библиография - Кафедра общего языкознания СПбГУ

advertisement
Алексей Викторович Андронов
18.01.2016
Список научных публикаций
Монографии, статьи, рецензии, учебные пособия
1. Andronovas A. Priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas morfologinės akcentologijos
požiūriu // Baltistica, XXX(1), Vilnius, 1995. — pp. 93–100.
2. Андронов А. К вопросу о неполногласии в русском языке // Язгулямский сборник 1.
Язгулям. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета,
1996. — с. 59–62.
3. Andronov A. Conjugation // http://ai1.mii.lu.lv/lgram-ww/verbwwwe.htm
= Andronovs A. Darbības vārda konjugēšana
// http://ai1.mii.lu.lv/lgraml-w/ver2www.htm
4. Андронов А. Некоторые замечания о просодических явлениях в диалектах
латышского языка и их представлении на карте // Baltistica, XXXI(2), Vilnius, 1996.
— pp. 201–212.
5. Andronov A. A Short Grammar of Lithuanian by Therje Mathiassen (Slavica Publishers,
1996, 256 p.) // Res Balticae. Miscellanea Italiana di Studi Baltistici a cura di Pietro
U. Dini & Nikolai Mikhailov. 1997. — pp. 129–140.
6. Андронов А. Словоизменительные классы глаголов в литовском языке
// Язгулямский сборник 2. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского
университета, 1997. — с. 26–31.
7. Andronovs A. Pārdomas par verba locīšanu latviešu valodā // Latvijas Zinātņu
Akadēmijas Vēstis, Rīga, 1997, 51. Sēj., A daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes, № 3/4.
— 30.–35. lpp.
8. Andronovs A. Par vārda gramatisko raksturojumu vārdnīcā // Linguistica Lettica 2.
Latviešu valodas institūta žurnāls. Rīga, 1998. — 141.–152. lpp.
9. Andronov A., Wiemer B. References on the evidential in the Baltic languages (Lithuanian
and Latvian) // http://www.unm.edu/~fdehaan/balticbib.html
10. Andronov A. A Short Grammar of Latvian by Therje Mathiassen (Slavica Publishers,
1997, 236 p.) // Res Balticae. Miscellanea Italiana di Studi Baltistici a cura di Pietro
U.Dini & Nikolai Mikhailov. 1998. — pp. 139–158.
11. Andronovs A. „Vajadzības izteiksme” latviešu valodas gramatiskajā tradīcijā. 1. daļa
(XVII–XVIII gs.) // Baltu filoloģija VIII. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte,
1998. — 154.–177. lpp.
12. Andronov A., Holvoet A. [review of:] Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S.
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga: Avots, 1995, 946 pp.
// Linguistica Baltica. International Journal of Baltic Linguistics. Edited by
W. Smoczyński. Vol. 7. 1998. Published by the Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych «Universitas», Kraków, 1998. — pp. 303–307.
13. Andronov A. [review of:] Linguistica Lettica 1, Latviešu valodas institūta žurnāls, Rīga,
1997, 320 pp. // Res Balticae. Miscellanea Italiana di Studi Baltistici a cura di Pietro
U. Dini & Nikolai Mikhailov. 1999. — pp. 263–267.
14. Andronovs A., Milčonoka E. Perspektīvā lietuviešu valodnieku iniciatīva // Baltu
filoloģija IX. Raksti baltu valodniecībā. (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti,
625. sējums.) Rīga, 2000. — 201.–203. lpp.
2
15. Andronov A. Some Remarks on the System of Lithuanian and Latvian Conjugation
// Linguistica Baltica. International Journal of Baltic Linguistics. Edited by
W.Smoczyński. Vol. 8. 2000. Published by the Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych «Universitas», Kraków, 2000. — pp. 33–47.
16. Andronov A. The Budapest Conference on Baltic Studies // Baltistica XXXV(1), Vilnius,
2000. — pp. 117–118.
17. Andronovs A., Krauze-Krūze B. Latviešu valoda cittautiešiem
// http://www.liis.lv/latval/cittaut.htm
18. Andronov A. V. A survey of the case paradigm in Latvian // Sprachtypologie und
Universalienforschung. Berlin 54 (2001) 3. Focus on: Typological Approaches to Latvian.
Editor: N. Nau. — pp. 197–208.
