Ministerul Educaţiei CLASA A IX-a TURUL TEORETIC 1. Test – 10

Реклама
CLASA A IX-a
Ministerul Educaţiei
TURUL TEORETIC
1. Test – 10 puncte
2. Problema 1 – 10 puncte
3. Problema 2 – 15 puncte
4. Problema 3 – 25 puncte
Bonus din oficiu – 10 puncte
TOTAL: 70 puncte
Notă: toate răspunsurile se trec pe foile de lucru.
OLIMPIADA REPUBLICANĂ DE CHIMIE
Ediţia a 51-a
13-16 martie, 2014
Test
1. Indicaţi metalul care se poate oxida în soluţia de clorură de cupru(II):
a) Mg
b) Ag
c) Zn
d) Au
e) Fe
2. Reacţia de oxidare catalitică a oxidului de sulf(IV) decurge în două etape:
1) 2NO + O2 = 2NO2 şi 2) NO2 + SO2 = NO + SO3
Care substanţă serveşte în calitate de catalizator?
3. Hidroxizii de aluminiu şi magneziu se obţin la tratarea sărurilor lor cu soluţii de baze alcaline. Care sunt
particularităţile de realizare a acestor reacţii?
a) în cazul obţinerii hidroxidului de aluminiu trebuie evitat excesul de bază;
b) în cazul obţinerii hidroxidului de magneziu trebuie evitat excesul de bază;
c) nu există particularităţi.
4. Care este mediul soluţiei obţinute la amestecarea soluţiilor ce conţin 90 g KOH şi 73 g HCl:
a) acid
b) neutru
c) bazic
5. În formula unei anhidride acide E2On, n are valoare maximă pentru un element din grupa:
a) metalelor alcaline;
b) calcogenilor;
c) halogenilor;
d) metalelor alcalino-pămîntoase
6. Indicaţi ionii ce pot manifesta proprietăţi de reducător:
a) S2;
b) Na+;
c) NO3;
d) NO2;
e) SO42;
f) Cr3+;
g) NH4+
7. Din şirul de hidrocarburi prezentate mai jos selectaţi hidrocarburile aromatice:
а) С7Н14
b) С2Н2
c) С8Н10
d) С8Н18
8. Proba aliajului aur alb conţine 75 g de aur, 20 g paladiu şi 5 g argint. Care este fracţia molară a aurului
în acest aliaj?
9. O soluţie apoasă poate conţine concomitent următorii ioni:
a) Ba2+, NO3, SO42, NH4+, Br;
c) Cu2+, Br, S2, Ag+, NO3;
b) Zn2+, Cl, Fe2+, Ca2+, OH;
d) Fe2+, SO42, Na+, NH4+, NO3
10. O substanţă gazoasă este alcătuită din carbon şi hidrogen, masele cărora se raportă între ele ca 4 : 1.
Stabiliţi formula moleculară ştiind că 1 l de acestă substanţă cîntăreşte 1,34 g (c.n.).
Problema 1. Amestecul gazos alcătuit din 5 l azot şi 7 l hidrogen s-a trecut peste catalizator de fier. Ca
rezultat volumul amestecului s-a micşorat cu 2 l. Calculaţi părţile de volum ale gazelor în amestecul final şi
densitatea acestui amestec faţă de hidrogen (volumul gazelor este măsurat în condiţii identice).
Problema 2. Prin reacţia în aer a cuprului (considerat pur) cu un amestec de soluţii de HNO3(conc.) şi
H2SO4(conc.) rezultă un amestec gazos care conţine o masă de oxid de sulf(IV) ce reprezintă jumătate din
masa cuprului consumat. Calculaţi:
a) compoziţia procentuală (în volume) a amestecului rezultat;
b) masa cuprului consumat pentru a obţine 2,84 g de amestec gazos.
