תכנית לימוד יידיש ברמה א&#39

advertisement
‫ לפי התקן האירופי‬1A ‫תכנית לימוד יידיש ברמה א'– המחצית הראשונה של רמה‬
‫ תמלילים‬,‫תוכן ספרותי‬
‫נושאים לדיבור ודיון‬
‫התוכן הדקדוקי‬
‫שיר א"ב‬
)3 2 1( ‫צורות נימוס‬
‫מה זה? מי זה? מי אתה? מי‬
‫אתם? שם ומשפחה‬
‫ כללי קריאה והגייה‬,‫ צירופי אותיות‬,‫בית‬-‫אלף‬
‫ הייסן בהווה; שמות מספר‬, ‫כינויי גוף; הטיית פעלים זײן‬
‫ צורות‬,‫ וואס ; מין שמות עצם‬,‫מונים; מילות שאלה ווער‬
‫ דער אא"וו‬,‫ תוויות א‬,‫רבים‬
‫עיסוק‬/‫וואס טוסטו? מקצוע‬
‫ לאַכן‬- ‫ שרײַ בן וווינען וויינען‬:‫פעלים בהווה לדוגמה‬
‫ טאַנצן‬- ‫ לויפֿן זינגען‬- ‫שּפרינגען‬
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe15.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe16.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe18.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe32.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe34.jpg
'‫מס‬
‫שעו‬
‫ר‬
1
2
http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013/01/ver-ikh-bin.pdf
http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013/01/d792d7a2d7a4
d6bfd799d7a0d798-d7a2d79ed7a2d7a6d79fd795d795d790d6b8d7a1.pdf
http://www.languages-study.com/yiddish/bakantwaft-worksheet.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/vegn-zix-worksheet.jpg
http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013/01/d79ed799d
7a8-d7a9d79ed795d7a2d7a1d79f-d790d795d79fd791d790d6b7d7a7d7a2d7a0d7a2d79f-d796d799d79a.pdf
‫בלעטער‬-‫שירים איך בין א גוטער מוזיקאנט ו‬
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe75.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe54.jpg
http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013/01/songbletelekh.pdf
‫הטיית‬
3
‫ וויסן; הבדל בין‬,‫ טאן‬,‫ גיין‬,‫ עסן‬,‫המיוחד שבפעלים ארבעטן‬
‫טאן לבין מאכן;שמות תואר בצורה קצרה ותארי פועל‬
http://www.languages-study.com/yiddish/verb1a-g.html
http://www.languages-study.com/yiddish/verb1d-z.html
http://www.languages-study.com/yiddish/verb1t-e.html
http://www.languages-study.com/yiddish/verb1p-k.html
http://www.languages-study.com/yiddish/verb1r-w.html
http://www.languages-study.com/yiddish/wraybm.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/voynen.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/veynen-laxn.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/wpringen-loyfn.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/zingen-tancn.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe101.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe75.jpg
‫ ווייסט איר‬,‫ וואס מיר זײנען‬,‫שירים אז דער רבי טאנצט‬
‫ ֿפון דער גאנצער וועלט‬,‫ווער איך בין‬
http://www.languages-study.com/yiddish/veyst-ir-ver-ix.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich26-27.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich30-31.jpg
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?songID=91
[фун дэр гАнцер вэлт]
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich38-39.jpg
http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/rumenia.html
http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/vinter.gif
http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/slutsk.utf8.html
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&so
ngID=141 Белз след. раз
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&so
ngID=142 Коцк след. раз
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&so
ngID=140 Вилнэ уже читали
http://www.languages-study.com/yiddish/gradeyeruwolaim.jpg след. раз
http://www.lebnsfragn.com/bin/articles.cgi?ID=1221
‫ מיקום‬,‫ מוצא‬,‫ארצות ושפות‬
http://www.languagesstudy.com/yiddish/lender-wpraxn.html
http://www.languagesstudy.com/yiddish/lernenwraybm-leyenen.gif
http://www.languagesstudy.com/yiddish/mizrex-eyropemape.jpg
http://www.languagesstudy.com/yiddish/hanoe73.jpg
что у кого лучшее
http://www.languagesstudy.com/yiddish/substantivpronomen.jpg
http://www.languagesstudy.com/yiddish/skiva23.jpg
http://www.languagesstudy.com/yiddish/skiva41.jpg
‫ צאלן‬,...‫שירים איינס און איינס‬
‫חשבון‬
http://www.languages-study.com/yiddish/1un1.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/coln.jpg
http://www.languages-
http://www.languagesstudy.com/yiddish/NN.html
http://www.languagesstudy.com/yiddish/bruxteyl.ht
;‫סדר המילים במשפט פשוט; צורות שלילה; נושא מופשט מען‬
‫ווײל‬-‫ תשובה ב‬,‫ ֿפארוואס‬,‫ ֿפון וואנען‬,‫ ווּוהין‬,‫מילות שאלה ווּו‬
4
