Nolikums - Pasažieru vilciens

Реклама
APSTIPRINĀTS
ar akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” valdes
2015. gada 17.septembra lēmumu Nr.38-2
(protokols Nr.38)
Atklāta konkursa
„MTU firmas dzinēja remonts
(iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2015/34)
NOLIKUMS
Rīga, 2015
1. Vispārīgas ziņas par Pasūtītāju
1.1. AS „Pasažieru vilciens”, vienotais reģistrācijas numurs 40003567907, adrese: Turgeņeva iela 14,
Rīgā, LV-1050, turpmāk saukta arī Pasūtītājs.
2. Informācija par dokumentu izsniegšanu
2.1. Iepirkuma procedūras dokumenti tiek izsniegti bez maksas.
2.2. Sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi iepirkuma procedūras dokumenti,
tai skaitā nolikums (turpmāk – Nolikums), grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem, ir
brīvi un tieši pieejami elektroniskā formātā internetā pasūtītāja mājas lapā
http://www.pv.lv/lv/iepirkumi/, kā arī ieinteresētais piegādātājs var iepazīties ar dokumentiem
papīra formātā uz vietas – 104. kabinetā, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, Latvijā, iepriekš sazinoties ar
Nolikuma 21.1.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu.
2.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā,
tie izsniedzami, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 36.pantā
noteikto.
2.4. Piegādātājam ir jāseko līdzi visām izmaiņām iepirkuma procedūras dokumentos, ko Pasūtītājs
ievieto internetā Pasūtītāja mājas lapā http://www.pv.lv/lv/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma
procedūras dokumenti, un jāievērtē tās piedāvājumā.
2.5. Grozījumus un precizējumus iepirkuma procedūras dokumentos Pasūtītājs ievieto internetā
Pasūtītāja mājas lapā http://www.pv.lv/lv/iepirkumi/, kurā ir jau pieejami šīs iepirkuma
procedūras dokumenti, ne vēlāk kā 1 (vienu) darbdienu pēc tam, kad lēmumu par grozījumiem
vai precizējumiem apstiprinājusi Pasūtītāja valde.
2.6. Ja Pasūtītājs sniedz papildus informāciju piegādātājam, tas vienlaikus ar papildus informācijas
nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju internetā Pasūtītāja mājas
lapā http://www.pv.lv/lv/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot
arī piegādātāja uzdoto jautājumu.
3. Ziņas par iepirkuma priekšmetu
3.1. Iepirkuma priekšmets:
3.1.1. Pasūtītāja dīzeļvilciena MTU firmas dzinēja remonts Tehniskajās specifikācijā noteiktajā
apjomā..
3.1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. AS „PV”/2015/34.
3.2. Iepirkuma priekšmeta kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums:
3.2.1. Iepirkuma priekšmeta kvalitatīvais raksturojums ir noteikts šī Nolikuma 2.pielikumā –
Tehniskajās specifikācijās;
3.2.2. Iepirkuma priekšmeta kvantitatīvais raksturojums ir noteikts šī Nolikuma 3.pielikumā – finanšu
piedāvājumā.
3.3. Paredzamā līguma izpildes vieta:
3.3.1. Remonta veikšana – izpildītāja remonta izpildes vietā, dzinēja saņemšana remonta veikšanai un
nodošana Pasūtītājam pēc remonta veikšanas - AS „Pasažieru vilciens”, Kandavas iela 42a,
Rīga.
3.4. Paredzamā līguma darbības termiņš:
3.4.1. No iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2015. gada 31. decembrim.
4. Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi
4.1. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt,
lapām jābūt sanumurētām, numerācijai jāatbilst satura rādītājam.
4.2. Pretendenti var apvienoties piegādātāju apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu. Piedāvājumu
dokumentiem jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanās par kopīgu dalību
konkursā. Piegādātāju apvienības katram dalībniekam ir jāiesniedz šajā Nolikumā noteiktie
atlases dokumenti, tajā skaitā pieteikums. Piegādātāju apvienības saimnieciskās un finansiālās
2
spējas tiek summētas.
4.3. Piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, uz
iepirkuma līguma slēgšanas dienu ir jābūt reģistrētai kā pilnsabiedrībai, kurā uz sabiedrības
līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret kreditoriem, apvienojušies piegādātāju
apvienības biedri. Ja piegādātāju apvienība neizpilda šo nosacījumu, iepirkuma līgums ar to
netiek noslēgts.
4.4. Pretendenti var ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt
Pasūtītājam paskaidrojumus par konkursa dokumentiem rakstveidā, nosūtot tos Nolikumā
norādītajai kontaktpersonai. Atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem Pasūtītājs sagatavo un
publicē mājaslapā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.5. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
- Pieteikums un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (atlases dokumenti);
- Tehniskais piedāvājums;
- Finanšu piedāvājums.
4.6. Pasūtītājs nodrošina visu iesniegto piedāvājumu reģistrāciju.
4.7. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma 3 (trīs) eksemplāri, no kuriem viens eksemplārs ir
oriģināls ar uzrakstu „Oriģināls“, bet pārējie eksemplāri ir kopijas ar uzrakstu „Kopija”. Jebkura
veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls”.
5. Piedāvājumu variantu iesniegšana
5.1. Alternatīvu piedāvājumu (piedāvājuma variantu) iesniegšana nav paredzēta.
5.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.
6. Prasības pretendentu kvalifikācijai un iesniedzamie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti
6.1.Pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajām
prasībām.
6.2.Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija vai dokuments, kas apliecina pretendenta reģistrāciju
citā valstī.
6.3. Dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt MTU firmas dzinēju remontu un/vai
piedāvāt MTU firmas dzinēju rezerves daļas, dzelzceļa transportam.
6.3. Apliecinājums par pretendenta katra gada neto apgrozījumu pēdējos trijos finanšu gados.
Minimālās prasības pretendenta finanšu apgrozījumam – katra gada finanšu apgrozījums – ne
mazāk kā kopējās piedāvātās līgumcenas apmērā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk jānorāda
apgrozījums nostrādātajā periodā. Minimālās prasības uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – finanšu
apgrozījumam ne mazāk kā trīs reizes jāpārsniedz kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
6.4. Apliecinājums par pretendenta pieredzi, kas apliecina, ka pretendents ir veicis MTU firmas 8V396
TC14 tipa dzinēju remontus un veicis MTU firmas dzinēju rezerves daļu piegādi (dzelzceļa
transportam). Minimālās prasības pretendenta pieredzei – pēdējo trīs gadu laikā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai veikts vismaz trīs MTU firmas 8V396 TC14 tipa dzinēju remonts un veikta
MTU firmas dzinēju rezerves daļu piegāde par summu, kas pēdējo trīs gadu laikā, līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai, vismaz trīs reizes pārsniedz kopējo piedāvāto līgumcenu bez
pievienotās vērtības nodokļa. Apliecinājumam jāpievieno ne mazāk kā viena atsauksme par
pretendenta veiktajiem MTU firmas dzinēju remontiem un/vai veiktajām rezerves daļu piegādēm
(dzelzceļa transportam). Atsauksmē jābūt norādītam pasūtītājam, sniegtā pakalpojuma un/vai
piegādes aprakstam, pakalpojuma vai piegādes izpildes laikam un summai. Atsauksmē
norādītajām saistībām jābūt pilnībā izpildītām.
6.5.Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, šī nolikuma 6.1. –
6.5.apakšpunktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem attiecīgās pretendentu apvienības vai
pilnsabiedrības biedriem. Piegādātāju apvienības vai pilnsabiedrības biedru spējas tiek summētas.
3
6.6. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu
izslēgšanas nosacījumi.
7. Iesniedzamie iepirkuma priekšmetu raksturojošie dokumenti
7.1. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši šī Nolikuma 2.pielikumam – Tehnisko
specifikāciju prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda visa informācija, kas noteikta
tehniskajās specifikācijās. Tehniskajam piedāvājumam var pievienot informāciju, kas raksturo
piedāvājumu. Papildus iesniegtā informācija netiek vērtēta.
7.2. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam – Finanšu piedāvājumam.
8. Dokumentu noformēšanas prasības, valoda, kādā iesniedzams piedāvājums
8.1.Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
8.2.Pretendentiem piedāvājuma dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam rakstveidā, latviešu valodā.
Gadījumā, ja iesniedzamā informācija ir svešvalodā, tad piedāvājumam ir jāpievieno tulkojums
latviešu valodā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta
noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
8.3.Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, ar pretendenta zīmogu apzīmogotā aploksnē, uz tās norādot:
8.3.1.Piedāvājums atklātam konkursam „MTU firmas dzinēja remonts”;
8.3.2.Iepirkuma identifikācijas Nr. AS „PV”/2015/34;
8.3.3.Neatvērt līdz 2015.gada 30.septembra plkst. 10:00;
8.3.4.Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
8.3.5.Pasūtītājam AS „Pasažieru vilciens” – Turgeņeva iela 14, Rīgā, LV-1050.