19. Andronovs A. [review of:] E. Soida, S. Kļaviņa. Latviešu valodas inversā vārdnīca.
Otrais, papildinātais un labotais izdevums. [Rīga: Raka, 2000] — 396 lpp. // Baltu
filoloģija X. Raksti baltu valodniecībā. (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti,
642. sējums.) Rīga, 2001. — 184.–187. lpp.
20. Андронов А. В. Балтистика // Российский гуманитарный энциклопедический
словарь: в 3 т. — Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС:
Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета,
2002. — Т. 1: А–Ж. — с. 153.
21. Словарь : Материалы к курсу латышского языка / сост. А. В. Андронов. — СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный университет, Кафедра общего
языкознания, 2002. — 96 с.
22. Андронов А. В. Балтистика в Санкт-Петербурге // Балто-славянские исследования
XV. Сборник научных трудов. Москва, 2002. — с. 657–661.
23. Андронов А. В. Семинар „Леттонистика в университетах мира“ // Балтославянские исследования XV. Сборник научных трудов. Москва, 2002. — с. 661–
666.
24. Andronovs A. [Rec.:] Daina Nītiņa. Latviešu valodas morfoloģija (konspektīvs lokāmo
vārdšķiru apskats). Mācību līdzeklis. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 2001. 109 lpp.;
Vilma Kalme, Gunta Smiltniece. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un
morfoloģija. Lokāmās vārdšķiras: Mācību grāmata. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas
akadēmija. 2001. 293 lpp.; Vilma Kalme. Nelokāmās vārdšķiras latviešu literārajā
valodā: Mācību līdzeklis. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 2001. 88 lpp. // Baltu
filoloģija XI(1), 2002. — 121.–138. lpp.
25. Andronov A., Derksen R. Lithuanian linguistics 1998–2002: Studies published outside
Lithuania // Acta Linguistica Lithuanica, XLVI (2002). — pp. 213–222.
26. Andronovs A. [Rec.:] Latviešu-krievu vārdnīca. Ap 35000 vārdu / Sastādījusi B. Ceplīte.
Rīga: Avots, 2002. — 776 lpp. // Linguistica Lettica 10. Latviešu valodas institūta žurnāls.
Rīga, 2002. — 205.–211. lpp.
27. Andronovas A. Dėl naujų publikacijų lietuvių kalbos teorinės fonetikos ir morfologijos
klausimais // Acta Linguistica Lithuanica, XLVII (2002). — pp. 117–129.
28. Андронов А. В. Материалы для латышско-русского словаря. Около 9 000 слов в
основной части. — Санкт-Петербург: Филологический факультет СанктПетербургского государственного университета, 2002. — 404 с.
29. Andronovas A. Dėl prūsų II katekizmo Peterburgo egzemplioriaus // Baltistica XXXVII(2)
2002, Vilnius, 2003. — p. 210.
3
30. Андронов А. В., Рикконен Н. А. «Academia grammaticorum Salensis»
и новая академическая грамматика литовского языка // Балто-славянские
исследования. XVII. Сборник научных трудов / РАН. Институт славяноведения;
Редкол.: ...Иванов Вяч. Вс. (отв. ред.) и др. — М.: Индрик, 2006. — с. 498–501.
31. Андронов А. В. Новые публикации по латгальскому языку и литературе // Балтославянские исследования. XVII. Сборник научных трудов / РАН. Институт
славяноведения; Редкол.: ...Иванов Вяч. Вс. (отв. ред.) и др. — М.: Индрик, 2006. —
с. 492–498.
32. Андронов А. В., Лейкума Л. Латыши и латгальцы Сибири: язык и культура
// Балто-славянские исследования. XVII. Сборник научных трудов / РАН. Институт
славяноведения; Редкол.: ...Иванов Вяч. Вс. (отв. ред.) и др. — М.: Индрик, 2006. —
с. 476–482.
33. Andronovs A. Par latviešu valodas izlokšņu klasifikāciju un dialektu kartēm // Letonikas
pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. — 18.–
31. lpp.
Тезисы докладов
34. Andronovas A. Lietuvių kalbos priešdėlinių veiksmažodžių kirčiavimas morfologinės
akcentologijos požiūriu // Jono Kazlausko diena: Istorinės gramatikos dalykai.