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93
%D7%99%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95
%D7%A7/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=12 8_11
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=64
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles73.jpg
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=13
http://www.languages-study.com/yiddish/frages.html
http://www.languages-study.com/yiddish/entfers.html
http://www.languages-study.com/yiddish/frages1entfers.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/frages2entfers.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/frages3entfers.jpg
‫ וויֿפל ;תיאורי‬,‫ מילות שאלה ווי‬,)‫הטיית הפועל האבן(תרגול‬
‫קצת‬/‫מעט‬/‫כמויות הרבה‬
http://www.languages-study.com/yiddish/poster20.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles37colvort.gif
5
study.com/yiddish/substantiv-pronomen.jpg
ml
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=96
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva21.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva40.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/numern.jpg
http://www.yiddishbookcenter.org/a-shmek-yidish/counting-and-basic-arithmetic
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe50.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva42.jpg
‫ כולל אלע מענטשן זײנען ברידער‬,‫אוסף טקסטים‬
‫ צבעים‬,‫גיל‬
http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013
/01/d791d7a8d799d793d7a2d7a8-peretz.pdf
http://yiddishfarkinder.files.w
ordpress.com/2013/01/kolirnfun-harbst.pdf
http://yiddishfarkinder.files.w
ordpress.com/2013/01/fruitand-colors.pdf
http://www.languagesstudy.com/yiddish/elter.jpg
http://www.languagesstudy.com/yiddish/skiva61.jpg
‫ מײן‬,‫שירים איך האב ליב‬, ‫טקסט מײן גוטער זיידע‬
‫משּפחה‬
‫משפחה‬
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&so
ngID=224
http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013/01/d795d7
95d790d6b8d7a1-d790d799d79a-d794d790d6b8d791d79cd799d791.pdf
http://www.languages-study.com/yiddish/miwpoxe.jpg
http://www.cs.engr.uky.edu/~raph
ael/yiddish/basheva.zeyde.gif
http://www.iddish.co.il/SongsShow.as
px?isHoliday=true&songID=213
?...‫ווי אלט ביסטו? ציון גיל; וואסער קאליר איז‬
6
;‫פועל מורכב ליב האבן; שמות תואר של קניין‬
‫יחס הקניין של שם עצם‬
7
Притяж падеж
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva51.jpg
‫ווער שטאַ רבט‬
http://www.languagesstudy.com/yiddish/weinreich58-59.jpg
http://www.languagesstudy.com/yiddish/weinreich62-63.jpg
‫אוסף טקסטים קצרים בנושא‬
‫דירה‬/‫בית‬
‫ביטוי ס'איז דא‬
8
‫סיפור לעמעך אין שול‬
‫לימודים‬
‫הבדל בין רעדן לבין זאגן; שמות תואר בצורה ארוכה (רק‬
)‫נומינטיב‬
9
)‫זמן (שעון‬
,‫ ימי השבוע‬,‫חודשים‬
‫תאריכים‬
‫עונות השנה‬
‫מילת שאלה ווען‬
‫מספרים סודרים‬
10
‫נושא מופשט עס; כינויי גוף הטיית כינויי גוף ותוויות‬
‫בדאטיוו ובאקוזאטיוו‬
12
http://www.languagesstudy.com/yiddish/mayses-vegn-nemen.jpg
http://www.languagesstudy.com/yiddish/lemex-in-wul.jpg
‫אוסף טקסטים קצרים בנושא‬
‫ בולבעס‬,‫שיר אלע מאנטיק‬
‫אוסף טקסטים קצרים בנושא‬
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=23
введение в грамматику артиклей и существительных
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=81
подробные таблицы артиклей
http://www.languages-study.com/yiddish/umbawtimter-artikl.jpg
упражнение на неопределенный артикль
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7/%D7%
A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_6
дательный падеж личных местоимений и существительных
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7/%D7%
A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_5
винительный падеж личных местоимений и существительных
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe216.jpg
диалог с личными местоимениями в дательном падеже
11
и местоимениями других классов
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe218.jpg
еще примеры по теме и пояснения на иврите
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe221.jpg
глаголы, часто употребляемые с личными
местоимениями в дательном падеже
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe220.jpg
упражнения на замену существительных личными
местоимениями в разных падежах
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva99.jpg
упражнения на вставку личных местоимений в
