16.punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā minētās ēkas vai būves uzskatāmas par
nelietotu nekustamo īpašumu arī tad, ja jaunuzcelto ēku vai būvi, vai tās daļu iznomā vai citādi izmanto līdz
celtniecības darbu beigām vai ja ne ilgāk kā gadu pēc nodošanas ekspluatācijā to īrē, nomā vai izmanto citām
vajadzībām.
11. Likuma 1.panta 16.punkta "c" apakšpunktā minētos terminus "renovācija", "rekonstrukcija" un
"restaurācija" lieto Vispārīgo būvnoteikumu izpratnē.
12. Likuma izpratnē par nekustamo īpašumu nav uzskatāms dzelzceļa ritošais sastāvs (arī vagoni,
lokomotīves un cisternas).
17) preču imports — preču ievešana iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;
18) (izslēgts ar 20.12.2004. likumu);
19) lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi:
a) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas veic lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādi (to skaitā piena
kombināti, gaļas kombināti, konservu kombināti, labības pārstrādes uzņēmumi, cukurfabrikas),
b) lopbarības ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas pārstrādā iepirktu neapstrādātu
lauksaimniecības produkciju,
c) (izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
13. Likuma 1.panta 19.punktā minētais termins "lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi"
nav attiecināms uz sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) (to skaitā ēdnīcām,
kafejnīcām, restorāniem), kā arī uz tirdzniecības uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas neveic lauksaimniecības produkcijas pārstrādi.
4
20) kooperatīvās sabiedrības — lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības, kā arī dzīvokļu
īpašnieku kooperatīvās sabiedrības;
21) nomas pirkums (līzings) — preču piegādes darījums, kurā līzinga devējs, pamatojoties uz noslēgto
nomas pirkuma (līzinga) līgumu, uz noteiktu laiku un par līgumā noteiktajiem līzinga maksājumiem nodod
lietošanā līzinga ņēmējam konkrētu preci (līzinga objektu), nomas pirkuma (līzinga) līgumā paredzot, ka
līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā, ja līzinga ņēmējs ir veicis visus līgumā noteiktos maksājumus;
14. Piemērojot likuma 1.panta 21.punktu, ja līgumā starp līzinga ņēmēju un līzinga devēju nav
paredzēta īpašumtiesību uz līzinga objektu pāriešana līzinga ņēmējam, šis darījums nav uzskatāms par nomas
pirkumu (līzingu). Šādu darījumu uzskata par lietu nomu.
22) (izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
23) Eiropas Savienības teritorija — Eiropas Savienības dalībvalstu teritorija, kas noteikta Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma 299.pantā;
24) третьи территории - территории стран участниц Европейского Союза, на которые в
соответствии со статей 299 Учредительного договора Европейского Сообщества не
распространяется Учредительный договор учреждения Европейского Сообщества, а также
следующие территории стран участниц Европейского Союза:
a) в Федеративной Республике Германия - остров Гельголанд, территория Бюзинген,
b) в Испанском Королевстве - Сеута, Мелилья и Канарские острова,
c) в Итальянской Республике - Ливиньо, Кампьони д'Италиа, территориальные воды Италии
озера Лугано,
d) во Французской Республике - заморские департаменты Французской Республики,
e) в Греческой Республике - гора Атос;
25) trešās valstis — valstis, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
26) ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamā persona (turpmāk arī — neapliekamā persona) —
persona, kura neatbilst šā panta 7.punkta nosacījumiem un kuras juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir
Latvijas Republikā;
27) облагаемое лицо другой страны-участницы - лицо, которое в соответствующей сделке
использует (применяет) регистрационный номер регистра облагаемых налогом на добавленную
стоимость лиц другой страны участницы;
28) citas dalībvalsts neapliekamā persona — persona, kura nav reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamā persona kādā Eiropas Savienības dalībvalstī un kuras juridiskā adrese vai deklarētā
dzīvesvieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
29) preču eksports — preču izvešana no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām;
30) transportlīdzeklis:
a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kura motora tilpums ir lielāks par 48 kubikcentimetriem vai
jauda ir lielāka par 7,2 kilovatiem,
b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kas ir garāks par 7,5 metriem,
c) gaisakuģis, kura pacelšanās masa ir lielāka par 1550 kilogramiem;
31) jauns transportlīdzeklis:
a) sauszemes motorizētais transportlīdzeklis, kurš lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk
par 6000 kilometriem,
5
b) kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kurš lietots mazāk par trim mēnešiem vai nopeldējis mazāk par 100
stundām,
c) gaisakuģis, kurš lietots mazāk par trim mēnešiem vai nolidojis mazāk par 40 stundām;
15. Sauszemes motorizēto transportlīdzekli, kuģi vai citu kuģošanas līdzekli un gaisakuģi uzskata par
jaunu arī tad, ja izpildās abi likuma 1.panta 31.punktā minētie nosacījumi.
16. Ja neizpildās abi likuma 1.panta 31.punktā minētie nosacījumi, sauszemes motorizēto
transportlīdzekli, kuģi vai citu kuģošanas līdzekli un gaisakuģi neuzskata par jaunu transportlīdzekli.
32) поставка товаров на территории Европейского Союза - поставка товаров, если товары с
внутренней территории отправляются или транспортируются в другую страну-участницу
Европейского Союза и отправление или транспортировка данных товаров обеспечивает
поставщик товаров или получатель товаров, или третье лицо от имени поставщика товаров
или получателя товаров;
33) preču piegāde attālumā Eiropas Savienības teritorijā — apliekamās personas preču piegāde citas
dalībvalsts personai, kura nav reģistrējusies preču saņemšanas valstī kā ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamā persona, un šo preču nosūtīšanu vai transportēšanu nodrošina preču piegādātājs vai trešā persona
preču piegādātāja vārdā;
34) приобретение товаров на территории Европейского Союза - получение товаров на
внутренней территории из другой страны-участницы, если отправление или транспортировку
товаров из другой страны-участницы обеспечивает поставщик товаров, или получатель
товаров, или третье лицо от имени поставщика товаров или получателя товаров;
35) trīsstūrveida darījumi — preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā, kurā ir iesaistītas trīs personas,
turklāt katra no tām ir reģistrēta kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona citā dalībvalstī;
36) preču transporta pakalpojums Eiropas Savienības teritorijā — preču transporta pakalpojums, ja
preču iekraušana un izkraušana notiek dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs;
37) не зарегистрированное на территории Европейского Союза лицо - зарегистрированное в
третьем государстве или на третей территории лицо, не зарегистрировавшееся как
налогоплательщик не в одной стране-участнице Европейского Союза.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.97. likumu, 15.04.99. likumu, 23.11.2000. likumu, 06.11.2003. likumu,
11.03.2004. likumu un 20.12.2004. likumu)
2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība
(1) ) (izslēgta ar 11.03.2004. likumu).
(2) Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — nodoklis) apliekamie
darījumi (turpmāk — apliekamie darījumi) ir:
1) поставка товаров за вознаграждение, также самопотребление;
2) оказание услуг за вознаграждение, также самопотребление;
3) preču imports.
17. Piemērojot likuma 2.panta otro daļu, par apliekamiem darījumiem uzskatāmi arī darījumi, kurus
veic pašnodarbinātās personas.
6
18. Piemērojot likuma 2.panta otro daļu, par apliekamu darījumu nav uzskatāma preču piegāde (arī
balvu piešķiršana) un pakalpojumu sniegšana potenciālajam pircējam bez atlīdzības, kas veikta reklāmas
pasākumu (arī degustāciju) ietvaros.
19. Par apliekamiem darījumiem nav uzskatāmi maksājumi, kurus apliekamās personas saņem no
saviem darbiniekiem vai citām personām kā kompensāciju par citu apliekamo personu sniegtajiem
pakalpojumiem vai piegādātajām precēm, kas daļēji tiek izmantotas apliekamās personas darbinieku vai citu
personu personīgām vajadzībām (piemēram, par virs limita patērēto degvielu, virs limita tālruņa sarunām).
20. Likuma normas nav piemērojamas:
20.1. līgumsodiem;
20.2. dotācijām un subsīdijām no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kas valsts vai pašvaldību
institūcijām piešķirtas to izpildvaras funkciju nodrošināšanai;
20.3. ieguldījumiem kapitālā;
20.4. summām, kas tiek saņemtas saskaņā ar prasījuma tiesību cesiju;
20.5. procentu ienākumiem par noguldījumiem kredītiestādēs (to skaitā par bankas konta atlikumu un
depozītu);
20.6. summām (procentu ienākumiem) no parāda vērtspapīriem (to skaitā no obligācijām,
parādzīmēm);
20.7. šo noteikumu 20.5. un 20.6.apakšpunktā minētās normas nav piemērojamas, ja procentu
ienākumus saņem kredītiestādes;
20.8. dividendēm;
20.9. ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un valūtas pirkšanas un pārdošanas;
20.10. vērtspapīriem un kapitāla daļu apliecībām;
20.11. telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju savstarpējiem norēķiniem ar citu valstu sakaru
operatoriem;
20.12. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko organizāciju sniegtajiem reliģiskajiem un rituāliem
pakalpojumiem;
20.13. labdarības nolūkos bez atlīdzības nodotajām (dāvinātajām) precēm un sniegtajiem
pakalpojumiem;
20.14. poligrāfisko un citu izdevumu obligāto eksemplāru piegādei bez maksas Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai saskaņā ar Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumu.
21. Piemērojot likuma 2.panta otro daļu, par apliekamu darījumu uzskatāms arī tāds preču imports, kas netiek
veikts saimnieciskās darbības ietvaros.
(21) Par apliekamiem darījumiem Eiropas Savienības teritorijā uzskatāmi arī darījumi, kas minēti šā likuma
18.pantā.
(3) Pašpatēriņam kā apliekamam darījumam tiek piemērotas šā likuma normas, kuras regulē nodokļa
piemērošanu preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
(4) Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir piegādāto preču vai
sniegto pakalpojumu tirgus vērtība naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa.
22. Piemērojot likuma 2.panta ceturto daļu, valsts un pašvaldības dotāciju (subsīdiju), kas saņemta,
lai daļēji vai pilnīgi segtu ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, un ir tieši saistīta
ar preču vai pakalpojumu cenu, iekļauj šo darījumu vērtībā, t.i., darījumu vērtību nedrīkst samazināt par
valsts un pašvaldību dotācijas (subsīdijas) apmēru. Minētā likuma norma nav attiecināma uz budžeta
institūcijām.
7
23. Šo noteikumu 22.punktā minētā kārtība nav attiecināma uz mērķdotācijām sabiedriskā pasažieru
transporta dotēšanai un mērķsubsīdijām iekšzemes pārvadātājiem invalīdu un politiski represēto personu
pārvadāšanai.
24. Piemērojot likuma 2.panta ceturto daļu, valsts un pašvaldības dotāciju (subsīdiju), kas saņemta,
lai daļēji vai pilnīgi segtu ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu saistītus izdevumu, taču nav tieši
saistīta ar preču vai pakalpojumu cenu, neiekļauj šo darījumu vērtībā.
(5) Preču piegādes vērtībā ietilpst arī visi papildu maksājumi (tai skaitā par starpniecību, apdrošināšanu,
iepakošanu, transportēšanu), kā arī muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodoklis un citi nodokļi
un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
(6) Ja par taras piegādi netiek aprēķināta vai ņemta samaksa, tās vērtība neietilpst preču piegādes vērtībā.
(61) Atkārtoti lietojamā iepakojuma depozīta maksa, kas noteikta normatīvajos aktos, nav iekļaujama preces
apliekamajā vērtībā.
(7) Pakalpojuma vērtībā iekļaujamas visas izmaksas, kā arī visi nodokļi un citi obligātie maksājumi, kas
saistīti ar šā pakalpojuma sniegšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
25. Piemērojot likuma 2.panta septīto daļu, kreditēšanas un naudas aizdevumu piešķiršanas un
kontroles pakalpojuma vērtība ir kredīta procentu un kredītiestāžu komisijas maksas vērtība.
26. Piemērojot likuma 2.panta septīto daļu, ar tirdzniecību ar maksāšanas līdzekļiem (valūtas
pirkšanu un pārdošanu) saistītā pakalpojuma vērtība ir starpība starp valūtas pirkšanas un pārdošanas cenu.
(8) Preču importa darījumos ar nodokli apliekamajā vērtībā iekļauj importēto preču muitas vērtību, preču
transporta pakalpojuma vērtību no Eiropas Savienības robežas līdz preču saņēmējam (vai preču pārvadājuma
pavaddokumentos norādītajai pirmajai preču pārkraušanas vietai Latvijas Republikas muitas teritorijā),
aprēķināto muitas nodokli, aprēķināto akcīzes nodokli, citus aprēķinātos nodokļus un nodevas, ja to paredz
konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī iekļauj šā likuma 7.panta pirmās daļas
2.punktā minēto pakalpojumu vērtību, ja tā nav iekļauta muitas vērtībā.
27. Piemērojot likuma 2.panta astoto daļu, ja starptautiskajā preču pārvadājumu pavadzīmē galapunkts nav
konkrēti norādīts, par preču saņemšanas vietu uzskatāma muitas deklarācijā norādītā preču saņēmēja adrese
Latvijas Republikā.
(81) Atliktā akcīzes nodokļa maksājums, kas tiek piemērots saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli”, netiek
iekļauts preces apliekamajā vērtībā.
(9) Pašpatēriņa darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu
pašizmaksa.
(10) Maiņas un ieskaita darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir preču vai pakalpojumu tirgus vērtība preču
piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī.
(11) Par starpniecības aģenta sniegto starpniecības pakalpojumu vērtību, kas apliekama ar nodokli, uzskatāma
starpniecības atlīdzība.
(12) (Izslēgta ar 22.11.2001. likumu).
(13) Ja persona, sniedzot starpniecības pakalpojumus, saņem pilnu samaksu par preču piegādi vai
pakalpojumu sniegšanu un savā vārdā izraksta nodokļa rēķinu, šī persona tiek uzskatīta par preču piegādātāju
8
vai pakalpojumu sniedzēju un piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu vērtība ir apliekama ar nodokli, ja
šajā pantā nav noteikts citādi.
(14) (izslēgta ar 11.03.2004. likumu)
(15) Darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām nodoklis
piemērojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
28. Likuma 2.panta piecpadsmitajā daļā minētā Ministru kabineta noteiktā kārtība piemērojama arī
starpniecības pakalpojumiem, kurus sniedz lombardi.
(16) (Izslēgta ar 06.11.2003. likumu).
(17) Ja ēkas vai būves tiek pārdotas viena gada laikā pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu
pieņemšanas, ar nodokli ir apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas vērtību un šīs ēkas vai būves
vērtību pirms renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas.
(171) Ja tiek pārdoti nepabeigtās celtniecības objekti, ar nodokli apliekamā vērtība ir starpība starp objekta
pārdošanas vērtību un tā iegādes vērtību.
29. Piemērojot likuma 2.panta 17.1 daļu, ja pirmo reizi tiek pārdots nepabeigts celtniecības objekts,
kuram nav iegādes vērtības, ar nodokli apliekama objekta pārdošanas vērtība.
(18) Nomas pirkuma (līzinga) darījumā ar nodokli apliekamā vērtība ir līzinga objekta tirgus vērtība līguma
slēgšanas dienā, kā arī visi līgumā noteiktie papildu maksājumi, izņemot kredītprocentus.
(19) Nomas darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir visi nomas līgumā noteiktie maksājumi.
(20) Если лицо в соответствии с нормативными актами таможни вывозит с внутренней
территории товары для их переработки или обработки в третьи страны или третьи территории
и после этого ввозит обратно, облагаемой налогом стоимостью товаров является стоимость
оказанной услуги по переработке или обработке.
(21) Šā panta trīspadsmitā daļa nav piemērojama:
1) dzīvokļu pārvaldēm, namu pārvaldēm, namīpašniekiem un citām personām, kuras saņem maksu par
komunālajiem pakalpojumiem kopā ar pievienotās vērtības nodokli un pilnā apmērā to pārskaita
uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas snieguši komunālos pakalpojumus. Šādos gadījumos ar nodokli ir
apliekama kasiera pakalpojuma vērtība;
2) tūrisma (ceļojumu) firmām un aģentūrām, kas saņem no tūristiem maksu par tūrisma ceļazīmes kopējo
vērtību, kurā iekļauta arī citu personu (tai skaitā viesnīcu, transporta un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu)
sniegto pakalpojumu vērtība kopā ar pievienotās vērtības nodokli, ja minētos pakalpojumus sniedz
apliekamās personas, un pārskaita saņemto maksu attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Ar nodokli ir
apliekami tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru pašu sniegtie pakalpojumi (tai skaitā ceļojumu paketes
veidošana, reklāmas bukletu izdošana);
3) personām, kas sniedz kuģu aģentēšanas pakalpojumus, kā arī kravu pārvadājumu aģentiem;
4) personām, kas sniedz Latvijas Republikas starptautisko autopārvadātāju uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām) šādus pakalpojumus:
a) noformē lielgabarīta un virsnormas svara kravu atļaujas pārvadājumiem uz ārvalstīm,
b) noformē vīzas autopārvadātājiem,
c) izplata ārvalstu degvielas kredītkartes;
5) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri sniedz starpniecības pakalpojumus, realizējot:
a) biļetes regulārajiem pasažieru pārvadājumiem,
b) priekšapmaksas kartes,
c) apdrošināšanas polises,
9
d) dāvanu kartes,
e) loterijas biļetes,
f) ieejas biļetes kultūras un sporta pasākumos;
6) personām, kuras sniedz citām apliekamām personām masu informācijas līdzekļu abonēšanas
pakalpojumus.
30. Piemērojot likuma 2.panta divdesmit pirmo daļu, ar nodokli apliekama tikai paša uzņēmuma
(uzņēmējsabiedrības) sniegtā pakalpojuma vērtība.
(22) Budžeta institūciju veiktām valsts izpildvaras funkcijām (arī nodokļu, nodevu un naudas sodu
iekasēšanai) šā likuma normas netiek piemērotas.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2001. likumu, 06.11.2003.
likumu, 11.03.2004. likumu, 07.04.2004 likumu un 20.12.2004. likumu)
31. Piemērojot likuma 2.panta divdesmit otro daļu, par budžeta institūciju valsts izpildvaras
funkcijām uzskatāma valsts un pašvaldību institūciju darbība, kura nav šo institūciju saimnieciskā darbība.
32. Likuma 2.panta divdesmit otrā daļa attiecināma arī uz ugunsdrošības pakalpojumiem, kurus
sniedz Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departaments.
3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija
(1) Personu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā
veic, ievērojot šādus nosacījumus:
1) fiziskās personas reģistrē pēc to deklarētās dzīvesvietas;
2) juridiskās personas reģistrē pēc to juridiskās adreses;
3) līgumsabiedrības reģistrē pēc Uzņēmumu reģistrā fiksētās adreses;
4) ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata, reģistrē šīs personu
grupas pilnvaroto fizisko personu pēc tās deklarētās dzīvesvietas;
5) если лицо другой страны-участницы или не зарегистрированное на территории Европейского
Союза лицо осуществляет на внутренней территории одну или несколько налогом облагаемых
сделок, регистрируется одно из следующих лиц:
a) citas dalībvalsts jebkuru personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu — vienā no
darījuma izpildes vietām Latvijas Republikā;
b) tās pilnvaroto personu Latvijas Republikā — atbilstoši šīs personas juridiskajai adresei vai deklarētajai
dzīvesvietai.
33. Lai likuma 3.panta pirmajā daļā un 26.panta pirmajā daļā minētā persona tiktu reģistrēta Valsts
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (turpmāk – apliekamo personu
reģistrs), tā iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajā iestādē reģistrācijas iesniegumu.
Iesniegumā norāda:
33.1. personas nosaukumu, reģistrācijas kodu un juridisko adresi (fiziskajai personai – vārdu,
uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu);
33.2. informāciju par amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības (attiecīgās personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu un deklarēto dzīvesvietu);
33.3. informāciju par personas materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto
uzņēmējdarbību, norādot ziņas par:
33.3.1. uzņēmējdarbības veidiem, struktūrvienībām, sadarbības partneriem;
33.3.2. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējo
vērtību iepriekšējo 12 mēnešu laikā;
33.3.3. plānoto apgrozījumu taksācijas gadā;
33.3.4. reģistrētā pamatkapitāla apjomu;
10
33.3.5. īpašumā esošajiem un nomātajiem pamatlīdzekļiem (sastāvs, vērtība);
33.3.6. apgrozāmo līdzekļu apjomu un sastāvu, tai skaitā par izejvielu un saražotās produkcijas
krājumiem;
33.3.7. norēķinu kontiem kredītiestādēs.
34. Personai, kurai ir paraksta tiesības, šo noteikumu 33.punktā minētais reģistrācijas iesniegums
personīgi jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē. Iesniedzot iesniegumu, persona uzrāda
personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību. Persona, kura iesniegusi iesniegumu, ir atbildīga
par tās sniegto ziņu patiesumu līdz brīdim, kamēr atbildība nav pārreģistrēta uz citu personu. Ja reģistrācijas
iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, tā uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.
35. Piemērojot likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkta "a" apakšpunktu, Eiropas Savienības teritorijā
nereģistrētas personas pilnvaroto Latvijas Republikas personu, kura iekšzemē veic apliekamus darījumus
savā vārdā, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamo personu saskaņā ar likuma 3.panta trešo daļu.
Minētā persona var izmantot likuma 3.panta piektajā daļā piešķirtās tiesības.
36. Piemērojot likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkta "b" apakšpunktu, ja pilnvarotā persona iekšzemē
veic apliekamus darījumus Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas vārdā, tā reģistrē šo Eiropas
Savienības teritorijā nereģistrēto personu Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamo personu saskaņā ar likuma
3.panta desmito daļu.
(11) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt personu ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja šī persona:
1) nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;
2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās
materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto uzņēmējdarbību.
37. Piemērojot likuma 3.panta 1.1 daļu, Valsts ieņēmumu dienesta reģionālā iestāde izskata
reģistrācijas iesniegumu un 15 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas reģistrē personu apliekamo
personu reģistrā vai pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu.
38. Ja pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta reģionālā iestāde
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski paziņo to personai, norādot atteikuma iemeslus.
39. Personai, kura saņēmusi paziņojumu par reģistrācijas atteikumu, ir tiesības precizēt reģistrācijas
iesniegumu un atkārtoti iesniegt to Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajā iestādē.
(12) Reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā par
darījumiem Eiropas Savienības teritorijā nosaka šā likuma 26.pants.
(2) Budžeta institūcija reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo
personu reģistrā, ja tā veic apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences
izkropļojumus. Reģistrācija budžeta institūcijai ir obligāta, ja tā:
1) sniedz telekomunikāciju pakalpojumus;
2) piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju);
3) sniedz preču transporta pakalpojumus;
4) sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;
5) sniedz sabiedriskos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;
6) veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu
tirgus kopējo organizāciju;
7) organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes;
8) sniedz noliktavu pakalpojumus;
9) sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus;
11
10) sniedz tūrisma pakalpojumus;
11) sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;
12) sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (ievērojot šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētos
atbrīvojumus);
13) piegādā preces darbinieku personiskajām vajadzībām;
14) sniedz nomas pakalpojumus.
40. Piemērojot likuma 3.panta otro daļu, budžeta institūcijām jāreģistrējas apliekamo personu
reģistrā, ja šo budžeta institūciju veikto apliekamo darījumu (izņemot darījumus, kuri saskaņā ar likuma
3.panta otro daļu nerada būtiskus konkurences izkropļojumus) vērtība 12 mēnešu laikā sasniedz vai pārsniedz
10000 latu.
41. Budžeta institūcijas, kas reģistrētas apliekamo personu reģistrā, var lūgt izslēgt tās no apliekamo
personu reģistra, ja to veikto apliekamo darījumu (izņemot darījumus, kuri saskaņā ar likuma 3.panta otro daļu
nerada būtiskus konkurences izkropļojumus) vērtība 12 mēnešu laikā ir mazāka par 10000 latiem.
42. Piemērojot likuma 3.panta otro daļu, Valsts prezidenta Kancelejai, Saeimai un Ministru kabinetam
jāreģistrējas apliekamo personu reģistrā, ja to veikto apliekamo darījumu (izņemot darījumus, kuri saskaņā ar
3.panta otro daļu nerada būtiskus konkurences izkropļojumus) vērtība 12 mēnešu laikā, sākot no 2004.gada
1.maija, sasniedz vai pārsniedz 10000 latu.
(3) Uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, fiziskās vai juridiskās personas un ar līgumu vai norunu saistītās
šādu personu grupas vai to pārstāvji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā.
43. Likuma 3.panta trešajā daļā minētais termins "personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas" attiecināms
uz līgumsabiedrībām, personālsabiedrībām vai personu grupām, kas darbojas uz līgumsabiedrību darbības
principu pamata. Tas nozīmē, ka personas ir noslēgušas līgumu, kas paredz veikt kopīgas saimnieciskās
darbības (piemēram, kopīgi iznomāt telpas, tehnoloģiskās iekārtas, tehniku).
(4) (Zaudējusi spēku no 2002.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 15.punktu/).
(5) Ja fizisko vai juridisko personu un ar līgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju ar
nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav
sasniegusi vai nav pārsniegusi 10 000 latu, šīm personām, grupām un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties
Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā norma
attiecināma arī uz budžeta institūcijām. Tām personām, kuras izmanto šajā panta daļā paredzētās tiesības, ir
pienākums ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas reģistrēties Valsts
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.
(51) Ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji
12 mēnešu laikā veic tikai vienu ar nodokli apliekamu preču piegādi vai sniedz tikai vienu ar nodokli
apliekamu pakalpojumu, kura vērtība sasniedz vai pārsniedz 10 000 latu, vai šā darījuma rezultātā kopējā
veikto apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latu, tām ir tiesības
nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām, ja šis darījums nav saistīts ar minēto
personu saimniecisko darbību.