Konferencijos programa ir tezės. Vilnius, 1994 m. lapkričio 4 d. Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla, 1994. — pp. 6–7.
35. Andronovas A. Lietuvių kalbos žodžių kaitybos aprašymas: trūkumai, problemos,
sprendimai // Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos —
Mikalojaus Daukšos Katekizmo — Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų
sukakčiai paminėti. Konferencijos pranešimų tezės 1995 m. spalio 25–26 d. Vilnius, 1995.
— pp. 12–13.
36. Andronovs A. Pārdomas par latviešu verbu locīšanu // Valodas statika un dinamika.
Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 123. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences tēzes.
1996. gada 22. februāris. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1996. — 4. lpp.
37. Andronovs A. Par vārda gramatisko raksturojumu vārdnīcā // Leksikogrāfijas teorija un
prakse. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 124. dzimšanas dienas atceres zinātniskās konferences
tēzes. 1997. gada 20. februāris. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1997. — 3.–4. lpp.
38. Andronov A. Some Remarks on the System of Lithuanian and Latvian Conjugation
// Second Conference on Baltic Studies in Europe “Values and Norms of Society in
Change” = Zweite Europaische Konferenz der baltischen Studien “Werte und Normen in
der postsowjetischen Gesellschaft” 1997, August 20–23, Vilnius. Abstracts = Richtlinen.
— p. 6.
39. Andronovs A. „Vajadzības izteiksme” latviešu valodas gramatiskajā tradīcijā
// VIII tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje“ pranešimų tezės
1997 m. spalio 7–9 d. Vilnius, 1997. — pp. 17–18.
40. Андронов А. В. К проблеме словоизменительных классов глаголов в латышском
языке // Материалы XXVII межвузовской научно-методической конференции
преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики (10–12 марта 1998 г.).
Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского
университета, 1998. — с. 4–5.
4
41. Андронов А. От синтаксической конструкции к аналитической форме
(аналитические формы наклонений и времен в балтийских языках) // „Языки в
Великом Княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной
Европы: аналогии и преемственность“. Будапешт, 25–26 мая 1998 г. Тезисы
докладов. — c. 1.
= „Языки в Великом Княжестве Литовском и странах современной Центральной и
Восточной Европы: аналогии и преемственность“. Материалы конференции 25–26
мая 1998 г / Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Будапешт, 1998. —
c. 12–13.
42. Андронов А. В. Некоторые проблемы морфологической интерпретации ударения в
литовском языке // Материалы XXVIII межвузовской научно-методической
конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики (2–4
марта 1999 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство СанктПетербургского университета, 1999. — с. 5–7.
43. Андронов А. В. Статус инструменталиса в современном латышском
литературном языке (к постановке вопроса) // Материалы XXIX межвузовской
научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 1.
Секция балтистики (1–3 марта 2000 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000. — с. 5–7.
44. Андронов А. В. Вопросы сопоставительного описания системы склонения
литовского и латышского языков // Hungaro-Baltoslavica 2000. Abstracts — Тезисы.
Edited by Aranka Laczházi, Eszter Szmolinka and András Zoltán. Budapest, 2000. —
pp. 8–10.
45. Андронов А. В. Ещё раз об аналитических формах перфекта в литовском и
латышском языках // Hungaro-Baltoslavica 2000. Abstracts — Тезисы. Edited by
Aranka Laczházi, Eszter Szmolinka and András Zoltán. Budapest, 2000. — pp. 152a.
46. Andronov A. The Study of Baltic Languages in St. Petersburg: Tradition and Rebirth
// 17th Conference on Baltic Studies: “Baltic Countries and Their Baltic Neighbors:
Rearranging Relationships”. Georgetown University, Washington, D.C. 15–17 June 2000.
— p. 27.
47. Andronovs A. Daži latviešu un lietuviešu valodas sastatāmās morfoloģijas jautājumi
// Baltistica IX. Starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodas laikmetu griežos”.
Referātu tēzes. Rīga, 2000. — 11.–13. lpp.
48. Андронов А. В., Хольфут А. Синтаксические свойства латышского дебитива:
состояние разработки вопроса и задачи дальнейших исследований // Материалы
XXX межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики (1–2 марта 2001 г.). Тезисы докладов. СанктПетербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. — с. 5–6.