винительном и дательном падежах
примеры и упражнения на винительный падеж
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe225.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/akuzativ.jpg
примеры и упражнения на дательный падеж
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe228.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/dativ.jpg
примеры и упражнения на разные падежи
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich42-43.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich56-57.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich62-63.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva99.jpg
примеры и упражнения на притяжательный падеж и местоимения
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=26
склонение имен собственных с пояснениями на иврите
http://www.languages-study.com/yiddish/nemen-deklinacye.jpg
упражнение на склонение имен собственных
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe230.jpg
склонение имен собственных и особых существительных с
пояснениями на иврите и упражнение по теме
‫הפועל געבן‬
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe213skiva57.jpg
‫ שא שטיל מאכט ניט קיין‬,‫שירים בײגעלעך‬
‫ זײ זשע מיר געזונט; פתגמים‬,‫גערודער‬

,‫ ייִ דל מיטן ֿפידל‬,‫שירים ּפאּפירענע קינדער‬
‫דער שניימענטש‬
‫ניסוח בקשות ופקודות‬
‫ציווי לגוף השני‬
13
‫חלקי הגוף‬
‫מילות יחס ומיזוגן עם התווית דעם‬
14
http://www.languages-study.com/yiddish/prepozicye-adverb.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/prepozicyes.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/prepozicye.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe238.jpg
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=100
‫שיר לאמיר אלע איניינעם‬
– ‫ בין איך מיר א שנײדערל‬,‫שירים אן אלטע קשיא‬
...‫קיין נאדל‬
http://www.languagesstudy.com/yiddish/alte-kawe.jpg
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id
=2290
‫אוכל ושתייה‬
‫בגדים‬
‫ וואס ֿפאר א‬,‫מילות שאלה וועלכער‬
‫הפועל וועלן; הצורה לאמיר‬
‫ וויסן‬-‫ קאנען; הבדל בין קענען ל‬,‫ קענען‬,‫ דארֿפן‬,‫פעלים מודליים מוזן‬
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles58verb.jpg
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=108
http://www.languages-study.com/yiddish/modal-t.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe95.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva58.jpg
http://iddish.co.il/Download.aspx?isExercise=1&id=310
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich58-59.jpg
15
16
‫זמן עתיד‬
17
‫זמן עבר של פעלים רגילים; שימוש בפועל שּפילן‬
‫זמן עבר של פעלים יוצאי דופן‬
18
‫ירן‬- ‫פעלים עם תחיליות יציבות ועם סיומת‬
20
;‫ א שטיקל ברויט‬,‫סיפורים איך וועל זײן דער ערשטער‬
,‫ סעודהניו‬,‫ אונדזער ֿפאלק‬,‫שירים איינס צוויי דרײ ֿפיר‬
‫ ּפאטשע קיכעלעך‬,‫שלאף מיידעלע‬
‫טקסט יענטע די בריה‬
‫ צען‬,‫ אמאל איז געווען‬,‫שירים ווּו ביסטו געווען‬
‫ אונדזער ניגונדל; סיפורים מיט א סך יארן‬,‫ברידער‬
‫טוב; דער נשרף און זײנע צוויי קי‬-‫צוריק; ֿפיש אויף יום‬
‫באלאלײקע‬-‫שיר טום‬
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles73.jpg
список глаголов идиш, изучаемых на I этапе (1 2 3 4 5)
глаголы ‫ האָבן‬, ‫ זײַ ן‬,‫ טאָן‬в настоящем времени с пояснениями на иврите
упражнение на глаголы ‫ טרינקען‬/ ‫ עסן‬в настоящем времени
мини-текст с глаголами, чья форма I и III лиц мн.ч. настоящего времени отлична от инфинитива
спряжение модальных глаголов в III л. ед.ч. с пояснениями на иврите; упражнение на правильные глаголы
упражнения на спряжение для начинающих(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
уменьшительно-ласкательные суффиксы (диминутив)
всё о прилагательных идиш
всё о местоимениях идиш
всё о числительных идиш
всё о глаголах идиш
предлоги и наречия места с переводом на иврит
примеры употребления предлогов и наречий места с переводом на иврит
предлоги места с иллюстрациями и упражнениями: (1) (2)
важнейшие предлоги идиш со всеми значениями, примерами и переводами на иврит
важнейшие случаи слияния предлогов с артиклем
стихотворение [папИрэнэ кИндэр] "Бумажные дети"
союз ‫ בינדוואָרט‬/ ‫מילות קשר‬
тема "Имя, знакомство"
тема "Дом, квартира"
тема "Учеба, языки"
стихи и песни о языке идиш
тема "Семья"
стихи и песни о матери
стихи и песни о свадьбе
тема "География, кто откуда"
тема "Цвета"
тема "Время, часы"
тема "Дни недели, календарь"
тема "Возраст, день рождения, старость"
тема "Сезоны, погода" (в т.ч. дождь)