44. Likuma 3.panta piektajā un 5.1 daļā minētie 12 mēneši nav saistīti ar kalendāra gadu, bet ir
attiecināmi uz jebkuru 12 mēnešu periodu.
45. Ja persona sākusi iekasēt nodokli pirms tās reģistrēšanas apliekamo personu reģistrā, iekasētais
nodoklis iemaksājams valsts budžetā pilnā apmērā, neveicot priekšnodokļa atskaitījumus.
12
(52) Ja šā panta 5.1 daļā minētais darījums turpmāko 12 mēnešu laikā tiek atkārtots, personām ne vēlāk kā
mēneša laikā pēc šāda atkārtota darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamajām
personām.
(6) (izslēgta ar 20.12.2004. likumu).
(7) Persona uzskatāma par reģistrētu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, sākot ar
dienu, kad tai ir izsniegta apliekamās personas reģistrācijas apliecība.
(8) Apliekamā persona var griezties Valsts ieņēmumu dienestā ar iesniegumu par tās izslēgšanu no apliekamo
personu reģistra ne agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža, ja šajā pantā nav noteikts citādi.
(81) Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir tiesības izslēgt personu no apliekamo
personu reģistra agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža, ja:
1) notikusi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācija vai reorganizācija;
2) apliekamā persona mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neiesniedz
nodokļa deklarācijas vai nodokļa deklarācijās sniedz nepatiesu informāciju, vai pēc nodokļu administrācijas
rakstveida pieprasījuma neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei;
3) Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 35.pantu ir iesniedzis
Uzņēmumu reģistram priekšlikumu par nodokļu maksātāja izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra.
(82) Apliekamā persona uzskatāma par izslēgtu no apliekamo personu reģistra, sākot ar dienu, kad Valsts
ieņēmumu dienests ir publicējis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par apliekamās personas
reģistrācijas apliecības anulēšanu. Likvidācijas gadījumā apliekamā persona uzskatāma par izslēgtu no
apliekamo personu reģistra, sākot ar likvidācijas pabeigšanas dienu.
(83) Облагаемое лицо, которое Служба государственных доходов исключает из регистра
облагаемых лиц в соответствии с частью восьмой или частью 8.1 данной статьи, рассчитывает
остаточную стоимость основных средств, а также стоимость имеющихся в остатках товарноматериальных ценностей, уплаченный за которые налог вычтен как предналог, и
рассчитанный с этих стоимостей налог уплачивает в государственный бюджет не позднее 30
дней со дня исключения.
46. Piemērojot 3.panta 8.3 daļu, apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku
informāciju par pamatlīdzekļu atlikušo vērtību un par atlikumā esošo preču materiālajām vērtībām, par kurām
ir atskaitīts priekšnodoklis. Par šīm vērtībām aprēķina nodokli un iemaksā valsts budžetā. Pamatlīdzekļu
atlikušo vērtību nosaka saskaņā ar apliekamās personas finanšu grāmatvedībā norādīto.
(84) Personu, kas izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2.punktu, atkārtoti
reģistrē apliekamo personu reģistrā pēc savlaicīgi neiesniegto nodokļa deklarāciju iesniegšanas un šajās
nodokļa deklarācijās norādītās budžetā maksājamās nodokļa summas, pamatparāda palielinājuma un
nokavējuma naudas, kā arī par nodokļa deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātās soda naudas
samaksas.
(9) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
(10) Если не зарегистрированное на территории Европейского Союза лицо, не имеющее
определенного места ведения хозяйственной или коммерческой деятельности в Латвийской
Республике, на внутренней территории осуществляет одну или несколько облагаемых налогом
сделок, оно в установленном в части первой данной статьи порядке обязано зарегистрироваться
в Службе государственных доходов как облагаемое лицо, рассчитать и уплатить налог в бюджет
независимо от стоимости облагаемых услуг. Упомянутая норма не распространяется на тех
незарегистрированных на территории Европейского Союза лица, которые на внутренней
территории оказывают услуги, указанные в части седьмой статьи 4 данного закона.
(11) izslēgta ar 11.03.2004. likumu)
13
(12) Если лицо другой страны-участницы или не зарегистрированное на территории
Европейского Союза лицо на таможенном складе или в свободной зоне внутренней территории
осуществляет только сделки по поставке товаров с товарами, не являющимися товарами
Сообщества, а также с такими товарами Сообщества, для которых начата процедура экспорта,
данное лицо может не регистрироваться в регистре облагаемых налогом на добавленную
стоимость Службы государственных доходов.
(1996.gada 25.aprīļa likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.97. likumu, 15.04.99. likumu,
23.11.2000. likumu, 22.11.2001. likumu, 20.06.2003. likumu, 06.11.2003. likumu, 11.03.2004. likumu,
07.04.2004. likumu un 20.12.2004. likumu)
4.pants. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vieta
(1) Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šo pantu.
(11) Darījumiem Eiropas Savienības teritorijā:
1) preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šo pantu, ja šā likuma VI nodaļā nav
noteikts citādi;
2) preču iegādes vietu Eiropas Savienības teritorijā un preču importēšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma
VI nodaļu.
(2) Preču piegādes vieta:
1) ja preces tiek nosūtītas vai transportētas, ir tā vieta, kur atrodas preces, kad tiek uzsākta preču nosūtīšana
vai transportēšana;
2) ja preces netiek nosūtītas vai transportētas, ir tā vieta, kur atrodas preces to piegādes laikā;
3) ja preces tiek piegādātas kuģiem, lidmašīnām vai vilcieniem tālākai pārdošanai pasažieriem to
pārvadāšanas laikā, ir tā vieta, kur tiek uzsākta pasažieru pārvadāšana;
4) ja preces tiek montētas vai uzstādītas, ir tā vieta, kur preces tiek montētas vai uzstādītas;
5) если лицу поставляется природный газ или электроэнергия, это место регистрации
хозяйственной или коммерческой деятельности или место юридический адрес данного лица,
если:
a) природный газ данному лицу поставляется, используя систему распределения,
b) хозяйственной или коммерческой деятельностью данного лица является товарная покупка и
перепродажа природного газа и электроэнергии,
c) потребление природного газа и электроэнергии данным лицом ничтожно;
6) если поставляется природный газ с использованием системы распределения или
электроэнергия и на ее поставку не распространяется пункт 5 данной части, это место, где
потребляется этот товар.
47. Piemērojot likuma 4.panta otrās daļas 1.punktu, ja preču nosūtīšanu vai transportēšanu uzsāk
iekšzemē, preču piegādes vieta ir iekšzeme.
48. Piemērojot likuma 4.panta otro daļu, ja elektroenerģija tiek piegādāta personai, kuras
saimnieciskā darbība ir elektroenerģijas iepirkšana ar mērķi to tālāk pārdot, elektroenerģijas piegādes vietu
nosaka pēc vietas, kur šī persona veic saimniecisko darbību, vai pēc šīs personas juridiskās adreses.
49. Piemērojot šo noteikumu 48.punktu, ja elektroenerģija tiek piegādāta tādai personai, kuras
saimnieciskā darbība nav elektroenerģijas tālākpārdošana, par elektroenerģijas piegādes vietu uzskata vietu,
kur elektroenerģija tiek patērēta.
(3) Par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskatāma pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese vai deklarētā
dzīvesvieta, ja šajā pantā nav noteikts citādi.
14
50. Piemērojot likuma 4.panta trešo daļu, iekšzemi uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu, ja pakalpojuma
sniedzēja juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta ir iekšzemē.
(4) Pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur tie tiek sniegti, šādiem pakalpojumiem:
1) культурные, художественные, образовательные, научные, спортивные и прочие подобного
характера услуги, а также организация данных мероприятий;
2) ar preču pārkraušanu un uzglabāšanu, kā arī citi ar transportēšanu saistītie pakalpojumi;
3) ar kustamo (ķermenisko) lietu (īpašumu) saistītie pakalpojumi (ieskaitot novērtēšanu, remontu, apkopi),
izņemot šo lietu nomu.
51. Likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts piemērojams arī pārstrādes pakalpojumiem.
(5) Ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu (ieskaitot ekspertu, arhitektu, būvdarbu, to sagatavošanas,
koordinācijas un uzraudzības pakalpojumus) sniegšanas vieta ir tā vieta, kur šis īpašums atrodas.
(6) Transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana. Pasažieru transporta
pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek pasažieru pārvadāšana, ievērojot iekšzemē un citās valstīs
veiktos attālumus. Preču transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta
pārvadājumiem, pakalpojuma sniegšanas vieta nav iekšzeme.
52. Ja preču transporta pakalpojums sākas un beidzas trešajās valstīs vai trešajās teritorijās, tā
sniegšanas vieta nav iekšzeme.
53. Par preču transporta pakalpojumu uzskata arī kurjerpasta vēstuļu, korespondences sūtījuma un
pasta paku sūtījuma transporta pakalpojumu. Šī pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar likuma
4.panta sesto daļu.
54. Preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja preču transportēšana sākas un
beidzas iekšzemē, neatkarīgi no tā, vai minēto pakalpojumu saņem apliekamā vai neapliekamā persona.
55. Ja auto vai dzelzceļa kravu pārvadājumiem tiek noformētas vairākas transporta pavadzīmes,
nodoklis par katru pārvadājuma daļu piemērojams kā par atsevišķu pakalpojumu saskaņā ar šiem
noteikumiem.
(7) Pakalpojuma saņēmēja juridisko adresi uzskata par pakalpojuma sniegšanas vietu šādiem pakalpojumiem,
ja apliekamā persona šos pakalpojumus sniedz jebkurai citas dalībvalsts personai, kas veic saimniecisko
darbību, vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai:
1) patentu, autortiesību, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību piešķiršana, nodošana citu rīcībā un kontrolē;
2) ar reklāmu vai sabiedrisko darbību saistīti pakalpojumi, arī reklāmas aģentu un reklāmas aģentūru darbība;
3) juridiskie (arī advokātu, notāru), grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, ekspertīžu, inženieru,
tirgus izpētes un vadības pakalpojumi, kā arī patentu valdes darbība;
4) datu apstrāde;
5) informācijas sniegšana, arī pieredzes apmaiņa;
6) pakalpojumi, kas tiek sniegti, nodrošinot ar personālu, izņemot šā personāla sagatavošanu un apmācību;
7) lietu noma, izņemot nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu nomu;
8) telekomunikāciju pakalpojumi;
9) starpniecības aģenta pakalpojumi, ja starpniecības aģents piedalās šajā daļā minēto pakalpojumu
sniegšanā;
10) radio un televīzijas apraides pakalpojumi;
11) elektroniski sniegtie pakalpojumi, to skaitā:
a) elektroniskā tīkla programmu piegāde, elektroniskā tīkla uzturēšana un apkope, programmu un iekārtu
uzturēšana no attāluma,
b) datu bāzes un programmatūras piegāde un atjaunināšana,
15
c) attēlu, tekstu un informācijas piegāde, pieejas datu bāzēm nodrošināšana,
d) mūzikas ierakstu, filmu, spēļu (to skaitā laimes spēļu un azartspēļu) piegāde,
e) dažādu reportāžu (to skaitā politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un
notikumu) piegāde,
f) tālmācība;
12) finanšu un apdrošināšanas darījumi, ieskaitot pārapdrošināšanu, bet izņemot seifu īri un nomu;
13) предоставление доступа к системам распределения электроэнергии и природного газа, а
также услуги передачи и распределения, и прочие на прямую связанные услуги.
56. Likuma 4.panta septītās daļas 3.punkts piemērojams arī šķīrējtiesu darbībai.
57. Likuma 4.panta septītās daļas 4.punktā lietotais termins "datu apstrāde" attiecināms arī uz datoru
programmatūras izstrādāšanu (arī uz datu bāzes veidošanu, uzturēšanu un atjaunošanu), ja šis pakalpojums
netiek nodrošināts elektroniski.
58. Likuma 4.panta septītās daļas 6.punkts piemērojams pakalpojumiem, kurus sniedz apliekamā
persona, nodrošinot ar personālu (arī personāla atlases un komplektēšanas pakalpojumiem). Pakalpojumiem,
kurus sniedz minētais personāls, pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.
59. Piemērojot likuma 4.panta septīto daļu, pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma sniedzēja
juridiskā adrese, ja šajā daļā minētie pakalpojumi tiek sniegti apliekamai personai, neapliekamai personai vai
citas dalībvalsts neapliekamai personai, kas neveic saimniecisko darbību.
60. Piemērojot likuma 4.panta septītās daļas 7.punktu, pakalpojuma sniegšanas vietu:
60.1. iznomājot nekustamo īpašumu, nosaka saskaņā ar likuma 4.panta piekto daļu;
60.2. iznomājot transportlīdzekļus, nosaka saskaņā ar likuma 4.panta trešo daļu.
61. Piemērojot likuma 4.panta septītās daļas 8.punktu, par telekomunikāciju pakalpojumiem uzskata
tādus pakalpojumus, kas nodrošina pilnīgu vai daļēju visu veidu signālu (arī skaņu, attēlu un rakstītu tekstu)
pārraidi, interneta pakalpojumus, kā arī tiesību nodošanu vai piešķiršanu šādu pakalpojumu sniegšanai.
(71) Šā panta septītās daļas 11.punktā minēto pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja Eiropas
Savienības teritorijā nereģistrēta persona sniedz šos pakalpojumus neapliekamai personai, kas neveic
saimniecisko darbību.
(8) Preču garantijas remonta kā pakalpojuma sniegšanas vieta ir garantijas devēja juridiskā adrese.
(9) (Izslēgta ar 13.11.97. likumu).
(10) (Izslēgta ar 11.03.2004. likumu).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.96. likumu, 13.11.97. likumu, 15.04.99. likumu, 25.11.99. likumu,
23.11.2000. likumu, 01.03.2001. likumu, 06.11.2003. likumu, 11.03.2004. likumu un 20.12.2004. likumu)
5.pants. Nodokļa likmes
(1) Налоговая ставка в размере 18 процентов устанавливается для облагаемых сделок, если
настоящим Законом не определено иное.
(2) Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается для облагаемых сделок в
соответствии со статьями 7., 13., 28., 33. и 34. настоящего Закона.
(3) Налоговая ставка в размере 5 процентов устанавливается для облагаемых сделок в
соответствии со статьей 6.2 настоящего Закона.
(2004.gada 20.decembra likuma redakcijā)
16
62. Piemērojot likuma 5.panta pirmo daļu, pasažieru transporta pakalpojumam piemēro nodokļa 18
procentu likmi, ja pasažieris iekāpj un izkāpj iekšzemē.
63. Piemērojot likuma 5.panta pirmo daļu, preču transporta pakalpojumam piemēro nodokļa
18 procentu likmi, ja prece transportlīdzeklī tiek iekrauta un izkrauta iekšzemē.
II nodaļa Izņēmumi un atvieglojumi
6.pants. Izņēmumi
(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:
1) pakalpojumus (tai skaitā ēdināšanas), ko sniedz veco ļaužu pansionāti vai mītnes, sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centri, specializētie aprūpes centri vai nami, kurus pilnīgi vai daļēji finansē no valsts budžeta
vai pašvaldību budžetiem;
2) maksu par bērnu uzturēšanos pirmsskolas iestādēs;
3) no valsts budžeta finansētos ēdināšanas pakalpojumus labošanas darbu iestādēs un ieslodzījuma vietās;
64. Likuma 6.panta pirmās daļas 3.punkts nav piemērojams apsardzes un citu darbinieku ēdināšanas
pakalpojumiem labošanas darbu iestādēs un ieslodzījuma vietās.
4) услуги образования, подготовительных курсов и регистрации вступительных документов,
оказываемые учебными заведениями государства и самоуправлений и аккредитованными
государством частными учебными заведениями лицам, осваивающими любую из
аккредитованных образовательных программ, а также услуги питания, оказываемые в данных
учебных заведениях. Указанное освобождение распространяется и на услуги образования,
обеспечиваемые учебным заведениям учебным заведениям других стран;
65. Likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts piemērojams arī maksai par interešu izglītību
vispārizglītojošās skolās, arodskolās, vidējās speciālās skolās vai augstskolās valsts, pašvaldību vai valsts
akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.
66. Likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts nav piemērojams tiem izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kuri nav tieši saistīti ar izglītības procesu.
67. Likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts piemērojams arī:
67.1. sporta skolu sniegtajiem mācību un sporta pakalpojumiem sporta skolu audzēkņiem;
67.2. dalības maksai par bērnu uzturēšanos atpūtas un sporta nometnēs;
67.3. maksai par speciāli organizētām treniņu nodarbībām bērniem līdz 18 gadu vecumam
(piemēram, maksai par peldēšanas apmācību).
68. Maksa par treniņu nodarbībām pieaugušajiem (piemēram, peldēšanu, vingrošanu) apliekama ar
nodokli likumā noteiktajā kārtībā.
69. Ēdināšanas pakalpojumi nav apliekami ar nodokli, ja tos sniedz pati izglītības iestāde saviem
audzēkņiem un darbiniekiem. Ja šos pakalpojumus izglītības iestādē tās audzēkņiem un darbiniekiem sniedz
citas apliekamās personas, tie apliekami ar nodokli.
70. Likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts piemērojams arī Valsts administrācijas skolas sniegtajiem
un organizētajiem mācību pakalpojumiem valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem.
17
5) maksu par bezdarbnieku profesionālo apmācību vai pārkvalificēšanu, ko organizē Nodarbinātības valsts
dienests;
6) (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
7) (izslēgts ar 13.11.97. likumu);
8) šādus kultūras pasākumus, ieskaitot ieejas maksu šajos pasākumos:
a) teātra un cirka izrādes,
b) koncertdarbību un sarīkojumus kultūras iestādēs,
c) bibliotēku pakalpojumus,
d) muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu darbību,
e) bērniem paredzētus sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumus un labdarības mērķiem
veltītus sarīkojumus;
71. Likuma 6.panta pirmās daļas 8.punkta "c" apakšpunkts piemērojams arī kopiju izgatavošanai no
bibliotēkas fondā esošajām grāmatām un citiem dokumentiem, kā arī tematiskajiem pasākumiem,
bibliogrāfiskajiem, informatīvajiem (arī interneta pieslēgumam) un citiem līdzīgiem pakalpojumiem.
72. Likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minētais termins "sarīkojumi kultūras iestādēs" nav
attiecināms uz kultūras iestāžu telpu nomu, komercizstāžu, gadatirgu un tamlīdzīgu pasākumu organizēšanu,
kā arī uz sabiedriskās ēdināšanas un citiem pakalpojumiem.
9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Veselības ministrijas
apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;
91) медицинские услуги и связанные с медициной услуги, необходимые для обеспечения
медицинских услуг, в соответствии с утвержденным Кабинетом министров списком;
73. Piemērojot likuma 6.panta pirmās daļas 9.1 punktu, ar nodokli neapliek arī maksu par sociālās un
medicīniskās rehabilitācijas institūciju uzturzīmēm. Ja papildus uzturzīmes vērtībā iekļautajiem
pakalpojumiem minētās iestādes sniedz arī citus pakalpojumus, tie apliekami ar nodokli likumā noteiktajā
kārtībā.
92) cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu piegādes;
10) zelta, monētu un banknošu piegādes Latvijas Bankai;
11) derības, izlozes (loterijas) un cita veida azartspēles;
74. Likuma 6.panta pirmās daļas 11.punkts nav piemērojams:
74.1. ar izložu (loteriju) un azartspēļu organizēšanu nesaistītiem pakalpojumiem kazino un spēļu
zālēs (piemēram, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem vai preču piegādēm);
74.2. spēļu automātu iegādei, remontam un tamlīdzīgiem pakalpojumiem;
74.3. pakalpojumiem, kas saistīti ar bērnu spēļu automātu iegādi, uzturēšanu un lietošanu.
75. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem ir tiesības nodarboties ar kazino un spēļu zāļu
izveidošanu un izložu (loteriju), azartspēļu organizēšanu, ar nodokli neapliek laimestus, loterijas biļetes,
maksu par ieeju kazino un spēļu zālēs, tiesības spēlēt un derībās noteikto likmju vērtību.
76. Piemērojot likuma 6.panta pirmās daļas 11.punktu, mantu loterijas ar nodokli neapliek. Nodoklis,
kas samaksāts, mantu iegādājoties, nav atskaitāms kā priekšnodoklis, bet iekļaujams mantas kopējā vērtībā.
18
77. Ja likuma 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 8.punktā minētās iestādes vai organizācijas veic
saimniecisko darbību (tajā skaitā iznomā telpas, sniedz maksas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, kopē
pasūtītāja dokumentus, nodarbojas ar preču piegādi), šie darījumi apliekami ar nodokli likumā noteiktajā
kārtībā.
12) (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
13) apdrošinātāju un apdrošināšanas starpnieku sniegtos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus;
78. Likuma 6.panta pirmās daļas 13.punkts piemērojams arī apdrošināšanas polišu izplatītāju
sniegtajiem pakalpojumiem, ja saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ir noslēgts
sadarbības līgums ar apdrošinātāju vai apdrošināšanas starpnieku.
14) iedzīvotāju maksājumus par:
a) dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu
izmitināšanas mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos,
tūrisma mītnēs),
b) dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem, ko sniedz dzīvojamās mājas
apsaimniekotājs saskaņā ar dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumu,
c) (zaudējis spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 20.punktu/);
d) siltumenerģiju (spēkā līdz 30.06.2005.);
79. Likuma 6.panta pirmās daļas 14.punkta "a" apakšpunkts piemērojams arī mācību iestāžu audzēkņu
vai studentu īres maksājumiem par izglītības iestāžu dienesta viesnīcu īri.
80. Likuma 6.panta pirmās daļas 14.punkta "b" apakšpunktā noteiktais atbrīvojums no nodokļa
piemērojams arī dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumā iekļautajiem iedzīvotāju ikmēneša
maksājumiem par:
80.1. mājas iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu un tehnisko apkalpošanu;
80.2. mājas iekšējo apkures un karstā ūdens siltuma sistēmu uzturēšanu un tehnisko apkalpošanu;
80.3. elektroapgādes sistēmas tehnisko apkopi;
80.4. atkritumu vada apkopi;
80.5. ventilācijas šahtu un dūmvadu tīrīšanu;
80.6. mājas gāzes apgādes iekšējās sistēmas uzturēšanu un tehnisko apkopi.
81. Likuma 6.panta pirmās daļas 14.punkta "b" apakšpunktā noteiktais atbrīvojums no nodokļa nav
piemērojams iedzīvotāju maksājumiem par pakalpojumiem (to skaitā dzīvojamās mājas (dzīvokļa) remontu),
kas nav iekļauti dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumā un netiek segti no ikmēneša
maksājumiem par dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanu.
82. Likuma 6.panta pirmās daļas 14.punkts nav attiecināms uz mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu
uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem.
15) (zaudējis spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 20.punktu/);
16) zinātniskos pētījumus, kuri tiek veikti par sabiedrisko fondu, valsts budžeta un pašvaldību budžetu vai
starptautisko institūciju līdzekļiem;
83. Iegādātās vai importētās preces un saņemtie pakalpojumi, kas nepieciešami, lai veiktu likuma
6.panta pirmās daļas 16.punktā minētos zinātniskos pētījumus, nav atbrīvoti no nodokļa samaksas. Samaksātā
nodokļa summa iekļaujama zinātniskā pētījuma kopējā vērtībā.
17) šādus finanšu darījumus:
19
a) kreditēšanu un naudas aizdevumu piešķiršanu un kontroli, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar
galvojumiem, garantijām un to uzraudzību, ko veic kredīta piešķīrējs,
b) pakalpojumus, kas saistīti ar noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu, skaidras un
bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, uzticības (trasta) operācijām,
84. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta "b" apakšpunkts piemērojams arī tiem kredītiestāžu
pakalpojumiem, kas saistīti ar klientu konsultēšanu finanšu jautājumos (piemēram, par kredītu saņemšanu un
izsniegšanu, vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu).
85. Kredītiestāžu sniegtais pakalpojums – parakstu parauggrāmatiņu apstiprināšana, kas tiek veikta
bankas vārdā, – atbrīvojams no nodokļa.
86. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta "b" apakšpunkts piemērojams arī pasta norēķinu sistēmas
pakalpojumiem, ko sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts".
c) pakalpojumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu, kā arī tirdzniecību ar
maksāšanas līdzekļiem un citiem naudas tirgus instrumentiem, izņemot maksāšanas līdzekļus, kas tiek
piegādāti kolekcionēšanai vai satur dārgmetālu,
87. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta "c" apakšpunktā noteiktais atbrīvojums no nodokļa nav
piemērojams:
87.1. banknotēm un vērtspapīriem, ja tām ir vēsturiska un numismātiska vērtība un tās iegādājas
kolekcionēšanas nolūkos;
87.2. dārgmetāla monētām, ja:
87.2.1. tās neizmanto norēķinos, vai
87.2.2. tām ir vēsturiska un numismātiska vērtība un tās iegādājas kolekcionēšanas nolūkos, vai
87.2.3. tās pārdod par cenu, kas neatbilst to nominālvērtībai (piemēram, jubilejas monētas), vai
3
87.2.4. tās saskaņā ar likuma 13. pantu nav uzskatāmas par ieguldījumu zeltā.
88. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta "c" apakšpunkts piemērojams arī pakalpojumiem, kas
saistīti ar maksājumu/norēķinu karšu izsniegšanu un apkalpošanu.
89. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta "c" apakšpunktā minētais atbrīvojums no nodokļa nav
piemērojams pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu/norēķinu karšu tehnisko apkalpošanu (to skaitā,
sistēmu modificēšana, pilnveidošana, bankomātu remonts).
d) pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas saistīti ar ieguldījumiem kapitālā un vērtspapīru glabāšanu,
atsavināšanu un pārvaldīšanu, kā arī ar vērtspapīru izlaišanu;
90. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta "d" apakšpunktā lietotais termins "ieguldījumi kapitālā"
attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību daļām, kooperatīvo un paju sabiedrību pajām,
ieguldījumiem akciju sabiedrību pamatkapitālā, ieguldījumiem līgumsabiedrību kapitālā, kā arī uz tiesībām
uz ārvalstu uzņēmumu kapitāla daļām vai ienākumu sadali, ja tās nav fiksētas akciju vai obligāciju veidā.
91. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkta "d" apakšpunktā lietotais termins "vērtspapīri"
piemērojams akcijām, obligācijām, vekseļiem, ķīlu zīmēm, privatizācijas sertifikātiem un citiem
vērtspapīriem, ko likumos noteiktajā kārtībā izlaiž valsts, pašvaldības, kā arī uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)
vai fiziskās personas un kas to turētājam dod tiesības uz ienākumu.
92. Likuma 6.panta pirmās daļas 17.punkts nav attiecināms uz:
92.1. seifu izīrēšanas un inkasācijas pakalpojumiem;
20
92.2. vērtspapīru tirgus izpētes, investīciju un kapitālieguldījumu tirgus izpētes, starpbanku norēķinu
izpētes un kredītu tirgus izpētes pakalpojumiem.
18) (zaudējis spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 8.punktu/);
19) konsulāros pakalpojumus;
93. Likuma 6.panta pirmās daļas 19.punkts piemērojams neatkarīgi no tā, vai konsulāros
pakalpojumus sniedz Latvijas Republikas vai ārvalstu konsulārās iestādes.
20) (zaudējis spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 16.punktu/);
21) (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
22) kooperatīvo sabiedrību sniegtos pakalpojumus (izņemot preču piegādes) šo kooperatīvo sabiedrību
biedriem:
a) dzīvojamo māju uzturēšanai un apsaimniekošanai,
b) lauksaimniecības un zvejniecības ražojumu pārstrādei un realizācijai, kā arī lauksaimniecības tehnikas,
mašīnu un citu darbarīku kopīgai lietošanai un apkopei;
23) nekustamā īpašuma, arī zemes, pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pirmo pārdošanu;
94. Par likuma 6.panta pirmās daļas 23.punktā minēto pirmo pārdošanu uzskatāma tāda nekustamā
īpašuma pārdošana, kas veikta pirmo reizi gada laikā pēc nodošanas ekspluatācijā. Nekustamā īpašuma
pārdošana pēc privatizācijas netiek uzskatīta par nelietota nekustamā īpašuma pirmo pārdošanu.
95. Piemērojot likuma 6.panta pirmās daļas 23.punktu, par nekustamo īpašumu uzskatāma arī zeme
un celtnes uz tās, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi, lietas, kas atrodas ilgstošā saistībā ar zemi (piemēram,
sliedes, tilti, ceļi, komunikācijas, cisternas, kuras ir iebūvētas zemē un nav pārvietojamas), laukumi
kempingiem, autostāvvietām un sporta laukumi.
96. Likuma 6.panta pirmās daļas 23.punkts attiecināms arī uz nekustamā īpašuma daļas (tajā skaitā
dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu) pārdošanu.
24) (izslēgts ar 13.11.97. likumu);
25) (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
26) pasta pakalpojumus, kurus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" un uz
kuriem saskaņā ar Pasta likumu tai ir monopoltiesības, kā arī pastmarkas, aploksnes ar iespiestu pastmarkas
attēlu un starptautiskos atbildes kuponus, ko saskaņā ar Pasta likumu izdod un realizē bezpeļņas organizācija
valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" vai realizē citas personas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar
bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Latvijas pasts;
27) skolēnu pārvadājumus, ko veic speciāli šim mērķim licencēti pārvadātāji, ja šie pakalpojumi tiek finansēti
no pašvaldību budžetiem;
97. Piemērojot likuma 6.panta pirmās daļas 27.punktu, ar nodokli neapliek to skolēnu pārvadājumu
pakalpojuma daļu, kas tiek finansēta no pašvaldību budžetiem.
98. Likuma 6.panta pirmās daļas 27.punktā minētais termins "speciāli licencēti pārvadātāji"
piemērojams saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu. Šiem pārvadātājiem jābūt no pašvaldības
saņemtai licencei par tiesībām veikt pasažieru pārvadāšanu.
21
28) вознаграждение продюсеров фонограмм и авторское вознаграждение за созданные автором
(а также композиторами, художниками, литераторами) художественные произведения, а также
полученное исполнителями вознаграждение;
29) zobārstniecības pakalpojumus;
30) pedagogu pasniegtās privātstundas vispārējās izglītības un augstskolu mācību programmu ietvaros.
(11) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minēto atbrīvojumu var piemērot fiziskās vai juridiskās personas un ar
līgumu vai norunu saistītās šādu personu grupas vai to pārstāvji (uzņēmumi, iestādes, organizācijas), ja,
sniedzot šos pakalpojumus, sistemātiski netiek gūta peļņa. Ja peļņa tiek gūta, atbrīvojumu piemēro tādā
gadījumā, ja gūtā peļņa tiek novirzīta vai ieguldīta šo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai.
(2) Ar nodokli neapliek šādu preču importu:
1) šā panta pirmajā daļā minēto preču importu;
2) ārvalstu finanšu palīdzības sūtījumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
3) (izslēgts ar 23.11.2000. likumu);
4) (исключено законом от 20.12.2004.);
5) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli, izņemot to preču importu, kas tiek aplikts ar muitas
nodokļa 0 procentu likmi.
(3) (Izslēgta ar 06.11.2003).
(4) Ja preces, kas ievestas Latvijas Republikā, nemaksājot nodokli saskaņā ar šā panta otro daļu, izņemot
otrās daļas 1.punktā minētās preces, tiek pārdotas vai iznomātas, preču vērtība apliekama ar nodokli šajā
likumā noteiktajā kārtībā.
(5) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.10.95. likumu, 25.04.96. likumu, 13.11.97. likumu, 15.04.99. likumu,
25.11.99. likumu, 23.11.2000. likumu, 22.11.2001. likumu /skatīt "Pārejas noteikumi" 21.punktu/, 09.10.2002.
likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003. /skatīt "Pārejas noteikumi" 25.punktu/, 12.12.2002. likumu,
06.11.2003. likumu, 11.03.2004. likumu un 20.12.2004. likumu)
6.1 pants Nodokļa 9 procentu likmes piemērošana (Izslēgts ar 06.11.2003. likumu);
6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana
(stājas spēkā ar 01.05.2004.)
Nodokļa 5 procentu likmi piemēro:
1) medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
2) поставкам медицинских приборов и медицинских товаров (также комплектующих частей,
запасных частей и принадлежностей), в соответствии с утвержденным Кабинетом министров
списком;
3) veterināro medikamentu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
4) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto sarakstu;
5) поставкам книг и картографических изданий;
6) šādiem masu informācijas līdzekļiem vai to abonentmaksai:
a) avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi trijos
mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura
22
izdevumus, kā arī tādus izdevumus, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu
publicēšana,
b) komerciālās televīzijas un komerciālā radio abonentmaksai;
7) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku
tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);
8) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;
9) kanalizācijas pakalpojumiem;
10) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem;
11) apbedīšanas pakalpojumiem;
12) ieejas maksai sporta pasākumos;
13) ieejas maksai kinoizrādēs, izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura kinoizrādes;
14) услуги местного общественного транспорта (перевозки пассажиров и багажа в городских,
районных и междугородних автобусах, а также в трамваях, троллейбусах и местных поездах).
(ar 11.03.2004. likuma un 20.12.2004. likuma grozījumiem)
99. Piemērojot likuma 6.2 pantu, ja preces tiek piegādātas kā komplekts, katrai no šīm precēm
piemērojama likumā noteiktā atbilstošā nodokļa likme.
100. Piemērojot likuma 6.2 panta 6.punktu, nodokļa piecu procentu likme piemērojama arī žurnālu
pielikumiem kompaktdiska formātā, kas tiek pievienoti žurnāliem bez papildu maksas un ir žurnālu
neatņemama sastāvdaļa, ja kompaktdiskā ievietotā informācija papildina žurnālos sniegto informāciju.
101. Nodokļa piecu procentu likmi piemēro viesu izmitināšanas pakalpojumiem, kurus sniedz likuma
6. panta 7.punktā minētās viesu izmitināšanas mītnes. Nodokļa piecu procentu likmi piemēro arī tad, ja šī
pakalpojuma vērtībā ir iekļauti citi pakalpojumi un tie nodokļa rēķinā netiek izdalīti atsevišķi (piemēram,
brokastis, autostāvvietas izmantošana).
2
102. Nodokļa piecu procentu likmi nepiemēro tiem viesu izmitināšanas mītņu sniegtajiem papildu
pakalpojumiem, kuri netiek iekļauti viesu izmitināšanas pakalpojumā un nodokļa rēķinā tiek izdalīti atsevišķi
vai par kuriem tiek izrakstīts atsevišķs nodokļa rēķins. Šiem pakalpojumiem piemēro nodokļa 18 % likmi (arī
par minibāra, maksas televīzijas kanālu un telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu).
103. Piemērojot likuma 6.2 panta 8., 9. un 10.punktu, nodokļa piecu procentu likmi attiecina uz
precēm, kas piegādātas jebkurai personai, un pakalpojumiem, kas sniegti jebkurai personai.
7.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana
(1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:
1) preču eksportam un to preču piegādēm, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai
trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja piegādes veiktas muitas noliktavās un brīvajās
zonās;
23
2) услугам, связанным с экспортом товаров (включая экспорт таких товаров, для которых
процедура экспорта начата в другой стране-участнице Европейского Союза), импортом товаров
и транзитными перевозками и услугами в свободной зоне и на таможенном складе,
непосредственно связанным с товарами, ввезенными на территорию Европейского Союза из
третьих стран и с третьих территорий и не выпущенным в свободное обращение (включая
услуги транспорта, экспедиции, хранения, погрузки, разгрузки, экспертизы и сортировки
товаров);
104. Likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkts piemērojams arī trešo personu (piemēram, muitas
brokeru, principālu, subekspeditoru, noliktavu īpašnieku, jūras ostu, lidostu) sniegtajiem pakalpojumiem, ja
par attiecīgo eksporta vai tranzīta kravu apkalpošanu ir noslēgts līgums ar preču pārvadātāju vai ekspeditoru.
105. Piemērojot likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, preču transporta pakalpojumiem, kā arī kravas
ekspedīcijas pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar preču importu, eksportu un tranzītu, šķērsojot Latvijas
Republikas valsts robežu un noformējot starptautisko kravu pārvadājumu pavadzīmi (tajā skaitā CMR,
starptautisko dzelzceļa transporta pavadzīmi), kurā norādītā preču iekraušanas vieta ir trešajā valstī (trešajā
teritorijā) vai Latvijas Republikā un preču saņemšanas vieta ir Latvijas Republikā vai trešajā valstī (trešajā
teritorijā), nodokļa 0 % likmi piemēro visai transporta pakalpojumu vērtībai līdz starptautiskajā transporta
pavadzīmē norādītajam galapunktam (saņēmējam).
106. Piemērojot likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, ja uzsākta preču izvešanas procedūra saskaņā
ar normatīvajiem aktiem muitas lietās, nodokļa 0 % likmi var piemērot transporta pakalpojumiem, kas
sniegti, piegādājot eksportam paredzētās preces uz ostām, ja transporta pakalpojuma sniedzējs var dokumentāri pierādīt, ka krava ir šķērsojusi Eiropas Savienības robežu, un to apliecina starptautiskās kravas transporta
pavadzīmes un muitas deklarācijas kopija.
107. Ja, veicot tranzīta kravas pārvadājumu Latvijas Republikas muitas teritorijā, tiek mainīts tranzīta
kravas pārvadātājs, likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkts piemērojams tikai tad, ja tranzīta kravu no viena
pārvadātāja otram nodod muitas kontrolē.
108. Preču eksporta gadījumā nodokļa 0 % likmi piemēro visai kravas pārvadājumu vērtībai no preču
iekraušanas vietas Latvijas Republikas muitas teritorijā līdz preču izkraušanas vietai trešajā valstī vai trešajā
teritorijā saskaņā ar starptautisko kravu pārvadājumu pavadzīmi.
109. Preču tranzīta gadījumā nodokļa 0 % likmi piemēro visai kravu pārvadājumu vērtībai no preču
iekraušanas vietas, kas norādīta starptautiskajā kravu pārvadājumu pavadzīmē, līdz preču izkraušanas vietai,
iekļaujot Latvijas Republikā veikto pārvadājumu daļu.
110. Nodokļa 0 % likme piemērojama transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar tranzīta kravu
pārvadājumiem, šķērsojot Latvijas Republikas muitas teritoriju, un ko sniedz apliekamās personas neatkarīgi
no tā, kur atrodas vai ir reģistrēts preču nosūtītājs un saņēmējs, arī tad, ja tranzīta kravas saņēmējs ir Latvijas
Republikas transporta un ekspedīcijas uzņēmums, kas pēc preču uzglabāšanas muitas noliktavā organizē
preču tālāko piegādi ārpus Eiropas Savienības teritorijas.
111. Ja tranzīta kravu pārvadājumos notiek transportlīdzekļa maiņa vai preču pārkraušana, nodokļa
0 % likmi var piemērot tikai tad, ja minētās darbības veic muitas kontrolē (piemēram, muitas noliktavā).
112. Nodokļa 0 % likmes piemērošanu preču eksporta, importa un tranzīta pārvadājumiem apstiprina
starptautiskie kravas transporta pavaddokumenti vai to kopijas (to skaitā CMR, starptautiskā dzelzceļa
transporta pavadzīme, konosaments, gaisa pārvadājuma pavadzīme vai muitas deklarācija ar atzīmi par preču
izvešanu no muitas zonas tranzīta pārvadājuma turpināšanai), kuros norādīta preču iekraušanas vai
izkraušanas vieta trešajās valstīs vai teritorijās un ir muitas atzīme par preču ievešanu Eiropas Savienības
24
teritorijā (Latvijas Republikas teritorijā) vai to izvešanu no Eiropas Savienības teritorijas (no Latvijas
Republikas teritorijas).
113. Piemērojot noteikumu 107.punktu, nodokļa 0 % likmes piemērošanu tranzīta kravu
pārvadājumam apstiprina starptautiskā kravas transporta pavadzīme vai tās kopija, kurā norādīta tranzīta
kravas iekraušanas vieta trešajās valstīs vai trešajās teritorijās un tās izkraušanas vieta Latvijas Republikas
muitas teritorijā, kā arī citi muitas iestādes apstiprināti dokumenti vai to kopijas (to skaitā iekšējā transporta
pavadzīme tranzīta pārvadājumiem, muitas tranzīta deklarācija), kur norādīti transportlīdzekļa identifikācijas
dati, tranzīta kravas preču kods un tās daudzums, kas apliecina kravas pārvadātāja maiņu Latvijas Republikas
muitas teritorijā.
3) услугам, местом оказания которых в соответствии с настоящим законом не является
внутренняя территория, за исключением упомянутых в части первой статьи 6 настоящего
Закона услуг;
4) поставке товаров, предназначенных для заправки топливом и снабжения судов:
a) для судов, используемых для плавания в международных водах и перевозящих пассажиров за
вознаграждение или используемых для коммерческой или промышленной деятельности,
b) для судов, используемых для спасательных работ или оказания помощи на море,
c) для военных кораблей, определенных в подгруппе 89.01. А единых таможенных тарифов и
покидающих государство и отправляющихся в порты или якорные стоянки в других странахучастницах Европейского Союза, или в третьих государствах, или на третьих территориях;
114. Likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts piemērojams arī to administratīvo dokumentu piegādēm
(to skaitā TIR grāmatiņām, starptautisko pārvadājumu atļaujām un preču izcelsmes sertifikātiem), kas
saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem tiek izmantoti starptautiskajos kravu
pārvadājumos ar autotransportu.
41) “Likumā par ostām” noteiktajām ostas maksām par pakalpojumiem, kuri tiek sniegti starptautiskajā
satiksmē kursējošiem kuģiem un kuģiem, kas veic glābšanas vai palīdzības darbus jūrā;
42) к поставке, импорту (выпуску в свободное обращение), переоборудованию, ремонту,
техническому обслуживанию, фрахту и аренде упомянутых в подпунктах "а" и "b" пункта 4
части первой настоящей статьи, а также к поставке, аренде, ремонту и техническому
обслуживанию встроенного в данные суда или применяемого на них оборудования;
43) к поставке, импорту (выпуску в свободное обращение), переоборудованию, ремонту,
техническому обслуживанию, фрахту и аренде упомянутых таких воздушных судов, которые
используются авиакомпаниями, действующими за вознаграждение на международных
маршрутах, а также к поставке, аренде, ремонту и техническому обслуживанию встроенного в
данные воздушные суда оборудования;
44) к поставкам товаров и услугам, связанным с ремонтом упомянутых в пункте 4.2 части
первой настоящей статьи судов и ремонтом встроенного в данные суда или применяемого на
них оборудования;
45) к поставкам товаров и услугам, связанным с ремонтом упомянутых в пункте 4.3 части
первой настоящей статьи воздушных судов и ремонтом встроенного в данные воздушные суда
или применяемого на них оборудования;
46) к поставкам товаров, предназначенных для заправки горючим и снабжения упомянутых в
пункте 4.3 части первой настоящей статьи воздушных судов;
25
47) к прочим услугам, не поименованным в пункте 4.2 части первой настоящей статьи и
оказанным для обеспечения непосредственных нужд упомянутых в пункте 4.2 части первой
настоящей статьи судов или их грузов;
48) к прочим услугам, не поименованным в пункте 4.3 части первой настоящей статьи и
оказанным для обеспечения непосредственных нужд упомянутых в пункте 4.3 части первой
настоящей статьи воздушных судов или их грузов;
49) к посредническим услугам, оказанным при продаже билетов на пассажирские перевозки по
международным маршрутам на судне или воздушном судне;
5) ar tūrismu (ceļojumiem) saistītiem pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 13.pantu;
6) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā — preču piegādēm un pakalpojumiem, kas tiek sniegti:
a) ievērojot paritātes principu — trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas
Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī
minēto personu ģimenes locekļiem,
b) ievērojot paritātes principu — trešo valstu starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā,
to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu,
c) Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to
diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu
ģimenes locekļiem,
d) Eiropas Savienības starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to darbiniekiem, kuri
Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu,
e) Eiropas Kopienas institūcijām saskaņā ar Protokolu par Eiropas Kopienas privilēģijām un imunitātēm,
f) Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), tās dalībvalstu bruņotajiem spēkiem un to sastāvā
ietilpstošajām personām;
7) preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, - Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā;
8) pārstrādes pakalpojumiem, kurus Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai sniedz persona, kas
ievedusi iekšzemē preces saskaņā ar normatīvajos aktos muitas lietās noteikto muitas procedūru “ievešana
pārstrādei”, saņēmusi muitas iestādes atļauju šo preču pārstrādei un izved kompensācijas produktus no
Eiropas Savienības teritorijas;
9) к произведенным в магазинах беспошлинной торговли поставкам товаров физическим
лицам, выезжающим с внутренней территории в третьи страны или третьи территории;
10) (исключен законом с 20.12.2004.);
11) к международной пассажирской перевозке, включая пассажирскую перевозку в страныучастницы Европейского Союза, если пассажир пересекает границу Латвийской Республики на
поезде, автобусе, самолете или судне, а также к перевозке багажа данного пассажира, который
пассажир везет с собой, и к перевозке транспортного средства, на котором он следует;
12) к импорту электроэнергии или импорту природного газа, если проданный газ поставляется с
использованием системы передачи или распределения.
(2) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).
(3) (Izslēgta ar 13.11.97. likumu).
26
(4) Nodokli, ko trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētā fiziskā persona samaksājusi par Latvijas
Republikā iegādātajām precēm, kuru vērtība (bez nodokļa) pārsniedz 25 latus un kuras tiek izvestas no
Eiropas Savienības teritorijas, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā persona, kas ir reģistrējusies
saimnieciskās darbības veikšanai Latvijas Republikā un ir saņēmusi licenci nodokļa atmaksāšanai trešajās
valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām. Кабинет министров устанавливает
порядок выдачи лицензии, объем (ставку) государственной пошлины за лицензию и порядок ее
уплаты, а также порядок, в котором лицензированное лицо и магазин рассчитываются взаимно
и с государственным бюджетом.
(41) (Zaudējusi spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 20.punktu/).
(5) Ja apliekamā persona, kas piegādājusi preces vai sniegusi pakalpojumus atbilstoši šā panta pirmajai daļai,
nevar uzrādīt eksportu apliecinošus dokumentus vai dokumentus, kas apliecina nodokļa 0 procentu likmes
piemērošanu, tā maksā nodokli par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši 5.panta
pirmajā daļā noteiktajai likmei.
115. Piemērojot likuma 7.panta piekto daļu, par eksportu apliecinošiem dokumentiem izmanto muitas
deklarācijas (vai to kopijas) ar atzīmi, ka preces izvestas ārpus Eiropas Savienības teritorijas, kā arī:
115.1. līgumus, kas noslēgti ar trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām personām;
115.2. starptautiskās preču transporta pavadzīmes;
115.3. preču specifikācijas;
115.4. dokumentus, kas apliecina samaksu par preču eksportu.
116. Lai apliecinātu preču eksportu vai nodokļa 0 % likmes piemērošanu, katrā konkrētā gadījumā
bez šo noteikumu 115.punktā minētajiem dokumentiem var izmantot citus dokumentus, kuri viennozīmīgi un
nepārprotami apliecina, ka preces ir izvestas no Eiropas Savienības teritorijas vai nodokļa 0 % likme ir
piemērota pamatoti.
117. Eksportu apliecinošie dokumenti, kurus apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā,
noformējami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz tās apliekamās personas vārda, kura eksportē preces.
Minētos dokumentus var noformēt arī uz ekspeditora vai starpnieka (eksportētāja) vārda, taču šajā gadījumā
tos var izmantot kā eksportu apliecinošos dokumentus tikai tad, ja ir iespējams pierādīt eksporta faktu.
(6) Если облагаемое лицо получило авансовый платеж за сделку, в соответствии с настоящей
статьей облагаемую ставкой налога 0 процентов, и в течении шести месяцев со дня получения
аванса товар не отправлен или оказание услуги не начато, из упомянутого авансового платежа
рассчитывается налог в соответствии со ставкой, применяемой к данной сделке на внутренней
территории.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.96. likumu, 13.11.97. likumu, 15.04.99. likumu, 25.11.99. likumu,
23.11.2000. likumu, 22.11.2001. likumu, 06.11.2003. likumu, 26.02.2004. likumu, 11.03.2004. likumu un
20.12.2004. likumu)
III nodaļa Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
8.pants. Pievienotās vērtības nodokļa rēķins
(1) Поставка товаров состоялась, если товары отправлены или вознаграждение за поставку
товаров получено до отправления товаров.
(11) Приобретение товаров на территории Европейского Союза состоялось, если товары
получены. Приобретение товаров.
27
(2) Оказание услуги состоялось, если услуга оказана заказчику или вознаграждение за услугу
получено до оказания услуги.
(21) Оказание услуги состоялось, если услуга получена или вознаграждение за услугу оплачена
авансом.
118. Piemērojot likuma 8.panta pirmo un otro daļu, saņemot atlīdzību par precēm vai pakalpojumiem
avansā, nodokļa rēķinā norādītais nodoklis maksājams budžetā tajā taksācijas periodā, kad saņemts avanss.
119. Piemērojot likuma 8.panta pirmo daļu, ja nomas pirkuma (līzinga) darījumā nomas pirkuma
(līzinga) līgums tiek lauzts pirms līzinga līgumā noteiktā laika, līzinga devējs līzinga ņēmējam izraksta
kredītrēķinu par nesamaksāto līzinga objekta daļu.
120. Likuma 8.panta otrā daļa piemērojama celtniecības pakalpojumiem ar brīdi, kad tiek parakstīts
nodošanas un pieņemšanas akts par būvdarbu izpildi vai saņemts avanss materiālu iegādei vai citām
vajadzībām, kas saistītas ar celtniecības pakalpojumu sniegšanu.
121. Piemērojot likuma 8.panta pirmo un otro daļu, sarunu priekšapmaksas kartes, braukšanas biļetes
(talona), mēnešbiļetes un dāvanu kartes cenā ir iekļauts nodoklis, kuru ieskaita valsts budžetā likumā
noteiktajā kārtībā tajā taksācijas periodā, kad karte vai biļete pārdota lietotājam.
122. Noteikumu 121.punktā norādītā nodokļa maksāšanas kārtība piemērojama tikai tām realizētajām
dāvanu kartēm, kuras apliekamā persona realizē savā vārdā, neizmantojot starpniecības pakalpojumus.
123. Piemērojot likuma 8.panta pirmo daļu, ja valsts vai pašvaldības institūcija, kura reģistrējusies kā
apliekamā persona, nodod pamatlīdzekļus šīs institūcijas struktūrvienībām vai citai valsts vai pašvaldības
institūcijai bez atlīdzības (no bilances uz bilanci), nodokļa rēķins nav jāizraksta. Ja pamatlīdzekļi tiek nodoti
uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), to piegāde apliekama ar nodokli likumā noteiktajā kārtībā.
124. Piemērojot likuma 8.panta pirmo daļu, par preču piegādes brīdi uzskata brīdi, kad preces ir
nodotas pārvadātāja rīcībā. Ja preces transportē pats preču piegādātājs, par preču piegādes brīdi uzskata brīdi,
kad tiek uzsākta preču transportēšana.