8.4.Katram piedāvājuma dokumentu sējuma eksemplāram jābūt cauršūtam, lapām numurētām. Ja
piedāvājuma sējums pārsniedz 100 (viens simts) lappušu, piedāvājumu var sašūt vairākos
sējumos. Uz katra piedāvājuma sējuma jānorāda Nolikuma 8.3. punktā noteiktā informācija un
sējuma numurs.
8.5.Piedāvājuma dokumentiem – pieteikumam, tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt
parakstītiem. Dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis (amatpersona), kuram ir šādas tiesības.
Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīgi
noformēta pilnvara.
9. Informācija par piedāvājuma un līguma nodrošinājumu
9.1.Piedāvājuma un līguma nodrošinājums nav paredzēts.
10. Piedāvājuma derīguma laiks
10.1.Pretendenta konkursa piedāvājuma derīguma laikam jābūt norādītam piedāvājuma dokumentos
un tas nedrīkst būt mazāks par 90 (deviņdesmit) kalendārām dienām no konkursa piedāvājumu
atvēršanas dienas.
11. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, laiks un vieta
11.1.Piedāvājums konkursam jāiesniedz aizlīmētās aploksnēs, līdz 2015.gada 30.septembra plkst.
10:00, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, AS „Pasažieru vilciens” Iepirkumu daļā, 104.kabinetā.
11.2.Pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu līdz
Nolikuma 11.1.punktā norādītajam termiņam. Šādā gadījumā uz aploksnes jānorāda 8.3.punktā
norādītā informācija, kā arī atbilstošs uzraksts „Piedāvājuma grozījums” vai „Piedāvājuma
atsaukums”.
11.3.Jebkurš konkursa piedāvājums, kas saņemts pēc Nolikuma 11.1.punktā noteiktā konkursa
piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīts un tiks nosūtīts iesniedzējam neatvērtā veidā.
12. Piedāvājumu atvēršanas kārtība, vieta, laiks
12.1.Piedāvājumu atvēršana notiek pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2015.gada
30.septembra plkst.10:00,Turgeņeva ielā 14, Rīgā, AS „Pasažieru vilciens” 223. kabinetā,
4
konkursa nolikumā noteiktajā veidā un kārtībā.
12.2.Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sēdē. Piedāvājumu atvēršanas sēdes gaita tiek
protokolēta.
12.3.Pretendentu pilnvarotie pārstāvji reģistrējas, iesniedz pilnvaru un parakstās piedāvājumu
atvēršanas sēdē klātesošo personu reģistrācijas lapā.
12.4.Sākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, sēdes vadītājs klātesošajiem paziņo Pasūtītāja sēdes
dalībnieku sastāvu. Sēdes laikā sēdes vadītājs nolasa piedāvājumu iesniedzēju sarakstu.
12.5.Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā.
12.6.Ja ir saņemts piedāvājuma atsaukums vai grozījums, tas tiek atvērts pirms piedāvājuma
atvēršanas. Piedāvājumus un atsaukumus, kas ir saņemti pēc Nolikuma 11.1.punktā noteiktā
termiņa, kā arī piedāvājumus, par kuriem savlaicīgi saņemts atsaukums, Pasūtītājs neizskata un ar
pavadvēstuli nosūta piedāvājuma iesniedzējam vai pret pilnvarotās personas parakstu izsniedz
atpakaļ pretendentam.
12.7.Piedāvājumu atvēršanas sēdē tās vadītājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu,
laiku un kopējo piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
11.8. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz.
13. Norāde par konkursa dokumentācijas pieejamību
13.1.Pasūtītājs nodrošina visu iesniegto piedāvājumu satura neizpaušanu un uzglabāšanu neatvērtā
veidā līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājumu atvēršanas termiņam.
13.2.Ja pretendenta piedāvājums satur konfidenciālu informāciju, pretendentam tas jānorāda
pieteikumā atklātam konkursam. Par konfidenciālu nevar noteikt piedāvāto cenu.
14. Informācijas apmaiņas kārtība
14.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek ar pasta, tajā skaitā kurjerpasta,
elektroniskā pasta vai faksa (+371 67233049) starpniecību. Kurjerpasta pakalpojumus pasūtītājs
neapmaksā.
14.2.Informācijas pieprasījumam jābūt adresētam Pasūtītājam, ar norādi „Atklātam konkursam „MTU
firmas dzinēja remonts”.
15. Pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu
izvērtēšanas kārtība
15.1.Piedāvājumu atbilstību konkursa dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, pretendentu
atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzināšanu
un lēmuma pieņemšanu par atklāta konkursa rezultātiem Pasūtītājs veic slēgtā sēdē.
15.2.Piedāvājumu vērtēšanas gaita tiek protokolēta.
15.3.Piedāvājumu vērtēšana tiek uzsākta ar iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudi.
15.4.Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Pasūtītājs izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un
noformēts atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
15.5.Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs
piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
15.6.Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes Pasūtītājs veic pretendentu atlasi.
15.7.Pretendentu atlases laikā Pasūtītājs noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā
līguma izpildes prasībām, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai. Pasūtītājam
ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto informāciju, nosūtot attiecīgu informācijas pieprasījumu
vai publiski pieejamās datubāzēs un reģistros.
15.8.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, bet
pretendentam ir pienākums pieprasītos dokumentus uzrādīt.
15.9.Ja pretendents neatbilst kādai no pretendentiem izvirzītajām prasībām, Pasūtītājs turpmāk tā
piedāvājumu neizskata.
15.10.Pēc pretendentu atlases Pasūtītājs pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajās
5
specifikācijās noteiktajām prasībām.
15.11.Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pretendentiem iesniegt
atbilstības sertifikātus, citu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai un/vai
salīdzināšanai, bet pretendentiem ir pienākums pieprasīto informāciju Pasūtītāja noteiktajā
termiņā iesniegt.
15.12.Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām,
Pasūtītājs turpmāk šo piedāvājumu neizskata.
15.13.Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Pasūtītājs vērtē un salīdzina finanšu
piedāvājumus.
15.14.Pasūtītājs vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.
Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu.
15.15.Pēc finanšu piedāvājumu pārbaudes Pasūtītājs nosaka iepirkuma procedūras rezultātus.
15.16.Pasūtītājam piedāvājuma izvērtēšanas gaitā ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē
informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu
vērtēšanai un salīdzināšanai. Jautājumam un atbildei jābūt rakstiski izsūtītai pa pastu, elektronisko
pastu vai faksu. Atbildi jāsniedz līdz vēstulē norādītajam termiņam. Ja līdz noteiktajam termiņam
atbilde netiek saņemta, piedāvājums var tikt noraidīts.
15.17.Pasūtītājam piedāvājumu izvērtēšanai ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinuma
sniegšanai par iesniegtajiem piedāvājumiem.
15.18.Pasūtītājam ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja tas ir nepamatoti lēts.
16. Aritmētisko kļūdu labošanas kārtība
16.1.Pasūtītājam ir tiesības labot aritmētiskās kļūdas, kas konstatētas piedāvājumu izskatīšanas laikā,
paziņojot pretendentam par visiem labojumiem. Aritmētiskās kļūdas tiek labotas šādā kārtībā:
16.1.1.Pārrēķinot pretendenta finanšu piedāvājumu, aprēķins tiek veikts, ievērojot norādītās vienību
cenas.
16.1.2. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Pasūtītājs ņem vērā
tikai izlabotās cenas.
16.1.3.Par aritmētisko kļūdu labojumiem tiek informēts piedāvājuma iesniedzējs, kura piedāvājumā
kļūdas tiek labotas.
16.2.Ziņas par aritmētiskajām kļūdām ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.
17. Piedāvājumu izvēles princips
17.1.Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumus, ir pienākums tos vērtēt tikai atbilstoši šajā Nolikumā
noteiktajai kārtībai.
17.2.Vērtēts un salīdzināts tiks katra pretendenta piedāvājums, kurš atbilst šajā Nolikumā noteiktajām
prasībām.
18. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs
18.1.Piedāvājumu izvēles kritērijs ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām
atbilstošs piedāvājums ar zemāko kopējo piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa,
vērtējot piedāvājumu kopumā.
18.2.Par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kura piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām un ar zemāko kopējo piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa.
19. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība
19.1. Pasūtītāja lēmums un paziņojums pretendentam par iepirkuma procedūras rezultātiem ir pamats
iepirkuma līguma noslēgšanai.
