ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Реклама
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
NAFTAS PRODUKTU PIRKŠANASPĀRDOŠANAS LĪGUMS
Рига ____________ 20___ года
Rīga, 20___. gada ___. ___________________
ООО «TransBalticOIL», регистрационный
номер 40103552058, юридический адрес:
ул.Цесу 31/3-6, г.Рига, LV-1012, именуемое в
дальнейшем Продавец, в лице председателя
правления Маркушева Андрея, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________,
регистрационный
номер
_____________________, юридический адрес
_________________________, именуемое в
дальнейшем
Покупатель,
в
лице
______________________________,
действующего
на
основании
___________________________, с другой
стороны, вместе и каждый в отдельности
именуемые – Стороны, по обоюдному
согласию, без обмана, заблуждения и
принуждения заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
SIA "TransBaltic OIL", reģistrācijas numurs
40103552058, juridiskā adrese: Cēsu iela 31/3-6,
Rīga, LV-1012, turpmāk saukts "Pārdevējs",
valdes priekšsēdētāja AndreiMarkushaupersonā,
kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
__________________________,
reģistrācijas
numurs _______________________, juridiskā
adrese _______________________, turpmāk
saukts "Pircējs", __________________________
personā, kas rīkojas uz ____________ pamata, no
otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un kopā
saukti "Puses", pēc abpusējas vienošanās, bez
viltus, maldības un spaidiem ir noslēguši šo
Līgumu par turpmāko:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Данный договор предусматривает
долгосрочное сотрудничество Сторон и
устанавливает порядок, в соответствии с
которым Продавец обязуется продавать
Покупателю и передавать в собственность, а
Покупатель
обязуется
оплачивать
и
принимать
в
собственность
нефтепродукты(далее по тексту – Товар) в
режиме отложенного платежа акцизного
налога.
1.2. Наименование, количество Товара,
условия оплаты, срок и условия поставки,
согласовываются Сторонами и фиксируются
в
соответствующих
дополнительных
соглашениях,являющимися
неотъемлемой
частью Договора (далее – Дополнительное
соглашение). Количество Товара указывается
в метрических тоннах.
1.1. Šis Līgums nosaka Pušu ilgtermiņa sadarbību
un kārtību, kādā Pārdevējs apņemas pārdot
Pircējam un nodot tā īpašumā, bet Pircējs
apņemas apmaksāt un pieņemt īpašumā naftas
produktus (turpmāk tekstā – "Prece") atliktā
akcīzes nodokļa maksājuma režīmā.
2.СДАЧА-ПРИЕМКА, КАЧЕСТВО И
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
2. PREČU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA,
KVALITĀTE UN DAUDZUMS
2.1. Качество
настоящему
1.2. Preces nosaukums, daudzums, apmaksas
nosacījumi, piegādes termiņš un nosacījumi,
Pusēm vienojoties, tiek fiksēts papildu vienošanās
veidā, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa
(turpmāk tekstā – "Papildu vienošanās"). Preces
daudzums tiek norādīts metriskajās tonnās.
Товара, поставляемого по 2.1. Šī Līguma ietvaros piegādājamās Preces
Договору,
должно kvalitātei jāatbilst kvalitātes sertifikātam un
соответствовать сертификатам качества и
требованиям нормативно-правовых актов
Евросоюза. Каждая отдельная партия Товара
должна сопровождаться паспортом качества
завода изготовителя.
2.2. Товар
считается
поставленным
Продавцом и принятым Покупателем (если
иное не оговорено в Дополнительном
соглашении):
2.2.1. по количеству – в соответствии с весом,
указанным
в
товарно
транспортной
накладной (CMR);
2.2.2. по качеству - в соответствии с
качеством, указанным в паспорте качества
завода изготовителя;
2.2.3. по цене – в соответствии с ценой,
указанной в счет-фактуре;
2.2.4. по срокам поставки – в соответствии с
датой поставки, указанной в товарнотранспортной накладной.
2.3.Товарно-сопроводительную
документацию Продавец передает только
Покупателю
(уполномоченному
представителю) на основании доверенности.
2.4.
К
товарно-сопроводительной
документации относится:
-товарно-транспортная накладная (CMR):
-паспорт качества, выданный заводомизготовителем;
-счет-фактура (далее в тексе счет) в
соответствии с фактически отгруженным
количеством Товара;
2.5. По окончанию отгрузки Товара
Покупатель (уполномоченный представитель)
подписывает
товарно-транспортную
накладную.
Подпись
Покупателя
(уполномоченного
представителя)
на
товарно-транспортной
накладной
свидетельствует о принятии Товара без
претензий по срокам поставки, цене,
количеству и качеству Товара.
Eiropas Savienības normatīvo tiesību aktu
prasībām. Ražotājrūpnīcas kvalitātes pasei ir jābūt
pievienotai katrai Preču partijai.
3. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
3. CENA, APMAKSAS NOSACĪJUMI UN
NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Цена Товара согласовывается Сторонами
на каждую отдельную партию на основании
заявки по форме, указанной в приложении
№1, указывается в евро и фиксируется в
соответсвующих счетах.
3.2.Условия
оплаты
оговариваются
в
3.1. Par katras atsevišķās Preču partijas cenu
Puses vienojas, balstoties uz pieprasījumu, kas
veikts atbilstoši pielikumā Nr. 1 norādītajai
veidlapai, cena tiek norādīta euro un tiek fiksēta
attiecīgajos rēķinos.
3.2. Apmaksas
nosacījumi
tiek
atrunāti
2.2. Par Pārdevēja piegādātu un Pircēja pieņemtu
Preci tiek uzskatīta Prece, kas piegādāta (ja
Papildu vienošanās neparedz citādi):
2.2.1. atbilstošā daudzumā – saskaņā ar svaru, kas
norādīts preču transporta pavadzīmē (CMR);
2.2.2. atbilstošā kvalitātē – saskaņā ar kvalitāti,
kas norādīta ražotājrūpnīcas kvalitātes pasē;
2.2.3. ar atbilstošu cenu – saskaņā ar cenu, kas
norādīta faktūrrēķinā;
2.2.4. atbilstošā piegādes termiņā – saskaņā ar
piegādes datumu, kas norādīts preču transporta
pavadzīmē.