49. Андронов А. В. Опыт создания нового латышско-русского словаря // Материалы
XXXI межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики (4–6 марта 2002 г.). Тезисы докладов. СанктПетербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. — с. 3–4.
50. Andronovas A. Dėl atematinių veiksmažodžių liekanų lietuvių kalbos žodynuose
// Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Antano Salio 100-osioms metinėms.
Konferencijos pranešimų tezės. 2002 m. birželio 6–7 d., Vilnius. Lietuvių kalbos
institutas. — Vilnius, 2002 — p. 8.
5
51. Андронов А. В. Имена собственные в двуязычном словаре // Материалы XXXII
международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция балтистики (5–6
марта 2003 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство СанктПетербургского университета, 2003. — с. 3–4.
52. Aleksejs Andronovs / Aleksey Andronov. Latviešu un igauņu ciemu Sibīrijā
etnolingvistiskā izpēte / Ethnolinguistic Field Work in Latvian and Estonian Villages in
Siberia // Starptautiskā konference „Dzīvesstāsti — vēsturē, kultūrā, sabiedrībā. Mutvārdu
vēstures loma personīgās un kultūras identitātes vērtējumā”. Latvijas Universitāte,
2003. gada 1.–3. maijā, Rīgā. Programma. Referātu kopsavilkumi / International
conference “The Role of oral History in Shaping cultural and Personal Identity”. May 1–
3, 2003, University of Latvia, Riga. Programme. Abstracts / Sagatavojuši: M. Zirnīte u. c.
Rīga, 2003. — 76.–77. lpp.
53. Андронов А. В. Проект грамматического словаря латышского языка:
оптимизация информации о произношении и грамматических формах
// Теоретическая лексикография: современные тенденции развития: Материалы
V Международной школы-семинара, Иваново, 8–10 сентября 2003 г. / Отв. ред.
О. М. Карпова. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2003 — с. 77–79.
54. Андронов А. В. Расхождения в ударении имён собственных при переводе // Перевод
и межкультурная коммуникация / Материалы V международной научнопрактической конференции. Вып. 4 / Институт международных связей. —
Екатеринбург: Издательство АМБ, 2003 — с. 183–184.
55. Андронов А. В. В поисках петербургского экземпляра Катехизиса М. Даукши
// Материалы XXXIII международной филологической конференции. Выпуск 1.
Секция балтистики (5–6 марта 2004 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2004. — с. 5–6.
56. Андронов А. В. Балтистика в архивах Санкт-Петербурга: перспективы
публикации материалов // «Исторический путь литовской письменности». Тезисы
Международной научной конференции 4–6 ноября 2004 г. Москва, Посольство
Литовской Республики в Российской Федерации, «Дом Юргиса Балтрушайтиса» —
Москва, 2004 — с. 5–7.
57. Андронов А. В. Над страницами «Латышской диалектологии» Марты Рудзите
// Материалы XXXIV международной филологической конференции. Выпуск 1.
Секция балтистики (5 марта 2005 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. — с. 5–6.
58. Leikima L., Andronovs A. Dažas pārdomas par latviešu dialektu tekstos lietojamo
fonētisko transkripciju // 41. Artura Ozola dienas konference. Programma. Latvijas
universitāte, Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra. Rīgā, 2005. gada 18.–19. martā.
Rīga, 2005. — 27.–28. lpp.
59. Андронов А. В., Иванов В. А. Программа «СПиЧ» для разработки
мультимедийных фонетических курсов // Международная конференция
MegaLing'2005: Прикладная лингвистика в поиске новых путей. 27 июня — 2 июля
2005, Украина, Крым, Меганом. Материалы конференции / Санкт-Петербургский
государственный университет, Таврический национальный университет им.
В. И. Вернадского, Таврический экологический институт. Симферополь:
Издательство «ДиАйПи», 2005. — с. 16.
60. Andronovas A. Par Mārtiņa Bihnera gramatikas oriģinālu un tā pārpublicējumiem
// X tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbų istorija ir tipologija“ pranešimų tezės
2005 m. rugsėjo 23–24 d. Vilnius, 2005. — p. 17.
6
61. Андронов А. В. О некоторых различиях в рекомендациях латышских и литовских
специалистов по культуре речи // Материалы XXXV международной
филологической конференции. Выпуск 1. Секция балтистики (3–4 марта 2006 г.).
Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского
университета, 2006. — с. 5.