19.2.Konkursa uzvarētāja pārstāvji 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas ierodas
6
pie Pasūtītāja uz pārrunām vai sazinās ar Pasūtītāja pārstāvi, lai vienotos par iepirkuma līguma
noslēgšanu. Iepirkuma līgums jānoslēdz līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
19.3.Ja konkursa uzvarētājs un Pasūtītājs nespēj vienoties un noslēgt iepirkuma līgumu, tad tiek
uzskatīts, ka konkursa uzvarētājs atteicies noslēgt līgumu, par ko tiek paziņots pretendentam. Šādā
gadījumā pasūtītājs par konkursa uzvarētāju var atzīt un uzaicināt noslēgt līgumu pretendentu,
kura piedāvājums ir ar nākamo kopējo zemāko kopējo piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa, vai izbeigt konkursu bez rezultātiem.
19.4. Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pasūtītājs pārliecinās vai konkursa uzvarētāja saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta. Ja konkursa uzvarētāja saimnieciskā darbība ir apturēta vai
pārtraukta, iepirkuma līgums ar šo pretendentu netiek slēgts un konkursa rezultāti tiek izvērtēti
atkārtoti.
19.5.Iepirkuma līguma projekts ir pievienots šim Nolikumam (4.pielikums) un pretendentam tas ir
saistošs sagatavojot piedāvājumu.
20. Norāde par tiesībām izbeigt vai pārtraukt konkursu
20.1.Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī līdz līguma noslēgšanai izbeigt vai pārtraukt iepirkuma
procedūru, par to ievietojot paziņojumu Pasūtītāja mājaslapā, ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta
vai pārtraukta līdz piedāvājumu atvēršanai un informējot piedāvājumu iesniedzējus, ja iepirkuma
procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta pēc piedāvājumu atvēršanas.
21. Personas vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis un adrese, kura pilnvarota sniegt
informāciju par konkursu
21.1.Iepirkuma procedūras kontaktpersona ir AS „Pasažieru vilciens” Iepirkumu daļas vecākais
iepirkumu speciālists Aldis Ezeriņš, tālr. +371 67233807, mob. tālr. +371 29472287, fakss +371
67233049, e-pasts [email protected]
22. Cita informācija, kas nepieciešama konkursa norisei un piedāvājumu sagatavošanai
22.1.Nolikums ir sagatavots, ievērojot AS „Pasažieru vilciens” iepirkuma noteikumu un saistošo
normatīvo aktu prasības.
22.2.Konkursā uz vienādiem nosacījumiem var piedalīties jebkura ieinteresētā persona.
22.3.Konkurss tiek organizēts, ievērojot Latvijas laiku un Latvijas Republikā noteiktās darba un svētku
dienas.
22.4.Nolikums sagatavots latviešu valodā. Līguma projekts sagatavots latviešu un krievu valodā.
Pasūtītājs nenodrošina Nolikuma tulkošanu citās valodās.
22.5.Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
pasūtītājam.
22.6.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pretendentam dokumentus vai iegūt informāciju publiskās
datubāzēs par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā
minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts, ja
tiks konstatētas viena vai vairākas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42. panta
pirmajā daļā minētās pazīmes.
22.7. Ja Pasūtītājam 22.6.punktā minētā informācija kļūst zināma pēc konkursa uzvarētāja noteikšanas,
bet līdz līguma noslēgšanai, konkursa rezultāti tiek anulēti. Pasūtītājs šajā gadījumā par konkursa
uzvarētāju var noteikt pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko kopējo piedāvāto cenu
bez pievienotās vērtības nodokļa, vai izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem.
22.8. Piedāvājuma parakstītājam jāuzņemas atbildība par sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.
22.9. Konkurss noslēdzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izskatīšanas,
konkursa uzvarētāja (-u) noteikšanas vai visu piedāvājumu noraidīšanas, vai iepirkuma līguma
noslēgšanas.
22.10.Pretendentam, kas tiks atzīts par uzvarētāju, Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no lēmuma
7
pieņemšanas, izsūtīs paziņojumu par tiesībām noslēgt līgumu. Šajā pat termiņā Pasūtītājs informēs
pārējos pretendentus par viņu piedāvājumu noraidīšanas iemesliem.
23.Pielikumi:
1.pielikums – Pieteikuma forma – 2 (divas) lapas;
2.pielikums – Tehniskās specifikācijas - 2 (divas) lapas;
3.pielikums – Finanšu piedāvājums – 1 (viena) lapa;
4.pielikums – Līguma projekts – 10 (desmit) lapas.
8
1.pielikums
[jāraksta uz Pretendenta firmas veidlapas]
2015.gada___._________________
Nr.____________
PIETEIKUMS
dalībai konkursā
________________________________________________________________________________,
(nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.)
kuru, pamatojoties uz __________________________, pārstāv _____________________________,
(pārstāvības pamats)
(amats, vārds un uzvārds)
apstiprina, ka ir iepazinušies ar AS „Pasažieru vilciens” organizētā atklātā konkursa „MTU firmas
dzinēja remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. AS „PV”/2015/34) nolikumu un iesniedz savu
piedāvājumu atbilstoši Nolikuma un tā pielikumu prasībām.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
 Nolikums un tā pielikumi mums ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;
 uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā
minētie kandidātu vai pretendentu izslēgšanas nosacījumi;
 mums ir nepieciešamie attiecīgās kvalifikācijas darbaspēka, tehniskie un finanšu resursi paredzamā
līguma izpildei;
 Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no tā atvēršanas dienas.
Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt konkursa
rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz iepirkuma līguma noslēgšanai,
neinformējot mūs par šādas rīcības iemesliem.
Ar šo mēs garantējam piedāvājumā sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti, kā arī apliecinām, ka
pieteikumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.
Apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti ir šī pieteikuma un mūsu piedāvājuma neatņemama
sastāvdaļa.
Piedāvājuma iesniedzēja rekvizīti
1
2
3
4
5
Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums
Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Adrese (juridiskā)
Adrese (faktiskā)
Tālrunis, fakss
9
6
7
8
9
10
Pielikumā:
Banka
Norēķinu konts
Bankas kods
Piedāvājuma iesniedzēja kontaktpersona
Kontaktpersonas tālr. fakss, e-pasts
(dokumenti uz ____ lp.)
______________________________________________
(Pilnvarotās personas paraksts, amats, vārds un uzvārds)
10
2.pielikums
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
Tehniskajai specifikācijai atbilstošs МТU firmas 8V396 TC14 tipa dzinēja (turpmāk – Dzinējs) remonta
W6 apjomā ar papilddarbiem pamatojoties uz defektācijas rezultātiem, turpmāk – pakalpojumi,
veikšana izpildītāja teritorijā.
2. Izpildāmo pakalpojumu apraksts un prasības
МТU firmas 8V396 TC14 tipa dzinēja remonts W6 apjomā ar papilddarbiem, pamatojoties uz
defektācijas rezultātiem, tiek veikts saskaņā ar MTU dzinēja 8V396TC14 tehniskās apkalpošanas un
ekspluatācijas kārtību МО20039/10R un Dīzeļdzinēja V396ТС4 detaļu nodiluma un pielaides lielumu
(MTU) MO70024/10R noteikumiem, Pēc remonta dzinēja parametriem ir jābūt atbilstošiem konkrētā
dzinēja tipam noteiktām parametru vērtībām.
Pēc dzinēja saņemšanas remontā izpildītājam ir jāveic to defektācija, lai noteiktu dzinēja remonta
papildus apjomu un papildus detaļu nomaiņas nepieciešamību, kas nav iekļauts obligāto detaļu
nomaiņas sarakstā (W6 specifikācija saskaņā ar Dzinēja ražotāja nosacījumiem) un papilddetaļu
obligāto nomaiņas sarakstā, kuru nosaka Dzinēja īpašnieks un kas ir pakalpojuma apraksta pielikums
Nr.1. Tamlīdzīgu remontdarbu veikšanu un papildus maināmo mezglu un detaļu sarakstu Puses
saskaņos ar atsevišķu papildus vienošanos pie remonta Līguma.
Remonta process sastāv no sekojošiem posmiem:
- Dzinēja transportēšana no Pasūtītāja pie Izpildītāja un atpakaļ;
-Dzinēja izjaukšana un defektācija Pasūtītāja klātbūtnē;
-Dzinēja pamatremonts W6 apjomā un detaļu nomaiņa saskaņā ar Dzinēja ražotāja specifikāciju W6
un Dzinēja obligāto nomaināmo detaļu sarakstu papildus ražotāja Specifikācijai W6 (1.pielikums);
- Dzinēja salikšana un noregulēšana;
- Dzinēja stenda izmēģinājumi Pasūtītāja klātbūtnē un atskaišu sastādīšana;
- Papilddaarbu veikšana un papilddetaļu nomaiņa, pamatojoties uz defektacijas procesa rezultātiem par
papildsamaksu.
