Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

advertisement
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Departamentul Informaţional Biblioteconomic
Seriale abonate de către DIB în anul 2010
e-Buletin 2010
Serialele reflectate pot fi consultate în spaţiul funcţional al Sălii Polivalente de
Lectură Nr 2 (et. 6, bl.1), în funcţie de intrarea acestora
Psihologie. Asistenţă social
1.
Asigurarea socială=Социальное страхование / publ. a Casei Naţionale de Asigurări
Sociale a Republicii Moldova=изд. Hациональной Kассы Cоциального Cтрахования
Pеспублики Mолдова; red. şef.: Irina Costricenco. – 2003. - Ch. – www.cnas.md.
2.
Revista de psihologie / Academia Română; red.-şef.: C. Voicu. – Bucureşti. - 4numere
pe an. - ISSN 0034-8759.
3.
Вопросы психологии : науч. журн. / Рос. Акад. образования; Труд. коллектив ред. ;
гл. ред.: Е. Щедрина . – 1955. - М. - 6 номеров в год. - ISSN 0042-8841. –
www.voppsy.ru.
4.
Психология в вузе : науч.-метод. журн. / изд.: ООО «Исслед. группа «Социальные
науки»»; соред. Ф. Г. Лидерс, В. Г. Колесников. – 2003. - М. - 4 номера в год. – ISSN
1991-0711.
Economie. Ştiinţe economice
5.
Bănci şi finanţe : rev. oamenilor de afaceri. – Apare lunar. - Text : lb. rom., rusă. –
www.profit.md.
6.
Contabilitate şi audit: rev. pract. – şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali,
auditori / ed. : Publ. periodică „Contabilitate şi audit” S.R.L.; red. şef : P.Tostogan. – 1995.
- Ch. – Apare lunar. – Text : lb. rom., rusă. - www.contabilitate.md.
7.
Economica: rev. şt. – didactică / fondator : Acad. de Studii Economice din Moldova ;
red. şef: V. Cojocaru. – 1992. - Ch. – Apare o dată la 2 luni. – ISSN 1810-9136.
8.
Бухгалтерские и налоговые консультации : eжемес. науч. - практ. журн. / изд. :
Publ. Рeriodică Rev.„Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor” S.R.L. ; гл. Ред.:
С. Темрин. - 1996. - Ch. - 12 номеров в год.
9.
Экономический журнал Высшей школы экономики : ежекв. науч.-информ. журн.
/ учредитель : Гос. Ун-т – Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ); гл. ред.: Е. Е.
Гавриленков. – 1997. - М. – ISSN 1813-8691.
10. Экономическое обозрение «Logos-Press» : еженедельник / учредитель : „LogosPress” S. A. : гл. ред.: С. Мишин. – 1990. - Сh. – В 2-х частях. - Примеч. : Часть II выходит еженедельно с 1992 г. - www.logos.press.md.
11. Деньги и кредит : ежемес. теорет. науч.-практ. журн. / учредитель : Банк России ;
гл. ред.: Ю. Г. Дмитриев. – 1927. - М. - 12 номеров в год. – ISSN 0130-3090.
12.
Документ: прил. к «Экономическому обозрению “Logos-Press” / учредитель :
«Логос Пресс» S.A. ; гл. ред.: С. Мишин. – 1994. - Сh. – 12 номеров в год. –
www.LOGOS.PRESS.md.
13.
Туризм: Право и экономика : журнал / гл. ред.: Евгений Писаревский. – М. - 48с.
- 6 номеров в год. - ISSN 1813-1212.
Drept. Ştiinţe juridice
14.
Buletinul Curţii de Apel Economice şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de
pe lîngă Ministerul Finanţelor = Бюллетень Экономической апелляционной
палаты и Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве
финансов : ed. lunară / ed. : Rev. „Legea şi viaţa” Î.S.; red. şef : L. Arsene. - 1991. - Ch.
– Text: lb. rom., rusă. – ISSN 1810-7281.
15.
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie = Бюллетень Высшей Судебной Палаты
Республики Молдова : ed. lunară / ed. : Rev. „ Legea şi viaţa” Î.S.; red. şef: L. Arsene.
– 1996. – Ch. – Text: lb. rom., rusă. - ISSN 1810-7265.
16.
Dreptul : rev. / fondator : „Societatea Juridică”; ed. : Uniunea Juriştilor din
România; red. şef: V. Pătulea. – 1871. – Bucureşti. – Apare lunar. – ISSN 1018-04-35.
17.
Dreptul muncii = Трудовое право : rev. şt. - pract. şi informativă de drept / Publ.
periodică Rev. „Dreptul muncii” S.R.L. ; Asociaţi : Min. Economiei şi Comerţului al RM;
Confederaţia Naţ. a Patronatului; Confederaţia Sindicatelor Libere „Solidaritate”;
Confederaţia Sindicatelor din RM; Inst. Muncii; red . şef: L. Arsene. – 2006. - Ch.