2.3. Preču pavaddokumentus Pārdevējs nodod
vienīgi Pircējam (pilnvarotam pārstāvim) uz
pilnvaras pamata.
2.4. Preču pavaddokumentos ietilpst:
- prečutransportapavadzīme (CMR);
- ražotājrūpnīcas izdota kvalitātes pase;
- faktūrrēķins (turpmāktekstā – "rēķins") saskaņā
ar faktiski iekrautās Preces daudzumu.
2.5. Pēc
Preces
iekraušanas
Pircējs
(pilnvarotspārstāvis) paraksta preču transporta
pavadzīmi. Pircēja paraksts (pilnvarotapārstāvja)
uz preču transporta pavadzīmes apliecina Preces
pieņemšanu bez pretenziju izvirzīšanas attiecībā
uz Preces piegādes termiņu, cenu, daudzumu un
kvalitāti.
Дополнительных
соглашениях.
Валюта
платежа при расчетах по настоящему
Договору – евро.
3.3. Покупатель производит оплату за Товар
в соответствии с выписанным счетом.
3.4. Оплата за
Товар производится
перечислением денежных средств только на
расчетный счет Продавца, указанный в счете.
В случае оплаты по иным реквизитам, не
указанным в счете, Покупатель обязуется
возместить Продавцу все понесенныe им в
связи с этим расходы (документально
подтвержденные).
3.5. Датой платежа при перечислении
денежных средств Продавцу является дата их
зачисления на расчетный счет Продавца.
Датой платежа при перечислении денежных
средств Продавцом является дата их
списания с расчетного счета Продавца.
3.6.Все банковские расходы, налоги и иные
платежи, связанные с исполнением Договора
несет Покупатель.
3.7.
При
невозможности
поставки
согласованной партии Товара либо ее части
Продавец обязан по требованию Покупателя
произвести
возврат
осуществленной
Покупателем
предоплаты
либо
ее
соответствующей части в течение 5 (пяти)
банковских дней от даты получения
письменного требования Покупателя о
возврате денежных средств. Датой платежа
при этом считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Продавца.
Papilduvienošanāsveidā. Maksājumu valūta šī
Līguma ietvaros paredzēto norēķinu veikšanai ir
euro.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. УСЛОВИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ/ДОСТАВКИ
ТОВАРА
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. В случае транспортировки Товара
автотранспортом
Покупателя
или
выбранным Покупателем перевозчика:
4.1.1.1. Организовать доступ автотранспорта
к местам налива Товара и погрузку Товара в
транспортное средство Покупателя или
выбранным Покупателем перевозчика, при
наличии документов, необходимых для
перевозки опасных грузов;
4.1.1.2.Соблюдать сроки отгрузки Товара в
автотранспорт Покупателя;
4.1.1.3.
Оформлять
товарно-
4. PUŠU PIENĀKUMI, PREČU
TRANSPORTĒŠANAS/PIEGĀDES
NOSACĪJUMI
4.1. Pārdevējs apņemas:
4.1.1. Ja Preces transportēšana tiek veikta ar
Pircēja vai Pircēja izvēlēta pārvadātāja
autotransportu:
4.1.1.1. Organizēt autotransporta piekļuvi Preces
iepildīšanas vietām un Preces iekraušanai Pircēja
vai Pircēja izvēlēta pārvadātāja transportlīdzeklī
ar noteikumu, ka tiek uzrādīti dokumenti, kas
nepieciešami bīstamo kravu pārvadāšanai;
4.1.1.2. Ievērot termiņus, kādos jāveic Preces
iekraušana Pircēja autotransportā;
4.1.1.3. Sagatavot preču pavaddokumentus un
citus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar
3.3. Pircējs veic apmaksu par Preci saskaņā ar
izrakstīto rēķinu.
3.4. Apmaksa par Preci tiek veikta naudas
līdzekļu pārskaitījuma veidā vienīgi uz Pārdevēja
norēķinu kontu, kas norādīts rēķinā. Ja apmaksa
veikta ar citiem rekvizītiem, kas nav norādīti
rēķinā, Pircējs apņemas Pārdevējam atlīdzināt
visas šajā saistībā radušās izmaksas (dokumentāli
pierādītas).
3.5. Par
maksājuma
dienu,
pārskaitot
naudaslīdzekļus Pārdevējam, tiek uzskatīta diena,
kad līdzekļi tiek ieskaitīti Pārdevēja norēķinu
kontā.
Par maksājuma dienu, Pārdevējam veicot
pārskaitījumu, tiek uzskatīta diena, kad līdzekļi
tiek atskaitīti no Pārdevēja norēķinu konta.
3.6. Visus bankas izdevumus, nodokļus un citus
ar Līguma izpildi saistītus maksājumus uzņemas
Pircējs.
3.7. Ja pasūtītās Preču partijas vai jebkādas tās
daļas piegāde nav iespējama, tad Pārdevējam ir
pienākums pēc Pircēja pieprasījuma veikt Pircēja
iemaksātās priekšapmaksas vai attiecīgas tās daļa
satmaksu 5 (piecu) bankas darbadienu laikā no
datuma,
kad
saņemts
Pircēja
rakstisks
pieprasījums par naudaslīdzekļu atmaksu. Par
maksājuma datumu šajā gadījumā tiek uzskatīts
datums, kad naudas līdzekļi tiek atskaitīti no
Pārdevēja norēķinu konta.
сопроводительную документацию и другие
необходимые
документы
согласно
требованиям нормативно-правовых актов
Латвийской Республики.
4.1.2. В случае транспортировки Товара
автотранспортом
Продавца
или
перевозчиком, выбранным Продавцом:
4.1.2.1. Доставлять Товар в места поставки
Товара в ранее согласованные с Покупателем
и указанные в Дополнительных соглашениях.