3. Dzinēja nodošana, pieņemšana un nogādāšana
Dzinēja nodošana izpildītājam pakalpojumu veikšanai un dzinēja pieņemšana no izpildītāja pēc
pakalpojumu veikšanas notiek Pasūtītāja teritorijā Kandavas ielā 42a, Rīgā, Latvijā. Papildus Pasūtītājs
pieņem dalību Dzinēja stendu izmēģināšanā izpildītāja teritorijā, sastādot par to aktu.
Dzinēja nogādāšanu līdz pakalpojumu izpildes vietai un nogādāšanu pasūtītājam pēc pakalpojumu
izpildes nodrošina izpildītājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Dzinēju remonta izpildei
Izpildītājam ir jāpieņem 3 dienu laikā pēc remonta līguma parakstīšanas.
4. Pakalpojumu apjoms
11
Izpildāmo pakalpojumu apjoms:
1 (viens) Dzinējs.
5.Pakalpojumu izpildes termiņi
65 kalendāras dienas no Dzinēja pieņemšanas dienas, neieskaitot darba laiku, kurš ir
nepieciešamas papilddetāļu piegādei un papilddarbu veikšanai, pamatojoties uz defektācijas procesa
rezultātiem.
6.Garantijas termiņi
Garantijas termiņš visam Dzinējam: līdz nobraukumam 1500 motostundas, bet ne mazāk par 6 (sešiem
mēnešiem) no Dzinēja pieņemšanas pēc remonta, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ievēro Dzinēja
ekspluatācijas noteikumus. Garantijas termiņš no jauna uzstādītām detaļām:12 mēneši.
1.pielikums 2. nodaļai „Izpildāmo pakalpojumu apraksts un prasības”
Dzinēja obligāto nomaināmo detaļu saraksts papildus ražotāja „Specifikācijai W6”
Nr.
p.k.
Detaļas vai mezgla nosaukums
(angļu valodā)
Apzīmējums pēc kataloga MO
33879/OODE
Daudzums (gab.)
1
flame torch
00115905501
2
ZB 3,5 m
1
2
cable
Nr. 5085302234
3
solenoid
4/2 24V DC Nr. 0025402897
1
4
switch
0005350321
1
5
moodul
MIM 64 FPR Nr. 5275310448
1
6
pressure sensor 0-10 bar
Nr. 0025353231
1
7
temp.sensor PT 1000/60mm
0005352730
1
8
speed sensor DM 11/A
5205301269
1
9
actuator
0005344732
1
12
3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nosaukums
MTU firmas dzinēja remonts W6 apjomā
(kopā ar 1.pielikumā 2. nodaļai „Izpildāmo
pakalpojumu apraksts un prasības” detaļām)
mv
daudzums
gab.
1
Piedāvātā cena
EUR bez PVN
Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu apliecinām, ka:
-
Piedāvātā cena ir EUR _____________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības
nodokļa;
-
Preču vienību darbu cenās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi atbilstoši
atklāta konkursa nolikuma un tā pielikumu prasībām.
____________________________________________________
(Pilnvarotās personas paraksts, amats, vārds un uzvārds)
13
4.pielikums
LĪGUMS (projekts)
ДОГОВОР № PV/____-15
LĪGUMS Nr. PV/____-15
__ ._______ 2015 года
2015.gada __._______
АО «Pasažieru vilciens», регистрационный номер
40003567907, расположенное по адресу: ул.
Тургенева 14, г. Рига LV-1547, Латвия, именуемое в
дальнейшем - Заказчик, в лице председателя
правления А.Лубанса и членов правления М.Персе и
М.Бремзе, действующие на основании Устава и
решения правления № ____ от __.__.2015, с одной
стороны, и
______________________________,
регистрационный
номер/код
________,
расположенное
по
адресу:
_____________________________________,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
___________________________________,
действующего на основании ____________________,
с другой стороны,
называемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор, именуемый в дальнейшем –
Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является осуществление
Исполнителем ремонта одного двигателя МТU типа
8V396 TC14, который в дальнейшем именуется
«Двигатель», в соответствии со ступенью ремонта
W6 (согласно рекомендации производителя),
называемого
далее
«Спецификация
W6»,
Приложения № 1 - Технические cпецификации,
Приложения
№
2
предложения
____________________,
которие
являются
неотъемлемой частью данного Договора.
1.2. Стороны выражают уверенность и отдают себе
отчет в том, что во время производства ремонтных
работ, перечисленных в «Спецификации W6», может
возникнуть
необходимость
проведения
дополнительных ремонтных работ и замены
дополнительных узлов и деталей. Проведение
подобных
ремонтных
работ
и
список
дополнительных заменяемых узлов и деталей будут
согласованы
Сторонами
в
отдельном
дополнительном соглашении к данному Договору.
AS «Pasažieru vilciens», reģistrācijas numurs
40003567907,
atrašanās
vietas
adrese:
Turgeņeva iela-14, Rīga, LV 1547, Latvija,
turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, valdes
priekšsēdētāja A.Lubāna un valdes locekļu
M.Pērses un M.Bremzes personā, kuri rīkojas uz
Statūtu un valdes __.__.2015. lēmuma Nr.____
pamata, no vienas puses, un
_____________________
reģistrācijas
numurs/kods ______________atrašanās vieta:
_____________________________,
turpmāk
tekstā
saukta
Izpildītājs,
_____________________________
personā,
kurš rīkojas uz _______________ pamata, no
otras puses,
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. PUŠU PIENĀKUMI
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1. Izpildītājs apņemas:
turpmāk saukti Puses, noslēdz šo Līgumu,
turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līguma priekšmets ir viena МТU dzinēja,
8V396 TC14 tipa, turpmāk tekstā „Dzinējs”,
remonts, ko veic Izpildītājs, atbilstoši remonta
pakāpei W6 (saskaņā ar ražotāja rekomendāciju),
turpmāk „Specifikācija W6”, 1. pielikumu Tehniskajām
specifikācijām,
2.pielikumu
______________________ piedāvājumu, kuri ir
šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Puses pauž pārliecību un apzinās to, ka
veicot
„Specifikācijā
W6”
uzskaitītos
remontdarbus, var rasties nepieciešamība veikt
papildus remontdarbus un nomainīt papildus
mezglus un detaļas. Tamlīdzīgu remontdarbu
veikšanu un papildus maināmo mezglu un detaļu
sarakstu Puses saskaņos ar atsevišķu papildus
vienošanos pie šī Līguma.
14
2.1.1 произвести ремонтные работы по «Двигателю»
в соответствии со «Спецификацией W6» и
инструкциями:
1) «Руководство МТU по техобслуживанию и
содержанию в исправности дизельного двигателя
8V396TC14» МО20039/10R;
2) «Дизельный двигатель V396ТС4. Допуски и
значения износа» (MTU) MO70024/10R в сроки,
указанные в пункте 3.1. данного Договора;
2.1.2 не нести ответственность за невыполнение
ремонтных работ в срок в том случае, если задержка
вызвана
необходимостью
произведения
дополнительных работ (п.1.2.) или если задержка
произошла по причинам, не связанным с
деятельностью Исполнителя. Продлить срок ремонта
«Двигателя» на время выполнения дополнительных
работ и заказа дополнительных узлов и деталей;
2.1.1. veikt „Dzinēja” remonta darbus saskaņā ar
„Specifikāciju W6” un instrukcijām:
1)
«Rokasgrāmata
МТU
dīzeļdzinēja
8V396TC14 tehniskai apkopei un uzturēšanai
darba kārtībā» МО20039/10R; 2) «Dīzeļdzinējs
V396ТС4. Pielaides un nolietojuma parametri»
(MTU) MO70024/10R šā līguma 3.1.punktā
minētajos termiņos;
2.1.3 согласовать проведение дополнительных
ремонтных работ и поставку дополнительных
деталей и узлов помимо работ и деталей,
упомянутых в «Спецификации W6» и приложении
№1, а также стоимость подобных работ, деталей и
срок, необходимый для их выполнения, отдельным
дополнительным соглашением;
2.1.3. saskaņot papildus darbu veikšanu un
papilddetaļu un mezglu iegādi „Specifikācijā
W6” un 1.pielikumā minētajiem darbiem un
detaļām, kā arī tamlīdzīgu darbu un detaļu
izmaksas un termiņu, kas nepieciešams to
izpildei, ar atsevišķu papildus vienošanos;
2.1.4 выдать гарантию на выполненные ремонтные
работы по «Двигателю» на 1500 моточасов, но не
менее, чем на 6 (шесть) месяцев с момента
подписания двухстороннего акта приемосдаточных
работ;
2.1.4. izdot garantiju „Dzinējam” veiktajiem
remontdarbiem uz 1500 motostundām, bet ne
mazāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem, pēc abpusēja
darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas
brīža;
2.1.5 осуществить утилизацию неремонтопригодных
и подлежащих замене запасных частей по списку
«Спецификации W6», приложения №1, а также
узлов и деталей, подлежащих замене на основании
дефектации в соответствии с п. 1.2 настоящего
Договора;
2.1.5. veikt to neremontējamo un nomaināmo
rezerves daļu utilizāciju, kas norādītas
„Specifikācijā W6”, 1.pielikumā, kā arī to, kuras
jānomaina atbilstoši šā Līguma 1.2.punktā
veiktajai defektācijai;
2.1.6 принять все меры для обеспечения сохранности
имущества, доверенного ему Заказчиком и нести
материальную
ответственность
за
любую
небрежность или упущение, следствием которого
явилось частичное или полное повреждение,
уничтожение или потеря имущества Заказчика;
2.1.6. veikt visus pasākumus, lai nodrošinātu tam
uzticētā Pasūtītāja īpašuma drošību, un
uzņemties materiālo atbildību par jebkuru
paviršību vai nolaidību, kā rezultātā noticis
Pasūtītāja īpašuma daļējs vai pilnīgs bojājums,
iznīcināšana vai zudums;
2.1.2. neuzņemties atbildību par remontdarbu
neizpildīšanu termiņā tādā gadījumā, kad
aizkavēšanās radusies saistībā ar nepieciešamību
veikt papilddarbus (1.2.p.) vai ja kavējums radies
ar Izpildītāja darbību nesaistītu apstākļu dēļ.