18.
Justiţia constituţională = Конституционное правосудие : publ. şt. şi de
informaţie de drept / fondator : Curtea Constituţională a RM; red. şef: L. Arsene. – 2003. Ch. – Apare lunar. – Supl. al rev. „Legea şi viaţa”. - Text: lb. rom., rusă. – ISSN 18107257.
19.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenţia Naţ. de Stat „Moldpres”; dir.
gen.: V. Reniţă; red. şef: S. Ropot. – 1994. - Ch. – Săpt. – Text: lb. rom., rusă.
20.
Государство и право : журн./ учредители : Рос. акад. наук , Ин-т гос-ва и права ;
гл. ред.: И. А. Иконицкая ; редсовет : Б. Н. Топорнин. – 1927. – М. - 12 номеров в
год. – ISSN 0132-0769.
21.
Международное публичное и частное право : науч.-практ. и информ. изд. /
учредитель : Изд. Группа «Юрист»; Редсовет : Лукашук И. И.; гл. ред.: ИГ «Юрист»
Гриб В.В.; гл. ред.: Трунцевский Ю. В. – 2000. - M. - 6 номеров в год. - ISSN 18123910.
Medicină. Ecologie
22.
Mediul ambiant : rev. şt., de inf. şi cultură ecologică / fondatori : Min. Ecologiei şi
Resurselor Naturale, Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM; col. de red. : Mihailescu C.
(preş.) . – 2002. – Ch. – Apare o dată la 2 luni. – ISSN 1810-9551.
23.
Экология: журн. / Рос. Акад. Наук, Отд-ние биол. наук ; гл. Ред. В.Н.
Большаков. – 1970. - М. - 6 номеров в год. – ISSN 0367-0597. - www.naukaran.ru;
www.maik.ru.
24.
Kosmetik international : первый в России журнал о косметике и эстетической
медицине. – 1995. - М. - http://www.ki-online.ru/ru/journal-ki/.
25.
Косметика и медицина. – M.
Informatică şi inginerie
26.
Программирование : журн. / РАН, Отд-ние матем. наук ; гл. ред. : В.П.
Иванников. – 1975. - М. – ISSN 0132-3474. - 6 раз в год.
Filologie. Lingvistică. Literatură
27.
Limba română : rev. de şt. şi cultură / red. şef: A. Bantoş. – 1990. - Ch. – ISSN
0235-9111. - Apare lunar.
28.
Revista de lingvistică si Stiinta Literara . – Bucureşti. – ISSN 0236-3119. Apare de 2 ori pe an.
29.
Вестник МГУ. Серия 19 Лингвистика и межкультурные комуникации. –
1998. – M. - 4 раза в год. - ISSN 0201-7385, ISSN 2074-1588
http://www.ffl.msu.ru/nauka/nauka_vestnik/.
30.
Вопросы литературы: журн. критики и литературоведения. - ISSN 0042-8795.
31.
Инновации в образовании / red.-şef: V. Şadricov. – 2000. – M. - ISSN 16094646. – de 6 ori pe an
32.
33.
Иностранная литература. – M. – de 6 ori pe an.
Иностранные языки в школе с приложением «Методическая мозаика»: научн.методический журн. / гл. ред.: Н. П. Каменецкая. – M. - ISSN 0130-6073. – de 2 ori pe
an.
Istorie. Relaţii internaţionale
34.
Anuarul Instit. de Istorie „A. D. Xenopol” : Buletinul Fundeţiei Academiei „A.D.
Xenopol” din Iaşi. – ISSN 1223-9941.
35.
Historia: rev. de ist. / dir.: I. Cristoiu; red. şef: G. Dimisianu. – 2000. - Bucureşti. Apare lunar. – ISSN 1582-7968. – www.historia.ro.
36.
Magazin istoric : rev. / ed. : Fundaţia Culturală Magazin Istoric; preş. fondator:
Chr. Popişteanu; red. şef : D. Matei . – 1967. - Bucureşti. – Apare lunar. – ISSN 0541881X.
37.
Вестник древней истории : журн./ Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук
; Гос. Эрмитаж ; МГУ им. М.В.Ломоносова ; гл. ред.: Г. М. Бонгард-Левин. – 1937. М. - 4 номера в год. – ISSN 0321-0391.
38.
Вестник Московского университета. Серия 12, Полит. науки : науч. журн.
/ МГУ им. М.В.Ломоносова; гл. ред.: В. В. Миронов. – 1946. - М. – 6 номеров в год. –
ISSN 0201-7385, ISSN 0868-4871.