4.1.3. При необходимости, по обоюдной
договоренности, обеспечивать Покупателю
возможность направлять представителей
независимой инспекции для проверки
количества и качества загруженного в
автотранспорт Товара;
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. В случае транспортировки Товара
автотранспортом
Покупателя
или
выбранным Покупателем перевозчика:
4.2.1.1. Обеспечить транспортные средства,
соответствующие
требованиям правовых
актов Латвийской Республики о перевозке
опасных грузов (в наличие должны быть
разрешения на перевозку опасных грузов, все
необходимые
лицензии,
разрешающие
предоставлять транспортные услуги согласно
правовым актам Латвийской Республики,
Европейскому соглашению от 1957 г. о
международных перевозках опасных грузов
(ADR) и Женевской конвенции от 19 мая
1956 г. о договоре международной перевозки
грузов автомобильным транспортом (CMR)).
4.2.1.2. Соблюдать установленные правила в
местах
загрузки
Товара,
требования
окружающей среды, а также рабочий график.
4.2.1.3.
Обеспечить
представителей
Покупателя
письменно
оформленными
доверенностями с правом получать Товар и
подписывать
товарно-транспортные
накладные.
4.2.1.4. Обеспечить прием груза в пункте
слива.
4.2.1.5. В случае, если для продажи Товара
необходимы соответствующие разрешения
или иные документы, Покупатель обязуется
предоставить Продавцу все соответствующие
разрешения и документы на покупку Товара.
4.2.1.6.
Принять
транспортносопроводительную
документацию,
акцептировать и вернуть Продавцу первый
Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu
prasībām.
4.1.2. Ja Preces transportēšana tiek veikta ar
Pārdevēja vai Pārdevēja izvēlēta pārvadātāja
autotransportu:
4.1.2.1. Piegādāt Preci iepriekš ar Pircēju
saskaņotajās un Papildu vienošanās veidā
noteiktajās Preces piegādes vietās.
4.1.3. Nepieciešamības gadījumā pēc abpusējas
vienošanās nodrošināt Pircējam iespēju nosūtīt
neatkarīgas inspekcijas pārstāvjus autotransportā
iekrautās Preces daudzuma un kvalitātes
pārbaudei.
4.2. Pircējs apņemas:
4.2.1. Ja Preces transportēšana tiek veikta ar
Pircēja vai Pircēja izvēlēta pārvadātāja
autotransportu:
4.2.1.1. Nodrošināt transportlīdzekļus saskaņā ar
Latvijas Republikas tiesībuaktu prasībām par
bīstamo kravu pārvadājumiem (nepieciešamas
visas licences, kas ļauj sniegt transporta
pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikas
tiesību aktiem, saskaņā ar 1957. g. Eiropas valstu
nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un
1956. gada
19. maijā
Ženēvā
parakstīto
Konvenciju
par
kravu
starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CMR)).
4.2.1.2. Ievērot noteiktos nosacījumus Preces
iekraušanas vietās, vides prasības, kā arī darbu
grafiku.
4.2.1.3. Nodrošināt Pircēja pārstāvjus ar rakstiski
noformētām pilnvarām, kas piešķir tiesības iegūt
Preci un parakstīt preču transporta pavadzīmes.
4.2.1.4. Nodrošināt kravas pieņemšanu izliešanas
punktā.
4.2.1.5. Ja Preces pārdošanai ir nepieciešamas
īpašas atļaujas vai citi dokumenti, Pircējs
apņemas sniegt Pārdevējam visas attiecīgās
atļaujas un dokumentus par Preces iegādi.
4.2.1.6. Pieņemt transporta pavaddokumentus,
akceptēt un atdot Pārdevējam preču transporta
pavadzīmes (CMR) pirmo eksemplāru.
экземпляр товарно-транспортной накладной
CMR.
4.2.2. При приёме Товара на акцизный
товарный склад:
4.2.2.1. Обеспечить, чтобы электронно
административный
документ
(e-AD),
оформленный
в
системе
контроля
передвижения акцизного товара (EMCS)
Покупатель или получатель Товара закрыл в
течении 5 дней со дня отгрузки Товара с
акцизного склада Продавца, за исключением
обоснованных случаев, подтвержденных
соответствующей институцией.
В системе контроля передвижения акцизного
товара получатель Товара подтверждает факт
получения Товара.
4.2.2.2. Принять Товар и закрыть e-AD без
замечаний, в соответствии с количеством
товара, указанным в сопроводительных
документах.
4.2.2.3. По требованию Продавца, возмещать
убытки (документально подтвержденные),
возникшие у Продавца по причине
запоздания в закрытии e-AD.
4.2.2.4. Ознакомить получателя Товара с
условиями данного Договора о закрытии eAD, а также об ответственности Покупателя,
изложенной в пункте 6.4..
4.2.2.5. В случаях обнаружения неправельных
данных, указанных Покупателем и/или
получателем Товара при закрытии e-AD,
Покупатель и/или получатель Товара обязан
незамедлительно информировать налогового
администратора страны получателя Товара и
налогового
администратора
страны
Продавца.
4.2.3. В случае транспортировки Товара
автотранспортом
Продавца
или
перевозчиком, выбранным Продавцом:
4.2.3.1. Своевременно и надлежащим образом
производить выгрузку Товара на акцизном
складе Покупателя.
4.2.3.2. По требованию Продавца оплачивать
штраф за каждый час простоя в местах
выгрузки
Товара,
который
заранее
согласовывается
в
Дополнительных
соглашениях.
4.2.4. Оплатить Товар по цене и в срок
указанный в счете.
4.2.5. Возмещать все убытки, причиненные
Продавцу, а также выплачивать неустойки
4.2.2. Pieņemot Preci akcīzes preču noliktavā:
4.2.2.1. Nodrošināt, lai elektroniski administratīvo
dokumentu (e-AD), noformēto Akcīzes preču
pārvietošanas un kontroles sistēmā (EMCS),
Pircējs vai Preces saņēmējs noslēdz 5 dienu laikā
no dienas, kad Prece tiek nosūtīta no Pārdevēja
akcīzes noliktavas, izņemot pamatotus gadījumus,
ko apstiprina attiecīgā iestāde.
Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā
Preču saņēmējs apstiprina Preču saņemšanas
faktu.