Pagarināt «Dzinēja» remonta termiņu un
papildus darbu veikšanas uz papildus mezglu un
detaļu pasūtīšanas laiku;
2.1.7
обеспечить
представителям
Заказчика 2.1.7. nodrošināt iespēju Pasūtītāja pārstāvjiem
возможность участвовать в проведении дефектации piedalīties „Dzinēja” un tā mezglu defektācijas
«Двигателя» и его узлов, выслав соответствующее veikšanā; nosūtot attiecīgu uzaicinājumu;
приглашение;
2.1.8 передать Заказчику карты обмера основных
деталей «Двигателя» и протокол испытания
«Двигателя» на стенде, организовать подготовку
«Двигателя» для отправки к Заказчику после
2.1.8. nodot Pasūtītājam „Dzinēja” galveno
detaļu mērījumu kartes un „Dzinēja” stenda
izmēģinājuma protokolu, organizēt „Dzinēja”
sagatavošanu nosūtīšanai Pasūtītājam pēc
15
ремонта;
remonta;
2.1.9 за 5 (пять) календарных дней до окончания
ремонта, по факсу сообщить сроки вызова
представителя Заказчика для участия в испытании
«Двигателя» на стенде и приемки «Двигателя» из
ремонта;
2.1.9. 5 (piecas) kalendārās dienas pirms
remonta pabeigšanas pa faksu paziņot Pasūtītāja
pārstāvja izsaukšanas termiņus, lai piedalītos
„Dzinēja” stenda izmēģināšanā un „Dzinēja”
remonta darbu pieņemšanā;
2.1.10 Доставить «Двигатель» на своём транспорте в
цех Исполнителя. Перед наладкой «Двигателя»
доставить на своём транспорте в цех Исполнителя
электронный
регулятор
ECS-396.
Доставить
отремонтированный «Двигатель» в комплекте с
электронным регулятором ECS-396 из цеха в
течение 10 (десяти) дней с момента подписания
двухстороннего
приемосдаточного
акта
о
выполнении ремонтных работ к Заказчику.
2.1.10. Nogādāt „Dzinēju” ar savu transportu uz
Izpildītāja cehu. Pirms „Dzinēja” noregulēšanas
nogādāt ar savu transportu uz Izpildītāja cehu
elektronisko regulatoru ECS-396. Nogādāt
Pasūtītājam izremontēto „Dzinēju” komplektā ar
elektronisko regulatoru ECS-396 10 (desmit)
dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta par
remontdarbu izpildi abpusējas parakstīšanas
brīža.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2 Pasūtītājs apņemas:
2.2.1 погрузить
«Двигатель» на транспорт
Исполнителя, а в последствии
электронный
регулятор ECS-396. Принять и выгрузить на своей
территории отремонтированный «Двигатель» в
комплекте с электронным регулятором ECS-396 в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
подписания двухстороннего приемосдаточного акта
о выполнении ремонтных работ. Если Заказчик не
согласится принять «Двигатель» из цеха в течении
вышеуказанного срока, он обязан оплатить расходы
по
хранению.
«Двигатель»
доставляется
Исполнителю без моторного масла. Работы по
погрузке и выгрузке Заказчик производит только на
своей территории.
2.2.1 iekraut «Dzinēju» Izpildītāja transportā, bet
pēc tam elektronisko regulētāju ECS-396.
Pieņemt un izkraut savā teritorijā izremontēto
«Dzinēju» komplektā ar elektronisko regulatoru
ECS-396 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
pieņemšanas-nodošanas akta par remontdarbu
izpildi abpusējas parakstīšanas brīža. Ja
Pasūtītājs nepiekrīt pieņemt «Dzinēju» no ceha
iepriekšminētā termiņa laikā, viņa pienākums ir
apmaksāt izdevumus par glabāšanu. «Dzinējs»
izpildītājam tiek piegādāts bez motoreļļas.
Iekraušanas un izkraušanas darbus Pasūtītājs
veic tikai savā teritorijā.
2.2.2
проверить
правильность
составления
дефектного акта, включающего в себя список
необходимых запчастей, и, в течении 10 (десяти)
дней, сообщить о своем согласии согласовать
упомянутый акт или о возможных претензиях;
2.2.2 pārbaudīt defektu akta sastādīšanas
pareizību, kurā ietverts nepieciešamo rezerves
detaļu saraksts, un 10 (desmit) dienu laikā
paziņot par savu piekrišanu saskaņot minēto aktu
vai par iespējamām pretenzijām;
2.2.3 за основной ремонт «Двигателя» заплатить 2.2.3 par «Dzinēja» pamata remontu samaksāt
Исполнителю в соответствии с п. 4.1 настоящего Izpildītājam saskaņā ar šā Līguma 4.1.punktu.
Договора.
2.2.4 Заплатить Исполнителю за все дополнительные
запчасти сверх установленных в «Спецификации
W6», оговоренных в приложении №1 и
дополнительные работы, согласованные Сторонами
в соответствии с условиями, о которых будет
достигнута отдельная договоренность (пункты 1.2,
2.1.3), но более основной суммы за ремонт,
указанной в п.4.1 Договора.
2.2.4. Samaksāt Izpildītājam par visām papildus
„Specifikācijā W6”, 1. pielikumā minētajām
rezerves daļām un par papildus darbiem, kuri
saskaņoti starp Pusēm saskaņā ar noteikumiem,
par kuriem būs panākta atsevišķa vienošanās
(1.2., 2.1.3.punkts), bet ne vairāk par
pamatlīguma summu, kura norādīta Līguma
4.1.punktā.
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3. LĪGUMA NOTEIKUMI
16
3.1 Исполнитель разберёт «Двигатель», произведет
дефектацию
«Двигателя»,
оформит
предварительный дефектный акт о состоянии
«Двигателя», включающий в себя список для
проведения дополнительных ремонтных работ
необходимых запчастей и работ, их стоимость и
сроки, в которые третья сторона поставит
дополнительные детали , и предъявит его Заказчику
для утверждения в течение 3 (трёх) недель с момента
подписания
двухстороннего
акта
приемки
«Двигателя» в ремонт, а также вышлет приглашение
для участия представителей Заказчика в дефектации
«Двигателя».
3.1. Izpildītājs izjauks «Dzinēju», veiks
«Dzinēja» defektāciju, noformēs sākotnējo
defektu aktu par «Dzinēja» stāvokli, kurā tiks
iekļauts papildus remontdarbu veikšanai
nepieciešamo rezerves detaļu un darbu saraksts
un to izmaksas, un termiņi, kuros trešā puse
piegādās papildus detaļas, un iesniegs to
Pasūtītājam apstiprināšanai 3(trīs) nedēļu laikā
pēc brīža, kad tiks abpusēji parakstīts akts par
«Dzinēja» pieņemšanu remontā kā arī nosūtīs
uzaicinājumu Pasūtītāja pārstāvjiem piedalīties
«Dzinēja» defektācijā.