62. Andronov A., Leikuma L. Siberian Latgalians: Their Language and Culture // 20th
Conference on Baltic Studies: “Re-Imaging the Baltic Region: Perspectives on the Past,
Present, and Future”. George Washington University, Washington, D.C. June 15–17,
2006. — p. 27.
63. Андронов А. В. Вопросы истории экземпляров Катехизиса М. Даукши
// «Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина». Международная
научная конференция (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2006 года). Тезисы
докладов / Ред. колл.: А. В. Андронов, Л. Лейкума, Д. Микуленене. — СанктПетербург: Филологический факультет СПбГУ, 2006. — с. 4–5.
64. Андронов А. В. На пути к корпусу латгальского языка России (1920–30-е гг.)
// Материалы XXXVI международной филологической конференции. Выпуск 1.
Секция балтистики (5–6 марта 2007 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург:
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. — с. 5–6.
65. Leikuma L., Andronov A. Sibira latgalīšu volūda: sociolingvistisks īskots // Starptautiskā
zinātniskā konference ,,Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi“. Rēzekne,
Latvija, 2007. gada 24.–26. maijs. — 17.–18. lpp.
66. Andronov A. Static vs. Dynamic Aspects of Morphological Accentology and their
Correspondence to Types of Morphological Analysis // Third International Workshop on
Balto-Slavic Accentology. Leiden University, 27–29 July 2007. Programme & Abstracts.
— p. 14.
67. Андронов А. В., Андронова Э. Латгальский язык России как объект корпусного
исследования // MegaLing’2007. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних
технологій. Доповіді міжнародної конференції. 24–28 вересня 2007, Україна, Крим,
Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Український мовно-інформаційний
фонд НАН України. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.
Сімферополь: Вид-во „ДиАйПи“, 2007. — с. 107–108.
68. Андронов А. В. Lituanica в библиотеках и архивах Санкт-Петербурга: решённые и
нерешённые вопросы // Майронис и духовное возрождение Литвы (петербургская
перспектива). Материалы международной конференции, посвящённой Йонасу
Мачюлису-Майронису. Санкт-Петербург, 13–15 декабря 2007 г. / Отв. ред.
В. П. Казанскене. СПб.: Нестор-История, 2007. — с. 12–17.
69. Andronova E., Andronovs A., Leikuma L. «Mozī draugi Sibirī» (Tomska, 1918) — pirmā
ābece Sibīrijas latgaliešiem un Krievijas latgaliešu valodas korpuss // No skaņas un burta
līdz tekstam un korpusam. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 135. dzimšanas dienas atceres
starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts,
1996. — 3.–6. lpp.
70. Andronovs A., Leikuma L. Sīkas rakstu zīmes: to forma, nosaukumi un lietošana
// 44. Artura Ozola dienas konference. Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes.
Veltījums Jurim Bāram (1808–1879) 200. gadadienā. Referātu anotācijas un
kopsavilkumi. Latvijas universitāte, Filoloģijas fakultāte, Baltistikas nodaļa, Baltu valodu
katedra. Rīgā, 2008. gada 17. marts. Rīga, 2008. — 5.–8. lpp.
7
71. Andronovs A., Trumpa A. J. Endzelīna gramatikas fonētikas nodaļas rādītāju
sastādīšanas jautājumi // 44. Artura Ozola dienas konference. Valodas skaņas un burti, to
savstarpējās attieksmes. Veltījums Jurim Bāram (1808–1879) 200. gadadienā. Referātu
anotācijas un kopsavilkumi. Latvijas universitāte, Filoloģijas fakultāte, Baltistikas nodaļa,
Baltu valodu katedra. Rīgā, 2008. gada 17. marts. Rīga, 2008. — 8.–10. lpp.
72. Andronov A., Andronova E. Latgalian in Soviet Russia: A Pilot Model of the Linguistic
Corpus of Printed Texts // 21st Conference on Baltic Studies: “Baltic Crossroads:
Examining Cultural, Social, and Historical Diversity”. Indiana University, Bloomington,
Indiana, May 29–31, 2008. — p. 1–2 — электронная публикация:
http://depts.washington.edu/aabs/documents/confabstr.pdf
73. Андронов А. В. Ещё раз о морфологической сегментации глагольных и именных
словоформ в современных балтийских языках // Международная научная
конференция «Дни балтов и белые ночи» (Круглый стол «Балтийская филология»:
десять лет спустя)» (19–21 июня 2008 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург:
Факультет филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного
университета, 2007. — с. 5.