4.2.2.2. Pieņemt Preci un noslēgt e-AD bez
aizrādījumiem saskaņā ar pavaddokumentos
norādīto preču daudzumu.
4.2.2.3. Pēc Pārdevēja pieprasījuma atlīdzināt
zaudējumus (dokumentāli pierādītus), kas
radušies Pārdevējam saistībā ar e-AD noslēgšanas
kavējumu.
4.2.2.4. Iepazīstināt Preces saņēmēju ar šī Līguma
nosacījumiem par e-AD noslēgšanu, kā arī par
6.4. punktā aprakstīto Pircēja atbildību.
4.2.2.5. Ja tiek konstatēts, ka Pircējs un/vai Preces
saņēmējs, noslēdzot e-AD, ir sniedzis nepareizus
datus, Pircējam un/vai Preces saņēmējam ir
pienākums nekavējoties informēt par to Preces
saņēmēja valsts nodokļu administratoru un
Pārdevēja valsts nodokļu administratoru.
4.2.3. Ja Preces transportēšana tiek veikta ar
Pārdevēja vai Pārdevēja izvēlēta pārvadātāja
autotransportu:
4.2.3.1. Savlaicīgi un pienācīgi veikt Preces
izkraušanu Pircēja akcīzes noliktavā.
4.2.3.2. Pēc Pārdevēja pieprasījuma apmaksāt
soda naudu par katru dīkstāves stundu Preces
izkraušanas vietās, kas tiek iepriekš saskaņots
Papildu vienošanās.
4.2.4. Veikt samaksu par Preci atbilstoši rēķinā
norādītajai cenai un termiņam.
4.2.5. Segt visus Pārdevējam radītos zaudējumus,
kā arī samaksāt līgumsodus saskaņā ar šī Līguma
согласно условиям данного Договора и nosacījumiem un Pārdevēja prasībām.
требованиям Продавца.
5. РИСКИ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
5. RISKI UN ĪPAŠUMA TIESĪBAS
5.1.
При
транспортировке
Товара
автотранспортом Покупателя или выбранным
Покупателем перевозчика Товар становится
собственностью Покупателя с момента
подписания товарно-транспортной накладной
на акцизном складе Продавца, при условии,
что Покупатель выполнил условия по оплате
Товара, указанные в пункте 3 данного
договора.
Все
риски,
включая
кражу,
порчу,
конфискацию или случайную утрату Товара,
переходят от Продавца к Покупателю в
момент,
когда
Товар
погружен
в
автотранспорт
и
уполномоченный
представитель Покупателя подписал товарнотранспортную накладную.
5.2.
При
транспортировке
Товара
автотранспортом
Продавца
или
перевозчиком, выбранным Продавцом, Товар
становится собственностью Покупателя в
момент получения Товара на акцизном
складе Покупателя и/или получателя Товара,
при условии, что Покупатель выполнил
условия по оплате Товара, указанные в
пункте 3 данного договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Preci
transportējot
ar
Pircēja
autotransportu vai ar Pircēja izvēlētā pārvadātāja
palīdzību, Prece kļūst par Pircēja īpašumu no
preču transporta pavadzīmes parakstīšanas brīža
Pārdevēja akcīzes noliktavā ar noteikumu, ka
Pārdevējs ir izpildījis Preces apmaksas
nosacījumus, kas norādīti šī Līguma 3. punktā.
6.1. За каждый день задержки оплаты за
Товар
Покупатель
платит
неустойку
Продавцу в размере 0,05 % от неоплаченной
стоимости Товара.
6.2. Уплата штрафных санкций производится
Покупателем на основании предъявленных
Продавцом счетов в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента их предъявления.
6.3. Уплата штрафных санкций и возмещение
убытков
причиненных
ненадлежащим
исполнением договора не освобождает от
исполнения обязательств.
6.4.
Eсли
Покупатель
нарушил
документооборот e-AD или не закрывает eAD в срок, установленный Сторонами, в
результате чего, на Продавца ложится
обязанность уплатить акцизный налог в
бюджет Латвийской Республики и штрафные
санкции, то
Продавец перевыставляет
Покупателю сумму акцизного налога и
6.1. Par katru Preces apmaksas kavējuma dienu
Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,05%
apmērā no Preces vērtības par katru Preces
apmaksas kavējuma dienu.
6.2. Pircējs veic soda sankciju apmaksu,
pamatojoties uz Pārdevēja izsniegtajiem rēķiniem,
5 (piecu) dienu laikā no to izsniegšanas brīža.
Visi riski, ieskaitot Preces zādzību, bojājumus,
konfiskāciju vai nejaušu nozaudēšanu, tiek nodoti
no Pārdevēja Pircējam brīdī, kad Prece ir iekrauta
autotransportā un Pircēja pilnvarotais pārstāvis ir
parakstījis preču transporta pavadzīmi.
5.2. Transportējot
Preci
ar
Pārdevēja
autotransportu vai izmantojot Pārdevēja izvēlēto
pārvadātāju, Prece kļūst par Pircēja īpašumu,
saņemot Preci Pircēja un/vai Preces saņēmēja
akcīzes noliktavā ar noteikumu, ka Pircējs ir
izpildījis Preces apmaksas nosacījumus, kas
norādīti šī Līguma 3. punktā.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.3. Soda sankciju nomaksāšana un zaudējumu,
kas radušies neatbilstošas Līguma izpildes
rezultātā, atlīdzināšana neatbrīvo no saistību
izpildes.
6.4. Ja Pircējs ir pārkāpis e-AD dokumentu aprites
nosacījumus vai nav noslēdzis e-AD Pušu
noteiktajā termiņā, kā rezultātā Pārdevēja
pienākums ir nomaksāt akcīzes nodokli Latvijas
Republikas budžetā un soda sankcijas, tad
Pārdevējs izraksta Pircējam rēķinu par akcīzes
nodokļa summu un soda sankcijām, bet Pircējs
apņemas to apmaksāt 5 bankas darba dienu laikā.
штрафных санкций и Покупатель обязуется
их оплатить в течении 5 банковских дней.