125. Piemērojot likuma 8.panta pirmo un otro daļu, ja apliekamajai personai ir filiāles, kuras nav
reģistrētas kā patstāvīgas apliekamās personas, un starp šīm filiālēm tiek pārvietoti ražošanas starpprodukti
vai tiek sniegti pakalpojumi ražošanas procesa tālākai nodrošināšanai, nodokļa rēķins nav jāizraksta.
(3) Pašpatēriņš ir noticis, ja preces ir nodotas vai citādi kļuvušas pieejamas vai pakalpojumi ir sniegti
saņēmējpersonai. Apliekamās personas pienākums šajā gadījumā ir izrakstīt nodokļa rēķinu un veikt
pašpatēriņa uzskaiti grāmatvedībā.
126. Piemērojot likuma 8.panta trešo daļu, zemnieku saimniecības – apliekamās personas – pastāvīgi
uzskaita pašu ražoto preču pašpatēriņu un taksācijas perioda beigās izraksta nodokļa rēķinu, veic nodokļa
aprēķinu un atspoguļo to nodokļa deklarācijā. Pašu ražotās produkcijas izlietošana ražošanas procesa tālākai
nodrošināšanai zemnieku saimniecībā (piemēram, pašu ražotās lopbarības izlietošana) nav uzskatāma par
pašpatēriņu.
(4) Облагаемое лицо налоговый счет в соответствии с настоящей статьей выписывает на любую
облагаемую налогом поставку товаров или услугу не позднее 15 дней со дня сделки, если
настоящей статьей не определено иное. Облагаемое лицо налоговый счет на поставку товаров
или оказание услуг необлагаемому лицу в соответствии со статьей 5.1 или 6 настоящей статьи
выписывает по его требованию.
28
127. Piemērojot likuma 8.panta ceturto daļu, ja nodokļa rēķinā iekļauj gan ar dažādām nodokļa
likmēm apliekamus darījumus, gan neapliekamus darījumus, šādu darījumu vērtība jānorāda atsevišķi.
(41) Apliekamā persona, kas veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, par iegādātajām precēm nodokļa
rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic
nepieciešamos aprēķinus uz preču piegādātāja izrakstītā nodokļa rēķina pamata.
(42) Apliekamā persona, saņemot šā likuma 31.pantā minētos pakalpojumus no citas dalībvalsts apliekamās
personas un šā likuma 4.panta septītajā daļā minētos pakalpojumus no Eiropas Savienības teritorijā
nereģistrētas personas, par saņemtajiem pakalpojumiem nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona
nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus uz pakalpojuma
sniedzēja izrakstītā nodokļa rēķina pamata.
128. Piemērojot likuma 8.panta 4.1 un 4.2 daļu, ja maksājumi tiek veikti saskaņā ar līgumu bez
nodokļa rēķina izrakstīšanas, apliekamā persona nodokļa aprēķināšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas
vajadzībām nodokļa rēķinu izraksta maksājuma veikšanas brīdī.
(43) Ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, nodokļa rēķins izrakstāms par laika periodu, kas
nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem.
(44) Облагаемое лицо налоговый счет на услугу транспортировки товаров по территории
Европейского Союза или на услугу транспортировки товаров, непосредственно связанную с
экспортом товаров, может выписать позднее 15 дней со дня оказания услуги, но не позднее 90
дней в установленном Кабинетом министров порядке.
(5) Nodokļa rēķinu drīkst izsniegt tikai apliekamā persona. Jebkura pievienotās vērtības nodokļa summa, kas
samaksāta saskaņā ar nodokļa rēķinu, kura izsniedzējam nav tiesību tādu izsniegt, personai, kura ir izsniegusi
rēķinu, šī summa jāiemaksā valsts budžetā. Darījumus, par kuriem nodokļa rēķinu drīkst izsniegt
neapliekamās personas, nosaka Ministru kabinets.
129. Piemērojot likuma 8.panta piekto daļu, ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) – apliekamās
personas – īpašumu pēc tiesas lēmuma pārdod likvidators, administrators vai tiesu izpildītājs, tas izraksta
nodokļa rēķinu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vārdā.
130. Piemērojot likuma 8.panta piekto daļu, ja fiziskā persona, kura bija reģistrējusies kā apliekamā
persona, ir mirusi un mantojuma pārvaldīšanai mantinieks vai tiesas iecelts aizgādnis turpina saimniecisko
darbību mantojuma atstājēja vietā, tas izraksta nodokļa rēķinus savā vārdā un izmanto mantojuma atstājēja
apliekamās personas reģistrācijas numuru līdz brīdim, kad stājas spēkā likumīgo mantinieku mantojuma
tiesības.
131. Ja netiek ievērotas likuma 8.panta piektajā daļā noteiktās prasības un nodokļa summa tiek
iekasēta, bet netiek iemaksāta budžetā pilnā apmērā, piemērojamas likuma 35.panta ceturtajā daļā noteiktās
sankcijas.
(51) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:
1) rēķina izrakstīšanas datums;
2) rēķina numurs;
3) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas
kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);
4) preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (в ред. закона от 20.12.2004.);
29
5) preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods) un
juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta);
6) preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā, ja tāds ir;
7) дата поставки товаров или оказания услуги, если она отличается от даты выписки счета, или
дата получения вознаграждения авансом, если данная дата известна и отличается от даты
выписки счета.
8) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mērvienība;
9) piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa);
10) piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības;
11) piemērotā nodokļa likme;
12) aprēķinātā nodokļa summa;
13) darījuma kopsumma bez nodokļa;
14) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemērota nodokļa 0 procentu likme vai ja par
nodokļa samaksu budžetā ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, — atsauce uz likuma pantu, saskaņā
ar kuru nodoklis tiek piemērots;
15) ja tiek piegādāti jauni transportlīdzekļi, — norāde uz to;
16) ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam tiek piemēroti šajā likumā paredzētie īpašie noteikumi
(2.panta 15.daļa, 13., 13.1, 13.2, 13.3, 32. un 34.pants), — atsauce uz likuma pantu, saskaņā ar kuru nodoklis
tiek piemērots;
17) ja par nodokļa samaksu ir atbildīga pilnvarotā persona, — pilnvarotās personas kā apliekamās personas
reģistrācijas numurs ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, nosaukums (fiziskajai
personai — vārds, uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta).
(6) Darījumos iekšzemē, kuru vērtība bez nodokļa ir mazāka par 100 latiem, par nodokļa rēķinu var izmantot
dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:
1) preču nosūtītāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds), juridiskā
adrese (fiziskajai personai - deklarētā dzīvesvieta), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs;
2) preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai - vārds, uzvārds), juridiskā adrese
(fiziskajai personai - deklarētā dzīvesvieta), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs;
3) preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;
4) preču cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;
5) nodokļa likme un aprēķinātais nodoklis;
6) дата выписки налогового счета.
132. Piemērojot likuma 8.panta 5.1 un sesto daļu, apliekamajai personai, iegādājoties preces vai
saņemot pakalpojumus no citas apliekamās personas, ir tiesības pieprasīt nodokļa rēķinu par apliekamiem
darījumiem.
133. Piemērojot likuma 8.panta 5.1 daļas 3.punktu un sestās daļas 1.punktu, zvērināti notāri un
zvērināti advokāti, kuri reģistrējušies apliekamo personu reģistrā kā fiziskās personas, izrakstot nodokļa
rēķinu par sniegtajiem notāra vai advokāta pakalpojumiem, norāda deklarēto dzīvesvietu vai zvērinātu notāru
(advokātu) biroja adresi, kas reģistrēta apliekamo personu reģistrā.
134. Piemērojot likuma 8.panta 5.1 un sesto daļu, par nodokļa rēķiniem izmantojamas arī preču
pavadzīmes-rēķini, faktūrrēķini un kases čeki, kuros preču nosūtītāja (saņēmēja) vai pakalpojuma sniedzēja
(saņēmēja) juridiskās adreses vietā ir norādīta preču iekraušanas (izkraušanas) vai pakalpojuma sniegšanas
(saņemšanas) vietas adrese.
135. Piemērojot likuma 8.panta 5.1 un sesto daļu, ja par nodokļa rēķiniem izmanto kases čekus, par
mēneša laikā veiktajām vairākām atsevišķām preču piegādēm un pakalpojumiem, par kuriem izsniegti vairāki
30
atsevišķi kases čeki, var izrakstīt pārskata nodokļa rēķinu. Pārskata nodokļa rēķinā norāda likuma 8.panta 5.1
vai sestajā daļā noteiktos nodokļa rēķina rekvizītus un atsevišķo kases čeku (nodokļa rēķinu) identifikācijas
datus – numuru un datumu.
(7) Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saņemto kases čeku, ja tajā sniegta šā panta
sestajā daļā minētā informācija. Ja kases čekā nav norādīta pilnīga šā panta sestajā daļā minētā informācija,
kases čekam pievieno attaisnojuma dokumentu, kurā ir norādīts kases čeka datums un numurs un šā panta
sestajā daļā minētie rekvizīti, ja šajā pantā nav noteikts citādi.
136. Piemērojot likuma 8.panta septīto daļu, lai čeku kopā ar attaisnojuma dokumentu varētu
izmantot par nodokļa rēķinu, attaisnojuma dokumentā papildus likuma 8.panta 5.1 vai sestajā daļā minētajiem
rekvizītiem norāda čeka numuru. Attaisnojuma dokumentu izraksta divos eksemplāros, no kuriem pirmo
saņem preces pircējs (pakalpojuma saņēmējs), bet otrais eksemplārs paliek pie preču piegādātāja
(pakalpojuma sniedzēja). Attaisnojuma dokumentu preču piegādātājs (pakalpojuma sniedzējs) izraksta pēc
pircēja (pakalpojuma saņēmēja) pieprasījuma.
(8) Ja kases čeks ir izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem un tajā nav
ietverta šā panta sestās daļas 2.punktā minētā informācija, kases čeks izmantojams par nodokļa rēķinu, ja tajā
ir ierakstīts preču (pakalpojumu) saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds), juridiskā
adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs. Ierakstu preču piegādātājs (pakalpojumu
sniedzējs) izdara čeka virspusē vai otrā pusē, apliecinot ierakstu ar parakstu un spiedogu.
137. Piemērojot likuma 8.panta astoto daļu, spiedogā, ar kuru preču piegādātājs (pakalpojuma
sniedzējs) apliecina ierakstu kases čekā, jāatveido preču piegādātāja (pakalpojuma sniedzēja) nosaukums un
juridiskā adrese.
(81) Darījumos ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu personām par nodokļa rēķinu uzskatāms dokuments,
kurā ietverta šā panta 5.1 daļā minētā informācija.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.97. likumu, 15.04.99. likumu, 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā no
01.01.2002., 11.03.2004. likumu un 20.12.2004. likumu)
9.pants. Nodokļa taksācijas periods
(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis.
(2) Ja pirmstaksācijas gadā apliekamās personas veikto apliekamo darījumu apmērs nepārsniedz 10 000 latu,
nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš un taksācijas periods pēc apliekamās personas iesnieguma var būt
trīs mēneši vai seši mēneši.
138. Piemērojot likuma 9.panta otro daļu, apliekamajai personai var mainīt taksācijas periodu
taksācijas gadam, ja tā līdz taksācijas gada 31.janvārim iesniegusi Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā
iestādē iesniegumu par taksācijas perioda maiņu un norādījusi pirmstaksācijas gadā veikto apliekamo
darījumu apmēru.
(3) Pēc apliekamās personas iesnieguma sakarā ar saimnieciskās darbības sezonalitāti Valsts ieņēmumu
dienests var noteikt citu taksācijas periodu.
(4) Период таксации за поставленную сахарную свеклу определяется в соответствии с Законом о
сахарной отрасли.
31
(4.1) Par piegādātajiem graudaugiem, pākšaugu kultūrām un rapsi (turpmāk - graudaugiem), ko
lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumiem piegādājuši paši šo graudaugu ražotāji, kā taksācijas
periods tiek noteikts tas periods, kurā graudaugu ražotāji saņem atlīdzību par veikto graudaugu piegādi, bet
tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus no graudaugu piegādes un rēķina izrakstīšanas mēneša.
(5) Kalendārā gada taksācijas periodu summa veido taksācijas gadu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.96. likumu, 25.11.99. likumu, 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā no
01.01.2002. un 20.12.2004. likumu)
10.pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana
(1) Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā
priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt:
1) no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un
pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu
nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē (в редакции закона от
20.12.2004.);
139. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, apliekamajai personai, veicot priekšnodokļa
atskaitījumus, ir pienākums pārliecināties, vai nodokļa rēķinu izsniegusi apliekamā persona. Šādu informāciju
var saņemt Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajās iestādēs vai publiski pieejamajā apliekamo personu
reģistrā.
140. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kā priekšnodoklis atskaitāms arī nodoklis par
nodokļa rēķinā norādītajām precēm un pakalpojumiem, par kuriem samaksa veikta avansā.
141. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kā priekšnodoklis atskaitāms arī nodoklis,
kas norādīts nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem savas administratīvās
darbības nodrošināšanai (piemēram, par darba vietas aprīkojumu, dzeramā ūdens iegādi), kā arī reklāmas
pasākumu veikšanai.
142. Nodokļa rēķinā norādītais nodoklis par precēm un pakalpojumiem apliekamās personas
darbinieku atpūtai, ēdināšanai, veselības uzlabošanai un izklaides pasākumiem nav atskaitāms kā
priekšnodoklis.
143. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, par šo noteikumu 20.3.apakšpunktā
minētajiem ieguldījumiem kapitālā, kas izdarīti pamatlīdzekļu (to skaitā nekustamā īpašuma) veidā, veicama
atskaitītā priekšnodokļa korekcija saskaņā ar šo noteikumu 146. un 172.punktu.
144. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kā priekšnodoklis nav atskaitāms nodoklis
par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu darījumu nodrošināšanai, kas saistīti ar valsts
izpildvaras funkciju veikšanu, vai tādu darbību nodrošināšanai, kas ir ārpus likuma darbības jomas.
145. Apliekamā persona, kas saņēmusi valsts vai pašvaldību dotācijas (subsīdijas), var atskaitīt
priekšnodokli tikai par tām precēm un pakalpojumiem, kas izmantoti apliekamu darījumu veikšanai.
146. Ja apliekamā persona iegulda pamatlīdzekli (izņemot nekustamo īpašumu) citas personas
pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu, valsts budžetā atmaksājama atskaitītā priekšnodokļa daļa, kuru
aprēķina no pamatlīdzekļa atlikušās (neamortizētās) vērtības, kas uzskaitīta apliekamās personas finanšu
grāmatvedībā, šādos gadījumos:
146.1. ja pamatlīdzekli paredzēts izmantot neapliekamiem darījumiem;
32
146.2. ja mantiskais ieguldījums izdarīts agrāk par gadu pēc pamatlīdzekļa iegādes;
146.3. ja pamatlīdzekli iegulda neapliekamas personas pamatkapitālā.
147. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kā priekšnodoklis nav atskaitāma nodokļa
rēķinā norādītā nodokļa summas daļa par tām saņemtajām precēm un tiem saņemtajiem pakalpojumiem, kuri
izmantoti apliekamās personas darbinieku personīgajām vajadzībām (tai skaitā transporta pakalpojumi,
degvielas iegāde un telekomunikāciju pakalpojumi).
2) samaksāto nodokļa summu par iekšzemē ievestajām precēm savu ar nodokli apliekamo darījumu
nodrošināšanai atbilstoši nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem par preču importu, kuros kā pasūtītājs
vai importētājs ir norādīta apliekamā persona;
148. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, ja nodoklis budžetā samaksāts vienā
taksācijas periodā, bet preces ievestas citā taksācijas periodā, samaksāto nodokli atskaita kā priekšnodokli
tajā taksācijas periodā, kurā nodoklis samaksāts un preces izlaistas brīvam apgrozījumam.
149. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, ja nodoklis par importētajām precēm
maksāts avansā, šo avansā samaksāto nodokļa summu var atskaitīt kā priekšnodokli tā taksācijas perioda
nodokļa deklarācijā, kad avansa maksājums veikts.
150. Ja nodokli uz Eiropas Savienības robežas, kas ir arī Latvijas Republikas robeža, preču saņēmēja
vārdā veic trešā persona (piemēram, muitas brokeris), tad preču saņēmējs, ja tas ir apliekamā persona,
samaksāto nodokli var atskaitīt kā priekšnodokli, ja tā grāmatvedības uzskaitē ir dokumenti, kuri apliecina
nodokļa samaksu par preču importu un kuros kā preču pasūtītājs vai importētājs ir norādīts preču saņēmējs.
Par šādiem dokumentiem uzskatāma muitas deklarācija un nodokļa samaksu apliecinošs dokuments ar muitas
deklarācijas identifikācijas datiem.
151. Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu, kā priekšnodoklis atskaitāma arī samaksātā
nodokļa summa par precēm, kuras apliekamā persona ieved iekšzemē savu apliekamo darījumu
nodrošināšanai saskaņā ar muitas procedūru "ievešana uz laiku" un kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem
muitas lietās ir piemērots daļējs atbrīvojums no muitas nodokļa.
3) aprēķināto nodokļa summu, kas apliekamajai personai taksācijas periodā jāmaksā kā pakalpojuma
saņēmējai savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu
nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē;
152. Piemērojot likuma 10.panta trešo daļu, ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam un muitas
iestāde ir pieņēmusi lēmumu segt nodokļa maksājumus, izmantojot drošības naudu vai muitas galvojumu, par
dokumentu, kas apliecina nodokļa samaksu budžetā, uzskata muitas iestādes lēmumu par Valsts ieņēmumu
dienesta drošības naudas kontā ieskaitītā nodokļa pārskaitīšanu valsts budžetā vai maksājuma uzdevumu, kas
apliecina, ka saskaņā ar muitas iestādes lēmumu nodoklis ir iemaksāts valsts budžetā.
153. Preču importa gadījumā nodokļa samaksu apliecina abi likuma 10.panta trešajā daļā minētie
dokumenti.
4) muitas deklarācijā norādīto, bet nesamaksāto nodokli par ievestajiem pamatlīdzekļiem, kurus paredzēts
pilnībā vai daļēji izmantot apliekamu darījumu nodrošināšanai;
5) (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
6) nodokļa summas, kas norādītas no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos par
iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu pakalpojumu nodrošināšanai, kuri minēti:
a) šā likuma 6.panta pirmās daļas 13. un 17.punktā, ja pakalpojumu saņēmējs ir Eiropas Savienības teritorijā
nereģistrēta persona,
33
b) šā likuma 6.panta pirmās daļas 13.punktā, ja veiktie darījumi ir tieši saistīti ar preču eksportu;
7) aprēķināto nodokļa summu par Eiropas Savienības teritorijā iegādātajām precēm vai saņemtajiem
pakalpojumiem savu apliekamo darījumu nodrošināšanai.
(11) Tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem ir neapliekamām personām par jaunu transportlīdzekļu piegādi
citas dalībvalsts personai.
(12) Указанные в налоговых счетах суммы налога за полученные товары или услуги
отчисляются после получения товаров или услуги и налогового счета или после уплаты
указанной в налоговом счете суммы налога авансом.
(13) Уплаченный в указанном в части 1.8 статьи 12 настоящего Закона порядке налог
отчисляется как предналог в тот период таксации, в который отправлен товар или начато
оказание услуги.
(2) (Izslēgta ar 11.03.2004. likumu);
(3) В качестве документов, удостоверяющих уплату налога за импорт товаров, используются
таможенная декларация или определенный нормативными актами другой сопроводительный
документ на товары с отметкой таможенного учреждения об уплате налога на добавленную
стоимость и квитанция таможенных платежей или платежный документ банка или другого
учреждения (почты, телеграфа), удостоверяющий уплату налога.
(4) Darījumos ar nekustamo īpašumu:
1) apliekamā persona atskaita priekšnodokli par nelietota nekustamā īpašuma iegādi, kā arī par nekustamā
īpašuma celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju. Ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot
tikai apliekamo darījumu veikšanai, priekšnodokli atskaita pilnā apmērā. Ja nekustamo īpašumu paredzēts
izmantot gan apliekamiem, gan neapliekamiem darījumiem, atskaitāmā priekšnodokļa apmēru nosaka pēc
paredzamās nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas saskaņā ar šā panta desmito daļu;
2) apliekamā persona iegādāto nelietotu nekustamo īpašumu, uzcelto, rekonstruēto, renovēto vai restaurēto
nekustamo īpašumu reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu,
kurā tas iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā. Reģistrējot nekustamo īpašumu, apliekamā persona norāda
kopējo nodokļa summu, kas uzrādīta saņemtajos nodokļa rēķinos par nekustamā īpašuma iegādi, celtniecību,
rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, kā arī atskaitītā priekšnodokļa summu, ievērojot nekustamā
īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem;
3) apliekamā persona, sākot ar taksācijas gadu, kurā nekustamais īpašums iegādāts vai pieņemts
ekspluatācijā, un turpmākos 10 gadus, iesniedzot nodokļa gada deklarāciju, rakstveidā informē Valsts
ieņēmumu dienestu par nekustamā īpašuma izmantošanu apliekamiem un neapliekamiem darījumiem
attiecīgajā taksācijas gadā;
4) apliekamā persona veic atskaitāmā priekšnodokļa korekciju par katru taksācijas gadu, aprēķinot starpību
starp vienu desmito daļu no atskaitītā priekšnodokļa un atskaitāmo priekšnodokli attiecīgajā taksācijas gadā,
ievērojot nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem. Šo
starpību apliekamā persona iemaksā budžetā vai saņem atpakaļ no budžeta;
5) priekšnodokļa korekcija nav jāveic, ja taksācijas gadā šīs daļas 2.punktā minētā proporcija nav mainījusies;
6) ja nekustamo īpašumu (vai tā daļu) pārdod 10 gadu laikā pēc tā iegādes vai pieņemšanas ekspluatācijā,
apliekamā persona atmaksā budžetā priekšnodokļa summu, kuru aprēķina, reizinot vienu desmito daļu no
atskaitītā priekšnodokļa ar gadu skaitu, kas atlicis līdz šīs daļas 3.punktā minētajiem 10 gadiem. Šo
atmaksājamo priekšnodokļa summu iekļauj nekustamā īpašuma vērtībā, un pircējam nav tiesību to atskaitīt kā
priekšnodokli;
7) ja nekustamais īpašums 10 gadu laikā pēc tā reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienestā ir gājis bojā vai
iznīcināts stihiskas nelaimes rezultātā vai citādā piespiedu kārtā un tas ir pierādīts dokumentāri,
34
priekšnodokļa korekcijas veikšanu izbeidz ar to taksācijas gadu, kad par minēto nekustamo īpašumu
noformēti zaudējumu apliecinoši dokumenti.
154. Likuma 10.panta ceturtās daļas normas nav attiecināmas uz elektropārvades kabeļu līnijām,
siltumtīkliem, siltummaģistrālēm, siltumkamerām, dzelzceļa sliežu ceļiem un dabasgāzes cauruļvadiem.
155. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 1.punktu, apliekamā persona atskaita priekšnodokli
par iegādāto nelietoto nekustamo īpašumu tajā taksācijas periodā, kad īpašums iegādāts. Atskaitāmā
priekšnodokļa apmēru nosaka, ņemot vērā paredzamo nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem.
156. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 2.punktu, apliekamā persona reģistrē iegādāto vai
ekspluatācijā pieņemto nekustamo īpašumu Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajā iestādē, kurā tā
reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, neatkarīgi no nekustamā īpašuma
atrašanās vietas.
157. Apliekamā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā likuma 10.panta ceturtās daļas 2.punktā
minēto nekustamo īpašumu arī tad, ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai neapliekamiem
darījumiem un priekšnodokļa atskaitījumi par šo nekustamo īpašumu nav veikti.
158. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 2.punktu, apliekamā persona iegādāto lietoto
nekustamo īpašumu, kas atbrīvots no pievienotās vērtības nodokļa, Valsts ieņēmumu dienestā nereģistrē.
159. Ja apliekamā persona veic līzinga darījumus ar nekustamo īpašumu, likuma 10.panta ceturtā daļa
piemērojama šādi:
159.1. līzinga darījuma veikšanai iegādāto nelietoto nekustamo īpašumu vai uzcelto, rekonstruēto,
renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu līzinga devējs reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā;
159.2. iegādātā nelietotā nekustamā īpašuma nodošana citai personai (līzinga ņēmējam) saskaņā ar
nomas pirkuma (līzinga) līgumu uzskatāma par nekustamā īpašuma otro pārdošanu un nav apliekama ar
pievienotās vērtības nodokli. Līzinga devējam nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par līzinga darījumam
iegādāto nekustamo īpašumu. Ja nekustamais īpašums ir pārgājis līzinga ņēmēja īpašumā, beidzoties līzinga
līgumam, līzinga devējs saskaņā ar šo noteikumu 161.punktu informē Valsts ieņēmumu dienestu par
nekustamā īpašuma izslēgšanu no reģistra. Ja līzinga līgums tiek pārtraukts, pirms ir pagājuši 10 gadi no
nekustamā īpašuma iegādes, un nekustamais īpašums paliek līzinga devēja īpašumā, līzinga devējs informē
Valsts ieņēmumu dienestu par izmaiņām nekustamā īpašuma izmantošanā un atlikušajos taksācijas gados
veic priekšnodokļa korekciju saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 4.punktu;
159.3. uzceltā, rekonstruētā, renovētā vai restaurētā nekustamā īpašuma nodošana līzinga ņēmējam
saskaņā ar līzinga līgumu gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā uzskatāma par nekustamā īpašuma pirmo
pārdošanu un apliekama ar nodokli likumā noteiktajā kārtībā. Ja nekustamais īpašums ir pārgājis līzinga
ņēmēja īpašumā, beidzoties līzinga līgumam, līzinga devējs neveic priekšnodokļa korekciju un saskaņā ar šo
noteikumu 161.punktu informē Valsts ieņēmumu dienestu par nekustamā īpašuma izslēgšanu no reģistra. Ja
līzinga līgums tiek pārtraukts, pirms ir pagājuši 10 gadi no nekustamā īpašuma pieņemšanas ekspluatācijā, un
nekustamais īpašums paliek līzinga devēja īpašumā, līzinga devējs informē Valsts ieņēmumu dienestu par
izmaiņām nekustamā īpašuma izmantošanā un atlikušajos taksācijas gados veic priekšnodokļa korekciju
saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 4.punktu.
160. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 3.punktu, par reģistrācijas pirmo gadu uzskatāms
gads, kad nekustamais īpašums iegādāts vai pieņemts ekspluatācijā.
161. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 3.punktu, apliekamā persona vienlaikus ar nodokļa
deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par reģistrētā
nekustamā īpašuma izslēgšanu no reģistra, ja nekustamais īpašums ir:
161.1. pārdots (norādot nekustamā īpašuma pircēju);
35
161.2. pārgājis līzinga ņēmēja īpašumā, beidzoties līzinga līgumam (norādot līzinga ņēmēju);
161.3. ieguldīts pamatkapitālā;
161.4. pilnībā gājis bojā vai iznīcināts stihiskas nelaimes dēļ vai citādā veidā pret personas gribu.
162. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 4.punktu, ja apliekamā persona ir reģistrējusi Valsts
ieņēmumu dienestā vairākus nekustamos īpašumus, priekšnodokļa korekcija veicama par katru nekustamo
īpašumu atsevišķi.
163. Piemērojot likuma 10.panta ceturto daļu:
163.1. kopējā nodokļa summa ir nodokļa summa, kas norādīta no citas apliekamās personas
saņemtajos nodokļa rēķinos par nekustamā īpašuma iegādi vai nodokļa rēķinos par celtniecības,
rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas pakalpojumiem;
163.2. atskaitītais priekšnodoklis ir priekšnodoklis, kuru apliekamā persona ir reāli atskaitījusi,
ievērojot minētā nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem
reģistrācijas brīdī Valsts ieņēmumu dienestā;
163.3. atskaitāmais priekšnodoklis ir priekšnodoklis, kuru apliekamā persona aprēķina par katru
taksācijas gadu, reizinot vienu desmito daļu no kopējās nodokļa summas ar nekustamā īpašuma izmantošanas
proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem attiecīgajā taksācijas gadā.
164. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 5.punktu, proporcijas izmaiņas fiksē, ja tās pārsniedz
vienu procentu.
165. Ja nelietotu nekustamo īpašumu gada laikā pēc tā pieņemšanas ekspluatācijā pārdod pirmo reizi,
pārdevējs neveic priekšnodokļa korekciju. Nodokļa rēķinā norādīto nodokļa summu, kas aprēķināta no
pārdodamā nekustamā īpašuma ar nodokli apliekamās vērtības, pārdevējs iemaksā valsts budžetā, un
pircējam ir tiesības to atskaitīt kā priekšnodokli likumā noteiktajā apjomā. Ja nekustamais īpašums pārdots
apliekamai personai, pircējs reģistrē iegādāto nekustamo īpašumu Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajā
iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, un turpmāk veic
priekšnodokļa korekciju par šo nekustamo īpašumu.
166. Ja apliekamā persona rekonstruēto, renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu ir reģistrējusi
Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar šo noteikumu 155.punktu un tā paša gada laikā turpina šī nekustamā
īpašuma rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, tā precizē atskaitītā priekšnodokļa summu, iesniedzot
gada deklarāciju, un veic priekšnodokļa korekciju no kopējās nodokļa summas.
167. Ja apliekamā persona rekonstruēto, renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu ir reģistrējusi
Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar šo noteikumu 156.punktu un nākamajos 10 taksācijas gados veic jaunu
šī nekustamā īpašuma rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju, tā rakstiski informē Valsts ieņēmumu
dienestu par priekšnodokļa summu, kas atskaitīta par rekonstruētā, renovētā vai restaurētā nekustamā
īpašuma daļu, iesniedzot nodokļa deklarāciju par to taksācijas periodu, kad šī nekustamā īpašuma daļa ir
pieņemta ekspluatācijā. Atskaitītā priekšnodokļa korekcija veicama neatkarīgi no iepriekš veiktajām
reģistrētā nekustamā īpašuma priekšnodokļa korekcijām.
168. Ja apliekamā persona 10 gadu laikā pēc nelietota nekustamā īpašuma iegādes to pēc savas
iniciatīvas nolemj nojaukt, apliekamajai personai par nojaukto nekustamo īpašumu budžetā jāatmaksā
atskaitītā priekšnodokļa summa, kuru aprēķina saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 6.punktu.
169. Noteikumu 168.punktā minētā kārtība attiecināma arī uz rekonstruētu lietotu nekustamo
īpašumu, kurš nojaukts 10 gadu laikā pēc tā nodošanas ekspluatācijā.
170. Piemērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 6.punktu, apliekamā persona, kura 10 gadu laikā pēc
nekustamā īpašuma iegādes vai pieņemšanas ekspluatācijā pārdod nekustamā īpašuma daļu:
36
170.1. izbeidz priekšnodokļa korekcijas veikšanu par pārdoto nekustamā īpašuma daļu ar to
taksācijas gadu, kurā noformēts pirkuma līgums;
170.2. atmaksā valsts budžetā atskaitīto priekšnodokli par pārdoto nekustamā īpašuma daļu, kas
aprēķināts saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 6.punktu;
170.3. turpina veikt priekšnodokļa korekciju par atlikušo nekustamā īpašuma daļu atbilstoši
nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijai apliekamiem un neapliekamiem darījumiem.
171. Ja stihiskas nelaimes dēļ vai citādā piespiedu kārtā ir gājusi bojā vai iznīcināta daļa no likuma
10.panta ceturtās daļas 7.punktā minētā nekustamā īpašuma, apliekamā persona izbeidz priekšnodokļa
korekcijas veikšanu par nekustamā īpašuma daļu ar to taksācijas gadu, kurā noformēti zaudējumu apliecinoši
dokumenti, un turpina veikt priekšnodokļa korekciju par atlikušo nekustamā īpašuma daļu.
172. Apliekamā persona, kura iegulda nekustamo īpašumu vai tā daļu citas personas pamatkapitālā kā
mantisko ieguldījumu:
172.1. izbeidz priekšnodokļa korekcijas veikšanu par ieguldīto nekustamo īpašumu (vai tā daļu) ar to
taksācijas gadu, kurā noformēts ieguldījuma līgums;
172.2. atmaksā valsts budžetā atskaitītā priekšnodokļa daļu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma
10.panta ceturtās daļas 6.punktu.
173. Šo noteikumu 172.2.apakšpunktā minēto normu var nepiemērot, ja apliekamā persona iegulda
nekustamo īpašumu kā mantisko ieguldījumu jaunizveidotā (jaundibinātā) uzņēmumā un šis jaunizveidotais
uzņēmums 30 dienu laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā ar
pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona. Šajā gadījumā jaunizveidotajam uzņēmumam jāpārreģistrē
šis nekustamais īpašums un jāturpina priekšnodokļa koriģēšana.
174. Ja uzņēmuma reorganizācijas rezultātā uzņēmums tiek sadalīts vai atdalīta tā daļa un
jaunizveidotajam (atdalītajam) uzņēmumam tiek nodots nekustamais īpašums, tad reorganizētajam
uzņēmumam jāatmaksā valsts budžetā atskaitītā priekšnodokļa summa, kas aprēķināta saskaņā ar likuma
10.panta ceturtās daļas 6.punktu. Šo normu var nepiemērot, ja reorganizētais uzņēmums savas darbības laikā
bija reģistrēts kā apliekamā persona un jaunizveidotais (atdalītais) uzņēmums saskaņā ar likuma 14.panta
septīto daļu 30 dienu laikā pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā ar
pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona. Šajā gadījumā jaunizveidotajam uzņēmumam jāpārreģistrē šis
nekustamais īpašums un jāturpina priekšnodokļa koriģēšana.
175. Veicot šo noteikumu 174.punktā minēto pārreģistrāciju, jāfiksē atskaitītā priekšnodokļa summa
par katru nepabeigto celtniecības objektu atsevišķi un jaunizveidotajam (atdalītajam) uzņēmumam jāturpina
uzskaitīt šīs summas, lai brīdī, kad šis objekts tiks nodots ekspluatācijā un tiks reģistrēts Valsts ieņēmumu
dienestā, varētu deklarēt atskaitīto kopējo priekšnodokļa summu, kā arī turpmāk veikt priekšnodokļa
korekciju (no šī nekustamā īpašuma celtniecības pirmās dienas) atbilstoši likumā noteiktajam.
176. Ja reorganizācijas rezultātā jaunizveidotajam uzņēmumam tiek nodoti vairāki nekustamie
īpašumi, reorganizējamajam uzņēmumam jāsastāda saraksts par šādiem nekustamajiem īpašumiem, iekļaujot
sarakstā šo noteikumu 178., 179. un 180.punktā minētos rādītājus.
177. Šo noteikumu 176.punktā minētais saraksts jāsaskaņo ar to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo
iestādi, kurā šie nekustamie īpašumi ir reģistrēti. Savukārt jaunizveidotais uzņēmums, pārreģistrējot šo
nekustamo īpašumu, ņem vērā šajā sarakstā apstiprinātos rādītājus un šos nekustamos īpašumus reģistrē tajās
Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajās iestādēs, kurās būs reģistrējies jaunizveidotais uzņēmums.
178. Reorganizējamais uzņēmums, kurš reorganizācijas rezultātā nodod jaunizveidotajam
uzņēmumam nekustamo īpašumu, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, šo noteikumu 176.punktā minētā
saraksta sastādīšanas vajadzībām norāda šādu informāciju:
37
178.1. kopējo nodokļa summu (Nkop.), kas norādīta nodokļa rēķinos par nekustamā īpašuma iegādi,
celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju;
178.2. no budžeta atskaitīto priekšnodokļa summu (Natsk.), ievērojot nekustamā īpašuma izmantošanas
proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem, kas bija norādīta, reģistrējot nekustamo īpašumu
Valsts ieņēmumu dienestā;
178.3. priekšnodokļa summu (Niem.), kas iemaksāta atpakaļ budžetā, veicot priekšnodokļa korekciju
laikposmā no 1998.gada līdz 2002.gadam;
178.4. no budžeta faktiski atskaitīto priekšnodokļa summu (Nfakt.), kuru aprēķina, izmantojot šādu
formulu:
Nfakt. = Natsk. – Niem., kur
Natsk. – no budžeta atskaitītā priekšnodokļa summa;
Niem. – kopējā priekšnodokļa summa, kas iemaksāta atpakaļ budžetā.
179. Gadu skaitu (n) pēc nekustamā īpašuma pārreģistrācijas, par kuriem apliekamā persona, sākot ar
2002.gadu, veic priekšnodokļa korekciju, aprēķina šādi: nekustamā īpašuma iegādes (vai pieņemšanas
ekspluatācijā) gada skaitlis + 10 (gadi) – 2002 (gada skaitlis).
180. Priekšnodokļa korekciju par katru taksācijas gadu pēc nekustamā īpašuma pārreģistrācijas veic
šādi:
180.1. aprēķina faktiski atskaitītā priekšnodokļa daļu (Pfakt.), izmantojot šādu formulu:
Pfakt. = Nfakt./n, kur
Nfakt. – no budžeta faktiski atskaitītā priekšnodokļa summa;
n – gadu skaits, par kuriem tiek veikta priekšnodokļa korekcija;
180.2. aprēķina atskaitāmo priekšnodokli (Patsk.), izmantojot šādu formulu:
Patsk. = Nkop./n × p, kur
Nkop. – kopējā nodokļa summa;
n – gadu skaits, par kuriem tiek veikta priekšnodokļa korekcija;
p – nekustamā īpašuma izmantošanas proporcija apliekamiem un neapliekamiem darījumiem
attiecīgajā taksācijas gadā;
180.3. aprēķina starpību S, kuru apliekamā persona iemaksā budžetā vai saņem atpakaļ no budžeta,
aprēķinam izmantojot šādu formulu:
S = Pfakt. – Patsk., kur
Pfakt. – faktiski atskaitītā priekšnodokļa daļa;
Patsk. – atskaitāmais priekšnodoklis.
181. Ja jaunizveidotais uzņēmums 30 dienu laikā nereģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā ar
pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona vai nav pārreģistrējusi nekustamos īpašumus atbilstoši šo
noteikumu 174., 175., 176., 177., 178., 179. un 180.punktam, reorganizējamajam uzņēmumam jāatmaksā
valsts budžetā atskaitītais priekšnodoklis par tiem nekustamajiem īpašumiem, kas reorganizācijas gadījumā
nodoti jaunizveidotajam uzņēmumam.
38
(41) Darījumos ar pamatlīdzekļiem (izņemot nekustamo īpašumu), kuru iegādes vai izgatavošanas vērtība
(bez nodokļa) sasniedz vai pārsniedz 50 000 latu:
1) apliekamā persona, kura ir iegādājusies vai izgatavojusi pamatlīdzekli un par tā iegādi vai izgatavošanu
atskaitījusi priekšnodokli, ievērojot pamatlīdzekļa izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem
darījumiem, veic atskaitītā priekšnodokļa korekciju piecu gadu laikā, sākot ar taksācijas gadu, kad
pamatlīdzeklis iegādāts vai izgatavots;
2) ja pamatlīdzekļa izmantošanas proporcija attiecīgajā taksācijas gadā ir mainījusies, apliekamā persona,
iesniedzot nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu, veic priekšnodokļa korekciju, aprēķinot starpību starp
vienu piekto daļu no atskaitītā priekšnodokļa un attiecīgajā taksācijas gadā atskaitāmo priekšnodokli,
ievērojot pamatlīdzekļa izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem;
3) šīs daļas 2.punktā minētā priekšnodokļa korekcija nav jāveic, ja pamatlīdzekļa izmantošanas proporcija
taksācijas gadā nav mainījusies;
4) apliekamā persona nodrošina atsevišķu atskaitītā priekšnodokļa grāmatvedības uzskaiti par katru
pamatlīdzekli, norādot katrā taksācijas gadā veiktās priekšnodokļa korekcijas.
182. Piemērojot likuma 10.panta 4.1 daļas 4.punktu, apliekamai personai, kas iegādājas vai izgatavo
pamatlīdzekli tikai apliekamu darījumu veikšanai, nav jāveic atsevišķa grāmatvedības uzskaite un
priekšnodokļa korekcija par katru pamatlīdzekli.
183. Ja apliekamā persona nav veikusi atsevišķu priekšnodokļa grāmatvedības uzskaiti par katru
iegādāto vai izgatavoto pamatlīdzekli, pamatojoties uz šo noteikumu 182.punktu, un piecu gadu laikā kopš
pamatlīdzekļa iegādes vai izgatavošanas sāk to izmantot arī neapliekamiem darījumiem, apliekamai personai
jāveic atsevišķa priekšnodokļa grāmatvedības uzskaite un priekšnodokļa korekcija par atlikušajiem gadiem
katram pamatlīdzeklim.
(5) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).
(6) (Izslēgta ar 22.11.2001. likumu).
(7) No budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 40 procenti no nodokļa par
reprezentācijas nolūkiem iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar publisku
konferenču, pieņemšanu un maltīšu rīkošanu, kā arī apliekamo personu reprezentējošu priekšmetu
izgatavošanu.
(8) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).
(9) Ja apliekamā persona veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus un ja ir nodrošināta atsevišķa to
preču un pakalpojumu uzskaite, kas tiek izmantoti apliekamo vai neapliekamo darījumu veikšanai,
priekšnodoklis atskaitāms no budžetā maksājamās nodokļa summas, nepiemērojot šā panta desmitajā daļā
minēto proporciju.
(10) Ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi tiek izmantoti gan apliekamu, gan neapliekamu darījumu
veikšanai un ja nav nodrošināta to atsevišķa uzskaite, atskaitāmā priekšnodokļa daļu taksācijas periodā
aprēķina, izmantojot šādu proporciju:
skaitītājā - veikto apliekamo darījumu vērtība bez nodokļa (ieskaitot to darījumu vērtību, kas apliekama ar
nodokļa 0 procentu likmi);
saucējā - kopējā veikto darījumu vērtība bez nodokļa (skaitītājā ietverto darījumu un saskaņā ar šā likuma
6.panta pirmo daļu neapliekamo darījumu vērtību summa).
184. Piemērojot likuma 10.panta desmito daļu, veikto apliekamo darījumu vērtība ir apliekamās
personas piegādāto preču, sniegto pakalpojumu un pašpatēriņa vērtību summa. Veikto apliekamo darījumu
vērtībā netiek ieskaitīta importēto preču vērtība un to pakalpojumu vērtība, par kuriem apliekamā persona
samaksājusi nodokli kā pakalpojumu saņēmēja.
185. Ja apliekamā persona valsts un pašvaldību dotācijas (subsīdijas) ir saņēmusi, lai daļēji vai pilnīgi
segtu ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu saistītus izdevumus, taču tās nav tieši saistītas ar preču
39
vai pakalpojumu cenu un nav nodrošināta atsevišķa saņemto preču un pakalpojumu uzskaite ar nodokli
apliekamo un neapliekamo darījumu veikšanai, atskaitāmā priekšnodokļa daļu aprēķina, piemērojot likuma
10.pantā desmitajā daļā noteikto proporciju, kopējā darījumu vērtībā iekļaujot saņemto dotāciju (subsīdiju)
summu.
186. Noteikumu 185.punktā minētā kārtība nav attiecināma uz mērķdotācijām sabiedriskā transporta
dotēšanai un mērķsubsīdijām iekšzemes pārvadātājiem invalīdu un politiski represēto personu pārvadāšanai.
187. Piemērojot likuma 10.panta devīto daļu, apliekamā persona – budžeta institūcija, kas veic valsts
vai pašvaldību izpildvaras funkcijas, kā priekšnodokli var atskaitīt nodokli par precēm un pakalpojumiem, kas
tiek izmantoti apliekamo darījumu veikšanai, ja ir nodrošināta atsevišķa šo preču un pakalpojumu uzskaite.
188. Ja apliekamā persona (budžeta institūcija) nav nodrošinājusi atsevišķu preču un pakalpojumu
uzskaiti ar nodokli apliekamo darījumu veikšanai, atskaitāmais priekšnodoklis aprēķināms, piemērojot
likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto proporciju. Šajā gadījumā saņemtās dotāciju (subsīdiju) summas
iekļauj kopējā darījumu vērtībā.
(11) Ja apliekamās personas veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā ir mazāka par pieciem
procentiem no kopējo darījumu vērtības, šai personai pievienotās vērtības nodokļa vajadzībām atļauts veikt
tikai apliekamo darījumu uzskaiti un atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem
pakalpojumiem apliekamo darījumu veikšanai saskaņā ar šā panta devītās daļas nosacījumiem.
(111) Ja apliekamā persona veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus un tās veikto apliekamo
darījumu vērtība taksācijas periodā ir lielāka par 95 procentiem no kopējo darījumu vērtības, šai personai ir
tiesības atskaitīt priekšnodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, nepiemērojot šā
panta desmitajā daļā noteikto proporciju.
189. Piemērojot likuma 10.panta 11.1 daļu, ja apliekamā persona taksācijas periodā izmanto tiesības atskaitīt
priekšnodokli, nepiemērojot likuma 10.panta desmitajā daļā noteikto proporciju, apliekamā persona pirms
gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju kopumā par gadu un koriģē atskaitāmā
priekšnodokļa apmēru un budžetā maksājamo nodokli.
(112) Ja apliekamā persona taksācijas gada laikā veic vienu neapliekamu darījumu, kas nav saistīts ar
apliekamās personas saimniecisko darbību, šai apliekamajai personai ir tiesības neapliekamā darījuma vērtību
neiekļaut priekšnodokļa aprēķināšanas proporcijā.
(12) В себестоимость поставки товаров или оказанных услуг включаются суммы налога,
которые в соответствии с настоящей статьей не подлежат отчислению из уплачиваемой в
бюджет суммы налога как предналог и которые:
1) указаны в налоговых счетах, полученных от других облагаемых лиц;
2) уплачены в государственный бюджет за выпущенные в свободное обращение
(импортированные) товары;
3) начислены за приобретение товаров или полученные услуги на территории Европейского
Союза на основании выписанного облагаемым лицом другой страны-участницы Европейского
Союза налогового счета;
4) уплачены в государственный бюджет в соответствии с частью 1.1 статьи 12 настоящего
Закона.
(13) Apliekamai personai jānodrošina aprēķināto un nomaksāto nodokļa summu grāmatvedības uzskaite.
(14) (Zaudējusi spēku no 2002.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 9.punktu/).
(15) (Zaudējusi spēku no 2002.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 9.punktu/).
40
(16) Если облагаемое лицо систематически и долговременно поставляет товары или оказывает
услуги по цене ниже экономически обоснованной (оправданной) цены, облагаемое лицо по
завершении года таксации перед подачей годовой декларации производит перерасчет,
корректирует величину отчисляемого предналога и уплачивает налог в бюджет из разности
между ценой или себестоимостью приобретения товаров или полученной услуги и ценой
поставки товаров или оказанной услуги, за исключением случаев применения скидок цен.
Методы, по которым для расчета налога оценивается, ниже ли цена поставленного товара или
оказанной услуги экономически обоснованной (оправданной) цены, устанавливает Кабинет
министров.
(1997.gada 13.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.99. likumu, 23.11.2000.
likumu, 22.11.2001. likumu, 06.11.2003. likumu, 11.03.2004. likumu un 20.12.2004. likumu).
11.pants. Nodokļa deklarācija
(1) Apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju ar nodokļa aprēķinu par
taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
Apliekamās personas, kuras pievienotās vērtības nodokli maksā budžetā centralizēti par vairākiem
uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu
dienestu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu iesniedz ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda
beigām.
190. Piemērojot likuma 11.panta pirmo daļu, ja nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņš ir
sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, par iesniegšanas termiņa pēdējo dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc
svētdienas vai svētku dienas.
191. Piemērojot likuma 11.panta pirmo daļu, apliekamā persona, kura taksācijas periodā ir piegādājusi
jaunus transportlīdzekļus citas dalībvalsts neapliekamai personai, iesniedzot pievienotās vērtības nodokļa
deklarāciju par taksācijas periodu, tai pievieno nodokļa rēķinu kopijas, kas apliecina veiktās piegādes.
(2) Ja nodokļa deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam tiek nosūtīta pa pastu, par iesniegšanas dienu
uzskatāma diena, kad nodokļa deklarācija nodota pastā (pasta zīmogs).
(3) Nodokļa deklarācija iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestam arī tajā gadījumā, ja apliekamā persona
taksācijas periodā nav veikusi apliekamus darījumus.
(4) Apliekamā persona, kura šajā pantā noteiktajā termiņā vai vispār nav iesniegusi nodokļa deklarāciju,
netiek atbrīvota no nodokļa maksāšanas budžetā.
(5) Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt, lai apliekamā persona izpilda nodokļa deklarāciju arī citā laikā, ja
uzskata to par nepieciešamu, taču ne biežāk kā reizi ceturksnī.
(51) Vienlaikus ar nodokļa deklarāciju apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par
priekšnodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par attiecīgo taksācijas periodu. Pārskata veidlapu
apstiprina Ministru kabinets, veidlapas aizpildīšanas kārtību — Valsts ieņēmumu dienests.
(6) Apliekamā persona nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz
nākamā gada 1.maijam. Nodokļa deklarācija par taksācijas gadu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzama arī
tajā gadījumā, ja apliekamā persona darbojusies nepilnu gadu.
192. Piemērojot likuma 11.panta sesto daļu, apliekamā persona, kura gada laikā ir veikusi gan ar
nodokli apliekamus, gan neapliekamus darījumus, pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu
proporciju (atbilstoši likuma 10.panta devītajai, desmitajai un vienpadsmitajai daļai) kopumā par gadu, kā arī,
41
ja nepieciešams, koriģē atskaitāmā priekšnodokļa apmēru un iemaksā nodokli budžetā līdz pēctaksācijas gada
1.maijam.
(61) Apliekamā persona, kura gada laikā ir veikusi gan ar nodokli apliekamus, gan neapliekamus darījumus,
pirms gada deklarācijas iesniegšanas pārrēķina darījumu proporciju (atbilstoši šā likuma 10.panta devītajai,
desmitajai un vienpadsmitajai daļai) kopumā par gadu un, ja nepieciešams, koriģē aprēķinātā nodokļa un
atskaitāmā priekšnodokļa apmēru, kā arī iemaksā nodokli budžetā līdz pēctaksācijas gada 1.maijam.
(7) Par taksācijas mēnesi iesniedzamās nodokļa deklarācijas formu un par taksācijas gadu iesniedzamās
nodokļa deklarācijas formu apstiprina Ministru kabinets.
(8) Apliekamās personas, kuras piegādā preces citu dalībvalstu apliekamām personām, iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam pārskatus par preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk — pārskats).
Pārskats iesniedzams par katru kalendāra ceturksni līdz tam sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.
Apliekamās personas, kuras nodokli budžetā maksā centralizēti par vairākiem uzņēmumiem (filiālēm,
nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu iesniedz pārskatu par
taksācijas periodu ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam.
(1997.gada 13.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.99. likumu, 23.11.2000.
likumu, 06.11.2003. likumu un 11.03.2004. likumu)
193. Piemērojot likuma 11.panta astoto daļu, ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm Eiropas
Savienības teritorijā neuzrāda:
193.1. citas dalībvalsts apliekamai personai piegādātās montētās vai uzstādītās preces;
193.2. citas dalībvalsts neapliekamai personai piegādātos jaunos transportlīdzekļus.