3.2. Исполнитель предоставит для заключения
(подписания)
дополнительное
соглашение
о
производстве дополнительных ремонтных работ и
замене дополнительных узлов и деталей (п.1.2.,
2.1.3.) к Договору и, в соответствии с этим
дополнительным Соглашением, сделает заказ
запасных частей, необходимых для проведения
ремонтных работ по «Двигателю» в соответствии с
дефектным актом, согласованным с Заказчиком.
Исполнитель не возлагает на себя ответственность за
невозможность своевременной доставки запчастей
третьей стороной.
3.2.
Izpildītājs
iesniegs
noslēgšanai
(parakstīšanai) atsevišķu papildus vienošanos pie
Līguma par papildus remontdarbu veikšanu un
papildus mezglu un detaļu nomaiņu (1.2.,
2.1.3.punkts) un saskaņā ar šo atsevišķo papildus
vienošanos pasūtīs rezerves detaļas, kuras
saskaņā ar defektu aktu, kas saskaņots ar
Pasūtītāju,
nepieciešamas
«Dzinēja»
remontdarbu veikšanai. Izpildītājs neuzņemas
atbildību, ja trešā puse savlaicīgi nepiegādā
rezerves daļas.
3.3 Исполнитель выполнит ремонтные работы по
«Двигателю», соберет и настроит «Двигатель» в
течение 3 (трех) недель с момента доставки
запасных частей, заказанных в соответствии с
пунктом 3.2. данного Договора.
3.3. Izpildītājs veiks «Dzinēja» remonta darbus,
saliks un noregulēs «Dzinēju» 3 (trīs) nedēļu
laikā pēc saskaņā ar šā Līguma 3.2.punktu
pasūtīto rezerves detaļu piegādes brīža.
3.4 Исполнитель проведет испытание «Двигателя» в
течение 3 (трех) недель с момента доставки
запасных частей, заказанных в соответствии с
пунктом 3.2. Договора.
3.4. Izpildītājs veiks «Dzinēja» izmēģināšanu 3
(trīs) nedēļu laikā, pēc, saskaņā ar šā Līguma
3.2.punktu, pasūtīto rezerves detaļu piegādes
brīža.
3.5 Исполнитель возвращает «Двигатель» Заказчику 3.5. Izpildītājs nodod atpakaļ «Dzinēju»
с промытой масляной и водяной системами, без Pasūtītājam ar izmazgātām eļļas un ūdens
моторного масла.
sistēmām, bez motoreļļas.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1 Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
сумму в __________ евро (_____________евро и
_____евроцентов)
за
отремонтированный
«Двигатель» в течение 30 (тридцати) дней с момента
выполнения Исполнителем ремонтных работ и
подписания
Сторонами
двухстороннего
приемосдаточного акта о выполнении ремонтных
работ
по
«Двигателю»
на
основании
4.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam
atlīdzību
EUR
_____________
(_________________ eiro un __________ centi)
apmērā par izremontēto „Dzinēju” 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir
pabeidzis remontdarbus attiecībā uz „Dzinēju”
un Puses parakstījušas divpusēju pieņemšanas nodošanas aktu par remontdarbu izpildi,
17
предоставленного счёта.
pamatojoties uz iesniegto rēķinu.
4.2 Сумма платежа, указанного в пункте 4.1. данного
Договора не включает в себя стоимость запасных
частей
и
деталей
сверх
оговоренных
в
«Спецификации W6» и приложении №1, а также
дополнительных работ сверх объёма W6, которые
будут доставлены и оплачены на отдельно
оговоренных в дополнительном Соглашении (п.1.2.,
2.1.3.) условиях. В сумму платежа по п.4.1.
настоящего Договора включены:
4.2 Šā Līguma 4.1.punktā minētā maksājuma
summā nav iekļauta to rezerves daļu un detaļu
cena, kuras izlietotas papildus „Specifikācijā
W6” un 1.pielikuma atrunātajām, kā arī papildus
darbi virs W6 apjoma, ko piegādās un apmaksās
uz atsevišķā papildus vienošanās atrunātajiem
noteikumiem (1.2., 2.1.3.punkts). Šā Līguma
4.1.punktā minētā maksājuma summā iekļauti:
4.2.1. «Dzinēja» izjaukšana un defektācija;
4.2.1 Разборка и дефектация «Двигателя»,
4.2.2. «Dzinēja» bāzes (pamat) remonts W6
4.2.2 Базовый (основной) ремонт «Двигателя» в apjomā;
объёме W6,
4.2.3. Rezerves daļu un detaļu izmaksas saskaņā
4.2.3 Стоимость запасных частей и деталей в ar „Specifikāciju W6” un šā Līguma
соответствии
со
«Спецификацией
W6»
и 1.pielikumam;
приложением №1 настоящего Договора,
4.2.4. «Dzinēja» salikšana un noregulēšana;
4.2.4 Сборка и настройкa «Двигателя»
4.2.5. «Dzinēja» stenda izmēģinājumi un
4.2.5 Стендовые испытания «Двигателя» и atskaišu sastādīšana;
составление отчётов,
4.2.6. «Dzinēja» transportēšana no Pasūtītāja pie
4.2.6 Транспортировка «Двигателя» от Заказчика к Izpildītāja un atpakaļ.
Исполнителю и обратно.
4.3 В случае если Исполнитель не выполнит
ремонтные работы по Двигателю в сроки, указанные
в пунктах 3.1., 3.3., 3.4. и 2.1.3 данного Договора,
Исполнитель будет обязан выплатить штрафные
санкции в размере 0,05% от стоимости ремонтных
работ в день, до дня их полного выполнения. Однако
размер штрафных санкций за задержку выполнения
работ не должен превышать 10% от общей
стоимости ремонтных работ, указанной в пункте 4.1.
данного Договора.
4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda Dzinēja
remonta darbus šā Līguma 3.1., 3.3., 3.4. un
2.1.3. punktā noteiktajos termiņos, Izpildītājs
maksā soda sankcijas 0,05% apmērā no
remontdarbu cenas par katru kavējuma dienu līdz
to pilnīgas izpildes dienai. Tomēr soda sankciju
apmērs par darbu izpildes kavējumu nevar
pārsniegt 10% no šā Līguma 4.1.punktā minētās
remontdarbu kopējās cenas.
4.4 В случае если Заказчик не произвел платежа в
соответствии с условиями данного Договора, то
Исполнитель имеет право требовать выплаты
штрафных санкций в размере 0,05% от
невыплаченной суммы в день до ее полной оплаты,
включая и сам день платежа. Однако размер
штрафных санкций не должен превышать 10% от
общей стоимости ремонтных работ, указанной в
пункте 4.1. данного Договора.
4.4 Gadījumā, ja Pasūtītājs nav veicis
maksājumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem,
tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt soda sankciju
samaksu 0,05% apmērā no nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu līdz pilnīgai
samaksas dienai, ieskaitot arī pašu maksājuma
dienu. Tomēr soda sankciju apmērs nevar
pārsniegt 10% no šā Līguma 4.1.punktā noteiktās
remontdarbu kopējās cenas.
4.5 Все платежи производятся в EUR и не должны
быть уменьшенны из-за каких-либо уплат за
перевод, а также иных расходов на перевод средств
на расчетный счет Исполнителя. Все платежи,
производимые Заказчиком, по условиям данного
Договора, должны производится без учета
компенсаций или встречных претензий, без каких-
4.5 Visi maksājumi tiek veikti EUR un tie netiek
samazināti sakarā ar maksājumiem par
pārskaitījumu, kā arī citiem izdevumiem par
līdzekļu pārskaitīšanu Izpildītāja norēķinu kontā.
Visiem Pasūtītāja veicamajiem maksājumiem,
pēc šā Līguma noteikumiem, jānotiek, neņemot
vērā kompensācijas vai pretpretenzijas, bez
18
либо налогов, а также без каких-либо уведомлений,
требований или протестов. В случае, если
законодательство или какие-либо предписания
вынуждают Заказчика произвести какой-либо вычет
или удержание налогов из платежей Исполнителю,
то Заказчик обязан доплатить ту дополнительную
сумму, которая необходима для того, чтобы после
подобных вычетов или удержаний обеспечить
Исполнителю полное получение того платежа,
которое равнялось бы получаемой Исполнителем
сумме в случае отсутствия подобных вычетов и
удержаний.
5. ФОРС-МАЖОР
jebkuriem nodokļiem, kā arī bez jebkādiem
paziņojumiem, prasījumiem vai protestiem.
