Reklāmas principi № Kontroljautājumi

advertisement
Reklāmas principi
№
Kontroljautājumi
1.
2.
3.
Kāda ir reklāmas loma sabiedrībā? Miniet piemērus.
Kāds ir reklāmas, kā komunikācijas līdzekļa pamatuzdevums?
Miniet mārketinga komunikāciju pamatlīdzekļus; raksturojiet katru un izskaidrojiet reklāmas
atšķirību no citām mārketinga komunikācijām.
Par ko iet runa izskatot reklāmas ziņojumu kā mārketinga ziņojumu?
Miniet galvenos nosacījumus reklāmas rādīšanā un attīstībā Senajos laikos.
Izskaidrojiet kādēļ tipogrāfijas mašīnas izgudrošana Rietumeiropā radīja trešo informatīvo
revolūciju?
Izskaidrojiet 19.gs. dažādās Eiropas valstīs nevienmērīgo reklāmas attīstību.
Raksturojiet reklāmas attīstību Latvijā.
Kā var klasificēt reklāmu?
Kāda ir starptautiskās reklāmas specifika? Miniet neveiksmīgās starptautiskās reklāmas kampaņu
piemērus; izskaidrojiet neveiksmju celoņus.
Raksturojiet reklāmas darbības dalībniekus.
Raksturojiet reklāmas aģentūras darbības mehānismu.
Pamatojoties uz kādiem cilvēku domāšanas un uzvedības mehānismiem balstās reklāmas
komunikācijas?
Kā tiek uzskaitīti psiholoģiskās iedarbības tipi uz cilvēkiem jums zināmajās reklāmas formulās?
Uzskaitiet reklāmas ziņojuma radošā procesa izstrādes pamattehnoloģijas.
Kāda loma ir krāsas izmantošanai reklāmā?
Kādas funkcijas pilda reklāmas slogans ? Izstāstiet reklāmas saukļa priekšvēsturi.
Nepastāv neviena labāka reklāmas izplatīšanas līdzekļa jebkurai situācijai. Izskaidrojiet kāpēs un
miniet piemērus, kuri ilustrē jūsu viedokli.
Ar ko skrejlapa atšķiras no bukleta? Plakāts no sklrejlapas? Prospekts no kataloga?
Kādas priekšrocības un trūkumi ir reklāmai presē?
Izpētiet parasto un specializēto patērētāju žurnālus. Nosakiet, kādi reklāmas veidi tajos sastopami
visbiežāk? Kāpēc?
Žurnāli pastāv ilgāk, nekā avīzes. Kā šīs atšķirības var ietekmēt reklāmdevēja vērtējumu katram no
šiem reklāmas nesējiem?
Kādas ir pasta reklāmas īpatnības?
Kadas priekšrocības un trūkumi ir radioreklāmai?
Kāpēc TV reklāmas iedarbība uz saņēmēju pārspēj vairumu citu reklāmas informācijas izplatīšanas
kanālu?
Nosauciet reklāmas pamatnesējus internetā; to izmantošanas priekšrocības.
Ar ko atšķiras ārēja reklāma unt ransporta reklāma?
Nosauciet reklāmas pamatmērķus tirdzniecības vietās un ilustrējiet tās realizāciju ar konkrētiem
piemēriem.
Pastāstiet par apstākļiem, kuros suvenīru reklāma var kļūt par efektīvu līdzekli!
Kādus „firmas stila” elementus jūs varat nosaukt? Vai visu šo elementu esamība ir obligāta konkrētas
firmas stilā?
Ar ko atšķiras brends un tirdzniecības marka?
Kādos gadījumos preces iepakojums pilda reklāmas funkciju?
Kādus izšķir reklāmas kampaņu tipus?
Kadas priekšrocības un trūkumi ir: a) jaunas preces ātra ieviešana tirgū vispārnacionālā mērogā; b)
jaunas preces ieviešana tirgū pakāpeniskas tirgus apgūšanas rezultātā?
Kādas ir reklāmas budžeta noteikšanas metodes?