В печати:
74. Андронов А. В. О петербургском экземпляре II прусского катехизиса // Балтославянские исследования XVIII. Сборник научных трудов. Москва, 2007.
75. Andronovs A., Leikuma L. Latviešu valodas izlokšņu transkripcijas kopšanas jautājumi
// Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti. Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija,
2008.
76. Андронов А. В. Латгальский литературный язык в свете глоттохронологии //
„Ontona Skryndys Latgalīšu gramatikai 100“. 1. storptautyskuo latgalistikys konfereņce
(Sanktpīterburga, 2008. goda 19.–20. septembris). Referatu tezis / Redakcejis kolegeja:
A. Andronovs, L. Leikuma, I. Šuplinska. — Sanktpīterburga: Filologejis i muokslu
fakultate, 2008. — 5 lpp.
Редактирование
1. Материалы XXVII межвузовской научно-методической конференции
преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики (10–12 марта
1998 г.). Тезисы докладов / Отв. ред. Л. Г. Герценберг, ред. А. В. Андронов. СанктПетербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1998. — 40 с.
2. Материалы XXVIII межвузовской научно-методической конференции
преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики (2–4 марта 1999 г.)
Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов. Санкт-Петербург: Издательство СанктПетербургского университета, 1999. — 36 с.
3. Материалы XXIX межвузовской научно-методической конференции
преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики (1–3 марта 2000 г.)
Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов. Санкт-Петербург: Издательство СанктПетербургского университета, 2000. — 55 с.
4. Материалы XXX межвузовской научно-методической конференции преподавателей
и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики. (1–2 марта 2001 г.) Тезисы докладов
/ Отв. ред. А. В. Андронов. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского
университета, 2001. — 36 с.
5. Учебные программы по специализации «Балтистика» / Отв. ред. А. В. Андронов.
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. — 70 с.
8
6. Материалы XXXI межвузовской научно-методической конференции
преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики. (4–6 марта 2001 г.)
Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов. Санкт-Петербург: Издательство СанктПетербургского университета, 2002. — 56 с.
7. Материалы XXXII международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция
балтистики (5–6 марта 2003 г.). Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов.
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. — 36 с.
8. Leikuma L. Latgalīšu volūda 1: Intensīvā mācību kursa materiāli. [Лейкума Л.
Латгальский язык 1: Материалы интенсивного учебного курса.] / Отв. ред.
А. В. Андронов — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. — 40 с.
9. Материалы XXXIII международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция
балтистики (5–6 марта 2004 г.). Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов.
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2004. — 40 с.
10. Учёные записки молодых филологов: Сб. статей. Вып. 2 / Отв. ред. А. В. Андронов.
— СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. — 243 с.
11. Нитиня Д., Лацхази А. Тексты и упражнения : Материалы к курсу латышского
языка / Отв. ред. А. В. Андронов. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский
государственный университет, Кафедра общего языкознания, 2005. — 74 с.
12. Материалы XXXIV международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция
балтистики (5 марта 2005 г.). Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов. СанктПетербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. — 36 с.
13. Rudzīte M. Darbi latviešu dialektoloģijā / atb. red. L. Leikuma, A. Andronovs. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2005. — 256 lpp., kartes, krās. il.
14. Языки мира: Балтийские языки / РАН. Институт языкознания; Ред. колл.:
В. Н. Топоров, М. В. Завьялова, А. А. Кибрик, Н. В. Рогова, Ю. Б. Коряков,
А. В. Андронов. М.: Academia, 2006. — 224 с.
15. Брейдак А. Б. Латгальский язык / Ред. А. В. Андронов, Л. Лейкума. // Языки мира:
Балтийские языки / РАН. Институт языкознания; Ред. колл.: В. Н. Топоров,
М. В. Завьялова, А. А. Кибрик и др. М.: Academia, 2006. — с. 193–213.
16. Материалы XXXV международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция
балтистики (3–4 марта 2006 г.). Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов.
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. — 40 с.