6.5. В случае, если по вине Покупателя не
произошла отгрузка Товара (например,
Покупатель не предоставил в установленные
сроки
автотранспортные
средства,
необходимые для вывоза согласованного
количества Товара) в указанном количестве
и
в
указанные
сроки
согласно
Дополнительным
соглашениям
или
произошла не полная отгрузка Товара,
Покупатель
возмещает
Продавцу
все
расходы, связанные с хранением Товара на
акцизном
складе,
а
также
другие
документально подтвержденные расходы,
связанные с несвоевременным вывозом
Товара.
6.6. Покупатель заверяет, что он является
правоспособным субъектом права, и он имеет
право подписывать данный договор, в
противном
случае
всю
гражданскую
ответственность несет физическое лицо,
подписавшее договор, гарантируя оплату за
Товар и возмещение причиненного ущерба
всем своим имуществом.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.По согласованию Сторон при заключении
Дополнительного соглашения на поставку
согласованной партии Товара возможно
принятие Покупателемденежных средств, в
качестве меры, обеспечивающей исполнение
предусмотренных Договором обязательств
Покупателя, (далее – «Обеспечение»).
7.2. Размеробеспечения и срок оплаты
оговариваются
в
Дополнительных
соглашениях к Договору. Датой внесения
обеспечения считается дата зачисления
денежных средств на банковский счет
Продавца.
Стороны согласовывают и определяют в
Дополнительном соглашении срок, в течение
которого внесенная сумма обеспечения
находится на банковском счете Продавца и
по истечении которого подлежит возврату
Покупателю.
7.3. Обеспечение подлежит возврату при
условии полного выполнения обязательств
Покупателем на основании его письменного
заявления.
7.4. Сумма обеспечения может быть
6.5. Ja Pircēja vainas dēļ nav notikusi Preces
nosūtīšana (piemēram, Pircējs noteiktajā termiņā
nav
nodrošinājis
autotransporta
līdzekļus
saskaņotā Preces daudzuma izvešanai) Papildu
vienošanās veidā noteiktajā daudzumā un
noteiktajos termiņos vai ja notikusi nepilnīga
Preces nosūtīšana, Pircējs atlīdzina Pārdevējam
visus izdevumus, kas saistīti ar Preces
uzglabāšanu akcīzes noliktavā, kā arī citus
dokumentāli apstiprināmus izdevumus, kas saistīti
ar nesavlaicīgu Preces izvešanu.
6.6. Pircējs apliecina, ka tas ir rīcībspējīgs un tam
ir tiesības parakstīt šo Līgumu, pretējā gadījumā
visu civiltiesisko atbildību uzņemas fiziskā
persona, kas parakstījusi Līgumu, garantējot
samaksu par Preci un nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanu ar visu savu īpašumu.
7. LĪGUMA NODROŠINĀJUMS
7.1. Saskaņā ar Pušu vienošanos, noslēdzot
Papildu vienošanos par saskaņotās Preces partijas
piegādi, Pircējs var pieņemt naudas līdzekļus, lai
nodrošinātu Līgumā paredzēto Pircēja saistību
izpildi (turpmāk tekstā – "Nodrošinājums").
7.2. Nodrošinājuma apmērs un apmaksa tiek
noteikti Papildu vienošanos veidā, kas tiek
pievienotas Līgumam. Par nodrošinājuma
sniegšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas
līdzekļi tiek ieskaitīti Pārdevēja bankas kontā.
Puses saskaņo un Papildu vienošanās veidā
nosaka
termiņu,
kura
laikā
iemaksātā
nodrošinājuma summa ir atmaksājama Pircējam.
7.3. Nodrošinājums jāatmaksāar nosacījumu, ka
Pircējs ir izpildījis visas saistības, balstoties uz tā
rakstisku iesniegumu.
использована Продавцом для погашения
сумм
задолженностей
Покупателя
по
Договору или Дополнительному соглашению
перед Продавцом, а также для погашения
убытков,
причиненных
Продавцу
Покупателем.
7.5. Возврат обеспечения либо его части,
оставшейся после погашения сумм убытков
или задолженностейПокупателя по Договору
или Дополнительному соглашению перед
Продавцом, производится Продавцом на
основании соответствующего письменного
заявления Покупателя при обязательном
наличии у Продавца подписанного обеими
Сторонами акта сверки взаиморасчетов.
Датой возврата обеспечения считается дата
списания денежных средств со счета
Продавца.
7.6. Возврат
обеспечения
производится
только согласно банковским реквизитам
Покупателя, указанным в письменном
заявлении.
7.7. Возможная уплата штрафных санкций по
Договору или Дополнительному соглашению
производится без учета суммы обеспечения.
8. ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, АРБИТРАЖ
8.1 Все разногласия и споры, которые могут
возникнуть при выполнении настоящего
договора, будут решены путем переговоров.
8.2. Любой спор, разногласие или претензия,
возникающие или касающиеся настоящего
контракта либо его нарушения, прекращения
или
недействительности,
подлежат
разрешению в Третейском суде Торговопромышленной палаты Латвии в городе Риге
в соответствии с положением и регламентом
Третейского суда. Число арбитров будет 1
(один).
Языком
арбитражного
разбирательства будет русский.
7.4. Nodrošinājuma summu var izmantot
Pārdevējs, lai dzēstu summas, kuras Pircējs tam ir
parādā saskaņā ar Līgumu vai Papildu vienošanos,
kā arī, lai dzēstu zaudējumus, kurus Pircējs radījis
Pārdevējam.
7.5. Nodrošinājuma vai tā daļas, kas palikusi pēc
zaudējumu vai Pircēja parāda dzēšanas saskaņā ar
Līgumu vai Papildu vienošanos, atmaksu
Pārdevējs veic, balstoties uz atbilstošu Pircēja
rakstisku iesniegumu ar nosacījumu, ka Pircējam
ir abu Pušu parakstīts savstarpējo norēķinu
salīdzināšanas akts.
Par nodrošinājuma atmaksas dienu tiek uzskatīta
diena, kad naudas līdzekļi tiek atskaitīti no
Pārdevēja konta.