194. Pārrēķinot darījumu proporciju kopumā par gadu, kopējo darījumu un apliekamo darījumu
vērtību nosaka, ņemot vērā taksācijas gadā veiktās korekcijas (piemēram, sakarā ar piešķirtajām atlaidēm,
pirkuma anulēšanu, preču saņemšanu atpakaļ, avansa atmaksas gadījumos).
195. Ja apliekamā persona veic arī darījumus ar kokmateriāliem, tad, pārrēķinot darījumu proporciju
kopumā par gadu, darījumu ar kokmateriāliem vērtību iekļauj apliekamo darījumu un kopējo darījumu
vērtībā.
12.pants. Nodokļa iemaksāšanas kārtība
(1) Apliekamā persona iemaksā nodokli valsts budžetā par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas
perioda beigām. Apliekamās personas, kuras pievienotās vērtības nodokli maksā budžetā centralizēti par
vairākiem uzņēmumiem (filiālēm, nodaļām), kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts
ieņēmumu dienestu nodokli valsts budžetā par taksācijas periodu iemaksā 25 dienu laikā pēc taksācijas
perioda beigām.
196. Ja, ievedot preces iekšzemē, tām tiek piemērota muitas procedūra "ievešana uz laiku" ar daļēju
atbrīvojumu no muitas nodokļa maksāšanas, nodokli budžetā maksā triju procentu apmērā no aprēķinātās
nodokļa summas.
197. Piemērojot likuma 12.panta pirmo daļu, elektroenerģijas piegādātājs nodokli par piegādāto
elektroenerģiju patērētājam, kas par saņemto elektroenerģiju norēķinu dokumentu izraksta pats, maksā tajā
taksācijas periodā, kad saņemta atlīdzība no patērētāja.
(11) Par šā likuma 4.panta septītajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kas saņemti no citas dalībvalsts jebkuras
personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas, nodokli aprēķina un maksā budžetā
42
pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir apliekamā persona, neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā
persona, kas veic saimniecisko darbību.
198. Likuma 12.panta 1.1 daļā minētās prasības nav attiecināmas uz 4.panta septītās daļas 12.punktā
minētajiem saņemtajiem pakalpojumiem.
(12) Šā panta 1.1 daļā minēto aprēķināto nodokli neapliekamā juridiskā persona vai neapliekamā fiziskā
persona, kas veic saimniecisko darbību, iemaksā valsts budžetā līdz nākamā kalendāra mēneša
piecpadsmitajam datumam un informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot paziņojumu par šāda
pakalpojuma saņemšanu un nodokļa samaksu. Ministru kabinets apstiprina šā paziņojuma veidlapas paraugu.
199. Piemērojot likuma 12.panta 1.2 daļu, neapliekamā juridiskā vai fiziskā persona, kas veic
saimniecisko darbību, par saņemtajiem pakalpojumiem samaksāto nodokļa summu norāda
paziņojumā (pielikums), kuru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tajā taksācijas periodā, kad nodoklis
samaksāts budžetā.
(13) Šā panta 1.1 daļas nosacījumi neattiecas uz valsts vai pašvaldību institūcijām, ja tās šos pakalpojumus
saņem savu ar normatīvajiem aktiem noteikto funkciju nodrošināšanai.
(14) Apliekamā persona, kas atkārtoti lietojamam iepakojumam piemēro depozīta sistēmu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, iesniedzot nodokļa deklarāciju par pēctaksācijas gada janvāri, veic preces apliekamās
vērtības korekciju par iepriekšējā taksācijas gadā atpakaļ nesaņemtā depozīta iepakojuma vērtību un no šīs
vērtības aprēķināto nodokļa summu iemaksā valsts budžetā.
(15) Ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, tad nodoklis maksājams valsts budžetā tajā taksācijas
periodā, kad ir saņemta atlīdzība par šo darījumu, bet ne retāk kā vienu reizi sešu mēnešu laikā.
(16) Налог за поставленные товары или оказанные услуги уплачивается в бюджет за тот период
таксации, когда отправлены товары или оказана услуга и выписан налоговый счет или
получен аванс в соответствии со счетом.
(17) Налог за приобретение товаров на территории Европейского Союза уплачивается, когда
получены товары и получен налоговый счет или уплачен аванс в соответствии, однако не
позднее пятнадцатого дня после периода таксации, когда произошло приобретение товаров на
территории Европейского Союза.
(18) Налог, рассчитанный за авансовый платеж в соответствии с частью шестой статьи 7
настоящего Закона, включается в налоговую декларацию следующего за шестимесячным
периодом (со дня получения аванса) месяца.
(19) Налог за полученные услуги уплачивается в тот период таксации, когда получена услуга и
получен налоговый счет или оплата услуги произведена авансом.
(2) Ja preces tiek ievestas iekšzemē, nodokli maksā jebkura persona, izlaižot preces brīvam apgrozījumam.
Nodoklis par preču importu kļūst iekasējams tajā brīdī, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis.
(21) Izlaižot pamatlīdzekļus brīvam apgrozījumam, nodokli par to importu saskaņā ar šā panta otro daļu var
nemaksāt budžetā, bet norādīt nodokļa deklarācijā kā aprēķināto nodokli, ja:
1) apliekamā persona ieved pamatlīdzekli, kuru paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot apliekamo darījumu
nodrošināšanai;
2) pamatlīdzekļa vērtība (bez nodokļa) sasniedz vai pārsniedz 500 latu;
3) apliekamai personai nav nodokļa parāda par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
43
4) pamatlīdzeklis ir arī vieglā automašīna, kuru ieved apliekamā persona, ja šīs personas pamatdarbība ir
vieglo automašīnu noma vai nomas pirkuma (līzinga) darījumi, taksometru pakalpojumu sniegšana un
autovadītprasmes apmācība.
(2.2) (Izslēgta ar 11.03.2004. likumu);
(23) Ja, ievedot preces iekšzemē no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām, šīm precēm tiek piemērots
muitas galvojums saskaņā ar Kopienas muitas kodeksu, tad persona, kas ir atbildīga par muitas parāda
nomaksu, iesniedz nodrošinājumu par iespējamo nodokļa parādu. Ministru kabinets nosaka nodrošinājuma
apjomu, tā iesniegšanas, piemērošanas un samazināšanas kārtību.
(3) (Izslēgta ar 06.11.2003. likumu).
(4) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).
(5) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).
(6) (Izslēgta ar 11.03.2004. likumu);
(7) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).
(8) (исключена законом от 20.12.2004.)
(9) (исключена законом от 20.12.2004.)
(91) Если лицо другой страны участницы Европейского Союза в соответствии с упомянутым в
части пятой статьи 26 настоящего Закона порядком или не зарегистрированное на территории
Европейского Союза лицо в соответствии с частью десятой статьи 3 настоящего Закона не
зарегистрировано в регистре облагаемых налогом на добавленную стоимость Службы
государственных доходов, налог за приобретение товаров на территории Европейского Союза и
полученные услуги рассчитывает и уплачивает получатель товара или услуги (облагаемое
лицо) с подачей налоговой декларации за тот период таксации, когда получен товар или услуга.
(10) Ja nodokļa deklarācija par taksācijas periodu iesniegta savlaicīgi, ir pareizi noformēta un tajā norādīts, ka
atskaitāmais priekšnodoklis par šo periodu ir lielāks nekā par veiktajiem apliekamajiem darījumiem
aprēķinātais nodoklis, nodokļa starpība attiecināma uz pēctaksācijas periodu.
(101) Pārmaksāto nodokli (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) pēc apliekamās
personas pieprasījuma var novirzīt citu nodokļu, nodevu vai obligāto maksājumu veikšanai, izņemot muitas
maksājumus, akcīzes nodokli naftas produktiem un akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, ievērojot
šādu secību:
1) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
2) nodokļu, nodevu un citi obligātie maksājumi valsts budžetā;
3) nodokļu, nodevu un citi obligātie maksājumi pašvaldību budžetos.
(11) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo
priekšnodokli) apliekamajai personai atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus
apliecinošu dokumentu saņemšanas.
200. Piemērojot likuma 12.panta vienpadsmito daļu, taksācijas gada laikā iepriekšējos taksācijas
mēnešos pārmaksāto nodokli atmaksā vai novirza citu šā panta 10.1 daļā norādīto maksājumu veikšanai tādā
apmērā, kas nepārsniedz 18 % no šajos taksācijas mēnešos veikto apliekamo darījumu kopējās vērtības
(ņemot vērā šajos taksācijas periodos jau atmaksātās nodokļa summas). Atlikušo pārmaksātā nodokļa summu
atmaksā no valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai.
(111) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības aizkavēt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu, par to
rakstveidā informējot apliekamo personu, šādos gadījumos:
44
1) ja šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā laikā pieņemts lēmums par apliekamās personas maksājamo
nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) uzsākšanu, par tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama
papildu informācija, — līdz dienai, kad nodokļu administrācija ir izvērtējusi darījumu un pieņēmusi lēmumu
par pieprasījuma pamatotību;
2) ja personām, kuras uzskatāmas par apliekamās personas saistītām personām likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 1.panta 18.punkta izpratnē, ir pievienotās vērtības nodokļa parāds valsts budžetam, — līdz dienai,
kad saistītā persona ir samaksājusi minēto nodokli;
3) ja persona nevar dokumentāri pierādīt nodokļa 0 procentu likmes piemērošanas pamatotību, — līdz brīdim,
kad ir saņemti eksportu apliecinoši dokumenti vai dokumenti, kas apliecina nodokļa 0 procentu likmes
piemērošanu.
(12) Valsts ieņēmumu dienests var atteikties atmaksāt apliekamai personai šā panta vienpadsmitajā daļā
minēto nodokļa pārmaksu šādos gadījumos:
1) apliekamai personai ir nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādi valsts budžetam. Šādos gadījumos
pārmaksātā summa tiek novirzīta attiecīgo nodokļu vai citu obligāto maksājumu segšanai. Valsts ieņēmumu
dienests nevar atteikties atmaksāt minēto pārmaksu gadījumos, ja nodokļu parāds ir pagarināts Finanšu
ministrijā vai Valsts ieņēmumu dienestā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un saistības
tiek pildītas;
2) (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
3) (Izslēgts ar 11.03.2004. likumu);
4) persona taksācijas periodā pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu, bet to darījumu vērtība, kuriem
piemērojama nodokļa 0 procentu likme atbilstoši šim likumam, nepārsniedz 50 procentus no kopējās
apliekamo darījumu vērtības. Beidzoties taksācijas gadam, pārmaksātā nodokļa summa atmaksājama no
valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai. Šā punkta nosacījumi nav attiecināmi uz
nodokli, kas samaksāts par iegādātajām vai ievestajām precēm un par saņemtajiem pakalpojumiem Valsts
investīciju programmā ietverto projektu realizācijai.
201. Piemērojot likuma 12.panta divpadsmitās daļas 1.punktu, nodokļu un citu obligāto maksājumu
parādi sedzami, ievērojot likuma 12.panta 10.1 daļā noteikto maksājumu veikšanas kārtību.
202. Likuma 12.panta divpadsmitās daļas 4.punkts piemērojams arī pārmaksātā nodokļa novirzīšanai
nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu veikšanai vai parādu segšanai.
203. Šo noteikumu 200.punktā un likuma 12.panta divpadsmitās daļas 4.punktā minētie nosacījumi
nav attiecināmi uz nodokļa summām, kuras apliekamā persona kā priekšnodokli ir atskaitījusi par:
203.1. iegādāto, uzcelto, rekonstruēto, renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu;
203.2. iegādātajiem pamatlīdzekļiem;
203.3. iegādātajām precēm, kas paredzētas nomas pirkuma (līzinga) darījumu nodrošināšanai;
203.4. iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem;
203.5. ievestajām precēm, kas pēc pārstrādes vai apstrādes pakalpojuma sniegšanas Eiropas
Savienības teritorijā nereģistrētai personai tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas kā kompensācijas
produkti.
(121) (Izslēgta ar 11.03.2004. likumu);
(13) Nodoklis ir piedzenams saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
(14) Ja persona, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamā persona, par piegādātajām
precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ir iekasējusi pievienotās vērtības nodokli, iekasētais nodoklis
iemaksājams valsts budžetā pilnā apmērā. Šādām personām nav tiesību budžetā maksājamā nodokļa apmēru
samazināt par samaksātajām priekšnodokļa summām.
(1997.gada 13.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.99. likumu, 25.11.99. likumu,
23.11.2000. likumu, 22.11.2001. likumu, 20.06.2003. likumu, 06.11.2003. likumu, 11.03.2004. likumu un
20.12.2004. likumu)
45
12.1 pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana ārvalstu juridiskajām personām — starptautisko
autotransporta pakalpojumu sniedzējām
(Zaudējis spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 20.punktu/)
12.2 pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana citu dalībvalstu apliekamām personām un
trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām apliekamām personām
(1) Citu dalībvalstu apliekamām personām samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē iegādātajām
precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un par preču importu atmaksā, ja attiecīgā persona:
1) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību Eiropas Savienības teritorijā;
2) neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā
(в ред. закона от 20.12.2004.).
(2) Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētām personām samaksāto pievienotās vērtības nodokli par iekšzemē
iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atmaksā pēc paritātes principa, ja attiecīgā persona:
1) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;
2) ir reģistrējusi uzņēmējdarbību un ir reģistrējusies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona
savā mītnes zemē ārpus Eiropas Savienības teritorijas — valstī, kurā tiek piemērots pievienotās vērtības
nodoklis (arī identisks vai pēc būtības līdzīgs nodoklis);
3) neveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā (в ред. закона
от 20.12.2004.)..
(3) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās un otrās daļas prasības:
1) nosaka nodokļa atmaksāšanas kārtību, termiņus un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;
2) nosaka Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;
3) apstiprina iesnieguma nodokļa atmaksāšanai veidlapas paraugu.
(2004.gada 11.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.05.2004. ar 20.12.2004. likuma grozījumiem)
IV nodaļa Īpašie noteikumi
13.pants. Nodokļa piemērošana tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru pakalpojumiem
(1) Nodoklis tiek piemērots tūrisma (ceļojumu) firmu un aģentūru pakalpojumiem, ja tūrisma (ceļojumu)
firma vai aģentūra darbojas savā vārdā un izmanto citu personu preču piegādes un pakalpojumus tūrisma
pakalpojumu nodrošināšanai.
(2) Visi pasākumi, kurus iekšzemes tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra veic sakarā ar ceļojumu, tiek
uzskatīti par vienu pakalpojumu, ko firma vai aģentūra sniedz ceļotājam. Šis pakalpojums apliekams ar
nodokli.
(3) Ar nodokli apliekamā vērtība attiecībā uz tūrisma (ceļojumu) firmu vai aģentūru pakalpojumiem ir
starpība starp visu summu (bez nodokļa), ko samaksā pakalpojuma saņēmējs (ceļotājs), un faktiskajām
izmaksām par preču piegādēm un pakalpojumiem, kurus tūrisma (ceļojumu) firmām vai aģentūrām nodrošina
citas personas.
204. Piemērojot likuma 13.panta trešo daļu, aģentūras pašas sniegtā pakalpojuma vērtība apliekama
ar nodokļa 18 % likmi. Ja aģentūra ceļotājam sniedz arī citus pakalpojumus (to skaitā, transporta, viesnīcas,
ēdināšanas pakalpojumus), nodoklis piemērojams likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.
(4) Tūrisma (ceļojumu) firmas aprēķinātais nodoklis par pašas sniegtajiem pakalpojumiem (to skaitā
ceļojumu paketes veidošana, reklāmas bukletu izdošana) iekļaujams kopējā ceļojumu paketes vērtībā un
iekasējams no pakalpojuma saņēmēja. Aprēķinot budžetā maksājamā nodokļa apmēru, kā priekšnodoklis
46
atskaitāms iekšzemē samaksātais nodoklis savu pakalpojumu nodrošināšanai (to skaitā par telpu nomu,
telefonsarunām, elektrību).
(41) Tūrisma (ceļojumu) firma vai aģentūra aprēķina pašas sniegtā pakalpojuma vērtību un iekļauj to nodokļa
deklarācijā tajā taksācijas periodā, kad pakalpojums sniegts ceļotājam un ir saņemti rēķini no citām personām
par sniegtā pakalpojuma faktisko vērtību, bet ne vēlāk kā nākamajā taksācijas periodā pēc pakalpojuma
sniegšanas ceļotājam.
(5) Nodoklis par citiem ar tūrismu (ceļojumiem) saistītiem pakalpojumiem (to skaitā par viesnīcu, transporta,
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem), kurus iekšzemē faktiski sniedz citas apliekamās personas,
iekļaujams kopējā tūrisma ceļazīmes vērtībā un iekasējams no pakalpojuma saņēmēja. Par šiem
pakalpojumiem iekasēto nodokļa summu tūrisma (ceļojumu) firma pilnā mērā pārskaita faktiskajam
pakalpojuma sniedzējam. Tūrisma (ceļojumu) firma šo summu nedrīkst atskaitīt kā priekšnodokli.
(6) (Zaudējusi spēku no 2003.gada 1.janvāra /skat. "Pārejas noteikumi" 18.punktu/).
(7) Ja tūrisma (ceļojumu) firmu vai aģentūru pakalpojumi tiek sniegti gan Eiropas Savienības teritorijā, gan
ārpus tās, ar nodokļa 0 procentu likmi tiek aplikta tikai tā pakalpojumu daļa, kas saistīta ar darījumiem ārpus
Eiropas Savienības teritorijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.97. likumu, 23.11.2000. likumu, 06.11.2003. likumu un 11.03.2004.
likumu)
13.1 pants. Nodokļa piemērošana zemnieku saimniecībām
(1) Fiziskās un juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produkciju un nav reģistrētas Valsts
ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas (turpmāk - zemnieku saimniecība), nododot pašu ražotu
neapstrādātu lauksaimniecības produkciju apliekamām personām - lauksaimniecības produkcijas pārstrādes
uzņēmumiem, saņem no tiem arī kompensāciju 12 procentu apmērā no piegādātās produkcijas vērtības par
nodokli, kas samaksāts, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus lauksaimniecības produkcijas
ražošanas vajadzībām (turpmāk - kompensācija).
205. Piemērojot likuma 13.1 panta pirmo daļu, kompensācija izmaksājama tikai par zemnieku
saimniecību pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības produkciju, piemēram, par pienu (nevis par biezpienu
vai krējumu), lopiem (dzīviem vai kautķermeņiem), graudiem (nevis miltiem).
206. Likuma 13.1 panta pirmā daļa nav piemērojama zemnieku saimniecību nodotajai savāktajai
savvaļā augošajai produkcijai (piemēram, ogām, augiem, sēnēm).
(2) Kompensāciju var izmaksāt arī šādas apliekamās personas, ja tās ievēro šā panta septītajā un astotajā daļā
lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumiem noteiktos nosacījumus:
1) lauksaimniecības un zvejniecības kooperatīvās sabiedrības;
2) paju sabiedrības par lauksaimniecības produkciju
3) Lauku atbalsta dienests, kas iepērk no zemnieku saimniecībām pašu ražotu neapstrādātu lauksaimniecības
produkciju intervences uzkrājumu veidošanai.
(3) Kompensāciju var saņemt arī šā panta otrās daļas 1.apakšpunktā minētās kooperatīvās sabiedrības, ja tās
atbilst abiem šīs daļas 1. un 2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem:
1) nav apliekamās personas un
2) saņemto kompensāciju pilnā mērā izmaksā zemnieku saimniecībām.
(4) Lai zemnieku saimniecība varētu saņemt kompensāciju, tā konkrētajam lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes uzņēmumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izdotu izziņu par to, ka zemnieku saimniecība
nav apliekamā persona un tai ir tiesības saņemt kompensāciju.
47
(5) Lai saņemtu šā panta ceturtajā daļā minēto izziņu, attiecīgā zemnieku saimniecība iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam zemnieku saimniecības reģistrācijas apliecību vai attiecīgās pašvaldības apliecinājumu
par zemes īpašuma vai lietošanas tiesībām.
(6) Valsts ieņēmumu dienests šā panta ceturtajā daļā minēto izziņu iesniegšanai konkrētajam
lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumam izsniedz uz vienu kalendāro (taksācijas) gadu.
Atkārtotu izziņu iesniegšanai lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumam Valsts ieņēmumu
dienests zemnieku saimniecībai izsniedz pēc tam, kad no attiecīgā pārstrādes uzņēmuma ir saņemtas ziņas par
konkrētās zemnieku saimniecības nodotās produkcijas daudzumu un vērtību pirmstaksācijas gadā.
(7) Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums savā nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu
valsts budžetā maksājamo nodokļa summu drīkst samazināt par zemnieku saimniecībām izmaksātās
kompensācijas lielumu. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmuma pienākums ir veikt zemnieku
saimniecību uzskaiti un, taksācijas gadam beidzoties, sniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei,
kura izsniegusi zemnieku saimniecībai šā panta ceturtajā daļā noteikto izziņu, datus par attiecīgās zemnieku
saimniecības nodoto produkciju, tās daudzumu un vērtību.
(8) Ja lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums iepērk produkciju no zemnieku saimniecībām par
vērtību (bez kompensācijas), kas ir augstāka vai zemāka par to piegādes vērtību, par kādu tiek iepirkta
analoga produkcija no apliekamām personām, tas zaudē tiesības uz šā panta septītajā daļā noteikto
atvieglojumu.
(9) Kompensācija nav izmaksājama zemnieku saimniecībām par iepirktas vai pārstrādātas lauksaimniecības
produkcijas nodošanu.
(1997.gada 13.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas
spēkā no 01.01.2001. un 11.03.2004. likumu)
13.2 pants. Nodokļa piemērošana ar kokmateriālu piegādi saistītajiem darījumiem
(1) Pievienotās vērtības nodokli par šā panta otrajā daļā minēto kokmateriālu piegādi, ja kokmateriālu
piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamās personas, budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
ievērojot šādus nosacījumus:
1) kokmateriālu piegādātāja un kokmateriālu saņēmēja darījuma attiecības noformē ar vienotā parauga
stingrās uzskaites dokumentu - kokmateriālu transporta pavadzīmi-rēķinu, kura lietošanas un noformēšanas
kārtību, kā arī savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets;
2) ar nodokli apliekamā persona no aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa kā priekšnodokli par iegādātajiem
kokmateriāliem atskaita tikai to nodokli, kas norādīts kokmateriālu transporta pavadzīmē-rēķinā, ja visi
taksācijas periodā iegādātie kokmateriāli paredzēti savu apliekamo darījumu veikšanai. Šajā gadījumā
pievienotās vērtības nodoklim par iegādātajiem kokmateriāliem nav jābūt samaksātam;
3) kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu
dienestam pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu, iesniedz arī nodokļa deklarācijas
pielikumu. Nodokļa deklarācijas pielikuma formu apstiprina Ministru kabinets, bet tā aizpildīšanas kārtību,
kā arī metodiku, kādā grāmatvedībā uzrādāmi darījumi ar kokmateriāliem, apstiprina Valsts ieņēmumu
dienests;
4) (izslēgts ar 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2002.).
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kārtība piemērojama darījumiem ar šādiem kokmateriāliem:
1) nocirstiem un atzarotiem, sagarumotiem vai nesagarumotiem, mizotiem vai nemizotiem, garenvirzienā
sašķeltiem vai nesašķeltiem apaļkokiem, kuri sastāv no viena elementa bez mākslīgiem savienojumiem un
kuru garums ir lielāks par vienu metru, bet tievgaļa diametrs - vismaz trīs centimetri;
2) jebkurā garumā sazāģētiem, ēvelētiem vai neēvelētiem zāģmateriāliem, kuri sastāv no viena elementa bez
mākslīgiem savienojumiem un ir biezāki par sešiem milimetriem.
48
(3) Pievienotās vērtības nodokli par pakalpojumiem, kas sniegti darījumos ar šā panta otrajā daļā minētajiem
kokmateriāliem, kā arī par ciršanas tiesību piešķiršanu budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, ja pakalpojumu
sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamās personas. Pakalpojumu veidus un nodokļa piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(1999.gada 15.aprīļa likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā
no 01.01.2001.)
207. Piemērojot likuma 13.2 panta trešo daļu, kokmateriālu transporta pakalpojumiem, kurus sniedz
valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", noformējama dzelzceļa pārvadājuma pavadzīme, un nodoklis
piemērojams likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.
13.3 pants. Nodokļa piemērošana ieguldījumu zeltam
(1) Šā likuma izpratnē ieguldījumu zelts ir:
1) zelts stieņos vai platēs dārgmetālu tirgū atzītā svarā, ja šā zelta prove ir vienāda ar 995 vai lielāka,
neatkarīgi no tā, ir vai nav izdoti vērtspapīri par šo zeltu;
2) zelta monētas, kuru zelta prove ir vienāda ar 900 vai lielāka, kuras emitētas pēc 1800.gada, ir vai ir bijušas
likumīgs maksāšanas līdzeklis to izcelsmes valstī un kuras pārdod par cenu, kas nepārsniedz tajās esošā zelta
brīvā tirgus vērtību vairāk kā par 80 procentiem.
(2) Ar nodokli neapliek:
1) ieguldījumu zelta piegādi iekšzemē un Eiropas Savienības teritorijā;
2) ieguldījumu zelta iegādi Eiropas Savienības teritorijā;
3) ieguldījumu zelta importu;
4) starpniecības aģenta pakalpojumus, kas sniegti darījumos ar ieguldījumu zeltu.
(3) Apliekamai personai saskaņā ar šā panta ceturto daļu ir tiesības piemērot nodokli ieguldījumu zelta
piegādei un starpniecības aģenta pakalpojumam, ja tā par šo izvēli ir informējusi Valsts ieņēmumu dienestu
pirms darījuma veikšanas.