Gadījumā, ja tiesību akti vai kādi citi rīkojumi
piespiež Pasūtītāju veikt kādu atvilkumu vai
nodokļu
ieturējumu
no
maksājumiem
Izpildītājam, tad Pasūtītāja pienākums ir
piemaksāt
papildus
summu,
kura
ir
nepieciešama, lai pēc šādiem atvilkumiem vai
ieturējumiem nodrošinātu izpildītājam pilna
maksājuma saņemšanu, kas būtu vienāda ar
summu, kuru Izpildītājam būtu jāsaņem, ja
nebūtu šādi atvilkumi vai ieturējumi.
5. NEPĀRVARAMA VARA
Стороны освобождаются от ответственности за
какие-либо материальные потери другой Стороны в
случае изменений законодательства, предписаний
или приказов со стороны правительственных
органов,
или
в
иных
Форс-мажорных
обстоятельствах, или по иным причинам, которые
воспрепятствовали
выполнению
договорных
обязательств и которые не являются результатом
действий Сторон, и которые Стороны не
предусмотрели и не могли предусмотреть на момент
подписания данного Договора.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par jebkuriem
otrās Puses materiālajiem zaudējumiem, ko
izraisījušas izmaiņas normatīvajos aktos, valsts
varas institūciju rīkojumi vai pavēles, vai citi
nepārvaramas varas apstākļi, vai citi cēloņi, kas
traucēja līgumsaistību izpildi un, kas nav Pušu
darbības rezultāts, un ko Puses neparedzēja un
nevarēja paredzēt šā Līguma parakstīšanas brīdī.
6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
6. GARANTIJAS NOTEIKUMI
6.1 Исполнитель дает гарантию выполненным
работам 1500 (одна тысяча пятьсот) моточасов
работы «Двигателя», но не менее 6 (шести) месяцев
с момента подписания двухстороннего акта
приемосдаточных работ согласно пункту 2.1.4
настоящего Договора и 12 (двенадцать) месяцев на
вновь
установленные
детали
согласно
«Спецификации W6», приложения №1, а также
вновь установленные узлы и детали взамен
забракованных при производстве дефектации
«Двигателя».
6.1. Izpildītājs dod garantiju „Dzinējam”
veiktajiem remontdarbiem uz 1500 (viens
tūkstotis pieci simti) motostundām, bet ne mazāk
kā 6 (sešus) mēnešus kopš darbu pieņemšanasnodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža
saskaņā ar šā Līguma 2.1.4.punktu, un 12
(divpadsmit) mēnešus no jauna uzstādītajām
detaļām saskaņā ar „Specifikāciju W6), 1.
pielikumu, kā arī no jauna uzstādītajiem
mezgliem un detaļām „Dzinēja” defektācijas
laikā izbrāķēto vietā.
6.2 Исполнитель обязуется устранить все дефекты и
недостатки выполненных ремонтных работ на
основании Договора, выявленные во время
гарантийного срока, в соответствии с составленым
актом-рекламацией на условиях п.6.3 Договора.
Гарантия не распространяется на:
6.2. Izpildītājs apņemas novērst visus uz Līguma
pamata izpildīto darbu defektus un trūkumus, kas
atklāti garantijas termiņa laikā, saskaņā ar
atbilstoši Līguma 6.3.punkta noteikumiem
sastādīto aktu-reklamāciju. Garantija neattiecas
uz:
6.2.1 На нормальный износ и дефекты и/или
недостатки, связанные с установкой «Двигателя»
после производства ремонтных работ;
6.2.2 Если недостатки или дефекты вызваны
неправильным обслуживанием и/или эксплуатацией
двигателя Заказчиком.
6.2.1.Uz normālu nolietojumu un defektiem
un/vai trūkumiem, kas saistīti ar „Dzinēja”
uzstādīšanu pēc remontdarbu paveikšanas;
6.2.2.Ja trūkumus vai defektus izraisīja dzinēja
nepareiza apkalpošana un/vai ekspluatācija no
19
Pasūtītāja puses.
6.3 В случае если в течение гарантийного срока,
указанного в пункте 6.1. настоящего Договора, в
«Двигателе» выявляются неисправности, Заказчик
письменно информирует об этом Исполнителя.
Исполнитель обязуется в течение 48 часов после
получения сообщения направить к Заказчику своих
представителей для составления акта-рекламации,
если Стороны не договорились иначе. Акт
подписывают представители Сторон. Заказчик
предоставляет
Исполнителю
необходимую
техническую
документацию
и
информацию,
связанную с эксплуатацией и техническим
обслуживанием гарантийного «Двигателя».
6.3. Gadījumā, ja šā Līguma 6.1.punktā norādītā
garantijas termiņa laikā «Dzinējam» tiek atklāti
bojājumi, Pasūtītājs rakstiski informē par to
Izpildītāju. Izpildītājs apņemas 48 stundu laikā,
pēc paziņojuma saņemšanas, nosūtīt pie
Pasūtītāja savus pārstāvjus akta-reklamācijas
sastādīšanai, ja Puses nav vienojušās savādāk.
Aktu parakstu Pušu pārstāvji. Pasūtītājs iesniedz
Izpildītājam
nepieciešamo
tehnisko
dokumentāciju un informāciju saistībā ar
garantijas «Dzinēja» ekspluatāciju un tehnisko
apkopi.
6.4 В течение гарантийного срока расходы, 6.4. Garantijas termiņa laikā izdevumus saistībā
связанные с транспортировкой, погрузкой и ar «Dzinēja» transportēšanu, iekraušanu un
выгрузкой «Двигателя», Исполнитель берет на себя. izkraušanu uzņemas Izpildītājs.
6.5 Установленный в пункте 6.1. Договора срок
гарантии «Двигателя» продлевается на время,
которое было затрачено на замену неисправного
оборудования, узла или детали и во время которого
была невозможна эксплуатация «Двигателя».
6.5. Līguma 6.1.punktā norādītais «Dzinēja»
garantijas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurš
patērēts bojātas iekārtas, mezgla vai detaļas
nomainīšanai, un kura laikā nebija iespējama
«Dzinēja» ekspluatācija.
6.6 В случае, если между Сторонами возникает спор
в вопросах недостатков и/или дефектов, выявленных
во время гарантийного срока, то Стороны совместно
заказывают экспертизу от завода-изготовителя
«Двигателя» MTU. Решение соответствующей
экспертизы
является
окончательным
и
обязывающим для Сторон, причем затраты по
экспертизе несет Сторона, в отношении которой
решение экспертизы было неблагоприятным.
6.6. Gadījumā, ja starp Pusēm rodas strīds
saistībā ar garantijas termiņa laikā atklātajiem
trūkumiem un/vai defektiem, tad Puses kopīgi
pasūta
ekspertīzi
no MTU
«Dzinēja»
izgatavotājrūpnīcas.
Attiecīgās
ekspertīzes
lēmums ir galīgs un saistošs abām Pusēm, un
izdevumus par ekspertīzi sedz Puse, attiecībā uz
kuru ekspertīzes lēmums bija nelabvēlīgs.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7. KONFIDENCIALITĀTE
7.1 Любая информация, полученная Стороной в ходе
выполнения действий по данному Договору, должна
рассматриваться как доверительная информация,
которая, без конкретного письменного разрешения
от доверяющей Стороны, не должна раскрываться
кому-либо, кто не связан непосредственно ни с
одной из Сторон, или не нанят какой-либо из Сторон
для проведения консультаций по поводу данной
трансакции; при этом подразумевается, что
конфиденциальная информация не включает в себя
информацию, которая:
7.1 Jebkura informācija, ko Puse saņēma šā
Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par
konfidenciālu informāciju, kura bez uzticējušās
Puses konkrētas rakstiskas atļaujas nav
izpaužama nevienam, kurš nav tieši saistīts, ne ar
vienu no Pusēm, vai to nav nolīgusi kāda no
Pusēm konsultāciju sniegšanai konkrētas
transakcijas saistībā, pie kam, tiek uzskatīts, ka
konfidenciālā
informācija
neietver
sevī
informāciju, kas:
7.1.1. независимо от действий Стороны-получателя
7.1.1. neatkarīgi no Puses-saņēmējas darbībām ir
является общедоступной на момент ее получения
vispārpieejama brīdī, kad Puse to saņem no
Стороной от доверяющей Стороны;
uzticējušās Puses;
20
7.1.2. на момент ее получения от доверяющей 7.1.2. brīdī, kad tā tiek saņemta no uzticējušās
Стороны известна получающей Стороне и тому Puses, tā ir zināma saņemošai Pusei, un tam ir
имеется адекватное подтверждение;
adekvāts apstiprinājums;
7.1.3. должна быть по требованиям законодательства 7.1.3. saskaņā ar likumdošanas prasībām tā ir
раскрыта
каким-либо
правительственным izpaužama attiecīgām valdības institūcijām.