39.
Вестник Московского университета. Серия 13, Востоковедение : науч.
журн. / МГУ им. М.В.Ломоносова; гл. ред.: М. С. Мейер. – 1946. – М. – 4 номера в
год. – ISSN 0201-7385, ISSN 0320-8095.
40.
Современная Европа : журн. общественно – полит. исследований / Ин-т
Европы Рос. акад. наук; шеф – ред. Н.П. Шмелев; гл. ред.: Ю. Л. Молчанов. – 2000.
– М. – 4 номера в год. – ISSN 0201-7083. - www.sovevrope.ru.
Alte domenii
Reviste:
41.
Academica : rev. de şt. cultură şi artă, ed. de Acad. Română / dir. : academician Ionel
Haiduc, preş. Acad. Române. – 1990. – [Bucureşti]. – (Serie nouă). – Apare lunar . –
ISSN 1220-5737.
42.
Biblioteca: rev. de bibliologie şi şt. informării / red. şef: E.Vasilescu; sub redacţia
Chişinău: A. Rău (coord.). – 1948. – Bucureşti. – Seria nouă: 1999. – Apare lunar. - ISSN
1220-3386.
43.
Alma mater: Вестник высшей школы / учредитель : М-во образования и науки
Рос.Федерации, Евраз. ассоц. ун-тов, Ассоц. инж. образования, Рос. союз
промышленников и предпринимателей; изд. : Рос. Ун-т дружбы народов; гл. ред.: О.
Должечко. – 1940. - M. - 12 номеров в год. – ISSN 0321-0383.
44.
Библиография : науч. журн. / Рос. кн. палата; Бук Чембэр Интернэшнл ; гл. ред.:
К.М. Сухоруков. – 1929. - М. – 6 номеров в год. – ISSN 0869-6020.
45. Библиотеки учебных заведений. – M. - 3 номера в год.
46.
Научные и технические библиотеки : ежемес. сб. по вопр. теории и практики
библ. дела / Федеральное Агентство по науке и инновациям ; Гос. публ. науч.-техн.
б-ка России ; гл. ред.: А.И. Земсков. – 1961. - М. – 12 номеров в год. – ISSN 01309765.
Ziare:
47. Capitala : ziar public municipal / fondatori : Consiliul mun. Chişinău; dir. interim. P.
Maleş; red. şef : A. Chisnenco. – 1998. - Ch. – Apare săptămânal. – www.capitala.md.
48. Făclia: săpt. de inf., opinie şi cultură pedagogică / red. şef: T. Rusu. – 1954. – Ch. –
Apare săptămânal. – www.faclia.md.
49. Jurnal de Chişinău : ziar / fondator: colectivul red.; dir.: Val Butnaru. – Ch., 1999. –
Apare de trei ori pe săptămână. – www.jurnal.md.
50. Literatura şi arta : Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova / red.: Nicolaie
Dabija. – 1954. – Ch. – Apare o dată pe săptămână. – www.literaturasiarta.md.
51. Moldova Suverană – serie nouă : cotid. naţ. independent / fond.: S. C. „Casa editorială
Moldova Suverană” S.R.L.; dir., red. şef : Ion Berlinski. – 1924. – Ch. . – Apare 4 ori pe
săptămînă. – www.moldova-suverana.md.
52. Timpul de dimineaţă : cotid. naţ. independent / Dir. : C.Tănase; red. - şef coord. : S.
Ştefârţă. – 2001. - Ch. , 2001. – Apare de 5 ori pe săptămînă. – www.timpul.md.
53. Univers Pedagogic Pro : săpt. al Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep.Moldova / Dir.: Iu.
Miron; red. – şef : I. Iachim. – Ch. - Apare o dată pe săptămână.
54. Кишиневские
новости:
pеспубликанская
общественно-политическая
рекламно-информационная газета / Гл. ред.: С. Дробот. – Ch. – Apare o data pe
săptămână. – www.kn.md.
55. Комсомольская правда Молдова : газ. / ЗАО «Издательский дом «Комсомольская
правда»; гл. ред., генер. дир. В.Сунгоркин; Red. regională şi ed. : SC«Комсомольская
правда – Басарабия» SRL; ред. газ. «КП - Кишинев» С.Чуриков. – 1925. - Ch. –
Apare de 5 ori pe săptămînă. - www.kp.md.
56. Независимая Молдова : респ. обществ.- полит. газ. / учредитель – S.C. „Casa
editorială „Moldova Suverană” S.R.L.; изд. - „Cotid. independent social-politic „Moldova
Suverană” („Независимая Молдова”) S.R.L. Ю. Тищенко. - 1991. - . – Ch. – Apare de
4 ori pe săptămînă. – www.nm.md.
Download