Mērķauditorijas dzīvesveida pārzināšana var būt ļoti noderīga veidojot reklamas ziņojumu.
Paskaidrojiet ar piemēriem.
Kada veida pētījumus biežāk izmanto reklāmas izstrādes sākuma etapos? Kāpēc?
Ar kādu metožu palīdzību novērtē ekonomisko un komunikatīvo reklāmas efektivitāti?
Kādu reklāmu uzskata par neētisku?
Kādu reklāmas normu ievērošanu paredz LR likums par reklāmu?
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
№
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
Какую роль реклама выполняет в обществе? Приведите примеры.
Какова основная задача рекламы как средства коммуникации?
Перечислите основные средства маркетинговых коммуникаций; дайте каждому характеристику и
поясните, чем реклама отличается от других маркетинговых коммуникаций.
Что имеют ввиду, рассматривая рекламное объявление в качестве обращения маркетинга?
Назовите главные предпосылки возникновения и развития рекламы в Древнем мире.
Объясните, почему изобретение типографского станка в Западной Европе привело к 3-й
информационной революции.
Объясните неравномерность развития рекламы в 19 веке в различных европейских странах.
Охарактеризуйте развитие рекламы в Латвии.
Каким образом можно классифицировать рекламу?
В чём заключается специфика международной рекламы? Приведите примеры неудачных
международных рекламных кампаний; поясните причины неудач.
Дайте характеристику участникам рекламной деятельности.
Охарактеризуйте механизм работы рекламного агентства.
На какие механизмы человеческого мышления и поведения, как правило, основывается рекламная
коммуникация?
Как учитываются в известных вам рекламных формулах основные типы психологического воздействия
на человека?
Перечислите основные технологии творческого процесса разработки рекламного обращения.
Какую роль играет использование цвета в рекламе?
Какие функции выполняет рекламный слоган? Расскажите о предыстории рекламного слогана.
Не существует какого-то одного лучшего средства распространения рекламы для любой ситуации.
Поясните почему и приведите примеры, иллюстрирующие вашу точку зрения.
Чем листовка отличается от буклета? Плакат от листовки? Проспект от каталога?
Каковы основные преимущества и недостатки рекламы в прессе?
Изучите обычный потребительский и специализированный журналы. Определите, какие
разновидности рекламы встречаются в них чаще всего? Почему?
По сравнению с газетами журналы живут дольше. Каким образом может сказаться это различие на
оценке каждого из этих носителей рекламодателем?
В чём особенности почтовой рекламы?
Каковы преимущества и недостатки рекламы на радио?
Почему реклама на ТВ по своему воздействию на получателя превосходит большинство других
каналов передачи рекламной информации?
Назовите основные носители рекламы в Интернете. В чём преимущества их использования?
Чем различаются наружная реклама и реклама на транспорте?
Назовите основные цели рекламы в местах продажи и проиллюстрируйте их реализацию на
конкретных примерах.
Расскажите об обстоятельствах, при которых сувенирная реклама может оказаться эффективным
средством.
Какие элементы фирменного стиля вы можете назвать? Обязательно ли присутствие всех этих
элементов в фирменном стиле конкретной фирмы?
В чём различия между брендом и торговой маркой?
В каких случаях упаковка товара выполняет рекламную функцию?
Какие можно выделить типы рекламных кампаний?
В чём преимущества и недостатки (а) быстрого выведения на рынок нового товара в
общенациональном масштабе, (б) выведения на рынок нового товара путём постепенного освоения
рынка за рынком?
Какие существуют методы определения рекламного бюджета?
Знание образа жизни искомой аудитории может быть очень полезным при разработке рекламного
обращения. Поясните на примере.
Какими видами исследований чаще всего пользуются на начальных этапах разработки рекламы?
Почему?
При помощи каких методов оценивается экономическая, а при помощи каких коммуникативная
эффективность рекламы?
Какая реклама считается неэтичной?
Соблюдение каких норм в рекламе предусмотрено Законом о рекламе ЛР?
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Download