17. Letonikas pirmais kongress. Plenārsēžu materiāli / Redakcijas komiteja: A. Andronovs,
E. Buceniece, D. Bula u. c. Rīga, 2006. — 112 lpp.
18. Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists (Riga,
July 28 — August 2, 2003) / Editorial board: A. Timuška, A. Andronov, A. Bankavs, etc.
Rīga, 2006. — 558 p.
19. «Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина». Международная
научная конференция (Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2006 года). Тезисы
докладов / Ред. колл.: А. В. Андронов, Л. Лейкума, Д. Микуленене. — СанктПетербург: Филологический факультет СПбГУ, 2006. — 36 с.
20. Нитиня Д., Лацхази А. Тексты и упражнения : Материалы к курсу латышского
языка / Отв. ред. А. В. Андронов. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург: СанктПетербургский государственный университет, Кафедра общего языкознания,
2006. — 77 с.
21. Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti / Redakcijas komiteja: A. Andronovs,
S. Cimermanis, I. Jansone u. c. Rīga, 2006. — 384 lpp.
9
22. Материалы XXXVI международной филологической конференции. Выпуск 1. Секция
балтистики (5–6 марта 2007 г.). Тезисы докладов / Отв. ред. А. В. Андронов.
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. — 36 с.
23. Latgalīte. Aņnenis muote. — Латгалите. Мать Аннушки / перевод О. К. Баяндиной;
отв. ред. А. В. Андронов, Л. Лейкума. — Ачинск: Региональная общественная
организация «Центр латгальской культуры» Красноярского края, 2007. — 47 с. —
[Библиотека Ачинского латгальского общества, II.]
24. Международная научная конференция «Дни балтов и белые ночи» (Круглый стол
«Балтийская филология»: десять лет спустя)» (19–21 июня 2008 г.). Тезисы
докладов / Отв. ред. А. В. Андронов. Санкт-Петербург: Факультет филологии и
искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. — 56 с.
Интервью
1. Lituanistika vis dar sulaukia vieno kito stebuklo // Mokslo Lietuva. 2005 m. sausio 20 d.
Nr. 2 (314) — p. 11; 2005 m. vasario 3 d. Nr. 3 (315) — p. 3.
2. Tyrinėja Sibiro latgaliečius // Mokslo Lietuva. 2007 m. rugsėjo 20 – spalio 3 d. Nr. 16
(372) — p. 8
На правах рукописи:
1. Андронов А. В. Сопоставительная грамматика литовского и латышского языков.
Словоизменение. Диссертация на соискание учёной степени кандидата
филологических наук. На правах рукописи. Санкт-Петербургский государственный
университет. Санкт-Петербург, 1999. — 253, 103+96 с. [тираж 3 экз.]
2. Андронов А. В. Сопоставительная грамматика литовского и латышского языков.
Словоизменение. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата
филологических наук. На правах рукописи. Санкт-Петербургский государственный
университет. Санкт-Петербург, 1999. — 16 с. [тираж 100+100 экз.]
3. E.Soida, S.Kļaviņa. Latviešu valodas inversā vārdnīca. Otrais, labots izdevums. Ar
rokraksta tiesībām / Otrā izdevuma atbildīgais redaktors A.Andronovs. Sanktpēterburga,
1999. — 257 lpp. [тираж 6 экз.]
4. А.В.Андронов. Латышско-русский словарь. = A.V.Andronovs. Latviešu-krievu
vārdnīca. (9040 словарных статей в основной части) На правах рукописи. СанктПетербург, 2000. — 261 стр. [тираж 1 экз.]
5. В.Б.Касевич. Санкт-Петербург, 2004. — 970 стр. [тираж 1 экз.]
Переводы
1. Сабаляускас А. Из взаимоотношений Б.А.Ларина с исследователями балтийских
языков // Linguistica et Philologica: Сборник статей к 75-летию профессора Юрия
Владимировича Откупщикова / Отв. ред. А.И.Зайцев. — Санкт-Петербург:
Издательство СПбГУ, 1999. — с. 124–127.
2. Й.Казлаускас [из рец. на:] Ю.В.Откупщиков. Из истории индоевропейского
словообразования. Ленинград, 1967. — 321 С. // Baltistica, IV(1), Vilnius, 1968. —
с.144–147 // Ю.В.Откупщиков. Из истории индоевропейского словообразования.
[2-ое изд.]. Санкт-Петербург, 2005. — с. 9–10.
Download