тема "Режим дня, повседневные действия"
тема "Внешность, части тела"
тема "Здоровье, медицина"
тема "Еда": слова и выражения; тексты и упражнения
тема "Одежда, обувь"
19
тема "Деньги, банк, бизнес, покупки, богатство и бедность"
тема "Автомобиль, транспорт"
тема "Путешествия"
к теме "Природа": упражнение на вставку слов на основе песни [арУм дэм фАер] "Вокруг костра"
тема "Животные"
тема "Растения"
тема "Работа, профессии"
тема "Музыка, песни"
тема "Клезмерское искусство"
тема "Театр"
тема "Кинематограф"
тема "Изобразительное искусство"
тема "Современная пресса на идиш"
тема "История прессы на идиш"
тема "История языка идиш"
тема "Почта"
тема "Компьютер, математика"
тема "Характеры, чувства, отношения"
тема "Война, армия, Катастрофа"
тема "Израиль"
тема "Иерусалим"
тема "Политика"
тема "Религия"
тексты о шАбэсе (Субботе) (1) (2)
тексты о рошешОнэ (еврейском Новом Годе)
фольклорные выражения на идиш, связанные с Ёмим норОим (днями покаяния)
тексты о ёнкИпэре (Судном Дне)
тексты о сУкес (Суккоте) и Симхэс-Тойре (Симхат-Торе)
стихотворение Б. Рабинович [фар майн татнс сУке] "Перед шалашом моего папы"
тема [хАнэке] "Ханука"
тексты о хамэшОсэре (Ту би-Швате)
тексты о пУриме (1 2 3)
пуримская песня о Яхне-Двоше
тексты о пребывании евреев в Египте
тексты о пЭйсэхе (Пасхе): (1) (2) (3) (4) (5)
рассказ Ц. Алтуского [а сЭйдэр ин а бУнкер] "Пасхальный седер в бункере"
тексты о лаг бо-Оймере (Лаг ба-Омере)
тема [швУэс] "Шавуот"
<a target=new href=http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2597></noindex>слова песни З. Шнеура [маргарИткелэх]</a>
‫ לפי התקן האירופי‬1A ‫תכנית לימוד יידיש ברמה ב'– המחצית השנייה של רמה‬
‫ תמלילים‬,‫תוכן ספרותי‬
диалоги с отрицаниями, пояснения на иврите и упражнения по теме
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe80.jpg
‫התוכן הדקדוקי‬
)‫שאלות ותשובות (המשך וסיכום‬
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles66-67.jpg
порядок слов в простом утвердительном предложении
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles73.jpg
принцип построения вопросительных предложений
1
http://www.languages-study.com/yiddish/frages.html
вопросительные слова и выражения с переводами
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7/%D7
%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_11
введение в вопросительные слова и предложения
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=12
подробное описание вопросительных слов и
словосочетаний на иврите
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=64
склонение вопросительных слов
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=13
схемы построения вопросительных предложений
примеры вопросов и ответов с переводом на иврит
http://www.languages-study.com/yiddish/frages1entfers.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/frages2entfers.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/frages3entfers.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/frages.jpg
упражнения на составление вопросов и на чтение
повествоват. предложений с вопросит. интонацией
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva41.jpg
примеры вопросов и упражнения на составление
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich30-31.jpg
упражнения на вопросы из учебника Вайнрайха
http://www.languages-study.com/yiddish/entfers.html
краткие ответы и отрицания с переводами
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7/%D7
%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_8
введение в отрицания с пояснениями на иврите
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=65
построение отрицательных предложений
диалоги с отрицаниями, пояснения на иврите и
упражнения по теме
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe80.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe82.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe116.jpg
тексты, иллюстрирующие способы образования множественного числа, с
переводом трудных слов
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe118.jpg
вопросы к этим текстам и упражнения на множ. число
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=81
подробные таблицы артиклей
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva123.jpg
упр. роздано ранее
‫הפועל געבן‬
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe213skiva57.jpg