(4) Apliekamā persona, kas:
1) parasti piegādā zeltu rūpnieciskām vajadzībām, var izvēlēties, vai piemērot nodokli šā panta pirmās daļas
1.punktā minētā ieguldījumu zelta piegādei;
2) ražo ieguldījumu zeltu vai pārveido jebkādu zeltu par ieguldījumu zeltu, var izvēlēties, vai piemērot
nodokli šā panta pirmajā daļā minētā ieguldījumu zelta piegādei;
3) sniedz starpniecības aģenta pakalpojumus, piedaloties šīs daļas 1. un 2.punktā minētajās ieguldījumu zelta
piegādēs, var izvēlēties, vai piemērot nodokli starpniecības aģenta pakalpojumam.
(5) Apliekamai personai, kas veic no nodokļa atbrīvotu ieguldījumu zelta piegādi, ir tiesības, piemērojot šā
likuma 10.pantā noteikto kārtību, nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa
summas atskaitīt nodokli, kas aprēķināts par:
1) ieguldījumu zelta iegādi no citām apliekamām personām vai citas dalībvalsts apliekamām personām, kuras
nolēmušas piemērot nodokli ieguldījumu zelta piegādei;
2) zelta iegādi no citām apliekamām personām vai citas dalībvalsts apliekamām personām vai zelta importu,
ja šo zeltu apliekamā persona vai starpniecības aģents apliekamās personas vārdā pārveidos par ieguldījumu
zeltu;
3) pakalpojumiem, kas saņemti, lai pārveidotu zelta vai ieguldījumu zelta formu, svaru un provi.
(6) Apliekamai personai, kas ražo ieguldījumu zeltu vai pārveido zeltu par ieguldījumu zeltu, neatkarīgi no tā,
vai šī apliekamā persona saskaņā ar šā panta ceturto daļu ir nolēmusi piemērot nodokli ieguldījumu zelta
49
piegādei vai ne, ir tiesības, piemērojot šā likuma 10.pantā noteikto kārtību, nodokļa deklarācijā kā
priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt aprēķināto nodokli par precēm, kas iegādātas
no citām apliekamām personām vai citas dalībvalsts apliekamām personām, vai importētajām precēm un
saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar ieguldījumu zelta ražošanu.
(7) Apliekamai personai, kas veic darījumus ar ieguldījumu zeltu, dokumenti, kas saistīti ar šiem darījumiem,
jāuzglabā piecus gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kurā darījums ir beidzies.
14.pants. Uzņēmuma vai tā daļas īpašnieka maiņa, uzņēmuma likvidācija
(1) Ja tiek privatizēts valsts vai pašvaldības uzņēmums un tā jaunais īpašnieks saimnieciskās darbības
turpināšanai pārņem visas uzņēmuma (tā patstāvīgi funkcionējošo daļu) tiesības un saistības, darījums ar
nodokli netiek aplikts.
208. Piemērojot likuma 14.panta pirmo daļu, ja uzņēmuma īpašumu pārdod vairākām personām, ar
nodokli neapliek to īpašuma daļu, kura tiek ieguldīta tajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kas ir privatizētā
uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesību un saistību pārņēmējs. Atsevišķi pārdotās preces, pamatlīdzekļi vai
materiāli apliekami ar nodokli likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Ja lauksaimniecības statūtsabiedrībās, kuras izveidojušās saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības
uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", tiek nošķirta manta par kapitāla daļām, kas pieder privatizēto
kolhozu biedriem vai personām, kurām saskaņā ar likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku
kolhozu privatizāciju" 3.pantu ir piemērojams kolhoza biedra statuss, nošķirtā manta ar nodokli netiek
aplikta.
(3) Nododot valsts vai citu uzņēmumu nomā ar izpirkuma tiesībām, nomas maksa par nekustamā īpašuma
izmantošanu, kā arī izpirkuma maksa par pamatlīdzekļiem uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar nodokli netiek
aplikta.
(4) Ja tiek likvidēts uzņēmums, kas savas darbības laikā nav bijis apliekamā persona, tad, pārdodot vai
nododot šā uzņēmuma mantu, nodoklis nav jāmaksā.
(5) Ja tiek likvidēts uzņēmums, kas savas darbības laikā bija apliekamā persona (vai kuram bija jābūt
apliekamai personai), tad par piegādātajām un pašpatēriņa precēm nodoklis jāaprēķina un jāmaksā saskaņā ar
šo likumu. Šajos gadījumos uzņēmuma likvidatoriem vai likvidatoram jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam
pēc savas atrašanās vietas pievienotās vērtības nodokļa deklarācija. No budžetā maksājamās nodokļa summas
uzņēmumam ir tiesības atskaitīt apgrozījuma nodokļa daļu, kas līdz 1993.gada 1. novembrim samaksāta par
iegādāto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību. Šīs daļas noteikumi neattiecas uz pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti,
nenomaksājot apgrozījuma nodokli.
(6) Ja uzņēmuma - apliekamās personas - īpašumu pārdod tiesu izpildītājs, īstenojot tiesas nolēmumu, ar
nodokli apliekama īpašuma tirgus vērtība vai izsoles cena.
209. Likuma 14.panta sesto daļu piemēro arī tad, ja apliekamās personas īpašumu pārdod
administrators vai likvidators.
(7) Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas savas darbības laikā bija reģistrēts kā apliekamā persona,
reorganizācijas rezultātā tiek sadalīts vai tiek atdalīta tā daļa un izveidotie jaunie uzņēmumi
(uzņēmējsabiedrības) 30 dienu laikā pēc to reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek
reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamās personas, nodokli par nodalīto mantu neaprēķina.
50
(8) Ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas savas darbības laikā bija reģistrēti kā apliekamās personas,
reorganizācijas rezultātā tiek apvienoti vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) — apliekamā persona — tiek
pievienots otram uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) un jaunizveidotais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)
pārņem visu apvienoto vai pievienoto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) tiesības un saistības, nodokli par
nodoto mantu neaprēķina."
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.11.97. likumu un 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
210. Likuma 14.panta septīto un astoto daļu piemēro arī tad, ja apliekamās fiziskās personas apvienojas ar
līgumu vai norunu saistītās grupās vai ja šādas grupas tiek sadalītas.
V nodaļa Nobeiguma noteikumi izslēgta ar 11.03.2004. likumu, kas stājas spēkā ar 01.05.2004.
VI nodaļa Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana darījumiem
Eiropas Savienības teritorijā
18.pants. Apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā
(1) Apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā ir:
1) saimnieciskās darbības ietvaros veiktie šā likuma 2.panta otrajā daļā minētie darījumi un preču iegāde
Eiropas Savienības teritorijā;
2) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā ir arī apliekamās personas preču pārvietošana no citas
dalībvalsts uz iekšzemi šīs personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai iekšzemē;
3) preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā ir arī apliekamās personas preču pārvietošana no iekšzemes uz
citu dalībvalsti šīs apliekamās personas uzņēmējdarbības nodrošināšanai citā dalībvalstī;
4) neapliekamu personu veiktā jaunu transportlīdzekļu iegāde Eiropas Savienības teritorijā.
(2) Приобретением товаров на территории Европейского Союза не считается получение на
таможенные склады или в свободные зоны таких товаров, для которых в другой стране
участнице начата процедура экспорта.
(3) Приобретением товаров не считается отправление товаров облагаемого лица другой страны
участницы Европейского Союза в Латвийскую Республику на срок, который не может быть
более 24 месяцев. Данная норма не применяется, если лицо ввезло на внутреннюю территорию
товары для переработки, обработки или ремонта данных товаров на время не более 24 месяцев
и после получения упомянутых услуг не вывозит их в государство, из которого данные товары
были ввезены.
(4) Приобретением товаров не считается отправление товаров облагаемого лица в другую
страну участницу Европейского Союза на срок, который не может быть более 24 месяцев. В
подобном случае облагаемое лицо обязано обеспечить детализованный бухгалтерский учет
подобных товаров, позволяющий налоговой администрации отслеживать движение
упомянутых товаров.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
211. Par likuma 18.panta pirmās daļas otrajā un trešajā punktā minētajām preču iegādēm un
piegādēm Eiropas Savienības teritorijā ir uzskatāma preču pārsūtīšana no apliekamās personas uzņēmuma
vienas filiāles (struktūrvienības) otrai filiālei (struktūrvienībai).
212. Par likuma 18.panta otrajā punktā minētajām preču iegādēm neuzskata citas dalībvalsts
apliekamās personas preču nosūtīšanu uz Latvijas Republiku uz laiku, kas nevar būt ilgāks par 24 mēnešiem.
51
213. Par likuma 18.panta trešajā punktā minētajām preču piegādēm neuzskata apliekamās personas
preču nosūtīšanu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti uz laiku, kas nevar būt ilgāks par 24 mēnešiem.
Apliekamajai personai jānodrošina detalizēta šādu preču grāmatvedības uzskaite, lai nodokļu administrācija
varētu izsekot minēto preču kustībai.
19.pants. Preču piegādes vieta Eiropas Savienības teritorijā
(1) Если товары отправляются или транспортируются из одной страны-участницы
Европейского Союза в другую страну-участницу Европейского Союза, местом поставки товаров
является та страна-участница Европейского Союза, где начинается отправление или
транспортировка товаров.
214. Piemērojot likuma 19.panta pirmo daļu, ja apliekamā persona nosūta vai transportē preces uz
citu Eiropas Savienības dalībvalsti citas dalībvalsts apliekamai personai, preču piegādes vieta Eiropas
Savienības teritorijā ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču transportēšana vai nosūtīšana.
(2) (исключена законом от 20.12.2004.)
215. Piemērojot likuma 19.panta otro daļu, ja apliekamā persona nosūta vai transportē preces citas
dalībvalsts neapliekamai personai, preču piegādes vieta ir iekšzeme.
(3) Montēto vai uzstādīto preču piegādes vieta ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā preces tiek montētas vai
uzstādītas.
216. Piemērojot likuma 19.panta trešo daļu, preču piegādes vieta ir cita Eiropas Savienības
dalībvalsts, ja apliekamā persona piegādā preces un tās montē vai uzstāda citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
(4) (исключена законом от 20.12.2004.)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
217. Piemērojot likuma 19.panta ceturto daļu, jaunā transportlīdzekļa iegādes vieta ir iekšzeme, ja
apliekamā vai neapliekamā persona iegādājas jaunu transportlīdzekli un:
217.1. sauszemes motorizēto transportlīdzekli reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
217.2. kuģi vai citu kuģošanas līdzekli reģistrē Latvijas Kuģu reģistrā vai Ceļu satiksmes drošības
direkcijā;
217.3. gaisakuģi reģistrē Satiksmes ministrijas Civilās aviācijas administrācijā.
20.pants. Preču iegādes vieta Eiropas Savienības teritorijā
(1) Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas
Savienības dalībvalsti, preču iegādes vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kur beidzas preču nosūtīšana
vai transportēšana.
(2) Местом приобретения нового транспортного средства является та страна - участница
Европейского Союза, в которой транспортное средство регистрируется.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
218. Piemērojot likuma 20.pantu, ja preces tiek nosūtītas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz
Latvijas Republiku, šādu preču iegādes vieta ir iekšzeme.
52
21.pants. Preču importēšanas vieta Eiropas Savienības teritorijā
Preču importēšanas vieta Eiropas Savienības teritorijā ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā tiek
(noslēgta) pabeigta muitas procedūra — preču izlaišana brīvam apgrozījumam.
219. Piemērojot likuma 21.pantu, ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā,
preču importēšanas vieta ir iekšzeme.
22.pants. Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta
(1) Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības
dalībvalsts, kurā uzsāk preču transportēšanu, ja šajā pantā nav noteikts citādi.
220. Piemērojot likuma 22.panta pirmo daļu, ja preču transportēšana tiek uzsākta Latvijas Republikas
teritorijā, preču transporta pakalpojuma sniegšanas vieta Eiropas Savienības teritorijā ir iekšzeme.
(2) Ja preču transporta pakalpojums Eiropas Savienības teritorijā tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai
personai, preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības
dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.
221. Piemērojot likuma 22.panta otro daļu, ja preču transportēšana tiek uzsākta Latvijas Republikas
teritorijā un preču transportēšanas pakalpojums Eiropas Savienības teritorijā tiek sniegts citas dalībvalsts
apliekamai personai, minētā pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā
pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona.
(3) Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta ir iekšzeme, ja preču
transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā apliekamā persona saņem no citas dalībvalsts
apliekamās personas.
(4) Местом оказания услуги транспортировки товаров на территории Европейского Союза
является внутренняя территория, если услуги транспортировки товаров на территории
Европейского Союза облагаемое лицо оказывает другому облагаемому лицу независимо от того,
где начата транспортировка товаров.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
23.pants. Ar preču transportēšanu Eiropas Savienības teritorijā saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta
Ja preču pārkraušanas vai uzglabāšanas vai citi ar preču transportēšanu Eiropas Savienības teritorijā saistītie
pakalpojumi tiek sniegti pakalpojuma saņēmējam, kurš ir reģistrējies kā apliekamā persona citā Eiropas
Savienības dalībvalstī, tad par pakalpojuma sniegšanas vietu uzskata to dalībvalsti, kurā pakalpojuma
saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
222. Ja likuma 23.pantā minētie pakalpojumi iekšzemē tiek sniegti citas dalībvalsts apliekamai
personai, šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir
reģistrējies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona.
223. Ja likuma 23.pantā minētie pakalpojumi iekšzemē tiek sniegti citas dalībvalsts neapliekamai
personai, šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme.
53
24.pants. Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta darījumiem Eiropas Savienības teritorijā
(1) Starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.panta trešo daļu un
septītās daļas 9.punktu. Ja starpniecības aģents sniedz pakalpojumu citas dalībvalsts apliekamai personai,
pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies
kā apliekamā persona.
(2) Ja starpniecības aģents piedalās preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanā,
starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsāk preču
transporta pakalpojumu. Ja starpniecības aģents piedalās preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības
teritorijā sniegšanā citas dalībvalsts apliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta
ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.
(3) Ja starpniecības aģents piedalās šā likuma 23.pantā minēto pakalpojumu nodrošināšanā, starpniecības
aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā faktiski tiek sniegts
pakalpojums. Ja starpniecības aģents piedalās minēto pakalpojumu nodrošināšanā un pakalpojums tiek
sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas
Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.
224. Ja starpniecības aģents likuma 24.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus iekšzemē
sniedz citas dalībvalsts apliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā Eiropas
Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamā persona.
225. Ja starpniecības aģents likuma 24.panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus iekšzemē
sniedz citas dalībvalsts neapliekamai personai, starpniecības aģenta pakalpojuma sniegšanas vieta ir
iekšzeme.
25.pants. Ar kustamo (ķermenisko) lietu saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta Eiropas Savienības
teritorijā
Ar kustamo (ķermenisko) lietu saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta Eiropas Savienības teritorijā ir vieta,
kur pakalpojums tiek sniegts. Ja šis pakalpojums tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai un kustamā
(ķermeniskā) lieta pēc pakalpojuma sniegšanas tiek izvesta no iekšzemes, pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā
Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pakalpojuma saņēmējs ir reģistrējies kā apliekamā persona.
226. Piemērojot likuma 25.pantu, ja ar kustamo (ķermenisko) lietu saistītie pakalpojumi iekšzemē tiek
sniegti citas dalībvalsts neapliekamai personai, šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme.
227. Piemērojot likuma 25.pantu, ja ar kustamo (ķermenisko) lietu saistītie pakalpojumi iekšzemē tiek
sniegti citas dalībvalsts apliekamai personai un pēc pakalpojumu sniegšanas kustamā (ķermeniskā) lieta netiek
izvesta no iekšzemes, šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme.
228. Pie likuma 25.pantā minētajiem pakalpojumiem ir pieskaitāmi pārstrādes pakalpojumi.
26.pants. Reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā
54
(1) Ja neapliekamās juridiskās personas vai neapliekamās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību,
preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai pārsniedz
7000 latu, tad attiecīgajai personai 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas jāreģistrējas
Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Pēc reģistrācijas Valsts
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā šī persona var no tā brīvprātīgi
izstāties ne agrāk kā pēc diviem gadiem no reģistrācijas dienas.
229. Likuma 26.panta pirmajā daļā minētā summa veidojas no visām saņemto preču iegādes
summām, izņemot jaunu transportlīdzekļu iegādes un akcīzes preču iegādes summas.
230. Likuma 26.panta pirmajā daļā minētā reģistrācija attiecināma arī uz budžeta institūciju
veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā.
(2) Ja citas dalībvalsts persona iekšzemē neapliekamai personai piegādā preces, kurām Latvijas Republikā
tiek piemērots akcīzes nodoklis, tad šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas
Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no piegādāto
akcīzes preču vērtības.
(3) Ja citas dalībvalsts apliekamā persona veic preču piegādi attālumā Eiropas Savienības teritorijā un preces
tiek saņemtas Latvijā, un šādu preču piegāžu kopsumma bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā sasniedz vai
pārsniedz 24 000 latu, tad šai citas dalībvalsts apliekamai personai 30 dienu laikā pēc šīs summas
sasniegšanas vai pārsniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā.
231. Likuma 26.panta trešajā daļā minētā summa veidojas no visām to piegāžu summām, kuras
minētā persona piegādājusi kalendāra gada laikā.
(4) Ja citas dalībvalsts persona piegādā preces neapliekamai personai un tās iekšzemē montē vai uzstāda, tad
šai citas dalībvalsts personai pirms darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no montēto vai uzstādīto preču vērtības.
(5) Ja citas dalībvalsts persona iekšzemē sniedz šā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā un piektajā daļā
minētos pakalpojumus jebkurai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu sniegšanas
jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā neatkarīgi
no sniegtā pakalpojuma vērtības.
(6) Ja citas dalībvalsts persona sniedz iekšzemē šā likuma 4.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā un sestajā daļā
minētos pakalpojumus neapliekamai personai, tad šai citas dalībvalsts personai pirms pakalpojumu
sniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā
neatkarīgi no sniegtā pakalpojuma vērtības.
(7) Citas dalībvalsts personai ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā arī tad, ja tā nav sasniegusi šā panta trešajā daļā minēto reģistrēšanās slieksni.
(8) Ja šajā pantā nav noteikts citādi, citas dalībvalsts persona, kura iekšzemē veic preču iegādi Eiropas
Savienības teritorijā vai preču piegādi, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamo personu reģistrā neatkarīgi no darījuma vērtības. Minētā norma nav attiecināma uz tām citas
dalībvalsts personām, kuras neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienības teritorijā.
(9) Лица, юридический адрес которых в Латвийской Республике и которые получают
иностранную финансовую помощь от доструктуральных фондов Европейского Союза, до
осуществления приобретения товаров на территории Европейского Союза в рамках проекта и
до получения услуг от лиц других стран участниц, на время до окончания проекта
55
регистрируется в регистре облагаемых налогом на добавленную стоимость лиц
государственных доходов.
(ar 07.04.2004. likuma un 20.12.2004. likuma grozījumiem)
Службы
232. Lai likuma 26.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā minētās
personas tiktu reģistrētas apliekamo personu reģistrā, tās iesniedz reģistrācijas iesniegumu Valsts ieņēmumu
dienesta reģionālajā iestādē atbilstoši vienai no darījuma izpildes vietām iekšzemē. Iesniegumā norāda:
232.1. personas nosaukumu, reģistrācijas kodu un juridisko adresi (fiziskajai personai – vārdu,
uzvārdu, personas identifikācijas kodu, dzimšanas datumu un dzīvesvietu), darbības vietu Latvijas Republikā;
232.2. informāciju par amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības (attiecīgās personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu un deklarēto dzīvesvietu);
232.3. ziņas par:
232.3.1. uzņēmējdarbības veidiem, struktūrvienībām, sadarbības partneriem Latvijas Republikā;
232.3.2. norēķinu kontiem kredītiestādēs;
232.3.3. reģistrētā pamatkapitāla apjomu;
232.3.4. īpašumā esošajiem un nomātajiem pamatlīdzekļiem (sastāvs, vērtība);
232.3.5. apgrozāmo līdzekļu apjomu un sastāvu, arī par izejvielu un saražotās produkcijas
krājumiem;
232.4. likuma 26.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā noteikto
reģistrācijas pamatojumu.
233. Iesniedzot šo noteikumu 232.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu, persona uzrāda personu
apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību. Ja reģistrācijas iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, tā
uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.
234. Piemērojot likuma 26.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu, Valsts
ieņēmumu dienesta reģionālā iestāde izskata reģistrācijas iesniegumu un 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas reģistrē personu apliekamo personu reģistrā vai pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja
persona reģistrācijas pieteikumā nav norādījusi šo noteikumu 232.punktā minētās ziņas.
235. Ja pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta reģionālā iestāde
piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstiski paziņo to personai, norādot atteikuma
iemeslus.
236. Personai, kura saņēmusi paziņojumu par reģistrācijas atteikumu, ir tiesības precizēt reģistrācijas
iesniegumu un atkārtoti iesniegt to Valsts ieņēmumu dienesta reģionālajā iestādē.
237. Piemērojot likuma 26.panta astoto daļu, citas dalībvalsts apliekamajai personai, kas trīsstūrveida
darījumā piedalās kā starpnieks, nav jāreģistrējas apliekamo personu reģistrā, ja preču galasaņēmējs ir
apliekamā persona.
238. Piemērojot likuma 26.panta astoto daļu, citas dalībvalsts apliekamā persona var nereģistrēties
apliekamo personu reģistrā, ja apliekamā persona saņem no šīs personas ražošanas preču krājumus vai
vairumtirdzniecības preču krājumus, un īpašumtiesības saskaņā ar starp šīm personām noslēgto līgumu uz
minētajām precēm apliekamai personai (preču saņēmējam) pāriet tikai preču tālākpārdošanas vai
izmantošanas brīdī. Preču saņēmējam jāmaksā nodoklis par šādu preču iegādi saskaņā ar likuma 30.panta
pirmo daļu un jānodrošina detalizēta saņemto preču atsevišķa grāmatvedības uzskaite.
27.pants. Trīsstūrveida darījumi
(1) Trīsstūrveida darījumos ir iesaistīti preču nosūtītājs, starpnieks un preču galasaņēmējs. Preču nosūtītājs
pēc starpnieka norādījumiem preces nosūta preču galasaņēmējam.
56
(2) Trīsstūrveida darījumos:
1) preču nosūtītājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā starpniekam;
2) starpnieks veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā un preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā
preču galasaņēmējam. Ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā šādu piegādi
atzīmē ar burtu “S”;
3) preču saņēmējs veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā.
28.pants. Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana darījumiem Eiropas Savienības teritorijā
(1) Apliekamās personas preču piegādēm Eiropas Savienības teritorijā piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja:
1) preču pavaddokumentos (to skaitā rēķinā) norādītais preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona
ar derīgu reģistrācijas numuru šīs dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;
2) preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes uz galapunktu citā dalībvalstī un to apliecina preču
piegādātāja rīcībā esošie preču transporta dokumenti.
239. Piemērojot likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktu, par citas dalībvalsts apliekamās personas
reģistrācijas numura citas dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā derīgumu var
pārliecināties Valsts ieņēmumu dienestā, tā mājas lapā internetā vai Eiropas Savienības mājas lapā internetā.
240. Piemērojot likuma 28.panta pirmās daļas otro punktu, ja preces transportēšanu nodrošina preču
saņēmējs, par preču transportēšanas dokumentu var uzskatīt jebkuru dokumentu, kas apliecina preču
nodošanas faktu pārvadātājam.
241. Piemērojot likuma 28.panta pirmās daļas otro punktu, ja preces transportēšanu nodrošina preču
nosūtītājs, izmantojot savu transportu, par preču transportēšanas dokumentu var uzskatīt jebkuru dokumentu,
kas apliecina preču transportēšanas uzsākšanu.
242. Piemērojot likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktu, nodokļa 0 % likme piemērojama arī
elektroenerģijas un dabasgāzes piegādei citas dalībvalsts apliekamajai personai. Šādā gadījumā nav
nepieciešami preču transportēšanas dokumenti.
(2) Nodokļa 0 procentu likmi piemēro starpnieka veiktajām preču piegādēm, ja tas piedalās trīsstūrveida
darījumos saskaņā ar šā likuma 27.pantu.
(3) Apliekamās personas veiktajām montēšanai vai uzstādīšanai paredzēto preču piegādēm citas dalībvalsts
apliekamai personai piemēro nodokļa 0 procentu likmi. Preču montēšanas vai uzstādīšanas pakalpojuma
vērtība iekļaujama preču piegādes vērtībā.
(4) Apliekamās personas sniegtajam preču transporta pakalpojumam Eiropas Savienības teritorijā piemēro
nodokļa 0 procentu likmi, ja tas tiek sniegts citas dalībvalsts apliekamai personai.
243. Piemērojot likuma 28.panta ceturto daļu, nodokļa 0 % likmi piemēro arī tai preču
transportēšanas pakalpojuma daļai, kas veikta iekšzemē, ja minētais pakalpojums sastāda daļu no kopējā
preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā.
(5) Jebkuras personas veiktai jaunu transportlīdzekļu piegādei citas dalībvalsts personai piemēro nodokļa 0
procentu likmi.
(6) Ja apliekamā persona sniedz citas dalībvalsts apliekamai personai pakalpojumus, kas minēti šā likuma
4.panta ceturtās daļas 2.punktā un septītajā daļā, pakalpojumiem piemēro nodokļa 0 procentu likmi.
57
244. Likuma 28.panta sestās daļas norma nav attiecināma uz likuma 4.panta septītās daļas 12.punktā
minētajiem sniegtajiem pakalpojumiem.
(7) Ja apliekamā persona citas dalībvalsts apliekamai personai sniedz pakalpojumus, kas minēti šā likuma
25.pantā, un pēc pakalpojuma sniegšanas kustamā lieta tiek izvesta no iekšzemes, pakalpojumam piemēro
nodokļa 0 procentu likmi.