7.6. Nodrošinājuma atmaksa tiek veikta tikai
saskaņā ar Pircēja bankas rekvizītiem, kas norādīti
rakstiskajā iesniegumā.
7.7. Iespējamā soda sankciju nomaksa saskaņā ar
Līgumu vai Papildu vienošanos tiek veikta,
neievērojot nodrošinājuma summu.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA,
ARBITRĀŽA
8.1. Visas nesaskaņas un strīdi, kas var rasties šī
Līguma izpildes laikā, tiks risināti pārrunu veidā.
8.2. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai pretenzijas, kas
rodas vai ir saistīti ar šo Līgumu, vai tā
pārkāpšana, pārtraukšana vai spēkā neesamība,
tiek risināti Latvijas Republikas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar
Šķīrējtiesas nosacījumiem un reglamentu.
Šķīrējtiesnešu skaits 1 (viens). Par arbitrāžas
valodu tiek noteikta krievu valoda.
9.ФОРС-МАЖОР
9.1. Каждая из Сторон освобождаeтся от
ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему
Договору,
в
случае
предоставления
документального подтверждения того, что
надлежащее исполнение ею таких обязательств
оказалось
невозможным
вследствиевозникновенияобстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор).
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы
подразумеваются
стихийные
бедствия
природного или техногенного характера, а
также любые иные события, находящиеся вне
контроля Стороны, которая оказалась под
воздействием таких обстоятельств, и не
позволяющие
этой
Стороне
исполнить
обязательства по Договору.
9.3. Стороны не отвечают за невозможность
должного исполнения обязательств по
Договору
также
в
силу
действия
препятствующих выполнению настоящего
Договора положений законов либо иных
нормативных
правовых
актов
соответствующих государственных органов
или организаций, при условии, что они
приняты
(изданы)
после
подписания
настоящего Договора и непосредственно
влияют на его выполнение. Срок выполнения
обязательств по настоящему Договору в
таких случаях продлевается на срок действия
таких обстоятельств непреодолимой силы.
9.4.
Сторона, для которой создалась
невозможность
исполнения
настоящего
Договора
по
причине
обстоятельств
непреодолимой
силы,
обязана
незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) дней
с момента их наступления, в письменной
форме уведомить другую Сторону о начале и
вероятном сроке действия вышеуказанных
обстоятельств. Несвоевременное извещение
об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на них позднее.
9.5. По прекращении действия указанных
обстоятельств Сторона
также
обязана
незамедлительно уведомить об этом другую
Сторону, указав при этом предполагаемый
срок, в который предполагается исполнить
обязательства по Договору.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Katra no Pusēm tiek atbrīvota no atbildības
par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi šī Līguma
ietvaros,
ja
tiek
uzrādīts
dokumentēts
pamatojums, ka šo saistību atbilstoša izpilde
kļuvaneiespējama nepārvaramas varas apstākļu
(ForceMajeure)iestāšanās rezultātā.
9.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek
uzskatītas stihiskas dabas vai tehnogēnas
nelaimes, kā arī jebkādi citi notikumi, kurus Puse,
kas nonākusi šādu apstākļu ietekmē, nevar
ietekmēt, un kas neļauj šai Pusei izpildīt Līguma
saistības.
9.3. Kā arī Puses nav atbildīgas par neiespējamību
izpildīt Līguma saistības, ja to izpildi kavē
attiecīgo valsts iestāžu vai organizāciju spēkā
esošu likumu vai citu normatīvo aktu prasības, ja
tie ir pieņemti (izdoti) pēc šī Līguma
parakstīšanas un ja tie tieši ietekmē tā izpildi.
Saistību izpildes termiņš šī Līguma ietvaros šādos
gadījumos tiek pagarināts par šādu nepārvaramas
varas apstākļu darbības laiku.
9.4. Pusei, kurai radušies nepārvaramas varas
apstākļi, kas neļauj izpildīt šī Līguma
nosacījumus, ir pienākums nekavējoties, bet ne
vēlāk kā 5 (piecas) dienas no šo apstākļu
iestāšanās, rakstveidā paziņot otrai Pusei par
iepriekš minēto apstākļu iestāšanos un to
iespējamo ilgumu. Nesavlaicīga paziņošana par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos neļauj
attiecīgajai Pusei vēlāk uz tiem atsaukties.
9.5. Pēc norādīto apstākļu spēkā esamības beigām
Pusei ir pienākums nekavējoties paziņot par to
otrai Pusei, turklāt norādot plānoto laiku, kurā tiks
izpildītas Līguma saistības.
9.6. Доказательством наличия указанных
выше обстоятельств и их продолжительности
будет служить свидетельство торговопромышленной палаты соответствующего
государства, подлежащее предоставлению на
основании письменного запроса одной из
Сторон.
9.7. В
случае,
если
обстоятельства
непреодолимой силы препятствуют одной из
Сторон выполнить ее обязательства в течение
срока, превышающего 20 (двадцать) дней,
любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего
исполнения
настоящего
Договора, направив об этом другой Стороне
официальное письменное уведомление.
9.8. Если Стороны взаимно признают, что по
причинам, вызванным обстоятельствами
непреодолимой
силы,
фактически
невозможно или небезопасно продолжать
исполнение настоящего Договора, они в
кратчайшие сроки согласуют и примут
соответствующее решение относительно его
дальнейшего выполнения. Принятое в таком
случае решение о расторжении настоящего
Договора
оформляется
Сторонами
в
письменной форме.
9.9. В случае отказа одной из Сторон от
исполнения
настоящего
Договора
в
соответствии с п. 9.7. Договора либо его
расторжения по взаимному согласию Сторон
в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, Продавец обязан в
течение 10 (десяти) банковских дней со дня
получения соответствующего официального
письменного
обращения
Покупателя
возвратить
последнему
всю
сумму
предоплаты,
на
которую
не
были
осуществлены поставки Товара по Договору.