)‫צורות רבים ויחסות של שמות עצם (המשך וסיכום‬
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=23
введение в грамматику артиклей и существительных
способы распознавания грамматического рода
существительных: закономерности и примеры
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles20-21zaxvort.gif
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles22-23zaxvort.gif
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles24-25zaxvort.gif
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7/%D7
%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_10
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=61
способы образования множественного числа
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles26-27zaxvort.gif
http://www.languages-study.com/yiddish/taxles28-29zaxvort.gif
2
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe116.jpg
тексты, иллюстрирующие способы образования
множественного числа, с переводом трудных слов
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe118.jpg
вопросы к этим текстам и упражнения на множ. число
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=81
подробные таблицы артиклей
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7/%D7
%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_6
дательный падеж личных местоимений и существительных
http://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
%D7%A9/%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7/%D7
%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8_5
винительный падеж местоимений и существительных
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva123.jpg
примеры и упражнения на разные падежи
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich42-43.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich56-57.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/weinreich62-63.jpg
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=26
склонение имен собственных с пояснениями на иврите
http://www.languages-study.com/yiddish/nemen-deklinacye.jpg
упражнение на склонение имен собственных
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe230.jpg
склонение имен собственных и особых существительных с
пояснениями на иврите и упражнение по теме










http://www.gevolt.com/Discography/AlefBase/Texts.aspx
текст песни [амОл из гевЭн а мАйсэ] "Когда-то была сказка"
http://www.languages-study.com/yiddish/mayn-hunt.jpg
детское стихотворение [майн hунт ун их] "Мой пес и я"
http://www.yiddishbookcenter.org/tumba-tumba-worksheet
народная песня [тУмба-тУмба] с лексическими заданиями
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=2
05
текст песни А. Цейтлина [рэб мОтэню]
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=7
0
детское стихотворение [мУтэр-тог] "День матери"</a>
‫נתלשות מהפועל‬/‫תחיליות נפרדות‬
http://www.languagesstudy.com/yiddish/taxles59verb.jpg
http://www.languagesstudy.com/yiddish/taxles60verb.jpg
3
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=16
http://www.iddish.co.il/LessonShow.aspx?id=4
http://www.languages-study.com/yiddish/moteles1geburtstog.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/moteles2geburtstog.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/moteles3geburtstog.jpg
http://www.languages-study.com/yiddish/prefiksn.jpg
упражнение на разные типы приставок





http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013/01/d793d7a8d799d
799-d796d799d79a-d793d7a8d799d799d793d7a2d79cd7a2.pdf
текст песни Х. Млотек [дрэй зих, дрЭйдэлэ] "Кружись, волчок"
с английскими переводом и транслитерацией
народная песня [лОмир зих Ибэрбэтн] "Давай помиримся":
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=2
06
http://yi.wikisource.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D6%B8%D7%9E
%D7%99%D7%A8_%D7%96%D7%99%D7%9A_%D7%90%D7%
99%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%98%D7
)‫ התפעל (זיך‬- ‫פעולות חוזרות‬
4
%9F
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe202.jpg
притча о зеркале и задания по теме
http://yi.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%A2%D7%9D_%D7%9
E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%A1_%D7
%98%D7%A8%D7%A2%D7%A8%D7%9F
 песня М. Варшавского [дэм мИлнэрс трэрн] "Слезы мельника"
http://www.cs.engr.uky.edu/~raphael/yiddish/reyzen.borekh.pdf
стихотворение А. Рейзена [бОрэх Атэ - зингт дэр тАтэ...]