Problema 3. Fosforul obţinut prin reducerea fosforitei cu masa 221,4 kg care conţine 30% impurităţi a fost
ars în exces de oxigen, iar produsul de ardere s-a dizolvat în 138,6 l apă amoniacală cu partea de masă a
amoniacului 20% şi densitatea 0,92 g/ml. Determinaţi părţile de masă ale substanţelor în soluţia obţinută.
IX-й КЛАСС
Ministerul Educaţiei
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
1. Тест – 10 баллов
2. Задача 1 – 10 баллов
3. Задача 2 – 15 баллов
4. Задача 3 – 25 баллов
Бонус – 10 баллов
Общее количество баллов – 70
Внимание: все ответы записываются на рабочем листе.
OLIMPIADA REPUBLICANĂ DE CHIMIE
Ediţia a 51-a
13-16 martie, 2014
Test
1. Укажите металл, который может окислиться в растворе
хлорида меди(II):
a) Mg
b) Ag c) Zn
d) Au
e) Fe
2. Реакция гомогенного каталитического окисления оксида серы(IV) проходит в две стадии:
1) 2NO + O2 = 2NO2 и 2) NO2 + SO2 = NO + SO3.
Какое из веществ служит катализатором?
3. Гидроксиды алюминия и магния получают при взаимодействии их солей с щелочами. Каковы
особенности проведения этих реакций?
a) при получении Al(OH)3 необходимо избегать избытка щелочи
b) при получении Mg(OH)2 необходимо избегать избытка щелочи
c) нет никаких особенностей в проведении этих реакций
4. Какова среда раствора полученного при смешивании растворов, содержащих 90 г КOH и 73 г
HCl:
a) кислая
b) нейтральная
c) щелочная
5. В формуле кислотного ангидрида E2On, n принимает максимальное значение для элемента
расположенного в подгруппе:
a) щелочных металлов; b) халькогенов;
c) галогенов;
d) щелочно-земельных металлов
6. Укажите ионы, которые могут проявлять восстановительные свойства:
a) S2;
b) Na+;
c) NO3;
d) NO2;
e) SO42;
f) Cr3+;
g) NH4+
7. Какие из углеводородов, формулы которых приведены ниже, относятся к ароматическим:
а) С7Н14
b) С2Н2
c) С8Н10
d) С8Н18
8. Образец сплава белое золото содержит 75 г золота, 20 г палладия и 5 г серебра. Чему равна
мольная доля золота в этом сплаве?
9. Одновременно могут находиться в водном растворе ионы:
a) Ba2+, NO3, SO42, NH4+, Br;
c) Cu2+, Br, S2, Ag+, NO3;
b) Zn2+, Cl, Fe2+, Ca2+, OH;
d) Fe , SO42, Na+, NH4+, NO3
2+
10. Газообразное вещество состоит из углерода и водорода, массы которых находятся в
соотношении 4 : 1. Определите молекулярную формулу, если один литр этого вещества при
н.у. имеет массу 1,34 г.
Задача 1. Газовая смесь, состоящая из 5 л азота и 7 л водорода, была пропущена над железным
катализатором. В результате этого объем газовой смеси уменьшился на 2 л. Рассчитайте объемные
доли газов в финальной смеси и ее плотность по водороду (объемы газов измерены в одинаковых
условиях).
Задача 2. Навеска чистой меди реагирует на воздухе со смесью растворов HNO3(конц.) и H2SO4(конц.),
образуя смесь газов, в которой масса оксида серы(IV) равна половине массы израсходованной меди.
Вычислите:
а) объемные доли газов в полученной смеси;
б) массу меди, необходимую для получения 2,84 г газовой смеси.
Задача 3. Фосфор, полученный восстановлением 221,4 кг фосфорита, содержащего 30% примесей,
сожгли в избытке кислорода. Продукт сгорания растворили в 138,6 л аммиачной воды с массовой
долей аммиака 20% и плотностью 0,92 г/мл. Определите массовые доли веществ в полученном
растворе.
Скачать