9.6. Kā pierādījums nepārvaramas varas apstākļu
esamībai un to ilgumam būs atbilstošās valsts
tirdzniecības
un
rūpniecības
kameras
apliecinājums, kas jāuzrāda, pamatojoties uz
rakstveida pieprasījumu no vienas no Pusēm.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10. CITI NOSACĪJUMI
10.1. Срок действия настоящего Договора – с
даты подписания по ____________ 2014 г., а в
части взаиморасчетов и претензий – до
полного выполнения обязательств обеими
Сторонами. По взаимному согласованию
Сторон датой заключения Договора является
_______________2013
г.
Действие
настоящего Договора может быть продлено
по взаимному согласованию Сторон на срок и
на условиях, которые будут определены и
10.1. Šī Līguma darbības termiņš – no tā
parakstīšanas dienas līdz 2014. gada ________,
bet attiecībāuz savstarpējiem norēķiniem un
pretenzijām – līdz brīdim, kad abas Puses ir
izpildījušas savas saistības. Pēc Pušu abpusējas
vienošanās Līguma noslēgšanas diena ir
2013. gada ________. Šī Līguma darbība var tikt
pagarināta pēc abpusējas Pušu vienošanās uz laiku
un nosacījumiem, kas tiks noteikti un noformēti
Papildu vienošanās veidā.
9.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi neļauj vienai
no Pusēm izpildīt tās saistības ilgāk par
20 (divdesmit) dienām, jebkurai no Pusēm ir
tiesības atteikties no turpmākas šī Līguma
izpildes, nosūtot par to oficiālu rakstisku
paziņojumuotrai Pusei.
9.8. Ja Puses abpusēji atzīst, ka nepārvaramas
varas radīto iemeslu dēļ faktiski nav iespējams
turpināt šī Līguma izpildi, tās pēc iespējas īsākos
termiņos saskaņos un pieņems atbilstošus
lēmumus attiecībā uz tā turpmāko izpildi. Šādā
gadījumā Puses rakstveidā noformē pieņemto
lēmumu par šī Līguma laušanu.
9.9. Ja viena no Pusēm atsakās no šī Līguma
izpildes saskaņā ar šī Līguma 9.7. punktu vai no
tā laušanas saskaņā ar Pušu abpusēju vienošanos,
ņemot vērā iestājušos nepārvaramas varas
apstākļus, Pārdevējam 10 (desmit) bankas darba
dienu laikā no atbilstoša oficiālā rakstiskā Pircēja
paziņojuma ir pienākumsatmaksātPircējam visu
priekšapmaksas summu, par kuru netika veiktas
Preces piegādes saskaņā ar Līgumu.
оформлены дополнительным соглашением.
10.2. Все
дополнительные
соглашения,
дополнения и изменения к Договору
действительны и являются неотъемлемой
частью Договора, если они заключены в
письменном
виде
и
подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор, дополнительные
соглашения, изменения и дополнения к
нему, а также счета могут быть подписаны
Сторонами посредством телефонной связи с
использованием
факс-аппарата
и/или
электронной почты, при этом они будут
иметь равную юридическую силу с
оригиналами документов. Последующий
обмен оригиналами документов является
обязательным.
10.4. Стороны подтверждают, что на момент
заключения настоящего Договора они
являются
должным
образом
зарегистрированными и правоспособными
юридическими лицами.
10.5. Стороны взаимно признают, что все
уведомления, извещения и иные сообщения,
направляемые в связи и в целях исполнения
настоящего Договора, всех и любых
дополнений и/или изменений к нему будут
признаваться
надлежащим
образом
отправленными и доставленными по факту
официальными уведомлениями при условии
отправки такого сообщения в рабочие часы
(СЕТ+2) посредством почтового отправления,
электронного
почтового
отправления,
телефонной связи с использованием факсаппарата
по
указанным
адресам,
признаваемым
Сторонами
в
качестве
официально выделенных контактов, с
указанием иных дополнительных реквизитов,
согласованных сторонами. Технически и/или
документально
подтвержденный
факт
отправки и время такой отправки одной из
сторон сообщения в адрес официально
выделенного контакта другой стороны
признаются Сторонами бесспорными. О
любых изменениях указанных реквизитов
своего официально выделенного контакта
сторона обязана не позднее 10 (десяти)
календарных дней письменно уведомить
другую сторону, в противном случае другая
сторона вправе без ущерба для своего
положения использовать ранее указанные
10.2. Visas papildu vienošanās, Līguma izmaiņas
un papildinājumi ir spēkā un ir neatņemama
Līguma daļa, ja tie ir noslēgti rakstveidā un tos ir
parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.
10.3. Šo Līgumu, papildu vienošanās, izmaiņas un
Līguma papildinājumus, kā arī rēķinus Puses var
parakstīt, izmantojot telefonijas sakarus, nosūtot
pa faksu un/vai e-pastu, turklāt tiem būs tāds pats
juridiskais spēks kā dokumentu oriģināliem.
Turpmāka dokumentu oriģinālu savstarpēja
apmaiņa ir obligāta.
10.4. Puses apstiprina, ka šī Līguma noslēgšanas
brīdī tās ir atbilstoši reģistrētas un ir rīcībspējīgas
juridiskas personas.
10.5. Puses abpusēji atzīst, ka visa informācija,
paziņojumi un citi ziņojumi, kas tiek nosūtīti
saistībā un ar mērķi īstenot šo Līgumu, visi un/vai
jebkuri tā papildinājumi un/vai izmaiņas tiks
uzskatīti par nosūtītiem atbilstošā veidā un
piegādāti kā oficiāli paziņojumi, ja šāds
paziņojums tiks nosūtīts darba laikā (СЕТ+2) pa
pastu, izmantojot telefonijas sakarus un nosūtot ar
faksa aparāta palīdzību uz norādītajām adresēm,
kuras Puses atzīst par oficiāli norādīto
kontaktinformāciju, norādot citus Pušu atzītos
papildu rekvizītus, kurus Puses ir saskaņojušas.