"Благословен Ты, поет папа..."</a>
 http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=7
4
 стихотворение Э. Штейнбарга [клэйн ун рэйн из ундзэр
штибл...] "Мал и чист наш домик..."
 http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=2
59
 текст [ин марк] "На рынке"
 http://www.languages-study.com/yiddish/der-oycer.jpg
 рассказ Шолом-Алейхема [дэр Ойцер] "Клад"
 http://www.hsaugsburg.de/~harsch/iiddica/Khronologye/y_20yh/Manger/man_liba
.html
 стихотворение И. Мангера [х'hоб зих ёрн гевАлгерт] "Я годами
скитался"

















http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=1
34
песни З. Розенталя или М. Кипниса [ба дэм штэтл] "У местечка"
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=1
55
народная песня [Ицик hот хАсэнэ геhАт] "Ицик женился"
http://img.tapuz.co.il/forums/8244606.pdf
стихотворение Ш. Фруга [замд ун штэрн] "Песок и звёзды"
<a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=145></noindex>текст песни М. Брудерзона [лэхАим] </a>
<noindex><a target=new
href=http://www.youtube.com/watch?v=34_P7xiHy9w></noindex>
народная песня [цИпэлэ]</a>
http://www.languages-study.com/yiddish/vos-yederervil.jpg>притча И. Каценельсона [вос Едэрэр вил] "Кто что
хочет"</a>
http://www.languagesstudy.com/yiddish/zangelex.jpg>стихотворение П. Маркиша
[зАнгелэх] "Колоски"</a>
<a target=new
href=http://www.gevolt.com/Discography/AlefBase/Texts.aspx></n
oindex>текст песни Х. Таубера [шейн ви ди лэвОнэ] "Красива,
как луна" (музыка И. Румшинского)</a>
<br><br><noindex><a target=new
href=http://www.tapuz.co.il/forums2008/articles/article.aspx?forumi
d=516&aId=89643></noindex>текст песни Х.Н. Бялика [Унтэр
)‫ גנבֿענען אא"וו‬,‫ע (סטראשען‬-‫פעלים המסתיימים ב‬
5
http://www.languages-study.com/yiddish/strawen.jpg
‫פעלים מורכבים‬
6
‫סיומות ההקטנה‬
7





















ди грИнинке бЭймэлэх] "Под зелененькими
деревцами"</a><br><noindex><a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=204></noindex>текст песни М. Кормана [ин ан Орэм
штИбэлэ] "В бедном домике"</a><br><noindex><a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=86></noindex>колыбельная М. Оведа [а вИглид]</a><br>
http://www.languages-study.com/yiddish/yome.jpg>народная песня
[Ёмэ]</a>
<br><noindex><a target=new href=
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=1
44></noindex>стихотворение Р. Баумволь [а бЭймэлэ]
"Деревце"</a><br>
http://www.languagesstudy.com/yiddish/nomele.jpg>стихотворение Л. Найдуса
[нОмэлэ]</a>
http://www.languages-study.com/yiddish/kuzine.jpg песня Якова
Лейзеровича [ди грИнэ кузИнэ] "Зеленая кузина":
<br>песня Ш. Васермана [дос брОйтэлэ] "Хлебушек":
<noindex><a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=81></noindex>текст</a> <noindex>
<a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=55></noindex>песня М. Гебиртига "РЭйзэлэ"</a> с
<noindex>
<a target=new href=
http://www.yiddishbookcenter.org/reyzele></noindex>лексическим
и заданиями</a>
<br><noindex><a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=207>
</noindex>народная песня [сапОжкелэх] </a>
<br><noindex><a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=99>
</noindex>песня М. Гебиртига [Янкелэ] </a>
<br><noindex><a target=new