организациям.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ
8. PAZIŅOJUMI
8.1. Любое уведомление, которое какая-либо из
Сторон вынуждена послать другой Стороне в рамках
данного Договора, должно быть письменным и
направленным на юридический адрес другой
Стороны, и считается выданным и полученным в
случае:
8.1. Katram paziņojumam, kuru kādai no Pusēm
ir jānosūta otrai Pusei šā Līguma ietvaros, jābūt
noformētam rakstiski un nosūtītam uz otras
Puses juridisko adresi, un tas skaitās izdots un
saņemts gadījumā, ja:
8.1.1 персональной передачи в момент доставки под
8.1.1. personīgi nodots piegādes brīdī pret
роспись;
parakstu;
8.1.2 отсылки по факсу в момент, зафиксированный
8.1.2. nosūtot pa faksu brīdī, kas piefiksēts
передающим устройством;
nosūtošajā iekārtā;
8.1.3 доставки заказной почтой на 7 (седьмой) день с
8.1.3. nosūtot ierakstītā sūtījumā pa pastu, 7.
того дня, как уведомление было принято к отправке
(septītajā) dienā pēc dienas, kurā paziņojums
соответствующей почтовой службой.
tika pieņemts nosūtīšanai attiecīgajā pasta
dienestā.
8.2. Любая сторона может изменить свой адрес, 8.2. Jebkura Puse var mainīt savu adresi, teleksa
номера телекса и факса при условии уведомления un faksa numurus pie nosacījuma, ka paziņos
другой Стороны об этих изменениях в течение 3 otrai Pusei par šīm izmaiņām 3 (trīs) darba dienu
(трех) рабочих дней.
laikā.
9. ИЗМЕНЕНИЯ
9. GROZĪJUMI
9.1.Данный Договор определяет суть соглашения 9.1. Šis Līgums nosaka Pušu vienošanās būtību.
между Сторонами.
9.2 Путем взаимного согласия Сторон данный
Договор может быть изменен или расширен в
соответствующее время при условии, что никакое
изменение или дополнение не вступит в силу до тех
пор, пока не будет выражено в письменной форме и
принято к исполнению обеими Сторонами.
9.2. Pusēm savstarpēji vienojoties, šis Līgums
var tik grozīts vai paplašināts, pie nosacījuma, ka
nekāds grozījums vai papildinājums nestāsies
spēkā līdz brīdim, kad tas netiks izteikts
rakstiskā formā un abas Puses to pieņems
izpildei.
10. ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
10. NOTEICOŠĀ LIKUMDOŠANA
Любые конфликты, возникшие в связи с данным
Договором, должны разрешаться
Сторонами
мирным путем. В случае если это не является
возможным, то Стороны выразили согласие, что
спорные вопросы решаются в стране истца и по
законам соответствующей страны.
Jebkurus konfliktus saistībā ar šo Līgumu Puses
centīsies risināt mierīgā ceļā. Gadījumā, ja tas
nav iespējams, tad Puses vienojas, ka strīdīgie
jautājumi tiks risināti prasītāja valstī un pēc
attiecīgās valsts likumiem.
21
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
11.1. Действие данного Договора отменяет все
предыдущие соглашения и толкования, связанные с
описываемым в нем предметом. Данный Договор
представляет собой абсолютно полный Договор
между Сторонами. После его подписания Стороны
не будут иметь друг к другу никаких претензий по
тексту Договора.
11.1. Šā Līguma darbība atceļ visas iepriekšējas
vienošanās un traktējumus saistībā ar tajā
aprakstāmo priekšmetu. Šis Līgums ir absolūti
pilnīgs Līgums starp Pusēm. Pēc tā
parakstīšanas, Pusēm nebūs nekādu pretenziju
par Līguma tekstu vienai pret otru.
11.2 Срок действия Договора устанавливается с 11.2. Līguma darbības termiņu nosaka no brīža,
момента его подписания Сторонами до полного kad Puses to parakstījušas, līdz abu Pušu saistību
выполнения Сторонами своих обязательств.
pilnīgai izpildīšanai.
11.3 Документы, связанные с выполнением условий
Договора составляются на латышском и русском
языке. С целью недопущения двоякого толкования,
написание наименований запасных частей для
«Двигателя» производится на английском языке
согласно каталога MTU Nr.MO 33879/OODE.
11.3. Dokumenti saistībā ar Līguma noteikumu
izpildi tiek sastādīti latviešu un krievu valodā.
Nolūkā
nepieļaut
divējādu
iztulkošanu,
«Dzinēja» rezerves daļu nosaukumi tiek rakstīti
angliski saskaņā ar MTU katalogu Nr. MO
33879/OODE.
11.4. Акты дефектации, документы в соответствии с
п.2.2.2. и 3.1. настоящего Договора, а также акты
приёмки-сдачи работ уполномочены подписывать со
стороны Заказчика – руководитель департмента
обслуживания подвижного состава Сандис Ауструмс
(замещающее его лицо или другое лицо,
уполномоченное
распоряжением
председателя
правления), а со стороны Исполнителя –
______________________
11.4. Defektācijas aktus, dokumentus saskaņā ar
šā Līguma 2.2.2. un 3.1.punktu, kā arī darbu
pieņemšanas-nodošanas
aktus
pilnvaroti
parakstīt no Pasūtītāja puses – Ritošā sastāva
servisa departamenta vadītājs Sandis Austrums
(viņu aizvietojoša persona vai cita ar valdes
priekšsēdētāja rīkojumu pilnvarotā persona), bet
no Izpildītāja puses – __________________
Дополнительное соглашение к Договору (п.3.2.) со
Papildu vienošanās pie Līgumam (p.3.2.) no
стороны Заказчика подписывают все члены
Pasūtītāja puses paraksta visi valdes locekļi, bet
правления, а со
стороны Исполнителя –
no
Izpildītāja
puses______________________
_________________________.
11.5 Договор составлен на латышском и русском
языках, на 10-ти листах, в двух идентичных
экземплярах и имеют равную юридическую силу. В
случае разногласий преимущество имеет редакция
Договора на латышском языке. Один экземпляр
Договора хранится у Заказчика, другой – у
Исполнителя.
11.5. Līgums sastādīts latviešu un krievu
valodās, uz 10 lapām, divos identiskos
eksemplāros, un tiem ir vienāds juridisks spēks.
Domstarpību gadījumā noteicošā ir Līguma
redakcija latviešu valodā. Viens Līguma
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie
Izpildītāja.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES,
REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Заказчик
Исполнитель
АО «Pasažieru vilciens»
________________________________
Регистрационный номер предприятия: 40003567907
Регистрационный номер/код: ___________
Регистрационный номер налогоплательщика:
LV40003567907
Регистрационный номер налогоплательщика:
__________________
22
Юридический адрес: ул. Тургенева-14, г. Рига LV
1547, Латвия
Юридический адрес: _________________
______________________
Расчетный счет № LV76HABA0551002713776
в АО «SWEDBANK»,
Код банка (SWIFT): HABALV22
Контактная персона – Анатолий Рябуха
(руководитель проектов)
Расчетный счет № _________________
моб. тел. +371 953 1740, тел. +371 723 6254, факс
+371 723 6505
моб. тел. +__________, fakss
+_______________
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
AS «Pasažieru vilciens»
____________________________
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003567907
Reģistrācijas numurs/kods: _____________
PVN maksātāja numurs: LV40003567907
PVN maksātāja numurs: _________________
Turgeņeva iela-14, Rīga, LV 1547, Latvija
_________________________ _____________
Norēķinu konts bankā AS “SWEDBANK”
Norēķinu konts Nr.___________________ _
IBAN: ____________________________
Nr. LV76HABA0551002713776
Bankas kods (SWIFT): HABALV22
Kontaktpersona – Anatolijs Rjabuha (projektu vadītājs
Mob.tālr.. +371 953 1740, tālr. +371 723 6254,
fakss+371 723 6505
IBAN: ___________________
Код банка (SWIFT): ________________
Контактная персона – _______________
Bankas kods (SWIFT): ___________________
Kontaktpersona – ______________________
Mob.tālr. +____________, fakss
+______________
Заказчик/Pasūtītājs:
Исполнитель/Izpildītājs:
Председатель правления/
___________/
Valdes priekšsēdētājs
___________
_________________
A.Lubāns / А.Лубанс
_________________ ________/ ________
Член правления/
Valdes loceklis
_________________
M.Pērse/ М.Персе
Член правления/
Valdes loceklis
_________________
M.Bremze/ М.Бремзе
23
Скачать