Tehniski un/vai dokumentāli attiecīgās Puses
pierādītu nosūtīšanas faktu un nosūtīšanas laiku
uz oficiāli norādīto kontaktinformāciju Puses
atzīst par neapstrīdamu. Par jebkādām izmaiņām
savā oficiāli norādītajā kontaktinformācijā Pusei
ir pienākums rakstveidā paziņot par to otrai Pusei
ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā,
pretējā gadījumā otrai Pusei ir tiesības bez
kaitējuma savam stāvoklim izmantot iepriekš
norādītos rekvizītus.
реквизиты.
10.6. Стороны обязаны направлять и несут
ответственность
за
полноту
и
своевременность
представления
корреспонденции, относящуюся к порядку
исполнения Договора, только по адресам,
официально указанным друг другу. Датой
получения корреспонденции cчитается дата
почтового штампа на конверте и дата
регистрации в экспедиции места получения
корреспонденции, в случае направления
корреспонденции посредством факсимильной
или электронной связи – технически
фиксируемые
средствами
связи
на
корреспонденции отметки, регистрирующие
ее получение и подтверждающие дату и
время получения.
10.7. «Рабочим» и «банковским» днем в
целях толкования положений настоящего
Договора Сторонами признается «рабочий» и
«банковский» день в Латвийской Республике.
В тех случаях, когда определенное для целей
исполнения
настоящего
Договора
календарное число месяца приходится на
нерабочий день, то в качестве такой даты
Сторонами будет применяться календарная
дата следующего рабочего дня.
10.8. Продавец
гарантирует,
что
поставляемый Товар свободен от каких-либо
притязаний со стороны третьих лиц, не
является предметом залога и не состоит под
ограничением со стороны судебных органов.
10.9. При возникновении в ходе исполнения
настоящего Договора возможных вопросов,
не урегулированных его положениями, такие
вопросы
подлежат
рассмотрению
в
соответствии
с
положениями
норм
законодательства
места
выполнения
обязательств.
10.10. Ни одна из Сторон не имеет право
передавать свои права и обязанности по
Договору третьей стороне, в том числе
уступкой требований и переводом долга, без
письменного предварительного согласия
другой Стороны, за исключением тех
случаев, когда Стороны переуступает в
установленном порядке свои права по
Договору финансирующим организациям.
10.11. Настоящий Договор составлен на
русском и латышском языках в двух
экземплярах,
имеющих
равную
10.6. Pusēm ir pienākums nosūtīt un tās ir
atbildīgas par korespondencē, kas attiecas uz
Līguma izpildi, norādītās informācijas pilnīgumu
un savlaicīgumu, tikai uz adresēm, kuras Puses
viena otrai ir oficiāli norādījušas. Par
korespondences saņemšanas dienu tiek uzskatīts
pasta zīmogā norādītais datums uz aploksnes un
reģistrācijas datums korespondences saņemšanas
vietā, ja korespondence tiek nosūtīta pa faksu vai
izmantojot elektronisko pastu – ar tehniski
fiksējamiem līdzekļiem uz korespondences
atzīmēm, kas reģistrē tās saņemšanu un apstiprina
saņemšanas datumu un laiku.
10.7. Šī Līguma interpretācijas nolūkos, par
"Darba dienu" un "Bankas darba dienu" tiek atzīta
"Darba diena" un "Bankas darbadiena" Latvijas
Republikā. Gadījumā, kad šī Līguma izpildes
mērķiem norādītais datums iekrīt brīvdienā, tad
par šādu datumu Puses izmantos nākamās darba
dienas kalendāro datumu.
10.8. Pārdevējs garantē, ka piegādājamā Prece
nav apgrūtināta ar jebkādām trešo personu
prasībām, tā nav ķīlas priekšmets un nav pakļauta
tiesu institūciju ierobežojumiem.
10.9. Ja šī Līguma izpildes gaitā rodas jautājumi,
kas nav atrunāti Līguma nosacījumos, šādi
jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar tās vietas
likumdošanas nosacījumiem, kurā notiek saistību
izpilde.
10.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas
tiesības un saistības Līguma ietvaros trešajai
personai, t. sk. prasību un parāda nodošana, bez
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas no
otras Puses, izņemot gadījumus, kad Puses savas
tiesības Līguma ietvaros nodod finansējošajām
organizācijām.
10.11. Šis Līgums sagatavots krievu un latviešu
valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko
spēku, Pārdevējam un Pircējam katram pa vienam
юридическую силу, по одному экземпляру
для Продавца и Покупателя. В целях
урегулирования возможных разногласий
относительно толкования Договора Стороны
используют текст на русском языке.
10.12. Досрочное расторжение Договора по
соглашению Сторон должно быть оформлено
подписанием
соответствующего
дополнительного соглашения.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
eksemplāram. Lai atrisinātu iespējamās pretrunas
Līguma interpretācijā, Puses izmanto tekstu
krievu valodā.
10.12. Līguma pārtraukšana pirms termiņa
saskaņā ar Pušu vienošanos ir jānoformē
rakstveidā,
parakstot
atbilstošu
papildu
vienošanos.
11. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI
ПРОДАВЕЦ:
PĀRDEVĒJS:
SIA TransBaltic OIL
Регистрационный номер 40103552058
Юридический адрес: ул.Цесу 31, корпусс 3-6
Рига, ЛВ-1012, Латвия
Банк: AS Rietumu Banka
Номер счета: LV19RTMB0000603801752
Код: RTMBLV2X
Телефон: 67553621
e-почта: [email protected]
SIA "TransBaltic OIL"
Reģistrācijas numurs 40103552058
Juridiskā adrese: Cēsu iela 31, korpuss 3-6
Rīga, LV-1012, Latvija
Banka: AS Rietumu Banka
Konta numurs: LV19RTMB0000603801752
Kods: RTMBLV2X
Tālrunis: 67553621
e-pasts: [email protected]
_________________
Анрей Маркушев
ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________
____________________
Юридический адрес:
_______________________
Банк:
Номер счета:
Код:
_____________________
/подпись/
________________________
/имя фамилия/
________________
AndreiMarkushau
PIRCĒJS:
________________________
________________________
Juridiskāadrese:
Banka:
Kontanumurs:
Kods:
___________________
/paraksts/
___________________
/vārds, uzvārds/
Скачать