(8) Ja apliekamā persona — starpniecības aģents — citas dalībvalsts apliekamai personai sniedz
pakalpojumus, kas minēti šā likuma 24.pantā, pakalpojumam piemēro nodokļa 0 procentu likmi.
(9) Лица, которые регистрировались в регистре облагаемых налогом на добавленную стоимость
лиц Службы государственных доходов в соответствии с частью девятой статьи 26 данного
Закона, налоговую ставку 0 процентов применяет к:
1) в рамках проекта на территории Европейского Союза осуществленным приобретениям
товаров;
2) в рамках проекта полученным услугам, упомянутым в пунктах 2 и 3 части четвертой статьи
4 данного Закона.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
29.pants. Ar nodokli apliekamā preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība un preču iegādes
Eiropas Savienības teritorijā vērtība
(1) Preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtību nosaka saskaņā ar šā likuma 2.panta ceturto daļu.
(2) Preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtībā ietilpst visi maksājumi (tai skaitā par starpniecību,
apdrošināšanu, iepakošanu, transportēšanu), ko piegādātājs iekasē no pircēja, kā arī akcīzes nodoklis un citi
nodokļi un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
245. Piemērojot likuma 29.panta otro daļu, preču iegādes vērtībā neietilpst vieglo automobiļu un
motociklu reģistrācijas nodoklis.
(3) Veicot preču pārvietošanu saskaņā ar šā likuma 18.panta 2. un 3.punktu, preču iegādes Eiropas Savienības
teritorijā un preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība ir šo preču iepirkuma vērtība vai preces
pašizmaksa, kuru nosaka preču piegādes brīdī.
(ar 07.04.2004. likuma grozījumiem)
30.pants. Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams nodoklis par preču iegādi Eiropas Savienības
teritorijā
(1) Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās personas, tad tā aprēķina un maksā
valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam atbilstošo nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 5.panta
pirmo vai trešo daļu. Упомянутая норма относится и к тем лицам, которые получают
электроэнергию и природный газ, используя систему распределения, от облагаемого лица
другой страны участницы.
(2) Ja neapliekamā persona veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, tā nodokli neaprēķina un valsts
budžetā nemaksā līdz šā likuma 26.panta pirmajā daļā minētā reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai.
(3) Ja neapliekamā juridiskā persona vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, ir sasniegusi šā
likuma 26.panta pirmajā daļā minēto reģistrācijas slieksni, tad tā pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta
ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā
58
aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam atbilstošo nodokļa likmi saskaņā ar šā
likuma 5.panta pirmo vai trešo daļu.
(4) Ja apliekamā persona saņem preces no citas dalībvalsts apliekamās personas un šī persona pati vai trešā
persona tās vārdā minētās preces uzstāda vai montē, tad nodokli valsts budžetā maksā preču saņēmējs.
(5) Если в Латвийской Республике получаются товары от необлагаемого лица другой страныучастницы Европейского Союза, налог за приобретение товаров не рассчитывается и в бюджет
не платится.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
31.pants. Kārtība, kāda aprēķināms un maksājams nodoklis par pakalpojumiem Eiropas Savienības
teritorijā
(1) Ja citas dalībvalsts apliekamā persona sniedz preču transporta pakalpojumu Eiropas Savienības teritorijā
apliekamai personai, tad nodokli valsts budžetā par saņemto pakalpojumu maksā pakalpojuma saņēmējs.
(2) Если облагаемое лицо получает услуги, указанные в пунктах 2 и 3 части четвертой и части
седьмой статьи 4 и части первой статьи 24, налог в бюджет платит получатель услуги.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
246. Likuma 31.panta otrās daļas prasības nav attiecināmas uz likuma 4.panta septītās daļas
12.punktā minētajiem saņemtajiem pakalpojumiem.
32.pants. Kārtība, kāda aprēķināms un maksājams nodoklis par elektroniski sniegtajiem
pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā
(1) Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona, kura Eiropas Savienības teritorijā sniedz neapliekamai
personai, kas neveic saimniecisko darbību, šā likuma 4.panta septītās daļas 11.punktā minētos pakalpojumus,
var reģistrēties šo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē šo personu
kā elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju Eiropas Savienības teritorijā neatkarīgi no sniegto
pakalpojumu vērtības.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā persona nodokli maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā neatkarīgi no
sniegto pakalpojumu vērtības.
(3) Ministru kabinets nosaka:
1) kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam reģistrācijas
iesniegumu;
2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests reģistrē šā panta pirmajā daļā minēto personu kā elektroniski
sniegto pakalpojumu sniedzēju Eiropas Savienības teritorijā, un reģistrācijas termiņus;
3) kārtību, kādā Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētā persona, kas ir reģistrējusies Latvijas Republikā
elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā, iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestam nodokļa deklarācijas un iemaksā nodokļa summas par šā panta pirmajā daļā minētajiem
pakalpojumiem, kā arī nodokļa deklarāciju iesniegšanas un nodokļa summu iemaksāšanas termiņus.
(4) Nodoklis, kuru šā panta pirmajā daļā minētā Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētā persona ir
samaksājusi iekšzemē par precēm un pakalpojumiem savu elektroniski sniegto pakalpojumu nodrošināšanai,
atmaksājams no valsts budžeta, piemērojot šā likuma 12.2 pantā noteikto kārtību.
33.pants. Nodokļa piemērošana, izlaižot preces brīvam apgrozījumam iekšzemē
59
(1) Ja preces, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā, tiek izlaistas brīvam apgrozījumam iekšzemē,
nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar šā likuma 5.panta pirmo vai trešo daļu, preču saņēmējs maksā valsts
budžetā pēc preču izlaišanas brīvam apgrozījumam.
(2) Apliekamā persona, kas darbojas citas dalībvalsts apliekamās personas vārdā, izlaižot preces brīvam
apgrozījumam, piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja:
1) preču pavaddokumentos norādīts, ka preču saņēmējs ir citas dalībvalsts apliekamā persona, kurai ir derīgs
pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;
2) preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam tiek pārsūtītas šīs daļas 1.punktā minētajam preču saņēmējam
uz citu dalībvalsti.
(3) Šā panta otrajā daļā minētā apliekamā persona, preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam pārsūtot uz
citu dalībvalsti, preču piegādi uzrāda savā nodokļa deklarācijā un ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm
Eiropas Savienības teritorijā.
(4) Ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam citā dalībvalstī un tiek pārsūtītas apliekamai personai
saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšzemē, šī persona aprēķina un maksā nodokli valsts budžetā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
34.pants. Nodokļa piemērošana, veicot jaunu transportlīdzekļu iegādes un piegādes Eiropas Savienības
teritorijā
(1) Jebkura persona, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no citas dalībvalsts personas un reģistrējot to
iekšzemē, maksā nodokli. Необлагаемые лица налог в бюджет платят до регистрации
транспортного средства.
(2) Если необлагаемое лицо приобретает новое транспортное средство от лица другой страныучастницы, оно до пятнадцатого числа следующего календарного месяца информирует Службу
государственных доходов, подавая сообщение о приобретении нового транспортного средства и
копию документа, подтверждающего уплату налога.
(3) Ja neapliekamā persona piegādā jaunu transportlīdzekli jebkurai citas dalībvalsts personai, tad šādai
piegādei piemēro nodokļa 0 procentu likmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķināma atmaksājamā nodokļa summa, un kārtību, kādā
neapliekamā persona:
1) noformē un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa rēķinu par jauna transportlīdzekļa piegādi;
2) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam dokumentus nodokļa atmaksāšanai no valsts budžeta;
3) saņem no valsts budžeta atmaksājamo nodokļa summu par jauna transportlīdzekļa piegādi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
VII nodaļa. Nobeiguma noteikumi
35.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem
(1) Apliekamās personas atbildību par nodokļa pareizu un savlaicīgu nesamaksāšanu nosaka saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
(2) Ja nodokļa deklarācijā ir samazināta aprēķinātā budžetā maksājamā nodokļa summa vai palielināta no
budžeta atmaksājamā nodokļa summa vai uz nākamo taksācijas periodu attiecināmā nodokļa summa, nodokļu
60
administrācija aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto (palielināto) nodokļa
summu un soda naudu tās apmērā.
(21) Если налогоплательщик сумму налога уплачиваемую в таксационный период начислил и
включил в налоговую декларацию за послетаксационный период или ему следующие
послетаксационные периоды, указанной сумме налога за период просрочки начисляется деньги
увеличения основного долга и штрафные деньги в соответствии с законом "О налогах и
пошлинах".
(3) Ja persona saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā
apliekamā persona, bet veic apliekamus darījumus, šī persona no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā
noteiktajā kārtībā, tiek pakļauta nodokļa maksājumiem bez tiesībām uz priekšnodokļa atskaitījumiem. Ja
minētā persona veic ar nodokli apliekamas kokmateriālu piegādes, šai personai no dienas, kad tai bija
jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek piemērota soda nauda, kas noteikta 18 procentu apmērā no
piegādāto kokmateriālu vērtības.
(4) Ja persona nelikumīgi izsniedz nodokļa rēķinu, saņem nodokli, ko tai nav tiesību saņemt, vai ar nodomu
veic citas šajā likumā neatļautas darbības, tad nelikumīgi saņemtās nodokļa summas Valsts ieņēmumu
dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu 200 procentu apmērā no
nelikumīgi saņemtās nodokļa summas.
(5) Ja apliekamā persona, kas, ievedot pamatlīdzekļus, nav maksājusi nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta
2.1 daļu, viena gada laikā no ievešanas brīža tos iznomā vai atsavina, tā maksā soda naudu, kas noteikta 18
procentu apmērā no muitas deklarācijā norādītās ievesto pamatlīdzekļu vērtības. Šī norma nav piemērojama
tām apliekamām personām, kurām pamatlīdzekļu nomas vai līzinga darījumu veikšana ir pamatdarbība.
(6) Ja apliekamā persona, piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus citas dalībvalsts personai, ir
nepamatoti piemērojusi nodokļa 0 procentu likmi, tad tā maksā valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu
un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
(7) необлагаемое юридическое лицо или необлагаемое физическое лицо, которое осуществляет
хозяйственную деятельность, в государственный бюджет платит сумму налога и штрафные
деньги в соответствии с законом "О налогах и пошлинах", если оно:
1) не уплатило налог за полученные услуги в соответствии с частью 1.2 статьи 12 данного
Закона;
2) не регистрировалось в регистр облагаемых налогом на добавленную стоимость лиц Службы
государственных доходов после того, когда по отношению к приобретению товаров на
территории Европейского Союза достигло порога регистрации указанного в статье 26 данного
Закона.
(8) Необлагаемое юридическое лицо или необлагаемое физическое лицо в государственный
бюджет платит неуплаченную сумму налога и штрафные деньги в соответствии с законом "О
налогах и пошлинах", если оно не уплатило налог за приобретение нового транспортного
средства в соответствии с частью второй статьи 34 данного Закона.
(9) Если облагаемое лицо не начислило и не уплатило в государственный бюджет налог в
соответствии со статьями 30 и 31 данного Закона, оно платит штрафные деньги в размере 10
процентов от неуплаченной суммы налога.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2004. likumu)
36.pants. Likuma normu piemērošanas kārtība
61
Likuma normu piemērošanas kārtību, sniedzot likuma normu interpretāciju un skaidrojošus piemērus,
reglamentē Ministru kabineta noteikumi.
247. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumus Nr.374
"Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 125.nr.).
248. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1977.gada 17.maija Sestās direktīvas
77/388/EK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās
vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
1) likums "Par apgrozījuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992,
2./3., 10., 29./31.nr.; 1993, 1./2., 20./21., 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1993, 31.nr.; 1994, 2., 12.nr.) un Ministru kabineta, Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu
dienesta noteikumi, instrukcijas un vēstules, kas reglamentē likuma "Par apgrozījuma nodokli" piemērošanu;
2) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 19.decembra lēmums "Par Latvijas Republikas likuma
"Par apgrozījuma nodokli" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības
Ziņotājs, 1992, 2.nr.);
3) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 12.februāra lēmums "Par Latvijas Republikas likuma
"Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991.gada 18.decembra likumā "Par apgrozījuma
nodokli"" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992,
10.nr.);
4) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993.gada 1.jūnija lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par
papildinājumiem Latvijas Republikas 1991.gada 18.decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli"" spēkā
stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24.nr.);
5) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993.gada 1.jūnija lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par
grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1991.gada 18.decembra likumā "Par apgrozījuma
nodokli" spēkā stāšanos"" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24.nr.);
6) Latvijas Republikas Augstākas padomes Prezidija 1992.gada 10.jūlija lēmums "Par Latvijas Republikas
1991.gada 18.decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli" lietotā termina "ekskursiju pakalpojumi "
izskaidrojumu";
7) Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija 1992.gada 12.novembra lēmums "Par Latvijas
Republikas 1991.gada 18.decembra likumā "Par apgrozījuma nodokli" lietotā termina "maksas pakalpojumi
un darbi" skaidrojumu budžeta organizācijām un iestādēm" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un
Valdības Ziņotājs, 1992, 46.nr.).
2. Ar šā likuma spēkā stāšanos Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētie apgrozījuma nodokļa maksātāji
pielīdzināmi ar pievienotās vērtības nodokli apliekamām personām.
3. Tās šā likuma normas, kuru izpildi reglamentē Ministru kabineta noteikumi, nevar piemērot pirms attiecīgo
Ministru kabineta noteikumu stāšanās spēkā.
4. Apgrozījuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības nereģistrēties kā apliekamām personām saskaņā ar šā
likuma 3.pantu, līdz 1995. gada 1.maijam var paziņot par savu atteikšanos no turpmākās nodokļa maksāšanas.
5. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas līdz 1998.gada 1.janvārim aprīkojuši degvielas uzpildes stacijas
ar elektroniskajām kases sistēmām, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atļauts samazināt pievienotās
vērtības nodokļa maksājumus valsts budžetā, bet ne vairāk kā par 1500 latiem par katru degvielas uzpildes
staciju.
(1997.gada 13.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.98.)
6. Šā likuma 7.panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets pieņem līdz 1998.gada 1.jūlijam.
(1997.gada 13.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.98.)
7. (Izslēgts ar 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)
62
8. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 18.punkts ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.
(1999.gada 15.aprīļa likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2000. likumu, kas stājas spēkā
no 01.01.2001.)
9. Šā likuma 10.panta četrpadsmitā un piecpadsmitā daļa ir spēkā līdz 2001.gada 31.decembrim.
(1999.gada 15.aprīļa likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 14.05.99.)
10. Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums, kurā līzinga objekts atbilst šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētajām
preču piegādēm, ir noslēgts līdz 2001.gada 1.janvārim, nodoklis netiek aprēķināts par maksājumiem, kas
saskaņā ar šo līgumu jāveic pēc 2001.gada 1.janvāra. Ja šāda nomas pirkuma (līzinga) līguma nosacījumi
netiek izpildīti un līzinga objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumiem
šā likuma 12.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
10.1 Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums par apliekamo preču piegādi ir noslēgts līdz 2001.gada 1.janvārim un
līzinga līgumā ir atsevišķi izdalīti kredīta procenti, kas līdz 2000.gada 31.decembrim netika aplikti ar nodokli,
tad šie procenti netiek aplikti ar nodokli arī pēc 2001.gada 1.janvāra līdz konkrētā līguma darbības beigām.
(2001.gada 1.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 23.03.2001.)
11. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2001.gada 1.februārim izstrādā šā likuma 12.panta 2.1 daļā minēto izziņu
izsniegšanas un kontroles kārtību un nodrošina izsniegto izziņu atsevišķu uzskaiti Valsts ieņēmumu dienesta
teritoriālajās iestādēs un muitas iestādēs.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
12. Ministru kabinets pieņem jaunus šā likuma 17.pantā paredzētos noteikumus attiecībā uz likuma "Par
pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtību. Līdz minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet
ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.maijam, piemērojami Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumi nr.187
"Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo
likumu.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
13. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.panta pirmās daļas 4.punkts un 12.panta 2. 1 un 2.2 daļa
stājas spēkā 2001.gada 1.aprīlī. Līdz minēto likuma normu spēkā stāšanās dienai ir spēkā 6.panta otrās daļas
3.punkta un piektās daļas normas.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
14. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.1 pantā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz
2001.gada 1.aprīlim.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
15. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta ceturtā daļa ir spēkā līdz 2001.gada 31.decembrim.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
16. (Izslēgts ar 24.12.2003. likumu).
17. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta 4.1 daļa stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
18. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.panta sestā daļa ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
19. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.2 panta trešā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.aprīlī.
(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2001.)
20. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 14.punkta “c” apakšpunkts un 15.punkts,
7.panta 4.1 daļa un 12.1 pants ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.
(2001.gada 22.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas
spēkā no 01.01.2003.)
21. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta trešā daļa, 6.panta pirmās daļas 9.2 punkts, 6.1 panta 2.,
3., 5., 6., 7., 8., 9.punkts un 12.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.
(2002.gada 12.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)
22. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 12.2 pantā paredzētos noteikumus.
(2001.gada 22.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)
23. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas saistīti ar pievienotās vērtības
nodokļa 9 procentu likmes ieviešanu.
(2001.gada 22.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)
63
24. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 12.panta 10.1 daļa ir piemērojama arī attiecībā uz
pārmaksātām pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras izveidojušās līdz šā grozījuma spēkā stāšanās
dienai un attiecībā uz kurām nav pieņemts nodokļu administrācijas lēmums par to atmaksāšanu vai
novirzīšanu citu nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu segšanai.
(2001.gada 22.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)
25. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 14.punkta "d" apakšpunkts ir spēkā līdz
2005.gada 30.jūnijam (11.11.2004. likuma redakcijā).
26. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.punkts ir spēkā līdz 2004.gada
30.aprīlim (ieskaitot).
(18.12.2003. likuma redakcijā)
27. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.1 punkts, grozījumi 11.panta 5.1 daļā
attiecībā uz otrā teikuma izslēgšanu un septītajā daļā stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.
(18.12.2003. likuma redakcijā)
28. (Izslēgts ar 18.12.2003. likumu).
29. Предприятия, производящие тепло-эенергию (облагаемые лица), которые поставляют
тепло-эенергию населению, при подаче налоговой декларации за июль 2005 года, можно
отсчитать в 2004 и 2005 году уплаченный и не отчисленный предналог за приобретенное
топливо. Размер отчисляемого предналога устанавливается по отношению на количество
топлива, установленного в результате инвентаризации 01 июля 2005 года, соблюдая
пропорцию, применяемую в момент приобретения. (В редакции закона от 11.11.2004.)
30. Līdz likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.1 punktā, 6.1 panta 3.punktā, 6.2
panta 1., 2., 3. un 4.punktā minēto Ministru kabineta apstiprināto sarakstu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk
kā līdz 2004.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgie Labklājības ministrijas (Veselības ministrijas) un
Zemkopības ministrijas izstrādātie un ar Finanšu ministriju saskaņotie saraksti.
(18.12.2003. likuma redakcijā)
31. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta trešā daļa, 6.panta pirmās daļas 20.punkts un 6.1 pants
ir spēkā līdz 2004.gada 30.aprīlim (ieskaitot).
(18.12.2003. likuma redakcijā)
32. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta ceturtā daļa un 6.2 pants stājas spēkā 2004.gada
1.maijā.
(18.12.2003. likuma redakcijā)
33. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 2.panta piecpadsmitajā daļā, 7.panta pirmajā
un ceturtajā daļā, 12.panta 2.3 daļā, 12.2 pantā, 32.panta trešajā daļā un 34.panta trešajā daļā paredzētos
noteikumus. (11.03.2004. likuma redakcijā)
34. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.aprīlim izdod noteikumus, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokļa
piemērošanu darījumiem Eiropas Savienības teritorijā. (11.03.2004. likuma redakcijā)
35. Ja līgums par nomas pirkumu (līzingu) noslēgts līdz 2004.gada 30.aprīlim, nodoklis par šo darījumu
maksājams kopā ar veicamajiem maksājumiem līgumā norādītajos termiņos, piemērojot tādu nodokļa likmi,
kāda bija piemērojama nomas pirkuma (līzinga) objektam līguma slēgšanas dienā. Ja nomas pirkuma
(līzinga) līgums noslēgts par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto preču piegādi, bet līguma nosacījumi
netiek izpildīti un tādēļ nomas pirkuma (līzinga) objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams
kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem.
Šādā gadījumā nesamaksātā nodokļa apmēram piemēro likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.pantā
paredzēto pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu. (11.03.2004. likuma redakcijā)
36. Līzinga kreditēšana, kas tiek veikta saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts līdz 2004.gada 30.aprīlim,
uzskatāma par finanšu darījumu, un nodoklis tam nav piemērojams. (11.03.2004. likuma redakcijā)
37. Nodoklis par precēm, kas ievestas iekšzemē no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kandidātvalstīm līdz
2004.gada 30.aprīlim, piemērojot kādu no muitas procedūrām vai režīmiem, tiek piemērots un maksājams
budžetā likumā noteiktajā kārtībā pēc muitas procedūras — preču izlaišana brīvam apgrozījumam —
noslēgšanas. (11.03.2004. likuma redakcijā)
38. Облагаемое лицо, которое включено в список подготовленный Регистром предприятий
Латвийской Республики и в газете "Latvijas Vēstnesis" опубликованном списке тех лиц, которые
до 31 декабря 2004 года в соответствии с частью первой статьи 19 Закона о вступлении в силу
64
Коммерческого закона не заявлены к занесению в коммерческий реестр и о ликвидации
которых решение не принято, считается исключенным из регистра облагаемых лиц со дня,
когда данный список опубликован (В редакции закона с 20.12.2004.).
39. Поставка товаров, приобретение товаров на территории Европейского Союза и оказание
услуг в период времени от 01 мая 2004 года до 31 декабря 2004 года считается произошедшей в
следующих случаях:
a) товары отправлены и выписан налоговый счет или
b) товары получены и получен налоговый счет или
c) услуга оказана и выписан налоговый счет или
d) оплата произведена авансом или
e) вознаграждение получено авансом (в редакции закона от 20.12.2004.).
40. Налог за облагаемые сделки указанные в пункте 39 переходных правил уплачивается в
бюджет или отчисляется как предналог в том таксационном периоде, когда товар поставлен
или выписан налоговый счет, оказана услуга и выписан налоговый счет или получен аванс,
получены товары и получен налоговый счет, получена услуга и получен налоговый счет или
осуществлен авансовый платеж. Но, если облагаемое лицо в этот период времени налог
начислило или предналог отчислило тогда, когда наступил один из упомянутых условий (по
времени - первый), коррекции в налоговой декларации осуществлять не надо. (в редакции
закона от 20.12.2004.).
41. До дня вступления в силу списка утвержденного Кабинетом министров, упомянутого в
пункте 9.1 части первой статьи 6, но не позднее как до 01 мая 2005 года применяются правила
Кабинета министров № 442 "Правила о медицинских услугах, которые не облагаются налогом
на добавленную стоимость" от 27 апреля 2004 года. (в редакции закона от 20.12.2004.).
42. До дня вступления в силу списка утвержденного Кабинетом министров, упомянутого в
пункте 2 статьи 6.2, но не позднее как до 01 мая 2005 года применяются правила Кабинета
министров № 550 "Правила о медицинских приборах и медицинских товарах, к поставкам
которых применяется 5 процентная ставка налога на добавленную стоимость" от 21 июня 2004
года (в редакции закона от 20.12.2004.).
43. Изменения в части четвертой статьи 7 данного закона вступают в силу 01 сентября 2005 года
(в редакции закона от 20.12.2004.).
44. Кабинет министров до 01 июля 2005 года издает правила предусмотренные частью
шестнадцатой статьи 10 данного закона (в редакции закона от 20.12.2004.).
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
(Atsauce 06.11.2003. likuma redakcijā)
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 77/388/EEC un 86/560/EEC.
Likums stājas spēkā ar 1995.gada 1.maiju. Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 9.martā.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1995.gada 30.martā
Grozījumi likumā: 26.10.1995. likums (L.V., 2.nov., nr.170;Ziņotājs, 1995, nr.24)
25.04.1996. likums (L.V., 10.maijs, nr.82; Ziņotājs, 1996. nr.11)
13.11.1997. likums (L.V., 28.nov., nr.309/310; Ziņotājs, 1997, nr.24)
15.04.1999. likums (L.V., 30.apr., nr.133/135; Ziņotājs, 1999, nr.10)
25.11.1999. likums (L.V., 8.dec., nr.406/407; Ziņotājs, 1999, nr.24)
23.11.2000. likums (L.V., 12.dec., nr.448/449; Ziņotājs, 2001, nr.1)
01.03.2001. likums (L.V., 9.marts, nr.39; Ziņotājs, 2001, nr.7)
22.11.2001. likums (L.V., 7.dec., nr.178; Ziņotājs, 2001, nr.24)
09.10.2002. likums (L.V., 17.okt., nr.150; Ziņotājs, 2002, nr.21)
12.12.2002. likums (L.V., 20.dec., nr.187; Ziņotājs, 2003, nr.2)
20.06.2003. likums (L.V., 1.jūl., nr.97; Ziņotājs, 2003, nr.15)
06.11.2003. likums (L.V., 21.nov., nr.164; Ziņotājs, 2003, nr.24)
18.12.2003. likums (L.V., 24.dec., nr.182; Ziņotājs, 2004, nr.2);
26.02.2004. likums (L.V., 4.marts, nr.35; Ziņotājs, 2004, nr.6);
65
11.03.2004. likums (L.V., 31.marts, nr.50; Ziņotājs, 2004, nr.8);
07.04.2004. likums (L.V., 23.apr., nr.64; Ziņotājs, 2004, nr.10);
11.11.2004. likums (L.V., 17.nov., nr.183; Ziņotājs, 2004, nr.23.);
20.12.2004. likums (L.V., 24.dec., nr.206).
Скачать