href=https://soundcloud.com/yiddishkayt/sleepmychild>
</noindex>колыбельная Шолом-Алейхема</a>
<a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?songID=182></noind
ex> народная песня [hэр нор ду шейн мЭйдэлэ] "Послушай-ка,
красивая девушка":
<a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=274></noindex>стихотворение [Алэ шУстэр гЕен бОрвэс]
"Все сапожники ходят босиком"</a>
http://www.languages-study.com/yiddish/hanoe237.jpg>
стихотворение [фУнэм шЕйнэм ворцл...] "Из прекрасного
корня..."</a>
<a target=new href=http://www.yiddishbookcenter.org/siz-fintstergas-worksheet
‫הטיית שמות התואר‬
8


































></noindex>стихотворение М. Хараца [с'из фИнцтэр ин гАс]
"Темно на улице" с лексическими заданиями</a>
<a target=new
href=http://www.tapuz.co.il/forums2008/articles/article.aspx?forumi
d=516&aId=28480></noindex>текст песни Дженет Фридман [вэр
hот азА Ингелэ] "У кого такой мальчонка"</a>; <a target=new
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva102.jpg>более
полная версия и задание на вставку личных местоимений</a>
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=9
2
стихотворение Г. Лейвика [Ёнтэв] "Праздник"</a>
‫דרגות ההשוואה‬
9
‫ שמות תואר ללא הטייה‬,‫נגזרות משמות גאוגרפיים‬
‫ קיינער‬,‫ עמעצער‬,‫ יענער‬,‫ אנדער‬,‫הטיית מלים יעדער‬
10
11
‫שמות תואר של קניין‬
‫שימוש בפועל זאלן‬
12
13
http://www.languages-study.com/yiddish/di-cukunft.jpg
стихотворение М. Винчевского [ди цУкунфт] "Будущее"
http://www.languages-study.com/yiddish/in-der-fincter.jpg
текст песни З. Ландоя [ин дэр фИнцтэр] "В темноте"
текст песни М. Варшавского [афн прИпэчек]
http://www.tapuz.co.il/forums2008/articles/article.aspx?forumid=516&aId=28
436
http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/prip.gif
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=2
13
шуточный рассказ [вэр штарбт?] "Кто умирает?"
http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/leyb.shtiler.utf8.html
стихотворение М. Лейба [штИлэр, штИлэр] "Тише, тише"
http://www.languages-study.com/yiddish/in-yedns-harc.jpg
стихотворение Г. Лейвика [ин еднс hарц] "В каждом сердце"
http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/benkshaft.gif
стихотворение Р. Корн [бЭйнкшафт] "Тоска"</a>
http://www.languages-study.com/yiddish/sholem-zol-zayn.jpg
народная песня [шОлэм] и упражнения по теме
http://yi.wikisource.org/wiki/%D7%90_%D7%95%D7%95%D7%9
9%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%93
колыбельная [шлоф, майн кинд, золст рУикь лигн]
http://yi.wikisource.org/wiki/%D7%90_%D7%95%D7%95%D7%9
9%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%93
http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&songID=2
81
песня на слова И. Керлера [ам исрОэл хай] "Народ Израиля
жив"
http://www.tapuz.co.il/forums2008/articles/article.aspx?forumid=51
6&aId=79348
стихотворение Й. Паперникова [зол зАйн] "Пускай"
http://sf.tapuz.co.il/article-516-1-3522-92541





















текст песни Ш. Качергинского [зол шойн кУмэн ди геУлэ]
"Пусть же придет избавление"</a>
http://www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/heler.loshn.gif
стихотворение Б. hелера [ин вУндэрлэхн лошн] "В чудесном
языке"
http://www.tapuz.co.il/forums2008/articles/article.aspx?forumid=51
6&aId=28453></noindex>текст песни И. Котляра [шпил же мир а
лИдэлэ ин Идиш] "Сыграй же мне песенку на идиш"</a>
<a target=new href=http://soundcloud.com/yiddishkayt/abigezunt></noindex>песня [абИ гезУнт] "Было бы здоровье" в
исполнении Моли Пикон</a>
и <noindex><a target=new
href=http://yiddishfarkinder.files.wordpress.com/2013/01/d790d6b7
d791d799-d792d7a2d796d795d7a0d798-d79ed790d6b8d79cd799d7a4d6bcd799d7a7d790d6b8d79f.pdf></noindex>упражнение на
вставку слов на ее основе</a>
http://www.languages-study.com/yiddish/aza-minkant.jpg>стихотворение А. Гонтаря [вэн эс волт гевЭн азА мин
кант...] "Если бы был такой край..."</a><br><noindex>
<a target=new href=http://www.stihi.ru/2002/08/05664></noindex>стихотворение А. Вергелиса [а лИбэ-гешИхтэ]
"Любовная история" с английской транслитерацией и
прекрасным русским переводом</a>
http://www.languages-study.com/yiddish/mit-vosbacoln.jpg>стихотворение Ш. Дриза [мит вос бацОлн] "Чем
заплатить"</a><br><noindex>
<a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=299></noindex>стихотворение Ш. Дриза [хЭрэлэ шлофт]
"Хэрэлэ спит"</a>
http://www.languagesstudy.com/yiddish/1000lebms.jpg>стихотворение М. Локер [волт
их hобм тойзнт лэбмс] "Будь у меня тысяча
жизней"</a><br><noindex>
<a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=197></noindex>рассказанная БЕШТом притча [дэр клЭзмэр
ун дэр тОйбэр] "Музыкант и глухой"</a>
<a target=new
href=http://www.iddish.co.il/SongsShow.aspx?isHoliday=true&song
ID=343></noindex>стихотворение А. Гонтаря [цу а шлОфндик
ингл] "Спящему мальчику"</a>
http://www.languages-study.com/yiddish/oyb-ir-vilt.jpg
стихотворение Х. Бейдера [ойб ир вилт...] "Если вы хотите..."
http://www.languages-study.com/yiddish/frug-kos.jpg
стихотворение Ш. Фруга [дэр кос] "Стакан"
http://www.languages-study.com/yiddish/bordin211.jpg
текст [вэн мэшИех вэт кУмэн] "Когда придет Мессия"
http://www.languages-study.com/yiddish/xelm1.jpg
рассказ [виазОй
хЭлэм из гевОрн ди клИгстэ штот ин дэр вэлт] "Как Хелм стал
‫ציווי לגופים ראשון ושלישי‬
)‫תנאי בטל (וואלטן‬
‫משפטים מורכבים‬
14
15
16


умнейшим городом на свете"
http://www.languages-study.com/yiddish/skiva88.jpg
глагольное упражнение на базе притчи из Агады [тОйрэ из ди
бЭстэ схОйрэ]
‫ התמצאות‬,‫ תחבורה‬,‫ מסעדה; עיר‬,‫ סדר היום; עבודה; פנאי ותחביבים; בישול‬:)‫הנושאים לדיבור ודיון (בנוסף לנושאים הקודמים‬
‫ חגים ומועדים‬,‫בשטח; טיול; מזג אוויר; בריאות; שבת‬


Basheva Landesberg: yankl un der bebl-shtengl (retelling) | | kleyne royte forn-kapishon, (retelling) | ikh
ver elter (translation) a fraynd (translation)
http://www.gevolt.com/Discography/AlefBase/Texts.aspx
‫הקדמה‬
‫טרינקען אַ ביסעלע װײַ ן‬
‫דער רבי אלימלך‬
‫שאַ שטיל‬
‫טום באַ לאַ לײַ קע‬
‫שּפיל זשע מיר אַ לידעלע אין ייִדיש‬
‫ּפלאַ ץ‬-‫מײַ ן רוע‬
‫זאָ ג ניט קיין מאָ ל‬
‫אַ מאָל איז געווען אַ מעׂשה‬
‫שיין ווי די לבֿנה‬
‫בײַ מיר ביסטו שיין‬
‫טשיריבים טשיריבאָ ם‬
‫דער אַלעפֿבייס‬
 

























Hakdome
Trinken A Bisale Vayn
Der Rebe Elimelekh
Sha Shtil
Tum Balalayke
Shpil Zhe Mir A Lidele In Yiddish
Mayn Rue Plats
Zog Nit Keyn Mol
A Mol Iz Geven A Mayse
Sheyn Vi Di Levone
Bay Mir Bistu Sheyn
Tshiribim Tshiribom
Der Alefbeys
https://sites.google.com/site/mendeledervaylik/library
Download